12.09.2019 Views

Installatie & Bouw 04 2019

Platform over installatietechniek, HVAC, sanitair en eleKtriciteit

Platform over installatietechniek, HVAC, sanitair en eleKtriciteit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

installatieenbouw.be<br />

NUMMER 4 - <strong>2019</strong><br />

augustus - september<br />

EDC Van Marcke:<br />

‘Springplank naar de toekomst’<br />

Nieuwe F-gassenwetgeving zorgt voor<br />

schokeffect in koeltechnische sector<br />

Klaar voor de<br />

Smart Home-revolutie?<br />

Van simpele buis tot<br />

complex piping project


DE SNELSTE ROUTE NAAR BIM<br />

· Geïntegreerd berekenen in Revit<br />

· Geavanceerde prefab functionaliteit<br />

· Ondersteuning voor Revit en AutoCAD<br />

versies 2017-2020<br />

· Hoogwaardige uniforme content<br />

· Uitgebreid oppervlakterapport voor<br />

luchtkanalen in AutoCAD<br />

· Eenvoudige communicatie sparingen<br />

WWW.STABIPLAN.BE/STABICAD12<br />

Leading in MEP design


Tot € 5.000 VERVANGPREMIE<br />

voor oude gastoestellen.<br />

Minder<br />

Meer<br />

Nóg een reden om gas te<br />

adviseren aan uw klanten.<br />

Uw klanten willen voor hun nieuwe verwarming en/of<br />

warmwaterinstallatie een groene maar ook zuinige oplossing.<br />

Als professionele installateur kan u hen met een gerust hart de<br />

mogelijkheden van gas adviseren. De lage CO 2-uitstoot, het zuinige<br />

verbruik, de vele combinatie mogelijkheden met hernieuwbare<br />

energie en de groei van biogas maken van gas de ideale transitieenergie<br />

die actief helpt om de klimaatdoelstellingen te behalen.<br />

En uw klant? Die geniet ondertussen van alle comfort, voordeliger<br />

dan ooit dankzij de nieuwe vervangpremie op oude gastoestellen.<br />

Alle voordelen<br />

op een rij:<br />

• Tot € 5.000 vervangpremie van Gas.be<br />

voor verwarming en/of € 200 voor<br />

sanitair water<br />

• -30% * tot -48% ** CO 2 /jaar<br />

• € 440 * tot € 700 ** besparing/jaar<br />

* berekend voor een gascondensatieketel en een gemiddelde netto<br />

warmtebehoefte van 18.600 kWh/jaar<br />

** berekend voor een gaswarmtepomp en een gemiddelde netto<br />

warmtebehoefte van 18.600 kWh/jaar<br />

Bespaar tot € 5.000 ***<br />

Wie een gastoestel van vóór 1985 vervangt door een nieuw exemplaar op gas ontvangt nu tot € 5.000<br />

premie van Gas.be. Per nieuw toestel op gas, met een maximum van 2 nieuwe installaties, ontvang je een<br />

premie die kan oplopen tot € 2.500 per toestel. Zo is de aankoop van een nieuw, energie-efficiënt gastoestel<br />

nóg sneller terugverdiend en verwarmen uw klanten elke dag groen, zuinig en comfortabel.<br />

*** € 500 voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht<br />

generator, hybride warmtepomp op aardgas). € 5 extra per kW wordt toegekend met een plafond van € 2.500 per toestel (overeenkomstig met 470 kW). Met een maximum van twee nieuwe<br />

verwarmingstoestellen (cf. cascade-opstelling van twee verwarmingstoestellen) voor appartementsgebouwen. Het maximale totaalbedrag van de premie bedraagt € 5.200.<br />

Meer info op premie.gas.be<br />

Gas.be | Masuiplein 15 | B-1000 Brussel<br />

gas.be


WARMTEPOMPBOILER<br />

EDEL AIR<br />

VOOR MEER INFORMATIE:<br />

WWW.SIGAIRHANDLING.BE<br />

5 JAAR<br />

GARANTIE<br />

150<br />

200 EUROPESE<br />

270 PRODUCTIE<br />

LITER<br />

A +<br />

SIG Air Handling<br />

Hoogstraat 180 - 1930 Zaventem - Belgium<br />

sales@sigairhandling.be - T +32 (0)2 725 31 80<br />

www.sigairhandling.be


UITGAVE<br />

4<br />

VOORWOORD<br />

Afkoeling gezocht<br />

Eind augustus werd ons land geteisterd door een hittegolf – de derde al deze zomer. Een hittegolf wordt als volgt gedefinieerd: “Vijf dagen<br />

warmer dan 25 graden waarvan minstens drie boven de 30 graden.” Vooral de middelste hittegolf deze zomer, toen het kwik enkele dagen met<br />

de magische veertiggradengrens flirtte, liet heel wat mensen puffen en zweten.<br />

Of het fenomeen te maken heeft met de opwarming van de aarde is niet zeker: daarvoor is diepgaander langetermijnonderzoek nodig, bovendien was<br />

de gemiddelde temperatuur de voorbije twee maanden niet uitzonderlijk hoog. Toch staat het buiten kijf dat er meer hittegolven zijn dan vroeger. Tot<br />

begin jaren 90 lag het gemiddelde op één hittegolf… om de vier jaar. Dat aandeel is de voorbije decennia langzaam maar zeker gestegen, maar drie<br />

hittegolven op één jaar is nog maar één keer voorgekomen sinds het begin van de metingen: in 1947. Dat was een uitzonderlijk jaar, met maar liefst<br />

vier hittegolven op een jaar tijd.<br />

Meer hitte betekent ook: andere opdrachten voor installateurs. In de interviews die we de voorbije jaren afnamen voor dit magazine, weerklonk<br />

meer dan eens de boodschap: “De koelvraag wordt steeds belangrijker dan de warmtevraag.” En er is op dat vlak nog heel wat werk aan de<br />

winkel: tijdens hittegolven zoals die van de voorbije zomer ontstaat plots een stormloop voor mobiele airco’s, ventilatoren en andere toestellen<br />

die de wanhopige en gefrituurde bewoners verkoeling kunnen bezorgen. Wie op dag drie van een hittegolf nog een mobiele airco zocht, moest<br />

waarschijnlijk rondbellen bij heel wat elektrozaken om toch nog ergens een exemplaar op de kop te kunnen tikken.<br />

Dit wijst erop dat mensen niet al te lang nadenken over die fameuze koelvraag: ze zoeken snel-snel een mobiele airco omdat het zo warm wordt<br />

dat ze de slaap niet kunnen vatten. Een week later staat het toestel stof te vangen in de kelder, om het ding een jaar later bij de volgende hittegolf<br />

opnieuw naar de slaapkamer te sleuren. Doordachte, energiezuinige en doeltreffende oplossingen lijken eerder uitzondering dan regel te zijn. Zelfs<br />

in net gebouwde woningen gebeurt het regelmatig dat de bewoners in een perfect geïsoleerd huis wonen, dat ’s winters de warmte netjes binnen<br />

houdt… maar dat tijdens de warme zomermaanden meer op een sauna lijkt.<br />

We hadden ons dan ook geen beter moment kunnen voorstellen om in <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> aandacht te besteden aan koeltechniek. We spraken<br />

met sectorfederatie UBF-ACA over alles wat de koeltechnische sector aanbelangt. Ook zij bemerken dat er meer aandacht naar koeltechniek gaat,<br />

maar er is tegelijkertijd een gebrek aan geschoolde krachten. “Eén van de grootste misvattingen die binnen het beroep leeft, is dat ‘iedereen’ zich<br />

van vandaag op morgen een koeltechnicus kan noemen. Het koeltechnisch en warmtepompvak vereist een grondige kennis van thermodynamica”,<br />

aldus voorzitter Jurgen Buckinx.<br />

Verder in dit magazine besteden we ook aandacht aan stekerbaar installeren, smart homes en ventilatie. We gaan dieper in op enkele spraakmakende<br />

projecten, zoals het enorme EDC van Van Marcke in Kortrijk. En wie altijd wilde weten of je rivierwater kan gebruiken voor verwarming, zal met interesse<br />

het artikel over het project van de Leuvense onderzoeksgroep CORE in de Dijle lezen.<br />

Veel leesplezier!<br />

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,<br />

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

COLOFON<br />

Jaargang 7 • nummer 4 • <strong>2019</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

Postbus 85, B-3900 Pelt<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Filip Van der Elst<br />

REDACTIETEAM<br />

Wouter Polspoel, Emily Nees,<br />

Liesbeth Verhulst, Frie Van der Planken,<br />

Kirsten Sikkema, Lieke van Zuilekom<br />

8<br />

BLADMANAGERS<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Mathieu Noppe<br />

m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

Onder vermelding van naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Lisa Gyselinck<br />

Elke Kina<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 54,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

KBC Pelt: 731-0251429-77<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 85, 3900 Pelt, België<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie<br />

en luchtbehandeling, leden van de VCB<br />

Vlaamse Confederatie <strong>Bouw</strong>, BVA Bond van Vlaamse<br />

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen<br />

van Vlaanderen, ORI Organisatie<br />

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,<br />

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,<br />

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale<br />

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,<br />

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers<br />

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,<br />

invoerders en groothandelaars uit de sector.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar<br />

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

6 | INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

Nieuw distributiecentrum is springplank naar de toekomst 8<br />

Verwarmt Leuven zijn gebouwen binnenkort met water uit de Dijle? 11<br />

Eenvoudig verbrandingsattesten opmaken met nieuwe applicatie 14<br />

De Pen: Het nieuwe energielandschap komt eraan 16<br />

Naar de Belgische top inzake BIM 18<br />

Een nieuwe generatie klikbare kabelgoten 21<br />

Met een mix van technieken naar een CO 2<br />

-vrije samenleving 24<br />

THEMA KOELTECHNIEK<br />

26<br />

‘De interesse voor natuurlijke koudemiddelen neemt toe’ 26<br />

Groene koelinstallatie bewaart fruit in optimale condities 30<br />

Unieke koeltoepassing creëert ideale omstandigheden voor breimachine 32<br />

Roots niet uit het oog verloren 35<br />

Koelen zonder risico op corrosie 38<br />

Sectorfederatie gas vraagt technologisch neutrale aanpak van overheid 42<br />

THEMA LEIDINGEN & KOPPELINGEN<br />

Snelle, eenvoudige en efficiënte perskoppelingen 44<br />

Goedkoper en efficiënter regenwaterbeheer in nieuw sorteercentrum 47<br />

Van simpele buis tot complex piping project 49<br />

Technische installatie met hoog rendement in duurzaam wellnesscomplex 52<br />

‘Design for all’ is de regel in publiek sanitair 56<br />

‘Zoutvrije waterontharder, in 45 minuten geïnstalleerd’ 59<br />

Relatieve luchtvochtigheid: de onzichtbare vijand 60<br />

Sectornieuws 63<br />

Zonder elektriciteit werkt er helemaal niets 70<br />

52


INHOUD<br />

60<br />

70<br />

74<br />

86<br />

105<br />

THEMA VENTILATIE<br />

Gerenoveerd gebouw pronkt met energiezuinig ventilatiesysteem 72<br />

Nieuw ventilatiesysteem is tegelijk gesofisticeerd én eenvoudig 74<br />

Twee slimme ventilatoren garanderen luchtkwaliteit met zuinige en stille werking 76<br />

Nieuwe VAV-regelaar meet al nauwkeurig bij snelheden van amper 0,5 m/s 79<br />

Klimatisatie nieuw internaat beperkt de prikkels 81<br />

THEMA SMART HOMES<br />

Klaar voor de smart home-revolutie? 84<br />

Modulaire oplossing tovert elke woning eenvoudig om tot slim huis 86<br />

Weg met de eilandmentaliteit, op naar een geïntegreerde oplossing 88<br />

Is verslimmen wel zo verstandig? 90<br />

Nieuw cloudplatform verlengt de levensduur van installaties 93<br />

Elektrospecialist zet steeds meer in op Belgische markt 94<br />

Slimme verlichting essentieel voor smart buildings 96<br />

Stekerbaar installeren: tijd winnen en kosten besparen 98<br />

Stekerbaar gamma van marktleider: ongeëvenaard in diversiteit 100<br />

Het belang van brandklepaandrijvingen: vergroot de brandveiligheid en zekerheid in uw gebouwen 102<br />

Een nieuwe generatie gebouwbeheersystemen 105<br />

Ecodesign en energy labelling: herziening op komst 106<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

NUMMER 4 - <strong>2019</strong><br />

augustus - september<br />

installatieenbouw.be<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

EDC Van Marcke:<br />

‘Springplank naar de toekomst’<br />

Nieuwe F-gassenwetgeving zorgt voor<br />

schokeffect in koeltechnische sector<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

installatieenbouw.be<br />

Klaar voor de Smart Home-revolutie?<br />

Van simpele buis tot complex piping project<br />

Verwarmen met rivierwater:<br />

geen sciencefi ction<br />

Cover: Thema leidingen en koppelingen<br />

Beeld: Unsplash<br />

<strong>Installatie</strong>partners 109


‘Een groot voordeel van WinLed is dat de grote hoogte van het magazijn (14,5 meter onder de balken) geen probleem stelde.’ (Beeld: Van Marcke)<br />

NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM IS SPRINGPLANK<br />

NAAR DE TOEKOMST<br />

Wie langs de E17 voorbij Kortrijk rijdt, kan er niet naast kijken: het enorme distributiecentrum van Van Marcke. Van Marcke streefde naar een<br />

CO 2<br />

-neutraal gebouw en is daarin met glans geslaagd. De industriële ledverlichting WinLed van Winterwarm levert een belangrijke bijdrage<br />

aan deze doelstelling.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld WinterWarm<br />

De droom van een nieuw distributiecentrum<br />

leefde binnen Van Marcke al langer, zegt Aldric<br />

d’Oultremont, Project Manager bij Van Marcke:<br />

“Voordien waren we in het centrum van Kortrijk<br />

gevestigd, verspreid over drie sites met in totaal<br />

17 magazijnen. Het werd steeds moeilijker<br />

om te voldoen aan onze vereisten: snelle leveringen,<br />

een hoogwaardige service en maximale<br />

flexibiliteit.” Daarom besliste Van Marcke om<br />

alle diensten te centraliseren, gaande van de<br />

magazijnen tot de administratieve en ondersteunende<br />

diensten. “Van Marcke wil een pio-<br />

niersrol inzake service spelen. Vandaar ook de<br />

naam EDC: Excellent Distribution to Customers.<br />

Het EDC is voor ons een springplank naar de<br />

toekomst”, zegt d’Oultremont.<br />

512 grondboringen<br />

Als specialist in verschillende aspecten van het<br />

bouwen, spreekt het voor zich dat Van Marcke<br />

de ambitie had om van het nieuwe EDC ook een<br />

bouwtechnisch pareltje te maken. Het einddoel?<br />

Een volledig CO 2<br />

-neutraal gebouw. Daarom koos<br />

Van Marcke voor een beo-veld voor de verwarming,<br />

met 512 grondboringen en 18.000 m² aan<br />

vloerverwarming. Al het regenwater wordt opgeslagen<br />

in een enorm reservoir, met een capaciteit<br />

van 500.000 liter. Het EDC kan zo 60 regenloze<br />

dagen onafhankelijk blijven van het waternet.<br />

Het dak (zo’n 60.000 m²) ligt vol zonnepanelen,<br />

en ook in het energieverbruik werd aan spaarzame<br />

producten gedacht. De verlichting kan<br />

automatisch aangestuurd worden, zodat lege<br />

gangen niet nodeloos verlicht hoeven te worden.<br />

Daglichtdetectoren sturen de intensiteit van de<br />

verlichting indien nodig bij.<br />

Beeld: Patrick Holderbeke.<br />

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Van Marcke besliste om alle diensten te centraliseren, gaande van de magazijnen tot de administratieve<br />

en ondersteunende diensten. (Beeld: Daniël Hoitink)<br />

Geert De Cuyper (WinterWarm) en Aldric<br />

d’Oultremont (Van Marcke)<br />

Voor de verlichting in het grote magazijn werd een<br />

beroep gedaan op WinLed van Winterwarm. Dit<br />

bedrijf is in Nederland marktleider in industriële<br />

verwarmingssystemen, maar specialiseert zich met<br />

WinLed nu ook in ledverlichting voor bedrijfsmatige<br />

ruimtes. Het bedrijf is al meer dan 40 jaar een trouwe<br />

partner van Van Marcke. Het is dan ook geen verrassing<br />

dat Winterwarm ook in het nieuwe EDC een<br />

rol kon spelen. d’Oultremont: “Een groot voordeel<br />

van WinLed is dat de grote hoogte van het magazijn<br />

(14,5 meter onder de balken) geen probleem stelde.<br />

Nochtans is het geen sinecure om in zo’n geval de<br />

door BREEAM opgelegde luxwaarden te behalen.”<br />

‘De garantie op meer dan 100.000<br />

branduren garandeert de duurzaamheid<br />

van deze ledverlichting’<br />

100.000 branduren<br />

Winterwarm plaatste de lijnverlichting in alle industriële<br />

werkgebieden, goed voor om en bij de<br />

10.000 lopende meters. Deze ledverlichting wordt<br />

aangestuurd via sensoren. Geert De Cuyper, Sales<br />

Consultant bij Winterwarm: “WinLed is bijzonder<br />

duurzaam, en dat bewijst ook de garantie van<br />

meer dan 100.000 branduren. We zijn één van<br />

de weinigen op de markt die zo’n stevige garantie<br />

kunnen bieden”, zegt De Cuyper. “We hebben<br />

heel nauw samengewerkt met Winterwarm/<br />

WinLed”, voegt d’Oultremont toe. De verlichting<br />

moest op zeer korte termijn geplaatst kunnen<br />

worden, en Winterwarm bleek in staat om snel te<br />

kunnen schakelen en legde de nodige flexibiliteit<br />

aan de dag.”<br />

‘WinLed is bijzonder duurzaam, en dat bewijst ook de garantie van meer dan 100.000 branduren.’<br />

(Beeld: Daniël Hoitink)<br />

WinLed kan ook gebruikt worden in kantoren,<br />

winkels en buitenterreinen. Veelzijdigheid troef<br />

dus bij Winterwarm, dat uiteraard ook kan<br />

pronken met een uitgebreid gamma industriële<br />

verwarmingsoplossingen. “Dat biedt natuurlijke<br />

grote voordelen voor onze klanten: we kunnen<br />

hen één advies voor zowel verwarming als verlichting<br />

aanleveren, en dat in één algemene offerte<br />

gieten. De klant heeft maar één aanspreekpunt<br />

nodig en kan een beroep doen op de kwaliteit<br />

en service waar Winterwarm voor bekend staat”,<br />

besluit De Cuyper. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


Topkwaliteit<br />

verlichting en verwarming onder één dak!<br />

VAM - Roeselaere Toy Champ - Genk EDC Van Marcke - Kortrijk<br />

Industrieweg 8<br />

7102 DZ Winterswijk<br />

www.winterwarm.nl<br />

Industrieweg 8<br />

7102 DZ Winterswijk<br />

www.winled.nl<br />

Kombimix pompgroep<br />

Compacte pompgroep voor<br />

radiatoren en/of vloerverwarming<br />

Kombimix<br />

www.flamcogroup.com<br />

• Compacte all-in one module<br />

• Eenvoudige installatie (plug and play)<br />

• Instelbare verdeler (met of zonder bypass)<br />

• Aansluitingen temperatuursondes in<br />

verdeler en kogelkranen<br />

• Beschikbaar met Grundfos of Wilo pompen


Verwarmt Leuven zijn gebouwen<br />

binnenkort met water uit de Dijle?<br />

De gebouwen in onze steden verwarmen met rivierwater, in Leuven is het binnenkort wellicht realiteit. CORE, een bedrijf van ingenieursstudenten<br />

aan de KU Leuven, wil tegen 2020 een proefproject opstarten en een warmtewisselaar in de Dijle plaatsen. “Dankzij deze techniek kunnen we 20%<br />

van Leuven verwarmen. Het komt er nu op aan de techniek voor het eerst in ons land in de praktijk te testen”, aldus student Thomas Holemans.<br />

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Liesbeth Verhulst, CORE<br />

Docent Stijn De Jonge en ingenieursstudent Thomas Holemans willen volgend jaar met een proefproject van start gaan.<br />

CORE is een van de teamprojecten die studenten aan de KU Leuven<br />

kunnen kiezen binnen het postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs.<br />

CORE is een volledig functioneel bedrijf dat projecten rond efficiënt<br />

en duurzaam energieverbruik ontwikkelt. Dat CORE veel verder gaat dan een<br />

studentenproject, bewijst het plan om tegen 2020 een gebouw in Leuven te<br />

gaan verwarmen met water uit de Dijle. “Concreet gaan we de techniek toepassen<br />

van een conventionele warmtepomp, maar in plaats van energie uit<br />

de bodem of de lucht te halen, onttrekken we ze aan de rivier”, legt Thomas<br />

Holemans, ingenieursstudent en aandeelhouder van CORE, uit. “Een rivier<br />

slaat zonne-energie op in het water. Door een warmtewisselaar op de bodem<br />

te installeren, en deze te koppelen aan een warmtepomp, kunnen we met<br />

die energie een gebouw verwarmen. In theorie kunnen we met deze techniek<br />

20% van Leuven verwarmen, en zo de CO 2<br />

-uitstoot als gevolg van verwarming<br />

met 50% verminderen. Dat maakt de techniek bijzonder duurzaam, meer<br />

nog omdat we de elektriciteit die de warmtepomp nodig heeft, indien mogelijk<br />

door de rivier zelf willen laten opwekken door middel van een turbine.”<br />

Veel stedelijk potentieel<br />

“Grondwarmtepompen vergen een grote investering omwille van de boringen.<br />

Luchtsystemen gebruiken een koudere bron dan oppervlaktewater – het water<br />

van de Dijle is ook in de winter nog vier graden warm – waardoor verwarmen<br />

met rivierwater efficiënter is”, meent docent Stijn De Jonge. “Bovendien is het<br />

in stedelijke omgevingen niet altijd mogelijk om boringen te doen omwille<br />

van de beperkte oppervlakte. Daar komt nog bij dat rivieren in steden zoals<br />

Leuven sterk vernet zijn, waardoor veel bewoners zich dichtbij oppervlaktewater<br />

bevinden. Dat maakt de techniek heel interessant voor oude steden die aan<br />

verduurzaming doen. Ze gebruiken een energiebron die vandaag nog heel<br />

weinig wordt benut.” ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


De techniek verandert,<br />

maar water blijft<br />

Spirotech is al 60 jaar jouw erkende specialist<br />

voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen<br />

voor het optimaal conditioneren van water<br />

in verwarmings- en koelinstallaties in elke<br />

gewenste maat.<br />

Spirotech en haar producten en diensten<br />

zijn te vinden in woningbouw gerelateerde<br />

projecten en in utiliteitsprojecten.<br />

Daarnaast voorzien wij in verwarmingsen<br />

gekoeld watersystemen, maar ook<br />

in stadsverwarmingsnetwerken en<br />

procesverwarming en -koeling in een<br />

productieomgeving.<br />

De systemen zijn de afgelopen jaren enorm<br />

veranderd op technisch gebied. Vroeger<br />

waren er veel hogetemperatuursystemen (cv)<br />

en lagetemperatuursystemen (koeling) met<br />

heel veel staal en robuuste componenten.<br />

Tegenwoordig zien we in moderne installaties<br />

het gebruik van veel verschillende materialen<br />

en kritische componenten, veranderingen in<br />

stook- of koelingstemperaturen, maar ook<br />

veranderingen in druk en systeemvolume.<br />

Met de komst van deze moderne installaties<br />

is systeemvloeistof een steeds belangrijkere<br />

rol gaan spelen. In het laboratorium<br />

van Spirotech worden dag in, dag uit<br />

systeemwateranalyses gedaan om de<br />

kwaliteit van water te meten.<br />

Daarnaast biedt Spirotech een hele range<br />

producten aan zoals expansiesystemen en<br />

lucht- en vuilafscheiders, maar ook diensten<br />

zoals waterbehandeling en advies op maat.<br />

Op deze manier helpen wij installateurs<br />

in een vroeg stadium met het voorkomen<br />

en beheersen van corrosieprocessen,<br />

kalkafzettingen en microbiologische<br />

vervuilingen.<br />

Voor meer informatie:<br />

www.spirotech.com<br />

Maximising Performance for You


Ook Mechelen, verderop aan de Dijle, zou van het water kunnen gebruikmaken. (Beeld: Michiel1972 / Wikimedia Commons)<br />

‘Als onze techniek een van de<br />

gangbare opties wordt naast de<br />

conventionele warmtebronnen,<br />

hebben wij ons doel bereikt’<br />

Eerste testlocatie in België<br />

De techniek is klaar om uit te rollen, alleen de exacte locatie van een proefproject<br />

moet nog worden bepaald. De gesprekken zijn nog aan de gang, maar<br />

hoogstwaarschijnlijk wordt het een bestaand appartementsgebouw met een<br />

zeer goede gebouwschil. De studenten hebben met hun proefproject een primeur<br />

beet, want het zou de eerste testlocatie in België zijn waar de techniek<br />

wordt toegepast.<br />

Het Leuvense stadsbestuur is alvast vragende partij en ook de Vlaamse<br />

Milieumaatschappij zit mee op de kar. “We werken nauw samen met de<br />

VMM aangezien er nog geen regelgeving bestaat rond het gebruik van oppervlaktewater<br />

voor verwarming”, licht Stijn De Jonge toe. “Ook de effecten<br />

op het ecosysteem van de rivier zullen we bestuderen.”<br />

Nog een belangrijke vraag: indien Leuven warmte onttrekt aan de Dijle,<br />

welk effect heeft dat dan in Mechelen, de stad die verder stroomafwaarts<br />

ligt? De VMM wil een solidair systeem uitwerken zodat alle steden langs een<br />

rivier van het water kunnen gebruikmaken. “Er zijn nog een aantal juridische en<br />

financiële aspecten die we moeten uitklaren”, gaat Thomas Holemans verder.<br />

“Denk maar aan wie de warmtewisselaar installeert, want wie is eigenaar<br />

Door een warmtewisselaar op de bodem van de Dijle te installeren, en deze<br />

te koppelen aan een warmtepomp, wil CORE met die energie een bestaand<br />

appartementsgebouw in Leuven verwarmen.<br />

van de rivier? Betalen bewoners alleen een servicecontract of zetten ze samen<br />

een pomp en staan ze in voor het onderhoud ervan? Dat moeten we nog<br />

verder onderzoeken.”<br />

Van testcase naar realiteit?<br />

Heel wat ingenieursbureaus tonen alvast interesse en willen de techniek<br />

toepassen in hun bouwprojecten. “Met CORE willen we vooral het zaadje<br />

planten. Het is aan de sector om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.<br />

Als de techniek een van de gangbare opties wordt naast de conventionele<br />

warmtebronnen, hebben wij ons doel bereikt”, besluit Thomas Holemans. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 13


Eenvoudig verbrandingsattesten<br />

opmaken met nieuwe applicatie<br />

De bouw-en installatiesector is al langer de richting van de digitalisering ingeslagen. Dat heeft Euro-Index goed begrepen. Met de nieuwe mobiele<br />

app EuroSoft Attest maakt Euro-Index het de cv-technicus nu nog eenvoudiger om digitale verbrandingsattesten op te stellen en te beheren.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Euro-Index<br />

‘Er wordt via bluetooth een verbinding opgezet tussen het meettoestel en de tablet of smartphone.<br />

De app neemt automatisch de waarden over die het meettoestel meet.’<br />

Zowel bij het in dienst nemen van een nieuwe verwarmingsketel<br />

als bij periodieke controles dienen<br />

er attesten opgesteld te worden. Vroeger bracht<br />

dit een heuse administratieve rompslomp met zich<br />

mee. Andy Claes, Marketing Manager bij Euro-Index:<br />

“Vroeger moest de installateur attestenboeken aankopen<br />

en die handmatig invullen. Bovendien is er in<br />

elk van de drie gewesten een ander attest vereist.<br />

Euro-Index heeft de papieren attesten al enkele jaren<br />

geleden gedigitaliseerd. Met de nieuwe app gaan<br />

we hier nog een stap verder in.”<br />

Tabbladen<br />

De productontwikkelaars van Systronik, tevens de<br />

fabrikant van de bekende BLAUWE LIJN producten<br />

van Euro-Index, gingen aan de slag om een nieuwe<br />

app te ontwikkelen, die het werk voor de installateur<br />

zo eenvoudig mogelijk zou maken. EuroSoft<br />

Attest werkt via handige tabbladen, zegt Joren<br />

Kooreman, Product Manager bij Euro-Index: “De<br />

applicatie gidst de installateur doorheen een soort<br />

enquête, die hij veld per veld kan invullen. Nadat<br />

hij alle tabbladen heeft doorlopen, worden alle gegevens<br />

opnieuw samengevoegd en creëert de app<br />

automatisch een officieel attest.”<br />

Om een correct attest te kunnen opmaken moeten<br />

er uiteraard rookgasmetingen worden uitgevoerd,<br />

om het rendement van de installatie te bepalen. “Er<br />

wordt via bluetooth een verbinding opgezet tussen<br />

het meettoestel en de tablet of smartphone. De app<br />

neemt automatisch de waarden over die het meettoestel<br />

meet. De installateur hoeft de metingen dus niet<br />

manueel over te typen”, verduidelijkt Claes. “Een bijkomende<br />

troef is dat zowel klant- als installatiegegevens<br />

bewaard en zelfs geïmporteerd kunnen worden.”<br />

Besloten bestandsoverdracht<br />

Kooreman vervolgt: “Vroeger moest de installateur<br />

zijn metingen afprinten. Dat is nu niet meer nodig.<br />

De meting wordt immers via een besloten bestandsoverdracht<br />

naar de applicatie getransfereerd. De meetwaarden<br />

kunnen niet manueel gewijzigd worden: een<br />

belangrijke voorwaarde om aan het einde van de rit<br />

een officieel en betrouwbaar attest te verkrijgen.”<br />

14 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘De applicatie gidst de installateur doorheen een<br />

soort enquête, die hij veld per veld kan invullen.’<br />

‘Het is geen rocket<br />

science voor<br />

de gemiddelde<br />

installateur’<br />

Euro-Index heeft bij de ontwikkeling sterk ingezet<br />

op een heel eenvoudige en intuïtieve<br />

werking, zegt Claes. “Het is geen rocket science<br />

voor de gemiddelde installateur. Hij kan er weinig<br />

verkeerd mee doen, de werking wijst zichzelf<br />

uit, en het bespaart hem heel wat tijd en<br />

administratieve last.”<br />

Niet alleen aan EuroSoft Attest werd er gewerkt, ook een andere app werd ingrijpend vernieuwd:<br />

EuroSoft Live. Deze vrij te downloaden applicatie wordt gebruikt voor allerlei HVAC-metingen,<br />

zoals metingen van druk, temperatuur, luchtkwaliteit of waterdebiet. Kooreman: “Vroeger kon<br />

deze app enkel meetwaarden weergeven en registreren van diverse BLAUWE LIJN meettoestellen.<br />

Nu is EuroSoft Live uitgebracht als rapportagesoftware, inclusief de mogelijkheid grafieken<br />

weer te geven. De installateur verkrijgt zo meteen een uitgebreid rapport. Deze vernieuwing is<br />

een belangrijke troef om na de werkzaamheden discussies te vermijden: het rapport toont immers<br />

ontegensprekelijk aan of het systeem bij de installatie of controle naar behoren werkte.”<br />

Installateurs hoeven slechts één keer te betalen<br />

om de app succesvol te laten communiceren<br />

met hun eigen meettoestel. De applicatie op<br />

zich is wel gratis. Zo is EuroSoft Attest vrij te<br />

downloaden, zodat geïnteresseerden gratis kunnen<br />

testen. Je kan de app koppelen met een<br />

fictief demotoestel, om alle functionaliteiten<br />

te leren kennen. Als er een nieuwe versie van<br />

één van de officiële attesten verschijnt, is het<br />

bovendien mogelijk om de app gewoon te updaten.<br />

De app is beschikbaar voor Android- en<br />

iOS-gebruikers. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


De Pen<br />

Patrick Leenaerts: ‘De tijden van verspillen zonder nadenken zijn voorbij’<br />

16 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen<br />

Patrick Leenaerts<br />

Sales manager bij Engels / Thermo Comfort<br />

HET NIEUWE ENERGIELANDSCHAP KOMT ERAAN<br />

Onze maatschappij schakelt systematisch over naar hernieuwbare energie. Deze realiteit kan niemand<br />

nog ontkennen. Op dit ogenblik wordt meer dan 30% van de elektrische energie opgewekt uit hernieuwbare<br />

energiebronnen, en dit aandeel neemt gestaag toe. Elektriciteit is dus duidelijk de energiedrager<br />

van een ecologische toekomst. Of het nu uw eigen PV-installatie op uw dak betreft, of een windpark in<br />

de Noordzee of een stuwdam: energie uit hernieuwbare bronnen wordt altijd in elektriciteit omgezet.<br />

De uitdaging is nu het ontwikkelen van aangepaste hardware om deze ecostroom zo efficiënt mogelijk te benutten.<br />

De overheid trekt hier trouwens de nodige subsidies voor uit. Nieuwe systemen om te verwarmen, koelen, ventileren,<br />

systemen voor de warmwatervoorziening; en dit in alle gebouwen: groot of klein.<br />

Op dit ogenblik is de prijs van olie laag en die van elektriciteit hoog. Dit zal echter snel veranderen, omdat we van<br />

één ding zeker kunnen zijn: fossiele energiedragers zijn eindig. Experts stellen dat we in 2020 de ‘oliepiek’ zullen<br />

bereiken. Dit betekent dat oliewinnen vanaf dat moment te duur gaat worden, en niet meer lonend is. Meer en<br />

meer wil men de afhankelijkheid van olie- en gasimport verminderen. Alleen energie uit wind, zon en water staat<br />

onbeperkt ter beschikking – onder de vorm van elektriciteit.<br />

‘De klimaatsverandering is geen scenario meer,<br />

maar een realiteit’<br />

De laatste sceptici worden alsmaar stiller: de klimaatsverandering is geen scenario meer, maar een realiteit. En<br />

de vermindering van de CO 2<br />

-uitstoot is geen optie meer, maar simpelweg een noodzaak. Binnen de EU moet de<br />

uitstoot tegen 2030 met 40 procent dalen. Een groot gedeelte van de beschikbare energie wordt besteed aan<br />

huishoudelijke verwarming en warm water. Dit aandeel moet in de toekomst CO 2<br />

-vrij worden. Alleen energie onder<br />

de vorm van elektriciteit, gewonnen uit hernieuwbare bronnen, is volledig klimaatneutraal.<br />

De beste energie is deze die niet wordt verbruikt. De tijden van verspillen zonder nadenken zijn voorbij: energie<br />

besparen wordt sexy. Energie-efficiëntie bij vastgoed verhoogt blijvend de waarde van het gebouw. Geen wonder dat<br />

alsmaar meer passief- en lage energiewoningen worden gebouwd. Veel gemeenten verlagen hun energiebehoefte dan<br />

ook met slimme middelen en worden steeds meer autonoom.<br />

Alleen technologie die hernieuwbaar gewonnen energie slim kan opslaan en verdelen maakt efficiëntie mogelijk.<br />

Er is dus zeker een belangrijke toekomst weggelegd voor elektrisch aangedreven verwarmingstoestellen, onder<br />

welke vorm dan ook. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


NAAR DE BELGISCHE TOP INZAKE BIM<br />

Multi-technisch specialist Imtech Belgium is van alle markten thuis: sectoren als HVAC, elektriciteit en sanitair kennen geen geheimen voor<br />

dit bedrijf. Sinds 2016 zet Imtech Belgium actief in op BIM en het bedrijf merkt dat het belang van BIM intussen exponentieel is toegenomen.<br />

De overstap van 2D AutoCAD naar 3D Revit, en de samenwerking met Stabiplan zijn belangrijke factoren in het succesverhaal.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Imtech Belgium<br />

‘Er zitten intern bij Imtech Belgium genoeg knappe bollen om BIM mogelijk te maken en verder uit te bouwen.’<br />

Wouter Bouttery is sinds 2016 BIM-manager bij<br />

Imtech Belgium. In de jaren voordien kon hij al<br />

praktijkervaring opdoen op de werf en in studiefase.<br />

Zo kon hij de engineering gaan digitaliseren<br />

en automatiseren. “Deze inzichten zijn later, samen<br />

met het 3D-gegeven en Digitale Informatie, in mijn<br />

ervaringen met BIM al goed van pas gekomen.”<br />

Het BIM-team van Imtech Belgium is geëvolueerd<br />

van vijf modelleurs naar meer dan dertig. “BIM<br />

ingeburgerd laten worden is niet zonder slag of<br />

stoot gegaan. Imtech Belgium bestaat bovendien<br />

uit verschillende business units, die elk hun eigenheid<br />

en werkmethodiek kennen. Het vergt tijd,<br />

‘Het vergt tijd, kennis, politieke moed en<br />

voldoende motivatie om succesvolle<br />

BIM-methodieken uit te dokteren’<br />

kennis, politieke moed en voldoende motivatie<br />

om succesvolle BIM-methodieken uit te dokteren.”<br />

3D<br />

Vroeger werkte Imtech Belgium met AutoCAD en<br />

Stabicad for AutoCAD. Intussen is de overstap naar<br />

Revit en Stabicad for Revit een feit. Bouttery: “Natuur-<br />

lijk is Revit complexer en moeilijker hanteerbaar. Er<br />

komt een flink leerproces bij kijken. De druk op onze<br />

modelleurs is niet min.” Zeker niet omdat er in projecten<br />

van Imtech heel vaak tijdsdruk mee gemoeid is.<br />

“Daarom vind ik het als BIM-Manager belangrijk om<br />

iedere bimmer te ondersteunen bij het leerproces en<br />

actief te assisteren bij problem solving.”<br />

18 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘In een BIM-proces dienen alle partijen vanaf de start van het ontwerp aan tafel te zitten, om zo de modellen ter uitvoering klaar te hebben alvorens de werf van start gaat.’<br />

Wouter Bouttery, BIM-manager bij Imtech Belgium.<br />

Bouttery vervolgt: “Wij met Technieken hebben<br />

dan soms nog eens de kans dat we pas in een<br />

latere fase van het project aan bod komen. Daarnaast<br />

kunnen architecturale wijzigingen een<br />

grote impact hebben op alle technieken. In een<br />

BIM-proces dienen alle partijen vanaf de start<br />

van het ontwerp aan tafel te zitten, om zo de<br />

modellen ter uitvoering klaar te hebben alvorens<br />

de werf van start gaat. Wijzigingen tijdens de<br />

uitvoering worden zo beperkt omdat het digitaal<br />

model reeds goedgekeurd is. In realiteit is<br />

dit nog lang niet altijd het geval, maar de eerste<br />

positieve signalen over BIM beginnen zichtbaar<br />

te worden op de werf.”<br />

“Voor het slagen van BIM-projecten hangen we<br />

natuurlijk ook vaak af van andere partijen en<br />

factoren, zoals architectuur, structuur of het<br />

studiebureau: hier zien we ook een exponentiële<br />

stijging in BIM-awareness. Ook de klant speelt<br />

hierin een belangrijke rol”, vertelt Bouttery.<br />

Imtech Belgium en Stabiplan hebben een nauwe<br />

samenwerking om software en werkmethodieken<br />

beter af te stemmen op elkaar. Imtech Belgium modelleert<br />

alle technieken met de Stabiplan-software<br />

Stabicad. “En we kunnen bij Stabiplan op maat gemaakte<br />

opleidingen volgen, en hebben daar reeds<br />

gretig gebruik van gemaakt. Bovendien konden<br />

wij Stabiplan ook helpen met het aanbrengen van<br />

optimaliseringen aan de software”, aldus Bouttery.<br />

De BIM-manager is zeer te spreken over de samenwerking:<br />

“Stabiplan is een partner die luistert en die<br />

ons actief laat meedenken. We hebben allemaal<br />

dezelfde doelstelling: sneller en efficiënter BIMmodellen<br />

opbouwen.”<br />

4D, 5D en 6D<br />

Het spreekt voor zich dat Wouter Bouttery rotsvast<br />

gelooft in het potentieel van BIM. De laatste<br />

stap in de evolutie van BIM is nog lang niet gezet,<br />

meent hij. “In de nabije toekomst zullen we verder<br />

evolueren naar 4D, 5D en 6D. De belangrijkste<br />

uitdaging momenteel is het verder digitaliseren<br />

van werkprocessen en het nog meer betrekken van<br />

de werf in het hele BIM-verhaal.“<br />

De BIM-toekomst binnen Imtech Belgium oogt<br />

veelbelovend, besluit Bouttery: “Alles zit in een<br />

stroomversnelling: de nodige kennis is aanwezig,<br />

het management ziet het belang in van BIM en<br />

heel het bedrijf is klaar om de volgende stappen<br />

in hogere dimensies te zetten. Ik heb de ambitie<br />

om met Imtech Belgium de Belgische top inzake<br />

BIM te bereiken. We zijn een divers bedrijf, de<br />

materie is complex, en er zitten intern bij Imtech<br />

Belgium genoeg knappe bollen om BIM mogelijk<br />

te maken en verder uit te bouwen.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 19


KBSCL FUSION.<br />

De nieuwe generatie<br />

klikbare kabelgoten.<br />

Vergokan is een absolute specialist op het vlak van metalen<br />

kabeldraagsystemen. Sinds de oprichting in 1982 staan we dicht<br />

bij onze klanten en dragen we persoonlijke service hoog in het<br />

vaandel. Daarom denken we elke dag mee met onze klanten en<br />

gaan we continu op zoek naar nog betere oplossingen. Het resultaat<br />

van deze niet-aflatende zoektocht naar optimalisatie heeft<br />

geleid tot een nieuwe generatie kabelgoten.<br />

Maak kennis met de nieuwste standaard op het vlak van kabelgoten! www.kbscl-fusion.com<br />

KLIKBAAR SNEL STERK BETROUWBAAR VOORDELIG HOGE<br />

STANDAARD<br />

Meersbloem-Melden 16 | 9700 Oudenaarde | België | www.vergokan.com


“De kabelgoten klikken in<br />

elkaar zonder gereedschap,<br />

bouten of moeren.”<br />

EEN NIEUWE GENERATIE KLIKBARE KABELGOTEN<br />

Het Oudenaardse Vergokan, fabrikant van metalen kabeldraagsystemen en onderdeel van de Amerikaanse Atkore Group, investeert continu<br />

in innovatieve oplossingen om te beantwoorden aan de nieuwe en toekomstige noden van de markt. Zijn meest recente productlancering is de<br />

klikbare kabelgoot KBSCL FUSION. Initieel mikte Vergokan met dit product op meer installatiegemak voor de klanten-installateurs, maar al snel<br />

bleek dat deze klikbare kabelgoot veel meer in haar mars had.<br />

Tekst en beeld Vergokan<br />

Tijd is de nieuwe rijkdom<br />

Vergokan is van nature een klant- en servicegericht bedrijf en de KBSCL FUSION<br />

kabelgoot past perfect binnen deze filosofie. Tijdens de plaatsing moeten er<br />

minder handelingen worden uitgevoerd. De kabelgootelementen hoeven niet<br />

meer aan elkaar vastgeschroefd te worden, ze klikken simpelweg in elkaar. Het<br />

eindresultaat is een betrouwbaarheid, stevigheid en draagkracht die minstens<br />

even groot zijn als bij de klassieke, geschroefde versie. Bovendien lijnen de<br />

kabelgoten zich bij het vastklikken automatisch uit.<br />

Filip Goris, CEO Vergokan: “Tijd is één van de belangrijkste assets geworden<br />

voor elektro-installateurs en HVAC-professionals. Dankzij ons nieuwe klik- en<br />

‘Bij de plaatsing van elke<br />

kabelgoot kan een tijdswinst van<br />

ruim 15% gerealiseerd worden’<br />

uitlijningssysteem kan bij de plaatsing van elke kabelgoot een tijdswinst van<br />

ruim 15% gerealiseerd worden. Als we dit transponeren naar grote installateurs<br />

met een aanzienlijk personeelsbestand, dan mogen we gerust stellen dat onze<br />

nieuwe KBSCL FUSION kabelgoot op dit vlak een echte gamechanger is.” ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 21


‘Door zijn unieke chemische<br />

samenstelling biedt<br />

zinkmagnesium een betere<br />

weerstand tegen corrosie<br />

dan standaard thermisch<br />

verzinkt staal’<br />

Nieuwe corrosiewerende systemen voor binnen- en<br />

buitentoepassingen<br />

Met zinkmagnesium en zinkaluminium biedt Vergokan 2 nieuwe oplossingen<br />

die staal langdurig beschermen tegen corrosie. De KBSCL kabelgoten zijn vanaf<br />

nu beschikbaar in zinkmagnesium. Door zijn unieke chemische samenstelling<br />

biedt zinkmagnesium een betere weerstand tegen corrosie dan standaard<br />

thermisch verzinkt staal.<br />

Daarnaast zullen de draadgoten van Vergokan binnenkort beschikbaar zijn in<br />

een zinkaluminium coating, die 3x langer mee gaat dan zink alleen en voor<br />

een gladder en sluitender oppervlak zorgt dan zink, ook na vervorming.<br />

Filip Goris: “De nieuwe corrosiebestendige oppervlaktebehandelingen zijn<br />

aan een sterke opmars bezig, maar uiteraard blijft er ook nog een belangrijke<br />

markt voor producten op basis van hot-dip galvanisatie. Als voorbeeld hiervan<br />

haal ik graag een recente realisatie aan in Zeebrugge. Hier werden onze kabelladders<br />

gebruikt bij de aanleg van een oplaadpark met 154 oplaadpalen voor<br />

de grootste Amerikaanse producent van elektrische luxewagens.” ❚<br />

“De kabelgoten lijnen zich bij het vastklikken automatisch uit.”<br />

Andere spelregels, andere aanpak<br />

Filip Goris: “Gebruiksgemak en tijdswinst voor onze klanten-installateurs is één<br />

zaak, logistieke ondersteuning, dus snelheid van levering, een andere. Onder<br />

invloed van het internet en de webwinkels in het bijzonder, is er voor industriële<br />

toeleveringsbedrijven ook veel veranderd. Zo vond er een verschuiving plaats op<br />

het vlak van service. Onmiddellijke beschikbaarheid van de producten is hierbij<br />

van kapitaal belang geworden.”<br />

Ook BIM wint steeds meer aan belang bij Vergokan, met een eigen bibliotheek<br />

die continu wordt uitgebreid. Op die manier kunnen klanten van bij de ontwerpfase<br />

diverse technieken beter op elkaar afstemmen, wat opnieuw resulteert in<br />

een optimaal tijdsgebruik op de werf met tijdsbesparingen die makkelijk oplopen<br />

tot 5 à 6%.<br />

“Een recente realisatie van Vergokan in Zeebrugge: een oplaadpark met 154<br />

oplaadpalen voor de grootste Amerikaanse producent van elektrische luxewagens.<br />

Hier werden kabelladders geïnstalleerd.”<br />

22 | INSTALLATIEENBOUW.BE


HVAC<br />

Kwaliteitsvolle dakdraagstructuren,<br />

beschermkanalen en toebehoren<br />

voor het afmonteren en in dienst<br />

stellen van HVAC&R-installaties.<br />

Eigen studiedienst voor projecten op maat.<br />

Contacteer ons voor een studie.<br />

www.linum.eu<br />

© 18.023- I&B-19<br />

LINUM EUROPE NV - Vijverhoek 53 - 8520 Kuurne<br />

T: 056 35 92 94 - info@linum.eu<br />

18.023 Pub IenB18 BFS systemen 95x267 v<strong>2019</strong>.indd 1 9/01/<strong>2019</strong> 16:08:26


Met een mix van technieken<br />

naar een CO 2<br />

-vrije samenleving<br />

Een populair Chinees spreekwoord luidt: “Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden. Het tweede beste moment is<br />

vandaag.” Dit gezegde is ook van toepassing op hoe we omgaan met de aarde en hoe we de ambitieuze, maar belangrijke klimaatdoelstellingen<br />

kunnen behalen. Als verwarmingsfabrikant met meer dan 80 jaar ervaring is Remeha, tevens marktleider in het groot vermogen, goed<br />

geplaatst om een blik te werpen op de toekomst. De uitdagingen waar de maatschappij in het algemeen en zeker ook de verwarmingssector<br />

voor staan vragen om een snelle, kordate maar tegelijk realistische oplossing.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Remeha<br />

’Iedereen beseft stilaan de sense of urgency.’<br />

Remeha gaat er prat op een langetermijnvisie<br />

naar voren te schuiven. Christophe Leroy, Managing<br />

Director Remeha Belgium: “Onze groep is eigendom<br />

van een stichting, hetgeen betekent dat<br />

wij geen aandeelhouder hebben aan wie wij een<br />

deel van onze winst moeten uitkeren. Wij investeren<br />

elke euro terug in onze activiteit.” Ook wat<br />

betreft energietransitie en verduurzaming verricht<br />

Remeha al jaren onderzoek.<br />

‘De discussie over duurzame en fossiele<br />

technologieën is naast de kwestie’<br />

Geen tijd voor trial & error<br />

“Iedereen beseft stilaan de sense of urgency. Er is<br />

geen tijd voor trial & error. Maar de acties moeten wel<br />

realistisch en betaalbaar zijn.” Leroy vindt dat het<br />

debat niet verengd mag worden tot een discussie<br />

over duurzame en fossiele technologieën. “Volgens<br />

ons is die discussie naast de kwestie: een technologie<br />

kan namelijk niet duurzaam óf fossiel zijn.<br />

24 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Leroy ziet heil in een mix van technieken, die gebruik maken van duurzame en groene energiebronnen.<br />

grootschalige vervangingsoperatie kan resulteren<br />

in een besparing van 2 miljoen ton CO 2<br />

. En dat is<br />

15% van wat we tegen 2030 moeten bereiken.”<br />

Leroy pleit voor realisme wanneer over duurzame<br />

oplossingen gesproken wordt. “Groene elektriciteit<br />

is uiteraard een goede stap vooruit. Alleen is het<br />

onmogelijk om alle nodige energie uit windmolenparken<br />

en zonnepanelen te halen. We verbruiken<br />

vandaag zeven keer zoveel energie voor mobiliteit<br />

en het verwarmen van gebouwen dan elektriciteit.<br />

Het is een illusie dat alles elektrisch kan. Dus de<br />

enige oplossing is om gas ook te verduurzamen,<br />

bijvoorbeeld via waterstofgas.”<br />

‘We zullen moeten werken met de technologieën die vandaag bestaan.’<br />

Het hangt ervan af welke energie gebruikt wordt.<br />

Die moet duurzaam zijn. Elektriciteit die ‘s nachts<br />

in een gascentrale wordt gemaakt is niet duurzaam.<br />

Dus een elektrische warmtepomp is enkel<br />

duurzaam wanneer ze met duurzame elektriciteit<br />

werkt. Op dezelfde manier is een gasketel niet<br />

duurzaam als hij met aardgas werkt, maar is hij<br />

wel duurzaam als hij met groen gas werkt, zoals<br />

bijvoorbeeld waterstofgas.”<br />

Om tegen 2050 CO 2<br />

-neutraal te zijn, moeten er snel<br />

stappen gezet worden. Wachten op een nieuwe,<br />

alles oplossende technologie is geen optie, meent<br />

Leroy. “We zullen moeten werken met de technologieën<br />

die vandaag bestaan. Door het verduurzamen<br />

van onze energiedragers, warmte, elektriciteit<br />

en gas, gaan we naar een duurzame toekomst.”<br />

2 miljoen ton CO 2<br />

Een eerste, noodzakelijke stap is de 1 op 1 vervanging<br />

van een oude verwarmingsketel door een<br />

nieuw, condenserend exemplaar. “Het grootpotentieel<br />

voor energiebesparing en CO 2<br />

-reductie zit in<br />

het bestaande gebouwenpark. Er staan vandaag<br />

meer dan twee miljoen niet-condenserende ketels<br />

in België die vaker meer dan 20 jaar oud zijn. Een<br />

Leroy ziet wel heil in een mix van technieken, die<br />

gebruik maken van duurzame en groene energiebronnen.<br />

Zonnecollectoren, warmtenetten, WKK’s<br />

en natuurlijk warmtepompen zijn allemaal oplossingen<br />

die aandacht verdienen, al zijn geen van<br />

deze technieken altijd en overal van toepassing.<br />

Er moeten heel wat randvoorwaarden vervuld<br />

zijn om een welbepaalde technologie efficiënt te<br />

kunnen gebruiken.<br />

Er bestaat geen toveroplossing: de toekomst zal<br />

hoe dan ook bestaan uit meer dan één technologie,<br />

zo besluit Leroy: “Welke technologie of combinatie<br />

van technologieën gekozen wordt hangt af van<br />

iedere situatie: gaat het om een nieuwbouw, renovatie,<br />

of een simpele vervanging? Wat is het beschikbare<br />

budget, het ambitieniveau, de omgeving, het<br />

energiegebruikersprofiel,…? Al deze aspecten leiden<br />

tot de conclusie welke technologie beter geschikt is<br />

dan een andere.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


THEMA KOELTECHNIEK<br />

‘De interesse voor natuurlijke<br />

koudemiddelen neemt toe’<br />

Het zijn spannende tijden in de koeltechnische sector: de nieuwe F-gassenwetgeving heeft een impact op de gehele sector. Bovendien wordt<br />

efficiënt koelen steeds belangrijker in een maatschappij waarin woningen steeds beter geïsoleerd zijn en het gevaar van oververhitting om<br />

de hoek loert. Tegelijkertijd hebben bedrijven het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Het is dus hoog tijd voor een onderhoud met<br />

Dirk Van De Wynckel en Jurgen Buckinx, respectievelijk voorzitter en directeur van UBF-ACA, sectorfederatie voor koude- en luchtbehandeling.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld UBF-ACA<br />

UBF-ACA, de Belgische beroepsorganisatie voor koude- en luchtbehandeling,<br />

verenigt alle stakeholders die op één of andere manier voeling hebben en bezig<br />

zijn met de materie van koude- en warmteprocessen, waarbij een koudemiddel<br />

dienst doet als warmte- en/of koude overdrager. De vereniging telt om en bij<br />

de 600 leden. Dirk Van De Wynckel: “We zijn de enige federatie die zich zo<br />

specifiek richt op de koeltechnische en warmtepompsector. Met de opmars van<br />

warmtepompen zien we dat bedrijven uit de verwarmingssector, die zich tot nu<br />

toe enkel hebben gericht op fossiele brandstoffen zoals gas en mazout, zich<br />

meer en meer begeven op de markt van de warmtepompen.”<br />

Uiteraard polst UBF-ACA ook regelmatig naar wat leeft onder de leden. Een<br />

bevraging onder installatiebedrijven naar het nut van en de problemen met<br />

kwaliteitslabels als Rescert leverde enkele interessante inzichten op, aldus<br />

Van De Wynckel: “Twee op de drie installatiebedrijven gelooft in kwaliteitslabels,<br />

maar de daaraan gekoppelde opleidingen vond de meerderheid niet<br />

interessant en niet praktijk-of toekomstgericht. Mede op basis van deze conclusies<br />

voorziet het consortium Rescert een bijsturing van het systeem.”<br />

F-gassen<br />

De koeltechnische sector zit in woelig vaarwater. De gewijzigde F-gassenwetgeving<br />

heeft voor een schokeffect gezorgd, zegt Van De Wynckel: “Gefluoreerde<br />

koudemiddelen met een hoge GWP-waarde (het aardopwarmingspotentieel)<br />

worden tegen 2030 aan banden gelegd. Deze maatregel is laat zich voelen<br />

op de markt, door hoge koudemiddelenprijzen en schaarste. Bovendien wordt<br />

‘We verwachten duidelijke richtlijnen en wetgevingen rond de uitbating van koel- en warmtepompinstallaties.’<br />

26 | INSTALLATIEENBOUW.BE


KOELTECHNIEK THEMA<br />

Jurgen Buckinx, directeur van UBF-ACA: ‘Eén van de grootste misvattingen<br />

die binnen het beroep leeft, is dat ‘iedereen’ zich van vandaag op morgen een<br />

koeltechnicus kan noemen.’<br />

Dirk Van De Wynckel, voorzitter UBF-ACA: ‘Er is nood aan de uitbreiding van het<br />

bestaande opleidingsaanbod en aan bijkomende opleidingscentra.’<br />

‘De F-gassenwetgeving heeft<br />

voor een ommekeer gezorgd’<br />

het op de markt brengen van bepaalde apparatuur, werkend met hoge GWPkoudemiddelen,<br />

op korte en middellange termijn verboden. Zo mogen single<br />

split warmtepomp- en aircosystemen vanaf 2025 alleen nog op de markt gebracht<br />

worden met koudemiddelen die een GWP hebben van minder dan 750.<br />

Een hele uitdaging, maar we zien dat de meeste producenten hun gamma<br />

hierop nu al afstemmen.”<br />

“De F-gassenwetgeving heeft voor een ommekeer gezorgd”, voegt Jurgen<br />

Buckinx toe. “Iedereen is er zich ondertussen van bewust dat de toekomst<br />

emissievrij moet worden. De juiste behandeling en correcte afvoer van de<br />

klassieke koudemiddelen uit oude installaties zal eveneens een belangrijke<br />

uitdaging worden. Deze opdracht geef je immers niet zomaar aan de eerste<br />

de beste.” En bovendien biedt nieuwe wetgeving ook uitzicht op nieuwe<br />

kansen, zegt Van De Wynckel: “Aangezien de regels steeds strenger worden<br />

en het normbesef toeneemt, zien we dat de vraag naar alternatieve oplossingen<br />

en de interesse voor natuurlijke koudemiddelen sterk toeneemt.”<br />

Als beroepsorganisatie probeert UBF-ACA zelf ook het overheidsbeleid te beïnvloeden.<br />

“We verwachten vooral meer duidelijkheid en medewerking van de<br />

overheid”, aldus Buckinx. “We verwachten duidelijke richtlijnen en wetgevingen<br />

rond de uitbating van koel- en warmtepompinstallaties, werkend met lage GWP,<br />

brandbare en natuurlijke koudemiddelen. Deze koudemiddelen zijn in de meeste<br />

gevallen zeer toxisch (bijvoorbeeld ammoniak) en/of brandbaar (zoals propaan<br />

en butaan). Momenteel heeft de overheid geen duidelijke spelregels en certificeringstrajecten<br />

opgelegd, waardoor gelijk wie dergelijke installaties kan en mag<br />

bouwen of installeren. Hierdoor kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan.”<br />

Van De Wynckel: “We zien het als een uitdaging om het beroep daarom op te<br />

waarderen en voldoende te beschermen tegen ‘cowboys’, door het invoeren van<br />

bijkomende certificeringsprogramma’s.”<br />

Knelpuntberoep<br />

De grootste uitdaging voor de sector zitten hem in het kennis- en personeelsprobleem,<br />

stelt Jurgen Buckinx: “Eén van de grootste misvattingen die binnen<br />

het beroep leeft, is dat ‘iedereen’ zich van vandaag op morgen een koeltechnicus<br />

kan noemen. Het koeltechnisch en warmtepompvak vereist een grondige<br />

kennis van thermodynamica.” Van De Wynckel vult aan: “Het opleidingsaanbod<br />

inzake nieuwe technieken is eerder beperkt. Er is nood aan de uitbreiding van<br />

het bestaande aanbod en aan bijkomende opleidingscentra. Bovendien is de<br />

zoektocht naar geschikt personeel een dramatisch gegeven. Net zoals andere<br />

technische beroepen is ons beroep een knelpuntberoep. We zien dat de uiteindelijke<br />

instroom naar het beroep elk jaar afneemt.”<br />

UBF-ACA heeft daarom een nieuw project lopen dat het beroep in een hip daglicht<br />

wil stellen. Van De Wynckel: “Zo zijn we een platform aan het ontwikkelen<br />

waar de scholen hun noden aan educatief materiaal kunnen kenbaar maken,<br />

waarna de fabrikanten en groothandelaren hierop kunnen inspelen door het<br />

gevraagde materiaal aan te reiken. Het platform zal tevens uitgebreid worden<br />

met een sectorgerichte bibliotheek, een jeugdgericht kennispark,…” ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 27


THEMA KOELTECHNIEK<br />

‘Iedereen is er zich ondertussen van bewust dat de toekomst emissievrij moet worden.’<br />

Koelvraag neemt toe<br />

De koelvraag wordt steeds belangrijker, zeker in nieuwbouwwoningen.<br />

Vanwege de strenge EPB-eisen en de nadruk op isolatie is oververhitting<br />

een probleem dat steeds vaker voorkomt. “Het is daarom niet verwonderlijk<br />

dat de vraag naar koeloplossingen toeneemt”, zegt Van De Wynckel.<br />

De warmtepomp met omkeerbare functie is hierbij een veel gevraagde<br />

uitkomst. De mythe dat dergelijke systemen energievretende machines<br />

zijn mag ondertussen als ‘antieke waarheid’ beschouwd worden. Warmtepompen<br />

verbruiken op jaarbasis vaak minder dan fossiele brandstoffen.<br />

“Een andere grote misvatting die nog steeds de kop op steekt, is dat een<br />

warmtepomp een veelverbruiker is”, vervolgt Van De Wynckel. “De prestatie<br />

van producten die geproduceerd worden onder de Ecodesing-richtlijn<br />

2009/125/EC worden door middel gecontroleerd door Europa, waarbij er<br />

willekeurige toestellen op de Europese markt worden gekocht en getest door<br />

externe labo’s onder toezicht van Europa. Indien de gemeten prestaties onder<br />

de gepubliceerde prestaties liggen, dan verplicht Europa de fabrikant om dit<br />

type toestel uit de markt te halen.”<br />

Buckinx voorspelt dat er op korte en middellange termijn veel warmtepompen<br />

werkend met Lage GWP- of natuurlijke koudemiddelen zullen bijkomen. “Gezien<br />

deze koudemiddelen veelal tot de types van brandbare koudemiddelen<br />

behoren, en daardoor te kampen hebben met een maximum vullimiet, zal<br />

het een uitdaging worden om de juiste technieken te vinden om hierin een<br />

maximum thermisch vermogen te bekomen. Ook bij de koelinstallaties zien we<br />

een gelijkaardige tendens, al staat men hier al wat verder.”<br />

Volgens UBF-ACA zullen drie belangrijke factoren de technologische evoluties<br />

verder bepalen: de nadruk ligt op ecologische oplossingen, die energetisch en<br />

economisch harmonieus zullen samengaan. ❚<br />

28 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Onverwacht.<br />

Daikin Stylish.<br />

Wanneer innovatie en creativiteit samenkomen<br />

Het Daikin Stylish wandmodel combineert design en geavanceerde technologieën om<br />

een optimaal comfort te bieden. Deze stijlvolle en discrete binnenunit is verkrijgbaar in<br />

3 kleuren en past perfect bij alle interieurstijlen. Deze lucht-lucht warmtepomp heeft<br />

een diepte van slechts 189 mm en is daardoor het smalste wandmodel op de markt.<br />

Dankzij zijn innovatieve eigenschappen biedt de Daikin Stylish het beste op gebied<br />

van comfort, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid.<br />

www.daikin.be


THEMA KOELTECHNIEK<br />

GROENE KOELINSTALLATIE BEWAART FRUIT<br />

IN OPTIMALE CONDITIES<br />

Fresh Warehousing uit Meer slaat reefer-cargo, zoals bananen en ander fruit, op dat in de havens van Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen<br />

aankomt. Een goede koelinstallatie is hierbij van groot belang. De bananen worden bewaard bij een temperatuur van maximum 14 graden. In<br />

de zomer van 2018 was de oude installatie van het bedrijf aan vervanging toe. Na grondig onderzoek naar de noden en opties door TWS Cool<br />

Service, heeft Fresh Warehousing gekozen voor nieuwe chillers van Daikin die beter zijn voor het milieu, enerzijds door de hoge energieefficiëntie,<br />

anderzijds door het koelmiddel R1234ze.<br />

Tekst en beeld Daikin<br />

De bananen worden bewaard bij een temperatuur van maximum 14 graden.<br />

30 | INSTALLATIEENBOUW.BE


KOELTECHNIEK THEMA<br />

De onderhoudskosten van de nieuwe Daikin-installatie zijn lager<br />

Het bedrijf koos met de nieuwe koelinstallatie voor een strategie op lange termijn.<br />

Tot voor kort verkoelde Fresh Warehousing het<br />

fruit met twee koelcentrales met Bitzer compressoren,<br />

die nog aangevuld werd met een aparte<br />

koelgroep. Alles samen was deze koelinstallatie<br />

goed voor meer dan 1.000 kilogram koelvloeistof.<br />

De twee nieuwe Daikin koelmachines van<br />

116 kW en 266 kW met invertgestuurde monoschroef<br />

gebruiken samen echter minder dan<br />

100 kilogram koelvloeistof.<br />

Daarnaast is de koelvloeistof R1234ze van de<br />

nieuwe installatie ook een stuk minder schadelijk<br />

voor het milieu. Dit koelmiddel heeft namelijk<br />

een ‘Global Warming Potential’ of GWP van<br />

slechts zeven. Dankzij de vervanging van de<br />

oude koelvloeistof R130 door R1234ze, daalt<br />

het potentieel CO 2<br />

-equivalent zo met 1.863 ton,<br />

oftewel 99%. Het CO 2<br />

-equivalent is een meeteenheid<br />

die gebruikt wordt om het opwarmend<br />

vermogen van broeikasgassen weer te geven,<br />

met CO 2<br />

als referentiegas. Ook het energieverbruik<br />

voor de koeling is verminderd: door<br />

overdimensionering moet de installatie nooit<br />

op volle toeren draaien, en is de efficiëntie<br />

steeds optimaal.<br />

Zekerheid voor de toekomst<br />

Het bedrijf koos met de nieuwe koelinstallatie voor<br />

een strategie op lange termijn. Want, de installatie<br />

is niet alleen duurzaam op ecologisch vlak, voor<br />

het bedrijf is het ook een pak voordeliger werken<br />

met de Daikin inverter chillers. De prijs van de oude<br />

koelvloeistof was namelijk al enkele jaren stevig<br />

aan het stijgen, waardoor de toekomstige kostprijs<br />

moeilijk te voorspellen werd. Daikin garandeert<br />

dat het huidige koelmiddel R1234 ZE nog minstens<br />

15 jaar verkrijgbaar zal zijn, met minder risico op<br />

grote prijsstijgingen.<br />

De onderhoudskosten van de nieuwe Daikin-installatie<br />

zijn lager. Het pand van Fresh Warehousing<br />

staat meestal behoorlijk vol met bananendozen.<br />

De techniekers moesten dus manoeuvreren tussen<br />

de dozen om lekcontroles uit te voeren, wat het<br />

een erg tijdrovende klus maakte. “Door met deze<br />

nieuwe chillers te werken, is het uitvoeren van lektesten<br />

veel eenvoudiger geworden aangezien deze<br />

enkel nodig zijn rond de installatie die buiten het<br />

magazijn staat”, aldus Maarten Verbiest van TWS<br />

Cool service. “Volgens mij heeft deze installatie<br />

zich binnen de drie à vier jaar terugverdiend. Dit<br />

‘Deze installatie<br />

heeft zich binnen<br />

de drie à vier jaar<br />

terugverdiend’<br />

door de lagere onderhoudskosten, de kleinere hoeveelheid<br />

koelvloeistof en de veel hogere efficiëntie<br />

met de nieuwe Daikin chiller”, voegt hij nog toe.<br />

Het constant houden van de temperatuur tijdens de<br />

werken bracht heel wat uitdagingen met zich mee.<br />

“We hebben de hele installatie uitgevoerd, terwijl<br />

de oude koelers nog aanstonden. Toen we eenmaal<br />

klaar waren om over te schakelen, was het noodzakelijk<br />

dat de chillers in een fractie van een seconde<br />

aansprongen. Daar zijn de installateurs ook in geslaagd.<br />

De werken vonden plaats in hartje zomer,<br />

dus we zijn héél vroeg ’s ochtends begonnen, zodat<br />

er geen risico was dat loods in de volle middagzon<br />

ongekoeld zou zijn. Gelukkig verliep alles vlot”, zegt<br />

Kris Mertens, de projectingenieur van Daikin. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 31


THEMA KOELTECHNIEK<br />

UNIEKE KOELTOEPASSING CREËERT IDEALE<br />

OMSTANDIGHEDEN VOOR BREIMACHINE<br />

IFG Cresco, een divisie van IFG Exelto NV, uit Lokeren verbreedde in<br />

april zijn gamma agrotextiel met een gebreide variant. Een constante<br />

temperatuur en hoge luchtvochtigheid zijn cruciaal om de hoogtechnologische<br />

breimachine optimaal haar werk te laten doen. “Colt<br />

International ontwikkelde daarom voor ons een specifiek ontwerp op<br />

basis van zijn CoolStream-gamma”, zegt Geert Pets, project engineer<br />

bij IFG Cresco.<br />

Tekst Wouter Polspoel<br />

| Beeld Colt International<br />

De site van IFG Cresco in Lokeren telt meer dan honderd weefgetouwen.<br />

Hoewel er ook industriële weefsels geproduceerd worden, ligt de focus op<br />

agrotextiel. Binnen dat segment zet het bedrijf, met zijn merk Phormium, in<br />

op de laatste trends in de tuinbouwsector. Het betreft voornamelijk productie<br />

van grond- en schermdoeken voor professionele kassen, een snelgroeiende<br />

markt met specifieke noden. Om daaraan tegemoet te komen, konden investeringen<br />

niet uitblijven.<br />

Statische elektriciteit<br />

“Sinds april zijn wij het enige bedrijf dat naast geweven agrotextiel ook<br />

gebreide doeken aanbiedt”, vertelt Geert Pets, project engineer bij IFG Cresco.<br />

“De klimatisatie van de ruimte waar de breimachine staat, is van cruciaal belang<br />

om het productieproces optimaal te laten verlopen. Zo moet de temperatuur<br />

er constant zijn en de luchtvochtigheid redelijk hoog. De machine verknoopt<br />

tien keer per seconde 6.000 fijne synthetische draden. Indien aan die<br />

twee voorwaarden niet voldaan wordt, zal het garen statisch geladen worden,<br />

wat fouten of het vastlopen van de machine veroorzaakt. We besloten in zee<br />

te gaan met Colt International, dat over de geschikte koelinstallatie beschikte.”<br />

“De CoolStream, een zogenaamde all season-toepassing”, pikt Antonio Graña-<br />

Martinez, technisch adviseur bij de expert op het gebied van klimaattechniek,<br />

brandveiligheid, rook- en warmteafvoer, buitenzonwering en daglichttechniek,<br />

in. “Dat beproefde systeem koelt de lucht op basis van waterdamp.<br />

Traditionele airco zou voor droge lucht zorgen en vreet energie. De Cool-<br />

Stream zorgt daarentegen voor extra vochtige lucht in de zomer, en heeft<br />

een laag energieverbruik. De CoolStream heeft als bijkomend voordeel dat hij<br />

zorgt voor een lichte overdruk in de ruimte omdat het toestel altijd ventileert<br />

met een hoeveelheid buitenlucht. Daardoor hebben stofdeeltjes, een grote<br />

vijand voor de machine, geen kans op infiltratie.”<br />

Aangezien het dak paraboolvormig is, werd de unit aan de achterkant van het<br />

gebouw op de begane grond geplaatst.<br />

Grote onbekende<br />

Het ging om maatwerk. “Het uitblaaspatroon moest zo ontworpen worden<br />

dat over een lengte van zes meter (de lengte van de machine) verse, gekoelde<br />

en vochtige lucht de ruimte wordt ingeblazen. Dat is bereikt met textielkanalen.<br />

Wat het ontwerpen bemoeilijkte, was dat de breimachine er nog<br />

32 | INSTALLATIEENBOUW.BE


KOELTECHNIEK THEMA<br />

Het uitblaaspatroon moest zo ontworpen worden dat over een lengte van zes meter, de lengte van de machine, verse, gekoelde en vochtige lucht de ruimte wordt ingeblazen.<br />

‘De hittegolf in mei was een grote<br />

test voor de installatie, maar ze<br />

doorstond die met verve’<br />

niet stond toen wij de noodzakelijke thermische metingen gingen doen. De<br />

opwarming die de machine zou veroorzaken was dus een grote onbekende.<br />

Maar we slaagden er toch in een juist ontwerp af te leveren.”<br />

Geert Pets: “Groot voordeel aan het ontwerp is dat onze verwarming behouden<br />

kon blijven, wat scheelde in de investeringskost. De unit werd trouwens<br />

aan de achterkant van het gebouw op de begane grond geplaatst en niet op<br />

het dak, gezien dat een paraboolvorm heeft. Colt International gebruikte een<br />

gigantische kraan om de unit over het gebouw te tillen; spectaculair om zien.<br />

De luchtafvoer gebeurt wel langs het dak, via een natuurlijke afvoerverluchter<br />

die geïntegreerd werd in de bestaande lichtstraat.”<br />

Ook personeel tevreden<br />

“De hittegolf in mei was een grote test voor de installatie, maar ze doorstond<br />

die met verve. Ook onze werknemers appreciëren de CoolStream, die voor een<br />

aangenamer, gezonder en productiever binnenklimaat zorgt.<br />

De koelinstallatie, die één keer per jaar een onderhoudsbeurt krijgt en zich<br />

laat monitoren met een speciale app, is ook bijzonder duurzaam. “Wij willen<br />

in de toekomst immers volop inzetten op verduurzaming. Zo produceren wij<br />

weefsels uit hernieuwbare materialen, stappen we binnenkort over op elektrische<br />

vorkliften en zal ons milieumanagementsysteem nog dit jaar gecertificeerd<br />

zijn volgens ISO 14001.”<br />

Antonio Graña-Martinez (l.) en Geert Pets naast de breimachine,<br />

met achter hen de CoolStream.<br />

“Het is niet uit te sluiten dat er in de nabije toekomst nog meer breimachines<br />

bij komen. We hopen dan opnieuw met Colt International in zee te kunnen<br />

gaan”, besluit Geert Pets. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


IoT


KOELTECHNIEK THEMA<br />

Roots niet uit het oog verloren<br />

Uitgebreid aanbod voor de koeltechnische installateur<br />

Linum Europe heeft inzake HVAC een ijzersterke reputatie opgebouwd, maar ook op gebied van koeltechniek is het bedrijf een actieve speler.<br />

Meer zelfs: toen Fred Vanderbeke Linum in 1983 oprichtte was de firma in de eerste plaats actief in toebehoren voor koel-en vriesinstallaties<br />

en rekstellingen. 36 jaar later is dit nog steeds een belangrijk onderdeel van het Linum-gamma. Robbie Naessens, Marketing Manager Linum<br />

Europe: “Inzake HVAC-oplossingen zijn we enorm sterk gegroeid, maar we verloochenen nooit onze roots.”<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Linum Europe<br />

OEM en-of vervangdichtingen op maat voor<br />

koelmeubelen, huisspecialiteit bij Linum Europe.<br />

‘Vroeger waren glasdeuren vooral standaard aluminiumkleurig, nu is er een stijgende vraag naar zwarte<br />

deuren en de bijhorende zwarte FIFO-rekken voor flesjes en blikken.’<br />

Linum verzorgt niet de koeling zelf, verduidelijkt<br />

Naessens: “We leveren bijvoorbeeld geen koelgassen,<br />

verdampers of compressoren. We kunnen wel<br />

helpen met allerhande componenten en servicetoebehoren<br />

voor de montage en het onderhoud<br />

van een koeltechnische installatie.” Linum is verdeler<br />

van onder meer glasdeuren, rekken, sluitingen,<br />

plinten, profielen en scharnieren. Al deze<br />

producten zijn ontworpen voor gebruik in geklimatiseerde<br />

omstandigheden.<br />

Breed aanbod<br />

Net als in de HVAC-markt bestaat het klantenbestand<br />

van Linum voor koeltechniek voornamelijk uit<br />

installateurs, in dit geval de installateurs die zich<br />

specialiseren in koeltechnieken. Linum levert nooit<br />

rechtstreeks aan de eindklant. Naessens: “We zetten<br />

in op een breed aanbod, zodat de installateur<br />

bij ons alles kan vinden wat hij nodig heeft.”<br />

Het gamma is dus sterk gevarieerd: zo is Linum<br />

de verdeler van de tweecomponenten isolatieschuimen<br />

van Froth-Pak (professioneel schuim<br />

met hoge isolatiewaarde), koelbeslag van onder<br />

meer Fermod, rekstellingen voor koelkamers van<br />

het merk Fermostock, en glasdeursystemen van<br />

Cisaplast. Naessens: “Het type glasdeur bepaalt<br />

toch voor een stuk mee de sfeer in de winkel. We<br />

volgen de trends op de markt: vroeger waren de<br />

deuren vooral standaard aluminiumkleurig, nu is<br />

er een stijgende vraag naar zwarte deuren en de<br />

bijhorende zwarte rekken voor flesjes en blikken.”<br />

Opvolging en snelheid zijn van groot belang in de<br />

koeltechnische sector, zeker bij problemen. “Alle<br />

producten in de koelcel moeten immers voedingsgeschikt<br />

blijven. De koeltechnieker moet snel kunnen<br />

reageren op pannes, en dus is het belangrijk<br />

dat hij bij ons snel geholpen kan worden. Daarom<br />

Fermod, gespecialiseerd deurbeslag voor koel- en<br />

vriesceldeuren.<br />

hebben we altijd een ruime voorraad aan serviceproducten,<br />

zoals scharnieren en sluitingen, maar<br />

ook deurdichtingen, waarvoor we zelfs gepast<br />

maatwerk kunnen aanbieden”, zegt Naessens.<br />

Nieuwe locatie<br />

Om haar installateurs in de toekomst nog beter<br />

te kunnen bedienen, plant Linum Europe heel<br />

binnenkort een verhuis naar een nieuwe, grotere<br />

locatie. “We blijven wel in Kuurne, waar tenslotte<br />

onze roots liggen”, zegt Naessens. “Al onze afdelingen<br />

verhuizen naar een gloednieuw gebouw<br />

van 35.000 m². We hebben daar meer ruimte ter<br />

beschikking, en kunnen dus nog beter én sneller<br />

inspelen op de noden van de installateurs.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


ALL-ROUND<br />

KLIMAATOPLOSSING<br />

KOELING VENTILATIE WARMTETERUGWINNING VERWARMING<br />

PROJECT Balta Home<br />

Kies voor Colt Klimaattechnieken<br />

CoolStream S•T•A•R serie & ColtAir<br />

COOLSTREAM: ventilatie, natuurlijke koeling, verwarming en filtering<br />

COLTAIR: moduleerbaar luchtbehandelingssysteem voor grote industriële ruimtes<br />

TYPHOON: mechanische afvoer<br />

De perfecte combinatie voor het duurzaam koelen en verwarmen via natuurlijke koeling en ventilatie het hele jaar door.<br />

Het energiebesparende alternatief voor de industrie.<br />

TOEPASSINGSGEBIEDEN<br />

• Textielindustrie<br />

• Kunstof-, verpakkings- en voedingsindustrie<br />

• Industriële hallen<br />

• Distributiecentra<br />

• Opslag-, evenementen- en logistieke hallen<br />

“Expertise built on proven experience”<br />

+32 15 28 60 80 | info@be.coltgroup.com | www.coltinfo.be


Het TF1 Fernox Filter assortiment...<br />

TF1 COMPACT FILTER<br />

¾" & 22mm<br />

TF1 TOTAL FILTER<br />

¾" & 1"<br />

22mm & 28mm<br />

TF1 OMEGA FILTER<br />

¾" & 1"<br />

22mm & 28mm<br />

TF1 OMEGA FILTER+<br />

1¼" & 1½"<br />

TF1 DELTA FILTER<br />

2"<br />

1 Beschermt de ketel<br />

en de volledige CV<br />

installatie.<br />

2 Verlengt de<br />

levensduur en<br />

vermindert het aantal<br />

storingen.<br />

3 Verwijdert magnetiet<br />

en niet-magnetische<br />

vervuiling.<br />

4 Gemakkelijk te<br />

installeren en snel te<br />

reinigen.<br />

5 Geen verlies van<br />

debiet - grote filter<br />

capaciteit.<br />

Alle filters zijn<br />

conform NBN14868<br />

De perfecte partner voor het<br />

Fernox TF1 Filter assortiment<br />

Fernox Hoge Mauw, 1050 BE-2370 Arendonk | Tel: 014 44 50 01 | Email: belgium@fernox.com<br />

www.fernox.com<br />

Viega Smartpress<br />

Uitstekende radiussen en<br />

geringe doorsnedevernauwing<br />

voor meer druk.<br />

smartpress.viega.be<br />

Met zekerheid meer druk<br />

Optimale zètawaarden, doeltreffende optimalisatie tegen drukverliezen en persingen zonder O-ring of<br />

tijdrovend kalibreren zijn maar enkele voordelen van het innovatieve perssysteem. Dankzij de veilige,<br />

snelle verwerking en de hoogwaardige materialen roestvrij staal en brons is het systeem perfect<br />

geschikt voor elke drinkwater- en verwarmingsinstallatie. Viega. Connected in quality.<br />

1 2<br />

54 mbar<br />

318 mbar<br />

Smartpress Standaard<br />

1. Minimale doorsnedevernauwingen en<br />

stromingsgunstige radiussen voor<br />

optimale doorstromingseigenschappen<br />

2. Tot 80% minder drukverliezen en<br />

zètawaarden tov gangbare fittingen


THEMA KOELTECHNIEK<br />

Koelen zonder risico op corrosie<br />

De Rittal Blue e+ koelaggregaten zijn voortaan ook leverbaar in roestvast staal. Ze bieden een koelvermogen van 1,6 kW tot 5,8 kW.<br />

Deze verbeterde uitvoering is bijzonder geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, waar hoge niveaus<br />

van corrosiebescherming vereist zijn.<br />

Tekst en beeld Rittal<br />

De nieuwe roestvaststalen koelers van de Blue e+<br />

reeks zijn speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen.<br />

Hun behuizing in rvs maakt ze bijzonder<br />

geschikt voor toepassingen die hoge niveaus van<br />

corrosiebescherming vereisen. Typische voorbeelden<br />

zijn de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de<br />

verwerkende industrie, waar frequente schoonmaakbeurten<br />

de norm zijn.<br />

Deze nieuwe versies van de koelaggregaten behoren<br />

tot beschermingsklasse IP 55 en zijn voortaan leverbaar<br />

uit stock. Net als de andere Blue e+ apparaten,<br />

werken ze met een zeer energie-efficiënte hybride<br />

technologie en zijn ze verkrijgbaar in vijf verschillende<br />

koelvermogens variërend van 1,6 kW tot 5,8 kW<br />

‘Het energieverbruik<br />

ligt zeer laag, omdat<br />

de koelaggregaten<br />

geen compressor<br />

nodig hebben<br />

om te werken’<br />

Hybride technologie voor<br />

energiebesparing<br />

Hybride technologie maakt gebruik van een<br />

combinatie van een ‘heat pipe’ en conventionele<br />

compressortechnologie. In veel gevallen, bijvoorbeeld<br />

wanneer de buitentemperatuur relatief laag<br />

is, biedt de ‘heat pipe’ voldoende koelvermogen.<br />

Het energieverbruik ligt zeer laag, omdat de<br />

koelaggregaten geen compressor nodig hebben<br />

om te werken. De extra compressor wordt alleen<br />

ingeschakeld wanneer een grotere koelcapaciteit<br />

vereist is. Alle compressoren werken met snelheidsgeregelde<br />

aandrijvingen en zijn daarom<br />

bijzonder energie-efficiënt.<br />

De lagere temperatuurafwijkingen binnen de<br />

behuizing betekenen bovendien dat de compo-<br />

Blue e+ koelunits zijn eenvoudig en intuïtief te bedienen via een modern aanraakscherm dat de basisinstellingen<br />

en statusberichten weergeeft.<br />

nenten een langere levensduur hebben. Over<br />

het algemeen gebruiken koelunits van de Blue<br />

e+ reeks, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden<br />

en de toepassing, gemiddeld 75%<br />

minder energie dan een conventionele compressorkoeleenheid.<br />

Door hun meerspanningsvermogen<br />

zijn de koelers eenvoudig wereldwijd<br />

te bedienen op alle gangbare netspanningen<br />

en -frequenties.<br />

Gebruiksvriendelijke bediening<br />

Blue e+ koelunits zijn eenvoudig en intuïtief te<br />

bedienen via een modern aanraakscherm dat de<br />

basisinstellingen en statusberichten weergeeft.<br />

De bediening gebeurt via het apparaat zelf of<br />

via een smartphone app die een haast identieke<br />

gebruikersinterface biedt. Een andere optie is de<br />

IoT-interface die de koelunit moeiteloos integreert<br />

in een Industrie 4.0 omgeving. ❚<br />

38 | INSTALLATIEENBOUW.BE


KOELTECHNIEK THEMA<br />

Alle compressoren werken met snelheidsgeregelde<br />

aandrijvingen en zijn daarom bijzonder energie-efficiënt.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 39


Adviseer voortaan<br />

propaan.<br />

Download<br />

de infobrochure<br />

voor partners op<br />

www.primagaz.be/<br />

partners.<br />

Comfort van gas, waar je maar wil.<br />

Propaangas van Primagaz is een veilige, voordelige en eenvoudige energieoplossing voor woningen die<br />

niet aansluitbaar zijn op het aardgasnetwerk. Je klanten hebben de keuze tussen een bovengrondse of een<br />

ondergrondse tank. En met biopropaan bied je een prachtig alternatief voor de meest milieubewuste klant.<br />

Primagaz biedt je advies en technische ondersteuning. Of het nu gaat<br />

om een professioneel of huishoudelijk project, één of meerdere wooneenheden,<br />

we helpen je graag verder.<br />

Ontdek alle voordelen van een partnership met Primagaz op<br />

www.primagaz.be/partners.<br />

primagaz.be<br />

PZ-409-Ad-Tipgevers-<strong>Installatie</strong>&<strong>Bouw</strong>.indd 1 08/07/<strong>2019</strong> 10:12<br />

Koelaggregaten<br />

Blue<br />

NIEUW - Vanaf nu ook<br />

verkrijgbaar in roestvast staal<br />

Rittal nv/sa<br />

Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren<br />

T 09 353 91 11 - info@rittal.be - www.rittal.be


Comfort Energy Safety Installation Maintenance<br />

De ambitie van Belimo<br />

is een gezondere<br />

leefomgeving met een<br />

optimaal ruimtecomfort.<br />

De intelligente<br />

regelingen van Belimo<br />

dragen wezenlijk bij aan<br />

de energie efficiëntie<br />

van gebouwen.<br />

Belimo streeft naar<br />

meer veiligheid in<br />

gebouwen en verhogen<br />

de bescherming<br />

van personen en<br />

eigendommen.<br />

Eenvoudige installatie<br />

& inbedrijfsname van<br />

Belimo producten<br />

reduceren de installatiekosten<br />

en vereenvoudigen<br />

het monteren.<br />

Transparantie,<br />

efficiënt onderhoud en<br />

systeemoptimalisatie<br />

zijn voor Belimo van<br />

cruciaal belang.<br />

BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen<br />

Tel. +31 (0)578 576836, Fax +31 (0)578 576915, info@belimo.nl, www.belimo.nl


SECTORFEDERATIE GAS VRAAGT<br />

TECHNOLOGISCH NEUTRALE AANPAK VAN OVERHEID<br />

Met de publicatie van de startnota voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, steekt een aloude discussie opnieuw de kop op.<br />

Wat met verwarming op fossiele brandstoffen, zoals gas en stookolie? De startnota spreekt alvast van een uitfasering van vervuilende<br />

verwarmingstoestellen. Hoog tijd voor Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij sectorfederatie gas.be, om de puntjes op de i te zetten<br />

wat betreft de opportuniteiten van aardgas om de klimaatdoelstellingen te behalen.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld gas.be<br />

Een recente studie van de Universiteit Gent toonde aan dat het vervangen van oudere gas-en stookolieketels door gascondensatieketels voor een BKG-emissiereductie van<br />

32% kan zorgen.<br />

In de regeringsonderhandelingen komt onder meer een verbod op stookolieketels<br />

bij nieuwbouwwoningen vanaf 2021 aan bod. Ook installaties op<br />

aardgas zouden ‘strenger aangepakt worden’. Didier Hendrickx nuanceert<br />

het potentieel van die maatregel. “De geplande ontwikkelingen op het gebied<br />

van stedenbouwkundige verplichtingen zijn ongetwijfeld een stap in<br />

de goede richting. Maar aangezien jaarlijks ongeveer 1% van de woningen<br />

wordt vernieuwd (zware renovatie inbegrepen), zou het een eeuw duren om<br />

het volledige huidige woningpark te vernieuwen. Dit betekent dat een overgangsperiode<br />

nodig is.” Hendrickx verwacht dat de overheid kiest voor een<br />

aanpak die technologisch neutraal is. “Er bestaan heel wat diverse oplossingen<br />

voor de verwarmingssector, en er bestaat geen unieke toveroplossing.”<br />

Emissiereductie van 32%<br />

Investeren in isolatie is een deel van de oplossing, maar om de klimaatdoelstellingen<br />

tegen 2030 te behalen, is er meer nodig. Het vervangen van oudere<br />

gas-en stookolieketels door gascondensatieketels biedt mogelijkheden, stelt<br />

Hendrickx. “Een recente studie van de Universiteit Gent toonde aan dat zo’n<br />

maatregel voor een BKG-emissiereductie van 32% kan zorgen. Dit is een eenvoudig<br />

realiseerbare hefboom. De impact is bovendien aanzienlijk, aangezien<br />

‘Er bestaat geen<br />

unieke toveroplossing’<br />

nog bijna 40% van de huishoudens zich vandaag de dag verwarmt met<br />

stookolie. Ook de luchtkwaliteit gaat erop vooruit bij zo’n vervangingsoperatie,<br />

vanwege een geringere uitstoot van fijnstofdeeltjes. Gas is verantwoordelijk<br />

voor slechts 1% van de uitstoot van fijnstof die voortkomt uit de verwarming<br />

van onze huizen.”<br />

Gas is geen vijand van ‘groene’ technologieën zoals een warmtepomp of<br />

zonnepanelen, aldus Hendrickx. Ze kunnen immers gecombineerd worden.<br />

“Zo bestaan er bijvoorbeeld gaswarmtepompen met een seizoensgebonden<br />

rendement van 135% (of een equivalent van elektrische COP van 3,5) op<br />

primaire energie. En intussen zijn er ook veelbelovende technologieën op de<br />

markt met een primair energierendement van ongeveer 150% (thermodynamische<br />

ketels). Honderden brandstofcellen op aardgas draaien al in België.<br />

Alle deze nieuwe gastoepassingen zijn A ++ .”<br />

42 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Biomethaan<br />

Ook de innovaties inzake ‘groen gas’, spelen volgens de Public Affairs Manager<br />

een belangrijke rol. Een stille getuige daarvan is de eerste injectie van biomethaan<br />

in het aardgasnet van Fluvius door de intercommunale IOK te<br />

Merksem, in november 2018. En daar blijft het niet bij, zegt Hendrickx. “Het<br />

potentieel van injecteerbaar biomethaan in het Belgische gasnet wordt op<br />

10% van het huidige aardgasverbruik geschat. Dit cijfer zal naar verwachting<br />

nog stijgen. De dichtheid van het Belgisch aardgasnet maakt het mogelijk<br />

bijna 70% van biomethaanpotentieel te valoriseren. De valorisatie door injectie<br />

is dus geografisch relevant, maar ook energetisch. Bij injectie wordt immers<br />

meer dan 90% van de geproduceerde energie gevaloriseerd, tegenover 40 à<br />

80% in geval van gebruik van biogas voor warmtekrachtkoppeling. Groen gas<br />

gebruiken betekent een energie gebruiken die soms 100% CO 2<br />

-neutraal is.”<br />

De dichtheid van het Belgisch aardgasnet maakt het mogelijk bijna 70% van<br />

biomethaanpotentieel te valoriseren.<br />

Hendrickx vervolgt: “De Gas for Climate-studie van maart <strong>2019</strong> schat het<br />

Europees potentieel van hernieuwbaar en koolstofarm gas op 270 miljard<br />

m³/jaar in 2050 en toont aan dat een besparing van 217 miljard euro per<br />

jaar mogelijk is met dit hernieuwbaar gas-scenario, ten opzichte van een<br />

‘full electric’-scenario.” ❚<br />

‘Aangezien jaarlijks ongeveer 1% van de woningen wordt<br />

vernieuwd, zou het een eeuw duren om het volledige<br />

huidige woningpark te vernieuwen.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 43


THEMA LEIDINGEN & KOPPELINGEN<br />

SNELLE, EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE PERSKOPPELINGEN<br />

De professionele producten en systemen van COMAP bieden een antwoord op alle problemen in verband met sanitair, verwarming,<br />

airconditioning, waterkwaliteit en sanitair kraanwerk. Zo bevat het aanbod een volledig gamma vloerverwarming en kraanwerk voor<br />

radiatoren. Daarnaast lanceerde COMAP dit jaar de derde generatie MultiSkin perskoppelingen voor meerlagenbuizen.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld COMAP<br />

Sinds 1947 behoort COMAP tot de meest gerenommeerde<br />

merken op het vlak van verwarming<br />

en sanitair. Zo zijn de koppelingen van de merken<br />

MultiSkin, de thermostaatkranen van SAR en de<br />

thermostaatkoppen van SENSO echte referentieproducten<br />

voor de bouwprofessional.<br />

‘Een koppeling kan in 7 seconden tot stand<br />

worden gebracht, en dit zonder de risico’s<br />

die gepaard gaan met lassen’<br />

Het belang van een goede perskoppeling valt niet<br />

te onderschatten, zegt Frédéric Boels, Marketing<br />

Manager bij COMAP: “Een installateur verwerkt<br />

op elke werf tientallen perskoppelingen, soms ook<br />

in inbouw bij muren of vloeren. De belangrijkste<br />

vereiste is de garantie op een lekvrije verbinding.”<br />

Het gamma meerlagenbuizen van COMAP is geschikt<br />

voor toepassingen in sanitaire oplossingen<br />

en in centrale verwarmings- en airconditioningsinstallaties.<br />

De MultiSkin meerlagenbuizen zijn in<br />

verschillende diameters beschikbaar. Dankzij hun<br />

kern van aluminium zijn ze bestand tegen extreme<br />

temperaturen en druk. De sluiklastechniek van<br />

deze kern garandeert een homogene dikte en een<br />

maximale zuurstofafdichting over de volledige<br />

lengte van de buis. De dikte van de aluminium<br />

laag garandeert de vormvastheid van de buis. De<br />

meerlagenbuizen zijn in verschillende configuraties<br />

beschikbaar: onbeschermd, met mantelbuis,<br />

geïsoleerd en gekoppeld.<br />

MultiSkin perskoppelingen<br />

Om de meerlagenbuizen snel, eenvoudig en efficiënt<br />

te koppelen, lanceerde COMAP dit jaar<br />

de derde generatie MultiSkin perskoppelingen.<br />

Deze perskoppelingen voor meerlagenbuizen<br />

combineren alle eigenschappen van kunststof<br />

en metalen oplossingen. Dankzij deze perskoppelingen<br />

kan een koppeling in 7 seconden tot<br />

stand worden gebracht, en dit zonder de risico’s<br />

die gepaard gaan met lassen.<br />

COMAP heeft de perskoppelingen voorzien van enkele<br />

speciale eigenschappen die corrosie tegengaan.<br />

De Visu-Control®-ring, die kan worden losgemaakt,<br />

geeft een directe visuele en tastbare perscontrole.<br />

Doordat de gleuf in de persbek altijd perfect<br />

op de Visu-Control®-ring de juiste onverschuifbare<br />

positie inneemt gebeurt de persing altijd<br />

op de juiste plaats. De koppelingen zijn eveneens<br />

Om de meerlagenbuizen snel, eenvoudig en efficiënt te koppelen, lanceerde COMAP dit jaar de derde<br />

generatie MultiSkin perskoppelingen.<br />

44 | INSTALLATIEENBOUW.BE


LEIDINGEN & KOPPELINGEN THEMA<br />

‘De belangrijkste vereiste is de garantie op een lekvrije verbinding.’<br />

voorzien van een beschermingsdop waardoor<br />

het binnendringen van onzuiverheden tijdens het<br />

opslagen verhinderd wordt.<br />

COMAP heeft de perskoppelingen bovendien<br />

voorzien van enkele speciale eigenschappen die<br />

corrosie tegengaan. De inox pershuls speelt hierin<br />

een belangrijke rol. Bovendien zijn de perskoppelingen<br />

vertint aan de binnen- en buitenzijde. Ook<br />

dit biedt bescherming tegen corrosie. Zo kan de<br />

koppeling perfect worden ingebouwd in de dekvloer<br />

of de muur, zonder deze bijvoorbeeld in tape<br />

te moeten inwikkelen.<br />

Hoog werkcomfort<br />

De meerlagenbuizen bieden een hoog werkcomfort,<br />

zijn makkelijk te vervoeren, en eenvoudig<br />

te plaatsen. Bovendien kunnen ze met de hand<br />

gebogen worden. Dat maakt het eenvoudiger om<br />

snel te plaatsen.<br />

COMAP speelt ook in op de digitale evolutie, met de MyCOMAP applicatie.<br />

Door middel van een buissnijder wordt de meerlagenbuis<br />

op de juiste lengte afgesneden. Met<br />

het kalibreergereedschap van COMAP wordt<br />

de buis weer rond gemaakt en met een schuine<br />

kant voorzien. Nadien wordt de meerlagenbuis<br />

met een licht draaiende beweging tot voorbij<br />

het kijkvenster in de perskoppeling gebracht. De<br />

installateur kan nu persen en nadien de Visu-<br />

Control®-ring verwijderen (optioneel).<br />

MyCOMAP<br />

COMAP speelt ook in op de digitale evolutie,<br />

met de MyCOMAP applicatie. Zo kunnen de<br />

producten van COMAP aan de hand van de<br />

applicatie correct worden ingeregeld, dankzij<br />

gegevens over de installatie zoals het debiet,<br />

het vermogen of de Kv-waarde. Met deze parameters<br />

kunnen de handbediende kranen, thermostaatkranen,<br />

de regelbare koppelingen en<br />

de strangregelventielen ingesteld worden. Via<br />

instructievideo’s krijgt de installateur heldere<br />

uitleg over aansluitkoppelingen, verwarming,<br />

regelsystemen en waterbehandeling.<br />

Ook offline voorziet COMAP heel wat ondersteuning<br />

voor de installateurs. Zo organiseert het bedrijf in de<br />

COMAP ACADEMY in Dworp op regelmatige tijdstippen<br />

praktijkgerichte opleidingen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 45


Gebruiksvriendelijk en efficiënt:<br />

de nieuwe TVE!<br />

Vereenvoudigde<br />

inbouwmogelijkheden<br />

voorkomen installatiefouten!<br />

Geen metingen via<br />

sondes, sensoren of<br />

andere storende<br />

componenten in het<br />

kanaal<br />

Geschikt voor lage<br />

luchtsnelheden vanaf 0.5 m/s<br />

WWW.TROX.BE OF VOLG ONS OP


LEIDINGEN & KOPPELINGEN THEMA<br />

GOEDKOPER EN EFFICIËNTER REGENWATERBEHEER<br />

IN NIEUW SORTEERCENTRUM<br />

Het nieuwe sorteercentrum van bpost in Sankt Vith is een gebouw van 2.500 m², waar efficiëntie centraal staat. Het zal vanaf 2020 in gebruik<br />

worden genomen. Bovengronds zullen de machines vanzelfsprekend goed geolied zijn. Maar ook ondergronds, dankzij een oplossing die<br />

precies op tijd komt.<br />

Tekst en beeld Deschacht<br />

De ondergrondse oplossing kwam net op tijd.<br />

Voor nog meer onderhoudsgemak heeft Deschacht het systeem uitgerust met een<br />

filter op alle ingangen.<br />

Zoals bij alle grootschalige projecten is een systeem voor infiltratie en opvang<br />

van regenwater een stedenbouwkundige verplichting. De gemeente gaf in dit<br />

geval de toestemming voor een lozingsdebiet in de riool van 42 liter per seconde.<br />

Om het afstromend water van het enorme dak, de 32 laadzones en 200<br />

parkeerplaatsen op te vangen, voorzag architectenbureau Olivier Russe in een<br />

afvoersysteem dat zoveel mogelijk water kon opslaan.<br />

Beter dan een geperforeerde buis?<br />

Het eerste idee was gebaseerd op een dikke buis van 800 meter lang, geperforeerd<br />

over twee derde van het oppervlak. Een goede oplossing, maar erg duur<br />

en maar matig efficiënt.<br />

Aannemer Wust, die op de werf wordt vertegenwoordigd door Guy Gahima,<br />

stelde al gauw vast dat de installatiekosten waren onderschat: “De grondwerken<br />

zouden te omvangrijk zijn geweest waardoor we achterstand zouden<br />

hebben opgelopen.”<br />

Een analyse van Jonathan Englebert, technisch vertegenwoordiger Deschacht,<br />

bevestigde deze eerste vaststelling: “Nog afgezien van de kosten, hadden<br />

deze buizen ook een veel te zwakke waterinfiltratie. Ondanks de diameter van<br />

300 mm bedroeg het perforatie-oppervlak slechts 120 cm² per meter.”<br />

De buizen in het project werden vervangen door de Controlbox van Hewitech met<br />

Benor-certificaat.<br />

De buizen in het project werden daarom vervangen door de Controlbox van<br />

Hewitech met Benor-certificaat. Deze vierkante kratten van 60 centimeter<br />

voldeden zowel aan de budgetbeperkingen als aan de optimalisatie van<br />

de infiltratie.<br />

Voor nog meer onderhoudsgemak heeft Deschacht het systeem ook uitgerust<br />

met een filter op alle ingangen. De 14 toezichtputten in HDPE maken<br />

de kratten makkelijk toegankelijk voor een duurzame efficiëntie. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 47


Advies nodig? Ons team<br />

begeleidt jouw bouwproject!<br />

Zeker bij grotere projecten kan de praktische expertise<br />

en advies van Deschacht een meetbaar<br />

verschil uitmaken, bovenop de kennis die je zelf<br />

in huis hebt. Onze specialisten beschikken over<br />

een diepgaande productkennis. Deze kunnen ze<br />

koppelen aan een rijke en concrete ervaring met<br />

het plaatsen van die producten via een fijnmazig<br />

netwerk van deskundige onderaannemers..<br />

Onze troeven, jouw slagkracht:<br />

✔ Mega-assortiment voor riolering, afvoer, dak,<br />

gevel, isolatie en folies<br />

✔ Praktijkopleding door ervaringsdeskundigen<br />

✔ Professionele projectbegeleiding<br />

✔ Gecertificeerd eigen gamma<br />

✔ Eigen productie<br />

ONE-STOP<br />

BOUWSHOP<br />

NON-STOP<br />

BOUWADVIES<br />

181373<br />

www.deschacht.eu<br />

181373DSADV01.indd 1 21/06/18 09:35<br />

BEVESTIGINGSMATERIALEN VOOR BUISLEIDINGEN<br />

BUISSTEUNEN • PIJPSCHOENEN • BEUGELS<br />

1791-7410_Abutriek Systems.indd 1 <strong>04</strong>-12-17 10:44


LEIDINGEN & KOPPELINGEN THEMA<br />

VAN SIMPELE BUIS TOT COMPLEX PIPING PROJECT<br />

Zupor bvba, uit het West-Vlaamse Vichte, werpt zich op als de specialist in steunen, pijpschoenen en beugels voor industrieel leidingwerk,<br />

en dit in de ruimste betekenis van het woord. Sinds 2016 gaat dit gepaard met een vernieuwd elan: de familie Vanneder en Luc Van Biesen<br />

besloten om de krachten te bundelen in het nieuwe ZUPOR BVBA. In het najaar van 2017 werd de familie Vanneder volledig eigenaar van ZUPOR.<br />

Zupor realiseerde vorig jaar een sterke omzetgroei die zich verder doorzet in <strong>2019</strong>, dit in eigen land maar ook elders in Europa, in Nederland,<br />

Frankrijk, Duitsland en Italië.<br />

Tekst en beeld Zupor<br />

Het samenvoegen van leidingen op eenzelfde draagstructuur vormt ontegensprekelijk een prijsgunstige, efficiënte en plaatsbesparende oplossing.<br />

Het aanbod van Zupor valt onder te brengen in 3<br />

grote productgroepen. Vooreerst zijn er de steunen,<br />

die dienst doen als basis waarop, naast de piping,<br />

ook kabelgoten en diverse andere leidingen kunnen<br />

rusten. Het samenvoegen van leidingen op eenzelfde<br />

draagstructuur vormt ontegensprekelijk een prijsgunstige,<br />

efficiënte en plaatsbesparende oplossing.<br />

Deze extreem stevige steunen zijn beschikbaar voor<br />

zowel horizontale als verticale toepassingen. ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 49


Innovo<br />

Gesloten Condenserende<br />

Hoogrendement Gasboiler<br />

De beste warmwateroplossing voor groothuishoudelijke & (licht)industriële toepassingen<br />

Innovo is uitgerust met de modernste technieken:<br />

• Automatisch gas/lucht premix verbrandingssyteem<br />

• Onderhoudsarme inerte anodes<br />

• Potentiaalvrij contact voor storingsindicaties<br />

division of Nortek Global HVAC Belgium nv<br />

Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem<br />

32 (0)2 715 01 30, info.molimextherm@nortek.com<br />

www.molimextherm.eu


LEIDINGEN & KOPPELINGEN THEMA<br />

Een tweede categorie producten omvat vaste, glijdende<br />

en verstelbare pijpschoenen. De derde klasse<br />

omhelst allerhande beugels, van kapbeugels tot<br />

ophangbeugels. Voor alle producten is er een ruim<br />

aanbod aan toebehoren en bevestigingsmaterialen,<br />

zodat de klant steeds over een totaaloplossing<br />

kan beschikken.<br />

‘Industrieel leidingwerk<br />

vergt steeds de<br />

juiste bevestiging en<br />

ondersteuning’<br />

Nadruk op maatwerk<br />

Sam Vanneder, Sales Manager bij Zupor: “Maatwerk<br />

is een van onze sterke troeven. De producten<br />

die we klantgericht produceren, zijn gecertificeerd<br />

voor dragende constructies en verkregen de EN-<br />

1090 classificatie. Eigenlijk zijn onze ondersteunings-<br />

en bevestigingsoplossingen een mix van<br />

maatwerk elementen en standaard onderdelen<br />

in voorraad. Omdat alle stukken op elkaar afgestemd<br />

zijn, is een snelle en eenvoudige montage<br />

door de klant mogelijk.”<br />

Bevestigingen met moeren en bouten vermijden<br />

tijdrovend laswerk op de werf. Ook schilderen hoeft<br />

niet meer, omdat veel onderdelen gegalvaniseerd<br />

zijn. “Bovendien kunnen we bepaalde onderdelen<br />

bij ons vooraf monteren. Dankzij de grote voorraad<br />

kunnen we snel leveren en verliezen onze klanteninstallateurs<br />

geen tijd op de werf. Lokale transportbedrijven<br />

kunnen zelfs binnen het uur een bestelling<br />

komen oppikken en er meteen mee doorrijden<br />

naar de klant”, zegt Vanneder.<br />

Webshop in volle ontwikkeling<br />

Standaard bevestigingsonderdelen en toebehoren,<br />

maar ook klein divers materiaal voor andere technische<br />

installaties zullen in de toekomst nog sneller<br />

besteld en geleverd kunnen worden via de nieuwe<br />

Zupor webshop. Deze is nog volop in ontwikkeling<br />

en zou in september operationeel moeten zijn. De<br />

webshop helpt alvast om de positionering van Zupor<br />

als one-stop-shop extra te onderlijnen.<br />

‘Dankzij de grote voorraad kunnen we snel leveren en verliezen onze klanten-installateurs geen tijd op de werf.’<br />

Extra dienstverlening<br />

Zupor heeft voor zijn klanten een aantal databestanden<br />

ontwikkeld die de tekeningen van alle<br />

ZUPOR producten en onderdelen bevatten. Deze bestanden<br />

kunnen probleemloos ingelezen worden in<br />

AutoCad en andere tekenprogramma’s. Zo kunnen<br />

architecten en studiebureaus makkelijk complete en<br />

complexe piping-installaties uittekenen en automatisch<br />

materiaallijsten en bestelbons genereren. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 51


THEMA LEIDINGEN & KOPPELINGEN<br />

TECHNISCHE INSTALLATIE MET HOOG RENDEMENT<br />

IN DUURZAAM WELLNESSCOMPLEX<br />

Van Hout adviseurs en installateurs is gespecialiseerd in het adviseren en leveren van duurzame installaties. Een indrukwekkend<br />

voorbeeld daarvan is het wellnesscomplex SpaOne in Oosterhout. Met hulp van Spirotech is daar het rendement van de technische<br />

installaties vergroot en geborgd.<br />

Tekst Spirotech |<br />

Beeld Almicheal Fraay<br />

‘Om het rendement van de installaties voor SpaOne te vergroten en te waarborgen, hebben wij er automatische SpiroVent Superior vacuümontgassers en SpiroTrap<br />

vuilscheiders aan toegevoegd.’<br />

Van Hout adviseurs en installateurs in Veldhoven onderscheidt zich in de bouwwereld<br />

met duurzame (werktuigbouwkundige) projecten waarbij ze inzetten op<br />

gegarandeerde CO-reductie. Als vervolg op een aantal eerder gerealiseerde saunacomplexen<br />

voor de ondernemers André Meerhoff en Twan Veraa, is Van Hout<br />

tevens betrokken bij de ontwikkeling van het full service wellnesscomplex SpaOne<br />

in Oosterhout. Met een oppervlakte van zo’n vierduizend vierkante meter aan<br />

gebouwen, vijvers en zwembaden behoort SpaOne tot de grootste wellnesscomplexen<br />

van Nederland. En dankzij het advies van Van Hout ook tot de duurzaamste.<br />

52 | INSTALLATIEENBOUW.BE


LEIDINGEN & KOPPELINGEN THEMA<br />

‘SpaOne is een bijzonder<br />

duurzaam wellnesscomplex<br />

dankzij eigen zonnepanelen,<br />

biomassaketels en een<br />

warmtekrachtkoppeling’<br />

<strong>Installatie</strong>rendement vergroten en waarborgen<br />

<strong>Installatie</strong>s beïnvloeden in toenemende mate de beleving, het comfort en de<br />

duurzaamheid van gebouwen. Bij SpaOne is dat niet anders. “SpaOne is een<br />

bijzonder duurzaam wellnesscomplex, dankzij eigen zonnepanelen, biomassaketels<br />

en een warmtekrachtkoppeling”, vertelt Roy Willems, projectleider bij van<br />

Hout. “In sauna’s zijn vooral de verwarming en de watervoorzieningen van groot<br />

belang. Om het rendement van de installaties voor SpaOne te vergroten en te<br />

waarborgen, hebben wij er automatische SpiroVent Superior vacuümontgassers<br />

en SpiroTrap vuilscheiders aan toegevoegd. Luchtvorming en vuilophoging in<br />

het systeemwater van installaties verlagen namelijk geleidelijk het rendement.<br />

Met als gevolg: een ongewenst hoger energieverbruik. Verder houden wij het systeemwater<br />

in een topconditie met SpiroPlus-additieven, terwijl speciale SpiroPressexpansieautomaten<br />

de druk automatisch op peil houden.”<br />

Bij het SpaOne-project heeft Spirotech in de planfase meegedacht over de<br />

benodigde werktuigbouwkundige installaties.<br />

‘Wij werken al een aantal jaren met Spirotech samen omdat hun producten belangrijke waarde toevoegen voor het installatierendement tijdens de hele levensduur.’<br />

Resultaatgerichte samenwerking<br />

“Wij werken al een aantal jaren met Spirotech samen, omdat hun producten<br />

belangrijke waarde toevoegen voor het installatierendement tijdens<br />

de hele levensduur”, vervolgt Willems. “Bij het SpaOne-project heeft Spirotech<br />

in de planfase meegedacht over de benodigde werktuigbouwkundige<br />

installaties en blijven ze ook tijdens de exploitatiefase betrokken bij het<br />

onderhoud van de systeemwaterkwaliteit. Daarnaast stelt Spirotech kwaliteit<br />

voorop en komen ze afspraken na. De communicatielijnen zijn kort<br />

en zowel de accountmanager als technici zetten zich indien nodig extra in<br />

om het gewenste resultaat voor onze klanten te bereiken. Kijkend naar het<br />

samenwerkingsverband voor dit project, ontzorgen wij de eigenaren van<br />

het SpaOne-complex en ontzorgt Spirotech ons bij het optimaliseren van<br />

het installatierendement.”<br />

Klantervaring<br />

“Met dit moderne duurzame complex spelen wij in op de toenemende behoefte<br />

aan wellness in een natuurlijke omgeving en kleuren wij een witte<br />

vlek in het aanbod daarvoor in West-Brabant”, zegt mede-eigenaar John<br />

Pasveer. “Wij hebben Van Hout al in een vroeg stadium bij onze projectontwikkeling<br />

betrokken, omdat voor dit nieuwe complex de lat aanzienlijk<br />

hoger is gelegd. Daar hebben zij en alle andere leveranciers met veel ervaring,<br />

kennis en betrokkenheid aan meegewerkt. Via het gebouwbeheersysteem<br />

dat Van Hout heeft geïnstalleerd, kan ik eenvoudig alle kritische<br />

systemen op mijn computer in de gaten houden en optimaliseren. Tenslotte<br />

hebben zij ook geholpen om een fiscaal voordeel van 55% te realiseren op<br />

de duurzame installaties (Energie-investeringsaftrek) en met subsidies op<br />

onze biomassaketels en zonnepanelen.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 53


WE CARE TO CONNECT<br />

WE CARE TO CONNECT<br />

Henco Industries NV Toekomstlaan 27, 2200 Herentals Tel. +32 14 28 56 60 www.henco.be<br />

Henco Industries NV Toekomstlaan 27, 2200 Herentals Tel. +32 14 28 56 60 www.henco.be<br />

RADIATOR<br />

SANITARY<br />

FLOOR HEATING<br />

RADIATOR<br />

SANITARY<br />

FLOOR HEATING


Remeha Eria Tower<br />

De ideale warmtepomp voor iedere nieuwbouwwoning<br />

Warmtepompen hebben een hoog rendement als ze op een<br />

correcte manier worden toegepast. Een nieuwbouwwoning<br />

leent zicht daar perfect toe. Er kunnen makkelijk lage<br />

temperatuur afgiftesystemen, zoals vloerverwarming,<br />

voorzien worden en het warmteverlies is meestal klein.<br />

Achter de moderne frontmantel zit een stevig staaltje<br />

warmtepomptechniek en een warmwaterboiler van<br />

180 liter. De Remeha Eria Tower vraagt zeer weinig<br />

installatieruimte en scoort ook zeer goed in EPB.<br />

Alle kenmerken op een rij<br />

• lucht-water warmtepomp van 4,5 tot 16 kW<br />

• all electric solution in een all-in-one product<br />

• zorgeloze weersafhankelijke sturing<br />

• hoge seizoensrendementen voor cv en sww<br />

• perfect te regelen met de eTwist thermostaat<br />

• tot 70% energiebesparing<br />

Remeha nv • Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem<br />

T +32 (0)3.230.71.06 • E info@remeha.be


‘DESIGN FOR ALL’ IS DE REGEL IN PUBLIEK SANITAIR<br />

Een sanitaire ruimte in een publiek of commercieel gebouw is geen sanitaire ruimte in huishoudelijk gebruik. In een publieke ruimte of zorginstelling<br />

zijn het gewicht en een eventuele lichamelijke beperking van de gebruiker onbekend. Het gebruik is intensief, waardoor robuuste<br />

en vandaalbestendige producten bijgevolg onmisbaar zijn. Ook hygiëne staat centraal, dus de producten moeten gemakkelijk te onderhouden<br />

zijn. DELABIE, marktleider in sanitaire voorzieningen voor publieke ruimten, biedt oplossingen die aan al deze vereisten beantwoorden.<br />

Tekst en beeld DELABIE<br />

Een aangepaste sanitaire installatie moet dus bruikbaar zijn en gedeeld worden<br />

door iedereen, ongeacht de leeftijd of fysieke toestand van de persoon.<br />

Bij de keuze van grepen en steunen zijn de vorm en de diameter bijvoorbeeld<br />

belangrijke eigenschappen. (Beeld: Tim Van de Velde)<br />

Veiligheid, hygiëne, bestendigheid tegen intensief gebruik en vandalisme,<br />

ergonomie, … al deze eigenschappen dienen in acht genomen te worden<br />

bij de productkeuze voor een publieke sanitaire ruimte. Maar ook design is<br />

een marktvereiste geworden: edele materialen, hoogwaardige afwerkingen<br />

of originele kleuren en natuurlijke vormen worden allemaal in aanmerking<br />

genomen tijdens het beslissingsproces.<br />

‘Design for all’<br />

Niet in elk publiek of commercieel gebouw is er voldoende beschikbare<br />

ruimte om meerdere toiletten of douches te voorzien. Een aangepaste sanitaire<br />

installatie moet dus bruikbaar zijn en gedeeld worden door iedereen,<br />

ongeacht de leeftijd of fysieke toestand van de persoon. Of het nu gaat om<br />

een kind, tiener, rolstoelgebruiker of afhankelijke ouder persoon, iedereen<br />

moet zich op zijn gemak voelen in een douche of toilet.<br />

Er wordt dus gekozen voor visueel neutrale, discrete en niet-stigmatiserende,<br />

esthetische en comfortabele toegankelijkheidsproducten. Natuurlijk mag de<br />

‘Aangepast sanitair dient<br />

net zo mooi te zijn,<br />

en van dezelfde kwaliteit,<br />

als elke standaardinstallatie’<br />

focus op esthetiek niet ten koste gaan van ergonomie en veiligheid. Bij de<br />

keuze van grepen en steunen zijn de vorm en de diameter bijvoorbeeld belangrijke<br />

eigenschappen: een te hoekige of vierkante vorm zijn moeilijk te<br />

hanteren, en een diameter van 32 tot 35 mm is ook belangrijk. Wanneer deze<br />

kleiner of groter is, is de grip namelijk moeilijk. De onderarmspieren worden<br />

ten koste van de schouderspieren belast, terwijl de krachten van de gebruiker<br />

net dienen gespaard te blijven. Aangepast sanitair dient dus net zo mooi te<br />

zijn, en van dezelfde kwaliteit, als elke standaardinstallatie.<br />

56 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Tests<br />

Daarom ondergaat een product van DELABIE vanaf de ontwerpfase meerdere<br />

tests op vlak van weerstand, duurzaamheid, ergonomie, biodiversiteit van de<br />

gebruikte materialen, visuele contrastwaarden,… Dit alles om de veiligheid en<br />

het comfort van de gebruiker te waarborgen.<br />

Als internationale speler besteedt DELABIE ook veel aandacht aan de regels<br />

en marktgewoontes over de hele wereld. Deze kunnen aanzienlijk verschillen<br />

van land tot land in termen van afmetingen, vormen en aanbevolen installatiehoogte.<br />

Met het toegankelijkheidsassortiment van DELABIE is het mogelijk aan<br />

elke configuratie te voldoen: niet alleen met grepen en douchezitjes, maar ook<br />

met aangepaste kranen (bijvoorbeeld kranen met lange hendel of elektronische<br />

kranen ) en toestellen in roestvast staal.<br />

Dankzij de afstand van 38 mm tussen greep en muur wordt verhinderd dat de<br />

voorarm vast komt te zitten. Zo wordt ook het risico op het breken van een vastzittende<br />

arm bij een eventuele val beperkt. Alle DELABIE producten genieten<br />

het Safety Pack: getest bij meer dan 200 kg, 10 jaar garantie en CE-markering.<br />

TEMPOMIX 3 DOUCHE<br />

Zelfsluitende mengkraan voor inbouw met soepele<br />

bediening<br />

100 % waterdichte inbouwkast<br />

Gemakkelijke en moduleerbare installatie op elk<br />

type muur (rails, volle muur, paneel) tot 120 mm dik<br />

Be-Line is het samen brengen van design en comfort.<br />

Be-Line<br />

Om aan elke vraag te kunnen voldoen, breidt DELABIE het assortiment toegankelijkheidsproducten<br />

nog verder uit. Naast de series in glanzend slijtvast<br />

Nylon en in glanzend of mat gepolijst rvs, is nu ook het assortiment Be-Line<br />

beschikbaar. Dit assortiment is het samen brengen van design en comfort, en<br />

biedt hygiëne, veiligheid en een gevoel van welzijn aan de gebruiker. Dankzij<br />

de afgeronde vorm en de ergonomische platte antiroterende voorzijde passen<br />

de grepen perfect in de vorm van de hand.<br />

Onderhoud toegankelijk langs de voorkant<br />

zonder de inbouwkast te demonteren<br />

Comfort: temperatuurregeling op de drukknop<br />

en soepele bediening<br />

Debiet ingesteld op 6 l/min<br />

Recent werd het Be-Line® zitje in de Franse wedstrijd ‘Salle de bains remarquable’<br />

nog uitgeroepen tot winnaar binnen de categorie ‘Utiliteiten’. De<br />

wedstrijd, georganiseerd door AFISB, beloont badkamerproducten die een<br />

uniek, innovatief, relevant en functioneel karakter hebben en de consument<br />

een unieke of onderscheidende ervaring bieden. ❚<br />

delabiebenelux.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 57


De meest effi ciënte, ecologische én gezonde technologie om kalkaanslag te voorkomen<br />

OF110<br />

tot 4 l/min<br />

OFWTH<br />

tot 38 l/min<br />

OneFlow+<br />

tot 38 l/min<br />

OF948-16-C<br />

tot 60 l/min<br />

OF1054-20-D<br />

tot 75 l/min<br />

OFWTH-R<br />

tot 22 l/min<br />

Duurzame kalkpreventie<br />

Kalkaanslag kan leidingen en kranen verstoppen,<br />

de kwaliteit van het water aantasten en de<br />

levensduur van elektrische toestellen sterk<br />

verminderen. OneFlow ® is hiervoor de ideale<br />

oplossing. Ook ter vervanging van een bestaande<br />

waterontharder.<br />

• Zout- en chemicaliënvrij<br />

• Zonder elektriciteit<br />

• Compacte en eenvoudige installatie<br />

• Minimaal onderhoud<br />

• Energiebesparend<br />

Alle info op www.watts-oneflow.com<br />

www.wattsindustries.com<br />

Watts Benelux<br />

Beernemsteenweg 77A, 8750 Wingene • België<br />

Bezoekadres NL: Kollergang 14, 6961 LZ Eerbeek • Nederland<br />

Tel. BE +32 51 65 87 08 • Tel. NL +31 313 673 700 • benelux@wattswater.com


‘ZOUTVRIJE WATERONTHARDER,<br />

IN 45 MINUTEN GEÏNSTALLEERD’<br />

Steeds meer consumenten zoeken een alternatief voor de klassieke waterontharder: zonder zout en chemicaliën, goedkoper en met minder<br />

onderhoud. OneFlow ® verovert daarbij langzaam maar zeker een plekje binnen Nederlandse en Belgische huishoudens. Installateur Peter<br />

Stokje van Stopet <strong>Installatie</strong>bedrijf ziet wel voordelen: ‘OneFlow past in de meterkast, neutraliseert ook bestaande kalk en heeft geen zout,<br />

elektriciteit en spoelingen nodig.’<br />

Tekst Kirsten Sikkema |<br />

Beeld Watts Benelux<br />

Het harde water in Nederland en België is een flinke<br />

aanslag op sanitaire installaties en tegels in keukens<br />

en badkamers. Stokje komt het in zijn werk dagelijks<br />

tegen. “Mensen zijn het poetsen zat en vragen mij<br />

om een oplossing. De klassieke waterontharders zijn<br />

veelal groot, duur en vragen veel werk aan bijvullen<br />

en doorspoelen.” Op zoek naar een alternatief stuitte<br />

hij op ‘anti-kalksysteem’ OneFlow®.<br />

Technologie voor kalkneutralisatie<br />

De Template Assisted Crystalization-technologie<br />

van OneFlow® neutraliseert kalk zonder dat zout,<br />

chemicaliën en elektriciteit nodig zijn. Het patroon<br />

in het OneFlow®-systeem trekt de calcium- en<br />

magnesiumdeeltjes in hard water aan en zet deze<br />

om in microscopisch kleine kristallen. Het water<br />

behoudt al zijn mineralen en blijft drinkbaar, en de<br />

mineralen kunnen zich niet langer aan oppervlaktes<br />

hechten. “Simpeler gezegd: de mineralen blijven<br />

niet kleven als harde kalkaanslag aan douchewand,<br />

leidingen en apparatuur, maar spoelen moeiteloos<br />

mee met het water”, aldus Stokje.<br />

<strong>Installatie</strong><br />

De OneFlow®-technologie heeft alleen een toevoeren<br />

een afvoeraansluiting nodig. Dit scheelt per<br />

installatie een regelklep, terugloop, afvoerleiding,<br />

regeneratie en zoutopslag. “Andere systemen<br />

vragen veel meer installatietijd. Je hebt daarbij<br />

geluk nodig dat afvoeren en elektrische aansluiting<br />

al in de buurt zijn. Met de installatie van de One-<br />

Flow ben ik hooguit 45 minuten bezig.”<br />

Inmiddels installeert Stokje zo’n 15 tot 20 OneFlow®systemen<br />

per maand. “Wat klanten overtuigt, is de<br />

betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem.<br />

Ze hebben er geen omkijken naar, hoeven nooit<br />

zout bij te vullen en worden ’s nachts niet wakker van<br />

spoelingen. Beide heeft OneFlow namelijk niet.”<br />

In de meterkast<br />

OneFlow® dient bij de hoofdkraan geplaatst te worden,<br />

strak tegen de watermeter aan. “Dan pakt hij<br />

het hele systeem mee en gooi je geen rendement<br />

Installateur Peter Stokje: ‘Klanten hoeven nooit meer zout bij te vullen.’<br />

weg.” Om het rendement altijd zo hoog mogelijk<br />

te houden, is het advies om het filter van een standaard<br />

OneFlow elke twee jaar te vervangen, die<br />

van een OneFlow+ na 3 jaar. Door de OneFlow®<br />

online te registreren, ontvangen consumenten<br />

automatisch een reminder. Hoe ze het filter zelf<br />

kunnen vervangen, laat de installateur hen zien.<br />

“’Oh, dat kunnen we makkelijk zelf’, krijg ik dan<br />

vaak te horen. Kijk, ook dat maakt OneFlow zo fijn.”<br />

‘Zeer doeltreffend’<br />

OneFlow® is medio 2017 in de Benelux geïntroduceerd<br />

door Watts Benelux, fabrikant van<br />

producten die bijdragen aan comfort en veiligheid<br />

op het gebied van water(kwaliteit). Vicky<br />

Gadeyne, Product Promotor bij Watts Benelux: “In<br />

de Verenigde Staten is OneFlow al ruim 12 jaar op<br />

de markt voor commerciële en industriële ketens.<br />

Daar komt de Template Assisted Crystallizationtechnologie<br />

altijd als beste anti-kalkproces uit de<br />

test.é In de Benelux richt Watts zich met de One-<br />

Flow® op de residentiële markt. Daar wordt het inmiddels<br />

omarmd door consument én koopwijzers.<br />

Test Aankoop België roemde de OneFlow begin<br />

<strong>2019</strong> als ‘zeer doeltreffend’ in vergelijking met 4<br />

andere zoutvrije systemen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 59


RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID: DE ONZICHTBARE VIJAND<br />

De effecten van vochtigheid in de lucht zijn al voldoende aangetoond in onderzoek en in de praktijk. Toch is de aanwezigheid van te veel of te<br />

weinig vocht in de lucht nog al te vaak een probleem in heel wat gebouwen. DriSteem Belgium maakt er een prioriteit van om studiebureaus<br />

te overtuigen om dit domein niet te vergeten in het luik technieken. “Er wordt in bouwprojecten jammer genoeg nog al te vaak bespaard op<br />

bevochtiging. De aandacht voor het probleem is toegenomen, maar er is nog altijd veel werk aan de winkel”, klinkt het.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld DriSteem Belgium<br />

Kinderdagverblijf Bambi in Beringen: ‘De directie zat met de handen in het haar, omdat ze moest vaststellen dat het absenteïsme er in de wintermaanden<br />

bijzonder hoog lag.’<br />

Waarom blijft relatieve luchtvochtigheid een onderbelicht fenomeen? Marc<br />

Briers, zaakvoerder van DriSteem Belgium en al sinds 1987 actief in de sector,<br />

is goed geplaatst om een antwoord te bieden: “Temperatuur kaapt steeds<br />

de meeste aandacht weg, maar relatieve luchtvochtigheid is minstens even<br />

belangrijk. Het is een onzichtbare vijand: te veel of te weinig luchtvochtigheid<br />

hoor en zie je niet, en enkel de echte extremen (te vochtig of te droog)<br />

zijn voelbaar. Toch is het effect van een beperkte schommeling op productieprocessen<br />

en de gezondheid veel groter dan algemeen wordt aangenomen.<br />

Men denkt vaak dat men in de winter een griep vat omdat het koud is, maar<br />

de echte reden is dat iemand die verkouden is sneller anderen zal besmetten,<br />

omdat de luchtvochtigheid te laag is.”<br />

Fruit, schilderijen en kantoren<br />

Luchtvochtigheid is zeker van belang in gevoelige omgevingen, zoals opslagplaatsen<br />

waar fruit wordt bewaard, of musea waar schilderijen aan de muur<br />

hangen. Ook in de farmaceutische sector is waakzaamheid geboden. Briers:<br />

“De chemische samenstelling van een bruistablet kan veranderen als de luchtvochtigheid<br />

te hoog ligt. Zo kan de werking van het geneesmiddel afnemen.”<br />

Maar ook in meer alledaagse omgevingen, zoals een kantoor, moet de luchtvochtigheid<br />

te allen tijde in de gaten gehouden worden. Een Koninklijk Besluit<br />

zorgde in 2016 nog voor een aanscherping van de wettelijk verplichte relatieve<br />

luchtvochtigheid in arbeidsplaatsen met airconditioningsinstallaties: in plaats<br />

van tussen de 30 en de 70% moet deze nu tussen de 40 en de 70% bedragen.<br />

DriSteem Belgium kan uiteenlopende oplossing voorzien, afhankelijk van de<br />

toepassing. “We kijken naar het type bevochtiging dat het meeste geschikt<br />

is, in functie van de energiekosten en de bedrijfsuren. We gaan steeds voor<br />

een oplossing die optimaal werkt en die bovendien zo groen en zo economisch<br />

voordelig mogelijk is voor de eindklant”, zegt Briers. Zo biedt DriSteem<br />

Belgium de keuze uit stoombevochtiging en watergedragen bevochtiging.<br />

60 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Te veel of te weinig luchtvochtigheid hoor en zie je<br />

niet. Toch is het effect van een beperkte schommeling<br />

op productieprocessen en de gezondheid veel groter<br />

dan algemeen wordt aangenomen.’<br />

‘Nadat wij in kinderdagverblijf Bambi een elektrische stoombevochtiger<br />

installeerden, was het effect al op korte termijn voelbaar.’<br />

‘Virussen overleven langer<br />

in een te droge atmosfeer’<br />

Scholen<br />

Het belang van relatieve luchtvochtigheid is al uitvoerig aangetoond in de<br />

wetenschap. “Uit verschillende onderzoeken is duidelijk gebleken dat virussen<br />

langer overleven in een te droge atmosfeer”, stelt Briers. “Een Amerikaanse<br />

studie onderzocht de aanwezigheid van bacteriën in twee klaslokalen: een met<br />

bevochtiger en een zonder. De klas met een bevochtiger bevatte beduidend<br />

minder bacteriën en het absenteïsme lag er lager.”<br />

Het team van DriSteem Belgium.<br />

Die studie kon DriSteem Belgium mee in de praktijk uittesten toen het gevraagd<br />

werd om hulp te bieden in kinderdagverblijf Bambi in Beringen. “De<br />

directie zat met de handen in het haar, omdat ze moest vaststellen dat het<br />

absenteïsme er in de wintermaanden bijzonder hoog lag, zowel bij de kinderen<br />

als bij de opvoeders. Ter plaatse zagen we al snel wat het probleem was: het<br />

ventilatiesysteem D in combinatie met warmtewisseling was op thermisch vlak<br />

misschien zeer interessant, maar bleek rampzalig voor de luchtvochtigheid. Het<br />

ventilatiesysteem trok vochtige lucht uit de omgeving, waardoor de lucht te<br />

droog werd. Nadat wij er een elektrische stoombevochtiger installeerden, was<br />

het effect al op korte termijn voelbaar. De bezetting van personeel en kinderen<br />

doorheen het jaar kende plots geen dip meer in de wintermaanden.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 61


Nieuw op de Belgische markt :<br />

CONDENSERENDE GASGESTOOKTE<br />

STOOMBEVOCHTIGER<br />

Combinatie hoog rendement 103 % met ultra-lage NOx<br />

De nieuwste GTS ® bevochtiger LX Serie combineert een hoogste rendement met een laagste<br />

NOx waarde, beschikbaar op de Belgische markt.<br />

• Condensatieprincipe leidt tot een hoogst mogelijk<br />

rendement van 103 %.<br />

• Ultra-lage NOx voor een schone omgeving<br />

en voldoet aan de strengste voorwaarden :<br />

NOx emissie < 20 ppm.<br />

• Verlaagde installatiekosten : door het vernieuwde<br />

condensatieprincipe blijft de rookgastemperatuur<br />

altijd < 60°C waardoor een goedkopere PP/PE<br />

rookgasafvoer kan voorzien worden.<br />

• Modulerende regeling (20-100%) voor een<br />

accurate en snelle vochtigheidsregeling, een<br />

consistente output in functie van de condities<br />

en bevochtigingsvraag.<br />

• Volledig automatisch watermanagement ifv waterkwaliteit.<br />

• Conische leegloop van de tank zonder risico van stilstaand<br />

water en eventuele bacteriegroei.<br />

• Intelligente modulerende waterniveauregeling.<br />

• Geïntegreerde spuiwaterkoeler (Drane-kooler TM ).<br />

• Beschikbaar voor binnen - en buitenopstelling.<br />

• Goed bereikbaar, ruimtebesparend en zeer<br />

beperkte vloerafmetingen.<br />

DriSteem Belgium, Grote Hellekensstraat 54b, 3520 Zonhoven, Belgium<br />

www.dristeembelgium.be


Sectornieuws<br />

FLAMCO LEVERT SIMPLEX THERMOSTAATKOPPEN NU OOK IN<br />

BELGIË EN LUXEMBURG<br />

Flamco levert haar Simplex thermostaatkoppen nu ook op de Belgische<br />

en Luxemburgse markt. Het assortiment omvat diverse uitvoeringen, van<br />

standaard tot exclusief. Ook de nieuwste exemplaren - TC-E1 en TC-S3 - die<br />

in maart werden geïntroduceerd, zijn meteen leverbaar.<br />

Simplex thermostaatkoppen behoren tot de beste van de markt. Ze combineren<br />

goede technische eigenschappen met een aantrekkelijk design. Hun hoge<br />

energieprestaties (Tell-klasse I) leveren besparingen tot wel 19 procent op. Mede<br />

dankzij het moderne, hoogglans uiterlijk van hoogwaardig kunststof passen ze<br />

in elk hedendaags interieur, zowel bij nieuwbouw als renovatie.<br />

vorige barometers uit 2018. Het aandeel positieve antwoorden stijgt zowel voor<br />

de vragen i.v.m. de rendabiliteit als voor de vraag of men opnieuw zou investeren<br />

in WKK t.o.v. de laatste barometer. Anderzijds neemt ook het aandeel negatieve<br />

antwoorden toe. De mening zijn deze keer dus wel iets meer verdeeld.<br />

Leveranciers<br />

Ook voor deze bevraging stroomden er meer reacties binnen dan ooit tevoren.<br />

In verband met de omzet blijven de reacties positief en dit zowel voor<br />

het afgelopen jaar als voor de toekomst. De klanteninteresse was volgens de<br />

respondenten uitzonderlijk goed, maar de verwachtingen voor de toekomst zijn<br />

iets minder optimistisch. Opvallend is het groot aandeel leveranciers dat een<br />

verslechtering van de rendabiliteit verwacht. Waarschijnlijk is dit een gevolg<br />

van het nieuws over de bandingfactoren voor 2020, dat was alvast wat sommigen<br />

als opmerking meegaven.<br />

In het hoofdstuk met de vooruitzichten voor de energiemarkt ziet COGEN<br />

Vlaanderen o.a. de dalende trend van de gas- en elektriciteitsprijzen, die ook<br />

te zien was in de vorige editie, zich verderzetten.<br />

Bron: COGEN Vlaanderen<br />

Nieuwe producten<br />

Nieuw in het Flamco assortiment zijn de TC-E1 en TC-S3 thermostaatkoppen.<br />

De TC-E1 is een exclusieve uitvoering met een minimalistisch ontwerp en een<br />

schuifknop om de gewenste temperatuur te fixeren. De TC-S3 is een standaard<br />

thermostaatknop met een robuust en compact ontwerp. Beide thermostaatkranen<br />

zijn voorzien van een vloeistofsensor, nulinstelling, vorstbeschermingsinstelling<br />

en schroefdraadaansluiting M 30 x 1,5. De klemkoppeling maakt<br />

aansluiten makkelijk. De TC-E1 en TC-S3 zijn leverbaar in wit en chroom.<br />

Naast losse thermostaatkoppen levert Flamco ook een multifunctionele<br />

thermostaatkraan met geïntegreerde TC-D1 thermostaatkop: Variodesign.<br />

Alle producten zijn verkrijgbaar bij de installatiegroothandel.<br />

Bron: Flamco<br />

WKK-BAROMETER VOORJAAR <strong>2019</strong> ZET POSITIVISME VOORT,<br />

MAAR MET TWIJFELACHTIGE VOORUITZICHTEN<br />

De zevende editie van de WKK-barometer van COGEN levert wederom een<br />

grotendeels positief resultaat op, een trend die inmiddels 2 jaar aanhoudt.<br />

Over het algemeen liggen de reacties in de lijn van deze van 2018, met<br />

het grote verschil dat we veel meer reacties mochten ontvangen. In totaal<br />

vulden 72 stakeholders (26 gebruikers - 46 leveranciers) de vragenlijst in.<br />

Gebruikers<br />

Voor deze editie kreeg COGEN Vlaanderen een recordaantal reacties binnen. Het<br />

aandeel gebruikers met WKK-vermogens tussen 50 en 500 kWe is gestegen tot<br />

31% terwijl deze groep voorheen eerder beperkt vertegenwoordigd was. De resultaten<br />

van deze gebruikersenquête geven een positief beeld in de lijn van de twee<br />

12 e WARMTEPOMPSYMPOSIUM VERGROOT INZICHTEN OVER<br />

WARMTEPOMPEN<br />

Het Warmtepompplatform van de Organisatie voor Duurzame Energie<br />

organiseert op 25 september <strong>2019</strong> het 12e Warmtepompsymposium in<br />

het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.<br />

Internationale en lokale beleidsmakers, onderzoekers, industrie en installatiebedrijven<br />

delen hun laatste inzichten over warmtepompen in een duurzaam<br />

energiesysteem. Het symposium is een niet te missen netwerkgelegenheid<br />

voor professionelen en beleidsmakers. VRT nieuwsanker Goedele Wachters<br />

leidt alles in goede banen.<br />

De voormiddag focust op inspirerend beleid voor duurzame verwarming. In<br />

de namiddag komen praktijkvoorbeelden, onderzoek en innovaties aan bod.<br />

Bekijk hier het volledige programma.<br />

Rondleiding Herman Teirlinckgebouw<br />

Het Herman Teirlinck gebouw op de site van Thurn & Taxis is het grootste passiefkantoor<br />

van België en een voorbeeldlocatie op vlak van duurzaamheid. Het<br />

gebouw is deel opgetrokken uit gerecycleerde materialen en integreert de meest<br />

hedendaagse technieken op het vlak van passiefbouw met geothermische warmtepompen,<br />

koude-warmteopslag, betonkernactivering en zonnepanelen.<br />

Installateurs en andere technici kunnen in de voormiddag een technische<br />

rondleiding volgen achter de schermen van de warmtepomp in het Herman<br />

Teirlinck gebouw.<br />

Architecten en andere liefhebbers kunnen in de namiddag een rondleiding<br />

volgen over de specifieke kenmerken van het Herman Teirlinck gebouw.<br />

Inschrijven en annuleren kan tot 22 september <strong>2019</strong> op www.ode.be.<br />

Bron: ODE<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 63


A Group Company of Midea<br />

A Group Company of Midea<br />

✓ AIRCONDITIONING<br />

AIRCONDITIONING<br />

✓ WARMTEPOMPEN A +++<br />

WARMTEPOMPEN A<br />

✓ LUCHT/LUCHT EN<br />

+++<br />

✓ LUCHT/LUCHT LUCHT/WATER EN SYSTEMEN<br />

✓ AIRCONDITIONING<br />

LUCHT/WATER SYSTEMEN<br />

✓ WARMTEPOMPEN A +++<br />

✓ LUCHT/LUCHT EN<br />

LUCHT/WATER SYSTEMEN<br />

A Group Company of Midea<br />

High-Wall<br />

High-Wall<br />

High-Wall<br />

Kanaalunit<br />

Vloerconsole<br />

Kanaalunit<br />

Vloerconsole<br />

AIRCONDITIONING<br />

AIRCONDITIONING<br />

Vrijstaand model Inbouw model Wandmontage Buitenunit<br />

Vrijstaand model Inbouw model Wandmontage Buitenunit<br />

WARMTEPOMPEN<br />

WARMTEPOMPEN<br />

Kanaalunit<br />

Vloerconsole<br />

AIRCONDITIONING<br />

Vrijstaand model Inbouw model Wandmontage Buitenunit<br />

Kruinstraat 4 - Industriepark E17 1034 - 9160 Lokeren - T +32 9 337 87 77 - info@climacon.be - www.climacon.be<br />

Kruinstraat 4 - Industriepark E17 1034 - 9160 Lokeren - T +32 9 337 87 77 - info@climacon.be - www.climacon.be<br />

WARMTEPOMPEN<br />

climacon<br />

climacon


Sectornieuws<br />

PLOPSA SLUIT PARTNERSHIP MET GROHE VOOR<br />

BADKAMEROPLOSSINGEN IN PLOPSA HOTEL<br />

Recent legde Plopsa de eerste hand aan de bouw van het gloednieuwe<br />

Plopsa Hotel. In de zomer van 2020 zal het hotel voor het eerst zijn<br />

deuren openen en kan je als bezoeker overnachten in een van de 117<br />

themakamers. Voor dit project klopte Plopsa aan bij GROHE, ‘s werelds<br />

toonaangevende leverancier van sanitaire uitrusting, voor de invulling van<br />

de badkamers en andere sanitaire ruimtes van het hotel.<br />

betere COP (Coëfficient Of Performance) als resultaat. Ook de akoestische<br />

prestaties van het toestel en de werking van de ventilator zijn verbeterd, alsook<br />

de combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen werd geoptimaliseerd,<br />

voor een maximaal rendement. De V4 heeft tevens een nieuw, aantrekkelijk<br />

design en werkt met een nieuw koudemiddel.<br />

De gepatenteerde ATLANTIC-technologieën zoals ACI HYBRIDE en STEATITE<br />

TECHNOLOGY zorgen ervoor dat de kuip en het verwarmingselement van de<br />

warmtepompboiler extra goed beschermd zijn tegen corrosie en kalk. De V4<br />

beschikt over de Cozytouch-technologie die toelaat om de boiler vanop afstand<br />

met een smartphone of tablet te besturen, alsook over de geïntegreerde<br />

intelligente Smart Control-functie. Deze zorgt ervoor dat de warmtepompboiler<br />

je gewoontes leert kennen en onthoudt, om zo het verbruik maximaal<br />

in de hand te houden.<br />

Tot 5 configuraties mogelijk<br />

De ATLANTIC EXPLORER V4 is beschikbaar in 200 en 270 liter en dit met of<br />

zonder warmtewisselaar.<br />

Het toestel is standaard voorzien van een elektrische weerstand maar is ook<br />

‘smart grid ready’, wat betekent dat je de EXPLORER V4 kan aansluiten op<br />

fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen) die zonne-energie gebruiken om<br />

elektriciteit op te wekken. Elektriciteit die je kan gebruiken als voeding voor<br />

je warmtepompboiler, zodat je water gratis wordt verwarmd, en als voeding<br />

voor andere elektrische toestellen in huis.<br />

Omdat Plopsa gekend is voor haar thematisering, zal ook de look en feel<br />

van het hotel volledig in lijn liggen met de uitstraling van het themapark.<br />

De foyer wordt ingericht als theater-/operazaal waarbij de personages van<br />

Studio 100 een centrale rol spelen. Ook de kamers werden volledig uitgetekend<br />

naar het vrolijke karakter van de figuren. Van de 117 kamers zullen 11<br />

suites in het thema worden gegoten van onder andere Maya de Bij, Kabouter<br />

Plop, Bumba, K3 en Mega Mindy. De 14 luxesuites worden voorzien van<br />

nog meer ruimte, luxe en comfort. De overige 92 standaardkamers krijgen<br />

een neutraler theaterthema.<br />

Kies je voor de EXPLORER V4 met extra warmtewisselaar, dan kan je hierop<br />

een ketel of thermische zonnecollectoren (die zonne-energie gebruiken om<br />

warmte op te wekken) aansluiten. In deze gevallen spreken we van een<br />

hybride warmtepompboiler. Afhankelijk van de buitentemperatuur, de hoeveelheid<br />

zonlicht en de gevraagde hoeveelheid warmte zal hetzij de warmtepompboiler<br />

ervoor zorgen dat het water de gewenste temperatuur bereikt,<br />

hetzij de zonnecollectoren of de ketel.<br />

Bron: ATLANTIC<br />

Zowel de standaardkamers als de suites zullen uitgerust zijn met GROHE<br />

douchesystemen en kraanwerk. De keuze viel voor de Grohtherm perfect<br />

shower sets, Atrio en Essence kraanwerk. De badkamerproducten worden<br />

telkens afgestemd op het interieur van het verblijf door afwisselend te<br />

spelen met de brushed kleuren Hard Graphite, Warm Sunset, Nickel, Cool<br />

Sunrise of chroom voor een keer op keer harmonieuze look. Daarnaast zullen<br />

ook de sanitaire ruimtes van het hotel en de personeelsruimte voorzien<br />

worden van GROHE producten.<br />

Bron: GROHE<br />

NIEUWE WARMTEPOMPBOILER ATLANTIC EXPLORER V4<br />

De ATLANTIC EXPLORER is al enkele jaren de meest verkochte warmtepompboiler<br />

in België. Eind 2016 kreeg de EXPLORER V3 de titel ‘Beste Koop’ volgens<br />

Test Aankoop dankzij zijn zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Atlantic<br />

kondigt nu ook een opvolger aan van dit succesproduct, de EXPLORER V4.<br />

De belangrijkste verbeteringen van de EXPLORER V4 ten opzichte van de V3<br />

zijn de nog betere technische prestaties, met een hoger rendement en een<br />

Beeld: OCGraphik<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 65


VOLLEDIG OP MIJ<br />

AFGESTEMD BETEKENT<br />

VOOR MIJ: VOOR<br />

ELKE VRAAG EEN<br />

PASSENDE OPLOSSING<br />

BIEDEN<br />

Naast een behaaglijk klimaat door de meest<br />

innovatieve technologie is ook het<br />

gebruiksgemak van de luchtbehandelings-<br />

kasten van groot belang. De HR-WTW units uit de<br />

Compact klasse van WOLF worden standaard<br />

voorzien van een intuïtief bedieningspaneel,<br />

een regeling die compatibel is met de<br />

meest courante communicatiesystemen en een<br />

plug & play.<br />

Van 1.000 tot 20.000 m3/h: De Compact<br />

klasse van WOLF komt vooraf bekabeld<br />

geleverd voor een snelle en ongecompliceerde<br />

inbedrijfstelling. WOLF garandeert daarmee<br />

een vlotte en correcte installatie<br />

op de meest uitdagende locaties.<br />

Voor meer info: NL.WOLF.EU


Sectornieuws<br />

COMAP MULTISKIN LEIDINGSYSTEEM VANAF NU<br />

BESCHIKBAAR BIJ VAN MARCKE<br />

Als expert op het gebied van sanitair en verwarming produceert COMAP al<br />

ruim 20 jaar aansluitsystemen en meerlagenbuizen. De COMAP MultiSkinoplossing<br />

werd vernieuwd en voorzien van slimme details die het leven op de<br />

werkvloer vereenvoudigen en toch de volledige veiligheid garanderen.<br />

De meerlagenfittingen en -buizen van COMAP zijn geschikt voor alle sanitaire<br />

en verwarmingsinstallaties. Het gamma werd zowel ontworpen voor nieuwbouw<br />

als renovatie en kan in- of opgebouwd worden. Het MultiSkin-systeem<br />

van buizen en fittingen van COMAP is beschikbaar in diameter 16 tot 63 mm.<br />

WELKE KABELGOOT GEBRUIKT U VOOR WELKE TOEPASSING?<br />

Losliggende kabels in een kamer zien er rommelig uit. Verder zijn kabels<br />

die niet netjes weggewerkt zijn gevaarlijk. Ze raken sneller beschadigd<br />

en zeker als je kinderen hebt, is het een fijne gedachte als ze netjes<br />

weggewerkt zijn via kabelgoten. Het lastige van het fenomeen kabelgoot<br />

is echter dat er talloze soorten, modellen en merken bestaan. Er is op<br />

dit gebied veel keuze. Daarom hieronder een handig overzicht welk type<br />

kabelgoot je voor welke toepassing kunt gebruiken.<br />

Bron: COMAP<br />

• Precisie en snelheid door controle<br />

en ijken van uw toestellen<br />

• Haal- en brengdienst over het hele land<br />

• Geautoriseerde verdeler en servicepartner<br />

van Leica Geosystems en Nedo<br />

• Lasertopo-adviseurs<br />

• 23/24u service<br />

Gebruik van een kabelgoot in huis<br />

In huis gebruikte kabelgoten zijn vrijwel altijd van kunststof gemaakt en<br />

beschermen tegen vocht en stof. De meest toegepaste soorten zijn de tvkabelgoot,<br />

de leidingkoker en het plintsysteem. Tv-goten kunnen zowel op<br />

de muur als ook in de muur verwerkt worden en worden toegepast om<br />

de kabels van televisies netjes te verbergen. Leidingkokers zijn ideaal om<br />

stroomkabels langs plinten of wanden weg te werken. Plintgoten zijn doorgaans<br />

ook van kunststof en dienen hetzelfde doel. Er zijn echter ook varianten<br />

plintgoot die van metaal zijn gemaakt en een stuk sterker en duurzamer<br />

(maar ook duurder) zijn.<br />

Stap mee in het BIM-verhaal<br />

met de gebruiksvriendelijke toestellen van Lasertopo<br />

Leica iCON<br />

cc80<br />

Leica iCON<br />

gps 60<br />

LASERTOPO bvba<br />

Markt 4<br />

B-9550 Herzele<br />

iCON<br />

gps 70T<br />

iCON<br />

robot 70<br />

T +32 (0)53 62 71 67<br />

F +32 (0)53 62 17 97<br />

Kopen kan,<br />

Huren ook!<br />

lasertopo-huur.be<br />

iCON<br />

robot 80<br />

Leica<br />

RTC 360<br />

info@lasertopo.be<br />

www.lasertopo.be<br />

Toepassing van goten voor kabels in bedrijven en fabrieken<br />

In fabrieken, loodsen en bedrijven worden ook veel kabelgoten gebruikt.<br />

Deze zijn, anders dan in woonhuizen, doorgaans gemaakt van metaal.<br />

De meest voorkomende modellen/soorten zijn de bedradingskoker, een<br />

metalen kabelgoot (vaak in plafonds gebruikt), metalen wandgoten en<br />

metalen vloergoten. Bedradingskokers past men vaak toe in een schakelkast<br />

of patchkast. In dit soort bekabelingsbehuizing zitten braamvrije gaten<br />

aan de zijkant, zodat elektriciteitskabels er eenvoudig doorheen gelegd<br />

kunnen worden. De Stago KG281 en de van Geel P31 staan bekend als de<br />

meest populaire metalen kabelgoot die in bedrijfshallen en loodsen wordt<br />

gebruikt. Ze zijn namelijk erg sterk en kunnen veel gewicht verdragen. Kies<br />

voor een goed ventilerende kabelgoot van een gerenommeerd merk als<br />

Stago of Geel, zodat de kabels niet oververhit kunnen raken. Verder zijn<br />

er nog de wandgoten, die er uitzien als een soort metalen rekjes. Deze<br />

worden bevestigd in of aan wanden om de kabels netjes door een ruimte te<br />

leggen. Ook hier is de keuze qua modellen, soorten en merken weer groot!<br />

Ten slotte kennen we nog het fenomeen van de metalen vloergoten. Deze<br />

zorgen dat kabel keurig en onzichtbaar in vloeren weggewerkt worden. Op<br />

die manier wordt voorkomen dat er iemand over de kabels heen struikelt en<br />

er ongelukken gebeuren.<br />

Bron: Stagobel<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


AIRCOHEATER 2.0<br />

ZONDER BUITENUNIT<br />

VASTE BUITENROOSTERS<br />

BEDIENING VIA TOUCHSCREEN, AFSTANDSBEDIENING<br />

OF APP OP DE SMARTPHONE<br />

SLÉCHTS 16 CM DIEPTE<br />

De Aircoheater 2.0 koelt en verwarmt zeer energiezuinig via de ingebouwde warmtepomp zonder buitenunit. Hierdoor worden de<br />

energieprestaties substantieel verbeterd, zonder te moeten inboeten aan het esthetisch aspect van de woning.<br />

▶ AIRCOHEATER 2.0 ▶<br />

Woning met buitenunit<br />

Woning zonder buitenunit<br />

THERMO COMFORT - Paardenmarkt 83 - 2000 Antwerpen - T. : +32 3 231 88 84 - F. : +32 3 231 01 74 - info@thermocomfort.be - www.thermocomfort.be


Sectornieuws<br />

GLOEDNIEUW INTELLIGENT VENTILATIESYSTEEM BIJ FACQ<br />

Een goede ventilatie gaat gepaard met een degelijke isolatie. Die combinatie<br />

voorkomt warmteverliezen, verhoogt het comfort in de woning en<br />

verlaagt de energiefactuur. Wie tijdens renovatie- of bouwwerken een<br />

ventilatiesysteem installeert in de badkamer, het toilet of de keuken<br />

vermijdt al meteen problemen met vocht of slechte geurtjes. Dit najaar<br />

stelt FACQ – expert in duurzame en energiezuinige oplossingen –<br />

dé innovatie in de sector voor: de compacte en intelligente ventilatieoplossing,<br />

Waves van Renson, die automatisch afrekent met vocht,<br />

slechte geurtjes én CO 2<br />

.<br />

Ventilatie is de meest efficiënte oplossing tegen vocht ten gevolge van<br />

condensatie (met name in de badkamer). Het nieuwe, intelligente Wavessysteem<br />

houdt de luchtkwaliteit te allen tijde onder controle op een bijzonder<br />

energiezuinige manier. In tegenstelling tot standaard ventilatoren,<br />

zorgt het intelligente systeem pas voor extra ventilatie wanneer het<br />

vocht of geurtjes detecteert. Op dat moment voert Waves meer vervuilde<br />

lucht af tot de luchtkwaliteit opnieuw optimaal is. Op die manier worden<br />

energieverliezen beperkt en gaat er geen extra verbruik naar nutteloze<br />

verwarming. Detecteren de sensoren geen vocht of geurtjes, dan blijft<br />

Waves minimaal ventileren. Zo is er altijd gegarandeerd een goede luchtkwaliteit<br />

in huis.<br />

Het ventilatiedebiet van dit nieuwe systeem van Renson wordt automatisch<br />

op de behoeften van de bewoners afgestemd. Zo wordt rekening gehouden<br />

met hun levensstijl en met de metingen van de luchtkwaliteit. We zouden<br />

bijna vergeten dat het systeem perfect autonoom functioneert dankzij zijn<br />

stille werking. Ter controle van het systeem geeft Renson particulieren de<br />

kans de luchtkwaliteit na te gaan en te meten via een gratis app waarop<br />

ook het VOC- en het CO 2<br />

-peil af te lezen is, de kwaliteit van de lucht op te<br />

volgen en – indien nodig – bij te sturen.<br />

Beeld: Renson by FACQ<br />

FACQ helpt particulieren hun energiefactuur te verlagen<br />

Via het concept ‘Het Groene Huis’ biedt FACQ, naast de ventilatiesystemen,<br />

binnen het productgamma andere efficiënte oplossingen aan die<br />

het energieverbruik doen dalen. Denk maar aan: condensatieketels, installaties<br />

op zonne-energie, geothermische systemen, houtkachels, systemen<br />

voor vloerverwarming, regelsystemen en oplossingen voor het hergebruik<br />

van regenwater, waterbehandeling en sanering.<br />

Een nieuwe website voor Het Groene Huis van FACQ<br />

Bij het begin van het nieuwe schooljaar stelt FACQ een gloednieuwe website<br />

rond Het Groene Huis voor. Via deze pedagogische tool ontdekken particulieren<br />

concrete oplossingen om zuiniger en milieuvriendelijker te wonen. De<br />

nieuwe website van Het Groene Huis staat vanaf september <strong>2019</strong> online.<br />

Bron: FACQ<br />

KAY-KLIMAATPLAFONDS CREËREN KOELE OASES<br />

TIJDENS HITTEGOLF<br />

De verzengende hitte van de jongste maanden heeft een merkbare impact<br />

op de productiviteit van medewerkers. Jansen Building Company reikt gaar<br />

gekookte bedrijven, ziekenhuizen en hotels echter de hand, met de lancering<br />

van het KAY-klimaatplafond. De ontwikkelaars zetten het vernieuwende<br />

product – dat koeling, verwarming, verlichting, ventilatie en akoestiek integreert<br />

– in de markt met een verfrissende guerilla-actie: tijdens een ‘ice &<br />

learn’ krijgen architectenkantoren en studiebureaus een stoomcursus KAY.<br />

Over de ideale werktemperatuur circuleren verschillende studies en visies.<br />

In het Californische hoofdkwartier van Facebook zweert topman Mark<br />

Zuckerberg bij een binnenklimaat van 15 graden celsius. Onderzoekers<br />

van de Helsinki University of Technology toonden aan dat werknemers de<br />

beste prestaties leveren bij een temperatuur van 22 graden celsius. En de<br />

Amerikanen van de Cornell University in New York ontdekten dat mensen<br />

productiever zijn en minder fouten maken bij 25 graden.<br />

Eén ding is zeker: een te hoge (of in de winter: te lage) temperatuur is één<br />

van de grootste ergernissen van werknemers. Daarom ontwikkelde Jansen<br />

Building Company de KAY-klimaatplafonds, weet Nadia Jansen (CEO Jansen<br />

Building Company): “KAY is een intelligent plafondsysteem dat koeling, verwarming,<br />

verlichting, ventilatie én akoestiek integreert. Bij de ontwikkeling<br />

waren de uitgangspunten dat het product een strak design moest hebben,<br />

gebruiksvriendelijk zou zijn en een minimum aan energie zou verbruiken.<br />

Onze R&D-afdeling is erin geslaagd die drie doelstellingen af te vinken.”<br />

Weg met de klassieke ergernissen<br />

De klimaatplafonds komen bovendien tegemoet aan enkele andere herkenbare<br />

problemen, weet Nadia: “In tegenstelling tot klassieke airco’s – die vaak sterk<br />

voelbare koude of warme lucht de ruimte in blazen – werkt het KAY-klimaatplafond<br />

met een gepatenteerd buizensysteem. Door deze buizen stroomt<br />

water van lage temperatuur, aangestuurd door een warmtepomp. Het metalen<br />

plafond neemt die temperatuur geleidelijk over en geeft ze gelijkmatig af aan<br />

de omgeving. Zo heerst er altijd een comfortabel binnenklimaat. Bovendien<br />

werkt het systeem geluidloos, het is door haar ontwerp zelfs bevorderlijk voor de<br />

akoestiek. Ten slotte verbruikt het KAY-klimaatplafond weinig energie.”<br />

Frisse guerilla<br />

De KAY-klimaatplafonds komen voornamelijk tot hun recht in kantoren, ziekenhuizen<br />

en hotels. Op dit moment houden ze bijvoorbeeld al patiënten en<br />

agenten koel in respectievelijk ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Mechelen en het<br />

nieuwe politiekantoor in Kortrijk. En binnenkort is dat ook het geval voor de<br />

mensen die in het Phoenix-kantoor in Brussel aan de slag gaan.<br />

Bron: Jansen the Building Company<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


ZONDER ELEKTRICITEIT WERKT ER HELEMAAL NIETS<br />

Niemand kan er nog omheen: de systematische overschakeling naar hernieuwbare energie zet zich voort. Op dit ogenblik wordt meer dan 30%<br />

van de elektrische energie opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, en dit aandeel neemt gestaag toe.<br />

Tekst en beeld D. Engels / Dimplex<br />

Toegepast op een nieuwbouw viergevelwoning resulteert dit in een sterk E-peil van 29*. Deze woning wordt dus beschouwd als een BEN-woning.<br />

Elektriciteit is dus duidelijk de energiedrager<br />

van een ecologische toekomst. Of het nu uw<br />

eigen PV-installatie op uw dak betreft, of een<br />

windmolenpark in de Noordzee of een stuwdam:<br />

energie uit hernieuwbare bronnen wordt<br />

altijd in elektriciteit omgezet.<br />

De uitdaging zit hem in het ontwikkelen van<br />

aangepaste hardware, om deze ecostroom zo<br />

efficiënt mogelijk te benutten. De Dimplex accumulatiekachels<br />

of hybride herlaadbare elektrische<br />

verwarming (met thermische opslag) hebben de<br />

mogelijkheid om de zelfconsumptie van de opgewekte<br />

PV-energie toe te laten. Bovendien laten ze<br />

ook toe het vermogen dat gevraagd wordt van<br />

het elektrisch distributienet af te vlakken in piekuren<br />

in de winterperiode. Dit is essentieel om een<br />

mogelijke black-out te vermijden. Dit maakt elektrische<br />

verwarming opnieuw uitstekend geschikt<br />

voor een nieuwbouwwoning.<br />

E-peil = 29*<br />

Toegepast op een nieuwbouw viergevelwoning<br />

van 160 m² bewoonbare oppervlakte met 9,5<br />

kW PV panelen, met isolatieniveau K25 en met<br />

een luchtdichtheid van 2 m³h/m² met accumulatiekachels<br />

of hybride herlaadbare elektrische verwarming<br />

(met thermische opslag), resulteert dit in<br />

een sterk E-peil van 29. Deze woning wordt dus<br />

beschouwd als een BEN-woning.<br />

‘De door de<br />

PV-installatie<br />

opgewekte energie<br />

ligt hoger dan de<br />

totale elektrische<br />

energie die nodig<br />

is voor deze lage<br />

energiewoning’<br />

70 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De investeringskost voor een accumulatiekachel of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met thermische opslag) ligt een pak lager dan een klassiek<br />

centraal verwarmingssysteem.<br />

0 kWh verbruik<br />

Dankzij de combinatie van een hybride elektrische<br />

verwarming met thermische opslag enerzijds, en een<br />

totaal vermogen aan PV-panelen van 10 kWp anderzijds,<br />

is het mogelijk om het geheel aan energieverbruik<br />

voor verwarming, sanitair warm water en<br />

elektrische toestellen onder nul te brengen dankzij<br />

de virtueel terugdraaiende teller. Dit wil zeggen dat<br />

de door de PV-installatie opgewekte energie hoger<br />

ligt dan de totale elektrische energie die men voor<br />

deze lage energiewoning op jaarbasis nodig heeft.<br />

De investeringskost voor een accumulatiekachel<br />

of hybride herlaadbare elektrische verwarming<br />

(met thermische opslag) ligt een pak lager dan<br />

een klassiek centraal verwarmingssysteem. Deze<br />

oplossing is eveneens makkelijker te plaatsen, gezien<br />

de toestellen decentraal geplaatst worden.<br />

Deze accumulatiekachel of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met thermische opslag) hebben<br />

een gemiddelde levensduur hebben van 25 jaar.<br />

Levensduur maximaal<br />

Uit ervaring weten we dat deze accumulatiekachel<br />

of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met<br />

thermische opslag) een gemiddelde levensduur<br />

van 25 jaar hebben. Er zitten immers zeer weinig<br />

bewegende componenten in. Dat houdt in dat ze gemiddeld<br />

langer meegaan dan gasbranders, warmtepompen<br />

of andere verwarmingssystemen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 71


THEMA VENTILATIE<br />

Gerenoveerd gebouw pronkt met<br />

energiezuinig ventilatiesysteem<br />

In hartje Deventer te Nederland treffen we het voormalige Sallandse bankkantoor aan. De bank in de Hofstraat stond er enkele jaren verwaarloosd<br />

bij. Twee jaar geleden liet binnenhuisarchitect Carlos van Dijk zijn oog vallen op dit historisch pand. Hij en zijn vrouw Thea waren op slag verliefd.<br />

Op de bovenverdieping werd de kale zolderruimte omgebouwd tot een luxueus appartement met aandacht voor een gezond binnenklimaat.<br />

Tekst en beeld Duco<br />

Wanneer we de majestueuze voordeur openen, wordt het ons meteen duidelijk:<br />

dit is een bouwwerk met een ziel. We ontmoeten er de eigenaars Carlos van<br />

Dijk en Thea Witteveen.<br />

Beschermd erfgoed<br />

“Dit bouwwerk heeft nog nooit een woonfunctie gekend”, gaat Witteveen<br />

van start. “De mogelijkheid om deze schitterende locatie om te toveren tot<br />

een warme thuis was subliem. Het gebouw werd erkend als ‘Rijksmonument’,<br />

wat betekent dat we toch aan enige restricties gebonden waren. Zo kozen<br />

we overal voor dubbele beglazing, met uitzondering van enkele ramen waar<br />

hoogwaardig monumentenglas toegepast moest worden. We werkten in<br />

nauw overleg samen met Monumentenzorg en brachten het pand zoveel<br />

mogelijk in originele staat terug.”<br />

Future proof appartement<br />

Eens boven in het appartement valt ons de huiselijkheid op. “We hadden<br />

een sterke voorkeur voor natuurlijke warme materialen zoals red cedar, ayous<br />

hout en linoleum”, vertelt van Dijk. “We gaan ook bewust om met energie.<br />

Ons appartement is klaar voor de toekomst. Dit gebouw heeft geen gas, maar<br />

stadsverwarming. Op vlak van ventilatie kozen we voor een D-systeem, namelijk<br />

DucoBox Energy, in combinatie met doorgedreven isolatie. We gingen op zoek<br />

naar toe- en afvoerventielen die zich quasi onzichtbaar in de ruimte bevinden<br />

en ontdekten dat de DucoVent Design ventielen perfect in dit verhaal pasten.<br />

Deze ventielen zijn subtiel vormgegeven en uitermate geschikt voor ons appartement<br />

in de nok van het dak.”<br />

‘De mogelijkheid om deze schitterende locatie om te toveren tot een warme thuis<br />

was subliem.’<br />

‘Dit bouwwerk heeft nog nooit een woonfunctie gekend.’<br />

72 | INSTALLATIEENBOUW.BE


D u c o B o xEco<br />

De SLIMSTE ventilatiewarmtepomp van Europa!<br />

thermisch<br />

vermogen<br />

2,5 kW<br />

Onze vraaggestuurde ventilatiewarmtepomp<br />

DucoBox Eco met slimme 2-zonesturing en<br />

minimaal geluidsvermogen zorgt voor een perfecte<br />

luchtkwaliteit. Met zijn hoogste energieklasse<br />

(A++) plaatst de DucoBox Eco de gebruiker én het<br />

milieu op de voorgrond. De DucoBox Eco wordt<br />

toegepast in hybride opstelling (met CV-ketel)<br />

toegepast worden. Dit zorgt voor een<br />

complete oplossing die de installateur<br />

100% ontzorgt.<br />

HYBRIDE<br />

oplossing<br />

E = mc 2<br />

A 2 + B 2<br />

= C<br />

2<br />

We inspire at www.duco.eu<br />

‘Door de DucoBox Energy optioneel van een geïntegreerde 2-zoneregeling met<br />

slimme vraagsturing op basis van CO 2<br />

en vocht te voorzien, wordt een optimaal<br />

energetisch rendement bereikt.’<br />

‘Door de aan- en afvoer<br />

van verse lucht volledig<br />

te controleren voorkom je<br />

warmteverliezen’<br />

Keuze voor systeem D<br />

Edwin Spijker, rayonmanager <strong>Installatie</strong> Nederland bij Duco, vult aan: “Bij<br />

moderne appartementen zoals dat van Carlos en Thea wordt steeds meer<br />

aandacht besteed aan luchtdicht isoleren. Besparen op de energiefactuur<br />

kan immers effectief wanneer de woning luchtdicht is geïsoleerd. De verse<br />

lucht komt liever niet via ongecontroleerde luchtstromingen. Door de aanen<br />

afvoer van verse lucht volledig te controleren met het ventilatiesysteem<br />

DucoBox Energy voorkom je warmteverliezen en benut je de reeds aanwezige<br />

warmte zo goed mogelijk.”<br />

Slim ventilatiesysteem<br />

“Door de DucoBox Energy optioneel van een geïntegreerde 2-zoneregeling met<br />

slimme vraagsturing op basis van CO 2<br />

en vocht te voorzien, wordt een optimaal<br />

energetisch rendement bereikt”, gaat Spijker verder. “Het systeem volgt<br />

via sensoren de bewegingen van de bewoner in de woning en bepaalt hierdoor<br />

automatisch op welk moment er moet worden geventileerd. Hierdoor bespaar<br />

je veel op de energiekosten en draag je ook bij aan een vermindering van de<br />

globale CO 2<br />

-uitstoot. Dankzij de implementatie van het ventilatiesysteem zijn<br />

een gezond binnenklimaat en bewonerscomfort voor Carlos en Thea meer dan<br />

ooit gegarandeerd”, aldus Spijker. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 73


THEMA VENTILATIE<br />

NIEUW VENTILATIESYSTEEM<br />

IS TEGELIJK GESOFISTICEERD ÉN EENVOUDIG<br />

David en Daphné kochten in 2015 een stuk bouwgrond in Wondelgem, nabij Gent. In november 2018 was de bouw van hun droomwoonst voltooid.<br />

Het koppel ging niet over één nacht ijs. Ook naar de keuze van ventilatiesysteem is heel wat aandacht gegaan.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Renson<br />

De leidingen op het dak van de woning.<br />

Bewoner David licht toe: “In onze vorige woning<br />

vergde ons ventilatiesysteem heel wat<br />

onderhoud. Bovendien had onze dochter regelmatig<br />

last van oorontstekingen, wat volgens de<br />

dokter te wijten was aan een probleem met de<br />

luchtvochtigheid in huis.” Daarom kozen David<br />

en Daphné voor de gloednieuwe Healthbox 3.0<br />

van Renson, op aanraden van installatiebedrijf<br />

Juvah. Juvah is gespecialiseerd in ventilatie en<br />

plaatst hoofdzakelijk ventilatiesystemen van<br />

Renson. Juvah is uitgegroeid tot ‘Renson Ambassador’,<br />

en maakt zo deel uit van het netwerk<br />

ervaren installateurs waar Renson een hechte<br />

band mee onderhoudt.<br />

Dat verklaart meteen waarom Juvah er geen graten<br />

inzag om als één van de eerste installatiebedrijven<br />

aan de slag te gaan met de Healthbox 3.0. Dit is de<br />

nieuwe generatie slimme ventilatie van Renson: een<br />

C+ ventilatiesysteem dat de luchtkwaliteit 24/7 kan<br />

monitoren en het ventilatieniveau daar volautomatisch<br />

op afstemt. Het is een verbeterde versie van de<br />

vorige Healthbox-generatie, met als groot voordeel dat<br />

de capaciteit sterk is toegenomen. Dat kwam goed<br />

van pas in dit project, zegt Maxime Otte, medezaakvoerder<br />

van Juvah: “Het is een zeer omvangrijke woning,<br />

met 4 slaapkamers en in totaal 11 ruimtes die de<br />

bewoners elk op zich geventileerd willen zien. Met de<br />

vorige Healthbox zou het niet mogelijk zijn geweest<br />

om deze installatie te realiseren met één unit.”<br />

Het succes van een dergelijk project staat of valt<br />

met de voorbereiding, aldus Otte: “Zeker omdat het<br />

een nieuw toestel betrof. Cruciaal was de vraag hoe<br />

we zouden omgaan met de beperkte beschikbare<br />

ruimte. Het ging immers om een omvangrijke installatie<br />

en er moesten dus heel wat leidingen doorheen<br />

de schacht gestuurd worden. Maar dankzij de<br />

nieuwe collectoren lukte dit uiteindelijk perfect.”<br />

Thomas Bonte, Accountmanager bij Renson.<br />

Maxime Otte, medezaakvoerder van Juvah.<br />

74 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Digitalisering<br />

Met de Healthbox 3.0 wil Renson het werk van<br />

de installateur gemakkelijker maken, zegt Thomas<br />

Bonte, Accountmanager bij Renson: “De inregeling<br />

en afstelling van de debieten verloopt nu veel<br />

sneller en eenvoudiger. Met de Healthbox 2.0<br />

moesten de installateurs alles manueel ingeven, nu<br />

is dit proces voor een groot deel gedigitaliseerd.”<br />

Maxime Otte vult aan: “De bouwsector wordt<br />

steeds digitaler. Voor onze installateurs brengt dit<br />

een intensief leertraject met zich mee. Het digitale<br />

wordt steeds meer een onderdeel van hun dagtaak,<br />

maar voor sommigen is het niet eenvoudig om die<br />

drempel te overschrijden.”<br />

Dat de installateurs dankzij de digitale component<br />

van de Healthbox 3.0 tijd en werk besparen, staat<br />

wel buiten kijf. Zo kan het meetrapport automatisch<br />

worden doorgestuurd naar het digitale portaal dat<br />

Renson voorziet. Er hoeven geen pen en papieren<br />

documenten meer worden bovengehaald.<br />

Controle<br />

Een ander kenmerk waarmee de Healthbox 3.0 zich<br />

onderscheidt, is de mate waarin de gebruiker zelf de<br />

controle over het ventilatiesysteem in handen kan<br />

nemen én via de app ook kan monitoren hoe dat<br />

ingrijpt voor de best mogelijke binnenluchtkwaliteit.<br />

Indien die dat zelf wil. Bonte licht toe: “Dankzij de zeer<br />

goed uitgewerkte applicatie kunnen de bewoners via<br />

hun smartphone de ventilatie op intuïtieve wijze besturen<br />

en aanpassen. Maar wie daar geen boodschap<br />

aan heeft, hoeft dat niet te doen: als de gebruiker zelf<br />

niet ingrijpt, werkt de ventilatie volledig autonoom.”<br />

‘Het ging om een omvangrijke installatie en er moesten heel wat leidingen doorheen de schacht gestuurd<br />

worden. Maar dankzij de nieuwe collectoren lukte dit uiteindelijk perfect.’<br />

Hier in Wondelgem maken de bewoners alvast gretig<br />

gebruik van de talloze mogelijkheden. “Ik stuur regelmatig<br />

bij”, zegt David. “Vooral de slaapkamers kan<br />

ik zo ’s nachts extra laten afkoelen als het te warm<br />

wordt. En als we bezoek verwachten zet ik de afzuiging<br />

in de toiletruimte wat hoger. Ik vermoed dat<br />

ik in de toekomst minder zal moeten bijsturen, nu<br />

leer we nog volop bij: hoe gedraagt ons huis zich, en<br />

waar moeten we ingrijpen?” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


THEMA VENTILATIE<br />

Twee slimme ventilatoren<br />

garanderen luchtkwaliteit met zuinige en stille werking<br />

Met het Smart Ventilation-gamma komt Ventilair Group tegemoet aan de vraag naar kwalitatieve, decentrale afvoerventilatoren. Dankzij hun<br />

EPBD.be erkenning en hun laag verbruik is dit gamma geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. De uitgebreide regeltechnologie biedt<br />

ongebreidelde mogelijkheden en de eenvoudige installatie vergemakkelijkt het werk voor de vakman.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Ventilair Group<br />

Met het gamma Smart Ventilation wil Ventilair Group bewoners ertoe aanzetten<br />

om op intelligente wijze te ventileren. Product Manager Steven Braekeveldt<br />

licht toe: “Ventilatie wordt meer en meer geaccepteerd, maar bij renovatie beperken<br />

bewoners zich tot de belangrijkste vochtige ruimtes, zoals badkamer en<br />

toilet. En dan wordt al snel gekozen voor een simpele badkamerventilator uit<br />

een doe-het-zelf-zaak. Dat leidt echter regelmatig tot frustraties: deze toestellen<br />

mogen dan wel wat goedkoper zijn, maar ze verbruiken meer, maken veel geluid<br />

en ze hebben enkel een aan/-uit-functie. Het resultaat is dat de ventilatie na<br />

korte tijd niet meer wordt gebruikt, met kwalijke gevolgen voor de binnenluchtkwaliteit.<br />

Uiteindelijk toch een dure koop, zo blijkt.”<br />

Svara en Svensa<br />

Het Smart Ventilation-gamma van Ventilair Group biedt de oplossing om op<br />

een eenvoudige, efficiëntie en slimme manier ventilatie te voorzien in huis. Het<br />

gamma bestaat uit twee Smart Ventilatoren van het merk Vent-Axia, elk met<br />

hun eigen troeven: Svara en Svensa. “Svara was de eerste Smart Ventilator, en de<br />

introductie hiervan was zo’n succes dat het gamma is uitgebreid met Svensa”,<br />

aldus Braekeveldt.<br />

Deze ventilatoren werken volledig automatisch, en treden slechts in werking<br />

wanneer de luchtkwaliteit in gevaar komt, wanneer aanwezigheid of geur<br />

‘De Smart Ventilatoren laten de verbouwer toe om, naargelang zijn mogelijkheden, gefaseerd te werk te gaan en een systeem C te bouwen per ruimte.’<br />

76 | INSTALLATIEENBOUW.BE


VENTILATIE THEMA<br />

Svensa, één van de twee Smart Ventilatoren.<br />

‘De eindgebruiker hoeft zich<br />

geen zorgen te maken over<br />

geluidsoverlast, want de<br />

ventilatoren werken fluisterstil’<br />

wordt gedetecteerd. Bovendien hoeft de eindgebruiker zich geen zorgen<br />

te maken over geluidsoverlast: met een geluidsniveau dat beperkt blijft tot<br />

17-20 dB(A) (Svara) en 19 dB(A) (Svensa) vallen de toestellen alleen maar<br />

als fluisterstil te omschrijven. Dankzij een gegarandeerd debiet blijft de<br />

luchtkwaliteit optimaal. Ook het verbruik is verwaarloosbaar: de jaarlijkse<br />

elektriciteitskosten liggen lager dan die van bijvoorbeeld een gsm-oplader.<br />

“Met deze Smart Ventilatoren maken we de oversteek naar renovatie- of aanbouwtoepassingen”,<br />

vult Braekeveldt aan. “Ze laten de verbouwer toe om,<br />

naargelang zijn mogelijkheden, gefaseerd te werk te gaan en een systeem C<br />

te bouwen per ruimte: hij kan bijvoorbeeld beginnen met het renoveren en<br />

ventileren van een badkamer en in een later stadium ook de keuken erbij te<br />

betrekken. Hij kan de ventilatoren apart installeren en ze toch aansturen vanuit<br />

één centraal punt: de app.”<br />

Verschillende sensoren<br />

De state-of-the-art regeltechnologie biedt heel wat mogelijkheden. “Verschillende<br />

sensoren maken het mogelijk om veranderingen in vochtniveau, geur of temperatuur<br />

meteen te detecteren en in te grijpen”, zegt Braekeveldt. “Bovendien heeft<br />

de gebruiker de mogelijkheid om de ventilatie te bedienen met een applicatie.<br />

Hij kan de werking van de ventilatoren ook vooruit plannen, om bijvoorbeeld bepaalde<br />

ruimtes tijdens periodes van lange afwezigheid regelmatig te verversen.”<br />

Het Smart Ventilation-gamma van Ventilair Group biedt de oplossing om op een<br />

eenvoudige, efficiëntie en slimme manier ventilatie te voorzien in huis.<br />

Ook aan het installateursgemak heeft Ventilair Group gedacht, zegt Braekeveldt.<br />

“De montage en installatie verloopt eenvoudig en het maken van fouten is quasi<br />

uitgesloten. Iedere bestaande, verouderde ventilator kan probleemloos worden<br />

vervangen door één van deze twee Smart Ventilatoren. Daarenboven laat de<br />

opbouw van de toestellen een snelle reiniging toe. De vijf jaar garantie die<br />

Ventilair Group standaard biedt bewijst dat de installateur, noch de eindgebruiker<br />

enig risico lopen.” Tevens het vermelden waard is de ingebouwde waterpas bij<br />

de Sensa, zodat de installateur er ten allen tijde van zeker van kan zijn dat de<br />

ventilator perfect recht hangt. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 77


Advies Distributie Logistiek<br />

Advies Distributie Logistiek<br />

Advies Distributie Logistiek<br />

Advies Distributie Logistiek<br />

Uw Belgische, familiale groothandel<br />

Uw Belgische, familiale groothandel<br />

Uw Domotica Belgische, - Parlofonie - Automatisatie familiale - Data groothandel<br />

Verlichting - Industriële componenten - Elektro - Kabel - <strong>Installatie</strong>materiaal -<br />

Verlichting Industriële componenten Elektro Kabel <strong>Installatie</strong>materiaal Verlichting - Industriële componenten - Elektro - Kabel - <strong>Installatie</strong>materiaal -<br />

Domotica Parlofonie Automatisatie Data<br />

Verlichting Domotica -- Parlofonie Industriële - componenten Automatisatie - Elektro Data - Kabel - <strong>Installatie</strong>materiaal -<br />

Domotica - Parlofonie - Automatisatie - Data<br />

Omniflow: de slimme lantaarnpaal<br />

Voor Omniflow: energiezuinige de slimme verlichting, lantaarnpaal bewaking &<br />

communicatie Omniflow: de slimme op publieke lantaarnpaal en bedrijventerreinen<br />

Voor Omniflow: energiezuinige de slimme verlichting, lantaarnpaal bewaking Voor energiezuinige verlichting, bewaking &<br />

Zelfvoorzienend communicatie<br />

Voor energiezuinige in energie, op publieke dankzij verlichting, zonnepanelen en bedrijventerreinen<br />

bewaking en<br />

communicatie op publieke en bedrijventerreinen &<br />

een windturbine met verticale as<br />

communicatie op publieke en bedrijventerreinen<br />

Monitoring Zelfvoorzienend en controle in energie, vanop dankzij afstand zonnepanelen via webbrowser en<br />

een Zelfvoorzienend windturbine in met energie, verticale dankzij as zonnepanelen en<br />

Zelfvoorzienend een windturbine in met energie, verticale dankzij as zonnepanelen en<br />

Monitoring<br />

een windturbine<br />

en controle<br />

met verticale<br />

vanop afstand<br />

as<br />

via webbrowser<br />

Monitoring en controle vanop afstand via webbrowser<br />

Monitoring en controle vanop afstand via webbrowser<br />

Tal van mogelijkheden<br />

Tal van mogelijkheden Intelligente verlichting<br />

Tal van mogelijkheden<br />

LED units tot 120W gekoppeld aan een ingebouwde<br />

Tal van mogelijkheden Intelligente verlichting<br />

bewegingsdetector<br />

Intelligente verlichting<br />

LED units tot 120W gekoppeld aan een ingebouwde<br />

Publieke Intelligente LED units Wi-Fi tot verlichting 120W hotspot gekoppeld aan een ingebouwde<br />

bewegingsdetector<br />

Video LED bewegingsdetector<br />

units analyse tot 120W voor bewaking, gekoppeld intelligente aan een ingebouwde parkings,<br />

Publieke Wi-Fi hotspot<br />

analyse bewegingsdetector<br />

Publieke van Wi-Fi hotspot locatie<br />

Video analyse voor bewaking, intelligente parkings,<br />

Publieke Video analyse Wi-Fi voor hotspot bewaking, intelligente parkings,<br />

analyse<br />

Video analyse<br />

van de<br />

voor<br />

locatie<br />

analyse van de locatie bewaking, intelligente parkings,<br />

Ontdek de Omniflow bij Trilec in analyse Dendermonde van locatie en Erpe-Mere.<br />

Ontdek de Omniflow bij Trilec in Dendermonde en Erpe-Mere.<br />

Ontdek de Omniflow bij Trilec in Dendermonde en Erpe-Mere.<br />

Ontdek de Omniflow bij Trilec in Dendermonde en Erpe-Mere.<br />

Antwerpen<br />

Merksem<br />

Brugge<br />

Sint-Niklaas<br />

Antwerpen<br />

Mol<br />

Merksem Antwerpen<br />

Brugge<br />

Gent Wondelgem<br />

Dendermonde Merksem Mol<br />

Brugge<br />

Sint-Niklaas<br />

Antwerpen<br />

Mol<br />

Brugge<br />

Gent Sint-Niklaas UZ<br />

Merksem<br />

Gent Wondelgem<br />

Haren<br />

Mol<br />

Sint-Niklaas Liedekerke Dendermonde<br />

Gent Vichte Wondelgem<br />

Dendermonde<br />

Sint-Agatha-Berchem<br />

Gent UZ<br />

Gent Wondelgem<br />

Gent UZ Dendermonde Haren<br />

Ronse Liedekerke<br />

Vichte Gent UZ<br />

Halle Sint-Agatha-Berchem<br />

Haren<br />

Liedekerke<br />

Vichte<br />

Sint-Agatha-Berchem<br />

Haren<br />

Liedekerke<br />

Vichte Ronse<br />

Sint-Agatha-Berchem<br />

Halle<br />

Gembloux<br />

Ronse<br />

Saint-Ghislain Halle<br />

Ronse<br />

Halle Gembloux<br />

Saint-Ghislain Gembloux<br />

Saint-Ghislain<br />

Gembloux<br />

Saint-Ghislain<br />

www.trilec.be<br />

www.triconnect.be<br />

www.trilec.be<br />

www.trilec.be<br />

www.triconnect.be<br />

www.trilec.be<br />

www.triconnect.be<br />

Houthalen<br />

Houthalen<br />

Houthalen<br />

Houthalen


VENTILATIE THEMA<br />

NIEUWE VAV-REGELAAR MEET AL NAUWKEURIG<br />

BIJ SNELHEDEN VAN AMPER 0,5 M/S<br />

Grote luchtbehandelingskasten en lage luchtsnelheden in kanalen: het lijkt vandaag bijna vanzelfsprekend als je een energie-efficiënt ventilatiesysteem<br />

wil. Alleen is de inbouwruimte in veel gevallen beperkt en laten de meetresultaten van ventilatiecomponenten bij lage snelheden vaak te<br />

wensen over. Twee uitdagingen die vragen om een innovatieve oplossing.<br />

Tekst Frie Van der Planken | Beeld Trox<br />

Volgens Trox, fabrikant van componenten voor de<br />

HVAC-sector, zijn compacte systemen en nauwkeurige<br />

meetresultaten wel degelijk een haalbare<br />

combinatie: “Maar daarvoor moet je wel het meetprincipe<br />

herbekijken”, licht Bart Pennewaert toe,<br />

sales director bij Trox. “Bij een gewone VAV-regelaar<br />

heb je een zekere aanstroomlengte nodig om een<br />

correcte meting uit te voeren, omdat de meting via<br />

meetbuizen of sensoren gebeurt. Dat brengt twee<br />

nadelen met zich mee: enerzijds doet dit de grootte<br />

toenemen, anderzijds is dit meetprincipe ongevoelig<br />

voor lage luchtsnelheden of een slechte aanstroom.<br />

Daardoor blijft de debietvariatie erg beperkt.”<br />

Meting via klepblad<br />

Om ook de allerkleinste luchthoeveelheden correct<br />

te kunnen meten, ging Trox op zoek naar een alternatief<br />

meetprincipe. De nieuwe volumeregelaar<br />

van het type TVE is het eerste product in het gamma<br />

waarbij de meting via het klepblad gebeurt:<br />

“Door de meting van de drukverhouding naar<br />

het klepblad te verplaatsen, kan de VAV-regelaar<br />

al nauwkeurig metingen uitvoeren bij een luchtsnelheid<br />

van amper een halve meter per seconde.<br />

Tegelijk blijft hij meten bij snelheden tot 13 meter<br />

per seconde in het kanaal.” Bijkomend voordeel:<br />

de regelaar is amper 31 centimeter lang. “Doordat<br />

er geen meetkruis is, heb je ook geen aanstroomlengte<br />

meer nodig. De TVE is dus een stuk korter<br />

dan andere systemen, en je kan hem rechtstreeks<br />

aansluiten op het hoofdkanaal.”<br />

Foolproof systeem<br />

Soms gebeurt het dat een regelaar niet lijkt te werken,<br />

maar blijkt na een controle dat hij gewoon in<br />

de verkeerde richting gemonteerd werd. De TVE<br />

maakt komaf met die menselijke vergissing: “Wanneer<br />

de meting via een meetkruis gebeurt, mag de<br />

aanstroom niet beïnvloed worden door de klep. Zo<br />

wordt de luchthoeveelheid verstoord en krijg je een<br />

incorrecte meting. Wordt de regelaar per ongeluk in<br />

de omgekeerde richting gemonteerd, dan zit je dus<br />

met een systeem dat niet goed functioneert. Maar<br />

omdat er bij de TVE geen sprake is van een meet-<br />

De nieuwe TVE van Trox is een volumeregelaar zonder meetkruis, waarbij de meting volledig in het<br />

klepblad plaatsvindt.<br />

‘Handig aan dit systeem is dat<br />

je het in beide richtingen kan monteren.<br />

Het is dus foolproof’<br />

kruis, is dat probleem bij een dynamische transmitter<br />

van de baan. De regelaar werkt in beide richtingen<br />

perfect. Een foolproof systeem, dus.”<br />

Meteen gepatenteerd<br />

Trox vroeg onmiddellijk een patent aan voor het vernieuwende<br />

meetprincipe, dat nu al wordt toegepast<br />

bij VAV-regelaars met een diameter tussen 100 en<br />

250 mm. Het systeem is ideaal voor vraaggestuurde<br />

ventilatie in kantoren, residentiële en industriële toepassingen.<br />

Op dit moment volstaat het als aanvulling<br />

op het huidige gamma, al ziet Pennewaert de<br />

toekomst rooskleurig in: “In een latere fase zullen we<br />

ook grotere afmetingen produceren, zodat we het<br />

volledige gamma gaandeweg kunnen vernieuwen<br />

op basis van deze technologie.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 79


NIEUW<br />

MultiSkin<br />

omdat ook de betrouwbaarste<br />

koppeling moet blijven<br />

evolueren<br />

Pers Messing<br />

Pers PPSU<br />

+ Multiprofiel koppeling:<br />

compatibel met TH en U profielen<br />

+ Verbeterde doorlaat<br />

+ Afneembare Visu-Control® ring<br />

+ Beschermdoppen<br />

Push PPSU<br />

COMAP BELGIË<br />

Alsembergsesteenweg 454<br />

1653 DWORP<br />

info@comap.be - www.comap.be


3D-impressie van het volledige gebouw.<br />

Klimatisatie nieuw internaat<br />

beperkt de prikkels<br />

Naar het ontwerp van HASA-architecten uit Muizen bouwt de vzw Broeders van Liefde een nieuwbouw internaat met 40 kamers op de campus<br />

Kristus Koning te Brecht. Ingenieursbureau BOTEC nv uit Wommelgem werkte het technische concept van de installaties uit met specifieke<br />

aandacht voor de toekomstige bewoners, met name jongeren met een verstandelijke beperking, en met als belangrijkste uitgangspunten:<br />

duurzaamheid, veiligheid, comfort en privacy.<br />

Tekst en beeld BOTEC<br />

De bewoners van het internaat zijn kinderen en jongeren tot 21 jaar met<br />

een verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende beperking waarbij<br />

beroep wordt gedaan op woonondersteuning. Het gebouw is onderverdeeld<br />

in 4 leefgroepen om een onderscheid te kunnen maken in de verschillende<br />

doelgroepen: lichte, matige, ernstige verstandelijke beperkingen en NAH<br />

(niet aangeboren hersenletsel).<br />

Oververhitting<br />

Om de prikkels van de bewoners te beperken is de klimatisatie van het gebouw<br />

cruciaal met in het bijzonder het onder controle houden van de oververhitting.<br />

In eerste instantie is het belangrijk de zoninstraling tegen te houden waarbij<br />

de locatie en de oriëntatie van het gebouw uiteraard een belangrijke<br />

rol spelen. Om de koellasten te beperken hebben de architect en bouwheer<br />

een zeer bosrijke omgeving gekozen voor de nieuwbouw en de ramen van<br />

de kamers maximaal naar het noorden en oosten gericht. Aan de gevels van<br />

de kamers en leefruimten die wel naar het zuiden en westen gericht zijn,<br />

wordt een vaste zonwering onder 90° aangebracht aan de gevel. De meest<br />

belaste kamers waarbij de vaste zonwering de volledige zoninstraling niet kan<br />

dekken, zijn daarenboven bijkomend uitgerust met geautomatiseerde screens.<br />

‘Bij een goed gedimensioneerde<br />

installatie kan het gebouw gekoeld<br />

worden zonder aanwezigheid van<br />

een koelinstallatie’<br />

Verder werd na een grondige voorstudie en kosten-batenanalyse door BOTEC,<br />

gekozen voor de aanleg van grondbuizen voor de aanvoerlucht van de luchtgroepen.<br />

Door warmte-uitwisseling met de bodem zorgen de grondbuizen<br />

enerzijds voor voorverwarming van de koude lucht in de winter en anderzijds<br />

voorkoeling van de warme lucht in de zomer.<br />

In de winter is de energiewinst vaak te klein om de installatie af te schrijven maar<br />

in de zomer is de energiewinst aanzienlijk groter. Bij een goed gedimensioneerde<br />

installatie kan het gebouw gekoeld worden zonder aanwezigheid van een koelinstallatie.<br />

De ventilatiedebieten in de kamers zullen daarbij opgedreven worden<br />

om het gewenste koeleffect te bekomen. ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


Ingenieursbureau voor bouw en techniek<br />

● sanitaire en brandbestrijdingsinstallaties<br />

● verwarming, verluchting en klimatisatie<br />

● elektrotechnische uitrusting<br />

● transportsystemen<br />

● bijzondere medische technieken<br />

met rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen<br />

in het kader van ecologisch en duurzaam bouwen<br />

Voor alle vacatures, contacteer:<br />

Edwin SEGERS Ing. <strong>Bouw</strong>kunde en Elektromechanica<br />

Ilse CROMHEEKE Lic.Wetenschappen<br />

Sportstraat 42 - 44 - 2160 WOMMELGEM - e-mail: info@botec.be - www.botec.be<br />

tel: 03 354 36 18 - fax: 03 354 41 92<br />

Systeemwater clean? Test het met de WQ10!<br />

Voorkom storingen en rendementsverlies door vervuild systeemwater.<br />

De CAPBs Sens WQ10 meet alle parameters voor het vaststellen van de waterkwaliteit.<br />

Dompel de sensorkop in een sample van het systeemwater. Lees en registreer<br />

de metingen met een BLAUWE LIJN meettoestel of via de gratis EuroSoft live<br />

app op uw smartphone of tablet.<br />

pH-sensor voor de zuurgraad<br />

www.WQ10.be<br />

Geleidbaarheidssensor voor het zoutgehalte, het<br />

totaal van opgeloste vaste stoffen en de hardheid<br />

Temperatuursensor voor het omzetten van<br />

meetwaarden naar referentietemperatuur (25 °C)<br />

De Sens WQ10 set bevat diverse kalibratievloeistoffen, reinigingsmiddelen<br />

en maat- en testbekers in een handige Sortimo draagkoffer.<br />

CAPBs WQ10


Het gebouw is onderverdeeld in 4 leefgroepen om een onderscheid te kunnen maken in de verschillende doelgroepen.<br />

Het sanitair warmwater wordt rondgepompt door middel van een circulatieleiding<br />

waardoor het comfort van onmiddellijk warm water bij de tappunten<br />

is gegarandeerd. Om enigszins controle te hebben op het waterverbruik en de<br />

temperatuur krijgen alle douches voorgemengd water, bedienbaar met een<br />

drukknop, waarbij de looptijd vooraf kan ingesteld worden.<br />

Alle collectoren bevinden zich tevens bewust buiten de kamers om bij misbruik<br />

de watertoevoer voor een bepaalde tijd af te kunnen sluiten.<br />

Na een grondige voorstudie en kosten-batenanalyse door BOTEC werd gekozen<br />

voor de aanleg van grondbuizen voor de aanvoerlucht van de luchtgroepen.<br />

Comfort<br />

BOTEC tracht de installaties steeds te ontwikkelen in het belang van de eindklant.<br />

Het heeft geen zin om technisch ingewikkelde installaties te ontwikkelen<br />

die ontregeld geraken en waar na verloop van tijd niemand nog vat op heeft.<br />

Met die gedachte is voor de opwekking van het sanitair warmwater en cv-water<br />

gekozen voor een traditionele opbouw met 2 gascondensatieketels geplaatst<br />

in cascade.<br />

Privacy en veiligheid<br />

Door het specifiek cliënteel en de opbouw met de verschillende leefgroepen was<br />

het een cruciaal gegeven voor de bouwheer om deze groepen gecontroleerd toegang<br />

te geven tot bepaalde delen van het gebouw. Het volledige gebouw werd<br />

bijgevolg voorzien van een online toegangscontrolesysteem. Het systeem is zo<br />

opgebouwd dat centraal beheer van de toegangsrechten mogelijk is.<br />

Aanvullend aan het toegangscontrolesysteem werd een camerabewakingssysteem<br />

voorzien met een aantal binnen- en buitencamera’s op de kritieke plaatsen.<br />

In iedere kamer is tevens reeds bekabeling voorzien voor het bijplaatsen van<br />

camera’s in functie van de noodzaak. Dit zal door de bouwheer geëvalueerd<br />

worden na de ingebruikname.<br />

Tevens wordt het bestaande draadloze telefonienetwerk aanwezig op de<br />

campus uitgebreid in de nieuwbouw door het bijplaatsen van de nodige DECT<br />

access points. De DECT telefoontoestellen zijn uitgerust met een noodknop<br />

die de begeleiders steeds kunnen indrukken in geval van problemen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 83


THEMA SMART HOMES<br />

Slimme systemen die genoeg hebben aan een wifi- of bluetoothverbinding om de werking van een huis af te stemmen op het leefpatroon van de bewoners – al dan niet<br />

via bemiddeling van een centrale ‘hub’ die diverse technologieën synchroniseert – schieten als paddenstoelen uit de grond.<br />

KLAAR VOOR DE SMART HOME-REVOLUTIE?<br />

Smart homes zijn de overtreffende trap van domotica. Technische snufjes die tot voor kort vooral op individuele basis excelleerden, worden<br />

steeds vaker geïntegreerd in woningen die als slimme, homogene entiteiten functioneren. In dit artikel staan we kort maar krachtig stil bij<br />

enkele belangrijke evoluties die de markt deze dagen ingrijpend veranderen. Want de technologie staat allesbehalve stil …<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Pixabay<br />

Huishoudelijke apparaten aansturen met mobiele<br />

devices, spraaktechnologie, het ‘Internet<br />

of Things’: het leek lang verre toekomstmuziek,<br />

maar intussen hebben deze innovaties een steeds<br />

grotere invloed op de dagelijkse realiteit. Waar<br />

de oudere domoticasystemen slechts een beperkt<br />

marktaandeel wisten te veroveren, lijkt de nieuwe<br />

generatie in tijden van smart homes wél voet aan<br />

grond te krijgen. Het aantal inventieve toepassingen<br />

stijgt zienderogen, terwijl de prijzen de<br />

omgekeerde beweging maken omdat het aanbod<br />

toeneemt en de benodigde elektronica alsmaar<br />

goedkoper wordt. Die lagere prijzen stuwen de<br />

vraag dan weer de hoogte in, waardoor er als het<br />

ware een positieve vicieuze cirkel ontstaat. Kenners<br />

zijn het er dan ook over eens: smart homes<br />

staan op de rand van de grote doorbraak.<br />

Mobiel en connectief<br />

Net als de vraag naar slimme domotica- en smart<br />

home-toepassingen is de vernieuwingsdrang bij<br />

ontwikkelaars en fabrikanten de voorbije jaren<br />

exponentieel toegenomen. Dit heeft tot het ontstaan<br />

van enkele interessante trends geleid. Denk<br />

bijvoorbeeld aan het belang van connectiviteit<br />

en mobiele applicaties. Je verwarmingssysteem<br />

vanop afstand bedienen via een speciale app of<br />

automatisch aan je agenda koppelen, zodat het<br />

lekker warm is wanneer je ’s avonds thuiskomt:<br />

het kan onder meer met de zogenaamde slimme<br />

thermostaten én het is relatief eenvoudig op de<br />

koop toe. Een verbinding met het thuisnetwerk<br />

volstaat vaak om het onmogelijke mogelijk te<br />

maken. De nadruk op connectiviteit laat slimme<br />

systemen eveneens toe om autonoom te functioneren.<br />

Een mooi voorbeeld zijn rolluiken of<br />

84 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SMART HOMES THEMA<br />

Je verwarmingssysteem vanop afstand bedienen via een speciale app of automatisch aan je agenda koppelen, zodat het lekker warm is wanneer je ’s avonds thuiskomt:<br />

het leek lang verre toekomstmuziek, maar het is intussen relatief eenvoudig.<br />

gordijnen die automatisch openen op basis van<br />

het daglichtniveau. In plaats van hun werking af<br />

te stemmen op dure hightechsensoren die de lichtintensiteit<br />

meten, baseren dergelijke toestellen<br />

zich op info van gespecialiseerde internetbronnen.<br />

Ook het wekkersignaal dat de gebruiker via zijn<br />

smartphone heeft ingesteld, kan uiteraard een<br />

cruciaal uitgangspunt zijn. Of spraaktechnologie<br />

à la Google Assistant, Siri, Alexa, enzovoort. Je<br />

gordijnen openen, lichten dimmen of zelfs koffie<br />

zetten door je ‘home station’ een verbaal commando<br />

te geven: het is niet langer sciencefiction.<br />

Op naar een draadloze wereld<br />

Kabels, draden en leidingen zijn steeds minder<br />

van deze tijd. Draadloos is de norm, en dus speelt<br />

de markt daar maximaal op in. Slimme systemen<br />

die genoeg hebben aan een wifi- of bluetoothverbinding<br />

om de werking van een huis af te stemmen<br />

op het leefpatroon van de bewoners – al dan<br />

niet via bemiddeling van een centrale ‘hub’ die<br />

diverse technologieën synchroniseert – schieten<br />

als paddenstoelen uit de grond. Er bestaan echter<br />

ook speciale toepassingen die bestaande systemen<br />

optimaal kunnen doen renderen door ervoor te<br />

zorgen dat klassieke elektrische componenten toch<br />

draadloos met elkaar kunnen communiceren. Op<br />

die manier kunnen ook oudere woningen zonder<br />

al te veel problemen omgetoverd worden tot een<br />

geconnecteerd smart home. Een extra troef van<br />

draadloze connectiviteit is (de mogelijkheid tot)<br />

permanente monitoring door de fabrikant en/of<br />

installateur. De toestellen zijn immers verbonden<br />

met een cloudserver die voortdurend hun<br />

data-output ‘logt’. Doet er zich een probleem voor,<br />

dan wordt dat meteen geregistreerd en kan het –<br />

eventueel zelfs op initiatief van de fabrikant/<br />

installateur en/of vanop afstand – efficiënt verholpen<br />

worden. Ook voor de installatie van updates<br />

of nieuwe functionaliteiten hoeft er in principe<br />

geen technieker meer ter plaatse te komen.<br />

Comfort versus veiligheid<br />

Net zoals aan elke revolutionaire ontwikkeling zijn<br />

er aan de steile opmars van smart homes bepaalde<br />

voor- en nadelen verbonden. Zoals eerder al uitvoerig<br />

aangetoond, verhogen smart homes het comfort<br />

van bewoners en bezoekers door niets aan het<br />

toeval over te laten. Bovendien laten ze heel wat<br />

ruimte voor personalisatie, communicatie en<br />

monitoring. Uiteraard is er tevens sprake van een<br />

besparingsvoordeel, want aangezien de gekoppelde<br />

elektronische toestellen optimaal ingezet<br />

worden, verbruiken ze geen onnodige energie.<br />

Maar er zijn ook aandachtspunten. Privacy en dataveiligheid<br />

zijn en blijven gevoelige thema’s, temeer<br />

omdat ze voor de eigenaars van smart homes<br />

doorgaans ongrijpbare (en dus oncontroleerbare)<br />

concepten vormen. Wie krijgt toegang tot al die<br />

data en wat gebeurt ermee? Hoe kan je smart homes<br />

adequaat beveiligen tegen digitale inbrekers? Belangrijke<br />

bedenkingen, want het hacken van smart<br />

homes is net zo min een utopie als een woning die<br />

quasi autonoom functioneert. Voorlopig is het veiligheidsvraagstuk<br />

de voornaamste hinderpaal voor de<br />

definitieve doorbraak van smart homes. Al zal deze<br />

laatste naar verwachting niet al te lang meer op zich<br />

laten wachten. Tegen 2020 zouden er wereldwijd<br />

naar schatting 500 à 700 miljoen smart homes te<br />

vinden zijn (cijfers afkomstig van consultancybureau<br />

Gartner). Benieuwd in welke mate ons land zijn<br />

steentje zal bijdragen … ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 85


THEMA SMART HOMES<br />

MODULAIRE OPLOSSING TOVERT<br />

ELKE WONING EENVOUDIG OM TOT SLIM HUIS<br />

Katalysator zijn in de energietransitie, dat is waar cleantechbedrijf Smappee naar streeft. “Het besef dat smart homes de toekomst zijn, is vandaag<br />

stilaan gemeengoed. De vraag naar ons product Smappee Infinity stijgt dan ook exponentieel, omdat het niet alleen een meetinstrument is dat het<br />

energieverbruik duidelijk in kaart brengt, maar via artificiële intelligentie de pijnpunten meteen ook aanpakt. Resultaat: een slim huis en optimaal<br />

gebruik van energie, klinkt het.<br />

Tekst Wouter Polspoel | Beeld Smappee<br />

‘Het inzichtelijk maken van het elektriciteitsverbruik is een eerste stap en bij veel fabrikanten stopt het daar. De Smappee Infinity gaat een stap verder.’ (Beeld: ID/Emy Elleboog)<br />

“Smappee biedt oplossingen om het energieverbruik<br />

in kaart te brengen”, vertelt CEO Stefan<br />

Grosjean. “Met onze Smappee Infinity krijgen ook<br />

particulieren een duidelijk zicht op hun verbruik.<br />

De elektriciteitsmeter biedt immers enkel een<br />

totaalcijfer en dat zegt weinig over je verbruik.<br />

De hardware is een soort meetinstrument dat je<br />

zeer gemakkelijk installeert in een zekeringskast.<br />

Je kan er met behulp van artificiële intelligentie<br />

je totale verbruik mee meten, of je kan de<br />

‘De hardware is een soort meetinstrument<br />

dat je zeer gemakkelijk installeert<br />

in een zekeringskast’<br />

Smappee Infinity ook aansluiten op elke zekering<br />

afzonderlijk. Zo krijg je zicht op het verbruik van<br />

afzonderlijke toestellen in de woning. Zo kan je<br />

bijvoorbeeld achterhalen dat je koelkast te vaak<br />

stopt en start, en wat de grote energievreters in<br />

je huis zijn.”<br />

86 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SMART HOMES THEMA<br />

De Smappee Infinity toont het verbruik via een speciale app, waarmee de gebruiker dat verbruik vervolgens ook kan optimaliseren.<br />

De Smappee Infinity kan worden aangesloten op elke<br />

zekering afzonderlijk, zodat de gebruiker zicht krijgt<br />

op het verbruik van afzonderlijke toestellen.<br />

Speciale app<br />

“Het inzichtelijk maken van het elektriciteitsverbruik<br />

is een eerste stap. Bij veel fabrikanten<br />

stopt het daar. Het wordt dan aan de verbruikers<br />

zelf overgelaten of ze iets met die info doen. De<br />

Smappee Infinity gaat een stap verder. Het toestel<br />

geeft via artificiële intelligentie commando’s aan<br />

de aparte toestellen in huis, op het moment dat<br />

het interessant voor ze is om te beginnen werken.<br />

Dus: verbruik wanneer het goedkoop is, ene geen<br />

verbruik wanneer het duur is. In de mate van het<br />

mogelijke, natuurlijk. Uiteraard vraagt het toestel<br />

via de speciale app eerst aan de gebruiker of het<br />

oké is een bepaald toestel aan- of uit te schakelen.<br />

Samengevat biedt de Smappee Infinity dus<br />

inzicht, maar ook de mogelijkheid toestellen zo<br />

optimaal mogelijk te gebruiken, rekening houdend<br />

met de eisen van de gebruikers. De Smappee<br />

Infinity neemt ook de weersvoorspellingen mee in<br />

de berekeningen. Zo is het bijvoorbeeld raadzaam<br />

zuinig om te springen met de zonnepanelen net<br />

voor een lange periode van bewolking.”<br />

Het spreekt voor zich dat Smappee niet van op<br />

een eiland opereert om dat allemaal mogelijk te<br />

maken. “Zo werken wij nauw samen met fabrikanten<br />

van bijvoorbeeld elektrische laadpalen<br />

of auto’s, warmtepompen, domoticasystemen…<br />

zodanig dat alles zo optimaal mogelijk verloopt.<br />

Heel wat bedrijven nemen ons ook mee in hun<br />

businessmodel. ESCO’s bijvoorbeeld kunnen met<br />

behulp van Smappee data verzamelen en zo hun<br />

producten beter en efficiënter laten werken.”<br />

Nieuwe thuisbasis<br />

“De vraag naar onze producten stijgt exponentieel.<br />

Mensen beginnen immers meer en meer te beseffen<br />

dat ze met onze oplossingen aanzienlijke besparingen<br />

kunnen genereren.” Smappee zag zich<br />

daardoor ook genoodzaakt te verhuizen naar een<br />

splinternieuw businesspark langs de E17 in Kortijk.<br />

“Ons nieuw gebouw, symbolisch Snowball gedoopt,<br />

werkt volledig op basis van het Internet of<br />

Things. Wij gebruiken zelf 35% van de site, de rest<br />

is voor startups die bezig zijn met cleantechnology.<br />

Wij ondersteunen hen en proberen zo synergieën<br />

tot stand te brengen. Want een slim huis heb je pas<br />

als je alle producten en dus bedrijven met elkaar<br />

laat communiceren.”<br />

Grosjean ziet wel nog een één obstakel dat smart<br />

homes in de weg staat. “Installateurs zijn vandaag<br />

nog te reactief. Zonnepanelen raden ze bijvoorbeeld<br />

wel aan, maar een energiemonitoringsysteem niet.<br />

Zij moeten nog een tandje bijsteken”, besluit hij. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 87


THEMA SMART HOMES<br />

WEG MET DE EILANDMENTALITEIT,<br />

op naar een geïntegreerde oplossing<br />

Smart home-oplossingen zijn al lang geen gadget meer, maar toch zien aannemers en projectontwikkelaars nog niet altijd het tijd-en<br />

kostenbesparende potentieel ervan in. Specialist ter zake Vecolux, dat resoluut inzet op een op KNX gebaseerde oplossing,<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Vecolux<br />

Vecolux is 35 jaar geleden begonnen als importeur van elektrotechnisch<br />

materiaal. Vandaag de dag is het bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden<br />

van oplossingen die gebouwen slimmer maken. Zaakvoerder Johan Vetters:<br />

“Vroeger waren we productgericht, nu ligt de focus op het bieden van oplossingen<br />

en service. De installateurs en systeemintegratoren verwachten dat van<br />

ons: ze willen ontzorgd worden, en daar is een totaaloplossing voor nodig.”<br />

Een totaaloplossing betekent ook: een oplossing die heel wat technieken in huis<br />

of in het gebouw integreert. Vetters: “Onze oplossing is de centrale pion, die<br />

verschillende technieken met elkaar laat communiceren.” Die hoge mate van<br />

integratie en samenwerking vergt een andere mentaliteit dan men in de bouwsector<br />

gewend is: “De bouw bestaat nog al te vaak uit vele kleine eilandjes:<br />

de rolluiken, verlichting, verwarming, videofonie,…: nog altijd te vaak zijn het<br />

aparte entiteiten, elk met hun eigen gebruikersinterface.”<br />

Het begrip ‘smart homes’ is een containerbegrip geworden, vindt Vetters.<br />

“Mensen denken dat het voldoende is dat ze hun verwarmingsketel met een<br />

app kunnen besturen om van een smart home te spreken. Maar als ook de<br />

rolluiken, de verlichting, ventilatie en andere technieken met een afzonderlijke<br />

app bediend kunnen worden, heb je op de duur talloze applicaties op je<br />

smartphone staan.”<br />

KNX is de spil<br />

In de oplossing die Vecolux aanbiedt, spreken alle technieken met elkaar.<br />

KNX is de spil van het systeem. Het grote voordeel van deze wereldwijde<br />

standaard is dat ze techniekoverschrijdend communiceert. “Bovendien is KNX<br />

merkneutraal, en is dus ook niet afhankelijk is van het overleven van een<br />

welbepaalde fabrikant. Mensen hechten een groot belang aan zekerheid. Bovendien<br />

is de communicatietechnologie onveranderd gebleven”, zegt Vetters.<br />

In de oplossing die Vecolux aanbiedt, spreken alle technieken met elkaar.<br />

‘Onze oplossing is de centrale pion, die verschillende technieken met elkaar<br />

laat communiceren.’<br />

88 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SMART HOMES THEMA<br />

‘Eén gebruiksvriendelijk toestel,<br />

passend in een inbouwdoosje<br />

van 68 millimeter, bedient de<br />

hele woning’<br />

Vecolux werkt in België samen met een vijftiental partners die eveneens<br />

resoluut voor KNX kiezen, wat meerdere diversificatiemogelijkheden biedt.<br />

En dus kan de firma een geïntegreerde totaaloplossing aanbieden. “In<br />

appartementsgebouwen bieden we de mogelijkheid aan om in elk appartement<br />

één centrale display te voorzien. Eén scherm dat dienst doet als<br />

thermostaat en als bedieningspaneel voor onder meer de verlichting, de<br />

rolluiken, de videofonie, de ventilatie,… Bovendien kan de bewoner zelf<br />

sferen en actielijsten instellen, evenals een vakantiekalender en tijdsklok.<br />

Eén gebruiksvriendelijk toestel, passend in een inbouwdoosje van 68<br />

millimeter, bedient de hele woning.”<br />

Ook in de hotelsector is Vecolux erg actief, zegt Vetters: “Zo wordt het mogelijk<br />

om in een hotel de volledige customer journey te automatiseren. Vanuit de online<br />

boeking kunnen de hotelkamers automatisch gereed gezet worden voor de hotelgast.<br />

Hierbij krijgt hij een persoonlijke begroeting op de kamerdisplay en wordt<br />

de userinterface in de taal van de hotelgast gezet. Daarnaast wordt de klassieke<br />

‘do not disturb’-hanger gedigitaliseerd en kan door middel van aanwezigheidsdetectie<br />

steeds de actuele bezettingsstatus van de kamer geraadpleegd worden.”<br />

Ook in de hotelsector is Vecolux erg actief: ‘Zo wordt het mogelijk om in een hotel<br />

de volledige customer journey te automatiseren.’<br />

Meerwaarde<br />

“We moeten de meerwaarde van smart homes voor aannemers of projectontwikkelaars<br />

nog sterker in de verf zetten”, vindt Vetters. “Eén geïntegreerd systeem<br />

resulteert in minder kabels, minder fouten, minder bouwuren, en nauwelijks<br />

meer of zelfs minder kosten.” Onder de installateurs merkt Vetters een steeds<br />

groeiende kennis en bereidheid om bij te leren. Het brede scala aan opleidingen<br />

dat Vecolux voorziet, is dan ook immens populair. “Installateurs tonen steeds<br />

meer interesse om zich te vervolmaken in KNX”, zegt Vetters. ❚<br />

Vecolux, reeds 30 jaar<br />

uw distributeur voor<br />

innovatieve smart<br />

home oplossingen<br />

Innovatief & betrouwbaar,<br />

onze verbintenis.<br />

Onze portefeuille bevat enkel de meest<br />

kwalitatieve en innovatieve KNX merken.<br />

Om u te helpen met de juiste keuze voor<br />

uw project, staat ons competent team<br />

altijd klaar om u te adviseren.<br />

Overtuig uw klant in onze<br />

showroom vol innovaties<br />

Onze showroom staat tot uw<br />

beschikking. Neem uw klant mee en<br />

overtuig hem ter plekke van onze state of<br />

the art KNX oplossingen en bedieningen.<br />

Meer informatie op onze website of via<br />

info@vecolux.be<br />

smart home inspiration<br />

www.vecolux.be<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 89


THEMA SMART HOMES<br />

Is verslimmen wel zo verstandig?<br />

Met klimaatneutraliteit als doel komen slimme woningen op de voorgrond van het toneel. Maar leidt verslimmen daadwerkelijk tot besparingen?<br />

Tijdens het slotevent ‘Slimme woning, een verstandige keuze?’ van het project ‘De Slimme Woning’ maakten EnergieID, Efika Engineering en Bond<br />

Beter Leefmilieu de balans op. “Je kan beter een zuinig toestel kopen”, stelt Kathleen Markey van Efika Engineering.<br />

Tekst Emily Nees | Beeld Flickr<br />

‘Slimme woning, een verstandige keuze?’ is de afsluiter van het project ‘De<br />

Slimme Woning’ van EnergieID, Efika Engineering en Bond Beter Leefmilieu<br />

met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Tijdens het evenement werd een<br />

antwoord gegeven op de vraag wat een slimme woning nu eigenlijk inhoudt.<br />

Een belangrijk gegeven, want in de toekomst is verslimmen een noodzaak.<br />

“Tegen 2<strong>04</strong>0 moeten alle woningen in Vlaanderen klimaatneutraal zijn”, stelde<br />

Jurgen Naets van Bond Beter Leefmilieu tijdens het evenement ‘Slimme woning,<br />

een verstandige keuze?’. “We worden afhankelijk van zonne- en windenergie.<br />

Als we onze woonst aanpassen, kunnen we die bronnen efficiënter gebruiken<br />

en blijft ons distributienet stabiel.” Kortom, de slimme woning speelt een onontbeerlijke<br />

rol in het hernieuwbare energiesysteem van de toekomst, mede door de<br />

toenemende elektrificatie.<br />

Vroeger volgde de productie de vraag. Nu zijn de rollen omgekeerd. Dat kan<br />

volgens Naets op twee manieren. “Enerzijds bestaat er de mogelijkheid om een<br />

balancerende invloed uit te oefenen door vraag en aanbod te sturen en energie<br />

op te slaan. Anderzijds wenden we elektriciteit makkelijker aan door in te spelen<br />

op energie-efficiëntie.” Door een laag verbruik belasten slimme woningen het<br />

elektriciteitsnet namelijk minder en verhoogt het aandeel hernieuwbare energie.<br />

Ruimte is alles<br />

Dat verslimmen begint al tijdens de bouwfase. Verstandig bouwen is robuust<br />

bouwen. Alle technieken moeten op elkaar afgestemd zijn. Zo blijft ook het<br />

onderhoud beperkt. Uit de verbruiksdata van EnergieID van zo’n 4.000<br />

‘We besparen 8 tot 27% wanneer iedereen in de geschikte woning woont.’<br />

Vlaamse woningen blijkt dat ruimtegebruik de grootste rol speelt in verbruik.<br />

“Of je nu met drie of vijf mensen samenwoont in hetzelfde huis, het verbruik<br />

varieert nauwelijks. Een volume van 200 tot 250 m 2 nuttigt 30% minder<br />

energie per jaar dan gebouwen met een grotere oppervlakte. Zo draagt de<br />

grootte tot de helft bij aan het totaalverbruik. Uit een onderzoek van University<br />

College London blijkt dan ook we 8 tot 27% besparen wanneer iedereen<br />

in de geschikte woning woont”, zegt Jan Pecinovsky van EnergieID.<br />

Door een laag verbruik belasten slimme woningen het elektriciteitsnet namelijk<br />

minder en verhoogt het aandeel hernieuwbare energie. (Beeld: Pixabay)<br />

90 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SMART HOMES THEMA<br />

‘Sommige slimme technologieën<br />

zijn een correctie op je<br />

niet-energiebewust gedrag’<br />

Zonnecomfort<br />

Aangezien slim wonen hand in hand gaat met comfort en gezondheid,<br />

moet de woning voldoende licht, ventilatie en ruimte bieden. Daarbij is<br />

zonnecomfort cruciaal. “Uit onze enquête klaagt 50% van de 500 respondenten<br />

over oververhitting. Buitenzonwering, zonwerend glas en een goed<br />

bouwontwerp bieden daar een antwoord op”, vertelt Kathleen Markey van<br />

Efika Engineering. “Niet iedereen kan een beroep doen op die oplossingen,<br />

waardoor veel mensen de toevlucht zoeken in een airco. Dat is zonde. Beter<br />

kies je voor een reversibele warmtepomp die het hele jaar verwarmt en<br />

verkoelt. In combinatie met een PV-systeem gebeurt dat zelfs CO 2<br />

-neutraal.”<br />

Energiemonitoring<br />

Pecinovsky benadrukt de noodzaak van een degelijke energiemonitoring:<br />

“Monitors kosten tussen de 0 en de 350 euro, maar deze detecteren wel<br />

verspilling. Ze leveren een besparing op van 8%”, aldus Pecinovsky.<br />

‘Buitenzonwering, zonwerend glas en een goed bouwontwerp een antwoord<br />

op oververhitting’<br />

Een duurdere mogelijkheid is een slimme thermostaat, waarvan de sturing<br />

een reductie tot wel 25% oplevert. “Het is een quick win voor mensen die het<br />

niet zien zitten om te isoleren. Die slimme technologieën moet je eigenlijk<br />

zien als een correctie op je niet-energiebewust gedrag”, zegt Jurgen Naets.<br />

Voor een slimme bewoner kan het zelfs leiden tot een meerverbruik. En dat<br />

geldt ook voor andere slimme apparaten. “Ze zijn bedoeld om de energievraag<br />

af te stemmen op de beschikbare hoeveelheid, maar in werkelijkheid<br />

ontbreekt die flexibiliteit nog. Je kan beter een zuinig toestel aanschaffen”,<br />

besluit Kathleen Markey. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 91


Hét domotica alternatief!<br />

Eltako Wireless<br />

• Draadloos<br />

• Zonder batterijen<br />

• Zowel drukknoppen als sensoren<br />

• Betaalbaar<br />

• Makkelijk te installeren<br />

• Betrouwbaar<br />

• Flexibel<br />

www.eltako.com/vl<br />

SERELEC NV • Gasmeterlaan 207<br />

• 9000 Gent<br />

09/223.24.29. info@serelec.be


De klant kan alles volgen vanop een dashboard, waarvan de configuratie<br />

en het uitzicht in samenspraak met de klant wordt samengesteld.<br />

NIEUW CLOUDPLATFORM VERLENGT<br />

DE LEVENSDUUR VAN INSTALLATIES<br />

Met het nieuwe cloudplatform Insight biedt Nederman een tool om installaties langer in leven te houden, en de werking en het onderhoud te<br />

optimaliseren. Fouten kunnen snel en automatisch gedetecteerd worden, en bedrijven kunnen hun installaties tot in de puntjes monitoren.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Nederman<br />

Nederman is gespecialiseerd in het efficiënt afzuigen<br />

van stof en rook die vrijkomen tijdens productieprocessen,<br />

en dit in verschillende takken van de<br />

industrie. Het goed onderhouden van dergelijke<br />

filtersystemen is niet vanzelfsprekend, want om te<br />

kunnen anticiperen op potentiële defecten is het<br />

belangrijk om ze intensief te monitoren. Met Insight<br />

biedt Nederman een oplossing voor dat probleem.<br />

Insight is een cloudplatform volgens de principes<br />

van het IoT. Het systeem laat toe verscheidene<br />

parameters uit te lezen, zoals actuele waarden<br />

met betrekking tot temperatuur, drukverliezen of<br />

stroompannes. Gunther Maes, Sales Manager bij<br />

Nederman: “Analyse van die parameters laat toe<br />

om preventief problemen op te pikken en zo te<br />

voorkomen dat de installatie kan uitvallen.”<br />

De werking is eenvoudig: het systeem wordt gemonitord<br />

via een softwaresysteem. De klant kan<br />

alles volgen vanop een dashboard, waarvan de<br />

configuratie en het uitzicht in samenspraak met<br />

de klant wordt samengesteld. “Via het dashboard<br />

kunnen automatisch alarm- of waarschuwings-<br />

signalen worden uitgestuurd. Afhankelijk van de<br />

dringendheid wordt de juiste persoon meteen op de<br />

hoogte gebracht”, licht Maes toe. Ook de technici<br />

van Nederman hebben toegang tot het dashboard.<br />

“Zo kunnen we vanop afstand analyses maken en<br />

extra ondersteuning bieden.”<br />

Vierde industriële revolutie<br />

“Met Insight spelen we in op de 4de industriële<br />

revolutie”, vervolgt Maes. “Eerst was er de mechanisering,<br />

daarna de intrede van de lopende band,<br />

en de derde industriële revolutie draaide rond<br />

robotica. Nu is het aangewezen om installaties<br />

te koppelen via de cloud en het internet en met<br />

elkaar te laten communiceren.”<br />

De voordelen voor gebruikers zijn veelzijdig: “Er<br />

is natuurlijk de sterk toegenomen efficiëntie.<br />

Filtersystemen kunnen langer in gebruik worden<br />

gehouden en de onderhoudskosten liggen lager.<br />

De tool kan ook gebruikt worden om een goede<br />

onderhoudsplanning op te stellen.”<br />

‘Filtersystemen kunnen langer in gebruik worden gehouden en de onderhoudskosten liggen lager.’<br />

Insight levert ook een bijdrage aan een properder<br />

klimaat, aldus Maes: “Insight laat toe om emissiemetingen<br />

uit te voeren en filtratierapporten op<br />

te stellen. Zo kunnen bedrijven aan VLAREM of<br />

andere instanties aantonen dat de uitstoot in lijn<br />

is met de wetgeving.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 93


Elektrospecialist zet steeds meer in<br />

op Belgische markt<br />

De firma Günther Spelsberg, opgericht in 19<strong>04</strong>, is al vele 10-tallen jaren in België, eerst via dealers, maar sinds 2011 ook onder eigen naam,<br />

weliswaar vanuit Duitsland met enkele Belgische verkopers die enkel de producten van Spelsberg op de markt hebben gezet.<br />

Tekst en beeld Günther Spelsberg<br />

Op 1 juli <strong>2019</strong> richtte het Duitse moederbedrijf de Belgische dochter op, Spelsberg Belgium.<br />

Tijdens de periode 2011 – <strong>2019</strong> is de marktpositie in België stevig uitgebreid<br />

en is de firma erin geslaagd om een reeks producten tot standaardproducten<br />

van de meeste Belgische groothandels te maken. De kabeldoosjes van de<br />

reeks ‘Abox’ zijn runners in vele van deze groothandels, net als een aantal<br />

types van de zogenaamde ‘Rode reeks’. Ook de modulaire verdeelkasten van<br />

de ‘AK-reeks’ zijn intussen ingeburgerd, net als de lege behuizingen van de<br />

‘TK-reeks’ en ‘GEOS’. Verder doen heel wat groothandels ook een beroep op<br />

een aantal meer specifieke nicheproducten. Zo worden de ‘WKE-serie’ (een<br />

volledige reeks voor gebruik in installaties met elektrisch functiebehoud), de<br />

rijenklemmenbehuizingen van de ‘RK-serie’ en het ‘IBT’ (in beton installatiesysteem)<br />

meer en meer verkocht.<br />

Belgische dochter<br />

Op 1 juli <strong>2019</strong> richtte het Duitse moederbedrijf de Belgische dochter op,<br />

Spelsberg Belgium. In de toekomst wil Spelsberg een nog grotere marktaanwezigheid<br />

in België uitbouwen, en de activiteiten nog beter afstemmen op de<br />

Belgische klanten. Om dit te verwezenlijken werd het team in <strong>2019</strong> gevoelig<br />

uitgebreid. Het filiaal heeft ook een nieuw eigen kantoor in Leuven.<br />

‘In plaats van alles via Duitsland<br />

te bestellen kunnen klanten nu<br />

hun bestellingen doorgeven<br />

aan een eigen binnendienst’<br />

De oprichting van de Belgische dochter heeft ook voordelen voor klanten. In<br />

plaats van alles via Duitsland te bestellen kunnen de bestellingen nu worden<br />

doorgeven aan een eigen binnendienst, die dan het nodige doet voor de<br />

bestelling, aanlevering en facturatie van de goederen aan de klanten.<br />

René Van Mechelen, tot juni <strong>2019</strong> de verkoopverantwoordelijke voor de<br />

Belgische activiteiten, ging recent met pensioen. Bart Tastenoye is zijn<br />

opvolger. Hij kwam op 1 juli officieel aan het hoofd van Spelsberg Belgium<br />

en moet het nieuwe filiaal in de komende jaren verder uitbouwen.<br />

94 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Spelsberg schenkt meer aandacht aan het customizen van standaardproducten voor grote en minder grote projecten.<br />

René Van Mechelen blijft nog tot en met juni 2021 deeltijds (2/5) aan<br />

als Business Development Manager en zal de Antwerpse en een aantal<br />

Kempische klanten bezoeken. Ayhan Durmaz blijft de Sales Manager voor<br />

de regio Wallonië en Brussel. Bart Tastenoye zal de regio Vlaanderen voor<br />

zijn rekening nemen, behalve dan het deel van René.<br />

Elektrische groothandel<br />

In de toekomst blijft de verkoopstrategie behouden, die tot op heden zo<br />

veel mogelijk over de elektrische groothandel verliep. Door deze strategie<br />

consequent te blijven hanteren is het vertrouwen van de groothandels ten<br />

opzichte van Spelsberg bijzonder groot. Dit vertaalt zich ook meer en meer<br />

in technisch overleg tussen de groothandel, Spelsberg en de elektrische<br />

installateurs, de eindklanten van de groothandels. Ook de komende jaren<br />

wil Spelsberg volledig ten dienste staan van de installateurs die naar technische<br />

oplossingen en nieuwigheden op zoek zijn: dat wordt zeker en vast<br />

een topprioriteit voor de komende jaren. Er zal bovendien meer aandacht<br />

gaan naar het customizen van standaardproducten voor grote en minder<br />

grote projecten.<br />

De afdeling Research & development van Spelsberg blijft natuurlijk de evoluties<br />

van de markt en nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen. Zo mogen<br />

we in het komende jaar een sterk vernieuwde WKE-serie verwachten. Ook<br />

de verdere uitbouw van de mogelijkheden van de GEOS-reeks, de laatste<br />

nieuwe telg van de Spelsberg-producten in het segment lege behuizingen,<br />

staat op het programma. Deze reeks is er eentje die de productwaarden<br />

van Spelsberg goed samenvat: namelijk ROBUUST, FLEXIBEL en VEILIG. ❚<br />

Spelsberg voorziet de verdere uitbouw van de<br />

mogelijkheden van de GEOS-reeks, de laatste<br />

nieuwe telg van de Spelsberg-producten in<br />

het segment lege behuizingen.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 95


SLIMME VERLICHTING ESSENTIEEL<br />

VOOR SMART BUILDINGS<br />

We zijn allemaal overtuigd van het nut van perfecte verlichting. Betere concentratie op het werk, een beter algemeen welzijn, ... Praten we we<br />

over slimme verlichting, dan gaat het vaak over de mogelijke energiebesparingen die in het verschiet liggen. Maar slimme en geconnecteerde<br />

verlichting doet meer dan dat. Het vormt de basis van een groot netwerk dat data verzamelt. Verlichting is immers overal. Aan die verzamelde<br />

data koppelen we veel handelingen die van een gebouw een slim gebouw maken.<br />

Tekst Tom Rampelbergh | Beeld Pixabay, Pxhere<br />

In een slimme stad wordt digitale technologie<br />

gebruikt om de stad beter te laten functioneren.<br />

(Beeld: JC Gellidon)<br />

96 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Slimme verlichting is een brede term die een heel<br />

scala aan toepassingsgebieden en bijbehorende<br />

oplossingen omvat. Denk maar aan alle plaatsen<br />

waar er licht brandt. Overal is wel een verlichtingspunt<br />

geïnstalleerd en overal kan een vorm van<br />

intelligente verlichting zijn nut bewijzen. Want<br />

slimme verlichting bestaat in oneindig veel vormen.<br />

Dit betekent dat steeds moet worden nagedacht<br />

welke vorm nuttig is voor welke toepassing.<br />

Dat het zijn nut heeft, daar is iedereen van overtuigd.<br />

Zeker als deze overtuiging gestaafd wordt<br />

door berekeningen van erkende instanties.<br />

Een voorbeeld: vorig jaar berekende Agoria<br />

Vlaanderen dat als steden en gemeenten zouden<br />

overschakelen op slimme ledverlichting langs de<br />

wegen, hen dat op termijn 680 miljoen euro zou<br />

kunnen opleveren. Deze hoeft dan zelfs niet geconnecteerd<br />

te zijn. Een vast dimschema volstaat<br />

voor een besparing tot 50 procent. “Kiezen we<br />

voor echt flexibel aanstuurbare geconnecteerde<br />

verlichtingsarmaturen, dan kan de energiebesparing<br />

oplopen tot 60 procent”, rekent Agoria<br />

verder uit. Vlaamse steden zetten vandaag meer en<br />

meer in op slimme technologische toepassingen<br />

om hun uitdagingen rond mobiliteit, veiligheid,<br />

milieu en gezondheid (geluid en lucht), connectiviteit<br />

en zo meer aan te pakken. Een slimme<br />

lichtinfrastructuur is de basis voor de slimme stad<br />

van de toekomst, net zoals een slimme verlichting<br />

de basis vormt voor een slim gebouw.<br />

‘Zonder slimme<br />

verlichting geen<br />

smart building of<br />

smart city’<br />

Wat is slim?<br />

Slim is een subjectief begrip. Sommige mensen<br />

vinden het gebruik van aanwezigheids- en bewegingsdetectie<br />

om de lichten aan en uit te schakelen<br />

al ‘slim’. Bij anderen ligt de lat hoger en wordt<br />

pas over slim gesproken wanneer een heel netwerk<br />

aan armaturen met ingebouwde sensoren wordt<br />

geïnstalleerd én er met de verzamelde data een<br />

hele reeks aan processen wordt opgebouwd. Het<br />

spreekt voor zich dat beide hierboven genoemde<br />

voorbeelden hun bestaansredenen hebben. Denk<br />

maar aan de verlichting in de toiletten of gangen<br />

van een groot kantoorgebouw. Daar is geen stateof-the-artsysteem<br />

nodig om de verlichting op een<br />

slimme manier te sturen. De verzamelde data zijn<br />

wel nuttig om bijvoorbeeld onderhoudsteams te<br />

sturen (of niet te sturen) naar vergaderruimtes<br />

of zelfs hele verdiepingen in een kantoorgebouw.<br />

Merk je door de verzamelde data dat een vergaderruimte<br />

een hele dag niet is gebruikt, dan kan je op<br />

basis van die gegevens aan de onderhoudsploeg<br />

melden dat ze daar niet naartoe moeten gaan.<br />

Enkele mogelijke processen<br />

Je kan het bijna zo gek niet bedenken of er bestaat<br />

een sensor of toestelletje om iets te meten.<br />

Een sensor integreren in een verlichtingsarmatuur<br />

is eveneens technologisch heel haalbaar. Temperatuur,<br />

luchtvochtigheid, aanwezigheid, lawaai, CO 2<br />

,<br />

… Allemaal gegevens die door de sensoren opgepikt<br />

en verzameld worden. Op basis daarvan is het<br />

bijvoorbeeld mogelijk om te analyseren wat de<br />

bezettingsgraad in een kantoor is. En met die gegevens<br />

kan het kantoor dan weer efficiënter gebruikt<br />

worden, de kuisploeg beter aangestuurd worden,<br />

de verwarming en airco op een efficiëntere manier<br />

ingesteld worden… Behoort ook tot de mogelijkheden:<br />

op basis van de opgepikte data op zoek gaan<br />

naar een lege werkplek of vergaderruimte.<br />

Led is de basis<br />

De overgang van klassieke lichtbronnen naar ledverlichting<br />

zette de deur open voor het concept ‘intelligente<br />

verlichting’. Led heeft een hele reeks voordelen:<br />

een lange levensduur, eenvoudige regeling en een<br />

verder stijgende efficiëntie. Bovenal is er het gemak<br />

waarmee led aan een bestaand netwerk gekoppeld<br />

kan worden dat ervoor zorgt dat het de ideale bouwsteen<br />

voor intelligente verlichting is. De lichtkarakteristieken<br />

(aan en uit, kleurtemperatuur, lichtsterkte)<br />

aanpassen gaat vlot en de koppeling met andere<br />

netwerken is eenvoudig. Dankzij de ledrevolutie wint<br />

ook het concept van slimme gebouwen en bij uitbreiding<br />

slimme steden snel aan populariteit. ❚<br />

Door verschillende slimme verlichtingsarmaturen te laten samenwerken creëer je een geconnecteerd netwerk met een groot potentieel aan toepassingen en oplossingen.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 97


STEKERBAAR INSTALLEREN:<br />

tijd winnen en kosten besparen<br />

Sinds de introductie van stekerbaar installeren op de markt, hebben het principe en de producten die het mogelijk maken sterk aan populariteit<br />

gewonnen. Ook installateurs hebben wel oren naar oplossingen die hun werk eenvoudiger, minder tijdrovend en bovendien kostenbesparend<br />

maken. De evolutie is nog niet ten einde: opkomende evoluties in de bouwsector zoals BIM en circulair bouwen, maken stekerbaar installeren nog<br />

meer dan voorheen de uitgelezen keuze.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld ATEM-Wieland<br />

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een uitbreiding van het toepassingsgebied en de voordelen.<br />

Stekerbaar installeren maakt een einde aan het<br />

werken met losse snoeren, leidingen, kabeldozen<br />

en lasdoppen. In de plaats komen kant-enklare<br />

pakketten, met snoeren die reeds de juiste<br />

lengte hebben en van connectoren zijn voorzien.<br />

Ook de verdeler is al gemonteerd: de installateur<br />

hoeft alleen nog alles ter plekke in elkaar te<br />

steken. Knippen of strippen is niet meer nodig.<br />

De installatie kan zo een stuk sneller verlopen:<br />

de tijdswinst kan oplopen tot 70%. En zo kost<br />

een project ook heel wat minder geld, want de<br />

kostenbesparing wordt geschat op zo’n 30%.<br />

Er zijn ook minder faalkosten, want het is quasi<br />

onmogelijk om de installatie verkeerd te monteren.<br />

Bovendien garandeert stekerbaar installeren<br />

een hoge flexibiliteit: het systeem kan eenvoudig<br />

aangepast worden door een stekker eruit te trekken<br />

en op een andere manier in elkaar te steken.<br />

Stekerbaar installeren kan altijd van zodra de producten<br />

gehomologeerd zijn volgens IEC EN61535.<br />

Deze is gemaakt als leidraad voor het stekerbaar<br />

installeren en heeft een aantal belangrijke aanwijzingen:<br />

het gebruik van vergrendelingen is<br />

verplicht bij elke verbinding (M/V), stekkers voor<br />

thuisgebruik mogen niet verwisselbaar zijn met<br />

stekerbare componenten, uittrekkrachten en vele<br />

andere zaken zijn duidelijk vermeld.<br />

Vooraf plannen<br />

Gunther Van Duyse is Managing Director van Atem<br />

nv. Atem is in België de verdeler van de producten<br />

van Wieland Electric, wereldmarktleider inzake<br />

stekerbaar installeren. Hij is dus juist geplaatst<br />

om de voordelen voor de installateur te kunnen inschatten.<br />

“Stekerbaar installeren vereenvoudigt het<br />

werk van de installateur, maar dat wil niet zeggen<br />

‘Stekerbaar<br />

installeren betekent<br />

vooraf plannen,<br />

tot op kabelniveau<br />

en lengte’<br />

dat de installateur zelf niets meer hoeft te doen”,<br />

benadrukt hij. “Stekerbaar installeren betekent vooraf<br />

plannen, tot op kabelniveau en lengte. Ad-hoc<br />

toepassingen zijn niet vanzelfsprekend. Het werk<br />

dat op voorhand verricht moet worden valt niet te<br />

onderschatten. Het gebruik van BIM-modellen zal<br />

dat verder wegwerken.”<br />

98 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Stekerbaar installeren garandeert een hoge flexibiliteit: het systeem kan eenvoudig aangepast worden door een stekker eruit te trekken en op een andere manier in<br />

elkaar te steken.<br />

BIM en circulariteit<br />

De technologische evolutie van stekerbaar installeren<br />

heeft haar eindpunt nog niet bereikt. Nieuwe<br />

ontwikkelingen zorgen voor een uitbreiding van het<br />

toepassingsgebied en de voordelen. Gunther Van<br />

Duyse: “Zo komen er extra BIM-databankondersteuningen<br />

voor alle GST®-gebaseerde producten en zijn<br />

er nieuwe opleidingstools klaar voor beter gebruik<br />

van de bestaande stekerbare componenten. Ook zien<br />

we steeds meer oplossingen om in de niet-tertiaire<br />

gebouwen meer toepassingen stekerbaar te maken.<br />

Modules zoals sanitaire eenheden worden kant-enklaar<br />

(‘plug-and-play’) aangeleverd op de bouwwerf,<br />

en façadesystemen worden bekabeld aangeleverd.<br />

Er zijn talloze voorbeelden die aantonen dat de<br />

wereld van stekerbaar installeren nog steeds in volle<br />

uitbreiding en ontwikkeling is. Dagelijks ontstaan er<br />

nieuwe toepassingen, steevast ingegeven door de<br />

noodzaak om sneller en systematisch te bouwen.”<br />

Stekerbaar installeren laat ook toe om het materiaalgebruik<br />

te minimaliseren én bij te dragen aan een<br />

duurzamere, circulaire maatschappij. Een belangrijke<br />

troef, aangezien het principe ‘circulair bouwen’ anno<br />

<strong>2019</strong> steeds meer aan belang wint. “Aangezien<br />

je onze snoeren in principe eenvoudig kan hergebruiken<br />

bij aanpassingen in de installatie, of bij het<br />

verwijderen van een deel van de installatie, spelen<br />

we ook hier een belangrijke rol in de keuze van<br />

het materiaal. Recyclage zal een pak gemakkelijker<br />

zijn met stekerbare producten dan met traditionele<br />

installatiekabels die op maat gesneden zijn. Duidelijke<br />

vermeldingen (geprint) van gebruikte kabeltype,<br />

lengte en andere noodzakelijke informatie (CPR<br />

klasse) voor eventuele recyclage is standaardpraktijk<br />

bij Wieland.” ❚<br />

Stekerbaar installeren maakt een einde aan het werken met losse snoeren, leidingen, kabeldozen en lasdoppen.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 99


STEKERBAAR GAMMA VAN MARKTLEIDER:<br />

ONGEËVENAARD IN DIVERSITEIT<br />

Wieland Electric mag zichzelf met recht en rede beschouwen als één van<br />

de voorlopers wanneer het gaat over stekerbaar installeren. Dankzij<br />

het innovatieve, stekerbare installatiesysteem voor de utiliteitsbouw<br />

Wieland GST18 is het bedrijf uitgegroeid tot wereldwijd marktleider.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Wieland Electric<br />

‘De GST15®, ongeëvenaard in diversiteit en toepassingsmogelijkheden.’<br />

Wieland Electric is uitgegroeid tot marktleider inzake stekerbaar installeren.<br />

Wieland Electric heeft het stekerbaar installeren als eerste geïntroduceerd in<br />

de installatiemarkt markt in 1977. Gunther Van Duyse, Managing Director<br />

van Atem nv, dat de producten van Wieland Electric in België verdeelt: “Later<br />

zijn er vele OEM-klanten mee op de kar gesprongen. Zo ontstonden bijkomende<br />

stekerbare componenten (voorzien van de originele GST18® stekkers),<br />

zoals verlichtingsarmaturen, verdeeldozen, bewegingsmelders tot stopcontacten<br />

en schakelaars.” Als enige fabrikant heeft Wieland Electric een gamma<br />

dat naast de klassieke GST18® en GST15® (mini-GST®) ook stekerbare reeksen<br />

in IP65/69 RST® bevat. Op deze manier is een volledig nieuwe markt ontstaan<br />

voor stekerbaar installeren, bijvoorbeeld in de tuinbouw.<br />

100 | INSTALLATIEENBOUW.BE


installatie met gesis® CLASSIC. De resultaten spraken voor zich: de installatie<br />

nam bijna de helft minder tijd in beslag (72,6 minuten tegenover 134,2<br />

minuten), de materiaalkosten lagen beduidend lager (7,40 euro tegenover<br />

17,34 euro). De kostenbesparing wordt nog versterkt als het tijdsverschil gekoppeld<br />

wordt aan de besparing op loonkosten. Bovendien oogt de installatie<br />

ook beduidend netter (zie afbeelding).<br />

De afzonderlijke gesis® productgroepen vullen<br />

elkaar perfect aan en vergemakkelijken het<br />

installatiewerk, van verdeelbord tot verbruiker.<br />

‘De afzonderlijke productgroepen<br />

vullen elkaar perfect aan<br />

en vergemakkelijken het<br />

installatiewerk, van verdeelbord<br />

tot verbruiker’<br />

Minder tijd en minder kosten<br />

Met het gesis® installatiesysteem zet Wieland Electric in op topkwaliteit,<br />

onderdelen met extra lange levensduur en tijds-en kostenbesparing. In een<br />

recent onderzoek werd een conventionele installatie vergeleken met een<br />

De afzonderlijke gesis® productgroepen vullen elkaar perfect aan en vergemakkelijken<br />

het installatiewerk, van verdeelbord tot verbruiker. “De diverse<br />

nevenreeksen, zoals de GST08®, GST15®, gesis® NRG (vlakband) zijn samen<br />

met de waterdichte RST®, RSTmini® en RSTmicro® ongeëvenaard in diversiteit<br />

en toepassingsmogelijkheden: deze producten zijn te gebruiken in gebouwen,<br />

maar ook bijvoorbeeld in boten en tijdelijke installaties”, vult Van Duyse aan.<br />

Ook projecten op grote schaal worden steeds vaker stekerbaar uitgerust,<br />

merkt Van Duyse op. “De tijdswinst, maar vooral de lagere faalkosten spelen<br />

hier een belangrijke rol in. De trend om met BIM de planning van de gebouwen<br />

te voorzien met de reeds beschikbare bibliotheken van gesis® producten maakt<br />

ook de circulaire planning voor het gebruik van met GST18® voorziene producten<br />

veel gemakkelijker.”<br />

Copycat<br />

Installateurs die stekerbaar willen installeren, moeten wel ten allen tijde voorzichtig<br />

zijn, aldus Van Duyse: “Voor GST18® stekkers heeft Wieland geen goedgekeurde<br />

compatibele merken. Het is dus opletten geblazen wanneer de installateur<br />

beslist om te mixen met ‘copycat-stekkers, die veelvuldig op de markt terug zijn te<br />

vinden. Er bestaan in dat geval immers geen garanties op de juiste werking tussen<br />

de componenten die door béide fabrikanten zijn onderschreven.” ❚<br />

klassiek<br />

klassiek<br />

klassiek<br />

INSTALLATIE OPLOSSINGEN<br />

VOOR HET GEBOUW VAN MORGEN.<br />

Kabellengte<br />

Het gesis® installatie concept was een revolutie voor de elektrische installatie in gebouwen.<br />

Duurzame kwalitatieve componenten zorgen voor een imposante 70 % tijdswinst en 30 % kostenreductie!<br />

gesis® is een modulaire systeemfamilie: alle productgroepen vullen elkaar aan en zorgen voor een<br />

slimme kostenbesparende elektrische installatie, vanaf het verdeelbord tot aan de verbruikers.<br />

Brandlast<br />

Technische<br />

Ruimten<br />

DE VOORDELEN<br />

+ Meer bruikbare ruimte<br />

+ 30 % minder installatiekosten<br />

+ Flexibel uit te breiden<br />

snel – eenvoudig – veilig<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 101<br />

WIELAND_19143_ANZ_INSTALLATIE_BOUW_NL_197_130_0819.indd 1 07.08.19 09:47


Het belang van brandklepaandrijvingen:<br />

VERGROOT DE BRANDVEILIGHEID<br />

EN ZEKERHEID IN UW GEBOUWEN<br />

Comfort - Energy - Safety - Installation - Maintenance. Met de zogenaamde CESIM-methode tracht Belimo de bouwtechnologie positief te<br />

beïnvloeden, gebruikmakend van een uitgebreid assortiment Belimo aandrijvingen, regelafsluiters en sensoren. “Als lid van het Global<br />

Compact-netwerk van de VN is Belimo een actieve belanghebbende die rechtstreeks bijdraagt aan de doelstellingen voor duurzame<br />

ontwikkeling”, vertelt Managing Director Richard Daamen. “Door de principes van het Global Compact op te nemen in onze strategieën,<br />

beleid en procedures, houden wij niet alleen vast aan onze basisverantwoordelijkheden tegenover onze planeet én haar bewoners, maar<br />

leggen we ook de basis voor het succes van onze branche op de lange termijn.”<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Belimo<br />

Een Belimo-brandklep in de vloer.<br />

Belimo is wereldmarktleider op het gebied van rook- en brandveiligheidsaandrijvingen.<br />

Belimo is wereldmarktleider op het gebied van<br />

rook- en brandveiligheidsaandrijvingen. “Onze<br />

expertise in de branche én voortdurende innovaties<br />

hebben de afgelopen decennia stevig<br />

bijgedragen aan een hoger veiligheidsniveau in<br />

gebouwen”, aldus Danny De Laater, Manager<br />

Technical Support. “De introductie van de gemotoriseerde<br />

brandkleppen speelde hierin een<br />

voorname rol. Bij de OEM (Original Equipment<br />

Manufacturer) relaties van Belimo spreekt men<br />

over de Europese norm NBN EN 1366-2. Deze<br />

norm bepaalt het testprogramma en de voorwaar-<br />

den om de brandweerstand voor een bepaalde<br />

tijdspanne (30, 60, 90, 120.. minuten) bij een<br />

negatieve druk (300, 500, 1500 Pa) te meten cq<br />

aan te kunnen. Dit geldt ook voor een brandklep<br />

met een aandrijving. Brandklepaandrijvingen zijn<br />

ook niet verplicht. Desondanks is het motoriseren<br />

van brandkleppen aan te bevelen om de brandveiligheid<br />

in gebouwen te vergroten.”<br />

Optimale zekerheid<br />

De motivatie om een brandklep te motoriseren,<br />

heeft niets te maken met het sluiten van de klep<br />

in geval van brand. Immers, als er brand uitbreekt<br />

moet ook een standaardklep met veer het luchtkanaal<br />

afsluiten en nooit meer opengaan, meent<br />

De Laater: “De meerwaarde om een brandklep te<br />

motoriseren, zit hem vooral in de zekerheid/garantie<br />

dat de brandklep in geval van brand ook<br />

daadwerkelijk functioneert. Al in de jaren ’90 is<br />

geconstateerd dat het risico dat een brandklep na<br />

verloop van tijd niet meer goed sluit, zeer groot is.<br />

Een veelvoorkomende oorzaak hiervoor is vervuiling<br />

in de luchtkanalen. Om deze vervuiling tegen<br />

te gaan, is periodieke inspectie vereist.”<br />

102 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Eenvoudige inspectie zonder<br />

overlast, manuren en extra kosten<br />

Omdat de meeste brandkleppen na installatie<br />

slecht of niet meer bereikbaar zijn, werd ‘op<br />

afstand’ een periodieke inspectie middels communicatiebussen<br />

gecreëerd. Om hier optimaal<br />

invulling aan te geven, introduceerde Belimo<br />

in de negentiger jaren de MP-Bus, maar intussen<br />

zijn communicatiebussen als LON, KNX-EIB,<br />

Modbus en BACnet de standaard geworden.<br />

“Met deze communicatiebussen kan men zonder<br />

veel overlast, manuren en extra kosten periodieke<br />

controles uitvoeren”, aldus De Laater. “De<br />

zekerheid dat de in het gebouw voorkomende<br />

brandkleppen functioneren bij brand, wordt<br />

hierdoor aanzienlijk vergroot.”<br />

Al in 1977 introduceerde Belimo zijn eerste<br />

brandklepaandrijving. “Deze was gelijk bestand<br />

tegen zeer hoge temperaturen (1.000°C)”, vertelt<br />

De Laater. “Sinds de jaren ‘80 is onze BF-serie een<br />

begrip. Deze serie kom je vandaag de dag dan<br />

ook nog volop tegen op brandkleppen in datacentrales,<br />

ziekenhuizen of bij de kantoren van het<br />

Europees Parlement te Brussel. De BF brandklepmotoren<br />

zijn zelfs op de cruiseschepen van de<br />

Holland-Amerika Lijn te vinden.”<br />

Nieuwe generatie<br />

brandklepaandrijvingen<br />

Dat Belimo de principes van het Global Compact<br />

van de VN hanteert en rechtstreeks bijdraagt aan<br />

de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling,<br />

is ook bij de brandklepaandrijvingen duidelijk te<br />

Ondanks dat de traditionele brandklepaandrijvingen uit de BF-serie perfecte en betrouwbare product zijn, heeft<br />

Belimo in 2015 een nieuwe generatie gemotoriseerde brandkleppen geïntroduceerd.<br />

zien. Ondanks dat de traditionele brandklepaandrijvingen<br />

uit de BF-serie perfecte en betrouwbare<br />

product zijn, heeft Belimo in 2015 een nieuwe<br />

generatie gemotoriseerde brandkleppen geïntroduceerd.<br />

Inclusief Safety Position Lock en een<br />

behuizing van kunststof, waarmee de veiligheid<br />

én betrouwbaarheid naar een nog hoger niveau<br />

worden getild. ❚<br />

Comfort Energy Safety Installation Maintenance<br />

De ambitie van Belimo<br />

is een gezondere<br />

leefomgeving met een<br />

optimaal ruimtecomfort.<br />

De intelligente<br />

regelingen van Belimo<br />

dragen wezenlijk bij aan<br />

de energie efficiëntie<br />

van gebouwen.<br />

Belimo streeft naar<br />

meer veiligheid in<br />

gebouwen en verhogen<br />

de bescherming<br />

van personen en<br />

eigendommen.<br />

Eenvoudige installatie<br />

& inbedrijfsname van<br />

Belimo producten<br />

reduceren de installatiekosten<br />

en vereenvoudigen<br />

het monteren.<br />

Transparantie,<br />

efficiënt onderhoud en<br />

systeemoptimalisatie<br />

zijn voor Belimo van<br />

cruciaal belang.<br />

Om haar toegevoegde waarde voor klanten nog verder te optimaliseren, heeft Belimo recent CESIM ontwikkeld.<br />

BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen<br />

Tel. +31 (0)578 576836, Fax +31 (0)578 576915, info@belimo.nl, www.belimo.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 103


Heeft uw klant geen aardgas?<br />

Propaangas van Antargaz vormt de oplossing!<br />

Word Antargaz<br />

partner op<br />

www.antargaz.be/nl/<br />

installateurs<br />

De ondergrondse tank<br />

van Antargaz is bijna onzichtbaar<br />

Op Antargaz kunt u rekenen!<br />

Onze bovengrondse tank is in<br />

een mum van een tijd geïnstalleerd<br />

Laat uw klanten genieten van alle comfort van gas dankzij propaangas<br />

Is de woning van uw klant niet aangesloten op het aardgasnetwerk en wilt hij toch profiteren van alle voordelen van gas?<br />

Propaangas in een tank, boven of onder de grond, biedt hem exact hetzelfde comfort als aardgas. Bovendien is propaangas<br />

de juiste keuze voor het milieu én voordelig dankzij de evolutie van de energieprijzen.<br />

Meer info rond propaangas? Ga naar www.antargaz.be of<br />

contacteer ons op installateur.service@antargaz.com of 02 246 00 65.<br />

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.antargaz.be/nl/installateurs<br />

ANT16_ADV_INSTALLATIE & BOUW_197X130.indd 1 23/05/16 10:53<br />

Industriële elektriciteit<br />

Ontwerp, ontwikkeling, fabricage, onderhoud en aanpassing<br />

van hoogspanningscabines en laagspanningsborden<br />

Condensatoren<br />

Lokalen voor diverse toepassingen in plaatstaal / inox / alu / polyester / beton<br />

Verhuur werfposten en elektrogeengroepen<br />

Erkend bordenbouwer meetgroepen Sibelga<br />

MEER DAN 30 JAAR ERVARING<br />

SERVICE 24/24U • 7D/7D<br />

Vilvoordsesteenweg 156 • 1820 Perk • Tel. 32 2 751 81 30 • Fax 32 2 751 80 89 • www.electro80.be


EEN NIEUWE GENERATIE GEBOUWBEHEERSYSTEMEN<br />

Beckhoff heeft zijn nieuwe softwaregeneratie voor gebouwbeheer voorgesteld: TwinCAT 3 Building Automation. Dit programma laat zich<br />

naadloos integreren in TwinCAT 3 modules voor HMI, IoT, Analytics en Scope, en bundelt alle belangrijke functies voor gebouwbeheer in<br />

één handige tool. Door de engineering en het beheer van alle gebouwsystemen op één enkel softwareplatform te brengen, worden tal<br />

van voordelen gegenereerd. Eenvoudige IoT-communicatie bijvoorbeeld of een diepgaande analyse van gebouwgegevens in de cloud of de<br />

snelle realisatie van geïndividualiseerde interfaces voor operatoren.<br />

Tekst en beeld Beckhoff<br />

TwinCAT 3 Building Automation biedt enorme mogelijkheden voor de engineering en het beheer van alle gebouwsystemen. Samen met de TwinCAT modules HMI, IoT,<br />

Analytics en Scope, bundelt dit softwareplatform alles wat nodig is voor gebouwautomatisering in één universele tool.<br />

TwinCAT 3 Building Automation brengt de brede waaier aan voordelen<br />

van het TwinCAT 3 automatiseringsplatform nu binnen handbereik voor gebouwbeheer:<br />

de complete integratie van Visual Studio®, een geïntegreerde<br />

engineering omgeving, acht programmeertalen met interactieve modules in<br />

één enkele looptijd, eenvoudig hergebruik van broncode en schaalbaarheid<br />

om zich aan te passen aan verschillende controller platformen.<br />

De naadloze verweving van het TwinCAT 3 Building Automation met de<br />

talrijke softwaremodules die TwinCAT 3 ter beschikking stelt, wapent de<br />

systeemintegrator met een indrukwekkende arsenaal aan tools, geschikt<br />

voor alle functies en systemen die te vinden zijn in gebouwautomatisering.<br />

Dat resulteert in een verbeterde systeemintegriteit, terwijl het engineering<br />

werk gevoelig gereduceerd wordt.<br />

Gepersonaliseerde operatorinterfaces<br />

Door TwinCAT HMI software toe te passen kunnen gebruikers snel gepersonaliseerde<br />

operatorinterfaces creëren en de voordelen benutten van de eenvoudige<br />

oriëntatie en intuïtieve navigatie tijdens het gebruik. Met TwinCAT IoT kan<br />

ook de connectie naar de cloud gemakkelijk geïmplementeerd worden vanaf<br />

‘Alle functies voor<br />

gebouwautomatisering<br />

gebundeld in één universele tool’<br />

PC-gebaseerde controllers, ofwel om individuele gebouwbeheercomponenten<br />

te outsourcen in de cloud, ofwel om gebruik te maken van clouddiensten.<br />

De analyse van gebouwgegevens in de cloud kan verder rechtstreeks in<br />

de PC-gebaseerde controllers geïntegreerd worden aan de hand van Twin-<br />

CAT Analytics. Dit biedt maximale transparantie, vereenvoudigd predictief<br />

onderhoud en een verhoogde bescherming tegen potentiële storingen.<br />

TwinCAT Scope, ten slotte, zal als het ware als een big data oscilloscoop<br />

een duidelijke visualisatie van grote hoeveelheden data faciliteren en de<br />

datatransparantie verhogen dankzij een snelle vergelijking en evaluatie van<br />

de gemeten waarden. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 105


ECODESIGN EN ENERGY LABELLING:<br />

HERZIENING OP KOMST<br />

Sinds de lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk beslisten om energieverslindende lampen te verbannen, zijn al vele watertjes<br />

doorzwommen en zijn bepaalde lamptypes niet meer beschikbaar. Aan de basis ligt de Europese ecodesign-richtlijn, een essentieel<br />

element in het beleid van de Europese Unie om de energie- en milieuprestaties van de geselecteerde producten te verbeteren.<br />

De uitfasering gebeurt stapsgewijs. Een opfrissing.<br />

Tekst Tom Rampelbergh | Beeld Pxhere<br />

Wat zijn ecodesign en energy labelling? De doelstelling<br />

van deze regelgeving is eenvoudig: de<br />

energie-efficiëntie van producten verbeteren om<br />

zo energie en grondstoffen te besparen. Vanuit<br />

het oogpunt van ‘material efficiency’ werden<br />

bovendien recent doelstellingen qua recycleerbaarheid,<br />

herstel en duurzaamheid van producten<br />

toegevoegd, via de herziening van bestaande en<br />

nieuwe loten. Dit gebeurt door minimale eisen<br />

op te leggen aan de producten (ecodesign) en<br />

een vergelijking van producten makkelijker te<br />

maken (energy labelling). Maar niet lukraak.<br />

Een aanzienlijke procedure gaat aan deze<br />

beslissingen vooraf: een procedure waarin tal<br />

van partijen medezeggenschap hebben en die<br />

steeds de impact op de markt in de gaten houdt.<br />

Dit proces dient om na te gaan of er voldoende<br />

energiezuinigere alternatieven op de markt zijn<br />

zodat de toekomstige opgelegde doelstellingen<br />

via Ecodesign realistisch zijn.<br />

Zo werd de oorspronkelijke datum voor de uitfasering<br />

van bepaalde types halogeenlampen<br />

achteruitgeschoven van 1 september 2016 naar 1<br />

september 2018, omdat uit deze procedure bleek<br />

dat er onvoldoende alternatieven beschikbaar<br />

waren voor de consument. Voor zowel ecodesign<br />

als energy labelling is een nieuwe regelgeving<br />

op komst. Het voorstel hiervoor bevat een samenvoeging<br />

van een aantal ecodesign en energy labelling<br />

loten. Waar voorheen werd gesproken over<br />

lampen en armaturen, wordt in het nieuwe voorstel<br />

verwezen naar ‘light sources’. Dit vereenvoudigt<br />

enerzijds de regelgeving, maar vraagt anderzijds<br />

ook een juiste interpretatie aangezien armaturen<br />

zonder verwijderbare lamp eveneens onder de<br />

noemer ‘light sources’ zijn opgenomen. Ook voorschakelapparatuur<br />

werd aan de regelgeving toegevoegd.<br />

Technologiefederatie Agoria houdt, net als<br />

verschillende andere partijen, de publicatie ervan<br />

nauwlettend in de gaten en zal hierover ten gepaste<br />

tijde communiceren.<br />

Uitgebreide database<br />

Wel al actief: een nieuwe registratieverplichting<br />

in de database voor energy labelling, EPREL. Sinds<br />

1 januari <strong>2019</strong> is het verplicht om alle producten,<br />

niet alleen verlichting dus, die onder de energy<br />

labelling regelgeving vallen te registreren voordat<br />

ze op de markt komen. Niet alleen registreren,<br />

fabrikanten en invoerders dienen eveneens de<br />

106 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Nieuwe regelgeving om de<br />

klimaatdoelstellingen te behalen<br />

én een eerlijke markt te realiseren’<br />

Voorbeeld<br />

A ++<br />

A +<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

5<br />

ledlamp<br />

Y IJA<br />

IE IA<br />

A ++<br />

kWh/1000h<br />

Een voorbeeld van een energielabel van een ledlamp.<br />

Waar ‘voorbeeld ledlamp’ staat, lezen we de<br />

merknaam en typeaanduiding.<br />

nodige documentatie te uploaden in de database.<br />

Denk maar aan de energy labellingdata en<br />

technische documentatie per producttype. Alle<br />

energy labellingproducten die 1 januari <strong>2019</strong><br />

op de markt werden geplaatst, moesten voor die<br />

datum in de database geregistreerd zijn. Voor<br />

de producten die tussen 1 augustus 2017 tot 1<br />

januari <strong>2019</strong> op de markt kwamen, was de uiterste<br />

registratiedatum 30 juni <strong>2019</strong>. Vandaag moet dus<br />

De gekende (en geliefde) gloeilamp, het eerste<br />

‘slachtoffer’ van ecodesign en energy labelling.<br />

elk product dat onder de regelgeving valt, in de<br />

EPREL-database geüpload zijn. Het resultaat is een<br />

gigantische database met daarin een massa aan<br />

producten en hun data rond energie-efficiëntie.<br />

EPREL zal, wanneer volledig gefinaliseerd, uit<br />

drie grote delen bestaan. Het eerste deel werd<br />

hierboven besproken en staat al online. Dit is<br />

het gedeelte waarin de fabrikanten en invoerders<br />

hun producten en informatie volgens gezette<br />

structuren moeten uploaden. Delen twee en drie<br />

van EPREL zijn nog niet klaar en staan bijgevolg<br />

niet online. Deel twee noemen we even, gemakkelijkheidshalve,<br />

het consumentendeel. Eindklanten<br />

krijgen toegang tot dit deel en kunnen er producten<br />

opzoeken, informatie bekijken en ook vergelijken.<br />

Het derde deel zal door de overheid worden<br />

gebruikt om de gegevens die de fabrikanten en<br />

invoerders opgeven ook effectief na te kijken.<br />

Doel van EPREL: de realisatie van een eerlijke en<br />

transparante markt.<br />

Lezingen<br />

Ecodesign, energy labelling, EPREL,… het lijkt een<br />

complex kluwen. Voor wie de draad kwijt raakt (of<br />

al kwijt is): weet dat er hulplijnen beschikbaar zijn.<br />

Wij spraken met Charlotte van de Water, energieexpert<br />

bij technologiefederatie Agoria. Zij volgt de<br />

beslissingen, herzieningen en andere regelgevingen<br />

op de voet. Ze publiceert regelmatig hierover op de<br />

Agoria website (https://www.agoraia.be/nl/<br />

ecodesign-en-energy-labelling-Wat-wijzigt-errond-verlichting)<br />

en kent alle details van deze<br />

regelgeving. Tijdens de LICHTdag, een organisatie<br />

van Groen Licht Vlaanderen, geeft ze een lezing<br />

over deze thematiek. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 107


PLATFORM VOOR DE DUURZAME EN CIRCULAIRE BOUWECONOMIE<br />

Met het relatienetwerk en de kennis van de toonaangevende vaktijdschriften<br />

<strong>Bouw</strong>en aan Vlaanderen, Construire la Wallonie en <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong><br />

verschijnt binnenkort hét integrale kennisplatform voor beslissers binnen de<br />

circulaire en duurzame bouweconomie: KONSTRUKT+.<br />

Het interactieve vaktijdschrift in combinatie met de socialmediakanalen brengt<br />

alle informatie over producten, projecten, verduurzamingsopgaves, trends en<br />

ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en circulair bouwen samen.<br />

Met KONSTRUKT+ wordt u de mogelijkheid geboden om in contact te treden<br />

met duizenden beslissingsnemers uit de complete bouwkolom, en uw<br />

duurzame initiatieven, projecten, producten of diensten te introduceren en te<br />

profileren. Gericht, snel, efficiënt en voordelig.<br />

‘Een creatieve,<br />

out-of-the-box manier<br />

om uw boodschap over<br />

te brengen’<br />

LEES ONZE EERSTE UITGAVE NU OP KONSTRUKTPLUS.EU<br />

of neem contact op met Mathieu Noppe, m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

Pieter-Jan Vansteelandt, p.vansteelandt@louwersmediagroep.be - +32 50 36 81 70


INSTALLATIE&BOUW<br />

INSTALLATIEPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

<strong>Installatie</strong>partners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers<br />

in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de website, treft u een<br />

overzicht van de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale<br />

vindbaarheid van <strong>Installatie</strong>partners door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie<br />

over de installatiepartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be


*<br />

<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

BEGETUBE NV<br />

Kontichsesteenweg 53/55<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T + 32 3 870 71 40<br />

F + 32 3 877 55 75<br />

E info@begetube.com<br />

W www.begetube.com<br />

CEBEO<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

COMAP NV/SA<br />

Alsembergsesteenweg 454<br />

1653 DWORP<br />

T + 32 2 371 01 61<br />

F + 32 2 378 23 39<br />

CYNERPRO<br />

Haverheidelaan 13a<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 253 23 50<br />

F +32 3 253 23 51<br />

E info@cynerpro.be<br />

W www.cynerpro.be - www.tracpipe.be<br />

COOLINGWAYS BVBA<br />

Uitbreidingstraat 54<br />

BELIMO<br />

Riezebosweg 5<br />

8171 MG VAASSEN<br />

T +31 578 57 68 36<br />

E info@belimo.nl<br />

W www.belimo.nl<br />

CEGELEC<br />

Baarbeek 8<br />

2070 ZWIJNDRECHT<br />

T +32 3 800 51 00<br />

F +32 3 800 51 01<br />

E info.be@cegelec.com<br />

2600 BERCHEM<br />

T +32 3 218 77 50<br />

F +32 3 281 87 50<br />

E info@coolingways.be<br />

W www.coolingways.be<br />

A DIVISION OF<br />

D.ENGELS<br />

Paardenmarkt 83<br />

2000<br />

ANTWERPEN<br />

T +32 3 231 88 84<br />

T +32 3 231 01 74<br />

E info@engels.be<br />

W www.cegelec.be<br />

W www.engels.be<br />

COOLWORLD RENTALS BVBA<br />

Adequat NV Business Center<br />

BOTEC NV<br />

Sportstraat 42-44<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 354 36 18<br />

F +32 3 354 41 92<br />

E info@botec.be<br />

W www.botec.be<br />

CIAT BELGIUM NV/SA<br />

Alfons Gossetlaan 28A<br />

1702 DILBEEK<br />

T +32 2 414 80 80.<br />

Brusselsesteenweg 159<br />

9090 MELLE<br />

T +32 9 335 26 90<br />

T 0800 88900 (gratis)<br />

E sales@coolworld-rentals.be<br />

W www.coolworld-rentals.com<br />

DAIKIN AIRCONDITIONING<br />

BELGIUM NV<br />

A. Franklin 1B<br />

1300 WAVER<br />

T + 32 10 23 72 23<br />

F + 32 10 24 49 10<br />

W www.ciat.be<br />

E info@daikin.be<br />

W www.daikin.be<br />

CARRIER AIRCONDITIONING BELGIË<br />

Alfons Gossetlaan 28a<br />

1702 DILBEEK<br />

T +32 2 523 01 70<br />

F +32 2 521 13 53<br />

E info@carrier.be<br />

COLT INTERNATIONAL NV<br />

Zandvoortstraat 5<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 60 80<br />

F +32 15 27 08 28<br />

E info@be.coltgroup.com<br />

CTC BENELUX<br />

Vlamingstraat 4<br />

8560 WEVELGEM<br />

T +32 56 43 28 53<br />

F +32 56 41 76 36<br />

E info@ctcbenelux.com<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 520 16 76<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

W www.carrier.be<br />

W www.coltinfo.be<br />

W www.ctcbenelux.com<br />

W www.delabiebenelux.comm<br />

110 | INSTALLATIEENBOUW.BE


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

EURO-INDEX BVBA<br />

GROHE N.V. - S.A.<br />

DEN BRAVEN BENELUX B.V.<br />

Denariusstraat 11<br />

4903 RC OOSTERHOUT<br />

T +31 16 24 910 00<br />

E info@denbraven.nl<br />

W www.denbraven.com/nl-nl<br />

Leuvensesteenweg 607<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 757 92 44<br />

F +32 2 757 92 64<br />

E verkoop@euro-index.be<br />

W www.euro-index.be<br />

Diependaalweg 4A<br />

3020 WINKSELE<br />

T +32 16 23 06 60<br />

F +32 16 23 90 70<br />

E info.be@grohe.com<br />

W www.grohe.be<br />

INFORMAZOUT<br />

Dauwstraat 12<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 78 15 21 50<br />

F +32 2 523 97 88<br />

E info@informazout.be<br />

W www.informazout.be/nl<br />

DRISTEEM BELGIUM (DSH)<br />

Uw Partner in Bevochtiging<br />

Grote Hellekensstraat 54 B<br />

FERNOX<br />

- Alpha Metals Belgium NV -<br />

GRUNDFOS BELUX<br />

Boomsesteenweg 81-83<br />

LASERTOPO BVBA<br />

Markt 4<br />

3520 ZONHOVEN<br />

T +32 11 66 68 80<br />

E info@dristeembelgium.be<br />

W www.dristeembelgium.be<br />

Hoge Mauw 1050<br />

2370 ARENDONK<br />

T +32 14 44 50 01<br />

E belgium@fernox.com<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 73 00<br />

F +32 3 870 73 01<br />

W www.grundfos.nl<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be/nl<br />

W www.fernox.com<br />

E. VAN WINGEN NV<br />

E. VANWINGEN NV<br />

Durmakker 27<br />

9940 EVERGEM<br />

T +32 9 253 08 00<br />

F +32 9 253 40 82<br />

E info@vanwingen.be<br />

W www.vanwingen.be<br />

FLAMCO BELUX<br />

Monnikenwerve 187/1<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 31 67 16<br />

GÜNTHER SPELSBERG GMBH + CO. KG<br />

Im Gewerbepark 1<br />

58579 SCHALKSMÜHLE<br />

T +32 3 225 59 70 - +32 477 77 78 61<br />

F +32 3 225 59 71<br />

E rvm@spelsberg.com<br />

LEGRAND GROUP NV<br />

Kouterveldstraat 9<br />

1831 DIEGEM<br />

T +32 2 719 17 11<br />

F +32 2 719 17 00<br />

E info@legrandgroup.be<br />

W www.legrandgroup.be<br />

E info@flamco.be<br />

W www.spelsberg.be<br />

W www.flamcogroup.com<br />

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL<br />

Verdeeld door SERELEC NV<br />

Gasmeterlaan 207<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 223 24 29<br />

F +32 9 225 46 79<br />

GALLETTI BELGIUM NV<br />

Essenestraat 16<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 496 812 119<br />

HENCO INDUSTRIES NV<br />

Toekomstlaan 27<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 14 28 56 60<br />

LIGHT CONSULT<br />

Evolis 100<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 98 01 87<br />

E info@serelec.be<br />

F pierre.vueghs@galletti.be<br />

E info@henco.be<br />

E info@lightconsult.be<br />

W www.eltako.be<br />

W www.galletti.be<br />

W www.henco.be<br />

W www.lightconsult.be<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 111


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

LINDAB<br />

Zeeschipstraat 149<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 385 50 11<br />

F +32 9 385 60 62<br />

E info@lindab.be<br />

W www.lindab.be - www.lindabwebshop.be<br />

REMEHA NV<br />

Koralenhoeve 10<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 286 85 50<br />

F +32 3 354 54 30<br />

E info@remeha.be<br />

W www.remeha.be<br />

SIG AIR HANDLING<br />

Hoogstraat 180<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 725 31 80<br />

F +32 2 721 <strong>04</strong> 33<br />

E sales@sigairhandling.be<br />

W www.sigairhandling.be<br />

TESTO NV/SA<br />

Industrielaan 19<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 582 03 61<br />

F +32 2 582 62 13<br />

E info@testo.be<br />

W www.testo.com<br />

RENSON® VENTILATION NV<br />

LINUM EUROPE NV<br />

Vijverhoek 53<br />

Industriezone 2 Vijverdam<br />

Maalbeekstraat 10<br />

SORTIMO BVBA<br />

TROX BELGIUM NV<br />

8520 KUURNE<br />

8790 WAREGEM<br />

Schaarbeeklei 491<br />

Paepsemlaan 18g<br />

T +32 56 35 92 94<br />

T +32 56 62 71 11<br />

1800 VILVOORDE<br />

1070 BRUSSEL<br />

F +32 56 35 88 47<br />

E info@linum.eu<br />

W www.linum.eu<br />

F +32 56 60 28 51<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.be<br />

T +32 2 355 03 70<br />

F +32 2 355 03 71<br />

E info@sortimo.be<br />

W www.sortimo.be<br />

T +32 2 522 07 80<br />

F +32 2 520 21 78<br />

E info@trox.be<br />

W www.trox.be<br />

NATHAN IMPORT/EXPORT<br />

Lozenberg 4<br />

STABIPLAN BVBA<br />

VAILLANT NV<br />

1932 ZAVENTEM<br />

T +32 2 721 15 70<br />

F +32 2 725 35 53<br />

E info@nathan.be<br />

W www.nathan.be<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

E info@rittal.be<br />

Duboisstraat 39<br />

2060 ANTWERPEN<br />

T +32 3 289 01 01<br />

F +32 3 297 <strong>04</strong> <strong>04</strong><br />

E info@stabiplan.be<br />

W www.stabiplan.be<br />

Golden Hopestraat 15<br />

1620 DROGENBOS<br />

T +32 2 334 93 00<br />

E info@vaillant.be<br />

W www.vaillant.be<br />

W www.rittal.be<br />

NIKO<br />

Industriepark West 40<br />

9100 ST.- NIKLAAS<br />

T +32 3 760 14 70<br />

F +32 3 777 71 20<br />

SIEDLE<br />

Antwerpsestraat 20<br />

2840 REET<br />

T +32 3 880 56 00<br />

F +32 3 880 56 09<br />

STIEBEL ELTRON BVBA<br />

t Hofveld 6 - D1<br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 2 423 22 22<br />

F +32 2 423 22 12<br />

VANDER ELST ELECTRIC<br />

Oostvaartdijk 42<br />

1850 GRIMBERGEN<br />

T +32 2 242 79 59<br />

E sales@niko.be<br />

E info@siedle.be<br />

E info@stiebel-eltron.be<br />

E info@vanderelst-electric.eu<br />

W www.niko.eu<br />

W www.siedle.be<br />

W www.stiebel-eltron.be<br />

W www.vanderelst-electric.eu<br />

112 | INSTALLATIEENBOUW.BE


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

Onze technologie. Uw succes.<br />

Pompen n Afsluiters n Service<br />

VASCO GROUP NV<br />

Kruishoefstraat 50<br />

3650 DILSEN<br />

T +32 89 79 <strong>04</strong> 11<br />

F +32 89 79 05 00<br />

W www.vasco-group.eu<br />

VENTILAIR GROUP<br />

Pieter Verhaeghestraat 8<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 36 21 20<br />

F +32 56 36 21 21<br />

E be@ventilairgroup.com<br />

W www.ventilairgroup.be<br />

VENTILINE NV<br />

Nijverheidslaan 1524<br />

3660 OUDSBERGEN<br />

T +32 89 50 40 02<br />

F +32 89 41 49 43<br />

Ei nfo@ventiline.be<br />

W www.ventiline.be<br />

VERGOKAN NV<br />

Meersbloem Meiden 16<br />

9700 OUDENAARDE<br />

T +32 55 31 83 35<br />

F +32 55 31 43 88<br />

E sales@vergokan.com<br />

W www.vergokan.com<br />

VIESSMANN<br />

Hermesstraat 14<br />

1930 ZAVENTEM (Nossegem)<br />

T +32 2 712 06 66<br />

F +32 2 725 12 39<br />

E info@viessmann.be<br />

W www.viessmann.be<br />

WATTS BENELUX<br />

Beernemsteenweg 77A<br />

8750 WINGENE<br />

T +32 51 65 87 08<br />

E benelux@wattswater.com<br />

W www.wattsindustries.com<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

2830 WILLEBROEK<br />

T +32 3 866 18 00<br />

F +32 3 866 18 28<br />

E info@atem.be<br />

W www.atem,be<br />

KSB Sisto<br />

oplossingen sinds 1871<br />

Drinkwater is een levensmiDDel<br />

Voor waterkwaliteit en<br />

legionellapreventie<br />

Sisto-16RGA<br />

Sisto-10<br />

Sisto-16TWA<br />

Voor uw HVAC toepassingen<br />

Sisto-10M<br />

VIEGA<br />

Planet I business park<br />

Tollaan 101 c<br />

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE<br />

T +32 2 551 55 10<br />

F +32 2 503 14 33<br />

E info@viega.be<br />

W www.viega.be<br />

ZEHNDER GROUP BELGIUM<br />

Blarenberglaan 3c/001<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 05 10<br />

F +32 15 28 05 11<br />

E info@zehnder.be<br />

W www.zehnder.be<br />

Meer info : https://www.ksb.com/ksb-be-nl/<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 113


Badkamerventilator met geurtechnologie<br />

Ventilateur de salle de bain avec capteur d’odeurs<br />

Automatische ventilator met app-sturing<br />

Ventilateur automatique, contrôlé par une application<br />

SVENSA<br />

SVARA<br />

lichtsensor<br />

détecteur de lumière<br />

continu/ onderbroken<br />

continu/ interrompu<br />

intelligente vochtsensor<br />

humidistat intelligent<br />

regelbare snelheid<br />

vitesse réglable<br />

instelbare timer<br />

minuterie réglable<br />

stil < 20 dB(A)<br />

silencieux < 20 dB(A)<br />

Exclusief voor Svensa<br />

Exclusivement pour le Svensa<br />

geursensor<br />

capteur d’odeur<br />

Maak verbinding via de Vent-Axia Connect app voor meer controle<br />

Connectez-vous via l’application Vent-Axia Connect pour plus de contrôle


DRUKVERHOGING:<br />

OPTIMAAL<br />

FUNCTIONEREN.<br />

ALTIJD EN OVERAL<br />

GRUNDFOS iSOLUTIONS<br />

PUMP<br />

CLOUD<br />

SERVICES<br />

BETERE PRESTATIES MET INTELLIGENTE OPLOSSINGEN<br />

Huishoudwatersystemen in gebouwen kunnen vele uitdagingen bieden; zorgen voor<br />

voldoende waterdruk in het systeem en zowel het water- als het energieverbruik op<br />

aanvaardbare niveaus houden. Met Grundfos iSOLUTIONS kunt u de werking van uw<br />

gebouwsystemen optimaliseren met intelligente pompen en componenten.<br />

Dit betekent dat u de druk op slimme wijze kunt regelen, het systeem kunt bewaken,<br />

de prestaties analyseren en zorgen voor een efficiënte werking.<br />

Ontdek meer op www.grundfos.nl


ZEG HET TEGEN NIEMAND...<br />

De kwaliteit van mijn installatie<br />

is ook te danken aan Giacomini !<br />

R979S, “spider” en “mini spider” systeem,<br />

Ultraperformant en ultradun…<br />

Spider of mini spider is ideaal voor renovatie en voor projecten<br />

met een zeer beperkte opbouwhoogte. Dankzij de lage inertie bieden deze<br />

vloerverwarmingssystemen een optimaal comfort en dit met een snelle opwarming.<br />

Geschikt zowel voor een traditionele chape als voor een vloei-of egalisatiechape<br />

Snel en gemakkelijk te monteren<br />

100% gerecycleerd materiaal (polypropyleen)<br />

Beschikbaar in verschillende versies (met lijm, met clips of met isolatielaag)<br />

met een hoogte vanaf slechts 15 mm (*naargelang het model)<br />

Giacomini Benelux n.v. : Rue Provinciale, 273 • B-1301 Bierges (Wavre)<br />

Tel. : +32 (0)10 42 06 50 • Fax : +32 (0)10 42 06 99 • info@giacomini.be • www.giacomini.be<br />

Beperkte<br />

hoogte...<br />

Slechts<br />

15 mm !*<br />

R979S

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!