28.08.2019 Views

20180411_Foto en videobeleid_Website

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wijkvereniging Stadsdennen

&

Frankrijk

Harderwijk

Algemene contactgegevens:

E: info@wijkstadsdennen.nl

I: www.wijkstadsdennen.nl

Secretaris/Secretariaat:

B.T. Goosen

Geitekamp 25

3848 AK Harderwijk

T: 06-19003013

E: secretaris@wijkstadsdennen.nl

K.v.K. Harderwijk: 40094611

Foto- en videobeleid

Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het bestuur van de Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk in overeenstemming met de leden, tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 april

2018, het volgende overeengekomen.

Artikel 1. Algemeen

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk hanteert vanaf maandag 16 april 2018 het “vastgestelde” fotobeleid.

Het foto- en videobeleid is van kracht voor al het materiaal dat wordt geüpload via de website, facebook, twitter,

instagram en andere digitale media. Denk bijvoorbeeld aan andere sociale media of een digitaal promotiescherm

en/of andere middelen. Daarnaast worden er foto’s gebruikt in diverse promotiematerialen.

Denk hierbij aan:

activiteitenlijst, wijkverenigingsboekje, poster, flyer en ander drukwerk. Dit drukwerk wordt zowel op papier als

digitaal gedeeld.

Artikel 2. Voor wie is het beleid

Het beleid is van kracht voor gebruik van foto en video die uit naam van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

worden gemaakt en/of gedeeld. Vrijwilligers, bezoekers en belangstellende die met “eigen naam” foto’s uploaden

en/of delen vallen buiten het beleid. De Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk is hiervoor niet verantwoordelijk

en/of aansprakelijk.

Artikel 3. Website en Sociale media

• Het bestuur van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk beheert de website:

https://www.wijkstadsdennen.nl en sociale media.

• Gebruik van de website en sociale media heeft tot doel informatie te verstrekken over de Wijkvereniging.

Deze informatie is bestemd voor leden, niet-leden, externe contacten en belangstellenden.

• Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website/sociale media berust bij de Wijkvereniging

Stadsdenenn & Frankrijk. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding de inhoud van de website/sociale

media geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen

zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Wijkvereniging.

• Achternamen, adressen en contactgegevens van bestuur en vrijwilligers worden openbaar geplaatst t.b.v.

de bedrijfsvoering. Bij “mondeling” bezwaar, maar het liefst via secretaris@wijkstadsdennen.nl worden

gegevens “onmiddellijk” verwijdert.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat met “mondelinge toestemming” van een lid of een niet-lid een

naam wordt weergeven. Dit zal alleen plaats vinden t.b.v. de promotie en/of de afhandeling.

Artikel 4. Foto en video maken

• Tijdens activiteiten, cursussen en evenementen georganiseerd door de Wijkverenging Stadsdennen &

Frankrijk mogen er foto- en video-opnames gemaakt worden door bestuur, vrijwilligers van de

Wijkvereniging en uitgenodigde pers.

• Voor het maken van foto’s en/of opnames die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie ter promotie

van de Wijkvereniging wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij

hierover ingelicht.

Foto en videobeleid/BG/11 april 2018 Pagina 1 van 2


Wijkvereniging Stadsdennen

&

Frankrijk

Harderwijk

Algemene contactgegevens:

E: info@wijkstadsdennen.nl

I: www.wijkstadsdennen.nl

Secretaris/Secretariaat:

B.T. Goosen

Geitekamp 25

3848 AK Harderwijk

T: 06-19003013

E: secretaris@wijkstadsdennen.nl

K.v.K. Harderwijk: 40094611

Artikel 5. Bezwaar

• Leden, niet-leden en belangstellende kunnen zich melden bij het bestuur van de Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk en een verzoek indienen tot verwijdering van foto-, videomateriaal en/of andere

(persoonlijke) gegevens.

Een verzoek kan ingediend worden via:

- secretaris@wijkstadsdennen.nl, Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk,

T.a.v. Secretaris B.T. Goosen.

- Bestuur Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk, T.a.v. Secretaris B.T. Goosen, Geitekamp 25,

3848 AK Harderwijk

Artikel 6. Slotbepaling

• Voor zover foto en video louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen.

Foto en video die gemaakt wordt en/of gedeeld uit “eigen naam” vallen buiten het foto en videobeleid.

Het bestuur van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk aanvaardt hiervoor geen enige

aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid.

• Gedeelde foto en/of video op sociale media op de pagina van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

uit naam van een andere organisatie en/of privépersoon valt niet onder verantwoordelijkheid van de

Wijkvereniging.

• Bij aanleveren van foto en/of video door derden gaat het bestuur ervan uit dat het gebruikt mag worden

ter promotie van de Wijkvereniging.

• Het is onmogelijk voor de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk vooraf toestemming te vragen, noch in

te lichten.

Foto- en videomateriaal wordt uitsluitend gebruikt t.b.v. het “positieve karakter” en de promotie van de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.

• Leden, niet-leden en belangstellenden die bezwaar hebben bij de plaatsing van foto en/of video kunnen dit

bezwaar, met reden omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.

• Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor de “eigen” gepubliceerde berichten.

Aangeleverde of gedeelde foto en/of video is hiervan uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de

afzender.

Opgemaakt te Harderwijk, 11 april 2018,

Namens het bestuur,

B.T. Goosen

Secretaris

** Dit document is niet ondertekend omdat het openbaar gepubliceerd is en deelbaar.

Het “officiële en getekende document is inzichtelijk bij Het Secretariaat van de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.

Verzoek kan ingediend worden via: secretaris@wijkstadsdennen.nl.

Foto en videobeleid/BG/11 april 2018 Pagina 2 van 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!