27.02.2020 Views

RecyclePro BE 01 2020

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RecyclePR

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 5 I NUMMER 1 2020 I JANUARI - FEBRUARI - MAART

RECYCLEPRO.EU

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | RECYCLEPRO.EU

1

Bandeninzameling

moet anders

Bronsortering

Veiligheid bij afvalinzameling

Slopen & Breken


Serieus

met

schroot #1

Afspraak is

afspraak.

Ook al werken we met schroot; we houden de zaken

graag zuiver. Dat geldt niet alleen voor onze omgang

met het milieu, maar ook hoe we graag met onze

klanten omgaan. Daarom maken we heldere afspraken

en zorgen we voor een correcte afhandeling van

uw schroot. We hebben de beschikking over een

grote transportvloot waarmee we u volledig kunnen

ontzorgen. Daar kunt u op rekenen. Zo werken we

mee aan een wereld zoals die bedoeld is.

Meer weten over onze serieuze aanpak?

Volg onze stories op: www.jansengroup.com


Industrielaan 10 Tel.: +32 2 582 29 79

B - 1740 Ternat www.vanderspek.be

COMPACT, STIL & ZUINIG

RM 100GO! + RM MS105GO! + RM RFB7550GO!

VEELZIJDIG, KRACHTIG & WENDBAAR

Peterson 2710 D high speed shredder


EMR series

Brawler

CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122 » GELEENLAAN 38 – 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

1

VOORWOORD

Een nieuwe start

2020. Hoeveel studies, voorspellingen, strategieën, beleidsmaatregelen … hebben zich niet geënt op het jaar 2020. Met dit nieuwe jaar draaien

we dan ook meer dan ooit een bladzijde om. Hopelijk zijn we nu definitief het tijdperk binnengetreden waarin afvalverwerking zijn negatieve

imago kan afschudden en door jan met de pet op meer erkenning en respect kan rekenen. Afval is immers geen afval meer maar een product,

een grondstof. En de bedrijven actief in het inzamelen, sorteren en recycleren zullen het komende decennium een cruciale rol spelen in het

verankeren van productie in België.

De gewestelijke regeringsverklaringen toonden alvast de ambitie om werk te maken van een circulaire economie en dus van een prominente

plaats in de maatschappij voor onze sector. Het is bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet federaal onderstreept, maar de tendens kan,

als er eindelijk een regering komt, niet anders dan dezelfde zijn. Onze voortrekkersrol in alles recyclage geeft ons immers de kans om specialist

urban mining te worden. Om eindelijk over eigen grondstoffen te beschikken en de afhankelijkheid van de wereldmarkt te verminderen. Voor

de federaties COBEREC en go4circle was er geen beter momentum om samen sterk te staan. Ze gaan voortaan als een eengemaakte federatie

door het leven om met één stem één boodschap uit te dragen. Meer gewicht in de schaal dus.

En onze rol in dit nieuwe jaar? Uiteraard willen we de vinger aan de pols houden van alle beleidsmatige veranderingen die een impact hebben

op de sector. Ze zijn immers doorslaggevend om de juiste beslissingen te nemen voor uw bedrijf. Maar we willen daarnaast dieper in de praktijk

gaan graven. Voortaan wordt de Tip van Kurt een vaste rubriek in ons magazine. Kurt Longueville zal vanuit zijn eigen ervaring tips & tricks

meegeven om efficiënter en slimmer aan de slag te gaan in recyclage. En dat graven mag in deze eerste editie letterlijk en figuurlijk genomen

worden. Want hij heeft het over hoe u winst kan boeken door de keuze voor en de plaatsing van zeefmedia.

Daarnaast houden we er aan om de sector positief in de kijker te blijven zetten. Het zijn jullie succesverhalen die immers de circulaire economie

in de praktijk brengen en de publieke opinie kunnen doen kantelen. De samenwerking tussen Group Op de Beeck en Sleco bijvoorbeeld is een

prachtig voorbeeld van hoe twee buren elkaar verder kunnen helpen in het sluiten van de kringloop en het verduurzamen van de productie. En

het verhaal van RAFF Plastics toont hoe mensen meer en meer de waarde van het werk dat jullie verrichten beginnen in te zien. Naar meer van

dat. Dus laat ons gerust uw verhalen weten. Dan hebben we weer stof tot vertellen.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.eu

Jaargang 5 • Nummer 1 2020

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

11 24

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Go4Circle, Jan Mol,

Pieter de Mos, Armand Landman,

Jerom Rozendaal

Bladmanager

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Lisa Gyselinck

Elke Kina

Advertenties

https://www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Een vrachtwagen voor gezinnen en bedrijven 8

Bandeninzameling moet anders 11

De harde cijfers 15

De Pen, Hugo Geerts 16

BRONSORTERING

Code van Goede Praktijk gelanceerd voor bronsortering bedrijfsafval 18

Wat vindt go4circle ervan? 20

Wat zegt de Vlaamse regering erover? 21

Wat vindt de OVAM er van? 23

“Samen circulaire economie meer kleur geven” 24

Go4Cycle: Bouwen aan een circulaire toekomst 27

Virgin of recyclaat 35

ADR

Aandachtspunten bij ADR transport 36

Hoe asbest veilig transporteren? 39

Chauffeurs moeten de regels goed in de vingers hebben 44

Sectornieuws 46

IFAT

39

54

Milieutechnologie krijgt groter forum dan ooit tevoren 54

Ingenieus systeem maakt het mogelijk om ook lastige materialen te zeven 57

Recyclage belangrijk in nationaal distributiecentrum 58

Cashbetalingen aan banden gelegd in schroothandels 60


INHOUD

72 82

86

92 96

Brexit en REACH: onduidelijkheid troef 63

VEILIGHEID

Veiligheid bij afvalinzameling 67

Veiligheid primeert 70

Circulair gebruik van ammoniakwater 72

SLOPEN & BREKEN

Gebundelde krachten voor sloop van Opel site 74

Studie- en adviesbureau kent wetgeving als zijn broekzak 76

Intensieve samenwerking in goede vriendschap: de klant vaart er wel bij 78

Specialist in zeven, mengen, breken en verkleinen 82

Traagdraaiende voorbreker voor een efficiëntere sorteerlijn 84

Dankzij mistgordijn van microdruppels bouwplaats stofvrij 86

Tips van Kurt 89

ZEVEN

Ontzorgen met zeefmachines voor verhuur 91

Complete lijn van schudzeven met mogelijkheid tot maatoplossingen 92

Tijd en geld uitsparen met efficiënte sorteer- en aanvulbakken 95

Vraag naar smeer-, blus- en overdruksystemen stijgt 96

Grote volumes houtafval betrouwbaar shredderen 98

Kunststof recyclaat, van minderwaardig naar verkoopargument 100

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 103

Recycle Partners 104

In oktober startte het Havenbedrijf

Antwerpen met de sloop van de

voormalige Opel site in Antwerpen

uitgevoerd door Aannemingsbedrijf

Aertssen uit Stabroek en De Meuter

uit Ternat.

BEELD: Aannemingsbedrijf Aertssen

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu


EEN VRACHTWAGEN VOOR

GEZINNEN EN BEDRIJVEN

In de binnenstad zijn meerdere afvalwagens actief, zowel van private als openbare inzamelaars. Dat laat echter veel ruimte tot verbetering

op vlak van veiligheid, mobiliteit en milieu. Intercommunale Imog en Vanheede Environmental Services zijn daarom een proefproject gestart

in Waregem waarbij één vrachtwagen huishoudelijk restafval en de vergelijkbare fractie van het bedrijfsrestafval inzamelt. De partners

willen hiermee de focus verleggen van wie het afval buiten zet naar welk afval en hoeveel.

Tekst en beeld Valérie Couplez

In de wijde omgeving rond Waregem ligt de inzameling

van het huishoudelijk afval in handen

van Imog. Zij halen op vijf ophaaldagen het

huisvuil van 38.000 inwoners in. Voor afval van

bedrijven gelden de regels van de vrije markt en

kan elk bedrijf vrij kiezen van welke ophalers het

de diensten inhuurt. Toch zijn vele afvalfracties

gelijklopend: zo is een doos uit de bakkerij bedrijfsafval

maar een doos uit het gezin van de

bakker huishoudelijk afval. Naast verwarring die

kan ontstaan, zorgt deze geïndividualiseerde

aanpak voor heel wat verkeer. Ophalers X, Y Z

en de gewone vuilniswagen voor de gezinnen

passeren namelijk allemaal door dezelfde straten.

Vanheede telt ongeveer 200 ophaalpunten

in Groot-Waregem en verspreidt dat over drie

ophaaldagen met een gemiddeld gewicht per

week van circa 16 ton.

Op zoek naar oplossingen

Het ophalen van bedrijfsafval en huishoudelijk afval

wordt alsmaar moeilijker door de beperkingen

die lokale besturen opleggen aan zwaar verkeer, elk

vanuit hun eigen problematiek (bijvoorbeeld verminderen

van het gehalte aan fijn stof, voorkomen

van schade aan historische gebouwen, mobiliteit,

verkeersveiligheid …). Om het ophalen efficiënter

te laten verlopen zijn investeringen nodig in technologie

en materiaal. Maar hoe pakken bedrijven

dit het beste aan en waarin moeten ze investeren?

In het kader van het VIL-project ‘Urban Waste Collection’

gaat Imog samen met Vanheede en Stad

Waregem op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Daarvoor werd een wagen uit het wagenpark van

Imog aangepast. Er kwam chassisweging bij met

een nauwkeurigheid van 5 kg voor de rolcontainers.

Daarnaast werd een boordcomputer van Vanheede

geïnstalleerd die de opdrachten weergeeft en waarin

ook de registratie van het gewicht gebeurt.

Duurzame logistieke oplossingen

In het project wil men de bedrijfsklanten van

Vanheede laten aansluiten op de inzameling

van het huishoudelijk afval. Voor een aantal

klanten verandert de dienstverlening naar dag

en tijdstip. Communicatie zal dan ook de sleutel

tot succes zijn. VIL wil de betrokken stakeholders

samenbrengen om rendabele, praktisch haalbare

en breed gedragen logistieke oplossingen

uit te werken en te testen. “We zullen de huidige

afvalstromen en de opgelegde beperkingen

analyseren en in kaart brengen. Samen met de

deelnemende partners zullen we oplossingsrichtingen

definiëren, uitwerken en hun impact evalueren”,

zegt Ludo Sys, projectleider bij VIL. Het

8 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Er werd een wagen uit het wagenpark van

Imog aangepast. Er kwam chassisweging en

een boordcomputer van Vanheede.

Alle betrokken partijen gaan voluit voor een

geslaagde pilot en hebben de ambitie om nadien

door te gaan, geografische verruiming te bekijken

en ook andere partners in het project te betrekken.

Ludo Sys: “We zullen de huidige afvalstromen en

de opgelegde beperkingen analyseren en in kaart

brengen.”

‘In het project wil men de bedrijfsklanten

van Vanheede laten aansluiten op de

inzameling van het huishoudelijk afval’

uitgewerkte logistieke concept zal toepasbaar

zijn in alle Vlaamse steden. Na zes maanden zal

er een tussenevaluatie volgen en wordt de knoop

doorgehakt in verband met de investering in een

CNG-wagen: een nieuwe kopen of een bestaande

opbouwen? Alle betrokken partijen gaan voluit

voor een geslaagde pilot en hebben de ambitie

om nadien door te gaan, geografische verruiming

te bekijken en ook andere partners in het

project te betrekken.

Unieke samenwerking

Imog is al langer een pionier als het over inzameling

gaat. “De samenwerking tussen een private

organisatie en een openbare organisatie is innovatief,

maar zit in onze genen”, zegt Imog algemeen

directeur Johan Bonnier. De private operatoren

blijven hun klanten behouden en de commerciële

relatie beheren. Wat wordt ingezameld van hun

klanten wordt apart gewogen en geregistreerd.

“Zo moet er maar één merkloze vrachtwagen de

binnenstad in, maar blijft het marktprincipe voor

de private operatoren spelen en bekomen we als

openbare partner een duurzame oplossing voor

onze gemeenten-vennoten.” Ook Caroline Vanheede,

executive director Vanheede Environmental

Group schaart zich graag achter dit initiatief. “Zo

rijden we minder kilometers voor hetzelfde afval.

Via innovatie en co-creatie zetten we maximaal

in op duurzame mobiliteit in de binnensteden.

Om private en openbare operatoren en de geldende

regelgeving te aligneren, zijn maatregelen

nodig en dienen we samen innovatieve oplossingen

te bedenken die implementeerbaar zijn. Het

VIL project Urban Waste Collection is een initiatief

dat ons daarbij zal helpen.” ❚

Ook Caroline Vanheede, executive director Vanheede

Environmental Group schaart zich graag achter

dit initiatief. “Zo rijden we minder kilometers voor

hetzelfde afval.”

“De samenwerking tussen een private organisatie

en een openbare organisatie is innovatief, maar zit

in onze genen”, zegt Imog algemeen directeur Johan

Bonnier.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 9

.eu


HOE

GEZOND

IS UW

GROND?

Met De Grote Grondvraag brengen we in kaart

welke gronden in Vlaanderen gezond zijn

en welke niet. Samen met u kunnen we elke

vierkante meter grond weer gezond maken.

Benieuwd hoe het gesteld is met uw grond?

CHECK UW GROND OP

WWW.DEGROTEGRONDVRAAG.BE


BANDENINZAMELING MOET ANDERS

Er bestaan vandaag grote verschillen in de aanpak tussen de operatoren en de

verantwoordelijken van die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor banden.

Om echt te evolueren naar een circulaire maatschappij moeten grondstoffen herwonnen worden en een lokaal hergebruik krijgen.

Wat banden betreft zijn we volgens go4circle nog ver van deze ideale wereld verwijderd. De sectorfederatie wil graag dat de uitgebreide

producentenverantwoordelijkheid op een andere manier in de praktijk wordt gebracht.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock


RecyclePR

RecyclePR

.eu 11

.eu


BANDENINZAMELING MOET ANDERS

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

is in het leven geroepen om producenten aan te

sporen om hun producten te herontwikkelen met

het oog op ecodesign, design-for-recycling levensduurverlening

… Artikel 21 van het materialendecreet

verankert het principe van de uitgebreide

producentenverantwoordelijkheid in Vlaanderen.

Dat geeft de Vlaamse regering onder meer de mogelijkheid

om producenten aan te zetten tot de inzameling,

aanvaarding en verwerking van afvalstoffen.

Tot zover de theorie. Voor bandeninzameling is

het RECYTYRE dat dit principe in de praktijk moet

brengen. Maar dat loopt niet volledig op wieltjes.

Er bestaan vandaag grote verschillen in de aanpak

tussen de operatoren en de verantwoordelijken van

die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

voor banden. Die wil go4circle graag aankaarten.

Zelf ook operator

De grootste bekommernis van de sectorfederatie

heeft ermee te maken dat RECYTYRE zich ook zelf

opwerpt als operator. De organisatie voldoet aan

de definitie van makelaar of handelaar zoals vastgelegd

in de Europese en regionale wetgevingen.

Dat maakt ze tot rechter en partij in bandeninzameling.

En het heeft al het nodige wantrouwen of

soms zelfs een volledige vertrouwensbreuk teweeg

gebracht tussen de operatoren en het beheerorganisme.

Wanneer de operatoren bijvoorbeeld informatie

overmaken over de gebruikte kanalen, keert

zich dat tegen hen aangezien het organisme dan

met diezelfde bedrijven contact opneemt om hun

voor te stellen om de rol van inzamelaar te omzeilen.

Volgens go4circle zijn de operatoren zo geen

partner in het succes van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid,

maar citroenen die

uitgeperst worden. De oorspronkelijke doelstelling

om tot een kwaliteitsvol afvalbeheer te komen is

door een gebrek aan nieuwe milieu-ambities nu

veranderd in een financiële doelstelling om druk

uit te oefenen op de prijzen.

Gewesten meer afstand nodig voor

betere controle

Vanuit die optiek begrijpt de federatie niet dat

Brussel en Vlaanderen nieuwe overeenkomsten

ondertekend hebben, alvorens na te gaan of alle

bepalingen van de oude overeenkomsten zijn nageleefd.

Waar zijn bijvoorbeeld de overlegvergaderingen

met de operatoren die nochtans voorzien

waren? Waar is de controlevennootschap die belast

is met het controleren van de rekeningen van

het organisme en de resultaten, aangewezen in

gezamenlijk overleg met het gewest? Geen enkele

afvaloperator en zelfs geen enkel bedrijf kan rekenen

op zoveel welwillendheid van de autoriteiten.

Daarom vindt go4circle het niet bevorderlijk dat

de gewestelijke autoriteit een zitje heeft in de

Raad van Bestuur. Het is niet aan de gewesten

om mee beslissingen te nemen maar om te reguleren

en te controleren en dus de nodige afstand te

houden met een operator in afvalbeheer.

Alternatieven

Go4circle doet ook voorstellen om uit de impasse

te geraken. Plan A bestaat erin om niet meer alles

toe te laten. Garages en centrales moeten gecontroleerd

worden. Ze moeten immers niet alleen alle

afvalbanden inleveren, maar alle banden waarvan

de houder zich ontdoet. Er zijn nog te veel parallelle

kanalen in België. Naar het voorbeeld van

Recupel heeft RECYTYRE een verantwoordelijk-

‘Garages en centrales moeten

gecontroleerd worden. Ze moeten immers

niet alleen afvalbanden inleveren, maar alle

banden waarvan de houder zich ontdoet’

12

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


‘De grootste bekommernis van de sectorfederatie heeft ermee

te maken dat RECYTYRE zich ook opwerpt als operator’

heid om die uit te roeien. Daarbij moet de definitie

van afvalbanden duidelijker aangescherpt worden.

Verder vraagt de federatie om de verplichting te

schrappen dat er overal containers moeten worden

gebruikt. De klant moet zijn beste inzamelformule

zelf kunnen kiezen. Er is een bindende doelstelling

inzake hergebruik nodig. De ontwerpovereenkomsten

in Vlaanderen en Wallonië voorzien

in een precentage van 10% hergebruik, terwijl

RECYTYRE momenteel met moeite 2,94% haalt.

Go4circle is voorstander van financiële gevolgen als

de doelstellingen niet worden bereikt. Van rechaperen

moet opnieuw een prioriteit gemaakt worden

om meer circulair te worden. Europa kan ook zijn

steentje bijdragen door een minimum van recycled

content op te leggen voor banden.

Plan B

In plan B reguleert RECYTYRE de markt. Als de

Gewesten inspanningen willen leveren om een

regulering van de inzameling en de verwerking

door RECYTYRE te aanvaarden, wat onmiskenbaar

blijkt, dan wil go4circle absoluut dat de regels

en de transparantie van de overheidsopdrachten

worden opgelegd. Pas als ook dit niet mogelijk is,

bepleit go4circle de afschaffing van RECYTYRE.

De federatie ziet een systeem in crisis omdat er vaak

een gebrek aan juridische rechtsgrond is voor een

activiteit inzake afvalbeheer. Maar ook omdat de

prijzen die worden opgelegd door een monopolistische

organisatie voor de inzameling en verwerking

een belemmering blijven voor de vrije mededinging

en de ontwikkeling van activiteiten. Ten derde

wijst ze er op dat er geen enkele nieuwe meerwaarde

inzake afvalbeheer is gecreëerd met de nieuwe

methodes van aanpak voor de circulaire economie.

De doelstellingen blijven niet-bindend. ❚

De ontwerpovereenkomsten in Vlaanderen en Wallonië voorzien in een precentage

van 10% hergebruik, terwijl RECYTYRE momenteel met moeite 2,94% haalt.

Verder vraagt de federatie om de verplichting te schrappen dat er overal containers moeten worden gebruikt.

De klant moet zijn beste inzamelformule zelf kunnen kiezen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 13


u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Hall B4

stand 551

Uw garantie

voor een rendabele

sorteerinstallatie

• regelmatige en regelbare

dosering van uw afvalstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad,

zonder extra fines

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/h

• ultra resistent tegen

stoorstoffen - beperkte

voorsortering

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% Belgisch

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2020 pakt RecyclePro daarom weer uit met cijfers over de afvalsector.

Aan u om er inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen.

Dat oud papier in slechte papieren zit kon u al lezen in de laatste editie van RecyclePro van 2019. Dit jaar openen we met

de harde cijfers om dit te staven.

Tekst Valérie Couplez | Beeld CRB

Papier komt niet alleen tot stand met nieuwe vezels

uit verse pulp. Gerecycleerde pulp op basis

van oud papier is al jaar en dag een belangrijke

grondstof voor de papierindustrie. Volgens cijfers

van het Paper Chain Forum is reeds 50% van

de houtvezels in papier afkomstig uit recyclage.

De prijzen zijn een lange tijd vrij stabiel geweest,

maar begonnen vanaf 2015 geleidelijk aan te

stijgen. September 2017 vormde het keerpunt

in deze opwaartse trend. De prijzen van alle

buurlanden namen een stevige duik en het is

pas sinds april 2018 dat er zich een kentering

aftekent, maar deze is slechts tijdelijk. De prijzen

gaan vanaf 2019 opnieuw in dalende lijn. De belangrijkste

oorzaak is het verstrengde importbeleid

van China. De vervuilingsgraad mocht sindsdien

slechts 0,5% bedragen, terwijl de Europese

norm op 1,5% ligt.

8 miljoen ton papier op overschot

Als de vervuilingsgraad van het oud papier en

karton in Europa en in België hier niet aan voldoet,

komt het op de Europese markt terecht en

zorgt dit voor een overaanbod en een neerwaartse

druk op de prijzen. Europa beschikt echter

over onvoldoende capaciteit om die grote voorraden

aan oud papier zelf te recycleren. Volgens

de Belgische sectorfederaties go4circle en COBE-

REC wordt er 8 miljoen ton meer papier ingezameld

dan wat de Europese papierindustrie nodig

heeft. Ook in België is er een jaarlijks overschot

van circa 700.000 ton papier. Daardoor moesten

Belgische bedrijven in 2018 tevreden zijn met de

helft van de prijs die ze vroeger voor oud papier

kregen. Tegelijkertijd neemt de papier- en kartonproductie

immers af. ❚

‘Daardoor moesten

Belgische bedrijven

in 2018 tevreden

zijn met de helft

van de prijs die ze

vroeger voor oud

papier kregen’

RecyclePR

RecyclePR

.eu 15

.eu


DEPEN

‘Kan u zich voorstellen dat er in 2050

geen restafval meer is? Dat iedere burger

zijn afval perfect gescheiden houdt of

thuis composteert?’

16

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


DEPEN

Hugo Geerts

zaakvoerder EVANAR bv

Circulaire economie:

utopie of werkelijkheid?

De Vlaamse Regering heeft zich als doelstelling gesteld om tegen 2050 onze economie volledig

circulair te maken. Is dat haalbaar en realistisch? Ik vrees van niet. We kunnen gelukkig

wel vaststellen dat vele bedrijven stappen vooruit willen zetten richting een circulaire

economie. Het succes van de oproepen van de OVAM om projecten in te dienen, bewijst dit.

Deze projecten zijn vaak gebaseerd op nieuwe en frisse ideeën. Het zijn echter ook meestal

kleine projecten die zonder subsidie niet economisch haalbaar blijken te zijn.

Dat wil niet zeggen dat grotere bedrijven stil zitten. Ook zij zoeken nieuwe technieken om hun productieprocessen

en producten meer circulair te maken, en hechten steeds meer belang aan het ontwerp van

hun producten. De bedrijfsfederaties ondersteunen hen daarbij. Maar de ideale wereld hebben we nog

lang niet bereikt.

En wat doet de Vlaamse overheid? Artikel 16 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het

duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen bepaalt dat in de bestekken van de Vlaamse

overheid en van de lokale besturen bepalingen moeten opgenomen worden om de aankoop te bevorderen

van enerzijds producten of diensten die, rekening houdend met de volledige levenscyclus, bijdragen

aan het beter sluiten van materiaalkringlopen of een lagere milieu-impact hebben dan vergelijkbare

alternatieven. Anderzijds uit afvalstoffen teruggewonnen grondstoffen of producten die daaruit vervaardigd

zijn. Heel mooi in theorie, maar in de praktijk spijtig genoeg nog dikwijls niet ingevuld, alhoewel

deze decretale verplichting nu dus al meer dan acht jaar bestaat. Gebrek aan kennis bij deze besturen of

het gevolg van lobbywerk van bepaalde sterke actoren in het veld?

Een belangrijke rol ligt ook bij de consument. Kan u zich voorstellen dat er in 2050 geen restafval meer

is? Dat iedere burger zijn afval perfect gescheiden houdt of thuis composteert? 2050 is inderdaad nog

ver weg: dertig jaar om precies te zijn. De technologie zal ongetwijfeld nog grote vorderingen maken en

zo een bijdrage leveren om onze economie meer circulair te maken. Ik kan me echter niet voorstellen dat

tegen 2050 alle problemen technologisch opgelost zullen worden.

En wat is misschien wel de grootste hindernis? Het Vlaamse afval- en materialenbeleid is nu bijna veertig

jaar oud. En we hebben grote sprongen voorwaarts gemaakt. Ondanks wat sommige sceptici beweren,

staat Vlaanderen nog steeds aan de top inzake afval- en duurzaam materialenbeleid. Maar Vlaanderen

is maar een stipje op de wereldkaart. We zijn in sterke mate afhankelijk van wat we invoeren. Zijn we

in staat om al die grote multinationals in een keurslijf te steken zodat ze alleen maar 100% circulaire

producten op de Vlaamse markt brengen? Of is onze markt te klein?

Of kunnen we ons voorstellen dat ontwikkelingslanden binnen dertig jaar heel hun beleid op hetzelfde

niveau zullen kunnen brengen als waarnaar we in Vlaanderen streven? Of zelfs sommige wat we noemen

ontwikkelde landen? We hebben wel bijna veertig jaar voorsprong. Ten slotte nog een laatste bedenking.

Ook de Europese Unie beseft dat de toekomst in de circulaire economie ligt. Maar de EU is een organisatie

waar steeds naar compromissen gezocht moet worden. En dat geeft dikwijls problemen om heel

vooruitstrevend te zijn. Denken we maar aan de discussies over een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

Ondanks deze eerder negatieve (maar voor mij realistische) bedenkingen betekent dit niet dat we onze

schouders moeten ophalen en stoppen met alle acties. Integendeel, laat dit een aansporing zijn om er

extra tegen aan te gaan en te proberen ook buiten Vlaanderen iedereen mee te trekken. Vlaanderen

moet ambitieus en vooruitstrevend blijven. Iedere stap vooruit draagt bij aan een betere wereld en aan

de oplossing voor de klimaatproblematiek. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

17


BRONSORTERING

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK GELANCEERD

VOOR BRONSORTERING BEDRIJFSAFVAL

Bedrijven zijn al jaren verplicht om hun afval aan de bron te sorteren. Uit sorteerproeven die de OVAM uitvoerde op het bedrijfsrestafval in

2018 en 2019 bleken er echter nog veel materialen in aanwezig die er niet in thuis hoorden. Dat moet beter kunnen, zeker gezien de krapte in

capaciteit bij verbrandingsinstallaties. Reden genoeg voor alle stakeholders in de keten om de koppen bij elkaar te steken om tot een Code

van Goede Praktijk te komen om werk te maken van een betere sensibilisering voor een efficiëntere bronsortering.

Tekst Valérie Couplez

Bedrijven besteden nog te weinig aandacht aan

bronsortering. Dat was de overduidelijke conclusie

na de sorteerproeven die de OVAM liet uitvoeren in

2018 en 2019. Daaruit bleek dat het bedrijfsrestafval

nog 30 à 40% te recupereren materialen bevat.

Zonde aangezien deze materialen nog een nuttige

toepassing zouden vinden. En zonde ook omdat de

capaciteit bij de verbrandingsinstallaties voor restafval

beperkt is. Om dit probleem aan te pakken, zijn

alle stakeholders in de keten daarom begonnen met

een sectoroverleg. Het doel? Hoe kunnen we beter

sensibiliseren en bedrijven helpen werk maken van

bronsortering. Vijf werkgroepen gingen daarrond aan

de slag. De eerste zocht naar sectorspecifieke aandachtspunten.

Een tweede werkte aan het opstellen

van een praktische leidraad voor inzamelaars, afvalstoffenhandelaars

en makelaars (IHM’s). Daarnaast

onderzocht men de nasorteringsvoorwaarden, de acceptatiecriteria

bij verbrandingsinstallaties en welke

handhaving er nodig was (gewestelijk en lokaal).

Aan de bron sorteren stimuleren

Een eerste belangrijk resultaat is de Code van

Goede Praktijk voor inzameling en uitsortering

van bedrijfsrestafval die bij het ter perse gaan

van dit artikel nog wachtte op de goedkeuring

van de Raad van State alvorens in een ministerieel

besluit gegoten te worden. Deze praktische

leidraad groeide voort uit het werk van werkgroepen

2 en 3. De Code moet invulling geven aan

wat VLAREMA precies oplegt bij het vaststellen

van non-conformiteiten in het bedrijfsrestafval.

Dat het belangrijk is om goed aan de bron te

sorteren heeft er alles mee te maken dat nasorteren,

hoe geavanceerd de technieken ook mogen

zijn, nooit dezelfde zuiverheid zal halen. Om een

voorbeeld te geven, pmd dat zich in het restafval

bevindt zal vaak te besmeurd zijn, te vervuild om

nog geaccepteerd te kunnen worden bij de pmdsorteerder.

We overlopen de belangrijkste aandachtspunten

in deze Code van Goede Praktijk.

Visuele controle en registratie nonconformiteiten

IHM’s zullen bij het ophalen van het bedrijfsrestafval

een visuele controle moeten uitvoeren.

De rolcontainers moeten wel enkel aan de oppervlakte

geïnspecteerd worden, maar dat legt

toch extra verantwoordelijkheid bij de chauffeur

om een goede beoordeling te maken. Wanneer

er een inbreuk wordt vastgesteld moet deze geregistreerd

worden in een non-conformiteitenregister.

Dat moet vermelden wanneer het gebeurde,

welke afvalstoffenproducent het was (naam,

ondernemingsnummer en vestigingsnummer of

ophaaladres) en de non-conformiteit duidelijk

omschrijven met minstens een beschrijving van

de afvalstoffen die zijn waargenomen en die onder

de sorteerplicht vallen. De IHM kan zelf het

registeren bijhouden. De OVAM zal hiervoor een

sjabloon aanbieden, zodat gegevens eenvoudig

uitgewisseld kunnen worden.

Wat wanneer er een nonconformiteit

wordt vastgesteld?

Maar wat moet er dan gebeuren met de container

in geval van non-conformiteiten. Wanneer het

gevaarlijke afvalstoffen betreft, is het duidelijk:

de chauffeur moet het afval weigeren. Wanneer

het om niet-gevaarlijke afvalstoffen gaat, heeft

Dat het belangrijk is om goed aan de bron te

sorteren heeft er alles mee te maken dat nasorteren,

hoe geavanceerd de technieken ook mogen zijn, nooit

dezelfde zuiverheid zal halen.

18

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


BRONSORTERING

IHM’s zullen bij het ophalen van het bedrijfsrestafval een visuele controle moeten uitvoeren.

de chauffeur drie keuzes. Hij kan uiteraard het

afval weigeren. Hij mag ook het afval meenemen

in zijn voertuig op voorwaarde dat de non-conformiteit

dan ten laatste de volgende dag ingegeven

is in het centraal non-conformiteitenregister,

beheerd door de OVAM. Als hij consequent alle

sorteerfouten voor elke vastgestelde sorteerfout

meldt, dan vervallen alle resultaatsvoorschriften

alvorens de vracht naar verbranding mag. Of hij

mag het afval meenemen en de volledige vracht

uitkiepen op een daartoe vergunde locatie, waar

het dan door middel van nasortering kan voldoen

aan de resultaatsvoorschriften, alvorens

naar verbranding te gaan.

Wat met handhaving?

Het non-conformiteitenregister moet een instrument

worden om hardleerse bedrijven die de sorteerregels

met de voeten blijven treden te identificeren

en aan te pakken. Daarnaast komt er meer

lokale controle. De gewestelijke handhaving spitst

zich immers grotendeels toe op IHM’s in klasse 1,

terwijl lokale handhaving ook klasse 2 en 3 kan

controleren. Zij krijgen via brochures en templates

duidelijke richtlijnen mee waar ze op moeten

letten. Er is getracht om de drempel voor de lokale

handhavers zo laag mogelijk te houden. ❚

‘Hoe kunnen we beter

sensibiliseren en

bedrijven helpen

werk maken van

bronsortering’

Hoe goed moet er gesorteerd

worden?

De Code van Goede Praktijk beschrijft ook hoeveel

afvalstoffen nog mogen aanwezig zijn in een willekeurige

partij van 10 m³. De IHM kan vrij kiezen

of nasortering nodig is om die resultaten te

halen. In de overgangsperiode tot januari 2023

zijn de resultaatsvoorschriften zo gekozen dat een

sortering met een kraan zou volstaan. Dit moet de

sector de tijd geven om te investeren in nasorteerinstallaties.

In die overgangsperiode engageert

het kabinet zich om een haalbaarheidsstudie uit

te voeren over wat de resultaatsvoorschriften na

drie jaar zullen moeten zijn. Aan wat zullen ’de

nasorteerinstallaties moeten voldoen volgens de

huidige stand van techniek? Daarnaast zal de

studie bekijken wat het effect is van de nieuwe

verplichtingen. Is er een verhoogde aandacht voor

bronsortering? Wat is de impact op de kwaliteit en

hoeveelheid bedrijfsrestafval?

Maar wat moet er dan gebeuren met de container in geval van non-conformiteiten.

Wanneer het gevaarlijke afvalstoffen betreft, is het duidelijk: de chauffeur moet het afval weigeren.

Uit sorteerproeven die de OVAM uitvoerde op het bedrijfsrestafval in 2018 en 2019 bleken er echter nog

veel materialen in aanwezig die er niet in thuis hoorden. Dat moet beter kunnen, zeker gezien de krapte

in capaciteit bij verbrandingsinstallaties.

RecyclePR

.eu

19

RecyclePR

.eu


BRONSORTERING

WAT VINDT

go4circle

ervan?

‘Voor onze leden is het

niet evident om hun

klanten met de vinger

te moeten wijzigen’

Mireille Verboven, senior advisor go4circle: “We

hebben sterk meegewerkt aan de opstelling van

deze Code van Goede Praktijk omdat het belangrijk

was om de onzekerheid voor de IHM weg te

nemen. In principe kan er vandaag elk moment

een pv opgesteld worden wanneer er een overtreding

wordt vastgesteld. Voor onze leden is het

niet evident om hun klanten met de vinger te

moeten wijzen. Dit vraagt echt om een mentaliteitswijziging

bij bedrijven die hun afval nauwgezetter

moeten gaan sorteren. Daarom willen we

ook andere sectorfederaties erin betrekken om

de boodschap door te geven. Maar deze Code

geeft de IHM toch een houvast in handen. Als

hij zich hieraan houdt heeft hij in principe niks te

vrezen. Wij hadden wel graag meer duidelijkheid

gekregen van wanneer handhaving een overtreding

als ‘flagrant’ beschouwt en een pv opstelt.

Het probleem is dat het VLAREMA geen ondergrens

oplegt. Bronsortering moet in theorie

dus 100% zijn. Maar wat met een occasioneel

klokhuis in het restafval? Of nog een snippertje

papier? We hebben wel de bevestiging gekregen

dat men pragmatisch zal omgaan met kleinere

overtredingen. Maar het zou goed zijn dat elke

inspecteur via een interne handhavingsnota volgens

dezelfde criteria kan oordelen.” ❚

20

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

Mireille Verboven, senior advisor go4circle


BRONSORTERING

WAT ZEGT

de Vlaamse regering erover?

Victor Dries, kabinetsmedewerker voor Zuhal Demir.

‘Met een Code van Goede Praktijk wilden we

een werkbaar kader scheppen’

Victor Dries, kabinetsmedewerker voor Zuhal Demir:

“De wetgeving is zeer duidelijk en zeer strak. Bedrijven

zijn verplicht om aan bronsortering te doen. Bovendien

is er ook een verbrandingsverbod in voege.

Containers die nog recycleerbare materialen bevatten

kunnen hun lading daar dus niet kwijt. De realiteit

op het terrein is vandaag echter niet zo zwartwit.

Daarom wilden we met een Code van Goede

Praktijk een werkbaar kader scheppen. Zie het als

een overgangsfase waarin we het ideaalbeeld uit

de wetgeving en de dagelijkse praktijk dichter bij

elkaar willen brengen. Zowel voor de IHM’s als voor

de handhavers. We willen een evenwicht vinden tussen

onze ambitieuze doelstellingen en een haalbare

tussenweg die duidelijk maakt waar de lat ligt voor

iedereen. Daarom ook de haalbaarheidsstudie. We

willen in deze overgangsfase nagaan welke instrumenten

er zijn om werk te maken van een betere

bronsortering en hoe we die het beste kunnen inzetten

om dichter dat ideaalbeeld uit de wetgeving

te benaderen. Dat kan sensibilisering zijn, maar

evengoed financiële incentives of zelfs een verplichting

tot nasortering. Het is belangrijk dat we in die

overgangsfase een aangepast instrumentarium

voorbereiden, soms zelfs in functie van sectoren of

afvalstromen, om dan in 2023, wat heus niet zo ver

af is, de lat weer wat hoger te leggen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

21


80% van de verpakkingen die u als bedrijf op

de Belgische markt brengt, moet gerecycleerd

worden.

Dat is bij wet verplicht.

Wist u dat uw bedrijf hiervoor

verantwoordelijk is?

Ontdek wat u moet doen op

www.ivcie.be

Gaucheretstraat 92-94 . 1030 Brussel . T. +32 2 209 03 60 . info@ivcie.be


BRONSORTERING

WAT VINDT de OVAM er van?

Jan Verheyen, woordvoerder Ovam.

Wat vindt de OVAM er van?

Woordvoerder Jan Verheyen: “Het initiatief voor

de Code van Goede Praktijk kwam vanuit de

OVAM. Voor ons maakt ze heel precies duidelijk

wat we vanuit het beleid verwachten van inzamelaars

van bedrijfsrestafval. Het is belangrijk dat

zij hun verantwoordelijkheid nemen in de keten

om de bronsortering te verbeteren en, waar zinvol,

ook om nog recycleerbare materialen via nasortering

te redden van verbranding . Deze Code betekent

op dat vlak een stap vooruit, terwijl tegelijk

de rechtszekerheid voor de inzamelaars en afvalverbrandingsinstallaties

wordt gewaarborgd. Wie

immers alle inspanningen doet die verwacht worden

in de code, kan afval naar verbranding afvoeren.

Het proces om tot zo’n wetgeving te komen,

is altijd een beetje geven en nemen. De OVAM wil

natuurlijk het leefmilieu maximaal beschermen.

Bedrijven geven terecht aan dat alles praktisch

haalbaar moet blijven op het terrein en dat de

kosten beheersbaar moeten blijven. Het resultaat

dat vandaag voorligt is een belangrijke stap, al is

het natuurlijk nog wachten op het advies van de

Raad van State en het ministerieel besluit. Voor

de OVAM is het vooral belangrijk om onze doelstelling

te realiseren om het restafval bij bedrijven

in 2022 te verminderen met 15% ten opzichte

van het referentiejaar 2013. Rond een aantal aspecten

wil de sector nog meer duidelijkheid. Daarom

de haalbaarheidsstudie. De recycleerbaarheid

van een aantal afvalstoffen is soms moeilijk in te

schatten en sommige spelers willen daar graag

meer info over. Er is ook vraag naar een minimaal

zicht op de technologische sorteertechnieken die

mogelijk ingezet zullen moeten worden om vanaf

2023 de strengere resultaatsverbintenissen te halen.

We gaan nu samen met de sector de focus

van de studie goed afbakenen.” ❚

‘De OVAM wil het restafval bij bedrijven in 2022 verminderen

met 15% ten opzichte van het referentiejaar 2013’

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

23


“SAMEN

CIRCULAIRE ECONOMIE

MEER KLEUR GEVEN”

Pierre Vandeputte: “Als we binnen twee à drie jaar niet meer in termen van wij en zij spreken, maar over onze federatie, dan zal de mayonaise duidelijk gepakt hebben.”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd het nieuws dat al een tijdje de ronde deed officieel bevestigd. COBEREC en go4circle gaan sinds 1 januari

als één eengemaakte federatie door het leven. Een samengaan van gelijkgestemde zielen want samen hopen ze nog meer gewicht in de

schaal te kunnen leggen om de circulaire economie werkelijkheid te maken. Een gesprek met de respectieve voorzitters Pierre Vandeputte

en Bruno Arts.

Tekst Valérie Couplez | Beeld COBEREC en go4circle

Vreemden voor elkaar waren het zeker niet. CO-

BEREC en go4circle deelden al jaren een gemeenschappelijk

secretariaat en stonden al in verschillende

projecten zij aan zij. Toch is het huwelijk

tussen de sectorfederaties er ook niet zomaar gekomen.

Het water was lange tijd diep. COBERECvoorzitter

Pierre Vandeputte: “We komen beiden

oorspronkelijk uit heel andere werelden. Wij zijn

gegroeid vanuit kleine, familiale ondernemingen,

terwijl go4circle ontstond vanuit de grote namen

in de wereld van afvalinzameling en -verwerking.

Deze achtergrond zorgt voor een heel andere dynamiek

en soms ook andere prioriteiten. Maar de

laatste jaren zijn we naar elkaar toegegroeid op

alle vlakken. Door nu samen in een nieuw project

te stappen willen we elkaar nog beter leren kennen

en elk vanuit onze eigen sterktes een nieuw

en sterker verhaal schrijven. De som van COBEREC

en go4circle moet altijd drie zijn. Want recycleren

is de meest duurzame manier van produceren.”

Samen van gebruikte materialen

een nieuw product maken

Dat de tijd er meer dan ooit rijp voor was heeft

alles te maken met de toenemende complexiteit

van de wetgeving in de afvalsector. “Willen we

als sectorfederaties meer impact hebben op de

wetgever, meer gewicht in de schaal werpen, dan

moeten we als één groep naar buiten treden en

met één stem één verhaal brengen”, weet go4circle

voorzitter Bruno Arts. “Afval draagt nog steeds

een negatieve connotatie. Dat moet veranderen

en het engagement van de verschillende regeringen

om werk te maken van een circulaire economie

geeft ons ook die kans. Wij brengen immers

materiaal weer in de kringloop, wij zorgen voor

de grondstoffen en bouwstenen van morgen. Het

gaat niet meer om afval maar om materialen.

Een eengemaakte federatie geeft een sterker visitekaartje

af om het (her)gebruik van gebruikte

materialen aantrekkelijker te maken.” Door de

fusie zal de nieuwe federatie zo’n 350 bedrijven

vertegenwoordigen die actief zijn in de inzameling,

sortering, recyclage en eindverwerking van

allerlei gebruikte materialen.

Gezocht: nieuwe vlag die

lading dekt

Het uitdragen van die boodschap zal onder een

volledig nieuwe vlag gebeuren. Vandeputte: “De

komende maanden zal er achter de schermen

hard gewerkt worden aan de krijtlijnen van een

nieuwe identiteit voor de eengemaakte federatie.

Het is de bedoeling om het project voor te

stellen aan de leden en de buitenwereld op 18

juni. We willen nu niks overhaasten, maar met

het juiste logo, de juiste slogan en de juiste structuur

komen. Het volledige plaatje moet kloppen.”

Voor de leden van COBEREC en go4circle

verandert er in de praktijk voorlopig dus niks. De

huidige staf blijft behouden als toegangspoort

24 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


De medewerkers van go4circle zullen zich versneld nog dieper inwerken in de

stromen papier, textiel en metaal.

tot het federatiewerk. Men kan er als vanouds terecht voor alle vragen. De

medewerkers van go4circle zullen zich versneld nog dieper inwerken in de

stromen papier, textiel en metaal. “Kennis van materialen en reststromen

is belangrijker dan ooit om te weten wat we technisch kunnen recycleren

maar ook wat economisch haalbaar is en hoe we onze leden het beste kunnen

bijstaan in het vinden van dat evenwicht. En er zijn wel wat prangende

dossiers die we meteen willen aanpakken”, geeft Arts mee.

“Onze federatie”

De reacties op het nieuws waren in elk geval positief tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Arts: “De meeste leden zien dit als een logische stap. Voor

hen zal het resultaat tellen. Wat we doen is belangrijker dan de constructie

waarbinnen we het doen. Daarom hebben we ook de nieuwjaarswens geformuleerd

voor de gewestelijke ministers Zuhal Demir, Alain Maron en Céline

Tellier om dit jaar samen hun recyclageambities waar te maken en een

circulaire toekomst te bouwen voor alle gebruikte materialen in ons land,

en daarbuiten.” Beide voorzitters willen wel niet tot hun zilveren jubileum

wachten om de balans op te maken. “Als we binnen twee à drie jaar niet

meer in termen van wij en zij spreken, maar over onze federatie, dan zal de

mayonaise duidelijk gepakt hebben. Dan pas zal dit project waarin we nu

de eerste stappen zetten, geslaagd zijn. We willen het momentum aangrijpen

om weer vooruit te gaan, om meer slagkracht te krijgen en onze schaal

en onze efficiëntie te verhogen”, besluit Vandeputte. ❚

Bruno Arts: “Het gaat niet meer om afval maar om materialen. Een eengemaakte

federatie geeft een sterker visitekaartje af om het (her)gebruik van gebruikte

materialen aantrekkelijker te maken.”

‘Willen we als sectorfederaties

meer gewicht in de schaal

werpen, dan moeten met één

stem één verhaal brengen’

Kennis van materialen en reststromen is belangrijker dan ooit om te weten wat we technisch kunnen recycleren maar ook wat economisch haalbaar is.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 25

.eu


Connecting Global Competence

Environmental technologies for the future.

May 4–8, 2020 • Messe München

Solutions for optimal raw material cycles—at IFAT 2020.

Effi cient waste management, targeted recycling and successful

circular economy are the decisive factors for a sustainable future.

The world‘s largest platform for environmental technologies

spans 270,000 m² full of groundbreaking innovations.

Secure your online ticket now!

ifat.de/tickets/en

World‘s Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management

ifat.de

Information: van Ekeris Expo service b.v.

Tel. +31 23 525 8500 | info@vanekeris.nl

IFAT20-Besucheranzeige-Recycling-Copytext-197x130-Recycling_magazine_Benelux-BE-E.indd 1 13.12.19 12:00

S T O F

TOT NADENKEN

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel

afvalverwerkings- en recyclagebedrijven.

Pulvi bekijkt het anders.

Bij Pulvi kunnen bedrijven terecht voor een ruim aanbod

aan diensten inzake stofbeheersing. Met het eigen

ontwikkeld en gepatenteerd vernevelingssysteem kan

Pulvi zich dé expert op het gebied van innovatieve

stofbeheersing noemen.

Vrombautstraat 121

BE-9900 Eeklo

+32 498 11 49 37

info@pulvi.eu

www.pulvi.eu

vernevelingslijnen | transportbandoverkappingen | rijstofbarrières | stofnetten | pompen | beregeningssystemen | waterfiltersystemen


Shaping the future of used materials

RecyclePR

RecyclePR

.eu 27

.eu


Voorwoord Bruno Arts

Meer ecodesign voor meer circulaire economie

In de laatste week van januari publiceerde Circle Economy een nieuwe editie van

zijn jaarlijkse Circularity Gap Report. Wat blijkt? De circulaire economie blijft terrein

verliezen. In 2019 hergebruikte de wereldeconomie slechts 8,6% van haar

grondstoffen. Vorig jaar werd nog afgeklokt op 9%, en dat was toen ook al een

stap achteruit ten opzichte van het jaar daarvoor. Iedereen mag dan wel de

mond vol hebben van de circulaire economie, in de praktijk valt het dik tegen.

Het vele praten over de circulaire economie moet eindelijk eens baan beginnen

ruimen voor concrete acties. Een van de belangrijkste pijlers om meer

circulariteit te kunnen inbouwen, is ecodesign, want ecodesign leidt tot hoogwaardigere

recyclage en kwalitatievere recyclaten die dan weer gemakkelijker

in een nieuw productieproces kunnen worden ingezet. Want daar draait het

om: gerecycleerde materialen (her)gebruiken in nieuwe producten (recycled

content), zodat producenten steeds minder ruwe grondstoffen moeten laten

ontginnen en importeren.

Al maar meer producenten zijn zich bewust van de nood aan ecodesign,

maar het is nog steeds ruim onvoldoende. Dat blijkt uit onze bevindingen op

het terrein. In opdracht van de FOD Leefmilieu voert go4circle een studie uit

naar de belemmeringen in de recyclage van dertien afvalstromen. Intussen

werden al zeven stromen geanalyseerd, waaronder pmd, papier, metalen,

autowrakken enzovoort.

Met deze studie stellen we de belangrijkste recyclageproblemen aan de

kaak en roepen we producenten op om bij het ontwerp van hun product ook

reeds te denken aan de afvalfase ervan, zodat dat ze zich de vraag stellen

of hun product ook effectief zal en kan gerecycleerd worden én een nieuw

leven kan krijgen in nieuwe producten. Want dat zal absoluut nodig zijn als

we echt aan een circulaire economie willen bouwen.

Veel leesplezier.

28

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


Recyclage van autowrakken – hoe moeten

we verder met de producenten?

In België verwerken verwerkingscentra en erkende shredders ongeveer 120.900 afgedankte voertuigen per jaar. De gemiddelde

leeftijd van afgedankte voertuigen in ons land is ouder dan 16,4 jaar. Met deze cijfers trok de federatie op 5 december

2019 naar het kabinet van minister Marghem en de FOD Leefmilieu om de recyclageproblematiek rond autowrakken

toe te lichten.

In het kader van onze studie Design for Recycling, onderzocht de federatie

ook de recyclagebelemmeringen van autowrakken. De studie bracht dertien

recyclageproblemen aan het licht die verband houden met het ontwerp van

de voertuigen. Ondanks het feit dat afgedankte voertuigen rijk zijn aan materialen

heeft de federatie sommige onderdelen geïdentificeerd die moeilijk

terug te winnen en te recycleren zijn.

Europese richtlijn

De Europese richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken omkadert het

beheer van die voertuigen. Zij legt de doelstellingen vast van hergebruik, recyclage

en nuttige toepassing. De Commissie is bezig die richtlijn te herzien. Om

die reden is een openbaar onderzoek gestart bij de verschillende spelers in de

autowrakkensector opdat zij hun bijdrage zouden leveren betreffende afvalbeheer,

vervuiling en circulaire economie. De richtlijn bepaalt de minimale technische

eisen inzake de verwerking van autowrakken. Deze hebben betrekking

op de volgende punten: opslagsites, verwerkingssites, verwerkingshandelingen

van afgedankte voertuigen en opslaghandelingen van de onderdelen.

België koos voor vrijwillige overeenkomst

Op nationaal vlak werd er voor het beheer van autowrakken in 1999, dus vóór

de goedkeuring van de hierboven vermelde Europese richtlijn, een vrijwillige

overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst voorzag in de gratis terugname

van een afgedankt voertuig bij de aankoop van een nieuw voertuig van dezelfde

categorie. De voornaamste bepalingen van de reglementering betreffen

de fasen van verwijdering van verontreinigende stoffen en van vernietiging.

Die regionale wetgevende kaders zouden kunnen worden versterkt om

de vastgelegde doelstellingen te blijven halen (95% hergebruik, recyclage en

energieterugwinning). Momenteel worden de operatoren tijdens de recyclagefasen

meer en meer geconfronteerd met obstakels die te maken hebben met

het ontwerp van de voertuigen.

Nieuwe normen voor de constructeurs?

Autoconstructeurs ontwikkelen nieuwe complexe technologieën zonder daarbij

rekening te houden met de uitdagingen tijdens het recycleren van een

voertuig dat einde levensduur is. De federatie heeft in het bijzonder gewezen

op het belang van een ontwerp dat de verwijdering van verontreinigende stoffen,

de terugwinning en de recyclage gemakkelijker maakt. Het doel van de

aanbevelingen is om op Europese schaal gemeenschappelijke constructienormen

in te voeren om de ontwikkeling van de recyclagesector te bevorderen.

De federatie zal op basis van de eerste zeven studies die uitgevoerd werden

een reflectiedocument in het Engels opstellen opdat dit dossier een prioriteit

zou worden voor Europa.

De ecodesignstudie van go4circle bracht maar liefst dertien recyclageproblemen aan het licht die verband houden met het ontwerp van de voertuigen. (Beeld: Bulteel).

RecyclePR

RecyclePR

.eu 29

.eu


De ecodesignstudie inzake metaalschroot heeft negen obstakels aan het licht gebracht die bij de sorteer- en recyclagebedrijven voor problemen zorgen. (Beeld: Bulteel).

Metalen, materialen

om in stand te houden!

Op 5 december 2019 stelde de federatie onder meer de recyclageproblemen voor metalen voor aan het kabinet van minister

Marghem en de FOD Leefmilieu. In het kader van haar ecodesignstudie identificeerde de federatie niet minder dan

negen obstakels bij de Belgische sorteer- en recyclagebedrijven.

De inzameling van schroot in België is tussen 2008 en 2014 van 2,4 naar 1,6

miljoen ton/jaar gegaan. Het schrootverbruik van de Belgische staalnijverheid

bedraagt ongeveer 2,5 miljoen ton waarvan een groot gedeelte wordt

aangekocht bij schroothandelaars en de rest afkomstig is van intern afval.

België is dus een netto-importeur van schroot. Op basis van die cijfers is het

duidelijk van belang om te komen tot een maximaal terugwinnings- en recyclagepercentage.

Levenscyclus van metalen

In zijn fabricagefase kan het metalen product uit verschillende materialen

worden opgebouwd. De ontwerpkeuzes gaan een invloed uitoefenen op de

volledige levenscyclus van metalen: van ontginning van de grondstoffen, over

fabricage en gebruik, tot recyclage. Op het einde van de levensloop van het

product laat recyclage toe om de metalen afzonderlijk te recupereren, maar

dat is een handeling die in bepaalde gevallen onmogelijk blijkt.

Obstakels voor recyclage en veiligheid

De ecodesignstudie heeft negen obstakels aan het licht gebracht die bij de

sorteer- en recyclagebedrijven voor problemen zorgen. De uitgewerkte aanbevelingen

zetten aan om producten te ontwerpen die gemakkelijk te recycleren

zijn. Bepaalde obstakels vormen evenwel niet alleen een probleem tijdens

de recyclagefase, maar betekenen ook een echt gevaar voor de operatoren.

Dat is het geval met de autoped die is uitgerust met een lithiumbatterij,

die al branden heeft veroorzaakt in de schrootsector. De federatie werkt een

voorstel uit voor de federale wetgever om een mechanisme in te voeren om

de sector te beschermen tegen dit soort ongevallen.

30 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Papier/karton – Moet er een

mentaliteitsverandering komen?

Met de steun van de FOD Leefmilieu voert de federatie al twee jaar een studie uit om doeltreffende oplossingen te vinden

voor de moeilijkheden die sorteer- en recyclagebedrijven ondervinden. En dat voor dertien stromen, waaronder papier en

karton. In België werd in 2017 zo’n 1.886.000 ton huishoudelijk en verpakkingspapier/karton ingezameld. Op 5 december

2019 werden aan het Opvolgingscomité (kabinet van minister Marghem en FOD Leefmilieu) de twaalf belemmeringen

voorgesteld, die een optimale recyclage in de weg staan.

Om in te spelen op de veeleisende consumptiemaatschappij worden verpakkingen

steeds vaker gebruikt als marketinginstrument. Dat zorgt soms voor

recyclageproblemen op het einde van hun levensduur. Er zijn meerdere elementen

die niet bevorderlijk zijn voor de recyclage van oud papier of karton,

met name de PE-folie die op tijdschriften en verpakkingen wordt gelijmd, afdrukken

met onuitwisbare inkt en papier dat is behandeld met paraffine. Het

is duidelijk dat de industrie van mentaliteit moet veranderen en moet denken

aan recyclage vóór ze de marketingstrategie uitwerkt.

Ecodesign twee in één: functionaliteiten

en recyclage

Composietverpakkingen van voedingsmiddelen zijn echte stoorzenders voor

de sorteer- en recyclagelijn in de papier/kartonsector. Er bestaat een enorme

kloof tussen de bedrijven die hun discours verderzetten ter verdediging van

die verpakkingen als zijnde onmisbaar om de verwachte functionaliteiten te

verzekeren, en de recycleerders die verdrinken in de problemen die ontstaan

door die verpakkingen. De uitdaging bestaat er dus in om na te denken over

ontwerpen die optimaal recycleerbaar zijn.

Alliantie producent-recycleerder

Producenten zouden een alliantie met de recycleerders kunnen oprichten om

dergelijke ontwerpproblemen definitief op te lossen. Werden die problemen

in het verleden geëxporteerd naar Azië, dan is het nu tijd om verantwoordelijkheid

te nemen en wetgevende, technische en economische oplossingen te

vinden ten behoeve van de recycleerders. De federatie heeft de sector verdedigd

door een aantal aanbevelingen te formuleren waarmee producenten

rekening kunnen houden wanneer ze materialen op de markt brengen die

geschikt zijn voor de circulaire economie.

Er bestaat een enorme kloof tussen de bedrijven die hun discours verderzetten ter verdediging van die verpakkingen als zijnde onmisbaar om de verwachte

functionaliteiten te verzekeren, en de recycleerders die verdrinken in de problemen die ontstaan door die verpakkingen. (Beeld: Bulteel).

RecyclePR

RecyclePR

.eu 31

.eu


Belg recycleert één fles

wijn per week

In 2019 hebben de vier glassorteer- en recyclage-installaties in België meer dan een half miljoen ton hol glas uit binnen- en

buitenland gerecycleerd, wat neerkomt op 1 fles wijn per Belg per week. Door gerecycleerd glas te (her)gebruiken, besparen

glasfabrikanten op natuurlijke hulpbronnen zoals het steeds zeldzamer wordende zand. Daarnaast besparen ze ook op hun

energieverbruik, aangezien glas smelt bij een lagere temperatuur dan de primaire grondstoffen. Naar schatting compenseert

de recyclage van glas in België jaarlijks de uitstoot van zo’n 198.000 auto’s.

“Glas is een van de weinige materialen die tot in het oneindige gerecycleerd

kan worden, maar de kwaliteit die door de glasfabrikanten wordt geëist,

wordt steeds strenger. We kunnen daarom niet genoeg benadrukken dat porselein,

kristal of vitrokeramisch (hittebestendig) glas niet thuishoort in onze

glasbollen en -bakken”, legt Stany Vaes, managing director van go4circle, uit.

Uitdaging 2020: meer ecodesign in verpakkingen!

De federatie startte onlangs een uitgebreide studie, met steun van de

federale overheidsdienst voor milieu, om de technische en economische

struikelblokken voor de recyclage van glazen verpakkingen te identificeren.

“Hoewel we nog maar net met de studie zijn gestart, zien we nu al enkele

problemen. Ondanks investeringen in nieuwe technologieën (zelfs met de

nieuwste optische ledsorteermachines) blijven sommige donker gekleurde of

geverfde verpakkingen, en ook verpakkingen met een te goed gelijmde plastic

hoes problemen veroorzaken. Wij hopen dat de producenten openstaan voor

een gesprek over onze resultaten en het belang van ecodesign, zodat we

steeds meer glas kunnen recycleren en dus hergebruiken.”

Naar schatting compenseert de recyclage van glas in België jaarlijks de uitstoot

van zo’n 198.000 auto's. (Beeld: Bulteel).

32 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


De nieuwjaarsreceptie

van go4circle - een terugblik

Op woensdag 8 januari 2020 vond de traditionele nieuwjaarsreceptie van go4circle plaats. Het BEL, het gebouw dat Leefmilieu

Brussel huisvest, vormde het decor voor het altijd gesmaakte netwerkevenement. Tal van leden en relevante stakeholders waren

vertegenwoordigd. Het kunstcollectief Meta-Morphosis zorgde met enkele opvallende kunstwerken voor de finishing touch.

Ruim 300 aanwezigen klonken samen op een nieuw jaar vol uitdagingen, op

solide samenwerkingen en op het heuglijke nieuws dat tijdens een toespraak

werd aangekondigd: voortaan gaan go4circle, COBEREC Metals, COBEREC

Textiles en COBEREC go4circle Paper verder als één eengemaakte en krachtige

federatie. Meer hierover lees je op pagina 24 en 25 .

Aftermovie

Wil je de nieuwjaarsreceptie nog eens herbeleven? Je kan de aftermovie bekijken

op www.go4circle.be of op het YouTube-kanaal van de federatie.

Op woensdag 8 januari 2020 woonden meer dan 300 aanwezigen de

nieuwjaarsreceptie van go4circle bij, dat dit jaar neerstreek in het duurzame BEL,

het kantoorgebouw van Leefmilieu Brussel.

DATUM

ONDERWERP

BESCHRIJVING

27 februari

2020 (NL)

5 maart

2020 (FR)

Basisopleiding over de Belgische

afval- en recyclagesector

Locatie:

FR: UCM, Wierde

Nl: go4circle, Brussel

De basisopleiding geeft nieuwelingen, maar ook anciens, een mooi overzicht van de

wettelijke bepalingen, de financiële en administratieve aspecten ... van onze sector.

Prijs leden go4circle: € 250 excl. btw/deelnemer

Prijs niet-leden: € 550 excl. btw/deelnemer.

2-3 maart

2020

Intersoil 2020

Locatie: Tour & Taxis, Brussel

‘Bodem als oplossing voor de grote milieu-uitdagingen van onze tijd’ is het ambitieuze

thema van de lezingen die op 2 en 3 maart 2020 in Brussel zullen worden gehouden.

Talrijke internationale deskundigen zullen het twee dagen lang over de verschillende

functionaliteiten van bodem hebben zoals bodem als duurzame grondstof.

Meer info: www.webs-event.com

18 maart

2020

Food Waste Fest

Locatie: Herman Teirlinck, Brussel

Het Food Waste Fest 2020 is dé gelegenheid om oplossingen tegen voedselverlies

te ontdekken. Met niemand minder dan Tristram Stuart en Carolyn Steel als

sprekers, een smakelijke beurs, en innovatieve werkateliers.

Meer info: www.foodwastefest.com

Meer informatie vind je via www.go4circle.be/agenda

RecyclePR

RecyclePR

.eu 33

.eu


AFVAL IN BEDRIJVEN: VALIPAC VERTELT U MEER

De interpretatie van de gegevens is primordiaal als het gaat om sorteren van bedrijfsafval.

Laat ons samen verbeteringen identificeren en omzetten in doelgerichte acties. Ontdek onze

oplossingen op valipac.be


VIRGIN OF RECYCLAAT?

Een zegen was het. China wilde niet langer het ‘afvoerputje’ van de wereld zijn en sloot in januari 2018 de grenzen voor onder meer plastic

afval. Ineens was er meer dan voldoende plasticafval om te recycleren. Een van de grootste uitdagingen van onze sector - waar halen we

voldoende recycleerbaar materiaal vandaan - was opgelost. Onze tweede grote uitdaging luidt: Waar kunnen we de gerecycleerde grondstoffen

weer kwijt? Maar we wisten niet wat er op de loer lag.

Tekst en beeld Van Werven

Het is een mooie uitdaging. Immers, het is goed

om samen na te denken over een circulaire economie.

En dat leek te slagen. Steeds meer bedrijven

willen duurzaam ondernemen. De prijs van

deze ‘groene’ grondstof is hierin echter nog altijd

een heikel punt. Uiteraard moet het toepassen

van de gerecycleerde grondstof rendabel zijn

voor beide partijen. En toch, het onverwachte gebeurde

in het afgelopen jaar. Amerika besloot de

productie van schaliegas flink uit te breiden. Met

als doel minder afhankelijk te zijn van brandstoffen

uit het Midden-Oosten. Naast brandstoffen

kan met hetzelfde schaliegas ook plastic worden

geproduceerd. Een methode die goedkoper is

dan de productie van plastic uit aardolie. Het gevolg

is te zien in de grafiek. In januari 2018 was

de hoeveelheid plastic dat uit Amerika naar Europa

werd vervoerd nagenoeg nihil. In de tweede

helft van 2019 steeg dit aantal tot 40.000 ton

per maand. Doordat er veel meer werd geproduceerd

dan er nodig was, ging de prijs van vooral

virgin (primair) PE flink omlaag.

Verstoring van wankele evenwicht

In de sterk concurrentiële markt van de maakindustrie

speelt de inkoopprijs van de grondstof

nog altijd een belangrijke rol. Het gevolg was

dan ook een daling van de tarieven van recyclaat

en een flinke overstap van recyclaat naar virgin.

De recycleerders kunnen als gevolg daarvan hun

businessmodel niet meer sluitend krijgen. Aan de

inkoopkant dan maar compenseren en het plastic

afval voor recyclage duurder maken? Of raken

we dan juist de input weer kwijt omdat verbranden

of storten dan goedkoper is? Kortom, een

verstoring van het toch al wankele evenwicht. De

recycleerders - ook van papier, hout, textiel en

metaal - hebben het zwaar. Iedereen ervaart dezelfde

problematiek. Dalende opbrengsten voor

secundaire grondstoffen en teruglopende afzet.

Meer dan alleen politieke

ambitie nodig

Maar wacht even… We hebben als Europa toch

circulaire doelen gesteld? De EU Green Deal;

ambitieus en heel duidelijk. Helaas is tot nu toe

de weg naar deze doelen nog een dwaalspoor.

Realisatie van de noodzakelijke circulaire doelen

vraagt om meer dan alleen politieke ambitie. Als

we deze doelen in 2030 willen halen moeten

we niet wachten met actie tot 2029. Gisteren

hadden we moeten starten! Mogelijkheden zijn

er genoeg. We kunnen als Europa fabrikanten

verplichten om een minimaal percentage recyclaat

te verwerken in hun producten. Een verbrandingsverbod

op recycleerbaar afval brengt

de markt aan de inputzijde van de recycleerder

meer in balans. Bij de concurrentie tussen de recycleerders

onderling moet niet het vernietigen

van de grondstof het goedkope alternatief zijn!

Een gemiste circulaire kans?

Als recyclagebedrijf steken we onze nek uit om

stappen te zetten richting de gewenste circulaire

‘In de sterk

concurrentiële markt

van de maakindustrie

speelt de inkoopprijs

van de grondstof nog

altijd een belangrijke rol’

economie. Helaas remt deze nieuwe ontwikkeling

enorm de afzet van onze grondstoffen. Het

stimuleert ook geen nieuwe initiatieven. Zo wordt

het ontwikkelproces van een circulaire economie

afgeremd. En let wel: alles wat we nu verbranden

of storten kunnen we in de toekomst niet meer

recycleren. Een gemiste circulaire kans! Onlangs

zat ik in de auto en luisterde naar een prachtige

reclame van een shampoomerk. ‘Onze flacons

zijn volledig recyclebaar.’ Dan denk ik: “Nee,

stop. Ze moeten gemaakt worden van recyclaat!”

Als iedereen op deze wijze blijft ondernemen,

dan wordt er niets gerecycleerd. Maak je product

van recyclaat, pas dan volgt er weer zegen.

Ton van der Giessen, CEO Van Werven

Peter Brughmans, Consultant Van Werven


Peter Brughmans

RecyclePR

RecyclePR

.eu 35

.eu


ADR

AANDACHTSPUNTEN

BIJ ADR TRANSPORT

ADR omvat een aantal bepalingen om het vervoer van gevaarlijke stoffen in goede banen te leiden. Voor afvalbedrijven is deze problematiek

eveneens enorm interessant, aangezien een aantal fracties onder deze regelgeving vallen. Johan De Waele en Paquita Geeraerts van de vzw

Vereniging Voor Verkeersveiligheid (VVV) en Joeri Quasters, veiligheidsadviseur ADR bij Trafuco NV werkten samen met go4circle een lijvige

cursus uit die de belangrijkste aandachtspunten samenvat. Ze kregen daarbij ook consultancy advies van Louis De Lausnay. We overlopen

er hier enkele.

Tekst en beeld Valérie Couplez

ADR omvat een aantal bepalingen om het vervoer van gevaarlijke stoffen in goede banen te leiden.

Alle betrokkenen bij het ADR wegvervoer van gevaarlijke

goederen moeten geschikte maatregelen

nemen, volgens de aard en omvang van de voorziene

gevaren, om zo beschadigingen en verwondingen

te vermijden en indien nodig hun gevolgen

te minimaliseren. Dit geldt voor zowel de afzender,

vervoerder en bestemmeling als voor de belader,

verpakker, vullen, ontlader en uitbater van tankcontainers

of mobiele tanks. Dat staat te lezen in

het ADR reglement, paragraaf 1.4. Maar wat houden

die maatregelen nu allemaal in? Om dat te

weten moet u eerst inzicht hebben in de indeling

van stoffen. Er worden dertien gevaarsklassen onderscheiden

die elk hun eigen gevaarseigenschappen

hebben. Zijn er meerdere aanwezig in uw

transport? Ga dan eerst uit van het hoofdgevaar

en let eveneens op de mogelijke nevengevaren.

1. Beschik over de juiste attesten

ADR chauffeurs moeten verplicht over een ADR

Opleidingsgetuigschrift beschikken. Het geldt

voor een periode van vijf jaar. Daarna moet er

één of meerdere vervolgmakingscursussen gevolgd

worden , waaraan ook weer een examen

gekoppeld is. Om te slagen moet er minimaal

50% gehaald worden. Bedrijven die gevaarlijke

goederen verzenden of vervoeren of samenhangende

werkzaamheden vervullen (laden, losse,

vullen, verpakken) moeten één of meerdere veiligheidsadviseurs

voor het vervoer van gevaarlijke

goederen aanduiden. Wat betreft de verzender

geldt deze maatregel vanaf 31 december 2022.

Deze verplichte aanstelling, steeds te melden aan

de betrokken bevoegde overheid, wordt nogal

eens over het hoofd gezien. Ook hij/zij moet over

een geschikt opleidingsgetuigschrift beschikken.

Het certificaat is vijf jaar geldig. Daarna volgt net

als voor de chauffeurs één of meerdere vervolmakingscursussen

die resulteren in examen(s). Men

moet minimaal 60% halen. Er wordt verondersteld

de wijzigingen in het ADR (die elke twee

jaar gebeuren) en de impact die ze hebben te

communiceren naar de chauffeurs en/of andere

ADR betrokken medewerkers.

‘Het transport

van gevaarlijke

afvalstoffen

moet steeds

begeleid worden

door de nodige

documenten’

Op de verpakking moet telkens de juiste signalisatie aangebracht zijn, in functie van hoofd- en nevengevaren.

36 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


ADR

Waak er over dat de lading voldoende gezekerd is. Daar bestaan specifieke richtlijnen rond.

2. Altijd de juiste documenten

bij hebben

Het transport van gevaarlijke afvalstoffen moet

steeds begeleid worden door de nodige documenten.

Daartoe behoort het ADR Opleidingsgetuigschrift

van de chauffeur en uiteraard de

CMR-vrachtbrief voor nationaal en internationaal

vervoer voor rekening van derden. Sinds

kort kan dit elektronisch gebeuren, mits overhandiging

van een officiële print-out bij controle.

Verder moet het specifiek identificatieformulier

aanwezig zijn. Dit staat beschreven in VLAREMA.

In het Waals Gewest gaat het om een lettre of

note d’envoi. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

spreekt van een traceerbaarheidsdocument.

Wanneer er tijdens het transport grenzen overschreden

worden, zal men ook een grensoverschrijdend

en/of kennisgevingsdocument nodig

hebben volgens de EVOA-regelgeving. Een laatste

document dat in bepaalde gevallen nodig zal

zijn is het afgiftebewijs. Let er op dat alle documenten

altijd juist ondertekend zijn.

3. Waaraan moet de

verpakking voldoen?

Gevaarlijke afvalstoffen mogen in verschillende

verpakkingen vervoerd worden. Voor de minst gevaarlijke

vaste ADR-producten is zelfs losgestort

vervoer toegelaten. Op de verpakking moet telkens

de juiste signalisatie aangebracht zijn, in functie

van hoofd- en nevengevaren. Een oriëntatiepijl is

ook vaak aanwezig. Houd er rekening mee dat

kunststof verpakkingen aan een gebruikstermijn

kunnen onderworpen zijn. Die mag in geen geval

overschreden worden. De cursus verzamelt tevens

de specifieke regels voor typische afvalstromen zoals

AEEA, rookmelders, lampen, verfafval, asbest,

KGA … Waak er over dat de lading voldoende gezekerd

is. Daar bestaan specifieke richtlijnen rond.

4. Hoe moet het voertuig

uitgerust zijn?

Er moet een brandblusapparaat aanwezig zijn

in de cabine, binnen handbereik voor de chauffeur.

Een tweede brandblusapparaat moet zich

buiten de cabine bevinden op een makkelijk

bereikbare plaats. Daarnaast moeten de ADR

schriftelijke instructies (ADR veiligheidskaart)

aanwezig zijn. Die vertelt de bemanning in een

taal die elk bemanningslid kan lezen en verstaan

welke maatregelen er kunnen genomen worden

in geval van een ADR ongeval of noodsituatie. In

functie van de vervoerde gevaarlijke stoffen zullen

per bemanningslid de nodige PBM’s moeten

aanwezig zijn. Neem ook altijd contact op met

uw aangeduide ADR Veiligheidsadviseur bij een

incident voor verdere ondersteuning.

5. Waar moet ik rekening

mee houden onderweg

De belangrijkste beperkingen voor ADR vervoer

hebben te maken met tunnels. Verkeersborden

zullen op voorhand aangeven over welke categorie

het gaat en of er beperkingen zijn voor

ADR transporten. Wees daar altijd waakzaam

voor. Verder moet de chauffeur er over waken

dat eventuele ADR voorschriften met betrekking

tot stationeren van toepassing zijn. Voertuig en

lading moeten beveiligd zijn tegen diefstal.

Voor verdere details omtrent ADR opleidingen

kan u steeds terecht bij erkend opleidingscentrum

vzw Vereniging Voor Verkeersveiligheid.

Controles en handelingen

bij vertrek

• Zijn de vereiste boordcoumenten in orde?

• Zijn alle vervoersdocumenten en begeleidende

documenten ondertekend?

• Hoeveel en van welke type moeten er

lege verpakkingen geleverd worden?

• Zijn te laden afvalrecipiënten voorzien

van identificatie en ADR signalisatie?

• Zijn de lading en hulpmiddelen vastgezet?

• Is de laadklep vergrendeld?

• Is de ADR signalisatie aangebracht?

• Zijn de PBM’s en het materiaal van het

voertuig in orde? ❚

Het transport van gevaarlijke afvalstoffen moet steeds begeleid worden door de nodige documenten.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

37


U houdt niet van half werk?

Contacteer ons!

Contacteer

voor een deskundig

SLOOPOPVOLGINGSPLAN

en

ABESTINVENTARIS

OMGEVING | BODEM | ENERGIE

info@profex.be | 0800 59 002

f in

DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI- ZEVEN

Volg ons op:

17 verschillende modellen

snel uit stock leverbaar

budgetvriendelijk

eigen demo site met 12 machines

afspraak op zaterdag mogelijk

oplossingen op maat

SMO | NIEUWENDORPE 14, 9900 EEKLO | T +32 9 219 93 85 | INFO@FLEXIEVER.BE | WWW.FLEXIEVER.BE


ADR

HOE ASBEST VEILIG TRANSPORTEREN?

Vlaanderen is vastbesloten om in versneld tempo werk te maken van de verwijdering van asbest uit zijn gebouwen. Met meer dan 3.800

bekende toepassingen in en om gebouwen ligt er voldoende werk op de plank. Dat wil zeggen dat er de komende jaren ook meer asbest zal

moeten getransporteerd worden naar recyclageparken (particulieren) of naar vergunde verwerkingsinstallaties. Dit artikel zet de belangrijkste

aandachtspunten bij het transporteren van asbest op een rij. ›

Tekst en beeld Valérie Couplez

Van zodra het over grotere volumes gaat kan er beter een beroep gedaan worden op een geregistreerde asbestinzamelaar.

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu 39


ADR

Asbest staat te boek als een gevaarlijke stof met

EURAL code 170605. De voor het oog quasi onzichtbare

asbestdeeltjes kunnen bij inademing diep

in de longen doordringen en schade veroorzaken.

Naar schattingen zouden er in België jaarlijks 700

mensen sterven aan de gevolgen van blootstelling

aan asbest. Het valt in zijn hoedanigheid van gevaarlijke

stof vanzelfsprekend onder de regels van

het ADR transport waarover u meer kan te weten

komen op pagina’s 37 en 38. Asbest dat echter zodanig

in een natuurlijk of kunstmatig bindmiddel

gedompeld of gefixeerd is, zodat er geen gevaarlijke

hoeveelheden inadembare asbestvezels kunnen

vrijkomen tijdens het vervoer is volledig vrijgesteld

van het ADR. Afgewerkte voorwerpen die asbest

bevatten en niet voldoen aan deze bepaling kunnen

toch ook een vrijstelling van ADR vervoer krijgen.

Op voorwaarde dat ze zodanig verpakt zijn dat

er tijdens het vervoer geen gevaarlijke inadembare

asbestvezels kunnen vrijkomen. Het gaat om UN

2212 & 2590 bijzondere bepaling 168.

Transport door particulieren

naar recyclagepark

Door de aard van de gevaren die asbest met zich

meebrengt bestaan er tevens een aantal specifieke

voorschriften die een veilig transport moeten verzekeren.

Transport kan op verschillende manieren

gebeuren. Het staat een particulier vrij om hechtgebonden

asbestmaterialen zelf naar het recyclagepark

te brengen. Doorgaans kunnen er per gezin

‘Niet-hechtgebonden asbest moet

dubbelwandig verpakt en voorzien van

een asbeststicker worden afgevoerd’

per jaar 200 kg, 1 m³ of tien asbestcementplaten

afgevoerd worden. Zij doen er goed aan het asbestafval

gescheiden te houden van ander bouw- en

sloopafval en te waken over een goede verpakking.

Stofvorming en breuken moeten immers vermeden

worden tijdens het transport. In dat geval is de

verpakking (dubbele plastic zakken, doorschijnende

asbestzakken of aangepaste asbestfolie)

het beste afgestemd op de grootte van de stukken.

Bij droog weer kan het goed zijn om het asbesthoudend

afval regelmatig vochtig te maken,

zodat de vrijgave van vezels miniem blijft.

Transport door geregistreerde

asbestinzamelaars

Van zodra het over grotere volumes gaat kan er

beter een beroep gedaan worden op een geregistreerde

asbestinzamelaar. Hij zal het asbestafval

ophalen en vervoeren naar een vergunde verwerkingsinstallatie.

Daar wordt het in de meeste

gevallen gesolidificeerd of vernietigd. In Vlaanderen

wordt afval met vrij asbest vermalen en met

cement vermengd bij onder meer Rematt en Asbeco.

De OVAM schrijft voor om daarbij een container

te gebruiken die voorzien is van een bigbag:

een stevige, scheurbestendige witte zak die

na het laden veilig kan worden afgesloten. Niethechtgebonden

asbest moet dus dubbelwandig

verpakt en voorzien van een asbeststicker worden

afgevoerd. UN 2212 en 2590 vat de verpakkingsinstructies

als volgt samen. Alle zakken van om

het even welk type moeten vervoerd worden in

gesloten voertuigen of containers of in gesloten

stijve oververpakkingen geplaatst worden. Soepele,

kartonnen of houten IBC’s moeten stofdicht

en waterbestendig zijn of van een stofdichte en

waterbestendige voering voorzien zijn. De inzamelaar

of asbestverwijderaar moet dan een kopie

van het ondertekende identificatieformulier voor

afvalstoffen afleveren. Het is verboden om in de

omgeving van de container te roken of de containerdeuren

te openen op een andere plaats dan

de zone die is aangeduid met het bord ‘verplichte

zone openen en sluiten containerdeuren’. ❚

De voor het oog quasi onzichtbare asbestdeeltjes kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en schade veroorzaken.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

41


ALLE MACHINE ONDERHOUD

ALLE MACHINE EN HERSTELLINGEN

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

0477/17 27 55

SINCE SINCE 2008

2008 2008

SINCE SINCE 2008

2008 2008

0184-601545 0184-601545 - info@ggbv.nl - info@ggbv.nl - www.ggbv.nl - www.ggbv.nl - 0184-601545 0184-601545 - info@ggbv.nl - info@ggbv.nl - www.ggbv.nl - www.ggbv.nl - HEBACO

BVBA VAN BVBA ROY BVBA VAN STEVEN VAN ROY ROY | STEVEN Hannekenshoek STEVEN | Hannekenshoek | 18 | B-2200 18 Herentals

| 18 B-2200 | B-2200 Herentals

Herentals

www.stevenvanroy.be


MAXIMAAL VOORDEEL UIT HET RECYCLING PROCES

De afgelopen tien jaar heeft RKR Recycling zich geprooleerd als een specialist op het

gebied van recycling van autokatalysatoren. Door het werken met eigen gespecialiseerde

De afgelopen

apparatuur tien jaar

halen heeft

we RKR

niet Recycling

alleen zelf zich

veel geprooleerd

voordeel uit als

het een

hele specialist

proces.

op het

gebied van recycling van autokatalysatoren.

U als klant prooteert Door

optimaal het werken

mee.

met eigen gespecialiseerde

apparatuur halen we niet alleen zelf veel voordeel uit het hele proces.

U als klant prooteert optimaal mee.

VOOR DE WERKELIJKE WAARDE

VAN UW KATALYSATOR

DE GROOTSTE INKOOP & RECYCLING

VOOR DE WERKELIJKE WAARDE

VAN AUTOKATALYSATOREN VAN UW KATALYSATOR IN NEDERLAND

DE GROOTSTE INKOOP & RECYCLING

VAN AUTOKATALYSATOREN IN NEDERLAND


ADR

“CHAUFFEURS MOETEN DE REGELS GOED IN DE VINGERS HEBBEN”

Vandaag telt het bedrijf met hoofdkwartier in Schelle 350 werknemers, verwerkt het jaarlijks 70.000 transportorders en realiseert het een omzet van 42 miljoen euro.

Transport is een vak apart. En dat geldt dubbel en dik wanneer er afval of gevaarlijke stoffen vervoerd moeten worden. Trafuco uit Schelle

heeft een ijzersterke reputatie uitgebouwd in deze domeinen. Het beschikt over alle nodige vergunningen om afval te vervoeren in de drie

gewesten maar ook in buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Denemarken. Een gesprek met veiligheidsadviseur Joeri

Quasters over de uitdagingen van de ADR regelgeving.

Tekst Valérie Couplez | Beeld © Jokko)

Trafuco is een op en top Belgisch bedrijf dat

vandaag onder de leiding staat van Marc Van

den Broeck. Met een gemiddelde jaarlijkse groei

van 9% is het er sinds zijn ontstaan altijd in geslaagd

om het juiste evenwicht te vinden tussen

uitbreidingskansen en een gezonde financiële

balans. Vandaag telt het bedrijf met hoofdkwartier

in Schelle 350 werknemers, verwerkt het

jaarlijks 70.000 transportorders en realiseert

het een omzet van 42 miljoen euro. Joeri Quasters

is er aan de slag als veiligheidsadviseur en

waakt er onder meer over dat de ADR regels

voor het transport van gevaarlijke stoffen nauwlettend

opgevolgd worden: “Elke twee jaar zijn

wijzigingen aan de spelregels van ADR transport.

Het is mijn taak om onze chauffeurs van

ADR transporten te briefen over welke impact ze

hebben op hun dagdagelijkse werkzaamheden.

Het is belangrijk dat ze de regels goed in de vingers

hebben, want zij moeten ze in de praktijk

brengen. En dat is niet altijd evident. Zo bestaan

er heel wat nationale of gedeeltelijke vrijstellingen.

Ze kunnen het transport eenvoudiger maken,

maar de chauffeur moeten weten waar en

wanneer ze gelden.”

Ken uw veiligheidsadviseur

De aanstelling van een veiligheidsadviseur is

een verplichting voor elk bedrijf actief in het verzenden

en vervoeren van gevaarlijke goederen en

voor bedrijven die samenhangende werkzaamheden

vervullen zoals laden, lossen, vullen of verpakken.

Een verplichting die voor veel bedrijven

actief in ADR vervoer nog over het hoofd gezien

wordt. En dat is niet zonder risico. Quasters: “De

controles zijn de laatste jaren enorm toegenomen

in frequentie en ze zijn een stuk strenger

geworden. Landen werken ook vaker samen om

gezamenlijke controles uit te voeren. Bij elke controle

zal de chauffeur moeten kunnen vertellen

wie de veiligheidsadviseur in zijn bedrijf is. Zorg

dat ze die kennen. Wij adviseren onze chauffeurs

om bij elke controle contact op te nemen met

de veiligheidsadviseur. Die kan zorgen voor rust,

want ook al ben je perfect in orde, het zorgt

altijd voor spanning. En de veiligheidsadviseur

kan nog extra informatie verschaffen over hoe

bepaalde regels ingevuld zijn. Bijvoorbeeld rond

waarschuwingstekens die moeten worden geplaatst

bij pech. Men kan daar bijvoorbeeld ook

pechlampen of verkeerskegels voor gebruiken.”

44 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


ADR

“Nationale of gedeeltelijke vrijstellingen kunnen het transport eenvoudiger maken, maar de chauffeur moeten weten waar en wanneer ze gelden.”

‘Het wordt steeds

belangrijker om

controles goed te

doorstaan, want

ook de boetes

lachen er niet om’

“Wij adviseren onze chauffeurs om bij elke controle contact op te nemen met de veiligheidsadviseur.

Die kan zorgen voor rust.”

Boetes lopen hoog op

Het wordt steeds belangrijker om controles goed

te doorstaan, want ook de boetes lachen er niet

om. “In België gebeurt de bepaling van het tarief

meer in functie van de ernst van de overtreding.

In het buitenland geldt er een nultolerantie en

liggen de boetebedragen nog een stuk hoger

dan hier. ” Voor Trafuco staat de veiligheid van

de chauffeurs steeds voorop tijdens transporten

met gevaarlijke goederen. “De keuze van PBM’s

gebeurt steeds in functie van de gevaarklasse

van de vervoerde goederen. We zorgen ervoor

dat die steeds aanwezig zijn per bemanningslid

aan boord. Dat lijkt evident, maar er gelden

nog bijkomende regels wanneer er iemand aan

boord is van die niet op de payroll staat. Dan

moet er een verklaring voorzien worden van de

ADR veiligheidsadviseur waarom die persoon

aanwezig is. Dat kan bijvoorbeeld zijn in het kader

van een opleiding of een stage.” ❚

Trafuco is een op en top Belgisch bedrijf dat vandaag onder de leiding staat van Marc Van den Broeck.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

45


SECTORNIEUWS

NIEUWE VERHUURPARTNER REGIO ANTWERPEN

Vanaf heden kunt u een FleXiever huren bij de firma Huylebroeck Pro uit

Hoboken. Jef Huylebroeck heeft al enkele grote zeefmachines in zijn verhuurgamma

staan maar met de FleXiever Mobile kan hij nu ook een antwoord bieden

op de vraag om te kunnen afzeven op de meer compacte bouwplaatsen.

Dit is een trend die meer en meer voorkomt en met het uitgebreid gamma

van mini en midi zeefmachines tevens ook de expertise van SMO. De foto

toont de eerste Mobile die is aangepast volgens de Europese normen om op

de openbare weg te rijden. Met andere woorden, deze machine kan in elk Europees

land ingeschreven worden. De Flexiever Mobile is uitermate geschikt

om zeefwerken uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen of om kleine

hoeveelheden te zeven. De minizeefmachine kan getransporteerd worden met

zwaardere bestelwagen of jeep, die 3.400 kg mag slepen. De hoogte van de

dissel kan aangepast worden aan de hoogte van uw trekhaak.

het ’S Graeve hof in Schilde. Vandenberghe: “Meerdere sprekers brachten

naar voor dat Metallo een wereldwijde voortrekkersrol speelt in de innovatie

van metaalrecyclage, iets wat in al die jaren diep in ons DNA is gekropen

en waar we met z’n allen enorm trots op mogen zijn”

NOMINATIE VOOR DE BELGIAN BUSINESS AWARDS

FOR THE ENVIRONMENT

100E VERJAARDAG IN STIJL GEVIERD

Begin november mocht het Kempense recyclagebedrijf Metallo Belgium

honderd kaarsen uitblazen. De kolonie in Merksplas was het decor voor

maar liefst drie uit de kluiten gewassen events voor de huidige en voormalige

personeelsleden van Metallo. “Onze medewerkers, dat is waar het om

draait bij ons op Metallo. Door hun authenticiteit, durf, betrokkenheid en

dagelijkse inzet kregen al die jaren hun glans”, aldus Dirk Vandenberghe,

CEO van het jarige bedrijf. Metallo was decennialang in familiehanden:

vandaag de dag staan deze familiale waarden nog steeds centraal in organisatie.

Het aanhalen van de familiebanden mocht dan ook niet ontbreken

in het jubileumjaar 2019. Op 10 november, de officiële verjaardag, mochten

maar liefst 600 mensen aanschuiven op een verzorgde zondagsbrunch op

de Lilse Bergen. Gedurende de ganse dag werd er randanimatie voorzien

voor jong en oud. Metallo speelt een belangrijke rol in de circulaire economie.

Om zijn toegevoegde waarde in de maatschappij extra in de verf te

zetten werd er eveneens een huldiging georganiseerd voor 120 gasten uit

binnen- en buitenland. Verschillende sprekers verschenen op het toneel in

Het Verbond van Belgische Ondernemingen beloont de inspanningen van

Valipac en die van onze partners door het dossier te selecteren onder de

tien genomineerden voor de Belgian Business Awards for the Environment

van de editie 2019-2020. Transportverpakkingen zo lang mogelijk in omloop

houden om de circulariteit ervan te verbeteren. Dit is de uitdaging

die Valipac en zijn partners zijn aangegaan met de eerste circulaire krimphoezen,

gemaakt van 50% plastic afval afkomstig van de inzamelingen bij

bedrijven. Deze hoezen beschikken over technische eigenschappen die gelijkwaardig

zijn aan virgin materiaal en hebben de tests op transportveiligheid

met succes doorstaan. Vandaag worden ze gebruikt door bedrijven als

Wienerberger, Coeck, Olivier Bricks, Vandersanden en Saint-Gobain Autover.

Dankzij dit project hebben 40.000 ton plastic transportverpakkingen die

op de Belgische markt worden gebracht, vandaag toegang tot de circulaire

economie. Elke ton gerecycleerde plastic vermijdt de productie van 3,03 ton

CO 2

. Deze Awards zijn de ideale manier om aan dit nieuwe product bekendheid

te geven en om bedrijven die goederen verpakken aan te moedigen

het te gebruiken.

46 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SECTORNIEUWS

AANSLUITING BIJ ‘CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE’

Op 22 januari heeft Agoria de verklaring van de ‘Circular Plastics Alliance’

ondertekend. Het doel van die alliantie, die door de Europese Commissie

werd opgezet, is om het circulaire karakter van kunststoffen te vergroten.

De ambitie is om tegen 2025 een volume van 10 miljoen ton gerecycledere

kunststoffen per jaar te bereiken waarmee dan nieuwe producten en verpakkingen

kunnen worden gemaakt. Agoria zal de coördinatie op zich nemen

van het thema ‘Collection & sorting’ voor de werkgroep ‘Electronic and Electrical

Equipment’, die wordt geleid door Orgalim (met de steun van DIGITA-

LEUROPE en APPLiA). De uitdaging is zeker om ervoor te zorgen dat ALLE

afgedankte elektrische apparatuur wordt ingezameld door ondernemingen

die over de noodzakelijke vergunningen beschikken en die de geldende milieuverplichtingen

en -normen naleven. Alleen al in België wordt het weglekken

van afval bij de inzameling geraamd op 30%, wat een negatieve impact heeft

op het sorteren en de recycling van kunststoffen in afgedankte elektrische apparatuur.

Uit correct ingezameld elektro kan namelijk tot 90% herbruikbare

grondstoffen worden gewonnen. Tegen 1 juni 2020 moet een eerste tussentijds

rapport over de stand van zaken met betrekking tot de inzameling en

het sorteren van kunststofafval worden opgesteld. Het onbenutte inzamel- en

sorteerpotentieel zal tegen 31 december 2020 worden geïdentificeerd. Tegen

1 juni 2021 ten slotte moeten de noodzakelijke infrastructuurinvesteringen in

de verschillende lidstaten worden bepaald.

DUURZAAMHEID ‘OUT-OF-HOME’

Onderneming van het Jaar 2019 Kinepolis en Fost Plus geven duurzaamheid

een duwtje in de rug. Sedert vrijdag 25 oktober 2019 is de selectieve inzameling

van pmd ingevoerd op de parkings van Kinepolis Hasselt. Doel hiervan

is om nog meer recycleerbare stromen te genereren en materialen in de circulaire

economie te brengen. Tegelijkertijd wordt zo ook de netheid verbeterd.

Fost Plus werkt sedert een hele tijd samen met Kinepolis voor het sorteren

binnen de muren van de bioscoopcomplexen en -zalen. Zo werd in 2018 niet

minder dan 54 ton pmd selectief ingezameld. In Hasselt wordt de selectieve

inzameling nu, in het kader van een testproject, doorgetrokken naar de buitenomgeving.

Op die manier willen ze het selectief ingezameld pmd aanzienlijk

verhogen. De kwaliteit van het ingezamelde afval is daarbij uitermate belangrijk:

dit project moet niet alleen opvolgen hoeveel pmd men kan inzamelen

inzamelen, maar ook testen hoe we op een zo efficiënt mogelijke manier restafval

uit de pmd-stroom kunnen halen en ook omgekeerd. Als de testen van

dit project positief zijn, komt er een uitbreiding naar de andere vestigingen.

NIEUWE EIGENAAR VAN GRONTMIJ BRP

Indaver en ingenieursadviesbureau Sweco hebben begin november 2019

de verkoop van Grontmij Beheer Reststoffenprojecten BV (BRP) aan Indaver

Nederland afgerond. Onder Grontmij BRP vallen onder andere de afvalverwerkingsbedrijven

Stainkoeln, Vagroen, Secundaire Bouwstoffen Unie en

Waterzuivering Milieuboulevard Groningen. De overname van Grontmij BRP,

actief in afval, grond, bagger, biomassa, GFT- en groenafval, sluit naadloos

aan op de groeiambitie van Indaver. Met stortplaats Stainkoeln verstevigt

Indavers’ Business Unit Landfill Reconversion zijn marktpositie in Nederland.

Bovendien stelt Indaver hiermee de stortcapaciteit voor zijn klanten zeker en

haalt het kennis en expertise in huis om zijn internationale ambitie waar te

maken. Met Vagroen kan Indaver Benelux-Frankrijk zijn marktpositie binnen

de GFT- en groenmarkt zowel versterken als vergroten. Met Indaver als nieuwe

eigenaar kan Grontmij BRP het vizier richten op een internationale toekomst.

Zowel klanten als medewerkers van Grontmij BRP treffen bij Indaver een

toonaangevende internationale organisatie die haar sporen heeft verdiend

binnen de afvalsector. Samen met Indaver kan Grontmij BRP zijn activiteiten

in Noord-Nederland voortzetten en verder uitbouwen.

Eekhoutstraat 45

8755 Ruiselede

T + 32 51 68 97 73

info@vervaeke.be

www.vervaeke.be

Regeninslag?

Wind?

Stof?

Met onze poorten en vaste constructies weert u tal van

storende invloeden. Bij elk project gaan we op zoek naar de beste

oplossing. We maken en monteren vervolgens alles op maat.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

47


SECTORNIEUWS

• 23 op 24u beschikbaar

• > 30 jaar ervaring

Advanced Testing Technologies

• Verdeler van wereldmarktleider Controls Group

• Eigen service center met zeer sterke after-sales

• Onderdeel van Lasertopo bvba, uw vertrouwde

partner voor topografische meettoestellen

Ontdek het breedste en meest unieke assortiment aan geavanceerde statische en

dynamische testmachines, geschikt voor alle veeleisende laboratoria. Voer betrouwbare

testen uit op o.a. beton, granulaten, cement, asfalt en bitumen.

Interesse in deze toestellen? Contacteer LaboConstruct en geniet van

deskundig advies.

LaboConstruct

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

info@laboconstruct.be

www.laboconstruct.be

NU OOK AFVAL SORTEREN EN RECYCLERENE

Bionerga verwerkt huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld niet-recycleerbaar

afval op een propere en efficiënte manier tot energie en grondstoffen.

Naast de twee bestaande pijlers (verbranding en compostering) zet Bionerga

nu in op drie nieuwe pijlers: sortering, biomassa en warmtenetten. Het

afval dat binnenkomt, wil het sorteren met het oog op een betere recyclage

(hergebruik) achteraf. Een eerste project gaat om de verwerking van de

P+MD-zakken die waarschijnlijk in 2021 in Limburg worden ingevoerd. De

ingezamelde voorraad zal in een nieuw bedrijf naast de biostoomcentrale

verder gesorteerd worden in liefst veertien verschillende fracties, die nadien

ter plaatse of elders verder worden verwerkt of opgewaardeerd. De tweede

aanvraag behelst de sortering van de Optimo zakken. Verschillende soorten

afval worden in telkens anders gekleurde zakken tegelijkertijd ingezameld,

wat dus efficiënt en milieuvriendelijk is. Bionerga vraagt nu een vergunning

aan om de vijf fracties te scheiden. De tweede bijkomende pijler is het verwerken

van biomassa. Dat zal in Houthalen gebeuren waar nu al een biomassaplein

wordt ingericht. Daar zullen houtsnippers van goede kwaliteit

worden aangemaakt, die op hun beurt via verbranding warmte en energie

zullen opwekken op verschillende kleinschalige projecten in de gemeenten.

En tot slot is er de ontwikkeling van warmtenetten bij gemeenten. Neem nu

Kortessem, waar men enkele overheidsgebouwen die dicht bij elkaar liggen,

wil verwarmen via een kleinschalige biomassacentrale op basis van lokaal

gedroogd snoeihout.

MEER (LICHT)BLAUW OP STRAAT

Sinds 1 januari mogen yoghurtpotjes, champignonbakjes, plastic zakjes en

alle andere huishoudelijke plastic verpakkingen mee in de blauwe pmd-zak.

De inwoners van Gent en Destelbergen hebben volgens Ivago de nieuwe

sorteerboodschap goed opgepikt. In Gent nam de hoeveelheid pmd in januari

met 25% toe. Destelbergen haalde zelfs 50% meer pmd-afval op. Er is dus

duidelijk meer(licht)blauw op straat. Daarnaast sorteren de Gentenaars ook

meer gft (66 ton). Gft en pmd zorgen er

samen voor dat de hoeveelheid restafval

daalt. Ivago raamt de afname van restafval

in januari op 146 ton. De sorteerboodschap

is dan wel veel eenvoudiger,

toch moet het contactcenter nog

flink wat vragen beantwoorden.

Vooral verpakkingen die

uit verschillende materialen bestaan

zorgen voor problemen

en mogen niet in de pmd-zak.

Er is dus zeker nog een weg

te gaan. Er kan en moet meer

gestuurd worden op minder

verpakkingen, design-for-recycling,

hergebruik van materialen

en ecodesign.

48 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SECTORNIEUWS

RECYCLEREN MET GROENE STROOM

2.000 zonnepanelen sieren de daken van Van Werven Plastic Recycling in

Biddinghuizen. Met de groene stroom wordt in de recyclagehallen uit plastic

afval een nieuwe grondstof geproduceerd. Afgelopen november en december

zijn de panelen op de daken van de bedrijfshallen geplaatst. Ton van der Giessen,

CEO, vertelt: “Het laten plaatsen van de zonnepanelen en het gebruiken

van de groene stroom past in onze langetermijnvisie die niet alleen gericht

is op het terugwinnen van grondstoffen uit afval, maar ook uit het opwekken

van duurzame energie.” Van der Giessen doelt op de vier windmolens

die begin 2021 bij Hattemerbroek gaan draaien en twee andere vestigingen

van Van Werven waar eveneens honderden zonnepanelen zijn aangebracht.

ASBEST VERPLICHT VERPAKT NAAR HET RECYCLAGEPARK

In het kader van het afbouwplan voor een asbestveilig Vlaanderen, werkt

MIROM Roeselare mee aan een veilige afbouw van asbest in onze omgeving.

Sedert 1 januari 2020 is daarom een vernieuwd reglement van kracht voor

het aanbrengen van asbest op het recyclagepark. Om de risico’s voor bezoekers

en personeel in te perken, moet hechtgebonden asbest vanaf 1 januari

verplicht verpakt aangeleverd worden op het park. Deze asbestzakken koopt

u aan bij MIROM Roeselare of op het recyclagepark. Daar vraagt u ernaar

bij de parkwachter, betalen kan via de betaalzuil. Asbest kan je nog steeds

aanleveren onder de oranje groep, wat tot 1.000 kg gratis is per gezin per

jaar. Brengt u na 1 januari nog onverpakt asbest aan, dan krijgt u geen toegang

tot het recyclagepark. Daarnaast biedt MIROM Roeselare ook aan om

asbest aan huis te laten ophalen. U kan hiervoor plaatzakken aankopen (die

bijvoorbeeld geschikt zijn voor golfplaten), voor grotere hoeveelheden kan u

een container huren.

Mogelijk worden er in de toekomst nog meer initiatieven genomen om energie

op te wekken. Van der Giessen: “Waar we kansen zien, maken we daar

gebruik van. We hebben de ruimte en de middelen en het draagt bij aan het

realiseren van de noodzakelijke circulaire economie.”

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

RecyclePR

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

.eu 49

RecyclePR .eu


SECTORNIEUWS

RECYCLING

DEMO@LYBOVER.BE

KOPLOPER IN WEGGOOIEN TEXTIEL GEN UITGEDAAGD OM

100.000 OUDE GSM’S

Houtafval

Compost

Bouw- en sloopafval

RECYCLING

Mobiele non-ferro scheider

Rest Ijzer Non-ferro

www.lyboverrecycling.com

Bijna 15 kg per jaar per inwoner. Zoveel textiel verdwijnt er in België in de

vuilbak. Daarmee zijn we in relatieve cijfers koploper in Europa. Gelukkig zijn

we ook top in recyclage met 1,5 kg gerecycleerd textielafval per persoon. Dat

blijkt uit een onderzoek van Labfresh dat het probleem van textielafval wilde

aankaarten. Om duidelijk te maken hoe dringend de behoefte aan vermindering

van het textielafval is, werden de vijftien Europese landen die de grootste

hoeveelheden produceren naast elkaar gezet. Naast de totale hoeveelheid

textielafval die elk jaar wordt geproduceerd, draagt het niveau van de particuliere

uitgaven voor nieuwe kleding, het marktaandeel van de kledingindustrie

in het bruto binnenlands product en het exportvolume van gebruikte kleding

bij aan de berekening van de ranking van de grootste textielafval landen van

Europa. Alle onderzochte landen samen produceren jaarlijks meer dan twee

miljoen ton textielafval, dat vervolgens wordt gerecycled of weggegooid. Terwijl

10% van al het textielafval op de markt nog steeds als gebruikte kleding

wordt gebruikt, kan nog eens 8% van het textielafval door middel van

recyclage weer aan de productiecyclus worden toegevoegd. De resterende

hoeveelheden zullen uiteindelijk worden afgevoerd. Bijna een kwart (24,3%)

van al het textielafval wordt in een CO 2

-intensief proces verbrand en meer

dan de helft van het kledingafval (57,1%) komt op stortplaatsen terecht, die

bijzonder schadelijk zijn voor het milieu. Deze cijfers laten zien dat hoe minder

textielafval er wordt geproduceerd, hoe beter het is voor mens en milieu.

AFGEDANKT ELEKTRO IN UW BEDRIJF OF ORGANISATIE?

200123 Advertentie Recycle Pro nr 1.indd 1 23/01/2020 12:04:49

Oude laptops, monitors, printers, gsm’s, koelkasten, lampen…: elk bedrijf of

elke organisatie heeft wel enkele afgedankte elektronische apparaten, waarvan

sommige het misschien nog wel doen. Maar waar moet u met deze afgedankte

elektrische en elektronische apparaten naartoe? Wie kan ze eventueel

komen ophalen? En hoeveel kost dat dan? Het kost in ieder geval tijd, en die

hebt u misschien niet. Gelukkig is er tegenwoordig een oplossing voor dit

probleem: Smartloop, een platform ontwikkeld door Recupel. Smartloop is

een online marktplaats voor kmo’s, zorginstellingen, scholen of andere organisaties

die een oplossing voor hun afgedankte apparaten nodig hebben. In

enkele stappen kunt u de apparaten die u niet langer gebruikt, aanbieden

aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in recyclage of hergebruik. Zij komen de

apparaten ter plaatse ophalen. Het is een eenvoudige dienst die u een overzicht

geeft van de beste opties om uw apparaten te recycleren of een tweede

leven te geven, met naleving van de regelgeving en oog voor het milieu.

50 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SECTORNIEUWS

LANCERING VAN EMPLOYER BRANDING CAMPAGNE

Om de zichtbaarheid van SUEZ op de markt te vergroten en nieuw talent aan

te trekken zal een nieuwe campagne het DNA van SUEZ Belgium benadrukken

door de medewerkers in de kijker te zetten. Wie zijn de mannen en vrouwen in

dit bedrijf? Wat hebben ze gemeen? Na de gezamenlijke workshops die in 2019

in de teams zijn gehouden, ontdek je SUEZ Belgium zoals de medewerkers het

ervaren. De campagne #EenJobNaarMijnEvenbeeld begint in februari 2020. Je

ziet ze de komende maanden opduiken op verschillende sociale netwerken, op

onze website en op jobbeurzen. Een positieve bijdrage leveren aan de toekomst

van onze planeet en haar grondstoffen. Dat is de missie van de medewerkers

van SUEZ Belgium. Samen vinden ze hun toekomst opnieuw uit, in een omgeving

die carrièremogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling combineert. SUEZ

Recycling and recovery Belgium heeft vorig jaar meer dan 200 collega’s aangeworven

voor de vele Belgische vestigingen: chauffeurs, machine-operatoren,

laders, projectmanagers, HSE-medewerkers, ingenieurs, IT-medewerkers … Ongeacht

hun vakgebied, hun functie of het deel van het land waarin ze werken,

ze zijn allemaal betrokken bij de grondstoffenrevolutie. Een revolutie met als

doel nieuwe, milieuvriendelijkere grondstoffen te creëren uit ons afval.

DUURZAAMHEIDSACTIVITEITEN BELOOND

MET GOEDE ESG BEOORDELING

gepositioneerd als een expert in het leveren van een diepgaande analyse

op basis van hun ESG en groene evaluaties. Otto de Bont, CEO van Renewi,

heeft als reactie op de ESG-beoordeling gezegd: “Duurzaamheid is ons doel

en een van onze kernwaarden. We zijn bijzonder trots op de rol die Renewi

speelt op het gebied van milieu, maatschappij en governance, en vooral onze

maatschappelijke bijdrage aan het op verantwoorde wijze terugbrengen van

afval in onze toeleveringsketens als essentieel secundair materiaal. Onze activiteiten

besparen 3 miljoen ton aan CO 2

per jaar. Dit zou anders worden

gegenereerd bij het maken van producten met behulp van primaire grondstoffen

in plaats van ons secundaire materiaal. We zijn bijzonder trots dat we een

positieve ESG-score van S&P hebben gekregen.”

BELGEN UITGEDAAGD OM 100.000 OUDE GSM’S

TE RECYCLEREN

Onder het thema ‘Don’t Miss the Call’ hebben Proximus en partner Umicore een

campagne gelanceerd om de Belgen in 2020 maar liefst 100.000 oude gsm’s

te laten recycleren. Wie www.dontmissthecall.be bezoekt, krijgt letterlijk en figuurlijk

een oproep van de planeet. Tijdens een virtueel telefoontje verduidelijkt

de planeet het belang van urban mining, de praktijk waarbij grondstoffen gewonnen

worden uit elektronisch afval. Dankzij deze praktijk worden waardevolle

materialen zoals goud, zilver en koper gerecycleerd. Dit vormt een duurzamer

alternatief dan de klassieke mijnbouw, waarbij natuurlijke grondstoffen uit de

aarde ontgonnen worden. Bezoekers van het platform vinden er ook alle nodige

informatie om de inhoud van hun gsm te wissen vooraleer ze die inleveren, zodat

hun persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie verwijderd worden.

De campagne moet zoveel mogelijk Belgen ertoe aanzetten om hun oude gsm’s

in te leveren in één van de Proximus Shops of bij één van de inzamelpunten in

scholen en bedrijven. Het ultieme doel van ‘Don’t Miss the Call’ is om tegen het

einde van 2020 in totaal 100.000 oude gsm’s te hebben ingezameld.

Renewi, het toonaangevende waste-to-productbedrijf, meldt vandaag dat het

is beloond met een Environmental, Social and Governance (ESG)-score van 75

van de 100 van de Global Ratings van S&P. Deze wordt gegeven op basis van

een uitgebreide evaluatie door S&P, inclusief een beoordeling van de ESGgegevens,

het beleid van Renewi en interviews met het management. S&P

is een wereldwijd toonaangevende beoordelingsinstantie, die zichzelf heeft

Marlex Legal Architects is een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie.

Ons team is multidisciplinair samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar expertise

beschikt. Het team ‘Overheid & Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe

materie van het omgevingsrecht:

dirk martensstraat 23

8200 brugge

marlex.be

t +32 50 83 20 38

f +32 50 83 20 36

advocatenkantoor@marlex.be

• Bodem en materialen

• Overheidsopdrachten & -contracten

• Agrarisch recht & pacht

• Handhaving

• Onteigeningen

• Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we ook

expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 51

.eu


ACIER RÉSISTANT À L’ABRASION

SLIJTVAST STAAL

QT.NLMK.COM

HOGERE PRODUCTIVITEIT DOOR

SUPERIEURE VERWERKBAARHEID

Nauwkeurige diktetoleranties Zeer hoge oppervlaktegesteldheid Zeer goede vlakheid

Officiële verdeler:

De Jong & Lavino Steel Supply & Processing Group

info@jola.group

www.jola.group


SECTORNIEUWS

www.m-tech.be

VIERDE HYPERMODERNE REACTIVATIEOVEN GEOPEND

DESOTEC heeft begin februari zijn nieuwe reactivatieoven geopend. Hiermee

zal het bedrijf uit Roeselare zijn recyclagecapaciteit voor verzadigde actieve

kool met 70% verhogen en zijn positie als Europese marktleider voor mobiele

circulaire zuiveringsoplossingen versterken. “Deze nieuwe state of the art installatie

stelt DESOTEC in staat de expansie in nieuwe markten in heel Europa

verder te versnellen. Zwaar beladen actieve kool afvalstromen, die voorheen

alleen maar afval waren, kunnen en zullen nu worden gerecycleerd tot hoogwaardige

gereactiveerde kool en worden hergebruikt in de industriële zuiveringsoplossingen

van DESOTEC”, legt CEO Mario Hertegonne uit. Vandaag is

de installatie al operationeel, waardoor verzadigde actieve kool die voorheen

moest verbrand of gestort worden, opnieuw kan worden gereactiveerd. Denk

aan zwaar beladen afvalstromen van actieve kool die hoge concentraties organische

stoffen, zwavel, chloor en andere anorganische verontreinigingen

bevat. Bovendien biedt het de klanten van DESOTEC extra recyclagemogelijkheden,

waarmee jaarlijks een totaal van 170.000 ton aan CO 2

-uitstoot

bespaard wordt over de vier ovens samen.

Onze expertise

BruggenB ouwers

tussen omgeving en

ondernemerschap

– Milieu, natuur en ruimtelijke ordening

– Technisch en juridisch omgevingsadvies

– Milieucoördinatie

– Milieueffectrapportage

– Veiligheidsrapportage

Vestigingen

Hasselt - Brussel - Gent - Namen

Roermond - Dordrecht

m-tech_BE_2018_adv95x130_louwersgroep_vs01.indd 1 10/01/18 13:43

WE PROCESS

THE FUTURE

TOTEM TOOL ERKEND VOOR BREEAM-CERTIFICERING

TOTEM, de Belgische tool voor de beoordeling van de milieuprestatie van

gebouwen op basis van een levenscyclusanalyse van materialen, is nu erkend

als één van de instrumenten die gebruikt kunnen worden binnen de

BREEAM-certificering. De tool is het resultaat van een intensief samenwerkingsproject

tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM),

Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie. Meer dan twee miljoen

gebouwen zijn al BREEAM gecertificeerd in niet minder dan 85 landen. Dit

beoordelingssysteem evalueert de duurzaamheid van gebouwen volgens tien

thema’s. De TOTEM tool stelt gebruikers in staat om de milieu-impact van

materialen in bouw- en renovatieprojecten gedurende hun hele levenscyclus

te berekenen en vooral te verminderen. Met TOTEM kunnen architecten, studiebureaus

en overheden gebouwen ontwerpen die, naast het behalen van

goede energieprestaties, de druk op de natuurlijke hulpbronnen verminderen

en de afvalproductie beperken. Vanaf maart is TOTEM beschikbaar voor gebruik

in de ‘BREEAM International New Construction 2013 and 2016’ en

‘BREEAM International Refurbishment and Fit Out 2015 calculators’ binnen

het materialencriterium ‘MAT 01’. Met TOTEM kan u een ‘5+ EXEMPLARY’

score behalen , wat de maximale rating is voor dit criterium.

BETROUWBAAR

VERKLEINEN

EFFICIËNT

ZEVEN

NAT

VERWERKEN

THERMISCH

VERWERKEN

VIA SENSOREN

SORTEREN

Bezoekt U ons op de IFAT

4-8 Mei 2020, München

Hal B5, stand 215

VERPAKKEN

PALLETISEREN

Het ingenieuze BIVITEC-flip-flowsysteem is in de meest uiteenlopende industrieën synoniem

voor efficiënt zeven van problematische bulkmaterialen. Met onze machines en installaties,

maken de we de verwerking van secundaire grondstoffen tot waardevolle producten.

Optimaal, economisch en specifiek.

www.binder-co.at

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

53


IFAT 2020

Milieutechnologie krijgt

groter forum dan ooit tevoren

Een efficiënt afvalbeheer wordt een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Voor gemeenten, burgers en bedrijven kan dat een pak

eenvoudiger gebeuren dankzij nieuwe digitale technologieën. Dat gaat van slimme afvalcontainers tot sorteertechnologie met het vermogen

om te leren. IFAT 2020, dat plaatsvindt van 4 tot en met 8 mei brengt al deze en andere ontwikkelingen in milieutechnologie samen in de

beurshallen van München.

Tekst Valérie Couplez | Beeld IFAT

De komende editie van IFAT dient zich aan als de

grootste ooit. De beursoppervlakte is met 10.000

m² uitgebreid om een recordoppervlakte van

270.000 m² te overspannen. IFAT managing director

Stefan Rummel: “De grote vraag naar meer

ruimte bij de exposanten, heeft ons aangemoedigd

om de uitbreiding door te voeren. Met die

10.000 m² extra buitenruime, hopen we voldoende

nadruk te leggen op het belang van milieutechnologie

voor de ontwikkeling van onze economie

en onze maatschappij.” De organisatie zet daarom

meer dan ooit innovatie op het voorplan samen

met concrete toepassingen om de kringloop van

materiaal te sluiten. Rummel verduidelijkt: “Voor

het eerst bundelen we de segmenten ‘beheer van

gevaarlijke stoffen’, ‘Afbraak en minerale verwerking

en ’wegaanleg’. Daarmee willen we tonen

hoe de kringloop voor het afval in bouw en sloop

kan gesloten worden.” Bij de vorige editie in 2018

was de beurs goed voor 3.305 exposanten en

142.472 bezoekers uit 162 landen en regio’s.

Digitalisering en waterbehandeling

centraal

Innovatie staat centraal in de speciale zone experience.science.future.

Hier verzamelen start-ups

en onderzoeksinstituten van over heel de wereld.

Van bij zijn debuut in 2018 heeft dit toekomstplatform

voor de masterminds uit de industrie en

opkomende talenten zich bewezen als een centrale

bron van ideeën. Zoals elke sector, probeert de

afval- en recyclage-industrie een graantje mee te

pikken van de opportuniteiten die digitalisering

aanreikt. Dat gebeurt door de integratie van sensoren,

dataverwerking en communicatietechnologie.

Het zijn vaak start-ups die deze ontwikkelingen

aandrijven. Ook diensten maken steeds meer

deel uit van het aanbod in digitale afvalbeheeroplossingen.

Of omgekeerd, digitalisering kan leiden

tot nieuwe businessmodellen in het landschap

van afvalbeheer. Ten slotte kan digitalisering in

eerste instantie en artificiële intelligentie in tweede

instantie, ook voor vooruitgang zorgen in de

verwerking van afval. In het uitsorteren van afval

bijvoorbeeld. IFAT 2020 zal een overzicht bieden

van alle innovaties inzake afvalbeheer die uit

digitalisering kunnen volgen. Behandeling voor

water en afvalwater zal naar goede gewoonte

ook in 2020 hoog op de agenda staan van IFAT.

Naast de traditionele diensten, zal de industrie

immers uitdagingen zoals langere periode van

droogte, microvervuiling en IT-bedreigingen de

baas moeten kunnen om een continue beschikbaarheid

van water te garanderen.

Zo duurzaam mogelijk gedragen

IFAT 2020 wil ten slotte als ’s werelds grootste

platform voor milieutechnologie zelf het goede

voorbeeld geven. Directeur Philipp Eisenmann:

“Wanneer IFAT zijn deuren opent en meer dan

3.300 exposanten en om en bij de 145.000 bezoekers

verwelkomt, willen we de beurs zo duurzaam

mogelijk maken. De beursgrond zelf biedt al heel

wat milieuvriendelijke technieken (van geothermische

energie tot fotovoltaïsche panelen. Een

nieuwe Gedragscode moet het duurzame karakter

van de beurs nog versterken. “We hebben nieuwe

en bestaande maatregelen daarin samengevat en

roepen bezoekers, exposanten en partners op om

zich zo duurzaam mogelijk te gedragen.” Zo zal er

een CO 2

-calculator zijn, die bijvoorbeeld kan berekenen

hoeveel het vervoer van en naar de beurs

kost aan CO 2

, met de mogelijkheid om te doneren

aan milieuvriendelijke projecten. De exposanten

die daar het beste in slagen dingen mee naar de

IFAT Environmental Leadership Award. ❚

PRAKTISCHE INFO

Waar? Beurshal München

Wanneer? 4 tot en met 6 mei

Openingsuren? Telkens van 9 u. tot

18 u., op vrijdag tot 16 u.

Tickets? Dagticket 24/34 euro (aan

de kassa/aan de ingang), driedagenticket

46/64 euro, vijfdagenticket

60/74 euro

Meer info? www.ifat.de

54 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


IFAT 2020

‘We willen tonen hoe de

kringloop voor afval in bouw

en sloop kan gesloten worden’

De komende editie van IFAT vindt plaats van 4 tot en met 6 mei.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

55


VERMAKO COVER SOLUTIONS

Need protection?

e’ve got you covered!

COVERS

CAREELSTRAAT 11B - 8700 TIELT - BELGIUM - T + 32 51 40 10 44

WWW.VERMAKOCOVERSOLUTIONS.COM

COVERS@VERMAKO.COM


IFAT 2020

Ingenieus systeem maakt het mogelijk

om ook lastige materialen te zeven

Conventionele zeefmachines bereiken snel hun grenzen wanneer het te zeven product afkomstig is uit een shredder, een hoog fijnstof- of

vochtgehalte heeft of zeer kleihoudend is. Het zeven is dan niet meer efficiënt, omdat het product aan de zeefpanelen blijft kleven en de

zeefmachine als het ware transformeert in een transportgoot. Waar conventionele zeefsystemen hun grenzen bereiken, begint het succesverhaal

van BIVITEC van Binder + Co, dat al meer dan 35 jaar voortduurt.

Tekst Marc Driessen | Beeld L. Koreman & Zn Handelsonderneming

De nieuwste

ontwikkeling van

Binder + Co beleeft

zijn wereldpremière

op IFAT 2020

​Het ingenieuze, maar eenvoudige BIVITEC systeem

maakt het mogelijk om zelfs de moeilijkste

zeefopdracht eenvoudig en efficiënt te scheiden.

Door het dynamisch effect, dat ontstaat

bij het uitrekken en het weer ontspannen van

de zeefbespanning, worden hoge acceleratiewaarden

bereikt op de zeefmatten en hierdoor

wordt het klevende zeefmateriaal uit de openingen

geslingerd. Daardoor blijven de zeefopeningen

open en wordt een effectief zeefproces

verzekerd.

Efficiënte verwerking,

onderhoudsgemak en

betrouwbaarheid

Met meer dan 300 geïnstalleerde machines, is

het BIVITEC systeem bijzonder succesvol in de

Benelux. De firma’s Koreman en Huber-Industrie,

tientallen jaren reeds de officiële partners van

Binder + Co in de Benelux, hebben in tal van

toepassingen de BIVITEC flip-flop ingezet. Deze

toepassingen variëren van de verwerking van industriële

mineralen en bouwmaterialen tot in de

ijzer- en staalproductie, maar zeer zeker ook in

de recyclage van onder andere gebruikt glas en

verbrandingsslakken. Klanten van de BIVITEC

zeefmachine waarderen niet alleen de efficiënte

verwerking van hun materiaal, maar vooral ook

het onderhoudsgemak en de betrouwbaarheid.

Nieuwste model: première op IFAT

Binder + Co lanceerde in 1984 de eerste BIVITEC

zeefmachine en heeft sindsdien onvermoeibaar

doorgewerkt om dit succesvolle systeem verder te

ontwikkelen en te optimaliseren. De nieuwste ontwikkeling

van Binder + Co beleeft zijn wereldpremière

op IFAT 2020, van 4 tot 8 mei in München.

De fusie van de resonerende zeefmachine, ook

een interne ontwikkeling door Binder + Co, met

het BIVITEC systeem biedt vele voordelen, zoals

een uiterst compact ontwerp, eenvoudig instelbare

parameters en een zeer laag energieverbruik.

Door het ontwerp brengt het nieuwe type van de

BIVITEC serie weinig dynamische belastingen uit

op ondersteuningsconstructies en staalconstructies.

Deze zeefmachine kan met een minimum aan

constructieve en kostbare inspanning worden geïntegreerd

in bestaande systemen of in moeilijke

ruimtelijke omstandigheden. Het zeer gesloten

karakter van het systeem biedt ongekende mogelijkheden

naar stofafdichting, wat voor de steeds

veeleisendere arbeidsomstandigheden voor operatoren

een zeer grote meerwaarde is. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

57


RECYCLAGE BELANGRIJK IN NATIONAAL

DISTRIBUTIECENTRUM

Sports Direct International PLC werd in 1982 opgericht en is vandaag de dag de grootste verkoper van sportartikelen in het Verenigd Koninkrijk

met een gediversifieerd portfolio in sport, fitness, mode en lifestyle. Met de aankoop van machines van HSM voor hun hoofdkantoor in

Shirebrook kan het bedrijf zijn afval van 1.000 winkels in het VK te beheren. Hier vindt een efficiënte ordening en recyclage plaats. De strikte

normen betekenen dat op alle winkels in het VK nauwlettend toezicht wordt gehouden om ervoor te zorgen dat er geen kruisverontreiniging

optreedt tussen recycleerbare materialen zoals hout, karton, kunststoffen ...

Tekst en beeld HSM

Facility Manager Martyn Joyce is al meer dan veertien jaar verantwoordelijk

voor het afvalbeheer bij Sports Direct. Omdat elke maand tussen de 800

en 1.000 ton karton wordt opgehaald, moet op elk moment zorgvuldig

aandacht worden besteed aan dit thema, met name met de grote volumes

balen die worden geproduceerd en het risico op kruisverontreiniging van de

verschillende afvalmaterialen. De organisatie heeft zijn eigen onderhoudsteam

ter plaatse, dat dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse checks uitvoert.

Maar er is ook een servicecontract met HSM, dat de locatie in Shirebrook

elke zes maanden bezoekt voor alle belangrijke onderhoudsbeurten zodat

de machines het hele jaar door goed functioneren.

Samenwerking

“De relatie met HSM heeft meer weg van een samenwerking”, vertelt Joyce.

“We kwamen voor het eerst in contact toen we onze oorspronkelijke terreinen

in Dunstable gingen uitrusten. Dankzij HSM’s kennis van onze speciale

eisen voor afvalverwerking installeerden we onze eerste geautomatiseerde

machine. Deze machine leverde een buitengewoon goede service, lang voor

onze uiteindelijke verhuizing naar een speciaal gebouwd nieuw distributiecentrum

in Newark, Nottinghamshire.“ Een van de belangrijkste doelstellingen

voor HSM was een ‘echt’ inzicht te krijgen in de operationele behoeftes

van Sports Direct om oplossingen strategisch te plaatsen, zodat afval afkomstig

van de winkels of afval dat intern werd gegenereerd ergonomisch

en gemakkelijk kon worden verwerkt.

Lagere koolstofvoetafdruk

Sports Direct kocht zijn eerste balenpers van HSM 2000, die volgens Joyce

“zichzelf met de tijd heeft terugbetaald“. Een van de wijzigingen die recentelijk

aan dit systeem is doorgevoerd was hoofdzakelijk bedoeld om tot een

58 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


‘De kartonnen dozen die hier worden geproduceerd bevatten

geen troep. Daardoor ondervinden we geen problemen

met de verkoop van onze producten’

efficiëntere en duurzamere ‘geautomatiseerde’ recyclagemethode te komen

die de koolstofvoetafdruk van de firma reduceert in plaats van karton plat in

open containers plaatst. Op de vestiging in Shirebrook staan nu negen geautomatiseerde

balenpersen van HSM voor karton en vijf V-Press modellen

voor plastic afval. Deze laatsten recycleren elke maand tot 40 ton en zo‘n

480 ton per jaar. Alle balenpersen in het magazijn produceren maandelijks

in totaal 2.200 balen.

Buitengewoon groot laadgebied

Het populaire instapmodel, de geautomatiseerde balenpers Mill Size HSM VK

4812, heeft een in-line transportband. Dit zorgde ervoor dat de volledige werkbreedte

van de bestaande nivelleerplaten bij Sports Direct werden geoptimaliseerd.

Dit heeft een buitengewoon groot laadgebied opgeleverd om sneller te

kunnen laden, de capaciteit te vergroten en vooral om werk te besparen. Balen

hoeven namelijk niet langer met de hand te worden afgebonden.

Twee afvalstromen tegelijk verwerken

Sommige oplossingen binnen Sports Direct werden verder aangepast om verpakking

via een uitwerpopening met mezzanine zwaartekracht mogelijk te

maken, zodat twee afvalstromen tegelijkertijd verwerkt kunnen worden. Vanuit

logistiek oogpunt wordt elke balenpers aan verschillende locaties in het

distributiecentrum toegewezen om voor een grotere productiviteit te zorgen

en de stilstand te beperken. Net als de balenpersen voor karton en kunststof,

gaat er elke maand zo‘n 150 ton droog gemengd gerecycleerd materiaal door

de balenpersen van de locatie, voordat ze naar een extern bedrijf worden gezonden.

Joyce: “De kartonnen dozen die hier worden geproduceerd bevatten

geen troep zoals plastic of nietjes. Daardoor ondervinden we geen problemen

met de verkoop van onze producten. Met een maandelijkse productie van

2.200 balen is onze productiviteit flink toegenomen en is de stilstand van de

balenpersen veel lager. Mochten er zich toch complicaties voordoen, dan zal

HSM’s ervaren landelijke serviceteam snel reageren.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 59

.eu


SCHROOT

Cashbetalingen aan banden

gelegd in schroothandels

In fraude en witwaspraktijken zijn cashbetalingen schering en inslag. Vandaar dat de Belgische wetgever deze al gedurende jaren aan

banden probeert te leggen. De wet van 18 september 2017 bracht de verstrenging van een aantal bepalingen, die ook impact had op schroothandelaars.

Voor ferro en non-ferro metalen zijn cashbetalingen aan professionals sindsdien verboden. Voor consumenten ligt de grens op

maximaal 500 euro, mits een grondige identificatie.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Wanneer het een aankoop door een professional bij een consument betreft zijn er wel mogelijkheden tot contante betaling.

Sedert 18 september 2017 is er een wet in voege

in het kader van de bestrijding van fraude en witwaspraktijken

die het betalen met contant geld

bemoeilijkt. Deze verving de wet van 11 januari

1993 en bracht enkele belangrijke wijzigingen

met zich mee. Zo geldt de beperking niet alleen

meer voor betalingen verricht in het kader van

een verkoop of een dienstprestatie, maar voor

alle betalingen, ongeacht de oorsprong van de

schuld. Een artikel heeft ook specifiek impact op

de sector van de schroothandel. Voor edele metalen

(goud, platina, zilver en palladium), oude metalen

en koperen kabels zijn er nu speciale regels

in geval van een onderhandse verkoop.

Regels rond contante betalingen

Wanneer het een koop of verkoop tussen professionals

betreft is de wetgever bijzonder duidelijk.

Onder geen enkel beding mag de betaling dan in

contanten gebeuren. Deze regel werd in het leven

geroepen in de strijd tegen het witwassen van geld

en de financiering van terrorisme. Wanneer het een

aankoop door een professional bij een consument

betreft zijn er wel mogelijkheden tot contante betaling.

Als er tenminste aan twee voorwaarden voldaan

is. Ten eerste mag de som niet meer bedragen

van 500 euro. Die limiet geldt voor alle verrichtingen

waartussen een verband blijkt te bestaan. Als

een consument bijvoorbeeld op verschillende momenten

metaalschroot aanbiedt dat afkomstig is

van dezelfde inboedel of werf, dan kunnen deze verrichtingen

aan elkaar worden gelinkt en mag u voor

al het aangeboden metaal tot maximaal 500 euro

in cash betalen. De tweede voorwaarde is dat elke

consument geïdentificeerd moet worden. Schroothandelaars

moeten dus minstens de voornaam,

achternaam en de geboortedatum registreren. Ten

slotte geldt voor koperen kabels dat elke betaling in

cash verboden is. Dit geldt voor koperkabels onder

elke vorm en samenstelling (gestript of versneden,

vermalen of vermengd met andere materialen of

voorwerpen). De enige uitzondering hier zijn flexibele

koperkabels die deel uitmaken van een toestel.

60 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SCHROOT

‘Als verrichtingen aan elkaar kunnen

worden gelinkt, dan mag u voor al

het aangeboden metaal tot maximaal

500 euro in cash betalen’

Boetes lopen op

De wetgever is niet mals wanneer er overtredingen

vastgesteld worden. De boetes lopen op tot

10% van het uitbetaalde bedrag, tot een maximumgrens

van 225.000 euro, beide te vermenigvuldigen

met de geldende opdeciemen. Voor een

aankoopbedrag van 1.000 euro zou de boete met

andere woorden oplopen tot 800 euro. Deze wetgeving

geldt voor iedereen die in België handelt. ❚

SAMENGEVAT:

- Professionals? Geen contante betaling mogelijk

- Consumenten? Contante betaling tot maximaal 500 euro

- Koperen kabels in het lot? Geen contante betaling mogelijk

Voor ferro en non-ferro metalen zijn cashbetalingen aan professionals verboden.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

61


Storten. Stapelen. Aanpassen. Verplaatsen.

HET UNIEKE BETONBLOCK®-SYSTEEM

>5000 CUSTOMERS

IN >5 0 C O U N T RIE S

Met voorsprong de beste!

• Een duurzaam mallensysteem

• Hoogwaardige staalvormen

• Uiterst nauwkeurig dankzij de

beste productietechnieken

• Het meest stabiele stapelsysteem

• Uniek en uitgebreid assortiment

• Productietechnieken zorgen voor duurzaamheid op lange termijn

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

Headquarters Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com |

BB adv 197x130mm NL.indd 1 20-09-19 22:28

RDS & Golstein

On board wegen

Pesage embarqué

ORLACO

Zichtoplossingen

Solutions de visibilité

GKD

Detectiesystemen

Systèmes de détection

electronics

RDS Electronics bvba • sprl

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be


Als er over het gebruik van de REACH-data die de voorbije tien jaar zijn verzameld geen duidelijke afspraken worden gemaakt, zal dit leiden tot twee aparte systemen

met een aanzienlijke impact op de invoer en uitvoer.

BREXIT EN REACH:

ONDUIDELIJKHEID TROEF

Na drieënhalf jaar onzekerheid is de brexit eindelijk een feit. Toch blijft er nog heel wat onduidelijkheid bestaan over de toekomstige handelsrelatie

tussen Groot-Brittannië en Europa. In het geval van de Europese chemiewetgeving REACH kan dit in het slechtste geval leiden tot een

horrorscenario met twee aparte registratiesystemen en een verdubbeling van de bijhorende verplichtingen op het vlak van productwetgeving.

Dit zal ook zijn impact hebben op de afvalsector. ›

Tekst essenscia | Beeld iStock

RecyclePR

RecyclePR

.eu 63

.eu


Vaste en mobiele voor- en nabrekers

HOUTAFVAL - ALUMINIUM

INDUSTRIEEL AFVAL

PVC AFVAL

TOT < 30-150 MM

Gezamenlijk gerealiseerde projecten

Contacteer ons

Lybover RECYCLING

(BULK .ID)

Oude Kassei 16

B-8791 Waregem

Belgium

Phone: +32 56 71 53 85

info@bulkid.be

www.lyboverrecycling.com

HAAS Holzzerkleinerungsund

Fördertechnik GmbH

unter den Weiden 6

56472 Dreisbach

Germany

Phone: +49 2661 9865-0

info@haas-recycling.de

www.haas-recycling.de

www.lyboverrecycling.com


Op 31 januari heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten met

een transitieperiode tot en met 31 december 2020. Sectorfederatie essenscia

hoopt dat Europa en het Verenigd Koninkrijk in de beperkte onderhandelingstijd

tegen het eind van dit jaar een evenwichtig handelsakkoord kunnen

bereiken om een harde brexit te vermijden. Zo’n ‘no deal-scenario’ met

douanecontroles, invoerheffingen en sterk verstoorde logistieke processen

zou voor niemand een goede zaak zijn. Tegen de zomer zal duidelijk worden

welke richting het uitgaat, want de Britten staan weigerachtig tegenover een

verlenging van de overgangsperiode.

Toekomst REACH

Tijdens die transitieperiode tot eind dit jaar blijft het Verenigd Koninkrijk

gewoon deel uitmaken van de Europese interne markt en de douane-unie en

blijft de EU-regelgeving, zoals REACH, van toepassing. REACH is de Europese

verordening voor de registratie, beoordeling, autorisatie en gebruiksbeperking

van chemische stoffen. Deze wetgeving vereist dat alle bedrijven die

chemische stoffen, mengels of voorwerpen produceren, invoeren of gebruiken,

bewijzen dat die stoffen veilig gebruikt kunnen worden voordat ze op de

Europese markt komen. Het toekomstige handelsakkoord tussen het Verenigd

Koninkrijk en de Europese Unie zal ook de toekomst van REACH bepalen.

Naar twee aparte systemen?

Als er over het gebruik van de REACH-data die de voorbije tien jaar zijn verzameld

geen duidelijke afspraken worden gemaakt, zal dit vanaf 1 januari

2021 – als het Verenigd Koninkrijk de eengemaakte markt in principe effectief

verlaat – leiden tot twee aparte systemen met een aanzienlijke impact op

de invoer en uitvoer van chemieproducten tussen de Europese Unie en Groot-

Brittannië. Aangezien heel wat afvalstoffen ook onder de REACH-wetgeving

vallen, zal het ook zijn impact hebben op de afvalsector. Dit zou een verdubbeling

kunnen betekenen van de administratieve rompslomp en bijhorende

registratiekosten, zonder dat dit enige toegevoegde waarde of bijkomende

informatie over de veiligheid van de stoffen oplevert. Ondernemingen die

vandaag stoffen invoeren van een Britse leverancier kunnen na een feitelijke

brexit namelijk plots wel eigen registratieverplichtingen hebben doordat de

REACH-registraties van Britse bedrijven komen te vervallen.

Streven naar gelijk speelveld en behoud van informatie

Het is daarom van belang om in de komende onderhandelingen maximaal te

streven naar het behoud van een gelijk speelveld en het behoud van informatie.

Idealiter blijft het Verenigd Koninkrijk in de Europese Economische Ruimte

en krijgt het een statuut zoals Noorwegen. In dat geval verandert er voor de

bedrijven quasi niets en blijven de informatieverplichtingen over de veiligheid

van stoffen niet alleen gelijk, maar blijft de informatie ook beschikbaar in een

gezamenlijke databank, zowel voor de EU-lidstaten als het Verenigd Koninkrijk.

Rekening houden met ergste scenario

“Mocht een onderhandelde oplossing over REACH tegen 31 december niet

lukken, pleiten we voor een verlenging van de huidige transitieperiode zodat

een geleidelijke overgang mogelijk wordt. Het is echter onmogelijk te voorspellen

hoe de onderhandelingen zullen uitdraaien en welke impact dit zal

hebben op de REACH-verplichtingen van Belgische en Europese bedrijven.

Het is daarom aangewezen dat bedrijven blijven rekening houden met het

ergste scenario en zich voorbereiden op extra registratieverplichtingen vanaf

2021”, zegt Tine Cattoor, hoofd productbeleid bij essenscia. ❚

‘Idealiter blijft het Verenigd Koninkrijk in de Europese

Economische Ruimte en krijgt het een statuut zoals Noorwegen.

In dat geval verandert er voor de bedrijven quasi niets’

Ondernemingen die vandaag stoffen invoeren van een Britse leverancier kunnen na een feitelijke brexit eigen registratieverplichtingen hebben doordat de REACHregistraties

van Britse bedrijven komen te vervallen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 65

.eu


VEILIGHEID

VEILIGHEID BIJ AFVALINZAMELING

In 2018 gebeurden er volgens cijfers van Fedris helaas 405 ongevallen bij de inzameling,

verwerking en verwijdering van afval met minstens één dag tijdelijke ongeschiktheid. Het leidde

tot 12.166 verloren dagen. Bovendien blijkt uit statistieken dat elke afvalophaler dagelijks met

minstens één geval van onaangepast gedrag van andere weggebruikers te maken heeft. Hoog

tijd dus om de veiligheid bij de inzameling van afval onder de aandacht te brengen. Dat deden de

afvalintercommunales tijdens de eerste Week van de afvalophaler eind november. ›

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

De meeste gevaren hebben te maken met onveilige verkeersituaties. Andere risico’s bij inzameling zijn

valgevaar en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

67


DUST SUPPRESSION T ECHNOLOGY

Spraystream is een nevelkanon voor inen

outdoor stofbestrijding. De industriële

nevelkanonnen kunnen worden ingezet bij

o.a. breekinstallaties, afbraakwerken,

materiaal op- en overslag. Naast de mobiele

installaties, is er ook een reeks vaste en

op maat gemaakte installaties.

GROTE SELECTIE STANDAARDMODELLEN

MOBIELE, AUTONOME EN STATIONAIRE SYSTEMEN

OPMAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN

De Jet-Zone is een gepatenteerde technologie

voor stofbestrijding bij breekinstallaties.

Hierbij worden microdruppels onder

hogedruk rechtstreeks in de breekkamer

geÏnjecteerd, wat in een spectaculaire

stofreductie over de volledige brekerlijn

resulteert.

Schrootbrekers en puinbrekers

Gepatenteerde technologie

Op maat gemaakte projecten

DUST SUPPRESSION T ECHNOLOGY

DUST SUPPRESSION T ECHNOLOGY

info@spraystream.com

info@jet-zone.com

ZONDER STOFBESTRIJDING

www.spraystream.com

www.jet-zone.com

MET STOFBESTRIJDING

+32 (0)56 44 33 00

Evolis 17 - B-8500 Kortrij k

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen

Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen

Autopersen | Shredders | Rotorscharen

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492 59 19 00


VEILIGHEID

Uit een steekproef bij afvalinzamelaars blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers.

‘In 2018 gebeurden er volgens cijfers van Fedris 405 ongevallen

bij de inzameling, verwerking en verwijdering van afval

met minstens één dag tijdelijke ongeschiktheid’

De afvalsector scoort ten opzichte van andere sectoren relatief slecht inzake

ongevallen. Hoewel het gros van de ongevallen bij de verwerking gebeurde,

verdient veiligheid tijdens de inzameling van afval toch ook de nodige aandacht.

Immers, elke dag trotseren afvalophalers weer en wind zodat we ons

op een makkelijke manier van ons afval kunnen ontdoen. De meeste gevaren

hebben te maken met onveilige verkeersituaties. Andere risico’s bij inzameling

zijn valgevaar en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Onaangepast gedrag van andere weggebruikers

Uit een steekproef bij afvalinzamelaars blijkt dat elke ophaler gemiddeld

één keer per dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers.

Dat kan een voertuig zijn dat de ophaler pas afsnijdt. Het kan gaan om

bumperkleven, onophoudelijk getoeter of intimiderende gebaren in de richting

van de ophaler. In zeldzame gevallen leidt dit tot fysieke confrontaties.

Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1.500 incidenten zijn. Voor de

medewerkers op de recyclageparken gelden gelijkaardige risico's. Bijvoorbeeld

hun vraag om bepaalde afvalstoffen te sorteren, valt niet bij elke

bezoeker in goede aarde.

Hoe de veiligheid bevorderen?

Afvalintercommunales besteden veel aandacht aan de veiligheid van hun

medewerkers. Er is de voorbije jaren zeer veel werk geleverd om een gezonde,

veilige werkomgeving te creëren. "Zo proberen afvalintercommunales de impact

op het verkeer zo klein mogelijk te houden door ophalingen tijdens de

ochtendspits of op drukke plaatsen zo veel mogelijk te vermijden. De ophalers

dragen ook fluokledij om beter gezien te worden, en in hun opleiding leren

ophalers om te gaan met conflictsituaties", aldus Piet Coopman, stafmedewerker

afvalbeleid bij De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

69


VEILIGHEID

“Elk VDK voertuig wordt nu standaard opgebouwd met het Backeye®360° systeem.”

VEILIGHEID PRIMEERT

Nog al te vaak horen we in het nieuws het trieste bericht dat een voetganger of fietser is omgekomen bij een dodehoekongeval. Er zijn

echter al lang mogelijkheden om het gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens te verminderen. Helaas zijn ze niet verplicht, op de minder

doelmatige dodehoekspiegel na. VDK Mol nam de beslissing om alle voertuigen die worden uitgerust met een VDK opbouw ook te voorzien

van een camerasysteem van Brigade.

Tekst Hendrik De Spiegelaere

| Beeld Brigade

70 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


VEILIGHEID

‘De chauffeur heeft

hierdoor een krachtig

instrument om zijn

omgeving in de

gaten

te houden’

omgeving van het voertuig in één enkel beeld”, vult

Van Schuylenbergh aan. “Brigade biedt een keuze

aan 360°-technologieën, die allebei werken met

vier ultragroothoekcamera’s, die elk een volledige

zijde van het voertuig beslaan met een beeldhoek

van meer dan 180°. De gekalibreerde camera’s zijn

hoog op de voor-, zij- en achterkant aangebracht en

registreren de gehele omgeving van het voertuig,

inclusief alle dode hoeken. De vier live beelden

worden gelijktijdig naar een elektronische controleunit

(ECU) gestuurd, voor verwerking, combinatie,

blending en integratie. De vertekening door de

groothoeklens wordt gecorrigeerd, zodat een enkel

helder, vloeiend beeld in real-time op de monitor

van de bestuurder wordt weergegeven. Iedere

installatie en kalibratie van Backeye®360 is uniek.

De combinatie en integratie van de camerabeelden

kan worden geconfigureerd om aan de eisen

van de gebruiker te voldoen en de instellingen

kunnen worden opgeslagen, zodat deze kunnen

worden toegepast op identieke voertuigen in een

wagenpark. De reikwijdte van het gezichtsveld kan

worden afgestemd op de toepassing.” ❚

Brigade Electronics focust zich op voertuigveiligheid,

zowel on-road als off-road. Al in 1976 werd

het eerste achteruitrij-alarm in Europa geïntroduceerd

door dit bedrijf. “Onze producten verminderen

het risico op ongelukken en beschermen

kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers

door de dode hoeken van het voertuig

tot een minimum te beperken”, vertelt Dirk Van

Schuylenbergh van Brigade. “Het assortiment

producten omvat 360°-camerasystemen, traditionele

camera’s, monitoren, achteruitrij-alarmen

met witte ruis, ultrasone obstakeldetectie, radardetectie

en digitale opname-apparatuur.

Standaard op VDK Mol

VDK Mol, een constructeur van de opbouw voor

vuilniswagens en deel van de Mol groep, werkt al

langer samen met Brigade. Dat bevestigt Joachim

De Vreese, sales executive bij VDK: “Vuilniswagens

zijn door hun werkomstandigheden bijzonder

gevoelig voor ongevallen. Denk maar aan drukke

stadscentra, maar ook de onoverzichtelijke straten,

geparkeerde auto’s en andere obstakels waartussen

ze moeten laveren terwijl voetgangers en fietsers

zich met doodsverachting nog in de kleinste gaatjes

persen. Daarom rust VDK zijn opgebouwde voertuigen

al een tijdlang uit met de achteruitrijcamera’s

van Brigade. Dat werd ondertussen uitgebreid

met de dodehoekcamera en het Backeye®360°

systeem. Elk VDK voertuig wordt nu standaard

hiermee opgebouwd en wordt door ons zelf gemonteerd.

De chauffeur heeft hierdoor een krachtig instrument

om zijn omgeving in de gaten te houden.

Veel efficiënter dan met spiegels alleen mogelijk is.”

Intelligente camerasystemen

“De Backeye®360 systemen zijn intelligente camera/monitorsystemen

ter ondersteuning bij het

manoeuvreren op lage snelheid. Ze geven de bestuurder

in real-time een overzicht van de volledige

De gekalibreerde camera’s zijn hoog op de voor-,

zij- en achterkant aangebracht en registreren de

gehele omgeving van het voertuig, inclusief alle

dode hoeken.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

71


CIRCULAIR GEBRUIK VAN AMMONIAKWATER

Willen we echt circulair worden dan kunnen we onze kringlopen maar het best volledig sluiten. Group Op De Beeck en Sleco geven alvast het

goede voorbeeld. Het ammoniakwater dat ontstaat als nevenstroom bij de valorisatie van organische afvalstromen door Group Op De Beeck,

kan dienen om de emissiegrenswaarden van Sleco te helpen halen. Het vindt toepassing in de deNOx-installatie ter vervanging van fossiel

ureum. In eerste instantie gaat het om 850 ton op jaarbasis.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Op De Beeck

‘Uit testen bleek dat ons ammoniakwater

een perfect alternatief is voor fossiel ureum

in deNOx-installaties’

Momenteel draait er een proefinstallatie om de kwaliteit te testen. Vanaf maart zal men volop van start gaan op één lijn. Die zal op jaarbasis ongeveer 850 ton van het

ammoniakwater gebruiken.

Group Op De Beeck legt zich al jaren toe op de

verwerking van organische afvalstromen. Ben Leroy,

verantwoordelijk voor business development

bij Op De Beeck werkt vanuit de site op Linkeroever.

“De 4,5 ha grote site in de Antwerpse

haven is het zenuwcentrum van Group Op De

Beeck. Onze focus ligt hier op de productie van

organische meststoffen enerzijds en het 100% valoriseren

van organische afvalstromen anderzijds.

Dat laatste doen we via de productie van groene

elektriciteit en warmte die ontstaan bij anaerobe

vergisting, gevolgd door een volledige recuperatie

van alle nutriënten in dit organisch afval.”

Afvalverwerkers, geen

energieproducenten

Leroy is verantwoordelijk voor het bieden van oplossingen

voor de industriële organische afvalstromen

van de klanten van Group Op de Beeck. In totaal

gaat het om 350.000 ton organisch afval per jaar

dat een tweede leven krijgt. Het gaat dan om voedingsmiddelen

uit grootwarenhuizen (over datum

producten), recall operations, overproducties en

nevenstromen van de voedingsindustrie, nevenstromen

van de biodieselindustrie, afgekeurde groenten

en fruit die in de havens aankomen, accijnsgoederen,

slibstromen van waterzuiveringsinstallaties van

voedselproducerende bedrijven ... “Als het organisch

afval betreft met biogene oorsprong en voldoet aan

de VLAREMA wetgeving, is het in principe welkom

op onze site”, geeft Leroy aan. “Hoewel we de grootste

operationele biogasinstallatie van België hebben

(groene elektriciteit voor 23.000 Vlaamse gezinnen),

vertrekken we daarbij niet zozeer vanuit het

oogpunt dat we enkel groene energie willen produceren,

maar wel dat we alle organische afvalstromen

van onze klanten op elk ogenblik moeten kunnen

verwerken. Vandaar dat hier ook eerder laagwaardige

stromen met minder energiepotentieel terechtkomen.”

En dat vraagt om een grotere en flexibele

verwerkingscapaciteit. Die zal de komende twee

jaar overigens met een factor anderhalf stijgen.

Volledige proces in eigen beheer

Op De Beeck neemt daarom het volledige verwerkingsproces

voor zijn rekening. Leroy: “We mogen

niet afhankelijk zijn van andere partijen voor de

verwerking van de reststromen van ons verwerkingsproces

om geen problemen aan de aanvoerzijde

te krijgen. Onze klanten moeten hier immers

altijd terechtkunnen.” Naast het biogas, dat zorgt

voor elektriciteit en warmte, blijft er digestaat over

na de vergisting. De vaste fractie kan dienen als

bodemverbeteraar na droging, maar ook voor de

reststromen van de vloeibare fractie wilde Op De

Beeck een nuttige toepassing vinden. Dat gebeurt

via een proces van indampen tot een concentraat

dat als organische meststof kan gebruikt worden.

Na dit indampen blijft er een NH 4

-condensaat over

dat verder gestript wordt tot NH 3

-water en gezui-

72 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


verd, loosbaar water. “Wat overblijft, is water dat

voldoet aan alle Vlaamse lozingsnormen voor oppervlaktewater

en hergebruikt wordt op de site.

We bekijken momenteel ook een samenwerking

met een buurtbedrijf dat het als proceswater zou

gaan gebruiken. Het NH 3

-water bevat zo’n 20 à

22% ammoniak, een vrij geconcentreerd product

dus. Dat kan na behandeling gebruikt worden als

vloeibare meststof of als brandstof, maar we zochten

een nieuwe toepassing. Uit testen bleek immers

dat het een perfect alternatief was voor fossiel

ureum in deNOx-installaties”, aldus Leroy.

Buurtpartnerschap

De zoektocht hoefde niet verder te reiken dan de

overkant van de straat. Daar bevindt zich Sleco,

een initiatief van Indaver en SUEZ dat met een

wervelbedinstallatie een oplossing wil bieden

voor het tekort aan slibverbrandingscapaciteit en

voor vaste bedrijfsafvalstoffen die niet meer kunnen

worden gestort. De installatie bestaat uit drie

identieke ovenlijnen die samen jaarlijks ongeveer

600.000 ton afvalstoffen verwerken. Leroy: “Om de

NOx-emissiewaarden te bereiken wordt er vandaag

fossiel ureum gebruikt. Door dit voortaan met ons

biogeen ammoniakwater te doen, hoeft men geen

duur aardoliederivaat meer te gebruiken.” Momenteel

draait er een proefinstallatie om de kwaliteit te

testen. Vanaf maart zal men volop van start gaan op

één lijn. Die zal op jaarbasis ongeveer 850 ton van

het ammoniakwater gebruiken. “Iedereen heeft de

mond vol van circulaire initiatieven, maar het merendeel

bestaat enkel op papier. Wel, dit is er een

dat het echt in de praktijk brengt en dat financiële

en ecologische duurzaamheid koppelt. We hebben

niet de gemakkelijkste, noch de goedkoopste weg

gekozen om zo ver te willen gaan in afvalverwerking.

Maar het is een bewuste keuze om een duurzame

verwerker te zijn en groene energie te produceren

op basis van echte organische afvalstromen

en dus bijvoorbeeld niet op basis van speciaal daarvoor

geteelde energiegewassen. Hopelijk kan deze

samenwerking inspirerend werken”, besluit Leroy. ❚

De 4,5 ha grote site in de Antwerpse haven is het zenuwcentrum van Group Op De Beeck.

Leroy: “Om de NOx-emissiewaarden te bereiken wordt er vandaag fossiel ureum gebruikt. Door dit voortaan

met ons biogeen ammoniakwater te doen, hoeft men geen duur aardoliederivaat meer te gebruiken.

Leroy: “We vertrekken niet zozeer vanuit het oogpunt dat we enkel groene

energie willen produceren, maar wel dat we alle organische afvalstromen van

onze klanten op elk ogenblik moeten kunnen verwerken. “

RecyclePR

RecyclePR

.eu 73

.eu


SLOPEN & BREKEN

GEBUNDELDE KRACHTEN

voor sloop van Opel site

In oktober 2019 startte het Havenbedrijf Antwerpen met de sloop van de voormalige Opel site in Antwerpen.

Gedurende het sloopproject – dat momenteel geldt als de grootste sloopwerf in Europa – wordt er zoveel mogelijk

aandacht besteed aan de recyclage van de sloopmaterialen. De lijvige werken worden binnen een TM gezamenlijk

uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Aertssen uit Stabroek en De Meuter uit Ternat.

Tekst Niels Rouvrois | Beeld Aannemingsbedrijf Aertssen

‘Het kost extra werk om te sorteren en te

transporteren, maar op het einde van de rit

is het financieel voordeliger’

74

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

De lijvige werken worden binnen een TM gezamenlijk uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Aertssen en De Meuter.


SLOPEN & BREKEN

De sloopwerf heeft een totale oppervlakte van 90 ha, waarvan 35 ha bebouwd

is. Het Havenbedrijf Antwerpen gaf Aertssen-De Meuter de opdracht om het

terrein te slopen. Aertssen en De Meuter sloegen de handen in elkaar om deze

enorme klus in het korte tijdsbestek te klaren. “We werken volledig naast en

met elkaar”, verduidelijkt Sven De Meuter, verantwoordelijke afvalbeheer bij De

Meuter. Kurt Van Stappen, projectmanager bij Aannemingsbedrijf Aertssen,

bevestigt: “In wezen doen we alles samen met De Meuter en is er geen opsplitsing

in activiteiten. Het is wel zo dat Aertssen instaat voor het aanleveren

van grond en dat wij als aanspreekpunt fungeren binnen dit project.”

Drie fasen

De volledige site wordt gesloopt tot 5 m onder het maaiveld. De Meuter: “Je kan

het project opdelen in drie fasen. De eerste fase is het slopen, recycleren en afvoeren

van alle bovenconstructies, inclusief de iconische watertoren. Die sloopwerken

zijn nu voor ongeveer 85% afgerond. Een tweede fase, die intussen al gestart

is, omvat het opbreken van alle verhardingen zoals wegenis en parkings. Tot slot

wordt er zuivere grond aangevoerd om het hele terrein te egaliseren tot het oorspronkelijk

niveau. Ook die fase is momenteel al opgestart. We kunnen uiteraard

niet wachten met de volgende fase tot een vorige fase helemaal is afgerond.”

3.000 ton roofing

Bij de afbraak staat recycleren centraal. Zo wordt ongeveer 210.000 m² niet

teerhoudende roofing gerecycleerd. Van Stappen: “Het kost extra werk om te

sorteren en te transporteren, maar op het einde van de rit is het voordeliger,

niet alleen qua prijs maar ook voor het milieu. Op deze manier wordt afval

omgezet naar grondstof. We hebben meer manipulatie, maar de verwerkingskost

is lager. In totaal spreken we over ongeveer 3.000 ton roofing, die door

Derbigum verwerkt wordt. Naast de roofing wordt onder andere ook zoveel

mogelijk beton gerecycleerd. Voor Aertssen is dit een logische manier van

werken. Recycleren zit geworteld in de filosofie van het bedrijf. We vervullen

op dat vlak zeker een pioniersrol.”

Kennis en ervaring

Ook voor De Meuter is de doorgedreven recyclage geen vreemd gegeven. De

Meuter: “Midden jaren 80 plaatste De Meuter al een breker in de Brusselse rand.

Iedereen spreekt nu over circulaire economie, maar wij doen dit al 35 jaar, net

zoals Aertssen en andere grote slopers en wegeniswerkers. Recycleren is voor ons

dus zeker niets nieuw. De kennis en techniek hebben we in huis, het is vooral een

kwestie van voldoende machines op de werf te hebben. Maar hier is er plaats zat.

Daarnaast is het belangrijk om een voldoende grote afzetmarkt te hebben omdat

je hier toch met een aanzienlijk tonnage aan sloopmateriaal te maken hebt.”

Logistieke uitdaging

Een zeventigtal mensen is dagelijks actief op de site, die zo met rasse schreden

vooruitgaat. Naast een focus op recyclage, wordt er ook veel aandacht

besteed aan de afvoer van de afvalstoffen via het water. “Het logistieke is in

dit verhaal zeker een uitdaging”, vertelt De Meuter. “Voor zowel de afvoer

van puin als de aanvoer van grond doen we beroep op de waterwegen. Voor

het laden en lossen maken we gebruik van een nabijgelegen kade. Gezien de

grote hoeveelheden vraagt dit om een enorme logistieke coördinatie, maar

we hebben natuurlijk een aanzienlijke vermindering van CO 2

-uitstoot.”

Mooie herbestemming

Komend najaar zou de hele site klaar moeten zijn voor een herbestemming.

“In september moeten wij afronden en voorlopig zitten we nog mooi op schema.

Op de site zal er plaats zijn voor jonge duurzame, bedrijven. Zo krijgt de site een

mooie herbestemming”, besluit Van Stappen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

75


SLOPEN & BREKEN

‘Door hun aanwezigheid in diverse netwerken zijn de

consultants al op de hoogte van nieuwe aankomende

wetgeving. Zo kunnen zij vooraf de gevolgen inschatten

voor hun klanten en hierop anticiperen’

76 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SLOPEN & BREKEN

STUDIE- EN ADVIESBUREAU

KENT WETGEVING ALS ZIJN

BROEKZAK

Complexe regelgeving rondom sloopprojecten is veel bedrijven een doorn in het oog. Het leidt

af van de corebusiness. Studie- en adviesbureau Profex kent het wetboek als zijn broekzak

en zorgt dat een sloopproject vlekkeloos kan verlopen. Door zijn juridische kennis, kan het

bovendien geld besparen voor zijn klanten.

Tekst en beeld Profex

Niets is zo veranderlijk als het weer en de

wetgeving. Op 1 januari dit jaar werd de overgangsmaatregel

bij de aanvraag van een omgevingsvergunning

voor de afbraak gebouwen

onverwachts met twee jaar verlengd. Daarna

moeten vergunningsaanvragen voor bepaalde

gebouwen voorzien zijn van een uitgebreid

sloopopvolgingsplan. In dit plan worden alle afvalstoffen

van een gebouw in kaart gebracht en

aanbevelingen gegeven voor de selectieve sloop.

Het plan moet door een neutrale partij worden

opgesteld. Tevens dient voor alle sloopwerken

een destructieve asbestinventaris te worden opgesteld.

Dit is een simpele uitleg van een complexe

wet. “Er bestaat bij veel bedrijven dan ook

onduidelijkheid over de details”, vertelt Seppe

Van der Stoelen van studie- en adviesbureau

Profex dat sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen

opstelt en advies verstrekt.

Complexiteit wetgeving neemt toe

De sloop- en bouwsector ziet de wet- en regelgeving

elk jaar complexer worden. Waar men vroeger

met een paar avondopleidingen op de hoogte kon

blijven, heeft men daar nu bijna een dagtaak voor

nodig. En dit leidt sterk af van de corebusiness.

Om door de bomen het bos te kunnen zien, gaan

bedrijven te rade bij Profex. Profex legt zich toe

op de wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat het

sloop- en/of bouwproces vlekkeloos kan verlopen.

Het expertenteam bevat onder andere milieucoördinatoren,

bodemspecialisten, asbestdeskundigen

en veiligheidsadviseurs. Op een moment dat een

nieuwe wet van kracht wordt, volgen de deskundigen

een opleiding, waardoor men altijd op de

hoogte is van de jongste eisen en regels. Door hun

aanwezigheid in diverse netwerken zijn de consultants

bovendien al op de hoogte van nieuwe

aankomende wetgeving. Zo kunnen zij vooraf de

gevolgen inschatten voor hun klanten en hierop

anticiperen. Een vooruitstrevende en probleemoplossende

aanpak die hen sterk typeert.

Pro-actieve benadering loont

“Maar wij gaan soms ook verder dan de huidige

wet vereist”, zegt Van der Stoelen. “Zo brengen wij

bijvoorbeeld het hergebruikpotentieel in kaart bij

het opstellen van een sloopopvolgingsplan. Als

wij in een gebouw bijvoorbeeld vijf mooie eiken

deuren aantreffen die geld kunnen opbrengen of

oude bakstenen die makkelijk hergebruikt kunnen

worden, geven wij dat aan.” Het studie- en adviesbureau

is ook perfect op de hoogte van bestaande

subsidiemogelijkheden. “Als bedrijven samenwerken

met OVAM en afvalintercommunales kunnen

ze een flinke korting krijgen op de inname van asbest.

Waar een container van 12 m³ vaak tussen

de 1.000 en 1.500 euro kost, dalen deze kosten

tot 150 euro voor dezelfde container”, geeft Van

der Stoelen een voorbeeld.

Kennisnetwerk

Profex is een merk van United Experts, een kennisnetwerk

dat bedrijven met diverse expertises

en complementaire skills samenbrengt. De adviesgroep

heeft ruim 230 mensen in dienst en tientallen

kantoren over heel Vlaanderen en Wallonië.

Door dit uitgebreide netwerk is de afstand tot de

klant altijd kort. Door zijn proactieve houding zag

Profex zijn klantenportfolio de afgelopen jaren

sterk stijgen. Synergie binnen het kennisnetwerk

van United Experts, kan klanten veel kostenvoordelen

opleveren. “Als ik bij een sloopproject ga kijken,

vraag ik altijd door. Zo kunnen wij ook adviseren

in bodemsanering en een ECP- en EPB-rapport

opstellen”, besluit de gedreven Van der Stoelen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

77


SLOPEN & BREKEN

Valérie Smet: “TANA

werkt met een korf, je

kunt van groot naar heel

klein werken. Bovendien maken

zij de sterkste brekers van dit

moment.”(Beeld: smet tana).

Intensieve samenwerking in goede

vriendschap: de klant vaart er wel bij

Intensieve samenwerking in goede vriendschap: de klant vaart er wel bij. Inmiddels beschikt Smet Rental over de grootste voorraad TANA

brekers ter wereld. Onlangs kwam er zelfs de tiende TANA breker bij via Smart Equipment. Een succesnummer binnen de recyclage, maar

dit succes is niet komen aanwaaien. Het begon allemaal zo’n vijf jaar geleden, met een eerste exemplaar.

Tekst Jan Mol | Beeld Smet Rental

We zitten aan tafel in Verrebroek, bij Smet Rental

en praten met Stefaan en Valérie Smet en met Philippe

Potier van Smart Equipment over de historie

achter hun succesvolle samenwerking. Een interessant

verhaal over kansen waarnemen, durf tonen

en vooral vriendschappelijk zakendoen.

De eerste stappen

Ooit is Potier bij Pon begonnen en bewerkte daar

de Beneluxmarkt. “Daar is mijn band met Smet

ontstaan”, opent hij het gesprek. “Smet kocht er

veel materiaal van Komptech. Toen ik later naar

de BIA Groep overstapte, in de rol van directeur

verkoop, kreeg ik Smet wederom als klant. Een

heel prettige samenwerking volgde. Vijf jaar geleden

werd ik echter door TANA benaderd, om

dealer te worden. Daar had ik wel oren naar, maar

ik wilde dat avontuur niet aangaan zonder een

goede servicepartner. Aangezien Stefaan inmiddels

mijn beste klant en goede vriend geworden

was, legde ik hem de vraag voor of zij brood zagen

in het verlenen van service op de TANA machines.

Het antwoord was duidelijk ‘ja’ en zo kon ik mijn

plan voorleggen aan TANA. Ik had dus niet kunnen

starten in deze rol, als Smet er niet geweest

was. De eerste periode heeft Smet toen de service

voor ons gedaan, inmiddels beschikken wij over

een eigen serviceafdeling.” Potier begon met een

eerste TANA machine, waarvoor Smet het servicegedeelte

voor zijn rekening nam. Smart Equipment

was geboren en bleek al snel anders dan de

anderen te zijn. “De samenwerking die we hadden

en nog steeds hebben, mag gerust een echt partnerschap

genoemd worden”, aldus Stefaan Smet.

“Vijf jaar geleden hadden wij vooral voorraad in

machines voor grond- en wegenbouw en de groensector,

maar dankzij Smart Equipment konden we

samen het avontuur aangaan in de recyclage.”

Sterkste brekers

Het duurde niet lang voordat Smet een tweede

TANA breker kocht bij Smart Equipment. Valérie

Smet vertelt: “De laatste vijf jaar zit shredden

en breken enorm in de lift. Het is niet meer van

deze tijd om slechts met één merk te werken, bedrijven

keken dan ook met belangstelling naar ons

programma. Inmiddels is hier nu de tiende TANA

breker geleverd.” Potier voegt toe: “Geen klant in

de wereld heeft dat, zeker niet in de verhuur. Dat

is vooral een grote verdienste van Smet, die zich

enorm inzet voor TANA en TANA zelf, die zeer

flexibele machines levert.” Dat wordt beaamd door

Valérie Smet, die daarover zegt: “TANA werkt met

een korf, je kunt van groot naar heel klein werken.

Bovendien maken zij de sterkste brekers van dit

moment. Daarmee wint TANA het op het gebied

van veelzijdigheid. Smet is dan weliswaar niet merk

gebonden, maar we bieden veel TANA aan, omdat

ze zo goed en makkelijk inzetbaar zijn.”

Inmiddels is hier nu de tiende TANA-breker geleverd.

78 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SLOPEN & BREKEN

De 440DT in volle actie.

‘De samenwerking mag gerust een echt partnerschap

genoemd worden’

Eerst huren, dan kopen

“Ik probeer de driehoek Smet Rental – Smart

Equipment – TANA zo goed mogelijk in stand te

houden”, vervolgt Potier. “Smet Rental biedt de

klant het comfort om eerste te huren en daarna

te kijken of kopen een goede optie is. Dat werkt

zeker en veilig voor de klant.” Een topper is de

TANA 440, waarvan Smet Rental een mix heeft

staan van uitvoeringen met wielen en rupsbanden.

Ook de mobiele elektrische breker heeft zijn

intrede gedaan. Een goede ontwikkeling, meent

Stefaan Smet: “Minder CO 2

-uitstoot en ook binnen

veilig te gebruiken!” Potier vult aan: “Elektrisch

werken is goed voor lange termijncontracten. Wij

verhuren als Smart Equipment nooit rechtstreeks,

ook niet als uitgestelde betaling in een verkoop.

Wie wil huren, is bij Smet Rental aan het beste

adres.” Valérie Smet merkt op dat Smet Rental in

2020 alweer elf jaar actief in verhuur is. “Philippe

is vanaf het begin in beeld geweest. Verhuren is

voor de lange termijn erg fijn.” Stefaan Smet deelt

mee dat hij er prima mee kan leven als uit verhuur

een verkoop voor Smart Equipment volgt. “Zo

helpen we elkaar”, zegt hij tot besluit. Hoe ziet

de toekomst eruit, vragen we. Stefaan Smet antwoordt:

“Binnen nu en vijf jaar zal het gehalte aan

elektrische machines toenemen, de industrie moet

zich voorbereiden op elektrificatie op de werf.

Wij zullen als verhuurder daarin vooroplopen, om

alles makkelijker te maken voor onze klanten.” ❚

Niet alleen een krachtpatser, maar ook nog eens mooi om te zien.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

79


Verhuur van mobiele recyclingmachines.

www.smetrental.be


Smart Equipment, leverancier van:

Brekers, Zeven, Sorteerinstallaties,

(Mobiele) Transportbanden

& Advies dankzij 20 + jaar ervaring.

Smart Equipment BV

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

filip.daniels@smart-equipment.com

M +32 472 463 888

www.smart-equipment.com


SLOPEN & BREKEN

SPECIALIST IN ZEVEN,

MENGEN, BREKEN EN VERKLEINEN

We hebben het al vaker gezegd en geschreven: zonder de juiste uitrustingsstukken hebben graafmachines en laadschoppen weinig nut.

Vandaar dat Tuboma uit Oudenaarde zich meer en meer is gaan toeleggen op de verkoop en verhuur van uitrustingsstukken. Door alle nieuwe

ontwikkelingen profileert deze afdeling zich vanaf nu als Tuboma Buckets.

Tekst en beeld Tuboma

De Gyrustar zeefbak, die behalve zeven ook kan

opscheppen, uitgraven en nivelleren, is één van de

paradepaardjes van Tuboma. Enige tijd geleden

werd daar de Cobra Screener Crusher aan toegevoegd,

niet alleen een opschepzeef, maar ook een

pittige verkleinbak. En sinds kort heeft Tuboma

Buckets ook de Crusher Bucket in het programma,

een innovatieve breekbak die het verwerken van

bijvoorbeeld steen, puin en beton naar menggranulaat

een stuk eenvoudiger maakt. Last but

not least, zien we de toevoeging van het merk

Warzee, bekend van de mengbak en doseersilo.

Cobra screener crusher

De Cobra zeef- en verkleinbakken zijn bedoeld

voor het recycleren van grond, zand, vuil, turf, afvalgrond,

sloopafval, glas, compost en industriële

bijproducten. Opmerkelijk is dat ze ook bevroren

en natte materialen aankunnen. Dat laatste hebben

ze vast te danken aan hun afkomst. Ze komen

namelijk uit de fabriek van Cernos Oy in midden-

Finland, een land met veel water en op gezette

tijden veel ijs en sneeuw. De Cobra lijn kent vier

modelseries, elk bedoeld voor een bepaalde gewichtsklasse

graafmachine of wiellader, schranklader

en verreiker. Het zijn letterlijk veelvraten, die

zowel zachte als harde materialen kunnen verwerken.

Voor het verkleinen van zacht gesteente, of

te grote brokken ander lastig materiaal, draaien

ze hun hand niet om. Op dat punt zien we

meteen, waarom Tuboma naast de vertrouwde

Gyrustar zeefbak nu ook de Cobra lijn zeef- en

verkleinbakken gaat vertegenwoordigen.

Harde of zachte materialen

De Gyrustar zeefbakken zorgen er met hun flexibele

polystars voor, dat bij het scheiden de grote

stukken niet worden vermalen. Een gunstige

eigenschap bij het zeven van teelaarde. Bij de

Cobra series is verkleinen van allerhande materiaalstromen

juist een essentieel onderdeel van hun

recycleervermogen. Ziedaar het grote verschil tussen

beide merken. De Cobra series maken gebruik

van een viertal verschillende rotorbladen. Het

Vierster rotorblad is bedoeld voor het uitzeven

van stenen of harde restmaterialen. Het Crushing

blad verkleint met gemak glas, gips, keramiek of

andere zacht gesteente in een fractie van 10 tot

40 mm. Het Crushing Hamer type is de grovere

variant van het Crushing blad voor verkleinen van

halfharde of geklonterde materialen. De Mixdrum

is speciaal ontworpen voor bodemverbetering, om

kleigrond, leem, compost, turf optimaal te mengen

met een bindmiddel of andere grondsoorten.

Crusher Bucket

De Crusher Bucket is een echt staaltje toptechniek.

Er zijn vier verschillende types voor diverse

klassen graafmachines en met verschillende

capaciteiten. Puin wordt opgeschept met de

82 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SLOPEN & BREKEN

tapse bak en zodra de machinist de hydraulische

functie aanzet, wordt het op de ingestelde fractie

gebroken, waarbij nazeven overbodig is. Hij

werkt als een kaakbekkenbreker met een vaste

en een bewegende brekerplaat. Uniek is dat de

kettingaandrijving in een vetbad zit, hij met een

overdrukventiel wordt afgezekerd en standaard

een lekolie-eliminator heeft.

Mengbak en doseersilo

Warzée SA uit Hamois is een innovatieve fabrikant

van handige machines voor de agrarische en

bouw/gww-sector. De mengbak is bedoeld voor

het zonder te blokkeren homogeen mengen van

kleverige en/of grove materialen (tot 100 mm). Hij

is te koppelen aan graafmachine, wiellader, verreiker,

kniklader of miniloader en biedt een bodem- of

zij-uitworp en een aparte zijgoot. De mengbakken

zijn in tien uitvoeringen leverbaar, met een mengcapaciteit

van 150 tot 4.000 l inhoud. De Warzée

doseringssilo is speciaal ontworpen om kalk,

cement of andere droge bindmiddelen te doseren

in de mengbak. De silo heeft een inhoud van 2

m³ en is perfect om bindmiddelen in big bags te

verwerken. De scherpe punt in de trechter scheurt

de big bag open. De doseerinstallatie is op een

slee gemonteerd en daardoor overal te plaatsen. ❚

‘De Cobra zeef- en verkleinbakken zijn

letterlijk veelvraten, die zowel zachte als

harde materialen kunnen verwerken’

TUBOMA BVBA | Gentstraat 198 | 9700 OUDENAARDE

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

83


SLOPEN & BREKEN

TRAAGDRAAIENDE VOORBREKER

voor een efficiëntere sorteerlijn

Grofvuil en bouw- en sloopafval is zeer divers samengesteld. Dit zorgt voor zeer uiteenlopende uitdagingen voor recyclagebedrijven. Voor

een optimale sortering en het vermijden van blokkages in een sorteerlijn, wordt een traagdraaiende voorbreker ingebouwd. Hij zorgt ervoor

dat grove delen net genoeg verkleind worden, zodat ze vlot manueel of automatisch kunnen worden gesorteerd. Belangrijk bij het voorbreken

is het vermijden van te veel fijne delen. Door de juiste keuze van de werktuigen op de rotoren wordt het aandeel aan fijne delen maximaal

vermeden. Eind vorig jaar ontwierp Haas een compleet nieuwe setting specifiek voor het nog beter verwerken van bouw- en sloopafval.

Tekst en beeld Lybover

Mobiele en statische voorbrekers van Haas Recycling.

84 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SLOPEN & BREKEN

‘Naast het verwerken van bouw- en sloopafval, kunnen tal

van andere producten probleemloos worden verkleind’

Lybover RECYCLING organiseert demo tours om de Haas Tyron te testen op het materiaal van de klant.

Lybover RECYCLING verdeelt exclusief in de Benelux

de producten van Haas Recycling met onder

andere de Tyron voorbreker. Dit is een traagdraaiende

dubbelrotor voorbreker. Beide rotoren kunnen

van diverse werktuiguitvoeringen voorzien worden.

Lybover kiest dit samen met de klant, afhankelijk

van het te verwerken materiaal en het gewenste

eindproduct. Beide rotoren kunnen onafhankelijk

van elkaar worden geregeld in draairichting en

snelheid. Dit zorgt ervoor dat de meest uitdagende

producten perfect worden verwerkt. Matrassen

en tapijten vormen dus geen uitdaging meer en

worden eenvoudig verkleind. Naast het verwerken

van bouw- en sloopafval, kunnen natuurlijk tal van

andere producten probleemloos worden verkleind.

Denk hierbij aan industrieel afval, huishoudelijk

afval, afvalhout, groenafval maar ook aan PVC en

aluminium profielen net als geperste pakketten

blikjes. Te veel om op te noemen. Lybover RECY-

CLING organiseert regelmatig demo tours waarbij

op diverse locaties de Haas Tyron wordt getest op

het materiaal van de klant. Hierbij ziet de klant direct

welk eindproduct hij verkrijgt.

Drie groottes in functie van

capaciteit

De Haas Tyron bestaat in drie groottes, namelijk

1.500, 2.000 en 2.500 mm rotorlengte afhankelijk

van de gewenste capaciteiten. Mobiel worden

ze aangedreven door een zuinige en betrouwbare

Scania diesel. In statische opstelling worden ze

elektrisch aangedreven. Via het webportaal ziet

de klant in real-time de toestand van de breker.

Meldingen zijn via het portaal ook zichtbaar waardoor

de servicedienst van Lybover de klant snel

en gericht kan ondersteunen. Lybover RECYCLING

is exclusief verdeler van Haas Recycling in de

Benelux. Haas Recycling bouwt zowel mobiele als

statische voorbrekers en hamermolens. Lybover

RECYCLING en Haas Recycling combineren hun

ervaring en bouwen zo complete turnkey oplossingen,

mobiel of statisch. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

85


SLOPEN & BREKEN

BELGISCHE STOFBESTRIJDER VEROVERT DE WERELD

DANKZIJ MISTGORDIJN VAN MICRODRUPPELS

BOUWPLAATS STOFVRIJ

Ook te gebruiken in de recyclage.

Een goedlopend bedrijf dat onder andere transportbanden voor de bulkindustrie produceerde. Zo begon het allemaal voor Mikro Savic.

Soms leverden ze daar sproei-installaties bij om stofoverlast tegen te gaan. “In 2005 vroeg een klant me een probleem op te lossen. Na lang

nadenken en met het ontwerp van de welbekende skikanonnen in mijn achterhoofd, leidde dat tot een prototype van de Spraystream”, vertelt

Savic, die met Savic Engineering nu wereldwijd vernevelingssystemen levert.

Tekst Armand Landman | Beeld Savic Engineering

En allang niet meer alleen voor de bulkindustrie.

De sloop- en recyclagebranche is ondertussen

een goede klant. Maar zelfs het tennistoernooi

Australian Open werkt met de vernevelingsinstallaties

van Savic om het publiek te koelen. “Het

is zeer divers”, beaamt Savic die is opgeleid tot

ingenieur en piloot. “In het begin was het pionierswerk,

maar zo langzamerhand zien overheden

en bedrijven dat stofbestrijding belangrijk is.

Mede vanwege gezondheidsredenen wordt het

bij slopen en breken steeds vaker voorgeschreven.

En zonder ons op de borst te kloppen, wij

maken de beste machines om stof te bestrijden.

Die stelling durf ik wel aan. We zijn zo ongeveer

de enige producent van vernevelingssystemen die

deze specifieke conische vorm maken en bovendien

van composiet. Dat betekent dat de machines

ongevoelig zijn voor corrosie, weinig wegen

en geluidsabsorberend zijn.” Savic heeft inmiddels

een verdelernetwerk in maar liefst 35 landen

en timmert van Azië tot Amerika aan de weg.

Mistgordijn

De Spraystream is een vernevelingsmachine die

een mistgordijn van microdruppels produceert

voor stofbestrijding op open terreinen of in gesloten

ruimtes. Met de Spraystream technologie

worden stofdeeltjes uit de lucht geabsorbeerd

door een mist van microdruppels. Daarna vallen

deze neer op de grond. De lucht wordt letterlijk

gewassen. De gepatenteerde vorm van de kegel

- te danken aan Savic’ kennis van aerodynamica,

mede ingegeven door zijn opleiding tot piloot -

zorgt voor een maximale worp met een minimum

aan vermogen, water en geluid. “Ook al door

het hoogperformante, zelf ontworpen nozzlesysteem,

in combinatie met de recentste ventilatortechnologie”,

legt Savic uit. “De systemen zijn

bovendien gebruiksvriendelijk omdat ze 360°

kunnen roteren en op afstand kunnen worden

bediend. Tal van opties zijn beschikbaar om de

machine aan de meeste klantenwensen te laten

voldoen. Zo zijn de units met een wielset of een

hijsbeugel eenvoudig op de site te verplaatsen.”

Thuisbasis

Ondanks de wereldwijde expansie blijft België

voor Savic de thuisbasis. “We produceren en assembleren

hier. Ook al betekent dat, dat we niet

de goedkoopste zijn, we gaan voor topkwaliteit.”

Mede door de veelzijdigheid van Savic Engineering

volgen innovaties elkaar snel op. “99,5%

van wat we maken heeft met watertechniek te

maken. Verneveling, stofbestrijding, maar ook

86 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SLOPEN & BREKEN

geurbestrijding en koeling zijn onze corebusiness”,

legt Savic uit. “We hebben zelfs meegeholpen

bij het aanleggen van een tropisch regenwoud

in Dubai. Want niet alleen leveren we een

volledige range aan standaardmachines, we blijven

ook op maat gemaakte installaties bouwen,

helemaal toegespitst op de wensen van de klant.

Daar zijn we zeer sterk in.”

Bewustwording gezond werken

Misschien wel mede door het pionierswerk uit

de beginjaren ziet Savic de mindset in België

en Nederland veranderen. “Er is meer bewustwording

over gezond werken. Onder druk van

Europese regels, maar ook gepusht door lokale

overheden. Dat maakt dat stofbestrijding vaker

wordt voorgeschreven. En daar plukken wij

de vruchten van. Want stofbestrijding is meer

dan met een tuinslang de boel nathouden. De

Spraystream zorgt er juist voor dat met minimaal

vermogen zo’n groot mogelijk oppervlak

verneveld wordt. En bovendien met zo weinig

mogelijk water en energie en precies de juiste

druppelgrootte.” ❚

Spraystream houdt sloopsite stofvrij.

‘Maximale worp

met een minimum

aan vermogen,

water en geluid.

Breekinstallaties

Naast de Spraystream produceert Savic Engineering ook de Jet-Zone. Dat is een gepatenteerde

technologie voor stofbestrijding bij breekinstallaties. Hierbij worden microdruppels onder

hoge druk rechtstreeks in de breekkamer geïnjecteerd, wat in een spectaculaire stofreductie

over de volledige brekerlijn resulteert. Savic: “De verstopvrije injectoren zijn ontworpen om

de destructieve krachten in de brekerkamer te weerstaan. Maar er zijn ook opbouwinjectoren

beschikbaar . Jet-Zone heeft tal van voordelen: een uitstekende stofreductie aan de stofbron

zelf, uiterst laag waterverbruik, onderhoudsvrije injectors, gemakkelijk te implementeren in de

machine of als opbouwkit verkrijgbaar: Plug & Spray.”

Jet-Zone gekoppeld aan breekinstallatie.

Stofvrij met zo weinig mogelijk water en energie.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

87


Afvalkosten besparen –

met HSM balenpersen!

Het maakt niet uit welk materiaal u

moet verwerken, welke hoeveelheid

en wat de plaatselijke situatie is −

bij HSM vindt u altijd het meest

geschikte product.

Betrouwbaar

Energie-efficiënt

KG

Baalgewicht tot 1250 kg

HSM GmbH + Co. KG

benelux@hsm.eu

www.hsm.eu

SCRAP AND DEMOLITIONTOOLS Oranjelaan 35

2382 PK Zoeterwoude

www.demtech.eu

Tel. 071-581 00 00

Als productie een rol speelt in uw processen


‘De beste zeefmachine is

maar zo goed als zijn uitrusting’

De officiële normen bepalen de gewenste specificaties bij aggregaten, granulaten en zeefzand. Maar hoe kom

je tot die vereiste specificaties? Mijns inziens is de beste zeefmachine maar zo goed als zijn uitrusting en de

juiste zeefmedia zijn daarin cruciaal.

Tekst Kurt Longueville

Het lijkt evident, maar op regelmatige basis worden er vragen

gesteld over de juiste zeefmedia voor een welbepaalde

toepassingen. Ook zijn er klanten die structurele problemen

hebben met de plaatsing ervan. De keuze van de zeefmedia

is belangrijk en dus is het belangrijk u niet te beperken tot 1

vaste set zeefnetten. Probeer een verscheidenheid aan netten,

die u al naargelang materiaaleigenschappen of weersomstandigheden

kan inzetten.

Trek netten nog eens aan

Naast het type zeefnet is ook veel winst te boeken op gebied

van plaatsing en onderhoud. Voor het spannen van

een zeefdek zijn er geen vaste richtlijnen, maar bij zeefdraad

dikker dan 3 à 4 mm zijn er zelden breuken door

overspanning. Na een uur werken met de zeefmachine trek

je de netten nog eens aan, om zeker een gelijkmatige spanning

te bekomen. Gebruik steeds bouten en geen ‘wedges’

of springveren om de bouten aan te draaien.

Reinig de zeefbox voor een

regelmatig spannen

De zeefbox zeker goed reinigen alvorens je de zeefmedia

plaatst, om goed te kunnen inhaken en regelmatig over

breedte of lengte te kunnen spannen. Controleer bij het bovendek

of de klemplaten de netten niet overlappen (problemen

door onvoldoende spanning). Kijk ook of het net rust

op het hoekprofiel van de zeef (onvoldoende spannen en risico

op opentrekken van de haak). Zorg voor de juiste haak

die past op de treklat/haak van jouw zeefmachine. Neem

bij dunnere draaddiktes < 3 mm een in plaatstaal gewikkelde

haak. Bij het vervangen van de zeefmedia steeds de

rubbers vervangen, zodat je het net gebogen kan spannen

op het dek (kies voor een zeefmachine met een gebogen

zeefprofiel). Zo niet, dan trillen de draden kapot tegen het

zeefframe en krijg je open gaten.

Overweeg flexnetten

Er valt nog veel te vertellen over het gebruik en onderhoud

van zeefmedia, maar bij alle tips en tricks heb ik

nog één ultieme tip voor de mobiele brekers die met een

opgebouwde nazeef werken: overweeg flex-netten! Dit zal

lijden tot een zichtbare productietoename ten opzichte

van de klassieke geweven netten. Sommige toepassingen

kunnen een ander zeefprincipe vereisen zoals ‘spanwellenzeef’,

‘sterrenzeef’ … Als u vragen heeft over uw toepassing

of zeefmedia, laat het ons weten, u zal versteld

staan hoe een visueel rapport of trilanalyse van uw toepassing

tot betere resultaten kan leiden. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 89

.eu


00020821001 TRAMAC NV.indd 1 17-02-20 09:15

HUYLEBROECK PRO

ZEEFMACHINE VERHUUR

Verhuur zonder of met bediening

Recente machines

Technisch advies

Eigen hersteldienst

Mini-, schud- en trommelzeven

WWW.HUYLEBROECK.PRO • 0498 77 57 19

info@huylebroeck.pro • Wielrijdersstraat 21 • 2660 Antwerpen


ZEVEN

ONTZORGEN

met zeefmachines voor verhuur

Powerscreen warrior 800 – een terrein na de afbraakwerken afzeven.

Het transporteren en in gebruik stellen

van een zeefmachine is een hele klus. Met

Huylebroeck.PRO verdwijnen deze zorgen

als sneeuw voor de zon. Het bedrijf verhuurt

allerhande zeefmachines in Vlaanderen en

ziet het cliënteel sterk toenemen.

‘Door een goede inzet van de juiste

zeefmachines kunnen bedrijven kosten

beperken en meer winst genereren’

Tekst en beeld Huylebroeck.PRO

“Service staat bij ons voorop”, stelt Jef Huylebroeck,

eigenaar van Huylebroeck.PRO dat zeefmachines

verhuurt over heel België. “Wij gaan kosteloos voor

de klant op werven kijken om te adviseren welke

zeefmachines en bijbehorend materiaal er nodig

is.” Door de expertise en de goede service slaagde

het familiebedrijf er de laatste jaren in het klantenbestand

flink uit te breiden. Gemeenten, intercommunales,

grondwerkers, wegenbouwers, particulieren,

composteringsbedrijven: iedereen weet de weg

te vinden naar Huylebroeck.PRO. De onderneming

met standplaats Antwerpen heeft een hele rits aan

zeefmachines, die ingezet kunnen worden voor diverse

werkzaamheden.

Terex Finlay 883+ als pronkstuk

De laatste nieuwe investering en pronkstuk van het

machinepark is misschien wel de Terex Finlay 883+,

uitgerust met een vingerzeefdek. Dat zorgt ervoor

dat grove stukken gebroken worden en op de zeefband

belanden. Hierdoor kan een hoog rendement

gehaald worden en een schoon product afgeleverd

worden. De zeefmachines, die voor een periode

naar wens gehuurd kunnen worden, resulteren in

het optimaal eindproduct voor de klant. De ervaring

en toewijding van de eigenaar en bedrijfsleider

is daarbij zeer belangrijk. Elk project is immers

uniek en vereist een op maat gemaakte aanpak.

Huylebroeck groeide op in het tuinaanlegbedrijf

van zijn ouders (Huylebroeck Tuinaanleg). Gedurende

zijn opleiding aan Thomas More in Geel raakte

hij gepassioneerd door zeefmachines en recyclage.

De ondernemer heeft ervaring in het aanleggen

van publieke infrastructuur en heeft hierdoor ruime

ervaring in het recycleren van materialen opgebouwd.

“Wegenbouwbedrijven kunnen rekenen op

deskundige advies betreffende de materiaaleisen

volgens Standaardbestek 250. De ideale configuratie,

daar gaan we voor!”

Zeefmachines zonder of

met bediening

Ook klanten die zelf over zeefmachines beschikken,

weten de weg naar het verhuurbedrijf van

zeefmachines te vinden. “Vaak hebben deze

klanten capaciteitstekort, of moeten van te ver

komen. Door het aan ons uit te besteden hebben

ze ook geen zorgen over het transport en de

ingebruikstelling”, verklaart Huylebroeck. Naast

het machinepark, is er een breed gamma aan

zeefnetten en trommels op voorraad. Ze kunnen

hierdoor altijd tegemoetkomen aan de vraag van

de klant en zeefmachines zonder wachttijden op

locatie aanleveren. Alhoewel verhuur en advies

en expertise de hoofdmoot is van het bedrijf, kan

er ook bediening voorzien worden. Een recent

project dat met succes werd uitgevoerd, was het

zeven van een spoorwegbedding. Door de stenen

te scheiden van grond, plastic, hout en andere

restproducten, slaagde Huylebroeck.Pro erin om

een hernieuwd ballast af te leveren. Voorheen

werd de vervuilde ballast afgevoerd, maar door

het te zeven kan het hergebruikt worden. “Door

een goede inzet van de juiste zeefmachines kunnen

bedrijven kosten beperken en meer winst

genereren”, besluit Jef Huylebroeck. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

91


ZEVEN

UITGEBREID DEMOTERREIN EN VEEL MACHINES OP VOORRAAD

COMPLETE LIJN VAN SCHUDZEVEN

MET MOGELIJKHEID TOT MAATOPLOSSINGEN

Wat begon met slechts één model groeide uit tot een heuse lijn van schudzeven. De FleXiever zeefmachines van SMO worden sinds 2010

gebruikt door onder meer grondverwerkers, tuinaannemers, verhuurbedrijven, bodemonderzoek, scholen, groendiensten en zelfs particulieren.

Een uitgebreid demoterrein, de mogelijkheid om uit voorraad te leveren en het kunnen leveren van maatoplossingen maken een

bezoek aan Eeklo de moeite meer dan waard.

Tekst Armand Landman | Beeld SMO

Het productgamma van de Vlaamse machinebouwer

omvat ondertussen meer dan zeventien verschillende

modellen. “De corebusiness van SMO

is echter machinebouw op maat”, stelt Michael de

Craene. “Zo hebben wij in het verleden al installaties

gebouwd voor het zeven van vlas, katoenzaad,

non-ferro metalen, gipskarton en op baggerpontons.

Mocht een standaard FleXiever te veel afwijken

van wat ideaal is voor een klant, dan maken we

hem op maat. Samen met één van onze ervaren projectingenieurs

kijken we dan wat u precies wenst

en dan wordt er meestal een voorstudie uitgevoerd

waarbij er een prijs en concept worden bepaald.”

Nieuw op de markt

De Craene is bijzonder trots op de SKID 2 fracties

zeefmachine die pas enkele maanden op de

markt is. “Die heeft één transportband voor de

afvoer van de afgezeefde grond en valt op door

het feit dat de zeefbox hydraulisch omhoog gezet

kan worden. Het belangrijkste voordeel is dat de

machine hierdoor onder een hoogte van 4 m blijft

tijdens het transport en dat er tegelijkertijd een

hoger - en dus groter - stortvlak gecreëerd wordt

tijdens het afzeven”, legt De Craene uit. Vanaf

maart kan de machine op het eigen demo-terrein

van SMO worden getest.

Ideale machine voor kleine

zeefwerken op beperkte ruimte

Of neem de MS Trailer van FleXiever. Dat is een

Mini Screener, gemonteerd op het chassis van een

aanhangwagen (680kg) en daardoor de ideale

machine voor kleine zeefwerken of zeefwerken

op beperkte ruimtes. De Craene: “Wegens zijn originele

ontwerp is de MS Trailer vooral geliefd bij

hoveniers en verhuurbedrijven, omdat de machine

heel compact en gebruiksvriendelijk is.” In ‘rijmodus’

staat de machine in de lengterichting van de

De Flexiever MS Trailer.

aanhangwagen. Wanneer er gezeefd moet worden

draait de Mini Screener 90°, waardoor de grove

en fijne fractie via de 2 m lange transportband

links en rechts van de aanhangwagen landt en er

zo altijd een vrije doorgang gecreëerd wordt. Voor

de banden worden er rijplaten geplaatst zodat het

materiaal makkelijk kan verwijderd worden.

Europese goedkeuring voor de weg

Afgelopen jaar paste SMO de mobiele modellen

FleXiever Mobile en FleXiever Conveyor aan,

92 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


ZEVEN

‘Levertijden zijn er

voor de meeste

modellen niet’

zodat deze nu Europees is goedgekeurd

voor het rijden op de openbare weg. De

SKID modellen blijven bovendien allemaal

binnen de 4 m transporthoogte wat er voor

zorgt dat alle mobiele machines geen speciaal

transport vereisen. Een ander punt

waarmee Flexiever zich onderscheidt is het

eigen demoterrein in Eeklo, dat dit jaar flink

wordt uitgebreid. In Eeklo kunnen potentiële

klanten twaalf verschillende machines

eigenhandig testen. “Mensen mogen zelf

de zeefmachines beladen met onze 3 of 15

tons kraan”, zegt De Craene. “Of ze komen

langs met eigen specifiek materiaal dat we

hier dan ook kunnen testen. Zodoende weet

de klant 100% zeker of hij een goede investering

gaat maken.”

Direct leverbaar

Verder heeft Flexiever momenteel 35 machines

op voorraad die klanten direct kunnen meenemen

en zijn er nog 25 in productie. “Levertijden zijn er

voor de meeste modellen niet”, zegt De Craene.

“En als klanten een maatoplossing wensen, is er

altijd een ingenieur beschikbaar om samen aan

een oplossing op maat te werken. Ook in dat geval

kunnen we heel snel aan de slag. Als fabrikant

en één-op-één verkoper hebben we heel wat ervaring

en kennis opgedaan de laatste jaren. Daar

kunnen ‘normale’ dealers niet aan tippen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

93


www.bollegraaf.com • info@bollegraaf.com


ZEVEN

Tijd en geld uitsparen

met efficiënte sorteeren

aanvulbakken

Opvulbakken spelen een cruciale rol bij de aanleg van pijp- en nutsleidingen over de hele

wereld. Wat die van REMU zo speciaal maakt is dat ze niet enkel tijd maar ook geld besparen.

Door hun duurzaamheid en veelzijdigheid om te presteren in ook moeilijke omgevingen.

Voor meer informatie kan u bij Tramac terecht.

Tekst en beeld Tramac

Het gamma zeefbakken is verder aangevuld met

PADDING bakken; deze serie opvulbakken bestaat

uit drie modellen; de PD 3160 voor klasse

35 ton graafmachines, de PD 2160 voor klasse

25 ton en de bestaande EX 140 voor klasse 20

tonners. Krachtige rechtstreeks aangedreven motoren

voor elke rotor helpen om het vermogen

gelijkmatiger te verdelen en een Hardox chassis

geeft deze bakken de extreme duurzaamheid en

veelzijdigheid die nodig zijn om efficiënt te presteren

in gebieden met harde (bevroren) en kleverige

klei, lei- en zandsteen, gips, zandgrind en

tal van andere materialen voor het opvullen van

greppels bij pijp-, nuts-, riool- en waterleidingen.

Of andere specifieke industriële toepassingen.

Ter plaatse zeven: altijd voldoen

aan de specifieke eisen

Bij gebruik voor opvulling of het vullen van de geul

bij een pijpleiding, kan het bestaande materiaal ter

plaatse worden gezeefd met een REMU bak, waardoor

het niet nodig is om op off-site materialen

een beroep te doen. De methode voor het opvullen

van leidingen vereist meestal dat de operator elke

kant van de pijp afwisselt, waardoor het gezeefde

materiaal de leegtes onder de pijp kan opvullen

en eveneens schade aan de coating op de pijp

(door vallende stenen) kan voorkomen. De meeste

projecten hebben een specifieke vereiste voor de

granulometrie die nodig is om de geul op te vullen

en de leiding te bedekken. Met REMU zeefbakken

kunt u bij elk project voldoen aan de specifieke

eisen qua materiaalgrootte voor het opvullen van

leidinggreppels, dankzij de vele configuraties en

beschikbare spacings en diktes van de messen.

‘REMU opvulbakken hebben schrapers die

ervoor zorgen dat kleverige materialen zonder

storing door de messen blijven draaien’

Sorteer- en opvulbakken die

zichzelf al bewezen hebben

In de Rockies (Colorado) werd deze opvulbak PD

3160 gebruikt om een stroomdistributielijn op

een skihelling aan te vullen, waardoor het niet

langer nodig was om zware vrachtwagens met

materiaal de verraderlijke weg op te sturen. In

de steile, rotsachtige heuvels van West-Virginia

werd de opvulbak EX 140 gebruikt om een grotediameterleiding

die aardgas naar de eindconsumenten

zou transporteren te bedekken en aan

te vullen. De aannemer bespaart tijd, dankzij de

snelheid en efficiëntie van de bak. In de bevroren

en onvoorspelbare heuvels in Missouri, waar modderige

en kleiachtige grond zich afwisselt met rotsen,

werd een opvulbak PD 3160 gebruikt om een

leiding op een oudere gaspijplijn te vervangen.

Vanwege de plakkerige aard van de materialen in

Missouri hebben de meeste andere oplossingen

moeite met dit soort materialen / grond. REMU

opvulbakken hebben schrapers die ervoor zorgen

dat deze kleverige materialen zonder storing door

de messen blijven draaien, waardoor de aannemer

op zijn beurt blijft voort werken zonder machine-uitval.

REMU opvulbakken spelen een cruciale

rol bij de aanleg van pijp- en nutsleidingen

over de hele wereld, waardoor aannemers niet

enkel kostbare tijd maar ook geld besparen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

95


SMEERSYSTEMEN

VRAAG NAAR SMEER-, BLUS-

EN OVERDRUKSYSTEMEN STIJGT

De vraag naar smeersystemen en blusinstallaties neemt sterk toe in de recyclagewereld. Dat stelt AMC vast. Bedrijfsleider en eigenaar David

Cooninx schetst de voordelen.

Tekst en beeld AMC vetsmeringen

Automatische Smeersystemen door AMC.

Algemene Mechaniek Cooninx (AMC) levert, monteert en onderhoudt smeer-,

blus- en overdruksystemen. Onder zijn klanten tal van sloop-, grondverzet-, en

recyclagebedrijven. AMC, met hoofdkwartier in Belgisch Limburg, monteert

en repareert sinds 2007 door de hele Benelux. Na de oprichting volgde een

snelle groei. Momenteel installeert het bedrijf nu zo’n 300 systemen op jaarbasis.

Kenmerkend voor het werk van AMC is de kwalitatieve montage en

perfecte afwerking. Doordat de bedrijfsleider zelf dagelijks onderweg is voor

installaties, behoudt hij veel voeling met de sector.

Voordelen automatische smering

Automatische smeersystemen hebben als voordeel dat de machine dynamisch

(in werkende toestand) gesmeerd wordt. Hierdoor wordt het vet

beter verspreid en geraakt er geen vuil in de lagers of pennen en bussen.

Met het juiste vet en dosering vormt het vet een afdichtingskraag aan de

buitenzijde van de lagers zodat het binnendringen van stof, vuil en zand

wordt vermeden. Daarnaast wordt met een automatisch smeersysteem materieelstilstand

vermeden wat minder tijdsverlies en extra kosten met zich

meebrengt. AMC werkt veel met het Italiaanse merk ILC. “Dit systeem is

qua standaardopties het meest veelzijdig”, stelt Cooninx. De voordelen zijn

legio: standaard is de pomp voorzien van laagmelding, een rotatiealarm,

een vuilfilter en een manometer voor visuele controle. Daarnaast heeft hij

een groot reservoir van 4 kg. Verder kan de pauze en smeertijd per minuut

ingesteld worden, wat een preciezere afstelling mogelijk maakt. Cooninx

benadrukt dat AMC als onafhankelijk bedrijf ook andere merken in zijn

portfolio heeft.

Overdrukcabines en brandblussystemen

AMC is eveneens op andere vlakken actief in de sloop- en recyclagesector.

Zo installeert het bedrijf overdrukcabines en brandblussystemen. De vraag

naar overdrukcabines is het grootst in Nederland, waar de wetgeving het ge-

96 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SMEERSYSTEMEN

Automatisch brandblussysteem door AMC.

bruik ervan verplicht stelt. “Hierbij werken wij samen met Ventox, één van

de grootste leveranciers van overdruksystemen”, zegt Cooninx. Ook de vraag

naar brandblussystemen is op het moment booming. Zo krijgt AMC bijvoorbeeld

veel aanvragen voor de installatie op shredders en wielladers. Het bedrijf

heeft een uitgebreide ervaring met blussystemen in machines waarvan

een hoge inzet en belasting wordt gevergd. Het heeft klanten in de overslag

en recyclage. Cooninx: “Als deze machines tijdens het werk of na een lange

dienst worden geparkeerd zijn hitte, restdruk en kortsluiting factoren die nog

geruime tijd na stilstand een brand kunnen veroorzaken. De mechanische

werking van een automatisch brandblussysteem zorgt ervoor dat 24/7 de

brand binnen enkele seconden wordt gedetecteerd en geblust.” Op deze manier

kan de schade tot een minimum beperkt blijven. ❚

‘Hitte, restdruk en kortsluiting

zijn factoren die nog

geruime tijd na stilstand een

brand kunnen veroorzaken’

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

97


GROTE VOLUMES

HOUTAFVAL BETROUWBAAR

SHREDDEREN

“Door de brede trechter van de TG9000 (diameter van 4 m),

die toch vrij uniek is, kunnen we bijzonder flexibel zijn in de

materialen die we verwerken.”

Recycleren is geen optie in onze huidige maatschappij, het is een noodzaak. Heel wat materialen kunnen nog een nuttig tweede leven gaan

leiden en zo de druk op onze planeet verminderen. Dat is wat Vandewiele Recycling elke dag in de praktijk brengt vanuit zijn twee vestigingen

in Gistel en Wervik, maar evengoed ter plaatse bij klanten. Hout, groenafval, voedingsafval … worden er volgens de regels van de kunst

verwerkt. Het bedrijf rekent daarvoor op de immer betrouwbare machines van Vermeer. Recent nog kwam een Vermeer TG9000 de rangen

versterken voor extra capaciteit.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Vandewiele Houtrecycling

Vandewiele Recycling ontstond in 2000 onder

de drijfkracht van Günther Vandewiele. In geen

tijd wist het bedrijf zich een naam op te bouwen

in het shredderen van groen- en tuinafval. Echtgenote

en medezaakvoerster Vanessa De Vinck:

“Ons uitgangspunt is voor elke opdracht dezelfde:

steeds de best mogelijke oplossing zoeken om

het materiaal een tweede leven te geven. Als

biomassa, compost, basisgrondstof voor de spaanderplaatindustrie

… We trachten alle houtafval

voor 100% te recycleren en er een nieuwe nuttige

toepassing voor te vinden.” Vandewiele Recycling

beschikt daarvoor over twee aanleverterreinen, in

Gistel en in Wervik, samen goed voor 7 ha. “Daar

worden vooral kleinere hoeveelheden materiaal

aangeleverd. Het gros van het volume verkrijgen

we eigenlijk door op verplaatsing bij de klant aan

de slag te gaan.”

Robuust karakter

Dat alles vraagt om een sterk team. Vandewiele

Recycling kan vandaag rekenen op veertien medewerkers.

Maar het vraagt ook om machines

die enerzijds een groot volume aankunnen en

zich anderzijds vooral bewijzen als betrouwbare

werkkrachten. Al sinds 2002 doet Vandewiele

Recycling daarom een beroep op de machines

van Vermeer. “Het robuuste karakter van deze

machines is hun grootste troef. Ze zijn van Amerikaanse

makelij en zodanig kwaliteitsvol ont-

98 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Al sinds 2002 doet Vandewiele Recycling een beroep op de machines van Vermeer om het materiaal zo

efficiënt mogelijk te verwerken, ter plaatse bij klanten.

‘Het robuuste karakter van deze machines is hun

grootste troef. Die betrouwbare werking is ook voor ons

een belangrijk visitekaartje’

worpen dat we weinig stilstand door machineproblemen

kennen. Aangezien onze machines

ter plaatse bij de klant worden ingezet, is het

cruciaal dat het materiaal zo efficiënt mogelijk

verwerkt wordt. Die betrouwbare werking is

ook voor ons een belangrijk visitekaartje”, vat

De Vinck samen.

Uitstekende service

Hetzelfde kan gezegd worden over de samenwerking.

De Vinck: “We werken al jaren goed samen.

De machines presteren naar wens en ook de service

is prima. Het voordeel van steeds voor hetzelfde

merk te kiezen is dat we de technologie zelf al

een stuk in de vingers hebben nu. Onze machinisten

kunnen bijvoorbeeld kleine herstellingen zelf

uitvoeren. Of ze kunnen in geval van een groter

probleem de technici van Vermeer perfect aansturen,

zodat ze de juiste reserveonderdelen mee hebben

en we in geen tijd weer aan de slag zijn.” ❚

Meer flexibiliteit

Door de groei die Vandewiele doormaakt, was

er recent nog nood aan een nieuwe toevoeging

aan het machinepark. Die moet helpen om meer

capaciteit te creëren en de logistiek verder te

optimaliseren. De Vinck legt uit: “Vroeger gingen

machines vanuit ons depot opdrachten over

heel het land gaan vervullen. Door de sterkte

in de breedte kunnen we nu een machine per

regio beschikbaar houden voor onze klanten.

Dat betekent een betere service, maar ook een

lager logistiek kostenplaatje omdat we geen onnodige

verplaatsingen maken.” Vandewiele Recycling

koos voor de Vermeer TG9000. Niet het

eerste model van dit type dat zijn opwachting

maakt. “Door de brede trechter (diameter van 4

m), die toch vrij uniek is, kunnen we bijzonder

flexibel zijn in de materialen die we verwerken.

Boomstammen, wortels, klein materiaal … deze

machine zet overal zijn tanden in met een hoog

rendement en een hoge capaciteit. We zijn er bijzonder

tevreden over”, aldus De Vinck.

Door de jarenlange samenwerking hebben de machinisten van Vandewiele Recyling de besturing

van de TG9000 van Vermeer goed in de vingers en kunnen ze ook zelf kleine herstellingen uitvoeren.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 99

.eu


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

‘De laatste drie jaar is de mentaliteit

aan het omslaan. Recyclaat is nu een

verkoopargument en er is een expliciete

vraag naar post-consumer afval’

De grenzen van recyclagetechnieken worden steeds verder gelegd. Dat is positief want je kan meer afval een tweede leven geven.

Maar je moet tegelijk de zware investeringen in nieuwe machines en extra capaciteit kunnen dragen, anders mis je de trein.

100

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

KUNSTSTOF RECYCLAAT,

VAN MINDERWAARDIG NAAR VERKOOPARGUMENT

Kunststoffen en de recyclage van kunststoffen zijn een hot topic vandaag. Maar ook toen de circulaire economie nog niet aan de orde was,

legde RAFF Plastics zich al toe op deze materie. Caroline Van der Perre vertelt het verhaal van het bedrijf dat haar vader opgericht heeft en

hoe ze zelf de sector heeft zien evolueren.

Tekst Valérie Couplez | Beeld RAFF Plastics

Van de nood een deugd maken. Dat deed Raf Van der Perre toen zijn handelszaak

voor PVC compounds en granulaten in Londerzeel in vlammen opging.

Hij bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar PVC afval om toch

dezelfde kwaliteit granulaten te kunnen maken, zonder dure virgin materialen

te moeten aanschaffen. Zo werd hij zonder het zelf goed en wel te beseffen pionier

in de recyclage van plastics. “Onze basisactiviteit is nog steeds dezelfde:

granulaten en maalgoed maken op maat van onze klanten”, vertelt Caroline

Van der Perre, die sinds 2012 samen met Christophe Dehouck aan het hoofd

staat van RAFF Plastics. “Waar we oorspronkelijk vooral vraag kregen naar

PVC, ligt vandaag de focus op PP. Dit granulaat is immers makkelijker bij te

sturen dan pakweg HDPE. Door hulpstoffen toe te voegen, gaat de deur open

voor een grote diversiteit aan toepassingen.”

Materiaalkennis als vertrekpunt

Het volume ligt vandaag op 35.000 ton granulaten en 20.000 ton maalgoed

op jaarbasis. Vooral de betrouwbare naam van RAFF Plastics maakt

het verschil in de markt. “We hebben altijd correct en te goeder trouw proberen

handelen vanuit onze materiaalkennis en onze opgebouwde expertise

in regelgeving en machines. Dat is wat klanten appreciëren. Samen met ons

maatwerk en onze filosofie om in te zetten op dienstverlening. Zo hebben

we acht eigen chauffeurs in dienst die afvalstoffen ophalen en granulaten

en maalgoed afleveren. Niks ligt hier op voorraad. Alles wat we produceren

wordt meteen uitgeleverd.” Wat wel veranderd is gedurende de meer dan

veertig jaar ervaring in kunststof, dat is de locatie. Eerst naar Brecht, maar

toen ook daar de limieten aan de uitbreiding bereikt waren, verhuisde RAFF

Plastics zestien jaar geleden naar het West-Vlaamse Houthulst.

Recyclaat was enkel interessant om de kosten te drukken. De laatste drie jaar

is de mentaliteit aan het omslaan. Recyclaat is nu een verkoopargument en er

is een expliciete vraag naar post-consumer afval. Dat heeft de volledige sector

een boost gegeven maar het brengt meteen een pak nieuwe uitdagingen

met zich mee. De grenzen van recyclagetechnieken worden steeds verder gelegd.

Dat is positief want je kan meer afval een tweede leven geven. Maar je

moet tegelijk de zware investeringen in nieuwe machines en extra capaciteit

kunnen dragen, anders mis je de trein. Voor ons gaat het nu heel hard. We

groeien enorm in volume. Dit jaar alleen al komen er weer twee lijnen bij en

daar is ook voldoende plaats voor nodig.”

Materialen ontwikkelen en verbeteren

Dat RAFF Plastics het zo goed doet in de markt, heeft er alles mee te maken

dat het zijn karakter van familiebedrijf alle eer blijft aandoen. Van der Perre:

“We gaan voor elke klant, voor elke nieuwe toepassing opnieuw naar de tekentafel

om op basis van de vooropgestelde technische eigenschappen tot

het juiste materiaal te komen. Een boeiende zoektocht in een boeiende sector.

Dat recyclage na jaren van ploeteren en vechten tegen een negatief imago nu

meer erkenning krijgt is bijzonder fijn. We zitten nu met klanten aan tafel als

partners om samen materialen te ontwikkelen, te verbeteren en bij te sturen.

We winnen grondstoffen terug en dat maakt dat deze sector als geen andere

een toekomst heeft in een circulaire economie.” ❚

Trein niet missen

Vanuit Houthulst heeft Van der Perre de sector enorm zien evolueren. “Vroeger

hing onze business in grote mate af van de prijs van virgin materialen.

Recyclage stond in de ogen van veel bedrijven synoniem met minderwaardig.

Het volume ligt vandaag op 35.000 ton granulaten en 20.000 ton maalgoed op

jaarbasis.

RAFF Plastics heeft we acht eigen chauffeurs in dienst die afvalstoffen ophalen

en granulaten en maalgoed afleveren.

“We winnen grondstoffen terug en dat maakt dat deze sector als geen andere een

toekomst heeft in een circulaire economie.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

101


Na meer dan 12 jaar ervaring opgedaan te hebben in de wereld van smeertechnieken werd in 2007 Algemene

Mechaniek Cooninx opgericht door David Cooninx. Sindsdien is A.M.C. uitgegroeid tot een betrouwbare partner

op het gebied van smeer-blus en overdruksystemen.

Ondertussen monteren en onderhouden wij met 3 vaste monteurs deze systemen.

Als onafhankelijk bedrijf werken wij enkel met hoogkwalitatief fabrikanten zoals (ILC, Ventox Reacton enz.)

hierdoor hebben we voor elke toepassing een pasklaar antwoord.

Daarnaast garanderen wij steeds een topafwerking bij plaatsingen.

Opitterkiezel 103, 3960 Bree, België E david.cooninx@telenet.be T +32 496 22 62 10 F +32 89 20 61 63

Tuboma bvba

Gentstraat 198

9700 Oudenaarde

T 055 330 331

E info@tuboma.be

BEKIJK ONS

VOLLEDIGE AANBOD OP

WWW.TUBOMA.BE

Model Graafmachine Debiet Werkdruk Leeggewicht Capaciteit Zeefoppervlakte Wielladers

2-50.E 1 tot 2,3 ton 40 l/min 200 bar 155 kg 50 l 300 x 480 mm

3-60.E 2 tot 4 ton 55 l/min 200 bar 240 kg 120 l 430 x 560 mm

3-80.E 3 tot 5 ton 55 l/min 200 bar 290 kg 172 l 430 x 800 mm

3-100.E 4 tot 6 ton 65 l/min 200 bar 360 kg 215 l 430 x 1000 mm

3-120HE 5 tot 7 ton 65 l/min 200 bar 405 kg 258 l 430 x 1200 mm 1 tot 3ton

4-100HE 5 tot 8 ton 90 l/min 200 bar 560 kg 350 l 615 x 1000 mm 4 tot 6 ton

4-120HE 10 tot 13 ton 90 l/min 200 bar 600 kg 421 l 615 x 1200 mm 6 tot 8 ton

4-150HE 12 tot 18 ton 110 l/min 200 bar 690 kg 520 l 615 x 1500 mm 8 tot 12 ton


DE EINDVERWERKING:

TOP EN FLOP

DE TOP EN FLOP IN ELKE SCHAKEL VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

KOP

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

Xxxxxxx maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet recycleerbaar

en beeld zijn, Valérie waar Couplez geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

Tekst

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Xxxxxxx

Tekst Valérie Couplez | Beeld Bionerga


Eindverwerking - Top: energierecuperatie

Als afval niet recycleerbaar is, kan het op verschillende manieren in energie worden

omgezet: via verbranding of vergisting. Zo zal de nieuwe biostoomcentrale van

Bionerga in Beringen 200.000 ton huishoudelijk en gelijkgesteld afval verwerken

tot warmte dat via een nog aan te leggen warmtenet bij naburige bedrijven

zal terechtkomen. Jaarlijks wordt 15 tot 30% van het afval verwerkt tot energie.

Eindverwerking - Flop: zwerfvuil en sluikstorten

Er belandt nog steeds heel wat afval op plaatsen waar het niet thuishoort.

Zo werd er in 2016 langs Vlaamse snelwegen en gewestwegen alleen al

bijna 3.000 ton zwerfvuil opgeruimd. Door doorgedreven handhaving en

sensibiliseringscampagnes wil de overheid mensen bewust maken van het

probleem en aanzetten om overal te blijven sorteren. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 103


RecyclePR

RECYCLEPARTNERS

Recycle Partners

AL VANAF € 595 PER JAAR KUNT U PARTNER ZIJN!

‘Recycle Partners’ zijn

service pagina’s met

een overzicht van de

meest gerenommeerde

toeleveranciers voor de

afvalverwerking, sloop en

recycling.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be

WWW.RECYCLEPRO.EU

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE AFVALVERWERKING, SLOOP EN RECYCLING

Op de website van Recyclepro is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van Recyclepro partners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over partners

direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

F +31 725 03 92 61

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

JANSEN RECYCLING GROUP NV

Van Leeuwenhoekweg 21

3316 AV DORDRECHT

T +31 78 652 26 33

E info@jansengroup.com

W www.jansengroup.com

LASERTOPO

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@laboconstruct.be

W www.laboconstruct.be

BMC

Vloedstraat 12

8800 ROESELARE

T +32 51 69 09 66

F +32 51 69 09 85

E info@bmcroeselare.be

W www.bulkmaintenanceconstruction.be

DEMTECH BV

Oranjelaan 35

2382 PK ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

K.W. SUPPLY MAGNEETSYSTEMEN BV

Ophemertstraat 11

3089 JD ROTTERDAM

T +31 10 429 13 80

F +31 10 429 21 68

E info@kwsupply.com

W www.kwsupply.com/nl

RECYCLING

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.lybover.be

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

KEESTRACK

Taunusweg 2

3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

F +32 89 51 58 50

E info@keestrack.net

W www.keestrack.net

RECYCLING

MBS BVBA

Industrieweg 72

8800 ROESELARE

T +32 51 24 94 54

F +32 51 24 94 55

E info@mbsgroup.be

W www.mbsgroup.be

BRIGADE ELECTRONICS BV

Ambachtstraat 8

7587 BW DE LUTTE

T +31 541 53 18 01

E info@brigade-electronics.nl

W www.brigade-electronics.com.nl

W www.gmrecycling.be

GOUDSMIT MAGNETICS

Petunialaan 19

5582 HA WAALRE

T +31 40 2213 283

E info@goudsmitmagnets.com

W www.goudsmitmagnets.com

KEY-TEC

Papdijk 16A

9180 MOERBEKE

T +32 9 326 00 99

F +32 9 326 00 88

E contact@key-tec.be

W www.key-tec.be

M.A.N. TRUCK & BUS BELGIË

Brusselsesteenweg 406 B

1730 ASSE

T +32 2 453 01 04

E mtb@man.eu

W www.man.be/nl

BRONNEBERG

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

HUSQVARNA CONSTRUCTION

Avenue des Artisans 50

7822 ATH

T +32 68 25 13 62

E bds.customerservices@husqvarnagroup.com

W www.husqvarnacp.com/be-nl/

L. KOREMAN &

ZN HANDELSONDERNEMING BV

Industrieterrein Beatrixhaven,

Galjoenweg 37

6222 NS MAASTRICHT

T +31 43 362 40 40

F +31 43 362 40 85

E info@lkoreman.com

W www.lkoreman.com

MARLEX CVBA

Dirk Martensstraat 23

8000 BRUGGE

T +32 050 83 20 38

F +32 050 83 20 36

E advocatenkantoor@marlex.be

W www.marlex.be

105 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu

RecyclePR

RecyclePR

.eu 105

.eu


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

MOTRAC

Noorderlaan 612

2030 ANTWERPEN

T +32 3 360 11 11

F +32 3 360 11 10

E info@motrac.be

W www.motrac.be

RDS ELECTRONICS BVBA

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

8530 HARELBEKE

T +32 57 33 55 77

F +32 57 33 82 65

E info@rdselectronincs.be

W www.rdselectronincs.be

RKR RECYCLING

Graham Bellstraat 25

8031 PL Zwolle

T +31 38 460 55 89

E info@rkrrecycling.nl

W www.rkrrecycling.nl

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

RECUPEL VZW

A. Reyerslaan 80

1030 BRUSSEL

T +32 2 706 86 18

W www.recupel.be

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

M-TECH INTEGRAAL

MILIEUMANAGEMENT NV

Maastrichtersteenweg 210

3500 HASSELT

E +32 11 22 32 40

T +32 11 23 46 70

W www.m-tech.be

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

RIGTER

www. rigterhandelsonderneming. nl

SMO BVBA

Nieuwendorpe 14

B-9900 EEKLO

T +32 92199385

E info@smo.be

W www.smo.be

SMET RENTAL RECYCLING

Havinkbeekstraat 24

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.smetrental.com

STEVEN VAN ROY BVBA

Hannekenshoek 18

2200 HERENTALS

T +32 477 17 27 55

E steven@stevenvanroy.be

VAN LAECKE GROUP

Schatting 2

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

RIGTER HANDELSONDERNEMING B.V.

Nieuwe Maatsweg 7

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

3755 NP EEMNES

T +31 651 36 64 20

+31 653 37 09 35

E info@kinshofer.nl

W www.kinshofer.nl

TRAMAC NV

Avenue de l’Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

106 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Schatting 8 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

ALLU D-SERIE

WE ARE

RECYCLING

EVOQUIP COBRA 230R

TEUTON Z55


www.gmrecycling.be

VERKOOP I VERHUUR I HERSTELLINGEN

STOCKMACHINES DIRECT LEVERBAAR

Deze machines zijn ook beschikbaar in onze verhuurvloot! Ontdek ons volledig verhuurgamma op www.gmrecycling.be

Powerscreen Warrior 1800

3 fractie zeefmachine

Powerscreen Warrior 2100 - 3 fractie zeefmachine

Zeefbox met 3-assige aandrijving

Terex Ecotec TDS 820

Slow speed shredder

Terex Ecotec TTS 620T

Trommelzeef

www.gmrecycling.be

Krommeveldstraat 1

9971 Lembeke

BELGIUM

Email: info@gmrecycling.be

Phone: +32 9 378 39 47

Fax: +32 9 378 48 20

www.gmrecycling.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!