28.01.2020 Views

Glimmer'lei januari 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 10 –– januari December 202015

Waar Ex-directeur is Julius Boudewijn deze kerst? Ponsioen van het Wilhelmina Ziekenhuis

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Assen met pensioen

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Sinds *Hij woonde oktober al 2019 meer is Boudewijn dan twintig Ponsioen jaar op directeur-af een zolderkamer bij het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA) in Assen. Onder zijn leiding groeide

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

deze in Huize instelling Kooikamp. uit tot één Het van bos de rondom best gewaarde had voor streekziekenhuizen hem geen in Nederland. Vooral bij de patiënten scoorde het ziekenhuis

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

zeer geheimen. hoog. Hoe Julius kreeg werd hij dat in voor Glimmen elkaar? wel En wat de doet ‘bosjesman’ hij tegenwoordig in zijn zoal? schild? De sporen liepen verder het bos in richting

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

Door doorgroefd. Frans Somers Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg Was hij er op uit en om waren ergens vervolgens de baas van niet te worden? meer Niet te volgen perse.

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door De inhoud de vele ging voetsporen hem boven en het hondenpoten streven naar van een hoge de Glimmer functie.

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Boudewijn Ponsioen (64) heeft niet alleen het ziekenhuis honden Wel had en hij hun het gevoel eigenaren. dat hij Jan zijn ging werk samen vaak beter met deed bewoners dan de

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

verlaten, maar ook het dorp Glimmen. Nou ja, eigenlijk ook Jacob boven en hem Zwanet gestelde eens managers. bij de familie Kennelijk Goedhart was hij niet vragen de enige of die ze

Quintusbos om er te leren

weer

over

niet

paddenstoelen,

echt. Sinds enkele

rupsen,

jaren woont hij in een riante dat vond. Het leidde er in elk geval Julius toe kortgeleden dat hij op termijn nog directeur hadden

woonboerderij spechten en met ijsvogels. prachtig uitzicht Wat aan de Vogelzangsteeg in van een ziekenhuis zou worden; gezien. eerst in Maar Delfzijl nee, en later de in laatste Assen.

keer was al wel een week

Noordlaren. Julius vroeger Dat is maar voor net over werk de grens met Glimmen. En ons Maar op zijn 64e leek het hem een goed moment om met

geleden volgens mevrouw

dorp had is gedaan al helemaal was niet een uit goed het hart, want hij blijft toch vooral pensioen te gaan. Het WZA stond aan de vooravond van nieuwe,

Goedhart. Dan maar eens aan

georiënteerd bewaard geheim. op Glimmen. Daarover Hij zingt hier bij een mannenkoor, ingrijpende ontwikkelingen. Daarbij ging het met name om grote

de overzijde vragen bij Flora

is zei trainer hij niets. van Waarom de volleybalclub eigenlijk van SV Glimmen en sinds kort bouwplannen en vooral ook & om Fauna. initiatieven En ja op hoor, het terrein daar was van

ook niet? lid van de Herensociëteit, die regelmatig bij elkaar komt in de samenwerking met andere Julius zorginstellingen. die dag ervoor Ponsioen aan wilde het

de Het Kastanjehoeve. was twee dagen Zijn vrouw voor Lot speelt zelf bij SV Glimmen daarbij niet over zijn graf heen einde gaan van regeren. de middag geweest

en kerst is ook toen actief het bij licht voetbalvereniging op Julius’ Glimmen. Lot is af en toe

om een paar tuinhandschoenen

ook kamer achter ‘s de avonds bar te vinden niet werd van zowel de voetbalclub als van

te kopen, aanmaakblokjes,

dorpshuis ontstoken. De Dat Groenenberg. hij ‘s ochtends En last-but-not-least: hij leest zelfs Eerst samenwerking, dan fusie roggebrood en niet andersom en een voorraad

de niet Glimmer’lei, verscheen die aan ook het aan ontbijt de Vogelzangsteeg bezorgd wordt. Wat die samenwerking betreft: fruit, Het minstens WZA is met genoeg zijn omzet voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

van 130 miljoen euro en vijf 1500 dagen. personeelsleden Het werd een steeds grote

tevergeefs naar hem vroegen

Loopbaan

werkgever in Drenthe. Maar

vreemder…

op langere termijn is het als

om een wandeling te maken

Ponsioen

door de

is

sneeuw.

in totaal

Ongerust

17 jaar directeur

ziekenhuisorganisatie *Wat moest Julius toch met te klein al dat om

(voorzitter werd door van de huisgenoten raad van bestuur) op geweest

geheel voedsel zelfstandig en dekens te kunnen en blijven hoe

van zijn een kamerdeur ziekenhuis: geklopt. eerst Jan bijna 5 jaar

bestaan. heeft Samenwerking hij dat meegenomen?

met andere

van het Splunder, Delfzicht de ziekenhuis eigenaar van in Delfzijl en

ziekenhuizen Steeds meer en vragen zorginstellingen maar geen is

vervolgens het huis, kwam ruim 12 aanzetten jaar van het met Wilhelmina een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds een must, vreemder. want een Roos, klein die ziekenhuis in Huize

Ziekenhuis openging (WZA) werd duidelijk in Assen. dat Een er appel iets valt vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam is de niet winkel staat binnen om de voor patiënt postzegels op alle

niet moest ver zijn. van de Op boom, het bed zou je stond denken, een want geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten terreinen en te vroeg; bedienen. wat is Daarbij hier aan staat de

zijn Oud vader en roestig. was ook Leeg. al ziekenhuisdirecteur

En van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het ‘fusie’ hele verhaal niet voorop, aan Roos. maar Roos dat had kan

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

geweest. Toch zag het daar aanvankelijk

eventueel wel het gevolg zijn als het

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

niet gingen naar een uit, aantal omdat huisgenoten zoon Boudewijn met uit Jan voorop de trap

beter is voor de samenwerking. Met

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

pure af op interesse weg naar geschiedenis buiten om ging te studeren. kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en

het

Roos

Martiniziekenhuis

het kereltje

in

ophaalde.

Groningen

De

is

Leuk was. vakgebied, Ook in de maar tuin helaas heerste geen echter baan doodse stilte, op het vrouw met verschillende dit kerstkleuren tot zijn verdriet in helaas haar niet haar goed kwam van

in constante te vinden. suizen Je moest van de toch A28 wat na, en wat zo trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat de haar grond man gekomen. Adriaan, Daarom die imker wordt is en er

belandde minder luid hij was na tal dan van normaal sollicitaties door min de of flinke meer laag bij toeval sneeuw in de die verspreid nu getracht in Glimmen een goede zijn samenwerking bijenkasten heeft te realiseren staan, Julius met een de

zorgsector. gisteren gevallen Eerst bij was. een ziekenhuiskoepelorganisatie Oh ja, verse sneeuw, dat en geeft later verse bij paar Treant keer Zorggroep had gezien (waar bij onder het huisje meer aan de ziekhuizen de Drentse van Aa Emmen, op het

verschillende sporen… En zorgverzekeraars. ja hoor, richting het Daar berghok was hij liepen verantwoordelijk voetsporen terrein Hoogeveen van de en boomkwekerij Stadskanaal onder dat verboden vallen), en toegang een groot is scala voor

voor van de één zorginkoop. persoon en daarvandaan richting de zandweg het van publiek, andere zorgverleners vlak bij de boerderij in regio van Drenthe. de familie Ubels. Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december - januari 2015 2020 1


Persoonlijk, helder en verbonden

Het WZA scoort sinds een groot aantal jaren zeer hoog op

diverse lijstjes van de beste ziekenhuizen van Nederland. Op de

lijst van streekziekenhuizen van het AD in 2019 stond de Asser

instelling op plek 3 (met ‘rapportcijfer 8,4'). Met name patiënten

zijn zeer te spreken over het ziekenhuis. Doorgaans scoren de

kleinere ziekenhuizen overigens beter op dit punt dan de grotere.

Die ‘oliebollenlijstjes’ zijn overigens niet alleen gebaseerd op

klantwaardering, maar ook op een hele reeks andere criteria.

Maar het grote voordeel van kleinschalige ziekenhuizen is volgens

Ponsioen dat ze vaak ook veel persoonlijker zijn. Iedereen kent

elkaar in het WZA en er heerst een goede sfeer. Als directeur

“voel je je gewoon trots dat de medewerkers goed bezig zijn met

de patiënten”.

Wordt er ook een expliciet beleid gevoerd om dit voor elkaar te

krijgen?

“In elk geval moet jezelf het goede voorbeeld geven. Ik stapte in

principe ook altijd op mensen af die iets zoeken in het ziekenhuis.

En ik ging meestal ook naar personeelsfeesten, barbecues en

dergelijke”.

De aandacht voor de patiënten komt ook niet voor niets tot

uitdrukking in de officiële kernwaarden van de instelling:

persoonlijk, helder en verbonden. De patiënten worden er als

gast beschouwd.

Ook bij zijn afscheid gedroeg Ponsioen zich niet als “het mannetje

boven op de apenrots.” Dat afscheid vond gewoon plaats in het

ziekenhuis, in plaats van bijvoorbeeld de chiquere Statenzaal van

het Drents museum. Vanwege de voorliefde van Ponsioen voor

het eiland Terschelling was de betreffende ruimte in de sfeer van

dat Waddeneiland ingericht. De nadruk voor Ponsioen lag hier

vooral op het informeel afscheid nemen van de mensen waar hij

jarenlang mee gewerkt had.

Het is nog wel even wennen

Het pensioen voelt nog wel wat onwennig. Nu het werk

weggevallen is, “moet je opnieuw structuur in je leven brengen”.

Het is ook wennen aan de stilte, nu de contacten van het werk

weggevallen zijn. Maar er is nu meer tijd voor de kleinkinderen

in de leeftijd van 1 tot 5 jaar (2 jongens en 2 meisjes), die in het

nabije Haren wonen. Werken aan de gezondheid door gezond

te leven is ook een aandachtspunt. De band met het werk is ook

nog niet helemaal doorgesneden: hij zit onder meer namens

de werkgevers in de Pensioenraad van het Pensioenfonds

Zorg & Welzijn en oriënteert zich ook op eventuele andere

bestuursactiviteiten. En tenslotte is er ook meer tijd om zich in het

Glimmense dorpsleven te begeven. Daarvan wordt dus dankbaar

gebruik gemaakt.

World Servants

Het stamppotbuffet van World Servants is weer een feit. De

gezellige maaltijd met heerlijke stamppotten zal dit jaar op

zaterdag 1 februari in de Mellenshorst aan de Waterhuizerweg

36 in Haren worden gehouden.

De afgelopen jaren heeft World Servants ook stamppotbuffetten

georganiseerd. Dit waren altijd gezellige en smaakvolle

evenementen. Ook dit jaar gaan de World Servants er in de

Mellenshorst een groot succes van maken! Hopelijk zien we u

daar, tot dan!

Er zijn twee sessies, om 17:00 uur en om 19:00 uur. Hier kunt u

onbeperkt genieten van stamppot met heerlijke gehaktballen en

rookworst. De prijs is € 15,- per persoon en € 10,- voor kinderen

onder de 12 jaar, beide exclusief drankjes. Het is belangrijk om u

van tevoren aan te melden, dit kan via www.wsharen.nl of door te

bellen naar 06 40 60 41 00.

Met de opbrengst van onder andere dit stamppotbuffet gaan 7

jongeren meebouwen aan veranderingen in Zambia, Ecuador en

Uganda. Hierbij wordt in Zambia meegebouwd aan een kliniek

en klaslokalen, in Uganda een kleuterschool en in Ecuador een

cacaoverwerkingscentrum.

Raadplaat van de maand

Terug van weer even weggeweest; de Raadplaat! De oplossing

uit het juninummer was: Rijksstraatweg 61, aan de kant van

de Oude Steeg… We hadden één foute oplossing (inrit Huis te

Glimmen). Helaas…

Raad ook deze keer weer bij welke deur bijgaande foto genomen

is, mail uw antwoord naar glimmerlei@gmail.com en maak kans

op een prijs (we zijn nog steeds aan het verzinnen wat dat wordt).

Veel succes…

2 Glimmer’lei - januari 2020


Herrie in de keet

De website van Bakkerij Stoet

is online!

Sinds vorige week is de website van Bakkerij Stoet online en

kun je brood vooraf bestellen! Neem eens een kijkje op www.

bakkerijstoet.nl!

Je kunt het brood op vrijdag tussen 11.00 en 13.00 afhalen in De

Rieshoek in Noordlaren en op zaterdag tussen 11.00 en 13.00

in De Groenenberg in Glimmen. Bestel het brood op tijd (voor

woensdag of donderdag 12.00, afhankelijk van de afhaaldag),

zodat je zeker bent van een lekker broodje. Omdat het brood

tijd nodig heeft om te rijzen en smaak te ontwikkelen, begin ik

meestal al op woensdag met de voorbereidingen.

De komende weken kun je op onderstaande dagen je brood

afhalen:

Noordlaren Glimmen Tijd

Vr 17 jan za 18 jan 11.00-13.00

Vr 24 jan za 25 jan 11.00-13.00

Vr 31 jan za 1 feb 11.00-13.00

Vr 7 feb za 8 feb 11.00-13.00

do 13 feb 16.00-18.00

I.v.m. vakantie is de bakkerij op 14,15, 21 en 22 feb gesloten

Vr 28 feb za 29 feb 11.00- 13.00

Vr 6 mrt za 7 mrt 11.00-13.00

Vr 13 mrt za 14 mrt 11.00-13.00

Vr 20 mrt za 21 mrt 11.00-13.00

Vr 27 mrt za 28 mrt 11.00-13.00

Vr 3 apr za 4 apr 11.00-13.00

Vr 10 apr za 11 apr 11.00-13.00 (paasweekend)

Vr 17 apr za 18 apr 11.00-13.00

Vr 24 apr za 25 apr 11.00-13.00

Als je vragen hebt over het bestellen of de broden, aarzel dan

niet om mij een berichtje te sturen! Via onderstaande kanalen

ben ik goed te bereiken.

De kogel is door de kerk. Mijn vrouw Sonja is op de milieubewuste

toer. Ik moet mijn dikke vette bak inruilen voor een stekkerauto.

Ik zei nog; als je overver op bezoek wil dan kom je er niet met

een accu! Dat was dus alsof je tegen een dove praat, wat zij

in haar kop heeft heeft zij niet in haar kont zitten zal ik maar

zeggen. In plaats van rond te scheuren als Max, tuf ik nu rond

in een gebakje waar je nog niet dood in gevonden wilt worden.

Met het eten net zo, als een chinees konijn eten wij rijst met sla

en andere vegetarische troep. Niet uit de supermarkt, nee, uit

de natuurwinkel (je betaalt je scheel). Maar ja, er is maar één

de baas in huize Berend en dat ben ik dus niet. Maar mijn wraak

is zoet. Sonja wil graag een vijver in de tuin, gaat dus niet door.

Dan heb je grond over die je moet afvoeren (pfas). Hetzelfde

geldt voor een nieuw terras. Als hobby heeft ze een koe, die moet

dus ook weg want ze schijt te veel (ze word een lekkere biefstuk

maar niet voor mij). De kat gaat ook weg, dat zijn roofdieren die

veel weidevogels doden. De houtkachel in de woonkamer heb

ik eruit gesloopt toen ze boodschappen ging doen. Wat was ze

kwaad, maar ja; fijnstof. De tuinkachel had ik al weggehaald.

Zonnepanelen kan ook al niet omdat het dak niet stevig genoeg

is (dat heb ik haar wijs gemaakt). Alles wat zij nu wil zeg ik nee op

en ik zorg er wel voor dat ik het goed kan onderbouwen. Gisteren

kreeg ik onverwacht een biefstukje (niet van haar koe die staat

nog in de wei), ik denk een zoethoudertje, maar ik zet door en

houd mijn poot stijf. Als je ze een vinger geeft dan pakken ze je

hele hand. Ik laat het misschien wel te hoog oplopen, hopelijk

niet tot een scheiding en als dat wel zo is dan is dit mijn laatste

stuk in de lei, betaalbare huurwoningen zijn niet in Glimmen te

vinden. En dat alles voor het milieu.

Berend

Pannenkoekenfeest

De Glimmense opa’s, Bonne Holwerda, Frans Muller Bert Romkes

en Jan Schuurmans gaan voor wie maar wil pannenkoeken

bakken!

Dorpshuis de Groenenberg,

vrijdag 7 februari a.s.

aanvang: 18.00 uur

Steffie Herbrink

Bakkerij Stoet

info@bakkerijstoet.nl

06-17024881

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Opa’s, oma’s, vaders, moeders en kinderen kunnen smullen

van allerlei pannenkoeken: naturel, spek of kaas. Voor 4 euro

(basisschoolkinderen € 2,00) mag iedereen tussen 18.00 – 20.30

uur zoveel eten als hij of zij wil.

Wel graag van tevoren opgeven vóór woensdag 5 februari a.s. bij:

vrijdagavondcafeglimmen@gmail.com

Glimmer’lei - januari 2020

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - januari 2020


Inloopspreekuur Fysiotherapie

Zoals eerder vermeld in de Glimmer’lei, blijft de fysiotherapie

behouden in Glimmen. Fysiotherapie Centrum Raadhuisplein

uit Haren, is gestart op donderdag 9 januari. Voorlopig

wordt de fysiotherapie aangeboden op de maandag- en de

donderdagochtend. Ina Panneman is aanwezig van 8.30 tot 12

uur. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring, en kan een breed scala aan

klachten behandelen. Daarnaast is er uitgebreide expertise in

het team aan het Raadhuisplein. Lees meer hierover op onze

website.

Aanmeldingen gaan via onze secretaresse, aan het Raadhuisplein.

Tel: 050-5344629 (bij voorkeur bellen op werkdagen van 8-12

uur) of via www.fysioharen.nl

Om u nader kennis te laten maken met het team, organiseren wij

een inloopspreekuur op donderdag 30 januari, van 12 tot 13 uur,

in Dorpshuis de Groenenberg, entree via ‘Huiswerkbegeleiding’.

U bent van harte welkom.

Team Fysiotherapie Centrum Raadhuisplein.

Experiment Lazy Sunday Afternoon geslaagd

Dorpsgenoten namen het initiatief voor een (mogelijk) nieuwe

traditie: een Lazy Sunday Afternoon met live-muziek in het

dorpshuis van Glimmen. Op 19 januari van 15.00-18.00 uur

speelde de softrockband Honey Jar, rond gitarist Henk Kieft,

die grossierde in virtuoze soli. Hij is de zwager van Klaas en

Ursula Hartman en derhalve was het pad naar Glimmen al een

beetje warm. Volgens mede-initiatiefnemer Klaas is het concept

eenvoudig: een band die zonder gage speelt (puur voor de lol) en

derhalve gratis entree voor Glimmenaren. Dat bleek een goede

combinatie, want het dorpshuis was deze middag gevuld met meer

dan zeventig liefhebbers van muziek en gezelligheid. Opvallend

was de mix: er waren dertigers, maar ook zestigplussers.

accent op talent dat nog niet is ontdekt. Suggesties zijn welkom

bij de redactie.

Of dit experiment een vervolg krijgt? Klaas zei dat hij hoopt dat

we een Glimmense variant op 'De Amer' kunnen creëren, met het

Glimmen(d) in het nieuws

Ruim een jaar geleden viel de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen

in Glimmen. Hoe is het nu met het dorp? Waaraan is het geld

besteed? Is er ook haat en nijd ontstaan?

In het geheel niet, volgens een persbericht van de Postcodeloterij

van 30 december 2019. Integendeel: het hele dorp heeft er van

mee geprofiteerd. Lokale klusjesmannen hebben goede zaken

gedaan. Er is veel weggeven en de plaatselijke ijsbaan is

‘Een mooie nieuwe auto prijkt voor één van de paar honderd

woningen in Glimmen’ (AD)

zelfs gered door een gulle gift van 130.00 euro van één van de

hoofdprijswinnaars.

Getriggerd door dit persbericht toog het landelijk journaille

massaal naar Glimmen om ter plekke ‘diepgaand’ veldonderzoek

te verrichten. Willekeurige loslopende dorpsbewoners werden

aangeschoten en foto’s van opvallende bolides gemaakt. Dat

leidde tot koppen in diverse media, zoals ‘Dit dorpje won 53,9

miljoen euro, en iedereen profiteerde ervan’ (AD) en ‘Een jaar

na de miljoenenklapper: heeft iedereen nu een dikke auto op de

oprit en een zwembad in de tuin?’ (Dagblad van het Noorden).

Ook was Glimmen een item in een tv-uitzending van Hart van

Nederland. Heerlijk om zo positief in het nieuws te komen. Van

het meeste nieuws word je immers doorgaans niet vrolijk.

Maar toch een klein puntje. De getoonde Jaguar in het AD blijkt

van een Glimmenaar te zijn die géén prijs in de Postcodeloterij

gewonnen heeft. Weliswaar in 2019 aangeschaft, maar toch. En

het genoemde zwembad in het DvhN blijkt toevalligerwijze ook

van dezelfde niet-prijswinnende eigenaar te zijn (eveneens in

2019 aangelegd).

U ziet maar weer: u moet niet alles geloven wat er in de krant

staat. Behalve als het in de Glimmer’lei staat natuurlijk.

Glimmer’lei - januari 2020

5


e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit

de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.

Tel: 06 464 855 75

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

6 Glimmer’lei - januari 2020


Kerstdiner in de Groenenberg

In december vond alweer voor de vijfde keer het groot Glimmer

kerstdiner plaats. Koks Karel Verlinden en Frank Balster

uiteraard samen met echtgenotes Vivienne Mason en Juliëtte

Bouwman verzorgden voor het mooie bedrag van € 12,50 een

uitgebalanceerd 3-gangen diner. Zo’n 50 personen hebben

genoten van een romig paprikasoepje vooraf, boeuf bourguignon

met diverse winterse groenten als hoofdgerecht en een

Limoncello Tiramisu als nagerecht. De bijpassende wijnen en

eventuele borrelplank vooraf, konden apart besteld worden. De

totale opbrengst van het diner, iets meer dan € 500,- , is uiteraard

ten goede aan de Groenenberg gekomen. Helaas vinden Karel

en Frank het na vijf keer genoeg geweest. Het goede nieuws

is echter dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid

twee opvolgers zijn gevonden die de koksmutsen van beide heren

overnemen en met volle energie de messen ter hand nemen. We

gaan het zien en vooral proeven! Tot de volgende kerst.

Met dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het

succes.

Frank Balster

7e editie Festival Appelbergen

Het wordt een avond die we graag weer willen invullen met

plaatselijk talent. Dus, speel je een instrument of in een bandje,

zing je graag alleen of in een koor? Dan is dit HET moment om

je aan te melden voor dit unieke festival en op 21 augustus voor

zo’n 250 man publiek in het bos Appèlbergen op te treden!!

Heb je een ander origineel idee, of weet je iemand die zijn/haar

talenten nog niet heeft durven uiten, laat het ons vooral weten!

Natuurlijk gaan we zelf ook op zoek maar we vinden het fijn dat

mensen zich aanmelden. In de maanden mei en juni gaan we

dan werken aan het programma. Dus hoe eerder je laat weten

dat je iets wilt doen, des te beter.

Je kunt je opgeven bij Jaap Bakker: bakkerjaap22@gmail.com

of een briefje door de bus doen op Eikenweg 4.

Namens het bestuur, Jaap Bakker en Lucie Jonker.

Ben je nog niet bekend met het festival? Kijk op onze site www.

festivalappelbergen.nl

Groenenberglezing

door Friso Bavinck over

Rutger Kopland

Vrijdag 14 februari a.s. om 20.00 uur.

Rutger Kopland – Dichter en Glimmenaar

De eerste lezing in het nieuwe jaar zal gehouden worden door

Friso Bavinck, oud-docent Nederlands. Friso Bavinck geeft

af en toe een lezing, workshop of een schrijfcursus. Hij was

ook betrokken bij het symposium ‘Aandacht voor Kopland’

ter gelegenheid van de herdenking van de dichter in 2013. Bij

zijn Koplandlezing in de Groenenberg zijn ook Jan en Saakje

Spoelstra betrokken als voorlezers.

De houdbaarheid van literatuur is beperkt. Schrijvers staan even

volop in de schijnwerpers (van o.a. DWDD), hun boeken vliegen

de winkel uit en dan wordt het stil. Maar het werk van Rutger

Kopland blijft lezers trekken. Wat is het dat het lezen van zijn

gedichten de moeite waard maakt? Zijn thema's, zijn bedrieglijk

eenvoudig taalgebruik, zijn humor, zijn liefde voor de natuur?

Aan de hand van een selectie van zijn gedichten, gepresenteerd

met beelden en filmfragmentjes proberen wij daar met u achter

te komen. Gezien het onderwerp lijkt het een interessante, mooie

avond te worden. Van harte welkom!

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Vrijdag 14 februari, 20.00 uur

Entree 5 euro, incl. koffie of thee

U kunt zich aanmelden via lezingendegroenenberg@gmail.com

Duurzaamheid in Glimmen

Vv Glimmen wil wel, maar

mag nog niet

Het besef dat de huidige generaties de planeet in bruikleen

hebben is ook in Glimmen bij veel mensen wel aanwezig. Velen

dragen hun steentje bij en het plaatsen van zonnepanelen is wel

één van de meest populaire milieumaatregelen bij particulieren.

Kijk ook naar het succes van Zonneweide Glimmen en naar

de vele daken waar we al panelen zien. Het bestuur van vv

Glimmen is geen uitzondering, want ook daar neemt men

duurzaamheidsmaatregelen. Althans, dat zou men graag willen.

Al geruime tijd ligt er een plan met geld klaar om op het dak

van de voetbalkantine zonnepanelen te laten plaatsen. Volgens

penningmeester Jan Deen is de financiering rond en zal de

investering in vijf jaar zijn terugverdiend. Dat is belangrijk, juist

in een tijd dat de club wordt geconfronteerd met fors stijgende

kosten vanuit de gemeente Groningen. De gemeentelijke lasten

stijgen sinds de fusie van een krappe 4.000 euro naar 11.000

euro. Dat is mede het gevolg van het wegvallen van bepaalde

subsidies (kalk) en het verhogen van de veldhuur. De gemeente

geeft nog steeds geen vergunning af voor het plaatsen van

de zonnepanelen, omdat er nog een andere formele kwestie

geregeld dient te worden. De vereniging had destijds namelijk

met de gemeente Haren de afspraak gemaakt dat deze de

kantine in eigendom zou overdragen aan vv Glimmen. Deze

afspraak is om onduidelijke redenen nooit geëffectueerd. Wellicht

had dit te maken met de naderende fusie. Het gevolg is nu dat de

gemeente Groningen de vergunning voor de zonnepanelen pas

wil afgeven als het eigendomsrecht is geregeld.

Glimmer’lei - januari 2020

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Voor al uw vakanties met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde.

Deze winter zijn er op maandag en vrijdag vluchten

naar Gran Canaria en dagelijks naar Londen.

Ga naar www.vanafeelde.nl en boek uw vakantie of

stedentrip gemakkelijk online.

Geen boekingskosten Goedkoper dan TUI.nl en Nekkermann.nl Ruim 20 jaar ervaring Aanspreekpunt dichtbij

Toerkoop Reisburo Zuidlaren

Marktstraat 9 | 9471 AA Zuidlaren

Tel.: 050 409 59 23 | Mail: info@vanafeelde.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - januari 2020


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

26 januari 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen Da. G. de Boer Avondmaal

2 februari 10.00 Trefpuntkerk in Glimmen Chr. Fictoor Mmv cantorij

9 februari 10.00 Bartholomeuskerk Noordlaren ds. Fred.Karelse

16 februari 10.00 Trefpuntkerk in Glimmen ds. Fred. Karelse

23 februari 10.00 Trefpuntkerk in Glimmen da. A. van Beijeren

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk

zijn te beluisteren - gelijktijdig,

maar ook naderhand - via

www.kerkomroep.nl. Zoek op

‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

Agenda De Groenenberg

januari - februari 2020

Wekelijks:

Maandagavond

de Schuttersvereniging

Dinsdagavond

de Biljartclub

Woensdagmiddag de knutselclub met het ‘Limoteam’

Woensdagavond toneelclub Glemmini

Tweewekelijks:

Dinsdagavond

mannenkoor ‘Mosterdpit’

Woensdag (in de even weken) Duurzaam Glimmen

27 januari Team biljart

28 januari 20.00 uur Fotoclub ‘Beeldspraak’

30 januari 20.00 uur Bridgeclub Glimmen

3 februari 19.30 uur Breiclub ‘Steekje los’

7 februari 18.00 uur Vrijdagavondcafé,

pannenkoekenfeest

11 februari 20.00 uur Fotoclub ‘Beeldspraak’

13 februari 20.00 uur Bridgeclub Glimmen

13 februari 09.30 uur Quilting bee

14 februari 20.00 uur Groenenberglezing Friso Bavinck

over Rutger Kopland, dichter en

Glimmenaar

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Ingezonden: Blikvanger?

Al lange tijd is er sprake van allerhande

rommel langs de weg. Het valt vooral

op langs de Parallelweg en Oude

Schoolweg, terwijl op de hoek Parallelweg

en Oude Schoolweg een

vuilnisbak staat. Een greep uit wat er

ligt; volle luiers, wc-papier, veel bier

en andere blikjes, drankflessen, plastic

zak met tuinafval (vervuild?), vuile lappen

etc. Soms gaan de omwonenden er

langs met een grijper en een plastic zak,

maar wordt het geen tijd om een blikvanger

te plaatsen?

De Groenenberg

Bij de nieuwjaarsreceptie was het gezellig druk. Het is belangrijk

dat we als dorp met elkaar het dorpshuis dragen en ervoor staan

en gaan. De dorpsvisie zoals Plaatselijk Belang deze heeft opgezet

geeft aan dat we als inwoners de Groenenberg belangrijk

vinden; tegelijk zien we dat de betrokkenheid beter kan.

Dat laatste hebben we nodig om overeind te blijven in de toekomst.

Ik schrijf dit op zondagmiddag 19 januari; straks speelt

de muziekband Honey Jar in ons dorpshuis en ik hoop dat velen

van u erbij zullen zijn. Een initiatief van een paar enthousiaste

mededorpelingen en daar zullen we het van moeten hebben. In

overleg met onze beheerder Henk Wildeboer kan er van alles.

Broodverkoop op zaterdagmorgen is een nieuwe activiteit en we

vragen ook aandacht voor de fysiotherapie die vanaf begin januari

in de Groenenberg aanwezig is.

Overigens was het best druk in de periode rond de kerst en oud/

nieuw. De Sylvesterloop bracht heel wat mensen op de been en

ook de activiteiten in de nacht van oud en nieuw en onze nieuwjaarsbijeenkomst

waren goed bezocht; ook al hoop je altijd nog

veel meer mensen te treffen. Dat kan natuurlijk nog komen bij de

activiteiten die er zijn; het kan ook gebeuren dat er ideeën zijn bij

u zelf. We merken het wel. Voor nu: begin maart biljarttoernooi

en eind maart toneeluitvoeringen, u kunt er vast rekening mee

houden.

Jan Hommes

Er is niets dat voorgoed verdwijnt

als je de herinnering bewaart.

Lieve mensen,

Dank jullie wel voor de kaarten tijdens de ziekte

en na het overlijden van mijn lieve Jan.

Dank jullie wel…

Bertha Groenbroek

Jan van Oortmerssen

Glimmer’lei - januari 2020

9


Opinie: Zonneweide in Glimmen gaat door, maar...

Er klinken ook kritische geluiden

Niet iedereen is er even blij mee, maar veel mensen hebben toch

één of meer zonnepanelen besteld op Zonneweide Glimmen.

De teller staat op ruim 1500 panelen. Op een perceel aan de

Zuidlaarderweg (1,8 hectare), tegenover De Kastanjehoeve

wordt de komende zomer een begin gemaakt met de aanleg.

In de loop van 2021 wordt de zonneweide in gebruik genomen

en zal deze per jaar ongeveer 1500 MWh gaan leveren. Dat is

goed voor de stroom van vijfhonderd huishoudens. De grond is

aangekocht door de Stichting Zonneweide Glimmen, die tevens

initiatiefnemer is (samen met de werkgroep Duurzaam Haren).

Hoe zat het ook alweer?

Een deelnemer aan de zonneweide kan de energiebelasting

van zijn gebruikte elektriciteit terugkrijgen. Op dit moment gaat

dat om ongeveer 12 cent per kWh. Een zonnepaneel kost €

250,- en de korting op de energiebelasting is € 30,- per jaar. De

terugverdientijd is daarmee ongeveer 8 jaar. Dit is vergelijkbaar

met een spaarrekening met een rente van 4%. Ook bedrijven,

stichtingen en verenigingen met een kleinverbruik-aansluiting

kunnen meedoen tot een maximum van 10.000 kWh per jaar (40

panelen). Op deze website is de laatste stand van zaken te zien:

www.zonneweideglimmen.nl

Aantasting van natuur

Critici vinden zo'n zonneweide niks. Geen gezicht, een aantasting

van de natuurlijke waarden en ook de Gemeente Groningen stelt

zich bij het verlenen van een vergunning kieskeurig op. Menno

Visser van Duurzaam Haren pareert: "Uit onderzoek blijkt dat de

natuurwaarde geen belemmering vormt om de zonneweide aan

te leggen. Een van de eisen die de gemeente Groningen stelt, is

dat de natuurwaarde toe moet nemen. Dat kan bereikt worden

met het planten van bomen en struiken, herstel van een houtwal,

een haag, natuurvriendelijke oever en bloemrijk grasland. Door

de zonnepanelen zo te plaatsen dat er voldoende zonlicht en

regen onder de panelen kan komen, kan ook daar ecologisch

waardevolle ruimte ontstaan."

Liever op daken

Carolyn Gaarenstroom uit Glimmen liet eerder in dit blad al weten

dat ze het project een aantasting vindt van het leefgebied voor

weidevogels, bijen en hommels. Ze verwacht bodemerosie en

bodemdegeneratie, nog los van het esthetische aspect. Ze zegt

dat ze overal om haar heen in tuinen zonnepanelen ziet en die

trend vindt zij niet goed. Zij wil liever panelen zien op daken van

kantoren, huizen, boerderijen en maneges.

Discussie

Deze twee tegenstelde opvattingen staan model voor de discussie

die gaande is over de inzet van natuurlijke energiebronnen

(zoals wind en zon). We kennen ook de strijd vóór en tegen

windmolens. Overigens weet het elektriciteitsnet in onze regio

ook geen raad met al die initiatieven. Het is te vol en kan de extra

energie niet verwerken. “Het net zit vol. Daardoor kunnen we

geen grootverbruikers meer aansluiten die stroom terugleveren’’,

zei woordvoerder Loek de Lange van Enexis vorig jaar in

Algemeen Dagblad. De netbeheerder heeft alle gemeenten in

Groningen, Drenthe en Overijssel in een brief voor dat probleem

gewaarschuwd. De zonneweide in Glimmen is overigens niet

voor grootverbruikers maar voor kleinverbruiker tot 40 panelen.

Wordt vervolgd.

Creatief met energie

Niels Jensen is adviseur voor technische installaties. Hij woont

aan de Parallelweg, op nummer 18.

Hij heeft zijn eigen huis uit de jaren '30 flink verbouwd en goed

geïsoleerd (dak, muren, vloer en ramen). Achter zijn huis staat

nog een werkplek en een schuur. De zonnepanelen op de daken

van de twee bijgebouwen zorgen voor een forse vermindering

van de energierekening.

Niels is gegrepen door alle nieuwe mogelijkheden om energie

slimmer en verantwoorder in te zetten. Er wordt bij hem gekookt

op inductieplaten en hij heeft een piepklein molentje op zijn dak

staan. Toen de geldschuit van de Postcode Loterij ook bij hem

aanlegde, schafte hij een elektrische auto aan. De accu kan

opgeladen worden via het eigen stopcontact. Zeker, dat kost tijd,

maar als je slim plant, zijn er geen problemen en kom je overal,

afgezien van vakanties in het buitenland.

Nu is zijn plan om zijn zonnepanelen nog slimmer in te zetten. Voor

de verwarming en het warme kraanwater kun je een warmtepomp

installeren, maar die produceert nogal wat onwenselijk geluid.

Hij wil de nokvorsten van zijn huis laten vervangen door

warmtewisselaars, die de warme lucht die onder de zonnepanelen

doortrekt en opstijgt te gebruiken voor een kleinere, stille

warmtepomp op zolder. Hiermee zou er voldoende warm

water voor de CV geleverd kunnen worden. Met een elektrisch

verwarmingselement kan het water in een boiler eventueel nog

verder verhit worden. Een mooi alternatief.

En er zijn bij hem ook alweer nieuwe vragen op energiegebied

gerezen. Hoe verbeter je het energiegebruik van een wasmachine?

En als we in de nabije toekomst geen vergoeding meer krijgen

voor de energie die we als particulier aan het net leveren, hoe

kun je die dan opslaan in kleine accu's? Een noodaggregaat

lijkt vooralsnog onmisbaar, zeker voor grote instellingen als

ziekenhuizen. Dus van de dieselolie zijn we nog niet af.

Maar er is op technisch gebied nog van alles te verbeteren, dat

houdt Niels gaande. Hij zit in het isolatieteam van 'Duurzaam

Glimmen' en wil zijn dorpsgenoten graag van advies dienen.

10 Glimmer’lei - januari 2020


ALV IJSVERENIGING

GLIMMEN

Op maandag 10 februari a.s. om 20.00 uur wordt de jaarlijkse

Algemene Leden Vergadering van de IJsvereniging Glimmen

gehouden in het Dorpshuis de Groenenberg.

Duurzaam in Glimmen

Aan de Parallelweg 53 staat het huis van de familie Cator.

Het staat er sinds 2017 en is energieneutraal. Het idee was

ontstaan om dit huis gebruik te laten maken van natuurlijke

energiebronnen. Zoals zon, wind en aardwarmte. De eigenaar

ging eerst op onderzoek uit. Waar je subsidie voor krijgt is de

warmtepomp en isolatie. Op het dak liggen (verzonken in het

dak) 35 zonnepanelen. Er zijn twee collectoren om het water te

verwarmen, die in verbinding staan met een warmtepomp. Het is

een hele installatie, maar dan heb je ook wat. Door het hele huis

ligt vloerverwarming (is verplicht) wat een behaaglijke warmte

geeft. De energie, die je te veel terug levert in de zomer, krijg je in

de winter weer terug. Ron Cator zegt: "Als je in de positie bent dat

je zonder kan, dan ben je een oen als je het niet doet."

Agenda:

1. Opening

2. Notulen ALV 2019

3. Jaarverslag 2019

4. Financieel Jaarverslag 2019

5. Verslag kascommissie

6. Brainstorm over de toekomst

De nieuwe eigenaar van het perceel aan de

Meentweg waarop de ijsbaan ligt, zou deze lap grond

van bijna 3 ha graag een multifunctionele invulling

geven. Het zou jammer zijn om dit prachtige terrein

alleen te gebruiken als er geschaatst kan worden.

U wordt van harte uitgenodigd mee te denken en te

praten over de mogelijke invulling van het terrein.

7. WVTTK / rondvraag

De vergadering wordt traditiegetrouw afgesloten met een gratis

verloting!

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Inloopochtend

Hoe kun je een jaar nu beter beginnen dan met feest. Feest

was het op 7 januari in het Trefpunt. Wij hadden Judith Meijer

uitgenodigd om ons iets te vertellen over de Stichting “Vier het

leven” (een landelijke ANBI en CBF erkende stichting). Judith is

regiocoördinator Groningen bij deze Stichting.

Na de gebruikelijke koffie, nieuwjaarswensen en bijpraten, kreeg

Judith het woord. Zij vertelde over Stichting Vier het Leven, die

culturele activiteiten organiseert voor ouderen vanaf 65 jaar.

Gezellig samen met andere gasten een avond uit. Geheel

verzorgd vanaf de voordeur. Daar hadden wij wel oren naar.

In het programmaboekje, dat de stichting uitgeeft, is een aantal

uitvoeringen geselecteerd uit verschillende culturele agenda’s uit

de provincie. Een mix van theater, concert, musical, ballet en/

of film. Belangstellenden kunnen gratis een programmaboekje

aanvragen bij het hoofdkantoor in Huizen: tel. 035-524 51 56

Uit dit programmaboekje kan een keuze gemaakt worden. De gast

geeft de keuze door aan het hoofdkantoor in Huizen (per telefoon

of formulier of via de website). Daarna gaat een locatiecoördinator

in Groningen puzzelen met de aanmeldingen van gasten en

aanmeldingen van vrijwilligers (gastvrouwen/gastheren) en stelt

een route en draaiboek samen, die doorgegeven wordt aan de

vrijwilligers. De gastheer/-vrouw heeft nooit meer dan 3 personen

in de auto.

Hier kwamen al heel wat vragen los. Hoe kun je gastheer/

gastvrouw vrijwilliger worden, wat heb je daarvoor nodig? Het

trof goed, dat er ook een gastvrouw in de zaal was. Zij vertelde,

dat er eigenlijk geen speciale opleiding voor nodig was, maar

je moet wel oog en oor hebben voor de jou toevertrouwde

gasten. Vooral gastvrijheid, persoonlijke oprechte aandacht

en gelijkwaardigheid staan hoog aangeschreven. Belangrijk is

ook, dat je goed ’s avonds kunt autorijden en een vijfdeursauto

hebt (i.v.m. evt. rollator). Je haalt de mensen met eigen auto

op. Brengt hen naar de bestemde locatieplaats. Voor aanvang

van de voorstelling staat een kopje koffie of thee voor de gasten

klaar bij een gereserveerd tafeltje. Daarna begeleid je hen naar

hun gereserveerde plaats (altijd 1e rang), geniet samen van de

voorstelling en drinkt het pauzedrankje mee. Je zorgt, dat de

auto netjes voor staat als de voorstelling is afgelopen en brengt

de mensen weer naar huis. Ja, je brengt hen zelfs tot aan de

voordeur en wacht tot de deur achter hen in het slot valt. Wat een

heerlijk veilig gevoel geeft.

Aan dit hele gebeuren hangt natuurlijk een prijskaartje. In het

programmaboekje staat achter elke voorstelling een prijs. Dat

is een arrangementsprijs. Dus alles wat hierboven beschreven

is, zit in dat arrangement. Dankzij veel sponsoren en subsidies

kan deze prijs zo laag mogelijk gehouden worden. De morgen

vloog om. Vooral ook omdat iedereen het wel zag zitten en vol

enthousiasme meedeed aan het gesprek.

Volgende maand vieren wij weer feest. Niet alleen, omdat prof.

Henny Groenendijk komt spreken over ” Archeologie rondom

de Bartholomeuskerk” in Noordlaren. Weet u al waarvoor of

waarom? U allen heel hartelijk uitgenodigd.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 4 februari

2020)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren

voedselbank)

Wil Hiensch

Glimmer’lei - januari 2020

11


Vereniging in de spotlights

NOORD NEDERLANDSE GOLF &

COUNTRY CLUB

Opgericht: 1950 | Aantal Leden: 900 (75 jeugdleden)

Website: nngcc.nl | Contact: 05-4062004 (09.00-16.30 uur)

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u op deze plaats nader kennismaken met een van de

verenigingen die Glimmen rijk is. Deze maand slaan we onze slag op de Noord Nederlandse Golf

& Country Club

Het begon allemaal in 1950 op een terrein bij vliegveld Eelde.

In 1951 kwam echter het landgoed ‘de Poll’ van de familie Rost

Onnes te koop. Nadat er de nodige werkzaamheden waren

verricht om het terrein geschikt te maken voor de golfsport,

werd de 9 holes golfbaan in 1954 in gebruik genomen. Eind

Berichten van De Groenenberg jaren tachtig door. van de En vorige ondertussen eeuw werd de baan uitgebreid tot

blijven we werken aan het

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. 18 holes. De villa op het landgoed dateert uit 1913 en doet

verbeteren van alles wat

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door dienst een paar als clubhuis De Groenenberg voor de betreft. ruim 900 leden.

vrijwilligers Van oudsher sfeervol staat versierd golf bekend dorpshuis. als een Kerstlunches, elitesport maar In mijn daar vorige is de bericht afgelopen decennia verandering

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

in gekomen. Overal in het land schoten golfbanen als meldde paddenstoelen ik al dat uit we de grond en daarmee werd

Sylvesterloop (zie foto). bezig zijn de akoestiek te

de sport voor iedereen toegankelijk. Volgens de De organisatie NNGCC is verbeteren een vereniging en met waar name je dus lid van moet zijn om

er te kunnen spelen maar iedereen deden dit kan jaar er lid meer worden het bargedeelte en er is geen gezelliger wachtlijst. Leeftijd speelt geen

mensen mee dan ooit:

rol: het jongste lid is 7, het oudste spelende lid is 99 te jaar! maken. De De golfers benodigde onder u weten natuurlijk van de

487 mannen, vrouwen en maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

hoed en de rand maar voor kinderen! niet-golfers vormen de Engelse termen misschien een barrière. Daarom

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

volgt hier eerst een beknopte Het uitleg nieuwe van de jaar sport; is Golf de maak. is een Ook balspel werken we waarbij aan het een opnieuw kleine opstarten harde – bal en

met een golfstok (club) van een inmiddels afslagplaats begonnen. (tee) Het wordt vooral weggeslagen bijhouden – van in onze de website. richting van een met een

startte in oudejaarsnacht

vlag gemarkeerd punt (hole). Het doel is om de bal Het in Vrijdagavondcafé zo min mogelijk gaat slagen door in op de dezelfde hole (kuiltje) voet: twee

met het Oud en Nieuw

te

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest doen in belanden. De Groenenberg, Elke hole georganiseerd heeft natuurlijke door een hindernissen paar moet om men het zich spel van moeilijker tevoren opgeven te maken. via Er een zijn speciaal vaak

vrijwilligers. waterpartijen Het moet of zandbunkers, een gezellige happening de hole kan zijn geweest, een bocht emailadres: maken, er vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. kan hoogteverschil zijn et cetera. Op Een het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een

speler mag 14 golfclubs bij zich hebben die ieder een moment eigen doel dat u hebben; dit leest heeft met Olga de ene Vos overbrug al weer een je Indisch grote

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van afstanden, het Plaatselijk met een Belang andere en van juist De korte Groenenberg, stukjes. En in dan heb je natuurlijk ook nog heel veel verschillende

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, bal die na omdat de landing hij zijn tijd weinig voor rolt iets (approach)

anders nodig

samenwerking manieren om met een het slag Vrijdagavondcafé. te maken zoals Vrijwilligers de hoog van geslagen

het of Café juist hadden een laag heerlijke geslagen hapjes bal gemaakt die doorrolt en alle bezoekers (chip), de heeft. bunkerslag, Maar vanaf de april lob mogen slag, de we pitch, hem weer de flop inroosteren. of het

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

putten. Daarnaast zijn er internationale golfregels waarin We hebben precies een is vervanging vastgelegd gevonden: wat mag op 29 en januari niet mag zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen tijdens bestuur, het spel. waarbij Golf Malko is een een individuele terugblik hield (wedstrijd)sport en onze gehouden die ook worden in teamverband via de wekelijkse kan nieuwsbrief, worden beoefend. dan kunt u

nieuwe Terug voorzitter, naar het Jan prachtige Hommes, aangelegde voorstelde die terrein vervolgens aan de zich Pollselaan; daarvoor aanmelden. De NNGCC is een van de mooiste

iets vertelde over banen van Nederland. Het is deels een bos, deels Nog een een parkbaan kleine wijziging: en beroemd we hebben om de de bloeiende ideeënbus

toekomst. Het was

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig rododendrons druk (zie foto’s). in de voorzomer en de reeën, eekhoorns, hazen en vogels het hele jaar door. Het

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig onderhoud was de van periode

baan biedt werk aan zes fulltime, en speciaal andere ervoor opgeleide, in plaats tuinlieden gezet. Dat (greenkeepers). houden we dus zo. In

van de zomer ijzelgladde wordt wegen het gras dagelijks gemaaid terwijl de En wintermaanden tenslotte kunt u alvast worden noteren: gebruikt Op 11 en/of voor 12 snoei- maart doen

net achter de rug....

Verder kapwerk. was Golf er is een op moeilijke maar fascinerende sport. we weer Zeker mee aan als de je begint vrijwilligersactie moet je van er het tijd Oranjefonds, in kunnen

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 en willen januari steken, een les nemen en veel oefenen. Daar we staat u hierover. tegenover dat het een sport is waar je

gebruikersoverleg.

nooit uitgeleerd raakt, Op die je tot op hele hoge leeftijd Maar kunt mocht blijven u nu beoefenen al weten dat u en mee die wilt voor doen: velen borg

de agenda stonden het

staat voor plezierige sociale contacten. Op de website U kunt van zich de hiervoor NNGCC aanmelden vindt via u alle ons informatie over

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe de vereniging, we de gebruikers het lidmaatschap, meer kunnen laten de participeren verschillende en kennismakingspakketten, de lessen e.d. Natuurlijk

het bent voorstellen u altijd welkom van onze om nieuwe een kijkje voorzitter. te komen We zijn nemen als en Namens een kopje het bestuur, koffie te drinken op Societeit De Poll.

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

kan ik dus nog niets melden.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

Groenenberg. In de

agenda valt te lezen

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

6 februari

om

2020vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

9

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

6 Glimmer’lei - januari 2016

12 Glimmer’lei - januari 2020

8

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!