07.02.2020 Views

Brochure Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Goede

kwaliteit

met gedeeld

leiderschap

Leiderschapsprogramma voor gedreven

professionals én bestuurders in de

ouderenzorg

Gedeeld leiderschap draagt niet alleen bij aan de

kwaliteit van zorg en leven van ouderen. Het is ook een

betekenisvolle en inspirerende reis.’

Helene Wüst, programmadirecteur


Goede

kwaliteit

met gedeeld

leiderschap

ir. Oscar Schneider

mr. Helene Wüst

Leiderschapsprogramma voor

zorgprofessionals samen met hun

bestuurder(s)

Nieuwe uitdagingen, nieuw leiderschap

De ouderenzorg staat voor een fikse uitdaging. De vraag

van ouderen neemt toe en wordt steeds complexer. Goede

zorg draait om de ontmoeting tussen zorgprofessionals en

ouderen, hun geliefden en familie. In die ontmoeting wordt

zichtbaar wat nodig is aan zorg. Dat levert veel dilemma’s

en vraagstukken op. Vaak hebben die te maken met hoe

de zorg zich als systeem ontwikkeld heeft. De vele regels

in de ouderenzorg belemmeren - vaak onbedoeld - de zorg

die de oudere vraagt en die de zorgprofessional zou willen

geven.

Daarom organiseert Erasmus Centrum voor Zorg bestuur

een bijzonder leiderschapsprogramma dat zorgprofessionals

en hun bestuurders daarin ondersteunt.

Met als opbrengst dat zij vanuit gedeeld leiderschap

het voortouw kunnen nemen in de ontwikkelingen in

kwalitatief goede zorg. En daarmee ook hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid nemen om uiteenlopende

vraagstukken in de zorg voor ouderen aan te

pakken.

Er is gedeeld leiderschap nodig om die persoonsgerichte

zorg haalbaar te maken. Niet alleen leiderschap op

het bestuurlijke niveau, maar in meerdere lagen van

de organisatie - zo blijkt onder andere uit onderzoek

naar leiderschap en kwaliteit van zorg in ouderenzorg.

Leiderschap gaat niet over één leider en ook niet over

één verantwoordelijke. Leiderschap is een gezamenlijke

inspanning. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

onderschrijft deze ontwikkeling van gedeeld leiderschap.

De kunst van het samenspel

Gedeeld leiderschap vraagt van zorgprofessionals en hun

bestuurder dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld en in het

samenspel elkaar versterken. Een uitdagende opgave,

ook omdat de ouderenzorg van oudsher hiërarchisch

wordt aangestuurd. Deze tijd vraagt om daadkrachtige

zorgprofessionals met goede ideeën, die daarin het

voortouw nemen. En om bestuurders met een visie

op goede zorg, die zich bewust zijn van de behoeften

in de organisatie en hun stijl van leidinggeven daarop

weten af te stemmen. Het programma sluit aan op deze

ontwikkeling die zichtbaar gaande is in de sector.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur


‘Waar ik echt trots op ben, is het samenspel met

de bestuurder. Samen hebben we echt het podium gepakt

binnen de organisatie.’

Josine Hellenthal, casemanager bij Beweging 3.0

Het programma in het kort

Goede kwaliteit met gedeeld

leiderschap is een programma

voor zorgprofessionals in de

ouderen zorg, in samenwerking met

hun bestuurders. Zorgprofessionals

en bestuurders delen het besef dat

kwalitatief goede zorg vraagt om

goed leiderschap - in alle lagen van de

organisatie.

In het programma ontwikkelen de

professionals niet alleen hun eigen

leiderschap, maar vergroten zij ook

hun leiderschapskwaliteiten als

een gedeelde verantwoordelijkheid

waarop alle betrokkenen invloed

kunnen uitoefenen, een samenspel

tussen individuen. Wat vraagt dat

samenspel van de betrokkenen?

Welke ruimte en hoeveel vertrouwen

kunnen zij elkaar onderling geven? En

wat zijn succesfactoren van gedeeld

leiderschap?

De kracht van het programma

Onderzoek

Het programma is tot stand gekomen

vanuit inzichten uit verschillende

disciplines en onderzoek naar

leiderschap (in verschillende lagen)

van zorgorganisaties. Het gehele

programma zal worden gemonitord.

Opgedane inzichten zullen bijdragen

aan verbeteringen van het programma

zelf, en ook praktijkinzichten geven

die de (wetenschappelijke) kennis op

dit gebied kunnen versterken.

Praktijkleren

Deelnemers werken tijdens het

programma aan een vraagstuk dat

binnen hun organisatie speelt. Met

ondersteuning van de bestuurder

gaan zij direct aan de slag in hun eigen

dagelijkse praktijk. Het grote voordeel

van dit ervaringsgericht leren is dat

deelnemers leiderschap direct in

de praktijk kunnen oefenen en hun

leiderschap kunnen versterken.

Tegelijkertijd optimaliseren ze de

zorg binnen de organisatie, vanuit de

visie op persoonsgerichte zorg en de

onderliggende waarden. Deelnemers

wisselen ervaringen en kennis uit,

waardoor een praktijkgemeenschap

ontstaat.

Doelstelling

Dit programma heeft als doelstelling

om leiderschap van zorgprofessionals

verder te ontwikkelen, in samenspel

met de bestuurder en overige

betrokkenen in de organisatie. Om

daarmee zorg te dragen voor een

betere kwaliteit van zorg en leven die

aansluit bij de visie van de organisatie

en haar waarden.

Gewenste resultaat

zorgprofessionals

Zorgprofessionals weten hoe

zij het initiatief kunnen nemen

om iets voor elkaar te krijgen.

Ze hebben visie op kwaliteit van

de zorg en op hun vak – en ze

weten die te vertalen naar hoe te

handelen. Ze kunnen aanmoedigen

en inspireren. Ze durven zich

uit te spreken over wat er nodig

is. En ze weten hoe ze met de

bestuurder en leidinggevende en

andere zorgprofessionals kunnen

optrekken en samenwerken om

resultaten te bereiken.

Gewenste resultaat

bestuurders

Bestuurders scheppen randvoorwaarden

waarmee zij het

leiderschap van zorgprofessionals

ondersteunen en hen ruimte

geven om zelf beslissingen te

nemen. Ze bieden professionals

de gelegenheid om te leren, te

reflecteren en samen te werken.

Ze vertrouwen daarbij op hun

inzichten. Ze werken vanuit

gelijkwaardigheid, zonder hun

besluitvaardigheid of bestuurlijke

rol te verliezen. De missie van

de organisatie en onderliggende

waarden zijn hierbij voor hen

richtinggevend.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Goede kwaliteit met gedeeld leiderschap


Goede

kwaliteit

met gedeeld

leiderschap

Inzicht in leiderschap

Voor gedeeld leiderschap en

succesvol samenspel is het van

belang dat alle betrokkenen inzicht

hebben in hun eigen leiderschap

en dat van anderen. Wat is jouw

leiderschap? Wat zijn jouw wensen

en behoeften? Om van daaruit ook te

kijken of gedrag, wensen en behoeften

wel overeenkomen. Hebben

zorgprofessionals wel dezelfde

behoeftes als de bestuurder en als de

managers? En hoe verhoudt dit zich

tot de visie van de organisatie? Deze

inzichten vormen het vertrekpunt van

het programma en bij alle onderdelen

wordt hierbij stilgestaan. Daartoe

zetten we verschillende leermethodes

in, die elkaar versterken.

Verschillende leermethodes

De leermethodes zijn afkomstig uit

verschillende aandachtsgebieden,

zoals organisatie- en veranderkunde,

leiderschap, kwaliteit van

zorg, leerprocessen en gedragswetenschappen.

Daarnaast is het

programma samengesteld op een

stevige basis van kennis uit de langdurige

zorgpraktijk, educatie en

onderzoek.

1. Modules vormen de kern van

het leertraject

Voor de zorgprofessionals biedt

het programma, naast een startbijeenkomst,

vijf modules die ieder

24 uur duren. Elke module bestaat

uit plenaire trainingen en werkgroep

bijeenkomsten waarin met begeleide

intervisie de kennis wordt verwerkt en

vertaald naar praktisch handelen.

2. Traject voor bestuurders

De bestuurders zijn actief bij

het programma betrokken. Er is

een aantal onderdelen waaraan

professionals en bestuurders

gezamenlijk deel nemen, zoals bij

de intake, de start bijeenkomst, de

tweede module en de slot bijeenkomst.

Ook bieden zij in de praktijk

onder steuning aan de professionals

bij de uitvoering van het vraagstuk.

Daarnaast hebben de bestuurders

een gezamenlijke bestuurlijke

leerbijeenkomst zonder de professionals,

waarbij ze in gesprek gaan

met een wetenschappelijk expert

over een thema aansluitend bij hun

vraagstelling. Een dergelijk traject

zal in overleg met de bestuurders van

de deelnemende organisaties worden

ontworpen.

Ook stimuleren we in het programma

het zogenaamde ‘shadowingen’:

professionals lopen een dagje mee

met de bestuurder en vice versa. Zo

stimuleren we reflectie op elkaars

dagelijkse realiteit.

3. In de praktijk werken aan een

vraagstuk

Tijdens het programma werken de

deelnemende zorgprofessionals –

in samenspraak met bestuurders

– aan een actueel vraagstuk in

de organisatie dat bijdraagt aan

het realiseren van de visie op

persoonsgerichte zorg. Ook stellen zij

in de organisatie een multidisciplinair

team samen dat daarbij nodig is. In

de modules wordt de uitwerking van

het vraagstuk ondersteund. Tussen

de modules plannen we ook per

organisatie een (online) afspraak om

het werken aan de opgave verder te

ondersteunen.

4. Praktijkgemeenschap

De deelnemende zorgprofessionals

en hun bestuurders vormen met

elkaar een praktijkgemeenschap

waarin uitwisseling van ervaringen

en kennis centraal staan. Zij leren

niet alleen van elkaar in de eigen

organisatie. Ze kijken ook mee met

collega’s in andere organisaties,

en verrijken daarmee hun blik. Zo

vinden gedurende het programma

zogenaamde werkbezoeken plaats,

waarbij één organisatie bij de andere

organisatie op bezoek gaat (begeleid

door docenten van het programma).

5. Versterking van

leiderschapskwaliteiten

Professioneel leiderschap vraagt

om het kiezen van positie. Hoe

verhoud je je als zorgprofessional

tot de ontwikkelingen binnen de

zorg, je vak en je eigen ambities? Hoe

ondersteun je als bestuurder gedeeld

leiderschap, hoe geef je ruimte aan

samen beslissen? Reflecteren op het

eigen handelen – op het moment

zelf en achteraf – draagt bij aan die

bewustwording. Wat bepaalt je kijk

op een situatie en waarom handel je

op deze manier? In het programma is

specifiek aandacht voor het verkrijgen

van inzicht in het eigen leiderschap.

Je werkt aan het versterken van

leiderschapskwaliteiten die aansluiten

bij je eigen visie en die van de

organisatie, passend in het samenspel

met anderen. Tussen de modules

plannen we ook per organisatie een

(online) afspraak om het werken aan

de opgave verder te ondersteunen.

6. Mentorschap

Mentorschap ondersteunt de

bewustwording in het leiderschap van

jezelf en de organisatie. Leiderschap

wordt gevormd door opleiding,

literatuur en ervaringen. Maar ook

mensen in de omgeving vormen een

belangrijke bron. Daarom kiezen

professionals een eigen mentor.

Die is hun vertrouwenspersoon en

inspiratiebron, zodat ze tussentijds

kunnen sparren over specifieke

uitdagingen die ze tegenkomen. Het is

uiteraard ook mogelijk dat we vanuit

het programma een suggestie doen

voor een mentor die goed past.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Goede kwaliteit met gedeeld leiderschap


‘Het programma is heel leerzaam, geeft nieuwe inzichten en

zet je aan het denken. Maar toch blijft het van jezelf, en vooral

dat vind ik heel krachtig!’

Floor de Vroome, bestuurder bij Pleyade

Opbouw van de modules

De start van het programma is een

intakegesprek van de programmadirecteur

met de bestuurder en de

deelnemende professionals. Het

programma is vervolgens opgebouwd

uit een startbijeenkomst en vijf

modules over een periode van tien

maanden.

De bestuurders ondersteunen de

professionals bij het werken aan

het vraagstuk vanuit hun eigen rol

in de praktijk. Daarnaast sluiten de

bestuurders samen met een aantal

collega’s aan bij de startbijeenkomst

en de tweede module. De bestuurders

sluiten aan bij de slotbijeenkomst.

Ook hebben ze een eigen

bijeen komst.

In elke module staat een thema

centraal. De modules bouwen op

elkaar voort. Elke module bestaat

uit plenaire sessies, trainingen en

werkgroepen waarin met begeleide

intervisie de kennis wordt verwerkt

en vertaald naar praktisch handelen

(gerelateerd aan het vraagstuk).

Tijdens elke module spreekt er

minimaal één weten schappelijke

expert met praktijk kennis en ervaring

op het thema van de module. Aan

het programma werken onder meer

mee: prof.dr. Pauline Meurs, prof.

dr. Manon Ruijters, dr. Marijke

Spanjersberg, prof.dr. Bianca

Buurma en vertegen woordigers van

organisaties als IGJ en VWS.

Tussen de modules

Tussen de modules in werken de

zorgprofessionals aan opgaves,

gerelateerd aan het uitwerken van

het vraagstuk. De vraagstukken

en opgaves worden behandeld in

de modules. Op deze wijze worden

praktijk en onderwijs met elkaar

verweven. De bestuurders ondersteunen

hen bij de uitvoering van het

vraagstuk in de praktijk. We maken

hierbij gebruik van opgave gericht

teamwerken zoals beschreven door

prof. dr. Manon Ruijters.

De deelnemers gaan tussen de

tweede en vijfde module bij elkaar op

werkbezoek.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Goede kwaliteit met gedeeld leiderschap


Goede

kwaliteit

met gedeeld

leiderschap

Startbijeenkomst: kennismaking

en formulering vraagstukken

Het programma trapt af met een

startbijeenkomst voor de zorgprofessionals

en hun bestuurder.

We maken kennis met elkaar, de

individuele doelstelling en het

vraagstuk. We maken daarin gebruik

van de wijsheid van de groep om

elkaars vraagstukken verder aan te

scherpen.

Module 1: Professionele identiteit

in een veranderend

zorglandschap

In deze module exploreren we

de veranderingen in het zorglandschap.

En verkennen we met de

zorgprofessionals en hun bestuur ders

actuele thema’s die om hun leiderschap

vragen. Daarbij is expliciete

aandacht voor het inzicht krijgen in

de eigen waarden van de deelnemers,

hun leiderschap, behoeften en

wensen en hun individuele leerstijlen.

Vervolgens wordt de relatie gelegd

naar de individuele vraagstukken van

zorgprofessionals.

Module 2: Patronen in

samenwerken

Tijdens deze module analyseren de

zorgprofessionals het krachtenveld

binnen en buiten de organisatie. Aan

een deel van deze module nemen

ook de bestuurders deel en enkele

teamleden die meewerken aan de

opgave. Met elkaar brengen we in

kaart welke samenwerkingspatronen

er zijn, hoe deze zijn te beïnvloeden en

wat succesfactoren zijn.

Module 3: Strategisch

veranderen

Wie en wat is nodig om een

verandering van de grond te krijgen?

En hoe kun je sleutelpersonen

binnen en buiten je organisatie het

beste daarbij betrekken? In deze

module komen die vragen en alles

wat de zorgprofessionals geleerd

en ervaren hebben bij elkaar. De

veranderkundige aanpak wordt verder

verdiept en geconcretiseerd. Het

samenspel met de bestuurder om de

verandering onomkeerbaar te maken

krijgt hierbij volop de aandacht. We

oefenen met positie innemen en

anderen meekrijgen. Verschillende

leiderschapsvaardigheden – die

aansluiten bij de individuele

behoeften en de organisatie – komen

hierbij aan bod.

Module 4: Gangmaker zijn in

kwaliteitsdenken

Wat zijn de huidige maatschappelijke

en wetenschappelijke opvattingen

over kwaliteit van zorg en welke rol

speelt gedeeld leiderschap hierin? Die

vraag vormt de start van de module.

Ook gaan we op zoek naar hoe zij

verantwoording kunnen afleggen

over kwaliteit van zorg, die in haar

complexiteit soms moeilijk valt te

duiden. Welke rol zouden bijvoorbeeld

cliënten en hun dierbaren daarbij

kunnen hebben? Deelnemers leren

met krachtige en beeldende verhalen

collega’s te enthousiasmeren voor

de uitdagingen die nu en straks aan

zorgprofessionals worden gesteld.

Module 5: Afsluiting - Succesvol

tot resultaten komen

De bestuurders en desgewenst een

van de managers nemen aan deze

module deel en denken mee over

wat zij en de zorgprofessionals

nodig hebben om tot goede

resultaten te komen. Wat worden

de vervolgstappen – juist nu het

programma zijn einde nadert? Wie

is daarbij nodig? Wat hebben zij van

elkaar nodig? Ook wordt met elkaar

gereflecteerd op het leerproces en de

opgedane leiderschapsinzichten. Er is

volop ruimte om daarover in gesprek

te gaan en afspraken te maken

voor de toekomst. We presenteren

aan elkaar de resultaten en sluiten

feestelijk af.

We streven na het programma uit te voeren zoals beschreven in de brochure. De inhoud van het programma is

gewaarborgd, de uitvoering van het programma kan - indien omstandigheden daartoe nopen - op onderdelen

afwijken van de beschrijving in de brochure.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Goede kwaliteit met gedeeld leiderschap


Algemene informatie

Deelnemers

Het programma is bedoeld voor zorgprofessionals

in de ouderenzorg (zoals

specialisten ouderengeneeskunde,

verpleegkundigen en para medici). Ze

doen mee aan het programma omdat

zij een voortrekkersrol op zich willen

nemen.

Het programma is tegelijkertijd

bedoeld voor hun bestuurders met

een duidelijke visie op persoonsgerichte

zorg. Zij willen het

leider schap in meerdere lagen

van de organisatie beleggen

(meer verantwoordelijkheid voor

professionals).

Voorwaarde deelname

1. Uit de organisatie doen minimaal

twee of meer zorgprofessionals mee

met verschillende achtergronden.

Het aantal zorgprofessionals kan

afhankelijk zijn van de grootte van

de organisatie dan wel de wens van

de organisatie om met meerdere

zorgprofessionals deel te nemen.

2. Aan dit programma neemt de

bestuurder deel. Van hen wordt

verwacht:

– Deelname aan het intakegesprek,

waarin samen met de zorgprofessionals

het vraagstuk wordt

geformuleerd.

– Ondersteuning bieden aan de

zorgprofessionals bij het werken

aan het vraagstuk in de praktijk

– Deelname aan de de startbijeenkomst,

tweede module en de

slotbijeenkomst.

– Deelname aan een leerbijeenkomst

voor de bestuurders, waar

zij met elkaar in gesprek gaan

onder leiding van een wetenschappelijke

expert over een

vraag stelling passend bij hun

bestuurlijke uitdagingen.

– Samen met zorgprofessionals

vervolgstappen bedenken om de

opbrengsten van het programma

vast te houden.

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd bij

drie accreditatiesbureaus: Cluster 1,

Kwaliteitsregister V&V en Register

Zorgprofessionals, en Verpleegkundig

Specialisten Register (voor resp. 40,

48 en 48 punten).

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Goede kwaliteit met gedeeld leiderschap


Goede

kwaliteit

met gedeeld

leiderschap

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal

20 zorg professionals en hun bestuurders.

Daarbij streven we naar

minimaal zeven (en maximaal tien)

deelnemende zorgorganisaties.

Intake per organisatie

Voorafgaand aan het programma

vindt een intake plaats, waarvoor de

zorgprofessionals en bestuurders een

uitnodiging krijgen. De programmaleider

verfijnt met hen aan welk

vraagstuk er gewerkt gaat worden.

Ook de persoonlijke leerwensen

worden in kaart gebracht.

Ter voorbereiding op de intake

bedenken de deelnemers in samenspraak

met de bestuurder welk

vraagstuk zij willen uitwerken. En

met welk multidisciplinair team

zij aan dit vraagstuk gaan werken.

Vanuit het programma is hierop

begeleiding.

Programmaleiding en docenten

Er zijn verschillende personen

betrokken bij het programma:

– Programmadirecteur mr. Helene

Wüst. Helene Wüst heeft een

achtergrond als zorgbestuurder.

Zij heeft jarenlange ervaring met

veranderkunde, met als doel

vernieuwingen te bereiken op zo’n

manier dat mensen er zelf mee aan

de slag willen.

– Programmaleider en docent

Oscar Schneider is werkzaam

als managing partner bij BdB

Zorg. Hij heeft veel ervaring met

organisatievraagstukken in de

ouderenzorg, het thema leiderschap

en samenspel en de implementatie

van kwaliteitskaders. In de rol van

programmaleider en docent zal hij

bij de verschillende bijeenkomsten

aanwezig zijn.

– Verschillende gastsprekers. Bij

elke module zal minimaal één

wetenschappelijke expert met

kennis van de praktijk spreken over

een relevant thema.

Aanvang en duur

Februari 2022 t/m november 2022.

De startbijeenkomst duurt van

10.00 tot 16.00 uur. De vijf module

bijeenkomsten zijn van 16.00 uur

’s middags tot 16.00 uur de volgende

dag – en inclusief overnachting. De

laatste module, zal een dagdeel

langer zijn vanwege de feestelijke

afsluiting.

De werkbezoeken worden in

onderling overleg afgesproken.

In overleg met de bestuurders wordt

de datum voor de aparte bestuurlijke

leerbijeenkomst afgesproken.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in een

conferentiehotel centraal in het land.

Kosten

€ 16.000 per deelnemende

organisatie met twee professionals en

bestuurder (excl. overnachtingen).

Contact

Helene Wüst, programmadirecteur

T 010 4088576

M 06 29535245

E wust@eshpm.eur.nl

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Goede kwaliteit met gedeeld leiderschap


Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een onderdeel

van de Erasmus School of Health Policy & Management

(ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is in 2003 opgericht

met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van het

management en het bestuur in de gezondheidszorg.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is ingericht als een

vormingsplaats: een plek voor leiders in de gezond heidszorg

om, soms in de beslotenheid van een groep collega’s

en soms juist in uitwisseling met andere partijen, te

praten over kwesties uit de dagelijkse praktijk en de

eigen werkstijl. De opleidingsprogramma’s zijn gedegen

gefundeerd, actueel en uitdagend. Elk programma

kent zijn eigen evenwicht tussen theoretische kennis,

praktijk ervaringen en reflectie. De programma’s worden

mede ingekleurd door de doelgroep, doelstelling en

persoon lijke leervragen van deelnemers. Zo wordt eigen

casuïstiek een leermiddel en wordt de aanwezige kennis,

uit diverse sectoren van de gezondheidszorg, optimaal

benut.

Het programma-aanbod bestaat onder andere uit:

Master Class, een management development program ma

over strategie en leiderschap, voor (eind verant woordelijke)

zorgbestuurders.

Master of Health Business Administration, de

enige internationaal geaccrediteerde MBA-opleiding

in Nederland specifiek voor de zorg. Voor leiders op

strate gische posities bij aanbieders van zorg en welzijn,

verzekeraars, toeleveranciers en overheden die zich

verder willen bekwamen in hun vak c.q. voorbereiden op

een volgende carrièrestap.

Top Class, een management development programma

voor managers en directeuren in de zorg die een stap

naar een bestuurlijke functie overwegen.

Financieel Bestuur in de Zorg, een kort programma voor

managers en bestuurders over actuele en aankomende

financieel-economische vraagstukken in de zorg.

Imagine2, een programma voor medisch specialisten

én ziekenhuizen. Doel van het programma is medisch

specialisten toe te rusten om een leidende rol te nemen

in de continue verbetering van zorg. Ook bestuurders van

hun ziekenhuizen worden betrokken bij het programma.

Academische Leergang Zorg Management, een

compacte leergang gericht op uitbreiding van kennis

en versterking van het vakmanschap van directeuren,

managers en professionals in de zorg.

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap, een programma

waarin verpleegkundigen de strategische visie en

vaardigheden verwerven om hun vak, de organisatie en

de zorg verder te brengen.

Governance Class, een programma voor toezichthouders

en voorzitters van raden van toezicht in de gezondheidszorg.

Strategisch Vastgoedbeleid, een korte leergang over

de strategie en praktijk van vastgoedbeleid in de zorg

voor bestuurders en toezichthouders die actuele ontwikkelingen

en strategie willen toepassen op hun eigen

dagelijkse praktijk.

Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap, een leiderschapsprogramma

voor professionals in de ouderenzorg

en hun bestuurders. Vanuit gedeeld leiderschap leren zij

het voortouw te nemen in het ontwikkelen van kwalitatief

goede ouderenzorg.

Digitale transformatie, een nieuw programma voor

bestuurders in de zorg dat inzicht geeft in en actuele

kennis biedt over digitalisering in de zorg én het in

praktijk brengen daarvan in de eigen zorgorganisatie.

Maatwerk, op verzoek is het ook mogelijk om maatwerkprogramma’s

te laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld om de

bestaande structuur en cultuur van de organisatie tegen

het licht te houden of te onderzoeken hoe verschillende

zorginstellingen de samenwerking op regioniveau kunnen

vormgeven.

Medisch Specialist en Bestuur, een programma voor

bestuurlijke medici die zich verder willen bekwamen op

bestuurlijk, persoonlijk en inhoudelijk vlak.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Goede kwaliteit met gedeeld leiderschap

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!