31.10.2019 Views

RecyclePro 4 2019

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 4 I NUMMER 4 2019 I OKTOBER - NOVEMBER

RECYCLEPRO.EU

Flexibiliteit door mobiele

non-ferroscheider

Dossier

Slopen en Breken

Dossier

voortrekker in circulair produceren

Nieuwe cijfers over

afvalinzameling bij bedrijven


Kwetsbaar en sterk

Een ijsbeer is sterk, maar staat symbool voor de kwetsbaarheid van onze aarde. Wetende dat onze aarde haar

grenzen heeft betreft natuurlijke hulpbronnen is er een groeiende behoefte om ferro en non-ferro metalen

duurzaam te recyclen. Het produceren van nieuwe metalen uit gerecyclede metalen veroorzaakt bovendien

aanzienlijk minder CO 2

-uitstoot dan productie van primair materiaal uit ertsen.

Ook bedrijven zijn sterk én kwetsbaar tegelijk. Door het bieden van optimale prijzen voor ferro en non-ferro

metalen en deze snel uit te betalen kunnen we uw onderneming sterker maken. Door samen met onze

klanten te werken aan een wereld zoals die bedoeld is, behoort Jansen Recycling Group inmiddels tot

één van de snelst groeiende firma’s actief in recyclage van ferro en non-ferro metalen in België en Nederland.

Van Leeuwenhoekweg 21

3316 AV Dordrecht

The Netherlands

T. +31 (0)78 - 652 26 33

info@jansengroup.com

www.jansengroup.com


Van Der Spek NV/SA Industrielaan 10 Tel.: +32 2 582 29 79

www.vanderspek.be B - 1740 Ternat Email: sales@vanderspek-bel.com


EMR series

Brawler

CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122 » GELEENLAAN 38 – 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

4

VOORWOORD

Onder de hamer

Tot 1 januari 2020. Minder dan drie maanden. Zolang heeft de sector nog alvorens de volgende fase van het eenheidsreglement ingaat en

ze hoog- en laagmilieurisicopuin als twee volledig aparte stromen zal moeten verwerken. Het einddoel is iets waar iedereen zich wel rond kan

verenigen: de verbetering van de kwaliteit van granulaten. Dat is goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee als er een hogere valorisatie

aan gekoppeld kan worden. Maar de implicaties voor slopers en brekers zijn niet min. Op Matexpo verzamelden daarom verschillende

partijen doorheen de volledige keten voor een debat rond sorteren aan de bron of nasorteren. Ongetwijfeld zal ook tijdens Recycling Gorinchem

het onderwerp nog aan bod komen.

Het vraagstuk kent echter geen eenduidig antwoord. Er zijn voordelen te rapen door selectief te slopen, maar even goed kan het aan ruimte,

middelen en expertise ontbreken op een werf om dat volgens de regels van de kunst te doen. Het transformeren van iemands afval in andermans

grondstoffen is immers een complex verhaal dat niet in duidelijke afgelijnde hokjes valt. Welke afvalstroom het ook betreft, one size

fits all oplossingen zijn er niet, maar belangrijker nog, tijden veranderen. Want hoe meer we weten en leren, hoe beter we op een zorgvuldige

manier met afvalstromen kunnen omspringen om de kwaliteit van het eindproduct, de veiligheid van de betrokkenen en de gezondheid van

het milieu te vrijwaren. En daartoe zullen standaarden en regels onontbeerlijk zijn. Asbest is daar een perfect voorbeeld van. Een eens geprezen

bouwmateriaal, vormt nu een belangrijke drijfveer in de installatie van het Eenheidsreglement.

Maar er zijn gelukkig ook veranderingen aan de gang waar iedereen uit de sector het wel volmondig eens kan zijn. De federale regering

ontbreekt misschien nog, maar we hebben wel drie regeerverklaringen al gekregen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië, waarin de transitie

naar een circulaire economie prioriteit krijgt. Met andere woorden, het is de politiek, op papier toch al, menens om van afval iets waardevols

te maken. Het doet het beste verhopen dat de markt voor gerecycleerde producten verder zal aantrekken. Een streepje voor bij openbare aanbestedingen

zou alvast een mooi duwtje in de rug zijn voor een sector die al jaren werkt aan een duurzamere maatschappij. Voeg daar nog de

opportuniteiten voor lokale tewerkstelling aan toe en er kan echt een win-winverhaal uit bloeien.

Op voorwaarde tenminste dat de wetgeving ook alle wind in de zeilen zal geven. Dat belemmeringen in het gebruik van gerecycled content in

producten kan weggewerkt worden, dat er een gelijk speelveld ontstaat voor alle actoren in het veld, dat er niet nog meer administratieve lasten

volgen, dat er voldoende verbrandingscapaciteit (met energierecuperatie) overblijft voor het restresidu … Ook voor de politiek is er dus nog werk

aan de winkel en zal de sloophamer mogen bovengehaald worden om de weg naar een circulaire economie te plaveien.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.eu

Jaargang 4 • Nummer 4 2019

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

www.louwersmediagroep.nl

12 26

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, go4circle,

Armand Landman, Jan Mol, Pieter de Mos

Bladmanager

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Lisa Gyselinck

Elke Kina

Advertenties

https://www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

KBC Bank IBAN BE80 7310 2514 2977

BIC KREDBEBB t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v.

RecyclePro. Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Pelt

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Oud papier: van inkomsten naar kosten 8

Herziening EVOA zou leiden tot winst in tijd en efficiëntie 10

Drempels voor circulariteit wegwerken in Benelux 12

Opsporing verzocht: meer dan 200.000 vermiste koelkasten 15

De Pen: Bart Cuyvers, Business Development Recycling, Wessem Port Services Group BV 18

Passie voor balenpersen 21

Nieuwe cijfers over afvalinzameling bij bedrijven 22

Grootste én lichtrijke overspanningen van doek 25

Nieuwe sorteerinstallatie benut elke centimeter 26

Afvalindustrie kan gemakkelijker digitaliseren met nieuw softwarepakket 28

Flexibiliteit door mobiele non-ferroscheider 33

Optreden door inwoners namens de gemeente: Grondwettelijk Hof zet de poort weer open 35

Go4circle: shaping the future of used materials 37

DOSSIER VOORTREKKER IN CIRCULAIR PRODUCEREN

Printers en computers gemaakt uit plastic uit de oceaan 46

Circulair bouwen: het lichtste staalbouwsysteem ter wereld 48

Plasticvanger helpt afval uit Antwerpse haven verwijderen 50

B-hout veilig verbranden en inzetten als energiebron 53

Kunststoffen langs volledige waardeketen circulair maken 54

DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

48

56

Debat over bouw- en sloopafval 56

Slim en upgradebaar: nieuwe oplossing op gebied van grijpers 59


INHOUD

59 64

66

80

97

Strengere controles op afdekken lading 61

Unieke viertons vergruizer voor wegenbouwer 63

Totaalpakket aan activiteiten maakt terreinen weer bouwrijp 64

Geaccrediteerde proeven voor wegenbouwers, breekwerven en betoncentrales 66

Sectornieuws 68

De harde cijfers 77

JAARGANG 4 I NUMMER 4 2019 I OKTOBER - NOVEMBER

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

RECYCLEPRO.EU

VAKBEURS RECYCLING

Samen slimmer afval verwerken 80

Deelnemers Recycling 2019 82

M-Tech: ‘wij hoeven niets te doen, de overheid bezorgt ons werk’ 85

SMO: mobiele en compacte zeefmachines 87

Harpscreen: kwaliteitszeven uit Engeland 89

Smet en Zonen: verrebroekse gastvrijheid in Gorinchem 91

Rotar: gemodificeerde sloop-sorteergrijper is een winnaar 91

Bollegraaf: sorteerwerk door een robot uitgevoerd? Dat kan! 91

KW Supply: grote aantrekkingskracht 93

Bronneberg: samen jubileum vieren op de beurs 93

RKR: recyclage van katalysatoren 93

Demtec: gps-systemen op uitrustingsstukken vermijden stilstand 95

Europe Recycling: de nieuwste shredders voor een perfect eindproduct 95

Lybover Recycling: nieuwe grote luchttafel voor nog meer capaciteit 95

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 97

Recyclepartners 99

Flexibiliteit door mobiele

non-ferroscheider

Dossier

Slopen en Breken

Cover:

Vanheede Environment Group investeerde

flink in zijn site in Roeselare om nog meer

en beter te kunnen recycleren. Het vond

in streekgenoot BMC (Bulk Maintenance

Construction) de perfecte partner om

de nieuwe machines te integreren in de

bestaande loods

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu

Dossier

voortrekker in circulair produceren

Nieuwe cijfers over

afvalinzameling bij bedrijven


VAN INKOMSTEN

NAAR KOSTEN

De Europese markt voor oud papier en karton heeft het moeilijk. Door het wegvallen van de export naar het Verre Oosten is er een overaanbod

ontstaan in karton en papier wat de marges naar beneden gedreven heeft. Bovendien zijn de kosten gevoelig de hoogte in gegaan door de steeds

strengere kwaliteitseisen van de papierfabriek. Met het faillissement van Papnam is al een eerste slachtoffer gevallen. Wat zal de toekomst brengen?

Tekst en beeld Valérie Couplez

8 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


België produceert jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen

ton oud papier. Dankzij de performante

inzamelsystemen in ons land is dat papier van

goede kwaliteit en voldoet het aan strenge internationale

normen. Toch is afzet een probleem

geworden. Wat is er aan de hand? Veel heeft

te maken met de beslissing van China om zijn

markt te sluiten voor Europees gesorteerd oud

papier door hogere kwaliteitseisen op te leggen.

Dat heeft ook in andere Aziatische landen (Filippijnen,

Maleisië, Indonesië …) de bal aan het rollen

gebracht. Waar Azië tot voor kort wereldwijd

de grootste afnemer was, is de export naar deze

regio nu quasi volledig stilgevallen. Resultaat?

De verwerkingsinstallaties elders in de wereld

worden overspoeld en de marges vallen terug. In

sommige gevallen moet er nu bijbetaald worden

voor de inzameling van oud papier en karton.

Plots gaat de stroom oud papier geld kosten in

plaats van een bron van inkomsten te vormen en

dat bemoeilijkt de relaties van de inzamelaars

en de leveranciers. Positieve prijzen zijn immers

altijd de kracht achter de sterke selectieve inzameling

geweest.

Geen afzetmogelijkheden meer?

Moeten we nu vrezen dat er (tijdelijk) geen afzetmogelijkheden

meer zijn? Allicht niet, maar

het is toch een vraag die zich voor de eerste keer

opdringt, wat een volledig nieuw gegeven is voor

de sector. Begin volgend jaar zullen er nieuwe

productiemachines opstarten in Duitsland en ook

voor erna werden er reeds bijkomende capaciteiten

aangekondigd. De slinger kan dan weer naar

de andere kant overhellen en voor een structurele

overcapaciteit zorgen. Is er voldoende afzet voor

deze producten? Daarom moet er ingezet worden

op kwaliteit. Dat betekent enerzijds een goede sortering

aan de bron, anderzijds zal de recuperant

moeten investeren in een nog verder doorgedreven

scheiding van residuen. Niet dat hij vandaag

beloond wordt met een hogere prijs ten opzichte

van lagere kwaliteiten, maar hij garandeert zich

Waar Azië tot voor kort wereldwijd de grootste afnemer was, is de export naar deze regio nu quasi volledig

stilgevallen. De verwerkingsinstallaties elders in de wereld worden overspoeld en de marges vallen terug.

‘Wanneer er een mondiaal overschot

is zal de vraag naar betere kwaliteiten

overeind blijven’

hiermee wel afzetmogelijkheden. Want wanneer

er een mondiaal overschot is, zal de vraag naar

betere kwaliteiten overeind blijven.

Crisis eist eerste slachtoffer

Hogere kosten

Maar ook daar knelt het schoentje. Inzamelaars

vinden steeds meer niet recycleerbare materialen

terug tussen het papier en karton. Kartonnen

bekers die hun plastic broertjes vervangen op

festivals, zijn bijvoorbeeld voorzien van een coating

om diezelfde functionaliteit van kunststof te

kunnen evenaren. Het maakt ze echter niet recycleerbaar

en dus niet welkom in papierverwerkingsbedrijven.

Daarnaast belanden elektrische

toestellen tussen het papier. Iets wat grotere zorgen

moet baren want ze bevatten vaak lithiumion

batterijen die sorteermachines niet lusten. Ze

kunnen tot ontploffing komen met alle gevaren

van dien voor de operatoren aan de lijn. Lithiumbranden

zijn niet te blussen en hebben reeds volledige

installaties in de as gelegd. Neem daarbij

nog de toegenomen transportkosten door de stijgende

brandstofprijzen en de kilometerheffingen

en het is duidelijk dat de inzamelaars van oud

papier en karton zwaar onder druk staan in de

huidige markt. ❚

In oktober kwam het nieuws dat Papnam uit Auvelais de boeken neerlegt. Dit bedrijf verzamelt en

sorteert niet-gevaarlijk afval, met een sterke focus op karton, papier en folie. Christian Zandona,

gedelegeerd bestuurder van de SEOS groep waartoe Papnam behoort: “Onze klanten verzamelen

het materiaal in containers van 10, 20 of 30 m³. Wij halen ze op, sorteren het afval en persen

het in balen van 500 kg om het dan te exporteren. De voorbije twaalf maanden zijn de prijzen

enorm gedaald en is ook het volume sterk teruggevallen. Daardoor stapelden de verliezen zich

maand na maand op.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu 9

.eu


‘Afvalbedrijven

moeten wachten op

de toestemming van

de autoriteiten in het

ontvangende land.

Vereniging Afvalbedrijven

vraagt daarom om pas

vanaf die datum te

beginnen tellen’

HERZIENING EVOA ZOU LEIDEN

TOT WINST IN TIJD EN EFFICIËNTIE

Wie afval over de grens wil exporteren, moet zich houden aan de Europese Verordening

Overbrenging Afvalstoffen, kortweg EVOA. Vereniging Afvalbedrijven ziet deze

verordening als een uitstekend instrument om de bescherming van het milieu

te waarborgen, maar plaatst toch een aantal kanttekeningen bij de administratieve

lasten die eraan gekoppeld zijn. Dat kan een stuk eenvoudiger volgens de

organisatie die de totale Nederlandse afvalketen vertegenwoordigt.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Monique van Diessen

Vereniging Afvalbedrijven telt in Nederland ruim 50 leden over de volledige keten

van het afvalbeheer. Samen zijn ze goed voor twee derde van de afvalmarkt qua

marktvolume en marktaandeel. Daarmee is de organisatie uitstekend geplaatst om

de grieven vanuit het werkveld op te vangen. En die zijn er, zeker wat betreft de

EVOA regelgeving. Beleidsmedewerker en secretaris Lennert Vermaat: “Uiteraard

ondersteunen wij ten volle de reden achter de komst van EVOA. Maar volgens

ons zijn er toch een aantal administratieve lasten die anders kunnen. En daarover

Lennert Vermaet van Vereniging Afvalbedrijven: “Uiteraard ondersteunen wij ten

volle de reden achter de komst van EVOA. Maar volgens ons zijn er toch een aantal

administratieve lasten die anders kunnen.”

10 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


willen we rond de tafel gaan zitten met de betrokken

instanties, zodat onze leden efficiënter zaken

kunnen doen, zonder de veiligheid van mens of

milieu in het gedrang te brengen.” Vereniging Afvalbedrijven

hoopt gehoor te vinden zodat er in

2020 een herziening komt van EVOA.

Andere procedure voor jaarlijks

terugkerende vergunningen

Een eerste element dat Vereniging Afvalbedrijven

naar voren schuift is de procedure voor jaarlijks

terugkerende vergunningen. In Nederland heeft

de Inspectie Leefomgeving & Transport die instaat

voor het uitreiken van deze vergunningen een

flinke achterstand opgelopen. “Hoewel er niks veranderd

is aan de gegevens, moeten afvalbedrijven

alles opnieuw ingeven en soms lang wachten op

een beschikking. Dat zou beter moeten”, vindt Vermaat.

Daarbij aansluitend zou er ook niet meer

naar de datum voor het verzenden van de kennisgeving

moeten gekeken worden. Vermaat: “Nu

gaat de erkenning in voor een periode van twaalf

maanden vanaf het moment dat de autoriteiten

van het verzendende land alles doorgeven aan de

autoriteiten van het ontvangende land. Nochtans

moeten afvalbedrijven dan nog enige tijd wachten

op de toestemming van de autoriteiten in het

ontvangende land. We vragen daarom om pas

vanaf die datum te beginnen tellen.”

Meer uniformiteit in regels en taal

Om het afvaltransport soepeler te laten verlopen

kunnen verwerkers de status van Vooraf Goedgekeurde

Installatie krijgen (VGI). “Een goede zaak. Op

voorwaarde tenminste dat de erkenningen tussen

de lidstaten gelijk zouden zijn. Maar dat is nu niet

het geval, waardoor dat statuut te weinig toepassing

vindt in de praktijk. De voorwaarden voor een

erkenning zouden daarom eenduidig op Europees

niveau beslist moeten worden. Dat geldt overigens

ook voor de erkenning van nuttige toepassingen.

Afvalenergiecentrales worden bijvoorbeeld anders

beoordeeld in Nederland dan in Duitsland, wat tegelijk

zijn gevolgen heeft voor het transport.” Dat standaardisering

voor minder barrières zou zorgen geldt

zeker ook op vlak van taal. “We pleiten ervoor om

alle relevante documenten rond kennisgeving voor

grensoverschrijdend transport in het Engels op te

stellen, eventueel naast de taal van de behandelend

lidstaat. Op die manier hoeft er geen tijd verloren te

gaan aan vertaling. Het zou ook onduidelijkheden

en misverstanden kunnen vermijden.”

Innovatie niet in de weg staan

Als laatste punt haalt Vermaat nog de procedure

voor proefzendingen aan. “Wie in het kader van

innovatie nieuwe processen wil uittestten, heeft

uiteraard nog niet alle informatie ter beschikking

die nodig is voor de kennisgevingsprocedure.

Daarom werd in een uitzondering voorzien tot 25

kg afval. In de praktijk volstaat dit echter niet om

echt te kunnen gaan testen. Daar is al snel een

ton voor nodig. De beperkte limiet houdt innovatie

tegen, terwijl dat net cruciaal is om meer afval

te kunnen verwerken tot grondstoffen”, geeft Vermaat

aan. Door deze wijzigingen in de EVOA regelgeving

zou volgens Vereniging Afvalbedrijven

winst in tijd en efficiëntie kunnen geboekt worden.

“De administratieve last helpt het milieu ook

niet vooruit. Hoe efficiënter ze kunnen werken,

hoe beter onze leden hun steentje zullen kunnen

bijdragen tot een circulaire economie.” ❚

‘Hoe efficiënter ze kunnen werken, hoe beter onze leden hun

steentje zullen kunnen bijdragen tot een circulaire economie’

Om het afvaltransport soepeler te laten verlopen kunnen verwerkers de status van Vooraf Goedgekeurde Installatie krijgen (VGI). Een goede zaak.

Op voorwaarde tenminste dat de erkenningen tussen de lidstaten gelijk zouden zijn.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 11

.eu


DREMPELS VOOR CIRCULARITEIT

WEGWERKEN IN BENELUX

Sinds 2016 werken de Benelux-landen nauwer samen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De Benelux Circular Conference

paste perfect binnen deze context. Ze had tot doel om alle stakeholders samen te brengen en de dialoog aan te gaan over wat er de

komende tijd nodig is om de barrières richting een circulaire economie weg te werken. De sprekers en deelnemers waren bewust een mix

van overheidsvertegenwoordigers, federaties, academici, onderzoeksinstellingen, bedrijven, ngo’s, parlementsleden …

Tekst Valérie Couplez | Beeld Benelux Unie

Emmanuel Katrakis, secretrais-generaal

van EuRIC.

De Benelux-landen behoren tot de koplopers in de

EU inzake circulaire economie. Maar de transitie

naar een circulaire economie zou nog versneld

kunnen worden wanneer de grenzen tussen de

drie landen wegvallen. Luuk Blom, adjunct-secretaris-generaal

Benelux Unie: “Het Secretariaat-Generaal

van de Benelux deed in 2018 een onderzoek

naar de herstelbaarheid van consumentengoederen

en betrok daar partners uit de industrie in. De

studie toont aan waarom er in Benelux-verband

samengewerkt moet worden. De economische

verwevenheid, het intense handelsverkeer, de

Erik van de Worp, projectmanager circulariteit

bij Schagen Groep.

grensoverschrijdende aankopen … het zijn stuk

voor stuk factoren die een krachtenbundeling in

de hand werken. Een circulaire economie die slim

omgaat met materialen, energie, water … is ook

een veerkrachtige economie, die zich beter kan

wapenen tegen bijvoorbeeld klimaatverandering.

Daarnaast biedt een circulaire economie zonder

grenzen kansen op sociaaleconomisch vlak voor

lokale jobcreatie in onze regio, zowel in dienstensectoren

(onderhoud, herstel), de maakindustrie,

als in de recyclage-industrie.”

Naar meer uniformiteit, digitalisering

en administratieve vereenvoudiging

Om die circulaire economie nu vleugels te geven,

ondertekenden de vertegenwoordigers van afval-

en recyclagebedrijven tijdens de conferentie

in september een gezamenlijke verklaring die vier

maatregelen naar voren schuift om die transitie te

faciliteren. “De sector roept op om meer uniformiteit

in de regels rond het transport en het statuut

van afval te hanteren, zodat er in de Benelux een

interne markt van gerecycleerd materiaal kan ontstaan.

De Benelux kan bindende maatregelen nemen

om producten die einde levensduur zijn, weer

als grondstoffen te beschouwen om het recyclage-

12 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Ambassadeur Maryem van den Heuvel.

Karine Van Doorsselaer, docente Materialenleer en

Ecodesign aan de opleiding Productontwikkeling van de

Universiteit Antwerpen

Robert Schmit, minister van Milieu, Klimaat en

Duurzame Ontwikkeling in Luxemburg.

‘Door middel van pilootprojecten kan de Benelux

een proeftuin zijn voor de rest van Europa’

De afvalfederaties van de Benelux ondertekenden een gemeenschappelijke verklaring waarin ze vier maatregelen naar voren schuiven om de drempels naar een circulaire

economie weg te werken. Van links naar rechts: Hans Koning, Luuk Blom, Hans van de Nes, Jan Vermoesen, Baudouin Ska, Yves Feuillen Pierre, Kerkhofs en Robert Schmit.

proces te faciliteren.” De Benelux heeft die eerder

opgesteld maar de implementatie door de lidstaten

is toen niet gelukt. Daarnaast kan er volgens de

sector meer ingezet worden op digitalisering van

afvaltransportdocumenten om transparantie en

traceerbaarheid te verhogen. “Ten slotte vragen de

afval- en recyclagegbedrijven om administratieve

lasten bij grensoverschrijdend transport voor zowel

overheden als bedrijven te vereenvoudigen en voor

bepaalde transporten geen bijkomende verplichtingen

op te leggen, ook al rijden ze tijdelijk door een

ander land. De Benelux Unie zal dit verder opnemen

met de betrokken overheden om te kijken hoe

hier mogelijk invulling aan kan worden gegeven.

Door middel van pilootprojecten kunnen we een

proeftuin zijn voor de rest van Europa.”

Samenwerking als voorbeeld

voor heel Europa

De verklaring werd op 25 september ondertekend

door de brancheverenigingen go4circle, Coberec,

Flea (Luxemburg), Vereniging Afvalbedrijven

en Fnoi (Nederland). Ze sluit perfect aan bij

de doelstellingen van Benelux Unie, dat van de

transitie naar een circulaire economie zijn prioriteit

gemaakt heeft. “Benelux is hiervoor het ideale

platform, met onder andere eigen juridisch

bindende instrumenten. Zo hebben wij projecten

lopen om het gebruik van afval als grondstof te

stimuleren en rond educatie en sensibilisering

over circulaire economie. Van de lessen die wij

trekken uit onze samenwerking moet uiteindelijk

heel Europa kunnen genieten.” ❚

Luuk Blom: “De economische verwevenheid, het

intense handelsverkeer, de grensoverschrijdende

aankopen … het zijn stuk voor stuk factoren die een

krachtenbundeling in de hand werken.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu 13

.eu


Smart Equipment, leverancier van:

Brekers, Zeven, Sorteerinstallaties,

(Mobiele) Transportbanden

& Advies dankzij 20 + jaar ervaring.

Smart Equipment BV

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

filip.daniels@smart-equipment.com

M +32 472 463 888

www.smart-equipment.com


OPSPORING VERZOCHT:

MEER DAN 200.000

VERMISTE KOELKASTEN

In september lanceerde Recupel het nieuws dat er meer dan 200.000 koelkasten en diepvriezers vermist zijn. De verantwoordelijke vzw

wees met een beschuldigende vinger naar de schroothandelaars. Zij zouden kiezen voor winst ten nadele van het milieu. Volgens COBEREC

is dit te kort door de bocht en moet er vooral iets fundamenteel veranderen aan het inzamelsysteem om de Europese doelstelling van 65%

ingezamelde AEEA te halen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Rudi Van Beek

In 2018 werden 686.459 koelkasten en diepvriezers op de markt gebracht.

5% van de oude toestellen kreeg een tweede leven en is nog steeds in gebruik.

425.612 apparaten kwamen bij Recupel of partners terecht voor een correcte

recyclage. De andere 226.524 koelkasten heeft Recupel als vermist opgegeven.

“Ze kwamen niet in ons circuit terecht: door de fabrikant, verkoper of consument

werden ze niet afgegeven aan Recupel of kregen ze geen tweede leven. Dit heeft

aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Als de schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen

in een koelkast of diepvries onzorgvuldig verwijderd worden, kunnen ze de

ozonlaag afbreken en de aarde opwarmen. Een foutief verwerkt apparaat staat

gelijk aan een CO 2

-uitstoot van een autorit van 7.500 km. Voor de vermiste koelkasten

samen komt dat neer op 42.394 toertjes rond de wereld.” Volgens Recupel

wringt het schoentje voor dit tekort bij de schroothandelaars.

Fundamentele aanpassing systeem nodig

Jan Vermoesen, directeur van COBEREC, nuanceert. “Uit een studie van Recupel

is gebleken dat de ontbrekende toestellen slechts in beperkte mate bij de schroothandel

terechtkomen. Een groot deel verdwijnt via export, maar er blijven er ook

gewoon een groot stuk in de berging bij de consument staan.” ›

RecyclePR

RecyclePR

.eu 15

.eu


u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Uw garantie

voor een rendabele

sorteerinstallatie

• regelmatige en regelbare

dosering van uw afvalstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad,

zonder extra fines

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/h

• ultra resistent tegen

stoorstoffen - beperkte

voorsortering

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% Belgisch product

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be

STANDAARD EN MAATWERKOPLOSSINGEN

voor afvalinzameling && scheiding aan de de bron

STA

voo

Al meer dan drie decennia partner

Al meer dan drie decennia partner

STANDAAR

bij bij afvalinzamelingsprojecten van van

gemeentes, zorginstellingen, afval

inzamelaars en en recreatieparken in in

heel heel Europa. Uit Uit voorraad geleverd

en en aangepast aan aan uw uw wensen.

• • Afvalbakken

voor afvalinza

• Palletboxen (accu ’ s, tl-buizen)

• • Inzamelboxen

• Palletboxen (accu ’ s, tl-buizen)

• • 2- 2- & & 4-Wiel afvalcontainers

• • Bovengrondse containers

• • Semi-ondergrondse containers

• • Ondergrondse (pers)containers

minicontainers

semi-ondergrondse inzameling

bovengrondse inzameling

ondergrondse inzameling

Al m

bij

gem

inza

hee

en a
T: T: +32 +32 11 1181 8150505050 E: E: post@engels.eu

TÜV TÜV gecertificeerd

ISO ISO 9001:2015

ISO ISO 14001:2015

TÜV gecertificeerd

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015


Hoe dan ook: België slaagt er niet in om de Europese inzameldoelstelling voor

AEEA te halen. Vandaag wordt 50% van de toestellen ingezameld, terwijl Europa

een inzamelpercentage van 65% oplegt. Er is dus nog werk aan de winkel.

“Om dergelijke kloof te dichten is een fundamentele aanpassing van het systeem

nodig”, aldus Vermoesen. “De mosterd hoeft in elk geval niet van ver te komen.

Zowel Nederland als Frankrijk kunnen betere resultaten voorleggen. En dat is in

grote mate te danken aan het systeem waarvoor zij gekozen hebben.”

Extra vergoeding voor extra kosten

In België zijn de erkende schroothandelaars goed voor een aandeel van 15% in

de cijfers. Ter vergelijking, in Frankrijk zijn er 528 erkende schroothandelaars die

samen zo’n 28,5% van de gerecycleerde AEEA aanleveren. “Het verschil met onze

buurlanden? De bevoegde instanties hebben er een duidelijk plan van aanpak

uitgerold om die 65% te realiseren”, vat Vermoesen de problematiek kernachtig

samen. “AEEA is schroot waar meer werk aan is. Schroothandelaars die AEEA

inzamelen zien zich geconfronteerd met extra kosten om toestellen correct te

ontmantelen: depollutie, Weelabex-audit, rapportering … In Nederland, net als in

‘Vandaag wordt 50% van de

toestellen ingezameld, terwijl

Europa een inzamelpercentage

van 65% oplegt’

Frankrijk wordt 50 à 75 euro/ton vergoed bovenop de schrootprijs voor dit extra

werk. In België is er geen concreet plan uitgewerkt om het inzamelpercentage van

65% te halen. COBEREC heeft aan Recupel alvast laten weten hoe haar leden, de

erkende schroothandelaars, willen en kunnen meewerken aan dat doel en welke

aanpassingen aan de huidige werking hiervoor nodig zijn. Wij reiken de hand om

met vereende krachten meer AEEA te recycleren en de vooropgestelde Europese

doelstellingen te halen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 17

.eu


DEPEN

Bart Cuyvers:

‘We zullen moeten leren

samenwerken en het onze

ondernemende buur gunnen om

succesvol te zijn’

18 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DEPEN

Bart Cuyvers

Business Development Recycling, Wessem Port Services Group BV

LOCAL FOR LOCAL!

Wereldhandel is van alle tijden. Of het nu thee, mineralen, kruiden of zijde betreft, de oorsprong van

handelswaren ligt vaak niet bij de deur. Een logisch gevolg van de oude handelsroutes in combinatie

met wereldwijde arbeidsvoorwaarden (of het gebrek eraan) en loonkosten is, dat ook afval- en

recyclagestoffen over de wereld verhandeld worden. De wereld is als het ware een dorp geworden.

En daar wringt het schoentje …

Er wordt een gigantische ecologische voetafdruk gecreëerd die nog niet kan opwegen tegen het economisch

voordeel dat behaald wordt. De wake-up call die China veroorzaakte met het niet langer

toelaten van vervuilde afval- en recyclagestromen, heeft deels voor een verschuiving van de afzetgebieden,

maar ook voor een versnelling gezorgd in hoe we zelf met deze stromen moeten omgaan

in eigen regio. Voor een duurzame recyclage en haalbare circulaire economie, zullen we met z’n allen

meer terug moeten gaan naar een lokale inzameling met als doel, een lokale verwerking, inzet van

lokale recyclagetechnieken en productie met lokaal teruggewonnen grondstoffen.

Local for local dus. Volgens mij geldt dit zowel voor recyclage in het algemeen als voor, bijvoorbeeld,

het inkopen van energie, dienstverlening … We zullen moeten leren samenwerken en het onze

ondernemende buur gunnen om succesvol te zijn. Wanneer het gaat over circulaire economie en

kunststoffen zal er meer ingezet moeten worden op ‘design to recycle’, het inzetten van recyclaat en

het vereenvoudigen van kunststof samenstellingen. Het werd ons jarenlang te makkelijk gemaakt,

waarbij we niet moesten nadenken over hoe de verpakking van onze lasagne of de spanband rond

een pallet zou verwerkt worden. Het was ons probleem niet vermits kunststoffen veelal werden

geëxporteerd of verbrand.

Kunststoffen op zich zijn niet taboe, enkel de manier waarop men ermee omgaat na gebruik moet

beter. Kunststoffen hebben een absolute meerwaarde voor consumenten, maar de verantwoordelijkheid

voor het recycleren en hergebruiken van de grondstoffen mag niet enkel bij de consument liggen,

maar vooral bij de producenten en hun marketing. Wessem Port Services Group neemt hierin ook zijn

verantwoordelijkheid door, onder andere, een actieve opstelling in de lokale verwerking en recyclage

van kunststoffen.

Ik wilde deze column starten met de woorden ‘Er was eens …’, maar dat zou te zeer op een sprookje

lijken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het nog mogelijk is om, door een wereldwijde omschakeling,

de ecologische weegschaal in balans te krijgen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 19

.eu


Recycling

Machinery


Passie voor balenpersen

Kwalitatief goed vakwerk en een flexibele instelling zijn een kwestie van passie, meedenken, consequent uitvoeren en doen wat je belooft.

Dat is de filosofie van MultiNet en directeur Bas Leemans, gespecialiseerd in de levering en reparatie van balenpersen, perscontainers

en complete installaties voor de recyclage- en afvalverwerkingsindustrie. “Dit betekent dat je vooraf goed nadenkt over het werk, dat je

heldere afspraken maakt binnen je bedrijf en met klanten en dat je deze afspraken ook écht nakomt.” Wat dat betreft heeft MultiNET International

in veertig jaar een goede reputatie opgebouwd.

Tekst en beeld A. Vermetten

‘We houden van techniek,

het denken in mogelijkheden

en oplossingen’

Al van jongs af aan was Bas Leemans bezig met machines en onderhoud.

Net als zijn vader Jos Leemans heeft hij een fascinatie voor alles wat draait

en beweegt en dan met name hoe dat tot stand kan komen. Voor Bas was de

stap om drie jaar geleden zijn vader op te volgen binnen MultiNET daarom

een vrij logische. “Ik ben niet opgevoed met de gedachte het familiebedrijf

in te moeten. Wel zag ik altijd waar mijn vader mee bezig was. Dat leek me

mooi en dat is het ook. Na eerst gewerkt te hebben voor andere bedrijven

besloot ik achttien jaar geleden in dienst te komen van MultiNET. Het werken

met machines en het maken ervan is iets dat ik van nature leuk vind om te

doen. Zo ook passende onderdelen maken die niet meer te verkrijgen zijn of

waarvan de levertijd lang is. We houden van techniek, het denken in mogelijkheden

en oplossingen.”

Meedenken over andere oplossingen

Niet voor niets wordt MultiNET International naast het repareren en onderhoud

verzorgen aan balenpersen daarom vaak gevraagd om mee te denken

over andere oplossingen. “Dat hebben we ook zeker te danken aan ons zeer

gedreven en vakkundige team.” In de goed uitgeruste werkplaats van Multi-

NET is al van alles vervaardigd. Zo haalt Jos als voorbeelden de inrijbeveiliging

voor heftrucks aan, een tinctuurpers, een pers om kippenmest te verpersen, een

wietvernietiger maar ook heel veel onderdelen die niet meer te verkrijgen zijn of

producten voor de veiligheid bij afvalbedrijven. Dankzij de goed bevoorraadde

werkplaats worden wachttijden op onderdelen voorkomen. “We hebben een uitgebreid

wagenpark waardoor we niet alleen snel ter plaatse kunnen zijn maar

ook verplaatsing of vervoer van machines snel mogelijk is. Zo wordt alles in

eigen beheer gehouden en zijn we onafhankelijk van andere partijen. Onlangs

is het wagenpark uitgebreid met een extra vrachtwagen met kraan.” Stilstand

van een balenpers is niet alleen vervelend maar kan ook erg kostbaar zijn. Dat

wil MultiNET International voorkomen en beperken. ❚

Bas Leemans en Jos Leemans in overleg met Thomas Telscher van UnoTech

over de nieuw te leveren pers.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 21

.eu


NIEUWE CIJFERS OVER AFVALINZAMELING

BIJ BEDRIJVEN

Sinds januari 2017 heeft Valipac er een extra opdracht bijgekregen van de overheid. Het staat nu ook in voor de monitoring van de afvalproductie

bij bedrijven. Tijdens het event op 26 november worden de cijfers van 2018 bekendgemaakt en zal duidelijk worden hoe de Belgische

bedrijven hun afval sorteerden. De afvalinzamelaars, zonder wie deze cijfers niet mogelijk zouden zijn, krijgen voortaan als toemaatje

toegang tot deze en extra informatie via een beschermde webapplicatie.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valipac

In nauwe samenwerking met de aangesloten afvalinzamelaars,

houdt Valipac sinds 2017 nauwgezet

data bij omtrent bedrijfsafval. Sindsdien worden er

data over vijftien afvalstromen (bedrijfsrestafval,

papier/karton, A-, B- en C-hout, ferro metaal, nonferro

metaal, gemengde metalen, holglas, vlakglas,

gevaarlijk glas, folie, harde kunststof, eps en pmd)

geregistreerd. Director Materials & Operations van

Valipac Xavier Lhoir: “Dit gaat verder dan onze

oorspronkelijke doelstelling die louter met verpakkingsafval

te zien heeft. Maar door onze positie

in de markt als schakel tussen de overheid en de

afvalinzamelaars, zijn we ideaal geplaatst om deze

oefening uit te voeren en de cijfers op te volgen.

Het onderscheid tussen verpakking en materiaal is

immers niet altijd even duidelijk. Bovendien kunnen

we er zelf ook waardevolle conclusies uit trekken

om terug te koppelen naar de inzameling van

bedrijfsmatig verpakkingsafval.”

Director Materials & Operations van Valipac Xavier Lhoir:

Unieke webapplicatie

Om aan deze cijfers te raken, ging Valipac ten

rade bij zijn aangesloten afvalinzamelaars.

In totaal werkten er 164 aan mee, goed voor

190.000 inzamelpunten. Lhoir: “Voor elk bedrijf

kregen we zo informatie over elke stroom

die er selectief wordt ingezameld. De herkomst,

het gewicht … noem maar op. De meting van

2017 geldt als een nulmeting, maar vanaf nu

kunnen we de evolutie gaan analyseren.” Op 26

november organiseert Valipac een event om de

cijfers van 2018 te onthullen. Daar zal ook een

unieke webapplicatie voor de deelnemende afvalinzamelaars

onthuld worden. “We konden onze

afvalinzamelaars in ruil voor hun medewerking

niet financieel compenseren, maar we wilden ze

er wel iets voor in ruil bieden. Zij zullen voortaan

toegang hebben tot zowel algemene als specifieke

data die uit de oefening naar voren kan. Die

kan hen helpen om hun bedrijfsvoering verder te

22 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


In nauwe samenwerking met de aangesloten afvalinzamelaars, houdt Valipac sinds 2017 nauwgezet data

bij omtrent bedrijfsafval. Sindsdien worden er data over vijftien afvalstromen geregistreerd.

Predictief model voor

selectieve afvalinzameling

Valipac geeft alvast het goede voorbeeld van

hoe ze er garen bij kunnen spinnen. In samenwerking

met de Universiteit Hasselt werd een

statistisch model gebouwd op basis van de gegevens,

in eerste instantie toegespitst op folie.

Lhoir: “Door een resem parameters te gaan vergelijken,

kunnen we ontdekken in welke bedrijven

er nog folie aanwezig is, maar waar het nog

niet selectief wordt opgehaald of in welke bedrijven

er nog potentieel aanwezig is voor extra

tonnage (ondanks het feit dat ze reeds sorteren).

Informatie die we dan uiteraard terugkoppelen

naar de afvalinzamelaars, zodat ze hun dienstverlening

verder kunnen uitbreiden en wij nog

betere inzamelcijfers kunnen voorleggen.” Ook

Deloitte werkte mee aan het neerzetten van deze

benchmarks. In de volgende versie zal gekeken

worden naar pmd en papier/karton. De andere

stromen volgen ongetwijfeld nog. ❚

‘Datacaptatie en

-analyse zal de

komende jaren een

belangrijk instrument

worden om

selectieve inzameling

verder te stimuleren

en te verbeteren’

gaan optimaliseren en de selectieve inzameling

verder promoten”, vertelt Lhoir.

Van data naar informatie

en toegevoegde waarde

De algemene cijfers zullen een beeld geven van

de evoluties in de markt. De specifieke zullen iets

vertellen over bijvoorbeeld hun marktaandeel in

een bepaald werkingsgebied. “Vorig jaar kregen

ze een powerpoint met de gegevens. Intussen

is er een beschermde webapplicatie gebouwd,

waarop ze kunnen inloggen, zodat ze altijd toegang

hebben tot de meest actuele cijfers. Op die

manier kunnen we voor hen een toegevoegde

waarde aan de samenwerking bieden. Datacaptatie

en -analyse zal de komende jaren een belangrijk

instrument worden om selectieve inzameling

verder te stimuleren en te verbeteren”,

voorspelt Lhoir.

Op 26 november organiseert Valipac een event om de cijfers van 2018 te

onthullen. Daar zal ook een unieke webapplicatie voor de deelnemende

afvalinzamelaars onthuld worden.

Wenst u meer te weten over de resultaten van de

analyses van Valipac? Schrijf u dan in voor het

seminarie dat op 26 november in Brussel wordt

gehouden.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 23

.eu


ltijd

O15_021 Banner 80x200 cm oktober.indd 1 13/10/15 19:38

O15_021 Banner 80x200 cm oktober.indd 1

• Meld

O15_021 Banner 80x200 cm oktober.indd 1 13/10/15 19:38

rhouden

AANGEDREVEN € 25.000,-

MES

AANGEDREVEN € 25.000,-

reven magneten met Oil Quick

n gestort materiaal zoals b.v puin

staal.

p-bouw-montage

neet installatie gemonteerd op

schoon en voorkom lekke banden

ton hefvermogen en

TARIEVEN

Met onze poorten en vaste constructies weert u tal van storende

invloeden. Bij elk project gaan we op zoek naar de beste

oplossing. We maken en monteren vervolgens alles op maat.

Eekhoutstraat 45

8755 Ruiselede

info@vervaeke.be

www.vervaeke.be

Kwaliteit werkt

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw uw partner partner voor voor bouwen bouwen installere installe

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

Ophe

• Schroot overslag magneten

• Schroot oversla

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Diesel • Schroot en Hydra ov

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Ripper • Diesel magnee en H

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op tanden • Ripper opklapb mag

elk type overslag machine

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden • Bovenband tanden opk ma

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

• Hydraulisch • Bovenband aan

150 meter diepte met camera

port

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. elk • type Hydraulisch oversla

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

• Veeg elk magneet type ov

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

• Onderwater • Veeg magn

150 • Onderwate meter diep

• Fabrikage-ontw

K.W. Supply

150 meter

• Meld U aan voo

Magneetsystemen b.v.

• Fabrikage-

• Meld U aan

Telefo

MES SCHER

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

MES SCH

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

Ma

K

Kwaliteit werk

Regeninslag?

Kwaliteit werkt altijd

Wind?

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

ontage-reparatie-verhuur.

Stof?

• Schroot overslag magneten

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op

elk type overslag machine

brief

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden

Kwaliteit werkt altijd

• Schroot overslag magneten

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• Diesel en en Hydraulisch aangedreven magneten magneten met Oil met Quick Oil Quick

• Ripper magneet voor voor ontijzeren gestort gestort materiaal materiaal zoals zoals b.v puin b.v.

tanden opklapbaar voor laden staal.

puin tanden opklapbaar voor laden staal.

Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch Bovenband aangedreven magneten ontwerp-bouw-montage

magneet installatie gemonteerd op

• elk Hydraulisch type overslag aangedreven machine magneet installatie gemonteerd

• Veeg op elk magneet type overslag houdt uw machine werf schoon en voorkom lekke banden

• Onderwater Veeg magneet magneten houdt tot uw 250 werf ton schoon hefvermogen en voorkom en lekke

150 meter diepte met camera

T + 32 51 68 97 73

banden

Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

• Meld Onderwater U aan voor magneten onze nieuwsbrief tot 250 ton hefvermogen en

150 meter diepte met camera

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• MES Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

SCHERPE LEASE TARIEVEN

24 / 7

K.W. Su

Magne K.W.

Magn

info@

Ophemerts

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

port

Opheme

2505

150 meter diepte met camera

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. Telefoon 01

port 250

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

info@kwsu

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

Telefoon

www.kwsu

info@kw

K.W. Supply

www.kw

Magneetsystemen b.v.

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

K.W

24 / 7

K.W. Supply

Magneetsystemen b.v.


GROOTSTE ÉN LICHTRIJKE OVERSPANNINGEN VAN DOEK

Een volledige wind- en waterdichte overkapping die ook nog eens lichtdoorlatend is? Het is één van de vele mogelijke toepassingen

waarvoor u een beroep kan doen op Vervaeke uit Ruiselede, producent en montagebedrijf van constructies met technisch textiel.

Tekst Vervaeke | Beeld Kurt bvba

De ervaring daarvoor werd opgedaan in de agrarische sector, maar ondertussen

produceert en monteert Vervaeke ook voor tal van industriële klanten. “In

de landbouw regelen we met onze zeilen de luchtinlaat in stallen, maar met

onze zeilen kunnen we bijvoorbeeld ook stof, regen, wind, vogels en andere

storende invloeden weren”, verduidelijkt Hannes Vandersteene, sales director

van Vervaeke. Onder meer in de recyclagebranche biedt Vervaeke met overkappingen,

grote poorten en stof- en windschermen oplossingen voor dergelijke

problemen of uitdagingen. Zo werd onlangs op de IOK afvalbeheersite in

Geel een speciale hal voor de op- en overslag van GFT afval neergezet.

Wind -en waterdicht

Bij het IOK project werd gekozen voor een doek waar geen regen of wind door

kan. Bovendien werd de constructie volledig sluitend gemaakt: er zijn geen

kieren of openingen. “De volledige zeilstructuur wordt bij ons in de fabriek geprefabriceerd,

inclusief alle lassen en naden. De kopse kanten, die ook in hun

geheel worden geprefabriceerd, worden op locatie aan de rest van de tent

gelast, wat resulteert in een wind- en waterdichte hal”, aldus Vandersteene.

Lichtdoorlatend

“Door gebruik van translucent doek in plaats van reguliere dakbekleding, is

er binnen in de hal heel veel natuurlijk licht. Dat krijg je met normale lichtkoepels

nooit voor elkaar.” De gevels kregen een iets donkerdere tint wegens

het afval.

Zuur- en vuilwerende coatings

Er werd gekozen voor een speciaal zuurwerend doek, wegens de hoge zuurgraad

van de dampen uit het afval. Verder kreeg het doek een vuilwerende

topcoating, wat naar onderhoud toe een grote meerwaarde biedt.

Snel

“Een ander groot voordeel van deze bouwmethode is de snelheid”, vertelt

Vandersteene. “Inclusief de bouw van het stalen frame staat de complete

hal in een week plus twee dagen. Dit was een relatief klein project, maar

we kunnen ook vliegtuigloodsen met een overspanning van 50 m aan. Met

een hijskraan wordt het doek - bestaande uit het dak en de lange zijden van

de hal - op het frame gelegd en op een speciale manier afgerold. Na het

bevestigen is de hal onmiddellijk klaar voor gebruik.” Volgens Vandersteene

doet een bedrijfshal van tentdoek niet onder voor een ander gebouw. “Alles

wordt berekend en geëngineerd zoals ieder ander gebouw. Onze hallen

kunnen dezelfde windbelasting aan. Ook zijn de constructies lichter, zodat

minder zware fundering nodig is. Het doek voldoet bovendien aan alle

brandveiligheidseisen.” ❚

Door gebruik van translucent doek in plaats van reguliere dakbekleding, is er binnen in de hal heel veel natuurlijk licht. Dat krijg je met normale lichtkoepels nooit voor elkaar.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 25

.eu


Nieuwe sorteerinstallatie

benut elke centimeter

De nieuwe blauwe zak wordt volop uitgerold over Vlaanderen. De consument kan er meer van zijn kunststoffen in kwijt, maar dat vraagt

van de sorteerders om nieuwe technieken. Vanheede Environment Group investeerde daarom flink in zijn site in Roeselare om nog meer en

beter te kunnen recycleren. Het vond in streekgenoot BMC (Bulk Maintenance Construction) de perfecte partner om de nieuwe machines te

integreren in de bestaande loods. Een sterk staaltje technisch kunnen, want de ruimte en de tijd waren zeer beperkt.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Bulk Maintenance Construction

Centimeterwerk

“Eind december kwam de vraag van Vanheede hoe de bestaande lijn het beste

geoptimaliseerd kon worden om een groter en diverser volume aan pmd te

verwerken”, vertelt Couvreur. Vanheede koos de machines uit. De engineeringploeg

van BMC ging aan de slag om ze in te passen in de bestaande loods op

basis van een volledig 3D-ontwerp. “Centimeterwerk. Bovendien konden de machines

slechts drie weken stilgelegd worden, om de aanvoer van pmd naar de

site niet in het gedrang te brengen.” Het meeste constructiewerk werd daarom

tot in de puntjes voorbereid in het atelier van BMC. Ook daar was de tijdspanne

niet ruim met anderhalve maand, maar het team van BMC legde er zijn leen

achter. In juni was het dan zo ver en werd er drie weken lang, zeven dagen op

zeven, gewerkt om alles operationeel te krijgen tegen de deadline.

Het project om de sorteerlijnen voor te bereiden op de nieuwe pmd-zak vroeg

om een hoge snelheid van uitvoering in een beperkt beschikbare ruimte.

Vanheede Environment Group doet veel meer dan enkel het plaatsen en ledigen

van containers voor meer dan 1.850 afvalstromen. Van de 872.479 ton materialen

dat het jaarlijks inzamelt, weet het maar liefst 91,05% te recycleren en een

nieuwe nuttige toepassing te geven. Dat resulteert elk jaar in 485.434 ton aan

nieuwe grondstoffen. Een vertrouwde stroom daarbinnen is de pmd-fractie. Die

vindt zijn weg naar onder andere matrasvullingen, kabels, fietsen, auto-onderdelen

en nieuwe flessen. Maar de beslissing om de pmd-zak uit te breiden, betekent

dat de bestaande installaties niet meer zouden voldoen. Ze zullen in de toekomst

ook plastic potjes, schaaltjes, bakjes en folie voor de kiezen krijgen.

Alles in eigen huis

Voor de aanpassing van zijn pmd-sorteerlijn in Roeselare ging Vanheede Environment

in zee met BMC (Bulk Maintenance Construction). Senior Project

Manager Christophe Couvreur legt uit hoe dat gebeurde. “Zusterbedrijf MBS

staat op deze site in voor de installatie en het onderhoud aan de transportbanden.

Vanuit die kennis en ervaring is ons constructiebedrijf gegroeid,

waardoor we zeer sterk staan in projecten rond het intern transport van bulkgoederen.

Ontwerp, engineering, productie, montage en onderhoud, alles

gebeurt in eigen huis.” Niet te versmaden troeven voor Vanheede aangezien

het project vroeg om een hoge snelheid van uitvoering in een beperkt beschikbare

ruimte. BMC kreeg zes maanden de tijd om de nieuwe machines in

te passen en alle verbindingswegen voor aan- en afvoer te bouwen.

Deadline gehaald

“We zijn er fier op dat we dit tot een goed einde gebracht hebben binnen de

vooropgestelde deadlines. Steeds met oog voor de veiligheid, een belangrijk

aandachtspunt gezien de drukte in de loods op die momenten”, vat Couvreur

samen. Sinds september draait de installatie op volle toeren bij Vanheede. De

tijd ertussenin werd benut om alle machines optimaal op elkaar af te stemmen.

“De toegepaste technologie had zich wel al bewezen, maar de combinatie

van technieken maakt het geheel hier tot een primeur. Dat vergt wel wat

bijsturen voor het best mogelijke resultaat. We zijn daarin geslaagd, zonder

een productie-uur verloren te laten gaan. De sleutels tot dit succes waren ongetwijfeld

de goede communicatie met alle betrokken partijen en onze ruime

ervaring opgedaan in tal van sectoren”, besluit Couvreur. ❚

Christophe Couvreur van BMC: “De toegepaste technologie had zich wel al

bewezen, maar de combinatie van technieken maakt het geheel hier tot een primeur.”

26 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Haal meer uit je

werknemers met

een VDAB-opleiding.

Ontdek onze werknemersopleidingen

op maat van jouw bedrijf.

Surf naar

industrie-opleidingen.vdab.be


AFVALINDUSTRIE KAN GEMAKKELIJKER

DIGITALISEREN MET NIEUW SOFTWAREPAKKET

Orders vlotter verwerken. Dat is een van de voordelen die Zaakvoerder Bart Jacobs van JMC Containers (Lier) verwacht als het bedrijf

alle operationele afvalprocessen heeft geautomatiseerd met PieterBas Automatisering, samen met AFAS Software kernpartner van Waste

Insight. De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Net op het moment van het interview werken bestuurder Mario Fredericks van JMC

Containers en functioneel consultant Guus Ewalts van PieterBas aan de koppeling met de weegbrugindicator.

Tekst Marguerite Tachet | Beeld Waste Insight

RecyclePR

28 RecyclePR

.eu

.eu


Overleg tussen bestuurder Mario Fredericks van JMC Containers (r) en functioneel consultant Guus Ewalts van PieterBas tijdens de koppeling van de weegbrugindicator.

‘Grove fracties worden met een grijper uit

het binnengekomen bouw- en sloopafval

gehaald. Daar komt binnenkort nog een kleine

sorteerlijn waar het afval nog verder in kleinere

fracties wordt gescheiden’

“We leggen ook nog een tweede weegbrug aan”,

zegt Zaakvoerder Bart Jacobs terwijl op de achtergrond

de werkzaamheden doorgaan. “Daar gaan

de eigen chauffeurs zelf onbemand vrachten wegen

op hun tablet. Het werken wordt met PieterBas voor

hun een stuk makkelijker. Zo hoeven ze niet meer in

de wachtrij aan te sluiten en veel papier- en schrijfwerk

is van de baan.” JMC Containers is gespecialiseerd

in de inzameling en verwerking van bedrijfsafval,

zowel met afzet- als rolcontainers. Het bedrijf met

de hoofdzetel in Lier werkt in een straal van een uur

rijden in de regio. Klanten voor afzetcontainers zijn

vooral bouwbedrijven. Zo’n 80% schat Zaakvoerder

Bart Jacobs. “Voor de rolcontainers is dat diverser:

van de bakker tot industriële bedrijven. In allebei

de activiteiten zit groei”, zegt hij. “Bedrijven horen

via via van JMC Containers en komen naar ons toe.

De stipte service is daar een belangrijke reden voor.

We komen onze afspraken na en dat weten klanten.

Dat is ook belangrijk”, benadrukt Zaakvoerder Bart

Jacobs. “Vooral bij afzetcontainers die in verband

met de vergunningen altijd tijdig moeten worden

geplaatst. En met PieterBas kunnen we onze service

nog verder verbeteren. Zo wordt de doorlooptijd van

een opdracht korter en kunnen we gegevens sneller

opzoeken. Als klanten bellen, hebben we daardoor

eerder antwoord op hun vraag of kunnen we eventuele

problemen sneller oplossen. Voor de klanten

moet alles vlotjes verlopen en daar draagt PieterBas

z’n steentje aan bij.”

Compleet systeem

JMC Containers zet de standaard afvalsoftware van

PieterBas in om het complete ordertraject uit te voeren;

van het aannemen van opdrachten, plannen,

het onderweg mobiel uitvoeren van orders met de

tablet, onbemand wegen tot en met digitaal factureren.

“Onze software voorzag daar niet in”, zegt

Zaakvoerder Bart Jacobs. ›

Tot 80% subsidies mogelijk

Het milieu is belangrijk voor JMC Containers. Daarom zijn alle

nieuwe camions uitgerust met een Euro 6-motor. ‘Als de nieuwste

is geleverd, gaan we de subsidie aanvragen voor investeringen in

ecologisch en veilig transport’, zegt Zaakvoerder Bart Jacobs van

het bedrijf. “Ook alle PieterBas-projecten zijn tot 80% subsidiabel.

Het zou mooi zijn als we daarvan kunnen profiteren.” Wilt u ook de

subsidie aanvragen? Arjen Cornelisse heeft een interesseante handleiding

voor u. Mail hem daarvoor op: acornelisse@waste-insight.nl

RecyclePR

RecyclePR

.eu 29

.eu


De brug tussen afvalen

ERP-software

Waste Insight voorziet in:

Relatiebeheer (CRM)

Projectadministratie met voor- en nacalculatie

Orderadministratie en planning afvaltransporten

Tablet boordcomputer met identificatieformulier

Weegbrugautomatisering met digitale weegbonnen

Productie- en voorraadbeheer van afval- en grondstoffen

Wet- en regelgeving, w.o . Vlarema en Tracimat

“Vlaamse klanten

ontvingen VLAIO subsidie

voor Waste Insight”

Prijsafspraken en digitale facturering

Inkoop- en verkoopadministratie

Personeelsadministratie (HRM), salarisverwerking (payroll)

incl. koppeling sociaal secretariaat

Boekhouding, balans en w&v

Voor meer informatie neem contact op met Arjen Cornelisse, Sales manager +31- (0)6- 51 86 95 83 of mail naar acornelisse@waste-insight.nl

@WasteInsightNL

Powered by

Waste-Insight

www.waste-insight.nl

The hybrid ERP solution


Een speurtocht op internet bracht hem bij PieterBas.

“Een van de redenen van mijn onderzoek

was de substantiële uitbreiding van het aantal

rolcontainerabonnementen: van 100 naar 1.000

rolcontainers. Ons oude systeem was niet standaard

geschikt om de ledigingsopdrachten in te

plannen en uit te voeren. Dat was vooral knipen

plakwerk. Voor de afzetcontainers werkte dat

wel, voor de rolcontainers was dat omslachtiger.

Met PieterBas kan dat allebei. Dat is een compleet

systeem.”

Groeien zonder extra personeel

De tijdswinst die Zaakvoerder Bart Jacobs voorziet

komt vooral door het gestroomlijnde proces.

“Orders gaan vanuit de planning direct naar de

chauffeurs. Die voeren de opdrachten onderweg

uit met hun tablet en wegen daarmee zelf ook

onbemand. Het gewicht wordt direct daarna automatisch

in het systeem aan het order gekoppeld

en staat gelijk klaar om te factureren.” Op

kantoor zou een bon daardoor vlotter moeten

doorstromen verwacht Zaakvoerder Bart Jacobs.

“Voorheen werkten we bijna alleen met Excel-documenten;

van planning tot en met facturatie. Dat

kostte altijd veel uitzoekwerk en de kans op fouten

is groter. Met PieterBas staat er in het systeem

welke rolcontainers er die dag moeten worden geleegd.

Die worden dan simpelweg met een paar

klikken op de route gezet. Het factureren gaat net

zo makkelijk. Het systeem berekent automatisch

de maandelijkse factuur. Na het aanmaken van

een proeffactuur volstaat een controle waarna de

nota digitaal de deur uit kan.”

Het de chauffeurs makkelijk maken

Die tijdwinst is volgens hem niet het enige voordeel

van het werken met PieterBas. “Ook neemt

de papierberg af waardoor er op kantoor minder

handling is en we rendabeler kunnen werken.

Meer doen met minder mensen. We kunnen daardoor

groeien zonder personeel aan te nemen.”

Ook de chauffeurs profiteren van PieterBas. “Die

hebben helemaal geen papier en administratie

meer. Omdat ze zelf wegen hoeven ze niet meer

in en uit hun cabine en het scheelt ze ook nog

eens wachten voor de weegbrug.” Hij vindt het

belangrijk dat de chauffeurs door de ingebruikname

van PieterBas worden ontlast. “Zij rijden

elk toch wel zo’n zeventig tot tachtig vrachten

per dag. Als het voor hen makkelijk werken is,

doen ze dat met plezier en verloopt het uitvoeren

van de orders vlotjes en correct. En daar gaat het

om. Dat past bij onze bedrijfsfilosofie om klanten

de beste service te verlenen.” ❚

‘Een van de redenen van mijn onderzoek

was de substantiële uitbreiding van het aantal

rolcontainerabonnementen: van 100 naar

1.000 rolcontainers’

Zaakvoerder Bart Jacobs: “PieterBas draagt z’n steentje bij aan het verbeteren van de service aan onze klanten.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu 31

.eu


FLEXIBILITEIT DOOR MOBIELE NON-FERROSCHEIDER

De vraag naar mobiele metaalscheiders neemt toe. Met de EddyC Move biedt Lybover nu ook een mobiele oplossing voor scheiding van ferro-en nonferrometalen.

De flexibiliteit van de machine, die op een containerchassis vervoerd wordt en binnen een uur operationeel is, biedt nieuwe kansen.

Tekst en beeld Lybover

In de afvalverwerking en recyclage is er steeds meer vraag naar mobiele metaalscheiders.

In tegenstelling tot een vaste installatie is het aanvragen van

een bouwvergunning niet meer nodig, net zo min als het aanleggen van een

betonnen ondergrond en stalen bevestigingsconstructies. “Bedrijven kunnen

op deze manier heel flexibel werken en snel reageren op de vraag”,

zegt Bart Vanpoucke. Vanpoucke is Business Unit Manager van de unit

RECYCLING, deel van het familiebedrijf Lybover uit Waregem. Lybover RE-

CYCLING levert turn key installaties voor afvalscheiding. Deze zomer heeft

het zijn portfolio uitgebreid met de mobiele metaalscheider van Steinert,

die voluit Steinert EddyC Move heet. De mobiele machine scheidt zowel

ferro als non-ferro delen uit bulkstromen.

Installatie verdient zich terug

De mobiele machine maakt het mogelijk activiteiten op de locatie van de

klant uit te voeren. Een verwerker van resthout kan er bijvoorbeeld voor kiezen

bij de klant te gaan werken. Na het verkleinen van de restmaterialen

kan de mobiele metalenscheider ter plaatse zijn werk doen. Het mes snijdt

vervolgens Vanpoucke aan twee kanten. “Het afval wordt opgewaardeerd en

de gewonnen metalen kunnen bij een schrootbedrijf vermarkt worden.” De

mobiele installatie is ook interessant voor afvalverwerkers die werken met

mobiele installaties. Afhankelijk van de ligging van het materiaal op het bedrijventerrein

kan de mobiele metaalscheider in de nabijheid van de mobiele

breker geplaatst worden. Daardoor hoeft er geen intern transport plaats te

vinden naar een eventuele vaste installatie.

testen”, zegt de business unit manager van Lybover RECYCLING. “Dan kan

men bepalen of het scheiden van metalen genoeg oplevert om de investering

terug te verdienen”, besluit hij. ❚

‘Het afval wordt opgewaardeerd

en de gewonnen metalen

kunnen bij een schrootbedrijf

vermarkt worden’

Uitstekende reputatie en resultaten

Steinert heeft een zeer goede reputatie op het vlak van vaste metaalscheiders,

en deze basis is gebruikt voor de ontwikkeling van een mobiele versie.

De machine is 2 m breed en kan op een containerchassis vervoerd worden.

Binnen een uur is de machine geïnstalleerd en operationeel. De toevoerband

is uitgerust met een overbandmagneet die de ferrometalen uit het afval filtert.

Eenmaal in de machine zorgt de eddy current techniek ervoor dat de nonferrometalen,

zoals aluminium, koper, brons en messing gescheiden worden.

De capaciteit van de machine gaat tot 150 m³ per uur. Vanpoucke ziet een

grote markt voor de machine. “Geïnteresseerde bedrijven kunnen de machine

RecyclePR

RecyclePR

.eu 33

.eu


AFVAL IN BEDRIJVEN: VALIPAC VERTELT U MEER

De interpretatie van de gegevens is primordiaal als het gaat om sorteren van bedrijfsafval.

Laat ons samen verbeteringen identificeren en omzetten in doelgerichte acties. Ontdek onze

oplossingen op valipac.be


Optreden door inwoners namens

de gemeente: Grondwettelijk

Hof zet de poort weer open

Artikel 194 van het Gemeentedecreet verschafte aan burgers de mogelijkheid om namens de stilzittende gemeente onder bepaalde

voorwaarden in rechte op te treden, wat voornamelijk toegepast werd in het kader van (potentiële) milieu-inbreuken. Met ingang van 1

januari 2019 werd deze mogelijkheid echter afgeschaft door artikel 577, 50e van het Decreet Lokaal Bestuur. Het Grondwettelijk Hof heeft in

twee zeer recente arresten van 10 oktober 2019 (nr. 129/2019 en 131/2019) de decreetgever terug naar af gestuurd waarmee de poort voor

inwoners weer helemaal openstaat.

Tekst en beeld Marlex

Hoewel het toepassingsgebied

ruimere mogelijkheden voorzag,

werd artikel 194 van het Gemeentedecreet

het meest toegepast

in het kader van de zogenaamde

Milieustakingswet van 12 januari

1993. Dit bood aan inwoners van

een bepaalde gemeente die weigerde

op te treden tegen een beweerde

milieu-inbreuk (of dreiging

Gregory Vermaercke.

hiertoe) de kans om zelf – namens

die gemeente – de rechtbank te vatten om de nodige vorderingen te stellen

(staking, dan wel andere maatregelen). Het hoeft geen nadere duiding

dat inwoners met dergelijk instrument over een bijzonder krachtig wapen

beschikten om op te treden tegen bepaalde projecten die naar hun aanvoelen

milieu-inbreuken met zich brachten en waartegen de betrokken gemeente

geen/onvoldoende stappen zou zetten. Niet zelden leidde dit – althans in de

ogen van de betrokken onderneming – tot vrij kafkaiaanse situaties waarbij

een aantal inwoners optraden tegen projecten die de steun van de betrokken

gemeente genoten (bijvoorbeeld middels het eerder verlenen van de nodige

vergunningen, dan wel bevestiging dat er voor de gemeente geen problemen

waren/zijn).

Klok teruggedraaid

Het bovenstaande in het achterhoofd, heeft de decreetgever doen besluiten om

deze zogenaamde substitutiemogelijkheid af te schaffen en dit met ingang van

1 januari 2019. Het voorgaande kon evenzeer toegepast worden op het niveau

van de provincie, maar ook dit werd met ingang van 1 januari 2019 afgeschaft.

Tegen beide afschaffingen (op gemeentelijk en provinciaal niveau) werd een

beroep tot nietigverklaring ingesteld bij Het Grondwettelijk Hof. Dit Hof heeft

nu in twee arresten van 10 oktober 2019 de klok teruggedraaid:

• Volgens het Hof staat de standstill-verplichting (zoals voorzien in

artikel 23 Grondwet) eraan in de weg dat het beschermingsniveau

teruggeschroefd wordt.

• Hierop kan enkel een uitzondering gemaakt worden – aldus het Hof

– wanneer redenen van algemeen belang een vermindering van het

beschermingsniveau rechtvaardigen.

Drie achterliggende redenen niet weerhouden

De afschaffing van de substitutiemogelijkheid werd door de Decreetgever

vanuit drie redenen van algemeen belang aanvaardbaar geacht. Geen enkel

van de bovenstaande redenen wordt door het Grondwettelijk Hof weerhouden.

• De ratio legis, met name de inwoners van de gemeente in de

mogelijkheid stellen op te treden tegen bepaalde partijen waartegen

de gemeente niet kan of durft op te treden, is achterhaald;

• De toepassing van artikel 194 Gemeentedecreet, in samenhang met

de Milieustakingswet, staat op gespannen voet met de normale

werking van een lokale democratie;

• Inwoners beschikken over andere juridische instrumenten ter vrijwaring

van hun eigen rechten en het collectief belang.

Verregaande gevolgen

Het mag duidelijk zijn dat het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk

Hof zeer verregaande gevolgen heeft voor bedrijven die potentieel met omgevingsconflicten

geconfronteerd zouden worden. Ook particuliere inwoners

beschikken nu immers wederom over een zeer krachtig drukkingsmiddel wanneer

de betrokken gemeente niet wil/kan optreden. Marlex heeft een zeer

ruime expertise in het begeleiden van ondernemingen die geconfronteerd

dreigen te worden met een milieustakingsvordering, alsook in het kader van

een effectieve milieustakingsprocedure.

Meer weten?

Voor al uw vragen over deze materie kan u terecht bij Marlex advocatenkantoor

(www.marlex.be of mail naar: gregory.vermaercke@marlex.be).

Hulp nodig?

Team Overheid en Omgeving staat voor u klaar om het milieutechnische en/

of stedenbouwkundige aspect van uw dossier op een juridisch verantwoorde

en persoonlijke manier te begeleiden.

Opleidingen?

Wenst u een opleiding op maat over dit thema? Of wenst u een gratis cliëntenseminarie

bij te wonen? Neem contact met ons op of hou onze website in

de gaten (www.marlex.be)!

RecyclePR

RecyclePR

.eu 35

.eu


Shaping the future of used materials

RecyclePR

RecyclePR

.eu 37

.eu


Gewesten zetten in

op circulaire economie

Met go4circle zullen we dit mee in de praktijk brengen

De Belgische gewestregeringen zijn bekend. Hun beleidsplannen voor de komende vijf jaar ook. En die plannen bieden

mooie vooruitzichten voor onze afval- en recyclagesector.

Dat bevestigen ook de uitvoerige analyses van onze federatie die de beleidsverklaringen

en regeerakkoorden van de nieuwe Brusselse, Waalse en Vlaamse

Regeringen aandachtig heeft bestudeerd. De algemene conclusie is dat de drie

gewesten de komende legislatuur nog meer zullen inzetten op de realisatie van

een circulaire economie.

En daarbij willen de gewestregeringen zelf het goede voorbeeld geven. Ze engageren

zich om gerecycleerde/circulaire producten te bevoordelen in hun eigen

aankopen en openbare aanbestedingen. Een sterk signaal waarvan we hopen dat

andere sectoren dit massaal zullen volgen.

Daarnaast willen de deelregeringen gaan investeren in de verdere uitbouw van

een circulaire economie. Bijvoorbeeld door extra recyclagecapaciteit te voorzien,

door in te zetten op een doorgedreven selectieve inzameling van bepaalde fracties

zoals de organische afvalstoffen en bouw- en sloopafval, door de fiscaliteit te

vergroenen …

Kortom, de regeringen tonen heel wat goede wil, en dat juichen we vanuit de

federatie alleen maar toe. Al willen we ook enkele kanttekeningen maken bij

de verschillende beleidsplannen. Niet alle plannen zijn even concreet of zelfs

realistisch. Denk maar aan de ban op alle kunststoffen tegen 2030. Of de vooropgestelde

afbouw van de afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen en Wallonië.

Meer sorteren en recycleren levert onvermijdelijk niet–recycleerbaar restafval

op. Waar gaan we daarmee naartoe als er geen verbrandingscapaciteit meer is?

Naar het buitenland? Dan hebben we niet het voordeel om er energie uit te

recupereren voor onze bedrijven en inwoners. En niet de garantie dat het elders

beter beheerd wordt, dan wat we hier kunnen.

Eén ding is alvast duidelijk: de komende jaren heeft de afval- en recyclagesector

een belangrijke rol te spelen. Als federatie staan we klaar om al onze leden en de

betrokken beleidsmakers bij te staan om de circulaire economie in onze gewesten

nog meer concreet vorm te geven en onze regio’s op de kaart te zetten als dé

internationale recyclagehub.

(Beeld: Christophe Vander Eecken)

38 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Belgische afval- en recyclagesector

positief over circulaire ambities

Jan Jambon I

Op 30 september kwamen de Vlaamse regeringsonderhandelaars tot een akkoord over het Vlaamse beleid voor de komende

vijf jaar. Toen go4circle de dag nadien het regeerakkoord kon inlezen, vond het tot grote tevredenheid een luik

circulaire economie. Daarin zagen we heel wat positieve elementen, met hier en daar een kanttekening.

Meer sorteren en recycleren levert onvermijdelijk niet-recycleerbaar restafval op. Waar gaan we daarmee naartoe als er geen verbrandingscapaciteit meer is?

De nieuwe Vlaamse Regering wil de komende vijf jaar de nodige prioriteit

geven aan de verdere uitbouw van een circulaire samenleving. Dat heeft

Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle in de tekst teruggevonden:

“De tekst bevat heel wat positieve signalen om de circulaire economie

op het Vlaamse voorplan te brengen. Ik denk dan in de eerste plaats aan

de wil van de overheid zelf om het goede voorbeeld te geven in circulaire

aanbestedingen. Die wil kan andere bedrijven en organisaties inspireren

om hetzelfde te doen en zo een belangrijk aanzuigeffect voor de circulaire

economie betekenen.”

Grondstoffen maximaal herwinnen

Ook de versterkte inzet op circulair productontwerp, de wil om te streven

naar een uniform Belgisch afvalbeleid met meer afstemming tussen de

gewesten en de erkenning van het belang van recyclage stemt de Belgische

afval- en recyclagesector positief. Zo zal Vlaanderen de uitrol van verdere

recyclagemogelijkheden in België onderzoeken. “Door meer lokaal te gaan

recycleren, kunnen we grondstoffen maximaal gaan herwinnen. Daarmee

besparen we niet alleen op CO 2

-uitstoot, we versterken de concurrentiepositie

van Vlaanderen in de globale economie, want we worden minder

afhankelijk van de import van ruwe grondstoffen voor de productie van

nieuwe producten”, aldus Vaes.

Recyclagehub van europa

Al had Vlaanderen op dit vlak gerust nog meer ambitie mogen tonen. Vaes:

“Waarom niet van Vlaanderen dé recyclagehub van Europa maken? We zijn

al jaren een van de beste leerlingen in de Europese klas als het op recycleren

aankomt, dus waarom die expertise niet verzilveren door afval uit Europa

hier optimaal te verwerken?” De aangekondigde afbouw van de verbrandingscapaciteit

zou echter roet in het eten kunnen gooien. “Hoe meer we

sorteren en recycleren, hoe meer residu we overhouden. Die reststromen

kunnen we alsnog optimaal benutten door ze onder de strikte (exploitatie)

normen van een afvalverbrandingsinstallatie om te zetten in energie”,

verklaart Vaes. De federatie is alvast tevreden dat de circulaire economie

en het afvalbeheer centrale pijlers blijven in de komende Vlaamse legislatuur.

Samen met bevoegd minister Zuhal Demir zullen we de komende jaren

bouwen aan een toekomst voor onze gebruikte materialen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 39

.eu


Kunststoffen en afvalverbranding

zijn onverteerbaar voor de

toekomstige Waalse regering

Begin september presenteerden de Waalse regeringspartners PS, Ecolo en MR hun beleidsplannen voor de komende legislatuur.

Go4circle analyseerde het hoofdstuk over de kringloopeconomie en afvalbeheer en zag dat Wallonië volop de circulaire

kaart trekt. Een uiterst positief signaal voor de afval- en recyclagesector, al zullen sommige opties moeilijk uitvoerbaar zijn.

Nadat het Waalse Parlement in mei al een resolutie voor de ontwikkeling van

een Waalse circulaire economie had goedgekeurd, neemt de nieuwe Waalse

regering in haar beleidsverklaring een sterke optie op de verdere uitbouw

van die circulaire economie. En go4cicrle is niet teleurgesteld. “Tegenwoordig

wordt ongeveer 60% van het afval gerecycleerd. De circulaire economie had

dus zeker nog heel wat groeipotentieel. Door het als belangrijke toekomstige

industriële as naar voren te schuiven, neemt de Waalse overheid een belangrijke

stap om dit potentieel de komende jaren te gaan benutten”, zegt Stany

Vaes, algemeen directeur van go4circle.

Voorkeur geven aan gerecycleerde producten

Om hierin te slagen, neemt de Waalse regering een aantal sterke opties, zoals

de ontwikkeling van nieuwe recyclagekanalen voor gebruikte oliën, matrassen

en vooral bouwafval, waar nog een lange weg af te leggen is. Daarnaast

wordt het sorteren van organisch afval voortaan de norm in alle Waalse gemeenten,

maar ook in bedrijven en lokale overheden. Bovendien zullen de

gemeenten zich aan bijkomende druk verwachten om het restafval te beperken.

“We zijn vooral tevreden dat Wallonië niet enkel inzet op sorteren

en recycleren, maar ook beslist heeft om de markt aan te trekken. Zo zal de

overheid zelf het goede voorbeeld geven door in haar aanbestedingen de

voorkeur te geven aan gerecycleerde producten. Om tot een circulaire economie

te komen, moet vooral aan de vraagzijde actie worden ondernomen. En

dat hebben de Waalse regeringsleiders goed begrepen.”

Productie kunststoffen stopzetten

Een van de meest verregaande ambities van de Waalse Regering is om

de productie van kunststoffen tegen 2030 stop te zetten. Tegen die

tijd zijn alleen nog die toepassingen toegelaten waarvoor kunststof de

enige en beste optie is. “Kunststof is een prachtig materiaal, ook al is

het een enorme uitdaging voor onze sector om het te sorteren en te

recycleren, zeker gezien de heterogeniteit ervan. Het lijkt ons echter

niet meteen realistisch om in tien jaar tijd alle plastic uit Wallonië te

bannen”, aldus Vaes.

Ook de halvering van de afvalverbrandingscapaciteit tegen 2027 en de

sluiting van stortplaatsen lijkt een onrealistische optie volgens de federatie.

“We zullen deze opties voor eindafval altijd nodig hebben. We moeten

vermijden dat we die fracties gaan uitvoeren naar naburige regio’s of het

buitenland (Europa, zelfs Azië). We zullen hierover zeker nog samenzitten

met de bevoegde ministers”, besluit Vaes.

Circulaire economie belangrijk aandachtspunt

Hoe dan ook is de federatie verheugd dat de circulaire economie en het

afvalbeheer ook in de volgende Waalse legislatuur belangrijke aandachtspunten

zullen blijven. “We staan klaar om Waals minister Céline Tellier

te helpen om de komende jaren samen met haar een sterk beleid in de

praktijk te brengen.”

Een van de meest verregaande ambities van de Waalse Regering is om de productie van kunststoffen tegen 2030 stop te zetten.

40 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Brussels regeerakkoord:

krachtige beslissingen inzake afvalinzameling en -beheer

De Brusselse regering was als eerste van de drie gewestelijke deelregeringen klaar met haar algemene beleidsverklaring voor

de komende legislatuur. Go4circle is verheugd dat dit akkoord bijzondere aandacht besteedt aan een ambitieus en doeltreffend

beleid inzake afvalbeheer. Dit is immers een essentieel element voor de ontwikkeling van de circulaire economie.

Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle is verheugd over de verbintenissen

die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aangegaan:

“In haar verklaring hecht de regering bijzondere aandacht aan het beleid

inzake publieke netheid en afvalinzameling. Dat is een belangrijke stap voorwaarts

voor onze sector en de circulaire economie.”

Naar een evenwicht tussen publieke

en private spelers in de sector

In het akkoord wordt de rol van het Agentschap Net Brussel duidelijk geherdefinieerd.

Het voorziet in structurele hervormingen (aparte juridische

entiteiten, filialisering en dergelijke), zodat een duidelijke splitsing tussen de

openbare dienstactiviteiten en commerciële activiteiten wordt doorgevoerd.

Hiermee wordt er tegemoet gekomen aan het vonnis dat de Brusselse rechtbank

hierover velde, en waarin een gedifferentieerd beheer van de afvalstromen

werd bevolen (desnoods door de inzet van afzonderlijke vrachtwagens).

De sector is daar al enkele jaren vragende partij voor en zag zich genoodzaakt

dit dossier zelfs op Europees niveau aan te kaarten. “Door een splitsing tussen

de openbare en commerciële activiteiten zal het evenwicht tussen publieke

en private spelers in de sector worden hersteld. Dat zal zorgen voor

eerlijke concurrentie op de commerciële markt,” aldus Vaes.

Deur open naar evenwicht

De beleidsverklaring wijst er nogmaals op dat niet-huishoudelijke afvalproducenten

een beroep mogen doen op om het even welke ophaler in Brussel.

Bij gebrek aan contract zal Net Brussel de ophaling verzekeren. De regering

zal een systeem uitwerken om een automatische retributie op te leggen

aan alle producenten die geen ophaalcontract met een operator kunnen voorleggen.

“Dit systeem werd al eens in december 2015 ingevoerd maar werd

verlaten naar aanleiding van ons succesvolle beroep bij het Grondwettelijk

Hof aangezien toen de toezichthoudende instantie Net Brussel was. Vanzelfsprekend

een situatie van rechter en partij”, geeft Vaes aan. “Op zich gaat het

systeem in de richting van het beginsel dat de vervuiler betaalt, aangezien de

huishoudens in Brussel niet langer hoeven te betalen voor bedrijfsafval. Het

opent de deur naar een evenwicht op voorwaarde dat de retributie de kosten

van het beheer exact weergeeft”, voegt Stany Vaes toe.

Eén enkele minister

Alain Maron (Ecolo) wordt minister van Leefmilieu en Klimaat, met toezicht

op openbare netheid. “Dat er maar één minister wordt aangeduid voor dit

hele bevoegdheidspakket zorgt voor een coherente logica tussen Leefmilieu

Brussel en Net Brussel. Dit was al twee legislaturen niet langer het geval. En

dit leidde tot een zekere inconsistentie”, benadrukt Vaes. De federatie feliciteert

Maron met zijn benoeming en reikt hem de hand om samen te werken

aan de ontplooiing van de circulaire economie.

Andere stappen voorwaarts … maar er moet

verdere vooruitgang worden geboekt

De federatie juicht ook de doelstelling toe om tegen 2023 al het huishoudelijk

biologisch afval afzonderlijk op te halen en is verheugd over de analyse

van deze mogelijkheid voor afval uit de horeca, de voedingsnijverheid en de

supermarkten. Dit is een grote uitdaging, daar het in de praktijk de belangrijkste

zichtbare verandering is. De versterking van de systemen van uitgebreide

producentenverantwoordelijkheid (UPV) is ook duidelijk naar voren gebracht.

“In de nieuwe wet inzake circulaire economie in Frankrijk wordt er gewezen op

die optie om de productproducenten (meubels, gevaarlijk afval ...) als basis te

nemen voor de ontwikkeling van een nieuw beleid. We hebben echter twijfels

over deze aanpak. Te vaak streven de bekende organisaties in België na enkele

jaren naar een uitsluitend financiële doelstelling, en geen milieudoelstelling

meer.” De federatie heeft ook nota genomen van de invoering van een

statiegeldsysteem voor plastic blikjes en flessen. “Zeker is dat dit alleen met

de andere twee gewesten kan worden geïmplementeerd. Verrassend is dat er

enerzijds wordt gestart met de nieuwe blauwe zak – hetgeen reeds beslist is

en waarvoor reeds grote investeringen werden gedaan – en dat er anderzijds

dit idee, dat alles opnieuw ter discussie stelt, weer opduikt. Wij zijn van mening

dat beide opties samen niet mogelijk zijn. Men moet een keuze maken

en de keuze is voor ons gemaakt”, voegt Vaes toe.

In het Brussels regeerakkoord wordt de rol van het Agentschap Net Brussel duidelijk

geherdefinieerd. Het voorziet in structurele hervormingen (aparte juridische

entiteiten, filialisering en dergelijke), zodat een duidelijke splitsing tussen de

openbare dienstactiviteiten en commerciële activiteiten wordt doorgevoerd.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 41

.eu


Heel wat van onze leden zijn actief in de inzameling, sortering en

verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten

(AEEA). Vind ze in de ledenlijst op www.go4circle.be/leden

Ook afgedankte elektr(on)ische apparaten

verdienen een tweede kans

Wereldwijd vindt vandaag zo’n 20% van alle elektrisch en elektronisch afval zijn weg naar recyclage. In Europa kunnen we

met een recyclagecijfer van 35% iets betere cijfers voorleggen. Maar dan nog rest er een enorm recyclagepotentieel. En dat

willen de go4circle–leden graag benutten.

Een Belgisch gezin blijkt gemiddeld 77 elektr(on)

ische apparaten te bezitten, waarvan er maar liefst

tien nooit meer gebruikt worden! In ziekenhuizen,

kantoorgebouwen en andere bedrijven ligt een veelvoud

aan elektr(on)ische apparaten stof te vergaren.

Jammer, want deze toestellen verdienen een veel

beter lot. En via de leden van go4circle krijgen ze

die ook. Heel wat van onze leden zijn actief in de

inzameling, sortering en verwerking van afgedankte

elektrische en elektronische apparaten (AEEA),

waaronder ABA recycling, Alfamet, ASmartWorld,

Cogetrina, Comet Traitements, Gielen, Ivo Van den

Bosch, MCR, Out of use, Remondis, Renewi – Coolrec,

SEOS, SIMS Recycling Solutions, SUEZ, Vanheede,

Veolia Environmental Services MRC, Wilmet.

Nuttige toepassingen genoeg

Onder hen zijn er ook leden die zich specifiek

toeleggen op de nuttige toepassing van AEEA:

• Herstelling: bedrijven zoals Wilmet Group

sorteren ingezamelde elektr(on)ische

toestellen om ze na herstelling opnieuw op

de markt te brengen.

• Hergebruik: sommige afgedankte

elektr(on)ische apparaten zijn nog

perfect bruikbaar. Go4circle–leden zoals

ASmartWorld en Out of Use voeren een

heel arsenaal aan testen uit om na

te gaan welke ingezamelde toestellen

nog perfect geschikt zijn voor de

tweedehandsmarkt.

• Recyclage: als herstelling en hergebruik

niet meer aan de orde zijn, ontmantelen

bedrijven zoals Coolrec en Sims Recycling

Solutions de toestellen om er de kostbare

materialen uit te recupereren en ze om

te vormen tot grondstoffen die gebruikt

kunnen worden in de productie van nieuwe

toepassingen.

Help ons en onze leden om meer elektr(on)ische

apparaten van onder het stof naar de recyclagehal

te brengen. Samen geven we deze gebruikte materialen

een betere toekomst.

42 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Strategisch overleg go4circle-OVAM: op

bezoek bij RAFF Plastics en Deceuninck

Enkele keren per jaar organiseren go4circle en OVAM een strategisch

overlegmoment om een aantal voor de sector belangrijke

dossiers in detail te kunnen bespreken. Deze keer stond

het ontwerp van actieplan voor kunststoffen op de agenda.

En waar beter om dit te bespreken dan op het terrein, bij twee

leden-kunststofrecycleurs: RAFF Plastics en Deceuninck.

De eerste stop van de dag bracht de delegatie naar Houthulst, waar RAFF

Plastics industrieel kunststofafval en gereinigd post-consumer afval recycleert

en verwerkt tot nieuwe gebruiksklare samenstellingen in polypropyleen (PP),

high-density polyethyleen (HDPE), polystyreen (PS) of polyvinylchloride (PVC).

Vervolgens trok de delegatie naar Deceuninck, de grootste recycleur van

harde pvc in de Benelux. Deceuninck verwerkt 100% van de gerecycleerde

grondstof in nieuwe raamsystemen en bouwproducten.

Weer nieuwe grondstoffen

Tijdens de rondleidingen op beide sites kon de delegatie live zien wat er

met de ingezamelde kunststoffen gebeurt en hoe ze worden omgevormd tot

nieuwe grondstoffen, klaar voor (her)gebruik. De ideale voedingsbasis voor

een uitgebreide bespreking van het ontwerp-kunststoffenactieplan. Tijdens de

bespreking bracht de federatie verschillende ideeën aan om de kansen op recyclage

en ook het (her)gebruik van gerecycleerde kunststoffen te bevorderen,

zoals een verplichte recycled content, een verlaagd btw-tarief voor producten

van gerecycleerd materiaal, een plastictaks die het aankoopgedrag stuurt (en

niet gewoon de gaten in de begroting vult) …

Wachten op beleidsnota

OVAM nam onze adviezen ter harte en zal nu het ontwerp-kunststoffenactieplan

verder uitwerken. Volgende afspraak zal zijn na bekendmaking van de

betrokken beleidsnota van bevoegd Vlaams minister Demir. De federatie zal

dan klaarstaan om samen met OVAM dit actieplan de volgende vier à vijf jaar

in de praktijk te brengen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 43

.eu


Paritair subcomité voor

de terugwinning van papier

bereikt akkoord voor 2019-2020

Op 7 oktober 2019 bereikten de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier (PSC 142.03)

een sectorale overeenkomst voor de periode 2019-2020. Go4circle en COBEREC, de twee werkgeversfederaties binnen het

PSC, bedanken alle betrokkenen bij de onderhandelingen en feliciteren hen met het bereiken van een evenwichtig akkoord.

Stany Vaes, algemeen directeur van de Belgische federatie van de afval- en

recyclagesector, go4circle, legt uit: “Deze onderhandelingen zijn zeer belangrijk

omdat ze het recht op arbeid voor de hele sector bepalen, en dat voor

minstens twee jaar.”

Verhoging van de koopkracht

De overeenkomst is een verlenging van de bestaande akkoorden en bevat

ook enkele essentiële punten die de koopkracht van de arbeiders in de sector

verhogen. “Deze nieuwe overeenkomst voorziet in een verhoging van de

uurlonen en reële lonen met 1,1% per 1 november 2019. Bovendien krijgen

de werknemers in december 2019 een eenmalige bonus van 220 euro in de

vorm van een ecocheque”, aldus Vaes.

De overige bepalingen van de overeenkomst

Tijdens de onderhandelingen hebben werkgevers en vakbonden ook afspraken

gemaakt over het einde van de loopbaan en het SWT (Stelsel Werkloosheid

met bedrijfstoeslag), het recht op opleiding en de verhoging van de

vakbondspremie. Het nationaal akkoord werd op 18 oktober binnen het PSC

142.03 ondertekend.

De overeenkomst die binnen het Paritair Subcomité 142.03 voor de terugwinning

van papier werd bereikt is een verlenging van de bestaande akkoorden en bevat ook

enkele essentiële punten die de koopkracht van de arbeiders in de sector verhogen.

DATUM

ONDERWERP

BESCHRIJVING

21 november

2019

Slotevent Green Deal Circulair

Aankopen & Buyer meets Supplier

Vlaanderen Circulair, Bond Beter Leefmilieu, The Shift en VVSG nodigen je van harte

uit voor het slotevent van de Green Deal Circulair Aankopen en de aansluitende

Buyer meets Supplier op 21 november 2019 op de Heizel in Brussel.

28 november

2019

7de Vlaams Bodemcongres

Locatie: De Ark, Antwerpen

Tijdens het bodemcongres wordt ingegaan op elk van de facetten van bodemzorg,

in theorie en in praktijk. Naast de bespreking van enkele concrete cases,

worden ook nieuwe denkpistes verkend, zoals ‘soil and land stewardship’ en

‘omgevingsmanagement’.

Meer info: www.bodemcongres.be

8 januari

2020

Nieuwjaarsreceptie go4circle

Noteer alvast deze datum in uw agenda en hou onze website in de gaten

voor meer details.

Meer informatie vind je via www.go4circle.be/agenda

44 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER VOORTREKKER IN CIRCULAIR PRODUCEREN

PRINTERS EN

COMPUTERS GEMAAKT

UIT PLASTIC UIT DE

OCEAAN

Dirk Slachmuylder van HP: “De grootste uitdaging bestaat erin om plastic van hoge kwaliteit te vinden.”

Het is niet alleen de recyclage-industrie die aan de kar van de circulaire economie moet trekken. Ook producenten moeten hun verantwoordelijkheid

opnemen. In dit dossier nemen we er alvast enkele onder de loep die dat doen. Technologiebedrijf HP is actief in computing, printing

en 3D-printing. Het bedrijf engageerde zich de laatste jaren om meer gerecycleerd plastic te gebruiken bij het produceren van zijn eigen

producten. Dat geldt zowel voor printers als computers, als voor de nieuwe cartridges.

Tekst Valérie Couplez | Beeld HP

Duurzaamheid speelt al langer dan vandaag een grote rol in hoe HP wil

zakendoen. “In de jaren 80 al installeerden we een recycleerprogramma en

we mogen ons ook een van de eerste noemen die duurzaamheid vanuit het

standpunt van de hele keten bekeek. Sindsdien zijn we continu blijven zoeken

naar nieuwe manieren om ons afval terug te dringen en zorgvuldiger om te

springen met grondstoffen. Onze producten worden bijvoorbeeld ontworpen

met het oog op recyclage. Maar de sprong naar het 3D-printen is er ook een

exponent van. In vergelijking met traditionele productiemethodes leidt het

tot minder afval en minder transport. Een duurzaam productieproces dus”,

vat Dirk Slachmuylder, managing director HP Belux samen. Een recentere

stap is het kunnen gebruiken van gerecycleerd plastic buiten de eigen supply

chain. “We zien dat de markt, aanbieders, maar ook klanten, in toenemende

mate deze slag willen maken. Een goede ontwikkeling, want alleen samen

kunnen we echt het verschil maken. Dat wij dit altijd in ons DNA hadden

zitten, is natuurlijk een grote plus.”

HP verbindt zich ertoe om alle nieuwe HP Elite en HP Pro desktop- en

notebookcomputers te voorzien van plastic materiaal dat afkomstig is uit de oceaan.

46 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER VOORTREKKER IN CIRCULAIR PRODUCEREN

35 miljoen plastic flessen uit de oceaan

HP gebruikt jaarlijks ongeveer 327.000 MT plastic, vergelijkbaar qua volume

met een vrachtschip. Slachmuylder: “Eind 2018 was 23% van alle plastic gerecycleerd

plastic. Er zijn diverse factoren die een rol spelen bij het integreren

van gerecycleerde materialen in nieuwe apparaten. Zo kun je je voorstellen

dat het makkelijker is om plastic in de externe cover te verwerken voor bijvoorbeeld

monitoren.” Een recent voorbeeld van deze filosofie die ruim de media

haalde is de HP Dragon Fly notebook, gemaakt uit plastic dat anders in de

oceaan zou zijn gekomen. “Er is momenteel meer dan 86 miljoen ton plastic

in onze oceaan en elk jaar gaat er meer dan 8 miljoen ton extra de oceaan

in. Momenteel beschikt HP over 35 miljoen plastic flessen uit de oceaan. HP

verbindt zich ertoe om alle nieuwe HP Elite en HP Pro desktop- en notebookcomputers

te voorzien van plastic materiaal dat afkomstig is uit de oceaan”,

aldus Slachmuylder.

‘Duurzaamheid mag geen

modegril of momentopname zijn.

Het is een consistente strategie

die je met de keten moet

omarmen’

Naar 30% post-consumer gerecycleerd plastic

De ambities van HP mogen duidelijk zijn. Tegen 2025 wil het 30% postconsumer

gerecycleerd plastic gebruiken in zijn HP personal systems en

printproducten. Daarnaast wil het in 2025 1,2 ton hardware en supplies

recycleren. “De grootste uitdaging bestaat erin om plastic van hoge kwaliteit

te vinden”, kaart Slachmuylder aan. “We hebben strenge regels rond de

kwaliteit van onze leveranciers en de materialen. Verder moesten we onze

ontwerpen aanpassen om grotere hoeveelheden gerecycleerd materiaal te

kunnen integreren. Doorslaggevend was de samenwerking met supply chain

partners om de juiste omstandigheden te creëren waarin iedereen de juiste

investeringen doet voor de lange termijn. Duurzaamheid mag geen modegril

of momentopname zijn. Het is een consistente strategie die je met de keten

moet omarmen. Dat maakt echt het verschil.” ❚

Tegen 2025 wil HP 30% post-consumer gerecycleerd plastic gebruiken in zijn HP personal systems en printproducten.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 47

.eu


DOSSIER VOORTREKKER IN CIRCULAIR PRODUCEREN

CIRCULAIR BOUWEN: HET LICHTSTE

STAALBOUWSYSTEEM TER WERELD

“Als de bouwwereld duurzaam wil worden, dan is licht bouwen de sleutel tot succes.”

Een laagdrempelig staalbouwsysteem voor woningen. Dat is wat Ivo Swenters voor ogen had bij de ontwikkeling van Skellet. Het gepatenteerde

ontwerp van profielen zorgt voor dezelfde torsiestijfheid maar minder gewicht, wat de weg opent naar goedkoper en vooral duurzamer

bouwen. Skellet gebruikt niet alleen minder materiaal maar is ook een topper op vlak van herbruikbaarheid.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Skellet

Skellet draait helemaal rond het gelijknamige product. Een uniek, gepatenteerd

profiel voor staalbouw dat als een mecanosysteem de meest complexe

constructies mogelijk maakt. Zaakvoerder Ivo Swenters: “De huidige stalen en

aluminium profielen lenen zich uitstekend voor industriebouw, maar schieten

tekort bij woningen. De verbindingsplaten zitten altijd in de weg, zowel voor

andere profielen als voor plaatmaterialen. Toch is net de vorm ook essentieel

om maximale drukkrachten te kunnen opvangen.” Swenters ging daarom aan

de tekentafel zitten en ontwikkelde een unieke vorm voor een gesloten kokerprofiel,

symmetrisch rondom zijn as, dat een oplossing biedt voor deze twee

problemen. “Dankzij dit ontwerp, waarbij de vier hoeken werden teruggelegd,

kunnen complexe verbindingen worden gemaakt, zonder verlies van functionaliteit,

zonder beperkingen”, vertelt Swenters trots. Ieder Skellet profiel heeft

gaten op een raster van 25 mm om de profielen te verbinden door middel van

blindklinknagels (rivetten).

Lichtere stalen structuren

Maar wat zijn daar nu de voordelen van? “Dankzij deze gepatenteerde vorm,

is het mogelijk om lichtere stalen structuren te creëren. Daar zijn drie redenen

voor. Allereerst is het symmetrische kokerprofiel de meest efficiënte vorm voor

het opvangen van de drukkrachten. Daarnaast passen de profielen als een

meccanosysteem in elkaar. Omdat er geen lassen meer aan te pas komen,

kunnen we kijken naar hoogsterktestaal: sterker maar ook lichter dan de klassieke

lasbare varianten. Ten derde hebben we een bijzonder flexibel systeem

ontworpen, zodat we staal kunnen toevoegen waar dat nodig is om de stevigheid

te garanderen en kunnen weglaten waar het niet nodig is.” Hierdoor

kan voor dezelfde stabiliteit een gewichtsbesparing van 30% tot 50% of

van 40% tot 70% gerealiseerd worden ten opzichte van respectievelijk light

steel framing en traditioneel balkenstaal. Reken maar uit welke winst in CO 2

-

emissies daaraan gekoppeld is.

Technisch en economisch herbruikbaar

“Het resultaat is een gigantische winsten in kosten voor het bedrijf maar

vooral ook voor het milieu. Skellet is het lichtste staalbouwsysteem ter wereld.

Maar we hebben ook hard ingezet op de technische en economische

herbruikbaarheid (95%) en recycleerbaarheid (100%)”, stipt Swenters aan.

Meer dan 90% van de verbindingsplaten zijn standaardonderdelen. Enkel

de eigenlijk verbindingsstukken zijn maatwerk, de rest kan opnieuw ingezet

worden zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren, zonder ontwerpbeperkingen.

Dat komt onder andere omdat er niet moet gelast worden en de profielen

dus niet ‘bevuild’ raken. “Nederland heeft de ambitie uitgesproken om tus-

48 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER VOORTREKKER IN CIRCULAIR PRODUCEREN

waarde al in industriële gebouwen, woningen, appartementen, rekkenbouw,

kantoren, tijdelijke bruggen, rollenbanen … “Onze eigen productiehal is daar

het beste voorbeeld van”, vertelt Swenters met een knipoog. “Maar in de

toekomst zien we onder andere ook opportuniteiten voor vakwerk voor podia,

stellingenbouw, zwembaden, tentenbouw en verkeersinfrastructuur. De

mogelijkheden worden eigenlijk enkel gelimiteerd door creativiteit van de

ontwerper, niet door Skellet.” ❚

Skellet is een uniek, gepatenteerd profiel voor staalbouw dat als een

mecanosysteem de meest complexe constructies mogelijk maakt.

sen 2020 en 2030 1 miljoen woningen volledig circulair te worden. Als

deze met Skellet zouden worden opgetrokken, dan zal er per jaar 4 miljoen

ton CO 2

minder worden uitgestoten. Trekken we deze vergelijking door naar

Europa dan zou dat neerkomen op een vermindering van 111 miljoen CO 2

per jaar. Dat is tweemaal de beoogde CO 2

-reductie die de betonsector moet

halen in 2050. Als de bouwwereld duurzaam wil worden, dan is licht bouwen

de sleutel tot succes.”

Oneindig veel mogelijkheden

Ook voor ontwerpers en constructeurs liggen er voordelen. De maatvastheid

van het systeem (op een matrix van 25 mm) dringt de foutenlast enorm terug,

terwijl er slechts een beperkte investering nodig is (wat handgereedschap

en een zaagmachine) om aan de slag te kunnen. Skellet bewees zijn meer-

Voor dezelfde stabiliteit kan een gewichtsbesparing tot 70% gerealiseerd

worden ten opzichte van klassieke materialen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 49

.eu


PLASTICVANGER HELPT

AFVAL UIT ANTWERPSE HAVEN

VERWIJDEREN

De haven van Antwerpen haalt jaarlijks ongeveer 100 ton afval uit het water. Door de stroming komt het zwerfvuil steeds op dezelfde plaatsen

bijeen. Een zo een hotspot situeert zich in het Doeldok, vlakbij de asfaltcentrale van Willemen Infra. Een gevaarlijke en minder goed bereikbare

plaats. Port of Antwerp liet daarom door Allseas Engineering een experimentele plasticvanger ontwikkelen die zal helpen om het plastic

afval op te vangen en uit het water te verwijderen. Willemen Infra verleende graag zijn medewerking aan dit initiatief.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Allseas Engineering en Willemen Infra

Jaarlijks stromen er tonnen zwerfvuil de haven van

Antwerpen binnen. Port of Antwerp en het Nederlandse

Allseas Engineering zijn recent samen

een proefproject gestart voor schonere havendokken

en binnenwateren zonder drijvend afval. Kurt

Schaevers, verantwoordelijke Plant Doel bij Willemen

Infra: “Het spel van wind en water creëert

hotspots voor zwerfvuil in de dokken. Een daarvan

is het Doeldok dat net naast onze asfaltcentrale

ligt. Daar wordt jaarlijks 250.000 à 300.000 ton

asfalt geproduceerd.” Willemen Infra is een ronkende

naam in wegenbouw. Dat het maar wat graag

zijn medewerking aan dit project verleende, heeft

er alles mee te maken dat het bedrijf duurzaamheid

hoog in het vaandel draagt. “Zelf zoeken wij

ook voortdurend naar manieren om onze producten

duurzamer te maken. Een mooi voorbeeld daarvan

is het onderzoek naar verjongingsmiddelen waarmee

wij ons asfalt kunnen verrijken om een verhoogd

percentage gerecycleerd materiaal te kunnen

toevoegen. Zowel top- als onderlagen kunnen

zo geproduceerd worden uit oud, afgefreesd asfalt.

De verjongingsmiddelen herstellen het oude asfalt

en werken de oudere componenten weg, waardoor

er meer gerecycleerd kan worden.”

Drijvende plasticvanger

Dat net het Doeldok de eerste keuze was voor

een proefproject heeft alles te maken met het

feit dat het een gevaarlijke en minder goed bereikbare

plaats is voor de traditionele afvalophaling

per boot. “De experimentele plasticvanger

zal in de meest noordelijke hoek van het Doeldok

gebouwd worden”, geeft Schaevers aan. “Het is

op die plaats dat door de zuidwestenwind heel

wat afval aanspoelt. De werken beginnen met

het aanbrengen van de nodige verankeringen.

De eigenlijk installatie gebeurt in november.” De

drijvende plasticvanger, een ontwerp van Allseas

Engineering, is voor 75% opgebouwd uit gerecycleerde

materialen. In een vergaarbak van 8 m³

wordt groot en klein afval (van 1 mm tot 1 m³)

verzameld. Het ponton zelf meet 10 m bij 3 m en

‘Het mooie eraan is dat er geen extra

energie aan te pas komt. Het toestel is

volledig passief en rekent dus op de hulp

van wind, water en zwaartekracht’

RecyclePR

50 RecyclePR

.eu

.eu


eschikt over een smalle drijvende arm van 100 m

die 1,5 m diep in het water gaat. Het afval wordt

via de arm naar een opvangmond van het ponton

gedreven, waar het met een trapsysteem al

meteen wordt gesorteerd op grootte. Als de wind

draait verhindert een terugslagklep dat het afval

opnieuw uit het ponton drijft. Schaevers: “Het

mooie eraan is dat er geen extra energie aan te

pas komt. Het toestel is volledig passief en rekent

dus op de hulp van wind, water en zwaartekracht

om het afval bijeen te brengen.”

Bijdrage aan duurzame haven

“We stellen onze terreinen niet alleen ter beschikking

voor de installatie, maar ook voor de periodieke

lediging. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid

vier keer per jaar moeten gebeuren”, weet

Schaevers. Een kraanwagen zal dan vanop de

kade de modulaire bakken ophijsen en het afval

wegbrengen. “Hoeveel ton er hier elk jaar naar

boven zal gehaald worden is nog niet duidelijk.

Maar we zijn opgetogen dat we kunnen een bijdrage

leveren om de haven van Antwerpen een

stuk mooier te maken. ❚

Een zo een hotspot situeert zich in het Doeldok,

vlakbij de asfaltcentrale van Willemen Infra.

De drijvende plasticvanger, een ontwerp van Allseas Engineering,

is voor 75% opgebouwd uit gerecycleerde materialen

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 51


Het asfalt dat

waterdoorlatend is

Drainphalt is een innovatieve verharding voor de aanleg van parkings, opritten en

wegenis rond gebouwen. Doordat de asfaltverharding waterdoorlatend is, wordt de

aanleg van buffers en riolen overbodig. Het asfalt buffert het regenwater zodat het

geleidelijk aan doorsijpelt tot in het grondwater. Dit maakt van Drainphalt dé oplossing

voor een bekend milieuprobleem: doordat we de Belgische bodem blijven verharden,

daalt het grondwaterpeil. Van alle oppervlakken in België is er 14% verhard en niet

waterdoorlatend.

doorstaat de watertoets

drainerend vermogen

milieuvriendelijk

www.drainphalt.be | sales@drainphalt.be | +32 9 282 60 30

Willemen Infra nv

Booiebos 4, 9031 Gent


B-HOUT VEILIG VERBRANDEN

EN INZETTEN ALS ENERGIEBRON

Steeds meer houtverwerkende bedrijven kiezen ervoor om hun houtresten nuttig in te zetten als energiebron. Onbehandeld resthout leent

er zich perfect toe, maar zelfs bekleefde spaanplaten kunnen vandaag op een ecologische manier in energie omgezet worden. We bezochten

een gloednieuwe installatie die CBS Waste Solutions recent plaatste bij een toeleverancier voor de houtverwerkende industrie.

Tekst en beeld CBS Waste Solutions

van 850 kW kunnen leveren om alle ruimtes te verwarmen. Ter vergelijking:

met dit vermogen kunnen ruim 150 particuliere woningen van gemiddelde

omvang verwarmd worden. Er werd een nieuwe stookruimte gebouwd om de

installatie te kunnen huisvesten.

Het bedrijf liet maandelijks houtresten afvoeren maar het transport vormde

een ecologische belasting. Na een grondige analyse besloot men de houtresten

zelf te verwerken en ze als een duurzame energiebron aan te wenden voor

de eigen kantoren. Van massief hout tot decoratief plaatmateriaal en spaanplaat,

al het restmateriaal moest op een veilige en ecologisch verantwoorde

manier verbrand kunnen worden, inclusief het houtstof dat tijdens de productie

vrijkomt. Met deze vraag stapte het bedrijf naar CSB Waste Solutions. Er

werd een proefverbranding uitgevoerd bij de fabrikant, want elke afvalstroom

is uniek. Een proefverbranding maakt het mogelijk om de installatie perfect

op het unieke restmateriaal af te stemmen.

In de toekomst ook koeling

Dat dit een succesverhaal is, blijkt uit het feit dat het vervolg al in de pijplijn

zit. De installatie zal in de nabije toekomst ook ingezet worden om te gaan

koelen. Het resultaat wordt dan een in ons land nog eerder uniek gegeven.

Een bedrijf dat zijn nood aan warmte en koeling volledig zelf weet op te

vangen met eigen restmateriaal. Dit restmateriaal wordt bovendien op een

gezonde en veilige manier verbrand, met een installatie die meer dan voldoet

aan de huidige milieunormen en -eisen. Het toont wat er mogelijk is wanneer

bedrijven het kortetermijndenken inruilen voor een langetermijnvisie en

bereid zijn te investeren in een meer duurzame toekomst. ❚

Vermogen van 850 kW

De test wees uit welke bijkomende maatregelen er nodig waren om de milieuimpact

te minimaliseren. Enkele bijkomende filters dringen de stofuitstoot terug

en een Denox-installatie neutraliseert eventuele stikstofoxiden (NOx) die

tijdens de verbranding kunnen ontstaan. De installatie moest een vermogen

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 53


KUNSTSTOFFEN LANGS

VOLLEDIGE WAARDEKETEN

CIRCULAIR MAKEN

Het is Europa menens om de plasticvervuiling aan te pakken. Er was eerder al de Single Use Plastics richtlijn die een halt

wil toeroepen aan wegwerpplastic. Sedert september is er een nieuw wapen in de strijd: de Circular Plastics Alliance.

Daarmee engageren tal van Europese private en publieke spelers uit de kunststofsector zich om er tegen 2025 voor te

zorgen dat er minstens 10 miljoen ton gerecycleerde kunststof in nieuwe producten wordt gebruikt.

Tekst en beeld Valérie Couplez

RecyclePR

54 RecyclePR

.eu

.eu


Door kunststof meer circulair te maken zal de plasticvervuiling

afnemen. Dat is het uitgangspunt van

de Europese Commissie bij de oprichting van de Circular

Plastics Alliance. Deze associatie van private

en publieke spelers, in totaal meer dan honderd

bedrijven, organisaties en openbare besturen, werd

op 20 september boven de doopvont gehouden. Dat

gebeurde met een plechtige verklaring die de ambities

van de Circular Plastics Alliance moet onderstrepen.

In totaal wel men dat er 10 miljoen ton gerecycleerde

kunststoffen zijn weg vindt naar nieuwe

producten tegen 2025. “Kunststoffen en kunststof

afval zijn waardevolle grondstoffen voor de circulaire

economie. Inzetten op een verhoging van de inzamelinspanningen

voor de recyclage van kunststof

afval zal bijdragen tot een vermindering in vervuiling.

We willen samenwerken langs de volledige

waardeketen van kunststoffen, om onze doelstelling

te bereiken en tegelijkertijd te waken over alle functionaliteiten

van producten en verpakkingen, zodat

de bescherming van de consument, de veiligheid en

de hygiëne niet in het gedrang komen.”

‘Kunststoffen en kunststof

afval zijn waardevolle

grondstoffen voor de

circulaire economie’

Breed engagement

Door de vele handtekeningen onder de verklaring,

hoopt de Europese Commissie alle relevante private

en publieke spelers over heel Europa te engageren.

“Door onze krachten te bundelen kunnen we het

volle potentieel van gerecycleerde kunststoffen in

een circulaire economie waarmaken en de Europese

markt voor gerecycleerde kunststoffen gestaag helpen

groeien. Het beleid en de maatregelen moeten

erop gericht zijn om de vrije beweging van kunststof

afval voor recyclage en gerecycleerde kunststoffen in

Europa te faciliteren. We engageren ons om richtlijnen

voor recyclage te ontwikkelen, te updaten en te

herzien, zodat innovatie kan omarmd worden. Deze

richtlijnen moeten rekening houden met de functionaliteiten

van producten en verpakkingen met oog

op de impact over de volledige levenscyclus. We streven

ernaar de recycleerbaarheid van kunststof producten

te verhogen om het volume en de kwaliteit

van gerecycleerde kunststoffen te kunnen afleveren

waar de markt om vraagt.”

EuRIC ziet CPA als complementair

EuRIC, de European Recycling Industries’ Confederation,

ondersteunt de verklaring. Voorzitter van de Eu-

RIC Plastics Recycling Branch (EPRB) Paul Mayhew:

“De CPA (Circular Plastics Alliance) verpersoonlijkt

de benadering van de volledige waardeketen om

het doel van minstens 10 miljoen ton gerecycleerde

kunststoffen tegen 2025 te realiseren. De verklaring

moet gezien worden als een eerste formele stap van

de meest relevante stakeholders uit de kunststofindustrie

om polymeren meer circulair te maken.”

Vice-voorzitter van de EPRB Sophie Sicard vult aan:

“Het werk dat de CPA op zich zal nemen, moet gezien

worden als complementair bij de implementatie van

regelgeving die de vraag naar gerecycleerde kunststoffen

moet doen toenemen en eco-design bij het

ontwerp van producten moet stimuleren. Daarom is

het belangrijk dat er ook bindende doelen rond de

recyclage-inhoud in petflessen zijn vastgelegd in de

Single-Use Plastics richtlijn en de herziening van de

Packaging and Packaging Waste richtlijn (PPWD).

Vooral de essentiële vereisten zijn cruciaal om circulariteit

in kunststoffen te verhogen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 55


DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

OVER BOUW- EN SLOOPAFVAL

De komst van het Eenheidsreglement heeft wat teweeg gebracht in de wereld van bouw- en sloopafval. Tijdens de afgelopen editie van

Matexpo, stond er een infosessie van go4circle op het programma. Daarin lieten ook vier experten ter zake elk vanuit hun eigen optiek hun

licht schijnen over de problematiek. Dino Henderickx, Kris Nys, Philippe Van de Velde en Corneel Zwijzen maakten er een geanimeerd en

informatief gesprek van. RecyclePro bezorgt u de samenvatting.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Matexpo brengt naar aloude traditie het kruim van de bouwwereld bijeen

in Kortrijk Expo begin september. Dit jaar stond ze meer dan ooit in het

teken van de sloop- en recyclage-industrie met meer ruimte op de beursvloer

en de aanwezigheid van grotere machines. Het ideale decor om bezoekers

en geïnteresseerden in bouw- en sloopafval ook grondig te informeren over

nieuwe ontwikkelingen. De infosessie van go4circle stond daarom in het teken

van de Waalse grondverzetregeling die in oktober van start ging, het

nieuwe asbestafbouwplan van OVAM en de Vlaamse regering en een debat

rond bron- of nasortering van bouw- en sloopafval. RecyclePro zoomt in op

het panelgesprek en leidt u langs de belangrijkste punten van het gesprek.

Voorkeur voor bronsortering?

Het was CASO voorzitter Dino Henderickx die de debatten mocht openen.

“Voor ons heeft bronsortering de voorkeur, zeker wat betreft gevaarlijke afvalstoffen.

Hoe beter u toeziet op selectief slopen, hoe minder transport er

zal nodig zijn. Maar er moet toch vooral pragmatisch mee omgesprongen

worden. Plaatsgebrek, veiligheidsoverwegingen, de juiste installaties voor het

werk … het zijn allemaal redenen waarom nasortering in bepaalde gevallen

de betere keuze kan zijn.” Kris Nys, general manager van Bruco Containers,

ziet nog een bijkomende reden voor nasortering: “De vakbekwaamheid van

het sorteerpersoneel wordt nog te vaak onderschat. Die kennis is niet aanwezig

bij bouwvakkers.”

Voorwaarden voor sortering aan de bron

Maar wat zijn dan de voorwaarden voor een goede sortering aan de bron en

hoe zuiver moeten stromen zijn? “De zuiverheid zal een rechtstreekse impact

hebben op de economische haalbaarheid”, stipt Philippe Van de Velde, beleidsmedewerker

OVAM aan. “Voor steenachtige materialen is dat niet het

moeilijkste verhaal. Die zijn relatief makkelijk te verwerken en weer in te zetten.

Voor andere stromen is dat minder evident. Via proefwerven hebben we

daarom gepoogd de nodige gegevens te verzamelen om politiek de juiste

beslissingen te kunnen nemen.” Henderickx kaart wat dat betreft de hoeveelheid

restafval aan die nog aanwezig is in te slopen gebouwen. “Het is niet

eenvoudig voor een sloper om daar wegwijs in te raken.”

Theorie en praktijk verschillen

De aanwezigheid van dergelijk residumateriaal vormt echter geen problemen

voor het nasorteren. Nys: “Er zal altijd wel residu zijn, maar wanneer het bij

56 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

ons arriveert sorteren we het zonder probleem uit. In theorie zijn aparte containers

voor elke stroom mooi, maar in de realiteit wil de burger niet voor drie

containers betalen.” Als projectverantwoordelijke bij keuringsinstantie CER-

TIPRO kan Corneel Zwijzen is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken.

“De sorteerder weet wel wat hij aankan. De komst van het kwaliteitsborgingssysteem

heeft een nieuwe manier van werken ingeluid. De sorteerlijnen

worden dagelijks gecontroleerd waardoor de stromen ook beter in orde zijn.”

Meer controle nodig

Het schoentje knelt vooral bij het gebrek aan handhaving en controle. Henderickx:

“Het tekort eraan werkt misbruik in de hand. De sloopwereld is enorm

versnipperd. In de particuliere wereld zijn ook heel wat niet-erkende slopers

actief. Dat zorgt voor een enorme handicap. Tracimat zorgt voor extra plichten

en kosten, maar niet voor een gelijk speelveld.” Een duidelijker wettelijk kader

zou ook al een stap in de goede richting zijn. “Wat mag er in een gemengde

container voor bouw- en sloopafval? Welk residu is aanvaardbaar? Daar zou

duidelijkheid rond moeten komen”, onderstreept Nys. Naar die verzuchting

heeft Van de Velde wel gehoor: “Het is een complexe materie. Daarom moet

sorteren een en-en verhaal zijn. Selectief slopen aan de bron moet de regel

zijn, maar wanneer het economisch en technisch beter is, is nasortering de

juiste keuze. Het uitgangspunt in die keuze moet altijd zijn om materialen

weer zo hoog mogelijk in de keten in te zetten.”

Hoogmilieurisicopuin niet gevaarlijk

Zal Tracimat en het onderscheid tussen hoog- en laagmilieurisicopuin dan

voor soelaas zorgen? “Ik wil eerst duidelijk stellen dat hoogmilieurisicopuin

geen gevaarlijk materiaal bevat. De term kan wat dat betreft voor verwarring

zorgen”, geeft Van de Velde aan. “Gevaarlijke stoffen mogen sowieso niet

naar de breker. Het onderscheid tussen hoog en laag zegt vooral iets over

wat de breker nog moet doen ermee.” Voor Nys legt het systeem de verkeerde

focus. “Laat ons vooral het eindproduct goed controleren en daar over de

kwaliteit waken. De meeste grote sorteerders hebben het kwaliteitborgingssysteem

intussen geïmplementeerd. Maar is het materiaal daardoor beter?

Het voegt vooral een extra niveau van controle toe.” Voor Henderickx zullen

er pas echt garanties op veilig werken komen, als er geen mogelijkheden meer

bestaan om aan het circuit te ontsnappen. ❚

‘In theorie zijn aparte containers voor elke stroom

mooi, maar in de realiteit wil de burger niet voor drie

of meer containers betalen’

Dino Henderickx, Kris Nys, Philippe Van de Velde en Corneel Zwijzen maakten er een geanimeerd en informatief gesprek van op tijdens de infosessie Matexpo.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 57

.eu


MODULARIS

100 %

veelzijdige

grijpers


DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

SLIM EN UPGRADEBAAR:

NIEUWE OPLOSSING OP GEBIED VAN GRIJPERS

Door de diversiteit aan materialen en aan vormen, is het niet evident om altijd de meest optimale en betrouwbare grip te krijgen. TRAMAC

Benelux heeft de oplossing. Het bedrijf presenteert de nieuwe 100% veelzijdige grijper, beschikbaar voor machines tot 45 ton: de Modularis

Grapple. Een slimme grijper die zich aan de belastingvorm weet aan te passen.

Tekst en beeld TRAMAC

Dit product beschikt over tal van functies. Het is de enige grijper op de

markt met ‘A - Synchro Grip’, synchroon en een synchroon-schaalbeweging,

de schaalvorm en schaalbewegingen passen zich aan de belastingvorm aan.

Asynchrone beweging van de grijpschalen maakt het hanteren van de asymmetrisch

gevormde belastingen in beperkte posities en de aanpassing van

de grijpoppervlakken van de vorm van de last mogelijk. Hierdoor verkrijgt

men uiteindelijk een optimale en meest betrouwbare grip op de eindpositie

van de schalen te verkrijgen. Snel en gemakkelijk uitwisselbare armen en

verbindingsplaten op de grijper zelf, verzekeren de eindgebruiker van meer

dan vijftien verschillende variaties van werkfuncties. Extra gereedschap is

eveneens beschikbaar voor toepassing in de landbouw, bosbouw of industrie.

Sorteer/sloopgrijper

Een van de types die TRAMAC recent op Matexpo presenteerde, is een

sorteer/sloopgrijper die ideaal is voor het uitgraven van aarde en modder,

materiaalbehandeling, plaatsing van stenen en keien, het verzamelen van

groenafval en uitvoeren van kleine sloop met optimale en snelle selectie van

verschillende materialen. Deze sloopgrijper is eveneens verkrijgbaar in een

sterkere en zware uitvoering. Er zijn verschillende modules beschikbaar, zoals

bijvoorbeeld de BEST GRIP (een van de meest betrouwbare en veilige grijp- en

manipulatiesystemen), de biomassagrijper, de alligatorgrijper, de bulkmateri-

De Modularis grijper is een optimale oplossing voor de meest veeleisende

behoeften. Hij is eenvoudig, handig, robuust, betrouwbaar, verhoogt uw

productiviteit en geeft u feedback

aalgrijper en ook populaire bosbouwmodule. Deze laatste beschikt over een

boomschaar, zaag en alligatorgrijper waardoor het zagen van bomen, het

worteltrekken, hout- en houtverwerking (biomassa) en het bos schoonmaken

uiteindelijk veel eenvoudiger wordt.

Digitale unit voorziet communicatie in twee richtingen

Aangezien een slimme grijper up-to-date moet zijn, kan Modularis ook een

digitale SMART UNIT leveren. Deze unit is een innovatieve, unieke communicatie

in twee richtingen (patent aangevraagd). De operator kan de

werkparameters instellen en kiezen uit verschillende werkmodi. Met een

touchscreeninterface kunt u de standaardbedrijfsmodi kiezen en de bedrijfsparameters

definiëren (druk, draaikoppel …) en wordt u ook geïnformeerd

over de werkelijke prestaties van de grijper. De Modularis grijper is

een optimale oplossing voor de meest veeleisende behoeften. Hij is eenvoudig,

handig, robuust, betrouwbaar, verhoogt uw productiviteit en geeft

u feedback. Voor meer informatie kunt u TRAMAC altijd contacteren. De

specialisten helpen u bij het kiezen van het juiste specifieke gereedschap

voor uw graafmachine. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 59

.eu


DEMOLITION & RECYCLING

CONSULTANTS ®

DEMOLITION & RECYCLING CONSULTANTS ®

BEGELEIDING EN ADVIES IN SLOOP, RECYCLING EN GRONDVERZET

Opmaak van sloopopvolgingsplannen, asbestinventarissen

en technische verslagen.

Ruim twintig jaar ervaring in bouw- en sloopafval,

bodemonderzoek, milieucoördinatie, kwaliteitscontrole en

begeleiding bij COPRO-, CERTIPRO- en BENOR-certificatie.

johan@recyclingassistance.be

0476 36 17 97

yves@recyclingassistance.be

0473 93 84 90

tom@recyclingassistance.be

0495 22 16 60

greet@recyclingassistance.be

0473 23 82 23

www.recyclingassistance.be


DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

‘ER WORDT STRENGER GECONTROLEERD OP AFDEKKEN LADING’

“Let op, de overheid controleert steeds strenger op het afdekken van uw lading”, waarschuwt Kim de Gruyter van Senex grondverzet-,

schroot- en recyclagebedrijven. “Dat is al sinds 1975 verplicht in België, maar ik schat dat 70% van de vrachtwagens nog met onafgedekte

containers en kippers rondrijdt. Er wordt op de Belgische wegen echter steeds strenger gecontroleerd en boetes kunnen oplopen tot duizend

euro. Ik weet dat grotere bedrijven zelfs door de overheid worden aangeschreven en aangespoord om hun ladingen af te dekken.”

Tekst en beeld Senex

Er zijn echter goede en betaalbare afdeksystemen voorhanden bij Senex. “Wij

zijn invoerder van Transcover, een Britse fabrikant van afdeksystemen. Het Double

Cover afdeksysteem, dat specifiek voor de schroot- en recyclagesector werd

ontwikkeld, is gemakkelijk te installeren en te bedienen en past op alle bakken

en containers. Bovendien kunnen wij de montage verzorgen.” Om het afdekken

van ladingen te stimuleren zijn er volgens De Gruyter subsidies beschikbaar

voor bedrijven. “We zien de bewustwording onder Belgische bedrijven toenemen.

En dat betekent dat de markt voor dit soort producten steeds beter wordt.”

Senex betrekt per 1 november een nieuw bedrijfspand in Zwevegem. Naast

kantoor beschikt de firma daar ook over een eigen atelier en werkplaats waar

onderhoud en montage aan de uitrustingsstukken gepleegd kan worden. ❚

Conische pinnen minder slijtgevoelig

Senex is daarnaast ook invoerder van de grijpers van het Nederlands-Italiaanse

merk Gusella-Bakker. “De SpiderKing en de ScrapKing poliepgrijpers voor op

respectievelijk autolaadkranen en op graafmachines zijn het resultaat van decennia

lang onderzoek en innovatie van zowel de Italiaanse als de Nederlandse

voorlopers van het fusiebedrijf. De productie van deze grijpers gebeurt in Nederland.

De Gruyter: “Ze onderscheiden zich door gebruik van conische pinnen

die een stuk minder slijtgevoelig zijn. De cilinders en slangen zijn bovendien

goed weggewerkt waardoor ze minder snel vuil worden en minder slijten. De

opzetstukken zijn daarnaast snel en gemakkelijk te verwisselen.”

‘Om het afdekken van ladingen

te stimuleren zijn er subsidies

beschikbaar voor bedrijven’

RecyclePR

RecyclePR

.eu 61

.eu


RDP-series

H

De enorme snijkracht en korte

cyclustijden garanderen een

ongelooflijke productiviteit

• Laagste brandstofverbruik en operationele

kosten van vergruizen

• Uitgekiende cilinderpositie garandeert een

constante, maximale sluitkracht over de hele cyclus

• Geproduceerd uit “high performance steel”

• Altijd in goede conditie dankzij de gemakkelijk te

vervangen slijtdelen

Ontdek onze producten op www.rotar.com

U houdt niet van half werk?

Contacteer ons!

Contacteer

voor een deskundig

SLOOPOPVOLGINGSPLAN

en

ABESTINVENTARIS

OMGEVING | BODEM | ENERGIE

info@profex.be | 0800 59 002

f in


DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

UNIEKE VIERTONS VERGRUIZER VOOR WEGENBOUWER

“Een starre vergruizer van dit formaat verkopen we niet vaak. Het zou me niet verbazen als het pas de eerste of tweede in heel Europa is”,

vertelt David Bodvin, salesmanager bij Van Roy Steven over de levering van een Rotar RSP 40S aan wegenbouwer Hegrola.

Tekst en beeld ROTAR

Hegrola gaat de vergruizer inzetten op de eigen breekwerf en heeft daarnaast

de intentie om het apparaat inclusief 55 tons Liebherr graafmachine te verhuren

aan andere bedrijven die grote brokken beton moeten verwerken. Bodvin:

“Het is echt een uniek stuk, deze RSP 40S. Normaal gesproken leveren

we vooral twee- tot drietons vergruizers. Dit is echt een joekel, bedoeld voor

forse productie.” Hegrola koos voor de Rotar RSP 40S nadat ze op de tweedehandsmarkt

een 55 tons Liebherr hadden aangeschaft. “Naast de vergruizer

hebben ze die uitgerust met een sloophamer. Nee, helaas niet van ons, maar

van een concurrent. Hegrola gunt de hele markt een stuk van de koek. Dat

doen ze goed.”

Verwisselbare slijtdelen

Bodvin weet wel waarom in het geval van de vergruizer voor Rotar is gekozen.

“Dat hebben ze heel bewust gedaan omdat op deze vergruizer verwisselbare

slijtdelen zitten. Dat is een heel sterk punt. Het scheelt veel stilstand als je

de tanden gemakkelijk kunt vervangen en er geen extra laswerk aan te pas

komt.” Bovendien heeft Rotar geen booster en zo weinig mogelijk bochten in

de hydrauliekleidingen. “Dat scheelt veel wrijving en dus wordt de hydrauliekolie

minder warm. Dat scheelt fors in het verbruik. En ook in brandstof van de

graafmachine”, stelt Bodvin.

Negentons ijzerschaar

Dat de zaken voor Van Roy Steven behoorlijk goed gaan bewijst ook de recente

levering van een negentons ijzerschaar, bedoeld voor de sloop van de

oude General Motors-fabriek in Antwerpen. “Ja, het is druk dezer dagen”, zegt

Bodvin. “Soms zelfs een beetje te druk. Dit is toch een markt die vraagt om

veel tijd en aandacht voor klanten. En dat schiet er nu soms een beetje bij in.

Dat vind ik wel eens jammer.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 63


DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

TOTAALPAKKET AAN ACTIVITEITEN

MAAKT TERREINEN WEER BOUWRIJP

Er komt heel wat bij kijken om terreinen weer bouwrijp te maken. Aclagro heeft veel ervaring op het gebied van sloopwerken, asbestverwijdering,

grondwerken en afvoer van sloopafval. Bij de sloop van het oude bedrijvencomplex van staalconstructiebedrijf Aelterman in Gent

komen alle activiteiten samen.

Tekst en beeld Aclagro

Sloop- en grondverwerkingsbedrijf Aclagro biedt het one-stop-shopping

principe aan. Het kan alle stappen in een sloopproject voor zijn rekening nemen,

van het opstellen van een sloopverklaring en een sloopopvolgingsplan

tot het aanvragen van een omgevingsvergunning, de eigenlijke sloopwerken,

grondwerken en afvalafvoer. Het gaat zelfs nog verder. Zusterbedrijf

AC Materials NV kan het slooppuin verwerken en eventueel vervuilde grond

kan gereinigd worden in het grondreinigingscentrum van AGRC in Gent of

Grimbergen. Aclagro is een toonaangevend bedrijf in Vlaanderen, terwijl

het ook in Wallonië actief is. Het toen nog kleine sloopbedrijf kwam vijftien

jaar geleden in handen van de huidige eigenaren. Daarna volgde een

enorme groeispurt waarbij verschillende ondernemingen, ook uit andere

sectoren, werden overgenomen. De diverse activiteiten werden ondergebracht

in de Square Group, die ondertussen al zo’n 400 medewerkers telt.

Behalve sloop- sanering en recyclagewerkzaamheden specialiseert de groep

zich onder andere in infrastructurele werken en multimodaal transport en

havenlogistiek van bulkmateriaal.

64 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

‘In tegenstelling tot veel andere sloopbedrijven doen

wij asbestverwijdering in eigen beheer zonder tussenkomst

van onderaannemers’

Sloop oude site Aelterman

Aclagro heeft tal van gerenommeerde sloopprojecten op zijn naam staan,

zoals de sloop van de Ford fabriek in Genk. Eén van de projecten waar

Aclagro accountmanager Geert Bettens vol trots over spreekt, is de ontmanteling

en de afbraak van de oude productiesite van staalconstructiebedrijf

Aelterman in een drukke woonwijk in Gent. Dit project loopt nu. “Met name

de asbestverwijdering lag heel gevoelig”, vertelt Bettens. “Er was kort daarvoor

veel negatieve berichtgeving omtrent onzorgvuldige verwijdering van

asbesthoudende dakbedekking naast een school in Maldegem. Dit wilde

de opdrachtgever kost wat kost verwijderen.” Door de uitstekende reputatie

op het gebied van asbestverwijdering, stond Aclagro bovenaan de lijst van

Aelterman. “In tegenstelling tot veel andere sloopbedrijven doen wij asbestverwijdering

in eigen beheer zonder tussenkomst van onderaannemers”,

verklaart Bettens. “Daardoor hebben wij zelf controle over alles. Al onze

mensen die met asbest werken, zowel met ongebonden als gebonden asbest,

hebben de vereiste opleidingen genoten.” De sloop van de productiesite

van Aelterman zal nog enkele weken in beslag genomen. Nadat Aclagro

eerst ruim 5.000 m² asbesthoudende golfplaten had verwijderd, volgde de

sloop van de productiehallen. In de tweede fase wordt het kantoorgebouw

met de grond gelijk gemaakt en de grond genivelleerd. Het steenpuin gaat

naar zusterbedrijf AC Materials die het verder verwerkt. Aclagro levert het

terrein van 35.000 m² bouwrijp af.

Groeien in breedte en hoogte

Bettens ziet de toekomst rooskleuring en ambitieus in. Recentelijk investeerde

Aclagro in een kraan met lange arm (giek) waarmee het nu ook

gebouwen tot 40 m hoog kan slopen. Zo breidt het takenpakket steeds

verder uit. Bettens ziet nog volop groeimogelijkheden op het gebied van

afbraak van industriële complexen, asbestverwijdering, grondsanering,

uitgraven van bouwputten en het bouwrijp maken van terreinen. Tevens

wil Aclagro werk maken van tandemprojecten met andere divisies binnen

Aclagro en de Square Group. “Een tweede activiteit van Aclagro is infrastructurele

werken”, verduidelijkt Bettens. “Na de sloop van een industriële

site en de bouwrijpe aflevering, kunnen we ook de nieuwe infrastructuur

aanleggen. Zodoende kunnen we synergie creëren voor de klant”, besluit

de accountmanager. ❚

“In tegenstelling tot veel andere sloopbedrijven doen wij asbestverwijdering in eigen beheer zonder tussenkomst van onderaannemers” (Jeroen Willems)

RecyclePR

RecyclePR

.eu 65

.eu


DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

GEACCREDITEERDE PROEVEN VOOR WEGENBOUWERS,

BREEKWERVEN EN BETONCENTRALES

“We zijn een jong bedrijf, nu iets meer dan vijf maanden oud. We zijn op deze korte periode echter waanzinnig snel gegroeid en hebben reeds

vier mensen in dienst.” Aan het woord is Gijs Cielen, zaakvoerder van Sibotec. Het kersverse bouwkundig labo voert in opdracht alle proeven

uit op breekgranulaten, natuurgranulaten en bouwstoffen. Ook de wegenbouw wordt bediend: met plaatproeven en kernboringen in situ.

Tekst Jan Mol | Beeld Sibotec/Lasertopo

De plaats van proefneming wordt nauwkeurig bepaald en geregistreerd door middel van een gebruiksvriendelijke gps.

Sibotec werkt BELAC-geaccrediteerd en heeft een eigen ophaaldienst om stalen

op te halen. “Naast het uitvoeren van uitermate betrouwbare proeven, die

we snel en flexibel uitvoeren, zorgen we er voor dat de materialen die getest

moeten worden op een snelle en gecontroleerde wijze in ons labo geraken.

Zekerheid voor alles”, zegt Cielen.

Een sterk partnerschap

Vrijwel de gehele inrichting aan testapparatuur bij Sibotec komt van Lasertopo

en diens subdivisie LaboConstruct. Cielen legt uit: “Lasertopo specialiseert

zich in topografisch materieel waaronder plaatsbepalingsapparatuur

voor in situ proeven, LaboConstruct in apparatuur voor bouwkundige labo’s.

We werken voor in situ proeven met gps-apparatuur van Leica Geosystems die

door Lasertopo is geleverd. Op enkele toestellen na, komt alle testapparatuur

van LaboConstruct. Het is allemaal eersteklas apparatuur, met voor ons als

belangrijke bijkomstigheid dat de dienst voor en na verkoop excellent zijn. Er

werken specialisten die de materie tot in de puntjes beheersen. Meedenken

is belangrijk, zo is de configuratie van ons park aan apparatuur tot stand gekomen

met hulp en advies van LaboConstruct. Ook wanneer er proeven naar

een specifieke EU-norm gedaan moeten worden, geven zij raad. We gaan dan

samenzitten om te bepalen welke apparatuur en testmethode het beste zijn.

We zien de samenwerking als een echt partnerschap.”

Een automatische drukpers met twee frames, geschikt voor het drukken

van beton en gestabiliseerd zand.

66 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER SLOPEN EN BREKEN

Sibotec gebruikt een automatische proctorverdichter voor het vervaardigen van stalen om deze later op onder andere druksterkte te beproeven.

Het werk is pas gedaan, als alles werkt

Dat is volgens Cielen het motto waaronder Lasertopo en LaboConstruct werken.

“De service na verkoop is voortreffelijk. Er wordt geleverd, geïnstalleerd

en gekalibreerd. De servicetechnici vertrekken pas wanneer alles naar behoren

functioneert.” Dat de toestellen allen voor hoogwaardige kwaliteit zijn, is

een must voor Sibotec. “Onze betrouwbaarheid, zeker als jonge speler in het

veld, is van cruciaal belang. Dat, gekoppeld aan onze snelheid en flexibiliteit,

maakt ons uniek. Het opstarten van ons bedrijf ging vlot dankzij de support

van Lasertopo en LaboConstruct. Qua kwaliteitsbesef zitten we dan ook volledig

op dezelfde lijn. De samenwerking is voor ons risicoloos en garandeert

dat wij onze belofte aan onze klanten kunnen waarmaken.”

De groei beheersen

Sibotec groeit ongekend hard. Toch wil Cielen deze groei beheersen: “We

moeten zorgen dat we alles onder controle blijven houden, willen we kort op

de bal kunnen blijven spelen. Onze kwaliteit en flexibiliteit moeten bewaakt

worden.” Een goed punt, aangezien Sibotec zeer persoonlijke contacten onderhoudt

met de klanten. Cielen is zelf het aanspreekpunt en hij kent alle

klanten persoonlijk. “Ik neem al hun zorgen uit handen en doe dit op een zo

‘Het kersverse bouwkundig

labo voert in opdracht alle

proeven uit op breekgranulaten,

natuurgranulaten en

bouwstoffen’

persoonlijk mogelijke manier. Dat schept een band, die het werken plezierig

maakt. Weten wat je aan elkaar hebt is olie tussen de tandwielen van de

relatie.” Met de tientallen zeven, de drukpersen, zaagtafel, waterbakken voor

opslag van beton, een zeeftoren, diktemeters, gps-systemen en een enorme

scope aan groter en kleiner materiaal en een perfecte service, heeft Cielen in

korte tijd naam weten te maken met Sibotec. Een naam die mede gedragen

wordt door Lasertopo en LaboConstruct. “Daar ben ik meer dan fier op”, zegt

Cielen tot besluit. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 67

.eu


SECTORNIEUWS

GEZOCHT: LEGE BATTERIJEN IN VLAANDEREN

Vlaanderen is een goudmijn voor waardevolle grondstoffen. En dit zonder dat

we het zelf beseffen. Bij een gemiddeld Vlaams gezin liggen ongeveer dertig

gebruikte batterijen verborgen. Dat staat gelijk aan een groot volume van

onbenutte waardevolle grondstoffen bij al die gezinnen. Door deze lege batterijen

in te leveren kunnen we tot wel 10 ton kobalt en 35 ton nikkel weer

in omloop brengen. Bebat en de OVAM starten daarom vandaag de ‘gezocht’

campagne om gezinnen op te roepen hun gebruikte batterijen in te leveren.

“Het zijn campagnes als deze waarmee we de Vlamingen uitdagen om zo veel

mogelijk gebruikte batterijen te verzamelen en in te leveren”, zegt Vlaams minister

van Omgeving Zuhal Demir. “Deze Vlaamse regering wil volop inzetten

op een circulaire economie en dus moeten we het hergebruik van goederen

vergroten. Een uitdaging voor ieder van ons.” Samen met de OVAM, gelooft

Bebat dat we grondstoffen niet telkens opnieuw uit de aarde moeten halen

maar ze maximaal in de economie moeten houden door ze te recycleren en

opnieuw te gebruiken als grondstof. Dat is uiteindelijk niet alleen goed voor

onze economie, maar ook voor ons milieu.

Die bekers zijn biologisch afbreekbaar en worden gemaakt van hernieuwbare,

plantaardige grondstoffen zoals maïszetmeel of suikerriet. “De organisatoren

zamelden de bekers gescheiden van het andere afval in en brachten ze zelf

naar onze composteringsinstallatie”, zegt Ben Schuurmans van Bionerga.

“Daarna werden de bekers verhakseld en gemengd met ons groenafval. Na

een maand of vier, vijf was de compost klaar voor gebruik. Wij hebben de

fractie met de biobekers gezeefd en er bleef 0,0% van het aangeleverde materiaal

over. Thuis, op je eigen composthoop, lukt dat natuurlijk niet omdat

je daar niet zo'n hoge temperaturen krijgt. De temperatuur van een industriële

compostering kan gaan tot 70 °C.” Toch kunnen niet alle biobekers

gecomposteerd worden. “De fabrikant van de bekers moeten erkend zijn door

één van de twee Europese keuringsbureaus, TÜV Austria of DIN Certco. De

meeste biobekers hebben een 'OK Compost'-logo of een vermelding onderaan

dat ze gecertificeerd zijn. Is dat het geval, dan aanvaarden we ze graag. Op

dit moment gaat het nog maar om een kleine fractie, maar de vraag wordt

steeds groter.”

9.000 TON MINDER NIEUW PLASTIC

Coca-Cola in Nederland maakte onlangs bekend dat ze met de merken

Chaudfontaine, Honest en GLACÉAU Smartwater overgaat op flessen gemaakt

van 100% gerecycleerd plastic (rPET). Het doel is om tussen eind 2019 en begin

2020 in heel West-Europa met deze drie merken over te stappen op 100% rPET.

BIOBEKER MAG OP INDUSTRIËLE COMPOSTHOOP

De Limburgse afvalverwerker Bionerga gaat voortaan ook afbreekbare bekertjes

van festivals composteren. Tenminste, zolang die het juiste certificaat

hebben en op de juiste manier worden ingezameld. Bionerga verwerkte in

2018 voor het eerst zogeheten PLA-bekers als experiment voor het Diepenbeekse

festivalletje Fumprock.

Vanaf dat moment zal er elk jaar 9.000 ton nieuw plastic worden bespaard. In

Nederland zal Chaudfontaine vanaf oktober als eerste merk beschikbaar zijn in

100% rPET, de andere twee merken volgen later dit jaar. Dat wil zeggen dat de

fles volledig gemaakt is van gerecycleerd plastic afkomstig uit door de consument

gebruikte en ingezamelde (fris)drankflessen. Alleen al met Chaudfontaine

zal er hierdoor jaarlijks in Nederland 4.400 ton nieuw plastic worden bespaard.

Naast de petflessen flessen kijkt Coca-Cola ook naar mogelijkheden om de

secundaire verpakkingen verder te verduurzamen, zo zullen vanaf oktober ook

de omverpakkingen van de multipacks Chaudfontaine gemaakt zijn van 100%

gerecycleerd plastic. Coca-Cola werkt toe naar de doelstelling om tegen 2025

minimaal de helft van het materiaal dat gebruikt wordt voor alle petflessen te

laten bestaan uit gerecycleerd plastic.

68 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SECTORNIEUWS

VERGUNNING VOOR BOUW NIEUWE INSTALLATIE

VOOR CHEMISCHE RECYCLAGE

SORTEERT U AL PMD IN UW BEDRIJF?

Bedrijven nemen heel wat initiatieven om duurzamer te worden. Toch zien

ze nog al te vaak eenvoudige maatregelen over het hoofd. Pmd sorteren op

de werkvloer is er daar een van. Fost Plus, de organisatie die verantwoordelijk

is voor de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval, recycleerde in

2018 724.000 ton verpakkingen of 92,8 % van de huishoudelijke verpakkingen

die door haar leden op de Belgische markt werden gebracht. Thuis

sorteert zo goed als iedereen. Op de werkvloer loopt het helaas niet zo’n

vaart. Er zijn nog heel wat bedrijven waar nog niet gesorteerd wordt, terwijl

het wel al een aantal jaren een wettelijke verplichting is. En dat is jammer.

Want op de werkvloer komen best wel wat verpakkingen vrij die perfect gerecycleerd

kunnen worden en nu verloren gaan in het restafval. Denk maar

aan plastic flesjes en blikjes. Sorteren is bovendien relatief gemakkelijk in te

voeren op de werkvloer. De meeste mensen kennen het systeem, en de investering

is vrij beperkt. Bedrijven kunnen ook op heel wat hulp rekenen. Zo

kunnen ze bij de erkende afvalophalers voor operationele afspraken terecht

en bij Fost Plus voor advies, gratis stickers en affiches. Sinds kort is er zelfs

een welkomstpremie voorzien voor bedrijven die starten met sorteren van

PMD en voor de ophaling een contract afsluiten met een erkende afvalpartner

van Fost Plus. Waar wacht u nog op?

Afvalbeheerder Indaver heeft de omgevingsvergunning ontvangen voor de

bouw van een nieuwe demo-installatie voor het recycleren van 15.000 ton

end-of-life plastics op jaarbasis. Hiermee zet het bedrijf een belangrijke stap

gezet tot de realisatie van een installatie die dagelijks circa 50 ton plastics

zal recycleren tot waardevolle basisgrondstoffen voor de industrie. Indaver

plant de installatie op zijn site op rechteroever in Antwerpen. De eerste

afvalstromen zouden verwerkt worden tegen de zomer van 2021. De Plastics2chemicals

installatie biedt een recyclageoplossing voor bijvoorbeeld

gemengde polyolefines enerzijds en polystyreen anderzijds. Polyolefines

(PP en PE) en polystyreen (PS) worden onder meer gebruikt voorde productie

van verpakkingsmaterialen en elektronische apparaten bijvoorbeeld

botervlootjes, folies, bekers, yoghurtpotjes … Paul De Bruycker, CEO Indaver:

“Met ons innovatieve Plastics2chemicals project, zal Indaver erin slagen om

plastics te recycleren tot basischemicaliën voor de industrie. We maken zo

onze ambities waar om als afvalbeheerder een essentiële rol te spelen in de

circulaire economie. We winnen waardevolle grondstoffen terug uit plastics

en creëren zo waarde voor de maatschappij en onze klanten.” Dankzij de

steeds verfijndere inzameling en sortering van plastic verpakkingsmaterialen

zullen de komende jaren meer fracties op de markt komen die geschikt

zijn voor nieuwe recyclagetechnologieën zoals P2C.

Marlex is meer dan een klassiek advocatenkantoor. Wij zijn Legal Architects,

een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie. Ons team is multidisciplinair

samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar eigen expertise beschikt.

Het team ‘Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe materie van het

omgevingsrecht:

Dirk Martensstraat 23 – 8200 Brugge

Tel. 050/83 20 38 – Fax 050/83 20 36

advocatenkantoor@marlex.beBodem en materialen

Overheidsopdrachten & -contracten

Agrarisch recht & pacht

Handhaving

Onteigeningen

Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we

ook expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

69


Afbraakwerken

zonder hoogtevrees

www.aclagro.be

Alles voor een frisse start

Aclagro verzorgt de integraliteit van al uw afbraakwerken.

Van ontmanteling en asbestverwijdering over de eigenlijke

sloop van de structuur, tot grondwerken, sanering en

grondreiniging, maken wij uw grond opnieuw bouwrijp.

Helemaal op maat van uw volgende project.

Ontmantelingswerken Asbestverwijdering Afbraakwerken Grondwerken Grondreiniging Bodemsanering Waterzuivering Infrastructuurwerken


SECTORNIEUWS

SERVICE OVERTUIGT UNIVERSITEIT VAN BERGEN

Al jaren werkte UMONS samen met drie verschillende bedrijven die elk een

andere afvalstroom ophaalden. Drie bedrijven, dat betekent drie keer meer

opvolging van het afvalbeheer en de rapportage. De contracten kwamen

ten einde, en zo liet het provinciaal beleid deze keer UMONS via een publieke

aanbesteding zijn eigen weg inslaan. Tot voor de aanbesteding was

Vanheede al betrokken partij in het pmd-verhaal van de Waalse universiteit.

Alan Libert, Milieuverantwoordelijke aan de UMONS, is al sinds de eerste

samenwerking enthousiast over Vanheede: “Ik heb een positieve verstandshouding

met het team. Ook de klantenservice kon me altijd verder helpen.

Dit jaar hebben we kwaliteitscriteria toegevoegd aan de aanbesteding.

Daar stond Vanheede een grote stap voor ten opzichte van de anderen.”

Het element dat UMONS over de schreef trok? myVanheede. De universiteit

telt veertig universitaire gebouwen, meer dan 8.000 studenten en 1.400

werknemers. Dit betekent dat een uitgebreid team dagelijks moet instaan

voor het afvalbeheer. “Via myVanheede kunnen de bevoegde werknemers

per campus op een directe manier de kalender raadplegen. Voor de afdeling

Huisvesting, die de universitaire studentenkoten beheert, is dit bijvoorbeeld

zeer voordelig. Ze hoeven mij nu niet meer in te schakelen als tussenpersoon

bij vragen over afhalingen. Het dagelijkse beleid bestaat uit een globaal

netwerk van medewerkers per site. We kunnen nu dankzij dit platform

allemaal veel efficiënter werken.”

GLASBOLLEN IN DE BLOEMETJES

IOK Afvalbeheer, Mooimakers en Fost Plus lanceren een uitgebreid project

om sluikstorten en zwerfvuil rond glasbollen aan te pakken. Glasbollen zijn

helaas vaak een ‘hotspot’ voor sluikstorten en zwerfvuil. Daarom zetten de

organisaties ‘glasbollen’ letterlijk in de ‘bloemetjes’.

Rond de glasbollen wordt een (kunststof) bloementapijt aangelegd, en de

glasbollen worden opgefleurd met bloemenstickers. Maar dit ‘opfleuren’ van

de glasbollen is slechts één van de drie testscenario’s die vanaf juni opstarten

bij de Kempense glasbollen. Daarnaast wordt nog ingezet op glasbolpeters

en –meters en op ‘inspecteurs’ die een oogje in het zeil houden. Op enkele

locaties worden bijkomend extra camera’s ingezet in functie van handhaving.

Via nauwkeurige voor- en nametingen wordt het effect van de verschillende

scenario’s gemeten. Enkel witte en gekleurde glazen flessen en bokalen horen

thuis in die glasbollen. Helaas denken sommige mensen daar anders over. Zij

laten er plastic flessen, kartonnen dozen en andere ‘brol’ achter. Maatwerkbedrijf

De Sprong reinigt wekelijks alle glasbolsites en de gemeenten ruimen de

sluikstorten op. Maar helaas is dat niet voldoende. Vandaar dat IOK Afvalbeheer

een project indiende bij de Mooimakers en Fost Plus.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

71


RDS & Golstein

On board wegen

Pesage embarqué

ORLACO

Zichtoplossingen

Solutions de visibilité

GKD

Detectiesystemen

Systèmes de détection

electronics

RDS Electronics bvba • sprl

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be

BEZOEK ONS OP STAND A115

EN OP HET DEMOPLEIN!

Specialist in recyclingmachines voor het

verkleinen en sorteren van diverse afvalstromen

STARK

MASCHINENBAU

®

®

WWW.STOEVELAAR-MACHINERY.NL

Wolfveldseweg 1a | 7737 PK Stegeren - Nederland | T +31 (0)529 408 170 | info@stoevelaar-machinery.nl


SECTORNIEUWS

MILIEUBEWUST ONDERNEMEN MET CIRCULAIR

EN DUURZAAM KANTOORPAPIER

Ook al gaan we omzichtiger

om met printer en kopieermachine,

het ‘paperless office’

is nog geen realiteit.

Jaarlijks belandt massa’s

kantoorpapier in de papiermand,

wellicht ook in uw

bedrijf. Wilt u toch milieubewust

ondernemen?

Renewi heeft de perfecte oplossing. Renewi haalt oud papier en karton

op bij zijn klanten, sorteert het en perst het in grote balen. Steinbeis, een

belangrijke Duitse papierproducent, zet dit papierafval in als grondstof voor

de productie van nieuw kantoorpapier. Aan de productie komt dankzij het

geavanceerd productieproces geen bleekmiddel te pas. Het resultaat: kantoorpapier

dat niet alleen circulair is, maar ook duurzaam! U wil graag

ecologisch ondernemen? Kies dan voor het circulair en duurzaam kantoorpapier

van Renewi. Het papier is na gebruik opnieuw geschikt voor recyclage.

Renewi zorgt ervoor dat uw kantoorpapier opnieuw gebruikt wordt

en opnieuw, en opnieuw. Van kantoorpapier naar kantoorpapier dus.

BOUWPARTNERS GEZOCHT VOOR CIRCULAIR

LABO IN MECHELEN

De OVAM en de Stad Mechelen zijn op zoek naar circulaire ruimtegebruikers

en bouwpartners om in en rond de Potterij in Mechelen een

circulair stadslabo uit de ooit zo verontreinigde grond te stampen. De

Potterij is een voormalige wasserij in het centrum van de Mechelse binnenstad.

Omdat op de site historische vervuiling aanwezig was, kon de

OVAM de wasserij voor 1 symbolische euro aankopen. Het terrein wordt

nu volop gesaneerd. De ambitie is om samen met een aantal partners in

en rond de Potterij een circulair stadslabo uit te bouwen. De Potterij wil

een ontmoetingsplaats worden voor jonge, innovatieve ondernemers met

een eigenzinnige kijk op circulaire economie. Enerzijds moet het een plek

worden voor innovatie en vernieuwing op het vlak van circulair denken

en ondernemen, anderzijds moet het de relevantie van de circulaire economie

naar de burger vertalen. En dat alles in een gebouw waarin veranderingsgericht

bouwen gedemonstreerd wordt. De OVAM zoekt daarom

actief bouwpartners en -systemen die klaar zijn voor de economie van

morgen en die inzetten op circulariteit en demonteerbaarheid. Dit project

wordt gesteund door de Vlaams Bouwmeester (als pilootproject Terug in

Omloop), Vlaanderen Circulair en met middelen uit ProCirc, een Interreg

North Sea Region-project.

• 23 op 24u beschikbaar

• 30 jaar ervaring

• Verdeler van wereldmarktleider

Controls Group

• Eigen service center met zeer

sterke after-sales

JAARLIJKS 80.000 TON RECYCLEERBAAR

HOUTAFVAL REDDEN

Advanced Testing Technologies

Ontdek het breedste en meest unieke assortiment aan geavanceerde statische en

dynamische testmachines, geschikt voor alle veeleisende laboratoria. Voer betrouwbare

testen uit op o.a. beton, granulaten, cement, asfalt en bitumen.

Interesse in deze toestellen? Contacteer LaboConstruct en geniet van

deskundig advies.

LaboConstruct

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

info@laboconstruct.be

www.laboconstruct.be

SUEZ en UNILIN Division Panels hebben een contract getekend voor twee jaar,

met optie tot verlenging van een jaar, om jaarlijks samen minimaal 80.000 ton

houtafval te recycleren. Op die manier krijgt recycleerbaar houtafval een nieuw

leven als spaanplaat. Zo dragen beide spelers bij aan de circulaire economie. De

Europese organisatie SUEZ Trading Europe verzamelt het hout afkomstig van

zowel industrie als van gezinnen die hun hout naar het containerpark brengen

en levert dit aan UNILIN. Jaarlijks zal SUEZ minimum 80.000 ton recyclagehout

leveren, dat door UNILIN Division Panels in Oostrozebeke wordt verwerkt tot

spaanplaten. ›

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

73


is materiaalbewust

AFVAL SORTEREN:

UW VERPLICHTINGEN

ALS BEDRIJF

Afvallandbouwfolies KunststoffoliesPapier en Karton Groenafval

Glas

Afvalbanden

RESTAFVAL

Houtafval

Metaalafval

Alle gevaarlijke afvalstoffen

en de lege verpakkingen

daarvan

Asbestcementhoudende

afvalstoffen

Puin

Afgedankte elektrische en

elektronische apparaten

Recycleerbare harde

kunststoffen

Textiel

Afgedankte batterijen

of accu’s

Afvalolie

EPS of ‘piepschuim’

Klein gevaarlijk afval

PMD

Gebruikte dierlijke en

plantaardige oliën en

vetten

Apparatuur of recipiënten

met ozonafbrekende of

gefluoreerde broeikasgassen

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis.

SAMEN MAKEN WE

MORGEN MOOIER

OVAM

ALLE SORTEERREGELS EN

GEREGISTREERDE INZAMELAARS

WWW.OVAM.BE/IKSORTEER

NOOD AAN MEER TIPS OVER AFVALBEHEER?

Kijk ook eens op WWW.CIRKELTIPS.BE

OVAM - Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen


SECTORNIEUWS

moet liggen bij het ontwerp – dus bij de vermindering van de hoeveelheid

plastic die we gebruiken - om er vervolgens voor te zorgen dat het plastic

dát we gebruiken steeds meer uit gerecycleerde bronnen komt. Dit vereist

een fundamentele heroverweging van de benadering van onze verpakkingen

en producten. We moeten hiervoor nieuwe, innovatieve verpakkingsmaterialen

introduceren en nieuwe businessmodellen opschalen, zoals verpakkingen

die herbruikbaar zijn en opnieuw gevuld kunnen worden. Dit moet

met een ongekende snelheid en intensiteit.”

RUIM HONDERD ITEMS ONDER VIRTUELE HAMER

Philippe Tychon, general manager van SUEZ Recycling and recovery Belgium

& Luxemburg, reageert: “Als we met z’n allen naar een circulaire economie

willen evolueren, is het een must om samen met andere sectoren te kijken

hoe we gebruikte grondstoffen een nieuw leven kunnen geven. Maar ook nietrecycleerbaar

hout kunnen we valoriseren. Dat doen we met diverse partners

waaronder A&S waarmee we niet-recycleerbaar houtafval omzetten in groene

energie.” Peter Debruyne, verantwoordelijke bij UNILIN voor dit project, is

zeer tevreden over deze duurzame totaaloplossing: “Op dit moment bestaan

onze spaanplaten voor 85% uit gerecycleerd hout. Het aandeel gerecycleerd

hout zal - mee dankzij onze samenwerking met SUEZ - nog verder toenemen.

Samen zijn we in staat om houtafval maximaal te recycleren, en dat terwijl

we enkel het houtafval dat niet meer recycleerbaar is voor energie gebruiken.“

AMBITIEUZE NIEUWE TOEZEGGINGEN

VOOR EEN AFVALVRIJE WERELD

“Hergebruik is de overtreffende trap van recycleren!”, aldus Steven Visser, business

developer bij Van Werven, over de veiling van het overtollig materieel. Shovels,

dumpers, rupskranen, vrachtwagens, luxe auto’s en hulpstukken werden

aangeboden. Het machinepark van Van Werven wordt regelmatig geüpdatet

met modern materieel. Oudere machines en hulpstukken en materieel

wat te weinig wordt gebruikt, wordt geveild door Troostwijk. Visser: “Het

is mooi dat de machines een nieuw leven kunnen krijgen bij een volgende

eigenaar. Onze ervaring is dat klanten uit heel Europa geïnteresseerd zijn

in de veiling.” De online veiling vond plaats in september. Van Werven is

een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van infra en recycling.

Van Werven is al ruim zeventig jaar bezig met het zoeken naar toegevoegde

waarde door logische verbindingen en échte oplossingen, en onderneemt

oprecht en authentiek. De oorsprong van het bedrijf ligt in Oldebroek. Gedreven

door ambitie is het inmiddels vanuit vijftien vestigingen actief in

binnen- en buitenland.

Unilever, eigenaar van merken zoals Dove, Ben & Jerry’s, Lipton en Omo

heeft ambitieuze nieuwe toezeggingen gedaan om zijn plasticafval te verminderen

en bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie

voor plastic. Unilever heeft bevestigd dat het bedrijf tegen 2025 het gebruik

van nieuw plastic zal halveren, door het absolute gebruik van plastic

verpakkingen met meer dan 100.000 ton te reduceren en het gebruik van

gerecycleerd plastic sneller te laten groeien. Daarnaast zal het meer plastic

verpakkingen helpen inzamelen en verwerken dan het verkoopt. Alan Jope,

CEO van Unilever: “Plastic heeft zijn plaats, maar niet in het milieu. We kunnen

plasticafval alleen verminderen door snel te handelen en door radicaal

actie te ondernemen. Op alle punten in de plasticketen. Ons uitgangspunt

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

RecyclePR

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

.eu

RecyclePR .eu

75


LICHT IN GEWICHT,

ZWAAR IN

VERMOGEN

De DXR 300 heeft de hoogste vermogen-gewichtsverhouding

van zijn categorie. Deze krachtpatser baant zich een weg door

elke standaard deuropening en is dus breed inzetbaar. De

steunpoten zijn apart instelbaar, wat samen met de grote

voetplaat garant staat voor een uitstekende stabiliteit, zelfs bij

een hoge werkbelasting.

Een uitgebreid assortiment accessoires zijn te verkrijgen zoals :

crushers, sloophamers, grijpers, staalscharen, trommelfrezen,

scheppers met stofbeheer systemen.

Husqvarna DXR 300

Vermogen

Gewicht

Bereik omhoog/vooruit

Breedte

Hoogte

Lengte

22 kW

1960 kg

5,5/5,1 m

780 mm

1035 mm

2057 mm

EEN DEMO BIJWONEN? NEEM SNEL CONTACT OP MET UW HUSQVARNA-VERTEGENWOORDIGER!

husqvarnacp.com

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2019 pakt RecyclePro daarom uit met cijfers over de afvalsector. Aan u

om er inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Deze

keer krijgen we op basis van een analyse van de Koning Boudewijnstichting en Circle Economy een eerste vingerafdruk van

de circulaire werkgelegenheid. In België is momenteel al 7,5% van de jobs circulair.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Koning Boudewijnstichting

Other 92,5%

Share of circular jobs in total employment in Belgium

Share of circular jobs in total

employment in Flanders

Other 92,5%

Circular jobs 7,5%

Circular jobs 7,5%

7,5% van alle banen in België zijn circulair.

Van schoenmaker tot ingenieur in een windmolenpark:

7,5% van alle banen in België is circulair. Dat

blijkt uit een analyse van de Koning Boudewijnstichting

en Circle Economy. Het rapport vormt een

nulmeting van de werkgelegenheid in de Belgische

kringloopeconomie en biedt inzichten in de aard en

Indirect 43%

Indirect 44%

Circular jobs by type in Belgium

Circular jobs by type

in Flanders

Enabling 25%

Core 32%

Enabling 21%

Core 35%

het aantal banen in de circulaire economie in het

land. Het gaat om alle banen die bijdragen aan de

circulaire economie via activiteiten op het gebied

van hernieuwbare energie, herstel en onderhoud,

recyclage, digitale technologie, ontwerp, nieuwe

businessmodellen en samenwerking.

Drie soorten circulair werk

Het rapport maakt een onderscheid tussen drie

soorten circulair werk. De primaire strategieën zorgen

voor een gesloten grondstoffenkringloop en

vormen de kern van de circulaire economie. Het

gaat om banen in de sectoren van hernieuwbare

energie, reparatie en afval- en grondstoffenbeheer.

Ondersteunend circulaire strategieën ondersteunen

de versnelling en opschaling van primair

circulaire activiteiten en vormen zo het dragende

kader van de circulaire economie. Het gaat onder

andere om banen op het gebied van leasing,

engineering en digitale technologie die verband

houden met circulariteit. Indirect circulair werk is

werk dat de direct circulaire banen ondersteunt

(onderwijs, logistiek en de openbare sector).

Vlaanderen koploper in

circulaire tewerkstelling

Alles samengeteld staat de teller in België op

262.000 circulaire banen. Dat komt neer op 7,5%

van alle arbeidsplaatsen. Die banen zijn verdeeld

over primair (32%), ondersteunend (25%) en

indirect circulaire sectoren (43%). Vlaanderen is

goed voor het leeuwendeel met 148.000 circulaire

banen. Er zijn bijna 30.000 banen in het afvalen

grondstoffenbeheer (20% van alle circulaire

arbeidsplaatsen), meer dan 20.000 in het reparatiewerk

(15%), 25.000 banen in de digitale technologie

en 7.000 in het ontwerp (16% en 5%).

Antwerpen en Gent zijn belangrijke centra voor

werkgelegenheid in de circulaire economie. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 77

.eu


Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen

Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen

Autopersen | Shredders | Rotorscharen

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492 59 19 00


SAMEN

SLIMMER

AFVAL

VERWERKEN

Het is bijna dagelijks nieuws: branden bij afvalverwerkers. De risico’s voor het bedrijfsproces, de medewerkers en omgeving zijn groot.

Ook het voldoen aan de voorwaarden binnen een brandverzekering wordt steeds lastiger. De sector afvalbeheer is daarnaast ook de sector

waarin relatief de meeste ernstige arbeidsongevallen plaatsvinden. Welke maatregelen kunnen we treffen om de veiligheid significant te

verhogen? Waar liggen kansen voor verbetering? Op vakbeurs Recycling komen, naast de oplossingen die te vinden zijn bij de exposanten,

verschillende experts hierover aan het woord in het kennistheater. Alles onder het motto ‘Samen slimmer afval verwerken’, bedoeld om

deze sector gezonder en veiliger te maken.

Tekst en beeld Easyfairs / Seijbel Photography

Praktische info

Waar? Evenementenhal Gorinchem

Wanneer? 19, 20 en 21 november

Tickets? Gratis te bezoeken

Meer info? www.vakbeursrecycling.nl

80 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


‘Onder het motto ‘Samen slimmer afval verwerken’wil Vakbeurs

Recycling deze sector gezonder en veiliger maken’

Dagelijks zijn er op de vakbeurs sprekers te vinden over de stand van

zaken en nieuwe mogelijkheden in branddetectie en duurzame inzetbaarheid

en een veilige omgeving in de afvalsector. Zo gaat Jeroen Keunen

van Vision Partners in op concrete handvatten waarmee het risico op

broei wordt gereduceerd. Pieter Verstappen van Saval B.V. brengt succesverhalen

van risicogestuurde brandveiligheid en legt uit waarom dit de

meest effectieve aanpak van dit moment is. Bob Wester van B.L.W. Visser

belicht de wetgeving om brandveilig te werken en gaat in op de vraag of

dit voldoende is om branden te voorkomen en zorgeloos het weekend in

te gaan als afvalverwerker.

Voorkom dat je moet voorkomen

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche is met een locatie aanwezig op het

event om praktijkgerichte tips voor een veilige en gezonde werkomgeving.

In het kennistheater geven advocaten Wilbert van Eijk en Charlotte Posthuma

van Van Iersel, Luchtman advocaten een interactieve workshop: “Arboveiligheid:

voorkom dat je moet voorkomen.” Aan de hand van voorbeelden

geven zij aandachtspunten en helpen ze de afvalondernemer om het

Arbobeleid op orde te krijgen en weet hij of zij hoe te handelen in deze

complexe regelgeving.

NIEUW! Match & Meet en Recycling in de spotlight

Een uitdaging voor het voeren van effectief afvalmanagement is om de juiste

partijen samen te brengen. Afvalgids.nl draagt tijdens vakbeurs Recycling

zorg voor een uitgebreide match & meet tool. Zo worden afvalontdoeners en

afvalverwerkers op een actieve manier met elkaar in contact gebracht. Ook

is er deze editie aandacht voor duurzame innovaties op de beursvloer. Onder

andere Schoeller Allibert introduceert CircuLine®, een afvalbak van gerecycleerd

materiaal, en Duim Techniek presenteert innovatieve software die de

productie optimaliseert in het kader van procesmanagement.

VERAS Symposium ‘Zonder circulair slopen

geen duurzaam beton!’

De sloopbranche en betonindustrie treffen elkaar tijdens vakbeurs Recycling.

De branches gaan aan de hand van korte pitches en stellingen met elkaar in

gesprek over de materiaalstroom beton in de circulaire economie. Wat hebben

zij van elkaar nodig? Waar liggen de kansen en mogelijkheden? Welke

mooie circulaire initiatieven zijn er? Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam

innoveren en onafhankelijk voorzitter Stuurgroep uitvoering Betonakkoord,

is moderator op het symposium. Het VERAS Symposium wordt gehouden op

vakbeurs Recycling op woensdag 20 november.

Over Vakbeurs Recycling

Recycling is de nationale vakbeurs voor recyclingtechniek en afvalmanagement.

Het jaarlijkse vakevenement combineert de marktplaats voor de afvalketen

met laagdrempelig netwerken en gratis catering. De vakbeurs Recycling

trekt jaarlijks ruim 4.500 professionals binnen de afvalbranche en de

verantwoordelijke(n) voor het afvalbeheer van bedrijven met grote afvalstromen.

In 2019 viert de vakbeurs Recycling op 19, 20 en 21 november alweer

de tiende editie. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 81

.eu


DEELNEMERSLIJST

Standnummer

C115

A125

B132

D131

C133

D130

E131

D133

E128

Standnummer

A125

Standnummer

K130

A123

Netwerkplein

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A124

B130

B126

B124

C125

C123

D129

C126

D128

D124

E127

E126

F121

G123

A120

B121

B122

C121

C122

D121

D122

E123

E124

F

Standnummer

I118

BINNENTUIN

A116

B118

C119

C118

D115

D118

E121

E118

E

A115

Standnummer

G128

Standnummer

G120

A107

A112 B113

B111

A108

A104 B107

B114

B110

B108

C115

C109

D113

C112

C111

D108

D114

D112

E117

E115

E111

F109

E116

E114

F111

Standnummer

G105

A103

A101

A102

B104

C107

D106

INZAMELING & TRANSPORT

E106

F

Standnummer

H114

Receptie

WELKOM AREA

RECYCLING IN

DE SPOTLIGHT

B102

C102

D104

D102

E105

E102

F

C101

D101

E101

ENTREE

GARDEROBE

I133

I133

D118

C111

C133

H101

A112

D121

A103

A108

H125

L114

H112

B104

B124

D112

J119

I106

B122

F102

D104

I129

E115

C115

H110

H117

A. TUYTEL HANDELSONDERNEMING

A. TUYTEL LOON- EN VERHUURBEDRIJF B.V.

AALTENS CONSTRUCTIEBEDRIJF ACB B.V.

ABEL SENSORS

ADDICTIVE MEDIA - SCHROOT!

AE VAN DE VLIET BVBA- AE WEIGHING SYSTEMS

AFVALWATERTECHNIEK NB MILIEU B.V.

AQUACO B.V.

ARMADIS

AVERMANN NEDERLAND B.V.

AVM B.V.

AXTRA VOORZETAPPARATUUR B.V.

B.L.W. VISSER B.V.

BAETSEN RECYCLING & CONTAINERS

BAKKER MAGNETICS B.V.

BANZO

BELOGROEP

BEVAKO

BHS-SONTHOFEN GMBH

BIGBAGSTORE.NL

BIN-E SMART WASTE BIN

BMAIR

BOA RECYCLING SYSTEMS B.V.

BOLLEGRAAF RECYCLING SOLUTIONS B.V.

BRAMIDAN B.V.

BRBS RECYCLING

J101

I128

A125

I112

L108

B130

G118

C118

C123

B110

A107

G102

A124

E106

D108

K130

J125

H126

H125

D122

E126

A101

B114

B114

F106

K111

19, 20 & 21 november I126 2019

E101

Evenementenhal Gorinchem

C121

BRIGADE ELECTRONICS B.V.

BROKK BENELUX

BRONNEBERG B.V.

C. VAN DER POLS & ZN. B.V.

CAMSO NEDERLAND B.V.

CELA MACHINERIE

COLUBRIS CLEANTECH

COOKSON DRIJFHOUT

COPEX

CRACO GMBH

CRISTINA ART

DALY PLASTICS

DE JONG & LAVINO B.V.

DE JONG AFVALBEWERKINGSTECHNIEK

DE NETWERKADVISEUR B.V.

DEMTECH B.V.

DEN HARTOG B.V.

DEMAREC - DEMOLITION AND RECYCLING BV

DEPANEL

DITOIL B.V.

DUIM TECHNIEK

EISMA INDUSTRIEMEDIA B.V.

EMREC GMBH

ENERGENTA ERSATZBRENNSTOFFE GMBH

ENGELS LOGISTIEK B.V.

EUROPRESS GMBH

G.M. DAMSTEEGT B.V.

GEESINK NORBA KIGGEN

GEHA LAVERMAN B.V.

L127 GERLASCO B.V.

G123 GEURTS VAN KESSEL HARDFACING

E117 GOUDSMIT MAGNETIC SYSTEMS B.V.

D104 GREEN TRASH B.V.

I102 GROENEVELD LUBRICATION SOLUTIONS

A120 GROENEVELDT GRIJPERS B.V. /

GROENEVELDT REVISIE B.V.

C109 H&G ENTSORGUNGSSYSTEME GMBH

F120 HANDELSONDERNEMING PIETER VERSCHURE

I118 HARPSCREEN GB LTD

D101 HDF RECYCLING

H102 HEFFIQ B.V.

I119 HEIMDALL-IT

L120 HERWIJNEN MACHINERY BV

K122 HERWIJNEN MACHINERY BV

C101 HKS THE METAL COMPANY

K101 HL ECO SERVICES.

L131 HOLLAND EQUIPMENT B.V.

E121 HSM GMBH + CO. KG

G103 HWE CITY & PARK B.V.

K132 INDECO NORTHERN EUROPE

E119 JAGER MENG- EN RECYCLINGTECHNIEK B.V.

J106 JDK GLOBAL

www

82 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DEMOPLEIN

(Buiten)

G130

I133

I132

Netwerkplein

SLOOP & RECYCLING

H126 H125

I128

J125

K132

K130

K128

K126

K134

L133

L131

L127

L135

Registratie

Demo

L134

L132

L130

Areas

=

=

= SCHROOT & AUTODEMONTAGE

VAKBEURS RECYCLING

=

Standnummer

I122

Standnummer

D133

120

119

G119

I126

G128 I129

H124

J123

G120 H119

H120

I122 J121

H118 I121

I120 J119

G118

H117 I119

SORTEREN & VERWERKEN

H114 I115

I118

J122

J118

K117

K121

K125

K122

L126

L125

L120

Legenda

Restaurant Horeca Richting

Entree

Standnummer

L131

Standnummer

B118

Toilet Gehandicapten

toilet

H112

I111

I113

I112

J115

J114

J112

K113

K111

K114

L115

L114

Ticket

controle

Kennis

Theater

Wardrobe

Standnummer

Bussiness

lounge

K117

Network

plein

Demo

plein

106

G105

Match &

Meet

Area

Kennis

Theater

Business

Lounge

H106

H110

I110

I106

J110

J106

L112

L108

Standnummer

E124

102 G103

G102

J104

Standnummer

A116

H101

H102

I102

J101

K101

C107

G128

JENG IOT B.V.

KEY-TEC BVBA

C102 KNAPZAK BENELUX B.V.

.vakbeursrecycling.nl

E116 KOK LEXMOND B.V.

H124

H120

D102

B102

G120

H106

E123

C115

D106

H114

B126

C112

D128

L115

I122

L126

B121

I115

K125

K128

B108

F121

KOMPTECH/ MCCLOSKEY

KOOI SECURITY

KUNSTSTOF RECYCLING NEDERLAND

KUNSTSTOF RECYCLING VAN WERVEN B.V.

KW SUPPLY MAGNEETSYSTEMEN

LASBEDRIJF ALPHEN B.V.

LOSBERGER DE BOER

LUBO RECYCLING SOLUTIONS

LUXOBIN AFVALSYSTEMEN

LYBOVER RECYCLING (BULK .ID)

M.C. TEC B.V.

MACHINE FABRIEK EMMEN B.V.

MATECH B.V.

MB DUSTCONTROL B.V.

M-TECH NEDERLAND B.V.

MULLER BELTEX

MUTSAERTS INTERNATIONAL

N.M. HEILIG B.V.

NEW WEST GYPSUM RECYCLING

NOTENBOOM TECHNIEK B.V.

OBA BULK TERMINAL AMSTERDAM

OMS4BUSINESS B.V.

B132

F111

G105

E111

A123

C119

A102

D124

A104

J112

J123

D133

L131

C126

L130

I113

J104

F109

B122

I132

G102

B118

K117

E124

H119

D130

OVERDIE METALS B.V.

PAAL GMBH

PIETERBAS AUTOMATISERING

PLASTICBASE INTERNATIONAL B.V.

RECUPERMA BVBA

REKO INDUSTRIAL EQUIPMENT B.V.

RETOURMATRAS B.V.

REUKEMA

REWALD GMBH

RH TRADING B.V.

RIGTER HANDELSONDERNEMING B.V.

RKR RECYCLING

ROTAR INTERNATIONAL B.V.

RVB INFRA HARDERWIJK B.V.

SAES INTERNATIONAL B.V.

SAVAL B.V.

SCHENK B.V.

SCHOELLER ALLIBERT

SCRATCH RECYCLING SOLUTIONS

SHERPA MINI-LOADERS

SIDALCO B.V.

SMART EQUIPMENT

SMET RENTAL

SMO BVBA

STICHTING ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE

STICHTING HAPPY SMILE

A115 STOEVELAAR RECYCLING B.V.

A116 STOEVELAAR RECYCLING B.V.

E102 SULO NEDERLAND B.V.

D114 TECHSPERTS

L132 U GAAT BOUWEN B.V.

J122 V!P SAFETY

E118 VAN BEMMEL RECYCLING

B111 VAN DER SPEK VIANEN B.V.

A101 VAN IERSEL, LUCHTMAN ADVOCATEN N.V.

D129 VAN PELT RECYCLING

K126 VAN ‘T HOF HAVEN & INDUSTRIE SERVICE B.V.

D115 VAV CONVEYOR COMPONENTS & SOLUTIONS

I106 VDL CONTAINERSYSTEMEN B.V.

J121 VDWBOUWMATERIEEL B.V.

K121 VECO VOS B.V.

K114 VISION PARTNERS B.V.

L125 VISSER ASSEN B.V.

I106 VSU

G130 WIRTGEN NEDERLAND B.V.

A102 WOLKAT

G119 ZEEFVERHUUR.NL

I111 ZENROBOTICS LTD.

MATCH & MEET PLEIN AFVALGIDS.NL

NETWERKPAVILJOEN PROJECT OCEAN SOLE

RecyclePR

RecyclePR

.eu 83

.eu


www.m-tech.be

BruggenB ouwers

tussen omgeving en

ondernemerschap

Onze expertise

– Milieu, natuur en ruimtelijke ordening

– Technisch en juridisch omgevingsadvies

– Milieucoördinatie

– Milieueffectrapportage

– Veiligheidsrapportage

Vestigingen

Hasselt - Brussel - Gent - Namen

Roermond - Dordrecht

m-tech_BE_2018_adv95x130_louwersgroep_vs01.indd 1 10/01/18 13:43


‘WIJ HOEVEN NIETS TE DOEN,

DE OVERHEID BEZORGT ONS WERK’

Relatiebeheer. Dat is de belangrijkste reden voor Hubert Neelen, senior consultant bij M-Tech in Nederland en zijn Belgische collega Peter

de Bruyne, senior consultant voor België om aanwezig te zijn op de Vakbeurs Recycling. “Het is de meest efficiënte manier om in korte tijd

al onze 150 relaties in de branche te spreken.

belangrijk blijft. En anticiperen op nieuwe wetten

levert altijd weer extra werk op.” Volgens

Neelen is dat in Nederland erger dan in België.

“In België is men wat afwachtender. Kijkt men

eerder de kat uit de boom. Maar daardoor ontstaan

er ook minder vaak onwerkbare situaties

voor bedrijven, zoals nu in Nederland rondom

stikstof en PFAS wel het geval is. Daar zijn de

regels echt doorgeslagen, als je het mij vraagt.”

Maar uiteindelijk levert het M-Tech klandizie

op. “Het is vandaag de dag voor bedrijven

bijna niet meer zelf te doen en de nieuwe Omgevingswet

zal het er ook niet makkelijker op

gaan maken.” ❚

Dat zijn recyclagebedrijven en bedrijven die met

gevaarlijke stoffen werken”, stelt Neelen. ‘En

dat doen we al sinds de eerste keer dat de beurs

plaatsvindt.” M-Tech komt zelf niet met een speciaal

product of noviteit naar de beursvloer.

“Dat bedenkt de overheid voor ons”, vertelt de

consultant lachend. “Bij iedere wetswijziging of

nieuwe norm bezorgen ze ons nieuwe opdrachten.

In het verleden ging dat regelmatig over

asbest, vorig jaar waren het de kunstgrasvelden

en de nieuwe Omgevingswet en dit jaar zijn het

de soaps rondom PFAS en Stikstof. Wij van M-

Tech zijn eigenlijk niets meer dan vertalers. We

vertalen de bedrijfsstrategie van onze klanten

naar rechten zodat ze aan de regels voldoen en

vervolgens vertalen we de regelgeving naar de

uitvoering.” Volgens Neelen is het mooie aan

de recycagebranche dat er drie mechanismen

zijn waardoor het speelveld regelmatig verandert.

“Dat zijn regelgeving, marktwerking en

techniek. Op al die vlakken verandert regelmatig

iets, waardoor ons werk als adviesbureau

‘Bij iedere

wetswijziging

of nieuwe norm

bezorgt de overheid

ons nieuwe

opdrachten’

Standnummer

I122

RecyclePR

RecyclePR

.eu 85

.eu


WWW.FLEXIEVER.BE

NIEUWE

MODELLEN

FLEXIEVER GARDEN

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

230 V - 0,21 KW

1294 X 944 X 1088-1391 MM

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H): / / / / / / / / / / / / / / / / /

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

110 KG

1088 - 1391 MM

NIEUWE MODELLEN

• Vlakdekzeef: enkeldeks, dubbeldeks en dubbeldeks met 3 fractiescheiding.

Verschillende formaten

• Trommelzeef: lengte trommel: 1600 mm, Ø: 1200 mm

• Stationair: kan verplaatst worden via de lepels van een heftruck

• Motor: 3 x 400 W

DEMOSITE/

PLAYGROUND

FLEXIEVER MINI SCREENER

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

2311 X 1302 X 1320-1500 MM

2311 X 841 X 1364 MM

260 KG

1320-1500 MM

AFSPRAAK

OP ZATERDAG

OOK MOGELIJK

DEMO TERREIN

Op de terreinen van de constructeur (SMO Machinebouw in Eeklo) is er

voldoende ruimte, materiaal en machines aanwezig om demonstraties

te geven. Wenst u ook een demonstratie of de mogelijkheid om eens de

machine te testen? Neem gerust contact op en wij vertellen u graag

wat de verschillende opties zijn: +32 9 219 93 85 of info@flexiever.be

FLEXIEVER MINI SCREENER TRAILER

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

3669 X 1790 X 1956 MM

3678 X 3720 X 1956 MM

680 KG

1956 MM

CONTACTEER ONS VOOR DEMO’S, DEMONSTRATIES, BEDRIJFSBEZOEKEN…

BEZOEK ONZE SITE EN ONTDEK DE NIEUWE MODELLEN IN HET GAMMA.

WWW.FLEXIEVER.BE

FLEXIEVER MINI SCREENER TRAILER BASIC

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

3165 X 1750 X 1510 MM

475 KG

1500 MM


MOBIELE EN COMPACTE ZEEFMACHINES

SMO zet tijdens de vakbeurs Recycling in op de compacte en mobiele zeefmachines op aanhangers van Flexiever. “Juist nu bedrijven willen

besparen op grond- en transportkosten zijn dat populaire producten”, stelt Michael de Craene van SMO. “Vooral bij hoveniers en verhuurbedrijven

slaan deze modellen aan.” De Craene neemt daarom de Flexiever MS Trailer en de Flexiever MS Trailer Basic mee naar Gorinchem.

De compacte zeefmachines zijn niet alleen klein en makkelijk op een aanhanger te vervoeren, ze zijn ook snel inzetbaar, gemakkelijk te transporteren.

Deze mini screeners, gemonteerd op het chassis

van een aanhangwagen kunnen gemakkelijk ingezet

worden in de sector van bodemonderzoek of

andere toepassingen waarbij zeefwerken van kleine

volumes vereist zijn. Door het wegnemen van

de lichtbalk ontstaat onder de zeef een U-vormig

chassis waardoor de machine gemakkelijk kan verreden

worden. Hiervoor is speciaal een onderbroken

wielas voorzien. Bij de MS Trailer Basic kan

manueel worden uitgesorteerd aan het zeefdek

en de machine kan uitgerust worden met een vernevelinstallatie

inclusief waterpomp en reservoir

van 50 l. De machine kan aangevuld worden met

een minigraver, bobcat, schop en transportband

en is geschikt voor het zeven van compost, zwarte

grond, zand, houtchips, granulaten, biomassa, insecten,

steenkool, aardappelen en zaden. De MS

Trailer staat in rijmodus in de lengterichting van

de aanhangwagen. Wanneer er gezeefd wordt,

draait de Mini Screener 90°. Hierdoor valt de grove

en fijne fractie links en rechts van de aanhangwagen

en wordt er zo altijd een vrije doorgang

gecreëerd. Daarnaast wil De Craene de Flexiever

Garden op de beursvloer laten zien: een zogenaamd

kruiwagenmodel die beschikt over een

praktisch elektrisch aangedreven 1-deks mini-zeef.

“Daardoor is de machine makkelijk verplaatsbaar

en kan ze overal ingezet worden. Ze kan beladen

worden met een schop of via een transportband.”

De compacte zeefmachines zijn niet alleen klein

en makkelijk op een aanhanger te vervoeren, ze

zijn volgens De Craene ook snel inzetbaar, gemakkelijk

te transporteren en door bijna iedereen te

bedienen. “Ik zie dat de compacte modellen ook

steeds vaker worden aangeschaft door bodemonderzoekbedrijven.”


Standnummer

E124

RecyclePR

RecyclePR

.eu 87

.eu


FINGER SYSTEMS

FINGER SYSTEMS

HIGH TENSILE

QUARRY SCREENS

HIGH TENSILE

QUARRY SCREENS

PIANO WIRE

SCREENS

PIANO WIRE

SCREENS

CONVEYOR

ROLLERS & IDLERS

CONVEYOR

ROLLERS & IDLERS

SELF-CLEANING

FLEXI SCREENS

Do you need screen mesh?

Are you tired of being asked for mesh

measurement details?

Do you need screen mesh?

All we need is:

• The brand of your machine

• measurement The deck (top, middle details? or bottom)

• The aperture of the screen

We All we will need do the is: rest!

• The brand of your machine

Harpscreen • The deck (top, is the middle UK’s or largest bottom)

manufacturer • The aperture of of screening the screen media

We will do the rest!

Are you tired of being asked for mesh

With almost 25 years of manufacturing

experience, we know what we are doing!

Harpscreen is the UK’s largest

manufacturer of screening media

Manufactured

and With despatched

almost 25 years of manufacturing

to experience, Europe within we know what we are doing!

3-5 working

days Manufactured

and despatched

to Europe within

3-5 working

Call

days

us today on:

+44 (0)845 2020 300

Justine.Bollet@harpscreen.com

harpscreen.com

Call us today on:

+44 (0)845 2020 300

Justine.Bollet@harpscreen.com

harpscreen.com

Come visit us at stand A22


KWALITEITSZEVEN UIT ENGELAND

Het is niet de eerste keer dat ze op de Recyclebeurs in Gorinchem staan. Deze editie staat het uit Engeland afkomstige Harpscreen er met een

duidelijke missie: expanderen op het vasteland. Justine Bollet van Harpscreen vertelt: “We tonen er onze zeven op frames, begeleid van goede

informatie omtrent onze producten. Deze beurs geeft ons een uitgelezen mogelijkheid om te tonen hoe hoog de kwaliteit van onze zeven is.”

Voordat Harpscreen deelnam als exposant aan

de Recyclingbeurs in Gorinchem deed men nog

niet veel zaken in Nederland. “We hadden toen

twee klanten die regelmatig bij ons bestelden.

Inmiddels is ons netwerk van klanten uitgebreid

en zijn we klaar voor de volgende stap. Dankzij

Gorinchem en de contacten die we daar legden,

verkochten we vanaf november 2018 voor

€ 3.000 aan producten, terwijl we in 2019 inmiddels

voor € 76.000 aan materiaal hebben

verkocht in Nederland. We willen verder groeien.

De beurs geeft ons de mogelijkheid om direct in

contact te komen met mogelijke distributeurs en

onze bestaande klanten.” Hoe wordt Harpscreen

momenteel verdeeld in de Benelux? Bollet antwoordt:

“Door vijf distributeurs. Onze ambitie is

echter om binnen vijf jaar in ieder Europees land

vertegenwoordigd te zijn. Door in Nederland

meer verdelers aan boord te halen, kunnen we

ook ons servicenetwerk sterk uitbreiden.”

Levertijd gemiddeld vier werkdagen

Distributeurs van Harpscreen plaatsen bestellingen

om op voorraad te leggen. Daarmee wordt de eerst

nood gelenigd. “We hebben gaas op voorraad met

openingen van 1 mm 2 tot 150 mm 2 met een keuze

in twee à drie draaddiameters. Daarnaast hebben

we ‘slotted mesh’ en ’self cleaning mesh’ op

voorraad. Indien er een speciale wens is vanuit de

markt of er moet voor servicedoeleinden iets met

spoed geleverd worden, dan sturen wij de goederen

rechtstreeks op vanuit Engeland. We hebben

bij onze bedrijven in Ierland en Engeland namelijk

alles op voorraad”, aldus Bollet. Wat is de levertijd?

“Elke dinsdag en vrijdag hebben we transport naar

Europa, via Calais. Dat houdt in de praktijk in dat

de levertijd nooit langer dan drie tot vier dagen zal

zijn. We werken met snelle transporteurs.”

Sinds 1997

Harpscreen is in 1997 in Ierland opgericht. In

2003 opende men in het Verenigd Koninkrijk een

extra depot, inmiddels een volwaardige vestiging.

“Harpscreen bevindt zich in Engeland tussen Liverpool

en Manchester en verzorgt alle ‘next day

deliveries’ voor Engeland. We onderscheiden ons

door een uitmuntende kwaliteit en produceren als

OEM-producent ook voor grote machinebedrijven.

Ons productieproces bestaat uit een combinatie

van hand- en machinaal werk, ook de assemblage

geschiedt handmatig. Daarmee hebben we altijd

een goede controle op de kwaliteit. Het gaas dat

door ons geleverd wordt is probleemloos en mag

zich verheugen op zeer goede recensies.” ❚

Standnummer

I118

Elke dinsdag en vrijdag hebben we transport naar Europa, via Calais

RecyclePR

RecyclePR

.eu 89

.eu


Smet Rental

www.smetrental.com - info@smetrental.com

Verhuur van recyclingmachines en brekers

voor korte of lange termijn:

Zeven

Brekers

Windshifters en scheiders

Magneten

Transportbanden

Sorteercabines

Bekijk nu ons groot gamma via onze website !

Smet Verhuur

Havinkbeekstraat 24, IZ Aven Ackers

9130 Verrebroek

www.smetrental.com - info@smetrental.com

+32 3 773 54 69

Wij werven aan :

CHAUFFEURS CE (uitzonderlijk transport)

MECHANIEKERS

Aarzel niet om contact op te nemen


VERREBROEKSE GASTVRIJHEID IN GORINCHEM

Ze mogen niet ontbreken op de Recyclebeurs in Gorinchem. De marktleider

op het gebied van verhuur van mobiele zeef-, breek-, windshiftinstallaties

en andere recyclagemachines is en blijft Smet Rental uit het Belgische

Verrebroek. De verhuurmogelijkheden van het bedrijf zijn eindeloos en

daarvan kunt u zichzelf gaan overtuigen in Gorinchem. Uiteraard wordt u

op de stand ontvangen met de bekende gastvrijheid van het bedrijf, want

Smet Rental draagt al zijn klanten een warm hart toe. Valérie Smet: “We

verheugen ons er nu al op om bij te praten en te tonen waartoe wij in

staat zijn. Ons volledige huurprogramma komt onder de aandacht.” Smet

Rental is marktleider op het gebied van brekers en het assortiment is dan

ook zeer ruim. Dat strekt van afvalbrekers, houtbrekers, steenbrekers tot en

met bandenbrekers. Wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws

op het gebied van verhuur van mobiele installaties en wil genieten van de

sfeer, is van harte welkom op de stand. ❚

Standnummer

K117

GEMODIFICEERDE SLOOP-SORTEERGRIJPER IS EEN WINNAAR

Bekend van de rode uitrustingsstukken en geroemd om de kwaliteit: ook ROTAR geeft weer acte

de présence. Louis Broekhuizen en zijn team komen zeker niet met lege handen, maar met groot

nieuws. “We tonen er onze gemodificeerde sloop-sorteergrijper. Machines vanaf de RG30 worden

standaard uitgerust met een dubbele motor. Deze motoren werken samen voor meer standvastigheid.

In samenwerking met Steelwrist heeft Rotar de volhydraulische snelwissel geïntegreerd in

de bovenkop. Hiermee wordt gewicht bespaard, is alles compacter, servicevriendelijker en blijft de

hydrauliek binnen de adapter. De aanpassing voor Lehnhoff is ook al gereed en aan de variant

voor Oil Quick wordt momenteel gewerkt.” Een andere verbetering is het verdwijnen van de verstevigingsrib

in de middenschalen. “De stevigheid komt nu uit door dikkere en diepere zijwanden.

Met deze oplossing kun je obstructievrij werken. De ronde buizen bovenin zijn verzwaard uitgevoerd,

alsmede de geperforeerde plaat”, schetst Broekhuizen. Hij somt nog tal van modificaties op

die deze sloop-sorteergrijper tot een echte winnaar maken. “Het is de moeite waard om langs te

komen op onze stand om de vele ontwikkelingen zelf te bekijken.” ❚

Standnummer

L131

SORTEERWERK DOOR EEN ROBOT UITGEVOERD? DAT KAN!

Voor Bollegraaf Recycling Solutions is de Recyclingbeurs in Gorinchem de ideale

plaats om te laten zien welke installaties men heeft gebouwd en welke

techniek daarachter schuil gaat. Leendert Rijneveld van Bollegraaf: “We zijn

een hele trouwe exposant en elk jaar aanwezig. We spreken onze klanten op

de beurs, die bijna allemaal komen. Behalve dit een goede relatiebeurs is, is

het ook nog eens een heel gezellig evenement. Voor de naamsbekendheid

hoeven we er niet te staan, we zijn inmiddels meer dan zestig jaar actief in de

sector.” Een prachtige noviteit die Bollegraaf zal tonen, is een heuse sorteerrobot

die men in Lochem heeft mogen leveren. “De robot is onderdeel van

het kwaliteitscontrolesysteem. Er zijn geen grote aanpassingen nodig aan de

sorteerlijn, de robot is makkelijk bij de band te monteren. Dankzij machinevision

ziet de robot wat er voorbijkomt en grijpt hij letterlijk in als er plastic of

papier op de band ligt. De arm is uitgerust met een gripper en de robot pakt

moeiteloos het afval dat niet thuishoort op de band eruit.” ❚

Standnummer

C115

RecyclePR

RecyclePR

.eu 91

.eu


MAXIMAAL VOORDEEL UIT HET RECYCLING PROCES

De afgelopen tien jaar heeft RKR Recycling zich geprooleerd als een specialist op het

gebied van recycling van autokatalysatoren. Door het werken met eigen gespecialiseerde

De afgelopen

apparatuur tien jaar

halen heeft

we RKR

niet Recycling

alleen zelf zich

veel geprooleerd

voordeel uit als

het een

hele specialist

proces.

op het

gebied van recycling van autokatalysatoren.

U als klant prooteert Door

optimaal het werken

mee.

met eigen gespecialiseerde

apparatuur halen we niet alleen zelf veel voordeel uit het hele proces.

U als klant prooteert optimaal mee.

VOOR DE WERKELIJKE WAARDE

VAN UW KATALYSATOR

DE GROOTSTE INKOOP & RECYCLING

VOOR DE WERKELIJKE WAARDE

VAN AUTOKATALYSATOREN VAN UW KATALYSATOR IN NEDERLAND

DE GROOTSTE INKOOP & RECYCLING

VAN AUTOKATALYSATOREN IN NEDERLAND


GROTE AANTREKKINGSKRACHT

Al vanaf de eerste editie van de Recyclingbeurs in Gorinchem laten ze zien

hoe groot hun aantrekkingskracht is. Of beter gezegd, die van hun industriële

magneten. KW Supply Magneetsystemen heeft als corebusiness het ontwikkelen

en produceren van magneetinstallaties. Rob Krebs, CEO bij KW Supply,

zegt er het volgende over: “We bestaan al dertig jaar, dus binnen de sector

behoeven we geen speciale introductie. Deze beurs is vooral heel belangrijk

voor ons in het kader van relatiebeheer. We opereren met onze producten

wereldwijd, maar de Recyclingbeurs Gorinchem is een mooie thuiswedstrijd

voor ons en onze klanten in de buurt.” De elektrohefmagneten van het bedrijf

worden veelvuldig toegepast in de recyclage. “Eigenlijk kom je ons tegen op

iedere plek waar metaal opgetild moet worden. Van kleine deeltjes tot enorme

objecten, we hebben overal de juiste magneet voor. Op de beurs laten we dat

mooi zien door middel van informatieve video’s. Het is voor iedereen een gezellig

evenement en lekker dicht bij huis.” ❚

Standnummer

G120

SAMEN JUBILEUM VIEREN OP DE BEURS

Wat is er mooier dan samen een jubileum te mogen vieren? Bronneberg was

van meet af aan deelnemer aan de Recycling beurs in Gorinchem en daarmee

nu ook medejubilaris met de tiende editie hiervan. Ook dit jaar hebben zij

gekozen voor een prominente plek in de hoek van de ‘Metaalrecycling’. Op

het grote HD-ledscherm van 4 x 3 m wordt het leveringsprogramma aan recyclagemachines

en -lijnen op een duidelijke manier in beeld gebracht. Er gaan

ook machines mee naar de beurs. Uiteraard zal Bronneberg de zeer succesvolle

Bronneberg Kabelpellers en Alligatorscharen demonstreren. Extra aandacht

voor ‘the new kid on the block’ is er in de vorm van de Rotobec grijpers. Deze

zijn nog relatief nieuw zijn voor hun werkgebied, maar de mooie referenties

aan gebruikers liegen er niet om. Last but not least krijgen uiteraard alle belangrijke

vertegenwoordigingen zoals MG Kabel-Recycling, de rotorscharen van

Forrec, de autopersen van Roter en de hydraulische knipscharen van Holmatro

hun verdiende aandacht. ❚

Standnummer

A125

RECYCLAGE VAN KATALYSATOREN

Op de Recyclingbeurs Gorinchem krijgt u een kijkje in de wereld van de recyclage

van katalysatoren. Europa’s grootste recycleerder van katalysatoren, RKR

recycling uit Zwolle, geeft er acte de présence. Wanneer bij RKR recycling een

katalysator binnenkomt, wordt het keramische deel dat zich binnenin bevindt

verwijderd. In dit keramische deel zit het edelmetaal platina verwerkt,

of palladium of rodium, afhankelijk van de brandstof waarop de betreffende

auto heeft gelopen. De focus ligt compleet op het recycleren van

katalysatoren (en roetfilters, waar ook edelmetalen in verwerkt zitten). In

Zwolle passeren er pakweg 20.000 katalysatoren per week de revue, dat is

inclusief de productie die RKR recycling voor derden draait. Het grootste

deel van de apparatuur waarmee dit werk verricht wordt is mede door RKR

recycling zelf aangepast, verbeterd en doorontwikkeld. Momenteel zijn zij

de grootste van Nederland binnen dit vakgebied. Door te

blijven innoveren kan RKR recycling naar behoefte elke

keer opschalen. Hun doel is om uiteindelijk de grootste

katalysator recycleerder van de wereld te worden en de

Recyclebeurs in Gorinchem is een mooie gelegenheid om

het netwerk uit te breiden. ❚

Standnummer

D133

RecyclePR

RecyclePR

.eu 93

.eu


www.bollegraaf.com • info@bollegraaf.com

Naamloos-4 1 17-09-19 10:19

Storten. Stapelen. Aanpassen. Verplaatsen.

HET UNIEKE BETONBLOCK®-SYSTEEM

>5000 CUSTOMERS

IN >5 0 C O U N T RIE S

Met voorsprong de beste!

• Een duurzaam mallensysteem

• Hoogwaardige staalvormen

• Uiterst nauwkeurig dankzij de

beste productietechnieken

• Het meest stabiele stapelsysteem

• Uniek en uitgebreid assortiment

• Productietechnieken zorgen voor duurzaamheid op lange termijn

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

Headquarters Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com |

BB adv 197x130mm NL.indd 1 20-09-19 22:28


GPS-SYSTEMEN OP UITRUSTINGSSTUKKEN VERMIJDEN STILSTAND

De uitrustingsstukken en sloopwerktuigen van

NPK - goed voor het zware werk en de lange

adem - blijven voor Demtech de belangrijkste

productgroep. Op de beurs zet Demtech de compacte

NPK Pinchcutter in de schijnwerpers. “Een

sorteergrijper met een stevige bijt”, licht Arthur

Polak toe. “Die knijpt tot 600 ton. Dat is niet

slecht voor een schaartje van 125 kilo. Hij wordt

veel ingezet bij renovaties. Heel makkelijk om

leidingwerk stevig vast te pakken, stuk te trekken

en te knippen.” Daarnaast wordt ingezet op

draadloze gps-systemen. “Bedrijven gaan mondjesmaat

de draaiuren van hun machinepark in

de gaten houden. Op de meeste kranen zitten

ze al, maar dat kan dus ook voor uitrustingsstukken.

Zeker als je een werk ver weg hebt, is

het prettig om te weten hoeveel draaiuren je

betonschaar of sloophamer telt. Dan weet je

of je die klus nog af krijgt of dat er voor die

tijd nog onderhoud aan gepleegd moet worden.

Dan dreigt stilstand. Dat kun je voorkomen door

al je materieel met gps-systemen uit te rusten.”

Demtech heeft daarvoor in eigen huis het ATS

systeem ontwikkeld. Polak: “Ook heel geschikt

voor staalbakken en containers, die worden nog

wel eens gestolen.” Demtech heeft ondertussen

200 ATS gps-systemen op voorraad en kan snel

leveren. ❚

Standnummer

K130

DE NIEUWSTE SHREDDERS VOOR EEN PERFECT EINDPRODUCT

Wie zoekt naar machines met een perfecte prijs-prestatie verhouding,

zal op de Recycling Beurs Gorinchem zeker slagen. Dit jaar presenteert

Stoevelaar namelijk twee machines op de beurs die daaraan voldoen.

In de hal bij Stand A115 vindt de bezoeker de Hammel 750 voorbreker.

De bekende Hammel voor- en nabrekers zijn betrouwbare shredders voor

het verkleinen van groenafval, metaal, sloophout, aluminium, papier,

etc. De andere machine die buiten op het demoterrein gepresenteerd

zal worden is de Targo 3000 van Neuenhauser. Een universeel inzetbare

single-shaft shredder. Deze langzaamdraaier is zeer ruim inzetbaar o.a.

in biomassa, afvalhout, bedrijfsafval en zoals op de beurs te zien is deze

shredder perfect voor in groenafval. Stoevelaar Recycling biedt de markt

professionele shredders, chippers, zeef- en sorteertechnieken van onder

andere MORBARK, HAMMEL, BANO, STARK, DSS en NEUENHAUSER.

Ze zijn leverbaar als rups-, wiel- en stationaire uitvoering, diesel of elektrisch

aangedreven. ❚

Standnummer

A116

NIEUWE GROTE LUCHTTAFEL VOOR NOG MEER CAPACITEIT

Net als voor de Recycling Beurs in Gorinchem zelf is dit voor Lybover RECY-

CLING (BULK.ID) ook de tiende editie waaraan men deelneemt. Business Unit

Manager Bart Vanpoucke toont er enkele nieuwe machines en licht alvast een

tipje van de sluier op: “Allereerst stellen wij op de beurs de nieuwe TrennSo

luchttafel voor. Deze nieuwe, grotere luchttafel heeft nog meer capaciteit en

een totaal nieuw ontwerp. Hij wordt ingezet voor het scheiden van kunststof

en koper van koperkabels, metaal van plastic en hout van glas. De machine

scheidt dus zwaar ten opzichte van licht.” Traditioneel laat Lybover RECYCLING

de HAMOS elektrostatische luchtscheiding zien. Vanpoucke: “Hiermee kunnen

kunststoffen per type gescheiden worden, waaronder ook de zwarte kunststoffen.”

Dit jaar wordt ook de metaaldetector voorgesteld aan het publiek. “Met

de metaaldetector worden metalen deeltjes geheel automatisch gescheiden

van kunststof”, aldus Vanpoucke. Verder mag dit jaar de hamermolen van Haas

Recycling niet ontbreken. “Deze breker verkleint hout, kunststof en aluminium,

waaronder kozijnprofielen”, besluit Vanpoucke. ❚

Standnummer

H114

RecyclePR

RecyclePR

.eu 95

.eu


SLIJTVAST STAAL

ACIER RÉSISTANT À L’ABRASION

HOGERE PRODUCTIVITEIT DOOR

SUPERIEURE VERWERKBAARHEID

• Diktes : vanaf 3,2mm!

• Nauwkeurige diktetoleranties, zeer goede oppervlaktegesteldheid

• Zeer goede vlakheid

Officiële verdeler:

www.QUARD.ME

De Jong & Lavino Steel Supply & Processing Group

info@jola.group

www.jola.group


DE TOP EN FLOP IN ELKE SCHAKEL

VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet recycleerbaar

zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valerie Clarysse

Top in ecodesign: geluid dempen met pvc afval

De voorbije 25 jaar ontwikkelde Deceuninck tal van producten en processen

om gerecycleerde pvc te verwerken. Dat leidde onder meer tot de

productie van geluidswanden die grotendeels bestaan uit gerecycleerd

U-PVC en die zelf voor 100% recycleerbaar zijn.

Flop in ecodesign: onherstelbare wasmachines

De meest voorkomende fout bij sommige wasmachines is een defecte

LNK fiche. Herstellingskost: om en bij de 1,5 euro. Helaas kan de fiche

bij verschillende merken niet worden vervangen omdat de producent alle

elektronische onderdelen in een gel heeft vastgemaakt. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 97

.eu


SCRAP AND DEMOLITIONTOOLS Oranjelaan 35

2382 PK Zoeterwoude

www.demtech.eu

Tel. 071-581 00 00

Als productie een rol speelt in uw processen

SCE Scrap King

van Gusella-Bakker

RECYCLING

DEMO@LYBOVER.BE

RECYCLING

Houtafval

Compost

Bouw- en sloopafval

Mobiele non-ferro scheider

Ontdek het volledige

gamma grijpers en

aanbouwdelen op

www.senex.be

Bakker Hydraulic Products

Voor België +32 (0)56 32 06 68 | info@senex.be

Voor Nederland +31 (0)481 37 47 57 | info@bakker-hydraulic.com

Rest Ijzer Non-ferro

www.lyboverrecycling.com

20190605GWWscrapking.indd 1 11/06/19 191002 Advertentie 11:33 Recycle Pro nr 4.indd 1 8/10/2019 13:59:52


RECYCLEPARTNERS

RecyclePR

AL VANAF € 595 PER JAAR KUNT U PARTNER ZIJN!

let op cover moet nog geplaatstw

Recyclepartners zijn

service pagina’s met

een overzicht van de

meest gerenommeerde

toeleveranciers voor de

afvalverwerking, sloop en

recycling.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be

WWW.RECYCLEPRO.EU

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE AFVALVERWERKING, SLOOP EN RECYCLING

Op de website van Recyclepro is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van Recyclepartners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over partners

direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

BEKA-LUBE NV

Demerstraat 32

3200 AARSCHOT

+32 16 64 09 26

E info@beka-lube.be

W www.beka-lube.be

BRONNEBERG

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

E info@bronneberg.nl

HARPSCREEN INTERNATIONAL LTD

Tyrone House, Haydock Lane,

Haydock Ind Estate

WA11 9UY MERSEYSIDE (UK)

T +44 845 20 30 300

F +44 845 20 20 400

E sales@harpscreen.com

W www.harpscreen.com

KEY-TEC

Papdijk 16A

9180 MOERBEKE

T +32 9 326 00 99

F +32 9 326 00 88

E contact@key-tec.be

W www.key-tec.be

W www.bronneberg.nl

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

F +31 725 03 92 61

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

HEREMA BVBA

Baan naar bree 137 bus 3

3990 PEER

T +32 476 23 17 97

E info@herema.be

W www.herema.be

LASERTOPO

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@laboconstruct.be

W www.laboconstruct.be

E info@betonblock.com

3600 GENK

W www.betonblock.com

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

BINNENVAART VLAANDEREN VZW

Havenstraat 44

3500 HASSELT

T +32 11 23 06 06

F +32 11 23 06 09

E info@binnenvaart.be

W www.binnenvaart.be

W www.cltyres.com

DEMTECH BV

Oranjelaan 35

2382 PK ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

HUSQVARNA CONSTRUCTION

Avenue des Artisans 50

7822 ATH

T +32 68 25 13 62

E bds.customerservices@husqvarnagroup.com

W www.husqvarnacp.com/be-nl/

K.W. SUPPLY MAGNEETSYSTEMEN BV

Ophemertstraat 11

3089 JD ROTTERDAM

T +31 10 429 13 80

F +31 10 429 21 68

E info@kwsupply.com

W www.kwsupply.com/nl

RECYCLING

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.lybover.be

RECYCLING

MBS BVBA

Industrieweg 72

8800 ROESELARE

T +32 51 24 94 54

F +32 51 24 94 55

E info@mbsgroup.be

W www.mbsgroup.be

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

KEESTRACK

Taunusweg 2

3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

F +32 89 51 58 50

E info@keestrack.net

W www.keestrack.net

M.A.N. TRUCK & BUS BELGIË

Brusselsesteenweg 406 B

1730 ASSE

T +32 2 453 01 04

E mtb@man.eu

W www.man.be/nl

100 98 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Schatting 8 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

EVOQUIP COBRA 230R

TEREX FINLAY 883+ TRIPLE SHAFT

FAE STABI


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

MARLEX CVBA

Dirk Martensstraat 23

8000 BRUGGE

T +32 050 83 20 38

F +32 050 83 20 36

E advocatenkantoor@marlex.be

W www.marlex.be

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

RKR RECYCLING

Graham Bellstraat 25

8031 PL Zwolle

T +31 38 460 55 89

E info@rkrrecycling.nl

W www.rkrrecycling.nl

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

MOTRAC

Noorderlaan 612

2030 ANTWERPEN

T +32 3 360 11 11

F +32 3 360 11 10

E info@motrac.be

W www.motrac.be

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

RDS ELECTRONICS BVBA

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

8530 HARELBEKE

T +32 57 33 55 77

F +32 57 33 82 65

E info@rdselectronincs.be

W www.rdselectronincs.be

RECUPEL VZW

A. Reyerslaan 80

1030 BRUSSEL

T +32 2 706 86 18

W www.recupel.be

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

SMET RENTAL RECYCLING

Havinkbeekstraat 24

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.smetrental.com

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 2

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

TRAMAC NV

NAESSENS HYDRAULICS

Lange Ambachtstraat 9

9860 OOSTERZELE

T +32 9 362 88 09

W www.naessens-hydraulics.be

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

Avenue de l'Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

BVBA

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

schudzeef KS 3012

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

TWIN TRADING BVBA

Vliegplein 4

MACHINES & TOOLS

9991 ADEGEM

VOOR RECYCLING

T +32 497 13 14 15

E info@twintrading.be

W +32 www.twintrading.be

497 13 14 15

Vliegplein 4

9991 Adegem

België

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

100 102 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu

info@tt.be

www.tt.be

schudzeef KS 2015-2

breekbak VPCH 21


www.gmrecycling.be

VERKOOP I VERHUUR I HERSTELLINGEN

STOCKMACHINES DIRECT LEVERBAAR

Deze machines zijn ook beschikbaar in onze verhuurvloot! Ontdek ons volledig verhuurgamma op www.gmrecycling.be

Powerscreen Warrior 1800

3 fractie zeefmachine

Powerscreen Warrior 2100 - 3 fractie zeefmachine

Zeefbox met 3-assige aandrijving

Terex Ecotec TDS 820

Slow speed shredder

Terex Ecotec TTS 620T

Trommelzeef

www.gmrecycling.be

Krommeveldstraat 1

9971 Lembeke

BELGIUM

Email: info@gmrecycling.be

Phone: +32 9 378 39 47

Fax: +32 9 378 48 20

www.gmrecycling.be


BVBA

MACHINES & TOOLS

VOOR RECYCLING

Vliegplein 4 9991 Adegem Belgium +32 497 13 14 15 info@twintrading.be

www.twintrading.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!