15.08.2019 Views

E magazine Makelaardij Thuis 57

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zo houd je je tuin<br />

mooi tijdens de droogte<br />

1. Windkeringen<br />

Wind zorgt er op droge dagen voor dat<br />

de aarde in je borders sneller uitdrogen<br />

en laten planten meer vocht verdampen.<br />

Windkeringen in je tuin zorgen dat de wind<br />

minder vrij spel heeft. Plant hagen en bomen<br />

aan op strategische plekken. Zo creëer<br />

je meteen extra schaduw.<br />

2. Bodembedekkers<br />

Bodembedekkers voorkomen dat aarde<br />

snel uitdroogt. Zet ze wel op een schaduwrijke<br />

plek, bijvoorbeeld onder hoge planten<br />

en struiken.<br />

3. Kiezels en schelpen<br />

Onder paden van grind, kiezels en schelpen<br />

blijft de aarde koel en vochtig. Kies wel altijd<br />

voor een waterdoorlatende verharding.<br />

4. Tuinafval<br />

Strooi lagen organisch materiaal als fijngeknipt<br />

tuinafval tussen de planten. Dat<br />

houdt vocht vast en vormt een beschermend<br />

dekentje voor de tuinaarde.<br />

5. Vliesdoek<br />

Dek je moestuinbedden of kwetsbare<br />

zaailingen af met vliesdoek. Dit beschermt<br />

de planten tegen de brandende<br />

zon en voorkomt dat de aarde uitdroogt.<br />

Wanneer je het ’s nachts gebruikt, zuigt<br />

het doek dauwdruppels op die worden<br />

afgegeven aan de planten.<br />

6. Onderdompelen<br />

Verplaats potten naar de schaduw zodat<br />

ze minder snel uitdrogen en geef ze om<br />

die reden ook ’s avonds water. Beperk<br />

het water geven in de border om te voorkomen<br />

dat planten ‘lui’ worden.<br />

7. Schoffel en spit niet<br />

Door veel te schoffelen en spitten, zeker<br />

op warme dagen, stimuleer je de verdamping.<br />

8. Bodemklimaat<br />

Op schrale zandgrond krijg je sneller<br />

droogteproblemen dan op luchtige löss.<br />

Blijf zandgrond daarom steeds verrijken<br />

met compost. Dit helpt ook bij kleigrond,<br />

waarvan de bovenlaag in de zomer snel<br />

kan uitdrogen en grote scheuren kan<br />

vertonen.<br />

<strong>Thuis</strong>nieuws<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!