Aakwaa september 2019

aakwaa

Wijkblad voor de Aa-landen

In dit nummer o.a.

• Code oranje

• Huttendorp

• Open Dag S.W.A.

September 2019


Redactie wijkblad Aakwaa meldt code oranje

In de laatste weken van de maand juli werd er door het KNMI code oranje

uitgegeven om Nederland te waarschuwen voor extreme weersomstandigheden.

In dit geval bovenmatige hitte en het doorbreken van het warmterecord.

Met een temperatuur van boven de 40 graden werd het oude hoogtepunt

uit de boeken gewerkt.

In de slipstream van deze berichten vindt het redactieteam van de Aakwaa

het noodzakelijk om ook een code oranje uit te geven voor de Aa-landen,

maar dan voor een dreigend dieptepunt.

Het wijkblad Aakwaa wordt sinds zes maanden

samengesteld door een enthousiast redactieteam

van drie personen, terwijl daarnaast één

lid zich uitsluitend bezighoudt met de zaken

rond de advertenties. Vormgeving en lay-out

gaat in goede samenwerking met de drukker,

wat resulteert in een Aakwaa zoals die nu

voor u ligt.

Het ‘binnenharken’ van tekst, al of niet zelf

geschreven artikelen of door wijkbewoners

of instanties aangeleverd, is een uitdagende,

aangename klus voor die kleine club van drie.

Maar je bent als klein team wel kwetsbaar,

zeker als je weet dat één van de redactieleden

te kennen heeft gegeven, door komende

veranderingen in het werk, op (korte) termijn

te stoppen met de werkzaamheden voor

het wijkblad.

De twee overblijvende redactieleden zullen

ongetwijfeld met verhoogde ijver en passie

uitgave van de Aakwaa waarborgen, maar

daarbij moet wel de kwetsbaarheid onder ogen

worden gezien. Bij onverhoopte calamiteiten,

in welke vorm dan ook, zal het voor slechts

één redactielid onmogelijk zijn de Aakwaa in

de huidige vorm in de brievenbussen van de

Aa-landen te laten glijden. En dan praten we

maar niet over het gelijktijdig wegvallen van

beide redactieleden.

Daarom vragen wij bijzondere aandacht voor

de hieronder geplaatste oproep ‘Redacteuren

gezocht’. Wat vragen wij van deze vrijwilliger(s)?

Beslist geen auteurs die voor de Libris Literatuur

Prijs gaan, of notulisten die een doorwrochte

samenvatting van een vergadering moeten

geven Wel verslaggevers die het prettig vinden

om in de haarvaten van de wijk Aa-landen te

zitten en verslag willen doen van de diverse

gebeurtenissen in de wijk, zaken die er

spelen of gaan spelen en die interessant zijn

voor onze wijkbewoners, of de belangstelling

bij hen aanwakkeren.

Wij laten hier geen noodklok luiden, maar wel

een alarmbelletje rinkelen. En hopen dat

wij spoedig één, liever meer, enthousiaste

vrijwilliger(s) binnen ons team mogen begroeten

en daarmee de code oranje kunnen ombuigen

naar de enige code die bij onze mooie wijk en

het wijkblad past ……. en dat is groen.

Ank, Femke Martin, redactie Aakwaa

Redacteuren gezocht

Plezier in schrijven? Benieuwd wat er in

de buurt speelt? Kom dan het redactieteam

van de Aakwaa versterken! We zoeken

buurtgenoten met frisse ideeën en een

vlotte pen. Ervaring is zeker geen vereiste.

Wel de bereidwilligheid om eens per maand

de redactievergadering bij te wonen.

Heeft u interesse mail dan naar:

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

3


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


5


Visdrama Dobbevijver deze zomer voorkomen

Tijdens de extreem hoge temperaturen vorig jaar zomer voltrok zich in de Dobbevijver

een waar visdrama. Voor duizenden vissen kwam toen de hulp en het bijgepompte water

te laat en moesten worden geruimd. Bestudering van de oorzaak en knelpunten, alsmede

de signalen en adviezen van omwonende wijk- en buurtbewoners en niet te vergeten

de Hengelsportvereniging Zwolle, voorkwamen de afgelopen oververhitte zomer een

zelfde drama van die grootte.

De Dobbevijver, op de inzet de trieste aanblik van vorig jaar

Dobbevijver toen en nu

Bij de bouw van de Aa-landen werd de vijver

aangelegd als schaatsvijver, waar de liefhebbers

pootje-over konden gaan, zodra de ijsdikte

dat toeliet en de baan door de gemeente werd

vrijgegeven. Echter, de door de wijkvereniging

jaren geleden aangeschafte ‘Zamboni’ ijsveegmachine

kon slechts enkele keren worden

gebruikt en staat vanwege ijsgebrek, op een

paar schoonmaakbeurtjes na, werkeloos

in de schuur. De hoedanigheid van de vijver

veranderde in de loop van jaren hoe langer

hoe meer in een visvijver, mede door de hengelsportvereniging

uitgezette vis, zoals karper,

brasem en snoek. Het werd een populaire

hengelstek onder de leden van de Hengelsportvereniging

Zwolle.

Zuurstofgebrek en watertemperatuur

Door een temperatuur van boven de 40 graden

steeg de watertemperatuur in de ondiepe vijver

(60 tot 80 centimeter) naar ruim 28 graden.

Zou het water in de Dobbe bakolie zijn, dan

zou de Aa-lander met een koekenpan de vis

uit de vijver kunnen scheppen, die dan meteen

voor consumptie geschikt was. Achteraf bleek

deze keer het zuurstofgebrek niet het grootste

probleem te zijn, maar wel de temperatuur van

het water. Toen vissers opnieuw sterfte constateerden,

werd er op zondag 28 juli door de

beheerder van de vijver, het Waterschap Drents

Overijsselse Delta die eerder die taak van de

gemeente overnam, direct een pomp geplaatst

om de vijver te voorzien van water uit de

6

kilometer verderop gelegen Westerveldse Aa.

Per uur werd er gedurende circa een week

200.000 liter water ondergronds via duikers

en leidingen naar de vijver gepompt.

Eigenlijk in tegengestelde richting als

waarvoor het ooit bedoeld was, namelijk

om juist bij hevige regenval het overtollige

vijverwater naar de Aa te pompen.

Hoe nu verder

Het probleem werd hiermee (tijdelijk) verholpen,

maar heeft geen structureel karakter. Het Waterschap

Drents Overijsselse Delta, de gemeente

Zwolle en Hengelsportvereniging Zwolle zijn

met elkaar in bespreking hoe deze ingewikkelde

situatie tussen twee doelgroepen (schaatsers en

vissers) op te lossen. Voor de hengelsporters is

er een duidelijke oplossing: het uitdiepen van de

vijver en op drie plekken met een doorsnee van

15 tot 20 meter tot een diepte van 1.80 meter uit

te graven. Daar kunnen vissen zich dan terugtrekken

in het diepere en koelere water.

Leden van de vereniging houden de vinger aan

de pols en trekken meteen aan de bel als de

situatie daarom vraagt. Bij de huidige en in de

toekomst te verwachten temperaturen zullen

de schaatsliefhebbers zich nog geen illusies

hoeven te maken over koek-en-zopie en

pootje-over op de Dobbe. Qua baantjestrekken

maakt vooralsnog de Snoek meer kans dan

de ‘Zamboni’.

Martin Bos, redactie Aakwaa


Vrijwilligers gezocht!

Stel je voor: je leeft je leven zoals het nu

is. Je hebt een leuke baan, een rijk sociaal

leven en hebt eigenlijk niks te klagen. Je

voelt je gelukkig. Dat lijkt vanzelfsprekend,

maar dat is het niet. Jaarlijks krijgen in

Nederland maar liefst 130.000 mensen te

maken met niet-aangeboren hersenletsel

(NAH), bijvoorbeeld door een beroerte,

ziekte of ongeluk. Daardoor kan het leven

er opeens heel anders uitzien, want de

gevolgen van hersenletsel zetten het

leven op z’n kop.

Extreme vermoeidheid, overprikkeling,

geheugenproblemen, problemen met

plannen en organiseren en ongeremd

gedrag zijn slechts een aantal gevolgen

van NAH. Hierdoor is het vaak niet

mogelijk om het oude leven weer op

te pakken. Toch is er altijd íets mogelijk.

Bij InteraktContour leren mensen kijken

naar wat nog wél kan. Cliënten werken

aan doelen die zij willen behalen, zoals

het verbeteren van hun motoriek of het

ontdekken van nieuwe talenten. Dit doen

zij onder begeleiding van professionals,

stagiaires en vrijwilligers.

Wil jij je inzetten voor mensen

met hersenletsel?

Wil jij je als vrijwilliger of maatje

inzetten voor mensen met hersenletsel?

Dan is vrijwilliger worden bij onze locatie

aan de Rijnlaan in AA-landen iets voor

jou! Bel of mail voor meer informatie

naar Gerrit dekker via 06 51 62 75 43 of

gerrit.dekker@interaktcontour.nl.

www.interaktcontour.nl

7


8


Wie verzint de leukste dierennaam?

Ben jij goed in het verzinnen van dierennamen? Help de Aa-weide dan de

nieuwe dieren een naam te geven. De gekozen namen worden op

Werelddierendag 4 oktober bekend gemaakt.

De Aa-weide begroette deze zomer weer een aantal nieuwe dieren. Het varken Tante Sidonia

kreeg een vriendje, Spike. Verder verhuisden drie tamme kippen van Flappus naar Zwolle’s

mooiste dierenweide. Maar…….de kippen en schapen hebben nog geen naam!

Je kunt je idee opsturen via Facebook, of op een briefje afgeven.

De Aa-weide is van woensdag tot en met zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur geopend.

Woningbouw rond Zwartewaterallee

Op 2 juli jl. bezochten bewoners van Aa-landen en Holtenbroek de

inloopbijeenkomst van ontwikkelaars, bouwbedrijven en Zwolse

woningcorporaties in het theater/restaurant van Driezorg aan de

Gomberstraat. Om inzicht te krijgen en mee te kunnen praten over

de bouwplannen van woningen langs de Zwartewaterallee.

Het tekort aan woningen in

Zwolle noopt plannenmakers

om creatief om te springen

met bouwlocaties. Zo is nu

bedacht om het gebied rond

de Zwartewaterallee, tussen

het Deltion College en het

winkelcentrum Aa-landen,

klaar te maken voor woningbouw.

Specifiek voor de wijk

Aa-landen zijn de panden

nabij de parkeerplaats van

het winkelcentrum langs de

Zwartewaterallee en het kantoorpand

aan de rand van de

Dobbe-vijver ingekleurd.

Wethouder Ed Anker en

verschillende ontwikkelaars,

bouwbedrijven en de Zwolse

woningcorporaties tekenden

voor een samenwerkingverband

dat een gezamenlijke

gebiedsvisie voor de Zwartewaterallee

gaat opleveren.

In de visie van dit project

spreken de initiatiefnemers

over de ruimte voor 1.000 tot

1.300 woningen; sloop- en

nieuwbouw of transformatie

van bestaande locaties.

Daarmee denkt de gemeente

Zwolle een belangrijke bijdrage

te leveren aan haar groeiambitie

en het flinke tekort aan

met name appartementen en

huizen in het middensegment

te verminderen.De komende

maanden wordt door het

nieuwe samenwerkingsverband

onderzoek gedaan

naar de gevolgen van het

totaal aan initiatieven op

onder andere stedenbouw

en mobiliteit.

De door de diverse partijen

en betrokken wijkbewoners

uit Aa-landen en Holtenbroek

ingebrachte ideeën, voorstellen

en bezwaren gaan hierbij

in meegenomen worden.

De verwachting is dat de

gebiedsvisie dit najaar kan

worden afgerond en vervolgens

wordt bekeken hoe de

verschillende initiatieven

vorm kunnen krijgen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Martin Bos, redactie Aakwaa.

9


In actie tegen de hondenpoep

Sinds enige tijd staat er een opvallend bordje bij de speelplaats tussen de Schutter- en

Polbeek. ‘Kak, zak, bak’ staat erop. Ook hangt er een groot spandoek en is de afvalbakbak,

die de gemeente eerder wegbezuinigde, in ere hersteld. Buurtbewoonster Annelien

Blom over de strijd tegen rommel en hondenpoep.

Buurtkinderen in de speeltuin

Anti hondenpoepbord

Twee jaar geleden kwam Blom

met man en kind in de wijk

wonen. Lekker in het groen

en een speeltuin om de hoek.

De speelweide werd echter

door menig hondenbezitter

gebruikt als een hondenuitlaatplek

en de zandbak deed bij

gebrek aan beter dienst

als mini vuilstort.

Nadat zoonlief voor de

zoveelste keer met poep aan

de schoenen en zelfs broek

thuiskwam, was de maat vol.

“Ik ben echt niet anti-honden,

vind de meeste erg lief, maar

dit werd vervelend. Ruim het

op of laat je hond poepen

in hoog gras. Er zijn genoeg

plekken waar je de drollen mag

laten liggen en waar niemand

er last van heeft.”

Mensen aanspreken bij een

heterdaadje, lukte meestal niet,

aldus Blom. “Het zijn veelal

onaangelijnde honden en de

baas loopt dan al gauw een

stuk verderop. Iets wat

sowieso al raar is, want

honden mogen hier niet los

lopen. Of ze zeggen dat ze

het heus nog wel gaan opruimen

of merken op dat katten

ook in de zandbak poepen...”

Via de wijkbeheerder adop-

10

teerde Blom mede daarom

een afvalbak. Want niet

alleen de drollen, ook de lege

chipszakjes, verfrommelde

blikjes en soms zelfs glasscherven

waren een doorn

in het oog. Over die adoptie

vertelt ze: “Je tekent een

contract dat je laat weten

als de bak kapot is. Je krijgt

handschoenen, sleutels,

speciale zakken, een grijper

en een opvangring mee.”

Het bordje voor in het gras

werd geleverd met verf en

een beamer om plaatjes te

kunnen overtekenen.

Blom ging, inmiddels zwanger

van nummer twee, aan het

creatieve werk en Rova

installeerde niet veel later

de bak en het bordje.

Het gratis spandoek moest

ze zelf ophangen.

De reacties uit de buurt waren

veelal positief, vertelt Blom.

De hoeveelheid zwerfafval is

beduidend minder geworden.

En door het maandelijks legen

van de bak, “erg vies werk”,

weet ze dat er veel gevulde

poepzakjes in de bak worden

gedeponeerd. Of er daadwerkelijk

minder poep in het gras

Wildpoepen toegestaan!

Geen zin om de poep van je hond op te ruimen?

Dan is er goed nieuws. De opruimplicht in Zwolle geldt

voor de bebouwde kom. Buiten de wijk mogen honden

naar hartelust wildpoepen. Ook groenstroken met hoog

gras en bosjes zijn gevrijwaard van de opruimplicht.

Net als de hondenlosloopterreinen in de wijk.

Deze plekken kun je vinden via zwolle.nl/honden.

Dit zijn officieel overigens ook de enige plekken

binnen de bebouwde kom waar een hond

onaangelijnd mag lopen.


ligt, is lastig in te schatten.

“Meestal ligt er helaas nog

wel ergens poep als we in de

speeltuin zijn.” Mogelijk wil

Blom de actie dan ook gaan

uitbreiden. “Vlaggetjes planten

of bijvoorbeeld een rol poepzakjes

bij de afvalbak hangen

voor baasjes die hun zakjes

vergeten zijn.” Maar dat is dan

voor later. Of voor een andere,

betrokken buurtbewoner.

Want Blom is nu even druk

met werk, kleuter en baby

nummer twee. Die hopelijk,

als het aan Blom ligt, in de

aankomende lente niet door

de dampende drollen in het

gras hoeft te kruipen.

Femke Bakkeren,

redactie Aakwaa

Ook last van viezigheid?

Zwolle verwijderde enkele jaren geleden 800 van de

2200 prullenbakken in de stad. Rondgang van de Stentor

liet in 2018 zien dat veel Zwollenaren met name het weghalen

van bakken bij speelplekken, scholen en hondenlosloopgebieden

een doorn in het oog was. De gemeente biedt de

mogelijkheid om een afvalbak te adopteren. Tevens zijn er

(gratis) spandoeken en doe-het-zelf-pakketten voor een

antihondenpoepbord beschikbaar. Afvalbak, spandoek of

bord nodig? Ga naar zwolle.nl/aa-landen voor contact

met de wijkbeheerder. Zwerfvuil in de buurt?

Laat het weten via zwolle.nl/melding

Buurtbewoonster Annelien Blom

Bestel onze proefbox

drie maaltijden voor €14,95

gratis thuisbezorgd.

Stel zelf uw gerechten samen

Diëten en voedingsgewoonten

Persoonlijk

thuisbezorgd

Bestellen? Bel Frans

Polman via

038 - 82 00 420 of ga

naar www.etenmetgemak.nl/frans

11


Een bijzonder

afscheid...

Bel bij overlijden

Monuta Zwolle

038 - 42 11 933

...wij zijn er op voorbereid.

Home-Start is thuis in gezinnen!

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een

gezin kan komen te staan. Problemen met een van de

kinderen? Weinig contact met vrienden of familie?

Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde

vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en

gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen.

Ouders, vrijwilligers en verwijzers kunnen bij vragen en

aanmelden contact opnemen met de coördinator van

Home-Start in Zwolle, Zwanet Hamhuis (038) 8 515 700,

home-startzwolle@wijz.nu. Ben je geïnteresseerd om

vrijwilliger te worden? Je krijgt een training en begeleiding!

Kijk op onze site www.home-start.nl voor meer info.


Vacature Rouw en verlies:

Hoe nu verder……….

Het project Rouw en Verlies: Hoe nu verder… heeft als doel de ondersteuning van

nabestaanden, waarvan de partner recent is overleden, zodanig te verbeteren dat

er ruimte ontstaat voor het rouwproces. Nabestaanden vanaf 18 jaar waarvan de

partner recent is overleden worden benaderd. Waar nodig en behoefte is bieden

wij steun in de vorm van een luisterend oor of steun bij praktische zaken.

Waar mogelijk met behulp van vrijwillige inzet. Kun jij een luisterend oor bieden,

beschik je over coachende vaardigheden, maar ook praktisch ingesteld.

En ben je bereid scholing te volgen dan komen we graag met je in gesprek.

Informatie/reageren:

Voor meer informatie en/of een oriënterend gesprek kunt u terecht bij

Elles Heijnen-Kerssies, tel. (038) 8515700 of email: e.kerssies@wijz.nu

Kom in beweging bij WijZ!!

Alle sport en beweeg activiteiten van WijZ

zijn weer van start gegaan, ook bij u in de buurt!

Komt u eens een gratis proefles volgen?

Van harte welkom!!

Voor informatie www.wijz.nu of 038 8515700

Vrijwilligers Welzijnscoach Stichting WijZ Zwolle,

project ‘Welzijn Op Recept’:

WijZ richt zich op mensen, die moeite hebben om mee te doen in de samenleving.

Welzijn Op Recept (WOR) is een samenwerkingsinitiatief van WijZ en Gezondheidshuis

Stadshagen. WijZ is deskundig op het terrein van senioren en vrijwilligers.

Deze expertise wordt breed ingezet, ook voor andere doelgroepen in Zwolle.

Veel mensen (18+) die bij een huisarts of eerstelijnsprofessional komen met eenzaamheid,

somberheid, stress, angst of lichamelijke klachten zijn niet gebaat bij medicijnen of een

behandeling. Deze klachten lijken namelijk af te kunnen nemen door welzijnsactiviteiten

en/of verbreding van hun netwerk. Deze mensen krijgen een doorverwijzing naar

Welzijn op recept voor advies en coaching. De vrijwillige welzijnscoach wordt op basis

van karakter, interesses en beschikbaarheid één op één gekoppeld aan deelnemer(s).

Hij of zij gaat samen met de deelnemer kijken naar wensen, talenten en behoeften

van de deelnemer. Via huisbezoeken ongeveer 1x per week de hulpvrager

ondersteunen en begeleiden bij het benutten van mogelijkheden en het ontwikkelen

van (verborgen) kwaliteiten. Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen

met Birsen Tas, 06-31640064 of b.tas@wijz.nu.

Computer-inloop-lessen

Dinsdagmorgen 17 sept. van 10 uur tot 12 uur en donderdagmiddag 19 sept. van 14 uur

tot 16 uur starten we weer met de wekelijkse computer-inloop-lessen in de Terp met de

vrijwilligers van SeniorWeb-Zwolle.

U kunt er terecht met uw vragen over de computer, laptop, iPad, iPhone en smartphone.

Werkt u al met Whatsapp?

Kosten e2,50 per uur.

Op donderdagmorgen 19 sept. van 10 uur tot 12 uur wordt bij voldoende deelname een

cursus iPad van 6 lessen gegeven. Kosten e30 .

Bel 038-8515740 de Terp of 038-8515700 WijZ voor aanmelden en informatie.

13


14


Nederland’s eerste mini-bieb

met groendak staat in de Aa-landen

Op de hoek Rijnlaan - Fivel staat sinds kort ‘t Aa-biebje. Het is niet zomaar een

weggeef-bieb, want het is Nederlands eerste met een groendak. Op het dak van

de bieb bloeien prachtige sedumplanten. Alle buurtbewoners zijn op zondag

29 september welkom voor de feestelijke opening en het planten van 1.000 bloembollen.

‘t Aa-biebje loopt als een trein; dagelijks worden

er boeken weggehaald en neergezet. De regels

zijn simpel: iedereen mag pakken wat hij wil,

en wordt gestimuleerd er (op een later tijdstip)

iets voor terug te zetten.

‘t Aa-biebje wordt op Burendag zondag

29 september feestelijk geopend. Op die dag

worden er op initiatief van de Groengroep van

Centraal Wonen ruim 1.000 bloembollen in de

wijk geplant en regentonnen geplaatst.

Wie mee wil doen wordt vanaf 10.30 uur

met een kopje koffie in de binnentuin van

Centraal Wonen begroet.

Voor meer info bel 06-33018985 of

email groeneaalanden@gmail.com.

Lucia de Vries

Koor Vocaalanden koestert zangplezier

Kort na de jaarwisseling startte het nieuwe

Zwolse koor Vocaalanden. Dit gemengde koor

begon met repetities op de woensdagmorgen

in het Rode Kruisgebouw (Brahmsstraat 5) en

heeft in korte tijd leden uit heel Zwolle weten te

trekken. Nu begint het eerste volledige seizoen.

In de persoon van Marion Mulders koestert

‘t Koor Vocaalanden een aanstekelijke en zeer

ervaren dirigente. Nu het eerste seizoen voor

de deur staat, gaat het koor stappen zetten.

Met een herkenbaar repertoire voor jong, maar

zeker voor oud wil het Koor Vocaalanden

met mooie, meerstemmige liederen plezier

brengen in bijvoorbeeld tehuizen waar ouderen

verblijven. “We willen ons intense plezier in

zingen overbrengen in de harten van ons

publiek”, vertelt Wil Jonkman. Met haar

tomeloze enthousiasme is zij de motor achter

dit koor. Het Koor Vocaalanden kan na de

voortvarende startperiode nog aanvulling

gebruiken. Met name alten, bassen en tenoren

zijn welkom. Zij kunnen vrijblijvend aanschuiven

op een van de repetitiemorgens. Vanaf woensdagmorgen

4 september wordt er iedere

woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

gerepeteerd in het Rode Kruis- gebouw

(koffie en thee staan klaar).

Voor meer informatie:

mevrouw Willy Jonkman,

telefoon (038-) 454 13 00 of per mail

w.jonkman7@kpnplanet.nl.

15


d r u k k e r i j

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

- 5-deurs - Airco

- Metallic lak

- Bluetooth carkit/

audio streaming

- Centrale vergr.

met afstandbed.

Private Lease Peugeot 108

Voor € 194,- p/mnd (60 mnd/10.000 km)

16

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


17


Kwaliteit bij leven en afscheid

met compassie en oog voor detail

18

U bent vrij om de uitvaart te

regelen bij wie u wilt. Ook als

u niet of elders verzekerd bent.

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl


19


20


U kunt het volgende reserveren:

A: 2 tafels (2,40 x 0,60 m ) voor € 16,00

B: 3 tafels (3,60 x 0,60 m ) voor € 20,00

C: 4 tafels ( 4,80 x 0,60 m ) voor € 25,00

LET OP! Het is niet mogelijk 1 tafel te reserveren

INSCHRIJVING KERSTCREATIEFBEURS 2019

NAAM:………………………………………………………………………….

ADRES:………………………………………………………………………….

Postcode+woonplaats:…………………………………………………

TELEFOON:……………………………………………………………………

E-­‐MAIL:…………………………………………………………………………

RESERVEERT: O A (2 tafels)O B (3 tafels)O C (4 tafels)

Eventuele opmerkingen:………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

........................................................................................

HOBBY/ACTIVITEIT: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Totaal bedrag: €

Voldaan d.d.:

21


22


Opening uitzichtpunt Westerveldse bos

In de achtertuin van de Aa-landen, geliefde wandel- fietsrecreatie-

en struinplek voor veel bewoners van onze wijk,

werd donderdagmorgen 29 augustus het Westerveldse Bos

officieel uitgebreid met een (vernieuwd) uitkijkpunt.

Uitzichtpunt

Vanaf de parkeerplaats aan de

Urksteeg klom een gemêleerd

gezelschap onder aanvoering

van 40 schapen uit herder

Tjitse Terpstra’s totaal 350

tellende Zwolse schaapskudde,

bijeen gehouden door

schaapshond Jim, de ‘berg’

op. Langs een pad dat niet

meteen door iedere wandelaar

of fietser herkend zal worden

als makkelijk begaanbaar.

Maar boven aankomend op

een weide wel met prachtig

uitzicht op dé plek waar de

Vecht en het Zwarte Water

samenvloeien.

Project ‘Ruimte voor

de Vecht’

Het is op deze plek waar

het gezelschap wordt ontvangen

door een groep

zingende scholieren van

de Michaëlschool uit Holtenbroek

en wethouder Ed Anker

het vernieuwde uitzichtpunt

officieel opent.

Deze opening staat symbool

voor alle onderdelen die de

afgelopen jaren zijn gerealiseerd

om het landschap rond

de Vecht toegankelijker te

maken en tegelijkertijd de

natuur te versterken.

Zo zijn er twee ‘laarzenpaden’

door de omgeving van

Langenholte aangelegd: avontuurlijke

wandelroutes waarbij

laarzen of stevige schoenen

onmisbaar zijn. Daarvoor is

een wandelbruggetje aangelegd

bij de Aa-landen.

Er is geïnvesteerd in totaal

6 hectare (12 voetbalvelden)

nieuwe natuur langs de Vecht

in Langenholte, met onder

meer een knoflookpaddenpoel

aan de Brinkhoekweg.

Voor de werkzaamheden heeft

de gemeente Zwolle in het

kader van het project ‘Ruimte

Ed Anker deelt kijkertjes uit

voor de Vecht’ subsidie

gekregen. Met de opening van

het nieuwe uitkijkpunt in het

Westerveldse Bos heeft

wethouder Ed Anker de nieuwe

toeristische trekpleisters officieel

geopend. Het opknappen

van dit uitzichtpunt is één van

de laatste onderdelen.

Stenen verhogingen

Het vernieuwde uitkijkpunt,

dat op 19 meter hoogte ligt,

bestaat uit drie halfronde

stenen verhogingen (sta- en

zitbanken), die een net iets

beter zicht bieden op de

samenkomst van de twee

rivieren. Als dank voor hun

hulp bij deze officiële opening,

kregen de kinderen van de

Vrije School allemaal een

kartonnen kijkertje, zodat zij

meteen het verhaal van de

wethouder over deze unieke

plek konden verifiëren.

Schapen en kinderen op het uitkijkpunt

Tekst: Martin Bos, foto’s:

Ank Pot redactie Aakwaa

Het vernieuwde uitkijkpunt

23


Gemeente waardeert initiatiefrijke inwoners

Veel inwoners zetten zich in voor hun stad, wijk of buurt. Dat kunnen kleine acties zijn zoals het

organiseren van een buurtfeest op Burendag, intensieve projecten zoals het opknappen van een

speeltuin of maatschappelijke initiatieven om de stad klimaatbestendig en energiezuinig te maken.

De gemeente Zwolle stimuleert en ondersteunt initiatieven en roept iedereen op

om te komen met nieuwe ideeën.

De gemeente is met name op zoek naar inwoners die ideeën hebben om de stad duurzamer,

digitaler, milieuvriendelijker en klimaatbestendiger te maken.

Meer informatie

Op de website Initiatiefrijk Zwolle https://initiatiefrijk.zwolle.nl/ staat meer informatie over het

indienen en realiseren kleine en grote initiatieven, en de voorwaarden om in aanmerking te

komen voor een financiële bijdrage.

Iedereen kan iets doen

Een klein buurt- of wijkinitiatief is door veel bewoners makkelijk

te realiseren. Het gaat dan om bijvoorbeeld het aanleggen van

geveltuintjes, het adopteren van een stuk grond van de gemeente,

het organiseren van een Kinderstraat of straatbarbecue.

Op www.zwolle.nl/buurtinitiatief staan meer voorbeelden

van buurtinitiatieven.

Burendag 28 september

Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en

waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt.

Dit jaar is Burendag op zaterdag 28 september. Ideeën vind je op

www.burendag.nl/voorbeelden en op www.zwolle.nl/buurtinitiatief.

Wil je weten of er in jouw buurt al iets georganiseerd wordt?

Je kunt alle aangemelde activiteiten voor Burendag vinden

op www.burendag.nl.

Twijfel je of jouw buurtinitiatief wel mag? Neem dan contact op

met de wijkbeheerder Monique Wiegers. www.zwolle.nl/aa-landen

24


‘Potmarge Pancake Party’ wederom een succes!

Het idee van een kinderfeest aan de Potmarge is vorig jaar spontaan ontstaan op de verjaardag

van een van de bewoners van de straat. Dankzij de inzet en het ondernemerschap van met name

de twee broers Simon (10 jaar) en David (8 jaar) werd de Potmarge Pancake Party editie 2019 een

pannenkoekenfeest dat jong en oud verenigde.

van de partij. Alle genodigden hebben een

zelfontworpen uitnodiging van de broers

Simon en David in de brievenbus gekregen.

Een prachtig initiatief waardoor buurtbewoners

in leeftijden van 1 - 88 jaar met elkaar in contact

kwamen. De bewoners kijken reikhalzend uit

naar de uitnodiging voor 2020!

Ontmoeten

Op vrijdag 23 augustus 2019 kende het feest

een bredere vertegenwoordiging dan alleen

ouders met kinderen die in de Potmarge wonen.

Ook gezinnen en oudere bewoners van de

Potmarge, Hunzelaan, Welle en Boorn waren

Premie op actie

De bewoners hebben een bijdrage van de

gemeente Zwolle ontvangen om de Potmarge

Pancake Party te organiseren. Met ‘Premie op

Actie’ stimuleert de gemeente bewoners om

zelf initiatieven te ontplooien die de straat of

buurt een opkikker geven. Denk bijvoorbeeld

aan sociale initiatieven zoals het organiseren

van een muziek-swingavond met muzikanten

uit de wijk of het groener maken van de straat.

www.zwolle.nl/premie-voor-buurtinitiatieven

39 JARIG HUTTENDORP NOG STEEDS JONG

Als gebruikelijk is de laatste week voordat de scholen weer beginnen Huttendorpweek.

Dit jaar voor de 39-ste keer kwam in de loop van de week een record van bijna

400 kinderen tussen 6 en 14 jaar op de Beulakerwiede samen om daar hun energie

kwijt te raken met het timmeren, zagen, verven en bouwen van een echt Digidorp.

En vooral lol hebben.

25


Onder de al jaren bestaande leiding, die werd

aangevuld tot een groep van totaal 65 vrijwilligers,

werd er volgens het programma uit

veertig kuub hout, ontelbare spijkers en heel

veel plezier op maan- dins- en woensdag een

waar dorp in elkaar geknutseld, waar de verdere

week alle activiteiten plaats vonden, zoals sport

en spel en springkussens.

Een digibeet als de schrijver van dit artikel liep

in verbazing over de achterliggende gedachte

van de digibouwsels in het dorp rond, maar

gelukkig weet de jeugd van tegenwoordig,

en zeker die van de Aa-landen, waar ze mee

bezig zijn en verrees er een waar Digidorp.

om alle dranken te presenteren in kartonnen

bekertjes. Red de wereld, begin in Digidorp

Aa-landen!

Levi (10 jaar): “Ik doe al sinds ik 6 jaar ben

mee aan Huttendorp. Vandaag is de laatste

dag. Erg jammer dat de speurtocht en de

bonte avond nu al geweest zijn, dat vond

ik dit jaar het leukste. Het minst leuke?

Dat iemand groene verf naar me gooide

en dat ik alweer geen prijs heb gewonnen

bij de bonte avond. Je kon een kinderfeest

ter waarde van 150 euro winnen!”

Romy (7 jaar): “Ik doe nu voor de tweede keer

mee en vind het erg leuk. Dit jaar nog leuker

dan vorig jaar! Wat het leukste is?

De spelletjes en de hutten verven.”

Op twee regenbuitjes na waren de weergoden

het Huttendorp deze week gunstig

gezind, zodat de geplande activiteiten, zoals

de speurtocht op woensdagavond, aansluitend

de slaapnacht, en de digimiddag op donderdag

met mooi, zonnig weer konden plaats vinden.

Moest tot grote teleurstelling de slaapnacht

vorig jaar wegens regenval worden geannuleerd,

dit jaar konden de kinderen in hun eigen

bouwsels hun nachtrust vinden. Of dat ook

is gebeurd, vertelt het verhaal niet. De hutten

werden aan de onderzijde met extra plastic

voorzien tegen doorwaaien en tochten,

dus daar kan het niet aan gelegen hebben.

Het klapstuk van de week, de feestavond met

de talentenshow, zorgde voor veel gezelligheid.

Na het openingswoord van de waarnemend

voorzitter van de S.W.A., Hans van Kesteren,

werd het grote podium gevuld met aanstormend

zang-, dans-, muziek- en goocheltalent uit de

Aa-landen. Bekeken door een enthousiast

publiek en beoordeeld door een echte jury.

Presentator Nathanaël introduceerde op een

gloedvolle wijze niet alleen de jonge deelnemers,

maar voerde ook de spanning op

met de trekking van de verloting van de door

de vele sponsoren beschikbaar gestelde prijzen.

Om de gigantische plastictroep in de wereld aan

te pakken had de organisatie er voor gekozen

Vrijdag stonden nog de laatste spelletjes,

de diploma-uitreiking en lekker samen eten

op het programma. Voor de Aa-landen jeugd

betekent dat voornamelijk broodjes hamburger

en knakworst, die erin gingen alsof de kinderen

uitgehongerd waren. Daarna werd het Digidorp

helaas weer met de grond gelijk gemaakt

en konden geïnteresseerden vrijdagmiddag

na afloop gratis het hout ophalen.

De animo daarvoor was groot, dat het veld

’s avonds al opgeruimd was en het oogde of

er kort daarvoor niet een heus houten dorp

had gestaan maar iglo’s: alles was als

sneeuw voor de zon verdwenen!

Huttendorp, tot in 2020! Nu al benieuwd

wat dan het thema is!

Tekst: Martin Bos, interviews: Femke Bakkeren,

foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa.

Huttendorp bedankt de volgende

sponsors van harte voor hun bijdrage

aan weer een geslaagde week:

Albert Heijn, Jumbo, De Kaaslanden, Hans

Anders, Buurtslijter Westerbeke, Kruidvat,

Apotheek Aa-landen, Etos, AMI Kappers,

Bakker Blom, Bakker Elderkamp, Kwalitaria,

Meat & Meals te Welscher, Vleeshouwerij

Aa-landen, Vishandel Theo Muijs, Tabakshop

Mensink, Fietswereld, Bruna, De Goudrenet,

VakantieXpert, Breman, Doexa Fun Verhuur,

Autohopper, D.Bos bouw en timmerwerken,

Retro bv., Bouwmaat, Rebound, 1 2 3 Verhuur,

Stucshop, Duo & Duo, Rova,

Gemeente Zwolle, Hervormd Weeshuis.

26


27


‘Zet je licht aan!’‘Zet je licht aan!’


tekst: ‘Zet je licht aan’,lezen van de tekst “Zet je licht aan” hun licht28


29


Op een actieve manier werken aan

een betere houding en beweegpatroon

t

m

e

w

038 - 465 53 15

06 - 44 22 10 27

info@oefentherapieflorijn.nl

www.oefentherapieflorijn.nl

AA-lAnden

Dobbe 72a

8032 JX Zwolle

Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle

30


~ Koffieochtend ~

Boaz-kerk

Kromme Mijdrecht 1 ~ Zwolle

D.V. woensdag 2 oktober

10.00 uur – 11.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand

Van harte welkom

voor een kopje koffie/thee en

een gezellige ontmoeting.

32


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

start

nieuwe

babygroep

vanaf

1 sept.

33


34


Recreatief volleybal V.Z.N.

Ook dit seizoen spelen wij weer elke dinsdagavond

in De Bolder onder leiding van een trainer.

VZN heeft 2 groepen.

In groep 2 (19.00 – 20.30 uur) is plaats voor

zowel dames als heren.

Elke training wordt begonnen met een warming-up

en er wordt getraind op techniek.

Daarna onderlinge partijtjes.

Je bent van harte welkom om eens te komen

kijken. Maar gelijk meedoen mag natuurlijk ook.

Neem dan wel je sportkleding mee!

Bij voldoende deelname doen wij een paar

keer per jaar mee aan toernooien bij andere

verenigingen.

Voor meer informatie:

Andre Lok tfnr. 4201431

(andre.lok14@gmail.com)

Be Dekker tfnr. 4443274

(bedekker@hotmail.com)

Feestelijke jaaropening Werkschuit

Alsof de eerste schooldag al niet spannend

genoeg is voor menig kleuter en groep 3-er,

gooide Integraal Kindcentrum De Werkschuit

er maandag 26 augustus nog een

feestelijk schepje bovenop. Vanaf 8.15 uur

probeerden twee bont verklede dames de

meute kinderen en ouders in het gareel te

krijgen voor een heuse canon. Het eigen

schoollied, gezongen op de muziek van

‘The lion sleeps tonight’, vormde even later

het startschot van het nieuwe schooljaar.

Waarop de meute, zij het iets verlaat, naar

binnen ging. Op zoek naar de lokalen, juffen,

sloffenzakken, speelmaatjes, fruitbakken en

jassenhaakjes. Fijn schooljaar allemaal!

Tekst: Femke Bakkeren,

foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

Melodie:’The Lion sleeps tonight’

“Het nieuwe schooljaar gaat nu beginnen

We staan allemaal klaar

Om veel te leren met nieuwe dingen

Het wordt een heerlijk jaar !

De konijnen en de kippen

Ook de schildpad en de vissen

Wij verzorgen zelf de dieren op school

We groei-oeien allemaal met een groen hart

Verschillen mogen er ook zijn …..

Met jouw talenten groot en klein…..”

35


Verbeeldingskracht

Voor (wijk-)bewoners en amateurs

storytelling in fotografie, beeld en geluid

De Aalanden is een mooie groene wijk met goede

voorzieningen voor jong en oud. Veel wijkbewoners

hebben verhalen over deze wijk. Woon jij in

de Aalanden of heb je er ooit gewoond en vind

je de Aalanden een wijk om in een beeldverhaal

vast te leggen, dan ben je van harte welkom.

De Stad Verbeeldt wil samen met (wijk-)bewoners,

acteurs, leerlingen en studenten in het najaar 2019

en voorjaar 2020 op zoek gaan naar bijzondere

verhalen over de wijk. Dit jaar staan twee Zwolse

wijken centraal: de Aalanden en de Binnenstad.

Het programma De Stad Verbeeldt in de

Aalanden voor de komende maanden

Op 5 oktober 2019 is er een gratis kick-off bijeenkomst

in de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a, Zwolle

van 10.15 – 12.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst

krijg je alle informatie over de werklabs & ateliers,

de wedstrijd en de expositie De Stad Verbeeldt.

Wat zou het leuk zijn als jouw beeldverhaal door

de vakjury wordt uitgekozen voor de expositie

De Stad Verbeeldt in 2020?

Op 12 of 13 oktober 2019 kun je de expositie

Zilveren Camera bezoeken in het Dominicanenklooster,

Assendorperstraat 29, Zwolle, onder

leiding van Gerlinde Schrijver, Zwolse fotograaf

en winnaar Zilveren Camera, Internationaal – enkel.

Zij geeft een speciale rondleiding en vertelt over

haar eigen foto ‘Migrantenkaravaan onderweg naar

de USA’. De Zilveren Camera is een inspiratiebron

om te leren kijken, zien en betekenis te geven aan

journalistieke en documentaire fotografie.

De werklabs & ateliers sluiten hierop aan.

Kosten zijn: e5,00 entree en e2,50 voor

een rondleiding.

Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29,

Zwolle.

12 oktober 2019:

10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur

13 oktober 2019: 14.00 – 16.00 uur

Op zaterdag 16 november 2019

wordt werklab &atelier 1 gegeven met als onderwerp

‘Narratieve verhalen, beeldcultuur & nieuwe

media’ door Gertjan Aalders, docent Journalistiek

Windesheim. Hij neemt je mee en vertelt over de

geschiedenis van de fotografie en beeldcultuur.

Hij leert je de kneepjes van het vak om een eigen

beeldverhaal te maken op basis van een

zelfgekozen thema.

Wedstrijd en expositie

Alle deelnemers kunnen hun beeldverhaal inzenden

voor 1 april 2020 bij wedstrijd@destadverbeeldt.nl .

De vakjury zal op basis van beoordelingscriteria

een selectie maken van de beeldverhalen voor

de expositie De Stad Verbeeldt in mei 2020

in Zwolle.

Voor aanmelding en informatie:

www.destadverbeeldt.nl/aalanden, of

info@destadverbeeldt.nl, Fieke van ’t Riet,

programmamanager De Stad Verbeeldt,

06 22218109.

Fieke van ‘t Riet

Winnaar nestkast Open dag S.W.A.

Vanuit de nestkastengroep waren wij, John en

Loes, aanwezig om onze groep te promoten en

om nieuwe leden te werven. Het was weer een

gezellige dag met de hele dag door wat belangstelling

aan de kraam.

We hebben kunnen vertellen van de activiteiten

van de groep die al sinds de jaren ‘70 actief is in

de wijk. Van het maken van de kasten door Rob

Mielatz en het ophangen in de wijk door de rest

van de groep. En natuurlijk het half jaarlijks onderhoud.

Want onze vogels willen een schoon kastje

om in te broeden en om in te overwinteren!

En ook dit jaar hebben wij weer een kastje mogen

verloten onder de mensen die onze mezen-quiz

goed hadden ingevuld. De gelukkige was mevrouw

M. Bakker aan de Rietkreek. In haar prachtige tuin

zal ons kastje een mooi plekje krijgen. Uit de volle

zon zodat de kleine vogeltjes het niet te warm

krijgen in de zomer. En haar specht, die ze al jaren

36

in de tuin heeft, zal niet kunnen inbreken.

Want onze kastjes zijn vanaf dit jaar uitgerust met

een metalen plaatje om het gaatje. Nu maar hopen

op jarenlange bewoning!

En zo was de Open Dag van de S.W.A. voor ons

weer een geslaagde dag!

Loes Lodder-Bijl


37


Wijkblad Aakwaa uitgave september 2019 50 e jaargang, nummer 4

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: dinsdag t/m zaterdag van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Femke Bakkeren, Martin Bos en Ank Pot

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Okt. 09-10-2019 20-09-2019

Nov. 06-11-2019 18-10-2019

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@ zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandagmiddag van 13.00-17.00 uur

Donderdagochtend van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Henri v.d. Hoeve

Spreekuur: Womo 09.30-10.30 uur

in M.F.C. De Bolder

Telefoon: 06 558 208 87

E-mail: henri.van.de.hoeve@politie.nl

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en di. van

09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

38


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


COSMONDE IS VERHUISD EN VERNIEUWD!

U vindt ons nu op Gasthuisplein 16, 8011SC, Zwolle.

Kom langs en ervaar:

Huidverbeterende gezichtsbehandelingen

Permanente make-up

Definitief ontharen

Cosmetisch arts voor injectables

Uitgebreide winkel met niche cosmetica

en luxe parfums

MAAK UW AFSPRAAK

GEMAKKELIJK ONLINE

COSMONDE.NL

OF BEL NAAR

038 230 22 22

Praktijk AA-Landen staat nog steeds voor u klaar met 3 (medisch) pedicures!

Bel voor een afspraak 038 454 30 40.

More magazines by this user
Similar magazines