Helperbel 2-2019_LR

wijkhelpman

helperbel

- Sloop van het viaduct aan de Verlengde Hereweg

- Podium Zuid en Sterrebos Live

- Duurzaam Helpman

2019

2


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Sloop van het viaduct aan de Verlengde Hereweg 4

Zijn Helper zwanen ijdel? 7

Nieuws van het wijkcomité

Oversteek Helperplein – Verlengde Hereweg 6

Afscheid 7

Activiteiten in de wijk

De brandgangvereniging 8

Podium Zuid en Sterrebos Live 12

Koningsdag 2019 Helpman 25

Duurzaam Helpman 28

Of je nu groot bent of klein, wat heerlijk kan een boek toch zijn 36

Andere tijden

Rustlust 19

Wandelkaart Helpman 27

Column

Buitengewoon Helpman 14

8 19

36

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal.

Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren.

Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 2, juni 2019

3


Foto: Harm Draaijer

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 2, juni 2019 5


Tekst: Ada de Jager

Oversteek Helperplein-Verlengde Hereweg

Op 16 mei was er door de gemeente een

inloopbijeenkomst georganiseerd over de

voorgestelde aanpassingen bij de oversteek

van het Helperplein en de Verlengde

Hereweg; de bijeenkomst vond plaats in

het Montessoricollege aan de Helperbrink.

Er waren dertig bezoekers waarvan een

aantal nog suggesties had die door de

gemeente nader worden bekeken.

De voorgestelde aanpassingen van de

oversteek, naar aanleiding van een ernstig

ongeval waarbij een leerling van genoemde

school betrokken was, zijn door de gemeente

in nauw overleg met Ondernemend

Helpman, het Montessoricollege en het

Wijkcomité in korte tijd opgesteld. Een

overzicht en tijdsplanning is bijgevoegd.

De huidige oversteek wordt verplaatst

richting Emmastraat en er wordt een

bloembak geplaatst om bij de ‘Helpersteeg’

de doorgang tegen te gaan. Bij de nieuwe

oversteek wordt halverwege een zogenaamde

pauze aangebracht om veilig te

kunnen oversteken. Ook wordt de weg daar

iets versmald. Bij de Helper Kerkstraat

wordt een extra oversteek gerealiseerd.

Het geheel wordt zo ingericht dat er

automatisch zachter gereden moet worden.

In het plan zijn opgenomen een laad-en

losplaats en 2 gehandicaptenparkeerplaatsen.

Welke suggesties door de gemeente

nog meer worden meegenomen in het plan

is nog niet bekend.

Het duurt nog even voordat het een en

ander gereed is. Hieronder de voorlopige

planning van de gemeente Groningen:

• 16 mei inloopbijeenkomst met de

omgeving.

• Opstellen verkeersbesluit.

• Advies vragen van de politie.

• Verkeersbesluit 6 weken ter inzage.

• Vaststellen ontwerp eind juli

• Voorbereiding werkzaamheden

• Start werkzaamheden eind 2019

6


Nieuws van het Wijkcomité

Afscheid

Op 1 juli 2019 nemen Ada de Jager en Matty

Fransen afscheid van Wijkcomité Helpman.

Beide dames vertegenwoordigden een

aantal jaren het bestuur in alles wat betreft

verkeer en vervoer. Zij namen deel aan

diverse participatiegroepen waaronder het

fietspad langs de Helperzoom en betaald

parkeren in een deel van de wijk.

Verder was er regelmatig contact met de

Herepoort Combinatie, Aanpak Zuidelijke

Ringweg en Groningen Bereikbaar. Dichter

bij huis is er contact met Ondernemend

Helpman en de gemeente Groningen

gericht op een structurele oplossing voor de

oversteek Helperplein – Verlengde Hereweg.

Én met organisaties in de wijk en wijkbewoners.

In de Helperbel van maart 2019 hebt u in

het jaarverslag kunnen lezen hoeveel er

gebeurt in de wijk op het gebied van verkeer

en vervoer. Naast dit alles is Ada secretaris

van het bestuur.

Wij bedanken Ada en Matty voor hun inzet

en betrokkenheid en we gaan op gepaste

wijze afscheid van hen nemen.

Sjoukje Kooistra,

Voorzitter.

Zijn Helper zwanen

ijdel?

Dat mensen ijdele trekjes kunnen vertonen,

is duidelijk. Maar hoe zit dat bij dieren? In

het voorjaar werd de zwaan op de bijgaande

foto gesignaleerd aan de Hora Siccamasingel

hoek Van Royenlaan. Minutenlang

bekeek deze vogel zichzelf in de autospiegel!

IJdelheid? Of dacht deze zwaan een

soortgenoot waar te nemen? Want hij/zij

bestudeerde ook de achterkant van de

spiegel. Een paar jaar geleden werd er op die

locatie ook al een zwaan met soortgelijk

gedrag waargenomen!

Helperbel nr. 2, juni 2019 7


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto: Gerard Timmerman

De Brandgangvereniging

25 jaar na grondige renovatie nog steeds bij de tijd …

Brandgangen – daarvan hebben we er nogal wat in onze wijk. De één goed onderhouden,

andere krijgen zichtbaar wat minder aandacht.

‘Het was in de loop van de tijd een rommeltje geworden.’ Jan Noordberger – indertijd een

van de leden van het bewonerscomité – vertelt waarom de bewoners in actie kwamen. ‘Veel

schuurtjes waren vervallen, er sliepen zwervers, de riolering was niet in orde en om de

zoveel tijd werd er brand gesticht in een van de (vervallen) schuurtjes. En omdat de gangen

niet afgesloten waren, had iedereen - ook die met minder goede bedoelingen - toegang tot

de brandgang.’

Dat er nogal wat verwaarloosde binnenterreinen in de stad waren, was ook de gemeente

opgevallen. Samen met de Heidemij en actiecomités uit verschillende buurten zijn indertijd

(1994 – ‘95) plannen gemaakt om die binnenterreinen, met mandelige (zie kader) gangen, te

verbeteren. Het werk diende daarnaast als scholingstraject.

Renovatie

Een van die binnenterreinen waarvoor dat gold is omsloten door de Moddermanlaan, de

De Ranitzstraat, de Van Panhuysstraat en de Van Starkenborghstraat. Jan Noordberger:

‘Hoewel er snel een grote meerderheid van de eigenaren zich achter het initiatief schaarde,

heeft het overhalen van enkele ‘weigerachtige’ eigenaren erg veel tijd van ons als actiecomité

én de Heidemij gekost. Uiteindelijk moest de rechter er aan te pas komen om de

laatste weigeraar te dwingen zijn aandeel in de renovatiekosten te betalen.’

Het terrein werd volledig gerenoveerd: veel eigenaren besloten om hun vervallen schuurtje

te vervangen, riolering te vernieuwen en het terrein alleen voor bewoners toegankelijk te

Mandeligheid

Mandeligheid wordt beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Twee belangrijke artikelen:

Mandeligheid ontstaat wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is

van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van

die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door

inschrijving daarvan in de openbare registers. (artikel 60).

Mandelige zaken moeten op kosten van alle mede-eigenaars worden onderhouden,

gereinigd en, indien nodig, vernieuwd.( Artikel 65).

8


Activiteiten in de wijk

maken door het plaatsen van toegangsdeuren. Dat was vijfentwintig jaar geleden. En om

het binnenterrein te beheren werd februari 1996 een vereniging opgericht en notarieel

vastgelegd.

Brandgangverlichting duurzaam geregeld

De huidige voorzitter van de vereniging, Gerard Timmerman, leidt ons rond over het

binnenterrein. Het ziet er netjes uit. ‘Onlangs heeft een groot aantal eigenaren in een

gezamenlijke actie gezorgd voor vernieuwing van de daken van hun schuurtjes’, zo vertelt

Gerard. ‘Eens per jaar organiseren we een schoonmaakactie, terwijl er daarnaast eigenaren

zijn die met regelmaat even een bezem door de gang halen.’

Trots laat Gerard zien hoe de vereniging sinds enige tijd de verlichting voor de brandgangen

heeft geregeld. Nadat jarenlang de elektriciteit vanuit een van de aanpalende woningen

werd gehaald (en betaald), beschikt de vereniging nu over ‘eigen’ energie. Zonnepanelen op

de schuurdaken zorgen voor de stroom om de ledverlichting – waarvan de lamphouders

gemaakt zijn met een 3D-printer - brandend te houden.

Deze verduurzamingen en andere kosten voor onderhoud worden betaald uit de jaarlijkse

bijdragen die door de eigenaren/bewoners worden opgebracht. Van dat bedrag wordt een

deel gereserveerd voor groot onderhoud, zoals vervanging van toegangsdeuren en riolering.

Helperbel nr. 2, juni 2019 9


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

iedereen.

Cursussen op maat

Privéles of bijna.

Groningen Zuid

Blokken van 10 lessen.

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

10


Activiteiten in de wijk

Sleuteloverdracht bij verhuizing

Kent de vereniging dan helemaal geen problemen? ‘Nee’, zegt Gerard, ‘ natuurlijk niet. Zoals

zo veel verenigingen kampen ook wij met het probleem om alle bestuursfuncties bezet te

krijgen. Een paar jaar geleden was de vereniging op sterven na dood, maar kon nog net op

tijd gerevitaliseerd worden. En ondanks dat er verplichtingen ontstaan door de mandeligheid

van de brandgang, zijn er elk jaar wel een paar wanbetalers en ‘met de noorderzonvertrekkers’.

Dat scheelt ons inkomen.’

Hij vertelt dat het ook bij het uitwisselen van de sleutels voor de brandgang bij verhuizingen

nog wel eens mis kan gaan. ‘Dat zijn speciale sleutels die niet zonder meer bijgemaakt

kunnen worden en daarmee niet goedkoop. Nieuwe eigenaren zitten dan gelijk met een

kostenpost.’

Tot slot

Doordat alleen bewoners toegang tot de brandgang hebben, is het gevoel van veiligheid

vergroot. Ook de verlichting draagt daartoe bij. En wat is er fijner om een goed plekje te

hebben om je fiets te stallen? Alles bij elkaar zijn de meeste bewoners/eigenaren blij met

de brandgang én de brandgangvereniging.

Helperbel nr. 2, juni 2019 11


Tekst: Comité Sterrebos Live

Podium Zuid en Sterrebos Live

De afgelopen winterzondagen zijn ingevuld door Podium Zuid met een zestal concerten in

BSV de Helpen (Buurt-en speeltuinvereniging Helpman-Oost) en de Coendersborg.

Het wijkcomité is blij met dit initiatief en wil de groep Podium Zuid bedanken voor de

organisatie van de concerten. We hopen voor het komende winterseizoen op een vervolg.

Het wijkcomité ondersteunt graag activiteiten die de ontmoeting van buurtgenoten

bevorderen. Mocht u nog goede ideeën hebben, laat het ons weten.

Het comité Sterrebos Live heeft het stokje weer overgenomen en heeft deze zomer een

mooi afwisselend programma gepland:

Datum Tijd Band

14 juli 14.30-15.40 Tarab

14 juli 15.50-17.00 Soul Vibration

11 augustus 14.30-15.15 Gerry Wolthof, Dutch Neil Young

11 augustus 15.25-16.35 Harm’s Fork

11 augustus 16.40-17.50 Verrassing !!

8 september 14.30-15.40 The Kentucky Grasshoppers

8 september 15.50-17.00 Los Bomberos

We zijn blij dat we de koepel in het Sterrebos weer kunnen gebruiken, want even leek het er

op dat enkele baldadige jongeren er een eind aan wilden maken op 14 april j.l.

Gelukkig heeft de gemeente de koepel weer gebruiksklaar gemaakt voor de 12e en hopelijk

wordt deze binnenkort weer helemaal hersteld voor onze volgende concerten.

Op 12 mei is de 2019 editie van Sterrebos Live van start gegaan. Het was een wat koude dag,

zoals je op de foto kunt zien, maar de muziek bracht de sfeer er weer goed in.

We hopen jullie allemaal te zien tijdens een mooi zomerseizoen 2019.

12


Activiteiten in de wijk

Helperbel nr. 2, juni 2019 13


Column

Buitengewoon Helpman

Er schijnt woningnood te heersen in ons

land. Maar waarom hebben we anno 2019

nog ‘vaste’ woningen? We werken buitenshuis

en als we een paar dagen vrij zijn of

een langere vakantie hebben, willen we het

liefst weg. Zelfs als we in Helpman wonen.

Maar ook als we niet echt weg kunnen,

zitten we buiten. Weer of geen weer. Bij ons

huis in een openschoven serre, onder een

veranda van onze tuinhut of in een comfortabele

outdoor loungeset aangevuld met

een bbq-buitenhaard, terrasverwarmers of

gas heaters. Of we zitten buiten in het

centrum van de stad, dat steeds verder uiten

omgebouwd wordt tot een grote events

& lounge-plek. Je ziet het ook langzaam

toenemen aan de Verlengde Hereweg.

En als we gestopt zijn met werken, kopen

we een camper ter vervanging van de

caravan om zo snel mogelijk uit en ver van

huis te zijn. Oude instincten van de

jager-verzamelaar in ons? Daar lijkt het niet

op. Want met onze sterker wordende wens

om steeds langer en vaker buiten te willen,

lijken we dus ook steeds meer onze

verzamelingen - meubelen, apparaten en

accessoires (zie de tuin) - buiten te zetten of

weg te doen (zie Mamamini). Onze interieurs

worden daardoor steeds kaler en leger.

Je ziet deze trend ook in Helpman. Neem

Groenendaal en de De Savornin Lohman-

14


laan. Daar zetten mensen zelfs hele fraaie,

als huisjes vormgegeven boekenkasten op

de stoep, inclusief boeken. Weliswaar vanuit

de nobele gedachte om boeken te delen,

maar het interieur wordt er wel weer leger

door.

Overigens, met die woningnood valt het ook

wel mee. Zeker als we de deel- en ruileconomie,

die zo mooi functioneert met boeken

aan Groenendaal en De Savornin Lohmanlaan,

verder doorvoeren. Van de meeste

inwoners van Nederlands zijn gemiddeld

toch al gauw een maand per jaar de

woningen onbewoond, omdat de bewoners

ervan op vakantie zijn. Stel dat dit de helft

van de 7.814.497 woningen in Nederland

betreft, dan staan er dus 3.907.248 woningen

een maand leeg. Anders bekeken:

325.604 woningen zouden het hele jaar

beschikbaar kunnen zijn voor anderen!

Daarnaast staan er in ons land een groot

deel van het jaar, laten we zeggen 10

maanden per jaar, minimaal 589.801

mobiele woonruimtes leeg: 437.442

caravans + 115.359 (volgens de laatste

gegevens van BOVAG uit 2018). Kortom:

jaarlijks is er woonruimte beschikbaar voor

vele honderdduizenden mensen! Zouden er

in de toekomst naast boekenkastjes ook

sleutelkastjes in de straten van Helpman

staan?

Hero Helpman

Helperbel nr. 2, juni 2019 15


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

16


Tekst en foto: Sport050

Tekst en foto’s: Harm Service Draaijer

Mijn buurman draait ‘s nachts altijd luide muziek

en stampt hard mee op de maat

Meldpunt Overlast & Zorg

Meldpuntfunctionaris Henk Nijhuis is sinds

juni 2017 juni werkzaam. Hij heeft als

werkgebied de wijken De Rivierenbuurt,

Oosterpoortwijk, Corpus den Hoorn, Helpman,

De Wijert en de Hoornsemeerwijk. Sinds

januari 2019 zijn daar Haren, Noordlaren,

Onnen en Glimmen bijgekomen.

Het mooie van de stad, vind Henk Nijhuis, is de

dynamiek. Er is altijd iets te doen met zoveel

mensen dicht bij elkaar. Dat kan plezierig zijn

maar soms kan het ook leiden tot overlast.

Vaak wordt bij overlast gedacht aan lawaai

van de buren maar u kan het ook ondervinden

van bijvoorbeeld drugs- en drankverslaafden,

jongeren, (huis) dieren of bedrijven. Natuurlijk

gebeurt er in de landelijke gebieden ook

voldoende. Soms is de overlast van een

soortgelijke problematiek, soms ook anders

van aard.

Zorg

Soms gaat het niet om overlast maar om zorg

om de ander. Bijvoorbeeld om mensen die

vereenzamen, die zichzelf en/of hun omgeving

vervuilen, om mensen met psychische

problemen of om vormen van huiselijk geweld.

In gesprek gaan

Onlangs had Henk Nijhuis een melding

gekregen van een mevrouw. Ze had al

maanden last van de benedenbuurman die

vaak ruzie heeft met zijn vriendin. Volgens

mevrouw schreeuwden ze tegen elkaar en

sloegen ze met deuren. Mevrouw had ze er

een keer op aangesproken. Dat had maar even

geholpen. Henk Nijhuis raadde mevrouw

buurtbemiddeling aan. Daarnaast had hij de

wijkagent op de hoogte gebracht van de

overlast. Voor de wijkagent altijd goed om te

weten wat er speelt in de wijk.

Mevrouw was met behulp van buurtbemiddeling

in gesprek gegaan met de buurman. Beide

partijen waren er positief uitgekomen en de

overlast was afgenomen. Ze hadden afgesproken

elkaar aan te spreken bij overlast. Henk

Heeft daarna geen meldingen meer gekregen

van dit adres.

Wat u kunt melden:

burenoverlast;

jeugd- en jongerenoverlast;

kamerverhuur;

drugs- en of alcoholoverlast;

dieren: verwaarlozing of gevaar voor omgeving;

overlast door horeca;

geluidsoverlast bouwwerkzaamheden;

zorg: verslaving, zelfverwaarlozing, kinderen,

dementie, buitenslapers, overige.

Voor zowel overlast als zorgelijke situaties

kunt u contact opnemen met het Meldpunt

Overlast en Zorg. Na registratie van uw

melding en uw naam, zorgt het Meldpunt dat

het bij de juiste instantie terecht komt. U

krijgt daarbij altijd te horen wat er met uw

klacht of probleem is gedaan. Soms vrij snel,

maar als het om een ingewikkelde zaak gaat,

kan dat iets langer duren.

U kunt het Meldpunt telefonisch bereiken op

werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur op

nummer 050- 587 5885. Ook kunt u uw

melding doen via de website van het Meldpunt:

groningen.nl/overlast.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Helperbel nr. 2, juni 2019 17


Service

ProkkelKrant

donderdag 6 juni - 2019

Samenwerken aan de

Prokkelkrant

Prokkelen

zorgt voor

bijzondere

ontmoetingen

Vandaag, donderdag 6 juni, deed

Aanpak Ring Zuid voor het eerst mee

met de landelijke Prokkelstagedag:

een dag vol prikkelende

ontmoetingen tussen mensen met en

zonder een verstandelijke beperking.

Samen iets doen en zo elkaar beter

leren kennen, dat is waar het bij

een Prokkel om gaat. We deden dit

samen met 18 cliënten van stichting

De Zijlen.

Tijdens de Prokkelstagedag van

Aanpak Ring Zuid deden de

cliënten ’s ochtends mee aan

verschillende workshops om zo in

het werkveld projectmedewerkers

en omwonenden te ontmoeten.

We namen een kijkje bij de

stoplichten bij de Hereweg,

bezochten de bouwplaats

van de Helperzoomtunnel,

“Meer verkeer maakt ons niet blij”

het bedieningskantoor van

de Oostersluis en brachten

een bezoek aan een aantal

omwonenden. Onze huisfotograaf

Krista: “Ik vind het

hier heel gezellig. De

omwonenden vertellen

een mooi verhaal.”

Raymond Bos verzorgde een

fotoworkshop en in de middag

werkte een aantal cliënten als

gastheer en gastdame in het

Paviljoen Ring Zuid.

Ze speelden onder andere het

‘Doe je mee’-Prokkelspel met

bezoekers. In deze Prokkelkrant

lees je over alle ervaringen van

de dag.

Willie sprak met Henk Jonker

in het Paviljoen Ring Zuid.

Hier is van alles over het

project te zien.

Henk is vice-voorzitter van

het wijkcomité Helpman.

Henk: Hoe vind je het hier in

Paviljoen Ring Zuid?

Het ziet er hier mooi uit en een

goede manier om mensen wat

te vertellen over het project en

vooral ook om te laten zien hoe

het straks wordt. Het is een heel

groot project en daardoor heel

moeilijk om te bedenken wat er

allemaal gaat veranderen. Willie,

heb jij de maquette al gezien?”

Ja, mooi hè. Er komt wel wat bij

kijken om dit allemaal zo te maken.

Wat verandert er bij jouw allemaal?

“Ik woon in Helpman, dat is wat

verder weg van de ringweg. Maar

door de veranderingen komt er

bij ons in de wijk juist veel meer

verkeer. En daar zijn we niet zo blij

mee. Het wordt drukker, we horen

meer auto’s en er meer last van

uitlaatgassen. Niet zo mooi dus.”

Ik ben van plan jullie te helpen wil

jullie steunen. Ik weet nog niet hoe,

maar ik sta achter jullie.

“Dat is heel lief Willie, maar ik ben

bang dat het project toch gewoon

doorgaat. Daarover is allemaal

al lang besloten. Heb jij ideeën

om het verkeer rustiger te laten

rijden?”

Die heb ik wel. Het beste zijn

zebrapaden. Dan kan ik ook makkelijk

oversteken net als andere mensen in

een rolstoel. Drempels zorgen er wel

voor dat auto’s rustiger rijden, maar

het zijn er teveel en het hobbelt in

de taxibus. Zouden zebrapaden en

drempels bij jullie helpen, Henk?

“Nee ik denk het niet. Wat al

die auto’s komen toch. Toen

de ringweg heel lang geleden

werd aangelegd is het eigenlijk

al misgegaan. We hebben

geprotesteerd maar dat heeft

niet geholpen”.

Verdorie! Dat is echt balen. Is er

eigenlijk wel geld genoeg?

We moeten anders maar eens kijken

of we meer geld kunnen loskrijgen.

De vraag blijft hoe, misschien kunnen

we daar een volgende keer over

hebben.

Dat doen we!

18


Tekst: Jan Rasterhoff

Andere tijden

Rustlust

In 1913 werd in Den Haag de eerste openluchtschool van Nederland gevestigd, dit naar

voorbeeld van eenzelfde type school in de Berlijnse wijk Charlottenburg. De gedachte

hierachter was dat kinderen met longproblemen, tbc of met een zwakke gezondheid in de

buitenlucht beter konden aansterken en onderwijs volgen.

Het duurde niet lang of ook in de stad Groningen namen inwoners het initiatief om een

openluchtschool te bepleiten. In 1918 werd daarvoor de Vereniging Openluchtschool

Groningen opgericht. De vereniging ging op zoek naar een geschikte plek en liet in dat

zelfde jaar haar oog vallen op de recentelijk door de gemeente Groningen aangekochte

‘Behuizing met schuur genaamd Rustlust’.

Helpman

Boerderij Rustlust was gelegen op de hoek van wat nu de hoek Sweelincklaan/Troelstralaan

is. In eerste instantie zouden er twee zogenaamde lighallen komen, huisjes die aan één kant

open zijn en op een cirkelvormige rail staan. De lighallen konden dan zo gedraaid worden

dat de kinderen uit de wind lagen.

De gemeente had positief op het plan van de Vereniging gereageerd maar kon moeilijk de

daad bij het woord voegen. Bovendien gooide het overlijden van Jan Evert Scholten,

bestuurslid van de Vereniging, in september 1918 ook nog eens roet in het eten. Na eindeloos

heen en weer overleggen zegde de toen verantwoordelijke wethouder in 1921 toe dat

achter boerderij Rustlust niet alleen twee lighallen zouden worden gebouwd, maar ook een

onderkomen voor de verpleegsters. Dit verpleegstersgebouw kon dan bij ‘gure dagen’ ook als

klaslokaal dienen. Verwarming was er niet en van een echte openluchtschool was nog geen

sprake. Het duurde uiteindelijk tot 1922 dat het complex klaar was.

Noot van de auteur: ik concludeer uit verslagen van gemeenteraadsvergaderingen dat de

gemeente een dubbele agenda had: de vereniging aan het lijntje houden en intussen kijken of

er bij één van de nieuw te bouwen scholen in de stad niet een geschiktere plek was voor een

openluchtschool.

Een arts was op het complex niet aanwezig en als een kind ziek werd, moest een verpleegster

op de fiets een dokter halen. Pas in 1929 werd het plan opgevat om aan de boerderij

Rustlust een klaslokaal te bouwen. Het lokaal zou 10 x 6 meter groot worden en plaats

bieden aan 25 leerlingen tot 14 jaar. Aan drie zijden zou het gebouw voorzien worden van

glazen deuren, zodat de kinderen altijd uit de wind les konden krijgen. De bouwkosten

werden betaald uit een bijdrage van de Vereniging, de Tuberculosecommissie en de

gemeente. Op 2 september 1930 is het dan zover: de officiële opening van de openluchtschool

in Groningen is een feit.

Helperbel nr. 2, juni 2019 19


Foto links (omstreeks 1935): de huidige Troelstralaan met boerderij Rustlust, daarachter de twee

lighallen en middenachter de rij woonhuizen de tennisbanen van Voorenkamp. Op de rechter foto is

de boerderij met aangebouwd leslokaal en daarachter de lighallen duidelijk te zien.

Appelbergen

Helaas voldeed de openluchtschool in Groningen bij lange na niet aan de eisen. Dit bleek

toen in 1938 Mevrouw Kaan Hoffmeyer, als hoofd van de Groninger openluchtschool werd

aangezocht: zij bedankte voor de eer. Zij vond, met haar ervaring als onderwijskracht bij de

openluchtschool in Zwolle, in de eerste plaats het terrein veel te klein, het was kaal (bomen

waren er nauwelijks), en er ontbrak een speelweide (waar de kinderen wél konden spelen,

werd bij regen een modderpoel). Verder moesten er ‘leskuilen’ komen om bij mooi weer in

de buitenlucht les te kunnen geven. Een douche, laat staan een badgelegenheid ontbrak.

En dan was er nog de kwestie van de leiding van de school. Er was een hoofd van de school

en een verpleegster van het Groene Kruis die samen over het welzijn van de kinderen

moesten waken. Mevrouw Kaan Hoffmeyer vond twee kapiteins op een schip niet werkbaar.

De gemeente Groningen had wel oog voor deze kritiek, maar door ‘tussenkomst’ van de

Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse wederopbouw heeft het nog tot 1949 geduurd

voordat er plannen gemaakt werden voor nieuwbouw van de openluchtschool. In Appelbergen,

gemeente Haren, kocht de gemeente ten slotte een groot perceel bos voor de prijs van

7500 gulden. In 1952 was de financiering rond en werden de plannen door het Ministerie

van Volksgezondheid goedgekeurd, de bouw kon beginnen. In 1953 moest de openluchtschool

in Helpman op last van de Inspecteur van Volksgezondheid worden gesloten en in

1954 opende de openluchtschool onder de naam Groninger Buitenschool Appelbergen haar

deuren voor 120 kinderen.

20


Andere tijden

Hoofdgebouw Groninger Buitenschool Appelbergen

Haren

Maar de tijd staat niet stil en in 2013

verhuisde de school naar het Dilgtplein in

Haren: het gebouw was te groot geworden

voor het krimpende aantal leerlingen en

voldeed niet meer aan de eisen.

Nu is de Groninger Buitenschool Appelbergen

een coöperatie die de scepter zwaait

over de meergeneratie-woonvorm Binhoes,

(leer)werktrajecten, dagbesteding, een

vegetarisch restaurant, een biologische

lunchroom, een galerie met beeldentuin en

zaalruimte voor bijeenkomsten en seminars.

De kinderen krijgen les in de buitenlucht

Leuk om nog te vermelden is, dat de

Rustluststraat van 1935 tot 1939 de officiële

naam was voor het zuidelijke deel van de

Mozartstraat.

Helperbel nr. 2, juni 2019 21


uw huis

verkopen?

bel ten wolde!

ge-woon de beste

makelaar van groningen!

altijd een gratis

waardebepaling

050-2061030

groningen@ten-wolde.nl

www.ten-wolde.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

22


Service

Zakboek Financiën van MantelzorgNL

Dit is hét naslagwerk voor iedereen die zorgt voor een

ander. Het zakboek biedt mantelzorgers een overzicht

van regelingen die van invloed zijn op hun financiële

situatie. Van Wmo, Pgb, tot aftrek van parkeerkosten en

belastingvrije schenkingen. Met het Zakboek Financiën

kunt u met meer kennis belastingaangifte (laten) doen

of vragen stellen bij (gemeentelijke) instanties. € 6,49,

ledenprijs € 4,95. Te bestellen in de

webshop,www.mantelzorg.nl/producten/134

TIPS

Zakboek Mantelzorg en Werk van MantelzorgNL

Eén op de vier werknemers combineert zorg voor een

naaste met een betaalde baan. 70% vindt dit goed te

doen, maar het kan soms een pittige klus zijn. Het

nieuwe Zakboek Mantelzorg & Werk bestaat uit 62 pagina's

met informatie over regelgeving en de mogelijkheden

om de combinatie van werk en mantelzorg

gemakkelijker te maken. Ook treft u informatie aan over

hoe u in gesprek kunt gaan met uw leidinggevende en

tips om goed in balans te blijven. € 4,95, ledenprijs € 4,20.

Te bestellen in de webshop,

www.mantelzorg.nl/producten/194

De BreinBieb

Hoe werkt het brein? Hoe goed is uw geheugen?

En wat is dementie? Op deze vragen

kunt u antwoord krijgen bij BreinBieb in de

Groninger Forum bibliotheek De Wijert.

BreinBieb gaat over alles wat te maken heeft

met onthouden en vergeten: van leuke thema’s

zoals begrijpen en het ‘fit houden’ van

het geheugen tot serieuze onderwerpen zoals

dementie en mantelzorg. U vindt er boeken en spelletjes

voor het activeren en fit houden van het geheugen. Alle

materialen kunnen geleend worden. U kunt ook langskomen

met vragen of voor een doorverwijzing naar instanties

rondom dit onderwerp in de gemeente Groningen.

Activiteiten rondom het brein

Elke eerste donderdag van de maand (m.u.v. vakanties)

van 10:30 tot 11:30 uur worden er gratis activiteiten georganiseerd

in Forum Bibliotheek De Wijert.

www.groningerforum.nl/nl/breinbieb-collectie.

Praten over ziekte in je gezin, hoe doe je dat?

Als iemand in je omgeving ziek wordt, dan heeft dat

invloed op alle betrokkenen. Met elkaar praten kan problemen

voorkomen bij kinderen, jongeren en ouderen.

Maar hoe doe je dat, écht praten met elkaar? Praten over

ziekte in het gezin is lang niet altijd makkelijk. Wat vertel

je wel en wat niet? Neem je je partner of kind in bescherming?

Misschien voel je je schuldig over je gedachten en

durf je niet eerlijk te zijn over je eigen zorgen en emoties.

Of de woorden komen niet.

Veel mensen vinden het lastig om het gesprek aan te gaan,

en doen het daarom maar niet. Het is één van de oorzaken

van de toename van eenzaamheid, angst en depressie op

alle leeftijden.

Uit: Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg juni 2019 ( Humanitas)

Steun bij verlies

Rouw voel je bij verlies van een geliefde, maar ook bij

verlies van gezondheid, toekomstperspectief, werk.

-Een boekentip: Helpen bij verlies en verdriet, een gids

voor het gezin en de hulpverlener,

Door Manu Keirse

Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil

bijstaan in zijn verdriet. Helpen bij verlies en verdriet is al

vele jaren het basisboek over rouw. In deze volledig

nieuwe editie toont Manu Keirse aan de hand van vele

herkenbare voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan

afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden. Het

boek gaat niet alleen in op verlies door de dood, maar

besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak

onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid,

je werk of je toekomstperspectieven. Dankzij de

talloze concrete tips voor de rouwende én diens omgeving

is het een heel praktisch instrument voor iedereen die met

verlies geconfronteerd wordt.

- Steun bij Rouw is een project van Humanitas.

Mantelzorgers zijn bij dit project meer dan welkom.

Rouwverwerking kost veel energie, en soms zit je er

helemaal doorheen. Een vrijwilliger van Steun Bij Rouw

helpt en toont begrip. Kijk voor meer informatie op

www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/ onder Wat

we doen. Of mail naar mip.groningen@humanitas.nl of

bel (050) 312 60 00.

6 | NIEUWSBRIEF MANTELZORG NR 2 2019

Hoe ga je het gesprek aan?

Om praten over ziekte makkelijker te maken, ontwikkelden

Naasten in Beeld en Muzus een aantal praatpakketten.

Zo kun je op een voor jou geschikt moment het

gesprek aan gaan. Er zijn pakketten voor jonge kinderen,

voor jongeren, en voor partners.

De praatpakketten zijn gratis te downloaden of online

gebruiken. www.mantelzorg.nl/artikel/praten-overziekte-in-je-gezin-hoe-doe-je-dat

Hulp bij mantelzorg in de laatste levensfase

Als het einde nadert, sterven de meeste mensen het

liefst thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving.

Om dit mogelijk te maken zijn mantelzorgers onmisbaar.

Het verzorgen van een geliefde kan erg

zwaar zijn en dan is het fijn te weten dat een vrijwilliger

kan ondersteunen.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Thuis

is een project van Humanitas. De vrijwilligers van

VPTZ geven aanvullende hulp. Ze nemen de zorg

even over zodat de mantelzorger tot rust kan komen.

De vrijwilligers zijn gemiddeld twee tot acht

uur per week bij de hulpvrager.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met:

Marjan de Jong, projectcoördinator VPTZ ,

06-23 03 97 44, m.dejong1@humanitas.nl of met het

Meld- en Informatiepunt, 050 - 312 60 00,

mip.groningen@humanitas.nl

Helperbel nr. 2, juni 2019 23


Andere tijden

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

24


KONINGSDAG

Koningsdag

2019

HELPMAN Helpman

Helperbel nr. 2, juni 2019 25


van elk bezoek

aan het restaurant

een feestje maken

www.coachingspraktijkcontext.nl

INDIVIDUELE

coaching

RUN/WALK

therapie

IMAGO

coaching

DISCOVER

potentieel analyse

horecamedewerker

Leef-, werk- en organisatiecoach

– Bea Visser

BEKIJK DE VACATURE OP

WERKENBIJZINN.NL

>> BEKIJK HIER OOK ANDERE (ZORG) VACATURES

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

26


Tekst: Ina Timmer

Foto: Bron: http://beeldbankgroningen.nl

Andere tijden

Wandelkaart Helpman

In de archieven kwam een lid van het wijkcomité onderstaande wandelkaart van Helpman

tegen. De kaart is ontstaan tussen 1920 en 1930. In het rood zijn de wandelpaden

aangegeven.

Vooral de tekst op de zijkant spreekt ons aan:

‘Plattegrond van Helpman en omgeving. Deze wandelkaart dankt haar ontstaan aan de

wijkvereeniging ‘Helpman’, welke overtuigd van het groote belang van goede wandelwegen

zich ter zake belangrijke offers getroost.’

En geweldig dat er toen blijkbaar ook al een wijkcomité bestond.

Helperbel nr. 2, juni 2019 27


Tekst: Liesbeth Fransen, Henk Hendriks

Duurzaam Helpman

Onder de titel ‘Duurzaam Helpman’ houdt een groep mensen in onze wijk zich al enige

tijd bezig met het verkennen van de mogelijkheden tot verduurzaming van hun huis en/

of woonomgeving.

Een en ander is voortgekomen uit het gesprek met inwoners van Helpman tijdens

jaarvergadering van 6 november 2018. We hebben daar het thema Duurzaamheid besproken

aan de hand van een drietal presentaties van Buurkracht, Grunneger Power en

Groningen woont Slim.

Deze drie organisaties houden zich alle drie op een of andere manier bezig met verduurzaming

van buurten. Buurkracht, een initiatief van Enexis, doet dit vooral door mensen met

elkaar in contact te brengen om gezamenlijk aan de slag te gaan, Grunneger Power is een

stedelijke energie-coöperatie met een groot netwerk van burgerinitiatieven en Groningen

woont Slim is een initiatief van de gemeente Groningen om de inwoners te ondersteunen

bij het maken van de juiste keuze voor verduurzaming van hun woning.

28


Activiteiten in de wijk

Vele manieren

Duurzaam met energie omgaan kan op vele manieren:

Van (betrekkelijk) eenvoudige spouwmuurisolatie tot en met eigen energieopwekking met

zonnepanelen en warmtepompen of anderszins. Maar ook een dak- of een verticale tuin

kan al helpen.

Door de bomen het bos niet meer zien

Er zijn veel bewoners in de wijk Helpman die al kennis en ervaring met duurzaamheid

hebben opgedaan. Maar er zijn nog meer inwoners die door de bomen het bos niet meer

kunnen zien. Het wijkcomité wil die bewoners graag ondersteunen in de zoektocht naar

mogelijkheden van duurzaam wonen.

‘Koplopers’

Naar aanleiding van diverse gesprekken met betrokken bewoners en adviesorganisaties zal

een groep ‘koplopers’ om de tafel gaan om te kijken hoe we bewoners kunnen activeren om

zich met het onderwerp duurzaamheid bezig te houden. Wij denken namelijk dat veel

mensen vragen in eerste instantie liever aan directe buurtgenoten stellen dan aan commerciële

leveranciers.

Maar hoe dit te organiseren?

We hebben daar wat eerste ideeën over, zoals:

een regelmatig nieuwsitem in ‘De Helperbel’ met ‘best-practice’ voorbeelden, op de website

van het wijkcomité ruimte ter beschikking stellen voor informatie-uitwisseling, misschien

een keertje komen kijken bij of praten met een buurtbewoner met eenzelfde type huis die

al een stap in de duurzame richting heeft genomen, zoeken naar samenwerking om

voordeliger gemeenschappelijk zaken aan te kunnen pakken.

We kunnen ons voorstellen dat er in onze wijk veel meer ideeën leven.

Die horen we graag.

Hiervoor kunt u contact opnemen met het wijkcomité via emailadres:

helpmanduurzaam@wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 2, juni 2019 29


Mennes Reparatiebedrijf

f

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

T 050 318 66 36

www.carlavanderburg.nl

www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend

30


Tekst en foto: Studiehulp.nu

Service

Huiswerkbegeleiding voor íeder kind uit Helpman!

Centra voor huiswerkbegeleiding schieten als paddenstoelen uit de grond en dat is geen

toeval. Veel leerlingen geven aan dat het ze thuis niet lukt om met hun schoolwerk bezig te

gaan. Nog even die laatste aflevering van hun favoriete serie op Netflix kijken, nog even

gamen of nog even de verhalen van hun vrienden op Snapchat bekijken. Dat ‘even’ wordt

vaak de hele middag en voor je het weet is er geen tijd meer voor huiswerk. Het is lastig om

de discipline op te brengen om te beginnen en geconcentreerd te blijven werken, maar

wees gerust, ze zijn niet de enige en het is te leren!

Huiswerkbegeleiding helpt bij het aanleren

van studievaardigheden, zoals het plannen

en organiseren van het schoolwerk, hoe je je

kunt concentreren en om de motivatie voor

school (terug) te vinden bijvoorbeeld.

Daarnaast moet natuurlijk ook gewoon het

huiswerk gemaakt en geleerd worden.

Naast huiswerkbegeleiding kun je vaak ook

vakinhoudelijke bijlessen volgen. In de

meeste gevallen worden deze bijlessen

gegeven door studenten van de universiteit.

Ze geven bijlessen in vakken die in hun

eigen studie terugkomen. Dit zorgt ervoor

dat ze ver boven de stof staan. Het goed

kunnen overbrengen van de stof is natuurlijk

ook heel belangrijk.

Prijskaartje

Aan het volgen van huiswerkbegeleiding of bijles hangt vaak een prijskaartje en dat is niet

voor ieder gezin op te brengen. De Gemeente Groningen stelt daarom in samenwerking

met Studiehulp.NU gratis ondersteuning beschikbaar voor kinderen uit gezinnen die een

Stadjerspas hebben. Op deze manier kan echt íeder kind de ondersteuning krijgen die hij of

zij nodig heeft. En dit geldt dus ook voor kinderen uit Helpman!

Meer informatie hierover en de mogelijkheid tot aanmelding hiervoor, is te vinden op

www.Studiehulp.NU/Stadjerspas. U kunt ook contact opnemen met uw lokale WIJ team.

Helperbel nr. 2, juni 2019 31


levensgemak

voor aandacht en energie

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

32


Tekst: Saskia Nijmeijer

Service

Leren om langer cognitief gezond te blijven:

onderzoek van het UMCG en RUG

Op dit moment onderzoeken het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hoe het leren van nieuwe vaardigheden invloed heeft op

de cognitie en stemming van ouderen.

Door de vergrijzing worden steeds meer mensen in Nederland ouder, en de meeste mensen

in goede gezondheid, maar er zijn ook veel ouderen die somberheid of geheugenklachten

ervaren. De geheugenklachten kunnen een risicofactor voor toekomstige cognitieve

achteruitgang zoals dementie zijn maar ook voor een depressie. Het is daarom belangrijk

om manieren te vinden die in dit soort vroege stadia de cognitie kunnen verbeteren. Eerder

onderzoek lijkt erop te wijzen dat tweetaligheid, het spelen van een instrument en

artisticiteit beschermende factoren kunnen zijn tegen dementie en cognitieve stoornissen.

In ons onderzoek gaan we daarom na wat er verandert in de hersenen door het leren spelen

van een muziekinstrument, het leren van een nieuwe taal en het leren van verschillende

creatieve vaardigheden.

Deelnemers

De onderzoekers zoeken nu deelnemers tussen de 65 en 80 jaar oud die geheugenklachten

ervaren die zich ongeveer in de afgelopen 5 jaar hebben ontwikkeld maar nog niet zijn

bevestigd door een specialist, en die graag iets nieuws willen leren. Deelnemers ondergaan

een voormeting, bestaande uit vragenlijsten, computertaken en metingen van de hersenactiviteit.

Daarna wordt de deelnemer toegewezen aan een van de (gratis) cursussen: een

muziekcursus (gitaar), taalcursus (Engels) of creatieve workshops. De cursussen duren drie

maanden en vinden voor een groot deel thuis vanachter de computer plaats. Eens in de

twee weken is er een klassikale bijeenkomst. Na deze periode vindt de eerste nameting

plaats, waarin de vragenlijsten, taken en hersenactiviteit-metingen worden herhaald.

Hierna kan de deelnemer kiezen om de cursus voor nog eens drie maanden (wederom

gratis) te vervolgen. Zes maanden nadat de deelnemer is gestopt met de cursus is er een

laatste meting met een interview, vragenlijsten en taken.

Informatie

Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op www.langcog.umcg.nl of u kunt

contact opnemen met Saskia Nijmeijer, telefoon: 050 361 6440 of e-mail:

s.e.nijmeijer@umcg.nl.

Helperbel nr. 2, juni 2019 33


ttt//m 23

1199

'1199

aauuuuuuuugguuuuuuuussssstttuuuuuuuusssss

BRRUUUUGKLASSSSCUUUURRSSSSUUUUSSSS

Maaaaaak eeeeeeeen goeeeedeeee sttaaartt!!!!!!!!!

11 ggrraatttiisssss

Bremenweg maaaand 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

)uuuuuuuuiissssswwwerrkbeggelleiidiingg

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

iinfo:

34

FRANS DATEMA

wwwwwwwww..SSSStttuuuuuuuudiiehuuuuuuuullp..NUUUU//brruuuuuuuuggkllaassssscuuuuuuuurrsssssuuuuuuuusssss

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,


Service

Kleine oorzaken, grote gevolgen:

een losliggende stoeptegel en de vleugelslag van een vlinder

Hoe groot is de kans dat de vleugelslag van één vlinder in Brazilië een orkaan kan veroorzaken

in Texas? Daarover zijn de wetenschappers in de chaostheorie nog niet helemaal uit. De

kans dat een losliggende stoeptegel iemand kan laten struikelen - en dit vervolgens leidt

tot een gecompliceerde breuk die daarna weer zorgt voor een langdurig en moeizaam

revalidatieproces - is vele malen groter. Voor die inschatting heb je geen wetenschappers

nodig.

Dus: zie je ergens een losliggende stoeptegel of iets anders in de openbare ruimte dat

aangepakt kan worden? Meldt dit dan bij de gemeente via

https://groningen.slimmelden.nl/#/home

Gaat het om een spoedsituatie, waardoor er gelijk een onveilige situatie kan ontstaan? Dan

kun je op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bellen: 14050.

Heb je een dringende melding op een moment dat de gemeente niet open is? Bijvoorbeeld

een groot gat in de weg of een aangereden lantaarnpaal (lichtmast). Bel dan de politie:

0900-8844.

Helperbel nr. 2, juni 2019 35


Tekst: Hilde Folkersma

Of je nu groot bent of klein, wat heerlijk kan een

boek toch zijn

Omdat het leuk is om te delen, en mensen

blij te kunnen maken met nieuwe verhalen,

staat er sinds kort een boekenhuisje in de

voortuin van De Savornin Lohmanlaan 71.

Deze buurtbieb is aan de vooravond van

Koningsdag feestelijk onthuld door Ben

(bijna 6) en Roos Thijssing (2,5) en Vivika

Printz (11). Nadat zij het papier hadden

weggescheurd, is er door de buren geproost

op het nieuwe boekenhuisje. Op de stoep

zijn er tompoucen, en later zelfs frietjes

gegeten ter gelegenheid van de opening.

Ook de loco-kinderburgemeester van

Groningen, Amy Caro (10), die verderop in de

straat woont, was aanwezig.

Het boekenhuisje heet Buiten Gewoon. Het is een resultaat van de training BuitenGewoon-

Zijn, die twee keer per jaar wordt gegeven in Groningen. ‘Het leermodel is dat je een

activiteit bedenkt en uitvoert die je zelf leuk vindt, en die ook gaaf is voor de wereld. Daar

wordt iedereen blij van en de deelnemers werken tegelijkertijd aan hun persoonlijke

ontwikkeling,’ zo is op hun website te lezen

Deelnemer Hilde Folkersma, initiatiefnemer van buurtbieb Buiten Gewoon: ‘Ik ben mijn

hele leven lang al gek van boeken. Een jaar of tien geleden ben ik begonnen met bookcrossen,

het in het wild neerleggen van boeken met een volgnummer. Deze boeken reizen de

hele wereld over. Zo ontstond vervolgens ook de wens voor een eigen boekenhuisje.’

Kenmerk van de BuitenGewoonZijn-training is dat zoveel mogelijk samen aan een project

wordt gewerkt. Zo is de buurtbieb gebouwd door Samantha van Dijk (25) en Youri Kobes

(24) van Werkpro De Driestenborg in Fraamklap (Middelstum). Bij De Driestenborg werken

mensen voor wie de stap naar een reguliere baan (nog) te groot is. ‘Zij vonden de opdracht

zo leuk, dat er direct een tweede huisje is gemaakt. De mensen van De Driestenborg willen

er heel graag nog meer maken!’

36


Activiteiten in de wijk

Verder is de buurtbieb mede mogelijk

gemaakt door lokale sponsors: Auto Traas,

Bauhaus Groningen, Bloemsierkunst Debby,

Eetcounter Lohman, GoudGoed Protonstraat

en supermarkt Poiesz De Savornin

Lohmanlaan.

‘Het begrip buurtbieb mag je ruim opvatten,’

lacht Hilde Folkersma, ‘enkele dagen na

de opening kwam er een mijnheer op de

fiets langs. Hij biechtte op dat hij ‘eigenlijk

in de Wijert woonde, en of hij dan toch wel

een boek mocht pakken’ Hij had zelf al

bedacht dat de Wijert ook onder Groningen-

Zuid viel, en dat het waarschijnlijk wel in

orde zou zijn.’ En zo is het. Het huisje staat

in de Coendersborg, maar iedereen is welkom.

Youri en Samantha van WerkPro De

Driestenborg in Fraamklap bij de door hen

gemaakte buurtbieb.

Op de zijkanten van het geel geverfde huisje

staat informatie over de totstandkoming. En

de vermelding dat geïnteresseerden boeken

mogen ruilen, halen en brengen. ‘Als je niets

te ruilen hebt, is dat niet erg,’ benadrukt de

initiatiefneemster, ‘ik heb -onder meer

dankzij sponsoring van Goudgoed- een

flinke hoeveelheid boeken voor kinderen en

volwassenen op voorraad. Dus zie je een

mooi boek, voel je dan vrij en neem het

gerust mee.’

Buurvrouw Hansje IJdens, loco-jeugdburgemeester

van Groningen Amy Caro en Hilde Folkersma.

37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 050-3764200

Dierenambulance 050-5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg (Lentis) 0800-4020102

Gemeentelijk Informatiecentrum (algemeen) 14050

Hulpmiddelen Centrum 0800-2887766

Klachtenlijn stankoverlast (gemeente) 14050

Martini Ziekenhuis 050-5245245

Mamamini 050-3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast (gemeente) 14050

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 050-5275407

Ombudsman gemeente 050-3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900-0101

Sensoor telefonische hulpdienst 0900-0767

Speeltuin Helpman-Oost 050-5290189

Stadsbeheer 14050

WIJ De Wijert 050-3679120

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

UMCG 050-3616161

Veilig thuis Groningen (bij huiselijk geweld) 0800-2000

Verslavingszorg Noord-Nederland 088-2343434

Weekenddiensten tandartsen 050-5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor een

goed leefklimaat in uw wijk. We onderhandelen

met de gemeente over uw

belangen. Lid worden is daarom belangrijk,

want hoe meer leden, hoe sterker we

staan. Zo houden we ons bezig met het

drukke verkeer, de parkeerproblemen

maar ook met speelplekken voor de jeugd.

Op de jaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer van

de Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel voor

meer informatie met de voorzitter Sjoukje

Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Liesbeth Fransen

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

Helperbel nr. 2, juni 2019 39


Kijk voor het laatste nieuws op de website:

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt

u tot 23 augustus 2019 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines