17.04.2020 Views

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur over 2019

Het jaarverslag van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur over 2019

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur B.V.<br />

Rotterdam<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2019</strong>


Voorwoord<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

2


Erasmus Centrum voor Zorgbestuur wil een vormingsplaats, ontmoetingsplaats en<br />

vrijplaats zijn voor leiders in de zorg om samen te werken aan de kwaliteit van (de<br />

besturing van) de zorg.<br />

In <strong>2019</strong> ontmoetten wij onze deelnemers, alumni, onderzoekers, docenten en<br />

relaties op allerlei plekken: in conferentiecentra ‘op de hei’, in het mooie Paviljoen<br />

van de Erasmus Universiteit, bij zorginstellingen en soms op onverwachte plekken<br />

zoals een museum. We legden werkbezoeken af en gingen samen op reis. We<br />

ontwikkelden nieuwe onderwijsprogramma’s en startten nieuw onderzoek. We<br />

hadden het er druk mee en zijn trots op het resultaat! U kunt er alles over lezen in dit<br />

verslag.<br />

Inmiddels is het 2020 en waart het coronavirus door de wereld. Deelnemers aan<br />

onze programma’s werken in de frontlinie. Zij sturen crisisteams aan, springen bij<br />

op de werkvloer, en moeten daarbij moeilijke beslissingen nemen. Voor Erasmus<br />

Centrum voor Zorgbestuur betekent het dat wij onze deelnemers niet langer<br />

persoonlijk ontmoeten op al die verschillende plekken. Wel blijven we onze<br />

deelnemers steunen en begeleiden. Dit doen we via online meetings en begeleiding<br />

op maat. Want juist nu – in moeilijke tijden – is tijd maken voor reflectie essentieel.<br />

Even stil staan bij wat je meemaakt en wat je gaande houdt, even je aandacht<br />

richten op de horizon – voorbij de acute crisis. Luisteren naar elkaar, leren en<br />

reflecteren.<br />

Wij leren elke dag. We ontdekken nieuwe manieren van (online) onderwijsgeven en<br />

helpen elkaar bij het uitdenken van alternatieve werkwijzen. Voorwaarde bij dit alles<br />

is dat we niet inboeten op kwaliteit. Dat betekent ook dat we sommige dingen niet<br />

kunnen doen nu en we die voorlopig moeten uitstellen.<br />

Sommige veranderingen als gevolg van de corona pandemie zullen tijdelijk van<br />

aard zijn, andere mogelijk permanent. Niet alle consequenties zijn per se negatief.<br />

Volgend jaar maken we opnieuw de balans op, samen met onze deelnemers en<br />

misschien ook wel samen met u.<br />

Namens alle collega’s van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur,<br />

Wilma van der Scheer<br />

Directeur<br />

3<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Inhoudsopgave<br />

Voorwoord 2<br />

Colofon<br />

Dit is een uitgave van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur<br />

Teksten Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.<br />

Grafische realisatie Grapefish, Voorschoten.<br />

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een onderdeel van Erasmus School of<br />

Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.<br />

www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Missie & visie 5<br />

Onderwijsprogramma’s 7<br />

Studiedagen en symposia 13<br />

Academische werkplaats 17<br />

Maatwerk 20<br />

Samenwerkingsrelaties 22<br />

Kwaliteit en integriteit 25<br />

In de media 27<br />

Team 31


Missie & visie<br />

1<br />

5<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een plek waar wetenschap over en<br />

praktijk van de zorg samen komen, waar nieuwe kennis gegenereerd wordt en<br />

nieuwe perspectieven ontstaan.<br />

Onze missie: bijdragen aan de kwaliteit van de (besturing van de) zorg!<br />

Onze insteek: een vormingsplaats en ontmoetingsplek zijn voor leiders in de zorg;<br />

en een werkplaats waar onderzoekers in co-productie met mensen uit de praktijk<br />

onderzoek verrichten met als rode draad ‘goede zorg met goed bestuur’.<br />

Wij geven invulling aan deze ambities door:<br />

1. goed gefundeerde en actuele opleidingsprogramma’s voor leiders in de zorg.<br />

Onze open opleidingsprogramma’s zijn er voor diverse doelgroepen: bestuurders<br />

van zorgorganisaties, toezichthouders, strategisch managers in de zorg, leidinggevende<br />

professionals en in enkele gevallen ook voor zorgverzekeraars, medewerkers<br />

van (semi)overheidsinstanties of zakelijke dienstverleners. Kenmerkend<br />

voor de programma’s zijn:<br />

a) een meervoudig perspectief op (strategische) ontwikkelingen in de zorg;<br />

b) een persoonlijke benadering;<br />

c) reflectie op het eigen handelen als rode draad;<br />

d) een onderzoekende aanpak.<br />

2. onderzoek naar ‘goede zorg met goed bestuur’ in al haar facetten.<br />

Onder de paraplu van de academische werkplaats zorgbestuur werken mensen uit<br />

de praktijk van zorg en bestuur samen met academici aan kennisontwikkeling. In de<br />

werkplaats doen we onderzoek naar relaties en machtsverhoudingen die cruciaal<br />

zijn voor zorgorganisaties. Soms staan de relaties met externe stakeholders centraal<br />

als banken en verzekeraars, soms de onderlinge relaties tussen zorgorganisaties,<br />

soms de relaties binnen zorgorganisaties: tussen managers, professionals, cliënten.<br />

Juist de uiteenlopende perspectieven zijn nodig om daarvan te leren en tot nieuwe<br />

inzichten te komen.<br />

belicht; door onderzoek te verbinden aan onze opleidingsprogramma’s; door het<br />

samen met deelnemers onderzoeken van vraagstukken.<br />

4. activiteiten op maat, voor de vraagstukken van specifieke organisaties of regio’s.<br />

Via maatwerkactiviteiten helpen wij (samenwerkende) zorgorganisaties bij cruciale<br />

kwesties die vragen om het opnieuw doordenken van werkwijzen, samenwerkingsen<br />

omgangsvormen. Na een kritieke periode is er bijvoorbeeld behoefte aan herstel,<br />

opbouw en nieuwe inspiratie tussen betrokkenen. Of men wil zich voorbereiden op<br />

een toekomst waarin een andere inbreng wordt gevraagd van zorgprofessionals:<br />

medisch en verpleegkundig leiders. Wij kunnen via maatwerk opleidingen helpen bij<br />

de voorbereiding op en toerusting voor de volgende fase.<br />

Voor <strong>2019</strong> was onze ambitie om (nog) beter te laten zien dat we van de wetenschap<br />

én de praktijk zijn. We wilden zowel de wetenschappelijke pijler onder ons Centrum<br />

als de pijler geworteld in de praktijk versterken, nadrukkelijker bruggen bouwen<br />

daartussen, en meer podium geven aan onze maatwerkactiviteiten.<br />

De werklijnen voor <strong>2019</strong> waren:<br />

1. Versterken onderzoekinfrastructuur via de academische werkplaats;<br />

2. Versterken maatwerk activiteiten waarin praktijkvraagstukken centraal staan;<br />

3. Versterken ontmoeting wetenschap en praktijk via nieuwe werkvormen;<br />

4. Investeren in eigen vakmanschap door meer kennisdeling en georganiseerde<br />

reflectie;<br />

5. Investeren in passende (nieuwe) vormen van pr en marketing.<br />

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een onafhankelijk instituut met een<br />

academische grondslag. Thuisbasis is Erasmus School of Health Policy &<br />

Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.<br />

3. ontmoetingen tussen wetenschap, praktijk en beleid van de zorg.<br />

Ontmoetingen tussen wetenschap, praktijk en beleid vindt op diverse manieren<br />

plaats. Door in onze opleidingsprogramma’s het gesprek tussen wetenschappers,<br />

mensen uit de praktijk van de zorg en uit de wereld van het beleid te faciliteren;<br />

door toegepast onderzoek binnen de academische werkplaats zorgbestuur, door het<br />

organiseren van studiedagen waar vanuit de diverse invalshoeken thema’s worden<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

6


Onderwijsprogramma’s<br />

2<br />

7<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Programma aanbod<br />

De onderwijsprogramma’s van<br />

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur<br />

zijn er voor diverse doelgroepen:<br />

bestuurders van zorgorganisaties,<br />

toezichthouders, strategisch<br />

managers/directeuren in de zorg en<br />

(leidinggevende) professionals.<br />

Elk programma kent zijn eigen evenwicht<br />

tussen theoretische kennis,<br />

praktijkervaringen en reflectie. De<br />

doelgroep, doelstelling en persoonlijke<br />

leervragen van deelnemers bepalen<br />

mede de inhoud.<br />

De programma’s richten zich op:<br />

• Het benodigde handelings repertoire<br />

voor het aansturen van<br />

processen;<br />

• Persoonlijke effectiviteit (zelfkennis<br />

en vaardigheden);<br />

• Kennis over actuele en relevante<br />

thema’s in de gezondheidszorg en<br />

de eigen positionering daarin.<br />

Voorop staat het leren uit de praktijk<br />

(eigen casuïstiek) en het leren van<br />

elkaar. Zo worden eigen ervaringen een<br />

leermiddel en benutten we optimaal de<br />

aanwezige kennis uit diverse sectoren<br />

van de gezondheidszorg. Jaarlijks<br />

worden de onderwijsprogramma’s<br />

vernieuwd qua inhoud en werkvormen.<br />

Zo blijven de programma’s state-ofthe-art<br />

en passend voor de leiders van<br />

vandaag en morgen.<br />

Waarden van Zorg<br />

Een zoektocht naar waarden in de<br />

zorg met eindverantwoordelijke<br />

bestuurders.<br />

programma directeuren:<br />

prof. dr. Paul Frissen<br />

prof. dr. Pauline Meurs<br />

15 deelnemers<br />

Strategisch<br />

Vastgoedbeleid<br />

Tweedaags programma over het<br />

strategisch beoordelen en aansturen<br />

van vastgoedvragen.<br />

programma directeur:<br />

prof. dr. Richard Janssen<br />

24 deelnemers<br />

Imagine2<br />

Een programma om medisch<br />

specia listen toe te rusten een<br />

leiden de rol te nemen in de<br />

continue verbetering van de zorg.<br />

programma directeuren:<br />

dr. Wilma van der Scheer<br />

dr. Kris Vanhaecht<br />

dr. Lizette van Veen-Berkx<br />

Master Class<br />

Management development programma<br />

voor eindverantwoordelijke<br />

bestuurders van gezondheidszorgorganisaties.<br />

programmadirecteuren:<br />

dr. Wilma van der Scheer<br />

prof. dr. Pauline Meurs<br />

21 deelnemers<br />

Top Class<br />

Management development<br />

programma voor toekomstige bestuurders<br />

van gezondheidszorgorganisaties.<br />

programma directeur:<br />

mr. Helene Wüst<br />

22 deelnemers<br />

Financieel Bestuur<br />

in de Zorg<br />

Behandelt actuele en aankomende<br />

finan cieel-economische<br />

vraagstukken van managers en<br />

bestuurders in de zorg.<br />

programma directeur:<br />

dr. ir. Joost Zuurbier<br />

Academische Leergang<br />

Zorg Management<br />

Zes academische bijeenkomsten<br />

over het strategisch management<br />

en bestuur van organisaties in<br />

de zorg.<br />

programma directeur:<br />

drs. Lucie Boonekamp<br />

18 deelnemers<br />

Master of Health<br />

Business Administration<br />

De enige internationaal geaccrediteerde<br />

MBA-opleiding in Nederland<br />

specifiek voor de zorg.<br />

programma directeuren:<br />

dr. Maarten Janssen<br />

Frank van Gool, Msc.<br />

prof. dr. Richard Janssen<br />

MHBA 2018-2020 22 deelnemers<br />

Nieuw Verpleegkundig<br />

Leiderschap<br />

Een programma voor verpleegkundig<br />

leiders, die het voortouw<br />

nemen in ontwikkelingen binnen<br />

de zorg.<br />

programma directeur:<br />

drs. Lucie Boonekamp<br />

Governance Class<br />

Voor ervaren toezichthouders en<br />

voorzitters van raden van toezicht<br />

in de gezondheidszorg.<br />

programma directeur:<br />

dr. Marlies Ott<br />

31 deelnemers<br />

Medisch Specialist en<br />

Bestuur<br />

Een programma voor bestuurlijke<br />

medici die zich verder willen<br />

bekwamen op bestuur lijk, persoonlijk<br />

en inhoudelijk vlak.<br />

programma directeur:<br />

drs. Piet-Hein Buiting, arts<br />

10 deelnemers<br />

Programma’s op maat<br />

In <strong>2019</strong> werden vijf maatwerkprogramma's<br />

uitgevoerd.<br />

Zie pagina 20<br />

16 deelnemers<br />

17 deelnemers<br />

20 deelnemers<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

8


Deelnemers<br />

De ambitieuze en kritische deelnemers aan onze programma’s vinden bij Erasmus<br />

Centrum voor Zorgbestuur een plek om in een vertrouwde groep van peers na te<br />

denken over eigen leervragen en de toekomst van de zorg. Deelnemers fungeren<br />

daarbij als elkaars collega, coach en criticaster. Zij steunen elkaar, en nemen<br />

elkaar de maat. Het netwerk dat zij tijdens de onderwijsprogramma’s opbouwen<br />

is van blijvende meerwaarde. Deelnemers zijn werkzaam in diverse sectoren van<br />

zorg, maar zij kunnen ook werkzaam zijn voor een zorgverzekeraar, de overheid of<br />

zakelijke dienstverleners.<br />

300<br />

250<br />

200<br />

238<br />

Deelnemers 2018 vs <strong>2019</strong><br />

281<br />

In <strong>2019</strong> vonden 359 leiders in de zorg hun weg naar de onderwijsprogramma’s van<br />

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Dit is ruim 30% meer ten opzichte van 2018,<br />

daarvan komt de helft voor rekening van de maatwerkprogramma’s.<br />

150<br />

100<br />

open programma’s<br />

maatwerk<br />

Deelnemers van de open onderwijsprogramma’s hebben veelal een managerial<br />

functie. Zij zijn bestuurder, directeur of manager. Vaak zijn zij of bedrijfskundig<br />

of zorginhoudelijk opgeleid. Een deel van de deelnemers is ook nu nog actief<br />

als zorgprofessional. Zij combineren hun zorginhoudelijke functie met een<br />

management- of leiderschapstaak.<br />

50<br />

0<br />

36<br />

2018 <strong>2019</strong><br />

78<br />

Functie deelnemers open programma’s<br />

13%<br />

40%<br />

20%<br />

20%<br />

7%<br />

toezichthouders medisch leiders verpleegkundige leiders<br />

bestuurders<br />

managers/directeuren<br />

9<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Studiereizen en werkbezoeken<br />

Werkbezoeken en studiereizen zijn in veel van onze programma’s een vast<br />

onderdeel. Deelnemers leggen werkbezoeken af in binnen- en buitenland, en bij<br />

elkaar. Dit helpt de vanzelfsprekendheden van de zorg in Nederland scherp te<br />

zien en te bediscussiëren, levert nieuwe inzichten en energie op.<br />

In <strong>2019</strong> brachten de werkbezoeken en studiereizen ons o.a. naar Chicago,<br />

Brussel, Londen, Manchester, Lyon en Barcelona.<br />

Health Care Potentials: Londen en<br />

Manchester 27 t/m 29 november<br />

Not: what is the matter with you,<br />

but: what matters to you<br />

‘Wat een passie hebben deze mensen voor hun vak.<br />

En wat een bereidwilligheid om kennis te delen!’ De<br />

deelnemers van het Health Care Potentials programma<br />

zijn aangenaam verrast. Bevlogen sprekers en interessante initiatieven inspireren<br />

de deelnemers. Hoe zit de zorg in Groot-Brittannië in elkaar, en hoe wordt die<br />

gefinancierd? Hoe gaan de Britten om met de uitdagingen waar ook hier de zorg voor<br />

staat? ‘Uiteindelijk ben ik veel meer te weten gekomen dan vooraf verwacht.’<br />

CANADA<br />

CHIGAGO<br />

In mei reisde Lizette van Veen-Berkx<br />

naar Canada voor een bliksembezoek<br />

aan het kinderziekenhuis van het Health<br />

Sciences Center (HSC) Winnipeg, het<br />

grootste academische ziekenhuis in de<br />

provincie Manitoba. Ze verzorgde daar<br />

de jaarlijkse Thorlakson Lecture, voor<br />

staf en studenten van het ziekenhuis.<br />

Haar lezing over de resultaten van haar<br />

promotieonderzoek naar OK-planning<br />

werd in Winnipeg enthousiast ontvangen.<br />

Vooral het onderdeel over het beter<br />

voorspellen van de anesthesietijd viel<br />

in goede aarde bij het hoofdzakelijk<br />

chirurgisch publiek.<br />

Master Class: Chicago 30 maart t/m 6 april<br />

Leiderschap, solidariteit en kwaliteit van<br />

zorg in de Amerikaanse vrije markt<br />

De Amerikaanse gezondheidszorg vergelijken met de<br />

Nederlandse is een ‘relativerende ervaring’, volgens<br />

deelnemer Gerard Gerding. ‘Of de praktijk aldaar – als je<br />

dat al zou willen – geheel of deels naar de Nederlandse<br />

context valt over te planten, blijf ik betwijfelen. Maar voor<br />

een zorgbestuurder zoals ik is het buitengewoon relativerend om met eigen ogen te<br />

aanschouwen dat het er in een ander welvarend land toch radicaal anders aan toe<br />

kan gaan.’ (lees het hele verslag van Gerard Gerding op onze pagina ‘blogs’)<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

10


MANCHESTER<br />

LONDEN<br />

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap: Rotterdam, Antwerpen,<br />

Leuven en Brussel 17 t/m 19 maart<br />

De stem van de verpleegkundige<br />

Innovaties in de zorg, het ‘Magnet systeem’<br />

voor verpleegkundig leiderschap en de<br />

theorie en praktijk van de kwaliteit van zorg<br />

in België: het programma voor deze reis<br />

was veelzijdig. De medewerkers van het<br />

wijkgezondheidscentrum de Brug in Molenbeek maakten indruk, door de manier<br />

waarop ze de patiënt centraal stellen en samenwerken met andere organisaties. Wat<br />

de deelnemers van de reis mee naar huis namen: ‘Als verpleegkundige heb je een<br />

belangrijke stem, gebruik die ook. Wees bewust dat jij het verschil kan maken.’<br />

ROTTERDAM<br />

ANTWERPEN<br />

BRUSSEL<br />

LEUVEN<br />

Top Class: Brussel 23 en 24 januari<br />

Hoe het Europese spel wordt gespeeld<br />

Hoe bemoeit de EU<br />

zich direct en indirect<br />

met de Nederlandse<br />

gezondheidszorg?<br />

En hoe werkt<br />

‘Europa’? Deelnemers<br />

maakten kennis met<br />

vertegenwoordigers<br />

van de belangrijkste<br />

Europese instellingen en andere stakeholders die<br />

zich bezighouden met het besluitvormingsproces van<br />

wet- en regelgeving. ‘Bijzonder om hier te mogen zijn’,<br />

merkte een van de deelnemers op. ‘Ik heb een heel<br />

andere kijk op Europa gekregen, een veel positievere.<br />

Europa is een goed voorbeeld van samenwerken.’<br />

BARCELONA<br />

MHBA: Lyon en Barcelona 27 oktober-2 november<br />

‘healing environment’ avant la lettre<br />

De verschillen tussen de zorgsystemen in beide landen zijn groot. Het Franse<br />

zorgstelsel regelt centraal 78% van de financiering via departementen, vertelt de<br />

directeur van Angence Regionale de<br />

Sante in Lyon. En in het universiteitsziekenhuis<br />

van Barcelona horen we dat<br />

in het Spaanse zorgsysteem belangrijke<br />

beslissingsbevoegdheden en de<br />

uitvoering zijn belegd bij de regio’s.<br />

Daarmee ziet de zorg in iedere regio er<br />

anders uit. Een hoogtepunt in Barcelona<br />

was het bezoek aan Hospital de la Santa<br />

Creu I Santa Pau. Dit prachtige, voor het<br />

grootse deel niet meer operationele,<br />

ziekenhuis is adembenemend: ‘healing<br />

environment’ avant la lettre!<br />

11<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


MOOC ‘Regulated Competition in Healthcare Systems:<br />

Theory & Practice’<br />

In oktober <strong>2019</strong> werd de Massive Open Online Course (MOOC) ‘Regulated<br />

Competition in Healthcare Systems: Theory & Practice’ gelanceerd. Deze<br />

cursus is over de hele wereld gratis toegankelijk voor iedereen met een<br />

internetverbinding. Een uitstekende manier om expertise te verspreiden onder<br />

studenten, professionals en wetenschappers – van over de hele wereld - met een<br />

interesse in stelsel- en verzekeringsvraagstukken in de gezondheidszorg.<br />

De MOOC is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de sectie Health<br />

Systems & Insurance van ESHPM en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en werd<br />

mede mogelijk gemaakt door een subsidie voor onderwijsvernieuwing. Een deel<br />

van de subsidie is gebruikt voor het maken van een serious game. Deze was vorig<br />

jaar al af en wordt gebruikt in onder meer het onderwijs van onze Master of Health<br />

Business Administration (MHBA). De MOOC had meer voeten in de aarde. Frank<br />

Eijkenaar en Richard van Kleef (beide werkzaam voor de sectie Health Systems &<br />

Insurance) werden de trekkers van het project. Concreet behandelt de MOOC de<br />

theorie en achtergrond van gereguleerde concurrentie en de randvoorwaarden<br />

voor toepassing van dit ordeningsmodel in de praktijk. Ook voor deelnemers aan<br />

programma’s van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, die minder thuis zijn in deze<br />

thematiek, is de MOOC een aanrader!<br />

LMNR<br />

Sinds 2016 wordt samen met de Universiteit Utrecht uitvoering gegeven aan het<br />

Leadership Mentoring in Nursing Research Programma voor gepromoveerde<br />

verpleegwetenschappers met potentie om de nieuwe generatie leiders in het<br />

verpleegkundig onderzoek te vormen. Het programma is de verantwoordelijkheid<br />

van de UU. Voor de voorbereiding en uitvoering zochten zij samenwerking met<br />

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, met als resultaat dat de programmaleiding<br />

in handen is van drs. Lucie Boonekamp en Thóra Hafsteinsdottír van het UMC<br />

Utrecht. Het programma wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. In <strong>2019</strong> ging de<br />

tweede lichting van het intensieve tweejarige leiderschapsprogramma van start.<br />

‘Het is geweldig om te zien hoe deze verplegingswetenschappers die heel goed zijn<br />

in hun vakgebied, ook het podium leren pakken en naar buiten treden, met andere<br />

woorden zich laten zien als leiders in hun vakgebied’, zegt Lucie Boonekamp.<br />

Nieuwsgierig naar deze MOOC? Klik door naar https://www.coursera.org/learn/<br />

regulated-competition-healthcare-systems en meld je gratis aan bij Coursera!<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

12


Studiedagen en symposia<br />

3<br />

13<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Jaarlijks organiseren we verschillende ontmoetingen tussen wetenschap,<br />

praktijk en beleid van de zorg.<br />

Deelnemers zijn onze alumni, collega’s van de universiteit en mensen uit ons<br />

brede netwerk in de zorg en daarbuiten. Ook trekken de bijeenkomsten een eigen<br />

publiek en kunnen mensen zo voor het eerst kennis maken met het Centrum voor<br />

Zorgbestuur.<br />

In <strong>2019</strong> vonden er vier bijzondere bijeenkomsten plaats: de Laprélezing, twee<br />

studiedagen rondom een specifiek thema en het afscheidssymposium van collega<br />

Marlies Ott.<br />

Laprélezing<br />

Verbanden leggen<br />

Op donderdag 28 maart vond de Laprélezing plaats, de eerste in een reeks<br />

tweejaarlijkse lezingen over de theorie en de praktijk van besturen in de zorg.<br />

ESHPM en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur organiseren deze lezing, die de naam<br />

draagt van Ruud Lapré, medeoprichter van de faculteit en de eerste Master Class<br />

voor zorgbestuurders van het Centrum. De presentaties werden omlijst met muziek<br />

en kunst van het Outsider Art Museum, in lijn met de passie voor kunst van Ruud<br />

Lapré en zijn echtgenote Marga.<br />

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van Erasmus MC betoogde voor een volle zaal<br />

dat we slimmer gebruik moeten maken van netwerken en de juiste professionals<br />

op de juiste plekken. Hij schetste een beeld van ontwikkelingen die invloed hebben<br />

op de zorg: van klimaatverandering en de verschuiving van tropische ziektes over<br />

de wereld, tot de invloed van big data, kunstmatige intelligentie en robotica op de<br />

geneeskunde. Samenwerkingen tussen zorg en (technische) universiteiten worden<br />

hierdoor steeds nauwer.<br />

De eerste Laprélezing is een samensmelting gebleken van praktijkervaringen, visie<br />

op zorg, wetenschappelijk onderzoek en de verrijking van kunst. Een ontmoeting<br />

waarbij kennis over de zorg is gedeeld en nieuwe verbanden met kennisdomeinen<br />

zijn gelegd.<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

14


Betalen voor Waarde<br />

Studiedag 17 april<br />

Kunnen we de zorg anders en beter organiseren? Wat zou dat kunnen opleveren? Op<br />

woensdag 17 april kwam een select gezelschap van zorgverzekeraars, ziekenhuizen,<br />

financiers en academici op uitnodiging van Joost Zuurbier bijeen om te praten<br />

over substitutie van zorg, de bekostiging en de verbinding met het toevoegen van<br />

waarde.<br />

Het besturen van netwerken<br />

Conferentie 6 juni <strong>2019</strong><br />

Netwerken: het woord in de zorgsector van <strong>2019</strong>. Netwerken zijn niet nieuw,<br />

maar gaan steeds vaker over (organisatie)grenzen heen, en worden steeds<br />

complexer. In onze Invitational Conference ‘Netwerkbesturing: apart-together’<br />

op donderdag 6 juni <strong>2019</strong> doken we dieper in de kansen en uitdagingen van<br />

netwerken in de ziekenhuiszorg. Dat het thema ‘hot’ is bleek wel uit de<br />

aanmeldingen: dat waren er meer dan we konden plaatsen.<br />

Het Nederlandse zorglandschap is een lappendeken van kleine zorgnetwerken,<br />

rondom patiëntgroepen of tussen professionals. Het aantal netwerken waar<br />

zorgorganisaties in betrokken zijn, is groot. Zo telde Erasmus MC 235 netwerken.<br />

Netwerken bieden kansen en nieuwe mogelijkheden, maar stellen bestuurders ook<br />

voor nieuwe bestuurlijke dilemma’s. Waar ligt de (eind)verantwoordelijkheid voor de<br />

geleverde zorg, welke mate van formalisering is nodig en hoe is de verantwoording<br />

georganiseerd? Het zijn slechts enkele vragen waar bestuurders voor staan. Het<br />

besturen van netwerken behelst het sturen van gedrag en handelen van jezelf, maar<br />

ook van anderen. Dit gaat het best wanneer intern afspraken en financiën op orde<br />

zijn. Dan is de organisatie weerbaarder voor de risico’s en staan stakeholders meer<br />

open voor de kansen die netwerksamenwerking met zich meebrengt.<br />

15<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


“Hoe collegiaal wil je zijn?”<br />

Afscheidssymposium voor Marlies Ott<br />

Marlies Ott was bijna 20 jaar aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur<br />

verbonden. Als programmadirecteur van de Top Class heeft Marlies vele<br />

managers en directeuren voorbereid op een bestuursfunctie in de zorg. Het<br />

thema van haar afscheidssymposium op 3 oktober was: collegialiteit.<br />

Ruim tachtig (oud-) collega’s, (zakelijke) vrienden en deelnemers van de Top Class<br />

van de afgelopen zeventien jaar stonden samen stil bij het thema collegialiteit. Anja<br />

Schouten sprak als politiechef van de eenheid Noord-Holland over hoe collegialiteit<br />

een verdedigingsmechanisme kan zijn. Als voormalig bestuurder in de zorg weet<br />

ze dat het in deze sector heel anders is dan bij de politie. Joris van Eijck, directeur<br />

zorg bij Menzis, vertelde dat collegialiteit is: je collega’s helpen en ondersteunen<br />

wanneer dat nodig is. Zien wie hulp kan gebruiken, en zelf om hulp durven vragen.<br />

Bestuurders kunnen dit aan hun medewerkers voordoen, om het binnen een<br />

organisatie aan te moedigen.<br />

Collegialiteit draait volgens Marlies om samenwerken aan een gemeenschappelijk<br />

doel, elkaar steunen, en elkaar feedback geven, zodat je samen beter wordt. Zij<br />

concludeert: ‘Als je in een positie bent waar je collegialiteit kunt ervaren, geniet<br />

ervan.’<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

16


Academische werkplaats<br />

4<br />

17<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Kennisontwikkeling vanuit wetenschap en praktijk: in de academische<br />

werkplaats werken onderzoekers en praktijkmensen uit de zorg samen aan<br />

actueel en relevant onderzoek. ‘Goede zorg met goed bestuur’ is het centrale<br />

thema.<br />

Uitgangspunten van de academische werkplaats zijn:<br />

• Actuele besturingsvraagstukken<br />

In de academische werkplaats zorgbestuur staan actuele besturingsvraagstukken<br />

centraal.<br />

• Relevant voor de wetenschap, bruikbaar voor de praktijk<br />

De vraagstukken van deelnemers aan onze opleidingsprogramma’s zijn een<br />

belangrijke inspiratiebron bij het bepalen van de onderzoeksagenda. Het<br />

continue gesprek met mensen uit de praktijk van de zorg en wetenschap helpt<br />

ons bij het selecteren van nieuwe vraagstukken.<br />

• Vorm volgt inhoud<br />

Het ene vraagstuk leent zich beter voor een kort onderzoek, het ander voor<br />

een studiemiddag, een scriptie, of een promotie. Het kan allemaal. Er is ruimte<br />

voor kortdurende onderzoeken (in opdracht), als ook uitgebreide onderzoeken<br />

van (buiten) promovendi. Waar mogelijk leggen we een verbinding met onze<br />

onderwijsprogramma’s.<br />

Het resultaat is een scala aan onderzoeksactiviteiten. De diversiteit is groot.<br />

Er zijn eigen onderzoeksprogramma’s, geïnitieerd door het Centrum, er zijn<br />

samenwerkingen rondom promoties, er wordt opdrachtonderzoek gedaan<br />

en ondersteuning geboden aan initiatieven van deelnemers/alumni van onze<br />

programma’s.<br />

Opgedane inzichten worden breed gedeeld, met onze alumni, met deelnemers<br />

aan de onderwijsprogramma’s van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, met leden<br />

van de NVZD, met collega onderzoekers en studenten van ESHPM via o.a. (inter)<br />

nationale vakbladen, deelname aan studiedagen, congressen en symposia.<br />

Onderzoeksprogramma Zorg voor Management<br />

Het onderzoeksprogramma Zorg voor Management is in 2000 gestart door<br />

Pauline Meurs. Het programma behelst zowel grootschalig kwantitatief onderzoek als<br />

specifieke kwalitatieve onderzoeken en heeft geresulteerd in vele publicaties.<br />

Onderdeel van het programma is dat eens in de vijf jaar een grootschalige enquête<br />

wordt uitgevoerd onder leden van de NVZD. Het doel? Een actueel inzicht in de<br />

functie van zorgbestuurder in al zijn complexiteit. De volgende enquête vindt plaats<br />

in 2020.<br />

Onderzoeksprogramma Gedeeld besturen<br />

In 2018 startte een nieuw onderzoeksprogramma over het thema Gedeeld besturen<br />

in de zorg.Tegen de achtergrond van de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg<br />

ontstaan nieuwe strategische vragen en ideeën over de aansturing van de zorg.<br />

Steeds vaker worden strategische verantwoordelijkheden gedeeld tussen<br />

beroepsgroepen en organisaties. In dit kader vinden twee promotieonderzoeken<br />

plaats. In het onder-zoek van Oemar van der Woerd staat de bestuurlijke invalshoek<br />

centraal. In het onderzoek van Hugo Peeters ligt de focus op de veranderende<br />

omgang tussen zorgprofessionals en cliënten.<br />

NVZD-leerstoel<br />

De nauwe samenwerking met de NVZD en haar leerstoelhouder heeft het promotieonderzoek<br />

van Tessa van Dijk mogelijk gemaakt naar de consequenties van Basel III<br />

en Solvency II voor het functioneren van zorgorganisaties.<br />

Flexibiliteit in zorgorganisaties<br />

Het thema van het promotieonderzoek van Frank van Gool, programmamanager van<br />

de MHBA, gaat over controle en flexibiliteit in zorgorganisaties. Hij promoveert bij de<br />

universiteit van Tilburg.<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

18<br />

Bestuurswisselingen<br />

Het promotieonderzoek van Hanneke Beijer gaat over bestuurswisselingen in<br />

Nederlandse ziekenhuizen en de effecten op bestuurlijke continuïteit, stabiliteit en<br />

vernieuwing. In de begeleiding wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht.


Spiegelbeeld kwaliteitskader<br />

gehandicaptenzorg 2018:<br />

Reflectie vanuit meerdere perspectieven<br />

De bestuurder en de filosoof<br />

‘De bestuurder en de filosoof’ is een onderzoeksproject van alumnus Anita<br />

Wydoodt, bestuurder Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, en Mieke Moor, filosofe. Zij<br />

onderzoeken de ‘binnenkant’ van besturen. Wat houdt zich schuil achter het meer<br />

gebruikelijke (buitenkant)beeld van de bestuurder als daadkrachtig, besluitvaardig<br />

en visionair? En wat laat zich meer innerlijk voelen als aarzeling, niet-weten en<br />

onzekerheid?<br />

Tekening: Marleen van Kempen<br />

Elke reflectie op iets veronderstelt zowel een<br />

voorafgaande vertrouwdheid met de zaak als<br />

een zekere mate van vervreemding.<br />

1<br />

Spiegelbeeld gehandicaptenzorg<br />

In opdracht van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onderzochten<br />

Wilma van der Scheer en Annemiek Stoopendaal hoe het kwaliteitskader zorgaanbieders<br />

in de langdurige gehandicaptenzorg helpt om het leren en verbeteren in<br />

de organisatie (en daarmee in de sector) te stimuleren. Het onderzoek biedt een<br />

meervoudig perspectief op kwaliteit. Rondom de presentatie van het rapport werd<br />

op 20 januari door de VGN een congres georganiseerd.<br />

Leiderschap in ontwikkeling<br />

Ton Lemaire, antropoloog<br />

De verzekeringsgeneeskundige professional<br />

In <strong>2019</strong> is door Jeannette Hoevers (UWV) een start gemaakt met haar<br />

promotieonderzoek naar botsende logica’s in de praktijk van verzekeringsartsen en<br />

ECVZ Rapport_Spiegelbeeld VGN.indd 1 27-01-2020 09:05<br />

bedrijfsartsen.<br />

Medisch Leiderschap<br />

Mathilde Berghout deed in <strong>2019</strong> als onderdeel van haar promotie onderzoek naar<br />

de ontwikkeling van het medisch leiderschap van de deelnemers aan het Imagine2<br />

programma. Het heeft geresulteerd in een mooie publicatie in Sociology of<br />

Health & Illness.<br />

Het post-mbo programma Vakmanschap en Leiderschap is enig in zijn soort.<br />

ZuidOostZorg en Friesland College ontwikkelden het voor de zorgmedewerkers<br />

van ZuidOostZorg. Wilma van der Scheer en Petra Cremers onderzochten op welke<br />

manier de deelnemers hun eigen leiderschap vorm geven en van betekenis voorzien,<br />

en wat dat betekent voor de praktijk van de zorgverlening.<br />

It takes two to Tango<br />

Het onderzoeksproject ‘It takes two to Tango’ is een initiatief van Christel Deckers,<br />

interim-bestuurder in de zorg. Zij onderzoekt de ontwikkeling van de relatie tussen<br />

werkgever (raad van toezicht) en werknemer (raad van bestuur) vanaf de start van<br />

het werving en selectieproces tot en met het eerste jaar van de aanstelling van de<br />

desbetreffende bestuurder.<br />

19<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


5<br />

Maatwerk<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

20


Soms staan organisaties voor moeilijke keuzes. Zij verkeren in een cruciale fase<br />

die vraagt om het opnieuw doordenken van de structuur en de cultuur van de<br />

organisatie, het tegen het licht houden van werkwijzen, samenwerkings- en<br />

omgangsvormen. Na een kritieke periode is er bijvoorbeeld behoefte aan herstel,<br />

opbouw en nieuwe inspiratie of er is behoefte aan een ander soort leiderschap.<br />

Door middel van een programma op maat spelen wij in op de specifieke<br />

leervragen van organisaties, teams en individuen.<br />

Steeds vaker spelen vraagstukken ook op regioniveau. Een programma voor de<br />

regio kan de samenwerking tussen disciplines en organisaties bevorderen en helpen<br />

een kwalitatief goed antwoord te formuleren op de regionale zorgvraag en hoe het<br />

samenwerkingsverband te besturen.<br />

Marjoke van Mierlo over het maatwerkprogramma Nieuw<br />

Verpleegkundig Leiderschap Regio Gooi- en Vechtstreek<br />

‘In 2017 volgde ik zelf de leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap. Dat is<br />

zo’n bijzondere en mooie leergang, ik vond het echt een cadeau om mee te<br />

mogen doen. Deze leergang was precies waar ik behoefte aan had: je wordt<br />

gevoed en gevormd, je leert een visie ontwikkelen en krijgt vaardigheden<br />

aangeleerd om die visie uit te dragen. Meer mensen in mijn organisatie zouden<br />

deze leergang moeten volgen, vond ik. Ik wilde meer massa in de organisatie,<br />

een groep verpleegkundigen met dezelfde bagage als die ik had gekregen.<br />

Met Helene Wüst en Lucie Boonekamp hebben we het programma gepitcht<br />

voor bestuurders van organisaties in de regio. 22 verpleegkundigen kregen de<br />

kans om mee te doen, de helft van hen kwam uit Tergooi, de andere helft uit<br />

zorgorganisaties in de regio Gooi- en Vechtstreek.<br />

‘Je ziet nu mooie dingen gebeuren. Het programma gaat heel sterk over kijken<br />

naar je eigen wijze, over hoe je zelf bent als leider. Bij de deelnemers zie je een<br />

nieuw elan, ze tonen leiderschap. Ze hebben een droom, een idee, en ze pakken<br />

de verantwoordelijkheid ook op om met dat idee iets te doen. Ze durven in<br />

de organisatie kritische vragen te stellen, en ze zijn zich ervan bewust dat ze<br />

bouwer kunnen zijn, dus komen ze zelf in actie als ze iets willen. Daarbij zijn ze<br />

in staat om te reflecteren op wat ‘het goede’ is om te doen, welke effecten hun<br />

plannen hebben op patiënten en collega’s.’<br />

Wij ontwikkelden in <strong>2019</strong> maatwerkprogramma’s voor:<br />

• managers zorg en bedrijfsvoering van het Flevoziekenhuis;<br />

• medisch leiders van het Flevoziekenhuis;<br />

• verpleegkundigen in de regio Gooi & Vechtstreek;<br />

• bestuurlijk talent in de eerste lijn in de regio’s Zuid-Holland Noord,<br />

Haarlemmermeer en Amstelland (Health Care Potentials).<br />

• medisch managers, managers zorg en bedrijfsvoering en stafhoofden van het<br />

Diakonessenhuis Utrecht.<br />

Programmaleider Sonia Jennings over de leergang Health Care<br />

Potentials<br />

‘In opdracht van Zorg & Zekerheid en REOS hebben wij een maatwerk leergang<br />

samengesteld voor toekomstig bestuurlijk talent rond de eerstelijn. In<br />

oktober <strong>2019</strong> ging het programma van start. De leergang is gericht op het<br />

versterken van toekomstig bestuurlijk talent in de regio’s Zuid-Holland Noord,<br />

Haarlemmermeer en Amstelland. Het hoofddoel van de leergang is het<br />

bevorderen van de bestuurlijke kwaliteiten en het persoonlijk leiderschap van<br />

de deelnemers. De deelnemers brengen hun leiderschap direct in praktijk in<br />

een door henzelf ingebrachte veranderopgave.’<br />

‘Wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis staan aan de basis van de<br />

bijeenkomsten. Inspirerende gastsprekers prikkelen de deelnemers hun<br />

vraagstuk te bezien vanuit diverse invalshoeken, en dagen hen uit bestuurlijk<br />

te denken over hoe zij de gewenste verandering kunnen realiseren. Het unieke<br />

aan dit programma is dat alle deelnemers in dezelfde regio werkzaam zijn.<br />

Dit maakt dat zij elkaar en elkaars opgave kennen en in het programma op<br />

zoek kunnen naar aanvullende inzichten en gezamenlijke belangen. Uit de<br />

aanmeldingen is een diverse groep geselecteerd van professionals uit de<br />

eerste-, 0e- en 2e-lijnszorg. Het samenbrengen van deze diverse set aan<br />

professionals brengt de regio per definitie al een grote meerwaarde. De<br />

reacties van de deelnemers na de eerste modules en de studiereis zijn zeer<br />

positief. In juni 2020 sluiten we het programma af met een symposium over de<br />

toekomst van de eerstelijn, waar deelnemers de geleerde lessen zullen delen.’<br />

21<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Samenwerkingsrelaties<br />

6<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

22


Erasmus Centrum voor zorgbestuur kent vele samenwerkingspartners. Samenwerkingspartners<br />

van het eerste uur zijn Erasmus School of Health Policy &<br />

Management (ESHPM) en de Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de<br />

Zorg (NVZD).<br />

Janssen. Er wordt nauw met hem samengewerkt o.g.v. onderzoek en onderwijs.<br />

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur verleent haar medewerking aan activiteiten van<br />

de NVZD, zoals de begeleiding van auditoren in het kader van de accreditatie voor<br />

zorgbestuurders.<br />

ESHPM<br />

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een belangrijke<br />

samenwerkingspartner voor Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Met de faculteit<br />

worden nauwe banden onderhouden op het gebied van onderzoek en onderwijs.<br />

Doordat medewerkers van het centrum participeren in onderzoeksprogramma’s<br />

van de faculteit vinden nieuwe inzichten snel hun weg naar de programma’s van het<br />

centrum. Ook worden gezamenlijk onderzoeksprojecten uitgevoerd.<br />

In <strong>2019</strong> kwam hier de Laprélezing bij, een tweejaarlijkse lezing over de theorie en<br />

de praktijk van besturen in de zorg. In <strong>2019</strong> zag ook de Massive Open Online Course<br />

(MOOC) ‘Regulated Competition in Healthcare Systems: Theory & Practice’ het licht.<br />

Een samenwerking met de sectie Health Systems & Insurance van ESHPM.<br />

Overige samenwerkingsrelaties<br />

Buiten de founding fathers - NVZD en ESHPM - werkt Erasmus Centrum voor<br />

Zorgbestuur met vele partijen samen. Langdurige samenwerkingspartners zijn<br />

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Universiteit Utrecht (UU) en de<br />

European Health Management Organization (EHMA).<br />

NSOB<br />

Voor het programma Waarden van Zorg wordt samengewerkt met de Nederlandse<br />

School voor Openbaar Bestuur (NSOB). De programmaleiding is in handen van prof.<br />

dr. Pauline Meurs en prof. dr. Paul Frissen.<br />

Roland Bal (hoogleraar bestuur en beleid van de gezondheidszorg en<br />

leider van de sectie HCG):<br />

Het centrum voor zorgbestuur is voor ESHPM een onmisbare partner en<br />

vormt een levensader naar bestuurlijke en strategische kwesties in de zorg. Door<br />

het centrum kunnen wij niet alleen de laatste onderzoeks bevindingen snel verspreiden,<br />

maar kunnen we er ook voor blijven zorgen dat onze onder zoeks agenda<br />

direct gekoppeld blijft aan vraagstukken uit de praktijk van het zorg bestuur.<br />

UU<br />

Sinds 2016 wordt samen met de Universiteit Utrecht uitvoering gegeven aan het<br />

Leadership Mentoring in Nursing Research Programma voor gepromoveerde<br />

verpleeg wetenschappers. De programmaleiding is in handen van drs. Lucie<br />

Boonekamp.<br />

NVZD<br />

De goede relatie met de Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg<br />

(NVZD) blijkt uit samenwerking rondom de bijzondere leerstoel Management van<br />

Instellingen in de Gezondheidszorg, de samenwerking rondom het vijfjaarlijkse<br />

enquête onderzoek onder zorgbestuurders en de deelname van bestuursleden van<br />

de NVZD in Raad van Commissarissen en Adviesraad van Erasmus Centrum voor<br />

Zorgbestuur. De leerstoel wordt op dit moment bekleed door prof. dr. Richard<br />

23<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


EHMA<br />

De European Health Management Association (EHMA) biedt een platform voor uitwisseling tussen<br />

managers, opleiders en wetenschappers werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg. Het<br />

jaarcongres van de EHMA wordt door verschillende programmaleiders en onderzoekers van<br />

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur bezocht. Jaarlijks wordt tweemaal een Program Directors<br />

meeting (PD-meeting) georganiseerd, waar programmaleiders van verschillende Europese<br />

opleidingen voor managers, bestuurders en professionals in de zorg kennis uitwisselen en<br />

ervaringen delen. Vanuit Erasmus Centrum voor Zorgbestuur neemt dr. Maarten Janssen deel aan<br />

de PD-meeting. In <strong>2019</strong> vond de annual conference plaats in Helsinki. Promovendi Oemar van der<br />

Woerd en Tessa van Dijk presenteerden er hun onderzoeksbevindingen. Tessa van Dijk ging naar<br />

huis met de EHMA poster award.<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

24


7<br />

Kwaliteit en integriteit<br />

25<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Uitgangspunten kwaliteit en integriteit<br />

Het kwaliteitsbeleid van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur sluit aan op:<br />

• geldende wet- en regelgeving t.a.v. wetenschappelijke integriteit en privacy<br />

• de richtlijnen zoals die zijn gesteld door College van Bestuur van de EUR en de<br />

directie van EUR Holding in afstemming met de werkmaatschappijen;<br />

• de vereisten zoals die worden gesteld in het kader van de accreditatie van de<br />

MHBA door de FIBAA;<br />

• de richtlijnen van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).<br />

Er zijn kwaliteitscriteria en -procedures voor de ontwikkeling, uitvoering en<br />

afronding van open onderwijsprogramma’s; de ontwikkeling, uitvoering en afronding<br />

van maatwerk onderwijsprogramma’s; de opzet, uitvoering en afronding van<br />

(contract)onderzoek.<br />

Het kwaliteitsmanagementsysteem draagt bij aan de continue kwaliteitsversterking<br />

van het (contract)onderzoek en onderwijs.<br />

Adviesraad<br />

De adviesraad van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur adviseert directie en<br />

programmaleiders over de ontwikkeling en vernieuwing van bestaande programma’s<br />

als ook over de ontwikkeling van nieuwe programma’s. In <strong>2019</strong> kende de adviesraad<br />

de volgende leden:<br />

• Prof. dr. Tom van der Grinten (voorzitter), emeritus hoogleraar Beleid en<br />

Organisatie Gezondheidszorg aan het ESHPM van de Erasmus Universiteit<br />

Rotterdam.<br />

• Drs. Wim van der Meeren (lid), Raad van Bestuur CZ Verzekeringen.<br />

• Prof. dr. Marise Born (lid), hoogleraar Personeelspsychologie, Arbeids- en<br />

Organisatiepsychologie aan de faculteit FSW van de Erasmus Universiteit<br />

Rotterdam.<br />

• Wilfred Juurlink (lid), lid Raad van Bestuur Zorggroep Alliade.<br />

• Drs. John Taks (lid), voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis Utrecht.<br />

• Prof. dr. Roland Bal (lid), hoogleraar Health Care Governance aan het EHSPM van<br />

de Erasmus Universiteit Rotterdam.<br />

De adviesraad komt tweemaal per jaar samen, eenmaal in het voorjaar en eenmaal<br />

in het najaar.<br />

Het Imagine2 programma kent een eigen adviesraad die tweemaal per jaar<br />

vergadert. De adviesraad van Imagine2 bestond in <strong>2019</strong> uit:<br />

• Prof. dr. Roland Bal (voorzitter), hoogleraar Health Care Governance aan het<br />

EHSPM van de Erasmus Universiteit Rotterdam.<br />

• Dr. Floor Haak-van der Lely, arts (lid), bestuurder Noordwest Ziekenhuisgroep,<br />

lid STZ-bestuur<br />

• Drs. Wim Schellekens, arts (lid), kwaliteitsdeskundige.<br />

• Dr. Fenna Heyning, arts (lid), directeur STZ<br />

• Dr. Sjarlot Kooi, arts (lid)<br />

Integriteit<br />

Het thema “Wetenschappelijk Integriteitsbeleid” en de naleving daarvan is<br />

een continue thema. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur onderschrijft het<br />

integriteitsbeleid van de EUR Holding BV. Het beleid is te lezen op de website https://<br />

www.eur.nl/over-de-eur/eur-holding/integriteitsbeleid/het-integriteitsbeleid.<br />

De “Integriteitscode van Erasmus Universiteit Rotterdam” en de “Nederlandse<br />

Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit” worden binnen de Erasmus Universiteit<br />

gevolgd met dien verstande dat conform de “Verklaring van Wetenschappelijke<br />

Onafhankelijkheid KNAW” publicatie van onderzoeksresultaten gewaarborgd<br />

moet zijn en dat onderzoekers (dus) de vrijheid hebben de wetenschappelijke<br />

onderzoeksresultaten, binnen een redelijke termijn te publiceren.<br />

Ieder lid van het wetenschappelijk personeel wordt jaarlijks expliciet gevraagd om<br />

het Integriteitsbeleid te erkennen, te onderschrijven en na te leven. Werknemers<br />

hebben toegang tot de vertrouwenspersoon en de counselor wetenschappelijke<br />

integriteit van EUR Holding BV. Op basis van hun bevindingen adviseren zij de<br />

directeuren van de BV’s.<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

26


In de media<br />

8<br />

27<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Op allerlei manieren komen activiteiten en medewerkers van Erasmus Centrum voor zorgbestuur in het<br />

nieuws. Over de programma’s wordt door deelnemers getwitterd, we adverteren en feliciteren<br />

geslaagden in de<br />

pers. Programmadirecteuren publiceren artikelen, spreken op congressen en symposia, schrijven<br />

columns en blogs, worden geïnterviewd op hun expertisegebied, geciteerd in kranten, etc.<br />

Tweemaal per jaar verschijnt de nieuwsbrief Podium. Die wordt verstuurd aan alle 2394 alumni van het<br />

centrum, leden van de NVZD en relaties.<br />

Verschil maken<br />

Laprélezing: Verbanden leggen<br />

Past precies: een programma<br />

op maat gemaak<br />

Studiedag Betalen voor Waarde<br />

Voorbeeldig leiderschap<br />

Met andere ogen:<br />

een relativerende ervaring<br />

Onderzoek: Lenig organiseren<br />

Collegialiteit<br />

Podium<br />

Juni <strong>2019</strong><br />

Podium<br />

December <strong>2019</strong><br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

28


Een impressie van de manieren waarop Erasmus Centrum voor zorgbestuur in <strong>2019</strong> in het nieuws kwam:<br />

19 juni tweet EHMA award<br />

Tessa van Dijk<br />

21 oktober Richard Janssen<br />

nos journaal<br />

Pauline Meurs in nrc 21 juni<br />

6 juni <strong>2019</strong> tweet Oemar van der<br />

Woerd over de studiemiddag<br />

Netwerkbesturing<br />

Sectorbeeld Gehandicaptenzorg in Markant 1 <strong>2019</strong> (VGN)<br />

29<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


In hetkort<br />

ontbreekthet aan de<br />

financiële middelen<br />

om hun capaciteit uit<br />

buitenlandse partijen<br />

kijken met interesse<br />

naar de Nederlandse<br />

zorgmarkt.<br />

ZORG<br />

€4 mrd à€5mrd.<br />

verpleeghuizen.<br />

zegt hoogleraar Janssen. FOTO:GETTY IMAGES<br />

RichardJanssen<br />

hoogleraar organisatie<br />

Expert<br />

de zorgbehoefte’.<br />

efficiënterintijd.<br />

In de vergoeding die<br />

vastgoed hetzelfde<br />

Voor een verblijf in een<br />

de zorg en daarnaast<br />

verpleeghuis betalen is ookmogelijk thuis huur enservicekosten.<br />

bewoners een eigen bijdrage,die<br />

afhankelijk via het‘volledig pakket de maximale eigen bij-<br />

verpleegzorg te krijgen Bijelkaar kan dat rond<br />

is vaninkomen en vermogen,enkan<br />

oplopen zitook huishoudelijke huis uitkomen, maar<br />

thuis’ (vpt).Inhet vpt dragevooreen verpleeg-<br />

tot €2360per maand. hulp en maaltijdbezorging.<br />

De zorg is 24 uur wonen ze vaak op een<br />

verpleeghuizen per patiënt<br />

krijgen, zitook een eigenbijdrage daarvoor euzereappartementen<br />

per dag oproepbaar. De mooiereplek en in luxu-<br />

deel ‘kapitaalkosten’, is maximaal €860per danineen verpleeghuis.<br />

bedoeld als kostenvan maand. Voor vermogende<br />

ouderen is het al snel het vpt dezelfdezorg en<br />

In theoriekunnenzevia<br />

huisvesting. Maar dat<br />

bedrag staat los van de interessant om een appartement<br />

te huren in zorginste ling krijgen,<br />

begeleiding alsineen<br />

werkelijk gemaakte kosten.<br />

Zo krijgen inste lingenmet<br />

afgeschreven vi la. Daar kunnen ze blijkt de intensievere<br />

bijvoorbeeld een zorg-<br />

ook zorg viahet vptontvangen.<br />

Ze betalen dan<br />

en zwaardere medische<br />

bedrag als inste lingen<br />

die nieuw vastgoed heb-<br />

de eigen bijdrage voor schalig te organiseren.<br />

ben ontwikkeld. Het<br />

ook eronder. En dan<br />

maar in de praktijk<br />

zorg lastig om klein-<br />

x1000<br />

150<br />

120<br />

90<br />

60<br />

30<br />

0<br />

'98 '00<br />

Bron: CBS<br />

'05<br />

BUITENLANDSE PARTIJEN<br />

bouwen.’<br />

'10<br />

'15 '18<br />

Vooruitzicht<br />

Wiebouwt de nodige verpleeghuizen?<br />

Tot2030 moeten er<br />

honderdennieuwe<br />

verpleeghuizen komen.<br />

Zorginstellingen<br />

kunnen dievaakzelf<br />

niet financieren, maar<br />

buitenlandse partijen<br />

kijken metinteresse<br />

naar de Nederlandse<br />

markt.<br />

Personen in verzorgingsen<br />

verpleeghuizen<br />

116.189<br />

Tweet werner Brouwer over de<br />

Laprélezing<br />

Anna Dijkman isredacteur zorg<br />

van Het Financieele Dagblad<br />

. Gezien de vergrijzing<br />

wordtin2030een groot<br />

tekort aan verpleeghuisbedden<br />

verwacht.<br />

. Zorginste lingen<br />

te breiden.<br />

. Kapitaalkrachtige<br />

V<br />

pagina 20, 04-02-<strong>2019</strong> © Het Financieele Dagblad<br />

erpleeghuizen erbíj? Die stonden<br />

toch leeg doordat ouderen langer<br />

thuis blijven wonen? Dat klopt,<br />

maar dat is slechts één kant van<br />

het verhaal. De andere kant is<br />

dat het aantal tachtigplussers de<br />

komende jaren fors zal toenemen: van 800.000<br />

nu naar 1,2 miljoen in 2030. Deze groep blijft<br />

langer gezond en wordt steeds ouder.<br />

‘Het is onvermijdelijk dat een deel daarvan op<br />

een gegeven momentintensieve verpleeghuiszorg<br />

nodig heeft, die niet thuis gegeven kan worden’,<br />

zegt Frans van der Plaat van Verstegen accountants.<br />

Er is a leen één probleem: erzijnniet<br />

genoeg plekken. Samen met consultant Rune<br />

Aresvikanalyseerde accountantVan der Plaat<br />

de toekomstige behoefte aan verpleeghuiszorg.<br />

De conclusie: in 2030 zijnzo’n 35.000extra bedden<br />

nodig. Afhankelijk van het aantalbedden<br />

per verpleeghuis betekent dit datertussen de<br />

200 en 700 nieuwe locaties ontwikkeld moeten<br />

worden, een investering van naar scha ting<br />

‘Westaan inderdaad voor een enorme bouwopgave’,<br />

zegt Richard Janssen, hoogleraar aan<br />

Erasmus en Tilburg University, die zich onder<br />

meer bezighoudt met vastgoedbeleidindelangdurige<br />

zorg. ‘Verpleeghuiszorg is steeds meer<br />

eindelevenszorg geworden. Het is soms niet<br />

mogelijk en bovendien duur om die zorg thuis<br />

te geven.’ Ook de brancheorganisatievoor intramurale zorg. Welrichten private partijen<br />

zorgondernemers Actiz verwacht dat zo’n 31.000 zich op kleinschaliger woonzorgconceptenvoor<br />

extra bedden nodig zijn, maar de grote vraag is ouderen. Daarmogen ze winst uitkeren als het<br />

wie de verpleeghuizen gaat bouwen.<br />

vastgoed en de zorg zijn losgekoppeld. Appartementen<br />

in bijvoorbeeld zorgvi la’s worden<br />

Sinds 2010 zijn zorginste lingen financieel<br />

verantwoordelijkvoor hun vastgoed, met de ontwikkeld en verhuurdvanuit een vastgoed-bv.<br />

daarbijbehorende risico’s. Garantiesdat zorgkantoren<br />

bij een nieuwelocatie zorg zu len tra diensten. A leen al vorig jaar werd er voor<br />

Die verdient aan de huur enhet bieden van ex-<br />

inkopen, krijgen ze niet. ‘Daardoor zijn de inste<br />

lingen niet zo happig op het ontwikkelen van Zorg wordt aangeboden als thuiszorgproduct<br />

€1 mrd in dit soort zorgvastgoedgeïnvesteerd.<br />

nieuwe locaties’, zegt accountant Vander Plaat. en is daarmee uitgezonderd van de winstklem,<br />

Bovendien zi ten ze krap bij kas. ‘De financiële die verderopaan de orde komt.<br />

situatie van veel aanbieders van ouderenzorg Maar dit soort conceptenisniet geschikt voor<br />

is niet goed genoeg om te investeren in uitbreiding<br />

van hun capaciteit.’<br />

uur per dag een gespecialiseerd arts aanwe-<br />

álle ouderenzorg.Bij zware patiënten moet 24<br />

zig zijn. ‘Dat is niet te organiseren voor kleine<br />

woonvoorzieningen’, zegt Vander Plaat. Ook<br />

Banken zijn ook steeds terughoudender met is het de vraag of de kwaliteit van de geboden<br />

financieren, zegt hoogleraar Janssen. Zekerals zorg voldoende is. De Landelijke Huisartsen<br />

het gaat om zorgvastgoed zonder garanties. Woningcorporaties<br />

ontwikkelen wel zorgvastgoed de bel omdat veel kleinschalige woonzorg-<br />

Vereniging(LHV) trok eind vorig jaar aan<br />

zoals seniorenwoningen, maar doorgaans geen huizen hun interne zorg niet op orde hadden.<br />

Inspectie Gezondheidszorg enJeugd (IGJ) laat<br />

Private investeerders dan? Zij haken snel af desgevraagdweten het afgelopen jaar ‘enkele<br />

vanwege het verbod op winstuitkering in de meldingen van huisartsen en cliënten’ te heb-<br />

VERBOD OP WINSTUITKERING<br />

Verpleeghuizen met lange gangen en kleine<br />

kamers maken plaats voor huizen met kleinereeenheden<br />

vanzes totacht bewoners,<br />

“<br />

‘Verpleeghuiszorgissteeds<br />

meer eindelevenszorg<br />

geworden.Het is soms niet<br />

mogelijk en bovendienduur<br />

om diezorgthuis te geven’<br />

vandegezondheidszorg<br />

4 februari- Richard Janssen in FD<br />

ben ontvangen. Dat ging ‘over kleinschalige<br />

woonvormen, waarbij oudere cliënten in huis<br />

zorg ontvangen die onvoldoende aansluitbij<br />

GEEN VERPLEEGHUISKOLOSSEN<br />

De verpleegzorg heeft nog een probleem dat<br />

kleinschaligheid bemoeilijkt. Er is zoals bekend<br />

een aanzienlijk personeelstekort en dat wordt<br />

a leen maar erger.Ook het aantalmantelzorgers<br />

dat ouderen thuis kan verzorgen, neemt af.<br />

Nu zijn er nog vijftien mantelzorgers per hoogbejaarde,<br />

in 2040 nogmaar zes. Dus: meer mensen<br />

zu len afhankelijk worden van professionele<br />

zorg en er zijn niet genoeg mensen om die te<br />

geven. Zorg bieden in inste lingenisdan vaak<br />

Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat enige<br />

grootschaligheid terugkeert in de ouderenzorg.<br />

‘Denkdaarbij niet aan de ouderwetse verpleeghuiskolossen<br />

met lange gangenenkleinekamers’,<br />

zegt hoogleraar Janssen. ‘Toekomstige<br />

verpleeghuizenzu len bestaan uit kleinereeenheden<br />

van zes tot acht bewoners, die sommige<br />

faciliteiten delen enwaar24/7 zorg geleverd kan<br />

Verpleeghuis of zorgvilla?<br />

worden. Die eenheden zu len wel geclusterd<br />

zijn in grotereprojecten.’ En dat vraagt een veel<br />

grotereinvestering dan de ontwikkeling van<br />

een kleinezorgvi la.<br />

En dan komen we terug bij de vraag wie bereid<br />

is die investeringen te gaan doen.‘Buitenlandse<br />

zorgbedrijven zijn zeer geïnteresseerd in de<br />

Nederlandsezorgmarkt’, zegt Aresvik, die als<br />

consultant gespecialiseerd is in de Nederlandse<br />

zorgmarkt en veel met buitenlandse partijen<br />

werkt.‘Ze verbazen zich vaak over de hoogte van<br />

de tarieven in Nederland en zien Nederland als<br />

een stabiele markt om een positie op of uit te<br />

Onlangs heeft het Franse beursfonds Orpea<br />

zijn eerste stappen op de Nederlandsezorgmarkt<br />

gezet.Het bedrijf, met een jaaromzet van<br />

ruim €3 mrd, biedt ouderenzorg in verschi lende<br />

Europese landen, maar ook in China en Brazilië.<br />

Orpea heeft vorig jaar een aantal kleinere<br />

inste lingenovergenomendie (woon)zorg voor<br />

ouderen en thuiszorg bieden.Het bedrijf laat<br />

per mail weten de komende jaren op uitbreiding<br />

van de activiteiten in te ze ten door de bouw van<br />

nieuwelocaties. ‘Nederland heeft 100.000nieuwe<br />

verpleeghuisbedden nodig in 2040, wat een<br />

enorme uitdaging is.’<br />

De buitenlandse partijen zijn over het algemeen<br />

kapitaalkrachtig en hebben goede toegang<br />

tot de financiële markten, zeggen Aresvik<br />

en Vander Plaat. Dit maakt het eenvoudig om<br />

de benodigdeinvesteringen rondtekrijgen.<br />

Maar voor grootschalige ontwikkeling zal<br />

de winstklem van de intramurale ouderenzorg<br />

moeten. Of de overheid moet meer garanties<br />

geven op de ontwikkeling van nieuwvastgoed,<br />

zegt Vander Plaat. Hij waarschuwt: ‘Er móét<br />

een maatschappelijk debatkomen over hoe<br />

we dit gaan doen. Anders zijn we straksderegie<br />

kwijt over de ontwikkeling en kwaliteitvan onze<br />

eigen verpleeghuizen.’<br />

Wilma van der Scheer in de Volkskrant<br />

Richard Janssen in nrc 13 maart <strong>2019</strong><br />

Mango<br />

moment<br />

Met een klein gebaar<br />

naar warmere zorg<br />

KRIS VANHAECHT<br />

i.s.m. Elly Van Bael, Deborah Seys, Ellen Coeckelberghs,<br />

Charlotte van der Auwera en Filip Decruynaere<br />

Acco Leuven / Den Haag<br />

Kris Vanhaecht behaalde<br />

veel publiciteit met zijn boek<br />

'Mangomoment'<br />

24 HetFinancieeleDagblad<br />

ZORG<br />

Woensdag29mei<strong>2019</strong><br />

Goedejeugdzorg vraagtommeerinvestering.<br />

Niet alleen vangemeenten,maarook vankabinet<br />

d<br />

PaulineMeurs is hoog-<br />

leraarbestuur vande<br />

gezondheidszorgaande<br />

EURenvoorzittervande<br />

raadvoorVolksgezond-<br />

Reageervia<br />

heidenSamenleving.<br />

expert@fd.nl.<br />

B<br />

JEUGDWET<br />

Voorheen waser<br />

sprakevan een<br />

onwenselijke<br />

versnippering<br />

vandejeugdzorg<br />

Pauline Meurs schrijft regelmatig<br />

stukken in fd<br />

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HETFINANCIEELE DAGBLAD<br />

eginmei zettedeVereniging<br />

Nederlandse<br />

Gemeenten (VNG) een<br />

ongebruikelijke stap. In<br />

een open brief in een landelijke<br />

krant en een aantal<br />

regionaledagbladen vroeg zij aandacht<br />

voor de oplopende tekorten in de<br />

jeugdzorg: ‘Als het kabinet niet bereid<br />

is om gemeenten voldoende tegemoet<br />

te komen, is het de vraag of wij onze<br />

inwoners kunnen geven waarzij recht<br />

op hebben.’<br />

Ook de wethouders van de coalitiepartijenluiden<br />

de noodklok en<br />

vragen om een structurele aanvulling<br />

van het budget voor de jeugdzorg.Het<br />

eerste antwoord van het kabinetis<br />

een incidenteletegemoetkoming van<br />

€350 mln, aangevuld met€190 mln in<br />

de drie jaar daarna. Een schamel doekje<br />

voor het bloeden, zeggen de wethouders.<br />

Het gaat om kwetsbarejongeren<br />

voor wie de juiste hulp letterlijk een<br />

wereld van verschil kan maken. Deze<br />

kwetsbare jongerenhebben zelf weinig<br />

mogelijkheden om zich te redden.<br />

Het Nederlands Jeugdinstituut becijfert<br />

dat circa 15% van alle jongeren<br />

tussen de 16 en 27 jaar kwetsbaar is<br />

doordat zij problemen hebben op één<br />

of meerdere vlakken. Het kan dan gaan<br />

om schulden,geengoede plek om te<br />

wonen, eencomplexe thuissituatie,<br />

verslaving,psychiatrische problemen,<br />

schooluitval, of een achterstand in ontwikkeling.<br />

Vaak gaat het daarbij om<br />

een combinatie van problemen en is<br />

hulp nodig. In Nederland maakt 11%<br />

van de jongerentot 18 jaar gebruik van<br />

een of anderevorm van jeugdhulp, zo<br />

blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau<br />

voor de Statistiek.<br />

vermindering van de regeldruk.<br />

De wet ging gepaard met eendecentralisatievan<br />

alle vormen van jeugdhulp<br />

naar de gemeente. Door de ver-<br />

Voor een beterbegrip van de brandbrief<br />

van de VNG en de noodklok van antwoordelijkheid bij de gemeente te<br />

de wethouders is het goed om terug leggen, zou een meer integrale aanpak<br />

te gaan naar de nieuwe Jeugdwet die van de ingewikkelde problemen van<br />

op 1januari 2015 vankracht werd, en kwetsbare jongeren mogelijk worden.<br />

de voorwaarden die toen zijnmeegegeven.<br />

Doel van de wet was het jeugdwenselijke<br />

versnippering geweest. Zo<br />

Voorheen was sprake van een onstelsel<br />

te vereenvoudigen en het efficiënter<br />

en effectiever te maken. ‘Het ciaal gefinancierd, de specialistische<br />

was de jeugd- en opvoedhulp provin-<br />

uiteindelijke doel is het versterkenvan jeugd vanuitdezorgverzekeringswet<br />

de eigen kracht van de jongere en van gefinancierd, kwam de zorg voor jeugd<br />

het zorgend en probleemoplossend met een licht verstandelijke beperking<br />

vanuit de toenmalige Algemene<br />

vermogen van diens gezin en sociale<br />

omgeving’, aldus het kabinet.<br />

WetBijzondere Ziektekosten(AWBZ)<br />

Bij de toelichting op de wet werd en werden jeugdbescherming en<br />

verder gestelddat hulp meer gericht jeugdreclasseringvia het ministerie<br />

moest zijnoppreventie, vroege signalering<br />

en het bieden van de juiste, in-<br />

overhevelen naar de gemeente zou aan<br />

van Justitie geregeld.Alle jeugdhulp<br />

tegrale, hulp op maat. Ook werd meer deze versnippering een einde maken.<br />

ruimte voor professionals beloofd door Daarbij was ook de verwachtingdat de<br />

gemeente beter in staat zou zijn om<br />

een goede inschatting te makenvan<br />

de nodige hulp en zorg. De gemeente<br />

staat immers dichter bij de burger, zo<br />

was de gedachte.<br />

De gemeente kreeg in 2015 dusin<br />

een klap te maken met eengeheel<br />

nieuwetaak, die voorheen bij anderen<br />

was belegd. Met man en macht op jaarbasis. Want door in te zetten op<br />

werd gewerkt aanhet opbouwen preventie en zelfredzaamheid zou de<br />

van expertise, het aangaan van relaties<br />

met verschillende zorgaanbie-<br />

de gedachte van het kabinet.Ondanks<br />

zorg vanzelf goedkoper worden, was<br />

ders en het uitzetten van de nodige groot verzet uit de zorgsector en vele<br />

aanbestedingsprocedures.<br />

onderzoeken die het tegendeel bewezen,<br />

is deze bezuiniging doorgezet.<br />

Maar daarnaast was de verandering<br />

nog ingrijpender, omdat er ook Kernprobleem is namelijkdat jongeren<br />

die hulp behoeven het op eigen<br />

verwacht werd dat er op een andere<br />

manier zou worden gewerkt. Deze andere<br />

werkwijzebestond onder meer<br />

kracht niet redden.<br />

uit het bieden van juistehulp op maat,<br />

uitgaan van de eigen mogelijkheden Bij zo’n omvangrijke transformatie<br />

van de cliënt, demedicalisering, en gaan de kosten voor de baten en is bezuinigingjuist<br />

uitden boze. De Denen<br />

ontzorging en normalisering.Dit alles<br />

met als doel om de hoeveelheid dure hebben dat goed begrepen. Zij hebben<br />

gespecialiseerde hulp te verminderen. de jeugdhulp gedecentraliseerd en ingrijpendveranderd,<br />

maarhet budget<br />

Daarbij was ook de aanname dat inzetten<br />

op preventie en vroege signalering juist verruimd. Laat de overheid het<br />

een verergering van de problematiek Deense voorbeeld volgen en alvast de<br />

zou kunnenvoorkomen. Voor de specialistischezorgaanbieders<br />

was de zijn weg wegbezuinigd —beschikbaar<br />

€450 mln op jaarbasis —die eerder<br />

verandering dat zij moesten gaan samenwerken<br />

met lokale teams, die door gemaakt, maandag heeft het kabinet<br />

stellen voor de jeugdhulp.Het beginis<br />

de gemeentevoor jeugdhulp werden laten weten de eerdere toezegging te<br />

opgezet,endie ook moesten gaan samenwerken<br />

met de jeugdbescherming jaar en daarna twee jaar naar €300 mln<br />

zullen verhogen naar €420 mln voor dit<br />

en jeugdreclassering.<br />

per jaar.Dat biedt perspectief.Maar de<br />

De gehele decentralisatievan de doelen en ambities van de Jeugdwet<br />

jeugdzorg ging daarnaast gepaard met blijven staan. Over vijf jaar kunnen we<br />

een forse bezuiniging van €450 mln eeneerlijke balans opmaken.<br />

DENEMARKEN<br />

29 maart Laprélezing in zorgvisie<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

30


Team<br />

9<br />

31<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


Onze mensen<br />

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur wil actief bijdragen aan een hoog waardige<br />

zorgsector. Persoon lijk contact, des kundig heid en teamwerk staan hierbij<br />

centraal. Elk onderwijsprogramma kent een eigen team, bestaande uit een<br />

programmadirectie, eventueel een programma manager, een programmacoördinator,<br />

inleiders, trainers, coaches en soms een onderzoeker.<br />

MHBA<br />

prof. dr. Inge Bongers<br />

Academisch directeur<br />

prof. dr. Richard Janssen<br />

Academisch directeur<br />

dr. Maarten Janssen<br />

Programmamanager<br />

Frank van Gool, Msc.<br />

Programmamanager<br />

Top Class<br />

mr. Helene Wüst<br />

Programmadirecteur<br />

prof. dr. Pauline Meurs<br />

Programmadirecteur<br />

Petra van Dodewaard<br />

Programmacoördinator<br />

Waarden van Zorg<br />

Medisch Specialist en Bestuur<br />

drs. Piet-Hein Buiting, arts<br />

Programmadirecteur<br />

drs. Petra Verweij<br />

Programmacoördinator<br />

Imagine2<br />

dr. Wilma van der Scheer<br />

Programmadirecteur<br />

dr. Lizette van Veen-Berkx<br />

Programmamanager<br />

dr. Kris Vanhaecht<br />

Kerndocent clinical leadership<br />

programma<br />

Nieuw Verpleegkundig<br />

Leiderschap<br />

drs. Lucie Boonekamp<br />

Programmadirecteur<br />

Zita Schwab<br />

Programmacoördinator<br />

Governance Class<br />

dr. Marlies Ott<br />

Programmadirecteur<br />

drs. Petra Verweij<br />

Programmacoördinator<br />

Strategisch Vastgoedbeleid<br />

Laura de Bruijn<br />

Programmacoördinator<br />

prof. dr. Pauline Meurs<br />

Programmadirecteur<br />

Bianca de Haan<br />

Programmacoördinator<br />

prof. dr. Richard Janssen<br />

Programmadirecteur<br />

Master Class<br />

dr. Wilma van der Scheer<br />

Programmadirecteur<br />

prof. dr. Pauline Meurs<br />

Programmadirecteur<br />

Zita Schwab<br />

Programmacoördinator<br />

prof. dr. Paul Frissen<br />

Programmadirecteur<br />

drs. Petra Verweij<br />

Programmacoördinator<br />

Financieel Bestuur in de Zorg<br />

dr. ir. Joost Zuurbier<br />

Programmadirecteur<br />

Academische Leergang Zorg<br />

Management<br />

drs. Lucie Boonekamp<br />

Programmadirecteur<br />

Zita Schwab<br />

Programmacoördinator<br />

Laura de Bruijn<br />

Programmacoördinator<br />

Joke Meijer<br />

Programmacoördinator<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

32


drs. Lucie Boonekamp<br />

Laura de Bruijn<br />

drs. Piet-Hein Buiting, arts<br />

Petra van Dodewaard<br />

prof. dr. Paul Frissen<br />

Frank van Gool, MSc.<br />

Bianca de Haan<br />

dr. Maarten Janssen<br />

prof. dr. Richard Janssen<br />

Joke Meijer-de Man<br />

prof. dr. Pauline Meurs<br />

Mies Mikx<br />

dr. Marlies Ott<br />

prof. dr. Kim Putters<br />

dr. Wilma van der Scheer<br />

Zita Schwab<br />

dr. Kris Vanhaecht<br />

dr. Lizette van Veen-Berkx<br />

drs. Petra Verweij<br />

mr. Helene Wüst<br />

dr. ir. Joost Zuurbier<br />

Voor onze maatwerk programma’s werkten wij in <strong>2019</strong> samen met:<br />

dr. Relinde de Koeijer Harry Sonnenschein, MSc SoniaJennings dr. Yolande Witman<br />

33<br />

JAARVERSLAG <strong>2019</strong>


JAARVERSLAG <strong>2019</strong><br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!