30.03.2020 Views

Glimmer'lei Maart 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 310 –– maart December 20202015

Waar Glimmense is Julius promoveert deze kerst? op ‘burgerinitiatieven’

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Door Hein Andrea, Bloemink Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Onderzoekster *Hij woonde al Hiska meer dan Ubels twintig (RUG) jaar uit op Glimmen een zolderkamer wilde weten hoe experimentele initiatieven met een hoge mate van

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

zeggenschap in Huize Kooikamp. voor inwoners Het bos zich rondom ontwikkelen had voor na verloop hem geen van tijd. Ze deed onderzoek in dorpen waar door krimp, vergrijzing

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

en geheimen. overheidsbezuinigingen Julius werd in voorzieningen Glimmen wel verdwijnen de ‘bosjesman’ en de leefbaarheid in zijn schild? onder De druk sporen staat. liepen Het ging verder hierbij het om bos complexere in richting

initiatieven genoemd. zoals Zijn een kop dorpscoöperatie was markant, om als structureel een schilderij, sociale taken de eendenkooi, en groenonderhoud maar bogen van de daar gemeente plotseling over af te richting nemen, het de

samen doorgroefd. met de Maar gemeente met heldere optrekken ogen in het die opknappen straalden. van Julius beschermde Rijksstraatweg dorpsgezichten en waren of een vervolgens efficiënter niet gebruik meer van te volgen lokaal

(semi-) was de publiek vriend vastgoed van velen. zodat Altijd functies bereid zoals om te het helpen dorpshuis, met bejaardentehuis, door vele voetsporen verenigingsgebouwen en hondenpoten bibliotheek, van de Glimmer voor

het

het

dorp

knippen

behouden

van heggen

kunnen

of

blijven.

het scheppen

Ubels promoveerde

van zand. En

eind

de

januari honden 2020 en aan hun de eigenaren. faculteit Ruimtelijke Jan ging Wetenschappen samen met bewoners van de

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar innovatieve Jacob samenwerkingsvormen Zwanet eens tussen bij de familie burgers Goedhart en gemeenten vragen die of als ze

Quintusbos om er te leren

doel hadden bij te dragen aan de lokale leefbaarheid in krimpdorpen. Ze vertelt de Glimmer'lei Julius over haar kortgeleden bevindingen. nog hadden

over paddenstoelen, rupsen,

gezien. Maar nee, de laatste

spechten en ijsvogels. Wat

keer was al wel een week

Risico’s? Julius vroeger voor werk

geleden volgens mevrouw

We had leven gedaan in een was tijd, een dat goed burgers en gemeenten, vooral in dorp er op langere termijn blijvend bij te betrekken. Ook al doen

Goedhart. Dan maar eens aan

krimpregio’s bewaard geheim. zoeken hoe Daarover zij leemten kunnen vullen die de lokale ze daar ontzettend hun best voor, ze hebben vaak hun handen

de overzijde vragen bij Flora

overheid zei hij niets. laat vallen Waarom door eigenlijk bezuinigingen. Burgers en gemeenten al meer dan vol aan alle rompslomp & Fauna. binnen En ja de hoor, projecten daar was zelf.

slaan niet? de handen ineen om de leefbaarheid

Bijvoorbeeld Julius als die het gaat dag om ervoor gemeentelijke aan het

van Het dorpen was twee te bewaren dagen of te voor verbeteren.

(financiële) einde steun: van waarom de middag het ene geweest dorp

Hiska: kerst toen “Meestal het licht gebeurt op Julius’ dat met een

wel en het om andere een paar dorp tuinhandschoenen

niet? Want veel

flinke kamer dosis ‘s avonds enthousiasme niet werd en inzet van

dorpen komen te kopen, dit soort initiatieven aanmaakblokjes, helemaal

vrijwilligers, ontstoken. die Dat er hij veel ‘s tijd ochtends in steken. Soms

niet van de roggebrood grond. Er zijn en ook een veel voorraad mensen

wel niet veertig verscheen uur aan per het week.” ontbijt Gemeenten

die niet fruit, mee kunnen minstens of willen genoeg doen. voor Wie

in de Kooikamp. Dat kinderen

faciliteren hier op allerlei vernieuwende

behartigt vijf hun publieke dagen. belangen?" Het werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

manieren de overname van publieke

Volgens Hiska

vreemder…

Ubels is er nóg een valkuil:

om een wandeling te maken

taken

door

door

de

inwoners.

sneeuw.

Die

Ongerust

trend is evident,

de continuïteit. *Wat moest Ze zegt: Julius “Na met een al aantal dat

maar werd kleven er door er huisgenoten aan die processen op geen

jaren willen voedsel de trekkers en dekens van zo’n en project hoe

risico’s? zijn kamerdeur Het was één geklopt. van de vragen Jan in het

het stokje heeft wel eens hij dat overdragen meegenomen? en dan is

onderzoek van Splunder, en proefschrift de eigenaar van van Hiska Ubels.

het vaak Steeds moeilijk meer om geschikte vragen maar opvolgers geen

Het het huis, antwoord kwam is: ja, aanzetten er kleven met risico’s een aan sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd te vinden.” steeds vreemder. Volgens de Roos, onderzoekster die in Huize is

burgerinitiatieven.

openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont dan kwam de de continuïteit winkel binnen het voor geding postzegels en kan

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten een burgerinitiatief en vroeg; als wat het is ware hier als aan een de

Continuïteit Oud en roestig. Leeg. En van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde nachtkaars het hele verhaal uitgaan. aan Het Roos. blijkt Roos dat vooral had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

De Glimmense wetenschapper ziet bij

initiatieven waarin blijvende directe belangen

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

de gingen onderzochte een aantal burgerinitiatieven huisgenoten met een Jan voorop de trap

spelen of een professionaliseringsslag is

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

dynamisch af op weg verloop naar buiten van de om zeggenschap te kijken of tussen Julius de daar betrokken ergens als

gemaakt

de school

een hogere

uit ging

kans

en

hebben

Roos

om

het

te

kereltje

slagen.

ophaalde. De

inwoners was. Ook en in gemeenten. de tuin heerste Ze kunnen echter samen doodse tot stilte, succesvolle op het vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam

resultaten constante komen, suizen maar van er de kleven A28 ook na, risico’s wat trouwens aan, bijvoorbeeld een stuk erbij Hoe staan hou je en het vertelde vol? dat haar man Adriaan, die imker is en

omdat minder de luid projecten was dan teveel normaal leunen door op vrijwilligers, de flinke laag die sneeuw overbelast die verspreid In haar in proefschrift Glimmen zijn heeft bijenkasten Hiska ook heeft succesfactoren staan, Julius een van

kunnen gisteren raken. gevallen “En was. je kunt Oh ook ja, verse vraagtekens sneeuw, plaatsen dat geeft bij verse het paar leefbaarheidsinitiatieven keer had gezien bij het onderzocht: huisje aan de “De Drentse manier Aa waarop

het

democratische sporen… En ja gehalte hoor, van richting dit soort het initiatieven, berghok liepen zeker na voetsporen verloop terrein een gemeente van de boomkwekerij ermee omgaat dat is verboden van belang. toegang Kunnen is ze voor het

van tijd”, één zegt persoon Hiska. “Het en daarvandaan is voor vrijwilligers richting erg lastig de zandweg om het het proces publiek, ondersteunen? vlak bij de Werken boerderij er van communicatief de familie Ubels. competente Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - maart 2015 2020 1


bestuurders en ambtenaren en staat de gemeente echt open voor

samenwerking? Verder zijn het afstemmen van verwachtingen en

het bouwen aan een vertrouwensrelatie erg belangrijk. Het blijkt

bijvoorbeeld dat professionele ondersteuning door iemand die

de weg binnen het gemeentehuis goed kan vinden en in nauw

contact staat met de inwoners (oliemannetje) belangrijk is tijdens

de opzet van initiatieven. Maar ook is het van belang of de inwoners

van het dorp achter de initiatieven blijven staan. En dan natuurlijk

nog de zelfsturingscapaciteit van een initiatief zelf. Het gaat

hierbij dan om zaken zoals competente vrijwilligers, leiderschap,

een sterk missiegevoel, legitimiteit en representativiteit naar het

dorp, een effectieve alliantie met institutionele spelers en een

goed businessmodel."

Conclusie: Gemeente moet aan de bal blijven

De Glimmense concludeert in haar onderzoek dat

zelfredzaamheid op de lange termijn op basis van vrijwilligheid

niet realistisch is. Vrijwilligers zijn kwetsbaar, ze hebben niet

altijd de juiste competenties en kunnen door de enorme werklast

oververmoeid raken (vrijwilliger burn-out). Ook kunnen er binnen

initiatieven en zelfs dorpen conflicten en tweespalt ontstaan. Als

dorpsbewoners na verloop van tijd de interesse verliezen (‘niet

genoeg zichtbare resultaten’) dan wordt het moeilijk om door te

gaan. Hiska: “Alles overziend is het daarom onoverkomelijk dat

gemeenten te allen tijde de eindverantwoordelijkheid moeten

houden, ook bij (tijdelijke) verschuivingen van zeggenschap naar

inwoners.”

Glimmen

Hiska Ubels woont sinds een jaar of twee vlak buiten Glimmen.

Ze kent nog weinig mensen in het dorp. Met interesse hoort zij

van de redacteur aan hoeveel dynamiek het dorp buiten haar

gezichtsveld eigenlijk te bieden heeft. Ruim voor haar verhuizing

naar Glimmen leefde er overigens in dit dorp ook een ambitieus

burgerinitiatief: Glimmend Hart (2008). Een initiatief van Klaas

Hartman en Willem Foorthuis, die in korte tijd het dorp wisten

te mobiliseren om na te denken over een nieuw dorpshart. De

gemeente praatte mee en ook Woonborg had interesse. Na een

jaar bleek echter dat de gemeente geen budget had en Woonborg

in financieel zwaar weer kwam, zodat het Glimmend Hart stopte

met slaan. Het bleef sindsdien stil.

Hiska Ubels werkt bij CMO STAMM als senior onderzoeker

vanuit de thema’s Burgerkracht & Overheidsparticipatie en

Leefbaarheid & Krimp. Wie op Google ‘Hiska Ubels Novel forms

of governance with high levels of civic self-reliance’ intikt, komt

bij haar proefschrift terecht. Deze is online op te vragen bij de

Universiteitsbibliotheek.

CO2-compensatie mogelijk via lokaal initiatief Voedselbos te

Glimmen

Voedselbos te Glimmen biedt nu de mogelijkheid om de CO2 uitstoot van je reis met vliegtuig, auto of trein te compenseren.

Hiermee kunnen noorderlingen lokaal iets terug te doen voor het milieu door bomen te laten planten op projecten in de regio.

Als je vliegt, autorijdt en zelfs

als je met de trein gaat stoot

je met je reis CO2 uit. CO2 is

een van de broeikasgassen

in de lucht die zorgt voor opwarming

van de aarde. Zoals

voor veel mensen bekend

zorgt dit o.a. voor het smelten

van de poolkappen, een stijgende

zeespiegel en extreme

weersomstandigheden. Door

dit CO2 compensatie initiatief

van Voedselbos te Glimmen

kan iedereen zijn steentje

bijdragen voor een beter klimaat

door het aanplanten en

behouden van bomen.

Voedselbos te Glimmen

wordt ontwikkeld op een voormalige boomkwekerij. Hier staan

nog veel grote laanbomen die te veel zijn of geen voedsel produceren,

zoals lindes, eiken, berken en haagbeuken. Als we deze

bomen niet op een andere plek in de regio kunnen herplanten

gaan ze in de versnipperaar en dat zou doodzonde zijn.

Met dit CO2-compensatie-initiatief zamelt Voedselbos te Glimmen

geld in om de laanbomen

te herplanten in de volle

grond op maatschappelijke

projecten in de regio. Volwassen

bomen nemen veel meer

CO2 op dan jonge aanplant

die bij veel andere boomplant

initiatieven worden gebruikt.

Ze zorgen bovendien voor

een prachtig beeld en voor

een leefbaar klimaat. Daarom

willen we graag met jullie

steun deze bomen behouden.

CO2 compensatie kan al

vanaf 10 euro. Bekijk onze

website voor meer informatie

en de mogelijkheden: www.

voedselbosglimmen.nl/co2-compensatie.

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar nieuwe maatschappelijke

projecten die grote bomen kunnen gebruiken. Weet je een project

waar deze bomen herplant kunnen worden? Laat het ons weten.

2 Glimmer’lei - maart 2020


De Groenenberg

De Groenenberg sluit haar deuren in verband met het Coronavirus

en de adviezen en richtlijnen van de overheid en het

RIVM. Dat is het geval tot en met 6 april en dan zien we verder

of misschien is al eerder een andere richtlijn van kracht. Een

geweldige strop voor onze gebruikers die niet terecht kunnen,

terwijl je dat nu graag zou willen, maar we moeten contacten zo

veel mogelijk vermijden. Ook voor de toneelvereniging een grote

teleurstelling, omdat hun uitvoeringen niet door kunnen gaan en

de finale van het grootste biljarttoernooi van het noorden dat niet

kon worden afgesloten.

We hopen dat de meeste activiteiten kunnen worden uitgesteld

en dan ook later kunnen worden ingehaald.

De Groenenberg is samen met de andere dorpshuizen met de

gemeente Groningen in gesprek over de toekomst. Er zijn zulke

grote verschillen in de gemeente, maar de wethouder wil ze

graag op één lijn en dat zal lastig worden. We hopen dat we er

goed uitspringen en we hebben daar ook goede hoop op.

We zoeken nog steeds een nieuwe penningmeester en mensen

die bardiensten willen doen. We hebben nieuwe mensen nodig

om de Groenenberg draaiende te houden en met name het

aantal vrijwilligers voor achter de bar is te weinig.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Help ons Willem op de fiets te

houden

Onze vaste bezorger en collega bij de lei Willem Bakker heeft

ons laten weten volledig te willen stoppen met de bezorging in

ons dorp. Voor ons was dit een aardige schok aangezien Willem

niet alleen het gezicht van de dorpsbezorging is geworden, maar

ook net even dat beetje meer doet. Daar zit het nu juist in, Willem

is het zat!

Steeds diezelfde voordeuren waarbij auto’s in de weg staan,

honden klaar staan om hem te verscheuren en steeds meer

mensen allerlei klachten hebben. Door wind en door regen, niets

hield Willem tegen. Vrolijk zei hij altijd dat het geen probleem is,

het is tenslotte maar water. Klanten denken hier anders over.

De verkreukelde, natte Glimmer’lei en andere kranten/folders

zijn regelmatig bij Willem beklaagd. Voor hem is nu de maat vol!

Willem wil ermee stoppen. Wij als redactie willen graag onze

vaste postbezorger en tevens Glimmer’lei bezorger behouden.

Wij willen u dan ook vragen ons te helpen. Willem heeft een hart

onder de riem nodig. Laat hem eens weten dat je zijn diensten

waardeert. Ieder op zijn eigen manier. En, help ons met een

steunbetuiging om Willem te behouden. Steunbetuigingen

mogen worden gemaild naar glimmerlei@gmail.com. Wij zullen

de eerste woensdag van komende maand de steunbetuigingen

uitgeprint aan Willem overhandigen! Alvast erg bedankt!

Agenda De Groenenberg

maart - april 2020

I.v.m. het coronavirus worden alle activiteiten in het buurthuis

stilgelegd tot in ieder geval 6 april.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

e-mail: h.wildeboer@ziggo.nl.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

050-4062661, www.degroenenberg.nl.

Jaarvergadering Plaatselijk

Belang Glimmen

In verband met de recente ontwikkelingen rond het coronavirus

en de nieuw aangekondigde maatregelen vanuit de overheid

hebben wij besloten om de jaarvergadering van Plaatselijk

Belang Glimmen, die gepland stond op 17 april, te verplaatsen.

Een nieuwe datum wordt gecommuniceerd zodra dat mogelijk is.

Vriendelijk groet, Herrick Poelman

Corona

Bijna weekend en op zondag meestal een speciaal biertje, een

echte traktatie. Bij de Mitra vroeg ik: heeft u ook Corona? Hij

begon te lachen en zei; de ziekte niet maar het bier wel. Wordt

wel slecht verkocht de laatste tijd vervolgde hij zijn verhaal, maar

wel lekker.

Bij de Jumbo lege schappen en overvolle karren, belachelijk

gewoon dat mensen aan het hamsteren zijn. Wc-papier, zeep,

pakken houdbare melk en ga zo maar door, allemaal uitverkocht.

Wat moet de ene met 10 pakken wc-papier en de ander mag dan

zeker zijn gat afvegen met een krant, net zoals vroeger? De hele

wereld staat op zijn kop door het virus. Mensen moeten zoveel

mogelijk thuisblijven maar de scholen bleven eerst open. Niet te

geloven dit. Je zal als leerkracht maar een partner hebben die

mantelzorger is voor zijn oude moeder, of een partner die in het

ziekenhuis werkt. Hygiëne doet mij denken aan mijn schoonzus.

Die was altijd zo aan het poetsen en schrobben dat iedere

bacterie in haar huis om zeep werd gebracht. Haar kind was altijd

ziek, zwak en misselijk. Totaal geen weerstand. Ze wilden graag

een tweede, en ik adviseerde; doe het over links dan krijg je een

jongen. Dat lukte en ze hebben nu van alle soorten één. Wat was

ze blij, maar kwaad op de huisarts die adviseerde, neem een

hond of kat en laat ze spelen in een zandbak waar wel eens een

kat in poept, daar bouwen ze weerstand mee op. Ik weet niet

of dat helpt tegen corona, maar ik maak mij er niet zo druk om.

Het komt zoals het komt. Zo, nu een lekker Coronabiertje want

alcohol dood alle bacteriën zij mijn opa altijd…

Berend.

Glimmer’lei - maart 2020

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

Nog een tikkeltje onzeker voor je eindexamen …..?

Of toch liever goed voorbereid starten?

Nog een tikkeltje onzeker voor je eindexamen …..?

Of toch liever goed voorbereid starten?

Nog een tikkeltje onzeker voor je eindexamen …..?

HUISWERKBEGELEIDING

Of toch liever goed voorbereid starten?

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Glimmen

organiseert in week 18, van 27 april t/m 1 mei a.s.

organiseert in week 18, van 27 april t/m 1 mei a.s.

organiseert in week 18, van 27 april t/m 1 mei a.s. Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

EXAMENTRAININGEN

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

XAMENTRAININGEN

Heb je interesse? In welk(e) vak(ken)?

Heb je interesse?

Neem dan contact

In welk(e)

op met:

vak(ken)?

Neem dan Remko contact Aaten op met:

06-38005198

Heb je interesse? remko.aaten@home.nl In welk(e) vak(ken)?

Remko Aaten

Neem dan contact op met:

06-38005198

www.boomker.nl

remko.aaten@home.nl

Remko Aaten

www.boomker.nl

06-38005198

remko.aaten@home.nl

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - maart 2020


Jong talent in Glimmen

Deze maand: Daan Reiziger speelt bij jong-Ajax

Door Hein Bloemink

Hij woont aan de Dennenlaan

in ons dorp, hoewel...eigenlijk

is hij vier jaar geleden al

verhuisd van Haren naar een

gastgezin in Amsterdam. Sinds

kort woont hij op zichzelf in de

hoofdstad en met een goede

reden. Daan Reiziger heeft

namelijk een vast contract

bij Ajax en verdient daar nu

een echt salaris als doelman

in het jonge team 'onder 19

jaar'. Een paar weken geleden

sierde zijn foto landelijke

sportkaternen, omdat hij zijn

elftal naar de kwartfinale

van de jeugd-Champignons

League had geholpen.

Tegen Atlethico Madrid stopte

hij drie strafschoppen en

scoorde zelf één keer vanaf

elf meter. Daan is een echt

multitalent en dat bleek al

toen hij bij de F-jes speelde

van Be Quick. Hij werd gescout door FC Groningen, net als zijn

tweelingbroer Joris. De scout merkte op dat Daan niet alleen

een talentvolle keeper was, maar ook als veldspeler (tweebenig)

heel waardevol kon zijn. Vier jaar geleden werd zijn vader,

Jeroen Reiziger uit Glimmen, opgebeld door Ajax. Die wilde zijn

zoon graag 'halen' en na twee weken bedenktijd heeft Daan

'ja' gezegd. "Ik was nog maar vijftien en ging in een gastgezin

wonen", zegt hij. "De mentaliteit in Amsterdam bevalt me wel,

lekkere Amsterdamse bluf. En de speelstijl van Ajax vind ik fijn.

Voetballend opbouwen in plaats van de lange bal naar voren."

De Glimmenaar heeft over aandacht niets te klagen. Bij Ajax zien

ze in hem een veelbelovend talent voor de toekomst. "Mijn eerste

doel is Ajax 1", zegt hij. "Daarna zie ik wel verder." Daan erkent

dat voetbal een onzeker beroep is, denk aan blessures. Daarom

gaat hij ook naar de Ajax-school.

Het lesrooster wordt afgestemd op zijn trainingen (zes uur per

dag!). Zijn vader is trots als een pauw. Twee zoons met talent is

een weelde. Eén speelt bij FC Groningen en de ander bij Ajax.

"Soms sta ik te kijken bij Groningen en heb ik op mijn telefoon de

livestream aan van Ajax, zodat ik ze beiden kan volgen", zegt hij.

Of Daan over een paar jaar de hoogste niveaus gaat bereiken zal

de tijd leren. Maar hij werkt er heel hard voor om dat te bereiken.

Raadplaat

Deze maand in verband met ruimtegebrek geen raadplaat. De

raadplaat van vorige maand leverde veel inzendingen op, en het

grappige was, ze waren allemaal fout! Het was NIET Beukenlaan

17 zoals iedereen dacht maar: Boerhoorn 2! De bewoonster van

dat huis was logischerwijs de enige die het goed had, maar dat

telt natuurlijk niet… Tot volgende maand maar weer.

Oproep

Beste Glimmenaren,

Corona beheerst momenteel ons dagelijks leven. Als u als

gevolg van de opgelegde maatregelen behoefte heeft aan hulp

of ondersteuning dan bieden we dat graag! We denken aan

boodschappen halen, afval wegbrengen, medicijnen ophalen en/

of gewoon eventjes een praatje maken bij de deur. Als u hulp

nodig heeft horen we dat graag, u kunt ons via onderstaande

nummers bereiken. Ook als u hulp wilt bieden, kunt u dat ons

laten weten.

Hartelijke groet,

Annet Vegter 06-52101270

Iekje Wortelboer 06-46097115

Irene Herpertz 06-55373190

Verras ons met de

LENTE 2020

(en maak kans op het boekje “Eenden en eiken”)

Het artikel over de eendenkooi in het februarinummer van de

Glimmer ’lei krijgt een staartje. Patrick Everard en Anne Wolff

(auteur) stellen namelijk 10 exemplaren van het boekje “Eenden

en eiken” ter beschikking aan geïnteresseerde lezers.

Om in aanmerking te komen voor een boekje hebben wij het

volgende bedacht; het thema is LENTE 2020 en het is de

bedoeling dat u daar zelf invulling aan geeft door middel van een

foto, tekening, gedichtje, kort verhaaltje of anekdote. U kunt uw

inzending t/m 9 april a.s. mailen aan: glimmerlei@gmail.com.

We hopen op veel reacties en de leukste inzendingen worden

beloond met het boekje over de eendenkooi.

Glimmer’lei - maart 2020

5


e

k

ij

o

e

n

e

e

e

n

ij

e

e

.

n

e

l.

e

d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik Hoe vanuit mijn gaat kattenkop het iedereen met Jaap een heel gezond, van Dijk? gelukkig

en spinnend 2016. Knutsel, fröbel, wat dan ook; maak jezelf

en Jaap elkaar van ermee Dijk woonde blij. Ik ruim pas 25 op jaar mijn in ons eigen dorp, kattige eerst wijze aan de op

jullie, Parallelweg maar pas en later vooral aan ook de Boerhoorn. goed op Tot elkaar. zijn 50e werkte hij als

docent aan de van Heemskerkschool in Groningen, een middelbare

school voor kinderen met

gedragsproblemen. Jaap

Opbrengst MS collecteweek

had een grote wens: een

naturistencamping in

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

Frankrijk beginnen. Nadat hij

mooie bedrag van € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.

Abraham had gezien besloot

Het opgehaalde collectegeld wordt hij dat besteed het tijd aan werd onderzoek om zijn

(voor een beter leven nu en een droom toekomst te verwezenlijken zonder MS),

begeleiding en voorlichting. en kocht een groot bosrijk

terrein in de Dordogne.

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

Jammer genoeg werd in

hun bijdrage. Hebt u de collectant de gemist, opbouwfase dan door kunt een u uw

bijdrage overmaken op giro 5057 ongelukkige te Rotterdam! samenloop

Wilt u ons bij de collecte van volgend van jaar omstandigheden ondersteunen het als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Kom tennissen in Glimmen!

In april start het zomerseizoen op de tennisbanen in Glimmen.

Een mooi moment om te beginnen met tennis!! Of om de sport

opnieuw op te pakken!! Lijkt het jou en/of je kind leuk

om tennis uit te proberen? Neem dan contact op

met Lennard, de tennistrainer (tel:

06-36105842) of mail naar info@

tennisschoolnoordenveld.nl.

Basisschool kinderen kunnen dit

jaar 3 keer gratis proefdraaien in

een groepje van hun leeftijd op

maandag of dinsdagmiddag!

Kom en geniet mee van wat

wij organiseren en wordt of blijf

vooral geen eenzame ouder.

Irma Karsten

merendeel van de bomen gekapt waarna de vergunning voor de

naturistencamping werd ingetrokken. Er volgde een jarenlange

juridische strijd. In deze tijd werd Jaap getroffen door een zware

hersenbloeding. Jaap zou Jaap niet zijn als hij toen bij de pakken

neer was gaan zitten; hij revalideerde en de plannen voor Frankrijk

werden aangepast aan de nieuwe situatie: een kleine ’gewone’

camping met ca 12 plaatsen die alleen in de zomermaanden

geopend is. De gerestaureerde boerderij op het terrein is dan

het onderkomen van Jaap en wordt de rest van het jaar verhuurd

(www.lepeyretbas.nl). Jaap woont zelf van september tot juni in

Wehe den Hoorn, in het huis waar zijn ouders vroeger hebben

gewoond.

Hoewel Jaap nog dagelijks de gevolgen van de hersenbloeding

ondervindt, is hij monter en welgemoed. Hij ‘klust’ graag, is

stapelgek op Flip, zijn 8 jaar oude boxer, maakte in februari

zijn tv-debuut op TV Noord bij “Expeditie Grunnen” en werd in

dezelfde maand voor de 2e keer opa van een prachtig kleinkind.

Waar of niet waar?

U bent deze rubriek ongetwijfeld regelmatig tegengekomen in

de Glimmer’lei. De meest ongeloofwaardige verhalen lijken hier

de revue te passeren. Toch blijken sommige van deze verhalen

wel degelijk ‘waar’ te zijn. Om u als lezer niet in grote verwarring

achter te laten, hebben wij als redactie besloten om vanaf nu in

het volgende nummer te laten weten of de inhoud van een artikel

verzonnen is of niet.

Zo beruste het artikel over plaatsen van een boompje aan de

Larixweg door de gemeente Haren ter ere van het samengaan

met de gemeente Groningen vrijwel geheel op waarheid (‘De beuk

er in’, nr nov 2019), evenals het verhaal “Wijnig” bezoekers open

dag ‘Paso de Corinto’. Het artikel over de groeiende gasbehoefte

van de Glimmenaren in het vorige nummer (‘Glimmen van het

gas?’) was uiteraard grotendeels verzonnen. Al lijkt de nieuwe

gasleiding voorlopig wel het duurzaamste dat er in Glimmen in

de afgelopen tijd tot stand gebracht is…..

Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit

de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.

Tel: 06 464 855 75

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

6 Glimmer’lei - maart 2020


Inloopochtend

Bram Visch kwam bij ons vertellen over Gered Gereedschap. Een

landelijke organisatie, die tot doel heeft oude gereedschappen op

te knappen en zo een nieuw leven te gunnen. Meestal in een ver

land. Groningen steunt op aanvraag van Amsterdam (landelijk

aanstuurpunt) Oeganda.

Groningen beschikt over een eigen werkplaats, waar al uw oude,

niet meer nodige, maar nog bruikbare, gereedschap opgeknapt

wordt. Alle gereedschap is welkom, alleen niet wat met een accu

opgeladen moet worden.

Bram werkt al jaren in de werkplaats, maar wel steeds op een

andere plaats. Omdat zij anti-kraak huren moeten zij nogal

eens op zoek naar andere werkruimte. Het gebouw wordt dan

opgeëist, omdat b.v. een projectontwikkelaar plannen heeft om

daar een groot en meestal duur gebouw neer te zetten. Bram

vertelt met groot enthousiasme over zijn werk.

In de werkplaats wordt het binnenkomende gereedschap

gesorteerd, opgeknapt en tenslotte verzendklaar gemaakt. De

werkplaatsen worden niet alleen bemand door vrijwilligers, maar

kunnen ook dienen als re-integratieplaatsen, of aangeboden

worden als dagactiviteit voor mensen, die even uit het

arbeidsproces genomen zijn.

Groningen beschikt over een eigen kistenmaker. Van

gebruikt hout, of van voordelig aangeboden hout, kan hij

mooie gereedschapskisten maken, waarin het gerenoveerde

gereedschap precies past. Als er zoveel gereedschappen

gerenoveerd zijn om een zeecontainer te vullen, wordt deze

gekocht en verzonden naar een land, in ons geval, Oeganda.

Daar aangekomen, wordt de container uitgeladen en de spullen

verdeeld over de verschillende werkplaatsen in dat land. De

container komt niet terug, maar wordt ingericht als nieuwe

werkplaats daar waar deze nodig is. Lag vroeger het accent op kant

en klaar gemaakt gereedschap, tegenwoordig wordt het steeds

belangrijker mensen in het land zelf te leren gereedschappen te

herstellen, zodat deze kennis weer doorgegeven kan worden.

Termen, die Bram veelvuldig bezigde, waren zelfredzaamheid en

duurzaamheid. Daar ligt nu vooral het accent op.

Voor vrouwen zijn naaimachines heel belangrijk. Misschien

kent u het beeld wel van de televisie. Een vrouw in een soort

minicontainer achter een naaimachine met op de achtergrond

prachtige stoffen. Daar maakt zij dan de meest exotische

kledingstukken van. Dikwijls geholpen met geld vanuit het microkrediet

programma. Ons welbekend door koningin Maxima. U

begrijpt. uw oude naaimachine is meer dan welkom.

Vroeger kon het oude gereedschap ingeleverd worden bij

Flora & Fauna aan de Rijksstraatweg. We weten allemaal, dat

dat niet meer kan. Daarom heeft het Trefpunt besloten, dat het

vanaf heden weer tegelijk met de inloopochtend in het Trefpunt

ingeleverd kan worden. Echter op één voorwaarde, dat er vanuit

het dorp enkele vrijwilligers te vinden zijn, die op gezette tijden

ingebrachte spullen komen ophalen om ze in Groningen naar de

werkplaats van Gered Gereedschap aan de van Schendelstraat

te brengen.

In april komt Eric de Hoog ons vertellen over Veilig werken op

uw PC; onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

zoekmachines, schoonmaken PC, virusscanner, betaalverkeer,

kerkomroep en e-mail. Als u daar meer van wilt weten, kom dan

vooral even langs op onze eerstvolgende inloopochtend. Van

harte uitgenodigd.

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 7 april

2020 onder voorbehoud i.v.m. corona)

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren voor de

Voedselbank)

Wil Hiensch

Geen 'sing-along' op 18 april

De muziekliefhebbers van Muziekgenootschap aan de Aa, die

op 18 april een sing-along Top 2000 wilden organiseren in het

dorpshuis hebben besloten dit evenement af te gelasten wegens

de Corona-crisis. Waarvan akte. Overigens doet dit wel denken

aan de meesterlijke titel van een LP uit de jaren 80: 'Crisis? What

crisis?'. Weet u nog van welke band?

Irma Karsten

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Glimmer’lei - maart 2020

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - maart 2020


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

9 apr 19.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. R. Fortuin Witte donderdag avondmaal

m.m.v. cantorij

10 apr 19.00 uur Trefpuntkerk Glimmen da. A.van Beijeren Goede Vrijdag

m.m.v. zanggroep

11 apr 21.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren ds. Th.van Beijeren Paaswake m.m.v. zanggroep

12 apr 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. Fred Karels Pasen m.m.v. cantorij

19 apr 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. Fred Karelse

26 apr 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. R. Fortuin

Check

www.pkn-ng.nl

voor het doorgaan

van bovenstaande

diensten

Opening nieuw schoolplein en klimbos op de Quintusschool

Sinds een ruim aantal jaren kunnen kinderen op de Quintusschool

in Glimmen hun talenten d.m.v. talentonderwijs ontdekken en

ontwikkelen. Om meer tegemoet te komen aan de roep om

‘bewegend leren’ en de kinderen met het talent ‘bewuste beweger’

nog meer uit te dagen is de ruimte rond de school fantastisch

ingericht. De school had –naast een prachtige schoolomgevingal

een multifunctionele ‘pannakooi’. Vanaf de zomervakantie heeft

nu ook het kleuterplein, het voorplein, de ‘voortuin’ en het groen

achter de school een metamorfose ondergaan. Een groep ouders

heeft zich over deze inrichting gebogen en Hoveniersbedrijf

“Onbeperkt Groen” van Fred Hemmes heeft dit op een prachtige

manier uitgevoerd.

tunnel loopt en er staan balanceertoestellen. Daarnaast is

achter de school in het bestaande groen een schitterend klimbos

gecreëerd met touwen en netten. Zonder geldschieters als de

VCBG, Kids First en Stichting Baasis en een subsidie van de

Rabobank was dit niet tot stand gekomen.

Vrijdag 28 februari was de opening. Marc Drenth, ouder op de

Quintusschool, had voor alle kinderen een mooi circuit uitgezet

over het hele plein, zodat alle nieuwe toestellen werden gebruikt

om te klimmen en klauteren. Om 15:00 uur kwam niemand minder

dan Sem Schilt, één van de meest succesvolle zwaargewicht

kickboksers aller tijden, om het plein officieel te openen. Er was

een prachtige plaquette gemaakt en door de kinderen te laten

touwtrekken met Sem Schilt werd de plaquette onthult. Na de

opening was er tijd voor een hapje en een drankje, georganiseerd

door de OC. Wat een geslaagde middag!

De kinderen van de Quintusschool kunnen voortaan nog meer

genieten van een schoolomgeving waarin ze kunnen en mogen

rennen, springen, vliegen duiken, vallen en weer opstaan!

Het schoolplein en kleuterplein zijn voorzien van nieuwe baskets,

nieuwe speeltoestellen en er is een verkeersplein gemaakt. In de

‘voortuin’ staat een mooie glijbaan die over een ondergrondse

Autochtone Glimmenaren krijgen geen voorrang

Geboren en getogen in Glimmen en als volwassene graag willen

wonen in het dorp waar je bent opgegroeid: dat komt misschien

vaker voor dan je zou denken. Glimmen is een prachtige plek

om op te groeien, maar voor studie of werk vertrekken jongeren

doorgaans rond hun twintigste naar elders. In een latere fase

willen ze graag terug, bijvoorbeeld om hier een gezin te stichten

of om oud te worden in het dorp waar hun 'roots' liggen. Voor wie

is aangewezen op huurwoningen van Woonborg blijft het vaak

een onbereikbaar ideaal.

Bij de toewijzing van woningen krijgen autochtone Glimmenaren

geen voorrang. Ze draaien gewoon mee in het reguliere

puntensysteem, dat wel wat heeft van een rad van fortuin. Navraag

bij Woonborg leert dat men daar op dit moment geen beleid heeft

op het gebied van 'dorpsbinding'. Thea Lourens van Woonborg

zegt: "Binnen onze regels rondom woonruimteverdeling heeft

Woonborg op dit moment geen bepalingen met betrekking

tot dorpsbinding." Het beleid dat Lourens schetst zou op

termijn kunnen veranderen en dat heeft alles te maken met de

gemeente. Glimmen valt nu onder het regime van Groningen

en daar wordt nu gewerkt aan nieuwe spelregels voor de

verdeling van woonruimte. Die regels komen te staan in de

nieuwe huisvestingsverordening van de Gemeente Groningen.

Lourens: "Deze nieuwe huisvestingsverordening gaat ook gelden

voor het dorp Glimmen. Of en op welke wijze dorpsbinding een

onderdeel wordt van de nieuwe huisvestingsverordening is nog

niet duidelijk."

Glimmer’lei - maart 2020

9


Maak je eigen energie

Herbert Zeevalkink, ondernemer en technisch ontwerper, woont

samen met Berichten zijn vrouw aan van het eind De van Groenenberg

de Nieuwe Kampsteeg.

De kinderen zijn het huis uit al komen zij graag nog wat klussen

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

in de fraaie Veel werkplaats feestelijke van kerstbijeenkomsten hun pa. Vier jaar in een geleden door een kocht paar

Herbert de vrijwilligers oude boerderij sfeervol van versierd Wolters, maar dorpshuis. die bleek Kerstlunches, helaas

rijp voor de kerstborrels, sloop. Zo kreeg kerstdrive, hij de kans jaarafsluitingen om een nieuw en de huis jaarlijkse neer

te zetten naar eigen ontwerp. Er werd begonnen Sylvesterloop met de (zie bouw foto).

Volgens de organisatie

van een ruim bijgebouw, uitgevoerd in hout. En de fundering van

deden dit jaar meer

het hoofdgebouw ligt er ook, wachtend op

mensen

de eiken

mee

gebinten

dan

en

ooit:

wanden.

487 mannen, vrouwen en

kinderen!

Het streven is om zoveel mogelijk onafhankelijk Het nieuwe te worden jaar van is

de energieleveranciers zowel wat betreft de

inmiddels

verwarming

begonnen.

als de

Het

startte in oudejaarsnacht

koeling. Dus zelf energie opwekken en de geproduceerde

met het Oud en

energie

Nieuw

heel effectief feest inzetten. De Groenenberg, De eerste voorwaarde: georganiseerd een door optimale een paar

isolatie met vrijwilligers. dubbele Het houten moet wanden een gezellige gevuld happening met houtwol zijn geweest, (25

cm.). Hiermee die doorging werd een tot prettig een binnenklimaat uur of 5! Op 8 gerealiseerd januari er met een

natuurlijke gezamenlijke ventilatie en Nieuwjaarsreceptie de ramen van HR++ geweest glas van kunnen de besturen dicht

blijven.

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

Het hart van werden het verwarmingssysteem door beide besturen is getrakteerd een grote op zonneboiler twee gratis

met een inhoud consumpties. van een kubieke Miriam en meter; Malko deze spraken levert kort warm namens tapwater hun

en water voor eigen de bestuur, vloerverwarming. waarbij Malko Het een water terugblik wordt opgewarmd

hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

De eikenprocessierups!

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

De eikenprocessierups van ijzelgladde is wegen in aantocht! Daarom werd op 4

net achter de rug....

maart door Duurzaam Glimmen een avond georganiseerd om

Verder was er op

gezamenlijk 14 plannen januari te ontwikkelen een om de rupsen het leven

wat zuurder gebruikersoverleg.

en ons dorp wat bloemrijker Op te maken. De beestjes

houden er de niet agenda zo van stonden dat omgeving het van de eiken, waar ze

hun voedsel informeren van betrekken, over de omringd stand en worden gang van door zaken, bloemen bespreken en

kruiden. Veel

hoe

vogels,

we de

met

gebruikers

name de

meer

koolmees,

kunnen laten

vinden

participeren

de rupsen

en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

zeer smakelijk.

bestuur

Terwijl

erg

elders

blij met

in

deze

de Groenenberg

uitbreiding! Hopelijk

het biljarttoernooi

volgen nog

in volle gang een paar was, mensen probeerden dit goede belangstellende voorbeeld om Glimmenaren

ons bestuur te

deze feiten komen te versterken. zetten in plannen Op het voor moment het dorp. dat ik Voor dit schrijf, het zover moet

was, vertelde deze Duurzaam bijeenkomst Glimmen nog plaatsvinden. dat het Over grootste het verloop deel ervan

hun aandacht

kan ik

was

dus

besteed

nog niets

aan

melden.

de energietransitie, en dat het

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

bevorderen van de natuur in het dorp daar nu bij komt: er is een

herneemt het gewone

speciale ecologie-werkgroep in het leven geroepen. leven weer zijn gang.

De bijeenkomst werd bijgewoond door twee Zo vertegenwoordigers

ook voor De

van de gemeente Groningen. Ze overhandigden Groenenberg. een rapport In met de

een inventarisatie van de eikenprocessierups agenda in de valt gemeente;

lezen

dat de gebruikelijke

daaruit blijkt dat ze er vorig jaar al wel waren, maar dat er een

bijeenkomsten weer

flinke groei te verwachten valt.

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

in vacuümbuizen op het dak van de schuur. De bedoeling is dat

het water binnenkort ook naar het hoofdhuis wordt toegevoerd.

Dankzij een verfijnd regelsysteem blijft de temperatuur constant

op 38 graad Celsius. Als het echt flink vriest dan kan er met een

houtvergasser extra warmte opgewekt worden; het eigen terrein

levert vooralsnog voldoende schoon hout. In maart blijkt er dit

jaar al voldoende zon te zijn voor de opwarming van het water

tot de vereiste temperatuur. De koeling wordt geregeld met een

door. buizenstelsel En ondertussen van 400 meter, ingegraven in de grond. In hete

blijven zomers we werken zorgt aan het het koude water voor de koeling van het huis.

verbeteren van alles wat

Sensoren op de vloer zijn nodig voor de afregeling zodat de vloer

De Groenenberg betreft.

In

niet

mijn

te

vorige

koud wordt

bericht

en er condens gaat optreden. Ook hiervoor is

meldde een verfijnd ik al regelsysteem dat we essentieel. De vernuftige verwarming

bezig en zijn koeling de akoestiek blijken prima te te voldoen in het bijgebouw waar Herbert

verbeteren en zijn vrouw en met nu name nog wonen. Het was er fris en aangenaam van

het

temperatuur

bargedeelte gezelliger

kon ik zelf constateren. Als dat in het hoofdgebouw

te maken. De benodigde

ook zo gaat werken dan heeft Herbert zijn doel bereikt! De

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

advies bedoeling van een is deskundige dat er op den duur een subsidieaanvraag nog een paar zonnepanelen is in op

de de maak. daken Ook komen werken voor we de aan leverantie het opnieuw van opstarten elektriciteit. – en

vooral bijhouden – van onze website.

Het P.S. Vrijdagavondcafé In de tijd dat gaat hun kinderen door op dezelfde in Glimmen voet: op twee school zaten,

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

was Herbert betrokken bij het afregelen van de centrale

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: verwarming vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. van De Markeschool. Destijds scheelde Op het dat vijftig

moment procent dat in u de dit kosten. leest heeft Voor Olga veel Vos huizen al weer in Glimmen een Indisch met centrale

buffet verwarming verzorgd. zou Een een kleine uitgekiende wijziging: Wouter afstelling Zunneberg van het systeem

kan een voorlopig aanmerkelijke niet meer voor kostenbesparing ons zijn culinaire kunnen driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

opleveren door

bijvoorbeeld thermostatische voetventielen aan de radiatoren te

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We zetten. hebben Aldus een vervanging Herbert. We gevonden: kunnen aan op 29 de januari slag! zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden Karel Post worden Uiterweer, via de wekelijkse Duurzaam nieuwsbrief, Glimmen dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek.

De gemeente

Regelmatig

maakt ons

worden

blij met

boeken

een gift

meegenomen

van 100 nestkastjes.

en andere De bedoeling ervoor in is de dat plaats die gezet. (door Dat ons houden Glimmenaren) we dus zo. langs de

En tenslotte openbare kunt wegen u alvast opgehangen noteren: Op worden. 11 en/of 12 Duurzaam maart doen Glimmen zal

we dit weer organiseren mee aan de en vrijwilligersactie zal ook voor van zorgen het Oranjefonds,

dat er vastgesteld wordt

NL

wat

Doet.

het

Net

effect

als vorig

is.

jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Het maaibeleid van de gemeente Haren was gericht op mooie

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt gladde zich gazonnetjes hiervoor aanmelden in via meeste ons bermen. Groningen wil dit

emailadres: anders doen, degroenenberg@gmail.com!

meer aandacht voor natuurlijke, gevarieerde

beplanting. Hulp van bewoners past daar prima bij. Mits er

Namens goed het wordt bestuur, afgestemd met de gemeente is er erg veel mogelijk.

Cilly Kramer-Clobus

Duurzaam Glimmen stelt zich verantwoordelijk voor deze

afstemming.

UITNODIGING

Algemene Tenslotte Leden werd Vergadering door deelnemers IJsvereniging de kaart Glimmen. van Glimmen

Maandag opnieuw 15 groen februari ingekleurd. a.s. het Dorpshuis Dit leverde de veel, Groenenberg. soms verrassende,

Aanvang 20.00 uur.

ideeën op. Die zullen worden uitgewerkt en gerealiseerd.

In 2015

Een aantal

hebben

deelnemers

we helaas

gaat

niet kunnen

actief deelnemen

schaatsen op

aan

de

de ecologiewerkgroep

in het verschiet en bijna heeft?! iedereen We nodigen heeft zich u van opgegeven harte uit als om nestkastjes-

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons

mee ophanger. te denken Wilt en te u praten alsnog over ook de meedoen toekomst of van meedenken? onze Op

vereniging. duurzaamglimmen.nl kunt u lezen hoe dit kan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

6

Glimmer’lei - januari 2016

10 Glimmer’lei - maart 2020


Opgewekt in Glimmen!

In 2020 werkt de Coöperatie Zonneweide Glimmen verder aan

het realiseren van de zonneweide. We zijn blij dat er nu al 2000

panelen gereserveerd zijn door inwoners van Glimmen en de

omringende gebieden!

Doet ook u al mee? Schijnt straks ook voor u de zon aan de

Zuidlaarderweg?

Want niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor

zonnepanelen of voldoende ruimte om de eigen stroomvraag te

dekken. Bovendien wordt in de toekomst de vraag naar stroom

groter door toepassingen als inductie koken, elektrisch rijden en

warmtepompen. Ook hiervoor zou dan zonnestroom beschikbaar

moeten zijn. En het is financieel ook nog eens voordelig voor u.

We hopen daarom dat nog meer Glimmenaren zich gaan

aansluiten bij de Coöperatie Zonneweide Glimmen om eigen,

groene, lokaal opgewekte stroom te gaan gebruiken. Met

ieder aangeschaft zonnepaneel wordt bovendien per jaar 100

kg koolzuurgas bespaard. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook

daarom!

Het is de bedoeling dat de zonneweide in 2021 stroom gaat

leveren. Als u lokale, groene energie belangrijk vindt, kunt u

zich opgeven als belangstellende. Stuur dan een email naar

info@zonneweideglimmen.nl met uw naam, adres en het aantal

panelen dat u wilt afnemen. Dat is niet juridisch bindend en

verplicht u tot niets.

Meer informatie op www.zonneweideglimmen.nl

Activiteiten in de Trefpuntkerk in Glimmen

Toen de teksten hieronder ingeleverd werden, was nog

onvoldoende duidelijk of en hoelang de maatregelen vanwege

het coronavirus van kracht zouden blijven. Het onderstaande is

onder voorbehoud, check kort van tevoren de website van de

kerk: www.pkn-ng.nl.

Wandelen in de Veertigdagentijd – 6 april

Op maandagochtend 6 april is er weer een (stilte)wandeling. We

starten om 10.00 uur in de Bartholomeuskerk te Noordlaren en

lopen vervolgens ongeveer een uur – al mediterend. De wandeling

sluiten we af met koffie in de consistorie van Noordlaren. Graag

uw opgave vooraf via frederiquekarelse@gmail.com.

Inloopochtend over bits en bytes – 7 april

Als altijd is wie maar wil vanaf 10.00 uur welkom bij de inloop op

de eerste dinsdag van de maand in de Trefpuntkerk in Glimmen

- Nieuwe Schoolweg 5. In april komt Eric de Hoog spreken over

Veilig werken op de PC. Onderwerpen die aan bod komen zijn

onder meer zoekmachines, schoonmaken PC, virusscanner,

betaalverkeer, e-mail en Kerkomroep.

Bij de inloopochtenden staat in de hal van de kerk het krat

voor artikelen die naar de Voedselbank gebracht worden. Aan

houdbaar broodbeleg, rijst en pasta, geconserveerde groenten

en badkamerartikelen is altijd behoefte.

Pasen in de kerk

Kerkelijk gezien is Pasen een groter feest dan Kerst. Kerst is het

feest van Jezus’ geboorte. Met Pasen wordt gevierd dat hij door

God werd opgewekt nadat hij door mensen ter dood veroordeeld

was gekruisigd. Juist die opwekking of opstanding wordt gezien

als de bevestiging dat in God altijd een nieuw begin mogelijk is

– wat er ook gebeurd is, wat je ook gedaan hebt, je mag altijd

opnieuw en met een schone lei beginnen.

In de kerk wordt in verschillende kerkdiensten stilgestaan bij de

fasen voorafgaande aan de dood van Jezus en zijn uiteindelijke

opstanding. Op Witte Donderdag wordt gedacht aan het Laatste

Avondmaal, dat staat voor gemeenschap zijn en samen delen.

Op Goede Vrijdag wordt gelezen van de gevangenneming en het

sterven van Jezus en gaat het om de mens en de mensheid die

er zo vaak een potje van maakt. Op zaterdagavond wacht de

kerk vol spanning, zou je kunnen zeggen, totdat het levenslicht

terugkomt en blijkt dat de dood niet het laatste woord heeft. Op

Paaszondag wordt dat uitbundig gevierd.

Op donderdag 9 en vrijdag 10 april zijn om 19.00 uur er diensten

in de Trefpuntkerk, Nieuwe Schoolweg. Op zaterdag 11 april is de

paaswake om 21.00 uur in de Bartholomeuskerk in Noordlaren.

Op Eerste Paasdag, zondag 12 april is iedereen welkom in de

Trefpuntkerk.

Meer informatie over de activiteiten van de Protestantse

Gemeente Noordlaren-Glimmen is steeds te vinden op: www.

pkn-ng.nl.

KONINGSDAG GLIMMEN.

DORPSHUIS DE

GROENENBERG

Van 13:00 -15:00 uur BBQ.

VANAF 13:00 UUR

SCHMINKEN &

SPRINGKUSSENS.

Familie fietstocht, 10km

start 11 uur.

Mountainbike tocht, 40km

start 11 uur.

Kinder mountainbike

clinic

deelname vanaf 8 jaar.

14:00 - 15:00 uur.

LIVE BAND

O-FIFTY

VAN 14:00 - 19:00 UUR

Rad van Fortuin met mooie prijzen

KINDERACTIVITEIT VERZORGD DOOR

HET LIMO-TEAM 15:00-17:00 UUR

Opslagruimte te huur!

WIL JE GRAAG FIETSEN MAAR

HEB JE GEEN MOUNTAINBIKE?

HUUR JE MOUNTAINBIKE VIA:

VVVGLIMMEN@GMAIL.COM

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Glimmer’lei - maart 2020

11


Metje Wolters-Bazuin overleden

Op 6 maart is Metje Wolters-Bazuin uit Glimmen

plotseling overleden, ze werd 86 jaar. Dat bericht

zal vooral oudere dorpsgenoten met weemoed

hebben vervuld en de lezers van de Glimmer'lei

in het bijzonder. Metje verzorgde van 1983 tot

2009 een maandelijks verslag van de activiteiten

van de 'bejoard'nsoos' in Glimmen. Ze deed dat

geheel in het Gronings. Metje had een vaste

plek in de Glimmer'lei. Ze zat trouwens dicht

bij het vuur, want ze was sinds 1977 ook al

vrijwilligster voor de soos. In een interview in de

De allerleste:

“Van de Older’nsoos”

Door Metje Wolters-Bazuin

Ik begun moar weer zo as’k 260 keer bin

begonn’n,

feit’n en gebeurteniss’n oet leevn, nait verzon`n.

Naor eer en gewait’n heb’k het doan,

zo as ik ter overdocht wel te verstoan.

Wat hef oal `n mooi zummertje had,

beter wat te dreug as te nat.

Deur oal die waarmte en vele zun,

was’t mor hail kört dat alles in blui stun.

Hooplijk waar’n de bijen al wakker en in de

weer,

aans krieg’n we van ’t joar gain appel of peer.

‘k Heb nog hail gain weerprofeet’n heurt,

hou of wat ter van ’t zummer gebeurt.

We goan der gewoon op reek’n,

dat wat zun en waarmte weer records zull’n

breek’n.

Met mooi weer kuj vekansie holl’n,

mor verschaid’n van onze leed’n die nog wel

wat deur woll’n.

Joarigen en zaike mensen word’n nog wel

bezôcht,

verder mout ter neis veur ’t komde seisoen

word’n bedocht.

Glimmer'lei verklapte

ze dat ze iedere maand

tegen de deadline

haar schrijfgerei en

papier opvallend op

de tafel legde als geheugensteuntje. Op 4 mei

2009 werd zij met bloemen en gebak door de

Glimmer'lei bedankt voor haar niet aflatende

inzet. De redactie gedenkt haar met dank en

respect en publiceert daarom haar laatste

verslag nog éénmaal…

De ain noa leste soos hebb’n we met Mevr.

Houwing oet Gait’n had,

die is geregeld met dia’s over ’t Keuneklek hoes

bie ’t pad.

4 Mei oal weer de leste keer,

wie zoll’n kegel’n, ring’n gooi’n en zuks meer.

In ain’n familielid en aander volk kwam der in,

ik docht; wat het dat veur zin??

Ze zeed’n we krieg’n neie leed’n,

mor ’t haar ’n hail aander reed’n.

Want dit zal de allerleste: “Van de Older’nsoos”

weez’n,

die je hier kunn’n leez’n.

Omdat ik ’t toch wel ’n moal of wat heb doan,

woll’n ze ’t nait ongemaakt veurbai loat’n goan.

Doarom kwaam ze in ’t dôrpshoes terecht,

is der ’t ain en aander aanbood’n en zegt.

De soos weur op gebak tracteerd,

deze schrieverij weur dus wel goud waardeert.

Zo beleef je nog ais wat,

we hadd’n veur deze middag ook wat in ’t vat.

’t Is oallemoal gezelleg en goud verloop’n,

dat nog ’n pozie zo deur mag goan zul we

hoop’n.

Dat onze leed’n der net zo over denk’n,

luit’n ze bliek’n deur ons as dank veur alles een

mooi bak met bloum’n te schenk’n.

omdat dit allerleste schriev’n zal weez’n,

zull’n je nait weer over ’t wel en wee van de

Older’nsoos leez’n.

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Fotograaf: Bloemink,

Jitske bij aan te passen. Het is som

Carolien

Bruinenberg,

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: zondag 12 april 2020

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Verspreidingsweek:

de Klein vermoed ik, maar he

17

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - maart 2020

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!