VormingplusMZW_Programmazine_winter2020

maartenv
  • No tags were found...

Het educatief aanbod van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (winter 2020).

PROGRAMMAZINE - JAN/FEB/MA 2020

bpost

PB- PP B-06487

BELGIE(N) - BELGIQUE

AFGIFTEKANTOOR KORTRIJK MAIL | DOENAERTSTRAAT 13 | 8500 KORTRIJK | P3A9210 - Foto: Flickr.com - Aspenlaub (blattboldt)VOORWOORD

KRIMPEN

De voorbije maanden schreef

Vormingplus intensief aan een

nieuw beleidsplan. We namen er de tijd voor en

organiseerden daarom dit jaar geen zomerweek

of Dag van de Stilte. Dat is ook wat een

beleidsplan doet: het doet knopen doorhakken.

‘Krimpen is ruimte maken voor een nieuw

verhaal,’ zo schreef Vormingplusdirecteur

Nathalie Van Leuven in het voorwoord van dit

tijdschrift, 3 edities geleden.

Dat kan achteraf bezien cynisch klinken.

Op het moment dat dit tijdschrift wordt

gemaakt en dit voorwoord geschreven,

raakt bekend dat de cultuursector

besparingen wordt opgelegd. Vooral in de

projectsubsidies wordt drastisch gesnoeid. Ook

de Vormingplusfamilie wordt opnieuw geraakt.

Met de nu aangekondigde besparing van 6 %

erbij liepen de subsidies, over een periode van 10

jaar, terug met maar liefst 44 %. Ruimte voor een

ander verhaal ... maar welk verhaal, en ten koste

van wat?

Bij het schrijven van het beleidsplan herdachten

we onze missie. Waarom doen we het?

Wat is onze drijfveer? Wat kan de rol zijn van

Vormingplus in een samenleving die razendsnel

verandert? En in die missie komen een aantal

kernwoorden naar voor: analyse, duiding,

kennis, bewustwording, persoonlijke groei en

uitwisseling als mens en als burger. Het zijn

ankers die ons helpen mee te kunnen werken

aan een samenleving die inclusief is, die solidair,

duurzaam en democratisch is. Plaats daar ook

maar het woord ‘betrokken’ bij.

Verder in dit tijdschrift illustreert Sabine Bourgeois

het met een voorbeeld uit het klassieke

onderwijs: invulblaadjes, met

stippellijntjes waar leerlingen

een woord moeten invullen,

verminderen de betrokkenheid

van leerlingen bij het leren, zegt

ze. Betrokken zijn kan onder meer door het

leveren van een inspanning, door te wroeten met

je handen en je hoofd. En door ergens tijd aan te

geven. Dat doen we met dit centrum onder meer

door langlopende projecten op te zetten, en daar

veel partners en deelnemers bij te betrekken.

Maar zonder subsidies geen projecten, met alle

gevolgen vandien.

Nog in het klassieke onderwijs krijgen vakinhouden

met een rechtstreeks inzetbaar nut voorrang

op algemene analyses die de samenleving

duiden. Persoonlijke groei en communicatie

komen er weinig aan bod, terwijl de vragen

rond bewustwording, de nood aan vrede en de

psychische noden enorm hoog zijn. David Van

Reybrouck en Thomas D’Ansembourg stellen in

‘Vrede kun je leren’ dat iedere burger dringend

behoefte heeft aan het opdoen van zelfkennis.

Verschillende basisvaardigheden die de sleutel

vormen tot ‘goed samenleven’ zouden al vanaf

de kleuterschool moeten worden aangeleerd.

Nog vandaag verneem ik dat, volgens een

onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie,

zowel actief als passief met cultuur

bezig zijn positief is voor de mentale en fysieke

gezondheid. Beknibbelen op cultuur is dus

niet enkel zogenaamde subsidieslurpers het

zwijgen opleggen. Het is de lange termijn uit

het oog verliezen, het is weigeren te investeren

in gezondheid en in het goed samenleven. Ik

kan me vergissen, maar dat lijken me toch twee

serieuze maatschappelijke uitdagingen te zijn die

met enkele invulblaadjes niet te verhelpen zijn. ■

Maarten Vanhee

stafmedewerker Vormingplus MZW

VORMINGPLUS | 3


INHOUD

BASISACADEMIE

6 Vrijplaatsen

Basso continuo van ons werk.

10 Caring = sharing

Over zorg en empathie.

11 Lichaam, bron van levenswijsheid

Thema empathie.

12 De pijn van anderen

Systeemopstellingen.

12 Luister naar mij

11 De pijn van anderen

Het perspectief van Emmanuel Levinas.

13 Empathie rondom

Ontmoetingscirkel vanuit zorg.

4 | VORMINGPLUS


14 Peter Aers: ‘The Pain of Others’

Hoe kunnen we pijn van anderen vatten en

begrijpen?

18 Oprecht geïnteresseerd zijn in

elkaars cultuur

Simon Decante over het project 2Gather.

PROJECTEN

16 Een terugblik

'De kanarie in de koolmijn', een

theatervoorstelling over burn-out.

20 De sociale zekerheid

Ga mee op inleefwandeling.

PROGRAMMA

22 Aanbod van jan t.e.m. juni

VORMINGPLUS | 5


BASISACADEMIE

BASISACADEMIE

VRIJPLAATSEN

Basso continuo

van ons werk.

Een vrijplaats: historisch gezien de naam

van een schuilplaats, waar je naar toe

vluchtte. Je veiligheid was er gegarandeerd,

gerechtelijke vervolging niet mogelijk. De

hedendaagse invulling van het woord heeft

minder juridische consequenties. Het is een

plek waar je “vrij kan denken en experimenteren

in een veilige omgeving”. Wij

interpreteren dit graag als een - fysieke én

mentale - ruimte voor een brede vorming

als mens en als burger in een zorgzame

samenleving.

“Leren en de context

waarin dat gebeurt

moeten altijd

samengaan”

Sabine Bourgeois

Flickr.com - listingslab

6 | VORMINGPLUS


PERSOON BASISACADEMIE

& RELATIE

Om deze vrijplaatsen te realiseren,

richten we de Basisacademie

op. De Basisacademie leunt op

het vormingswerk waar we als

Vormingplus een lange traditie in hebben.

We noemen het de basso continuo van ons

werk. De Basisacademie zet in op basisvaardigheden

die mens en burger helpen om te

functioneren in deze samenleving. De thema’s

in de Basisacademie zijn geïnspireerd door

onze inhoudelijke beleidskeuzes: zorgzame

samenleving, armoede, duurzaamheid en

diversiteit.

Daarnaast is er aandacht voor actuele thema’s

in onze samenleving. Als laatste is er ruimte

voor activiteiten over de thema's die nauw

aansluiten bij de projecten die op dat moment

lopen. Hierover lees je meer vanaf pagina 15.

Wat kan de rol nog zijn van educatie, van het

leren zonder onmiddellijk praktisch nut?

We legden ons oor te luister bij Sabine

Bourgeois (algemeen verantwoordelijke

Oranjehuis vzw) en bij Sabrine Yaghi (De

Stroate, Quindo en kersvers bestuurslid bij

Vormingplus).

Sabine Bourgeois: “Mijn blik op educatie wordt

beïnvloed door mijn werk binnen de jeugdhulp,

voor jongeren en gezinnen in een kwetsbare

positie. Een van de grote thema’s waarover

jeugdzorg zou moeten gaan is het ‘vergroten

van de mogelijkheden’. Dat zijn ideeën

van de Amerikaanse sociaal filosofe Martha

Nussbaum. Zij schrijft over het scheppen van

kansen en het vergroten van mogelijkheden

van mensen, maar ook van contexten. Voor

mij is dat de finaliteit van educatie: inspirerend

zijn om de mogelijkheden van mensen te

vergroten.

Nussbaum geeft het voorbeeld van een

Indische vrouw die in de laagste kaste geboren

wordt en dan via ‘capability’ (‘capability

benadering’ is de naam die ze geeft aan de

theorie die ze daarrond ontwikkeld heeft)

sociaal opklimt. Zo vergroot ze niet alleen

haar vermogen om de kwaliteit van haar

eigen leven te vergroten, maar ook dat van de

context waarin ze leeft. Een van de contexten

van jongeren is het onderwijs als maatschappelijke

structuur. Dat gaat ook in de andere

richting: als hulpverlening zijn wij, dankzij de

jongeren, ontwikkeld. Dat vind ik een heel

interessante insteek om naar educatie te

kijken. Die brede blik op educatie kan volgens

mij interessant zijn voor Vormingplus.

Die vorming kan heel concreet zijn of heel

algemeen. Het is aan de jongeren om

geïnspireerd te raken op dat moment van hun

leven, te bepalen wat kan bijdragen tot hun

kwaliteit van leven, wat de mogelijkheden voor

hen vergroot. Het moet geen direct zichtbaar

doel hebben. Soms, door er wat tijd te laten

overgaan, zien mensen pas later dat datgene

wat ze geleerd hebben ook toepasbaar is, dat

het betekenisvol is geworden. Het hoeft niet

instrumenteel te zijn.

Ik zie dat ook in het leren in het klassieke

onderwijs: kinderen krijgen een syllabus

met stippellijntjes, ze moeten amper nog zelf

iets schrijven. De connectie met wat wordt

aangeboden is zoek. Terwijl de goesting om

te leren ontstaat in het willen uitzoeken hoe de

dingen in elkaar zitten. Ik denk dat we in een

zap-samenleving leven, waarin we heel snel

en zappend van het een naar het ander springen.

Net daar ligt het probleem en daar wil het

Oranjehuis ook meer op inzetten.

VORMINGPLUS | 7


BASISACADEMIE

Vormingplus kan die maatschappelijke

tendens volgen om aan de oppervlakte te

blijven, kwantiteit boven kwaliteit te verkiezen,

maar ik denk dat de samenleving meer nood

heeft aan verdieping, aan (zelf)reflectie, aan

stilstaan en vertragen en aan verbondenheid

met wat gebeurt in de samenleving, met de

context dus, zoals Martha Nussbaum zegt.

Leren, en de context waarin dat gebeurt,

moeten altijd samengaan, je kan die twee

niet apart zien van elkaar. Doe je dat niet, dan

komt het leren heel bevreemdend over. Het

gaat erom de vinger aan de pols te houden.”

Dat is ook de oproep van Sabrine Yaghi. Zij

vervoegde in november de raad van bestuur

van Vormingplus, en is daarnaast onder meer

voorzitter van De Stroate, het sociaal-artistiek

jongerencultuurcentrum in Kortrijk. Op de vraag

waar ze aan denkt bij het woord educatie, is

het antwoord:

© foto: Jan Vervaeke

8 | VORMINGPLUS


BASISACADEMIE

“Het begrijpelijk

maken van wat

minder begrijpelijk is,

daar ligt de taak en

verantwoordelijkheid

voor vormingsinstellingen.”

Sabrine Yaghi

“alles wat je rijker en wijzer maakt, in alle

mogelijke vormen en richtingen.” Al snel

koppelt ze dit aan de manier waarop we

nieuwkomers hier ontvangen. “Sommigen

komen uit een situatie waar niet altijd toegang

is tot school, waar bijleren geen optie is.

Wanneer ze hier komen verwachten we dat ze

perfect meedraaien in onze maatschappij, dat

ze alle basisinformatie kennen die ze moeten

kennen om mee te zijn. Dat is niet evident, en ik

vind dat we daar moeten op inzetten.

Vormingplus kan, via educatie, een soort

lijm zijn voor de maatschappij. Om ervoor te

zorgen dat waar lijm tekort is, terug verbinding

ontstaat. Door in te zetten op thematieken die

hiervoor belangrijk zijn. En dan spreek ik niet

enkel over nieuwkomers, maar ook over de

autochtone Vlaming. Hoe komt het dat zoveel

mensen extreem hebben gestemd tijdens de

laatste verkiezingen? Waar komt het ongenoegen

vandaan? Hoe kunnen we tegengaan

dat het altijd ‘de schuld van de ander’ is? Hoe

kunnen we polarisering vermijden?

Dat kan door duidelijke en correcte informatie

te geven, op basis van analyse en onderzoek

van wat er in de regio aan de hand is. Het

begrijpelijk maken van wat minder begrijpelijk

is, daar ligt de taak en verantwoordelijkheid

voor vormingsinstellingen.” ■

VORMINGPLUS | 9


BASISACADEMIE

© Flickr.com - Thomas_H_photo

CARING = SHARING

Over zorg en empathie

Het goede leven volgens psychiater

Dirk De Wachter is "een zinvol leven,

een leven met anderen, een leven

dat zorgzaam is, dat gedeeld is.

Zorg voor jezelf, voor je gezondheid en voor

je omgeving, voor je medemens. Maar het

gaat eveneens om betrokkenheid op jezelf

en op de ander, ook in de vorm van engagement.

Het gevoel dat wat je doet zinvol is en

dat dat gezien wordt in de wereld. Het is je

verbonden voelen met je directe omgeving,

met familie, met vrienden. Het is zorgzaam zijn

en zorgzaam bejegend worden. Als dat er een

beetje kan zijn, dan voelen we ons gelukkig, op

die fundamentele manier." (brainwash.nl)

Na een eerste geslaagde editie van het festival

Caring = Sharing is Kortrijk van 8 tot 12 juni 2020

opnieuw het centrum van de empathie. Je kan er

naar intense podiumvoorstellingen, uitdagende

installaties, lezingen en workshops. ■

Caring = Sharing is een project rond zorg en

empathie, georganiseerd door Rhizo, Vives,

kunstencentrum BUDA, Vormingplus MZW,

Texture, museum over Leie en vlas, Bubox &

Schouwburg Kortrijk.

Met steun van de Vlaamse Overheid.

10 | VORMINGPLUS


© Flickr.com - Thomas_H_photo

BASISACADEMIE

'DE PIJN VAN

ANDEREN'

Het perspectief van

Emmanuel Levinas

"De relatie met het gelaat is geen relatie met een

zeer grote weerstand, maar met iets absoluut

Anders ..."

In het denken van de joodse filosoof Emmanuel

Levinas (1906-1995) staat de ander centraal. En

dat is bij hem letterlijk, het centrum van het leven

ben ik niet, maar is de ander. Hoe moeten we

dit interpreteren? Ben ik dan de hoeder van mijn

broeder? En wat zegt dit over mij, wie ben ik dan,

en is dit wel houdbaar of eerder een ondraaglijke

last? Hoe bekijkt Levinas onze verhouding met de

ander? Welk statuut heeft die ander dan en wat

betekent hier dan verantwoordelijkheid, en is er

nog wel sprake van vrijheid?

LICHAAM, BRON

VAN LEVENS-

WIJSHEID:

Thema empathie

Empathie, het is een mooi begrip. Overal ter

wereld klinkt de roep om meer empathie, om

beter met elkaar te kunnen samenleven.

Hoe ga je om met empathie in je eigen leven?

Kan je weten of je te veel of te weinig empathisch

bent (en wat wil dat dan zeggen)? Moet je

empathisch zijn om te kunnen samenleven? Zijn

er ook grenzen aan empathie en wordt er soms

te veel beroep gedaan op onze empathie, zoals

filosoof Ignaas Devisch beweert?

We onderzoeken in deze lichaamswerk- en

meditatie-workshop de kwaliteit, de valkuilen, de

kracht en de grenzen van empathie. ■

Tijdens deze korte inleiding maak je kennis met

de voornaamste begrippen uit het werk van

Levinas en bekijken we ook welke toepassingen

het kan hebben. ■

'DE PIJN VAN ANDEREN' VANUIT HET

PERSPECTIEF VAN EMMANUEL LEVINAS

Jan Timmerman

y do 12, 19 maart 2020 - 19.30 u

J Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

5 €25

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID:

THEMA EMPATHIE

Rie Vanduren

y 7 di vanaf 5 mei 2020 - 19.30 u

J De Kleine Stooringhe, Blinde

Rodenbachstraat 23, Rumbeke

5 €105

VORMINGPLUS | 11


MAATSCHAPPIJ BASISACADEMIE& MILIEU

DE PIJN VAN

ANDEREN

Systeemopstellingen

Deze dag is een ervaringsdag waarbij we het

effect van 'de pijn van anderen' gaan onderzoeken.

We gaan aan de slag met systeemopstellingen,

een methodiek die op een directe manier

de dynamiek in een systeem laat ervaren.

We benaderen het vraagstuk van 'de pijn van

anderen' langs 2 invalshoeken:

Wat is het effect van de pijn van een familielid (of

een vriend, collega ...) op de andere leden van de

familie (vriendenkring of collegagroep ...)?

In tweede instantie bekijken we 'de pijn van

anderen' in een ruimer perspectief. Hoe gaan wij

als samenleving om met 'de pijn van anderen'?

Wat is het effect op ons van het lot van vluchtelingen,

hoe dragen we de gevolgen van de

klimaatopwarming, hoe dragen we situaties van

racisme en discriminatie, wat is het effect van een

terreuraanslag ... ? ■

LUISTER NAAR MIJ

Ken je dat gevoel en die momenten waarop je

wil zeggen: "zeg nu even niets, kom niet met

oplossingen af, maar luister gewoon even naar

mij"? Wellicht wel. Zeker als we verdriet hebben,

pijn en onmacht voelen, het even niet weten,

door een crisis gaan, hebben we meer dan ooit

behoefte om beluisterd te worden.

Iemand het gevoel geven beluisterd te worden is

niet zo eenvoudig. We worden allemaal geconfronteerd

met pijn bij mensen rond ons heen. Het

is aartsmoeilijk om daar goed op te reageren en

er bestaat ook geen pasklaar antwoord om in

alle gevallen 'juist' te reageren. Vanuit de principes

van de NLP (neurolinguïstisch programmeren)

onderzoeken we hoe we ons kunnen opstellen bij

het beluisteren van de pijn van de ander.

Hoe schenk je de nodige aandacht? Hoe ben je

helemaal aanwezig bij de ander? Hoe stel je je

grenzen om niet volledig op te gaan in die pijn? ■

© Flickr.com - Julia Benbow

DE PIJN VAN ANDEREN:

FAMILIEOPSTELLING

Jan Timmerman

y vr 15 mei 2020 - 9.30 u

J Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

5 €25

LUISTER NAAR MIJ

Nathalie Van Leuven

y do 28 mei + 4 juni 2020 - 19.30 u

J Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

5 €15

12 | VORMINGPLUS


BASISACADEMIE

TE HUUR

Andy Goldsworthy, Rowan leaves laid around hole, October 25, 1987

EMPATHIE RONDOM

Ontmoetingscirkel vanuit zorg

Een cirkel is een eeuwenoude ontmoetingsvorm.

Van oude rituelen tot gezellig kampvuur, sinds

mensenheugenis bestaat het en brengt het

mensen bijeen.

Laat je verrassen en ontroeren door de verhalen

en ervaringen van anderen in dit 'care and

share'-moment.

Empathie en zorg staan borg voor een veilige

sfeer. Delen is verbindend en versterkend. ■

EMPATHIE RONDOM:

ONTMOETINGSCIRKEL VANUIT ZORG

Hilde Breda

y zo 14 juni 2020 - 10 u

J Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

5 €7

VORMINGPLUS | 13


BASISACADEMIE

PETER AERS: ‘THE PAIN OF OTHERS’

Hoe kunnen we pijn van anderen vatten en

begrijpen?

In 'The Pain of Others' neemt theatermaker en

filosoof Peter Aers ons mee in een wereld waar

denken en spreken over pijn een plaats krijgt. Na

interviews en gesprekken met wetenschappers,

futurologen, psychiaters, dansers, volwassenen

en kinderen die psychisch en fysiek lijden, en

kunstenaars die pijn centraal in hun werk plaatsen,

stelt hij in de performance enkele radicale

vragen: kunnen individuele ervaringen van pijn

gedeeld worden met een grotere gemeenschap?

Verandert de wijze waarop we over pijn spreken

de manier waarop we pijn ervaren?

Met zijn gespreksperformances creëert Peter

Aers eigenzinnig werk op de grens tussen

theater, participatie en reflectie. Met een open

en nieuwsgierige blik organiseert hij oefeningen

in spreken, waarbij de dialoog met het publiek

centraal staat. ■

PETER AERS: ‘THE PAIN OF OTHERS’

y

y

J

5 €12

Dagelijks van ma 8 t.e.m. 14 juni.

Kijk op schouwburgkortrijk.be voor

de exacte uren.

Fatima, Moorseelsestraat 148, Heule

14 | VORMINGPLUS


PROJ EC TEN

© foto: Kurt Declercq

PROJECTEN

Je hebt het wellicht al gemerkt: de vorming die we inrichten is vaak gekoppeld aan de thema’s

die we in projecten behandelen, dikwijls gedurende een paar maanden of zelfs een volledig jaar.

Zo las je eerder over het Bloedtest-project en blikken we in de volgende pagina’s terug op het

burn-out-theaterproject ‘De kanarie in de koolmijn’.

Collega Simon Decante bereidt samen met de groep van 2Gather een spetterend evenement voor in

de Lange Munte in Kortrijk. Waar het allemaal om draait lees je op pagina’s 18 en 19.

Tot slot tonen we onze bezorgdheid voor het afbouwen van de sociale zekerheid middels een inleefwandeling

die je het belang van de sociale zekerheid doet inzien. ■

VORMINGPLUS | 15


PROJ EC TEN

EEN TERUGBLIK

'De kanarie in de

koolmijn', een theatervoorstelling

over

burn-out

Foto's: Flo Vandenbussche


PROJ EC TEN


PROJ EC TEN

OPRECHT

GEÏNTERESSEERD

ZIJN IN ELKAARS

CULTUUR

Simon Decante over

het project 2Gather

Simon Decante, medewerker bij Vormingplus,

werkt sinds enkele maanden aan een

project dat een publiek moment zal kennen

in het voorjaar van 2020. Aan de inhoud van

deze “culturele activiteit” wordt momenteel

(november 2019) nog volop gewerkt.

‘2Gather’ is de naam die het project kreeg.

Het proces is minstens even belangrijk als het

resultaat. Decante: “2Gather is een samentrekking

van ‘together’ (samen) en ‘to gather’ (het

samenkomen,) en die twee elementen vind ik

heel interessant. De basis van 2Gather is een

groep vrijwilligers die geregeld samenkomt en

vanuit haar meerstemmigheid een interculturele

impuls in het project binnenbrengt. Deze vrijwilligers

hebben al een zekere culturele interesse:

ze stappen af en toe in de bibliotheek binnen,

maken al eens een culturele activiteit mee,…

Sommigen onder hen werken ook in de sociale,

culturele of welzijnssector. Die stuurgroep is een

diverse groep mensen, in die zin dat er binnen de

groep zelf veel etnisch-culturele diversiteit is.

Samen onderzoeken we twee zaken. Ten eerste:

welke drempels bestaan er tot reguliere cultuurparticipatie?

18 | VORMINGPLUS


PROJ EC TEN

Dit is niet zozeer een kwestie die eigen is aan

etnisch-culturele diversiteit; het gaat over

alle mogelijke drempels die bijvoorbeeld ook

mensen in armoede of in een bepaald isolement

ervaren. Hoe komt het dat men niet kan

of wil participeren? Wat weerhoudt hen? Dat

kunnen we alleen weten door te luisteren en

hun (netwerk) te bevragen. Het erkennen van die

drempels - waarvan we vaak niet weten dat ze

er zijn - is een eerste stap.

Daaruit volgt de zoektocht naar onderwerpen

die iedereen in de maatschappij zouden kunnen

aanspreken, thema’s waar de mensen van

wakker liggen. De nood aan rust en verstilling

is er zo een. We hebben het allemaal druk, met

werk en familie. Allemaal snakken we af en

toe naar rust. Doordat we er allemaal mee te

maken hebben zorgt het voor herkenning en

verbinding. Tegelijk kan het wel verrijkend zijn

om te tonen hoe verschillende culturen zich tot

die thema’s verhouden.

De meerstemmigheid die er binnen de stuurgroep

is willen we dus vertalen naar meerstemmigheid

in de manier waarop een onderwerp

wordt aangebracht. De erkenning van de

andere blik is belangrijk. Auteur Yasmien Naciri

zegt dat ook: oprecht geïnteresseerd zijn in

elkaars cultuur werkt veel beter dan te eisen dat

één cultuur zichzelf assimileert naar de gangbare

cultuur. Dat is hokjesdenken, dat leidt tot

isolement en angst voor de ander. Dat isolement

wordt vaak aangemoedigd door de ‘wij-zij’ idee.

We hopen dat we met een dergelijk initiatief dat

isolement wat kunnen doorbreken. We moeten

elkaar ergens in het midden ontmoeten, want

de maatschappij is nu eenmaal divers, dat is

gewoon de realiteit. Deze ontmoeting hoeft niet

per se iets groots te zijn, maar het kan wel een

begin zijn of een gesprek initiëren.”

De stuurgroep nam de tijd om de interesses en

drempels te onderzoeken, om daar rekening

mee te houden en een inhoud uit te dokteren

die hierop anticipeert.

Bij de opstartfase van 2Gather was nog geen

concreet publiek moment gekend. Maar in

diezelfde periode werd een partnerschap

opgestart tussen OC Lange Munte, de Kortrijkse

bibliotheek en kunstencentrum BUDA. Dat

partnerschap onderzocht eveneens die

drempels. Bijgevolg werd beslist om 2Gather

vanuit Vormingplus in te zetten als denktank in

deze samenwerking. Met een publiek moment

dat zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020 in

de Lange Munte-wijk.

"We werken 'outreachend' in een wijk waarin

veel verscheidenheid is. Rijk en arm, blank

en minder blank leven er in een bepaalde

gemeenschap; maar wanneer doet men

eens iets gemeenschappelijk? En zijn we ons

wel bewust van onze gemeenschappelijke

interesses of besognes? Bovendien is dit

ontwikkelingstraject een uitgelezen kans om het

cultureel ondernemerschap van de vrijwilligers

te tonen. Ze kunnen ondervinden waar zijn ze

goed in zijn, wat ze graag doen. Die ervaring

nemen ze mee wanneer ze bvb. zelf iets willen

organiseren, of het kan hen inspireren om

überhaupt zelf iets op poten te zetten.”

“Voor sommige vrijwilligers van 2Gather zal het

project geslaagd zal zijn als de verscheidenheid

binnen de stuurgroep ook zichtbaar is in

een verscheidenheid qua publiek; voor andere

vrijwilligers primeert het creatieproces en putten

ze daar de grootste voldoening uit.” Voor Simon

zelf is “het interne leerproces en het verduurzamen

van een inclusieve methode van programmeren

binnen de reguliere programmatie van

Vormingplus het belangrijkste doel.” ■

VORMINGPLUS | 19


PROJ EC TEN

DE SOCIALE

ZEKERHEID

Ga mee op inleefwandeling

2019 was het jaar waarin onze sociale

zekerheid 75 kaarsjes uitblies. De christelijke

vakbond ACV zette twee jaar geleden

in West-Vlaanderen een traject op met 11

lezingen over de toekomst van de sociale

zekerheid. Vormingplus organiseerde vanaf

2019 socialezekerheidswandelingen.

Emmanuel Labarque van ACV West-

Vlaanderen vertelt: ‘Vormingplus Middenen

Zuid-West-Vlaanderen was van bij het

begin betrokken en ondersteunde onze

lezingenreeks actief. De socioculturele organisatie

ging na de reeks op zoek naar een manier

om met inwoners van de regio in gesprek te

gaan over sociale zekerheid. Het resultaat zijn de

socialezekerheidswandelingen.’

Steen in het water

‘Vrijwillige begeleiders gaan met een groep

op stap in steden en gemeenten en dagen de

groep creatief en speels uit om na te denken en

in gesprek te gaan over de sociale zekerheid en

haar toekomst’, vertelt Maarten Vanhee van

20 | VORMINGPLUS


PROJ EC TEN

Doe-en-denk-wandeling

Philip Douchy, oud-leerkracht economie,

begeleidt de wandelingen in Menen: ‘Het is een

leuke en gezonde activiteit, gekoppeld aan een

belangrijk actueel en maatschappelijk thema.

Het is een doe-en-denk-wandeling, bedoeld voor

zowel werkenden, senioren als studenten. Een

ideale activiteit ook voor verenigingen van diverse

pluimage.’

Vormingplus Midden- en Zuid-West- Vlaanderen.

‘Zorg dragen voor elkaar kan op verschillende

manieren. We willen niet louter mensen sterker

maken, maar hen ook leren zorgen voor zichzelf,

voor anderen en de brede samenleving. Een

samenleving die zorgzaam is, staat of valt met

goed uitgebouwde structuren van solidariteit. Die

moeten ervoor zorgen dat niemand uit de boot

valt. De sociale zekerheid is één van die pijlers,

maar we beseffen te weinig de waarde ervan.

Omdat er de laatste jaren bijna geruisloos aan is

geknabbeld, is informeren over de sociale zekerheid

belangrijk. Tegelijk willen we dat mensen

erover in gesprek gaan. Met elkaar tijdens de

wandeling, met familie en vrienden nadien. We

hopen met het project een steen in het water te

gooien en de kringen daarrond te zien uitdijen.’

© foto: Steven De Wit

Gewaagde stellingen

‘Ons hele leven is doorspekt met de sociale

zekerheid, van bij de geboorte tot de dood’, gaat

Philip verder, ‘ze is er voor iedereen, als een

solidaire verzekering voor moeilijke momenten.

Uit ervaring weet ik dat de sociale zekerheid

een vangnet is. Mocht ze nog niet bestaan, we

zouden ze bij wijze van spreken zo snel mogelijk

moeten uitvinden. Dat wil ik duidelijk maken

tijdens de wandeling. En ondertussen poneer ik

allerhande, al dan niet, gewaagde stellingen. De

deelnemers worden uitgedaagd om hierover na

te denken. Want we beseffen wellicht te weinig

het belang van deze sociale verworvenheid. Veel

andere landen benijden ons.’ ■

RESERVEREN?

Interesse om met je organisatie, vereniging,

bedrijf, klas ... op stap te gaan?

Contacteer maarten.vanhee@vormingplus.be

- 056 260 609, laat weten in welke

stad/gemeente je op stap wil en op welke

datum. Elke wandeling duurt ongeveer

twee uur en kost €50 per groep.

VORMINGPLUS | 21


PROGRAMMA

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

titel #sessies datum locatie docent prijs

MAATSCHAPPIJ

FILOSOFIE LEESGROEP ‘VREEMDE WERELD’ 3 wo 08/01 - 19.30 Waregem Fons Vandormael €24

DENKEN VOORBIJ DE MENS: Arjen Mulder 1 wo 22/01 - 19.30 Kortrijk Joris Capenberghs €10

PAUL VERHAEGHE: ons welbevinden in de huidige

maatschappij

1 do 06/02 - 20.00 Waregem Paul Verhaeghe €7

KLIMAAT EN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID: debatavond 1 do 19/02 Kortrijk diverse sprekers €5

LUDO DE WITTE: klimaatverandering en economie 1 di 25/02 - 20.00 Waregem Ludo De Witte €7

WANDELING IN BRUSSEL: Street vs. art 1 za 07/03 - 14.00 Brussel

Gids

Brukselbinnenstebuiten

€10

WAARHEEN MET DE DEMOCRATIE? TINNEKE BEECKMAN 1 do 12/03 - 19.30 Kortrijk Tinneke Beeckman €10

DE OOSTEROEVER IN OOSTENDE: een wijk in verandering 1 za 21/03 Oostende diverse begeleiders ntb

ARHUMENTEN: Joost Bonte 1 ma 30/03 - 19.30 Roeselare Joost Bonte €7

KWALITEIT, KENNIS EN EMOTIE: de politieke besluitvorming

van de 21e eeuw

1 di 31/03 - 20.00 Waregem Karen Celis €7

NAIMA CHARKAOUI - ‘RACISME: over wonden en veerkracht’ 1 di 28/01 - 19.30 Kortrijk Naima Charkaoui €5

FILOSOFIELEESGROEP AVISHAI MARGALIT: ‘Herinnering. Een

ethiek voor vandaag’

3 ma 04/05 - 19.30 Waregem Eva Rousselle €24

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 ma 20/01 - 17.00 Kortrijk Merijn Supply €0

22 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 vr 24/01 - 19.30 Roeslare Merijn Supply €0

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 ma 17/02 - 17.00 Kortrijk Rie Vanduren €0

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 vr 21/02 - 19.30 Roeselare Rie Vanduren €0

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 ma 23/03 - 17.00 Kortrijk Maarten Vanhee €0

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit 1 vr 27/03 - 19.30 Roeselare “Maarten Vanhee” €0

SYSTEEMOPSTELLINGEN: DE PIJN VAN ANDEREN 2 vr 15/05 - 9.30 Kortrijk Jan Timmerman €30

MILIEU

ECO POETSPRODUCTEN ZELF MAKEN 1 za 28/03 - 11.00 Waregem Anne Drake €70

NATUURCOSMETICA MAKEN 1 za 28/03 - 14.00 Waregem Anne Drake €70

TINE HENS: tijd voor een duurzaam verhaal 1 di 17/03 - 19.30 Menen Tine Hens €0

ARHUMENTEN: Dirk Barrez 1 di 05/05 - 19.30 Roeselare Dirk Barrez €7

BEZOEK AAN KASWONING 1 za 16/05 - 14.00 Menen Plaatselijke Gids €20

WELKOM IN HET ANTROPOCEEN 5 di 10/03 - 19.30 Kortrijk Joris Capenberghs €50

LANDSCHAPSLEZEN: Heuvelland 1 za 25/04 - 10.00

Vlaamse

Ardennen

Joris Capenberghs €25

LANDSCHAPSLEZEN: de Vlaamse Ardennen 1 za 30/05 - 10.00 Heuvelland Joris Capenberghs €25

SHARING = CARING

DE PIJN VAN ANDEREN’ VANUIT HET PERSPECTIEF VAN

EMMANUEL LEVINAS

2 do 12/03 - 19.30 Kortrijk Jan Timmerman €25

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: thema empathie 7 di 05/05 - 19.30 Rumbeke Rie Vanduren €105

VORMINGPLUS | 23


PROGRAMMA

DE PIJN VAN ANDEREN: systeemopstellingen 1 vr 15/05 - 9.30 Kortrijk Jan Timmerman €25

LUISTER NAAR MIJ 2 do 28/05 - 19.30 Kortrijk Nathalie Van Leuven €15

EMPATHIE RONDOM : Ontmoetingscirkel vanuit zorg 1 zo 14/06 - 10.00 Kortrijk Hilde Breda €7

THE PAIN OF OTHERS 1

diverse data

tussen 8 en 14/06

Heule Peter Aers €12

FILOSOFIE

FILOSOFIE LEESGROEP ‘VREEMDE WERELD’ 3 wo 08/01 - 19.30 Waregem Fons Vandormael €24

FILOSOFIE LEESGROEP AVISHAI MARGALIT: ‘Herinnering. Een

ethiek voor vandaag’

3 ma 04/05 - 19.30 Waregem Eva Rousselle €24

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 20/01 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 17/02 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 23/03 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 20/04 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT 1 ma 25/05 - 20.00 Tielt Fons Vandormael €3

FILOSOFA: weg van liefde 1 vr 14/02 - 19.30 Roeselare Matthijs Roets €5

FILOSOFA: weg van liefde 1 do 20/02 - 19.30 Kortrijk Matthijs Roets €5

FILOSOFA: echt? 1 vr 27/03 - 19.30 Kortrijk Arne Janssens €5

FILOSOFA: echt? 1 vr 03/04 - 19.30 Roeselare Arne Janssens €5

FILOSOFA: de wildernis of mijn achtertuin? 1 vr 08/05 - 19.30 Roeselare Arne Janssens €5

24 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

FILOSOFA: de wildernis of mijn achtertuin? 1 vr 15/05 - 19.30 Kortrijk Arne Janssens

€5

DIGITAAL EN MEDIA

DIGITAAL ALGEMEEN

DIGIDOKTER: Wachtwoordbeheer e.a. authenticatiemethodes 1 za 11/01 - 10.00 Hooglede Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Wachtwoordbeheer e.a. authenticatiemethodes 1 za 08/02 - 10.00 Avelgem Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Wachtwoordbeheer e.a. authenticatiemethodes 2 za 15/02 - 10.00 Ingelmunster Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Wachtwoordbeheer e.a. authenticatiemethodes 1 za 16/05 - 10.00 Kortrijk Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: eID & itsme: dit kan je er allemaal mee 1 za 18/01 - 10.00 Staden Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: eID & itsme: dit kan je er allemaal mee 1 za 07/03 - 10.00 Hooglede Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: Digitale veiligheid 1 za 07/03 - 10.00 Zwevegem Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Backup van je gegevens? Ja, natuurlijk! 1 za 04/04 - 10.00 Zwevegem Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Mijn laptop of PC hapert, wat nu? 1 za 18/01 - 10.00 Tielt Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Je wifi-netwerk optimaliseren 1 za 16/05 - 10.00 Tielt Joachim Leeman €5

WEB, CLOUD & SOCIAL

DIGIDOKTER: Hoe bescherm ik mijn privacy en online

identiteit?

1 za 01/02 - 10.15 Roeselare Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: Hoe bescherm ik mijn privacy en online

identiteit?

1 za 02/05 - 10.00 Hooglede Dieter Depuydt €5

DIGIDOKTER: Hoe bescherm ik mijn privacy en online

identiteit?

1 za 13/06 - 10.00 Kuurne Dieter Depuydt €5

VORMINGPLUS | 25


PROGRAMMA

DIGIDOKTER: Kopen en verkopen op het web 1 za 18/01 - 10.00 Ingelmunster Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud 1 za 21/03 - 10.00 Tielt Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud 1 za 13/06 - 10.00 Avelgem Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes uitstippelen 1 za 04/04 - 10.00 Hooglede Mieke Vergote €5

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes uitstippelen 1 za 04/04 - 10.00 Avelgem Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes uitstippelen 1 za 25/04 - 10.00 Kortrijk Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes uitstippelen 1 za 09/05 - 10.15 Roeselare Mieke Vergote €5

DIGIDOKTER: Sociale media in vogelvlucht 1 za 25/04 - 10.00 Waregem Dieter Depuydt €5

DIGIDOKTER: Kennismaking met Facebook 1 za 08/02 - 10.00 Menen Carina Gülcher €5

DIGIDOKTER: Je eigen blog of website starten 1 za 11/01 - 10.00 Avelgem Mieke Vergote €5

MOBIEL & DRAAGBAAR

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 18/01 - 10.00 Kortrijk Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 01/02 - 10.00 Zwevegem Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 15/02 - 10.00 Meulebeke Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 07/03 - 10.00 Menen Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 09/05 - 10.00 Avelgem Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Onderhoudstips voor je smartphone 1 za 25/04 - 10.00 Tielt Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Agenda’s en contacten beheren (Android/iOS) 1 za 01/02 - 10.00 Hooglede Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Agenda’s en contacten beheren (Android/iOS) 1 za 22/02 - 10.00 Wevelgem Dries Taveirne €5

26 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

DIGIDOKTER: WhatsApp e.a. communicatie-apps 1 za 11/01 - 10.15 Roeselare Robrecht Gossaert €5

DIGIDOKTER: WhatsApp e.a. communicatie-apps 1 za 25/04 - 10.00 Wevelgem Robrecht Gossaert €6

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2020 1 za 28/03 - 10.00 Waregem Lynn Vergauwe €5

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2020 1 za 16/05 - 10.00 Staden Lynn Vergauwe €5

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2020 1 za 06/06 - 10.00 Hooglede Lynn Vergauwe €5

DIGIDOKTER: Betalen met je smartphone 1 za 08/02 - 10.00 Kortrijk Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als reisgezel 1 za 21/03 - 10.00 Ingelmunster Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als reisgezel 1 za 30/05 - 10.00 Wevelgem Willy Messiaen €6

DIGIDOKTER: Je smartphone als reisgezel 1 za 20/06 - 10.00 Tielt Willy Messiaen €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 09/05 - 10.00 Menen Robrecht Gossaert €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 06/06 - 10.00 Zwevegem Mieke Vergote €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 06/06 - 10.15 Roeselare Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 27/06 - 10.00 Waregem Rolf Demeulenaere €5

WANDELEN EN FIETSEN MET OSMAND 3 vr 13/03 - 09.30 Kortrijk Monique Lefebvre €45

WANDELEN EN FIETSEN MET OSMAND 3 za 09/05 - 09.30 Roeselare Monique Lefebvre €45

WANDELEN EN FIETSEN MET OSMAND 3 za 06/06 - 09.30 Kortrijk Monique Lefebvre €45

DIGIDOKTER: Sporthorloges, activiteitstrackers en -apps 1 za 14/03 - 10.00 Avelgem Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: Vingervlug met je smartphone (Android) 1 za 15/02 - 10.00 Kortrijk Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Vingervlug met je smartphone (Android) 1 za 27/06 - 10.00 Wevelgem Dries Taveirne €6

MULTIMEDIA & E-BOEKEN

VORMINGPLUS | 27


PROGRAMMA

SMARTPHONEFOTOGRAFIE 2 ma 10/02 - 19.00 Kortrijk Rudi De Bruyne €30

SMARTPHONEFOTOGRAFIE 2 di 05/05 - 16.15 Roeselare Rudi De Bruyne €30

FOTO’S BEWERKEN MET SNAPSEED (ANDROID/IOS) 1 ma 16/03 - 16.15 Roeselare Rudi De Bruyne €15

FOTO’S BEWERKEN MET SNAPSEED (ANDROID/IOS) 1 ma 27/04 - 19.00 Kortrijk Rudi De Bruyne €15

DIGIDOKTER: Muziek lokaal beheren versus streamen 1 za 11/01 - 10.00 Waregem Joachim Leeman €5

DIGIDOKTER: Muziek lokaal beheren versus streamen 1 za 08/02 - 10.00 Kuurne Joachim Leeman €5

DIGIDOKTER: Muziek lokaal beheren versus streamen 1 za 04/04 - 10.00 Menen Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Muziek lokaal beheren versus streamen 1 za 25/04 - 10.00 Meulebeke Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Bluetooth: wat kan je er allemaal (niet) mee? 1 za 04/04 - 10.00 Kortrijk Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: E-boeken lezen op een e-reader of tablet 1 za 22/02 - 10.00 Waregem Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: E-boeken lezen op een e-reader of tablet 1 za 21/03 - 10.00 Staden Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: E-boeken lezen op een e-reader of tablet 1 za 28/03 - 10.00 Wevelgem Christophe Ketels €6

DIGIDOKTER: E-boeken lezen op een e-reader of tablet 1 za 20/06 - 10.00 Kortrijk Christophe Ketels €5

LINUX & OPEN SOURCE

DIGIPINGUÏNS: Techquiz & nieuwjaarsreceptie 1 di 21/01 - 19.00 Kortrijk Merijn Supply €5

DIGIPINGUÏNS: Online TV kijken met Kodi 1 di 11/02 - 19.00 Kortrijk Dag Wieers €5

DIGIPINGUÏNS: Introductie tot de Linux-commandline 1 di 10/03 - 19.00 Kortrijk Christof De Bo €5

DIGIPINGUÏNS: Android zonder Google 1 di 21/04 - 19.00 Kortrijk Lieven Blancke €5

DIGIPINGUÏNS: Linux-café 1 di 12/05 - 19.00 Kortrijk Merijn Supply €5

28 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

DIGIPINGUÏNS: Drupal: 20 years on 1 di 09/06 - 19.00 Kortrijk Nick Veenhof €5

DIGIPINGUÏNS: Maps.ME & OsmAnd 1 di 30/06 - 19.00 Kortrijk Merijn Supply €5

INKSCAPE VOOR BEGINNERS (WORKSHOP) 3 wo 05/02 - 19.00 Kortrijk Christof De Bo €45

PERSOON EN RELATIE

LICHAAMSWERK & MASSAGE

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: kennismaking 3 di 21/01 - 19.30 Rumbeke Ann Gevaert €45

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: thema verbinding 7 di 11/02 - 19.30 Rumbeke Rie Vanduren €105

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: kennismaking 1 za 25/04 - 10.00 Rumbeke Rie Vanduren €30

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: thema empathie 7 di 05/05 - 19.30 Rumbeke Rie Vanduren €105

PERSOONLIJKE GROEI

MINDFULNESS 8 ma 06/01 - 19.00 Waregem Tom Lauwaerts €185

ZEKER VAN MEZELF, RUST IN MEZELF 9 wo 22/01 - 19.00 Kortrijk Linda Accou €150

MINDFUL LEREN OMGAAN MET MOEILIJKE GEDACHTEN 5 wo 22/01 - 19.00 Menen Els Heytens €70

MINDFULNESS OF AANDACHTTRAINING 5 wo 22/01 - 19.30 Kortrijk Marisa Hoslet €75

ONS WELBEVINDEN IN DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ 1 do 06/02 - 20.00 Waregem Paul Verhaeghe €7

STOP MET REAGEREN, START MET CREËREN 3 vr 07/02 - 10.00 Kortrijk Marnik Moenaert €90

ALS IK NEE ZEG, VOEL IK MIJ SCHULDIG 1 di 11/02 - 19.00 Menen Olga Snoeck €20

HELEND SPREKEN 3 di 03/03 - 19.30 Kortrijk

Joost Vanhove, Nathalie

Van Leuven

€45

VORMINGPLUS | 29


PROGRAMMA

MINDFUL LEREN OMGAAN MET MOEILIJKE GEDACHTEN 5 wo 04/03 - 19.30 Kortrijk Els Heytens €65

VERSTERK JE LEVENSKRACHT DOOR HOOFD, HART EN BUIK

TE LATEN SAMENKLINKEN

3 zo 03/05 - 10.00 Kortrijk Hilde Breda €50

SYSTEEMOPSTELLINGEN: De pijn van anderen 2 vr 15/05 - 9.30 Kortrijk Jan Timmerman €30

VEGETARISCH KOKEN & KRUIDEN

VEGETARISCH KOKEN: basiscursus 3 wo 22/01 - 19.00 Heule Peter Vandermeersch €75

VEGETARISCHE OVENSCHOTELS 1 wo 12/02 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €31

VEGETARISCHE RISOTTO’S 1 wo 19/02 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €31

VLEESVERVANGERS OF PLANTAARDIGE EIWITTEN BEREIDEN 2 wo 04/03 - 19.00 Lendelede Peter Vandermeersch €50

DE STILLE KRACHT VAN THEE 1 wo 04/03 - 19.00 Waregem Ann Vansteenkiste €35

SNIJTECHNIEKEN 1 wo 29/04 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €31

PEULVRUCHTEN 1 di 05/05 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €31

VERRASSENDE VEGETARISCHE SALADES IN AL ZIJN VORMEN 1 wo 06/05 - 19.00 Menen Peter Vandermeersch €39

VEGETARISCHE LENTEPIZZA’S 1 do 07/05 - 19.00 Waregem Peter Vandermeersch €31

TOFU SMAKELIJK LEREN BEREIDEN 1 wo 13/05 - 19.00 Menen Peter Vandermeersch €39

VERRASSENDE VEGETARISCHE SALADES IN AL ZIJN VORMEN 2 di 16/06 - 19.00 Lendelede Peter Vandermeersch €50

THEMAREEKS STRESS & BURN-OUT

ZELFZORG IS EEN WERKWOORD 4 zo 08/03 - 9.30 Kortrijk Ann Van Hecke €60

MINDER STRESS MET HARTCOHERENTIE 3 do 23/04 - 19.30 Kortrijk Dirk Laverge €45

DOELTREFFENDE BURN-OUT PREVENTIE, MET PIJL EN BOOG 4 di 28/04 - 14.00 Kortrijk Lieven Ostyn €70

30 | VORMINGPLUS


LOREM IPSUM

KUNST EN CULTUUR

KUNST & CULTUUR

KEITH HARING 1 wo 19/02 - 19.30 Waregem Marie Decoodt €11

TENTOONSTELLINGSBEZOEK: Keith Haring in Brussel 1 za 07/03 - 10.30 Brussel Plaatselijke Gids €10

WANDELING IN BRUSSEL: Street vs. art 1 za 07/03 - 14.00 Brussel

Gids

Brukselbinnenstebuiten

€10

BEZOEK AAN NTGENT 1 do 12/03 - 10.45 Gent Plaatselijke Gids €8

BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING ‘VAN EYCK. EEN

OPTISCHE REVOLUTIE’

1 do 12/03 - 14:10 Gent Plaatselijke Gids €32

HET HAAST TASTBARE REALISME VAN JAN VAN EYCK 1 di 24/03 - 19.30 Waregem Kathleen Joris €11

WELKOM IN HET ANTROPOCEEN 5 di 10/03 - 19.30 Kortrijk Joris Capenberghs €50

HET BEELD HERBEKEKEN: over verwondering en verbeelding 1 di 18/02 - 19.30 Kortrijk Sofie Crabbé €10

HET BEELD HERBEKEKEN: over verwondering en verbeelding 1 di 21/04 - 19.30 Kortrijk Sofie Crabbé €10

HET BEELD HERBEKEKEN: over verwondering en verbeelding 1 di 16/06 - 19.30 Kortrijk Sofie Crabbé €10

TENTOONSTELLINGSBEZOEK: ‘Van Eyck, een optische illusie’ 1 za 04/04 - 11.30 Gent Plaatselijke Gids €35

BEZOEK AAN DE KROOK 1 za 04/04 - 15.30 Gent “Gids Ghent Authentic” €15

CREATIEF

BASISCURSUS FOTOGRAFIE 10 do 23/01 - 19.00 Kortrijk Peter Berghman €150

BASISCURSUS FOTOGRAFIE 10 wo 22/04 - 19.00 Roeselare Peter Berghman €150

STAND-UP 4 za 25/04 - 13.00 Waregem Bas Birker €75

VORMINGPLUS | 31


COLOFON

MEER LEZEN

Lees over wat ons boeit en inspireert op

onze blog www.detoekomstmakers.be

Volg ons op Facebook - Vormingplus MZW

INSCHRIJVEN

Via onze website

www.vormingplusmzw.be of via 056 26 06 00.

Voor activiteiten van partners schrijf je rechtstreeks

in bij onze partners. Je vindt die informatie

bij de cursusbeschrijving op onze website.

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van

je betaling, binnen de 5 dagen. Gebeurt dit niet,

dan wordt jouw inschrijving geschrapt en spreken

we de eventuele wachtlijst aan om de vrijgekomen

plaats in te nemen.

INFORMATIE

Vragen over betalingsvoorwaarden en reductietarief,

annuleren van een inschrijving ...?

www.vormingplusmzw.be/faq - 056 26 06 00 -

info@vormingplusmzw.be.

Het onthaal in de Wandelweg 11 in Kortrijk is

elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Nathalie Van Leuven,

p/a Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

EINDREDACTIE

Maarten Vanhee

VORMGEVING

Hannes Desmet - buro345.be

ILLUSTRATIES

Freepik.com

DRUK

AFGIFTEKANTOOR

Kortrijk mail,

Doenaertstraat 13,

8500 Kortrijk

VORMINGPLUS MZW

Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

056 26 06 00, info@vormingplusmzw.be

www.vormingplusmzw.be

IBAN BE 69 0014 0920 44 78

Volkshogeschool Midden- en

Zuid-West-Vlaanderen vzw is

erkend door het Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap.

More magazines by this user
Similar magazines