23.09.2019 Views

Inkijkexemplaar ed. 85

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WELKOM IN

Hoetsoelland

Het trotse volk van de Hoetsoelen is reden

genoeg om naar het Wilde Westen van Oekraïne

af te reizen. Maar een uitnodiging voor een

Hoetsoel huwelijk maakt het feest compleet.

SCHRIJVER GEERT JAN HAHN FOTOGRAAF STIJN HOEKSTRA

024 025

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!