19.08.2019 Views

RecyclePro 03 2019

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 4 I NUMMER 3 2019 I AUGUSTUS - SEPTEMBER

RECYCLEPRO.EU

Dossier

Recyclage van wagens

Dossier

Chemische recyclage

Bioplastics verdwijnen niet

zomaar in de natuur

Bezoek onze partners

op Matexpo 2019


Kwetsbaar en sterk

Een ijsbeer is sterk, maar staat symbool voor de kwetsbaarheid van onze aarde. Wetende dat onze aarde haar

grenzen heeft betreft natuurlijke hulpbronnen is er een groeiende behoefte om ferro en non-ferro metalen

duurzaam te recyclen. Het produceren van nieuwe metalen uit gerecyclede metalen veroorzaakt bovendien

aanzienlijk minder CO 2

-uitstoot dan productie van primair materiaal uit ertsen.

Ook bedrijven zijn sterk én kwetsbaar tegelijk. Door het bieden van optimale prijzen voor ferro en non-ferro

metalen en deze snel uit te betalen kunnen we uw onderneming sterker maken. Door samen met onze

klanten te werken aan een wereld zoals die bedoeld is, behoort Jansen Recycling Group inmiddels tot

één van de snelst groeiende firma’s actief in recyclage van ferro en non-ferro metalen in België en Nederland.

Van Leeuwenhoekweg 21

3316 AV Dordrecht

The Netherlands

T. +31 (0)78 - 652 26 33

info@jansengroup.com

www.jansengroup.com


mhl mhl320

mhl320

F-SERIES F-SERIES

F-SERIES

STERK.

VEILIG.

EFFICIËNT.

Ontdek

meer Fuchs

Overslagmachines

Ontdek Ontdek

Ontdek

www.vanderspek.be

meer Fuchs meer Fuchs

meer Fuchs

Overslagmachines

Overslagmachines

Overslagmachines

www.vanderspek.be

www.vanderspek.be

www.vanderspek.be

MHL320 F · Technical Data

Engine Power: 95 kW · Operating Weight w/o Attachments: 19.3–21.0 t · Reach: max. 10.4 m

MHL320 F · Technical Data

Engine MHL320

Power: F · ·

95 Technical

kW · Operating Data

Weight w/o Attachments: 19.3–21.0 t · Reach: max. 10.4 m

Engine Power: 95 kW · · Operating Weight w/o Attachments: 19.3–21.0 t t · · Reach: max. 10.4 m

© 2019 Terex Corporation. Fuchs is a trademark

owned by Terex Corporation or its subsidiaries.

© 2019 Terex Corporation. Fuchs is a trademark

© 2019 Terex Corporation. Fuchs is a trademark

owned © 2019 owned

by Terex Terex by Terex Corporation or its subsidiaries.

Corporation. Fuchs or its subsidiaries.

is a trademark

owned by Terex Corporation or its subsidiaries.


EMR series

Brawler

CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122 » GELEENLAAN 38 – 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

3

VOORWOORD

Als bouwen nu eens circulair werd

Begin september vormt steevast een hoogtepunt voor de bouwsector. Ontwaakt uit de winterslaap van het bouwverlof kunnen ze zich gaan

vergapen aan alle nieuwigheden die er zijn op vlak van materialen en technologie op Matexpo. Opvallende vaststelling dit jaar, er is meer

standruimte dan ooit gereserveerd voor bedrijven uit onze sector. Dat maakt het dan ook meteen interessanter dan ooit om naar Kortrijk af te

zakken tijdens een van de vijf beursdagen. U zal niet de enige zijn. De organisatie gaat er van uit dat de kaap van de 40.000 bezoekers zal

gerond worden.

De verhoogde aandacht voor alles wat met sorteren en recycleren te maken heeft in de bouw komt uiteraard niet uit de lucht vallen. Er is allereerst

de strengere regelgeving en de komst van het Tracimat systeem die aanzetten tot een betere scheiding van het puin uit breekwerven. Geen

evidentie voor de milieubedrijven uit onze sector, gezien de beperkte ruimte die de meeste sites ter beschikking hebben en de moeilijkheden

om vergunningen te krijgen voor uitbreidingen. Not in my backyard, weet u wel. Vandaar het belang dat men ook eerder in de keten begint

rekening te houden met wat nog komen moet. Met wat nodig is om materialen tot een duurzaam tweede leven te brengen. Vandaar het belang

van de aanwezigheid van onze sector op een beurs als Matexpo.

Maar het gaat verder dan dat. De tijd dat netjes uitsorteren volstond om duurzaam bezig te zijn ligt achter ons. Begin dit jaar engageerden een

hele rist bedrijven zich om de principes van een circulaire economie ook toe te passen op het bouwproces. Van fabrikanten van bouwmaterialen

tot aannemers en zelfs onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen. Nog verder naar beneden en naar boven kijken in de keten dus. Want

wat is het nut van uitsorteren als de herwonnen stromen achteraf geen schijn van kans krijgen? Ze moeten weer een valorisatie kunnen krijgen.

De wetgever speelt daar een cruciale rol in. Om drempels weg te nemen en om een markt te creëren.

Dat was ook een van de belangrijkste boodschappen tijdens het event van go4circle in White Cinema in Brussel. Alle actoren in de recyclageen

milieusector, ongeacht het materiaal, hebben nood aan een verplicht aandeel aan gerecycleerde materialen in nieuwe producten. Dat is de

enige manier om een faire markt te realiseren, waarin het prijsvoordeel van virgin materialen stilaan zal verdwijnen er een circulaire beweging

in de plaats kan komen. En voor de Europese markt is het ook de methode om eigen grondstoffen te gaan ontginnen (urban mining) en zich

minder afhankelijk te moeten opstellen. Een win-win-win. Voor de economie, voor het milieu en voor de mensen. Want circulaire economie is

bovenal een lokale economie.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.eu

Jaargang 4 • Nummer 3 2019

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Pelt

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

www.louwersmediagroep.nl

08 14

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Go4Circle,

Jan Mol, Pieter de Mos

Bladmanager

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Lisa Gyselinck

Elke Kina

24

37

Advertenties

https://www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

KBC Bank IBAN BE80 7310 2514 2977

BIC KREDBEBB t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v.

RecyclePro. Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Pelt

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Recyclagecapaciteit met 70% omhoog dankzij nieuwe investering 8

Nieuwe elektriciteitscentrale maakt productie gerecycleerd papier nog groener 11

Naar circulair bedrijfstextiel 12

De Pen: Hans Bruyninckx, directeur Europees Milieuagentschap 14

DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

Autokerkhoven verleden tijd: naar een circulair leven voor wagens 16

Naar een betere traceerbaarheid van voertuigen 20

Eerste erkende centrum voor verwijdering batterijen uit elektrische wagens 22

Het nieuwe goud komt onder de auto vandaan 24

Verkavelen van één lot dan toch vergunningsplichtig 27

Nieuwe balenpers blinkt uit in kwaliteit en veiligheid 29

De toekomst van gebruikte materialen vormgeven 30

“De vraag naar kunststof zal naar verwachting verdrievoudigen” 34

De harde cijfers 37

Stap voor stap digitaliseren 39

Bioplastics verdwijnen niet zomaar in de natuur 48

DOSSIER CHEMISCHE RECYCLAGE

Mechanisch of chemisch recycleren? 50

Twee ton CO 2

besparen per ton kunststof 52

Nieuwe recyclageplant zet stap verder naar circulaire economie 54


INHOUD

44 60

52

74 79

Verplichte notificatieprocedure voor export kunststof afval? 60

Bespaar 13,11 euro per vrachtbrief 62

Staal bestand tegen intensieve slijtage 64

Eerste gecertificeerde camera voor rookdetectie 68

Steeds meer een bekende naam in sloopwereld 70

Groter evenwicht tussen thermische en elektrische heftrucks 72

Inzetten op XXL-machines doet groeien 74

Deze (mobiele) schudzeven zijn niet zonder reden populair 76

MATEXPO 2019

Matexpo 2019 79

Meer ruimte voor sloop- en recyclagemachines 81

Bezoek onze partners op Matexpo 2019 82

Wakker worden! Te veel slapend elektrisch (tuin)gereedschap 85

Waalse grondverzetregeling op komst 86

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 126

Recycle Partners 127

JAARGANG 4 I NUMMER 3 2019 I AUGUSTUS - SEPTEMBER

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

Dossier

Recyclage van wagens

Dossier

Chemische recyclage

Cover: ‘De term biologisch afbreekbaar

mag al sinds 2008 niet meer gebruikt

worden op verpakkingen, net omdat

het de valse indruk wekt dat ze zullen

verdwijnen in de natuur’

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu

RECYCLEPRO.EU

Bioplastics verdwijnen niet

zomaar in de natuur

Bezoek onze partners

op Matexpo 2019


RECYCLAGECAPACITEIT MET 70% OMHOOG

DANKZIJ NIEUWE INVESTERING

Actieve kool is een beproefd middel om vervuiling en contaminaties te gaan

verwijderen uit lucht- en vloeistofstromen. Door middel van adsorptie worden

organische stoffen aan het materiaal gebonden en verwijderd. Maar wie reinigt

het reinigingsmiddel? Net hierin maakt Desotec het verschil. Het materiaal wordt

niet zomaar gestort of verbrand. Uit 1.000 kg kan men ongeveer 990 kg opnieuw

inzetten. Met een investering van 17,6 miljoen zullen de recyclagefaciliteiten met

70% toenemen dankzij een vierde reactivatieoven.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Desotec

De 160 Desotec Warriors vechten voor een zuivere toekomst.

RecyclePR

8 RecyclePR

.eu

.eu


‘Door een vergaande thermische behandeling kunnen we de

actieve kool reactiveren, de spons als het ware uitwringen en

enkel de vervuilingen vernietigen’

De Europese milieustandaarden en -eisen worden steeds

strenger inzake de behandeling van afvalwater of uitstootgassen.

De corebusiness van productiebedrijven en dus

ook hun expertise is echter soms ver verwijderd van deze

materie. Desotec kwam daarom met een investeringsloze

oplossing op de proppen. Al 25 jaar plaatsen ze mobiele

actievekoolfilters bij klanten, permanent of als een tijdelijke

oplossing, om vervuilingen weg te nemen. Chief Business

Development Officer Mathias Meersseman: “Actieve

kool gaat een verbinding aan met koolstofmoleculen. Als

een spons zal ze verontreiniging opnemen.” De oplossingen

van Desotec winnen snel terrein. Jaarlijks groeien

ze doorheen heel Europa met 15 à 20%. Bij de trein- en

giframp in Wetteren in 2013 waren het bijvoorbeeld de actievekoolfilters

van Desotec die het grondwater zuiverden

en zo de bodem saneerden.

Op de site in Roeselare komt er een vierde reactivatieoven bij die

70% productiecapaciteit toevoegt.

De R&D-afdeling werkt hard om de kringloop steeds beter te kunnen sluiten.

Reactiveren van actieve kool

Maar de binding is ook omkeerbaar, dat is net het mooie

aan actieve kool. Meersseman: “In vele gevallen wordt de

actieve kool gestort of in het beste geval verbrand met

energierecuperatie. Wij willen echter de kringloop verder

sluiten. Door een vergaande thermische behandeling kunnen

we de actieve kool reactiveren, de spons als het ware

uitwringen en enkel de vervuilingen vernietigen. De eerste

reactivatieoven staat hier sinds 2004.” Of reactivatie mogelijk

is hangt in grote mate af van de aard van de vervuiling.

Om de grenzen weer wat verder te leggen bouwt Desotec

nu aan een vierde reactivatieoven in Roeselare, een

investering waar een prijskaartje van 17,6 miljoen euro aan

vasthangt en die zeventig extra jobs zal opleveren. “Het zal

niet alleen onze capaciteit gevoelig verhogen met 70%.

Door de inzet van onze eigen engineering en R&D-afdeling

zullen we ook actieve kool met zwaardere vervuiling

kunnen reactiveren. Denk bijvoorbeeld aan zware zwavel-,

chloor- of kwikvervuiling.”

160.000 ton CO 2

minder

Met de nieuwe reactivatieoven zal Desotec voor zijn klanten

jaarlijks 160.000 ton CO 2

helpen vermijden, het equivalent

van de uitstoot van 80.000 voertuigen. Ook het begin

van de keten krijgt de volledige aandacht van Desotec:

de grondstof van de actieve kool. “Onze 160 medewerkers

noemen zich niet voor niets Desotec warriors. We vechten

voor een zuivere toekomst en zijn volledig doordrongen

van het circulaire concept. Daarom onderzoeken we of we

actieve kool uit hernieuwbare houtsoorten kunnen winnen:

kokosnootschalen, hout ... Door nieuwe types van actieve

kool te ontwikkelen zullen we tevens andere soorten

vervuiling de baas kunnen en in andere sectoren van meerwaarde

kunnen zijn. Luchtzuivering, behandeling van biogas,

waterzuivering, purificatie van chemische producten

… het zijn stuk voor stuk domeinen waar onze oplossingen

van meerwaarde kunnen zijn. Met de juiste technologie

willen we alles circulair maken.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

9


Smart Equipment, leverancier van:

Brekers, Zeven, Sorteerinstallaties,

(Mobiele) Transportbanden

& Advies dankzij 20 + jaar ervaring.

Smart Equipment BV

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

filip.daniels@smart-equipment.com

M +32 472 463 888

www.smart-equipment.com


Nieuwe energiecentrale

maakt productie gerecycleerd

papier nog groener

Bij de productie van gerecycleerd papier blijft er altijd een restfractie aan onbruikbare vezels en contaminaties over, afkomstig uit de grondstof. Blue

Paper voert die niet langer weg van zijn site in Straatsburg, maar verwerkt ze ter plaatse in een waste-to-energy centrale. Ze is operationeel sinds

mei van dit jaar en zal 25.000 ton afval een nuttige bestemming geven op de site zelf. Ook de vrijgekomen warmte gaat niet verloren: ze dient om het

droogproces duurzamer te maken.

Tekst Valérie Couplez | Beeld VPK

‘De warmte wordt

omgezet in stoom en

dient om het papier

te drogen en zo de

cirkel nog beter te

sluiten. We besparen

nu 80% aan aardgas’

Na een intense studie werd begonnen met de plannen voor een waste-to-energy centrale voor Blue Paper in Straatsburg.

VPK is een verpakkingsproducent met diep reikende

wortels. Het familiebedrijf ontstond al in 1935.

Vandaag staat met Jean-Paul en Pierre Macharis

de derde generatie aan het roer. Zij bouwden

verder op het succes met de internationalisering

van de groep gespecialiseerd in golfkarton, kokers

en massief karton. “Karton is een commodity

product. We proberen het verschil te maken met

dienstverlening en daar is onze internationale

aanwezigheid een belangrijk instrument in”, weet

communications manager Liesbeth Roelandt. “De

combinatie van een paneuropees kader met een

lokale aanwezigheid zorgt voor heel korte beslissingslijnen.

Dat geeft elke site de kans op flexibel

in te spelen op specifieke noden van klanten.”

Blue Paper:

steeds duurzamer produceren

Duurzaamheid is een van de stokpaardjes van

VPK, inherent verweven in het DNA van het bedrijf.

“We maken ons eigen gerecycleerd papier

dat de basis vormt voor onze verdere verpakkingen”,

geeft Roelandt aan. Een mooi voorbeeld

daarvan is de site in Straatsburg, die na een

overname in 2013 werd omgebouwd tot een

duurzaam geheel. Dat gebeurde in samenwerking

met joint venture partner Klingele Papierwerke

onder de naam Blue Paper. Roelandt: “De

machine voor magazinepapier werd omgebouwd

om voortaan papier voor verpakkingsdoeleinden

te kunnen produceren. Op zich al een indrukwekkende

installatie, met zijn breedte van 8,5 m

is het de grootste papiermachine in Frankrijk.

In 2014 kwam er ook een biogasmotor en een

stoomturbine bij om de productie groener te laten

verlopen en de energiebesparing nog te verbeteren.

De machines produceren gezamenlijk

een derde van de elektriciteit en de helft van de

stoom die de fabriek verbruikt. De meest recente

toevoeging is een waste-to-energy centrale.” Blue

Paper produceert meer dan 1.000 ton verpakkingspapier

per dag.

Waste-to-energy centrale

Aanleiding voor de centrale was de groeiende

aanwezigheid van een onbruikbare restfractie:

afvalstoffen maar ook onbruikbare vezels.

Roelandt: “Wanneer gerecycleerde vezel te kort

geworden is, kan hij niet meer dienen voor papierproductie.

Hij is dan niet meer te valoriseren

en kan enkel nog een nuttige bestemming

krijgen bij verbranding met energierecuperatie.

In Straatsburg bleek dat om een jaarlijks volume

van 25.000 ton te gaan die van de site

afgevoerd werd. Dat kon beter dachten we.” Na

een intense studie werd begonnen met de plannen

voor een waste-to-energy centrale. “We scoren

hierdoor niet alleen een logistiek voordeel,

met de besparing van 500 transporten per jaar.

De warmte die vrijkomt tijdens de verbranding

kunnen we bovendien een nuttige bestemming

geven in ons productieproces. De warmte wordt

omgezet in stoom en dient om het papier te

drogen en zo de cirkel nog beter te sluiten. We

besparen nu 80% aan aardgas”, geeft Roelandt

nog mee. Met de nieuwe waste-to-energy centrale

is een investering gemoeid van 25 miljoen

euro.Het onderstreept de duurzame ambities van

VPK en zijn partner Klingele Papierwerke. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 11

.eu


NAAR CIRCULAIR BEDRIJFSTEXTIEL

Textiel einde leven gaat vandaag gewoon mee met het restafval naar de verbrandingsoven. Zonde. Het materiaal zou immers nog een tweede

leven kunnen krijgen. Een goede zaak voor het milieu, maar ook voor de economie, zeker in Europa dat afhankelijk is van de wereldmarkt

voor grondstoffen. Om het eigen potentieel niet langer verloren te laten gaan werd Circletex in het leven geroepen. Met alle spelers in de

keten wil men onderzoeken hoe het bedrijfstextiel kan ingezameld, herbestemd of gerecycleerd worden.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Creamoda

12 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


‘Met alle spelers

binnen de keten

van wil men nagaan

of men bedrijfstextiel

kan inzamelen,

herstellen,

herbestemmen

of recycleren’

Jo Van Landeghem: “Als je ecologisch wil zijn, dan moet iedereen in de keten, van de producent tot de

consument, circulair leren denken en zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Plat linnen is een van de categorieën waar de focus

op zal liggen. Hieronder verstaat men onder meer

de tafelkleden en servetten in horecazaken of het

beddengoed in hotels en ziekenhuizen.

Circletex valt binnen Vlaanderen Circulair, bouwt voort op het

OVAM rapport circulair bedrijfstextiel van 2017.

Toen Jo Van Landeghem de rol van quality, safety

en sustainability officer opnam binnen de Belgische

modefederatie Creamoda deed hij dat met

ambitie. Een van de zaken waar de sector volgens

hem nood aan heeft is een nationaal inzamelingssysteem.

“Textiel is een wegwerp product geworden.

Twee van de belangrijkste vezels (katoen en polyester)

staan door dat immens volume onder druk. Europa

beschikt zelf niet over deze basisgrondstoffen.

We zijn eerder een veredelingsindustrie. Maar dat

maakt dat onze bedrijven speelbal zijn van de prijsstijgingen

waar de internationale markt aan onderhevig

is. Met al dat textiel dat we hier hebben,

moet er toch een mogelijkheid zijn om er hier een

tweede leven voor te vinden of toch op zijn minst

de vezels te gaan recupereren. Dan moeten we ze

niet verschepen naar de hoogste internationale bieder

of verwerken in onze lokale verbrandingsovens.”

Focus op drie categorieën

Met Circletex wordt die ambitie nu heel concreet

gemaakt. Dit project dat ondersteund wordt door

Vlaanderen Circulair, bouwt voort op het OVAM

rapport circulair bedrijfstextiel van 2017. Met alle

spelers binnen de keten van textiel en kleding

wil men nagaan of er een systeem kan opgezet

worden waarbij het ingezamelde textiel van deze

stromen kan hersteld, herbestemd of gerecycleerd

worden. “De focus ligt in eerste instantie op drie

categorieën. Plat linnen, niet-beschermende werkkledij

en beschermende werkkledij. Die onderverdeling

is belangrijk om te onderzoeken waar de

grenzen liggen van de economische haalbaarheid

van een dergelijk systeem, voor producten die eigenlijk

nooit ontwikkeld waren voor een circulair

systeem. Want er zal voldoende volume nodig zijn.

Met dit project kunnen we leren wat kan en wat

niet kan”, aldus Van Landeghem.

Verantwoordelijkheid nemen

Iedereen in de keten zal moeten samenwerken

om de drempels die een dergelijk systeem nog

in de weg staan over te geraken. “De goedkoopste

manier om een ton textiel einde leven correct

te verwerken vandaag is door verbranding met

energierecuperatie. Dat komt op een kost van

150 euro per ton. Wanneer we de vezels willen

hergebruiken in andere materialen, bijvoorbeeld

als isolatie ligt de prijs op 750 euro per ton. De

kloof is te groot om valabele alternatieven op het

getouw te zetten.” Maar ook de overheid moet zijn

verantwoordelijkheid opnemen volgens Van Landeghem:

“Het btw-tarief op wegwerptextiel, denk

aan de slofjes en het deken in ziekenhuizen, bedraagt

6%. Voor herbruikbare kledij 21%. Dat zou

beter omgekeerd zijn om de markt te stimuleren.”

Begin 2020 als startdatum

Hoe wordt er nu concreet te werk gegaan? Alles is

begonnen met de inventarisatie: van de materialen,

van de huidige inzamelmogelijkheden en van de

beschikbare technologie om vezels te recycleren.

“Voor natuurlijke vezels is mechanische recyclage

mogelijk, voor kunststof vezels zal men zijn toevlucht

eerder moeten zoeken in chemische recyclage”, verduidelijkt

Van Landeghem. In een volgende stap zal

gedefinieerd worden volgens welke scenario’s de inzameling

en de werking het beste kan verlopen en

hoe ver er kan gegaan worden met recycled content

in functie van het materiaal. In een voorlaatste fase

zal de praktische implementatie gebeuren om dan te

culmineren in de oprichting van een vzw. Van Landeghem:

“We willen dat het nu vooruitgaat en dat de

vzw er komt begint 2020. Als je ecologisch wil zijn,

dan moet iedereen in de keten, van de producent tot

de consument, circulair leren denken en zijn verantwoordelijkheid

nemen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 13

.eu


DEPEN

RecyclePR .eu

14

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu


DEPEN

Hans Bruyninckx,

directeur Europees Milieuagentschap

EEN EUROPA IN HARMONIE MET HET MILIEU

Het Europees Milieuagentschap timmert al 25 jaar aan de weg om informatie en analyses aan te bieden. Die

zijn nodig om een duurzame toekomst op te bouwen op betere milieuwetten en geïnformeerde, actieve Europese

burgers. Vandaag zijn we klaar voor de uitdagingen van de komende 25 jaar. Laten we vooruitkijken naar

hoe we op onze 50e verjaardag in harmonie met ons milieu zullen leven in een veerkrachtig Europa.

25 jaar geleden schreef de New York Times dat het net opgerichte Europese Milieuagentschap (EEA) een

uitgebreid beeld zou schetsen van het vuil en de modder, het ozon en het beton die het Europese landschap

kannibaliseerden. De directe uitdaging bestond erin om de brede waaier aan groepen en initiatieven die een

oogje in het zeil hielden samen te brengen in één continentaal controlenetwerk. Tsjernobyl vormde de directe

aanleiding. Na de nucleaire ramp, besefte Jacques Delors, de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie

dat er geen informatienetwerk voor het milieu bestond. Een handvol pioniers onderzocht daarom hoe

relevante informatie verzameld kon worden om een milieubeleid en -wetgeving in Europa op het getouw te

zetten. Ze werkten rond twee aspecten, revolutionair voor die tijd: een milieubalansrapport op basis van echte

gegevens en de lancering van een programma (1985) om milieu-informatie te coördineren, CORINE genaamd.

Dit was geen eenvoudige taak, maar ze slaagde wel.

In 1989 presenteerde de Europese Commissie de voorstellen voor een volledig uitgerust milieuagentschap en

een netwerk voor controle en informatie. De Deense regering legde er zijn lenden achter en het EEA vestigde

zich in Kopenhagen. Er was in de eerste plaats nood aan solide data wilde men een systeem uitbouwen dat

vroegtijdig kon waarschuwen voor milieuproblematieken die de nationale grenzen overstegen. Vandaag is

het Eionet (European environment information and observation network) de gouden standaard om tijdig en

gericht milieu-informatie door te spelen aan beleidsmakers en het publiek. Het vormt de basis van al onze

activiteiten. Het doel is immers hetzelfde gebleven: er zeker van zijn dat we weten wat er gaande is in het

milieu in Europa zodat we gepaste acties kunnen ondernemen om het te vrijwaren voor de volgende generaties.

De uitdagingen verschillen wel: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, luchtvervuiling, uitputting

van natuurlijke grondstoffen … Willen we die het hoofd bieden, zal informatie de sleutel blijven vormen. We

moeten leren begrijpen hoe de natuur, de economie en het menselijk welzijn geconnecteerd zijn en hoe we

daar het beste een beleid rond kunnen uitbouwen.

Duizenden mensen, wetenschappers, technologiespecialisten, politici, burgers … hebben bijgedragen tot de

groei van het EEA. Op onze verjaardag willen we iedereen daarvoor danken en hopen dat ze trots zijn dat

ze er deel van uitgemaakt hebben. Maar ons werk stopt hier niet. We zijn er klaar voor om het de grotere en

complexere uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen. De Europese burgers vragen om actie. In mei van

dit jaar liet 96% van de respondenten in een enquête weten dat ze bezorgd zijn over de staat van de natuur

en dat we een verantwoordelijkheid dragen om ze te beschermen en zo de klimaatsverandering tegen te gaan.

We luisteren! Binnen 25 jaar willen we kunnen zeggen: “Het is ons gelukt!” we hebben de data en de kennis

voorzien om een veerkrachtig, duurzaam Europa uit te bouwen in harmonie met ons milieu... ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 15

.eu


DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

AUTOKERKHOVEN VERLEDEN TIJD:

NAAR EEN CIRCULAIR LEVEN

VOOR WAGENS

Al bijna vijftien jaar lang is België een van de onbetwiste leiders in Europa op het gebied

van afgedankte voertuigen. Als beheerorganisme staat Febelauto in voor de inzameling,

verwerking en recyclage ervan. De organisatie heeft dus een belangrijk aandeel in onze

goede rapportcijfers. In 2019 bestaat Febelauto twintig jaar. Een ideale gelegenheid voor een

terugblik en een vooruitzicht.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Petmal

De cijfers van Febelauto van 2018 spreken boekdelen.

Alles ging in crescendo. In totaal werden

er bijna 22.000 afgedankte voertuigen meer

ingezameld dan het jaar ervoor. Goed voor een

stijging van maar liefst 18% en een totaal van

142.158 ingezamelde voertuigen. Hoewel de Europese

recyclagedoelstelling voor wagens (95%)

scherp staat, gingen we in 2018 vlot die lat over.

97,3% van de massa van alle geregistreerde afgedankte

voertuigen werd hergebruikt (23,7%),

gerecycleerd (69,8%) of energetisch gevaloriseerd

(3,8%). Febelauto mag trots zijn op de inspanningen

die de sector de afgelopen jaren geleverd

heeft om tot deze mooie resultaten te komen. Stap

voor stap werd aan de recyclagecapaciteit getimmerd.

Technologie is voortdurend in ontwikkeling

om steeds meer materialen te kunnen recupereren

als grondstoffen. En ook positief voor deze sector,

de vraag bij de constructeurs naar gerecycleerde

materialen neemt toe. Nog mondjesmaat, maar

het gaat de goede kant op. en dat zal nodig zijn

als we onze wagens echt circulair willen maken.

Naar meer traceerbaarheid

Volgens de resultaten in het jaarverslag voor 2018

gaan wagens gemiddeld 16,4 jaar mee. Ook hier

weer een mooie stijging ten opzichte van het cijfer

van 2017: 15,8. Dan is het aan de recyclagesector

om er mee aan de slag te gaan. Afgedankte

voertuigen moeten terechtkomen in een erkend

verwerkingscentrum. Daar gebeurt de depollutie

(uithalen van vloeistoffen of gevaarlijke componenten)

en de ontmanteling. Wat overblijft, daar

mag de shredder dan zijn tanden in zetten. Toch

‘verdwijnen’ er nog te veel voertuigen. Er is geen

traceerbaarheid van wagens die aan het einde

van hun leven gekomen zijn. Febelauto schat dat

er jaarlijks ongeveer 50.000 tussen de mazen van

het net glippen. Die zijn niet persé illegaal uitgevoerd,

maar ze komen ook niet in onze centra

terecht. Met de komst van ‘connected cars’ zou

een perfecte opvolging mogelijk worden. Maar

daar is het nog eventjes op wachten, dus onderhandelt

Febelauto intussen met de verschillende

over heden om meer traceerbaarheid te krijgen. ›

‘Door de levensduur van producten zoveel

mogelijk te verlengen en door afval in te

zetten als nieuwe grondstof wil Febelauto

de auto circulair maken’

16 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

Om de cirkel voor wagens rond te maken,

is samenwerking in elke schakel van de

ketting het sleutelwoord.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

17


MAXIMAAL VOORDEEL UIT HET RECYCLING PROCES

De afgelopen tien jaar heeft RKR Recycling zich geprooleerd als een specialist op het

gebied van recycling van autokatalysatoren. Door het werken met eigen gespecialiseerde

De afgelopen

apparatuur tien jaar

halen heeft

we RKR

niet Recycling

alleen zelf zich

veel geprooleerd

voordeel uit als

het een

hele specialist

proces.

op het

gebied van recycling van autokatalysatoren.

U als klant prooteert Door

optimaal het werken

mee.

met eigen gespecialiseerde

apparatuur halen we niet alleen zelf veel voordeel uit het hele proces.

U als klant prooteert optimaal mee.

VOOR DE WERKELIJKE WAARDE

VAN UW KATALYSATOR

DE GROOTSTE INKOOP & RECYCLING

VOOR DE WERKELIJKE WAARDE

VAN AUTOKATALYSATOREN VAN UW KATALYSATOR IN NEDERLAND

DE GROOTSTE INKOOP & RECYCLING

VAN AUTOKATALYSATOREN IN NEDERLAND


DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

97,3% van de massa van alle geregistreerde afgedankte voertuigen werd hergebruikt (23,7%), gerecycleerd (69,8%) of energetisch gevaloriseerd (3,8%).

En met het project ENTRAVE (ENabling TRAceability

of VEhicles) zoekt het uit wat de beste

pistes hiervoor zijn.

Cirkel verder rond maken

Febelauto doet meer dan alleen maar terugblikken

voor zijn twintigste verjaardag. Het wil de

cirkel voor wagens helpen rond maken. Door

de levensduur van producten zoveel mogelijk te

verlengen enerzijds en door afval in te zetten als

nieuwe grondstof anderzijds. Samenwerking is

daarbij het sleutelwoord in elke schakel van de

ketting. Sinds 2018 neemt Febelauto deel aan

twee onderzoeksprojecten: Recy-Composite en

CompositeLoop. De recyclage van composietmaterialen

brengt immers specifieke uitdagingen met

zich mee en vraagt om specifieke oplossingen.

Niet alleen de materialen veranderen, met de

komst van de hybride en elektrische voertuigen zal

er ook voor recyclagebedrijven veel veranderen. Febelauto

werkte daarom een richtlijn uit om veilig

aan de slag te kunnen met batterijen. Batterijen

zijn niet meer geschikt voor wagens wanneer ze

onder 80% van hun capaciteit duiken. Daarom

onderzoekt Febelauto welke nuttige toepassingen

ze nog kunnen hebben. Een voorbeeld daarvan is

BORGT, een proefproject rond stationaire energieopslag

voor woongebouwen en -buurten. Zo kunnen

ze nog tien jaar een tweede leven krijgen. En

ook erna liggen er nog mogelijkheden om de componenten

te recupereren om er nieuwe batterijen

van te maken. Zo circulair kan de toekomst van de

wagen dus worden. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 19

.eu


DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

NAAR EEN BETERE

TRACEERBAARHEID

VAN VOERTUIGEN

Recyclagebedrijven hebben hard geïnvesteerd om de recyclagegraad

van wagens op te trekken. Vandaag kan men voor 95% van het aanwezige

materiaal een nuttige nieuwe toepassing vinden. Nog te weinig

autowrakken vinden hun weg naar een erkend centrum voor depollutie.

In 2018 ging het om slechts 142.000 wagens. Ter vergelijking, de inschrijvingen

van nieuwe voertuigen lagen in 2017 op 550.000 wagens. Daarmee

scoort België zeer slecht in Europa. Coberec vraagt de Belgische overheid

dan ook om de tracering van alle stappen tussen de voorinschrijving

en het einde leven van een voertuig dringend wettelijk te regelen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Coberec

(Beeld: Przemyslaw Ceglarek).

20

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

De Europese richtlijn 2000/53/EG verplicht

lidstaten om alle afgedankte voertuigen in te

zamelen. Autowrakken moeten terechtkomen

in erkende centra voor depollutie, waar dan

de nodige materialen op een correcte manier

kunnen worden gerecupereerd. België is een

van de beste leerlingen in de Europese klas

als het gaat over de recyclagecijfers van de

erkende centra betreft. Deze performante machine

draait echter grotendeels leeg. In 2010

eindigden nog 175.000 wrakken in een erkend

centrum. Vorig jaar waren dat er nog slechts

142.000. Wat is er aan de hand? “Als we zelfs

nog maar uitgaan van een gelijk wagenpark,

dan verdwijnen er jaarlijks zo’n 530.000 auto’s

van de Belgische markt (533.000 nieuwe

inschrijvingen in 2017). Hoeveel er daarvan

definitief afgedankt worden en hoeveel geëxporteerd

als tweedehands wagen is wegens

falende DIV onbekend. Wij schatten dat er een

potentieel van 200.000 à 250.000 aan wrakken

is voor erkende centra.”

Geen zicht op illegaal

dumpen of export

Dat onbenutte potentieel is doodzonde. Niet

alleen omdat meer milieuvervuilende wagens

zo blijven rondrijden. Maar ook omdat de sector

zwaar geïnvesteerd heeft in Post-Shredder

Technologie om een recyclagegraad van 95%

te kunnen bereiken. “Dat er onvoldoende wrakken

in die gesofisticeerde machines gaan heeft

‘Dat we anno 2019 een voertuig dat een

uniek nummer draagt en waarvan elke

kilometer geregistreerd is niet kunnen

traceren tot aan zijn einde leven, is te gek

voor woorden’

Jaarlijks verdwijnen zo’n 530.000 auto’s van de Belgische markt. Hoeveel er daarvan definitief worden

afgedankt en hoeveel geëxporteerd als tweedehands wagen is wegens falende DIV onbekend.

ook financiële consequenties”, waarschuwt Vermoesen.

“De ontwikkeling van onze bedrijven

wordt geremd.” De milieubeleidsovereenkomst

wrakken stelt nochtans dat DIV de wrakken

moet traceren gedurende de volledige levensloop.

“Wanneer vandaag een particulier zijn

wagen verkoopt aan een professioneel is DIV

elk spoor bijster. Men heeft er geen zicht meer

op of de wagen illegaal gedumpt of geëxporteerd

wordt of welke eigenaar men hierover

moet aanspreken.” Toch bestaan er al oplossingen

die werken. In Nederland bijvoorbeeld

moet de laatste eigenaar zijn rijtaks blijven

betalen tot hij een Certificaat van Vernietiging

heeft gekregen van een erkend centrum. In

Tsjechië loopt de verzekering door tot er een

dergelijke certificaat is, waarbij de verzekeraars

de tracering organiseren.

Tracering nodig gedurende

hele levensloop

Uit analyses van OVAM met alle stakeholders

is gebleken dat regionale overheden geen afdoende

verdere maatregelen kunnen treffen zolang

de traceerbaarheid van voertuigen niet gerealiseerd

is. Wat houdt de DIV dan tegen? “Er

zijn twee regelgevingen die spelen. Enerzijds is

er de wet van 19 mei 2010 over de oprichting

van de Kruispuntbank van de Voertuigen. Anderzijds

is er een Koninklijk Besluit van 8 juli

2013 ter uitvoering van de wet op de kruispuntbank

van de voertuigen over (pre)registraties.

Wat ontbreekt is een tweede Koninklijk Besluit

dat de registratie van de eigendomsoverdracht

moet regelen en de andere tussenstappen tussen

voorinschrijving en einde leven. Een even

goed alternatief zou zijn dat de tracering gebeurt

binnen een privaat, zelf-financierend systeem

zoals CAR-PASS. De sector smeekt dat de

overheid eindelijk de keuze maakt. Of ze doet

het zelf, of ze laat dit in handen van de private

sector.” Een tweede broodnodige maatregel is

volgens Coberec dat elk voertuig voor export

voorafgaandelijk een technische keuring moet

ondergaan. Vermoesen: “Om na te gaan of het

geen ‘undercover’ illegale export van afvalstoffen

is. Dergelijke plicht bestaat reeds in

Oostenrijk en sinds juli 2018 ook in Italië. Van

een ei in een supermarkt kunnen we nagaan

van welke kip het komt. Maar dat we dat anno

2019 van een voertuig dat een uniek nummer

draagt en waarvan elke kilometer geregistreerd

is niet kunnen, is te gek voor woorden.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 21

.eu


DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

Eerste erkende centrum voor

verwijdering batterijen uit

elektrische wagens

Auto’s zijn het perfecte voorbeeld van hoe materialen een tweede leven kunnen krijgen. Alles waardevol gaat eruit vooraleer de shredders

er hun tanden in zetten. En ook het schroot dat dan overblijft wordt nog tot grondstof gemaakt. Met de elektrificatie van vervoer, zullen de

autowrakken langzaam maar zeker een ander karakter krijgen. Een dat vraagt om een specifieke, veilige aanpak. Als specialist in de recuperatie,

depollutie en verwerking van autowrakken, kreeg Galloo van Febelauto de eerste erkenning als centrum uitgerust voor het veilig

verwijderen van batterijen uit afgedankte elektrische en hybride voertuigen.

Tekst en beeld Valérie Couplez

van Galloo. “Maar als marktleider zijn we vastberaden

om het goede voorbeeld te geven en ook

voor deze voertuigen een tweede leven te geven

aan waardevolle materialen, zoals de batterijen.”

In een moderne wagen zit er nog maar 95 kg aan gerecycleerd materiaal, terwijl er wel 97% van het materiaal

uit een autowrak kan gerecupereerd worden.

‘Als marktleider zijn we vastberaden om

ook voor deze voertuigen een tweede

leven te geven aan waardevolle materialen,

zoals de batterijen’

Toegegeven, het zijn er nog niet veel. Sinds de

opening van het eerste erkende centrum voor

de verwijdering van batterijen uit elektrische

en hybride voertuigen op de site van Galloo in

Menen, passeerden nog geen tien wagens met

elektrische batterij de revue. En zelfs nog maar

één volledig elektrische wagen. “Momenteel zijn

er eigenlijk alleen maar kosten verbonden aan

deze activiteit. De markt is zich nog volop aan

het ontwikkelen en wij komen er maar aan te pas

wanneer de voertuigen einde leven zijn. Dat is

gemiddeld achttien jaar na zijn eerste inverkeerstelling.

Er is vooralsnog onvoldoende volume om

de investeringen te compenseren die we gedaan

hebben, opdat onze medewerkers veilig aan de

slag zouden kunnen”, verklaart Rik Debaere, CEO

Geen uniformiteit

Wanneer een batterij voor een elektrisch voertuig

aan 80% van zijn capaciteit zit, is hij aan vervanging

toe. Er wacht hem dan nog een tweede leven

als opslagmedium voor bijvoorbeeld zonne-energie.

De uitdagingen om de batterij van een elektrisch

of hybride voertuig te verwijderen zijn echter

niet van de poes. Alleen al door het gewicht.

Voor een hybride voertuig valt dat nog mee met

25 kg, maar de batterij van een volledig elektrisch

voertuig weegt al snel 350 kg. Thomas Delgado

legt uit waar de aandachtspunten zitten. “Ten

eerste is er geen uniformiteit over de locatie van

de batterij in het voertuig. Dat verschilt van merk

tot merk, van model tot model en zelfs van type

tot type. Er kan een hele demontage aan te pas

komen, alleen maar om aan de batterij te kunnen.

Toch hebben we enkele grote lijnen gedetecteerd

en in een eigen procedure gegoten, op basis van

de aanbevelingen van Febelauto. Zo worden onze

medewerkers stap voor stap en met visuele ondersteuning

door de verwerking geloodst.”

Beschermingsmaatregelen voor

hoogspanning

Bovendien krijgen de operatoren te maken met

hoogspanning en dat vraagt om specifiek veiligheidsmateriaal,

aangepaste veiligheidskledij en

een grondige opleiding. “Alles begint met een

basiscursus elektriciteit en een specifieke vorming

voor elektrische voertuigen”, verduidelijkt Delgado.

Dat zijn twee essentiële voorwaarden om aan

deze wagens te werken. In de werkplaats worden

ze dan beschermd met speciale handschoenen die

tegen een hoog voltage bestand zijn en anti-sta-

22 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

Galloo verwerkt in Menen ongeveer 100.000

voertuigen op jaar basis uit België en Frankrijk.

tische kledij. Ook is hun toolkit voortaan met een

multimeter uitgerust. Delgado: “De demontage

begint immers met het meten van de spanning

en het lokaliseren van de veiligheidsplug, zodat

de batterij niet meer onder spanning staat bij de

verwijdering. Onze heftrucks hebben dan weer

een isolerende niet-geleidende toplaag over hun

vorken heen gekregen. Zo kunnen er geen vonken

overslaan wanneer de batterij verplaatst wordt

naar de speciaal daarvoor ingerichte container.”

Die container werd uitgerust volgens de voorschriften

van Febelauto voor een veilige opslag.

Meer gerecycleerd materiaal in

wagens nodig

De batterijen worden verzameld en vertrekken

bij voldoende volume richting recyclagebedrijven

die gespecialiseerd zijn in het recupereren van de

gebruikte edelmetalen. Nikkel, kobalt en lithium

vormen het meest waardevolle deel van de buit.

Debaere: “Wij verwittigen Febelauto bij de verwijdering

van de batterij die contact opneemt met de

fabrikanten. Batterijen vallen immers onder de producentenverantwoordelijkheid

dus dragen zij een

deeltje van de kosten. Maar de markt staat zoals

gezegd nog in zijn kinderschoenen. De echte boost

zal er komen wanneer er ook voor andere materialen

verplichtingen komen rond een gehalte aan

gerecycleerd materiaal. In een wagen gaat dat vandaag

nog maar om maximaal 95 kg, terwijl we wel

meer dan 97% uit een wrak kunnen recupereren.

Daar moet Europa het voortouw in nemen.” ❚

xxxxxxx (Beeld: xxxxx).

Er kwam een isolerende, niet-geleidende toplaag over de vorken, zodat

er geen vonken kunnen overslaan bij het transporteren van de batterij.

Als specialist in de recuperatie, depollutie en

verwerking van autowrakken, kreeg Galloo van

Febelauto de eerste erkenning als centrum uitgerust

voor het veilig verwijderen van batterijen uit

afgedankte elektrische en hybride voertuigen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 23

.eu


DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

‘Er gaan hier pakweg 20.000 katalysatoren per

week door onze handen, dat is inclusief de

productie die wij voor derden draaien’

HET NIEUWE GOUD KOMT

ONDER DE AUTO VANDAAN

Een drukte van jewelste. Zo kan je de werf van Europa’s grootste recycleerder van katalysatoren

beschrijven. Bij RKR recycling in Zwolle draait het maar om één ding: het recycleren

van elke denkbare katalysator. We schuiven aan tafel bij Hendrik Haverhoek, directeur en

eigenaar en Danni Boogerd, bedrijfsleider.

Tekst Jan Mol | Beeld RKR recycling

RecyclePR

.eu

xxxxxxx (Beeld: xxxxx).

Gesorteerd metaal voor verdere verwerking is wat er overblijft.

24

RecyclePR

.eu


DOSSIER RECYCLAGE VAN WAGENS

Ooit begonnen als handelaar in katalysatoren, had

Haverhoek een vooruitziende blik. Gedreven door

zijn passie voor techniek en de drang om te innoveren,

besloot hij zelf over te gaan op het recycleren

van katalysatoren. Beter, sneller en efficiënter.

Het beste eruit halen wat erin zit

Haverhoek beschrijft kort het proces dat zich voltrekt

binnen zijn bedrijf: “Wanneer een katalysator

binnenkomt, verwijderen we het keramische deel

dat zich binnenin bevindt. In dit keramische deel

zit het edelmetaal platina verwerkt -of palladium

of rodium, afhankelijk van de brandstof waarop de

betreffende auto heeft gelopen. We verwerken de

keramische binnenzijde tot stof, die daarna gemixt

wordt tot een homogene structuur. Dat is een precisiewerk

waarbij de juiste tijd van mixen bepaalt

of de massa homogeen wordt of niet. Daarna

doen we een test voor alles naar de smelterij gaat,

om te bepalen hoeveel edelmetaal zich in de

massa bevindt.” Boogerd vult aan: “Voor de bewaking

van het proces is het belangrijk om te weten

hoeveel edelmetaal er in een batch zit, onze bevindingen

moeten namelijk matchen met de opgave

die we terugkrijgen van de smelterij.” Na het smelten

krijgt RKR recycling een vergoeding voor de

edelmetalen uit de keramische massa. “Dat kan

een uitbetaling in geld zijn, of een tegoed op een

metaalrekening. Dan wordt er gewicht geregistreerd

op naam gesteld en kun je speculeren met

de dagwaarde van het betreffende edelmetaal”,

aldus Haverhoek.

Grove, platina houdende keramiekdelen van het inwendige van een katalysator, voordat deze tot stof verwerkt

worden. (Beeld: Foto Sikkens)

Totale focus op katalysatoren en een

stevige ambitie

Haverhoek heeft binnen zijn bedrijf de focus

compleet liggen op het recycleren van katalysatoren

(en roetfilters, waar ook edelmetalen in

verwerkt zitten). Boogerd: “Er gaan hier pakweg

20.000 katalysatoren per week door onze handen,

dat is inclusief de productie die wij voor

derden draaien. Bedenk dat het grootste deel

van de apparatuur waarmee wij dit werk verrichten

mede door ons is aangepast, verbeterd

en doorontwikkeld. Alleen daarom kunnen we

deze aantallen aan. Het restafval dat daarbij

ontstaat wordt netjes opgehaald door schrootverwerkers.

Dat gaat over duizenden tonnen gesorteerd

metaal.” Qua ambities zit het wel goed

bij RKR recycling. Haverhoek vertelt: “Momenteel

zijn we de grootste van Nederland binnen

ons vakgebied. Door te blijven innoveren kunnen

we naar behoefte elke keer opschalen. Ons

doel is om uiteindelijk de grootste katalysatorrecycleerder

van de wereld te worden.”

De elektrische auto: een lust of een

last voor de handel?

Het is een vraag die we wel moeten stellen: hoe

ziet RKR recycling de toekomst, nu de energietransitie

de automobilist richting de elektrische auto

duwt? Immers, daar zit geen katalysator onder.

Haverhoek heeft daar goed over nagedacht en

ziet juist kansen om nog verder te groeien door

de mobiele elektrificatie. “Waar de gemiddelde levensduur

van een auto achttien jaar was, gaan wij

uit van tien jaar doordat auto’s die rijden op fossiele

brandstoffen vervroegd van de weg gehaald

worden. De komende tien jaar verwachten we een

toename in het aanbod van katalysatoren dat vele

malen groter is dan wat wij de afgelopen tien jaar

aangeboden kregen. Met de hoeveelheid conventionele

voertuigen die er op de wereld is, zullen

wij nog lang werk hebben.”

Katalysatoren worden open geknipt om bij de

inhoud te kunnen komen. (Beeld: Foto Sikkens)

Keramisch poeder met deeltje platina als

homogene massa. (Beeld: Foto Sikkens)

Speciaal ontwikkelde app maakt het

de klant makkelijk

Innovatie betekent ook meedenken met de klant.

RKR recycling ontwikkelde een eigen app waarmee

klanten gebruik kunnen maken van de database van

het bedrijf. Het werkt zeer eenvoudig: men voert het

katalysatornummer in en krijgt daarna een plaatje

gepresenteerd van de katalysator onder die auto.

Gebaseerd op gegevens die zich in de database bevinden,

wordt er meteen een actuele dagprijs voor de

katalysator getoond, geheel conform de LME-koers.

“De app is gelinkt aan het LME. Wij zorgen ervoor

dat de database met katalysatoren steeds up-to-date

is en voegen steeds nieuwe typen katalysator met de

daarbij behorende specificaties toe”, schetst Boogerd.

“De huidige status is dat er meer dan 22.000

verschillende katalysatoren opvraagbaar zijn en dit

getal wordt met de dag groter.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

25


p-bouw-montage

neet installatie gemonteerd op

schoon en voorkom lekke banden

ton hefvermogen en

Kwaliteit werkt

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw uw partner partner voor voor bouwen bouwen installere installe

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

Ophe

• Schroot overslag magneten

• Schroot oversla

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Diesel • Schroot en Hydra ov

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Ripper • Diesel magnee en H

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op tanden • Ripper opklapb mag

elk type overslag machine

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden • Bovenband tanden opk ma

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

• Hydraulisch • Bovenband aan

150 meter diepte met camera

port

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. elk • type Hydraulisch oversla

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

• Veeg elk magneet type ov

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

• Onderwater • Veeg magn

150 • Onderwate meter diep

• Fabrikage-ontw

K.W. Supply

150 meter

• Meld U aan voo

Magneetsystemen b.v.

• Fabrikage-

• Meld U aan

Telef

MES SCHER

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

MES SCH

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

24 / 7

K

Kwaliteit werk

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

ontage-reparatie-verhuur.

• Schroot overslag magneten

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op

elk type overslag machine

brief

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden

Kwaliteit werkt altijd

TARIEVEN

• Schroot overslag magneten

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• Diesel en en Hydraulisch aangedreven magneten magneten met Oil met Quick Oil Quick

• Ripper magneet voor voor ontijzeren gestort gestort materiaal materiaal zoals zoals b.v puin b.v.

tanden opklapbaar voor laden staal.

puin tanden opklapbaar voor laden staal.

Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch Bovenband aangedreven magneten ontwerp-bouw-montage

magneet installatie gemonteerd op

• elk Hydraulisch type overslag aangedreven machine magneet installatie gemonteerd

• Veeg op elk magneet type overslag houdt uw machine werf schoon en voorkom lekke banden

• Onderwater Veeg magneet magneten houdt tot uw 250 werf ton schoon hefvermogen en voorkom en lekke

150 meter diepte met camera

banden

Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

• Meld Onderwater U aan voor magneten onze nieuwsbrief tot 250 ton hefvermogen en

150 meter diepte met camera

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• MES Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

SCHERPE LEASE TARIEVEN

K.W. Su

Magne K.W.

Magn

info@

Ophemerts

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

port

Opheme

2505

150 meter diepte met camera

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. Telefoon 01

port 250

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

info@kwsu

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

Telefoon

www.kwsu

info@kw

K.W. Supply

www.kw

Magneetsystemen b.v.

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

24 / 7

K.W. Supply

Magneetsystemen b.v.

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

Totaalaanbieder van producten en diensten voor (afval)inzameling

port 2505

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

24 / 7

DIESEL O

emen b.v.

accu palletboxen afvalcontainers afvalstations ondergrondse

containers

Engels werkt samen met inzamelaars in heel Europa aan de cradle-to-cradle filosofie. Al meer dan drie decennia lang is Engels betrokken bij projecten

3089

in de afvallogistiek.

JD

Met deze ervaring

Rotterdam

is een zeer compleet assortiment van afvalbakken, afvalkorven, milieuboxen, palletboxen, afvalcontainers,

bovengrondse, semi-ondergrondse en ondergrondse (pers)containers samengesteld. Meer informatie? Neem contact met ons op!

80

24 / 7

Engels Logistics NV Schemkensstraat 15 3583 BERINGEN T: +32 11 81 50 50 E: post@engels.eu I: www.engels.eu


Verkavelen van één lot dan toch

vergunningsplichtig

Bij arrest van 23 mei 2019 (80/2019) besliste het Grondwettelijk Hof dat toch een (omgevings)vergunning vereist is voor het afsplitsen van

één lot van een reeds bebouwd perceel. Deze versoepeling was nog maar in voege sedert 30 december 2019 ten gevolge van de zogenaamde

Codextrein. Het arrest heeft niet onbelangrijke gevolgen voor de praktijk en hopelijk schiet de Decreetgever snel ter hulp!

Tekst en beeld Marlex

Vóór de inwerkingtreding van de Codextrein op

30 december 2017 luidde de definitie van verkavelen

als volgt: ‘een grond vrijwillig verdelen in

twee of meer kavels om ten minste één van deze

kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan

negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal

op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen

aan te bieden, zelfs onder opschortende

voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw

of de oprichting van constructies’. Zeer concreet

bracht dit met zich mee dat iemand die een stuk

tuinzone wilde afsplitsen van een reeds bebouwd

perceel voor de creatie van één nieuw lot voor woningbouw,

een omgevingsvergunning tot verkavelen

nodig had.

Gewijzigde definitie

De Decreetgever wenste voor dergelijke gevallen

de administratieve lasten aanzienlijk te verlagen en

achtte het zonder enige toegevoegde waarde dat

voor deze situaties een volledige administratieve

procedure doorlopen diende te worden. Om deze

reden werd dan ook volgende gewijzigde definitie

van het begrip ‘verkavelen’ ingevoerd: ‘een grond

vrijwillig verdelen in twee of meer onbebouwde kavels

om ten minste één van deze kavels te verkopen

of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een

recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om

één van deze overdrachtsvormen aan te bieden,

zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met

het oog op woningbouw of de oprichting van constructies’.

De redenering en filosofie van de decreetgever

kon alleen maar toegejuicht worden, maar dit

was zonder de waard gerekend.

Strijdig met standstillbeginsel

In zijn arrest van 23 mei 2019 heeft het Grondwettelijk

Hof deze nieuwe regelgeving strijdig geacht

met het standstillbeginsel zoals voorzien in

artikel 23 Grondwet. Zeer specifiek oordeelde het

Hof als volgt: “Hierdoor wordt het mogelijk om,

zonder beperking qua omvang van de percelen of

Gregory Vermaercke.

het aantal ervan, de vergunningsplicht en al de

daaruit volgende waarborgen voor het leefmilieu

en de goede ruimtelijke ordening, te vermijden

door wat in werkelijkheid een grote verkaveling

is, op kunstmatige wijze te faseren.” Het Hof is

dus klaarblijkelijk van oordeel dat er zonder verkavelingsvergunning

steeds een onbebouwd stuk

grond afgesplitst kon worden van een bebouwd

perceel. Indien deze werkwijze een aantal keer

(gefaseerd) herhaald werd, ontstonden er de facto

grote verkavelingen. Dit leidt volgens het Hof tot

een aanzienlijke achteruitgang van het bestaande

beschermingsniveau inzake gezond leefmilieu,

zonder dat dit verantwoord wordt door de doelstelling

van de decreetgever, namelijk de administratieve

vereenvoudiging.

Gevolgen

De vernietiging door het Grondwettelijk Hof heeft

drie belangrijke gevolgen:

• De gewijzigde definitie verdwijnt met terugwerkende

kracht uit de regelgeving en men valt

terug op de definitie van vóór 30 december

2017. De vergunningsplicht geldt dus opnieuw

indien men een stuk tuinzone wil afsplitsen

met het oog op woningbouw of het opstellen

van vaste of verplaatsbare constructies die voor

bewoning gebruikt kunnen worden.

• Er volgt een heropening van de beroepstermijn

vanaf de publicatie van het tussengekomen arrest

in het Belgisch Staatsblad en dit gedurende

een termijn van zes maanden. Dit betekent zeer

concreet dat vergunningen die afgeleverd zijn op

grond van de intussen vernietigde bepaling, alsnog

aanleiding kunnen geven tot een verdere betwisting

in graad van administratief beroep en/

of voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

• De rechtsgeldigheid van overeenkomsten tot

verkoop, verhuur voor méér dan negen jaar, tot

vestiging van erfpacht/opstal van dergelijke

verkavelingen kan ter discussie gesteld worden

voor de bevoegde burgerlijke rechtbanken.

Het valt ten zeerste te betreuren dat het weer

rechtsonzekerheid troef is naar aanleiding van

het tussengekomen arrest. Het kan alleen maar

verhoopt worden dat de Decreetgever snel ingrijpt

om opnieuw de nodige rechtszekerheid te brengen

met respect voor de nagestreefde administratieve

lastenverlaging.

Meer weten? Voor al uw vragen over deze materie

kan u terecht bij Marlex advocatenkantoor (www.

marlex.be of mail naar: gregory.vermaercke@

marlex.be).

Hulp nodig? Team Overheid en Omgeving staat

voor u klaar om het milieutechnische en/of stedenbouwkundige

aspect van uw dossier op een

juridisch verantwoorde en persoonlijke manier

te begeleiden.

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat over

dit thema? Of wenst u een gratis cliëntenseminarie

bij te wonen? Neem contact met ons op of hou

onze website in de gaten (www.marlex.be)! ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 27

.eu


www.simsrecycling.com

Rapporteren van

elektronisch afval

moeilijk?

Professioneel Rapporteren met SIMS !

Het is belangrij k te weten dat het rapporteren

van elektronisch afval aan de overheid een

wettelij ke vereiste is. Wanneer u kiest voor

SIMS bent u er zeker van dat deze rapportage

professioneel en correct verzorgd wordt.

De voordelen

van samenwerken met

Sims Recycling Solutions:

• Betrouwbaarheid

• Zekerheid

• Professionele rapportage

• Snelle betaling

• Eindverwerking

SIMS kernwaarden:

Veiligheid, Integriteit, Respect, Transparantie,

Uitblinken, Maatschappelij ke verantwoordelij kheid.

Sims Recycling Solutions België, Europark Noord 32, Sint Niklaas, 9100 België

Telefoon: +32 37 80 52 40, E-mail: info.be@simsmm.com


NIEUWE BALENPERS BLINKT UIT

IN KWALITEIT EN VEILIGHEID

Balenpersen zijn imposante machines. In januari dit jaar schafte Renewi zijn vijfde balenpers

bij MultiNET International aan. Dit keer voor hun vestiging in Vilvoorde. Naast de kwaliteit

en de productieprestaties van deze UnoTech balenpers was het vooral het voldoen aan alle

strikte veiligheidseisen wat Renewi opnieuw voor deze pers deed kiezen.

Tekst en beeld A.Vermetten

MultiNET maakte kennis met Maïté Pierar, SHEQ

adviseur bij Renewi die nauwkeurig de gestelde

regels met betrekking tot veiligheid in het oog

hield. Naast de voorgeschreven overheidsrichtlijnen

van welzijn op het werk, heeft Renewi een

strikt preventiebeleid. Samen met collega’s bezocht

Pierar de UnoTech fabriek in Duitsland om

met eigen ogen de productie en kwaliteit van de

nieuwe UnoTech te zien. Zo werd er onder andere

gecontroleerd op permanente afscherming,

de bevestigingsmaterialen, de afscherming van

sloten/interlocks, toegangsdeuren en of er in

alle veiligheid blokkades kunnen worden weggehaald.

De manier van bouwen en de kwaliteit

van de onderdelen die men bij UnoTech gebruikt

zijn heel vooruitstrevend te noemen. Daarnaast

zorgt het uitgebreide softwareprogramma ervoor

dat Renewi niet alleen makkelijk kan schakelen

‘De UnoTech werd gecontroleerd op

verwerking van de moeilijkste materialen,

aantal balen per uur, gewicht van de balen en

scoorde hoger dan van hem verwacht werd’

tussen materialen en inzicht heeft in waardevolle

data maar ook klaar is voor de toekomst.

Test overtuigt

Een Performance test maakte onderdeel uit van de

aanschafprocedure bij Renewi. De balenpers werd

gecontroleerd op verwerking van de moeilijkste

materialen, aantal balen per uur, gewicht van de

balen. De UnoTech scoorde hoger dan van hem verwacht

werd en de test overtuigde Renewi dan ook

van de kracht van deze machine. Op verzoek van

Renewi heeft MultiNET ook gezorgd voor de dodemansbewaking

van U-Tech, een systeem dat voldoet

aan de juiste Europese certificering. Investeren

in veiligheid is belangrijk. Met het hoge risicoprofiel

van werken met en rondom zware machines wordt

een klein ongelukje al gauw een levensbedreigend

iets. Bij Renewi vindt men de samenwerking met

MultiNET heel belangrijk. Excellente service en het

meedenken, zeker ook op het gebied van veiligheid.

Na de aankoop van een machine houdt het

voor MultiNET niet op. Bas Leemans, directeur van

MultiNET: “Wij zijn een servicebedrijf en doen er alles

aan om de goede naam te behouden. Niet voor

niets bestaan we al veertig jaar en zijn veel klanten

ons nog altijd trouw.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 29

.eu


DE TOEKOMST VAN GEBRUIKTE

MATERIALEN VORMGEVEN

Het jaarlijkse stakeholderevent van sectorfederatie go4circle vond dit jaar plaats in White

Cinema. Film werd dan ook de rode draad doorheen het programma. En welke film kan nu

zonder goede dialogen? Het woord werd daarom tijdens een panelgesprek gegeven aan vijf

acteurs, die elk vanuit hun eigen expertise hun licht lieten schijnen over vijf hete hangijzers

in afvalverwerking. De vertolkingen kwamen van Laurence Lambert (Koning Boudewijnstichting),

Egbert Lox (Umicore), Sarah Nelen (Europese Commissie), Ton Van Der Giessen (Van

Werven Plastic Recycling) en Gaëlle Warnant (IEW). Dit artikel vat de plot voor u samen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld go4circle

1) Mobiliteit

Logistiek maakt een cruciaal onderdeel uit in de

bedrijfsvoering voor elk afvalverwerkend bedrijf.

Het moet nu eenmaal minimaal van punt A waar

de vervuiling ontstond naar punt B waar er een

nieuwe grondstof van kan worden gemaakt getransporteerd

worden. Maar de wegen slibben

dicht en steden kijken steeds strenger naar zwaar

vrachtverkeer in hun straten. “We zitten allemaal

in hetzelfde schuitje”, opende Van Der Giessen.

“Daarom moeten we ook gezamenlijk aan oplossingen

werken. De witte afvaltruck die nu al in

Haarlem en Gouda rondrijdt voor verschillende

bedrijven is daar een mooi voorbeeld van.” Om

30 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


De deelnemers aan het panelgesprek. Van links naar rechts: Egbert Lox; Sarah Nelen, Ton Van Der Giessen,

Gaelle Warnant en Laurence Lambert.

het mobiliteitsprobleem echt op te lossen moeten

volgens Warnant ook de producenten hun

verantwoordelijkheid nemen. “Bedrijven werken

graag volgens het just-in-time principe. Maar is

dat wel nog houdbaar? De impact van logistiek

moet doorheen de volledige keten minder worden.

Multimodale platformen en een fiscaliteit

die minder vervuilend transport stimuleert zullen

daarvoor nodig zijn.” Dat is alvast de weg

die Umicore is ingeslagen. Van de 1.500 ton die

per dag verwerkt worden in de site in Hoboken

komt 70 à 80% per schip aan. Lox: “Maar we

moeten ook onze mensen mobieler maken. Het

terrein telt daar bijna 90 ha. Met een veerboot

en fietsen helpen we onze 1.700 medewerkers

veilig en milieuvriendelijk op hun bestemming.”

2) Digitalisering

Het tweede thema dat het panel aansneed is de

toenemende digitalisering in de (afval)wereld. Lox

is daar zeer duidelijk over: “Digitalisering is absoluut

de enabler voor circulaire economie. Zonder

zullen we de volgende stappen in performantie

niet meer kunnen zetten. Maar we hebben ook

kennis nodig om de stukjes onwetendheid die er

zijn te overbruggen. Weet de consument dat gsm’s

in het restafval geen stuiver waard zijn, maar als

aparte stroom net van goudwaarde blijken?” Nelen

ziet digitalisering vooral als het instrument bij

uitstek om kosten te gaan verlagen en administratieve

processen te vereenvoudigen. “Neem nu

de elektronische vrachtbrief. Dit biedt zoveel voordelen

voor zowel het bedrijf als de wetgevende

instanties. We hebben op termijn een elektronisch

systeem nodig voor heel Europa. Of toch op zijn

minst systemen die bij elkaar kunnen aansluiten

om ook grensoverschrijdende transporten beter te

gaan faciliteren, documenteren en traceren.” Bij

de Koning Boudewijnstichting zien ze data als

het instrument bij uitstek om de circulaire economie

versneld op gang te trekken. Lambert: “Het

milieu en de digitale technologie kennen elkaar

misschien nog niet zo goed. Maar daar zal verandering

in komen. We hebben nu 44 projecten

ontvangen hierrond om kennis te vergaren en oplossingen

aan te reiken rond digitalisering.”

3) Werk

Circulaire economie draagt het potentieel in zich

om heel wat lokale jobs te creëren. Warnant: “Afval

zou niet meer naar het buitenland moeten

vertrekken. We moeten hier prioriteit geven aan

het hergebruik en de recuperatie van materialen.

Wanneer ook in andere sectoren de circulaire

benadering ingang vindt, zal er hopelijk meer

waardering komen voor de manuele arbeid in

onze sector.” Dat Europa de circulaire agenda zo

pusht, heeft ook te maken met de werkgelegenheid.

Nelen: “De zogenaamde ‘green jobs’ hebben

het minste te lijden gehad onder de crisis.

Ecologie en economie gaan vandaag echt hand

in hand. Afvalverwerking biedt een enorm brede

waaier aan jobs, ook voor laaggeschoolden. En

het zijn jobs die nooit of te nimmer kunnen verschepen

naar het buitenland, net door die lokale

verwevenheid van circulaire economie.” Veel jobs

dus maar hoe die in te vullen? De schaarste aan

instroom is momenteel een groot probleem. Van

Werven zocht zijn heil daarom in het buitenland.

‘Naast recyclage

moet ook hergebruik

alle mogelijkheden

krijgen. Producten

moeten duurzamer

worden, herstelbaar

zijn en langer

meegaan’

Van Der Giessen: “De meeste profielen die we zoeken

zijn knelpuntberoepen. We zijn in zes jaar tijd

geëvolueerd van 400 naar 800 medewerkers en

dat heeft om de nodige creativiteit gevraagd. We

hebben onze groei opgevangen met Oost-Europese

arbeiders. Ze krijgen van ons een job waarbij

ze anderhalve keer meer verdienen, huisvesting en

het transport. Daarnaast hebben we ook vluchtelingen

met status aan het werk gezet, een project

in samenwerking met overheidsinstanties dat tot

hele mooie resultaten geleid heeft.”

4) Gelijk speelveld

De circulaire economie zal pas echt ontluiken wanneer

er een gelijk speelveld is voor alle actoren in

de sector. Warnant: “Organen zoals Bebat zijn een

mooi voorbeeld van hoe producentenverantwoordelijkheid

in de praktijk kan gebracht worden. ›

RecyclePR

RecyclePR

.eu 31

.eu


u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Uw garantie

voor een rendabele

sorteerinstallatie

• regelmatige en regelbare

dosering van uw afvalstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad,

zonder extra fines

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/h

• ultra resistent tegen

stoorstoffen - beperkte

voorsortering

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% Belgisch product

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be


De jaarlijkse vergadering van go4circle vond plaats in White Cinema.

Als je maar een contactorgaan per stroom hebt,

maakt dat zaken een stuk eenvoudiger. Maar er

zijn uiteraard limieten aan het systeem. Wanneer

er een monopolie dreigt, moeten we bepaalde modellen

in vraag durven stellen en verbeteren waar

nodig. Sowieso zal het openbare niveau de touwtjes

sterk in handen moeten nemen om enerzijds

recycleerbare producten op de markt te zetten en

anderzijds het recyclagegehalte te verhogen. Een

circulaire economie vraagt om samenwerking tussen

alle actoren: de overheid, de producenten en

de consumenten.”

5) Samenwerking in de keten

Samenwerking is ook wat de Koning Boudewijnstichting

naar voren schuift. Lambert: “Onze

strategische visie is door de komst van de circulaire

economie aan het veranderen. Het is meer

dan ooit onze rol om mensen en kennis samen

te brengen en te ondersteunen in het realiseren

‘De meeste profielen die we zoeken zijn

knelpuntberoepen. Dat vraagt om de

nodige creativiteit’

van innovaties. Zo kunnen wij ons steentje bijdragen

aan een beter klimaat, meer biodiversiteit

en meer tewerkstelling.” Dat is tevens de rol die

de Europese Commissie voor ogen heeft. Nelen:

“Sinds 2014 zijn er 54 maatregelen genomen

om de circulaire economie op de kaart te zetten

in alle 28 lidstaten. In dit verruimde speelveld

is samenwerking nog even belangrijk. Het is nu

zaak om vooruit te kijken en het wetgevende

kader verder uit te bouwen. De richtlijnen rond

verpakking, batterijen, afvaltransport … zijn in de

komende legislatuur allemaal aan herziening toe.

Dat geeft ons de kans om de bakens uit te zetten

voor de komende generatie. Daarbij moeten

we iets hoger in de hiërarchie mikken. Naast recyclage

moet ook hergebruik alle mogelijkheden

krijgen. Producten moeten duurzamer worden,

herstelbaar zijn en langer meegaan.” Lox wijst er

nog op dat een meer holistische bik nodig is. “We

moeten bestaande wetgeving in vraag durven

stellen en het einddoel voor ogen houden. Neem

nu het gehalte aan reststoffen. Als een product

circulair geworden is, zijn er wat dat betreft misschien

geen beperkingen meer nodig.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 33

.eu


“DE VRAAG NAAR KUNSTSTOF

ZAL NAAR VERWACHTING

VERDRIEVOUDIGEN”

Er gebeurt veel in de wereld van kunststofrecyclage. Verschillende landen sluiten hun grenzen voor

plastic afval, bedrijven worden ‘groener’ en de consument wordt geïnspireerd om mee te doen. Van

Werven heeft kunststofrecyclage al veel langer op zijn agenda en speelt in op alle veranderingen.

Wat is volgens het bedrijf de toekomst? Ton van der Giessen, CEO Van Werven, geeft zijn visie.

Tekst en beeld Van Werven

Waarom vestigt Van Werven zich door

heel Europa?

“Voor continuïteit in de afzet van recyclaat moeten

we goedkoper zijn dan primaire grondstof. Hiervan

is de prijs over de hele wereld nagenoeg gelijk. Of je

primaire grondstof koopt in Amerika, Azië, België of

Nederland, de basisprijs maakt geen verschil. Alleen

volumegrootte of transportkosten hebben daar nog

invloed op. Daarnaast moeten we goedkoper zijn

dan afval dat vaak nog wordt verbrand of gestort.

Dit laatste valt of staat met de nationale wet- en

regelgeving. In landen waar je voor een paar euro

je afval kan storten, bestaat er voor ons geen businessmodel.

Maar als een land belasting gaat heffen

op het storten van afval, zoals in Engeland, of een

sorteerplicht instelt voor recycleerbaar afval, zoals in

Duitsland, wordt het interessant voor Van Werven.

Uiteindelijk moet het aantrekkelijker zijn om het recycleerbaar

afval naar ons te brengen, dan naar de

stortplaats of een verbrandingsoven. Een idealist zou

het nog wel willen brengen, maar de meerderheid

werkt niet mee als het meer geld of moeite kost.

Omdat we grote volumes recyclaat nodig hebben,

vestigen we ons in verschillende landen waar het

businessmodel economisch haalbaar is.”

Waarom heeft Van Werven zo’n groot

volume recyclaat nodig?

“In het kort gezegd, om een speler te kunnen zijn

in de markt. Onze visie is gericht op hoogwaardig

terugzetten van het recyclaat in nieuwe producten.

Anders gezegd, van een tuinstoel weer een tuinstoel

maken en van buizen weer buizen. De voorwaarde

is dat er hoogwaardig recyclaat geleverd

wordt. Daarom halen wij uit de gemengde stroom

kunststofafval die bij ons binnenkomt, vijftig verschillende

eindproducten. Als we naar een industrie

gaan met een monster en we op jaarbasis

500 ton kunnen leveren, wordt er geantwoord

dat we terug mogen komen als

we minimaal 2.000 ton kunnen leveren.

Immers, voor een kleine hoeveelheid gaan

ze hun productieproces niet veranderen. Wij

hebben grote hoeveelheden nodig, daarom zijn

we naast België in nog vijf andere landen

actief. Onze uitdaging is niet het verkopen

van ons eindproduct, wel het

vinden van voldoende plastic afval.”

Welke mogelijke effecten

kunnen van grote invloed zijn

op de toekomst van Van Werven?

“De Europese regels hebben zeker effect op

onze onderneming. Neem bijvoorbeeld het

verbod op de productie van eenmalige plastic

wegwerpproducten. Dit is het begin van een visie

die veel verder doorgetrokken kan worden. Wat

zou het effect zijn als ‘groene’ primaire grondstof

de toepassing wordt in Europa? De vraag naar

kunststof zal naar verwachting tot 2050 nog verdrievoudigen.

Enerzijds door de groei van de wereldbevolking

en anderzijds door de groei van de

welvaart. Bovendien worden er veel meer toepassingen

van kunststof gemaakt. Neem bijvoorbeeld

de bouwindustrie. Veel kunststof producten hebben

daarin een lang leven. Mooi natuurlijk, maar

dat betekent ook dat niet alles van recyclaat kan

worden gemaakt. Daarvoor is er gewoon weg te

weinig plastic afval! Anders gezegd, wordt in de

toekomst, de primaire industrie, de afnemer van recyclaat

om een ‘groene’ basisgrondstof te kunnen

leveren? Zo kan zij bovendien de hoeveelheid aan

CO 2

-emissie verminderen die bij de productie van

primaire grondstof vrijkomt.” ❚

RecyclePR

34 RecyclePR

.eu

.eu


Begin juni opende directeur milieu-inspectie Paweł Ciecko, de Poolse

minister Jadwiga Emilewicz en de Nederlandse ambassadeur Ron

van Dartel de nieuwe locatie van Van Werven in Polen.

Van Werven is een 74 jaar oude Nederlandse familieonderneming met activiteiten

in de infra, afvalinzameling en recyclage, bio-based products en

kunststofrecyclagebranchee. In de recyclage van gebruikte harde kunststoffen

is Van Werven met zijn zes vestigingen in Noord-Europa (Nederland,

België, Engeland, Ierland, Zweden en Polen) marktleider in Europa. Zo

werden vorig jaar met de volledige Europese Van Werven kunststofrecyclagevestigingen

125.000 ton diverse, nieuwe hoogwaardige grondstoffen

gemaakt die ook na gebruik weer keer op keer opnieuw kunnen worden

gerecycleerd. Zoals in meerdere andere landen werd er naast de eerste sorteerinstallatie

in België (Lanaken) vorig jaar op dezelfde plek in een heuse

fabriek geïnvesteerd die vandaag 100% PUUR Belgische grondstoffen

maakt! Vanaf april heeft Van Werven er zijn tweede sorteerinstallatie in

gebruik genomen, zodat de fabriek volledig optimaal kan beleverd worden.

‘De vraag naar plastic producten zal van nu tot in 2050

verdrievoudigen’. Dat is de voorspelling. Oorzaken van deze stijging

zijn de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart in

meerdere werelddelen. Daarnaast groeit ons ‘plastic bezit’ door de

toepassing van lang cyclische plastic producten in bijvoorbeeld de

bouw. We moeten dertig keer zoveel recyclen, om in 2050 driekwart

van al het plastic afval op de wereld opnieuw te kunnen gebruiken.

Om in 2050 echter aan de voorspelde vraag te kunnen voldoen, is

er alsnog twee keer zoveel primaire grondstof nodig. Kortom, ‘100%

circulair zijn’ vraagt om meer maatregelen en alternatieven.

Beeld: Hasselblad H5D.

RecyclePR

.eu

35

RecyclePR

.eu


is materiaalbewust

Samen verslaan

we het asbestbeest

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is

verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we

vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

Hoe uw woning asbestveilig maken? Informeer op www.asbestinfo.be

www.asbestinfo.be


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van

2019 pakt RecyclePro daarom uit met cijfers over de

afvalsector. Aan u om er inzichten uit te destilleren

die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw

rendement kunnen verhogen. Deze keer onderzoeken

we of België zich ook in 2018 mocht kronen

tot batterijen-inzamelkampioen met het Jaarverslag

van Bebat. Spoiler alert: het antwoord is ja.

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Bebat

In 2018 zamelde Bebat in de drie gewesten 3.208 ton gebruikte batterijen

in. Een stijging van nog eens 5% ten opzichte van het recordjaar

ervoor. Daarmee staat de teller op 61,6% inzamelpercentage. Een flink

stuk boven de opgelegde doelstelling van 45% in Vlaanderen en Europa

De stijging van het inzamelpercentage werd mede mogelijk gemaakt door het dichte

inzamelnetwerk. In totaal zijn dat er nu 25.166, goed voor één inzamelpunt per 500 inwoners.

en 50% in Wallonië en Brussel. Zo deden de Belgen hun reputatie van inzamelkampioenen

weer alle eer aan. Vlaanderen zorgde met 2.072 ton voor het grootste deel van de koek. De

stijging van het inzamelpercentage werd mede mogelijk gemaakt door het dichte inzamelnetwerk.

In totaal zijn dat er nu 25.166, goed voor één inzamelpunt per 500 inwoners.

Herlaadbare batterijen in opmars

In totaal kwamen er in 2018 232.870.974 batterijen op de markt. Samen wogen die een kleine

56.952 ton, ruim 5.000 ton meer dan het jaar ervoor. Binnen de niet-herlaadbare batterijen zijn

de zink-kool (11,3%), alkaline (4,9%), zilveroxide (19,2%) en zink-lucht batterijen (7,9%) in opmars.

Het gewicht van herlaadbare batterijen ging met 9,1% omhoog. Dat van EFV-batterijen

(voor hybride en elektrische voertuigen) met 46,7%, van batterijen voor elektrische fietsen met

26,1% en de overige herlaadbare batterijen met 7,2%. Dit weerspiegelt het groeiende gewicht

van smartphones, laptops en allerlei elektrische voertuigen in de totaliteit.

In 2018 zamelde Bebat in de drie gewesten 3.208 ton gebruikte batterijen

in. Een stijging van nog eens 5% ten opzichte van het recordjaar ervoor.

90% inzamelefficiëntie

Omdat de wettelijke berekeningsmethode geen realistisch beeld geeft van de werkelijke inzamelefficiëntie,

laat Bebat regelmatig onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van batterijen

in huishoudafval. Meerdere studies tonen aan dat er per 100 kg huisvuil slechts een batterij

wordt teruggevonden. Dit betekent dat Bebat ongeveer 90% inzamelt van de batterijen

die beschikbaar zijn voor inzameling, doordat ze door de consumenten worden afgedankt. Ze

kregen dan een nieuw leven in auto-onderdelen, telefoons, gieters, nieuwe batterijen … ❚

‘Meerdere studies tonen aan dat er per 100 kg huisvuil slechts een

batterij wordt teruggevonden. Dit betekent dat Bebat ongeveer 90%

inzamelt van de batterijen die beschikbaar zijn voor inzameling’

RecyclePR

RecyclePR

.eu 37

.eu


Software voor de recyclagesector

U wilt minder administratie? U wilt efficiënter kunnen werken?

U wilt uw boekhouding, uw stock, uw weegbrug, het

afvalstoffenregister,... eenvoudig met elkaar gekoppeld zien?

Deze sectorgenoten

gingen u reeds voor:

Koppeling met uw weegbrug

Opmaak aankoopborderellen

Bijhouden afvalstoffenregister

Artikelen gelinkt aan de Eural-codes

Creatie van Bijlage VII, Vlarem,...

Business Intelligence Analyse

Pastoor Paquaylaan 184

3550 Heusden-Zolder

011 57 11 28

Evolis 78

8500 Kortrijk

056 23 46 06

info@zensoft.be

www.zensoft.be


STAP VOOR STAP DIGITALISEREN

De komst van het Internet of Things (IoT) is de afvalwereld aan het veranderen. Het opent immers de deur naar meer integratie, waarin verschillende

toepassingen met elkaar kunnen praten. Resultaat? Een veel eenvoudigere administratieve werking, meer controle, minder fouten en een

betere rapportage. Cruciale zaken om uw afvalbedrijf beter dan ooit te laten werken. Zensoft is de geknipte partner om u hierin bij te staan.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Zensoft

Het inzamelen, recycleren en verwerken van afval

tot nieuwe grondstoffen heeft heel wat voeten in de

aarde. CCO van Trustteam Pascal Pinket: “De overheid

legt onze sector strenge regels en uitgebreide

administratieve verplichtingen op. Dat maakt software

in de afvalwereld des te interessanter, maar

ook des te specifieker. Zensoft begon daarom jaren

geleden helemaal van nul bij het opbouwen van zijn

pakket om het perfect te enten op de branche.” Een

aanpak die vruchten heeft afgeworpen. Intussen

heeft Zensoft tal van referenties en een ruime expertise

in de afvalwereld opgebouwd. Dat is ook wat

het verschil zal maken om bedrijven verder stappen

in digitalisering te helpen zetten.

‘Het verbinden en integreren van verschillende

toepassingen en systemen zal net in de

afvalwereld het verschil gaan maken’

IoT en de cloud

“Twee trends spelen vandaag een cruciale rol: het

IoT (Internet of Things) en de cloud. “Het verbinden

en integreren van verschillende toepassingen en systemen

zal net in de afvalwereld het verschil gaan

maken”, aldus Pinket. “Zeker kmo’s kunnen hierdoor

een inhaalslag maken om hun processen eenvoudig

te automatiseren.” Zensoft zet daarom in op API’s

(application programming interface), als het ware vertaalstationnetjes

om verschillende toepassingen met

elkaar te laten praten. “Door een naadloze integratie

kan alles met één klik gerealiseerd worden vanuit het

ERP-pakket dat dienst doet als ruggengraat. IP over

voice bijvoorbeeld of de koppeling met de weegbrug

en de rechtstreekse integratie in het boekhoudpakket,

alles kan uit dezelfde database rollen.”

Modulaire opbouw om mee te

groeien

Meer gegevens dus die interageren. Door er vervolgens

in de cloud geavanceerde data-analyse op los

te laten, krijgt u nog meer controle en inzicht om

uw processen verder te optimaliseren. “De cloud

speelt ook een rol in het veiligstellen van data.

Zensoft geeft u 100% zekerheid over uw data en

uw data-integriteit dankzij hun private cloud en de

ISO 270001 in functie van GDPR”, geeft Pinket aan.

Maar digitalisering kan evengoed klein beginnen en

meegroeien met uw processen. “Daarom is Zensoft

modulair opgebouwd. Onze gebruikers kunnen stap

voor stap groeien in een digitale wereld.” ❚

Pascal Pinket: “Zeker kmo’s kunnen dankzij de komst van IoT een inhaalslag maken om hun processen

eenvoudig te automatiseren.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu 39

.eu


EXPERTISE in het Recycleren van

POLYOLEFINEN – PE, PP- EN BIOPLASTICS – PLA

• Verkoop van standaard gerecycleerde kunststoffen : granulaat,gewassen maalgoed of compounds.

• ontwikkeling van compounds op maat ( gerecycleerd of prime-gebaseerde )

• loonwerk : extrusie,Shredderen,vermalen,en wassen van Kunststoffen.

• Aankoop van produktie afvalstoffen - eigen containers.

• Mobiel shredderen en vermalen van harden plastics,oa : bidons ,IBC,buizen,enz

• industrieel reinigen van kunststofverpakkingen,bidons van 20 l tot 1000 liter.

Grondige analyse van binnenkomende afvalstoffen in ons intern labo.

BQA gecertifieerd sedert 2017

Despriet gebroeders NV

Keizersstraat 48a, 8530 Harelbeke, België • T +32 56/21 21 91 • nv Despriet gebr - BE0428.703.376 • E info@desprietgebroeders.be

• www.looplife-polymers.eu • Verkoop: Steve.dejonghe@looplife-polymers.eu • Ronny@desprietgebroeders.be

17860245_despriet.indd 1 25-09-17 08:52

Marlex is meer dan een klassiek advocatenkantoor. Wij zijn Legal Architects,

een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie. Ons team is multidisciplinair

samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar eigen expertise beschikt.

Het team ‘Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe materie van het

omgevingsrecht:

Dirk Martensstraat 23 – 8200 Brugge

Tel. 050/83 20 38 – Fax 050/83 20 36

advocatenkantoor@marlex.beBodem en materialen

Overheidsopdrachten & -contracten

Agrarisch recht & pacht

Handhaving

Onteigeningen

Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we

ook expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46


Shaping the future of used materials

RecyclePR

RecyclePR

.eu 41

.eu


Shaping the future of used materials

Go4circle lanceert nieuwe visie en missie

Voortaan profileert go4circle zich als de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen

schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze 220 leden de essentiële schakel tussen gebruikte

materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking.

Bruno Arts, Voorzitter go4circle. (Beeld: Christophe Vander Eecken)

Als federatie willen we die leden ook een stem geven. Daarom willen

we met go4circle een actieve dialoog voeren met andere maatschappelijke

actoren. In die dialoog willen we met onze expertise

over herbruikbaarheid, recyclage en milieubewuste eindverwerking

pleiten voor intelligente materiaalstromen die een toekomstgerichte

en circulaire economie tot realiteit zullen maken.

Hoe willen we dat juist doen? Door een uitwisselingsplatform voor

materiaalbewuste ondernemingen uit te bouwen, door betrouwbare

informatie te verspreiden en door oplossingsgerichte inzichten aan

te reiken. Die elementen zullen ons helpen om gebruikte materialen

optimaal te transformeren, en om onze leden tot de onmisbare schakel

in het Belgische materialenbeleid te positioneren.

Deze visie en missie vat go4circle samen in één gebalde baseline:

Shaping the future of used materials.

Shaping, omdat we policies, markten … vormgeven door te wegen op

het beleid en afzetmarkten te creëren voor onze leden. Future, omdat

we er samen met onze leden voor ijveren om materialen een toekomst

te geven (via hergebruik, valorisatie, recyclage, recuperatie …). En

omdat we bouwen aan een toekomst waarin we als land niet langer

afhankelijk hoeven te zijn van de import van materialen maar dat we

in de behoefte aan materialen zelf kunnen voorzien. Used materials,

omdat gebruikte materialen de basis vormen van de activiteiten van

onze leden.

Als federatie willen we samen met onze leden en alle betrokken

maatschappelijke actoren deze baseline in de praktijk brengen zodat

we als regio voorop kunnen gaan in de materialenrevolutie. Net

zoals we jaren geleden deden door ons afval te beginnen sorteren.

42 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Waalse afval- en

recyclagebedrijven

zoeken 400 medewerkers

De circulaire economie is een belangrijke bron van werkgelegenheid in Wallonië. Er moeten echter nog verschillende

functies worden ingevuld. Momenteel hebben bedrijven die actief zijn in afvalbeheer en recyclage moeite om zo’n 400

vacatures ingevuld te krijgen. Om dit probleem te verhelpen, lanceerden de sectorfederaties go4circle en COBEREC in

juni Recyclingjob.be, met de steun van Wallonië. Dit initiatief heeft tot doel specifieke knelpuntprofielen aan te werven,

die toch essentieel zijn om de circulaire economie tot stand te brengen

De weg naar een circulaire economie is nu geplaveid. De komende jaren zal

die circulaire economie echt worden geïmplementeerd in Wallonië. Meer

recyclage, meer innovatie en ... meer banen! Volgens de resolutie inzake

circulaire economie die Wallonië eind april 2019 unaniem heeft aangenomen,

zou de circulaire economie tegen 2020 meer dan 36.000 banen

moeten creëren in België.

sector en links naar vacatures bij verschillende van onze leden in Wallonië.

Dit najaar (oktober/november) zullen de federaties in samenwerking met

Forem (Bergen, Luik en Namen) ook Job Days organiseren, met specifieke

aandacht voor kraanmannen (en -vrouwen) en chauffeurs. Meer nieuws

daarover vindt u op www.recyclingjob.be.

400 permanente vacatures

Tegenwoordig worstelen bedrijven centraal in de circulaire economie om

de nodige arbeidskrachten te vinden voor het ontwikkelen van de sector.

“Bedrijven in de sector hebben moeite met het aanwerven van profielen

zoals chauffeurs, kraanmannen, laboranten, elektromechanici … Resultaat?

Er zijn 400 vacatures in de sector”, aldus Stany Vaes. “Deze tekorten aan

arbeidskrachten zetten momenteel een rem op de ontwikkeling van de

sector, en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen, gezien de

verwachte ontwikkeling van de circulaire economie.”

Banen die niet kunnen worden verplaatst

De sector lijdt nog steeds onder een negatief imago. ‘Afval stinkt en is

vies.’ Het grote publiek stopt vaak bij deze vaststelling. “Toch biedt afvalbeheer

lokale jobs en vele andere voordelen”, aldus Vaes: “Onze bedrijven

werven aan op basis van de opgedane ervaring, niet op basis van behaalde

diploma’s. Daarnaast bieden we echte kansen voor medewerkers, die vanop

het terrein kunnen doorgroeien naar een managementfunctie. En laten

we niet vergeten dat iedereen in onze sector uiteindelijk bijdraagt tot de

overgang naar een meer circulaire economie, wat een grote uitdaging is

voor Wallonië.”

De R-sector: recycleren, recupereren, re-integreren, reduceren.

Om het imago van de sector te verbeteren, vacatures ingevuld te krijgen en de

ontwikkeling van de circulaire economie te stimuleren, hebben go4circle en

COBEREC met de steun van Wallonië een aanwervingsinitiatief gelanceerd

onder de titel ‘Des jobs dans l’R du temps’. Vaes: “Recycleren, recupereren,

re-integreren, reduceren ... dit zijn de sleutelwoorden om de kringlopen te

sluiten. En om te slagen, hebben we verschillende profielen nodig die op

de markt schaars zijn.” Om hun aandacht te trekken, lanceerden go4circle

en COBEREC net voor de zomer de Facebookpagina ‘Recycling Job’ en ook

de website www.recyclingjob.be met daarop telkens informatie over onze

Met Recyclingjob.be lanceerden go4circle en COBEREC met steun van de Waalse

overheid een campagne om werken in de afval- en recyclagesector aantrekkelijker

te maken en zo de meer dan 400 permanente vacatures ingevuld te krijgen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 43

.eu


Sterrencast

‘go4circle at the

movies’ vertolkt

nieuw script

Op donderdag 20 juni 2019 vond ‘go4circle at

the movies’ plaats. In White Cinema Brussel onthulde

de federatie enkele nieuwigheden en liet

het ook vijf experts aan het woord over actuele

thema’s voor de sector. We blikken samen met u

even terug.

Tijdens ‘go4circle at the movies’ kregen de meer dan 100

aanwezigen drie voorstellingen voorgeschoteld, mooi aan elkaar

gepraat door gastvrouw van de dag Virginie Claes.

Nieuw script

Tijdens ‘een nieuw script’ onthulden directeur Stany Vaes, vicevoorzitter

Philippe Tychon en penningmeester Wim Geens de

nieuwe visie, missie, elevator pitch en baseline van de federatie.

Goede dialogen en een sterke cast

Een goed script maakt nog geen goede film. Daarvoor is ook een

sterrencast en goede dialogen nodig. In het tweede deel lieten

Egbert Lox (Umicore), Sarah Nelen (Europese Commissie), Gaëlle

Warnant (IEW), Laurence Lambert (Koning Boudewijnstichting)

en Ton van der Giessen (Van Werven Plastic Recycling) hun licht

schijnen over vijf actuele thema’s voor de sector:

• Mobiliteit

• Tewerkstelling

• Digitalisering

• Gelijk speelveld

• Samenwerking in de keten

Juiste rekwisieten

In het laatste deel werd het filmdecor afgewerkt met de juiste

rekwisieten. Voorzitter Bruno Arts presenteerde via een opgenomen

boodschap trots de nieuwe Raad van Bestuur van go4circle

en bedankte ook de afscheidnemende bestuurders voor hun

jarenlange inzet: Nadia Casier, Marga Hauttekeete, Walter

Dejonghe en Guido Hermans. Daarna presenteerden enkele

medewerkers van de federatie de nieuwe huisstijl, de nieuwe

website (verwacht in najaar 2019), de nieuwe ewastra service

(www.ewastra.be), de nieuwe aanpak van leden en partners, en

de nieuwe projecten rond veiligheid en tewerkstelling (www.

recyclingjob.be).

Wil je ‘go4circle at the movies’ nog eens herbeleven, dan kan dat

via het fotoalbum op onze Facebook-pagina.

44 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Vlnr: Wim Geens (Renewi), Virginie Claes, Ton van der Giessen (Van Werven), Laurence Lambert (Koning Boudewijnstichting),

Stany Vaes (go4circle), Sarah Nelen (Europese Commissie), Gaëlle Warnant (IEW), Egbert Lox (Umicore), Philippe Tychon (SUEZ)

RecyclePR

RecyclePR

.eu 45

.eu


OVAM en go4circle bundelden hun

gezamenlijke voorstellen voor de

legislatuur van 2019-2024

Vlaanderen is top in afvalbeheer, en die positie willen we ook doortrekken naar bodem- en materialenbeheer. Om die ambitie

kracht bij te zetten, hebben OVAM en go4circle samen een aantal concrete voorstellen onder de aandacht gebracht

van de regeringsonderhandelaars.

De Vlaamse economie is dankzij het rigoureuze Vlaamse milieubeleid en de

dagelijkse inzet van duizenden private ondernemingen en overheidsinstanties

wereldwijd koploper in afvalstoffenbeheer. In de strijd tegen de klimaatverandering

is het sluiten van materialen- en bodemkringlopen essentieel om de

opstap naar een circulaire economie te kunnen realiseren. Bovendien worden

via de Europese regelgeving tal van doelstellingen inzake het afvalbeleid de

komende jaren aangescherpt.

Voorstellen voor verdere ontwikkeling

Willen we in Vlaanderen, en bij uitbreiding in België en Europa, beschikken

over een performant beheer van afval, materialen en bodem en willen

we hierrond verder onze economische activiteiten ontwikkelen om ook in

de toekomst een toonaangevende regio te blijven, dan zijn er de komende

legislatuur een aantal concrete beleidsinitiatieven nodig. Go4circle en OVAM

hebben daarom een aantal concrete voorstellen voor de legislatuur 2019-

2024 onder de aandacht gebracht van de regeringsonderhandelaars, zodat

we samen belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten naar een properder

en meer circulair Vlaanderen. De gezamenlijke voorstellen zijn te verkrijgen

via het secretariaat van de federatie.

DATUM

ONDERWERP

BESCHRIJVING

13 september

2019

Matexpo

Locatie: Kortrijk XPO

Doorniksesteenweg 216, Kortrijk

Op vrijdag 13 september organiseert go4circle tijdens Matexpo tussen 9.30 en

12.00 uur een infosessie over de nieuwe grondverzetsregeling die vanaf november

in Wallonië van start gaat. Meer informatie volgt later, dus houd zeker onze website

in de gaten: www.go4circle.be

8 oktober

2019 (FR)

10 oktober

2019 (NL)

Basisopleiding

Locatie:

FR: UCM, Wierde

NL: Buro & Design Center, Brussel

De basisopleiding geeft nieuwelingen, maar ook anciens, een mooi overzicht van de

wettelijke bepalingen, de financiële en administratieve aspecten ... van onze sector.

Prijs leden go4circle en COBEREC: € 250 excl. btw/deelnemer

Prijs niet-leden: € 550 excl. btw/deelnemer

Inschrijven via www.go4circle.be/opleidingen

28 november

2019

7de Vlaams Bodemcongres

Locatie: De Ark, Antwerpen

Tijdens het bodemcongres wordt ingegaan op elk van de facetten van bodemzorg,

in theorie en in praktijk. Naast de bespreking van enkele concrete cases, worden

ook nieuwe denkpistes verkend, zoals ‘soil and land stewardship’ en ‘omgevings—

management’.

Meer info: www.bodemcongres.be

46 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Authorized dealer of

WaRranty

18

MONTHS

OR

3000

HOURS

OUT-Lift Out-Last OUT-PERFORM

Meer informatie nodig? Bel of mail ons, wij vertellen u graag meer.

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492 59 19 00

Stof

tot nadenken

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel afvalverwerkings- en

recyclagebedrijven. Pulvi bekijkt het anders.

Met een ingenieus vernevelingssysteem laten we het stof

neerslaan op een gecontroleerde en milieuvriendelijke manier.

Ontdek er alles over op pulvi.be

Vrombautstraat 121, 9900 Eeklo | Tel. +32 498 11 49 37 | info@pulvi.be | pulvi.be

196904-17301_KDM Pack_1-2.indd 1 05-07-19 10:29


BIOPLASTICS

VERDWIJNEN NIET

ZOMAAR IN DE NATUUR

In het voorjaar ontstond er heel wat commotie rond een studie die

de aanwezigheid van bioplastics in onze oceanen onderzocht. Uit de

resultaten bleek dat bioafbreekbare plastic tassen na drie jaar in

zee nog niks van hun stevigheid verloren hadden. Maar wat we hier

vooral uit moeten concluderen is de grote verwarring die er bestaat

bij zowel consumenten als producenten rond de termen bioafbreekbaar,

biodegradeerbaar en composteerbaar. Er is daarom dringend

meer nood aan uniformiteit in de communicatie op alle niveaus.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Bio staat in het hoofd van de consument synoniem met alles dat goed is.

Dat is echter soms kort door de bocht. In de categorie van kunststoffen

geldt er in feite een strikt onderscheid naar gelang de oorsprong en de

biodegradeerbaarheid van het materiaal, wat meteen ook zijn impact heeft

op hoe de materialen het beste gerecycleerd kunnen worden. Men kan op

basis van deze twee eigenschappen een indeling maken in vier kwadranten

langs deze assen.

Kleine categorie mag op de composthoop

Het eerste kwadrant bestaat uit kunststoffen die een oorsprong hebben

in biologisch materiaal en die biodegradeerbaar zijn. Deze vallen onder

de noemer bioplastics en zijn ook composteerbaar. In de meeste gevallen

zal dat materiaal wel enkel in een industriële installatie gecomposteerd

kunnen worden, waar het de vochtigheid en warmte vindt die nodig is

om het materiaal af te breken. Het kan dan meegegeven worden met

de gft-container. Wanneer aan het materiaal ook het label ‘home compostable’

hangt, dan zal het wel thuis op de composthoop mogen. Het

materiaal is er dan op getest dat het binnen de twaalf maanden voor

Wanneer aan het materiaal ook het label ‘home compostable’ hangt, dan zal

het wel thuis op de composthoop mogen. Het materiaal is er dan op getest

dat het binnen de twaalf maanden voor 90% zal verdwijnen.

RecyclePR

48 RecyclePR

.eu

.eu


‘De term biologisch

afbreekbaar mag al

sinds 2008 niet meer

gebruikt worden op

verpakkingen, net

omdat het de valse

indruk wekt dat ze

zullen verdwijnen in

de natuur’

Schematische voorstelling van de vier kwadranten.

90% zal verdwijnen. Dit is wat de consument vaak associeert met alle

bioplastics maar minder dan de helft van de geproduceerde bioplastics

zijn biodegradeerbaar (880.000 ton op 2,05 miljoen ton). Het meest

bekende voorbeeld is PLA geproduceerd uit maïs.

Best recycleerbare bioplastics

Het tweede kwadrant bevat kunststoffen van natuurlijke oorsprong die

niet-biodegradeerbaar zijn. We spreken dan nog altijd over bioplastics.

Deze bioplastics beschikken eigenlijk over de best mogelijke eigenschappen

voor recyclage omdat ze net als de klassieke fossiele kunststoffen

stabiel in de tijd zijn. Ze horen echter niet op de composthoop in de tuin

thuis of in de gft-container. Het derde kwadrant zijn de kunststoffen van

fossiele oorsprong (petroleum) die wel biodegradeerbaar zijn. Het vierde

kwadrant, ten slotte, is voorbehouden voor alle andere klassieke kunststoffen,

van fossiele oorsprong, niet biologisch afbreekbaar.

Verwarring in taal

Er bestaat dus al een enorme complexiteit in taal die bioplastics parten

speelt. Ze worden al te vaak op een hoop gesmeten, terwijl er relevante

verschillen bestaan. Het kan sowieso niet de bedoeling zijn om

er onachtzaam mee om te gaan en kunststoffen of het nu bioplastics

zijn of niet, gewoon op straat te werpen. Uit zichzelf zal het materiaal

niet verdwijnen. Hoewel bioplastics uit het eerste kwadrant op papier

misschien het milieuvriendelijkst lijken, dragen ze weinig toegevoegde

waarde bij. Ze zullen het composteringsproces in het beste geval niet

storen, maar de compost ook niet verrijken, aangezien ze uiteenvallen

in CO 2

en water. Biodegradeerbare bioplastics geven ook problemen in

klassieke recyclage, net omdat ze niet stabiel zijn.

Door de bomen het bos blijven zien

Wat is er dan nodig om door de bomen het bos te blijven zien in bioplastics?

De communicatie moet uniformer op alle niveaus. Van de overheid

tot de retailsector en producenten en gebruikers van verpakkingen. Men

moet een duidelijk onderscheid maken. De huidige labels of certificaten

voldoen niet op dit vlak. Er bestaan te veel types van verpakkingen en er

staan al zoveel logo’s op, dat het voor de consument niet meer duidelijk

is. De term biologisch afbreekbaar mag daarom al sinds 2008 niet meer

gebruikt worden op verpakkingen, net omdat het de valse indruk wekt

dat ze zullen verdwijnen in de natuur. Ten tweede moet men gaan bekijken

of het niet beter is bepaalde bioplastics te verbieden als verpakkingsmateriaal.

Wat is het nut van het materiaal als het niet kan gerecycleerd

worden en er ook geen selectieve inzameling mogelijk is? ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 49


DOSSIER CHEMISCHE RECYCLAGE

Alsmaar meer materialen zijn moeilijker

mechanisch te reinigen. We moeten

ook de vraag durven stellen of voor

bepaalde stromen afvalverbranding

met energierecuperatie niet de beste

oplossing is, wanneer recyclageprocessen

te veel energie kosten? (Beeld: Petmal)

MECHANISCH OF CHEMISCH RECYCLEREN?

Er zijn technische grenzen aan de mechanische recycleerbaarheid. Folies opgebouwd uit meerdere lagen in verschillende materialen bijvoorbeeld

laten zich moeilijk scheiden. De recyclage-industrie kijkt daarom verder en onderzoekt momenteel volop of er mogelijkheden liggen

voor chemische recyclage. In tegenstelling tot de mechanische processen worden materialen dan teruggebracht tot hun basisbestanddelen

(lagere koolstofverbindingen) die dan terug opgebouwd worden tot polymeren, waardoor ze ook weer voor food contact in aanmerking

komen. Maar is chemisch recycleren een wondermiddel?

Tekst en beeld Valérie Couplez

Chemisch recycleren komt er op neer dat kunststoffen terugkeren tot hun

oorspronkelijke bouwstoffen. Deze moleculen, kunnen, na synthese dan

weer voor een even hoge valorisatie krijgen. Wim Grymonprez, manager

New Business Development Plastics bij VKC-Centexbel: “Momenteel is er

veel te doen rond chemische recyclage. De technologie, zoals ze er vandaag

voor staat is echter niet zaligmakend. Men zal weliswaar veel verder

kunnen gaan in het recycleren van gemengde materialen dan met mechanische

recyclage. Maar daar staat een energie-intense verwerking tegenover,

die toch ook zijn eisen stelt op vlak van zuiverheid. Het is een utopie

om te denken dat je alles in een chemisch recyclageproces kan stoppen

en er perfect gescheiden zuivere moleculen uitkrijgt.” Toch ziet Grymonprez

er een toekomst in. “Net omdat we weer een stapje verder kunnen

gaan in het geven van een tweede leven aan kunststoffen. Omdat we met

chemische recyclage terugkeren tot de bouwstenen, zijn er achteraf geen

restricties meer voor hergebruik. Als we echt de wereld willen redden, zullen

we echter moeten beginnen met een verstandig ontwerp met oog voor

recycleerbaarheid en een heel bewust omgaan met kunststoffen.”

Meest courante technieken

Wat chemische recyclage betreft, wordt nu vooral gekeken naar solvolyse

en pyrolyse. Bij solvolyse zal men solventen gebruiken om materiaal terug

te brengen naar kleinere bouwstenen. Deze techniek kent vandaag

50 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER CHEMISCHE RECYCLAGE

al industriële toepassing om polyamide 6 te recycleren, maar vraagt wel

om een zuivere instroom om een goed rendement te halen. Ook PVC kan

zo gerecycleerd worden. Afval van kabels of vrachtwagenzeilen kunnen

op die manier verwerkt worden. Onder solvolyse valt ook de toepassing

van ionische vloeistoffen. In Nederland wordt polyester op die manier

gerecycleerd. Door de specifieke natuur van dergelijke vloeistoffen, slaagt

men er bijvoorbeeld in om de zwarte kleurstof uit petschaaltjes te halen.

“De uitdaging bij deze processen is dat de best werkende solventen onder

REACH vallen en er heel specifieke voorzorgsmaatregelen moeten worden

genomen”, vertelt Grymonprez. Pyrolyse gaat een stukje verder. Onder

invloed van hoge temperaturen gaat men de materialen ‘kraken’ en tot

nog kleinere bouwstenen terugbrengen. Van daaruit kan men dan weer

bepaalde materialen synthetiseren. Grymonprez: “Alsmaar meer materialen

zijn moeilijker mechanisch te reinigen. Een meerlagige opbouw vormt

vaak een essentiële barrière om voedeselverspilling tegen te gaan. We

zullen dus nieuwe recyclageoplossingen nodig hebben.”

Economische rendabel

De experimenten rond chemisch recycleren raken intussen het laboratorium

ontgroeid en schuiven op naar pilootschaal. “Toch zal het nog

eventjes duren, vooraleer ze ook echt economisch rendabel zullen zijn

en een grote doorbraak kennen. Er is nog te weinig afzetmarkt en dus

te weinig meerwaarde. Wat we nodig hebben is een verdere uitbreiding

van de verplichting om gerecycleerd materiaal te gebruiken. Zolang

die niet bestaat, zal het een oneerlijke strijd blijven. We moeten

ook de vraag durven stellen of voor bepaalde stromen afvalverbranding

met energierecuperatie niet de beste oplossing is? Dat kan wanneer

andere processen te veel energie kosten”, besluit Grymonprez. ❚

Recyclage van composietmaterialen

Armines, Certech, Crepim, CTP, IMT Lille Douai en VKC-Centexbel al een

tweetal jaar bezig binnen een Interreg V project genaamd Recy-Composite.

Het doel is om via een grensoverschrijdende aanpak een antwoord te bieden

op de uitdagingen die composietmaterialen stellen voor mechanische

en chemische recyclage en voor verbranding met energierecuperatie indien

de vorige opties niet haalbaar zijn. De toegepaste onderzoeken zullen zich

richten op ondere andere de productie-uitval van thermoplastische en thermohardende

composieten en op composieten die einde levensduur zijn. De

partners zullen de focus leggen op de chemie van het proces om zo nieuwe

producten aan te bieden met een meerwaarde in plaats van enkel ‘gevulde’

materialen. Sommige van de producten kunnen ook gebruikt worden

als koolstofbron om specifieke ‘carbonisatie’-eigenschappen te krijgen bij

brandvertragende systemen.

‘Omdat we met chemische

recyclage terugkeren tot de

bouwstenen, zijn er achteraf geen

restricties meer voor hergebruik’

Door de specifieke natuur van ionische vloeistoffen, slaagt men er bijvoorbeeld in om de zwarte kleurstof uit petschaaltjes te halen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

51


DOSSIER CHEMISCHE RECYCLAGE

TWEE TON CO 2

BESPAREN PER TON KUNSTSTOF

Tot chemische recyclage beter op punt staat, zal mechanische nog de voorkeur genieten. Bij Quality Circular Polymers in Geleen bewijst

SUEZ in elk geval dat mechanische recyclage tot een hoogkwalitatief eindproduct kan leiden met een veel betere CO 2

-voetafdruk. Per ton

wordt er bijna 2 ton aan CO 2

bespaard.

Tekst Valérie Couplez | Beeld SUEZ

QCP (Quality Circular Polymers) is het geesteskind van Huub Meessen,

Marc Houtermans en Raf Bemelmans. Allen waren ze actief in de petrochemie

in de productie van virgin polyethyleen en polypropyleen. Maar het kon

anders, moest anders. Ze droomden ervan om het gat op de Europese markt

te vullen en klanten te voorzien van hoogwaardig gerecycleerde kunststoffen.

Want er was wel degelijk vraag naar. “In 2013 kwamen ze in hun zoektocht

naar strategische partners aankloppen bij SUEZ”, herinnert director

Business Innovation Christine Levêque, zich. “Het heeft onmiddelijk geklikt.

Een jaar later was QCP bedrijf opgericht, met destijds als aandeelhouders

the trio van ondernemers, SUEZ, CHEMELOT and LIOF. De plant startte eind

2015. Vandaag is QCP een joint venture 50/50 geworden, met SUEZ en

LyondellBasell als enige aandeelhouders. Een cruciale timing want na het

wegvallen van de poort naar China en enkele andere landen is het moment

aangebroken om fors te investeren in het ontwikkelen van eigen initiatieven

hier. QCP is daar een perfect voorbeeld van.”

Twee productielijnen

QCP landde op de Chemelot-site in Nederland. “Door de aanwezigheid van

afvalwaterzuiveringsfaciliteiten en een stoomnetwerk, konden onze processen

eigenlijk plug-and-play aangesloten worden”, geeft Levêque aan. De

productie bestaat uit twee lijnen, een voor HDPE (high density polyethyleen,

bijvoorbeeld shampooverpakking) en een voor PP (polypropyleen,

bijvoorbeeld ijsroomverpakking). Zij verwerken post-consumer verpakkingsafval

uit de Benelux, Frankrijk, het noorden van Europa en het noorden van

De jaarlijkse capaciteit ligt nu al op 35.000 ton, en we plannen om naar 50.000 ton per jaar op te schalen.

52

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


DOSSIER CHEMISCHE RECYCLAGE

Per ton besparen we nu bijna 2 ton aan CO 2

, zelfs wanneer we de logistiek en de extrusieprocessen meerekenen.

‘Om op een chemische manier tot dezelfde resultaten te komen,

zouden de kosten nog hoger liggen’

Duitsland. Levêque: “De jaarlijkse capaciteit ligt nu al op 35.000 ton, en we

plannen om naar 50.000 ton per jaar op te schalen.” Het gaat er QCP om

de volledige kringloop te sluiten. Alle productiestappen om van post-consumer

afval tot kwalitatieve polymeren te komen gebeurt in een proces. Zelfs

het compounderen en toevoegen van kleur volgens de wensen van de klant.

Mechanisch beter en goedkoper

Dat het vooral (thermo)mechanische processen zijn, heeft alles te maken

met de rendabiliteit. “Op voorwaarde dat we een zuivere instroom hebben,

kunnen we polymeren van de hoogste kwaliteit afleveren”, verduidelijkt Levêque.

“De aanwezigheid van pvc vormt daarin de grootste uitdaging, want

het kan schade berokkenen aan onze toestellen. Onze productiekost ligt

echter hoger dan de kostprijs van virgin materialen en we hebben bovendien

de beperking dat de granulaten niet meer kunnen dienen voor toepassingen

waar er rechtstreeks contact met voeding is. Om op een chemische

manier tot dezelfde resultaten te komen, zouden de kosten nog hoger liggen.

Het zou ons product ook doen dalen in waarde want door het ‘kraken’

krijg je monomeren in plaats van polymeren. En ten slotte speelt onze CO 2

-

voetafdruk een rol. Per ton besparen we nu bijna 2 ton aan CO 2

, zelfs wanneer

we de logistiek en de extrusieprocessen meerekenen. Bij chemische

recyclage zou de CO 2

-balans er minder positief uitzien.”

Heropstart pilootinstallatie Bristol

SUEZ spreekt uit ervaring. Het bedrijf startte tien jaar geleden een pilootinstallatie

in Bristol op voor het kraken van polyoleofinen met de bedoeling

er brandstof voor vliegtuigen uit te puren. “Het uitgangspunt dat chemische

recyclage beter bestand zou zijn tegen vervuilde stromen, zagen we meteen

ontkracht. In de praktijk bleek een grote zuiverheid toch de essentiële voorwaarde.”

Hoewel de installatie in eerste plaats dus geen succes leek, wordt

ze nu toch weer opgestart. Levêque: “Dat heeft alles te maken met de veranderende

wetgeving. In Groot-Brittannië is voortaan een minimale hoeveelheid

brandstof uit plastics verplicht. Dat zal de markt een boost geven en dit is wat

recyclage en chemische recyclage in het bijzonder ook in andere domeinen

zullen nodig hebben: een verplicht gehalte aan gerecycleerde producten.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 53

.eu


DOSSIER CHEMISCHE RECYCLAGE

Nieuwe recyclageplant zet stap

verder naar circulaire economie

Verbranden van afval is niet duurzaam en zal in de toekomst anders moeten. Met de komst van nieuwe technologie en nieuwe bedrijven kan een

deel van de niet-recycleerbare fractie van ons afval alsnog verwerkt worden tot een nieuwe grondstof of energie. RenaSci is daar een voorbeeld

van. Eind 2019 wil het Oostendse bedrijf operationeel zijn en via verschillende processen nog waarde creëren uit anders verloren materialen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld RenaSci

Dat RenaSci inzet op chemische recyclage heeft alles te maken met de beperkingen van mechanische recyclage.

Het idee achter RenaSci ontstond vier à vijf jaar geleden al bij Luc Desender,

een van de investeerders in het Oostendse bedrijf. Hij kon niet langer

toezien dat er nog zoveel restafval overbleef waar niks anders mee gedaan

werd dan verbranden. Na een grondige analyse van de beschikbare

technologie ontstond het Smart Chain Process, het hart van RenaSci.

Business & development officer Filip Arnou: “Om maximaal energie en

grondstoffen terug te winnen uit afval hebben we bestaande technologie

aan zelf ontwikkelde technologie gekoppeld in één geïntegreerd proces.

Het afval wordt eerst automatisch gescheiden. Vervolgens zetten onze

innovatieve technologieën ze om in energie en bruikbare materialen. De

grote ‘onverwerkbare’ reststroom van biomassa wordt zo opgedeeld en

geconditioneerd voor hergebruik.” Eind 2019 zal Renasci opstarten met

een 45-tal medewerkers om dan in 2020 fully operational te worden.

Pyrolithisch kraken en carboniseren

De innovatieve technologie die Renasci toevoegt kan opgedeeld worden

in twee grote blokken, in functie van de te behandelen stroom. Arnou:

“Voor de P2C (plastics-to-chemicals) gebruiken wij een pyrolitisch

krakingsproces, waarbij we verschillende eindproducten kunnen maken

waaronder een soort diesel vergelijkbaar met EU-normering EN590 of

Nafta, een product dat dan ook voor 100% beantwoord aan een circulaire

economie. Met het HTC (Hydro Thermal Carbonisation) proces kunnen

we papier of karton omzetten in pellets met een calorische waarde

van ongeveer 23 MJ. Het papier en karton kunnen we ook nog met een

ander proces, via een enzymatische fase omzetten in suikers die dan op

hun beurt worden omgezet naar ethanol of isobutanol die dan ook weer

bruikbaar zijn in de chemische sector en meerdere malen kunnen worden

hergebruikt in een circulaire economie.”

‘Het is de oplossing om

de restfractie om te zetten in

een grondstof die dan meerdere

malen opnieuw gebruikt

kan worden’

54 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER CHEMISCHE RECYCLAGE

Het idee achter RenaSci ontstond vier à vijf jaar geleden al bij Luc Desender. Hij kon niet langer toezien dat er nog zoveel restafval overbleef waar niks anders mee

gedaan werd dan verbranden.

Verdere evolutie in recyclage

Dat RenaSci inzet op chemische recyclage heeft alles te maken met de beperkingen

van mechanische recyclage. “Het is de oplossing om de restfractie

om te zetten in een grondstof die dan meerdere malen opnieuw gebruikt

kan worden”, stipt Arnou aan. “Het is een verdere evolutie in recyclage.”

Ook de locatie in de haven van Oostende is geen toeval. Het gebied beschikt

over de infrastructuur en bereikbaarheid die nodig zijn om de aan- en

afvoer te verzekeren. De aanvoer kan in principe uit elk soort afval bestaan

dat door de ophalers aan RenaSci wordt aangeleverd. Dit kan een ruime

mix zijn maar ook reeds deels gesorteerde fracties of zelfs uitgesorteerde

plastic folies. RenaSci zal ook in staat zijn om de ‘plastic soep’ uit onze

rivieren en oceanen te verwerken. Arnou: “Ons doel is om een circulaire

maatschappij vorm te geven waarbij er geen afval meer moet gestort of

verbrand worden en zo een steentje bij te dragen in het behalen van de

klimaatdoelstellingen. Wereldwijd is er nu al een afzetmarkt voor deze gerecycleerde

‘nieuwe’ grondstoffen. De weg die we ingeslagen zijn om onze

economie te veranderen zal bijdragen aan een grotere bewustwording en

een nog grotere vraag naar gerecycleerde grondstfoffen.” ❚

“Ons doel is om een circulaire maatschappij vorm te geven waarbij er geen afval meer moet gestort of verbrand worden en zo een steentje bij te dragen in het behalen

van de klimaatdoelstellingen.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu 55

.eu


SECTORNIEUWS

LUCHTHAVEN WIL RECYCLAGEPERCENTAGE

VAN ZIJN AFVAL VERDUBBELEN

Brussels Airport, zijn partners en Fost Plus hebben onlangs een Afvalcharter

getekend. Alle partijen verbinden zich ertoe het recyclagepercentage van al

het afval op de luchthaven tegen 2023 te verdubbelen. Daarmee maken ze

de expliciete keuze voor een circulaire economie en engageren ze zich om het

afval op de luchthaven te verminderen. Met 24.000 werknemers en dagelijks

70.000 passagiers over de vloer zamelt de luchthaven elke dag ongeveer

vijftien vrachtwagens afval in: plastieken drankflesjes, etensresten, oud papier

… Niet al dat afval komt in de juiste vuilbak terecht waardoor het afval

niet kan gerecycleerd worden. De vele buitenlandse reizigers zijn vaak weinig

vertrouwd met het Belgische sorteersysteem. De Belgische passagiers zijn zich

niet altijd bewust van de mogelijkheden om buitenshuis te sorteren. Op 25

juni schaarden Brussels Airport Company, Fost Plus, AB Inbev, Air Cargo Belgium,

ASBO, Autogrill, Aviapartner, Brussels Airlines, Coca-Cola, DHL, Exki,

Facilicom, G4S, Guapa, H.R.S., International Duty Free (IDF), Interparking, ISS,

LSG Skychefs, Mobility Masters, OVAM, Suez, Swissport, TUI Belgium en Ziegler

zich achter de doelstellingen van het Afvalcharter van Brussels Airport.

Alle ondertekenende luchthavenpartners engageren zich ook om de eigen

werknemers en de passagiers te sensibiliseren om afval correct te sorteren. De

ultieme doelstelling in het afvalcharter is om het recyclagepercentage van het

afval op de luchthaven te verhogen tot minstens 50% tegen 2023.

VERBETEREN VAN VERBRANDINGSEFFICIËNTIE MET

HOGETEMPERATUURCAMERA

Moderne afvalverbrandingsinstallaties ontwikkelen zich steeds verder om

bij te dragen tot een schoner milieu. Ze streven naar een maximalisatie

van de energiegeneratie terwijl de gasemissies tegelijkertijd gereduceerd

worden. Om deze missie tot een goed einde te brengen is het cruciaal

om de verbrandingsparameters van de oven in real-time te monitoren. De

nieuwste generatie van hogetemperatuurcamera’s van HGH is met dit voor

ogen ontwikkeld. Ze zorgen voor een eenvoudige en betrouwbare thermische

monitoring. Ontworpen om in extreme omstandigheden te werken,

meten ze de temperatuur van elke pixel in het beeld, waardoor de operatoren

de verbrandingsparameters adequaat kunnen bijstellen. Er kunnen

verschillende meetgebieden gedefinieerd worden met bijhorende alarmen.

Nathalie Berthier, procesingenieur bij Vinci Environment: “De continue verbeteringspolitiek

die Vinci erop nahoudt voor zijn verbrandingsinstallaties

heeft ons doen uitkijken naar een manier om de positie van de vlam beter

te controleren. We waren op zoek naar een tool om onze luchtinjecties en

roosterbewegingen te beheren om de kwaliteit van de verbranding te optimaliseren.

De integratie van HGH’s Pyroscan hogetemperatuurcamera heeft

ervoor gezorgd dat we onze onverbrande resten drastisch konden reduceren,

net als onze CO 2

-emissies.”

GARAGE-, CARROSSERIE- EN LANDBOUWMACHINESSECTOR

HELPEN SANEREN

Saneren is een complexe materie die bepaalde technische kennis vereist.

Bedrijven uit de sector en particulieren zijn daar meestal niet in thuis. Tersana

is een fonds voor de garage- carrosserie- en landbouwmachinesector

om bedrijven te helpen met hun saneringszorgen. Tersana is er om zijn

klanten organisatorisch te ondersteunen. Het sluit onder andere samenwerkingscontracten

af met bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders,

en volgt deze dossiers verder op. Naast het organisatorisch luik biedt

Tersana ook een financiële tegemoetkoming. Dankzij de tussenkomst van

de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt namelijk

40% van de werking van het fonds voor haar rekening. Daarnaast

sensibiliseert Tersana de sector om bodemverontreiniging te voorkomen.

Tersana richt zich tot twee doelgroepen. Enerzijds de professionele, waaronder

de garagisten, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven waar

na een oriënterend bodemonderzoek bodemverontreiniging is vastgesteld

en verdere stappen noodzakelijk zijn. Anderzijds de eigenaars van gronden

waar in het verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend

en waardoor bodemverontreiniging is ontstaan. Tersana streeft een

goede verstandhouding na en wil een vertrouwensrelatie opbouwen met

zijn dienstenverstrekkers. Daarom zal Tersana overleg plegen via de beroepsverenigingen

van zijn dienstverleners.

56 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SECTORNIEUWS

TRENDS IN RECYCLAGE- EN AFVALSECTOR

• 23 op 24u beschikbaar

• 30 jaar ervaring

• Verdeler van wereldmarktleider

Controls Group

• Eigen service center met zeer

sterke after-sales

Advanced Testing Technologies

Eind mei organiseerde HSM een conferentie aan het Bodenmeer rond de

nieuwste ontwikkelingen uit de recyclage- en afvalsector. Bijna negentig

experten uit de branche van over de hele wereld tekenden present om hun

vinger aan de pols te houden. HSM stelde er onder andere de HSM VK

12018 volledig geautomatiseerde kanaalbalenpers. De eerste machine van

een dergelijk volume waarvan de aandrijving frequentiegestuurd loopt,

wat besparingen mogelijk maakt tot 40%. Ook de HSM HL 7009 MGB

horizontale balenpers werd er voorgesteld, de jongste telg uit het gamma.

Met behulp van het geïntegreerde hydraulische systeem voor heffen en

kantelen, kunnen grote afvalcontainers eenvoudig geleegd worden. Deze

ontwikkelingen zijn het resultaat van de inspanningen van de bijna 900

medewerkers van HSM. Vanuit de drie productiesites in Duitsland komen

er jaarlijks meer dan 3.000 balenpersen op de markt, met krachten tot 150

ton. Daarnaast plaatste het bedrijf ongeveer 250.000 papiervernietigers.

Innovatie is belangrijk voor

HSM. Er gelden momenteel

180 geregistreerde patenten

en eigendomsrechten om

de knowhow te beschermen.

Deelnemers aan de conferentie

kregen een bezoek aan de

productiesite van Salem, waar

ze deze competenties in actie

konden zien.

Ontdek het breedste en meest unieke assortiment aan geavanceerde statische en

dynamische testmachines, geschikt voor alle veeleisende laboratoria. Voer betrouwbare

testen uit op o.a. beton, granulaten, cement, asfalt en bitumen.

Interesse in deze toestellen? Contacteer LaboConstruct en geniet van

deskundig advies.

LaboConstruct

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

BruggenB ouwers

tussen omgeving en

ondernemerschap

info@laboconstruct.be

www.laboconstruct.be

www.m-tech.be

Onze expertise

– Milieu, natuur en ruimtelijke ordening

– Technisch en juridisch omgevingsadvies

– Milieucoördinatie

– Milieueffectrapportage

– Veiligheidsrapportage

Vestigingen

Hasselt - Brussel - Gent - Namen

Roermond - Dordrecht

RecyclePR

.eu 57

m-tech_BE_2018_adv95x130_louwersgroep_vs01.indd 1 10/01/18 13:43

RecyclePR .eu


SECTORNIEUWS

VOORTREKKERSROL BEVESTIGD: RUIM 40% RESTAFVAL

MINDER OP TIEN JAAR

Niko, Belgisch marktleider in de productie van elektrisch installatiemateriaal

en huisautomatisering, heeft opnieuw het Milieucharter van Voka Oost-Vlaanderen

ontvangen. Dit charter wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die meer

milieu-inspanningen leveren dan wat strikt wettelijk vereist is. Dankzij een doorgedreven

duurzaamheidsbeleid, kon het familiebedrijf uit Sint-Niklaas onder

andere zijn energie- en waterverbruik en zijn restafval aanzienlijk reduceren.

De komende jaren scherpt het bedrijf zijn ambities voor duurzame productie

nog verder aan en wil het het aandeel zelf opgewekte hernieuwbare energie

verder opdrijven. Het familiebedrijf, dat dit jaar zijn honderdste verjaardag viert,

verdubbelde zijn omzet ten opzichte van vijftien jaar geleden. Ondanks een

sterk verhoogde productie, spreken de resultaten van het duurzaamheidsbeleid

voor zich. Een energiebesparing van 15% ten opzichte van 2010 door het gebruik

van energiezuinige machines en een slim energiemanagementsysteem.

Een daling van het waterverbruik met meer dan 40% ten opzichte van 2000,

dankzij rationeel watergebruik en regenwaterrecuperatie. Dankzij recyclage van

afvalmateriaal als grondstof in het productieproces en een efficiënte afvalinzameling,

bedraagt het restafval nu 14% per jaar, waar dit in 2007 nog 23% was.

Milieucoördinator Dirk D’Haese: “Samen met partners blijven we voortdurend

actief zoeken naar oplossingen om de ecologische impact van ons productieproces

verder te reduceren. Zo proberen we bijvoorbeeld milieubelastende stoffen

zoveel mogelijk te elimineren of te vervangen door ecologische alternatieven.”

TIEN SLOOP- EN SORTEERGRIJPERS GELEVERD

ten in de blauwe huiskleur van Next Rental en tevens voorzien van dubbele

draaimotoren. Rotar zal in de toekomst ook zijn aanvragen voor verhuur meer

doorverwijzen naar Next Rental. Een verdere uitbreiding van andere uitrustingen

zoals vergruizers en betonscharen staat voor de nabije toekomst gepland.

HUISVUILWAGEN OP WATERSTOF

In de regio Arnhem Nijmegen gaat een huisvuilwagen op waterstof rijden. De waterstofwagen

is een resultaat van HECTOR: een samenwerkingsproject van zeven

Europese steden, waaronder de gemeente Arnhem. SUEZ, specialist in afval- en

grondstoffenmanagement, en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) participeren

in dit project. Het project HECTOR investeert in het ontwikkelen, gebruiken en

monitoren van huisvuilwagens op waterstof. In totaal gaan er zeven huisvuilwagens

op waterstof rijden in zeven steden in vijf EU-landen. Eén van de steden

is Arnhem. In Arnhem komt ook een waterstofvulstation te staan. Het doel van

het project is aantonen dat huisvuilwagens op waterstof een effectieve oplossing

zijn om emissies in het Europese wegtransport te reduceren. Het project wordt

gefinancierd vanuit het programma Interreg Noord-West Europa. SUEZ faciliteert

de waterstofwagen en verzorgt daarmee de inzameling van huishoudelijk afval

voor de gemeente Arnhem. Monitoring maakt onderdeel uit van het project en

wordt door de Hogeschool Arnhem Nijmegen, afdeling Automotive, uitgevoerd.

Naar verwachting zal de wagen rond het tweede kwartaal van 2020 gaan rijden.

“Hier in Arnhem zijn we volop bezig met maatregelen voor een schoner en leefbaarder

klimaat. Bovendien is de kennis en kunde op het gebied van waterstof in

Arnhem volop aanwezig. De komst van deze huisvuilwagen op waterstof bewijst

dat Arnhem zich met recht koploper mag noemen in de energietransitie”, aldus

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Klimaat en Energie.

Tijdens de Infra relatiedagen in Hardenberg, bezochten Arjon den Breejen en

Linda de Groot van Next Rental uit Cruquius onder andere de stand van Rotar

International BV. De gesprekken waren bijzonder constructief wat resulteerde

in de aanschaf van acht sloop- en sorteergrijpers met ondertussen een verdere

uitbreiding van twee stuks. Er werden vier grijpers RG 15-N voor kranen van

14 tot en met 18 ton aangeschaft met geïntegreerde CW adapter voor een

nog compactere aanbouw. Daarnaast werden er vier grijpers RG 28-N aangeschaft

voor kranen van 20 tot en met 28 ton. Onlangs werden alle grijpers

uitgeleverd. Next Rental was bijzonder enthousiast over het verloop van de

samenwerking, en bevestigde dit met een opdracht van nogmaals twee grijpers

RG 48-N voor kranen van 35 tot en met 48 ton. Alle grijpers zijn gespo-

58 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SECTORNIEUWS

LIVES, VOOR EEN ZWERFAFVAL VRIJE MAAS

De OVAM stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving

waarin we wonen, werken en recreëren. LIVES is een project dat zich

richt op een zwerfafvalvrije Maas en haar zijrivieren in het stroomgebied binnen

de Euregio Maas-Rijn en waar OVAM dan ook graag in participeert. 50%

van de beschikbare 1,5 miljoen euro wordt voorzien door de EU (Interreg V-A).

Het doel van LIVES is om een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak

te organiseren om plastic afval in het Maas stroomgebied te verminderen.

Centraal in het project zijn vier werkpakketten: 1) een uitgebreide analyse

van de huidige afvalsituatie in de Maas en haar zijrivieren, 2) maatregelen

nemen om de hoeveelheid afval te verminderen, zoals opruimacties en de

installatie van vijf verschillende soorten afvalvangers, 3) het maken van grensoverschrijdende

afspraken tussen overheden, en 4) uitgebreide communicatie

naar het publiek. Hoewel er op lokaal niveau al verschillende initiatieven

zijn, wil LIVES een meer samenhangende grensoverschrijdende aanpak

aanmoedigen. Het project bestaat uit een brede alliantie tussen regionale

overheden en stakeholders: Provincie van Limburg (NL), Waterschap Limburg

(NL), Rijkswaterstaat-Ministerie van Infrastructuur en Water (NL), Vlaamse

Milieumaatschappij (BE), Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (BE),

Vlaamse Waterwegen NV (BE), Waterschap Eifel-Rur (GER), Zuyd Hogeschool

(NL), Open Universiteit (NL), RWTH Aachen Universiteit (GER).

WAALSE REGERING SELECTEERT RECYPOL VOOR

RECYCLAGE HARDE PLASTICS

Renewi is met zijn project Recypol door de Waalse regering geselecteerd voor

de bouw van een recyclage-unit voor de verwerking van 23.000 ton harde

plastics per jaar. Recypol maakt deel uit van zes weerhouden projecten. Van

de totale investering van 120 miljoen euro voorziet de Waalse regering 46

miljoen euro. De deelnemende bedrijven financieren 73 miljoen. Renewi sorteert

dagelijks al grote hoeveelheden gemengde harde plastics afkomstig

van (sorteer-) bedrijven en particulieren. De nieuwe installatie stelt Renewi

in staat om meerwaarde te creëren bovenop het sorteren van harde plastics

door het gebruik van extra scheidings- en opwerkingsstappen. Dit resulteert

in plastics van superieure kwaliteit die de industrie als grondstof kan gebruiken

voor de productie van nieuwe plastic producten. Door de inzet van geavanceerde

geautomatiseerde en overwegend mechanische technieken verhoogt

Renewi het aandeel herbruikbare plastics zodat verbranding maximaal

vermeden wordt. Met de lokale verwerking bespaart Renewi op transport,

wat ook weer het milieu ten goede komt. Wim Geens, managing director

van Renewi België: “Dit project is alweer een belangrijke stap om als leidend

waste-to-product bedrijf de cirkel te sluiten. We zijn er ons van bewust dat

natuurlijke grondstoffen eindig zijn en dat we er spaarzaam mee om moeten

gaan voor de generaties die na ons komen. Door nieuw leven te geven aan

harde plastics als grondstof voor nieuwe producten, positioneren we ons als

essentiële schakel in de circulaire economie.”

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu

59


VERPLICHTE NOTIFICATIEPROCEDURE

VOOR EXPORT KUNSTSTOF AFVAL?

In 2018 diende de Noorse regering een voorstel in om kunststof afval in zee een halt te proberen toeroepen. Dit gebeurde tijdens de vergadering

van de conventie van Basel. Voortaan zou er verplicht een notificatieprocedure moeten opgestart worden voorafgaand aan de export

van een aantal kunststofstromen. Het voorstel op tafel moet (ontwikkelings)landen in een sterkere positie brengen om de import van plastic

afval te beheren en de ongecontroleerde handel in afval aan banden leggen. Toch zijn er een aantal valkuilen verbonden aan het voorstel die

het afvalbeheer in Europa enorm kunnen beperken.

Tekst en beeld Valérie Couplez

De doelstelling van de Conventie van Basel is

het beschermen van de gezondheid van mens en

planeet tegen gevaarlijk afval. De Conventie zag

het levenslicht vanwege de toenemende handel in

toxisch afval van geïndustrialiseerde landen naar

ontwikkelingslanden in de jaren 80. In totaal zitten

er 180 landen mee aan tafel. Tot dusver spitst

dit breder internationaal kader zich toe op toxisch

afval en heeft het weinig tanden om landen toe

te laten om massale import van kunststof afval te

beheren. Acties zijn enkel mogelijk wanneer het

materiaal heel specifieke en welomschreven schadelijke

eigenschappen vertoont of als het gaat om

verbrandingsresidu’s of huishoudelijk afval.

Verbreden Conventie van Basel naar

meer kunststofstromen

Het Noorse voorstel wil daar verandering in brengen

en het toepassingsgebied van de Conventie

verbreden om de vervuiling van de oceanen tegen

te gaan. Het vraagt om het verplicht maken van

een notificatieprocedure om een aantal kunststofstromen

te kunnen exporteren. De export van dit

kunststof afval kan dan niet meer gebeuren zonder

de toestemming van het importerende land.

Er zal op voorhand voldoende informatie moeten

verstrekt worden over de omvang en de te exporteren

afvalstromen. In vergelijking met de huidige

definitie van de B3010 (groene lijst), voegt Noorwegen

dus extra criteria toe om te kunnen exporteren

zonder voorafgaandelijke notificatie:

Men hoopt dat de Europese markt zal gezien worden als één markt,

waarbinnen elke lidstaat zijn eigen specialiteit en knowhow heeft

om specifieke stromen te verwerken. (Beeld: albertobrian)

60 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Het Noorse voorstel wil het toepassingsgebied van de Conventie verbreden om de vervuiling van de oceanen met plastics tegen te gaan. (Beeld: FooTToo)

- Menging en/of verontreiniging is verboden indien

dit de milieuvriendelijke terugwinning verhindert

- Terugwinningsactiviteiten zijn beperkt tot

recyclage

- Terugwinning en/of recyclage mogen alleen

‘eventuele minimale verdere mechanische

voorbehandelingen’ omvatten

Onduidelijkheid over criteria

Noorwegen stelt voor om twee classificaties toe te

voegen; AXXX voor kunststoffen die als gevaarlijk

afval worden geclassificeerd en Y48 voor ‘kunststofafval

dat speciale aandacht vereist’, voor

alle kunststoffen die niet onder B3010 en AXXX

vallen. Het voorstel van Noorwegen kon op veel

sympathie rekenen en is unaniem aangenomen

voor invoering vanaf januari 2021. In de recyclagesector

leidt de aanname van het voorstel echter

tot bezorgdheid. Allereerst heerst er nog te veel

onduidelijkheid over de drie criteria en hoe ze precies

moeten geïnterpreteerd worden. Een kapstok

is een perfect voorbeeld van een gemengde kunststofstroom,

maar kan wel perfect gerecycleerd

worden. Dat vraagt dus om verdere verduidelijking

Extra administratieve lasten

en kosten

Een tweede bezorgdheid heeft te maken met de

extra administratieve lasten en kosten van vervoer

van kunststoffen die het Noorse voorstel met zich

mee zal brengen. Het invoerverbod op verschillende

soorten afvalstromen dat China vorig jaar heeft

ingesteld, heeft de grootste markt voor kunststofafval

weggenomen. Het heeft Europa tegelijk de

opportuniteit geboden om oplossingen te vinden

binnen haar eigen grenzen voor het eigen afval.

De ontwikkeling van die Europese markt dreigt

nu belemmerd te worden als het de landsgrenzen

in Europa niet meer over mag zonder notificatieprocedure.

Uitzonderingsmaatregelen voor export

binnen Europa zijn dus aan de orde, aangezien

het risico dat het in zee zal belanden niet bestaat

maar het afval terechtkomt in gespecialiseerde

verweringscentra.

Wat nu?

Dit voorstel moet nog langs een vergadering van

de OESO-landen passeren. Het verdict was nog

niet bekend bij het ter perse gaan van dit artikel,

maar men hoopt dat de Europese markt zal gezien

worden als één markt, waarbinnen elke lidstaat

zijn eigen specialiteit en knowhow heeft om specifieke

stromen te verwerken. Zo niet, zou dit een

enorme rem op de groei en op de transformatie

naar een circulaire economie betekenen. Er zijn

al voldoende uitdagingen, de wetgever moet niet

nog meer op de rem gaan staan. ❚

‘Er zijn al voldoende uitdagingen voor de

recyclage van kunststof afval, de wetgever

moet niet nog meer op de rem gaan staan’

RecyclePR

RecyclePR

.eu 61

.eu


BESPAAR 13,11 EURO PER VRACHTBRIEF

Nog te weinig bedrijven maken vandaag gebruik van de elektronische vrachtbrief. De switch

van een papieren naar een digitale versie kan nochtans een besparing opleveren van 372

miljoen euro voor de transportsector. Dat blijkt uit de berekeningen van het VBO (Verbond van

Belgische Ondernemingen) en de DAV (Dienst Administratieve Vereenvoudiging). Ook afvalbedrijven

hebben geen excuus meer om dit potentieel niet te benutten met de komst van ewastra.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Sinds een jaar loopt in de Benelux een proefproject

waar transporteurs hun papieren vrachtbrieven

ingeruild hebben voor elektronische

voor internationale transporten. Tegelijkertijd

bestudeerden het VBO en de DAV het besparingspotentieel

voor transportbedrijven bij het

overschakelen van de papieren naar de elektronische

vrachtbrief. “Met de overstap naar

een elektronische vrachtbrief kunnen verlader,

transporteur en ontvanger samen 13,11 euro

per vrachtbrief besparen. Als je weet dat er in

België jaarlijks zo’n 28 miljoen vrachtbrieven

opgemaakt worden, dan bedraagt het totale

besparingspotentieel zo’n 372 miljoen euro”,

stelt Tom Wolfs van de DAV.

Overgang naar elektronische

vrachtbrief stimuleren

Minister van Digitale Agenda en Administratieve

Vereenvoudiging Philippe De Backer bezocht

een transportbedrijf in Hamme dat de switch al

maakte. Hij erkent het potentieel en wil andere

transportbedrijven ook stimuleren om over te

schakelen naar de digitale vrachtbrief. “Digitaal

is het nieuwe normaal. Dankzij de digitalisering

kan je niet alleen geld besparen, je vermindert

ook de administratieve rompslomp en

je zorgt ervoor dat controles efficiënter kunnen

verlopen”, aldus De Backer. “Door het gebruik

van de digitale vrachtbrief worden de administratieve

lasten voor het grensoverschrijdend

vrachtverkeer drastisch verminderd en wordt het

logistieke proces beter beheerd. In een kmosector

als het transport is digitalisering soms een

grote stap, maar de cijfers uit dit onderzoek tonen

dat de transformatie in hun eigen belang

is. Tegelijk kunnen controles efficiënter verlopen

en verbetert de eerlijke concurrentie. Ook wordt

het grensoverschrijdend vervoer een stuk makkelijker,

veiliger en goedkoper. Dit systeem zou

moeten uitgerold worden in heel Europa.”

Philippe de Backer: “Digitaal is het nieuwe normaal. Dankzij de digitalisering kan je niet alleen geld besparen, je vermindert

ook de administratieve rompslomp en je zorgt ervoor dat controles efficiënter kunnen verlopen.” (Beeld: Paul Van Welden)

Klaar voor Europese uitrol?

Minister van Mobiliteit François Bellot: ““Het

pilootproject met de elektronische vrachtbrief,

dat in mei 2016 in België werd opgestart en

in maart 2018 tot de hele Benelux werd uitgebreid,

is een mooie stap vooruit voor onze

transportbedrijven, die daardoor hun administratieve

lasten zien verminderen. Bovendien

zorgt de elektronische vrachtbrief ervoor dat

62 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Sinds een jaar loopt in de Benelux een proefproject waar transporteurs hun papieren vrachtbrieven ingeruild hebben voor elektronische voor internationale transporten. (Beeld: Abadonian)

‘Met de overstap naar een elektronische

vrachtbrief kunnen verlader, transporteur

en ontvanger samen 13,11 euro per

vrachtbrief besparen’

gemakkelijker en efficiënter controle kan worden

uitgevoerd door de diensten van onze drie

landen, die al verscheidene jaren gezamenlijke

acties voeren. Dit pilootproject is dan ook zeer

leerrijk voor de Benelux, maar verder ook voor

de overige Europese landen in zoverre de elektronische

vrachtbrief in de context van internationaal

vervoer wordt uitgetest. Kortom, de

Benelux is met dit project nog maar eens de

ware proeftuin van Europa.”

Hindernissen voor verdere

digitalisering

“Opdat de digitalisering in de logistieke sector

zou versnellen, dienen eerst een aantal belangrijke

hindernissen weggewerkt te worden”,

meent Sofie Brutsaert, adviseur logistiek bij

het VBO. “Zo geven de bedrijven die we bevroegen

aan dat het gebrek aan kennis over de

e-CMR bij de handelspartners hen hindert om

(verder) te digitaliseren. Ook het beperkte territorium

waarop de e-CMR geldig is, wordt als

belemmerend ervaren. Een derde storingsfactor

is de incompatibiliteit van de beschikbare

softwaresystemen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 63

.eu


Staal

bestand tegen intensieve slijtage

Materiaal in de recyclagewereld moet tegen

een stootje kunnen. Dat geldt dubbel en dik

voor de staalelementen aan het uiteinde van

uw machine. Zij krijgen het het zwaarst te

verduren. Kies daarom voor de kwaliteit van

NLMK. Vanuit de vroegere Forges de Clabecq

hebben ze een speciale lijn gebouwd voor

het afschrikken en ontlaten (‘Quenching &

Tempering’, Q&T) van het staal. Het resultaat

zijn dunnere en dus lichtere platen met

betere mechanische eigenschappen, gebundeld

onder de merknaam Quard en Quend.

Het perfecte instrument om uw machines

langer te laten werken.

Tekst Valérie Couplez | Beeld NLMK

De staalnijverheid gaat in de streek van Ittre terug

tot in de 18e eeuw. Vanuit de ovens van de

befaamde Forges de Clabecq rollen er al decennia

premium stalen platen van de band. Niet zomaar

platen, de installaties zijn helemaal voorzien op

de productie van uiterst dunne (slechts 3 mm) en

brede (tot 2.730 mm) platen. Een belangrijke niche

in de staalmarkt die aan aandeel wint, wat ook de

aandacht trok van de Russische staalgroep NLMK.

Dankzij een joint-venture met Duferco werden ze

in 2006 aandeelhouder. In 2011 volgde de volledige

overname. Sales director Marc Bianchi: “Door

de ruggensteun van zo een sterke groep, hebben

we nu perfecte controle over het volledige proces.

NLMK is ook eigenaar van ijzerertsmijnen, zodat we

verzekerd zijn van de juiste zuiverheid. Wij kunnen

een constante staalkwaliteit garanderen. Belangrijk

want het kleinste kwaliteitsverschil in de grondstof,

maakt veel verschil verderop in de keten.”

RecyclePR

64 RecyclePR

.eu

.eu

Door de ruggensteun van

zo een sterke groep, heeft

NLMK in Clabecq nu

perfecte controle over het

volledige proces.

‘Quenching & Tempering’ lijn

De overname in 2011 betekende ook de start van

een nieuwe investering. “Om materiaal met een

hogere toegevoegde waarde te creëren, kwam er

een lijn voor het afschrikken en ontlaten van stalen

platen”, vertelt Bianchi. “Dat heeft als voordeel

dat het materiaal harder en slijtvaster wordt en dus


Zelf het voorbeeld geven

NLMK geeft ook zelf het goede voorbeeld. Het scrap dat

overblijft van de productie van de stalen platen, krijgt een

tweede leven. “Het komt terug in de staalproductie. Daar

kan het weer in de oven om 10% van de slabs te vormen die

onze grondstof zijn. De aanwezigheid van dit secundaire

materiaal heeft overigens een positief effect, omdat het

helpt om de temperatuur in de hoogovens te beheersen.

Wij maken er dan weer het staal van dat machines nodig

hebben om het ijzererts te kunnen ontginnen. Een volledig

gesloten cirkel dus”, besluit Spedicato met een knipoog.

“We willen materialen ontwikkelen die nog vormbaarder en nog resistenter zijn.”, aldus sales director Marc Bianchi.

‘Met de nieuwe lijn hebben we nu specifieke

staalsoorten ontwikkeld: platen met een hoge

mechanische sterkte en een uitstekende

vormbaarheid. Ideaal voor de recyclagewereld’

een langere levensduur krijgt.” Dat de site in Ittre

reeds die expertise met dunne plaat had, heeft een

belangrijk voordeel. “We hebben geen reconversie

moeten ondergaan om in te spelen op de huidige

trend naar dunnere platen. De knowhow was altijd

al in huis aanwezig: onze platen zijn al lang

bekend om hun superieure oppervlaktekwaliteit en

nauwe toleranties. Met de nieuwe lijn hebben we

nu specifieke staalsoorten ontwikkeld: platen met

een hoge mechanische sterkte en een uitstekende

vormbaarheid. Ideaal voor toepassingen in de recyclagewereld.”

In 2018 kwam 1/3 van de productie

van de Q&T lijn. Dat aandeel zal de komende jaren

naar verwachting 2/3 gaan bedragen, goed voor

een capaciteit van 200.000 ton.

Quard, slijtvast en vormbaar

Die nieuwe staalkwaliteiten worden gebundeld

onder de merknamen Quard en Quend, respectievelijk

slijtvast staal en hoogsterktestaal. “Voor

de recyclagewereld zal vooral Quard van enorm

meerwaarde zijn”, geeft Fabiano Spedicato aan,

Business Manager Q&T. “De ontwikkelingen

kwamen er specifiek op vraag van klanten onder

andere in de mijnbouw. Met hardheden van 400,

450, 500 en zelfs 550 HB, is Quard het staal

bij uitstek voor onderdelen die onderhevig zijn

aan impact en slijtage: grijpkranen, snijbladen,

laadbakken, breekmachines en -installaties … Bovendien

laat het materiaal zich nog uiterst goed

vormen. 99% van wat we afleveren moet immers

nog een bewerking ondergaan. Deze twee elementen

maken Quard tot zo een aantrekkelijk

product.” NLMK Clabecq zal het hier niet bij laten:

hun R&D-afdeling is al volop bezig met de

ontwikkeling van nieuwe staalsoorten. “We willen

materialen ontwikkelen die nog vormbaarder

en nog resistenter zijn.”, aldus Bianchi. ❚

“Voor de recyclagewereld zal vooral Quard van enorm meerwaarde

zijn”, geeft Fabiano Spedicato aan, Business Manager Q&T.

Met hardheden van 400, 450, 500 en zelfs 550 HB, is Quard

het staal bij uitstek voor onderdelen die onderhevig zijn aan

impact en slijtage: grijpkranen, snijbladen, laadbakken,

breekmachines en -installaties …

RecyclePR

RecyclePR

.eu 65

.eu


SLIJTVAST STAAL

ACIER RÉSISTANT À L’ABRASION

HOGERE PRODUCTIVITEIT DOOR

SUPERIEURE VERWERKBAARHEID

• Diktes : vanaf 3,2mm!

• Nauwkeurige diktetoleranties, zeer goede oppervlaktegesteldheid

• Zeer goede vlakheid

Officiële verdeler:

www.QUARD.ME

De Jong & Lavino Steel Supply & Processing Group

info@jola.group

www.jola.group


• VROEGTIJDIGE ROOKDETECTIE

• ONMIDDELLIJKE VISUELE VERIFICATIE

• ALS ENIGE BOSEC GEKEURD

EN ERKEND DOOR UW VERZEKERAAR

Dankzij SmokeCatcher ® Certified van video rookdetectie specialist

Araani, wordt uw brandveiligheid naar een hoger niveau getild!

De SmokeCatcher ® Certified camera, als enige zowel BOSEC

gekeurd in België als CNPP Certified in Frankrijk, detecteert een

smeulbrand van aan de bron, waardoor elk incident in de kiem

gesmoord wordt. Naast snelle detectie biedt de SmokeCatcher ®

Certified onmiddellijke visuele verificatie op uw smartphone,

tablet, computer…

SmokeCatcher ® Certified kan perfect geïntegreerd worden in uw

bestaande branddetectiesysteem, om de meest kritieke zones

extra te beveiligen.

Vind onze erkende installateurs via www.araani.com.

Araani NV

Luipaardstraat 12 - 8500 Kortrijk

T +32 (0) 56 49 93 94

info@araani.com - www.araani.com


SmokeCatcher Certified is een intelligente camera die niet

alleen waarschuwt in geval van nood, maar ook inzichten kan

geven in hoe brand ontstaat. (Beeld: Mikael Lindstrom)

Eerste gecertificeerde camera

voor rookdetectie

Begin juli was België een wereldprimeur rijker. Dan kreeg het Kortrijkse Araani als allereerste een BOSEC certificatie voor zijn SmokeCatcher.

Dat wil zeggen dat deze intelligente camera gecertificeerd is als rookdetector. Voor recyclagebedrijven garandeert dit een vroegtijdige

detectie van brandhaarden. Van zodra nog maar ergens een brandhaard begint te smeulen, ontvangt u al een alarm. Zo vermindert u het

risico op schade door vlammen of door blussen gevoelig.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Araani

Klassieke rookdetectoren bevinden zich typisch in

het plafond. Alvorens de rookpluim zo ver reikt,

kan de brand echter al een stuk geëvolueerd zijn.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor systemen die werken

op basis van temperatuur of vlamdetectie.

Met alle mogelijke gevolgen van dien. In recyclagebedrijven,

waar brandbaar materiaal vaak

in overvloed aanwezig is, kan dit enorme schade

veroorzaken. CEO Pieter Claerhout: “Met de klassieke

middelen duurt het te lang vooraleer een

brandhaard kan geïdentificeerd worden. Het uitgangspunt

bij de ontwikkeling van de SmokeCatcher

was dan ook om rook te kunnen detecteren

en zodoende een snelle reactietijd te realiseren.

Dit doen we op basis van beeldanalyse, we hoeven

dus niet te wachten tot de rook het plafond of

de camera bereikt.” Het resultaat is SmokeCatcher

Certified, de allereerste intelligente camera die

gecertificeerd is als rookdetectiesysteem volgens

BOSEC in België en de CNPP in Frankrijk.

Intelligentie aan boord

Voor zijn ontwikkeling moest de camera heel wat

intelligentie meekrijgen. “Het is de camera zelf

die continu de beelden analyseert op zoek naar

mogelijke vormen van rookontwikkeling”, verduidelijkt

Claerhout. “Dankzij zijn detectievermogen

hoeft dus niemand nog permanent de beelden te

bekijken. Ze krijgen een alarm bij problemen dat

vergezeld gaat van de beelden voor meer details.”

De SmokeCatcher Certified komt als geroepen. Het

thema brandbeveiliging is momenteel letterlijk en

Met de klassieke middelen duurt het te lang vooraleer een brandhaard kan geïdentificeerd worden. Het

uitgangspunt bij de ontwikkeling van de SmokeCatcher was dan ook om rook te kunnen detecteren en

zodoende een snelle reactietijd te realiseren.

68 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


‘SmokeCatcher

Certified, de

allereerste intelligente

camera die

gecertificeerd is als

rookdetectiesysteem

volgens BOSEC in

België en de CNPP

in Frankrijk’

Wie door brand zijn afval, zijn grondstof kwijt raakt, kan ook zijn klanten en goede naam verliezen.

figuur brandend actueel in de afvalwereld. Sommige

afvalverwerkers vinden door het hoge risico

op brandhaarden of door een verleden met brand

nog moeilijk een verzekeraar of moeten zich blauw

betalen aan franchises. “Door de snelheid van onze

oplossing, maken we ons sterk dat we het risico

enorm kunnen indijken voor onze klanten. De certificatie

is nog maar net een feit, maar we voelen dat

het wel zijn impact zou kunnen hebben.”

Makkelijk inzetbare oplossing

Snelheid van detectie is niet het enige voordeel

dat verbonden is aan de SmokeCatcher Certified.

De elf medewerkers van Araani hebben er ook alles

aan gedaan om met een flexibele oplossing te

komen. “Een van de sterktes van ons intelligente

videorookdetectiesysteem is dat het kan gecombineerd

worden met een bestaand branddetectiesysteem.

Nieuwe camera’s kunnen heel eenvoudig

toegevoegd of verwijderd worden, wanneer de activiteiten

veranderen of het bedrijf groeit. Hij is ook

multi-inzetbaar en kan zowel voor binnen of buiten

dienen. Wat de SmokeCatcher Certified echter niet

is, dat is een zaligmakende oplossing”, nuanceert

Claerhout. Voor bepaalde toepassingen kunnen andere

technologieën beter geschikt zijn. “Daarom raden

we altijd eerst een risicoanalyse aan. Maar we

merken wel dat we in net die moeilijk te beveiligen

zones met een hoog risico soelaas kunnen brengen.

Het is net daar dat onze expertise ligt.”

goede naam verliezen. SmokeCatcher Certified

biedt ook een meerwaarde in het monitoren van

de processen. Het is een intelligente camera die

niet alleen waarschuwt in geval van nood, maar

ook inzichten kan geven in hoe brand ontstaat.

Er zijn er vaak meer dan u denkt die door omstandigheden

uit zichzelf doven. Door het videorookdetectiesysteem

krijgt u waardevolle inzichten om

de flow van stromen in uw bedrijf te optimaliseren

en procedures beter af te stemmen. Dat we nu de

certificatie hebben, bewijst de betrouwbaarheid

van het systeem”, besluit Claerhout. ❚

Brandbeveiliging is meer

dan een kost

Het is belangrijk dat bedrijven, zeker in de afvalwereld,

beseffen dat brandbeveiliging meer is dan

een kost. “Het maakt immers deel uit van de continuïteit

van een bedrijf. Wie door brand zijn afval,

zijn grondstof kwijt raakt, kan ook zijn klanten en

Pieter Claerhout: “Door de snelheid van onze oplossing, maken we ons sterk dat we het risico op brand enorm

kunnen indijken voor onze klanten.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu 69

.eu


STEEDS MEER EEN BEKENDE NAAM IN SLOOPWERELD

Pladdet bestaat 75 jaar en vierde dat eind mei

met een tweetal drukbezochte opendagen. Tussen

de duizenden bezoekers vielen de vele buitenlandse

dealers nauwelijks op. Want Pladdet

mag dan een jubileum vieren, de groei is er nog

lang niet uit. “Integendeel”, zegt mededirecteur

Jonathan de Putter: “We zetten sterker in op export,

willen ook buiten Nederland verder groeien.

Vandaar dat we veel buitenlandse dealers op bezoek

hebben tijdens deze twee opendagen.” Die

komen net als de vertrouwde klanten ook kijken

naar nieuwtjes en uitbreidingen.

Wat bij binnenkomst al meteen opviel, waren de magazijnstellingen vol sloopsorteergrijpers.

Eind mei stond er een jubileum op het programma in het Zeeuws-Vlaamse Biervliet. Pladdet

mocht 75 kaarsjes uitblazen en mag zich steeds meer een bekende naam in de sloopwereld

noemen. Dat dankt het familiebedrijf niet alleen aan de zelf ontwikkelde en in eigen werkplaatsen

gebouwde lijn sloopsorteergrijpers en sloophamers. Bezoekende klanten zien tegenwoordig

ook vergruizers, combischaren en schrootscharen in de magazijnstellingen liggen. Een

andere reden is het credo van Pladdet: ‘een goed product tegen een eerlijke prijs’.

Tekst en beeld Pieter de Mos

Stellingen vol sloopattributen

Wat bij binnenkomst al meteen opviel, waren

de magazijnstellingen vol sloopattributen: de

uitgebreide lijn sloop- en sorteergrijpers bijvoorbeeld,

met een inhoud van 30 tot maar liefst

1.300 l. Die werden enkele jaren terug geheel

opnieuw ontworpen en kregen schalen van Hardox

en een moederframe van hoogsterktestaal.

Dat deed de belangstelling in binnen- en buitenland

snel groeien. Ook de in eigen huis ontwikkelde

en gebouwde Pladdet lijn Demolition

Hammer sloophamers nam een grote vlucht. Ze

worden inmiddels geleverd in Nederland, België,

Duitsland, Engeland en heel Scandinavië.

Ze hebben uit oogpunt van minimale slijtage

en servicetijd slechts twee bewegende delen.

Anderzijds kunnen ze ondanks hun geringe ge-

Omdat Biervliet ietwat afgelegen ligt waren duidelijke ‘richtingwijzers’ neergezet.

70

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


De beide directeuren Jonathan de Putter en Gerrit Cazant zien ook internationaal

kansen voor hun sloopattributen.

Met de POPG800 is een forse poliepgrijper toegevoegd aan het brede

programma van Pladdet.

wicht een zo hoog mogelijke slagkracht genereren. Doordat ze met een retourdruk

tot maximaal 16 bar kunnen werken, zijn ze ook aan actuele machines inzetbaar.

Familiewaarden

Sinds hun aantreden in 2009 zijn zwagers en jeugdvrienden Jonathan de Putter en

Gerrit Cazant bezig om een wereldwijd dealernetwerk uit te bouwen. Pladdet floreert,

ontwikkelt en vernieuwt en dat altijd weer vanuit de familiewaarden kwaliteit en betrouwbaarheid.

“Daarom”, zeggen beide directieleden, “zetten wij ons steeds in voor

het leveren van een goed product tegen een eerlijke prijs.” En zorgen ze goed voor hun

circa 100 eigen werknemers en uiteraard hun vele trouwe klanten.

En dat werkt ...

De vraag is natuurlijk of dat werkt. Wel, die vraag werd op vrijdag 24 en zaterdag 25

mei duizendvoudig beantwoord door de bezoekers. Die kwamen in grote getalen. Trok

de vorige open dag in 2010 al zo’n 3.500 bezoekers, dit keer waren het er ruim meer

dan 5.000! Er zijn gerenommeerde vakbeurzen die deze aantallen niet halen, maar

dat terzijde. Een complimenteuze drukte dus voor de medewerkers van Pladdet. Dat we

elkaar toch niet in de weg liepen heeft een eigen reden. Toen ikzelf enkele jaren geleden

het bedrijf bezocht, waren er al wat productiehallen bijgebouwd. Toen ik tijdens de

opendagen eind mei opnieuw de looproute volgde, leek het wel of er geen einde aan

kwam. Blijken er nog eens drie hallen te zijn bijgebouwd. Dat hangt uiteraard samen

met de verdere groei van het productgamma.

Paar leuke nieuwtjes

Niet alleen in aantallen, ook in soort product groeit Pladdet gestaag verder. Zo

zagen we een uitgebreide uitstalling van SMP tiltrotators en aanverwanten, waren

de houtgrijpers en -splitters van Woodpecker niet over het hoofd te zien, draaide in

de demobak een Hitachi graafmachine met een innovatieve grond/spoorballastzuiger.

Speciale tak van sport is het aanpassen van machines en we hebben het dan

over de bouw van triple booms, het verlengen van gieken (long-fronts), versterken

van sloopgieken, ombouwen tot hydraulisch verstelbare/kantelbare cabines, ballastverzwaringen

enzovoort. Al met al keken we de ogen uit daar in Biervliet. ❚

Jong en oud keek de ogen uit bij de graaf/sloopmachines en toebehoren.

De meeste aanbouwdelen, sloopsorteergrijpers … worden door Pladdet zelf

ontwikkeld en gebouwd.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 71

.eu


Minder capaciteitsverlies

De krachtige lithium-ion batterijen hebben in tegenstelling

tot de conventionele loodzuuraccu’s

geen last van inwendige weerstand, zodat nauwexxx

Groter evenwicht tussen

thermische en elektrische heftrucks

Heftrucks zijn ook in de recyclagesector van onschatbare waarde. Motrac Handling & Cleaning is al meer dan een halve eeuw de

exclusieve importeur van Linde vorkheftrucks en magazijntrucks in België. Om lokaal aanwezig te zijn in Oost- en West-Vlaanderen

is recentelijk een nieuw kantoor betrokken in Dottenijs (bij Matexpo stad Kortrijk). Motrac ziet in de recyclagesector een groter

evenwicht ontstaan tussen de inzet van thermische en elektrische heftrucks.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld Motrac Handling & Cleaning

Door verstandig te kijken naar hun inzetmogelijkheden

en de bijbehorende milieuvereisten,

zien we dat in de recyclagesector steeds vaker

een combinatie van thermische heftrucks en elektrische

heftrucks wordt ingezet. De thermische

heftrucks worden aangedreven door een verbrandingsmotor,

die in meer of mindere mate emissiearm

kan zijn. Dit kan worden bereikt door als

brandstof naast diesel bijvoorbeeld LPG of CNG

in te zetten of gebruik te maken van additieven

zoals Ad Blue. Thermische trucks worden vooral

veel ingezet in het begin van het recyclageproces,

wanneer ruwe en zware materialen zoals metaal

moeten worden verplaatst. Heftrucks met een

verbrandingsmotor zijn nog altijd beter geschikt

om echt zware vrachten te verplaatsen, waarvoor

de grens ongeveer op 18 ton ligt. De thermische

trucks van Motrac Handling & Cleaning worden

stuk voor stuk aangedreven door de krachtige, gepatenteerde

Linde hydrostaat, die het ontwikkelde

vermogen onverminderd doorgeeft aan de wielen.

Verbeterde technologieën

Interessant is nu, dat er bij de elektrische heftrucks

de laatste tijd meer gebruik wordt gemaakt van

verbeterde technologieën, zoals we die zien bij de

lithium-ion accu en de brandstofceltechnologie.

Dat maakt het mogelijk om emissiearme heftrucks

niet alleen binnen, maar desgewenst ook

buiten in te zetten. Enerzijds omdat de inzet van

een emissieloze heftruck ook in de buitenlucht de

werkomstandigheden fors kan verbeteren, anderzijds

omdat de moderne elektrische aandrijvingen

meer kracht produceren.

RecyclePR .eu

72 RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu


‘De inzet van moderne krachtige lithium-ion

batterijen heeft veel praktische voordelen bij

de inzet van de Linde heftrucks’

xxxx (Beeld: xxxxx).

Beeld: Arthur Los.

lijks capaciteit verloren gaat. Vandaar dat heftruckbouwer

Linde de nadruk legt op een slimme bouw

van lithium-cellen. Die reduceren de thermische

belasting van de truck en leiden tot een efficiënter

energieverbruik. De batterijen zijn beschikbaar in

24, 48 en 90 V. Dit geldt overigens niet alleen voor

de elektrische heftrucks, maar net zo goed voor

elektrische transpalletten, reachtrucks, stapelaars,

orderpicktrucks en smallegangentrucks.

Li-ion heeft meer voordelen

De inzet van moderne krachtige lithium-ion batterijen

heeft veel praktische voordelen bij de

inzet van de Linde heftrucks. Zo zijn ze nagenoeg

onderhoudsvrij en wordt daarmee onverwachte

stilstand (downtime) voorkomen. Verder

hoeft geen water te worden bijgevuld en zijn

ook andere vormen van onderhoud aan de batterij

door de lithium-ion technologie overbodig

gemaakt. Bij traditionele loodzuurbatterijen

kunnen ongelukken nog steeds voorkomen bij

onderhoudsbeurten. Een ander voordeel is dat

de lithium-ion batterij overal oplaadbaar is, omdat

er geen gassen of dampen bij vrijkomen.

Acculaadruimtes of afzuiginstallaties zijn niet

langer nodig.

Goed verlopen crashtest

Verhaal apart is de mate van veiligheid. Bij Linde

heftrucks is altijd sprake van een robuust batterijcompartiment,

dat is gemaakt van maar liefs 25

mm dik massief staal. Dat is nodig om de batterijcellen

te beschermen tegen schadelijke invloeden

van buitenaf. Linde toonde tijdens een crashtest

aan, tegen welke externe kracht het batterijcompartiment

bestand is. Een 8 tons heftruck met last

reed tijdens de crashtest met volle snelheid in op

de zijkant van een 3 tons lithium-ion heftruck. U

raadt het al: het batterijcompartiment was perfect

intact na de botsing met de vorken. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 73


INZETTEN OP XXL-MACHINES DOET GROEIEN

Veel volume verwerken op een korte tijdspanne. Het is wat van Sanel Recycling een van de grootste mobiele brekers in België gemaakt heeft. Het

bedrijf is sinds 2011 meer dan verdubbeld in volume. Dat komt niet alleen door het investeren in grote machines, maar ook door de expertise van het

team dat ze bedient. Kristof Wille geeft ons een blik achter de schermen van Sanel Recycling en op de sector van puin- en afvalwerking.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Sanel Recyclage

“De kosten worden door de strengere regelgeving steeds hoger, maar de marges op projecten kleiner. Wij proberen ons daarom eerder technisch te onderscheiden.”

Sanel Recycling ontstond al in 2006. Zaakvoerder

Elias Vandevoorde zag in dit bedrijf de perfecte

uitbreiding van zijn activiteiten in grond- en

afbraakwerken, containerverhuur en transportdiensten.

Sinds 2011 is Kristof Wille verantwoordelijk

voor het operationele luik van Sanel Recycling.

“Ik moet er in de ruimste zin van het woord

voor zorgen dat we blijven draaien. Door enerzijds

nieuwe jobs te vinden en er anderzijds over

te waken dat ze tot in de kleinste details kunnen

uitgevoerd worden. Dat geeft een gezonde

spanning om voor elke klant, klein of groot, onze

deadline te halen.” Sanel Recycling beschikt over

een breekwerf in Eeklo en Zeebrugge voor de recyclage

van puin en is verder actief in de opslag

en overslag van alle niet-gevaarlijke afvalstoffen.

De wisselwerking met Elias Vandevoorde bvba

zorgt voor een win-win.

XXL-brekers

Sanel Recycling trekt resoluut de kaart van een

up-to-date en XXL machinepark om zijn projecten

tot een goed einde te brengen. “We hebben de

grootste mobiele breker actief in België in onze

rangen. Hij krijgt ondersteuning van drie andere

uit de kluiten gewassen mobiele brekers. Over de

capaciteit beschikken om meer te doen dan een

ander, is daarbij ons uitgangspunt”, verduidelijkt

Wille. “Grote projecten zoals de afbraak van Ford

Genk of op de luchthaven van Zaventem waar

de brekers op korte tijd heel wat door de kiezen

krijgen, zijn spek naar de bek van deze machines.

Maar we zouden dat niet kunnen zonder de tomeloze

inzet van onze mensen. Breken is misschien

geen hogere wiskunde, maar het vergt toch expertise

en ervaring om het beter te doen.”

74 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Technisch onderscheiden

Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn.

Wille: “Er woedt een serieuze prijzenslag in de

sector. De kosten worden door de strengere regelgeving

steeds hoger, maar de marges op projecten

kleiner. Wij proberen ons daarom eerder

technisch te onderscheiden. Enerzijds door net te

opteren voor die grote machines. Zo werken we

bijvoorbeeld aan een project in het noorden van

Frankrijk voor het breken van de betonnen spoorwegdwarsliggers.

We zijn de enige die ze op zo

een grote schaal kunnen breken en daar zijn we

trots op. Anderzijds zetten we ook in op service

en kwaliteit.”

we, begin 2020, alle puinstromen per soort verplicht

nog eens extra moeten ontdubbelen in laag- en

hoogmilieurisicoprofielpuin (LMRP en HMRP) ... Of

je moet meer LRMP ontvangen. Maar als je vandaag

de deur wil sluiten voor HRMP dan heb je morgen

geen klanten meer. Toch is een betere kwaliteit de

richting die we willen uitgaan. Om zodoende ook

beter gevaloriseerde toepassingen te vinden voor

bijvoorbeeld beton- en menggranulaat.”

Ook inzameling bedrijfsafval

Ook inzake afvalverwerking lijken we stilaan aan

onze limieten te zitten. Wille: “Er is een tekort aan

plaatsen waar we heen kunnen met de restfractie.

Die is onvermijdelijk, hoe goed je ook recycleert.

Maar de verbrandingsovens zitten vol en de grenzen

zijn dicht dus kunnen we nergens heen.” Met

de uitbreiding van de activiteiten naar de inzameling

van bedrijfsafval zal die nood nog verder

groeien. “Ook hier weer doet de mond-aan-mondreclame

over onze service en kwaliteit zijn werk.

We doen dit nu een jaar en beschikken intussen al

over een tweede perswagen. En over een sorteerinrichting

om het bedrijfsafval in alle nodige fracties

te sorteren, zodat we zoveel mogelijk waardevol

materiaal uit de restfractie kunnen puren. Want

daar draait het tenslotte om in onze sector, van

afval een grondstof maken”, besluit Wille. ❚

Naar een betere kwaliteit?

Net daarom kan Wille zich wel vinden in het principe

achter Tracimat. Het systeem heeft immers een

kwaliteitsverhoging voor ogen, maar het is de vraag

of dit in de realiteit zo zal zijn. Bovendien moet het

wel werkbaar blijven in de praktijk. “Er zijn te veel beperkingen

om een echt sluitende regelgeving te hebben.

Bovendien kampt iedereen in de sector met een

gebrek aan ruimte. De terrein liggen nu al overvol. ls

‘Een betere kwaliteit is de richting die we

willen uitgaan om zodoende ook beter

gevaloriseerde toepassingen te vinden

voor onze granulaten’

Sanel Recycling trekt resoluut de kaart van een

up-to-date en XXL machinepark om zijn projecten

tot een goed einde te brengen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 75

.eu


Deze (mobiele) schudzeven

zijn niet zonder reden populair

Hij is 3,7 m lang, weegt 680 kg en kan

gewoon achter de personenauto worden

vervoerd naar de plek waar gezeefd moet

worden. De Mini Screener trailer van SMO

Flexiever is niet zonder reden populair bij

bedrijven in uiteenlopende sectoren.

Tekst en beeld SMO

De Mini Screener is er in drie versies. Het is in

de basis een lichte (210 kg) handmatig verrijdbare

zeef voor kleine zeefwerken, die wordt aangevuld

met twee zeer populaire mobiele versies:

de 430 kg wegende MS trailer basic en de 680

kg zware, standaard met een 2 m lange transportband

uitgeruste MS trailer. Recent werden

meerdere trailerversies door SMO Flexiever overgedragen

aan bedrijven met uiteenlopender

werkgebieden. Zo ontving de firma ASA bvba

een MS Trailer Basic voor de staalname bij bepaling

van asbest in grond. Firma Green Idea

SPRL name een MS Trailer in gebruik voor kleine

zeefwerken in tuinen. Dat geldt ook voor de MS

Trailer van Simon Van Kerckvoorde van Tuinen

Simon. “Voor De Vlieger Guy Environmental

Technology heeft SMO een volledige custommade

combinatie van de Mini Screener en de

MS Trailer Basic uitgewerkt. Er zijn een vernevelinstallatie,

watertank en stroomaggregaat

op gemonteerd. Speciale beugels zorgen ervoor

dat het materiaal onmiddellijk wordt opgevangen

in big-bags. Hierdoor kan de kraanman volledig

autonoom werken, wat kostenbesparend

is en de veiligheid verhoogt.

Ideaal voor beperkte ruimtes

De op het chassis van een aanhangwagen gemonteerde

Mini Screener is niet voor niets zo

populair. Hij wordt ‘de ideale machine voor kleine

zeefwerken of zeefwerken op beperkte ruimtes’

genoemd. Net zo eenvoudig als het transport

is het werken ermee. In ‘rijmodus’ staat de

machine in de lengterichting van de aanhang-

Zoals dat in meer sectoren gaat vandaag: huren wordt steeds populairder. Dat geldt ook voor de Flexiever zeefmachines.

76 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


De FleXiever zeefmachines worden sinds 2010 geproduceerd door machinebouwer SMO uit Eeklo.

wagen. Wanneer hij op locatie is aangekomen

draait de Mini Screener 90° en kan er worden

gezeefd. Door deze slimme wending valt de grove

en fijne fractie via de transportband links en

rechts van de aanhangwagen. Hierdoor wordt

er altijd een vrije doorgang gecreëerd. Door

voor de banden van de Mini Screener trailer rijplaten

op te zetten – als een simpele maar doeltreffende

barrière – kan het gezeefde materiaal

gemakkelijk worden verwijderd met behulp van

bijvoorbeeld een laadschop.

Maatwerk als core business

De FleXiever zeefmachines worden sinds 2010

geproduceerd door machinebouwer SMO uit

Eeklo. Wat begon bij één model groeide uit

tot een heuse lijn van schudzeven die gebruikt

worden door onder meer grondverwerkers, tuinaannemers,

verhuurbedrijven, bodemonderzoek,

scholen, groendiensten, particulieren enzovoort.

SMO staat in voor ieder aspect: engineering, productie

en montage. Ook hydrauliek- en elektriciteit

worden volledig in-huis gedaan. Machinebouw

op maat is de eigenlijke corebusiness, dus

‘Net zo eenvoudig als

het transport is het

werken ermee’

wanneer een standaard FleXiever zeefmachine

om de één of andere reden te veel afwijkt van

hetgeen de klant voor ogen heeft, dan wordt als

vanzelf een oplossing op maat aangeboden.

Steeds meer verhuurmogelijkheden

Zoals dat in meer sectoren gaat vandaag: huren

wordt steeds populairder. Dat geldt ook voor de

Flexiever zeefmachines. Dus wordt het aantal

verhuurpunten stap voor stap uitgebreid, niet

alleen in België, maar ook in Nederland (kijk

bijvoorbeeld eens op www.zevenoplocatie.nl).

Uitbreiden van het verhuurprogramma naar andere

Europese landen ligt in het verschiet. Vandaar

dat SMO de volledige procedure is gestart

om Europese typegoedkeuring te verkrijgen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 77

.eu


ltijd

• Meld

rhouden

AANGEDREVEN € 25.000,-

MES

AANGEDREVEN € 25.000,-

reven magneten met Oil Quick

n gestort materiaal zoals b.v puin

staal.

p-bouw-montage

neet installatie gemonteerd op

Ma

K

www.bollegraaf.com • info@bollegraaf.com

Kwaliteit werk

198603-14900_bollegraaf.indd 1 17-06-19 09:11

Engineering

Kwaliteit werkt altijd

Machines

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

Totaaloplossingen

Service

www.bulkid.be +32 56 71 53 85 info@bulkid.be

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw uw partner partner voor voor bouwen bouwen installere installe

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

Ophe

• Schroot overslag magneten

• Schroot oversla

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Diesel • Schroot en Hydra ov

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

RECYCLING

• Ripper • Diesel magnee en H

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op tanden • Ripper opklapb ma

schoon en voorkom lekke banden

elk type overslag machine

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden • Bovenband tanden opk ma

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

• Hydraulisch • Bovenband aa

150 meter diepte met camera

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. elk • type Hydraulisc oversla

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

• Veeg elk magneet type ov

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

• Onderwater • Veeg magn

ton hefvermogen en

port

150 • Onderwate meter diep

• Fabrikage-ontw

K.W. Supply

150 meter

• Meld U aan voo

Magneetsystemen b.v.

• Fabrikage-

• Meld U aan

MES SCHER

RECYCLING

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Kwaliteit werkt altijd

Telef

MES SCH

Telefoon 010-4291380

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren info@kwsupply.com onderhouden

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

www.kwsupply.com

ontage-reparatie-verhuur.

Totaaloplossingen voor recycling

brief

TARIEVEN

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• Schroot overslag magneten

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• Diesel en en Hydraulisch aangedreven magneten magneten met Oil met Quick Oil Quick

• Ripper magneet voor voor ontijzeren gestort gestort materiaal materiaal zoals zoals b.v puin b.v.

tanden opklapbaar voor laden staal.

puin tanden opklapbaar voor laden staal.

Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch Bovenband aangedreven magneten ontwerp-bouw-montage

magneet installatie gemonteerd op

• elk Hydraulisch type overslag aangedreven machine magneet installatie gemonteerd

• Veeg op elk magneet type overslag houdt uw machine werf schoon en voorkom lekke banden

• Onderwater Veeg magneet magneten houdt tot uw 250 werf ton schoon hefvermogen en voorkom en lekke

150 meter diepte met camera

banden

Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

• Meld Onderwater U aan voor magneten onze nieuwsbrief tot 250 ton hefvermogen en

150 meter diepte met camera

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• MES Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

SCHERPE LEASE TARIEVEN

24 / 7

• Schroot overslag magneten

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op

elk type overslag machine

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden

K.W. S

Magne K.W.

Magn

info@

Ophemerts

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

port

Opheme

2505

150 meter diepte met camera

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. Telefoon 01

port 250

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

info@kwsu

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

Telefoon

www.kwsu

info@kw

K.W. Supply

www.kw

Magneetsystemen b.v.

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

K.W

24 / 7

190626 Advertentie Recycle Pro nr 3.indd 1 26/06/2019 10:39:40

K.W. Supply

Magneetsystemen b.v.


Do you need screen mesh?

Are you tired of being asked for mesh

measurement details?

FINGER SYSTEMS

HIGH TENSILE

QUARRY SCREENS

All we need is:

• The brand of your machine

• The deck (top, middle or bottom)

• The aperture of the screen

We will do the rest!

Harpscreen is the UK’s largest

manufacturer of screening media

With almost 25 years of manufacturing

experience, we know what we are doing!

PIANO WIRE

SCREENS

Manufactured

and despatched

to Europe within

3-5 working

days

CONVEYOR

ROLLERS & IDLERS

Call us today on:

+44 (0)845 2020 300

Justine.Bollet@harpscreen.com

harpscreen.com

SELF-CLEANING

FLEXI SCREENS

Come visit us at stand A22


Meer ruimte voor

sloop- en recyclagemachines

Woensdag 11 september gaan de deuren open voor de 38e editie van

Matexpo. Ook dit jaar worden in vijf dagen weer zo’n 40.000 bezoekers

verwacht door de circa 400 standhouders. De sloop- en recyclagesector

is met meer machines dan voorheen vertegenwoordigd.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld Matexpo

Gregory Olszewski is alweer enkele jaren de succesvolle managing director van

de al even succesvolle Matexpo materieelvakbeurs in Kortrijk Xpo. Al in april

van dit jaar, met nog enkele maanden te gaan, kondigde hij aan dat Matexpo

2019 volledig uitverhuurd was. Dat is mede te danken aan bedrijven uit de

sloopsector, zo laat hij nu weten. “Het aanbod is weliswaar vergelijkbaar met

dat van 2017, maar we hebben regelmatig de vraag gekregen of bedrijven meer

machines mochten meebrengen. Een duidelijk teken dat het goed gaat in de

sector en er een groeiend aanbod is van nieuwe – vaak milieuvriendelijker –

machines.” Olszewski vervolgt: “Vanwege deze groeiende aandacht nodigen wij

voor de sector sloop en recyclage meer bezoekers uit, ook uit geledingen die

voorheen niet of minder kwamen. Want het gaat niet alleen meer over beton en

hout, maar ook over het recycleren van kunststof, metaal …”

Parkeren op Evolis Business Park

Voor het eerst is gekozen voor een groot, iets verder weg gelegen parkeerterrein

met goede ondergrond. Er gaan veel shuttlebussen rijden tussen parkeerterrein

en entree van Matexpo. “Op zaterdag en zondag zijn er extra parkeerplaatsen

beschikbaar. Dan worden ook private parkeerterreinen van bedrijven

ingezet”, aldus Olszewski. Het Evolis Business Park ligt naast autosnelweg

E17 bij afslag 3 = Kortrijk-Oost.

Matexpo app en vloerstickers

De handige Matexpo app is inmiddels te downloaden. Hij bevat veel praktische

informatie, overzicht van standhouders, events tijdens de beurs. Olszewski:

“Bezoekers kunnen straks via geolocalisatie op hun smartphone zien, hoe ze

naar de te bezoeken stands moeten lopen.” Overigens is het traditionele gedrukte

plan straks ook nog beschikbaar. Ander opvallend nieuwtje zijn de

grote rode stickers met het standnummer. Die worden geplakt op de vloer van

het gangpad direct voor de stand. ❚

De sloop- en recyclagesector zal met meer machines dan ooit vertegenwoordigd

zijn op Matexpo.

Gregory Olszewski: “Vanwege de groeiende aandacht nodigen wij voor de sector sloop en

recyclage meer bezoekers uit, ook uit geledingen die voorheen niet of minder kwamen.”

Praktische info Matexpo 2019

Waar?

Kortrijk Xpo

Wanneer?

Van 11 tot en met 15 september

Openingsuren?

woensdag 11 en donderdag 12 september van 10:00 – 18:00 uur,

vrijdag 13 september van 10:00 – 20:00 uur,

zaterdag 14 en zondag 15 september van 09:00 – 17:00 uur.

Tickets?

Toegang is gratis bij online registratie vooraf.

Aan de kassa kosten tickets 15 euro

Toegankelijkheid?

Matexpo 2019 is goed toegankelijk voor personen met een mobiele

en/of visuele beperking.

Meer info?

www.matexpo.com. Facebook: @Matexpo en Twitter: @matexpo.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 81

.eu


BEZOEK ONZE PARTNERS OP MATEXPO 2019

Harpscreen Stand A22 80

GM Recycling Stand B02 88

Van Der Spek nv Stands D36 + D37 89

MBS BVBA Stand 466 90

BMC BVBA Stand 466 91

SMO Flexiever Stand B05 93

KEY-TEC Stand D15 95

Herema BVBA Stand B50 + B55 97

RDS Electronics Stand 646 99

Lybover RECYCLING / Lybover BULK Stand D34A 101

TIP-TOP ICB Stand 662 103

Deprez Handling Solutions Stand 408 105

Tuboma Stand B48 105

Husqvarna Construction Products Stand 307 107

Keestrack nv Stand C02 110

Van Laecke Group Stand B12 111

MOL CY Stand 426 113

Senex Stand 659 113

SMET RENTAL Stand B50 115

MAN Truck & Bus Stand 520 en 521 117

Twin Trading bvba Stand C15 119

Stoevelaar Recycling Stand D26 119

BIA Belgium Stand A11 121

Demtech Stand 302 123

Beka Lube Stand 157 123

NAESSENS HYDRAULICS Stand C09 124

82 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


KINEPOLIS

D25

SHUTTLEBUSSTOP

E3

E5

SOUTH

E1

E2

IN/OUT

E00

E4

D39

D01

D36

D37

D34a

D34c

D33

D35

D02

D26

D26

D27

D32

D31

D29

D06

D23

D22

D24

D28 D21

D30 D20

D08

D19b

D19a

D18

D10 D11 D12

D17

D13

D14

D16

D15

PRESIDENT KENNEDYLAAN

E

C01

C02

C06

C07

C08

C09

C04

KIDS CORNER

R01

R75

C05

R02

R73

Only Sat.

& Sun.

R04

R06

R71

430

400

R07

R69

BANNER ING

431

432

460

433

411 410

401a 401c 401b

R08

R68

326 329 330

R10

R67

238

R11

R66

240

242

435

415

416

243

466

466 472 473

402

437

417

R13

439

419 422 424 426

R19

GREENHOUSE

SNACK BAR

162

441

403 404

408

126

R60

445

443

125

442

R23

474

409

R24

R57

121

475

449

428 499

R26

R56

R28

R55

119 118

R29

498

R53

R30

R52

500b

R33

511

510

527

500 520 521

R51

R35

R50

508

501

R37

R48

505

R39

526

523

506

502

R40

R44

R46

525

503

B50

B59

B57

B56

B55

B55

B62

B58

B52

B70

B54

B72

B74

B76

B38

B29 B30

B27 B28

B26

B10

B08

B07

B06

C10

C13

C14

C16

C11

C12

305

304

303

C15

302

C15

301

306

308

309

307

313

312

314

315

316

317

207

204

217

227

213 223

310 318 203 212 232a+b 135 142 144

174

137

300 311 319 202 211a 211b 231 140 141

139

170 172

325 324 322 321 320

206

205

216

226

215 224

235

234

233

127

132

133

147 148

161

158

160

157

149a 149b

187

186

184

182

180

199

196

195

194

192

190

191

117

115

114

110

108

616

645

646

667

614

644

613

648

665

668

618

641

669

611

640

651

609

607

652

606

622

605

653

663

662 661

671

van MC 4➞1

MEETING CENTER

674

604

624

655

660

601

626

627a

656

659

627b

630

675

628

629

B48

B43

B46

B45

D15

B21

B17

B20

B14

B05

B03

B02

C18

C19

C20

A01

A03

201

210 230

A11

103

107a

104 106

A05 A07

A09 A11 A13 A15 A17 A19 A23

107b

XXL

SELF SERVICE RESTAURANT

B40

B12

B11

B12

B01

FRIDAY 13/09: 7.30 p.m.

A22

B00

A02 A04 A06 A10

A12 A14 A18 A20

IN/OUT

NORTH

SHUTTLEBUSSTOP

DOORNIKSESTEENWEG

RecyclePR

RecyclePR

.eu 83

.eu


Machines en oplossingen voor recyclage

Breken

Zeven

Vermalen

Wassen

sorteren

....

NAESSENS HYDRAULICS

Lange Ambachtstraat 9

9860 Oosterzele

W www.naessens-hydraulics.be

Verkoop-Verhuur- Service

Naessens Hydraulics 1/2.indd 1 10-07-19 16:59

RPR7089

GEBRUIK DEZE CODE VOOR

GRATIS

REGISTRATIE OP

WWW.MATEXPO.COM

CONSTRUCTION EQUIPMENT

KORTRIJK XPO | WWW.MATEXPO.COM

MODULO.be - 501333

MATEXPO | President Kennedypark 31B | 8500 Kortrijk | T +32 (0)56 98 07 60 | info@MATEXPO.com | www.MATEXPO.com | facebook.com/MATEXPO | twitter.com/MATEXPO

501333_MATEXPO19_Adv_197x130_RPR7089_NL.indd 1 26/02/19 14:02


Met oude elektrische toestellen kan je terecht in zogeheten recyclepunten (2.615), de blauwe boxen in

supermarkten, doe-het-zelf-zaken en kringwinkels die materiaal kleiner dan 25 cm kunnen herbergen.

We kunnen 90% van het materiaal recupereren als waardevolle grondstoffen. Gezien de

schaarste aan grondstoffen is urban mining belangrijker dan ooit. (Beeld: Rudi Van Beek)

WAKKER WORDEN! TE VEEL SLAPEND

ELEKTRISCH (TUIN)GEREEDSCHAP

Tuin- en werkgereedschappen blijven nog te vaak in de werkplaats of in de garage liggen.

Recupel zal daarom op Matexpo aanwezig zijn om bezoekers te stimuleren om hun slapend

elektro een tweede leven te geven. Ze zitten immers boordevol waardevolle grondstoffen die

voor 90% hergebruikt en weer in de kringloop gebracht kunnen worden.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Recupel

In totaal zijn er in België ongeveer 378 miljoen

elektrische apparaten in omloop. Ongeveer 9%

daarvan vallen onder de categorie huis- en tuingereedschappen,

goed voor zo’n 35 miljoen toestellen.

Recupel woordvoerder Saar Bentein: “Als

we alle elektro in rekening brengen, liggen er 46

miljoen apparaten ongebruikt in de kasten. Ook

heel wat professionals uit de bouwsector, brengen

hun afgedankte gereedschappen niet terug.

Doodzonde, als je weet dat we 90% van het materiaal

kunnen recupereren als waardevolle grondstoffen.

Gezien de schaarste aan grondstoffen is

urban mining (waarbij grondstoffen uit de stad

steeds opnieuw hergebruikt worden) belangrijker

dan ooit geworden. En bovendien worden ook alle

stoffen die mogelijk schade aan het milieu kunnen

berokkenen zo verwijderd. Daarom is het zo

belangrijk dat die tuingereedschappen in de recyclagestroom

terechtkomen, via Recupel of via

een erkende recycler van Recupel. Dit is de enige

manier om een correcte verwerking en optimale

herwinning van grondstoffen te garanderen.”

Uitgebreid netwerk aan inzamelpunten

Waarom worden gereedschappen dan niet weer

in de kringloop gebracht? “In een werkplaats of

atelier liggen deze afgedankte gereedschappen

niet altijd in de weg. Mensen vergeten ze in te

dienen of hebben niet voldoende kennis over hoe

de inzameling gebeurt”, stipt Bentein aan. Recupel

beschikt nochtans over een zeer uitgebreid

inzamelnetwerk. Dat gaat verder dan de 564 recyclageparken

waar je elektro kan afdanken. “Voor

toestellen die geen defect vertonen maar bijvoorbeeld

vervangen zijn door een gereedschap met

extra mogelijkheden of die hersteld kunnen worden,

werken we samen met de hergebruiksector.

Breng ze bijvoorbeeld naar kringwinkels. Gereedschappen

kunnen ook teruggebracht worden bij

de verdelers zelf, ongeacht of het toestel via hen

werd aangeschaft. Bij aankoop van een nieuw

soortgelijk toestel, kan je je oud of kapot apparaat

gratis afgeven in de winkel. Er zijn in totaal

7.238 van dergelijke collectiepunten. Daarnaast

zijn er nog de zogeheten recyclepunten (2.615),

de blauwe boxen in supermarkten, doe-het-zelf-zaken

en kringwinkels die materiaal kleiner dan 25

cm kunnen herbergen.” Weegt je apparaat meer

dan 30 kilo, dan kan je rechtstreeks samenwerken

met één van de erkende recyclers van Recupel. ❚

Tuin- en werkgereedschappen blijven nog te vaak in de werkplaats of in de garage liggen.

PRESIDENT KENNEDYLAAN

KINEPOLIS

Om bezoekers uit de bouwsector te sensibiliseren over het belang van de recyclage

D26 D23

van deze slapende gereedschappen, zal Recupel aanwezig zijn op Matexpo. Aan de

SOUTH

D22

D24

ingang van IN/OUTde beurs zullen een boormachine en een snoeischaar in een hangmat

D27

D19b

liggen wachten op bezoekers. “Door in dialoog te gaan D28 met D21 de bezoeker willen we

D36

D34a D34c D32

D19a

E00

hem overtuigen van het belang om slapend elektro in te zamelen. Hij zal ook een

EE1

D39

D33

D30

D37

D20

D18 D17

zak meekrijgen, uiteraard uit gerecycleerd materiaal, met een flyer met alle informatie

over E3waar E4 hij met zijn toestellen terecht kan en wat er achteraf allemaal met zijn

E2

D35

D31

D29

D16

D01

D02

D06

E5

D08 D10 D11 D12 D13 D14

D15

toestellen gebeurt.” Door meer te informeren en te sensibiliseren hoopt Recupel op

BANNER ING

termijn een stijging te zien in de inzamelcijfers. “Het zal wat tijd vergen, maar we

460

466 472 473 474 475

527

526

C01

500b

hopen dat onze inspanningen zich al tegen het einde van het jaar vertalen in een

C04

430 431

442

449

433 435 437 439 441

445

500 520

521

523

positieve C02 trend. We willen zien dat het vooruitgaat, 443 dat we bouwprofessionals een

432

oplossing hebben kunnen aanreiken voor hun gereedschappen”, besluit Bentein.

SHUTTLEBUSSTOP

Sensibiliseren op Matexpo

C06

C07

C08

C09

C10

C13

C14

Only Sat.

KIDS CORNER & Sun.

C11

C12

C15

305

304

303

302

R01

R75

C05

R02

309

R73

R04

312

R06

R71

400

R07

R69

314

315

316

317

R68

411

401a 401c

R08

326 329 330

306

308

307

313

R10

R67

238

207

206

205

204

410

401b

R11

R66

240

217

216

215

213

242

415

416

227

226

224

223

243

402

417

R13

GREENHOUSE

SNACK BAR

235

234

233

127

132

133

419 422 424 426

403

404

R19

162

160

408

126

147 148

D25

161

158

157

149a 149b

R60

125

R23

184

180

409

R24

187

186

R57

121

182

R26

428

R56

119

199

196

195

194

499

R28

R55

118

117

115

114

110

108

R29

498

R53

616

645

646

R30

618

R33

611

511

510

609

607

508

501

R37

R48

605

505

R39

604

622 624

644 641 640

RecyclePR

653

655

651

665 663 662 661 660

RecyclePR

667

614

R52

613

648

668

669

R51

R35

R50

652

606

671

674

506

502

R40

R44

R46

601

626

627a

659

656

627b

630

525

503

B50

B59

B57

B56

B55

B48

628

.eu 85 B46

629

.eu

675

B62

B58

B52

B70

B54

B45

B72

B74

B76

B38

B29 B30

B27 B28

B26

B21 B20


RecyclePR

86 RecyclePR

.eu

.eu

In de Waalse grondverzetregeling wordt

een onderscheid gemaakt in functie

van het volume, de kwaliteit en de

bestemming van de afgegraven gronden.


WAALSE GRONDVERZETREGELING OP KOMST

Vanaf 1 november is het zover. Dan zal in het Waalse Gewest een eigen grondverzetregeling in werking treden. Men wil op die manier

ook daar een volwaardige traceerbaarheid van bodemmaterialen mogelijk maken met oog op valorisatie en recyclage. Dit artikel poogt

u wegwijs te maken in de grote lijnen van de regelgeving.

Tekst en Beeld Valérie Couplez | Beeld Lasse Hyldager

In Vlaanderen is er al eventjes een uitgewerkte wetgeving

rond het gebruik van bodemmaterialen. Wallonië

kende het besluit van 14 juni 2001 over de

valorisatie van bepaalde afvalstoffen, maar naar traceerbaarheid

stelde dat weinig voor. Daar komt nu

verandering in met de nieuwe grondverzetregeling.

deze categorie, ongeacht de hoeveelheden. Om

de traceerbaarheid te realiseren moet men het

transport van de afgegraven grond melden aan

het beheerorganisme Walterre. Dat zal nagaan

of het conform is met de vraag en of het materiaal

compatibel is met het beoogde hergebruik.

‘De komst van de regelgeving zorgt toch voor

enige bezorgdheid bij Vlaamse verwerkers’

Er wordt een onderscheid gemaakt in functie van

het volume, de kwaliteit en de bestemming van de

afgegraven gronden. Wanneer de site van oorsprong

niet verdacht is, kunnen de gronden zonder kwaliteitscontrole

op de zelfde site hergebruikt worden.

Ze kunnen dan ook gebruikt worden op een andere

site als die bestemming min of meer hetzelfde is

(of minder gevoelig). Ook wanneer het volume dat

bestemd is voor een ander terrein zich beperkt tot

minder dan 10 m³ is er noch kwaliteitscontrole, noch

traceerbaarheid vereist. Deze uitzondering geldt tevens

voor grond van plantaardige producties: aarde

die van suikerbieten, aardappels … vrijkomt.

Traceerbaarheid bij gronden

tot 400 m³

Er geldt een verder onderscheid met 400 m³

als grens. Daaronder moet men geen kwaliteitscontrole

uitvoeren, maar is traceerbaarheid wel

verplicht. Op voorwaarde tenminste dat het om

niet-verdachte gronden gaat. Dit zijn gronden

waar geen verdere informatie rond bestaat in de

‘Banque de Données de l’Etat des Sols’ (categorie

1, 2 en 3) en waar dus geen verdenking van contaminatie

is. Ook gronden afkomstig van wegeniswerken

en bestemd voor wegeniswerken, vallen in

Binnen de 24 uur volgt dan de toestemming voor

het transport. De ontvanger moet dan vervolgens

nog melden dat de gronden gearriveerd zijn. Het

organisme stelt dan het Département des Sols

et des Déchets op de hoogte van alle gegevens

voor invoer in de Banque de Données de l’Etat

des Sols.

Kwaliteitscontrole bij volumes

hoger dan 400 m³ en bij

verdachte gronden

Wanneer het om verdachte gronden gaat of volumes

van meer dan 400 m³ komt er nog een kwaliteitscontrole

bovenop. De opmaak van het Rapport

de Qualité moet gebeuren door een expert en

onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerder

van de werken nog voor de afgegraven gronden

verplaatst worden. Er zijn ook geautoriseerde

centra die kunnen instaan voor de controles en

de verwerking van de gronden. De kwaliteitscontrole

moet conform de Guide de Référence pour

la Gestion des Terres en volgens het Compendium

Wallon des Méthodes d’Echantillonnage et

d’Analyse gebeuren. Het opgestelde rapport moet

vervolgens naar het beheerorganisme die een Certificat

de Contrôle de Qualité zal afleveren. Na de

voormelding zal een transportdocument beschikbaar

zijn dat het transport moet vergezellen tot

op de bestemming.

Bezorgdheid in Vlaanderen

De komst van de regelgeving zorgt toch voor

enige bezorgdheid bij Vlaamse verwerkers. De

normen in Vlaanderen voor de toepassing van de

gronden zijn afhankelijk van het type gebruik: vrij

gebruik of bouwkundig bodemgebruik. Wallonië

daarentegen kijkt meer naar het gebruik van de

site van bestemming. Is het een natuurgebied,

landbouwgebied, residentieel, recreatief of industrieel

gebied of? De normen voor het gebruik in

industriële zones zijn het minst streng. Hierdoor

zouden bepaalde gronden die in Vlaanderen om

reiniging vragen, zonder reiniging toepasbaar

kunnen zijn op Waalse industrieterreinen. OVAM

is al op de hoogte gesteld van deze mogelijke discrepantie

en onderzoekt of er in die gevallen eventueel

heffingen van toepassing kunnen zijn, zoals

dat nu het geval is met nuttige toepassingen van

grondverzet over de landsgrens. ❚

PRESIDENT KENNEDYLAAN

Infosessie tijdens Matexpo

KINEPOLIS

Ook op Matexpo zal er aandacht zijn voor

de nieuwe Waalse grondverzetsregeling.

SOUTH

Go4circle organiseert op 13 september

IN/OUT

tussen 10 u. en 12 u. een infosessie in samenwerking

E00 met Antea Group. Er zal dieper

D36

D34a D34c D32

ingegaan

EE1

worden

D39

D33

op hoe de regelgeving

D37

E2

D35

precies in elkaar zit en wat uw wettelijke

E3 E4

D01

D02

verplichtingen E5 zijn bij grondverzet in het

Waalse Gewest.

BANNER ING

SHUTTLEBUSSTOP

C01

C02

C06

C07

C08

C09

Only Sat.

KIDS CORNER & Sun.

C11

305

C04

R01

R75

C05

R02

R73

R04

R06

R71

430

400

R07

R69

R68

431

432

411

401a 401c

R08

326 329 330

R10

R67

238

460

433

410

401b

R11

R66

435

415

416

437

417

439

441

D26

D27

D31

D06

D25

466 472 473

D29

445

419 422 424 426

402 403 404 408

R13

R19

R23

RecyclePR

R60

442

443

GREENHOUSE

242 243

RecyclePR

SNACK BAR 162 126 125

409

R24

D28

D30

R57

475

D08

R26

449

428

499

R28 R29

.eu 87

R30

R56

D22

D21

D20

R55

.eu

240 121 119 118

474

D23

D24

D10

498

R53

D19b

D19a

D18

D11

614

R52

500b

500

613

D12

R33

611

520

511

510

R51

D17

609

D13

R35

R50

527

607

D14

52

508

501

R37

R4

606


GM Recycling – Stand B02

Tevreden klanten komen keer op keer terug

Wegblijven van Matexpo? Dat doe je niet als bekend Vlaams bedrijf. Dus zien we GM Recycling deze 38e editie weer

krachtig aanwezig op de materieelvakbeurs in Kortrijk. Met bekende én nieuwe merken laat het bedrijf uit Lembeke, dat

het nog altijd een grote passie heeft voor het recyclagevak.

Een tweetal voorbeelden van de innovatieve Gipo kombi 130 FDR DA breker die GM Recycling op Matexpo presenteert.

Met Bergerat Monnoyeur (Caterpillar) en De Lille NV (Merlo verreikers) als

directe buren, heeft GM Recycling wederom een fraaie plek nabij de Noordentree.

Daar laat de familie Gillis zien, dat door hun passie voor het vak de

klanten keer op keer tevreden terugkomen om hun aanbod aan machines

voor recyclage en wegenbouw te kopen of desgewenst te huren.

Lang lijstje met bekende merken

GM Recycling biedt de klanten een uitgebreid gamma aan kwalitatief hoogstaande

machines: mobiele zeven en brekers, shredders en transportbanden.

Het lijstje met bekende merken wordt steeds langer: Gipo, Powerscreen,

Screenpod om te beginnen en sinds enige tijd ook Terex Ecotec en MDS International

vullen de lijst mooi aan. Die laatste is een vooraanstaande fabrikant

van heavy duty mobiele en vaste trommelzeven. Freddy Gillis van GM

Recycling zag al snel, dat daar veel meer vraag naar gaat komen. Hij nam

het Ierse merk dus met genoegen op in het programma. MDS International

maakt speciale heavy duty trommels voor rock en carrière toepassingen en

biedt ook machines voor speciale recyclingtoepassingen, zoals het zeven van

schroot. Komende editie zie je op de stand van GM een Gipo kombi 130 FDR

DA breker met nooit geziene nieuwtjes, echt een knap staaltje techniek van

Gipo. Met onder andere een stofvrije en volledig zelfreinigende nazeefbox op

alle etages van de machine.

rendement oplevert. Dat vullen we aan met een goede begeleiding, service

en onderhoud na de verkoop. Want dan begint het pas echt voor de klant en

moet de kracht en betrouwbaarheid van een machine blijken.”

Relatie met klant belangrijkst

Bij GM Recycling speelt de relatie met de klant de grootste rol. Die heeft

naast goed advies vooraf graag een marktconforme prijs, professionele service

en goede begeleiding. Freddy Gillis daarover: “Wij bieden altijd een oplossing

op maat aan onze gewaardeerde klanten. Die is volledig afgestemd

op zijn budget en op de noden van zijn bedrijf. We adviseren over het voor

korte of langere tijd huren van een bepaalde machine net zo gemakkelijk

als over de aankoop van een nieuwe machine. Ons doel is om samen met

de klant te ontdekken welke machine voor zijn onderneming het grootste

GM Recycling BVBA

Krommeveldstraat 1

B-9971 Lembeke, België

T +32 9 378 39 47

F +32 9 378 48 20

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

88 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Van Der Spek nv – Stands D36 + D37

Waaier aan nieuwe machines op Matexpo

De firma Van Der Spek NV, opgericht op 27 april 1961, was in het begin vooral actief in de distributie van Liebherr torenkranen

op de Belgische markt. In 1976 werd het machinegamma uitgebreid met Liebherr mobiele kranen, snelmontagekranen,

betonmixers en betoncentrales. In 1990 werd het huidig adres te Ternat in gebruik genomen. Van Der Spek NV beschikt

daar over terreinen met een oppervlakte van ongeveer 5 ha, met daarop moderne technische installaties en stockeerruimte.

Naast de verkoop, behoort Van Der Spek NV ook

tot de grootste verhuurders van Liebherr torenkranen

in de wereld. In de verhuurvloot heeft Van

der Spek NV nagenoeg alle types torenkranen en

snelmontagekranen uit het complete gamma van

Liebherr.

Nieuwe producten toegevoegd

In de loop der jaren zijn er een aantal nieuwe producten

aan het verkoops- en verhuurassortiment

toegevoegd, zoals de breek- en zeefinstallaties

van Rubble Master, de overslagkranen van Fuchs,

de asfaltafwerkmachines en de walsen van Fayat

Group/Dynapac. Verder werden ook machines

voor inzet in de biomassaindustrie aan het gamma

toegevoegd (Peterson, Lindner en Backers).

Al de machines uit de verhuurvloot van Van der

Spek NV worden onderhouden met behulp van

originele onderdelen van de fabrikant. Bovendien

wordt de gebruiks- en onderhoudhistoriek nauwlettend

bijgehouden.

Voor alle mogelijke toepassingen

Momenteel biedt Van Der Spek NV een waaier

aan machines die voldoen aan alle mogelijke

toepassingen in onder andere hoogbouw, burgerlijke

bouw, recyclage, biomassa, industriële- en

havenoverslag, alsook wegenwerken. Een kwalitatieve,

gediversifieerde en gespecialiseerde dienst

naverkoop staat garant voor een correcte en snelle

tussenkomst.

Veel nieuwe machines op Matexpo

Van Der Spek NV vindt het belangrijk om aanwezig

te zijn op de tweejaarlijkse internationale vakbeurs

Matexpo te Kortrijk. Deze editie zullen de bezoekers

terug een waaier aan machines kunnen bezichtigen

op de stand D37-36, zoals onder andere de nieuwe

breker RM 100 van Rubble Master, de nieuwe snelmontagekraan

L1-32 en de nieuwe torenkranen 370

EC-B 12 Fibre en 125 EC-B 6 van Liebherr. Daarnaast

zullen ook de Liebherr mobiele telescoopkranen LTC

1050-3.1 en LTM 1130-5.1 tentoongesteld worden,

alsook een Liebherr betonmixer HTM 905 en een

overslagkraan MHL 360 van Fuchs.

Het team van Van Der Spek NV zal u ter plaatse

met veel plezier te woord staan.

Van Der Spek nv

Industrielaan 10

1740 Ternat

T + 32 2 582 29 79

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 89

.eu


MBS BVBA – Stand 466

MBS, al 25 jaar uw partner voor 24/7 service in transportbanden

MBS is al 25 jaar een begrip in 24/7 service en optimale ondersteuning van de installaties met transportbanden. MBS doet

dat in uiteenlopende industriële sectoren: preventief onderhoud en kwalitatieve spoedinterventies om de downtime van

bedrijven tot een minimum te beperken. MBS Group is gespecialiseerd in de levering, plaatsing en herstelling van alle types

kunststof en rubber transportbanden en componenten over heel België, Zuid-Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk.

staan we klaar om in te grijpen bij elk probleem aan

uw transportbandinstallatie.

Product in de kijker op Matexpo

Impactbestendige Texbind, dé ideale transportband

voor de mobiele breker, vanwege zijn flexibiliteit

en sterkte - geschikt voor kleine trommeldiameters.

De rechte polyester kettingdraden

garanderen een hoge treksterkte, een superieure

flexibiliteit en een hoge weerstand tegen stoten,

scheuren, sneden en een goede trogbaarheid.

MBS Group is exclusief verdeler in België van premium

transportbanden van Europees fabrikant SIG,

Tru-Trac bandstuursystemen en Premium Partner

van Flexco, producent van Belt Conveyor Products.

Naast transportbanden zelf verzorgt MBS ook periodiek

onderhoud en vervanging van verschillende

componenten van transportbandsystemen, inclusief

rollen en trogstellen, trommels, tandriemen en drijfriemen,

afschrapers, impactbars en impactbedden.

Laat u overtuigen door onze flexibele

oplossingen en 24/7 service

Een team van ruim vijftig experten met jarenlang

opgebouwde knowhow heeft expertise met name in

de grond- en wegeniswerken, beton- en cementindustrie,

staalnijverheid, houtindustrie, in de havenomgeving

en de recyclagesector. Kom dus op Matexpo

zeker langs op stand 466 en laat u overtuigen door

onze oplossingsgerichte aanpak, ruime voorraad aan

banden en componenten en optimale service. 24/7

MBS BVBA

Industrieweg 72

8800 Roeselare

T +32 51 249 454

F +32 51 249 455

E info@mbsgroup.be

W mbsgroup.be

90 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


BMC BVBA – Stand 466

BMC overtuigt met projecten voor tevreden referentieklanten

BMC Bulk Maintenance Construction

staat in voor de realisatie van

constructieprojecten in uiteenlopende

industriële sectoren, met name in de

bouwsector en recycling, als specialist

in installaties en transportsystemen

voor bulkgoederen.

BMC doet alles in-house: eigen ontwerp en engineering,

interne productie en volledige montage

en onderhoud van het project. Van trechters,

bunkers, stortpunten, bordessen, trappen tot

complexe intern transportsystemen, sorteerinstallaties

en innovatieve mobiele constructies.

In de performante werkplaats worden alle laswerken

en constructiewerken uitgevoerd, als ook

revisies, herstellingen van trommels, assen, vijzels,

aanpassen en verbeteren van bestaande installaties

en herstellingen van beschadigde onderdelen.

Continuïteit van productieproces

Naast herstellingen en constructie, voert BMC

ook preventief onderhoud uit bij bedrijven. Met

een flexibel team staat het bedrijf zijn klanten bij

als zich een technisch personeelstekort voordoet.

Dankzij die tijdelijke of langdurige ondersteuning

van het technische personeel van de klant

wordt de continuïteit van het productieproces

gegarandeerd en wordt er bovendien kostenbesparend

gewerkt. De BMC professionals vervoegen

de onderhoudsafdeling van het bedrijf, daarbij

geruggensteund door het eigen atelier, dat de

voorbereidende werken voor zijn rekening neemt.

Recente constructieprojecten

toegelicht

Op Matexpo worden onder meer recente constructieprojecten

toegelicht, zoals de nieuwe

hightech sorteringsinstallatie bij Vanheede (recycling)

en de innovatieve losinstallatie voor het

multimodale logistieke platform van Zuidnatie

en Cargill in de Antwerpse haven (droge bulk).

Kom dus zeker langs op stand 466 en ontdek

wat BMC voor jouw bedrijf kan betekenen.

BMC BVBA

Vloedstraat 12

8800 Roeselare

T +32 51 690 966

F +32 51 690 985

E info@bmcroeselare.be

W BulkMaintenanceConstruction.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 91

.eu


WWW.FLEXIEVER.BE

NIEUWE

MODELLEN

FLEXIEVER GARDEN

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

230 V - 0,21 KW

1294 X 944 X 1088-1391 MM

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H): / / / / / / / / / / / / / / / / /

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

110 KG

1088 - 1391 MM

NIEUWE MODELLEN

• Vlakdekzeef: enkeldeks, dubbeldeks en dubbeldeks met 3 fractiescheiding.

Verschillende formaten

• Trommelzeef: lengte trommel: 1600 mm, Ø: 1200 mm

• Stationair: kan verplaatst worden via de lepels van een heftruck

• Motor: 3 x 400 W

DEMOSITE/

PLAYGROUND

FLEXIEVER MINI SCREENER

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

2311 X 1302 X 1320-1500 MM

2311 X 841 X 1364 MM

260 KG

1320-1500 MM

AFSPRAAK

OP ZATERDAG

OOK MOGELIJK

DEMO TERREIN

Op de terreinen van de constructeur (SMO Machinebouw in Eeklo) is er

voldoende ruimte, materiaal en machines aanwezig om demonstraties

te geven. Wenst u ook een demonstratie of de mogelijkheid om eens de

machine te testen? Neem gerust contact op en wij vertellen u graag

wat de verschillende opties zijn: +32 9 219 93 85 of info@flexiever.be

FLEXIEVER MINI SCREENER TRAILER

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

3669 X 1790 X 1956 MM

3678 X 3720 X 1956 MM

680 KG

1956 MM

CONTACTEER ONS VOOR DEMO’S, DEMONSTRATIES, BEDRIJFSBEZOEKEN…

BEZOEK ONZE SITE EN ONTDEK DE NIEUWE MODELLEN IN HET GAMMA.

WWW.FLEXIEVER.BE

FLEXIEVER MINI SCREENER TRAILER BASIC

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

3165 X 1750 X 1510 MM

475 KG

1500 MM


SMO Flexiever – Stand B05

De GO TO leverancier van mini en midi zeefmachines

Op Matexpo willen we ons profileren

als de GO TO leverancier van mini en

midi zeefmachines. We gaan u in een

grote stand – met een oppervlakte van

circa 600 m 2 - ons volledig gamma

aan schudzeefmachines tonen. Wij

denken dat geen enkele zeeffabrikant

zoveel machines kan laten zien op de

Matexpo, aangezien ons programma

zeker zestien machines omvat. Op

www.flexiever.be is te zien welke

machines dat zijn.

Handige Flexiever keuzehulp

Om de machine te vinden voor uw specifieke job

hebben we op de website een handig filtersysteem

geïnstalleerd: de Flexiever keuzehulp. Door vier keuzes

te maken: manier van transport; type gebruik;

type motor en manier van beladen, is nauwkeurig

te bepalen welke zeef voor u de slimste keus is.

Machines voor vele toepassingen

We proberen een oplossing te bieden op verschillende

gebieden. Dat betekent dat we machines

hebben voor gebruik met mini-gravers, knikladers,

grotere kranen, bulldozers, en dat er keuze is uit

aandrijvingen (220V – drijfkracht dieselmotor), tussen

mobiel en stationair en of er in twee of drie

fracties moet worden gezeefd. Ook fijn werk is mogelijk:

we hebben machines die we kunnen uitrusten

met zeefnetten van 0,5 x 05 mm.

De veelgevraagde Flexiever Mini Screener op trailer in actie.

Daarnaast staat ons moederbedrijf SMO bekend

vanwege het vele maatwerk, de corebusiness

van ons bedrijf. U kunt daar alles over lezen

op www.smo.be.

Meer verhuurpunten

Langzaamaan zijn we ook bezig met het uitbreiden

van enkele verhuurpunten in Belgie, Neder-

land en andere landen in Europa. Momenteel zijn

we de volledige procedure aan het doorlopen om

met onze mobiele machines Europees gehomologeerd

te geraken.

Onze uitgebreide lijn van schudzeven wordt ingezet

door onder meer grondverwerkers, tuinaannemers,

verhuurbedrijven, bodemonderzoek, scholen,

groendiensten, particulieren en veel andere

sectoren in binnen- en buitenland.

Budgetversie op Skid

Daarnaast gaan we ook een nieuw SKID-model op

containerhaaksysteem presenteren. We hebben al

een Skid die op drie fracties afzeeft, maar nu gaan

we ook een budgetversie presenteren die op twee

fracties gaat afzeven.

SMO bvba

Nieuwendorpe 14

9900 Eeklo

T +32 9 219 93 85

E info@flexiever.be

W www.smo.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 93

.eu


KEY-TEC – Stand D15

KEY-TEC bouwt met Case Construction aan de toekomst

Van 11 tot 15 september is Kortrijk opnieuw het materieel-Mekka. Vanzelfsprekend is KEY-TEC met het Case Construction

gamma opnieuw present op Matexpo. Reeds decennia lang ontwikkelt en produceert Case Construction sterke, kwalitatieve

en betrouwbare machines. Met zowel een ‘Heavy’ als een compacte lijn biedt Case Construction u een zo compleet mogelijk

assortiment. Als officieel Case Construction dealer in België verhuurt en verkoopt KEY-TEC u enkel de beste machines.

Case 321F compacte wiellader

De compacte wielladers van Case Construction zijn

enorm veelzijdig. Zowel in de agrarische, industriële

als in de recyclagesector hebben deze machines hun

kwaliteiten reeds bewezen. De serie omvat vier modellen.

De kleinste, de Case 21F, heeft een gewicht

van 5400 kg, een bakcapaciteit van 700-1000 liter

en hij levert 58 pk. De grootste wiellader in deze serie,

de Case 321F, weegt 6500 kg, heeft een bakcapaciteit

van 1100-1200 liter en hij levert 74 pk.

Case 921G wiellader

De 921G van Case Construction is een uit de kluiten

gewassen wiellader en een ware krachtpatser.

Met zijn 2,83 meter breedte, 3,46 meter hoogte,

8,14 meter lengte en gewicht van 20,55 ton is dit

een behoorlijk stevige machine. U beschikt over

een krachtige FPT Tier 4 Final motor en zo’n 255

pk. Dit zorgt er voor dat u snelheden haalt tot 40

km/u, ook op moeilijker begaanbaar terrein. De

SCR technologie zorgt er verder voor dat u, zonder

aan kracht in te boeten, brandstofefficiënt te werk

kunt gaan. In combinatie met een hoogkiepbak is

dit een perfecte wiellader voor de recyclage sector.

Rupskraan Case CX245D SR

De Case CX245D SR maakt deel uit van de geroemde

D-reeks van Case. Dit is een reeks rupskranen

die compactheid aan grootse prestaties koppelt.

SR staat namelijk voor ‘Short Radius’. Het hoger

operationeel gewicht en het langere onderstel ver-

CASE 321 F

zekeren een grote stabiliteit, bovenop de ongeziene

hefcapaciteit. De elektronisch bestuurde hydraulische

pompen zorgen bovendien voor een snellere

draaitijd en een ongeziene responsiviteit.

Case CX290D MH Material Handler

De nieuwe Case CX290D Material Handler is

speciaal ontworpen en ontwikkeld voor overslagwerkzaamheden

in bijvoorbeeld de recyclagesector.

Met zijn superieure bereik en hefcapaciteit

verplaatst de machine alle soorten afval, hout en

schroot. De tot 5,06 meter in hoogte verstelbare

cabine biedt de machinist een indrukwekkend uitzicht

op het werkgebied.

CASE CX250D LR

KEY-TEC BVBA

Papdijk 16a

9180 Moerbeke-Waas

T +32 9 326 00 99

E contact@key-tec.be

W www.key-tec.be

F www.facebook.com/KeyTecBVBA/

CASE CX245D SR

CASE 921G

RecyclePR

RecyclePR

.eu 95

.eu


96 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Herema BVBA – Stand B50 + B55

Herema kiest voor kwaliteit van Pronar en Sandvik

Herema Recycling Machinery is gespecialiseerd in verkopen en onderhouden van recyclagemachines. Door onze directe aanpak,

vlotte samenwerking en kwalitatieve machines onderscheiden wij ons van de concurrentie. Samen met Sandvik Mobiles en Pronar

Recycling verzien wij ons van een volledig gamma voor de landbouw, groen- en bosbeheer, wegenwerkers en afvalverwerkers.

Op Matexpo exposeren wij de Pronar shredder MRW 1.300. Dat is de nieuwste

enkel-assige langzaamdraaier van de Poolse fabrikant. Zijn 3 meter lange

as met 42 tanden wordt rechtstreeks aangedreven door een 550 pk sterke

Volvo Penta Stage IV motor. De machine kan voor iedere gewenste toepassing

worden afgesteld en er is keuze uit diverse soorten korven en tegenmessen.

Op de stand ziet u ook de Pronar MPB 20.55. Deze mobiele trommelzeef

met zijn direct aangedreven trommel heeft een uitstekende prijs/kwaliteit

verhouding. De 5,5 meter lange conventionele trommel (Ø 2 meter) is zeer

snel te wisselen zonder verwijdering van machinedelen. De beide 5 meter

lange, regelbare uitvoerbanden zijn binnen enkele seconden opengevouwen.

Als derde machine is de Sandvik QE342 aanwezig. Deze betrouwbare mobiele

heavy duty scalpeerzeef is bedoeld voor toepassingen waar capaciteit een grote

rol speelt, zoals in de recycling en ontginning. Hij heeft een brede voedingsbunker,

agressieve zeefbox en overmaatse transportband. Door zijn vrije doorstroming

van materiaal zijn de moeilijkste materialen gemakkelijk te scheiden.

Herema BVBA

Baan naar Bree 137

3990 Peer

T +32 476 231 797

E info@herema.be

W www.herema.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 97

.eu


Zoning & Antibots

Zoning & Anticollision

Stand 646

Zichtoplossingen

Solutions de visibilité

On board weegsystemen

Pesage embarqué

electronics

RDS Electronics bvba • sprl

IZ Harelbeke-Zuid B2040 • Spoorwegstraat t 26 • BE-8530 Harelbeke

+32 56 29 10 10 • info@rdselectronics.be • www.rdselectronics.be


RDS Electronics – Stand 646

Spiegelloze innovationtruck heeft corner- en mirroreyes

RDS Electronics rijdt in België op kop in de niche van onboard Elektronica voor rollend materiaal in verschillende sectoren.

Denk maar aan mobiele weegtoestellen, boordmonitors, camerasystemen op rollend materieel, antibotsystemen en licht

bebakening op torenkranen. RDS Electronics importeert, verdeelt en installeert de systemen op maat.

Rds Electronics bvba is een bedrijf dat vrij uniek is in wat men doet. Zeker wat

antibotssystemen betreft, loopt RDS Electronics bvba voorop. Ook op het vlak

van mobiele weegsystemen zijn wij marktleider. De service in de markten is

erg belangrijk. Het is onze dagelijks opdracht om daarin uit te blinken.

Innovationtruck op de stand

Op Matexpo bent u van harte welkom op de stand 646. Daar zullen de systemen

gepresenteerd worden, waaronder weeg-, camera-, veiligheid- en het

nieuwe antibotssysteem. U zal kunnen binnenkijken en meegenieten van

de innovationtruck die daar wordt gepresenteerd. De innovationtruck is een

truck zonder spiegels, die in plaats daarvan uitgerust zal zijn met de Corner

en Mirrow Eyes van Stoneridge-Orlaco.

Cornereye en Mirroreye

De CornerEye is een spiegelvervangend camerasysteem. Het dekt een zichtveld

van 270 graden af. Mirroreye vergroot de veiligheid door een zichtveld af te

dekken dat groter is dan zichtklasse II, IV en V. Met beter zicht kun je comfortabel

rijden en eenvoudig manoeuvreren in alle verkeerssituaties. Dit vergroot

de veiligheid van de chauffeur en andere weggebruikers.

Zichtveld van wel 270 graden!

CornerEye & RadarEye maken het innovatieve productoverzicht compleet.

Met CornerEye worden de zichtklassen V en VI volledig in beeld gebracht met

één camera. Een groothoeklens van 180 graden, gecombineerd met digitale

techniek geeft het systeem een zichtveld van wel 270 graden. RadarEye is het

zichtsysteem gecombineerd met detectie. Naast

zicht op blinde hoeken wordt de chauffeur door

middel van een detectiegeluid gewaarschuwd.

Speciale promo CORNER EYE tijdens Matexpo!

RDS Electronics T +32 57 33 55 77

IZ Harelbeke-Zuid B2040 F +32 57 33 82 65

Spoorwegstraat 26 E info@rdselectronics.be

8530 Harelbeke W www.rdselectronics.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 99

.eu


Lybover RECYCLING / Lybover BULK – Stand D34A

Lybover showt Haas Voorbreker en Simem Menginstallatie

Lybover RECYCLING en Lybover BULK zijn dit jaar samen present op Matexpo. Lybover is een familiale kmo, die zich

onderscheidt door projectmanagement te combineren met technische expertise. De groep is wereldwijd bekend voor zijn

knowhow en ervaring in de volgende domeinen: stofafzuiging, recycling, transport en opslag van bulkgoederen, brandbeveiliging

en de metaalverwerking in staal en inox.

Op de stand van Matexpo zullen wij de laatste

nieuwe innovatie van Lybover tentoonstellen: de

Haas Tyron en de Simem Bison.

Lybover RECYCLING: Haas

Voorbreker Tyron – The allrounder

Deze voorbreker is de ideale oplossing voor het

effectief verkleinen van de meest diverse en

moeilijke materialen als afvalhout, groenafval,

bouw– en sloopafval, huishoudelijk, industrieel

en grof afval, aluminium profielen en matrassen.

De Tyron beschikt over twee onafhankelijk

aangedreven assen, die afzonderlijk aanpasbaar

zijn in snelheid en rotatierichting. Dit zorgt voor

garantie aan flexibiliteit en capaciteit, maar tegelijk

ook voor een verhoging van de standtijd.

De Tyron is beschikbaar in zowel een stationaire

als een mobiele versie.

Lybover RECYCLING

Om waardevolle grondstoffen maximaal terug te

winnen uit afvalstromen engineert, installeert en

onderhoudt Lybover RECYCLING (BULK .ID) turnkey

oplossingen voor bedrijven die afvalstromen

genereren en/of verwerken. Zodoende helpt Lybover

RECYCLING om een meerwaarde te creëren uit

de afvalstromen van de klant. Lybover RECYCLING

is actief in diverse recyclagesectoren en toepassingen:

de shredderindustrie, recyclage van verbrandingsassen

en kunststoffen, houtrecyclage, recyclage

van elektro, metaalrecyclage, fines recyclage

en recyclage van bouw- en sloopafval.

Lybover BULK: Simem Bison

De Bison 250 is de mobiele menginstallatie

van Simem en kleine broer van de Bison 500.

De installatie wordt ingezet voor het mengen en

doseren van gestabiliseerde zandsoorten, schraal

beton bij wegaanleg, koude asfaltmix, betonmengelingen,

enzovoort.

Mengcapaciteit is 250 ton/u, er kunnen twee

cementsoorten, water en hulpstoffen op aangesloten

worden. De mengunit met één grondstoffentrechter

kan uitgebreid worden met een extra

grondstoffenunit voorzien van drie stuks grondstoffentrechters.

Lybover BULK

Lybover BULK (Motogroup) ontwerpt, bouwt en

onderhoudt componenten en turnkey installaties

op maat om bulkgoederen mechanisch te transporteren

en te stockeren.

Lybover

Oude Kassei 16

B-8791 Waregem

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.lybover.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 101

.eu


TRANSPORTBANDEN

INDUSTRIELE RUBBERTOEPASSINGEN

24/24U SERVICE

Tel.: +32 9 377 67 13

info@tiptopicb.be


TIP-TOP ICB – Stand 662

Snelle service

voor ons gehele gamma

TIP-TOP ICB, met zijn 40 jaar bestaan, is gespecialiseerd in het

leveren, plaatsen, vulcaniseren en herstellen van transportbanden

door middel van warme of koude vulcanisatie op alle mogelijke

installaties, zeefmachines, brekers enzovoort. Hierbij staat onze

service van 24/24 uur – 7/7 en onze kwaliteit centraal.

Door onze jarenlange ervaring in alle sectoren (recyclage, bouw, hout, metaal, voeding,

grond- en wegeniswerken en dergelijke) kunnen wij een compleet gamma

aanbieden van transportbanden in rubber (olie- en vet bestendig, hittebestendig,

ATEX-gecertificeerd), PVC, PU, siliconen en modulaire banden.

Uitgebreid assortiment

Je kan bij Tip-Top ICB ook terecht voor het bekleden met diverse soorten industriële

rubbers van trommels, silo’s, stortpunten en dergelijke. Daarnaast hebben

wij ook een uitgebreid assortiment van alle toebehoren die op een transportinstallatie

aanwezig zijn: trommels, lagers, rollen, trogstellen, bandafschraap- en

bandreinigingssystemen, vulcanisatiematerialen enzovoort.

Altijd snel ter plaatse

We leveren ook de nodige ondersteuning op vlak van technische bijstand, het onderhoud

en het reinigen van transportbanden en bieden oplossingen aan tegen

slijtage, geluidsoverlast en het aankleven van de producten. Door onze centrale

ligging en vlotte bereikbaarheid zijn wij altijd snel ter plaatse of kunnen we vlug

anticiperen op problemen, om zo productiestilstanden tot een minimum te herleiden

of zelfs te vermijden.

Onze deelname aan Matexpo

Wij nemen deel aan Matexpo, waar wij vooral onze service naar voren brengen,

samen met ons productgamma: alle soorten transportbanden, rollen, trommels,

trogstellen, industriële rubbers, afschrapers enzovoort.

Service 24/24 – 7/7

0475 /44 70 42

TIP-TOP ICB nv

Slachthuisstraat 4 b

B-9900 EEKLO

T +32 93 77 67 13

F +32 93 78 23 13

E info@tiptopicb.be

W www.tiptopicb.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 103

.eu


DEPREZ

HANDLING SOLUTIONS

Taking better care of goods

TOTAALPROJECTEN

OP MAAT VAN IDEE

TOT REALISATIE

> STAND 408 <

RECYCLAGE & SORTEERLIJNEN

BULKHANDELING

> bouw- en sloopafval > zand en grind > gronden > schroot > hout

Lichterveldestraat 129a B - 8610 Kortemark T +32 (0)51 58 14 91 sales@deprez.be www.deprez.be

Tuboma bvba

Gentstraat 198

9700 Oudenaarde

T 055 330 331

E info@tuboma.be

BEKIJK ONS

VOLLEDIGE AANBOD OP

WWW.TUBOMA.BE

Model Graafmachine Debiet Werkdruk Leeggewicht Capaciteit Zeefoppervlakte Wielladers

2-50.E 1 tot 2,3 ton 40 l/min 200 bar 155 kg 50 l 300 x 480 mm

3-60.E 2 tot 4 ton 55 l/min 200 bar 240 kg 120 l 430 x 560 mm

3-80.E 3 tot 5 ton 55 l/min 200 bar 290 kg 172 l 430 x 800 mm

3-100.E 4 tot 6 ton 65 l/min 200 bar 360 kg 215 l 430 x 1000 mm

3-120HE 5 tot 7 ton 65 l/min 200 bar 405 kg 258 l 430 x 1200 mm 1 tot 3ton

4-100HE 5 tot 8 ton 90 l/min 200 bar 560 kg 350 l 615 x 1000 mm 4 tot 6 ton

4-120HE 10 tot 13 ton 90 l/min 200 bar 600 kg 421 l 615 x 1200 mm 6 tot 8 ton

4-150HE 12 tot 18 ton 110 l/min 200 bar 690 kg 520 l 615 x 1500 mm 8 tot 12 ton


Deprez Handling Solutions – Stand 408

U ziet bij ons een innovatieve mobiele overslaginstallatie

Bij DEPREZ Handling Solutions kan u terecht voor totaalprojecten op maat binnen de sectoren bulk, recyclage en voeding. Met

een uitgebreide engineeringafdeling, een moderne productieomgeving en ervaren montage- en servicetechniekers beschikt

het familiebedrijf Deprez over een team van gedreven, creatieve denkers en doeners om uw project in goede banen te leiden,

vanaf het eerste idee tot aan de realisatie en erna.

Talrijke oplossingen

In de bouwsector is DEPREZ Handling Solutions

actief in recyclage- en sorteerlijnen voor bouw- en

sloopafval, schroot, PMD, enzovoort en de verhandeling

van bulkproducten zoals puin, zand, grind,

aarde, slib en dergelijke. Hiervoor beschikt Deprez

over talrijke oplossingen voor de overslag en

opslag, van of naar vrachtwagens, schepen, silo’s,

enzovoort, van individuele machines tot volledig

geautomatiseerde installaties. Een bijzondere troef

is de jarenlange ervaring in laad- en losinstallaties

voor schepen.

Mobiele overslaginstallatie

Speciaal op Matexpo 2019 is er de voorstelling

van een mobiele overslaginstallatie. Deze innovatie

is ontworpen voor het rechtstreeks overladen

van semi-droge grond vanuit vrachtwagens naar

schepen zonder overslagkraan. De schepenlader,

met een 180 graden zwenkende telescoopband, is

uitermate praktisch op laadplaatsen zonder vaste

kade. Daarnaast is deze rupsmobiele innovatie op

tijdelijke werven snel en onmiddellijk inzetbaar.

Bent u benieuwd of heeft u ook een uitdaging

voor ons? Wij luisteren!

Deprez Construct NV

Lichterveldestraat 129a

B-8610 Kortemark

België

T +32 51 58 14 91

W www.deprez.be

Tuboma – Stand B48

Op Matexpo stellen wij onze import afdeling in de kijker,

deze vertegenwoordigt de merken Gyrustar, Exac-one,

Cobra en post petrol-drive

Het grootste deel van onze stand zal ingenomen worden door de Gyrustar zeefbakken,dit topproduct wordt ondertussen

3 jaar door ons verkocht en vond reeds zijn weg naar vele klanten die allemaal uiterst tevreden zijn.

De steeds duurder wordende stort en transportkosten zetten veel aannemers aan

het denken om recycling op de werf toe te passen,onze Gyrustar zeefbakken passen

perfect in dit plaatje. Met ondertussen 13 modellen verkrijgbaar in 3 verschillende

fracties 0-10mm,0-15mm,0-20mm kunnen wij voor ieder type van wiellader

van 1 tot 12 ton en/of graafmachine van 1 tot 20 ton een zeefbak aanbieden.

De 2 grote nieuwkomers zijn de 3-150HDX-LM,dit is een zeefbak speciaal

ontworpen voor de kabel en pijplijn plaatsers,met zijn grote grondplaat kan

veel materiaal opgeschept worden over een lange afstand en kan nadien

ook genivileerd worden,en dan hebben we ons nieuw paradepaardje,de

6-150HDX,deze volledig uit hardox gemaakte zeefbak heeft een capaciteit

tot 100m³/u, ja u leest het goed 100m³/u, 1 man, 1 machine weinig plaats

nodig voor transport en best betaalbaar, deze moet je gezien hebben. Wij

zijn ook de nieuwe importeur voor de zeef en breekbakken van het Finse merk

Cobra,ook dit merk heeft een grote range van bakken maar dan voor de zwaardere

kranen en wielladers vanaf 20 ton. De Exac-one producten zijn hoogwaardige

aanbouwdelen voor aan minigravers zoals takkenscharen,boomklemmen

en palendrijvers,wij kunnen veel meer doen met onze minigraver dan grondverzet

alleen,daar is deze fabrikant het voorbeeld van.

Met de post petrol drive palenrammer brengen wij een handige tool op de markt die

vele werkuurtjes kan sparen bij het heien van kastanjepalen enz… Onze zaak heeft

verder het dealerschap van Yanmar minigravers en Avant wielladers,ook deze merken

zullen aanwezig zijn op matexpo en voor meer info kan u ook bij ons terecht.

Tuboma | Tuin & bouwmachines

Gentstraat 198

9700 Oudenaarde

T +32 55 330 331

E info@tuboma.be

W www.tuboma.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 105

.eu


LICHT IN GEWICHT,

ZWAAR IN

VERMOGEN

De DXR 300 heeft de hoogste vermogen-gewichtsverhouding

van zijn categorie. Deze krachtpatser baant zich een weg door

elke standaard deuropening en is dus breed inzetbaar. De

steunpoten zijn apart instelbaar, wat samen met de grote

voetplaat garant staat voor een uitstekende stabiliteit, zelfs bij

een hoge werkbelasting.

Een uitgebreid assortiment accessoires zijn te verkrijgen zoals :

crushers, sloophamers, grijpers, staalscharen, trommelfrezen,

scheppers met stofbeheer systemen.

Husqvarna DXR 300

Vermogen

Gewicht

Bereik omhoog/vooruit

Breedte

Hoogte

Lengte

22 kW

1960 kg

5,5/5,1 m

780 mm

1035 mm

2057 mm

EEN DEMO BIJWONEN? NEEM SNEL CONTACT OP MET UW HUSQVARNA-VERTEGENWOORDIGER!

husqvarnacp.com

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)


Husqvarna Construction Products – Stand 307

Wie wij zijn? Wij zijn de Husqvarna Group!

Husqvarna Group is 's werelds grootste fabrikant van gemotoriseerde producten voor buitengebruik, Europees leider in

tuinsproeiproducten en een wereldleider in slijp- en diamantgereedschap voor de bouw- en steensector. De producten van

de groep worden via wederverkopers en detailhandelaars aan consumenten en professionele gebruikers in meer dan 100

landen verkocht. In 2018 liet de groep een netto omzet van 41 miljard Zweedse SEK optekenen en stelde ze 13.000 mensen

tewerk in meer dan 40 landen. Husqvarna Group is

gestructureerd in drie afdelingen.

Husqvarna Construction Products

Husqvarna Construction Products, dat deel uitmaakt

van Husqvarna Group, is een wereldleider

in machines en diamantgereedschappen voor de

bouw- en steensector. De funderingen waarop de

onderneming is gebouwd, zijn gebruikersgerichte

innovatie en een optimale dienstverlening en

klantenondersteuning. De producten en diensten

worden wereldwijd gedistribueerd in alle pertinente

verkoopkanalen.

We zijn op wereldschaal actief in de volgende

vier hoofdsegmenten: bewerken van betonnen

oppervlakken en vloeren, inclusief verdichtingsen

betonverwerkingsmachines, betonzagen en

-boren, lichte sloopwerken en natuursteen. Onze

machines en bijbehorende diamantgereedschappen

worden vooral ingezet voor de renovatie en

de bouw van commerciële gebouwen, zowel residentieel

als niet-residentieel, en verder voor infrastructuurprojecten

zoals snelwegen en bruggen.

We opereren in meer dan 100 landen, waar telkens

een salesorganisatie ten dienste staat van

onze klanten.

Husqvarna Construction Products

Avenue des Artisans 50

7822 Ath

T +32 68 251 245

E bds.customerservices

@husqvarnagroup.com

W www.husqvarnacp.com/be-nl

RecyclePR

RecyclePR

.eu 107

.eu


XXXXXX XXXX

‘Door de verstelbare

assen produceert de

Powerscreen Warrior 2100

evenveel of zelfs meer

goed gescheiden fracties

dan een aanzienlijk grotere

scalpeerzeef’

Beeld GM Recycling - Powerscreen

108

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


XXXXX XXXXXXXX

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 109


Keestrack NV – Stand C2

Hybride en plug-in oplossingen bieden alleen maar voordelen

Keestrack biedt voor 80% van hun mobiele breek- en zeefapplicaties een hybride of plug-in variant aan die alleen maar

voordelen biedt: zoals minder bedrijfskosten, minder onderhoud, minder emissies en een langere levensduur. Bovendien

kunnen deze machines op elkaar aangesloten worden, waardoor de besparingen toenemen.

De K5e plug-in hybride zeefmachine uitgerust

met een Bivitex flip-flow zeefbox van 5.000 x

1.350 mm is geschikt om fijn klevend materiaal te

zeven met een kracht tot 40G.

De R3e, plug-in hybride percussiebreker met nazeef,

kan ingeplugd worden op netstroom, waarbij

een kostenbesparing tot wel 70% kan worden

gehaald, of via de geïntegreerde dieselmotor en

on-board generator worden aangedreven. Zelfs

dan is er een kostenbesparing tot 25%, doordat

elektrische componenten efficiënter zijn. In het geval

van een onvoorziene motorpanne is de plug-in

machine nog steeds operationeel inzetbaar door

aansluiting op een externe generator.

Tevens kan andere elektrische apparatuur, zoals een

stacker, worden gevoed door de aanwezige plugout

connectie, die aanwezig is op alle e-versies.

Bij de hybride R5e percussiebreker wordt de rotor direct

aangedreven door de dieselmotor, andere componenten

worden elektrisch aangedreven. De R5e is

beschikbaar met enkel- of dubbeldeks nazeef.

De nieuwe S1e stacker is een semi-statische

stack er die ervoor zorgt, dat meer stockpile gevormd

kan worden door de automatische zwenking

en hogere afwerphoogte. Dit zorgt voor een

grote besparing op de wielladerkosten.

Op alle machines is het Keestracker telematicasysteem

beschikbaar om prestatiewaarden van

op afstand te bekijken en te rapporteren. GPS bepaalt

de locatie en maakt Geo-fencing mogelijk.

Software kan van op afstand geüpdatet worden.

Keestrack NV

Taunusweg 2, Poort Genk 6216

3740 Bilzen

België

T +32 89 51 58 51

F info@keestrack.net

W www.keestrack.com

110 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Van Laecke Group – Stand B12

Drie bedrijven met jarenlange ervaring en expertise

Van Laecke Group is een familiale kmo met jarenlange ervaring en expertise in gespecialiseerde machines voor de recyclage,

bouw en agrarische sector. De groep overkoepelt drie bedrijven die aan de klanten in hun sector een uitgebreid en

complementair aanbod van machines bieden. Binnen de groep kun je onder andere terecht bij Marcom Recycling. Dat biedt

recyclagemachines voor de verwerking, sortering en reiniging van grond en steenafval van diverse origine. De Nederlandse

vestiging, Van Bemmel Recycling met hoofdzetel in Houten, staat in voor de verwerking van sloop- en groenhout.

De groep wordt vervolledigd door Van Laecke Machines, met een gamma

van krachtige Terex overslagkranen en een uitgebreid aanbod aan industriële-

en bosbouwfrezen van het merk FAE. Vanuit hun twee vestigingen,

nabij Brugge en Utrecht, verzorgen zij onderhoud en service naar de klant.

In totaal zijn er 35 werknemers actief bij het bloeiend familiebedrijf.

Nieuwste innovaties recyclingsector

Tijdens Matexpo laten we je graag kennis maken met de nieuwste innovaties

binnen de recyclingsector. Reeds jaren is de Terex Finlay 883+ door zijn

betrouwbaarheid de meest verkochte zeefmachine in de Benelux. Naast dit

paradepaardje van de 8-series presenteren we een zwaardere uitvoering, die

voorzien is van een zeefbox met 3-assige aandrijving: de Terex Finlay 883+

Triple Shaft. De zeefbox is niet alleen zwaarder dan van een normale 883+,

hij heeft ook meer G-power. Door de agressieve zeefbox is de machine perfect

inzetbaar bij moeilijke en zwaardere materialen zoals klei, leem, slakken,

ijzererts, stenen voor schanskorven enzovoort.

Live demo zeef- en breekbakken

Naast de statische machines is er ook een live demo met onze ALLU zeef- en

breekbakken. ALLU maakt al meer dan 25 jaar zeef- en breekbakken in allerlei

types en uitvoeringen, voor graafmachines en wielladers. Deze reeks

wordt uitgebracht onder de naam ‘Transformer’, aangezien hij de definitie

van zeef- en breekbak overstijgt. Met de ALLU Transformer is het omzetten

van een afvalstof naar een grondstof kinderspel. Voor het aansturen van de

Transformer kan gebruik worden gemaakt van een graafmachine van 4 tot

160 ton of een wiellader van 2 ton tot maximaal 90 ton, afhankelijk van

het type Transformer.

Naast het aanbod van Terex Finlay en ALLU, kun je kennis maken met het

Terra Select gamma, de industriële frezen van FAE, zeef- en breekinstallaties

van EvoQuip (Terex Brand), overslagkranen van Terex Ecotec en de Stonewasher

SW1000.

Van Laecke Group T +32 50 55 18 90

Schatting 8

E info@vanlaeckegroup.com

8210 Zedelgem W www.vanlaeckegroup.com

RecyclePR

RecyclePR

.eu 111

.eu


TRANS P ORT

SOL UTI O N S

DIV VDK WASTE SYSTEMS

DIKSMUIDESTEENWEG 68

B-8840 STADEN

T: +32 (0)51/70.16.81 E: VDK@MOLCY.COM

W: WWW.MOLCY.COM

188602-6590_Mol.indd 1 19-03-18 16:34

Gusella-Bakker

Veiliger werken? Tijd en geld

besparen? Dat kan met onze

uitrustingsstukken voor autolaadkranen

en grondverzetmachines.

Dankzij het brede gamma van deze

Nederlandse fabrikant bent u perfect

uitgerust voor elke job.

Sherpa Mini-loaders

Deze innovatieve mini-loaders maken

zwaar werk gemakkelijker, lichter, sneller

en schoner. Dankzij de meer dan 50

verschillende aanbouwdelen is deze

machine breed inzetbaar en heeft u

voor quasi elk werk de geschikte tool.

De Sherpa smal kan met zijn 76 cm

breedte trouwens moeiteloos

door een deur!

+32 (0)56 32 06 68 | info@senex.be | www.senex.be

Bezoek ons

op stand

659

20190604 matexpo.indd 1 4/06/19 17:14


MOL CY – Stand 426

Mol stelt zijn nieuwe schrootkipper voor aan het grote

publiek op Matexpo: de MOL Q-BIG

Een vernuftige bouwwijze. Een ongeëvenaarde stabiliteit. Een enorme robuustheid. Met de MOL Q-BIG presenteert MOL

alweer een première volledig in lijn met zijn filosofie. Deze keer brengen ze een gloednieuwe schrootkipper op de markt.

Ongeëvenaarde stabiliteit en robuustheid

De MOL Q-BIG schrootkipper is het eindresultaat van een doorgedreven

marktonderzoek, gecombineerd met eigen jarenlange ervaring en ondervindingen

van toonaangevende eindgebruikers. De MOL Q-BIG is verkrijgbaar in

verschillende volumes. Gebaseerd op het unieke en alom beproefde concept

van zijn werfkippers, onderscheidt de MOL Q-BIG zich van andere schrootkippers

door zijn ongeëvenaarde stabiliteit en robuustheid. De vernuftige bouw-

wijze van zijn kipbak maakt de MOL Q-BIG bovendien uiterst bestand tegen

vervorming door het neervallen of het aandrukken van de lading. De MOL Q-

BIG is speciaal ontworpen voor intens schrootvervoer, met speciale aandacht

voor de veiligheid en het gebruikscomfort van de chauffeur.

Toonaangevend fabrikant

Van 11 tot 15 september kunt u op de MOL-stand op Matexpo (stand 426)

uitgebreid kennismaken met de MOL Q-BIG en de andere modellen uit het

gamma. Meer info op de website (www.molcy.com). MOL is marktleider als

toonaangevend fabrikant van opleggers en aanhangers voor de bouw-, afvalen

recyclagesector.

A N N I V E R S A R Y

MOL CY T + 31 51 70 86 85

Diksmuidesteenweg 68 W www.molcy.com

8840 Staden W www.werkenbijmol.com

Senex – Stand 659

Uw partner voor veilige, snelle en efficiënte bedrijfsoplossingen

Samen met onze klanten gaan we op zoek naar producten en oplossingen waarmee ze veilig, efficiënt en snel kunnen werken. Dat

doen we door onze klanten bedrijfsoplossingen aan te bieden waarbij we de technologie zoveel mogelijk voor hen laten werken.

Senex is uw leverancier voor:

- Gusella-Bakker: grijpers en uitrustingsstukken

voor autolaadkranen en graafmachines.

- Sherpa: mini-loaders en aanbouwwerktuigen

voor de bouw-, tuin- en wegenissector.

- Transcover: afdeksystemen voor containers,

kippers & landbouwvoertuigen.

- VacuWorx: vacuümheftechniek technologie

tot 25 ton.

Nieuwe dimensie in

vacuüm heftechniek

Op Matexpo presenteren wij samen met Bakker

Hydraulic Products de Flexible Lifter, een nieuwe

dimensie in vacuümheftechniek. De Flexible Lifter

is een hefsysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt

van vacuümzuigkracht. De Lifter kan worden gekoppeld

aan autolaadkranen en graafmachines,

waardoor het systeem snel en overal inzetbaar is.

Door gebruik te maken van hydraulisch verstelbare

armen, en daaraan de vacuümzuignappen te plaatsen,

zijn de mogelijkheden heel breed. Zo kunnen

metalen platen, stelconplaten, wegdelen, rijbaan

scheidingselementen en zelfs delen van startbanen

bij reparatie snel worden weggehaald of geplaatst.

Maar ook rioleringen kunnen eenvoudig worden

aangelegd: er hoeft niet iemand in de gegraven

sleuf te staan om hijsbanden of kettingen los te

maken. Op deze manier kan er veiliger en sneller

gewerkt worden.

Senex

Ringlaan 20

8501 Heule (Kortrijk)

T +32 56 32.06.68

E info@senex.be

W www.senex.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 113

.eu


Smet Rental

www.smetrental.com - info@smetrental.com

Verhuur van recyclingmachines en brekers

voor korte of lange termijn:

Zeven

Brekers

Windshifters en scheiders

Magneten

Transportbanden

Sorteercabines

Bekijk nu ons groot gamma via onze website !

Smet Verhuur

Havinkbeekstraat 24, IZ Aven Ackers

9130 Verrebroek

www.smetrental.com - info@smetrental.com

+32 3 773 54 69

Wij werven aan :

CHAUFFEURS CE (uitzonderlijk transport)

MECHANIEKERS

Aarzel niet om contact op te nemen


SMET RENTAL – Stand B50

Befaamd vanwege de specials in verhuur

Bezoekers van MATEXPO 2019 kunnen er niet om heen: het schitterende aanbod in mobiele zeef-, breek- en windshiftinstallaties

en andere recyclingmachines van Smet Rental uit Verrebroek. Valérie Smet citeert graag een van de vele klanten van

het bedrijf: “Klanten komen vooral bij jullie vanwege de specials.” En dat klopt. Smet Rental lost namelijk problemen op.

Valérie: “De meeste bedrijven beschikken inmiddels zelf wel over de meest gangbare machines. Wanneer er op de werf

echter iets bijzonders moet gebeuren, dan komen wij in beeld.”

ons motto ‘We rent the future’ zoeken wij altijd

naar nieuwe machines die ons machinepark

kunnen uitbreiden en verbeteren. Op deze manier

blijven wij ons steeds onderscheiden van

de concurrentie en spelen wij in op zowel de

vraag van de klant, als op de continue evolutie

in de recyclingwereld.”

U kunt het beste zelf gaan zien op MATEXPO

2019 hoe Smet Rental een waardevolle partner

kan zijn voor uw bedrijf. Naast het inzicht dat

men u geeft in het volledige huurprogramma,

kunt u ook nog eens live kennismaken met een

mobiele trommelzeef van Pronar. U vindt Smet

Rental op stand nummer B50.

De voordelen om met Smet Rental samen te

werken zijn legio. Heel belangrijk is het feit dat

Smet Rental vanuit een jarenlange expertise

meedenkt met de klant. Problemen worden uitdagingen

en oplossingen worden gevonden. En

het mooiste is dat de oplossing ook niet lang op

zich laat wachten, Smet Rental levert namelijk

uit voorraad. “Ook het feit dat wij onze verhuurvloot

aanbieden met onze ondersteuning doet

veel goed bij onze klanten. Wie calamiteiten

met de machine op het werk ondervindt, kan

rekenen op onze snelle interventie. Wij hebben

net zo’n hekel aan stilstand als onze klanten”,

aldus Valérie.

We rent the future

Een mooie uitspraak van Louis Smet vond onlangs

zijn weg naar social media. Hij zei: “Onder

SMET RENTAL

Havinkbeekstraat 24

9130 Verrebroek

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.smetrental.com

RecyclePR

RecyclePR

.eu 115

.eu


DE NIEUWE MAN

XLION.

Visit us at

MATEXPO

2019

11-15 september

Betrouwbare topprestaties voor

elke discipline.

Zoals topatleten bij een triatlon leveren de MAN XLION voertuigen

ook elke dag extreme prestaties, of ze nu in het langeafstandsverkeer,

distributieverkeer of op de bouwwerf worden ingezet. Dankzij een groot

uithoudingsvermogen, efficiënt krachtgebruik en absolute betrouwbaarheid

zijn de MAN XLION bedrijfsvoertuigen perfect voorbereid op

de speciale eisen van uw branche. Ontdek nu alle voordelen van de

MAN XLION uitrustingspakketten op www.man.be en overtuig uzelf!


MAN Truck & Bus – Stand 520 en 521

MAN en Matexpo. Een match op vertrouwd terrein

Wie denkt aan robuuste bedrijfsvoertuigen, uitgerust voor de meest veeleisende toepassingen in de bouw- en aanverwante

sectoren, komt quasi automatisch uit bij MAN.

Sedert jaren geldt MAN immers als een referentie in

deze branche en het is dan ook niet toevallig dat

je het ‘merk met de leeuw’ zo vaak tegenkomt in

de bouw. Met de introductie van de MAN TGE Van

biedt MAN nu ook oplossingen vanaf 3 ton, hetgeen

deze positie alleen maar verder heeft versterkt.

Logisch dus dat MAN opnieuw aanwezig is op de

Matexpo vakbeurs te Kortrijk Xpo, dé internationale

beurs bij uitstek voor bouwmaterieel. Zoals

de bezoeker van MAN mag verwachten, wordt er

uitgepakt met een indrukwekkende standoppervlakte

van meer dan 600 vierkante meter met,

uiteraard, een representatieve selectie aan (bouw)

voertuigen uit het uitgebreide MAN gamma.

Centraal staan de MAN voertuigen in XLION uitvoering,

een uitrustingspakket waarbij de extreme

prestaties nog verder in de verf kunnen worden gezet.

Dankzij het opvallende, maar niet schreeuwerige

MAN XLION design, zijn deze versies werkelijk

uniek. Op de portieren prijkt het ‘XLION’ logo,

waarbij de ‘X’ staat voor ‘eXtreme’. Beschikbaar

op het gehele truckgamma (TGL/TGM/TGS/

TGX) en op de MAN TGE Van combineert MAN

hiermee een in de fabriek geïnstalleerde premiumuitrusting

met extra’s en servicepakketten.

Specifiek voor de bouw biedt MAN het TGS gamma

met motoren van 330 tot 510 pk. Naast het

bouwpakket genieten deze versies van het MAN

sound system, leddaglichten en off-road functies

voor ABS. Opvallende items voor deze uitvoering

zijn het vuilwerende interieur, de grondplaat onder

de motor om stofvorming tegen te houden,

de opstap aan de chauffeurszijde met handrail op

het dak om de lading te kunnen inspecteren en de

extra bescherming van de radiator.

Het MAN XLION pakket voor de MAN TGE bestaat

uit de combinatie van het comfortpakket, MAN DigitalServices

fleetsoftware, Airco Climatic en navigatiepakket,

aan te vullen met bijkomende opties.

Een blikvanger op de stand wordt ook zeker het

MAN ‘Truck Trial’ voertuig dat, in navolging van

de eerste succesvolle Truck Trial in België dit jaar,

de voorbode is van een nog indrukwekkendere

editie in 2020.

Redenen in overvloed dus om de MAN stand in

Hal 5 een bezoekje te brengen!

MAN Truck & Bus

Brusselsesteenweg 406

1730 Kobbegem (Asse)

T +32 2 453 01 04

F +32 2 453 02 88

E mtb@man.eu

W www.man.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 117

.eu


®

®

®

schudzeef KS 3012

BVBA

MACHINES & TOOLS

VOOR RECYCLING

+32 497 13 14 15

Vliegplein 4

9991 Adegem

België

info@tt.be

www.tt.be

schudzeef KS 2015-2

breekbak VPCH 21

Specialist in in recyclingmachines voor voor voor het het het

verkleinen en en sorteren en sorteren van van van diverse diverse afvalstromen

STARK

STARK

MASCHINENBAU

MASCHINENBAU

®

®

®

WWW.STOEVELAAR-MACHINERY.NL

Wolfveldseweg 1a 1a 1a | | 7737 | 7737 PK PK Stegeren PK Stegeren - Nederland - - Nederland | | T | T +31 T +31 +31 (0)529 (0)529 408 408 408 170 170 170 | | info@stoevelaar-machinery.nl

|


Twin Trading bvba – Stand C15

Bart Hebbrecht vaart geheel eigen koers

Dankzij een vroegere werkgever had Bart Hebbrecht, zaakvoerder van Twin Trading BVBA, snel door dat het ook anders

kon. Korte communicatielijnen is er daar één van. Geen valse beloftes doen, maar handelen. Twin Trading BVBA bestaat

ondertussen 6 jaar en in die tijd profileerde Bart Hebbrecht zijn bedrijf in de markt van de recycling, maar ook daarbuiten

lopen er verscheidene projecten.

koers te varen. Dit typeert geheel de zienswijze van

zijn bedrijf Twin Trading BVBA in de recyclingmarkt.

Nu ook dealer van Anaconda

Zo is Bart Hebbrecht’s bedrijf sinds kort dealer

van Anaconda. Dit Noord-Ierse bedrijf construeert

onder andere zeefmachines, stackers en feeders.

BVBA

De kennis is bij dit bedrijf veel ruimer dan enkel en

alleen maar grond en stenen afzeven, maar behelst

ook de specifieke moeilijker producten in elke mogelijke

sector. Om dit te kunnen blijven garanderen,

was het noodzakelijk om bepaalde merken af te stoten

en exclusiviteiten af te sluiten met onder andere

Klöckner Siebmaschinen GmbH. Dit Duitse construc-

tiebedrijf doet geen enkele toegift omtrent kwaliteit,

veiligheid en degelijkheid. Het zet zo de standaard

in de compacte zeefmachines. Concurrenten kopiëren

mateloos wat Klöckner construeert, maar helaas

blijft het daarbij. De échte meerwaarde komt

volgens Bart Hebbrecht enkel en alleen maar door

NIET naar de concurrentie te kijken, maar een eigen

Stoevelaar Recycling - Buitenstand D26

Altijd een up-to-date

aanbod recyclingmachines

Twin Trading bvba

Vliegplein 4

9991 Maldegem MACHINES & TOOLS

T +32 497 VOOR 13 14 RECYCLING 15

E info@twintrading.be

W twintrading.be

+32 497 13 14 15

Vliegplein 4

9991 Adegem

België

info@tt.be

www.tt.be

schudzeef KS 2015-2

Stoevelaar Recycling BV (voorheen Europe

Recycling) is uw partner voor machines en

complete installaties voor de verkleining en

sortering van divers recyclebaar materiaal.

Wij bieden de markt professionele shredders,

chippers, zeef- en sorteertechnieken en zijn uw

dealer voor de vertrouwde merken HAMMEL,

MORBARK, ECOSTAR en de nieuwste aanwinsten

BANO, STARK en NEUENHAUSER.

Stoevelaar Recycling BV biedt u hoogkwalitatieve

shredders van 4 grote merken, waardoor wij voor

elk probleem de perfecte oplossing kunnen bieden.

Met daarnaast de aanvullingen op het gebied

van scheiden en sorteren met de nieuwste

zeefoplossingen, bieden wij de markt een zeer

compleet productprogramma.

Door te anticiperen en continu door te ontwikkelen,

blijft het aanbod up-to-date en voldoet

geheel aan de norm van vandaag. Stoevelaar

Recycling biedt u complete en passende oplossingen

om uw reststromen zo te bewerken, dat

de reststoffen toepasbaar zijn voor andere doeleinden.

Met daarbij de focus op het hergebruiken

van grondstoffen en rendement te halen uit

de terugwinning.

Ook tijdens Matexpo voorziet ons enthousiaste

en ervaren team u graag van advies op maat en

technische ondersteuning, zowel bij aanschaf als

bij service en onderhoud.

Stoevelaar Recycling BV

Wolfveldseweg 1a

7737PK Stegeren (NL)

T +31 529 408170

E info@stoevelaar-machinery.nl

W www.stoevelaar-machinery.nl

RecyclePR

RecyclePR

.eu 119

.eu


PORTAFILL MR-5,

DE COMPACTE ZEEF

DIE ALLES HEEFT

VAN EEN GROTE.

De Portafill MR-5 is de nieuwste aanwinst van het Portafillgamma.

Klein genoeg om in een container te passen of te werken

op beperkte oppervlakte, maar sterk genoeg om de zwaarste

materialen te verwerken en dit met een capaciteit tot 200T/uur

De machine kan in een handomdraai opgesteld en omgevormd

worden en is dankzij de draadloze afstandsbediening eenvoudig

te verplaatsen.

Contacteer BIA voor meer informatie over de MR-5 of andere

Portafill breek- en zeefinstallaties.

BIA Belgium

+32 (0)2 689 28 11 info.bia@biagroup.com

BIAGROUP.COM


BIA Belgium – Stand A11

Benelux premières en andere opmerkelijke machines en diensten

BIA Belgium verdeelt hoogkwalitatieve machines voor grondverzet, constructie, sloop, steengroeven, recyclage en energievoorziening.

Wij zijn exclusief invoerder van onder andere Komatsu, Metso, Portafill en TecnoGen. BIA biedt zijn klanten een

totaalaanbod van verkoop, verhuur, service, financiering en projectbegeleiding op maat. BIA Belgium maakt deel uit van de

BIA Group, die actief is in de Benelux en 20 Afrikaanse landen en die meer dan 1300 werknemers telt.

Innovatieve kracht

Met het BIA SmartFleet toont BIA haar innovatie

kracht. Dit fleetmanagementplatform is een inhouse

ontwikkeling, die de klant in één oogopslag

een totaalbeeld geeft van de performance en locatie

van al zijn machines, ongeacht merk of type.

Belangrijke KPI’s, zoals verbruik, CO 2

-uitstoot, belasting,

stationair draaien, gebruiksuren, enzovoort,

worden op één dynamisch dashboard weergegeven.

Zo heeft de eigenaar altijd perfecte controle

over de TCO van zijn vloot.

Benelux premières

Op Matexpo presenteert BIA een aantal Benelux

premières naast een aantal andere opmerkelijke

machines en diensten.

Komatsu machines vertegenwoordigen driekwart

van de stand. De meest opmerkelijke is de totaal

nieuwe WA475-10 wiellader, een première voor

de Benelux, met als innovatie de Komatsu Hydro-

Mechanische Transmissie. Deze machine combineert

uitzonderlijke kracht met opmerkelijke zuinigheid en

is met zijn bedieningscomfort uniek in dit segment.

Met de PC360LCi-11 graafmachine, eveneens een

première, introduceert Komatsu de tweede generatie

van de zeer innovatieve Komatsu Intelligent

Machine Control (iMC) technologie in het zwaardere

segment. iMC laat toe bijzonder nauwkeurig

en kostefficiënt te werken, met een uitzonderlijk

bedieningsgemak.

Komatsu Utility gamma

Daarnaast zijn er nog aantal andere Komatsu machines

te zien: de Hybride graafmachine HB215LC-3, de

ultrakorte PC138US-11, de PW148-11 bandenkraan,

de D51PXi-24 bulldozer, eveneens een iMC-machine,

en de HM300-5 knikdumper.

Van het Komatsu Utility gamma, de compacte

machines tot 12 ton, worden er zes getoond:

vier mini rupsgravers, de PW118MR-11 midibandenkraan

en de WA70-7 midi wiellader.

Brekers en zeven

In het gamma brekers en zeven wordt de Metso MX-3

gepresenteerd. Deze kegelbreker werd op Bauma

voorgesteld en is dus eveneens een Benelux première.

Van Portafill zal de MR-5 zeefinstallatie aanwezig

zijn. Deze relatief compacte machine past in een

container, maar is robuust genoeg om de zwaarste

materialen te verwerken.

Ten slotte zullen een aantal stroomgeneratoren te

zien zijn, waaronder de opmerkelijk geluidsarme

TecnoGen Fusteq.

BIA Belgium

Rameistraat 123

B-3090 Overijse

T +32 (0)2 689 28 11

E info@biagroup.com

W www.biagroup.com

RecyclePR

RecyclePR

.eu 121

.eu


Automatische smering

- krijgt elk smeerpunt het nodige volume aan vet.

- doseert volledig betrouwbaar met precisie en perfectie.

- krijgt elk punt de smering die het nodig heeft.

- kent uw machine geen kostbare stilstand!

- dalen de onderhoudskosten.

- neemt de betrouwbaarheid toe.

Weegsysteem

- nooit meer overbeladen

- eenvoudige overzichtelijke bediening

- juiste verdeling van de last over de assen

- zowel voor lucht-, blad- als hydraulisch geveerde voertuigen, tevens combinaties

- optionele printer en extern optisch laadsignaal

Beka Lube nv

IZ Nieuwland B199 - Demerstraat 32 - 3200 Aarschot T 016 64 09 26 - F 016 64 05 48

bekalube@skynet.be - www.bekalube.be

17640172_Bekulube.indd 1 14-07-17 16:19

SCRAP AND DEMOLITIONTOOLS Oranjelaan 35

2382 PK Zoeterwoude

www.demtech.eu

Tel. 071-581 00 00

Als productie een rol speelt in uw processen


Beka Lube – Stand 157

Progressieve centrale smering voor on- en offroad voertuigen,

transport, bouwwerf en landbouw

Op uw bouwwerf of op uw akker telt elke minuut. Te vermijden defecten zijn niet aanvaardbaar, zeker niet als ze te wijten

zijn aan een foutieve smering. Ook bouten, lagers en scharnieren verdienen uw aandacht. Maar manueel doorsmeren kost

veel bruikbare tijd en geld. Wachttijden zijn duur, maar nog duurder is een volledige stilstand van het voertuig. Met een

centrale smering BEKA-MAX hebt u deze problemen niet. De flexibiliteit van het systeem is oneindig.

Beka Lube beschikt over 25 jaar ervaring in centrale

smeersystemen en ondertussen zijn reeds meer

dan 15.000 centrale smeringen in België door het

bedrijf geplaatst. De meest courante onderdelen

voor smering zijn steeds in voorraad in ons nieuw

magazijn te Aarschot. Als het gesmeerd moet lopen,

is Beka Lube de geschikte partner.

Beka Lube

Demerstraat 32, 3200 Aarschot

T +32 16 64 09 26

F +32 16 64 05 48

E info@beka-lube.be

W www.beka-lube.be

Amerlynck – Stand 302

Amerlynck pakt uit met NPK Multischaar M-38K

Door decennia van ervaring en een ijzersterk leveringsprogramma van vooraanstaande merken heeft Amerlynck een zeer

sterke positie ingenomen in de sloop- en recyclingbranche in Belgie. Tijdens Matexpo is Demtech BV vast onderdeel van de

stand van Belgische dealer Amerlynck.

Wat er zoal te zien is op stand 302

Deze editie wordt uitgepakt met een NPK Multischaar

M-38K voor Wanty SA uit Binche. Door

het lage gewicht en door gebruik te maken van

de Powerbooster op de schaar is hij vanwege een

relatief lage oliestroom veel sneller en krachtiger

dan zijn collega’s.

Ongedwongen sfeer aan de toog

Matexpo is altijd een uitstekende gelegenheid

om veel relaties te ontmoeten en toekomstige

klanten te informeren over producten en de diensten,

dit alles in een ongedwongen sfeer. Natuurlijk

zijn de Belgische klanten van DemTech BV

van harte welkom op stand 302, om in gesprek

kunnen te kunnen gaan aan de toog met streekbier

van de tap.

Verder zijn onder andere te zien: schrootscharen

van LaBounty en Zaneti en van NPK een sorteergrijper

met brede dichte schalen, de NPK G-18JX,

sloophamers en betonschaar SV140R. Van ZFE

ziet u graafbakken, van Greenpower een generator

en van Korte een fundatiegrijper.

SCRAP AND DEMOLITIONTOOLS Oranjelaan 35

2382 PK Zoeterwoude

www.demtech.eu

Tel. 071-581 00 00

Als productie een rol speelt in uw processen

DemTech BV

Oranjelaan 35

2382 PK Zoeterwoude (NL)

T +31 (0)71 581 00 00

M +31 (0)6 25 30 06 60

E arthur@demtech.eu

W demtech.eu

RecyclePR

RecyclePR

.eu 123

.eu


NAESSENS HYDRAULICS – Stand C09

Drietal nieuwe machines te bezichtigen op onze stand

McCloskey International heeft een nieuwe lijn geïntroduceerd van compacte slagbrekers. Deze impactbrekers I34 en I34R

bieden een grotere veelzijdigheid. “Nemende de originele brekerlijn en deze transformeren in iets dat nog flexibeler en

productiever is, deze nieuwe mobiele brekers maximaliseren de efficiëntie van elke projectsite. Ze zijn gebouwd volgens

dezelfde hoge normen als full-size brekers. De nieuwe compacte modellen leveren daarmee het gemak en de keuze om aan

de behoeften van elke klant te voldoen“, aldus Naessens.

De McCloskey ingenieurs hebben het ontwerp aangepast om te voldoen aan

de evoluerende eisen van de hedendaagse projecten en operaties, door compactere

producten te ontwikkelen met behoud van dezelfde hoge standaard

van McCloskey: duurzaamheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

De compacte slagbrekers I34 en I34R zijn de perfecte oplossing voor projecten

met een kleine voetafdruk, maar met grote vereisten. Deze mobiele

brekers zijn met name geschikt voor bouw- en slooprecycling, asfaltrecycling

en aggregaten. De nieuwe impactors leveren hoge prestaties. De compacte

transportafmetingen (minder dan 2,5 meter breed) zorgen voor gemakkelijk

transport van site naar site.

Nieuwe functies en onderdelen

De machines hebben een aantal nieuwe functies en onderdelen, die McCloskey

heeft geleverd over zijn gehele chrusherlijn, waaronder:

1. mogelijkheid de machine te verrijden tijdens werking;

2. ombouw naar recirculatie in minder dan een uur;

3. directe aandrijving levert een beter brandstofverbruik op;

4. scherm met TEDD bedieningspaneel in volledige kleur;

5. geïntegreerde hydraulische vouwbare transportbanden;

6. vier slaglijsten en tegenlijsten instelbaar voor zowel secundair

of primair verpletteren;

7. hydraulische aandrijfeenheid met een grote capaciteit: 2.102 mm

breed bij 4.230 mm;

8. volledig elektronisch controlekoppelingssysteem, dat overbelasting

elimineert;

9. volledige veiligheidsbescherming voor alle knelpunten;

10. ruime machinekamer op maaiveldhoogte voor eenvoudig onderhoud en

service. De installatie is snel en gemakkelijk, klaar om te werken binnen

slechts een paar minuten.

124 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


McCloskeyTS4065

Deze mobiele transportband met een lengte van 18.700 mm en een stockagehoogte

van 7.800 mm is volledig hydraulisch samenvouwbaar en daardoor

gemakkelijk te transporteren tussen verschillende werven. Een Isuzu

dieselmotor van 50 pk zorgt voor de aandrijving van de 1.000 mm brede

transportband. Er worden stockage capaciteiten tot 400 ton per uur mee

behaald. Dankzij het stabiele rupsonderstel is opstelling en verplaatsing op

de werf geen enkel probleem.

Arjes Impaktor 250

Compact, mobiel, betaalbaar en krachtig: de machine waar ieder aannemer

werk voor heeft. De Impaktor 250 is een uiterst mobiele, dus gemakkelijk te

vervoeren veelzijdige breker voor aannemers, verwerkingsbedrijven en sloopprofessionals.

Hij is goed geschikt in een groot bedrijf als een project-/taakmachine

en om een efficiënte voltooiing van kleine tot middelgrote klussen

mogelijk te maken. Hij is net zo thuis in een kleine of middelgrote outfit als

het primaire middel voor het verwerken van materiaal, of een opstap naar een

van onze grotere machines.

De Impaktor 250 heeft een snelwisselsysteem voor snelle vervanging van

de breekgereedschappen. Twee beschikbare stijlen: een ‘betonopstelling’ voor

het vergruizen van beton, asfalt, rotsen en zelfs wat lichte schroot en een

‘afvalopzet’ voor het verwerken van zachte C & D, hout, banden, spoorwegbanden

en meer.

Gedetailleerde functies

Compacte afmetingen en een totaalgewicht van minder dan 15 ton zorgen

voor eenvoudig vervoer met een haakarmwagen of dieplader. Korte insteltijden:

slechts 2 minuten van lossen tot verwerken! Een 2-traps breekproces

met speciale asgeometrie. Het voordeel van een asynchrone aandrijving met

afwisselend instellen van de assnelheid voor het soepel trekken van het zware

materiaal. Krachtige dieselmotor met 220 pk en het huidige emissieniveau

EU IV / Tier 4 Final. Resultaat: een laag verbruik, milieuvriendelijk en efficiënt.

Grote breekeenheid: minder materiaalvoorbereiding nodig en beter

bestand tegen grotere metalen onderdelen. De automatische omkeerfunctie

beschermt tegen beschadiging van de breekgereedschappen.

NAESSENS HYDRAULICS

Lange Ambachtstraat 9

9860 Oosterzele

W www.naessens-hydraulics.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 125

.eu


XXXXXX XXXX

DE TOP EN FLOP IN ELKE SCHAKEL

VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet recycleerbaar

zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Top in recyclage: palletblokken uit afvalhout

Om erover te waken dat een pallet zijn vorm houdt, worden palletblokjes

gebruikt. G-Bloc in Brugge produceert palletblokken op basis van 100%

post-consumer afvalhout. Op die manier is er een nuttige oplossing voor

het afvalhout en hoeft er geen waardevol massief hout voor palletten

gebruikt te worden. De samenstelling gebeurt zodanig dat een unieke mix

van eigenschappen gegarandeerd is, minstens zo goed als het origineel.

Een mooi voorbeeld van een uniek innovatietraject dat eerder door go4circle

beloond werd met een Innovatie Award.

Flop in recyclage: niet-recycleerbare tandpastatubes

Iedereen heeft het wel in huis: tandpasta. Maar staat u er wel eens bij

stil wat er met de tubes gebeurt nadat ze in het restafval beland zijn? De

tubes waarin de tandpasta zit bestaan uit aluminium en/of kunststof.

Deze twee materialen zijn elk op zich perfect te recycleren, maar zijn in

de tandpastatubes moeilijk van elkaar te scheiden. Door de metaaldetectie

in recyclageplants belandt de volledige tube bij de residu’s. Zonde

gezien het grote volume aan tandpastatubes dat er jaarlijks geproduceerd

wordt. ❚

126 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


RECYCLEPARTNERS

RecyclePR

AL VANAF € 595 PER JAAR KUNT U PARTNER ZIJN!

‘Recycle Partners’ zijn

service pagina’s met

een overzicht van de

meest gerenommeerde

toeleveranciers voor de

afvalverwerking, sloop en

recycling.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be

WWW.RECYCLEPRO.EU

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE AFVALVERWERKING, SLOOP EN RECYCLING

Op de website van Recyclepro is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van Recyclepro partners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over partners

direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

BEKA-LUBE NV

Demerstraat 32

3200 AARSCHOT

+32 16 64 09 26

E info@beka-lube.be

W www.beka-lube.be

BRONNEBERG

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

HARPSCREEN INTERNATIONAL LTD

Tyrone House, Haydock Lane,

Haydock Ind Estate

WA11 9UY MERSEYSIDE (UK)

T +44 845 20 30 300

F +44 845 20 20 400

E sales@harpscreen.com

KEESTRACK

Taunusweg 2

3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

F +32 89 51 58 50

E info@keestrack.net

W www.keestrack.net

W www.harpscreen.com

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

F +31 725 03 92 61

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

HEREMA BVBA

Baan naar bree 137 bus 3

3990 PEER

T +32 476 23 17 97

E info@herema.be

W www.herema.be

LASERTOPO

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@laboconstruct.be

W www.laboconstruct.be

BINNENVAART VLAANDEREN VZW

Havenstraat 44

3500 HASSELT

T +32 11 23 06 06

F +32 11 23 06 09

E info@binnenvaart.be

W www.binnenvaart.be

DEMTECH BV

Oranjelaan 35

2382 PK ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

HUSQVARNA CONSTRUCTION

Avenue des Artisans 50

7822 ATH

T +32 68 25 13 62

E bds.customerservices@husqvarnagroup.com

W www.husqvarnacp.com/be-nl/

RECYCLING

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.lybover.be

RECYCLING

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

K.W. SUPPLY MAGNEETSYSTEMEN BV

Ophemertstraat 11

3089 JD ROTTERDAM

T +31 10 429 13 80

F +31 10 429 21 68

E info@kwsupply.com

MBS BVBA

Industrieweg 72

8800 ROESELARE

T +32 51 24 94 54

F +32 51 24 94 55

E info@mbsgroup.be

W www.bollegraaf.com

W www.gmrecycling.be

W www.kwsupply.com/nl

W www.mbsgroup.be

128 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


TEREX FINLAY 883+ Triple shaft

Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Schatting 8 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

Bezoek ons tijdens

Matexpo op

stand B12

EVOQUIP COBRA 230R

TEUTON Z55


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

M.A.N. TRUCK & BUS BELGIË

Brusselsesteenweg 406 B

1730 ASSE

T +32 2 453 01 04

E mtb@man.eu

W www.man.be/nl

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

RKR RECYCLING

Graham Bellstraat 25

8031 PL Zwolle

T +31 38 460 55 89

E info@rkrrecycling.nl

W www.rkrrecycling.nl

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

MOTRAC

Noorderlaan 612

2030 ANTWERPEN

T +32 3 360 11 11

F +32 3 360 11 10

E info@motrac.be

W www.motrac.be

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

RDS ELECTRONICS BVBA

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

8530 HARELBEKE

T +32 57 33 55 77

F +32 57 33 82 65

E info@rdselectronincs.be

W www.rdselectronincs.be

RECUPEL VZW

A. Reyerslaan 80

1030 BRUSSEL

T +32 2 706 86 18

W www.recupel.be

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

SMET RENTAL RECYCLING

Havinkbeekstraat 24

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.smetrental.com

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 2

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

TRAMAC NV

NAESSENS HYDRAULICS

Lange Ambachtstraat 9

9860 OOSTERZELE

T +32 9 362 88 09

W www.naessens-hydraulics.be

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

Avenue de l'Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

BVBA

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

schudzeef KS 3012

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

TWIN TRADING BVBA

Vliegplein 4

MACHINES & TOOLS

9991 ADEGEM

VOOR RECYCLING

T +32 497 13 14 15

E info@twintrading.be

W +32 www.twintrading.be

497 13 14 15

Vliegplein 4

9991 Adegem

België

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

130 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu

info@tt.be

www.tt.be

schudzeef KS 2015-2

breekbak VPCH 21


www.gmrecycling.be

VERKOOP I VERHUUR I HERSTELLINGEN

Recent geleverd:

GIPO REC R 90 FDR GIGA

geleverd bij de firma Creations et amenagements des abord SPRL te Frameries.

GM

RECYCLING

=

DRIVEN BY

PASSION!

• Compact

POWERSCREEN CHIEFTAIN 2200

geleverd bij de firma Meganck – Collewaert NV te Lokeren.

• Zware rotor

• Onafhankelijke

dubbeldek voorzeef

• Nazeef

• Hardox schudgoot onder

de rotor

• Slijtdelen zijn 30mm dik

• Windzifter

• Speciale uitvoering

• Eerste in Benelux

• Dubbeldek flipflop

• 6.6m spaleckbox

• Voor speciale applicaties

• Onderdek zeeft 3mm uit

www.dezetterij.be

www.gmrecycling.be

Krommeveldstraat 1

9971 Lembeke

BELGIUM

Email: info@gmrecycling.be

Phone: +32 9 378 39 47

Fax: +32 9 378 48 20

www.gmrecycling.be


EERSTEKLAS OP WEG NAAR

EEN TWEEDE TOEKOMST

MET DE ELEKTRISCHE HEFTRUCKS VAN LINDE

Kies voor de hoogstaande Linde technologie en

ervaar de belangrijke voordelen:

> Maximale stabiliteit door het lage zwaartepunt en robuuste chassis

> Uiterst kleine draaicirkel dankzij de gepatenteerde Linde combi-achteras

> Maximale grip op iedere ondergrond d.m.v. tractie op voorwielen

> Uitstekend zicht voor de chauffeur dankzij de smalle en stabiele mast

> Hoge precisie en werksnelheid door de soepele, intuïtieve bediening

> Lage verbruiks- en onderhoudskosten, hoge configureerbaarheid

> Ook beschikbaar met lithium-ion of waterstoftechnologie

Nog meer voordelen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel op maat of vraag een gratis

demonstratie aan op www.motrac.be

Noorderlaan 612 l B-2030 Antwerpen l Tel. +32 3 360 11 11 l Fax +32 3 360 11 10 l info@motrac.be

www.sprengers.be 18073

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!