Toonkunststemmen Oktober 2019

comtku

De Programmacommissie ofwel:

hoeveel haken en ogen zitten er aan een Toonkunstprogramma?

Voorzitter Roland heeft in het

onbekend werk. Dat is goed

contacten tussen Eelko en de

Een volgend idee was de

Zijn voorstel luidt: organi-

Voor de pauze:

najaar 2016 een oproep voor een

voor de inkomsten. De finan-

NS harmonie is er gesproken

uitvoering van het War

seer een concert met wer-

Gabriel Faure

nieuwe programmacommissie

ciën spelen dus ook een be-

over een nieuwe samen-

Requiem van Britten samen

ken van componisten uit de

Pavane

VOORUITBLIKO

gedaan. Anneloes, Karin, Lex,

Martijn en Knut hebben aan deze

oproep gehoor gegeven. Daarnaast

hebben Roland als voorzitter

van het bestuur en Jos als dirigent

een rol in deze commissie.

langrijke rol, temeer omdat

de laatste jaren er een dalende

tendens gaande is met

betrekking tot de bezoekersaantallen

van onze concerten.

Zelfs met de Mattheus

werking. Het succes van

2015 van het programma in

het Spoorwegmuseum zou

wellicht een vervolg kunnen

krijgen. Het voorstel dat de

NS’ers hebben gedaan vond

met het Residentie Bachkoor

uit Den Haag, het andere

koor van Jos. Ook zij hadden

hun planning voor 2020 al

voltooid en daar viel niet in

te schuiven. Inmiddels was

verschillende landen van

de bevrijders. Het heeft

bovendien als voordeel dat

we vanwege dit bijzondere

karakter subsidie uit fondsen

niet is uitgesloten.

R. Vaughan Williams

Dona nobis pacem

Na de pauze:

S. Rachmaninoff

Bogoroditse Devo

Wat doet deze commissie (kort-

Passie trekken we geen volle

Jos muzikaal gezien ech-

het Promenadeorkest vast-

L. Bernstein

weg Proco)? Zij maakt een voor-

zalen meer. Bovendien is de

ter minder interessant. En

gelegd.

Een programma samenstel-

Chichester Psalms

stel voor een meerjarenprogram-

subsidie van overheidswege

omdat het repertoire van de

len met werken uit de landen

ma van uit te voeren werken. Dit

in de loop van de tijd minder

combinatie harmonieorkest

We zijn op zoek gegaan naar

Engeland, Frankrijk, Amerika

voorstel leggen we voor aan de

geworden en is het spon-

en gemengd koor beperkt is,

werken voor Toonkunst en

en Rusland met niet te veel

ALV en de leden van Toonkunst

sorschap van de RABO tot

zijn we er niet in geslaagd

het Promenadeorkest. Het

solisten en een orkest met

nemen daarover een besluit.

een eind gekomen. Met deze

om tot een voor beide partij-

thema Bevrijding leverde

weinig extra instrumenta-

uitgangspunten in gedachten

en bevredigende invulling te

niet heel veel werken op en

listen vraagt weer zoeken

zijn we over de jaren 2019

komen.

we hebben dat idee toen los-

naar composities die aan die

Als start zijn we in 2016 en

tot en met 2021 tot een

gelaten. Voor het jaar 2020

voorwaarden voldoen. Na

2017 een aantal vergaderin-

mooi programma gekomen.

Vervolgens hebben we

hebben we een drietal pro-

meerdere overlegmomenten

gen bij Jos thuis in Den Haag

contact gezocht met het

gramma’s samengesteld en

en verschillende suggesties

geweest. Samen hebben we

Bevrijdingsprogramma

Utrechts Studentenconcert,

deze hebben we aan de ALV

hebben we dit programma

Wij gaan de komende maan-

een aantal uitgangspunten

10 mei 2020

een goed amateurorkest

voorgelegd. De Paulus van

nog voor de zomervakan-

den deze muziek repeteren

geformuleerd. Als eerste is

Bijzondere aandacht hebben

waarmee we enkele keren

Mendelssohn, een Russisch

tie afgekregen. Begin sep-

om dit programma voor u te

het uitgangspunt dat een

we gegeven aan de invulling

eerder tot mooie concerten

programma of de Messiah

tember heeft Jos ons laten

kunnen uitvoeren. Wij hopen

programma afwisselend

van het voorjaarsprogramma

zijn gekomen. Doordat zij

van Händel waren de keuze-

weten dat hij met weliswaar

dat u komt luisteren naar dit

moet zijn. Het moet een mix

2020. Dat is met veel in-

hun concerten voor 2020 al

mogelijkheden. Tijdens deze

een kleine wijziging akkoord

geallieerdenconcert.

zijn van bekend en minder

spanning en teleurstellingen

hadden gepland en een tus-

ALV is ook het thema Bevrij-

gaat met dit programavoor-

of onbekend werk. Dat is

gepaard gegaan. We hebben

sentijds concert in mei voor

ding weer besproken. Frank

stel.

Lex De Wever en

muzikaal interessant en het

van meet af aan de intentie

hen niet uit kwam, ging ook

Koen, een bas uit het koor,

Karin van Welt

koor beleeft ook plezier aan

gehad om er een bevrij-

deze mogelijkheid teloor. Het

heeft een suggestie gege-

Inmiddels staat in dit pro-

ander repertoire dan alleen

dingsconcert van te maken

bestuur had inmiddels wel

ven waarmee we verder zijn

grammaboekje het program-

het bekende. Echter we trek-

in verband met de viering

zondag 10 mei laten vast-

gegaan.

ma voor 10 mei 2020:

ken met bekende werken als

van 75 jaar bevrijding in

leggen in de grote zaal van

regel meer publiek dan met

Nederland in mei 2020. Door

Vredenburg.

More magazines by this user
Similar magazines