28.11.2019 Views

Doneren & Nalaten 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WWW.DONERENNALATEN.NL


NALATEN AAN DE LEPRASTICHTING

Er is nog een wereld te winnen: een wereld zonder lepra

Foto: Tom Bradley

In ons land komt lepra sinds de middeleeuwen

niet meer voor. Maar in tropische en subtropische

gebieden heeft lepra nog altijd vrij spel. Vooral

arme mensen met een verlaagde weerstand

worden getroffen. Gelukkig is er de afgelopen

vijftig jaar veel vooruitgang geboekt. Toch komen

er jaarlijks nog zo’n 210.000 nieuwe patiënten bij.

En dit is niet nodig want bij tijdige en preventieve

behandeling kunnen we besmetting voorkomen.

Lepra is besmettelijk en tast de zenuwen aan.

Met als mogelijk gevolg verlammingen, infecties,

blindheid en ernstige, onherstelbare verminkingen.

Minstens zo erg is dat veel leprapatiënten worden

buitengesloten en de rest van hun leven in eenzaamheid

doorbrengen. Daarom willen we leprapatiënten

zo vroeg mogelijk opsporen, behandelen

en helpen met revalideren, zodat ze weer gewoon

kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Uw testament

Tot lepra definitief de wereld uit is, hebben

leprapatiënten de hulp van de Leprastichting

nodig. Kunnen ze daarbij ook op u rekenen?

We zijn blij met elk bedrag dat u voor de

bestrijding van lepra in uw testament opneemt.

Geen erfbelasting

De Leprastichting is een ANBI, een Algemeen

Nut Beogende Instelling. Daardoor hoeft u

geen erfbelasting te betalen.

Vragen over nalaten?

Barry Jager beantwoordt graag al uw vragen

en neemt alle tijd voor u. Dit kan telefonisch.

Hij kan ook thuis bij u langskomen. Neemt u

gerust contact met hem op via 020 - 595 0531

of B.Jager@leprastichting.nl.

VRAAG DE GRATIS BROCHURE AAN

Een goed doel als erfgenaam maken, wat is een legaat, wat doet een notaris, hoeveel

een nalatenschap voor een medemens betekent en waarom nemen anderen de

Leprastichting op in hun testament? U leest het allemaal in onze gratis brochure.

U kunt deze aanvragen via leprastichting.nl/nalaten of bel ons op 020 - 595 0531.

Leprastichting

is lid van ILEP NL84 INGB 0000 050 500

BIC INGBNL2A

BTW NL 002959549B01

info@leprastichting.nl

www.leprastichting.nl


VOORWOORD

Doe iets bijzonders, doe het nu!

Hoe ouder we worden, hoe vaker we ons realiseren welke kansen we allemaal hebben gekregen in

het leven. Daarom besluiten we steeds vaker om iets terug te doen en iets bijzonders na te laten, of

te doneren.

Meer en meer mensen besluiten hun nalatenschap, of een deel daarvan te schenken aan een goed

doel. Doneren & Nalaten ondersteunt u graag, met de selectie van één of meerdere goede doelen die

u aanspreken.

Gaat uw voorkeur uit naar een goed doel op het gebied van gezondheid of welzijn? Naar cultuur of

internationale hulp? Of spreekt natuur, milieu of dierenwelzijn u juist aan? Bijna altijd is uw uiteindelijke

keuze een gevoelskwestie, omdat u zich met een onderwerp verbonden voelt.

De deelnemende organisaties met de ANBI-status, zijn vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Zo

kunnen zij iedere euro uit uw nalatenschap besteden aan het betreffende goede doel. Goede doelen

hoeven niet noodzakelijkerwijs een CBF-keur te hebben, maar het CBF controleert wel heel veel zaken.

Alleen grotere organisaties kunnen voldoen aan alle eisen van het CBF.

Doneren & Nalaten biedt u een uitgekiende selectie van toonaangevende, transparante organisaties

waarop u volledig kunt vertrouwen. Het ‘Goede Doelennetwerk’ bestaat uit de Nederlandse Notarisagenda

(NNA), notaris-online.nl en Doneren & Nalaten en heeft al ruim 30 jaar het vertrouwen van veel

toonaangevende goede doelen.

Veel leesplezier gewenst!

Joanie Roost

Projectmanager Doneren & Nalaten


INHOUD

COVER

WWW.DONERENNALATEN.NL

platform over

schenken, erven

en nalaten

Doneren & Nalaten is hét eerste

‘Omnichannel Platform’ over alle

mogelijkheden met betrekking tot

giften, schenkingen, legaten, donaties

en nalatenschappen aan Goede

Doelen.

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en

meld u aan voor onze nieuwsbrief!

donerennalaten.nl

Cliniclowns

CliniClowns laat kinderen even hun ziekte vergeten ...16

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds houdt cultuur levend...18

Nierstichting Nederland

Van heel dichtbij zag ik hoe groot de impact van een nierziekte is.

Nou, die is enorm...20

Stichting Max Havelaar

Geen beter medicijn tegen armoede dan het vermogen om in het eigen

inkomen te voorzien...22

Vrienden van de Olifant

Geef weesolifantjes een nieuwe toekomst...24

Esther Vergeer Foundation

Ieder kind de kans om ‘gewoon’ te sporten!...26

Stichting MS Research

Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later ...28

SOS Kinderdorpen

Nalatenschap Mieke Vlaar ...30

Zending over Grenzen

Hoe Moldavische jeugd tot bloei komt in het buurtcentrum...32


INHOUD

Stichting Dierenlot

Samen voor dieren...34

CMC Mensen met een Missie

Samen bouwen aan vrede ...36

Leprastichting

Een wereld zonder lepra...38

Amivedi Nederland

Een onmisbaar initiatief voor vermiste en gevonden huisdieren...40

Stichting Nationale Dierenzorg (NDZ)

NDZ: veelzijdige dierbeschermende organisatie met een rijk

verleden...42

Stichting PETA Nederland

Wat wordt uw nalatenschap?...44

CAS International

Een einde maken aan internationaal dierenleed, dát is ons doel...46

Nationaal Fonds Kinderhulp

Het kind achter de cijfers ...48

Bears in Mind

Bescherm de beren en hun leefgebied...50

Wereldouders

‘Ieder kind verdient een stabiele en warme thuisbasis’...52

Kinderfonds MAMAS

Doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede en ongeletterdheid...54

donerennalaten.nl

15


CLINICLOWNS

CLINICLOWNS

LAAT KINDEREN EVEN

HUN ZIEKTE VERGETEN

Ellen en Hans Willemsen zagen hoe zieke kinderen en hun families mooie momenten beleefden door een

bezoek van de CliniClowns. Daarom zijn ze al jaren vaste donateur én namen ze CliniClowns op in hun testament.

Ellen: ‘CliniClowns laat kinderen even hun ziekte vergeten.’

16 donerennalaten.nl


CLINICLOWNS

De CliniClowns op bezoek in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort

CliniClowns halen bij zieke of gehandicapte kinderen

iets naar boven dat soms heel diep verborgen zit.

Even kunnen ze hun ziekte vergeten en zijn ze weer

gewoon een levenslustig kind.

‘HET ONTROERT ME WEER’

Het moment dat Ellen voor het eerst kennismaakte

met CliniClowns vergeet ze nooit

meer. “Eén van mijn leerlingen was ernstig

ziek. Ze lag in het Sophia Kinderziekenhuis en

ik ging geregeld bij haar op bezoek. Elke keer

was het een trieste bedoening. Tot ik haar op

een dag heel blij aantrof. ‘Er kwamen twee

CliniClowns en we hebben zo ontzettend

gelachen!’, zei ze vrolijk. CliniClowns halen bij

zieke kinderen iets naar boven dat soms heel

diep verborgen zit. Even kunnen ze hun ziekte

vergeten en zijn ze weer gewoon een levenslustig

kind. Nu ik erover vertel, ontroert het

me weer. Het effect van dat ene CliniClownsbezoek

was zo indrukwekkend.”

‘WE GUNNEN HEN OOK

EEN LACH’

Hans en Ellen werkten veertig jaar met veel

plezier in het onderwijs. “In onze lessen werd

behalve hard gewerkt ook vaak gelachen.

Kinderen kunnen heerlijk onverwacht uit de

hoek komen”, zegt Hans. “Zieke kinderen

moeten veel van een normaal kinderleven

missen. We gunnen hen ook een lach.” Ellen:

“Het mooie van de CliniClowns is dat ze kinderen

even de regie geven. In het ziekenhuis

wordt al zoveel voor deze kinderen bepaald.”

TESTAMENT

Omdat Ellen en Hans de impact van de Clini-

Hans (74) en Ellen (73) Willemsen waren allebei

docent Nederlands en kwamen in aanraking met het

werk van CliniClowns door een zieke leerling. Ze namen

in 2007 CliniClowns op in hun testament en zijn

sinds 2013 periodiek schenker (€ 250 per jaar).

Met hun bijdrage hopen ze dat nog veel meer zieke

kinderen een lach op hun gezicht krijgen door een

bezoek van de CliniClowns.

Clowns met eigen ogen hebben gezien, besloten

ze Stichting CliniClowns op te nemen in

hun testament. Hans: “Met onze steun leveren

we een bijdrage aan mooie momenten

voor zieke kinderen en hun familieleden. Even

de ellende vergeten, even samen lachen. Die

positieve energie hebben ze allemaal zo hard

nodig. We voelen ons dankbaar dat wij hieraan

kunnen bijdragen.” Ellen: “Het is één van

de dingen die ons leven zin geeft. Want wat is

er nou mooier dan een kinderlach?”

GRATIS BROCHURE

Wilt u weten hoe ook u CliniClowns kunt

steunen via een nalatenschap? Vraag dan

de gratis brochure ‘Geef de lach door’ aan.

Dat kan via cliniclowns.nl/nalaten. Heeft een

persoonlijke kennismaking uw voorkeur?

Dan kunt u contact opnemen met:

Frances Hilbers-Kuijs via 033 469 90 40 of

nalaten@cliniclowns.nl

CliniClowns Nederland

Soesterweg 300 a

3812 BH Amersfoort

T +31 33 469 90 40

E nalaten@cliniclowns.nl

W www.cliniclowns.nl/nalaten

Bank NL31INGB0000006640

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

17


PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

Het Prins Bernhard

Cultuurfonds houdt

cultuur levend

Verbinding in de samenleving door cultuur; het Prins Bernhard Cultuurfonds maakt zich daar al decennialang

hard voor, door bijzondere initiatieven en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap te ondersteunen.

Duizenden projecten per jaar, groot en klein door het hele land ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage.

Tekst | Susan Peek Beeld | Esther Cammelot, Jorrit Lousberg, Ide André

Marceline Loudon, adviseur mecenaat bij het Cultuurfonds vertelt dat

ze inmiddels de grootste beurzenverstrekker van Nederland zijn. “Zo

kunnen we dankzij particuliere giften jaarlijks meer dan 150 getalenteerde

studenten - waaronder veel wetenschappers - blij maken met

een buitenlandbeurs. Ook ondersteunt het Cultuurfonds jaarlijks ruim

3.500 initiatieven: van kleine lokale projecten tot landelijke grote projecten

van non-profit organisaties, van amateurs tot professionals. Zolang

het maar publiekstoegankelijk is.”

ONTSTAAN

Het Cultuurfonds viert volgend jaar haar 80-jarig bestaan. Loudon

vertelt dat in 1940 het Prins Bernhard Fonds ontstond ter ondersteuning

van de weerbaarheid van Nederland in de oorlogsperiode.

“Ook wel bekend als het ‘Spitfire Fund’ omdat er oorlogsmaterieel

van werd aangeschaft. Na de oorlog zat er nog geld in de pot en de

organisatie besloot de doelstelling aan te passen om de weerbaarheid

van de Nederlanders te vergroten door culturele amateurprojecten

te ondersteunen.”

‘Zo houden

we cultuur

levend’

Marceline Loudon.

“Ik hoor vaak na afloop mensen

zeggen dat ze dankbaar zijn voor

het plezierige en inhoudelijk volledige

en richtinggevende gesprek.”

Beeld: Esther Cammelot

Kunstenaar Ide André kreeg dit jaar de Sieger White Award, afkomstig van het

overleden kunstenaarsechtpaar Fred Sieger (1902-1999) en Helen Sieger-White

(1911-2010). Hun stipendium ondersteunt specifiek schilders uit de regio

Oost-Nederland. Beeld: Ide André

18 donerennalaten.nl


PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

Blije studenten bij de jaarlijkse beursuitreiking van het Cultuurfonds, de grootste van Nederland, dankzij vele

enthousiaste schenkers met een Fonds op Naam die jong talent willen ondersteunen. Beeld: Jorrit Lousberg

CULTUUR VERBINDT

Van fanfare tot opera, van cabaret tot poppenspel, van cultureel erfgoed

tot weidevogel, en filosofie tot wiskunde. Cultuur en natuur verbindt!

“En dat is precies wat het Cultuurfonds wil bereiken met de projecten

die wij ondersteunen”, vervolgt Loudon. “We financieren op aanvraag

en geven van relatief kleine tot grote bedragen, zodat we veel uiteenlopende

initiatieven kunnen steunen. Aanvragen worden op kwaliteit

beoordeeld door commissies die bestaan uit vele onbezoldigde experts

en door de besturen van onze provinciale afdelingen. Wij controleren

altijd of onze bijdragen op de juiste manier worden besteed.”

DE KUNST VAN HET GEVEN

IS ER VOOR IEDEREEN

“Maar het mogelijk maken van deze projecten kunnen we niet doen

zonder financiële steun. We weten dat de Kunst van het Geven verschillende

vormen kent en past bij elke levensfase: u kunt op de u passende

manier geven en cultuur steunen! Maar ook wanneer u na uw overlijden

een cultureel verschil wilt blijven maken, kunt u ons steunen door

het Cultuurfonds op te nemen in uw testament.” Er zijn diverse vormen

om bij te dragen met uw nalatenschap: “Zo kunt u ervoor kiezen een

bepaald werkterrein van het Cultuurfonds aan te wijzen, bijvoorbeeld

‘theater’ of ‘beeldende kunst’. Of juist kiezen voor talentontwikkeling,

dwars door alle werkterreinen heen. Maar het is ook mogelijk cultuur

of natuur in een specifieke regio of omgeving te steunen. En het nalaten

aan een bestaand of eigen CultuurFonds op Naam is ook een optie.

Toch wil ik ook vragen om na te laten aan het Cultuurfonds zélf, omdat

wij goed zien wat de noden zijn op bepaalde momenten. Een algemenere

formulering in het testament maakt het dan mogelijk om te kijken

waar de steun het beste tot zijn recht komt op dat moment in de

toekomst. Uiteraard is het fijn als we de voorkeur weten van iemand,

maar op deze manier kunnen we vanuit uw wens de juiste projecten

ondersteunen waarvan we nu nog niet weten dat zij ondersteuning

nodig gaan hebben.”

DANKBAAR

Loudon vindt het heel mooi en bijzonder dat het Cultuurfonds al bij

vele mensen is opgenomen in hun testament. “We merken dat mensen

zelf ook opgelucht zijn als zaken goed zijn vastgelegd. Soms speelt het

idee al een tijdje maar krijgt het pas concreet vorm na een persoonlijk

gesprek met ons. We luisteren met aandacht naar wat de wensen zijn

en vertellen wat de mogelijkheden zijn.” Loudon besluit: “Dat vertrouwen

waarmaken, vinden we enorm belangrijk.”

Het Cultuurfonds is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent

dat uw nalatenschap na aftrek van de gemaakte kosten, geheel ten

goede komt aan de door u gewenste bestemming.

Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neemt u dan

vooral rechtstreeks contact met Marceline Loudon op! Dat kan via het

algemene nummer 020-5206130 of m.loudon@cultuurfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds

Herengracht 476

1017 CB Amsterdam

T +31 20 520 61 30

E info@cultuurfonds.nl

W www.cultuurfonds.nl

Bank NL32INGB0000333318

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

19


20 donerennalaten.nl

NIERSTICHTING NEDERLAND


NIERSTICHTING NEDERLAND

Van heel dichtbij zag ik hoe groot

de impact van een nierziekte is.

NOU, DIE IS ENORM

Tien jaar hing het leven van zijn moeder aan de slang van het dialyseapparaat, totdat haar lichaam niet meer

kon. In 1985 verloor oud AJAX-bestuurder en voorzitter van de KNVB – Michael van Praag – zijn moeder

aan de gevolgen van een nierziekte. “Ik heb altijd gedacht: ik wil iets voor nierpatiënten betekenen”, vertelt hij.

Inmiddels is hij ambassadeur van de Nierstichting.

“Nieren, nou ja nieren... Dat is wat veel mensen

denken als het over een nierziekte gaat. Ze

hebben geen idee. Mam heeft het aan haar

nieren, zeiden we toen mijn moeders nieren

achteruit gingen. Totdat mijn moeder aan de

dialyse moest. Drie keer per week, urenlang

lag ze aan zo’n apparaat. Toen pas besefte ik

eigenlijk: dit is serieus.”

STRIJDEN VOOR

ONAFHANKELIJKHEID

“Wat mij erg aangreep was haar aftakeling. Ik

vond dat heftig om te zien. Mijn moeder was

een mooie, mondaine vrouw.” Ondanks de

fysieke aanslag van de dialyse op haar lichaam,

bleef zijn moeder strijden voor onafhankelijkheid.

“Die drang was enorm. Ze wilde absoluut

niet afhankelijk zijn van een ander. Zo reed ze

na haar dialyse zélf met eigen auto naar huis.

Tot het echt niet meer ging, toen nam ze een

taxi.”

LOTSVERBONDENHEID

Michael bezocht zijn moeder regelmatig in het

dialysecentrum. “Ik vergeet nooit die surrealis-

tische sfeer die daar hing. Dat tikken van de

dialysemachines, mijn moeder vast aan die

slangen. In alle ellende, werd er toch gelachen

met de buurman. Er ontstond een soort lotsverbondenheid

met elkaar. Je weet dat je leeft

bij de gratie van zo’n apparaat, dat je niet meer

beter wordt. Ondanks die tragiek probeer je

het leven nog een beetje positief in te zien.

Dat maakte indruk op me.”

VERBINDEN

Door alles wat hij eerder deed, leerde Michael

partijen samenbrengen. “Als ambassadeur

wil ik gezonde mensen aan de Nierstichting

verbinden. Ik vind het belangrijk dat mensen

weten wat er met je gebeurt als je nieren

ermee stoppen. Je wordt vergiftigd. Dat heb

ik van dichtbij gezien. Die impact wil ik overbrengen.”

DRAAGBARE KUNSTNIER

“In de tien jaar dat mijn moeder dialyseerde,

is ze nooit een weekend weggeweest. Met

de draagbare kunstnier vergroot je de mobiliteit

van nierpatiënten. Je geeft ze een groot

De Nierstichting ontvangt geen geld van de overheid. Mede dankzij nalatenschappen, die een

groot deel uitmaken van de inkomsten, kan de Nierstichting zorgen voor wetenschappelijke

doorbraken en innovaties, zoals de draagbare kunstnier. Wilt u meer informatie ontvangen over

nalaten aan de Nierstichting? Neemt u dan contact op met Cindy Letschert via 035 - 6978074

of cindyletschert@nierstichting.nl

gevoel van vrijheid terug. Het is noodzakelijk

dat dit apparaat zo snel mogelijk beschikbaar

komt. We moeten er alles aan doen om dat

te bereiken.”

TOEKOMST

“Van mijn moeder heb ik geleerd om vertrouwen

te hebben in de toekomst. En altijd over

de horizon heen te kijken. Ik leerde te genieten

van het leven en hoop te houden. Ik vind

dat mensen dat écht moeten blijven proberen.

Dat geldt niet alleen voor nierpatiënten, maar

voor ons allemaal.”

Nierstichting

Groot Hertoginnelaan 34

1405 EE Bussum

T +31 35 697 80 74

E nalaten@nierstichting.nl

W www.nierstichting.nl/nalaten

Bank NL70 INGB 0000 0880 00

donerennalaten.nl

21


STICHTING MAX HAVELAAR

Stichting Max Havelaar:

‘Geen beter medicijn tegen

armoede dan het vermogen om in

het eigen inkomen te voorzien’

Fairtrade staat voor duurzame productie, voor mens én milieu. Maar het is zoveel meer dan een keurmerk;

het is een wereldwijde beweging. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden om een betere plek

te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame

toekomst. Binnen Nederland is Stichting Max Havelaar verantwoordelijk voor het Fairtrade keurmerk.

Tekst | Susan Peek Beeld | Stichting Max Havelaar

Peter d’Angremond, directeur bij Stichting

Max Havelaar: “We proberen zowel bedrijven

als consumenten bewust te maken van het

belang van eerlijke handel. Wanneer je

producten met het Max Havelaar of Fairtrade

keurmerk koopt, lever je al eenvoudig een

concrete bijdrage. Maar alleen daarmee

redden we het niet….”

Sakuntala Devi Ammasi, theeplukster uit Sri Lanka.

WAAROM IS FAIRTRADE

NODIG?

“In Azië, Afrika en Zuid-Amerika leven veel

kleinschalige boeren continu in onzekerheid

over hun inkomen. De opbrengst van de oogst

is vaak te laag en zonder een betrouwbaar

inkomen kunnen ze niet investeren in hun

onderneming, de toekomst van hun kinderen

en in de gemeenschap. De armoede blijft in

stand. Stichting Max Havelaar doorbreekt

deze vicieuze cirkel door boeren de mogelijkheid

te bieden zichzelf te ontwikkelen.”

‘Hulp is mooi,

maar een

eerlijke prijs

voor onze koffie

is nog beter.

Dan hoeven

we onze hand

niet langer op

te houden’

‘Op weg naar

een beter

bestaan voor

boeren’

HET GEHEEL IS GROTER

DAN DE SOM DER DELEN

D’Angremond vertelt hoe: “Als eenling hebben

boeren geen kans, maar als groep staan ze

zoveel sterker! Als kleine boeren samenwerken

in coöperaties kunnen ze gezamenlijk

investeren in technische ondersteuning, logistiek

en gemeenschappelijke voorzieningen.

Via de collectieve inspanningen worden zij

betere boeren én hun onderhandelingspositie

in de handelsketen verbetert. Essentieel, want

krachtiger onderhandelen betekent veelal een

22 donerennalaten.nl


STICHTING MAX HAVELAAR

betere prijs voor hun oogst én toegang tot

de wereldmarkt. Uiteraard moeten ze aan de

Fairtrade regels voldoen met betrekking tot

duurzaamheid, mensenrechten en milieu, maar

daar staat tegenover dat er ook regels zijn

rondom het afrekenen met de boer. Fairtrade

werkt met een minimumprijs, gebaseerd op

de kosten van duurzame productie, wat dient

als vangnet voor boeren(inkomens). Bovenop

deze prijs is er een – niet-onderhandelbare –

premie die aan de coöperatie wordt betaald,

die ze in hun eigen projecten investeren. De

betrokkenheid is erg groot omdat het immers

hun eigen geld is.”

STAPPENPLAN

Hoe gaat Fairtrade nu te werk? Naast het

oprichten van coöperaties zijn er meer stappen

nodig. “Binnen de coöperaties bepalen de

boeren zélf de agenda van hun eigen ontwik-

‘Financiële

steun is hard

nodig’

WILT U HELPEN?

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, investeren

boeren zélf in hun toekomst vanuit de premieinkomsten.

Een sterke aanpak maar… het gaat

te langzaam! “Dit soort programma’s kosten

enorm veel geld. Daarom kan Fairtrade aanvullende

middelen erg goed gebruiken om investeringen

die boeren zelf doen te verdubbelen.

De uitdaging is zo groot en uw hulp is niet

alleen plezierig maar vooral heel erg noodzakelijk”,

zegt d’Angremond. “Met uw hulp

Luz Caucha

Santa Cruz

Naast koffieboer is Luz (39) ook voorzitter

van de plaatselijke koffiecoöperatie

Centrocafe. De organisatie zet

zich – dankzij de Fairtrade certificering

– in voor verbetering van het leven van

de koffieboeren. Dat wordt bereikt

met technische assistentie, trainingen

en capaciteitsopbouw. Ook ondersteunt

de organisatie bij het produceren van

kwalitatief hoogwaardige koffie, onder

andere voor Starbucks.

keling. Een unieke aanpak die essentieel is om

veranderingen écht te laten beklijven. De producentennetwerken

in Afrika, Latijns-Amerika en

Azië voeren daarnaast diverse ondersteunende

programma’s uit, gericht op de basale vaardigheden

die nodig zijn om een coöperatie goed te runnen.

Daarnaast zijn er programma’s op onderwerpen

als kinderarbeid en de positie van vrouwen. Een

zeer urgent probleem voor boeren is de klimaatverandering.

Ook daarvoor lopen er specifieke

programma’s zodat boeren weerbaar(der) worden

tegen de effecten van klimaatveranderingen.”

kunnen we onze onder steuningsprogramma’s

op grotere schaal uitvoeren. Dus vindt u het

belangrijk om ook na uw leven een bijdrage

te leveren aan een beetje eerlijkere wereld,

neemt u ons dan op in uw testament. Doordat

we de ANBI-status hebben en het CBF-keurmerk

dragen, bent u ervan verzekerd dat uw

nalatenschap op een professionele manier én

onder degelijk toezicht wordt besteed. Zo

zetten we samen telkens een stap richting

een beter bestaan voor een groeiende groep

boeren in ontwikkelingslanden.”

Stichting Max Havelaar

Arthur van Schendelsstraat 550

3511 MH UTRECHT

T +31 31 30 233 70 70

E hoogvliet@maxhavekaar.nl

W www.maxhavelaar.nl

donerennalaten.nl

23


VRIENDEN VAN DE OLIFANT

GEEF WEESOLIFANTJES

EEN NIEUWE TOEKOMST

Vrienden van de Olifant zet zich in voor de bescherming van olifanten. Zowel de

Aziatische als de Afrikaanse olifanten en in het bijzonder baby-weesolifantjes.

24 donerennalaten.nl


VRIENDEN VAN DE OLIFANT

Als de moeder wordt doodgeschoten of overlijdt

door ziekte, blijft een babyolifantje alleen

achter. Afhankelijk van de conditie en leeftijd

kan het 24 tot 48 uur zonder moedermelk.

Daarna is het ten dode opgeschreven. Als het

weerloze diertje gevonden wordt, zal het naar

het olifantjes-weeshuis worden gebracht. Hier

krijgt het de medische verzorging dat het zo

hard nodig heeft. Naast voedsel en de aandacht

van de verzorgers, uiteraard. Elke dag gaat het

weesje met de andere wees olifanten het nationale

park in, om te leren hoe het is om olifant in

de vrije natuur te zijn. Als het olifantje groot en

sterk genoeg is, gaat het terug naar de natuur.

Vrienden van de Olifant steunt weeshuizen op

Sri Lanka, in Kenia en in Zambia.

Olifanten zijn de hoeksteen van het ecosysteem

waarin ze leven. Als olifanten uitsterven,

sterven veel andere dieren, planten en bomen

ook uit. Olifanten verspreiden zaden, die alleen

door olifanten tot ontkiemen komen. Olifanten

graven naar water, waardoor in droge tijden

andere dieren in leven kunnen blijven.

Olifanten zijn heel bijzondere dieren, die steeds

meer worden bedreigd. Door ivoorstropers,

door boeren die ‘last’ van ze hebben en door

de toeristenindustrie die babyolifantjes kapen

en de moeder zonodig doodschieten. Met

financiële steun aan concrete projecten en

voorlichting steunt Vrienden van de Olifant de

olifant. Door die steun kan de olifant in zijn

eigen omgeving blijven leven.

De activiteiten van Vrienden van de Olifant

zijn primair gericht op het betrekken van

mensen bij het leven – maar vooral het overleven

– van de olifanten en het werven van

financiële middelen voor ondersteuning van

beschermingsprojecten. Om mensen meer te

betrekken bij het leven van de olifanten

verschijnt 4x per jaar het tijdschrift ‘de Olifant’.

Dit is het enige publieke tijdschrift over olifanten

ter wereld. Vrienden van de Olifant is de

enige organisatie in het Nederlandse taalgebied

die zich uitsluitend bezig houdt met de

bescherming van zowel de Afrikaanse als de

Aziatische olifanten.

Vrienden van de Olifant

Binnenweg 4

2132 CT HOOFDDORP

T +31 23 737 05 58

E info@olifanten.org

W www.olifanten.org

Bank NL68 INGB 0000 22 11 20

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

25


ESTHER VERGEER FOUNDATION

IEDER KIND DE KANS OM

‘GEWOON’ TE SPORTEN!

Gewoon wekelijks sporten bij een gewone vereniging, dat wil ieder kind. Ook kinderen met een lichamelijke

beperking. Maar helaas is dat nog niet zo vanzelfsprekend. De bereidheid binnen de sportverenigingen

is er zeker! Maar het kost een vereniging, die vaak uit vrijwilligers bestaat, veel tijd en energie. Ook speelt

onwetendheid soms een rol. Gelukkig is er de Esther Vergeer Foundation, die als verbindende factor fungeert

tussen sportverenigingen en (ouders van) kinderen met een lichamelijke beperking.

Tekst | Susan Peek Beeld | Esther Vergeer Foundation en Mathilde Dusol

“Wij adviseren en ondersteunen het bestuur

van een vereniging én de kinderen en hun

ouders.” Aan het woord is Marie-Louise

Lemmen, directeur van de Esther Vergeer

Foundation. “Dat doen we bijvoorbeeld door

trainers op te leiden en sportrolstoelen

beschikbaar te stellen. Maar wat misschien

wel het meest belangrijk is: we halen de

drempels weg die er vaak bij ouders zijn,

door te zorgen voor een goed contact. Een

persoonlijke benadering is daarbij zo

ont zettend belangrijk!”

SPORT HEEFT ZOVEEL

TE BIEDEN!

Marie-Louise Lemmen legt uit waarom het

zo belangrijk is dat élk kind kan sporten.

“Sporten versterkt niet alleen je gezondheid,

maar ook je zelfredzaamheid én zelfvertrouwen.

Het vergroot ook je doorzettingsvermogen.

Voor kinderen en jongeren is sport

de kans om de beperking aan te kunnen, een

kans om mee te doen en er bij te horen.

Die ene kans kan het verschil maken voor de

toekomst van die persoon.”

Esther Vergeer. Niet alleen oprichtster, maar vooral

het iconische en inspirerende boegbeeld van de foundation.

Beeld: Mathilde Dusol

26 donerennalaten.nl


ESTHER VERGEER FOUNDATION

‘We inspireren, motiveren en

activeren kinderen en jongeren

met energieke sport

stimulerende activiteiten’

Waarom is sporten bij een ‘gewone’ vereniging

dan zo belangrijk? “Bijvoorbeeld in het

revalidatiecentrum zijn de kinderen als patiënt

bezig met hun handicap en de aanpassingen

die daar voor nodig zijn. Dat doen ze veelal

met therapeuten. Maar het is zo ontzettend

belangrijk om snel weer onderdeel uit

te maken van het ‘gewone’ leven. Niet alleen

maar bezig zijn met de beperking, maar

geloven in wat je nog wél allemaal kunt. En

misschien nog wel belangrijker: er weer bij

horen. Het sociale aspect is zó enorm belangrijk”,

benadrukt Marie-Louise Lemmen nog

maar eens. “Het is schrijnend dat bijna 70% van

de kinderen met een lichamelijk beperking

aangeeft eenzaam te zijn….”

‘We nemen

letterlijk en

figuurlijk alle

drempels weg’

De Esther Vergeer Foundation maakt gewoon sporten

op een gewone vereniging mogelijk voor kinderen met

een lichamelijke beperking.

JOIN THE CLUB

“Sport verbroedert en is gewoon leuk om

samen te doen. Door sport sta je positiever

en sterker in de maatschappij. Daarom organiseren

wij elk jaar ook een tenniskamp. De

feedback van de ouders is dat ze zichtbaar

verschil merken bij hun kind, dat na zo’n kamp

veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes heeft.

Precies dát effect willen we ook structureel

bereiken… en dat kan, door de stap naar een

vereniging te zetten zodat er wekelijks gesport

kan worden. Met Join the Club zorgen wij

ervoor dat kinderen op de juiste plek bij een

vereniging terecht komen. Tegelijkertijd zorgen

wij dat de vereniging er klaar voor is om deze

kinderen op een plezierige en veilige manier

een plaatsje bij hun vereniging te geven.”

‘Sport kan

een enorm

belangrijke en

verbindende

rol vervullen’

Marie-Louise Lemmen besluit: “Het is fantastisch

om te zien wat voor impact het wekelijks

sporten op zowel het kind als het gezin heeft.

Al heel snel zien we resultaat. Met het gedreven

en gepassioneerde team van onze foundation,

gaan we er ook echt voor om dingen

voor elkaar te krijgen, maar dat kunnen we

niet zonder financiële steun. Wilt u de Esther

Vergeer Foundation ondersteunen? Dan kan

dat door eenmalig of periodiek te doneren.

Maar het is ook mogelijk om onze foundation

op te nemen in uw testament. Wij dragen het

CBF-keurmerk en zijn ANBI-gecertificeerd.

Zo bent u ervan verzekerd dat uw nalatenschap

volledig ten goede komt aan de projecten

van onze foundation.”

Esther Vergeer Foundation

Papendallaan 60, 3.28

6818 VD ARNHEM

T +31 6 51893849

E info@esthervergeerfoundation.nl

W www.esthervergeerfoundation.nl

Matz (11 jaar) was altijd een sportieve jongen. Tot hij twee jaar geleden een zeer agressieve ziekenhuisbacterie

opliep en vier dagen in coma lag. Amputatie van zijn beide benen was zijn enige redding. Als je Matz nu ziet,

kun je je bijna niet voorstellen dat dit allemaal nog maar zo kort geleden is. Omdat hij altijd al goed kon sporten

heeft hij superveel kracht in zijn bovenlichaam. Hij is een getalenteerde rolstoeltennisser die zich razendsnel

ontwikkelt. Zijn gedrevenheid en doelgerichtheid werken aanstekelijk.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

27


XXXXXXXXXXXXX

STICHTING MS RESEARCH

Niet alleen

voor nu,

maar zeker

ook voor later

Toen er in de directe omgeving van Jos Molthoff (69)

en zijn vrouw Helma (67) iemand overleed,

realiseerden ze zich dat zij zelf de regie over hun

nalatenschap wilden hebben. Zeker ook omdat zij

zelf geen kinderen hebben…

Tekst | Karin Smits Beeld | Frank Ruiter

28 donerennalaten.nl


STICHTING MS RESEARCH

Lang hoefden ze niet te overleggen; direct

was helder dat hun nalatenschap naar een

MS-gerelateerd doel zou gaan, namelijk

Stichting MS Research. Jos vertelt: “Het is

ons helemaal duidelijk waar deze stichting

voor staat. En om die reden was de

keuze snel gemaakt. Onderzoek is namelijk

enorm belangrijk om uiteindelijk tot de

oplossing voor MS te komen. Wij hebben

zelf bewust geen keuze gemaakt voor een

bepaald MS-onderzoek, omdat wij hier

te weinig verstand van hebben. De keuze

laten wij daarom met een gerust hart over

aan Stichting MS Research. Wij hebben het

absolute vertrouwen dat zij met de besteding

van de gelden zeer verstandig omgaan.

Uiteindelijk moeten de onderzoeksresultaten

leiden tot de oplossing van deze

ziekte, waar ik overigens geen jaartal aan

vasthang, omdat MS helaas zo ontzettend

complex is.”

In 1982, nog voordat zij hun eigen bedrijf

startten, werd bij Helma de diagnose MS

vastgesteld. Jos en Helma wisten van dichtbij

wat MS betekent, want ook de inmiddels

overleden broer van Helma had MS. Jos

en Helma runnen inmiddels al ruim 32 jaar

samen hun administratiekantoor in het

Brabantse Goirle.

De familie Molthoff is al jaren vaste donateur

van de stichting. “Er ligt hier al een

aardig stapeltje lijfrente-schenkingen. Het

klinkt als een cliché, maar hoe meer geld

voor onderzoek beschikbaar komt, hoe

meer kansen er zijn dat de oorzaak van

MS gevonden kan worden. We zijn trouwe

lezers van het informatieve magazine en

andere uitgaven van de stichting. Maar ook

het jaarverslag wordt door ons zorgvuldig

gelezen, met name het financiële deel, maar

die interesse zal wel iets met mijn eigen

financiële achtergrond te maken hebben.”

Sinds een paar jaar bouwen Jos en Helma

hun bedrijf langzaam af. “Het is mooi geweest.

Ontwikkelingen gaan door en kennis moet

je bijhouden, dat kost meer moeite dan

vroeger. Om deze reden hebben wij 50%

van het kantoor inmiddels overgedragen

aan een andere partij. Dit betekent dat

er voor ons geen nieuwe klanten meer

bijkomen en door natuurlijk verloop er zo

nu en dan ook klanten afvallen.” Een vastgestelde

einddatum voor hun werkzame

leven hebben ze niet, zolang de bestaande

klanten tevreden zijn, gaan ze gewoon

rustig door.

Ondanks het feit dat Helma merkt dat

door haar MS alles niet meer zo gemakkelijk

verloopt als een aantal jaren geleden,

gaat het naar omstandigheden nog best

goed en straalt zij veerkracht uit. Ze golft

nog regelmatig en hoopt dit de komende

jaren zeker nog te blijven doen. Ook is zij

een actief bridger en houdt hiermee haar

hersenen in beweging. Doordat er voor

Jos meer tijd is voor andere dingen zet

hij zich in als vrijwilliger, namelijk als ‘sociaal

koker’. Maar tevens maakt hij deel uit

van de ‘formulierenbrigade’. “Als ‘sociaal

koker’ kook ik, samen met anderen, voor

een groep van ca. 25 ouderen en serveren

we vervolgens een heerlijk driegangenmenu

uit. Daarnaast help ik mensen met

het online invullen van formulieren en leer

ik ze wegwijs worden op de computer. Dat

is heel dankbaar werk.”

Op de vraag of Jos nog iets aan de lezers

wil meegeven, antwoordt hij: “Als je in de

omstandigheid bent nu iets te regelen, doe

het dan voordat het te laat is. Nu kun je

het allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat

niet, dan zullen je uiteindelijke erfgenamen

wellicht een ander bestedingsdoel van

je nalatenschap kiezen. Kortom, regel je

zaken, voordat het te laat is.”

Wilt u zelf een concrete bestemming

geven aan uw nalatenschap? Bijvoorbeeld

omdat u affiniteit hebt met een

bepaald type onderzoek of omdat u

één van de andere activiteiten van

Stichting MS Research een warm hart

toedraagt? U kunt dit vanzelfsprekend

op voorhand aangeven en wij zorgen

ervoor dat uw nalatenschap uw

concrete bestemming krijgt. Het hoeft

uiteraard niet, dan wordt uw nalatenschap

geheel aan wetenschappelijk

onderzoek besteed. Wij kunnen u

begeleiden bij het vinden van een notaris

bij u in de buurt en/of andere zaken.

Neem hiervoor gerust contact met ons

op via tel. 071 – 5 600 500.

Stichting MS Research

www.msresearch.nl

directie@msresearch.nl

Stichting MS Research

Leidseweg 557-1

2253 JJ Voorschoten

T +31 71 56 00 500

E directie@msrsesearch.nl

W www.msresearch.nl

Bank NL17 INGB 0000 00 698

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

29


SOS KINDERDORPEN

Nalatenschap

Mieke Vlaar

30 donerennalaten.nl


SOS KINDERDORPEN

Toen Mieke Vlaar ernstig ziek werd, was ze heel duidelijk in haar wens

om haar woning aan SOS Kinderdorpen na te laten. Vlak voor haar dood

liet Mieke een testament opmaken. Haar broer Paul vertelt.

“Mieke zette zich altijd in voor een rechtvaardige

wereld. Ze was een zeer betrokken mens,

zat in allerlei comités voor de mensenrechten

en ook in haar woonplaats Nijmegen deed ze

veel”, herinnert Paul zich. Zijn zus was lerares

Nederlands en in haar vrije tijd gaf ze les aan

vluchtelingen. Daarnaast reisde ze veel door

ontwikkelingslanden. Tijdens één van haar

reizen kwam ze toevallig in een SOS kinderdorp

terecht.

“Ik weet dat Mieke heel enthousiast terugkwam.

Ze was erg onder de indruk van de

warme sfeer en de vrolijkheid onder de SOS

DUIDELIJKE WENS

Mieke leed aan een ernstige vorm van COPD

en in 2010 ging ze opeens hard achteruit. “We

hebben toen gezegd dat ze haar testament

moest opmaken. Dat is de enige manier om

het goed te regelen”, vertelt Paul. Mieke wilde

haar woning aan SOS nalaten. Een groot pand

dat ooit diende als woongemeenschap, maar

waar nu alleen nog de zus van Paul en Ad,

Mieke, en een vriend woonden.

De vriend besloot te verhuizen, waarna de

woning is verkocht. Paul heeft samen met

zijn familie en SOS Kinderdorpen gekeken

WIST U DAT...

• SOS Kinderdorpen als goed doel

is vrijgesteld van erfbelasting?

Gelden die aan SOS worden

nagelaten, komen geheel ten

goede aan het werk.

• SOS jaarlijks één op de vijf kinderen

uit de programma’s dankzij

de nalatenschappen van Nederlandse

donateurs een liefdevol

thuis kan geven?

‘Mieke had dat vast

prachtig gevonden’

moeders en kinderen. Daar genoot ze echt

van. Wat haar vooral aansprak, was de inzet

van lokale medewerkers en de positieve

invloed die een kinderdorp op de omgeving

heeft. Na dat bezoek zei ze: ‘Als ik ooit overlijd,

dan moet mijn geld naar SOS Kinderdorpen’.

Daar was ze heel stellig in.”

welk project met de opbrengst gefinancierd

kon worden. De keuze is gevallen op

het SOS kinderdorp en de basisschool in

Gulu. Paul: “Een aantal familieleden is wel

eens in Oeganda geweest en als lerares had

Mieke grote affiniteit met het onderwijs.

Het goede werk dat SOS daar verricht, is

in de geest van onze zus. Het overlijden van

Mieke is heel emotioneel, maar we zijn blij

dat ze na haar dood nog kan bijdragen aan

een betere en rechtvaardige wereld. Zo had

ze dat graag gezien.”

Dankzij Mieke is ook broer Ad enthousiast

geraakt over SOS Kinderdorpen. Zo heeft hij

meegedaan met een fietstocht om donaties

voor SOS in te zamelen. Paul: “Mieke had dat

vast prachtig gevonden.”

Elk kind een familie

SOS Kinderdorpen

Postbus 9104

1000 AC Amsterdam

T +31 20 303 25 43

E lisette@soskinderdorpen.nl

W www.soskinderdorpen.nl/nalaten

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

31


ZENDING OVER GRENZEN

Hoe Moldavische jeugd tot bloei

komt in het buurtcentrum

Uitzichtloze armoede drukt nog steeds een zware stempel op veel mensenlevens in Oost-Europa.

Werkloosheid en gebrek aan opleiding zijn belangrijke oorzaken hiervan. “Een goede opleiding is de

sleutel voor het vinden van een baan”, zegt directeur van Zending over Grenzen Peter van der Bijl.

Daarom investeert de organisatie, samen met sponsors, donateurs en vrijwilligers in de opleiding en

ontwikkeling van kinderen in Oost-Europa. Zo krijgen zij een sterke basis voor de toekomst.

32 donerennalaten.nl


ZENDING OVER GRENZEN

Eén van de gedreven mensen die het werk

van Zending over Grenzen in Oost-Europa

mogelijk maken, is Boris Garconita. Hij

werkt als coördinator voor Zending over

Grenzen in het zuiden van Moldavië. Boris

is onder andere verantwoordelijk voor de

sponsor gezinnen en het buurtcentrum in

de regio, waar zo’n 60 kwetsbare kinderen

en tieners komen.

DE TOEKOMST

VERANDEREN

Boris vertelt over de thuissituaties van kinderen

in de omgeving: “Veel kinderen hebben

maar één ouder of de ouders werken de hele

dag en hebben geen tijd voor de kinderen. Het

buurtcentrum is als een soort familie voor

hen.” In het buurtcentrum kunnen de kinderen

terecht voor allerlei activiteiten, zoals naai-,

kook- en muzieklessen. Ook zijn er computers

waar ze computerles kunnen krijgen en huiswerk

kunnen maken. “Ze leren heel veel

dingen die hen voor de toekomst kunnen

helpen”, zegt Boris. “Deze kinderen kunnen de

toekomst van ons land veranderen.”

Naast leerzame activiteiten, doen de kinderen

ook maatschappelijk werk. “We pakken

een plastic tasje en dan gaan we de straten

schoonmaken. We leren ze ook hun medemensen

lief te hebben, door bij ouderen op

bezoek te gaan. Dan gaan we schoonmaken

met de kinderen of hout hakken.” Kinderen

die geholpen worden in de regio, maken

grote veranderingen door in hun gedrag en

karakter. Boris vertelt dat veel kinderen die

hulp ontvingen, nu zelf meehelpen als vrijwilliger

in één van de buurtcentra of bij de

zomerkampen die Zending over Grenzen

organiseert.

DANKZIJ HET CENTRUM

Madalina (16) is één van de jongeren die in

het buurtcentrum komt. Haar thuissituatie

wordt gekenmerkt door ruzies, agressie en

alcoholmisbruik. Voor kinderen in een dergelijke

gezinssituatie is het erg moeilijk om te

ontsnappen aan een uitzichtloze toekomst.

Het buurtcentrum is voor Madalina een

vertrouwde plek waar ze zich kan ontwikkelen.

Haar zelfvertrouwen is hier enorm gegroeid

en ze voelt zich er veilig en blij. “Ik vind het hier

erg leuk”, zegt Madalina. “Ik kan de mensen

hier vertrouwen en ik heb veel nieuwe vrienden

gemaakt. Het is fijn dat we open over dingen

kunnen discussiëren.”

Madalina heeft in het buurtcentrum leren

naaien en dat wil ze gaan gebruiken in een

toekomstige baan. Lange tijd worstelde ze

om het onder de knie te krijgen en dat

ontmoedigde haar erg, maar de naailerares

moedigde Madalina aan om vol te houden.

“Nu heeft mevrouw Viorica me de verantwoordelijkheid

gegeven over de jongere

meisjes die net beginnen” vertelt Madalina

trots. Haar ogen glinsteren blij als ze zegt:

“Naast naaien, leer ik ook koken en het is me

gelukt om mijn school resultaten te verbeteren.

Allemaal dankzij het centrum.”

Zending over Grenzen ziet om naar

kansarme gezinnen, kinderen en ouderen

in Oost-Europa en laat hen merken dat

zij er niet alleen voor staan. Zo laten we

Gods liefde zien. Onze lokale medewerkers

zoeken samen met hen naar de

beste oplossingen om te ontsnappen uit

de armoedecirkel. Zending over Grenzen

biedt directe hulp zoals voedselpakketten

en hulpgoederen en toekomstgerichte

hulp, door middel van zaaigoed, vakopleidingen

en studiebeurzen.

Zending over Grenzen

Bezoekadres

Omroepweg 10

1324 KV Almere

Postadres

Postbus 1222

1300 BE Almere

T +31 36 53 63 615

E info@zendingovergrenzen.nl

W www.zendingovergrenzen.nl

Bank NL56 INGB 0002 9625 56

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

33


STICHTING DIERENLOT

SAMEN VOOR DIEREN

DierenLot trekt zich het lot van dieren aan

Stichting DierenLot komt al ruim dertien jaar op voor gewonde, mishandelde, verwaarloosde en in de steek

gelaten dieren in Nederland. Meestal zijn dit gezelschapsdieren, maar ook de in het wild levende dieren worden

geholpen. Dat doet DierenLot in samenwerking met zo’n 300 lokale dierenhulporganisaties, dierenasielen,

opvangcentra en dierenambulances. Ook bij u in de buurt.

“Met de liefde voor dieren zit het vaak meer dan goed bij deze lokale

hulporganisaties”, zegt Sander van Hesteren, adviseur nalaten bij Stichting

DierenLot. “Maar alle benodigde voer, medicijnen, dierenambulances,

operatiekosten of een reparatie aan een opvang kosten veel geld. Op

die momenten dat de organisatie het zelf niet meer kan betalen, biedt

DierenLot in veel gevallen een vangnet.”

BIJZONDERE GIFTEN

“Dit kunnen wij dankzij de steun van onze onmisbare donateurs, giftgevers

en sponsoring van bedrijven”, vervolgt Van Hesteren. “Maar het wordt

ook mede mogelijk gemaakt door de bijzondere giften die wij ontvangen,

zoals steun uit nalatenschappen. Daar zijn we enorm dankbaar voor.

Door DierenLot op te nemen in uw testament, kunt u de dieren blijven

“Zonder hulp zou

Drechtje het nooit

hebben gered...”

“Zonder hulp zou

Vlekkie het nooit

hebben gered...”

“Drechtje werd uit de auto gegooid in de Drechttunnel bij Dordrecht.

Ze was er verschrikkelijk slecht aan toe. Het arme dier had het nooit

gered zonder onze hulp én de hulp van DierenLot”

Mirjam Addiks - Dierenhulpverlener Dierenasiel Louterbloemen in Dordrecht

“Vlekkie werd aangereden bij de Hoge Veluwe in Apeldoorn en

was er verschrikkelijk slecht aan toe. Het arme dier had het nooit

gered zonder onze hulp én de hulp van DierenLot.”

Pim Lollinga - Dierenhulpverlener Stichting Faunavisie Wildcare

34 donerennalaten.nl


STICHTING DIERENLOT

‘Een landelijke dekking voor

hulp aan dieren is ons doel’

helpen, ook op het moment dat u er zelf niet meer bent. Het is mogelijk

om aan te geven welke specifieke organisatie u wilt helpen, of in welke

regio, of voor een specifiek dierenhulpproject of zelfs of de hulp ingezet

moet worden voor een dierensoort welke u een bijzondere warm hart

toedraagt.”

OOK DE ZORG VOOR ÚW HUISDIER

GOED REGELEN

Misschien denkt u momenteel na over uw testament en uw wensen

om hulp aan dieren echt mogelijk te maken. Nu én in de toekomst…

Samen met u kan Stichting DierenLot een verschil maken. Sander

van Hesteren legt uit dat wanneer u gebruik maakt van de Testament

Service van DierenLot, zij ook zorgdragen voor úw huisdier. “We

zorgen voor een goede en liefdevolle opvang en gaan op zoek naar

een nieuw baasje als u er niet meer bent. Een hele geruststelling, toch?”

KENNIS DELEN IS ZÓ BELANGRIJK

Stichting DierenLot vindt kennis delen enorm belangrijk. “Daarom

hebben we twee magazines uitgebracht”, zegt Van Hesteren. “Het

consumententijdschrift #samenvoordieren is bestemd voor onze ruim

160.000 donateurs. Het blad staat vol met leuke tips, weetjes, verhalen

uit de praktijk en organisaties die uitgelicht worden. Daarnaast hebben

we het Vakblad Dierenhulpverlening gelanceerd voor de aangesloten

dierenhulporganisaties. Daarin delen wij professionele vakinhoudelijke

informatie, belangrijke tips, wet- & regelgeving, informatie en andere

relevante zaken voor de professionele dierenhulpverlener.”

LANDELIJKE DEKKING

“Eén van onze doelen voor de komende jaren, is er voor te zorgen dat

elke gemeente in Nederland een eigen dierenambulance heeft. Want

hulp voor dieren moet overal in ons land mogelijk zijn, ook voor de

dierenvriend die zelf geen auto in zijn bezit heeft. Er zijn al veel goede

initiatieven maar er is nog een hoop werk aan de winkel.” Sander van

Hesteren besluit: “We staan niet stil en blijven in actie komen zodat

het werk nu, maar ook in de toekomst door kan blijven gaan. En daar

hebben wij u bij nodig!”

DierenLot streeft naar een landelijke dekking voor

hulp aan dieren in nood.

Stichting DierenLot

Postbus 377

4200 AJ Gorinchem

T +31 183 56 39 12

E info@dier.nu

W www.dier.nu

Bank NL28 INGB 0000 0023 29

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

35


CMC MENSEN MET EEN MISSIE

MENSEN MET EEN MISSIE

Mensen met een Missie ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen experts en ervaringsdeskundigen.

Samen bouwen aan vrede

Mensen met een Missie bouwt al ruim 100 jaar aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord.

Wij bieden moedige mensen een podium zodat zij op de vergeten plekken van de wereld aan verandering

kunnen werken. Als donateur steunt u de idealen van deze mensen en draagt u bij aan het bewerkstelligen

van een blijvende verandering.

Tekst | Susan Peek Beeld | Mensen met een Missie

Het is moeilijk voor te stellen dat een terreurbeweging

bij u een inval doet en dat u zou

moeten vluchten voor meedogenloos geweld.

Toch overkwam het tienduizenden mensen in

2017 in de stad Marawi (in het zuiden van de

Filipijnen). Ze zijn gevlucht, getraumatiseerd

en verblijven in niet-erkende evacuatiecentra

in de verderop gelegen stad Iligan. Dan is het

een hele uitdaging om weer een leven op te

bouwen. Vooral wanneer er voelbare spanningen

zijn tussen de oorspronkelijke christelijke

bevolking van de stad en de vluchtelingen, die

overwegend moslim zijn.

EIGEN KRACHT

VERSTERKEN

Om de kans op nieuwe conflicten te minimaliseren,

werkt Mensen met een Missie

samen met een uitgebreid netwerk van lokale

mensen en organisaties die zich inzetten voor

vrede en verzoening. We ondersteunen het

delen van kennis en ervaring tussen experts

en ervaringsdeskundigen, zoals Aida (65). Zij

heeft zelf moeten vluchten en overleefde de

zware omstandigheden waarin zij verkeerde.

Aida zet zich nu in Iligan met hart en ziel in

voor anderen die hetzelfde is overkomen.

Ze put uit haar eigen ervaring en gaat de

dialoog aan tussen de vluchtelingen en de

huidige dorpsbewoners. Daarmee verbeteren

de onderlinge relaties en krijgt uitsluiting geen

kans. Het versterken van de eigen kracht van

mensen, zodat zij zélf in staat zijn hun leven

te verbeteren, is één van haar doelen. In het

dorp worden workshops georganiseerd, waar

vluchteling Maria samen met enkele dorpsbewoners

aan deelneemt. De workshop

over zorgzaamheid en naastenliefde brengt

zichtbare positieve verandering teweeg in het

dorp.

36 donerennalaten.nl


CMC MENSEN MET EEN MISSIE

‘Verandering

komt van

onderaf’

Mensen met een Missie ervaart dat verandering

die door mensen zelf op gang wordt gebracht

blijvend is en tot verbetering leidt. Vrede en

verzoening begint waar mensen met elkaar in

gesprek gaan.

BOUWT U MEE AAN EEN

BETERE WERELD?

U kunt ervoor zorgen dat mensen zoals Aida

hun vredesmissies in Iligan en op andere plekken

in de wereld voort kunnen zetten. Samen

bouwen we aan een wereld waarin ieder

mens telt. Een wereld waarin we naar elkaar

omkijken en waarin ieder mens een bijdrage

kan leveren. Dat doen we al bijna 100 jaar, in

13 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

op plekken waar mensen in grote onderlinge

spanning leven. Er worden dialogen aangegaan

en er wordt begrip gevraagd voor elkaars

problemen en situatie. Zo worden kortzichtige

vooroordelen omgezet in wederzijds respect

en wordt wantrouwen omgezet in vertrouwen.

Pas dan kunnen mensen, die eerder lijnrecht

tegenover elkaar stonden, naast elkaar wonen

en een samenleving opbouwen.

GEEF UW TESTAMENT EEN

MISSIE

Laat uw idealen van vrede en verzoening

voortleven door Mensen met een Missie in

uw testament op te nemen. U steunt daarmee

via uw nalatenschap de lokale mensen en

‘Vredesactiviste’ Aida: een vrouw met een groot hart in onwaarschijnlijke omstandigheden.

organisaties die van grote betekenis zijn, ook

voor de volgende generaties. Zij versterken

niet alleen de gemeenschappen en onderlinge

relaties, maar willen ook de interreligieuze

dialoog versterken. Religie kan een onderdeel

van de oplossing zijn, door haar sociale en

verbindende kracht. Ook wordt de positie van

(onderdrukte) vrouwen versterkt en wordt

er steun geboden op het gebied van traumaverwerking

voor hen die dit nodig hebben.

‘Uw

betrokkenheid is

onmisbaar’

Door Mensen met een Missie op te nemen

in uw testament, kunt u blijvend van grote

betekenis zijn. Mensen met een Missie heeft

de ANBI-status en is vrijgesteld van successierechten.

Uw laatste gift komt dus voor

100% toe aan mensen die in vrede een betere

toekomst willen opbouwen.

‘Een wereld

waarin iedereen

wordt gezien

en gehoord’

Rick van der Woud, directeur van Mensen

met een Missie: “In deze tijd van haat en

polarisatie is het nog meer nodig dat wij

mensen in moeilijke omstandigheden een

steuntje in de rug geven zodat zij kunnen

opstaan tegen onrecht. Samen proberen

we zo vrede en verzoening dichterbij te

brengen.”

Mensen met een Missie

(statutaire naam: Stichting CMC)

Postbus 16442

2500 BK Den Haag

Bezuidenhoutseweg 225

2594 AL Den Haag

T +31 70 219 96 01

E info@mensenmeteenmissie.nl

W www.mensenmeteenmissie.nl

Bank NL53 RABO 017 89 90 000

Kinderen tekenen hun verborgen verdriet in Iligan.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

37


LEPRASTICHTING

‘De droom is

een lepravrije

wereld. Een

haalbaar doel’

Er is nog een wereld te winnen:

een wereld zonder lepra

Lepra is een vaak vergeten ziekte. Veel mensen denken dat het een middeleeuwse ziekte is en het niet meer voorkomt.

Tegenwoordig komt deze besmettelijke en verwoestende ziekte vooral nog in (sub)tropische gebieden voor.

Ruim een halve eeuw na de oprichting van de Leprastichting is er gelukkig al veel bereikt. Samen met de hulp van

donateurs komt de stichting elke dag weer een stapje dichterbij de droom die ze wil realiseren: een lepravrije wereld!

Tekst | Susan Peek Beeld | Leprastichting, Tom Bradley en Jacqueline van den Heuvel

“Niet alleen een droom, maar vooral een haalbaar

doel”, aldus Barry Jager, contactpersoon

nalaten bij de Leprastichting. “We werken

aan een wereld zonder lepra en uitsluiting

als gevolg van een handicap. Door vroegtijdige

diagnose, behandeling en zelfs preventie,

hopen we de ziekte lepra terug te dringen.”

HOE HELPEN WIJ

Barry Jager vertelt meer over hoe de

Leprastichting haar missie uitvoert: “Wij

zetten ons op diverse manieren in en het

opsporen van lepragevallen is hierbij essentieel.

In landen als Indonesië, met haar vele

eilanden, afgelegen gebieden en slechte

infrastructuur, sturen we opsporingsteams

op pad om lepragevallen op te sporen. In

de diverse landen werkt de Leprastichting

veel samen met lokale partners, overheden

en organisaties en doordat we lokale artsen

en gezondheidswerkers trainen, kunnen zij

zelf de diagnose stellen en de behandeling

38 donerennalaten.nl


LEPRASTICHTING

BAANBREKENDE

NIEUWE METHODE

De Leprastichting doet ook wetenschappelijk

onderzoek naar doorbraken in leprabestrijding.

Een baanbrekende nieuwe methode

maakt nu ook preventieve behandeling mogelijk.

Door familieleden, buren en vrienden van

nieuwe leprapatiënten rifampicine (antibioticum)

te laten slikken, hebben zij 60 procent

minder kans op het krijgen van lepra! “Zo zijn

we weer een stap dichter bij onze droom.”

Bij een kind in Nepal wordt lepra vastgesteld.

Beeld: Tom Bradley

starten. Daarnaast ondersteunen we medische,

sociale en economische revalidatie

van mensen met handicaps door lepra of

andere oorzaken. Opgespoorde leprapatiënten

krijgen een cocktail van antibiotica

die ervoor zorgt dat er binnen een paar

dagen al geen besmettingsgevaar meer is én

dat de patiënt in zes tot twaalf maanden kan

genezen. We geven voorlichting, niet alleen

aan de patiënt zelf, maar ook aan de omgeving

en familie, om uitsluiting als gevolg van

verminkingen en handicaps te voorkomen.

Want het is schrijnend om te zien dat veel

leprapatiënten door hun gemeenschap of

zelfs hun familie worden buitengesloten.”

DONEREN EN NALATEN

AAN IETS GOEDS

Als contactpersoon nalaten, is Barry Jager

nauw betrokken bij mensen die ervoor kiezen

de Leprastichting op te laten nemen in hun

testament, zoals mevrouw Kingma: “In 1988

liep mevrouw Kingma tijdens een trektocht

in de jungle van Indonesië een echtpaar

met lepra tegen het lijf. Dat maakte zoveel

indruk dat ze meer informatie over lepra ging

lezen en besloot te willen helpen. Ze werd

vaste donateur van de Leprastichting. Als

alleenstaande vrouw zonder kinderen, wilde

mevrouw Kingma haar geld nalaten aan iets

goeds en besloot de stichting ook op te laten

nemen in haar testament, in de hoop dat haar

nalatenschap misschien in de toekomst lepra

de wereld uit kan helpen. Het is hartverwarmend

dat steeds meer mensen ons ook op

deze manier willen steunen.”

Hij vindt het belangrijk om te benoemen

dat de Leprastichting een ANBI-status heeft.

"We zijn tevens een Erkend Goed Doel en

voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van

het CBF. Zo kan de donateur ervan uitgaan

dat we zorgvuldig omgaan met iedere euro

en hierover verantwoording afleggen.” Barry

Jager besluit: “Ik hoop dat mensen zich beseffen

dat de Leprastichting al heel goed op

weg is, maar dat er nog genoeg te doen is en

daarmee dus alle donaties, inclusief inkomsten

uit nalatenschappen, meer dan welkom

zijn om ons doel te bereiken en de droom

uit te laten komen.”

Voor vragen over doneren en nalaten aan de

Leprastichting staat Barry Jager voor u klaar

via 020 595 05 31 of b.jager@leprastichting.nl

Mevrouw Kingma bladert door haar fotoboek van

Indonesië. (Beeld: Jacqueline van den Heuvel)

LEPRASTICHTING

Postbus 95005

1090 HA Amsterdam

Bezoekadres

Wibautstraat 137k

1097 DN Amsterdam

T +31 20 595 05 00

E info@leprastichting.nl

W www.leprastichting.nl

Bank NL84 INGB 0000 050 500

donerennalaten.nl

39


AMIVEDI NEDERLAND

Amivedi, een onmisbaar

initiatief voor vermiste

en gevonden huisdieren

Veel mensen kennen dat afschuwelijke machteloze gevoel als je huisdier vermist is. Of juist

het gevoel als je een – op het eerste oog – verwaarloosd of weggelopen huisdier aantreft.

Maar wat doe je dan? Dan neem je contact op met Amivedi, dé organisatie op het gebied van

registratie van vermiste en gevonden huisdieren.

Tekst | Susan Peek | Beeld | Amivedi

40 donerennalaten.nl


AMIVEDI NEDERLAND

“Dag in dag uit zetten ruim 140 vrijwilligers zich volledig belangeloos in

om een vermist of gevonden huisdier met zijn baasje te herenigen. Wij

komen niet in contact met de dieren zelf, maar met eigenaren, vinders,

dierenasielen, dierenambulances, dierenartsen, politie en gemeenten.

Iedere euro die we van onze donateurs krijgen, wordt zinvol besteed”,

vertelt Yolande Schotel, secretaris bij Amivedi. “Daarnaast vind ik het

belangrijk te vermelden dat alle vrijwilligers, van 0900-meldpunt tot aan

het bestuur, onbezoldigd zijn. Niets van de donaties die we ontvangen

gaat naar kantoren of salarissen, vandaar onze ANBI-status. We zijn dan

misschien kleinschalig, maar wel groots in handelen. Met 110 meldpunten

heeft Amivedi een landelijke dekking en zijn we dé centrale spil

voor vermiste of gevonden huisdieren.”

86-JARIG BESTAAN

Op 14 september 2019 was het precies 86 jaar geleden dat Stichting

Amivedi in Den Haag werd opgericht door een aantal welgestelde

Indische dames. Zij trokken zich het lot van de zwerfdieren zo aan

dat ze het plan hadden om voor deze dieren een asiel te bouwen.

Na de oorlog werd geprobeerd Amivedi nieuw leven in te blazen,

maar het oorspronkelijke plan bleek onuitvoerbaar. Een nieuw bestuur

besloot zich op een andere manier in te zetten voor dieren. Zij zorgde

ervoor dat de Hulpdienst voor Verloren en Gevonden Dieren, destijds

enorm populair in Den Haag en omstreken, verder werd uitgebreid

naar andere steden. “Inmiddels zijn we 86 jaar verder en is Amivedi

een onmisbaar initiatief. Van de 84.436 geregistreerde meldingen in

2018 is 71% van de vermiste dieren en 35% van de gevonden dieren

opgelost. Ons streven voor de toekomst is om beide percentages nog

verder te verhogen, met name door het stimuleren van het chippen

en neutraliseren van huisdieren. Daarnaast willen we de samenwerking

met andere instanties verder uitbreiden en verbeteren.”

Als het chipsysteem landelijk beter geregeld wordt, ook voor katten,

verhoogt dat de kans op het terugvinden van een dier aanzienlijk.

“Onder de aandacht brengen heeft effect, daarom voeren we campagnes.

Maar voor dat alles is geld nodig”, geeft Yolande Schotel aan. “Ook

hebben we contact met diverse dierenorganisaties als bijvoorbeeld met

de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, zodat

alle dierenartsen (in wording) weten wat wij als organisatie doen.”

MELD SNEL!

“Verder horen we regelmatig dat mensen een gevonden dier in huis

nemen, zonder dat zij nagaan of het dier wellicht een eigenaar heeft.

Een verdwaald dier dat al langere tijd op straat zwerft, ziet er vaak niet

meer verzorgd uit. Maar dat wil niet zeggen dat het dier niet gemist

wordt of dat de eigenaar niet goed voor het dier zorgt. Het is belangrijk

om een gevonden dier altijd snel te melden bij Amivedi en het lokale

asiel om te checken of het dier gechipt is. Het is zó verdrietig als een

dier niet meer thuis komt omdat iemand anders denkt dat het een

zwerfdier is, terwijl het enorm gemist wordt door de eigenaar.”

Amivedi Nederland

Postbus 53018

2505 AA ‘s-Gravenhage

T +31 88 006 46 44

E secretariaat@amivedi.com

W www.amivedi.nl

Alle meldingen van vermiste en gevonden huisdieren kunnen kosteloos

geplaatst worden op de website www.amivedi.nl. Melders krijgen adviezen

over wat ze verder kunnen doen om hun huisdier terug te vinden of

de eigenaar van een dier te traceren, zodat deze dieren zo snel mogelijk

weer veilig thuis kunnen komen. “Als je weet wat je zelf kunt doen, voel

je je meteen minder machteloos”, besluit Yolande Schotel. “We hopen

dat we door meer naamsbekendheid en donaties nóg meer eigenaren

kunnen helpen bij het terugvinden van hun geliefde huisdier.”

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

41


STICHTING NATIONALE DIERENZORG (NDZ)

NDZ: veelzijdige

dierbeschermende

organisatie met

een rijk verleden

‘Geef uw huisdier

een goede oude dag’

Een moderne dierbeschermende organisatie met

een rijke historie, waar het dierwelzijn hoog in het

vaandel staat. Dát is Stichting Nationale Dierenzorg

in Wassenaar. In 1926 opgericht door hofdames

van Koningin Wilhelmina, die in het centrum van

Den Haag een asiel begonnen. Later verhuisde

Dierenzorg naar Wassenaar.

Tekst | Susan Peek Beeld | NDZ

Met de dierenambulances kan Stichting Nationale Dierenzorg snel en veilig

gewonde dieren vervoeren. Help de stichting met uw donatie!

Marc van Dijk in de Seniorenclub.

42 donerennalaten.nl


STICHTING NATIONALE DIERENZORG (NDZ)

Marc van Dijk, directeur bij Stichting Nationale Dierenzorg, vertelt dat

de stichting inmiddels fors is uitgebreid. “Voor onze asieldieren zoeken

we nieuwe baasjes, met ons pension bieden we opvang voor honden

en katten tijdens vakanties en er is een hondencrèche. Sinds de jaren ca

1960 is daar een dierenambulancedienst voor de regio aan toegevoegd.

Maar het meest bijzondere is toch wel onze Seniorenclub.”

RUSTIGE OUDE DAG

“De Seniorenclub is het eerste bejaardentehuis voor honden en katten

in Nederland en daar zijn we trots op! Wanneer iemand niet meer in

staat is om voor een bejaard dier te zorgen, dan nemen wij deze zorg

over. Dat geldt voor huisdieren uit héél Nederland. Zo beleven honden

en katten een rustige oude dag in een omgeving die speciaal voor dit

doel is opgezet. We zijn volop bezig met het nieuwbouwplan voor de

Seniorenclub.”

TIJDIG NADENKEN OVER DE ZORG

VOOR UW HUISDIER

Van Dijk merkt dat er nog te weinig mensen zijn die zichzelf de vraag

stellen wat er met hun huisdier gebeurt als ze er zelf niet meer voor

kunnen zorgen. “Het is verstandig hier tijdig over na te denken en zaken

te regelen. In een testament kan vastgelegd worden dat Dierenzorg de

zorg voor de huisdieren overneemt. Het is vaak een hele geruststelling

als je weet dat je huisdier in goede handen is.”

NALATEN OF DONEREN

Bij de notaris kun je ook aangegeven dat je een deel van je vermogen wilt

nalaten of doneren aan een goed doel zoals Dierenzorg. “Wij hebben

een ANBI-status en zijn vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Het

volledige bedrag dat aan ons wordt nagelaten, komt dus ten goede aan

de dieren. Dierenzorg ontvangt geen overheidssteun en is voor haar

asiel en de Seniorenclub (Adoptiefonds) volledig afhankelijk van donaties

en sponsoren.”

DIERENWELZIJN EN MENSENWELZIJN

“Naast de opvang geven we ook educatie op het gebied van dierenwelzijn.

We ontvangen klassen of bezoeken scholen om kinderen bij te

brengen hoe ze goed voor dieren kunnen zorgen. Ook bezoeken we

bejaardenhuizen of komen de bewoners naar ons.” Van Dijk besluit:

“Contact met dieren is enorm goed voor mens én dier!”

Draagt u Stichting Nationale Dierenzorg een warm hart toe en wilt

u doneren? Dat kan! U kunt het door u gewenste bedrag overmaken op

rekeningnummer NL22 INGB 0005 1368 41. Dank u wel!

Stichting Dierenzorg Wassenaar met de nieuwbouwplannen voor de Seniorenclub.

Hoe meer donateurs er zijn, hoe meer dieren er geholpen kunnen worden.

Stichting Nationale

Dierenzorg

Leidseweg 557-1

2253 JJ Voorschoten

T +31 71 56 00 500

E contact@msresearch.nl

W www.msresearch.nl

Bank NL22 INGB 0005 1368 41

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

43


STICHTING PETA NEDERLAND

WAT WORDT UW

NALATENSCHAP?

©Kencredible

Het doel van PETA is om dieren

te beschermen tegen uitbuiting

en wreedheid en een wereld te

helpen creëren waarin ze worden

gerespecteerd en waarin mensen

nadenken over de manier waarop

hun dagelijkse beslissingen van

invloed zijn op de levens van

andere gevoelige wezens.

PETA’s inspanningen zijn van cruciaal belang

voor de talloze dieren die elke dag lijden.

Wij zijn hun meest doeltreffende pleitbezorgers

en verzetten ons tegen wreedheid met

enorm veel passie, ervaring en vastberadenheid.

Onze medestanders helpen ons bij ons

44 donerennalaten.nl


STICHTING PETA NEDERLAND

unieke, levensreddende werk. Schenkingen die

aan ons worden nagelaten, geven ons de langdurige

zekerheid die nodig is om te kunnen

werken aan onze ambitieuze en baanbrekende

campagnes die de levens van miljoenen

dieren helpen redden en verbeteren.

De afgelopen decennia zijn er veel belangrijke

veranderingen teweeggebracht als gevolg van

de inspanningen van PETA en onze internationale

zusterorganisaties om dierenleed

Een testament is een belangrijke manier om

te zorgen voor uw dierbaren, ook voor de

gezelschapsdieren waarmee u samenleeft.

Het kan ook een doelkrachtige manier zijn om

dieren te helpen: door PETA in uw testament

op te nemen, blijft u na uw dood een positief

verschil maken in de levens van dieren, of ze

nu lijden in laboratoria, in de intensieve veeindustrie,

in de mode-industrie, voor vermaak

te beëindigen. Maar er zijn nog altijd talloze

dieren die onze stem nodig hebben: elke drie

seconden sterft er een dier in een Europees

laboratorium, dieren worden in erbarmelijke

omstandigheden gehouden voor voedsel,

levend gevild voor hun huid en gedwongen

kunstjes te vertonen op manieren die onnatuurlijk

voor hen zijn en verwondingen of

zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben en

gezelschapsdieren worden het slachtoffer van

verwaarlozing en opzettelijke wreedheid.

of op welke andere manier dan ook. We

weten dat de beslissingen die u neemt van

persoonlijke aard zijn en uw visie vertegenwoordigen

om uw medeleven in de toekomst

te laten voortbestaan. Als u PETA wilt opnemen

in uw testament, neem dan alstublieft

contact met ons op. We kijken ernaar uit om

met u in gesprek te gaan en samen te werken

aan een diervriendelijkere wereld.

Stichting PETA Nederland

Postbus 2570

1000 CN Amsterdam

T +31 900 235 73 82

E Info@peta.nl

W PETA.nl/testament

Bank NL80 TRIO 0212 173 391

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

45


CAS INTERNATIONAL

EEN EINDE MAKEN AAN

INTERNATIONAAL DIERENLEED,

DÁT IS ONS DOEL

Protest tegen het stierenvechten bij stierenvechtarena Sevilla, Spanje.© CAS International

Een stichting die een einde wil maken aan wrede dierenmishandeling bij elk soort ‘cultureel evenement’,

is CAS International (Comité Anti Stierenvechten). Wat begon als een stichting met de focus op het tegengaan

van stierenvechten, zet zich inmiddels veel breder in.

Tekst | Susan Peek Beeld | CAS International en Santuario Wings of Heart

AL VEEL BEREIKT, MAAR NOG ALTIJD

VEEL TE DOEN

Aan het woord is Marius Kolff, bevlogen directeur van CAS International:

“We zijn ver op weg om een einde te maken aan de stierenvechtindustrie.

Inmiddels wordt het stierenvechten nergens in Nederland

meer gepromoot. Dat hebben we dus al mooi bereikt. Helaas vinden

er nog wel stierengevechten plaats in een achttal landen, onder andere

mogelijk gemaakt door subsidies van lokale overheden en de Europese

Unie. Dus internationaal is er nog veel werk te verzetten. Ook willen we

dierenleed bij andere (patroons)feesten en evenementen voorkomen.” Kolff

noemt als voorbeeld het stierenrennen in Pamplona of de ‘Bous a la

Mar’, waar vechtstieren de zee in worden gejaagd. “Dat soort ‘vermaak’

ten koste van dieren moet écht stoppen!”

MENTALITEITSVERANDERING

“Zowel in de maatschappij als in de politiek is stierenvechten steeds

vaker een punt van discussie. Het Europese parlement heeft zich

inmiddels al tegen die subsidies van de Europese Unie uitgesproken.

Maar daar is nog geen afdoende actie op ondernomen door de Europese

Commissie. In de stierenvechtlanden zelf ontstaat een groeiende

afkeer vanuit de samenleving voor stierenvechten. Die belangrijke

46 donerennalaten.nl


CAS INTERNATIONAL

Ruth, één van onze adoptiedieren, werd gered en zal nooit meer mishandeld

worden in een stierengevecht.

mentaliteitsverandering is nodig, niet alleen in de samenleving, maar ook

op hoog politiek niveau. We zien al een heel andere benadering in de

lokale politiek, ten opzichte van enkele jaren geleden. Doordat politici

steeds dichter bij met name de hoog ontwikkelde middenklasse staan,

bereiken ze veel meer met behulp van democratische beslissingen. Dus

ook daar zetten we met CAS op in, met hulp van ons internationale

netwerk. Ikzelf zit namens onze organisatie daarom regelmatig met

lokale parlementariërs om tafel”, zegt Kolff.

STEUN

CAS International (ANBI-erkend) ontvangt geen subsidies en is volledig

afhankelijk van donaties en giften. Kolff prijst zich gelukkig met de

vastigheid van de huidige donateurs, maar kan elke aanvullende steun

gebruiken. “Want zonder financiële steun kunnen we onze nationale én

internationale acties niet voortzetten”, zegt hij. “Wilt u ons helpen door

donateur te worden? Dat kan! Dan streven we samen naar een wereld

waarin geen dierenleed meer bestaat en dieren enkel met respect

behandeld worden.”

CAS International (Comité Anti Stierenvechten)

Postbus 1312

3500 BH Utrecht

Nederland

T +31 30 230 00 93

E info@cas-international.org

W www.cas-international.org

Bank NL79 TRIO 0781 4357 57

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

47


NATIONAAL FONDS KINDERHULP

COLUMN

HET KIND ACHTER DE CIJFERS

Recent hebben we bij Nationaal Fonds Kinderhulp gestoeid met de cijfers over kinderen in armoede.

Waarom? Omdat die van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) anders zijn dan die van het Centraal Bureau

voor de Statistiek (CBS). De bewoordingen waarmee gerekend wordt wisselen: van ‘bijstandsniveau’ tot

‘genoeg-maar-niet-toereikend-criterium’. En ook de trends zijn niet even helder: een daling van het aantal

kinderen in 2016 t.o.v. 2015 of toch ook weer stijging richting 2017… Kortom, het is niet echt duidelijk.

Op kantoor in Deventer ontvangen we dagelijks de meest prachtige bedankjes; van kaartjes en tekeningen tot aan knutselwerkjes en schilderijtjes. Stuk voor stuk van een

kind dat we blij hebben kunnen maken, dankzij de steun van onze donateurs, sponsoren en partners. Die bedankjes krijgen allemaal een prachtig plekje op de Kinderhulpbedankwand.

Een dagelijkse inspiratiebron én altijd een reden voor een glimlach.

48 donerennalaten.nl


NATIONAAL FONDS KINDERHULP

Kodi (8) Dankzij zijn fiets hoeft Kodi niet meer

naar school te lopen. Hij kan weer met zijn vrienden

op de fiets!

Noah (17) “Mijn droom is een stap dichterbij. Zo

tof dat ik mede dankzij Kinderhulp met mijn opleiding

kan beginnen.”

Julia (11) Julia genoot afgelopen zomer, net als

heel veel andere kinderen, van een heerlijk dagje

uit in een pretpark.

Natuurlijk is het belangrijk om goed te weten

over welke aantallen je het hebt als het gaat

om kinderen in armoede en om duidelijk te

zijn over de criteria die je hanteert. Dus wij

gaan er bij Kinderhulp grofweg vanuit dat

in totaal 315.000 kinderen tot 21 jaar met

armoede te maken hebben (bron: SCP).

315.000 kinderen… daar kun je je bijna

geen voorstelling van maken. Zes keer een

stadion vol. Diezelfde moeite is er met het

begrip armoede. Een definitie van armoede

heeft het over het niet kunnen voorzien in

primaire en secundaire levensbehoeften,

waarbij het hier in Nederland natuurlijk

gaat om die laatste. De onmogelijkheid om

hierin te voorzien, wordt vooral problematisch

als anderen in dezelfde samenleving

dat wél kunnen. Denk aan een dagje uit, een

lidmaatschap van een sportclub, een fiets, je

verjaardag vieren, een weekje kamperen in

de zomer of pakjesavond.

HET KIND ACHTER DE

CIJFERS… DAAR GAAT

HET NATUURLIJK OM

Maar achter de statistieken gaan echter hele

concrete gezinnen en kinderen schuil. Intermediaire

organisaties, zoals grote jeugdzorgin

stellingen, sociale teams van gemeenten en

leergeldorganisaties doen voor die kinderen

aanvragen bij Kinderhulp. En juist als je die

aanvragen leest, worden die grote abstracte

cijferreeksen in één keer heel concreet en

tastbaar. Een kind dat 2 kilometer naar

school moet lopen omdat er geen geld is

voor een fiets of dat niet mee kan op

schoolreis omdat er in het gezin daarvoor

aan middelen ontbreekt.

DE STRESS VAN ARMOEDE

Het team van Kinderhulp volgde onlangs

een workshop ‘Een dag arm’ van het Nibud.

En natuurlijk was dat maar een workshop

en gedeeltelijk een rollenspel. Toch ervaar

je op dat moment wat het is om niet met

je budget te kunnen uitkomen. Sterker nog,

de stress die zich van je meester maakt als

er telkens nieuwe, onverwachte dingen bijkomen:

daling van inkomen, een rekening die

je niet had verwacht, een uitje van je kind of

een verplichte afbetalingsregeling. Aanvankelijk

ben je creatief met het verschuiven van

posten, maar de moed zakt je op een gegeven

moment in de schoenen. En ook hier is de

materie zo ingewikkeld dat je het écht niet

meer weet.

KINDERHULP

Ik ben heel blij dat wij als Kinderhulp iets

kunnen doen aan deze negatieve effecten

van armoede voor kinderen. We kunnen de

armoede niet oplossen, althans niet op hele

korte termijn. We kunnen wel zorgen dat

we kinderen zodanig motiveren en in stelling

brengen dat ze op school goed meekomen

en wellicht straks zelf niet in een situatie van

armoede terechtkomen. Zekerheid daarover

is er niet en het is vaak een gevolg van dingen

die ‘je overkomen’. Wat wel kan, is anderen

aanspreken om iets te doen voor goede

doelen die deze gezinnen en kinderen ondersteunen.

Met kleine bijdragen kan er al veel

voor kinderen worden gedaan. De bedankjes

die van individuele kinderen binnenkomen

bij Kinderhulp, maken dan die grote cijfers

minder relevant: het verschil maken voor dat

individuele kind is dan hetgeen dat telt.

Jan Wezendonk

directeur/bestuurder

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp

Wismarstraat 7

7418 BN Deventer

T +31 570 611 899

E info@kinderhulp.nl

W www.kinderhulp.nl/nalaten

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

49


BEARS IN MIND

Bescherm de beren

en hun leefgebied

Bears in Mind zet zich al meer dan 25 jaar in voor de bescherming van de beer en zijn leefgebied. Eén van de

bekendste projecten van de stichting is Het Berenbos. In Het Berenbos krijgen bruine beren die vroeger mishandeld

zijn of moesten optreden in circussen of theaters een onbezorgd leven. Hier genieten ze van een twee hectare groot

bosperceel met onder andere een waterval, rotsen en een vijver. In Het Berenbos wordt de leefomgeving van de beer

in het wild zoveel mogelijk nagebootst om het natuurlijke gedrag van de beren te stimuleren.

Tekst en beeld | Bears in Mind

Samen met partnerorganisaties werkt Bears

in Mind aan natuurbeschermings- en onderzoeksprojecten

in onder andere Armenië,

Bulgarije, China, Ecuador en Roemenië. Daarnaast

zoekt Bears in Mind actief naar opvanglocaties

voor beren in nood en werkt ze samen

met diverse organisaties om opvanglocaties te

bouwen in landen waar beren onder slechte

omstandigheden gevangen worden gehouden.

Bears in Mind steunt ook uiteenlopende

educatieprojecten in binnen- en buitenland.

BEREN HELPEN

Wilt u de beren helpen door Bears in Mind in

uw testament op te nemen? Informeer dan bij

uw notaris naar de mogelijkheden. Wij betrekken

u graag bij onze organisatie en de projecten

die we steunen.

50 donerennalaten.nl


BEARS IN MIND

Eén van de beren in Het Berenbos is Dadon. In een Russisch theater moest

hij onder andere dansen en rondjes rijden op een fiets. Toen hij zijn verzorger

aanviel en zelfs doodde, werd er voor zijn leven gevreesd. Gelukkig kon hij

uiteindelijk naar Het Berenbos komen. Hier geniet hij van zijn ‘berenleven’.

Dadon in het theater.

Dadon

schitterde ook

in de TV-serie

‘Het echte

leven in de

dierentuin’

Bears in Mind

Postbus 9

3910 AA RHENEN

T +31 317 65 02 20

E info@bearsinmind.org

W www.BEARSinMIND.org

Contactpersoon: Ingrid Vermeulen

Dadon in Het Berenbos.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

51


WERELDOUDERS

‘Ieder kind verdient een

stabiele en warme thuisbasis’

Wereldwijd leven er miljoenen kinderen op straat, waarvan het grootse gedeelte in Latijns-Amerika.

Zonder huis, thuis én toekomst.

52 donerennalaten.nl


WERELDOUDERS

Als kind opgroeien in Latijns-Amerika is niet altijd makkelijk. Zeker

zes miljoen kinderen en jongeren zijn jaarlijks slachtoffer van ernstige

verwaarlozing, bendes, prostitutie en geweld. Velen van hen moeten

het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevolle thuisbasis. Zij

lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven.

Hun toekomstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen

nodig hebben, is familie.

Naast de zorg voor kinderen is WereldOuders zeer actief in het

ontwikkelen van de omliggende gemeenschappen met projecten

rondom onderwijs, duurzaamheid, agricultuur, noodhulp, medische

zorg en ondersteuning van arme gezinnen. WereldOuders werkt

in Bolivia, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti,

Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.

WereldOuders gelooft in de kracht van familie. Ieder kind verdient

aandacht en onvoorwaardelijke liefde. Daarom biedt WereldOuders

kwetsbare en thuisloze kinderen in Latijns-Amerika een stabiele en

‘Wat deze kinderen nodig

hebben, is familie’

warme thuisbasis, zodat ze kans hebben op een betere toekomst.

Vanuit de veiligheid van een familie krijgen de kinderen individuele

aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en

zelfredzaamheid.

Door te investeren in kinderen gelooft WereldOuders de armoedecirkel

op de lange termijn te kunnen doorbreken. Kinderen zijn de

toekomst en kunnen een cruciale rol spelen in het verbeteren van

de leefomstandigheden van hun gemeenschap en zelfs van hun land.

WereldOuders

Oude Enghweg 2

1217 JC Hilversum

T +31 35 626 45 78

E info@wereldouders.nl

W www.wereldouders.nl

Bank NL60 INGB 0000 001 171

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

53


KINDERFONDS MAMAS

Kinderfonds MAMAS doorbreekt

de vicieuze cirkel van armoede

en ongeletterdheid

Troost, voor de baby die moet huilen. Eten, voor het kind dat honger heeft. Schoenen, voor de tiener die naar school

wil. Therapie, voor het meisje dat is verkracht. Liefde, omdat elk kind dat nodig heeft. Kinderfonds MAMAS steunt

al 20 jaar de MAMAS van Zuid-Afrika. Deze sterke, indrukwekkende vrouwen helpen kinderen in ernstige armoede.

Kind voor kind. Dorp voor dorp. ‘Omdat álle kinderen ónze kinderen zijn!’, zoals NELSON MANDELA altijd zei.

Tekst | Susan Peek Beeld | Kinderfonds MAMAS

‘Liefde, zorg en

bescherming

voor álle

kinderen’

Handjes wassen in Ndlovu.

GROEIENDE BEWEGING

VAN HOOP

“Het bijzondere is dat veel lokale vrouwen

in Zuid-Afrika niet wegkijken als een kind in

nood is, maar in actie komen. Ze organiseren

alles wat nodig is om een kind gezond en

kansrijk groot te laten worden. Vanuit eigen

projecten, verspreid over alle 9 provincies van

Zuid-Afrika, geven deze MAMAS tienduizenden

kinderen een toekomst. Het is echt een

groeiende BEWEGING VAN HOOP voor

de enorme groep kwetsbare kinderen. En wij

zien dat het werkt!”

MAMA POWER

Aan het woord is Hiske Boerma, project

portfolio manager bij Kinderfonds MAMAS.

“Wij hoeven de MAMAS niets te vertellen, zij

weten precies wat er lokaal nodig is. Daarom

komen wij niet met een opgelegd programma.

Liefde, ideeën en inzet hebben de MAMAS

genoeg, maar geld niet. Daarom steunen wij

deze vrouwen bij hun eigen initiatieven. Deze

initiatieven worden een plan, dat daarna als

afspraak geldt. Wij kijken uiteraard zeer nauwkeurig

of het plan klopt en nageleefd wordt.

Maar het allermooiste is: MAMAS nemen

áltijd hun verantwoordelijkheid. Liefdevol,

trouw en onverzettelijk. Wij noemen dat

MAMA POWER!”

SAMEN MAKEN WE HET

VERSCHIL

“Ik vind het hartverwarmend dat zoveel

donateurs begrijpen wat we doen; dat we een

kind niet loslaten maar vastpakken en blijven

helpen. Van kleine peuter, tot ze voor zichzelf

kunnen zorgen. De plekken van de MAMAS

zijn een veilige haven voor ze. Zelf was ik

enorm onder de indruk toen ik zag dat vier

MAMA-organisaties de handen ineen hebben

geslagen en een nieuw project zijn begonnen.

54 donerennalaten.nl


KINDERFONDS MAMAS

Gelukkig zijn er de MAMAS!

Toen ik daar aankwam, zag ik kinderen die

huiswerk maakten, blij waren, net een bord

eten op hadden of stonden te dansen. En

dat allemaal op een plek waar de situatie

een half jaar daarvoor nog uitzichtloos was!

Dan realiseer je je hoeveel werk daar verzet

wordt.” Hiske Boerma besluit: “Wat me het

meest is bijgebleven, is een project dat ik

bezocht heb van een PAPA (want ja, die

zijn er gelukkig óók!). Een troosteloos dorp,

ooit tot bloei gekomen door de mijnindustrie,

maar waar – na het uitputten van de

mijn – niks meer gebeurt. Mannen vertrokken,

vrouwen, vaak met HIV besmet, bleven

achter. PAPA Bright kent daar alle gezinnen

en vertelde mij dat achter elke deur een

drama schuilt. Ik opende één van de vele

deuren en zag een ruimte met één bed en

een tafeltje met daaraan een vijftienjarig

meisje. Over haar wangen biggelden dikke

tranen. Ze kon haar school niet afmaken,

want ze had geen geboortecertificaat. PAPA

Bright heeft haar kunnen helpen. Samen zijn

ze naar het ziekenhuis gegaan waar ze geboren

is, in een stadje slechts dertig kilometer

verderop, om het geboortecertificaat op te

halen. Zo makkelijk kunnen ogenschijnlijk

onoplosbare dingen daar zijn.

Met dit soort persoonlijke aandacht en een

dergelijke oplossing helpen 2.000 MAMAS

dagelijks ruim 50.000 kinderen. Zó doorbreken

we de vicieuze cirkel van armoede en

ongeletterdheid.”

Steun kinderfonds MAMAS

via www.kinderfondsmamas.nl

‘IK WEET HOE

ECHTE HONGER VOELT’

Op het platteland van Zuid-Afrika slaat de

armoede hard toe. Mensen hebben geen

toegang tot basisvoorzieningen en kinderen

lijden daar het meest onder. MAMA

Ingrid groeide zelf op in extreme armoede.

“Een kind zien dat honger heeft, doet mij

pijn. Daarom besloot ik kinderen die niets

hebben te helpen.” Eén van die kinderen

is de negenjarige Michaela. Zij groeide op

met honger en mishandeling. Nu helpt

MAMA Ingrid haar om haar droom om juf

te worden te verwezenlijken. “Ik probeer

Michaela het leven te geven dat ze verdient.”

Kinderfonds MAMAS

Bezoekadres

Klaaskampen 20A, 1251 KP Laren (NH)

Postadres

Postbus 156, 1250 AD Laren (NH)

T +31 35 539 59 80

E info@kinderfondsmamas.nl

W www.kinderfondsmamas.nl

Bank NL60 INGB 0000 0466 64

donerennalaten.nl

55


Help de stieren en paarden

Steun Comité Anti Stierenvechten

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is een zeer actieve organisatie. Met uw steun

kunnen wij nog meer doen om voorgoed een einde te maken aan het stierenvechten en andere

wrede evenementen met stieren en andere dieren.

www.cas-international.org

CAS International

(Comité Anti Stierenvechten)

Postbus 1312, 3500 BH Utrecht

Nederland

Tel: +31 30 230 00 93

info@cas-international.org

ANBI: 803015082

KVK: 41186192

Triodos Bank

IBAN: NL79 TRIO 0781 4357 57

Comite Anti Stierenvechten

BIC: TRIONL2U

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!