24.04.2020 Views

Grond Weg Waterbouw BE 02 2020

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaargang 9 - 2<strong>02</strong>0<br />

april - mei 2<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be<br />

Prioriteitenlijst<br />

precaire bruggen<br />

Riolering en<br />

ondergrondse infra<br />

Funderingstechnieken<br />

Uitbreiding Kaaimuren<br />

Zeebrugge<br />

INCLUSIEF HET VAKKATERN<br />

BOUWMAT<br />

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES


UW <strong>BE</strong>TROUWBARE EN<br />

ONAFHANKELIJKE PARTNER<br />

VOOR AL UW FREESWERKEN<br />

HOLGO NV<br />

Europark 120 Industriezone 3<br />

Smeermaas - B-3620<br />

Lanaken, België<br />

T +32 (0) 89 72 10 95<br />

F +32 (0) 89 71 79 71<br />

info@holgo.be<br />

www.holgo.be


03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


MOEITELOOS En VEILIG<br />

TILLEn En nIVELLErEn<br />

Ergonomie primeert. Ook tijdens het aanleggen van een terras, oprit, tuin…<br />

Zo kan je met de Hamevac vacuüm tegelheffers lasten tot wel 3000 kg heffen; verschillende instapmodellen, maar<br />

ook modellen voor de zwaardere werken. Nederlandse kwaliteit.<br />

De Keeroo egalisatieschuiven maken komaf met gebogen ruggen en pijnlijke knieën. Het nivelleren en afreien van<br />

verschillende ondergronden gebeurt vanaf nu rechtop, door de in hoogte verstelbare bedieningsstang.<br />

Alle Bouw Machines is de fiere, exclusieve importeur en verdeler van Hamevac en Keeroo voor de BeLux.<br />

Contacteer ons voor meer informatie, uw dichtstbijzijnde dealer of dealervoorwaarden.<br />

Meer info & verkoop // sales@abmbelgium.com // www.bouwmachines.be


2<br />

Voorwoord<br />

LAAT DE MOTOR DRAAIEN<br />

De werken op de E314 in Leuven, de renovatie van het E17-viaduct, de herstart van de Oosterweelwerken, de grote werven op<br />

de E19 Antwerpen-Brussel en op de Grote Ring in Hasselt … Het zijn maar enkele voorbeelden van grote werven die de voorbije<br />

weken werden hervat. Een stevig signaal dat ook in tijden van crisis de infrasector zijn hoofd stevig boven water houdt. Enerzijds<br />

een geruststelling, maar anderzijds ook zeker een evidentie. Ja, corona deelt rake klappen uit, maar zoveel mogelijk blijven werken<br />

– uiteraard rekening houdend met de opgelegde maatregelen – om onze economie draaiende te houden is gewoon noodzakelijk.<br />

En daarin speelt de infrasector, gezien de grote impact op het totale plaatje, een belangrijke rol.<br />

Eind maart riep Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) op om zoveel mogelijk wegenwerken<br />

in deze periode uit te voeren. In overleg met de wegen- en waterbouwsector werd een memorandum opgesteld met<br />

duidelijke richtlijnen voor de geleidelijke heropstart van werven. “Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke<br />

werken in veilige omgevingen uitgevoerd worden”, is de minister duidelijk. “Ik zou dan ook willen dat de meeste werken<br />

verdergezet kunnen worden. Tal van werken zijn immers dringend en eisen een strikte opvolging. Denk maar aan het aanpakken<br />

van gevaarlijke punten op de gewestwegen, de grote werven op onze autosnelwegen, de aanleg van fietspaden, de aanpassingen<br />

van bruggen en het oplossen van conflictsituaties.”<br />

Ook De Vlaamse Waterweg en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) zetten alles op alles om zo operatief mogelijk<br />

te blijven. “In deze onzekere tijden zijn de waterwegen meer dan ooit een essentiële schakel in de logistieke keten”, klinkt het in<br />

deze <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong>. Het verzekeren van transport van goederen is een essentiële dienst in het belang van maatschappij<br />

en bevolking. De binnenvaart en waterwegen zijn dan ook volledig operationeel om de economische activiteiten in Vlaanderen<br />

te verzekeren door een vlotte toelevering van goederen via water. “De Vlaamse binnenvaartondernemers blijven paraat om ook<br />

tijdens deze crisis alle vervoersbehoeften in te vullen en de waterwegen operationeel te houden”, aldus Gisèle Maes, voorzitster<br />

van het KBV.<br />

Dat de motor van de infrasector blijft draaien, blijk ook uit deze <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong>. De tweede GWW van het jaar focust<br />

traditiegetrouw op funderingstechnieken. En dat is in 2<strong>02</strong>0 niet anders. Van een complexe fundering in hartje Antwerpen en uitdagende<br />

diepfunderingen aan bruggen over het Albertkanaal tot de plaatsing van 910 vibropalen met een lengte van 25 m in de<br />

haven van Zeebrugge. Ook ondergrondse infra en riolering zijn vaste prik in editie twee. FE<strong>BE</strong>LCO, de beroepsvereniging die binnen<br />

FE<strong>BE</strong> de fabrikanten van betonbuizen en toebehoren groepeert, benadrukt de sterktes van poreuze betonbuizen als product<br />

in de riolerings- en afwateringssector. Wendy Francken, directeur van VLARIO, neemt op haar beurt het woord in De Pen en<br />

onderstreept het belang van investeren in het blauwe kapitaal.<br />

Uitgesproken meningen – lees zeker ook het verslag over het rondetafelgesprek over horizontaal gestuurde boringen –, boeiende<br />

projecten, interessante technieken, bijzonder materieel, opmerkelijke innovaties … Je kan het allemaal ontdekken in dit blad.<br />

Veel leesplezier!<br />

Niels Rouvrois


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civieleen<br />

openbare werken<br />

gww-bouw.be<br />

Jaargang 9 • Nummer 2 2<strong>02</strong>0<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Louwers Mediagroep<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4,<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Niels Rouvrois<br />

Redactieteam<br />

Pieter de Mos, Hendrik De Spiegelaere,<br />

Tim Janssens, Jan Mol, Niels Rouvrois,<br />

Jeroen Schreurs, Roel van Gils,<br />

Frie Van der Planken, Michel Wijne<br />

Bladmanager<br />

Olivia Castelein<br />

o.castelein@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Elke Kina, Manuela Depenbrock<br />

Advertenties<br />

wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 54,00 per jaar excl. BTW<br />

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

ING <strong>BE</strong>33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRU<strong>BE</strong>BB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Als abonnement en in controlled<br />

circulation naar: betrokken ministeries,<br />

provinciale, gemeentelijke en andere betrokken<br />

overheden, landelijke, regionale en lokale<br />

organisaties, stichtingen en instellingen<br />

m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus<br />

en toeleveranciers actief in de wegenbouw,<br />

bestrating, grondwerk, riolering en civiele<br />

werken in Vlaanderen, leden van de VCB -<br />

Vlaamse Confederatie Bouw.<br />

Vormgeving / Art-direction<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever<br />

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en<br />

naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de<br />

informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Eerste fase nieuwe spoorbrug Kuringen bijna afgerond 8<br />

Prioriteitenlijst brengt meest precaire bruggen in kaart 12<br />

De Pen: Samen investeren in het blauwe kapitaal van Vlaanderen 18<br />

Binnenvaart en waterwegen blijven operationeel voor goederentransport 22<br />

Praktische en esthetische facelift voor Roosendaalsebaan 26<br />

Tweede fase kaaimuur-verdieping vraagt om langere staafankers 28<br />

Wolkbreuktunnel ontlast Kopenhagen 32<br />

SPECIAL RIOLERING EN<br />

ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Twee nieuwe opleidingen voor rioleringssector in de steigers 36<br />

Rondetafelgesprek Bouwunie: Horizontaal gestuurde boringen 41<br />

Win-winsituatie bij transport en verwerking van bentonietslib 46<br />

Prefabbeton blijft cruciaal voor rioleringssector 50<br />

Ondergrondse metingen en veiligheid vanaf nu hand in hand 52<br />

Gres, de natuurlijke keuze voor de circulaire en financiële uitdagingen in de riolering 54<br />

Pipe bursting breekt en vernieuwt Brusselse riolering in één beweging 58<br />

Ribwall buizen ingezet bij sluiswerken 60<br />

KLIP-aanvraag alleen zelden voldoende om graafschade te vermijden 62<br />

Leopold II-tunnel in Brussel 24 000 vierkante meter betonherstel onder de grond 66<br />

46<br />

12<br />

28<br />

50


Inhoud<br />

82 104 112<br />

SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Innovatief klepsysteem maakt verloren boorpunt overbodig 68<br />

Snelle en efficiënte diepfunderingstechnieken voor uitbreiding Pepsico 72<br />

Uitdagende fundering in hartje Antwerpen 76<br />

Funderingsmachines waarop je kan bouwen 78<br />

Diepfunderingsspecialist gaat geen uitdaging uit de weg 82<br />

Boortechnologie zonder grenzen 84<br />

Fundis Piling groeit uit tot dé allround funderingsspecialist 86<br />

25 m lange vibropalen voor uitbreiding kaaimuur in Zeebrugse haven 88<br />

Efficiënte workflow in bouwprojecten van a tot z 91<br />

Sectornieuws 93<br />

Succesvolle (retour)bemaling bij bouw rotatieparking in Brugge 98<br />

De kracht van een hemelwaterplan 100<br />

BOUWMAT<br />

Het beste is zojuist beter geworden 104<br />

Te huur: een unieke zijdelingse primeur 107<br />

Levelen zal nooit meer hetzelfde zijn 109<br />

Hulp te over voor veilig en gezond bestraten 112<br />

700 ton hijsvermogen 114<br />

De combinatie van twee wereldmerken 116<br />

Twinliften helpen bouwtijd Ensor Towers in te tomen 118<br />

Een veilige bouwplaats met liften en steigers op maat 120<br />

Puma is beter in aansturen van hydrauliek op afstand 123<br />

Sneller hogerop dankzij Duitse degelijkheid 124<br />

Verhoogde productiviteit dankzij geïntegreerd laadvermogenbeheer 126<br />

Wachten wordt beloond 130<br />

Cover en beeld: CERCO<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

gww-bouw.be<br />

bouwmat.eu<br />

Infrapartners 133


KURINGEN SPOORBRUG<br />

Tekst | Frie Van der Planken Beeld | Herbosch-Kiere<br />

Eerste fase nieuwe spoorbrug<br />

Kuringen bijna afgerond<br />

Victor Buyck assembleert de nieuwe boogbrug, die in grote stukken naar de werf getransporteerd werd.<br />

De doorvaarthoogte verhogen, de doorvaartbreedte verbreden: met deze twee eenvoudige<br />

maatregelen wil De Vlaamse Waterweg alle bruggen over het Albertkanaal toegankelijker maken voor<br />

containerschepen. Als alles verloopt volgens plan, zal de nieuwe, hogere boogbrug in Kuringen dit<br />

voorjaar nog worden ingevaren.<br />

Op economisch vlak is het Albertkanaal wellicht<br />

de belangrijkste waterweg in Vlaanderen:<br />

jaarlijks wordt ongeveer 40 miljoen ton<br />

aan goederen vervoerd via het kanaal. Toch<br />

maken grotere vrachtschepen daar op dit moment<br />

nog geen gebruik van, doordat de bruggen<br />

over het kanaal op veel plaatsen te laag<br />

zijn. De Vlaamse Waterweg wil de capaciteit<br />

van het Albertkanaal dan ook vergroten door<br />

iedere brug te verhogen en het kanaal onder<br />

de bruggen te verbreden. Ook de spoorbrug<br />

in Kuringen hoort daarbij: de oude brug, die<br />

eigenlijk bestaat uit twee aparte spoorbruggen<br />

naast elkaar, zal weldra plaatsmaken voor<br />

één imposante boogbrug.<br />

2 METER HOGER,<br />

36 METER BREDER<br />

Aannemer Herbosch-Kiere staat samen met<br />

Jan De Nul in voor alle werken van burgerlijke<br />

bouwkunde bij de bouw van de nieuwe spoorbrug.<br />

Gary Van Gulck, werfleider bij Herbosch-<br />

Kiere: "De nieuwe brug zal 2 m hoger zijn dan<br />

de twee oude bruggen, terwijl het kanaal onder<br />

de brug 36 m breder zal zijn. Dat betekent<br />

dat er op veel plaatsen aanpassingen moeten<br />

gebeuren. Onze opdracht bestaat dan ook<br />

uit meerdere onderdelen: heiwerken uitvoeren<br />

voor de verbreding van het kanaal, grondwerken<br />

voor de ophoging van de spoortalud,<br />

nieuwe betonnen landhoofden en kokers bouwen,<br />

een tijdelijk damwandenscherm plaatsen<br />

om één van de bestaande bruggen te keren ...<br />

8


KURINGEN SPOORBRUG<br />

De samenwerking met Jan De Nul komt daarbij<br />

goed van pas. Hun kennis als grondwerker vult<br />

onze expertise als waterbouwer perfect aan."<br />

GEFASEERDE WERKEN<br />

In april vorig jaar gingen de werken aan de<br />

brug in Kuringen van start, een jaar later zit<br />

de eerste fase er bijna op: "Om de invloed op<br />

de omgeving en het treinverkeer tot een minimum<br />

te beperken, werden de werken opgedeeld<br />

in 2 fases. Tijdens de eerste fase werd<br />

de oostelijke kanaalbrug afgebroken, alsook<br />

een deel van de oude kokers. Terwijl wij de<br />

nieuwe landhoofden en kokers bouwden,<br />

werkte onze partner Victor Buyck aan de stalen<br />

constructie van de boogbrug. Binnenkort<br />

kan die stalen boogconstructie worden ingevaren,<br />

waarna we in de tweede fase ook de<br />

westelijke brug kunnen afbreken en Strukton<br />

de werken aan de sporen kan finaliseren. In<br />

deze fase zullen we ook een nieuwe fiets- en<br />

voetgangerstunnel voorzien, die in de plaats<br />

zal komen van de oude overweg ter hoogte<br />

van de Vilstraat."<br />

Voor de bouw van de nieuwe landhoofden werd tussen de twee oude bruggen een tijdelijk damwandenscherm<br />

voorzien.<br />

'Dat er zoveel technische aspecten samenkomen<br />

in één project maakt deze opdracht voor ons<br />

bijzonder interessant’<br />

Eén van de nieuwe kokers, met daarachter de oude koker. De gecompartimenteerde doorgang voor het verkeer<br />

wordt vervangen door één ruime doorgang.<br />

TREINVERKEER OVER ÉÉN<br />

SPOOR<br />

Het treinverkeer tussen Hasselt en Kiewit<br />

wordt niet omgeleid tijdens de werken, maar<br />

blijft gedurende het hele project over één<br />

enkel spoor van de brug rijden. Gary Van<br />

Gulck: "Dat vormt uiteraard een aandachtspunt<br />

en uitdaging. Het nieuwe landhoofd<br />

staat immers pal tegen het bestaande spoor,<br />

net als al het bekistingsmateriaal. Alle bekistingswerken<br />

vinden dus plaats vlak naast het<br />

spoor dat nog in dienst is. Dat vraagt om een<br />

goede voorbereiding: onze torenkranen zijn<br />

bijvoorbeeld zo afgesteld dat ze op geen enkele<br />

manier in een voorbijgaande trein kunnen<br />

draaien. Duidelijk communiceren met<br />

onderaannemers is daarbij ook van groot belang,<br />

zodat iedereen op de hoogte is dat het<br />

spoor in dienst is en de nodige veiligheidsuitrusting<br />

draagt."<br />

OPMERKELIJK PROJECT<br />

Voor Herbosch-Kiere is de vervanging<br />

van de spoorbrug in Kuringen zeker geen<br />

opdracht als een ander: "We zijn als waterbouwer<br />

al jaren vertrouwd met gelijkaardige<br />

constructies, maar dat er zoveel<br />

technische aspecten samenkomen in één<br />

project maakt deze opdracht voor ons bijzonder<br />

interessant. Ik denk dat ik voor iedereen<br />

in ons bedrijf kan spreken als ik zeg<br />

dat dit voor ons een opmerkelijk project is",<br />

besluit Gary Van Gulck. ■<br />

9


Al meer dan 100 jaar is Herbosch-Kiere gespecialiseerd in<br />

Al haven-, meer rivier-, dan 100 en jaar maritieme is Herbosch-Kiere werken. Onze gespecialiseerd voornaamste in<br />

haven-, activiteiten rivier-, zijn en het maritieme afbreken en werken. bouwen Onze van voornaamste<br />

kaaimuren,<br />

Al meer dan 100 jaar is Herbosch-Kiere gespecialiseerd in<br />

damwanden, activiteiten zij bruggen, n het afbreken sluizen en bouwen steigers en van het kaaimuren, uitvoeren<br />

Al haven-, meer rivier-, dan 100 en jaar maritieme is Herbosch-Kiere werken. Onze gespecialiseerd voornaamste<br />

damwanden, van baggerwerken bruggen, en sluizen bergingswerken. en steigers en Dankzij het uitvoeren onze in<br />

haven-, activiteiten rivier-, zijn en het maritieme afbreken en bouwen Onze van voornaamste<br />

kaaimuren,<br />

van professionele baggerwerken en dynamische en bergingswerken. medewerkers staat Dankzij Herbosch- onze<br />

damwanden, activiteiten zijn bruggen, het afbreken sluizen en en bouwen steigers en van het kaaimuren, uitvoeren<br />

professionele Kiere in voor en kwalitatieve dynamische technische medewerkers uitvoeringen. staat Herbosch- Naast<br />

damwanden, van baggerwerken bruggen, en sluizen bergingswerken. en steigers Dankzij het uitvoeren onze<br />

Kiere de creatieve in voor geest kwalitatieve de wil technische om complexe uitvoeringen. uitdagingen Naast aan<br />

van professionele baggerwerken en dynamische en bergingswerken. medewerkers staat Dankzij Herboschde<br />

te gaan, creatieve blijven geest wijen investeren de wil om complexe innovatieve uitdagingen specifieke onze aan<br />

professionele Kiere in voor en kwalitatieve dynamische technische medewerkers uitvoeringen. staat Herbosch- Naast<br />

te uitrusting gaan, blij zoals ven wij schepen, investeren hefeilanden, in innovatieve drijvend specifieke en niet<br />

Kiere de creatieve in voor geest kwalitatieve en de wil technische om complexe uitvoeringen. uitdagingen Naast aan<br />

uitrusting drijvend materieel. zoals schepen, In de haven hefeilanden, van Antwerpen drij vend - één en van niet de<br />

de te gaan, creatieve blijven geest wijen investeren de wil om in complexe innovatieve uitdagingen specifieke<br />

drij grootste vend materieel. havens in Europa In de haven - bevindt van Antwerpen zich het materiaaldepot<br />

- één van aan<br />

te uitrusting gaan, blijven zoals wij schepen, investeren hefeilanden, innovatieve drijvend specifieke en niet<br />

grootste waardoor havens het mogelijk in Europa is om - bevindt werkzaamheden zich het materiaaldepot<br />

uit voeren<br />

uitrusting drijvend materieel. zoals schepen, In de haven hefeilanden, van Antwerpen drijvend - één en van niet de<br />

waardoor over de hele het wereld. mogelij k is om werkzaamheden uit te voeren<br />

drijvend grootste materieel. havens in Europa In de haven - bevindt van Antwerpen zich het materiaaldepot<br />

over de hele wereld.<br />

- één van grootste waardoor havens het mogelijk Europa is om - bevindt werkzaamheden zich het materiaaldepot<br />

uit voeren<br />

Voor meer informatie bezoek onze website of contacteer ons.<br />

waardoor over de hele het wereld.<br />

Voor meer informatie mogelijk bezoek is om onze werkzaamheden website of contacteer uit te voeren ons.<br />

over de hele wereld.<br />

Voor meer informatie bezoek onze website of contacteer ons.<br />

www.herbosch-kiere.com<br />

Voor<br />

www.herbosch-kiere.com<br />

meer informatie bezoek onze website of contacteer ons.<br />

E-mail: info.hk@eiffage.com<br />

E-mail: Tel: +32 info@hk.eiffage.be<br />

(0)3 575 <strong>02</strong> 82<br />

www.herbosch-kiere.com<br />

Tel: +32 (0)3 575 <strong>02</strong> 82<br />

www.herbosch-kiere.com<br />

E-mail: info@hk.eiffage.be<br />

E-mail: Tel: +32 info@hk.eiffage.be<br />

(0)3 575 <strong>02</strong> 82<br />

Tel: +32 (0)3 575 <strong>02</strong> 82


Cerco biedt u boortechnologieën aan voor<br />

mijnen, steengroeven en de bouwsector,<br />

en voor het uitvoeren van sonderingen en<br />

bodemonderzoeken, en kan bogen op 70<br />

jaar ervaring. Met Cerco bent u verzekerd<br />

van een uitstekende investering in krachtige<br />

machines en accessoires, ontworpen door<br />

‘s werelds toonaangevende fabrikanten,<br />

waaronder Sandvik, Comacchio, Marini, TM<br />

Bohrtechnik en Geoprobe. Vergeten we<br />

ook de hogedruk - of lagedrukpompen van<br />

Tecniwell of Gertec niet. Betrouwbare en<br />

duurzame technologieën, gecombineerd<br />

met advies en training van onze beste experts.<br />

Tot slot biedt Cerco ook reserveonderdelen<br />

en technische onderhouds - en bijstandsteams<br />

aan die u nooit in de steek laten.<br />

Samen met u. Met al onze krachten.<br />

www.cerco.be | +32 (0) 67 55 21 47<br />

Jan de Malschelaan 8, B-9140 Temse - Tel. +32-3-771.38.81 - info@LBV.be - www.LBV.be


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Renotec<br />

Prioriteitenlijst brengt<br />

meest precaire<br />

bruggen in kaart<br />

Om efficiënt met de beschikbare middelen en mensen om te gaan werd een aantal<br />

jaren geleden beslist om bruggen, die onder beheer van de Vlaamse overheid, vallen<br />

niet meer vast om de drie jaar, maar flexibel om de drie tot vijf jaar te inspecteren. Een<br />

‘lijst van de prioritaire kunstwerken’ zorgt er wel voor dat de meest precaire gevallen<br />

nauwlettend worden opgevolgd. “Het is uitermate belangrijk om de actuele conditie<br />

van de bruggen in kaart te brengen”, beklemtoont professor Bart Craeye, docent aan<br />

de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en<br />

de Odisee Hogeschool.<br />

In opdracht van het Agentschap <strong>Weg</strong>en & Verkeer renoveerde Renotec de brug<br />

over de Demer van de Oostelijke Ring op de R25/N10 in Aarschot.<br />

12


Om de meest dringende gevallen te definiëren<br />

stelde AWV een ‘lijst van de prioritaire<br />

kunstwerken’ op. “Wanneer een brug op de<br />

lijst komt, dan is dit in eerste instantie omdat<br />

wij de waakzaamheid hierover verhogen”,<br />

klinkt het bij AWV. “Dit betekent niet dat er<br />

onmiddellijk een ingreep nodig is. In Vlaanderen<br />

zijn bruggen gebouwd om gemiddeld 70 tot<br />

80 jaar mee te gaan. Op basis van de regelmatige<br />

inspecties die we uitvoeren komen we<br />

tot een lijst van bruggen waar op termijn een<br />

herstelling aan nodig is. Deze lijst gebruiken we<br />

om ons investeringsprogramma op te stellen<br />

en elk jaar nemen we enkele bruggen onder<br />

handen of plannen we ingrepen indien nodig.<br />

De lijst wordt nauwgezet opgevolgd door de<br />

Commissie voor het Beheer van de Kunstwerken<br />

en wordt maandelijks geactualiseerd.”<br />

spection prior to the repair is critical to the<br />

whole process. Het in kaart brengen van de<br />

actuele toestand van de brugconstructies is<br />

essentieel, enerzijds om toekomstige gevaarlijke<br />

situaties te kunnen uitsluiten, anderzijds<br />

om gericht duurzaam onderhoud en herstel<br />

te kunnen voorschrijven, conform de geldende<br />

EN 1504 normering. Belangrijk hierbij is<br />

dat er een duidelijk en objectief inspectieprotocol<br />

en bijhorende beoordelingsstrategie<br />

schuilt achter de aanpak van de uitgevoerde<br />

inspecties. En dat de evolutie van de conditie<br />

van de bruggen in kaart gebracht wordt om<br />

tot de juiste beslissingsstrategie te komen.”<br />

ZORG EN TOEWIJDING<br />

Dat in kaart brengen is een taak van het team<br />

kunstwerken van AWV. “Dat team bestaat<br />

'In plaats van een curatieve aanpak<br />

dient men over te stappen naar<br />

preventieve maatregelen en ingrepen'<br />

PREVENTIEVE AANPAK<br />

Professor Craeye betreurt het terugschroeven<br />

van de inspecties: “Het duurt jaren vooraleer<br />

corrosie in gewapende of voorgespannen<br />

betonelementen geïnitieerd kan worden.<br />

Echter, als er pas actie ondernomen wordt<br />

van zodra de schadebeelden zichtbaar worden,<br />

gaat er kostbare tijd verloren. Daarom<br />

predik ik een preventieve aanpak in plaats van<br />

de vaak gebruikelijke curatieve approach. In-<br />

uit een cel brugbeheer en de cel bruginspectie”,<br />

klinkt het bij AWV. “De bruginspecteurs<br />

waken met veel zorg en toewijding over de<br />

goede staat van de kunstwerken. Op basis<br />

van hun inspectieverslagen zorgen zij voor de<br />

opmaak en opvolging van kleine onderhoudsen<br />

herstellingsopdrachten. De cel brugbeheer<br />

bepaalt onder meer op basis van deze<br />

inspectieverslagen welke kunstwerken aan<br />

bod komen voor een renovatieproject. ›<br />

De Denderbrug in Ninove onderging een totaalrenovatie.<br />

13


Alle AWV-medewerkers die met het beheer<br />

van kunstwerken te maken hebben, kunnen<br />

ook steeds een beroep doen op de kennis en<br />

de expertise van de afdeling Expertise Beton<br />

en Staal (EBS), een gespecialiseerde afdeling<br />

van het Departement Mobiliteit en Openbare<br />

Werken van de Vlaamse overheid. Deze afdeling<br />

geeft advies, maar voert ook bepaalde<br />

inspecties, controles en keuringen uit.”<br />

GEEN DIRECT<br />

INSTORTINGSGEVAAR<br />

Het merendeel van onze betonnen bruggen<br />

zijn balkbruggen die ondersteund worden door<br />

landhoofden en een of meerdere tussenliggende<br />

pijlers, allen vervaardigd uit gewapend beton<br />

of uit spanbeton. Professor Craeye: “Niettegenstaande<br />

dat het uitermate belangrijk is<br />

om de actuele conditie van de bruggen in kaart<br />

te brengen door gerichte en periodieke controles,<br />

is direct instortingsgevaar niet meteen<br />

te vrezen. De meest recente horrorbeelden<br />

omtrent de ingestorte Ponte Morandi hoeven<br />

we bij de bruggen over onze Belgische wegen<br />

niet direct te verwachten. Het is wel belangrijk<br />

dat men bij inspectie in eerste instantie focust<br />

op de meest kritieke zones: ter hoogte van<br />

voegen tussen de verschillende brugonderdelen,<br />

plaatsen waar de waterdoorvoer zit, de<br />

verankeringszones van de voorspanstrengen<br />

en aansluitingen van de brug met de landhoofden<br />

en de pijlers inclusief de oplegzones. Ook<br />

de randbalken van de brugconstructies zijn vatbaar<br />

voor betonschade.”<br />

'Wanneer een brug op de lijst komt,<br />

dan is dit in eerste instantie omdat wij de<br />

waakzaamheid hierover verhogen’<br />

CORROSIE GROTE<br />

BOOSDOENER<br />

Ongeveer 70 tot 80 % van de schade aan betonnen<br />

bruggen is in min- of meerdere mate<br />

te wijten aan corrosie van het staal in het<br />

betonnen element. Corrosieschade treedt<br />

op wanneer het staal zich afwisselend in een<br />

vochtige en droge omgeving bevindt (zoals<br />

een buitenomgeving) én wanneer blootgesteld<br />

aan CO 2<br />

en/of chloriden (bijvoorbeeld<br />

aanwezig in dooizouten). “Bij brugconstructies<br />

zijn deze drie criteria op tal van locaties<br />

vaak vervuld”, vertelt professor Craeye.<br />

“Daarnaast is fysische schade ten gevolge van<br />

vorst, in combinatie met dooizouten, ook<br />

vaak een boosdoener. Die schade tast ‘enkel’<br />

het beton aan (loszittende betonstukken),<br />

maar laat de wapening ongemoeid. Chemische<br />

schade, bijvoorbeeld alkali-silica reactie<br />

(ASR), komt in mindere mate voor maar<br />

is niet uit te sluiten en leidt tot ernstige betonschade.<br />

Tot slot: scheuren ten gevolge van<br />

verhinderde krimp zijn ook niet uit te sluiten.<br />

Indien deze scheuren breedtes vertonen groter<br />

dan 0,2-0,3 mm, dan worden transport-<br />

mechanismen ter hoogte van deze scheuren<br />

versneld, waardoor de eerder vermelde schademechanismen<br />

versneld kunnen optreden.”<br />

KNELPUNT<strong>BE</strong>ROEP<br />

Terwijl de vraag naar betonherstel anno 2<strong>02</strong>0<br />

alleen maar toeneemt, is het gebrek aan goed<br />

geschoolde beton-experten nijpend, merkt<br />

professor Craeye nog op. “Je zou met andere<br />

woorden kunnen stellen dat het beroep betonexpert<br />

een knelpuntberoep aan het worden is.<br />

Net nu er nood is aan vakbekwaam personeel,<br />

niet alleen in op het vlak van diagnose en inspectie,<br />

maar evenzeer in de uitvoering van betonherstel-projecten.<br />

Tot slot dringt ook een<br />

mentaliteitswijziging zich op. In plaats van een<br />

curatieve aanpak dient men over te stappen<br />

naar preventieve maatregelen en ingrepen. Op<br />

lange termijn ligt de investeringskost van een<br />

preventieve aanpak met onderhoud en meerdere<br />

kleinere kosten gespreid over een langere<br />

periode en met beperkte maatschappelijke impact<br />

lager dan een curatieve aanpak met zeer<br />

ingrijpende herstelwerken en bijhorend kostenplaatje”,<br />

besluit professor Craeye. ■<br />

Werken aan het viaduct in Gent.<br />

14


CIVIELE WERKEN, SHIPPING,<br />

BAGGERWERKEN &<br />

ONDERWATER LASWERKEN<br />

CIVIELE ONDERWATERBOUW<br />

• Onderwater Metselwerken<br />

• Onderwater Betonbouw<br />

BOREN IN <strong>BE</strong>TONWANDEN ONDER WATER<br />

• Onderwater slijpen en boren<br />

Onderwaterverlichting vervangen? Boren in de betonwand aan<br />

een sluis? Of slijpen aan een waterzuiveringstation? Kapotte tegels<br />

vervangen, roosters repareren en andere onderwaterwerken: DB<br />

Diving helpt je verder. Slijpen en boren gebeurt via hydraulica<br />

(oliedruk) of pneumatica (perslucht).<br />

• Veilig boren onder water<br />

Boren en slijpen onder water is uiteraard niet hetzelfde als boven<br />

water. Een volledig gekeurde uitrusting met duikhelmen is meer dan<br />

nodig. Als er stukken beton naar beneden vallen, beschermt het<br />

de duiker. Door middel van camera’s kan de duiker die de werken<br />

uitvoert op de voet gevolgd worden.<br />

MECHANISCH ONDERHOUD ONDER WATER<br />

• Sluizen vrijmaken en onderhouden<br />

De onderstroom in rivieren en kanalen voert hout, modder, zand<br />

en vuil mee. Dat kan sluizen blokkeren of zelfs schade berokkenen.<br />

• Waterwegen vrijmaken<br />

Een sluis of ander onderwatermechanisme<br />

krijgt het hard te verduren. Een<br />

check-up kan grote schade<br />

vaak voorkomen.<br />

Controleer<br />

rollementen<br />

onder water af<br />

en toe en laat<br />

scharnieren<br />

vervangen<br />

of slijtplaten<br />

nakijken.<br />

DB Diving<br />

vervangt<br />

slijtplaten<br />

die kapot<br />

zijn gegaan<br />

door zout, vuil<br />

of stenen. Onze equipe<br />

maakt geblokkeerde sluizen<br />

vrij en lost defecten op. De<br />

professionele duikteams<br />

zijn speciaal voor deze<br />

mechanische werken getraind.<br />

LASSEN AAN SCHEPEN<br />

GAVERSTRAAT 39/G 9500 - OVERBOELARE <strong>BE</strong>LGIË<br />

+32 (0) 474101014<br />

INFO@DBDIVING.<strong>BE</strong><br />

WWW.DBDIVING.<strong>BE</strong>


HOE<br />

GEZOND<br />

IS UW<br />

GROND?<br />

Met De Grote <strong>Grond</strong>vraag brengen we in kaart<br />

welke gronden in Vlaanderen gezond zijn<br />

en welke niet. Samen met u kunnen we elke<br />

vierkante meter grond weer gezond maken.<br />

Benieuwd hoe het gesteld is met uw grond?<br />

CHECK UW GROND OP<br />

WWW.DEGROTEGRONDVRAAG.<strong>BE</strong>


sordoff<br />

This one eats dirt for dessert !<br />

Top-Off N.V.<br />

Europark 2015 | 3530 Houthalen-Helchteren | België<br />

T +32 11 39 73 00 | F +32 11 39 73 01<br />

BTW <strong>BE</strong> 0836 164 249<br />

info@topoff.eu | www.topoff.eu<br />

TdeuxR S.A.<br />

1ère Avenue 22 B40 | 4040 Herstal | Belgique<br />

T +32 4 240 20 53 | F +32 4 240 25 35<br />

TVA <strong>BE</strong> 0444 213 478<br />

info@t2r.be | www.t2r.be


DE PEN<br />

18


DE PEN<br />

Wendy Francken<br />

directeur VLARIO<br />

Coauteur: Patrick Willems<br />

voorzitter VLARIO<br />

Samen investeren in het<br />

blauwe kapitaal van Vlaanderen<br />

Goed waterbeheer lijkt een evidentie: er stroomt altijd proper water uit de kraan en woningen blijven<br />

gespaard van wateroverlast. Maar de klimaatverandering, met haar langere periodes van droogte en<br />

fellere buien, stelt ons voor ongeziene uitdagingen en grote kosten. VLARIO pleit ervoor om volop te<br />

investeren in dit blauwe kapitaal.<br />

Goed waterbeheer is geen luxeproduct. Het betekent zoveel als droge<br />

kelders en proper water uit je kraan. En hoewel de meeste burgers<br />

daar niet bij stilstaan, is dat in Vlaanderen verre van evident. De belangrijkste<br />

uitdagingen zijn de verspreide bebouwing, een strakke Europese<br />

deadline voor het bereiken van een goede waterkwaliteit (2<strong>02</strong>7) en<br />

uiteraard de klimaatverandering, die zorgt voor zowel meer droogteperiodes<br />

als fellere onweersbuien.<br />

De oplossingen voor die uitdagingen zijn bekend en haalbaar. Zo moeten<br />

we in de eerste plaats de verharding aanpakken. Want terwijl onze<br />

waterreserves slinken, gaat een groot deel van het regenwater verloren<br />

doordat het via verharde oppervlaktes rechtstreeks in onze riolen<br />

terechtkomt. De afvoer van al dat regenwater drijft tegelijk de onderhoudskost<br />

van rioleringen op. De oplossing: meer infiltratie in de bodem<br />

én meer (her)gebruik. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid.<br />

De rioolbeheerder moet aan de slag, maar ook iedere burger kan bijdragen.<br />

Om dat te stimuleren, pleit VLARIO voor een infiltratiebonus.<br />

Wie z’n regenwater opvangt en ter plaatse houdt, wordt beloond. Dat<br />

motiveert om slimmer om te gaan met water.<br />

KWETSBAAR VLAANDEREN<br />

Berekeningen geven aan dat het aantal rioleringsoverstromingen de<br />

komende decennia zal toenemen, mogelijk met een factor vijf tot tien<br />

tegen 2100 als er geen maatregelen worden genomen om ons aan te<br />

passen aan het veranderende klimaat. Het aantal overstroombare<br />

woningen zou stijgen tot ongeveer één miljoen, en in steden als<br />

Antwerpen, Leuven, Dendermonde, Diest en Tienen zou het zelfs<br />

gaan om één woning op vijf. Daarnaast dalen de grondwaterreserves<br />

en vermindert de waterkwaliteit als gevolg van de langere droge<br />

periodes. Droge zomers zoals die van 1976 en 2018 zouden tegen<br />

2100 eens om de 4 à 5 jaar kunnen voorkomen in Vlaanderen. En<br />

het aantal hittegolfdagen kan zelfs vertienvoudigen. Met z’n hoge<br />

bevolkingsdichtheid en verhardingsgraad is Vlaanderen de meest<br />

kwetsbare regio in Noordwest-Europa en zelfs één van de meest<br />

kwetsbare in de wereld.<br />

VAN KLIMAATUITDAGING NAAR OPPORTUNITEIT<br />

De sleutel tot de oplossing ligt in ons aanpassingsvermogen. Voor die<br />

klimaatadaptatieplanning heeft de Vlaamse Overheid een centrale verantwoordelijkheid,<br />

via investeringen in duurzame infrastructuur en<br />

slimme technologieën, door doordacht ruimtebeleid, sensibilisering en<br />

gedragssturing. Maar ook lokale overheden en actoren spelen een sleutelrol.<br />

Steden en gemeentes die in e4en klimaatadaptatieplan ruimte<br />

geven aan water en groen, hebben de beste kaarten voor de toekomst.<br />

Ze beperken daardoor niet enkel het gevaar op wateroverlast, maar<br />

garanderen ook voldoende waterreserves, verbeteren de waterkwaliteit,<br />

en houden de hittestress onder controle.<br />

Elke stad en gemeente zou in het meerjarenplan een klimaat(adaptatie)<br />

budget moeten inschrijven, zodat plannen uitgevoerd kunnen worden.<br />

Op die manier worden niet alleen de negatieve gevolgen van de klimaatevoluties<br />

aangepakt. Tegelijkertijd kunnen gemeenten een reeks<br />

niet-populaire maar hoognodige maatregelen realiseren, door ze te integreren<br />

in een positief verhaal van kansen, zoals het aantrekkelijker<br />

maken van de gemeente. Ook kan op die manier de urgente nood die<br />

Vlaanderen heeft inzake onderhoud van de gemeentelijke rioleringen<br />

en het verhogen van de rioleringsgraad versneld worden aangepakt.<br />

Riolering is geen sexy thema waar gemeentelijke mandatarissen mee<br />

kunnen scoren. Maar wanneer men het integreert in het klimaat- en<br />

waterrobuust maken van de stedelijke omgeving, wordt het een ander<br />

verhaal: met propere waterlopen, minder overstromingen, minder hittestress,<br />

betere luchtkwaliteit, meer biodiversiteit, aangename blauwgroene<br />

recreatiezones en een hogere levenskwaliteit.<br />

De komende 15 jaar gaat wereldwijd 90 biljoen dollar naar infrastructuur.<br />

Daar zitten de miljarden die we nodig hebben, door die meteen<br />

klimaatbestendig te investeren. Door te investeren in innovaties, denk<br />

maar aan slimme technologieën, en deze knowhow ook te exporteren,<br />

ontstaat bovendien een enorm terugverdieneffect. Zo kunnen de klimaatuitdagingen<br />

– die wij sowieso moeten aanpakken – worden omgebogen<br />

tot een positief verhaal van kansen. ■<br />

19


KOM JIJ ONZE TEAMS VERSTERKEN?<br />

WIJ ZOEKEN:<br />

Landmeter<br />

(Limburg)<br />

Landmeter<br />

(regio antwerpen)<br />

projectLeider Leidingrenovatietechnieken<br />

Kumpen RenovatietechnieKen<br />

(hasseLt)<br />

onderhoudscoördinator -<br />

werkpLaatsverantwoordeLijke<br />

(drongen)<br />

werfLeider / projectLeider<br />

(aLLe regio’s)<br />

WAT BIEDEN WE?<br />

Een boeiende job in een enthousiast, dynamisch en professioneel team. Je kan rekenen op een<br />

aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen én werkzekerheid in een financieel gezond bedrijf.<br />

SOLLICITEREN?<br />

Kijk op www.willemen.be/jobs, mail naar jobs@willemeninfra.be of bel 09 321 22 54.


CONNECTED SOLUTIONS<br />

VOOR AL UW TOEPASSINGEN<br />

MACHINESTURING – TOPOGRAFIE – SOFTWARE<br />

Trimble innovatie: Earthworks voor machinesturing en Siteworks voor<br />

topografie, verhoog de productiviteit van al uw ploegen op de werf.<br />

Meer info? Contacteer ons.<br />

SITECH <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Gontrode Heirweg 148b<br />

9090 Melle<br />

info@sitech-belgium.be<br />

www.SITECH-belgium.be<br />

Tel: +32(0)92 77 16 00<br />

UW PARTNER IN<br />

WERFTECHNOLOGIE


Tekst | Niels Rouvrois / De Vlaamse Waterweg Beeld | De Vlaamse Waterweg<br />

Binnenvaart en waterwegen<br />

blijven operationeel voor<br />

goederentransport<br />

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is verheugd over de inzet van sector en waterwegbeheerder.<br />

Het verzekeren van transport van goederen is een essentiële dienst in het belang van maatschappij<br />

en bevolking. De binnenvaart en waterwegen zijn dan ook volledig operationeel om de economische<br />

activiteiten in Vlaanderen te verzekeren door een vlotte toelevering van goederen via water. “In deze<br />

onzekere tijden zijn de waterwegen meer dan ooit een essentiële schakel in de logistieke keten”, klinkt<br />

het bij De Vlaamse Waterweg nv en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV).<br />

Sinds 13 maart zijn tal van maatregelen van<br />

kracht om de verspreiding van COVID-19<br />

te beperken. De transportsector is evenwel<br />

een cruciale sector met essentiële diensten<br />

die in het belang van Vlaanderen, haar economie<br />

en burgers verzekerd moet blijven. “Op<br />

de Vlaamse waterwegen worden momenteel<br />

jaarlijks 72 miljoen ton goederen en bijna 1<br />

miljoen containereenheden vervoerd”, vertelt<br />

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder<br />

van de Vlaamse Waterweg nv. “Dat is in totaal<br />

goed voor ongeveer 15 % van het goederenvervoer<br />

in Vlaanderen en maakt van de binnenvaart<br />

een van de belangrijkste spelers op<br />

het vlak van goederentransport. Bovendien:<br />

hoe meer er over het water wordt vervoerd,<br />

hoe beter voor mobiliteit en klimaat. Daarom<br />

dat Vlaanderen er alles aan wil doen om dat<br />

aandeel nog verder te verhogen. Het is dus<br />

absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen<br />

dat de binnenvaart in deze tijden van crisis zijn<br />

slagkracht en imago behoudt, ook ten aanzien<br />

van alle aannemers die er ook op rekenen dat<br />

de waterwegen blijven functioneren.”<br />

BINNENVAART VAART VERDER<br />

“Als waterwegbeheerder zijn we mee verantwoordelijk<br />

voor het laten functioneren van de<br />

logistieke keten en houden we onze dienstverlening<br />

op peil om de economische activiteiten<br />

van bedrijven mogelijk te houden”, gaat<br />

Chris Danckaerts verder. “Dankzij de onafgebroken<br />

inzet van binnenvaartondernemers<br />

22


en onze werknemers blijven binnenvaart en<br />

waterwegen operationeel. En het betreft uiteraard<br />

niet alleen onze inzet: de volledige<br />

nautische keten blijft in deze crisistijden heel<br />

actief.” Ook Gisèle Maes, voorzitster van het<br />

KBV, is duidelijk: “De Vlaamse binnenvaartondernemers<br />

blijven paraat om ook in deze coronacrisis<br />

alle vervoersbehoeften in te vullen<br />

en de waterwegen operationeel te houden.”<br />

De Vlaamse Waterweg nv en KBV onderschrijven<br />

de maatregelen tegen COVID-19.<br />

“Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke<br />

maatregelen. Wij volgen de beslissingen<br />

van de Federale en Vlaamse overheid strikt<br />

op en nemen diverse maatregelen”, aldus Jo<br />

Van Duynslaeger, secretaris-generaal van het<br />

KBV. “Hierbij stellen we de zorg voor de veiligheid,<br />

het welzijn en de gezondheid van al<br />

onze medewerkers en onze stakeholders<br />

voorop én blijven we een veilige en vlotte binnenvaart<br />

verzekeren.”<br />

VEILIGHEID PRIMEERT<br />

Het KBV roept de bedrijven in de binnenvaartketen<br />

op om de gezondheid van de mensen aan<br />

boord, op laadplaatsen en losplaatsen voorop<br />

te stellen door onder andere fysieke aanwezigheid<br />

van niet-bemanningsleden aan boord uit te<br />

sluiten. Jo Van Duynslaeger: “Met wederzijds<br />

begrip en flexibiliteit kunnen we samen ervoor<br />

De normale bedieningstijden van de sluizen en bruggen op de Vlaamse waterwegen blijven tot op heden<br />

gevrijwaard.<br />

‘Als waterwegbeheerder zijn we mee<br />

verantwoordelijk voor het laten functioneren<br />

van de logistieke keten en houden we onze<br />

dienstverlening op peil om de economische<br />

activiteiten van bedrijven mogelijk te houden’<br />

zorgen dat de economische impact voor de bedrijven<br />

beheersbaar blijft. Het is hartverwarmend<br />

om te zien dat alle collega’s op en langs<br />

de binnenvaart massaal hun verantwoordelijkheid<br />

nemen. Samen zorgen we ervoor dat de<br />

binnenvaart verder kan functioneren.”<br />

“Dankzij de onafgebroken inzet van binnenvaartondernemers en onze werknemers blijven binnenvaart en<br />

waterwegen operationeel.”<br />

Ook bij De Vlaamse Waterweg staat veiligheid<br />

voorop. Chris Danckaerts: “Om te beginnen<br />

zorgen we ervoor dat de opgelegde<br />

maatregelen, om verspreiding te beperken,<br />

strikt opgevolgd worden. Dat betekent maximaal<br />

inzetten op thuiswerk, wat voor de<br />

meeste administratieve functies geen enkel<br />

probleem is. We hebben ook veel mensen op<br />

het terrein zoals sluisbedieners, handhavers<br />

…. Ook zij moeten in veilige omstandigheden<br />

kunnen werken. Social distancing wordt<br />

maximaal toegepast en sinds het begin van<br />

de maatregelen zijn de nodige ontsmettingsmiddelen<br />

beschikbaar. De meeste van onze<br />

werkposten zijn zodanig ingericht dat social<br />

distancing geen enkel obstakel vormt. In de<br />

bedieningstoren van een sluis zit bovendien<br />

maar één persoon. Aan onze bemande loketten<br />

hebben we het proces dan weer gedigitaliseerd<br />

zodat fysiek contact tussen klanten en<br />

loketbedienden wordt vermeden. ›<br />

23


Momenteel leidt onze aanpak tot erg weinig<br />

uitvallers. Ook omdat wij onze mensen voldoende<br />

enthousiasmeren om de maatregelen<br />

toepassen.”<br />

SLUIZEN EN BRUGGEN BLIJVEN<br />

<strong>BE</strong>DIEND<br />

De normale bedieningstijden van de sluizen<br />

en bruggen op de Vlaamse waterwegen blijven<br />

tot op heden gevrijwaard. “Mocht er<br />

zich een personeelsprobleem stellen, dan zal<br />

de dienstverlening geleidelijk worden afgebouwd”,<br />

vertelt Chris Danckaerts. ”We willen<br />

de impact alleszins zo maximaal mogelijk<br />

beperken. En dat lukt voorlopig prima. Waar<br />

we zelf geen vat op hebben, is de impact die<br />

de coronacrisis heeft het aantal vervoerde<br />

goederen. Die cijfers volgen we dagelijks op<br />

en tot op heden blijft ook die terugval beperkt<br />

tot zo’n 5 % op de totale trafiek.”<br />

Dat de vrijwaring van goederenvervoer via<br />

waterwegen hoog op de prioriteitenlijst<br />

staat, blijkt ook uit een noodmaatregel die<br />

begin april door de Vlaamse overheid werd<br />

toegestaan. Chris Danckaerts: “We hebben<br />

als waterwegbeheerder de bevoegdheid<br />

gekregen om een bepaalde afwijking toe te<br />

staan op de reglementering. Zo moeten binnenschepen<br />

op bepaalde momenten nieuwe<br />

attesten aanvragen. Dat is een fysiek proces,<br />

iets wat in deze tijden niet mogelijk is.<br />

De Vlaamse Waterweg zorgt ervoor dat de opgelegde maatregelen, om verspreiding te beperken,<br />

strikt opgevolgd worden.<br />

Daarom krijgen wij de toestemming om een<br />

certificaat te verlengen voor een periode van<br />

drie maanden. Bovendien werd op overheidsniveau<br />

ook een memorandum afgesloten voor<br />

zowel de grond-, wegen- als waterbouwsector.<br />

Aan de hand van dat memorandum kunnen<br />

we samen met de aannemers bekijken<br />

hoe we naar best vermogen werven kunnen<br />

verderzetten en opstarten, rekening houdend<br />

met alle nodige maatregelen.”<br />

Vlaams minister van Mobiliteit en Open -<br />

bare Werken Lydia Peeters is verheugd over<br />

de inzet van sector en waterwegbeheerder.<br />

“Vlaanderen wil de binnenvaart prominent<br />

inzetten als alternatief voor het vervoer<br />

over de weg. Dat de sector ook in moeilijke<br />

omstandigheden zich slagkrachtig toont<br />

is het bewijs dat binnenvaart daadwerkelijk<br />

ook een volwaardig alternatief is”, klinkt het<br />

overtuigd. ■<br />

“Op de Vlaamse waterwegen worden momenteel jaarlijks 72 miljoen ton goederen en bijna 1 miljoen containereenheden vervoerd.”<br />

24


KALMTHOUT HERINRICHING ROOSENDAALSEBAAN<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Willemen Infra<br />

Praktische en esthetische<br />

facelift voor Roosendaalsebaan<br />

Begin dit jaar werd de achtste en laatste fase van de werken aan het ‘Pluspunt’ in Achterbroek<br />

(Kalmthout) aangevat. Willemen Infra ontfermt zich over de verfraaiingswerken aan het wegdek, het<br />

vernieuwen van de huisaansluitingen, het implementeren van groen en het plaatsen van grachten en<br />

duikers. “En dat allemaal in nauw overleg met de buurtbewoners. Communicatie staat hoog op onze<br />

prioriteitenlijst”, aldus Tim Verbraeken, werfleider bij Willemen Infra.<br />

Sinds februari 2019 voeren de gemeente Kalmthout, het Agentschap<br />

<strong>Weg</strong>en en Verkeer (AWV), Fluvius en verschillende nutsmaatschappijen<br />

werken uit in het dorp Achterbroek. Het gaat om drie gebundelde<br />

werven, in totaal gefaseerd in acht delen om de hinder tot het<br />

minimum te beperken. Op maandag 10 februari 2<strong>02</strong>0 werd gestart<br />

met de laatste fase van de werken. Daarbij wordt de Roosendaalsebaan<br />

vanaf het kruispunt tot en met Darm compleet heraangelegd. Die<br />

vernieuwing zorgt voor betere en veiligere fietspaden en een mooier<br />

wegbeeld.<br />

Per fase worden het voet- en fietspad opgebroken en de huisaansluitingen van de<br />

riolering vernieuwd.<br />

In plaats van een fietspad op de rijweg en een voetpad van slechts een paar<br />

dallen breed, zullen de gebruikers na de werken kunnen genieten van een<br />

verhoogd en veilig fietspad en een voetpad dat verder van de rijbaan ligt.<br />

VIER FASEN<br />

Het werk van Willemen Infra is nog eens onderverdeeld in vier fasen.<br />

Per fase worden het voet- en fietspad opgebroken en de huisaansluitingen<br />

van de riolering vernieuwd. Het bestaande wegdek wordt gefreesd<br />

en Willemen Infra plaatst de boordstenen en de fundering voor de<br />

nieuwe weg. Vervolgens worden de voet- en fietspaden opnieuw aangelegd<br />

en uiteindelijk ook het wegdek. “Het betreft ongeveer een stuk<br />

van 2 km lang”, verduidelijkt Tim Verbraeken. “Vorig jaar vernieuwde<br />

Willemen Infra ook al het kruispunt in Achterbroek. Dat kruispunt<br />

sluit mooi aan bij de Roosendaalsebaan, waar we nu actief zijn.”<br />

26


KALMTHOUT HERINRICHING ROOSENDAALSEBAAN<br />

'Regelmatig overleg met de<br />

buurtbewoners en ervoor zorgen<br />

dat zij voldoende en correct<br />

geïnformeerd worden is voor<br />

ons erg belangrijk'<br />

DUIDELIJKE COMMUNICATIE<br />

Elke fase wordt volledig afgewerkt, tot en met plaatsing onderlaag<br />

asfalt, voor er gestart wordt aan de volgende fase. Tim Verbraeken:<br />

“We houden rekening met de toegankelijkheid tijdens de werken en<br />

trachten steeds zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. Regelmatig<br />

overleg met de buurtbewoners en ervoor zorgen dat zij voldoende en<br />

correct geïnformeerd worden is voor ons erg belangrijk. Ikzelf ben<br />

ook iedere dag aanwezig op de werf als aanspreekpunt en dit zowel<br />

voor het werfteam als voor de bewoners. Een goede communicatie<br />

is prioriteit voor Willemen Infra en tevens één van onze sterktes bij<br />

dergelijke projecten.”<br />

VEILIGER EN MOOIER<br />

Betere en veiligere fietspaden, een volledig vernieuwd wegdek met<br />

asverschuivingen, voldoende brede parkeerplaatsen, een afslagstrook<br />

richting Wuustwezel aan het kruispunt … De vernieuwde Roosendaalsebaan<br />

zal de straat een verfrissend nieuwe elan geven. “De verfraaiingswerken<br />

komen in de eerste plaats de veiligheid ten goede”,<br />

aldus Tim Verbraeken. “In plaats van een fietspad op de rijweg en een<br />

voetpad van slechts een paar dallen breed, zullen de gebruikers na<br />

de werken kunnen genieten van een verhoogd en veilig fietspad en<br />

een voetpad dat verder van de rijbaan ligt. Ook esthetisch zal de site<br />

erop vooruitgaan. Hier en daar wordt er groen geïntegreerd en ook<br />

parkeervakken in een ander type klinker zorgen voor een mooier<br />

uitzicht. Zowel praktisch als esthetisch mogen we spreken van een<br />

serieuze verbetering.”<br />

Het bestaande wegdek wordt gefreesd en Willemen Infra plaatst de boordstenen<br />

en de fundering voor de nieuwe weg.<br />

Tot het coronavirus roet in het eten gooide, zat Willemen Infra mooi<br />

op schema om de site de komende zomer op te leveren. “We hebben<br />

uiteraard veel ervaring met dergelijke werken. In het centrum van de<br />

stad Antwerpen hebben we bijvoorbeeld al vaker met dit type opsluitbanden<br />

gewerkt, hetzelfde geldt voor boomvakken met een speciale<br />

skeletbodem. We zijn het gewend om aan de strenge eisen van de klant<br />

te voldoen en zetten ook steeds de juiste werkkrachten in die voeling<br />

hebben met de aard van het werk. Toch heeft ieder project zijn uitdaging<br />

en dat is hier zeker en vast de strakke timing. Uiteraard blijven we<br />

in ons achterhoofd houden dat de buurtbewoners zo min mogelijk hinder<br />

ondervinden, vandaar nogmaals het belang van een goed overleg”,<br />

besluit Tim Verbraeken. ■<br />

27


KAAIMUUR 4 E HAVENDOK<br />

Tekst | Jeroen Schreurs – Tim Janssens Beeld | Dywidag<br />

Tweede fase kaaimuur-verdieping<br />

vraagt om langere staafankers<br />

Om de tankopslagplaatsen van Noord Natie Terminals in de Antwerpse haven toegankelijk te maken<br />

voor grotere schepen, is in 2017 de kaaimuur aan de noordzijde van het Vierde Havendok verdiept<br />

en uitgebreid. Dat gebeurde met 154 staafankers met een nominale diameter van liefst 75 mm,<br />

geproduceerd door DYWIDAG-Systems International. Die eerste fase kreeg sinds eind 2019 een vervolg,<br />

met meer dan 300 geplande ankers verspreid over drie jaar.<br />

In de Antwerpse haven werden de ankers aan elkaar gezet en in één stuk in de ankernissen geplaatst.<br />

Noord Natie Terminals legt zich toe op de opslag en verwerking van<br />

vloeistoffen. De bestaande kaaimuur aan de haventerminal van het bedrijf<br />

– aan de noordzijde van het Vierde Havendok – moest verdiept<br />

worden om er schepen met een diepgang van 14 meter te kunnen laten<br />

aanmeren. Dit vereiste zowel baggerwerken voor de verdieping van de<br />

bestaande kaaimuurfunderingen als de bouw van een nieuwe kaaimuur.<br />

“1.155 TON PER ANKER”<br />

154 staafankers met een nominale diameter van 75 mm (75 TR) en<br />

lengtes tussen 29,5 en 33 meter zorgen in die eerste fase voor de<br />

stabiliteit. Al bij al gaat het om goed 225 ton ankermateriaal, op maat<br />

geproduceerd en geleverd door specialist DYWIDAG-Systems International<br />

(Dywidag). “Het was de eerste keer dat we voor een Belgisch<br />

project geprefabriceerde ankers met een dergelijke diameter moesten<br />

maken”, vertelt Piet Vandaele, Business Manager van Dywidag. “Een<br />

bijkomende moeilijkheid was de totale lengte van de ankers en het<br />

bijhorende gewicht. Staafankers met een diameter van 75 TR wegen<br />

35 kilo per meter, wat voor de grootste exemplaren neerkomt op een<br />

gewicht van 1,155 ton per anker.<br />

PERFECTE UITLIJNING DOOR KOPPELMOF<br />

Eind 2019 volgende een nieuwe bestelling bij Dywidag. Voor de tweede<br />

28


KAAIMUUR 4 E HAVENDOK<br />

Voor de tweede fase van de werken levert Dywidag meer dan 300 nieuwe ankers van 38 meter.<br />

fase van de werken levert het bedrijf meer dan 300 nieuwe ankers van<br />

38 meter, nog langer dan die in fase 1. Die worden, net zoals in die eerste<br />

fase, aan elkaar gekoppeld op de werf met behulp van een geharde<br />

koppelmof. Via een systeem met schragen kon Smet-F&C de ankerdelen<br />

perfect uitgelijnd met elkaar verbinden. “Allereerst hebben we er<br />

via een specifiek schroefmechanisme voor gezorgd dat de koppelmof<br />

zich exact in het midden bevindt”, legt Piet Vandaele uit. “Vervolgens<br />

is er een op maat gesneden kunststofbuis met een wandikte van 8mm<br />

over geplaatst en is de ruimte tussen de koppelmof en de kunststofbuis<br />

opgevuld met vet, dat geïnjecteerd werd via twee kleine gaatjes. Tot<br />

slot is het geheel afgedicht met een krimpkous. Al bij al is er nauwelijks<br />

sprake van een verdikking – de speling tussen de bescherming van de<br />

koppelmof en de buitendiameter van de buis bedraagt slechts enkele<br />

millimeters, het absolute minimum. De puzzel viel dus mooi in elkaar.”<br />

UITSCHUIFBARE VRACHTWAGENS<br />

Die puzzel legde Dywidag ook op logistiek vlak. Het bedrijf deelde<br />

elk anker in twee en vervoerde die vanuit de Duitse vestiging van het<br />

bedrijf in Königsbrunn in uitschuifbare vrachtwagens. In de Antwerpse<br />

haven werden ze aan elkaar gezet en in één stuk in de ankernissen geplaatst.<br />

“We moesten de staven – op lengtes van 19 meter – ook laten<br />

walsen binnen een termijn van drie weken voor de aanvang van de<br />

werken,” somt Vandaele enkele uitdagingen op.<br />

'De staven zijn uitgerust<br />

met een dubbel<br />

corrosiebeschermingssysteem'<br />

De staven zijn bij de plaatsing in het boorgat opnieuw omhuld met cement.<br />

RIB<strong>BE</strong>LBUIS MET GROUT<br />

De staven zijn ook uitgerust met een dubbel corrosiebeschermingssysteem.<br />

“Ze zijn in de fabriek omhuld met een ribbelbuis, die op haar<br />

beurt gevuld is met grout”, licht Piet Vandaele toe. “Een afstandshouder<br />

zorgde ervoor dat de staven mooi gecentreerd bleven in de ribbelbuis<br />

en dat het cement zich gelijkmatig kon verdelen. Nadien zijn<br />

de staven bij de plaatsing in het boorgat opnieuw omhuld met cement.<br />

Al bij al was dit een zeer mooi project, temeer omdat we zoals steeds<br />

het volledige pakket hebben geleverd: niet alleen het anker zelf, maar<br />

ook alle toebehoren (moffen, vet, ankerplaten, moeren …) en assemblagetekeningen.<br />

Dat maakte het voor alle partijen overzichtelijk en<br />

controleerbaar. Een groot voordeel was wel dat we in deze tweede<br />

fase met dezelfde partijen – Smet-F&C, het Havenbestuur Antwerpen<br />

en controlebureau Seco – konden samenwerken.” ■<br />

29


WE MAKE INFRASTRUCTURE<br />

SAFER, STRONGER, AND SMARTER.<br />

THE 4 TH HARBOUR DOCK, PHASE 2, PORT OF ANTWERP<br />

DYWIDAG supplied 120 permanent anchors type 75TR DCP with<br />

a total length of 38m with only one coupler splice per anchor.<br />

WWW.DYWIDAGGROUP.COM<br />

WWW.DYWIDAGGROUP.COM


ACO.<br />

Efficiënt en duurzaam<br />

waterbeheer van A tot Z<br />

Collect<br />

Clean<br />

Hold<br />

Release<br />

Van de eerste druppel<br />

die op de oppervlakte<br />

valt tot het grootste,<br />

berekende debiet, alles<br />

wordt gecontroleerd<br />

opgevangen en in de<br />

gewenste richting<br />

gestuurd.<br />

Is het regenwater<br />

verontreinigd of<br />

wordt er proceswater<br />

opgevangen? Vetten,<br />

oliën en slibdeeltjes<br />

worden eruit gehaald,<br />

omdat het milieu ons<br />

dierbaar is.<br />

Het water wordt<br />

gestockeerd in bufferof<br />

infiltratiebekkens om<br />

overstromingen in lager<br />

gelegen gebieden tegen<br />

te gaan.<br />

Uiteindelijk wordt het<br />

water gedimensioneerd<br />

afgevoerd in de<br />

ondergrond, naar de<br />

riolering, een rivier<br />

of een natuurlijk<br />

wachtbekken.<br />

Meer informatie op www.aco.be<br />

ACO. creating<br />

the future of drainage


KOPENHAGEN WOLKBREUKTUNNEL<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Smet Group<br />

Wolkbreuktunnel<br />

ontlast Kopenhagen<br />

Het klimaat verandert, dat is intussen wel duidelijk. In de<br />

zomermaanden hebben we te maken met korte, maar vaak hevige<br />

buien. En zo’n wolkbreuk geeft behoorlijk wat wateroverlast. Ook<br />

Kopenhagen kampt met dit fenomeen. De Deense hoofdstad<br />

besloot daarom een ‘wolkbreuktunnel’ aan te leggen om de riolering<br />

bij hevige regenval te ontlasten en overstromingen en ondergelopen<br />

kelders te voorkomen.<br />

Het project omvat een aantal fasen, waarvan<br />

Smet Group de aanleg van de tunnel onder<br />

de Strandboulevarden in Østerbro voor zijn<br />

rekening neemt. De werken kaderen in een<br />

groter geheel. Zo zal Kopenhagen de komende<br />

jaren voor een groot deel voorzien worden<br />

van wolkbreuktunnels. “De capaciteit van<br />

de bestaande riolering is vaak ontoereikend<br />

om al het water uit de zomerse stortbuien<br />

te kunnen bufferen”, zegt Pieter Hermans van<br />

Smet Group. “Met een wolkbreuktunnel kunnen<br />

de grote hoeveelheden water wél worden<br />

gebufferd en afgevoerd. In opdracht van<br />

het Deense Hofor zijn we momenteel bezig<br />

met de aanleg van de tunnel onder de Strandboulevarden<br />

en een afvoerschacht richting de<br />

haven, goed voor een lengte van in totaal 1,1<br />

km. Het is de bedoeling dat het overvloedige<br />

regenwater vanaf de zomer van 2<strong>02</strong>1 via de<br />

tunnel veilig afgevoerd kan worden.”<br />

‘De komende jaren zal<br />

de stad Kopenhagen<br />

voor een groot deel<br />

voorzien worden van<br />

wolkbreuktunnels’<br />

GESLOTEN CIRCUIT<br />

Vanuit een vertrekschacht onder de Strandboulevarden<br />

voert Smet Group drie persingen<br />

uit, zo’n 6 m onder het wegoppervlak.<br />

“We zetten hiervoor de zogenaamde AVNDtechniek<br />

in”, legt Pieter Hermans uit. “Het<br />

boorschild, genaamd Helga met een gewicht<br />

van ongeveer 50 ton, baant zich een weg naar<br />

voren, waarbij het front stabiel wordt gehouden<br />

met boorwater en bentoniet, en ondersteund<br />

is door een luchtdrukkamer. Het gaat<br />

om een gesloten circuit. Tegelijk worden betonnen<br />

ringen in het boorgat geduwd die de<br />

feitelijke tunnel vormen. Tijdens het doorpersen<br />

wordt de volledige omgeving, aanpalende<br />

woningen, kruispunten … continu gemonitord<br />

wat betreft de zettingen, geluidsoverlast<br />

en trillingen.”<br />

“We zijn eind 2019 gestart met een persing<br />

richting het zuiden en realiseren hier een tunnel<br />

met een lengte van 350 m”, gaat Pieter<br />

Hermans verder. “Vervolgens draaien we<br />

om en boren we vanuit de vertrekschacht<br />

een tunnel richting het noorden. Deze tunnel<br />

wordt 600 m lang. De totale lengte van<br />

de tunnel onder de Strandboulevarden is dus<br />

straks 950 m, met een inwendige diameter<br />

van 2 m. Vervolgens persen we wederom vanuit<br />

de vertrekschacht een tunnel in een natuurlijke<br />

afloop richting het oosten over een<br />

lengte van 210 m, met een inwendige diameter<br />

van 2,5 m. Dit vormt straks de afvoerschacht<br />

die wordt aangesloten op een reeds<br />

bestaande schacht naar de haven met een<br />

overloop naar zee.”<br />

BUFFERSCHACHTEN<br />

De drie schachten die Smet Group aanlegt,<br />

zijn zogenaamde bufferschachten. Pieter Hermans:<br />

“De riolering van de straten loodrecht<br />

op de Strandboulevarden wordt aangesloten<br />

op deze wolkbreuktunnel. Daarnaast realiseren<br />

we overloopkleppen aan het wegoppervlak<br />

van de Strandboulevarden zodat het<br />

regenwater rechtstreeks de tunnel kan instromen.<br />

Volgens planning zullen we tegen de<br />

zomer van 2<strong>02</strong>1 de schachten opleveren aan<br />

de stad Kopenhagen. ■<br />

32


KOPENHAGEN WOLKBREUKTUNNEL<br />

In opdracht van het Deense Hofor is Smet Group<br />

momenteel bezig met de aanleg van de tunnel onder<br />

de Strandboulevarden en een afvoerschacht richting<br />

de haven, goed voor een lengte van in totaal 1,1 km.<br />

Voor het boren van de tunnel gebruikt Smet Group de zogenaamde AVND-techniek.<br />

33


Ontdek de eenvoud van het<br />

dynamisch plaatproeftoestel<br />

iCON<br />

iCB50/iCB70


Rioleringen plannen met BIM.<br />

Da’s SLIM!<br />

Deschacht trekt volop de BIM-kaart en zet als eerste<br />

rioleringsspecialist de stap van de theorie naar de praktijk.<br />

Recent gingen namelijk 2 werven van start waarvan de plannen,<br />

de bestekken en de begrotingen met de BIM-bibliotheek van<br />

Deschacht werden aangemaakt.<br />

Met BIM zie je ook ondergronds wat je aan het doen bent.<br />

Zo vermijd je dure ontwerpfouten en bespaar je hopen tijd,<br />

zowel in ontwerp als uitvoering.<br />

Last but not least; ook de meetstaat rolt als vanzelf uit de BIMplannen.<br />

Het volstaat om die op te laden in de webshop van<br />

Deschacht en je krijgt meteen ook een accurate kostenraming.<br />

Voordelen van Deschacht BIM-Engineering: :<br />

✔ één BIM-bibliotheek die alle merken omvat<br />

✔ effi ciënter ontwerpen en plannen<br />

✔ voorkomen van confl icten en constructiefouten<br />

✔ automatische aanpassing van plannen bij wijzigingen<br />

✔ eenvoudige meetstaat<br />

✔ snellere en accurate prijsofferte<br />

ONE-STOP<br />

BOUWSHOP<br />

NON-STOP<br />

BOUWADVIES<br />

200506<br />

www.deschacht.eu


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | VLARIO – VDAB<br />

Twee nieuwe opleidingen voor<br />

rioleringssector in de steigers<br />

​<br />

In het VDAB competentiecentrum in Bilzen vond op 2 en 3 maart de eerste opleiding plaats voor<br />

de werknemersopleiding ‘aanleg van nieuwe riolen’. De nieuwe opleiding kadert binnen een ruimere<br />

samenwerking tussen VDAB en VLARIO. Daaronder valt ook de opleiding ‘Leiding 4’, een opleiding met<br />

een focus op renovatie van riolen, voor zowel werknemers als -zoekenden. “We zijn zeer verheugd dat<br />

we samen op een gestructureerde manier deze knelpuntberoepen kunnen aanpakken”, vertelt Tinne<br />

Lommelen, directeur van VDAB Limburg.<br />

Nieuwe rioleringen aanleggen is vakwerk. En<br />

dat vakwerk wordt niet altijd even goed uitgevoerd.<br />

“We merken in de sector dat de kwaliteit<br />

van de aanleg van riolen en het maken van<br />

huisaansluitingen erop achteruitgaat”, vertelt<br />

VLARIO-directeur Wendy Francken. “Daarom<br />

hebben we deze vervolmakingsopleiding<br />

op poten gezet voor arbeiders die specifiek<br />

bezig zijn met dit soort werk. Als een rioolleiding<br />

op de juiste manier wordt aangelegd<br />

en aangesloten, met de juiste materialen en<br />

volgens de juiste methodiek, dan kan ze zeker<br />

75 jaar blijven liggen.”<br />

VDAB en VLARIO sloegen de handen in elkaar<br />

om de opleiding zo gericht mogelijk op<br />

de noden van sector af te stemmen. “We proberen<br />

met VDAB heel sterk in te zetten op dit<br />

soort samenwerkingen”, verduidelijkt Tinne<br />

Lommelen. “VLARIO komt als sectororganisatie<br />

aankloppen met heel specifieke noden<br />

De nieuwe opleidingen kaderen binnen een ruimere samenwerking tussen VDAB en VLARIO.<br />

voor de sector waar wij voor werken: de arbeidsmarkt.<br />

En wij luisteren graag, want het<br />

aantal knelpuntberoepen groeit. Samen kunnen<br />

we de pijnpunten blootleggen en bekijken<br />

hoe we ze het hoofd kunnen bieden. VDAB<br />

krijgt zo een beter zicht op de jobs van de<br />

toekomst en VLARIO krijgt van ons dan weer<br />

de nodige kritische vragen voorgeschoteld.<br />

Door op die manier aan elkaar te snuffelen<br />

zijn deze twee opleidingen ontstaan.”<br />

‘Dit is een mooi voorbeeld van doelmatige opleidingen die gestuurd worden door een duidelijke vraag vanuit<br />

de sector.’<br />

AANLEG NIEUWE RIOLEN<br />

Enerzijds is er de opleiding ‘aanleg van nieuwe<br />

riolen’. Tinne Lommelen: “Deze opleiding<br />

spitst zich enkel toe op werknemers. Naast<br />

VLARIO werken we voor deze opleiding ook<br />

samen met Constructiv en een aantal leveranciers<br />

van materialen, die tevens ook de<br />

nodige kennis en kunde implementeren door<br />

hun aanwezigheid. Met deze opleiding zetten<br />

we extra in op expertise voor de aanleg van<br />

36


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Nieuwe rioleringen aanleggen is vakwerk. (Beeld: VLARIO)<br />

rioleringen en het maken van lokale huisaansluitingen<br />

volgens de regels van de kunst.”<br />

Wendy Francken bevestigt: “De vraag kwam<br />

vanuit de rioolbeheerders zelf en belandde<br />

zo op de VLARIO-agenda. We zetten al lange<br />

tijd in op kwaliteitscontroles bij productie,<br />

maar een goed product moet ook goed geplaatst<br />

worden. Het doel dit van dit project<br />

met de VDAB, leveranciers en fabrikanten is<br />

een betere kwaliteit van de uitgevoerde werken<br />

om zo het productie- en uitvoeringsproces<br />

in zijn totaliteit te verbeteren. Voor alle<br />

duidelijkheid: dit is een vervolmakingsopleiding<br />

waarin de meest voorkomende fouten<br />

worden aangekaart, zowel voor hoofdriolering<br />

als huisaansluiting.”<br />

'Samen kunnen we de pijnpunten<br />

blootleggen en bekijken hoe we ze<br />

het hoofd kunnen bieden'<br />

LEIDING 4<br />

Een tweede opleiding, ‘Leiding 4’, spitst zich<br />

toe op de renovatie van riolen. Deze opleiding,<br />

gefinancierd door de Provincie Limburg<br />

en ingediend via Confederatie Bouw, heeft als<br />

doelgroep zowel werknemers als werkzoekenden.<br />

Al moet die laatste groep wel een<br />

langer traject doorlopen. “Dit project zit in<br />

een ontwikkelingsfase en wordt momenteel<br />

door een kerngroep verder vormgegeven”,<br />

vertelt Tinne Lommelen. “Ook hier werken<br />

we met de nodige leveranciers en organisaties<br />

samen. Er wordt een communicatieplan<br />

uitgerold om straks de gemengde doelgroep<br />

te kunnen bereiken. Het doel van ‘Leiding 4’<br />

is het bekomen van een kwaliteitslabel. De<br />

opleiding moet ervoor zorgen dat enerzijds<br />

meer mensen in dat beroep stappen en anderzijds<br />

diegenen die in de sector zitten voor<br />

een kwaliteitsattest kunnen gaan. We moeten<br />

mensen opleiden om de techniek prima te<br />

kunnen beheersen.”<br />

PRODUCTIEVE SAMENWERKING<br />

Zowel VDAB als VLARIO zijn opgetogen over<br />

de eerste stappen van de samenwerking. “De<br />

eerste opleiding was een succes en de grote<br />

belangstelling toont aan dat we met deze opleidingen<br />

zeker de juiste snaar raken”, aldus<br />

Wendy Francken. Tinne Lommelen bevestigt:<br />

“Het is zeker een productieve samenwerking<br />

waarin met de nodige openheid en een duidelijke<br />

win voor ogen rond de tafel gezeten<br />

wordt. Dit is een mooi voorbeeld van doelmatige<br />

opleidingen die gestuurd worden door<br />

een duidelijke vraag vanuit de sector.” ■<br />

In het VDAB competentiecentrum in Bilzen vond op 2 en 3 maart de eerste<br />

opleiding plaats voor de werknemersopleiding ‘aanleg van nieuwe riolen.<br />

VDAB en VLARIO sloegen de handen in elkaar om de opleiding zo gericht<br />

mogelijk op de noden van sector af te stemmen.<br />

37


IKT<br />

Instituut voor<br />

ondergrondse infrastructuur<br />

onderzoeken keuren adviseren testen<br />

Voor praktijk- en toepassingsgerichte<br />

vraagstukken<br />

met betrekking tot ondergrondse leidingen<br />

Testen van proefstukken uit CIPP-liners<br />

Onderzoeken van inspectieputten<br />

Advies over toe te passen renovatiemethoden<br />

Verzorgen van opleidingen<br />

Meer informatie:<br />

www.ikt-nederland.nl<br />

T +31-(0) 26-84545 60<br />

F +31-(0) 26-84545 61<br />

Kantoorgebouw „De Enk“<br />

Tivolilaan 205<br />

6824 BV Arnhem<br />

www.ikt-nederland.nl<br />

info@ikt-nederland.nl<br />

Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat<br />

9140 Temse - Tel. 03/771 69 94<br />

info@stelcon.be - www.stelcon.be


Rekruteren en opleiden.<br />

Zet elke stap met vdab.be/werkgevers


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Dieter Meyns<br />

Rondetafelgesprek Bouwunie: horizontaal gestuurde boringen<br />

​“Wie hier aan tafel zit, kan iets<br />

verwezenlijken in de wereld van HDD”<br />

Bij gebrek aan een duidelijke leidraad publiceerde de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) in<br />

2015 een uitgebreide technische richtlijn voor horizontaal gestuurde boringen (horizontal directional<br />

drilling). Die richtlijn betekent een flinke stap in de goede richting, maar zeker nog geen eindstation. Dat<br />

bleek uit het rondetafelgesprek ‘horizontaal gestuurde boringen’ dat Bouwunie eind februari organiseerde.<br />

Horizontaal gestuurd boren is een sleufloze<br />

bestuurbare techniek voor het aanleggen van<br />

verschillende soorten leidingen en kabels.<br />

De techniek wordt voornamelijk toegepast<br />

om ontoegankelijke terreinen zoals bevaarbare<br />

waterlopen, spoorwegen, autosnelwegen<br />

… te kruisen. Aangezien het belang van<br />

‘minder hinder’ bij openbare werken groeit,<br />

wordt de techniek van horizontaal gestuurd<br />

boren steeds vaker toegepast. En dat het thema<br />

leeft, bleek ook uit de grote opkomst tijdens<br />

het rondetafelgesprek. Bouwunie bracht<br />

maar liefst 20 betrokkenen – van bouwheren<br />

en aannemers tot nutsmaatschappijen en<br />

overkoepelende organisaties - samen voor<br />

een gesprek waarin zowel de positieve aspecten<br />

als de pijnpunten op tafel werden gelegd.<br />

VRN-RICHTLIJN<br />

Aanvangspunt van het gesprek was de technische<br />

VRN-richtlijn, die sinds enkele jaren<br />

tracht om het complexe verhaal van gestuurde<br />

boringen in grote lijnen te standaardiseren.<br />

“Ongeveer tien jaar geleden groeide het besef<br />

dat we zonder duidelijke regelgeving op een<br />

infarct zouden afstevenen. Er werd veel geboord,<br />

maar nauwelijks nagemeten. Dat kon<br />

niet blijven duren”, steekt Thierry Adriaensens,<br />

projectmanager bij Aquafin, van wal.<br />

Diezelfde periode werd ook de VRN met<br />

dezelfde problematiek geconfronteerd.<br />

Beide werkgroepen, van Aquafin en de VRN,<br />

bundelden de krachten en werden uitgebreid<br />

met onder andere inbreng van FARYS,<br />

Proximus, De Watergroep, Pidpa, Fluxys,<br />

Telenet, Elia en Fluvius, maar ook aannemers<br />

en producenten. Thierry Adriaensens: “Na<br />

veel gesprekken met alle betrokken partijen<br />

werd in 2015 een richtlijn gevalideerd door<br />

de VRN (Aquafin, De Watergroep, Elia,<br />

FARYS (TMVW), Fluvius, Fluxys, IMWV,<br />

IWVA, Orange Belgium, Pidpa, Proximus,<br />

Telenet, Water-Link (AWW), Waterbedrijf<br />

Eind februari organiseerde Bouwunie een drukbezet rondetafelgesprek rond horizontaal gestuurde boringen.<br />

Knokke-Heist) met spelregels voor gestuurde<br />

boringen, onderverdeeld in drie types<br />

(zie kaderstuk, red.). Bij Aquafin werden<br />

de richtlijnen meteen in de bestekken<br />

geïntegreerd en intussen werden ze ook<br />

opgenomen in het nieuwe standaardbestek.”<br />

Vincent Decruyenaere, nationaal secretaris<br />

Bouwunie Infrastructuurwerken, bevestigt<br />

en vult aan: “De boorbedrijven van Bouwunie<br />

hebben bij de uitwerking van dit richtsnoer<br />

bergen werk verzet en heel veel input gegeven<br />

aan de kabel- en leidingbeheerders.”<br />

NIET ALTIJD EVEN DUIDELIJK<br />

De praktische richtlijnen rond gestuurde boringen<br />

zijn dus beschikbaar en met de registratie<br />

van alle KLB’s (Kabel en LeidingBeheerders),<br />

sinds 1 september 2009, werd eerder al<br />

een stap vooruit gezet. Vanaf 1 januari 2016<br />

maakt KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal)<br />

het mogelijk dat planaanvragers via één<br />

elektronische aanvraag de plannen digitaal kunnen<br />

bekomen van alle KLB’s. Maar is er ook<br />

effectief veel veranderd in het veld? Ja en nee.<br />

“Bij de grotere studies en grotere gestuurde<br />

boringen worden de risico’s beter ingeschat”,<br />

merkt Johan Vanhulle van bvba Vanhulle op.<br />

“Kleine boringen worden vaak laat beslist. Ik<br />

denk dat het belangrijk is om dan ter plekke<br />

op de werf eerst een studie uit te voeren. Bovendien<br />

is ook de informatie die uit de KLIPaanvraag<br />

komt niet altijd even duidelijk. Het<br />

gebeurt dat het niet als gestuurde boring op<br />

het plan staat aangeduid. Zo kan je beschadigingen<br />

aanbrengen, zonder dat je er iets aan<br />

kan doen.”<br />

Bart Verberckmoes, Engie Fabricom, bevestigt:<br />

“Waar ‘gegraven’ staat aangeduid, maar<br />

in werkelijkheid geboord werd: dat zijn de<br />

moeilijkste gevallen. Dan krijg ik liever een<br />

plan zonder gegevens, maar wel met de aanduiding<br />

‘gestuurde boring’. Dan kan je nog<br />

altijd zelf uitzoeken waar de leidingen exact<br />

zitten.” Maar wat gebeurt er met al die foute<br />

informatie? Ilse Baeck, technical engineer bij<br />

Canalco en ondervoorzitter van Bouwunie<br />

Infrastructuurwerken, pleit voor een duidelijke<br />

communicatie. ›<br />

41


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

“De KLIP-gegevens moeten duidelijk stellen<br />

of het een boring betreft of niet. Staat niet alles<br />

juist vermeld, dan moet er teruggekoppeld<br />

worden naar het Agentschap Informatie Vlaanderen,<br />

zodat het aangepast kan worden. Het<br />

digitale platform is zeker een verbetering. Het<br />

is soms nog wat zoeken en er zijn duidelijk nog<br />

mankementen, maar het is zeer belangrijk dat<br />

dit telkens wordt aangekaart bij het AIV.”<br />

“Bij de grotere studies worden de risico’s beter<br />

ingeschat” - Johan Vanhulle, bvba Vanhulle<br />

OUDE VERSUS NIEUWE<br />

LEIDINGEN<br />

Vooral van oude leidingen ontbreekt anno<br />

2<strong>02</strong>0 nog steeds zeer veel info. Wat de nieuwe<br />

leidingen betreft, vraagt de VRN-richtlijn<br />

voor boringen type 1 en 2 een as-builtplan<br />

van de pilootboring en van de geïnstalleerde<br />

leiding (nameting) in X en Y coördinaten,<br />

Lambert 72 gerelateerd en Z in TAW. “Het<br />

verleden wordt gekenmerkt door zwevende<br />

excelbestanden”, vertelt Chris Wauters, senior<br />

technologist contractors utilities and HDD<br />

bij Fluvius. “Naar de in- en uittredeput en de<br />

diepte was het vaak raden. Nu proberen we<br />

die omslag te maken, maar het verleden kan<br />

je natuurlijk niet wegcijferen. Zelfs bij nieuwe<br />

leidingen en een nameting heb je geen 100 %<br />

zekerheid. Bij volgende werken kan iemand de<br />

kabels opzij trekken, zonder dat dit gedocumenteerd<br />

wordt. Toch spreekt het voor zich<br />

dat we vandaag al veel meer middelen en mogelijkheden<br />

hebben. En daar moeten we op<br />

verder bouwen.”<br />

Bart Permentier van Proximus beaamt: “De<br />

info die we vroeger hadden na een boring was<br />

veel beknopter. Nu is de informatie concreter.<br />

De slechte documentatie uit het verleden<br />

gaan we er nooit helemaal kunnen uithalen,<br />

maar we kunnen wel werken aan de<br />

VRN-RICHTLIJN VOOR EEN GESTANDAARDISEERDE WERKWIJZE<br />

“Het tot stand brengen van een gestandaardiseerde werkwijze voor het correct<br />

ontwerpen en uitvoeren van een gestuurde boring.” Dat is kort samengevat<br />

het doel van de richtlijn horizontaal gestuurde boringen die de Vlaamse Raad<br />

van Netwerkbeheerders (VRN) in 2015 lanceerde. De richtlijn stelt dat de<br />

gestandaardiseerde werkwijze nog verder verfijnd kan worden naargelang de<br />

specifieke eisen van de verschillende nutsmaatschappijen. In geval van overmacht<br />

is het ook mogelijk om af te wijken van deze werkwijze, maar dan wel steeds in<br />

overleg met de domeinbeheerder.<br />

“Duidelijke regels en een verplichting voor tops om<br />

bentonietslib te accepteren, zal de prijzen doen<br />

normaliseren” – Chris Wauters, Fluvius.<br />

toekomst. Ik schrik ervan dat er nog steeds<br />

geboord wordt zonder te documenteren. We<br />

moeten streven naar boringen met een standaard<br />

nameting. En die opdracht moeten we<br />

niet per se bij de aannemer duwen. De Watergroep<br />

doet het bijvoorbeeld zelf.”<br />

Gasnetbeheerder Fluxys legt de nadruk heel<br />

bewust op de juiste positie van de leiding. “Na<br />

de aanleg van de directionele boring doen we<br />

nog een nabepaling met gespecialiseerde meetapparatuur”,<br />

vertelt Paul Van Es, senior pipeline<br />

engineer bij Fluxys. “Zo weten we exact<br />

waar de leiding zit. Wij bieden de aannemers<br />

overigens aan om samen met ons de boring te<br />

bekijken. We staan hen bij met het interpreteren<br />

van de aangeleverde digitale liggingsgegevens<br />

en komen zelfs ter plaatse om leidingen<br />

uit te zetten om zo de risico’s zoveel mogelijk<br />

te beperken. En dat doen we allemaal gratis.”<br />

Binnen de richtlijn maakt de VRN een onderscheid tussen drie types boringen.<br />

Type 1, de kritische boring, betreft een kruising met een kanaal of bevaarbare<br />

waterloop in ophoging waarbij het maaiveld in de omgeving van het intredepunt<br />

of uittredepunt (of beiden) lager ligt dan het wateroppervlak van de waterloop<br />

die gekruist wordt. Type 2, eveneens een grote boring, betreft een gestuurde<br />

boring in kruising met een kanaal, een bevaarbare waterloop, een spoorlijn,<br />

een autosnelweg ... Of wanneer de boring een diepte groter dan 10 m heeft,<br />

wanneer de afstand van de boring tot een kritische leiding kleiner is dan 15 m is<br />

of wanneer de boring een uitgebreidere studie vereist. Type 3, tot slot, betreft de<br />

kleine gestuurde boringen.<br />

Voor alle types voorziet de technische richtlijn duidelijke instructies op vlak van<br />

aan te leveren studies, in- en uittredehoeken, het bepalen van de kromtestraal,<br />

bundelboringen, de minimum dekking, het voorontwerp, het ontwerp, de uitvoering<br />

en de toleranties.<br />

“Bij een monstername op bentonietslib in zijn<br />

oorspronkelijke vloeibare vorm zal je dus veel<br />

vervuiling missen” – Peter Hendrikx, RDL.<br />

42


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

BIM EN MEETSYSTEMEN<br />

Ook William Martens, projectmanager bij FA-<br />

RYS, benadrukt het belang van inventarisering:<br />

“Minder hinder is heilig vandaag en in stadscentra<br />

hebben we praktisch nergens nog toestemming<br />

om de rijweg op te breken. Maar<br />

door het ontbreken van de juiste coördinaten<br />

zijn we soms genoodzaakt om bij wijze van<br />

spreken met de ogen dicht onder de rijbaan te<br />

boren. Daar proberen we nu iets aan te doen<br />

via de nieuwe richtlijn die stilaan meer doorgang<br />

vindt, ook binnen het standaardbestek.<br />

Bij iedere nieuw project moeten alle kabels,<br />

leidingen en aansluitingen geïnventariseerd<br />

worden, ook digitaal, én vasthangen aan coördinaten.<br />

Dat is eigenlijk het fameuze BIMverhaal1.<br />

Dat verhaal is al ingeburgerd in de<br />

gebouwensector, maar de infrasector hinkt<br />

mijlenver achterop.”<br />

VRAAG NAAR INDICATIETA<strong>BE</strong>L ALS TOOL VOOR KOSTENRAMING<br />

Tijdens het rondetafelgesprek kwam vanuit Aquafin de vraag of het mogelijk<br />

is om voor horizontaal gestuurde boringen een indicatietabel op te stellen die<br />

als tool kan dienen bij het maken van een kostenraming. Thierry Adriaensens,<br />

projectmanager bij Aquafin: “Voor ons is het zeer moeilijk om de kostprijs van een<br />

gestuurde boring te bepalen. Een tool met een prijsindicatie voor het type boring,<br />

met zijn specificaties naar onder andere lengte, diepte, diameter, grondgesteldheid,<br />

zou dan ook zeer welkom zijn. Wij willen de groeiende vraag naar gestuurde<br />

boringen tegemoetkomen, maar we moeten het uiteraard ook benaderend<br />

kunnen begroten.”<br />

Een duidelijke, maar klaarblijkelijk geen makkelijke vraag van Aquafin. De magere<br />

respons langs de kant van de aannemers tijdens het rondetafelgesprek toont aan<br />

dat het niet evident is om een dergelijke algemene leidraad op te stellen. Toch<br />

hoopt Aquafin dat de partijen rond de tafel de vraag na afloop van het gesprek<br />

niet zullen vergeten, temeer omdat dit het aantal opdrachten tot gestuurd boren<br />

kan vergroten.<br />

Het BIM-verhaal mag dan wel blijven hangen,<br />

op het vlak van innovatie staat de sector zeker<br />

niet stil. “Vroeger had je twee tot drie<br />

beschikbare meetfrequenties. Nu zijn er pakketten<br />

tot 1.000 frequenties”, benadrukt Kurt<br />

Drossin van Vermeer Benelux. “Toestellen<br />

worden ingezet om het boortraject te scannen<br />

en stoorsignalen te signaleren om uiteindelijk<br />

tot de juiste frequentie te komen. Op<br />

die manier boor je zo weinig mogelijk blind en<br />

zal je zo min mogelijk interferenties hebben.<br />

De machines zijn dus zeker klaar voor de uitdagingen<br />

van vandaag.”<br />

Kim Voets, operationeel directeur bij Dekabo,<br />

is het daarmee eens, maar plaatst ook een<br />

kanttekening: “We merken dat de meetsystemen<br />

beter en geavanceerder worden. Maar<br />

onze mensen moeten ook weten waar ze mee<br />

bezig zijn. Dat vraagt de nodige opleidingen,<br />

“Dankzij een volledig traceerbaarheidssysteem<br />

weten we waar de bodemmaterialen in Vlaanderen<br />

vandaan komen en waar ze naartoe gaan” – Timothy<br />

Geerts, <strong>Grond</strong>wijzer<br />

iets wat niet altijd even makkelijk te implementeren<br />

is. Bovendien kunnen we nog altijd<br />

niet in de grond kijken. Ook ik pleit dus voor<br />

een eenduidige rapportering na oplevering.<br />

Die meerwaarde is zeer groot en we zien ook<br />

wat dat betreft stappen in de goede richting.”<br />

<strong>BE</strong>NTONIETSLIB<br />

Een nieuw aandachtspunt bij het uitvoeren van<br />

horizontaal gestuurde boringen is de verwerking<br />

van bentonietslib. Sinds 1 april 2019 valt<br />

het gebruik van bentonietslib, afkomstig van<br />

gestuurde boringen, onder de ‘grondverzetsregeling’.<br />

Timothy Geerts, diensthoofd grondverzet<br />

bij <strong>Grond</strong>wijzer, licht toe: “Dankzij een<br />

volledig traceerbaarheidssysteem weten we<br />

waar de bodemmaterialen in Vlaanderen vandaan<br />

komen, welke kwaliteit ze hebben, waar<br />

ze naartoe gaan en in welke toepassing ze gebruikt<br />

worden. Maar vanuit de sector vangen<br />

we op dat er problemen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld<br />

heel wat tussentijdse opslaplaatsen<br />

(TOP) die niet staan te springen om het<br />

afgevoerde bentonietslib aan te nemen. Daar<br />

knelt momenteel nog het schoentje. De regels<br />

worden niet altijd strikt gevolgd en bentonietslib<br />

wordt op locaties toegepast zonder<br />

dat dit gemeld wordt of er een toelating voor<br />

aangevraagd wordt. Wie wel de regels volgt,<br />

prijst zichzelf uit de markt.”<br />

Bij RDL – Reconversiemaatschappij Duurzaam<br />

Leefmilieu – wordt bentonietslib met<br />

open armen ontvangen. Operational director<br />

Peter Hendrickx. “Wij willen ons aanpassen<br />

aan de regelgeving, maar de Bodemkundige<br />

Dienst van België zegt: ‘Wij kunnen<br />

geen technisch verslag opstellen op basis van<br />

“Het BIM-verhaal is al ingeburgerd in de<br />

gebouwensector, maar de infrasector hinkt mijlenver<br />

achterop” – William Martens, FARYS.<br />

analyses die zijn uitgevoerd op boorslib in zijn<br />

oorspronkelijke vorm.’ Dus moeten we fractioneren.<br />

Het bodemmateriaal wordt geperst,<br />

het water wordt geloosd en het geperst materiaal<br />

wordt vervolgens geanalyseerd als bodem.<br />

Zo komen we tot een technisch verslag.<br />

Bij een persing zet de vervuiling zich vast op<br />

de kleinste fractie, in dit geval bentoniet. En<br />

dan zitten we meer en meer met een vervuild<br />

lot. Bij een monstername op bentonietslib in<br />

zijn oorspronkelijke vloeibare vorm zal je dus<br />

veel vervuiling missen. Die fout wordt nog<br />

vaak gemaakt.”<br />

DUIDELIJKE REGELGEVING<br />

GEVRAAGD<br />

De afvoer van bentonietslib na horizontaal<br />

gestuurde boringen blijkt duidelijk een gevoelig<br />

thema. ›<br />

43


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

“Wat we in dit verhaal vooral missen, is een<br />

duidelijke regelgeving”, vertelt Bert Hegge,<br />

verantwoordelijke recycling bij APK Group.<br />

Chris Wauters van Fluvius is het roerend<br />

eens: “Er zijn geen, of nauwelijks, tops die<br />

zich inzetten om het te accepteren. Duidelijke<br />

regels en een verplichting voor tops om<br />

bentonietslib te accepteren is de beste oplossing.<br />

Zo krijg je automatisch redelijke prijzen<br />

en lost het probleem zich vanzelf op.” De prijs<br />

is vandaag nog een probleem, zo bevestigt<br />

ook Koen De Schaepmeester, zaakvoerder<br />

van DSK Piping: “Meestal maken wij dammen<br />

waar het slib in wordt gepompt en vervolgens<br />

blijft liggen om te decanteren. Wij benaderen<br />

hoeveel we zullen verwerken en bekijken vervolgens<br />

de buffermogelijkheden. Het enige<br />

alternatief dat we momenteel hebben is veel<br />

geld betalen voor slibverwerking.”<br />

Ook deloyale concurrentie is een heikel punt.<br />

“Wij verbruiken ongeveer maximum 10 m³<br />

per dag, maar dan passeert er plots een Nederlands<br />

bedrijf dat een veelvoud daarvan<br />

verwerkt”, benadrukt Kim Voets van Dekabo.<br />

“En waar gaan zij met dat bentonietslib naartoe?<br />

Ik ben het volledig eens met de regelgeving,<br />

maar het kan niet de bedoeling zijn dat<br />

Belgische bedrijven die kleine volumes verwerken<br />

zich aan de regels moeten houden,<br />

terwijl grotere buitenlandse bedrijven niet<br />

gecontroleerd worden.”<br />

Wat dat betreft kan uitvoeringscertificatie<br />

voor aannemers soelaas brengen volgens William<br />

Martens van FARYS: “Als het uiteraard<br />

“Het kan niet de bedoeling zijn dat Belgische<br />

bedrijven die kleine volumes verwerken zich aan de<br />

regels moeten houden, terwijl grotere buitenlandse<br />

bedrijven niet gecontroleerd worden.” – Kim Voets<br />

Debako<br />

“Wie hier aan tafel zit kan effectief iets verwezenlijken<br />

in de wereld van horizontaal gestuurde boringen” –<br />

Koen De Schaepmeester, DSK Piping<br />

wordt opgenomen in het standaardbestek.<br />

Wanneer een buitenlands bedrijf dat certificaat<br />

dan niet heeft, zal het in België niet meer<br />

aan de slag kunnen. Door middel van een uitvoeringscertificatie<br />

kunnen we tevens het kaf<br />

van het koren scheiden. We hebben reeds<br />

procedures opgestart voor opleidingen, opvolging<br />

en bijsturing van de uitvoeringstechnische<br />

controles. Bij deze doe ik ook een oproep<br />

om hier allemaal aan mee te werken.”<br />

Dat opleiding cruciaal is in het totaalplaatje,<br />

bevestigt ook Kurt Drossin van Vermeer:<br />

“Wij zijn al een tijd bezig met het organiseren<br />

van opleidingen. Als we naar het buitenland<br />

kijken, hinken we op dat vlak heel hard<br />

achterop. In Duitsland zijn er zelfs scholen<br />

die certificaten afleveren.” Timothy Geerts<br />

van <strong>Grond</strong>wijzer haalt aan dat er reeds ‘certificatiemogelijkheden’<br />

voor de opdrachtgevers<br />

bestaan: “Aannemers betrokken in het<br />

grondverzet zijn bij grote werken immers<br />

verplicht om op het einde van de werken een<br />

bodembeheerrapport voor te leggen aan de<br />

opdrachtgever. Dit document wordt afgeleverd<br />

door een erkende bodembeheerorganisatie<br />

zoals <strong>Grond</strong>wijzer en attesteert dat de<br />

grondverzetsregeling van begin tot einde correct<br />

gevolgd werd. Daarnaast is het belangrijk<br />

dat de opdrachtgevers hiervoor de nodige<br />

posten in hun bestekken opnemen.”<br />

SAMEN IETS VERWEZENLIJKEN<br />

In de gezamenlijke roep naar een duidelijke<br />

regelgeving voor onder andere de verwerking<br />

van bentonietslib en nametingen bij zowel<br />

kleine als grote boringen, klonk tijdens<br />

het rondetafelgesprek eveneens de vraag naar<br />

uniformiteit. Alle actoren zijn vragende partij<br />

voor een uniform kader waarbinnen gewerkt<br />

kan worden. “Veel regels zijn prima,<br />

maar steek ze in een trechter zodat er een<br />

uniforme manier van werken uitkomt”, verwoordt<br />

Bart Verberckmoes van Engie het<br />

treffend. Uiteindelijk streven alle partijen hetzelfde<br />

doel na: een correcte boring uitvoeren.<br />

En wat dat betreft was het rondetafelgesprek<br />

van Bouwunie misschien wel een aanzet tot<br />

meer. “Want wie hier nu rond de tafel zit kan<br />

effectief iets verwezenlijken in de wereld van<br />

horizontaal gestuurde boringen. Ik hoop dan<br />

ook dat wij elkaar snel zullen terugzien”, besloot<br />

Koen De Schaepmeester van DSK Piping<br />

hoopvol. ■<br />

“De boorbedrijven van Bouwunie hebben bij de<br />

uitwerking van dit richtsnoer bergen werk verzet<br />

en heel veel input gegeven aan de kabel- en<br />

leidingbeheerders.” – Vincent Decruyenaere,<br />

Bouwunie<br />

Deelnemers rondetafelgesprek: Thierry<br />

Adriaensens (Aquafin), Peter Hendrikx<br />

(RDL), William Martens (FARYS), Ilse Baeck<br />

(Canalco), Bart Permentier (Proximus), Peter<br />

Cloet en Maarten Pombreu (<strong>BE</strong>SIX - Van den<br />

Berg), Paul Van Es (Fluxys), Chris Wauters<br />

(Fluvius), Bart Verberckmoes (Engie Fabricom),<br />

Tom Devriendt en Kurt Drossin (Vermeer<br />

Benelux), Kim Voets (Dekabo), Geert<br />

D’Joos (Drilling Solutions), Johan Vanhulle<br />

(Vanhulle), Koen Deschaepmeester (DSK Piping),<br />

Bert Hegge en Daniel Deblanc (APK<br />

Group), Timothy Geerts (<strong>Grond</strong>wijzer),<br />

Frank Derycke (Vanhie-Vandaele).<br />

Moderator: Vincent Decruyenaere<br />

(Bouwunie)<br />

VOETNOOT:<br />

[1] BIM staat voor Building Information Modeling. Het is een procesbeheersing op basis van een doorgedreven digitaal voorbereidingstraject, waarbij materiaalkeuzes, dimensionering,<br />

aandachtspunten voor montage, as-built en onderhoudsdata zijn opgenomen.<br />

44


WWW.VERMEER-<strong>BE</strong>NELUX.COM


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | RDL<br />

Win-winsituatie bij<br />

transport en verwerking<br />

van bentonietslib<br />

Sinds 1 april 2019 valt het gebruik van bentonietslib, afkomstig van gestuurde boringen, onder de<br />

grondverzetsregeling van het VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering). En dat<br />

brengt heel wat extra verplichtingen met zich mee. Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu<br />

(RDL) vat de koe bij de horens en zet sterk in op de volledig legale en betaalbare verwerking van<br />

bentonietslib tot bodemverbeteraar.<br />

Enkele jaren geleden besloot RDL te focussen op de verwerking van<br />

bentonietslib. Peter Hendrikx, director operations bij RDL: “Mijn<br />

broer (CEO Ronny Hendrikx, red.) was actief in de infrastructuursector.<br />

Toen hij op een werf controle kreeg, werd hem gevraagd wat hij<br />

met het bentonietslib deed. Omdat bentonietslib toen nog als afvalstof<br />

werd behandeld, werd het door ons opgeslagen, geanalyseerd en<br />

na vrijgave afgevoerd naar de landbouw. Dat was aanvaardbaar, ook<br />

omdat er geen duidelijke wetgeving bestond. Maar zo ging de bal wel<br />

aan het rollen en zijn we gestart met het ontwikkelen van een traject<br />

om bentoniet op een legale en duurzame manier te verwerken. Constructieve<br />

gesprekken met de OVAM en <strong>Grond</strong>bank brachten het hele<br />

verhaal vervolgens in een stroomversnelling.”<br />

GRONDVERZETSREGELING<br />

In volle ontwikkeling kreeg RDL te horen dat de verwerking van bentonietslib<br />

werd overgeheveld van het VLAREMA (Vlaams Reglement<br />

betreffende de Milieuvergunning) naar het VLAREBO. “We wisten uiteraard<br />

niet dat bentonietslib onder de grondverzetsregeling terecht<br />

zou komen. Dat heeft veel veranderd in die zin dat bentoniet nu op een<br />

wettelijk vastgelegde manier behandeld, verwerkt en afgevoerd moet<br />

Het uiteindelijke doel van RDL is het ontwikkelen van een bodemverbeteraar voor<br />

de landbouw, om zo de gerecycleerde bentoniet een nuttig tweede leven te geven.<br />

worden. Sinds het onder de grondverzetsregeling valt, moet de volledige<br />

traceerbaarheid aangetoond kunnen worden, is er meldingsplicht<br />

en wordt er geanalyseerd. Zelfs het transport dient aan een aantal<br />

eisen te voldoen. Er wordt vervolgens een technisch verslag opgesteld<br />

dat uiteindelijk leidt tot een bodembeheerrapport.”<br />

‘Wanneer een boorfirma zich bij ons meldt om een werf te verzorgen, dan nemen<br />

wij de volledige administratie in handen, tot en met aflevering van het vereiste<br />

bodembeheerrapport.’<br />

MEER CONTROLES<br />

Voor RDL was deze wijziging niet per definitie nefast. “Dat klopt, maar<br />

door een groot gebrek aan kennis van de nieuwe regelgeving wordt er<br />

nog veel bentonietslib op een niet-legale manier behandeld, waardoor<br />

boorders zich aan enorme sancties blootstellen”, vertelt Peter Hendrikx.<br />

“Wij volgen de nieuwe regelgeving en passen deze strikt toe.<br />

Wanneer een boorfirma zich bij ons meldt om een werf te verzorgen,<br />

dan nemen wij de volledige administratie in handen, tot en met aflevering<br />

van het vereiste bodembeheerrapport.”<br />

46


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu (RDL) vat de koe bij de horens en zet sterk in op de volledig legale en betaalbare verwerking van bentonietslib tot<br />

bodemverbeteraar.<br />

DUIDELIJKE ANALYSEMETHODE<br />

“Voorheen volstond de analysemethode niet om een technische fiche<br />

te bekomen”, gaat Peter Hendrikx verder. “In samenspraak met de betrokken<br />

partijen, met name de bodembeheerorganisaties en erkende<br />

laboratoria, werd geadviseerd de boorslurry eerst te ontzanden en<br />

vervolgens de overgebleven waterige fractie - met daarin bentoniet - te<br />

persen. Dat geperste materiaal kan dan als bodem geanalyseerd worden.<br />

RDL blijft, naar het advies van de betrokken instanties, waaronder<br />

het VITO (Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie, red.), het<br />

analyseproces verder optimaliseren. We willen hierbij ons doel zoals<br />

vervat in onze naam, met name het streven naar een duurzaam leefmilieu,<br />

verder vormgeven.”<br />

en een meerwaarde voor de aardappelteelt. Actueel worden er diverse<br />

proeven uitgevoerd in samenwerking met de Bodenkundige Dienst<br />

en het Praktijkcentrum Fruit in Sint-Truiden, om zo de invloed na te<br />

gaan van ons eindproduct op de teelt van hard en zacht fruit. De eerste<br />

testen zijn veelbelovend”, besluit Peter Hendrikx. ■<br />

'Wij bieden een volwaardige,<br />

legale en betaalbare oplossing<br />

voor de afvoer en verwerking<br />

van bentonietslib'<br />

BODEMVER<strong>BE</strong>TERAAR<br />

Het uiteindelijke doel van RDL is het ontwikkelen van een bodemverbeteraar<br />

voor de landbouw, om zo de gerecycleerde bentoniet een<br />

nuttig tweede leven te geven. “Het is een gekend en een gegeerd product<br />

bij akkerboeren, zeker in de zandstreken waar de bodem weinig<br />

water vasthoudt. Uit proeven uitgevoerd door het PCA (Praktijkcentrum<br />

Aardappelen te Kruisem) blijkt alvast een bijzonder gunstig effect<br />

Sinds 1 april 2019 valt het gebruik van bentonietslib, afkomstig van gestuurde<br />

boringen, onder de grondverzetsregeling van het VLAREBO. (Beeld: RDL)<br />

47


TRANSPORT EN VERWERKING <strong>BE</strong>NTONIETSLIB<br />

PRODUCTIE BODEMVER<strong>BE</strong>TERAAR<br />

RDL BV<br />

Meershoven 59<br />

3740 Bilzen, België<br />

Peter Hendrikx<br />

+32 472 03 05 29<br />

peter.hendrikx@rdl-bvba.com<br />

Ronny Hendrikx<br />

+32 498 65 17 22<br />

ronny.hendrikx@rdl-bvba.com


Prefab beton, uw oplossing<br />

voor riolering<br />

De fabrikanten van systemen en toebehoren voor opvang,<br />

transport, behandeling, buffering en infiltratie van water<br />

verenigd binnen de Federatie van de Betonindustrie.<br />

www.febe.be - mail@febe.be<br />

FE<strong>BE</strong> <strong>BE</strong>TON


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Op het vlak van grondwaterinfiltratie profileren poreuze betonbuizen zich<br />

als ideaal product in de riolerings- en afwateringssector.<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Tubobel<br />

Prefabbeton blijft cruciaal<br />

voor rioleringssector<br />

Op het vlak van grondwaterinfiltratie profileren poreuze betonbuizen zich als ideaal product in de<br />

riolerings- en afwateringssector. FE<strong>BE</strong>LCO - de beroepsvereniging die binnen FE<strong>BE</strong> de fabrikanten van<br />

betonbuizen en toebehoren groepeert – benadrukt de kwaliteiten en het belang van (prefab)beton<br />

voor de rioleringssector. “Beton blijft zonder twijfel een dankbaar product om mee te werken”, aldus Luc<br />

Lemmens, voorzitter van FE<strong>BE</strong>LCO en tevens gedelegeerd bestuurder van Tubobel Group.<br />

FE<strong>BE</strong> is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde<br />

betonproducten en verdedigt de belangen van de sector.<br />

Binnen FE<strong>BE</strong> groepeert FE<strong>BE</strong>LCO de fabrikanten van betonbuizen en<br />

toebehoren. De beroepsvereniging vertegenwoordigt hierbij alle fabrikanten<br />

van betonproducten die nodig zijn voor de opvang, het transport,<br />

de behandeling, de buffering en de infiltratie van water.<br />

POREUZE <strong>BE</strong>TONBUIZEN<br />

Infiltratie is al enige tijd een hot topic in de sector. En daar spelen FE<strong>BE</strong><br />

in het algemeen en FE<strong>BE</strong>LCO in het bijzonder sterk op in. “De ontwikkeling<br />

van poreuze betonbuizen heeft de laatste jaren een sterke<br />

evolutie doorgemaakt”, vertelt Luc Lemmens. “Ondertussen loopt de<br />

productie van poreuze buizen met een diameter van 1.000 mm volop<br />

en zijn er al verschillende aanbestedingen waar deze buizen worden<br />

voorgeschreven. De verschillende besturen begrijpen stilaan dat je met<br />

dit product het grondwaterpeil een handje kan helpen. En voor aannemers<br />

blijft beton een dankbaar product om mee te werken.”<br />

Is er met de productie van poreuze buizen met een diameter van 1.000<br />

mm een kritiek punt bereikt? “De poreuze buizen moeten aan dezelfde<br />

sterktes voldoen als gewapende buizen”, verduidelijk Gert Joos, technical<br />

sales manager bij Tubobel Group. “Dat betekent dat poreuze buizen<br />

een dikkere wand hebben en tegelijkertijd poreus moeten blijven.<br />

Luc Lemmens, voorzitter van FE<strong>BE</strong>LCO en tevens gedelegeerd bestuurder van<br />

Tubobel Group, en Evert Lemmens, CCO bij Tubobel Group.<br />

50


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Poreuze buizen geven water de kans om in het grondwater te dringen.<br />

Om aan die voorwaarden te kunnen voldoen, is met een diameter van<br />

1.000 mm momenteel het maximaal haalbare bereikt. Wel nieuw is de<br />

ontwikkeling van poreuze buizen met een diameter van 900 mm. Door<br />

die toevoeging kunnen we nu poreuze buizen aanbieden van 400 tot en<br />

met 1.000 mm.”<br />

'Poreuze betonbuizen geven<br />

water de kans om in het<br />

grondwater te dringen'<br />

INFILTRATIECAPACITEITEN<br />

Voor infiltratie en het op peil houden van het grondwater zijn poreuze<br />

buizen een uitstekende oplossing. “Bij verharde oppervlakten wordt<br />

het regenwater via de afvoer en riolering afgevoerd”, vertelt Evert<br />

Lemmens, CCO bij Tubobel Group. “Als je dan gewapende betonbuizen<br />

gebruikt, is dat nefast voor het grondwaterpeil op die plaatsen.<br />

Poreuze buizen daarentegen geven water de kans om in het grondwater<br />

te dringen.”<br />

CRADLE TO CRADLE EN MAATWERK<br />

De lange levensduur, de economische meerwaarde, de duurzame levenscyclus,<br />

de belastbaar- en maatvastheid, slijtage- en corrosiebestendig<br />

… de voordelen van prefabbeton zijn duidelijk. “Bovendien<br />

produceren wij met lokale grondstoffen en wanneer de buizen na 100<br />

jaar worden opgegraven, kunnen ze verpulverd worden tot een nieuwe<br />

grondstof”, aldus Luc Lemmens. “Op die manier dragen we ook bij tot<br />

het cradle to cradle-principe. En ook op het vlak van mobiliteit kan de<br />

prefabbetonsector haar steentje bijdragen. Zo kunnen wij op onze site<br />

prefabconstructies tot een gewicht van 60 ton maken en via nachttransport<br />

kant en klaar naar de werf sturen en meteen plaatsen.”<br />

Dat prefabbeton zich leent tot maatwerk heeft ook nog andere voordelen.<br />

Evert Lemmens: “Vanuit de besturen klinkt de vraag om na te<br />

denken over andere manieren van infiltreren. Zo groeide het idee van<br />

poreuze huisaansluitputjes zodat ook lokaal, voor iedere deur, water<br />

geïnfiltreerd wordt. Dat een traditioneel product als beton zich tot innovatie<br />

leent, blijkt ook uit onze mooie prefaboplossing voor olie- en<br />

vetafscheiding waar me met Tubobel Ekotek sterk op inzetten. Met<br />

deze oplossing worden olie en vetten van het water gescheiden zodat<br />

het gefilterde water probleemloos afgevoerd kan worden.”<br />

TUBO<strong>BE</strong>L GROUP<br />

Niet alleen in de betonsector algemeen, ook bij Tubobel intern beweegt<br />

er heel wat. “Na overnames in 2018 kwamen de bedrijven Bovin<br />

Beton, Stradus Aqua en Tubobel zelf onder eenzelfde koepel Tubobel<br />

Group terecht. Die groep bestaat vandaag uit vijf divisies met één visie:<br />

Tubobel Aqua, Tubobel Ekotek, Tubobel Infra, Tubobel Transport<br />

en Tubobel Natura. Naar de buitenwereld wordt nu steeds duidelijk<br />

gecommuniceerd dat we één groep zijn die zich inzet voor hetzelfde<br />

doel. Tevens is de opvolging verzekerd sinds mijn zoon Evert midden<br />

2019 Tubobel Group kwam vervoegen”, besluit Luc Lemmens. ■<br />

Prefabbeton zich leent zich ook perfect tot maatwerk. (Beeld: Tubobel)<br />

De lange levensduur, de economische meerwaarde, de duurzame levenscyclus, de<br />

belastbaar- en maatvastheid, slijtage- en corrosiebestendig … de voordelen van<br />

prefabbeton zijn duidelijk.<br />

51


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | MOSEG Technologies Beeld | MOSEG Technologies<br />

Ondergrondse metingen<br />

en veiligheid vanaf nu<br />

hand in hand<br />

Openbare werken en energiebedrijven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de<br />

veiligheid van hun personeel op het terrein te beschermen. Met de hulp van de GeoSLAM ZEB Revo<br />

en ZEB Horizon mobiele laserscanners en de speciaal ontworpen GeoSLAM Cradle of GeoSLAM<br />

Extention Pole, kunnen krappe en gevaarlijke ruimtes zoals onderzoeksschouwen en collectoren nu<br />

eenvoudig in 3D gedetailleerd worden ingemeten. Operatoren moeten hiervoor de ruimte niet langer<br />

betreden, wat een aanzienlijke meerwaarde betekent op vlak van efficiënte, veiligheid en rendement.<br />

“Het eerste voordeel van laserscanning in onderzoeksschouwen is de veiligheid. Het tweede is dat je een zeer uitgebreide en<br />

volledige reeks gegevens weet te verzamelen”.<br />

52


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

In Minnesota (USA) werd een rioleringstelsel<br />

van een volledige gemeente op deze manier<br />

in kaart gebracht. In totaal werden 4.500 onderzoeksschouwen<br />

geopend en ingescand van<br />

bovenaf met een ZEB Revo, gemonteerd op<br />

cradle of pole. Voor 97 % van de mangaten<br />

volstond de scanning. In 3 % van de gevallen<br />

moest er in de mangaten afgedaald worden<br />

omwille van speciale omstandigheden.<br />

“Indien gebruik wordt gemaakt van de ZEB-<br />

Horizon, kunnen verschillende mangaten gescand<br />

worden in één sessie, waardoor de verschillende<br />

gescande elementen in hetzelfde<br />

lokale coördinatenstelsel worden gemeten.<br />

Dit geeft onmiddellijk inzicht in de hoogteverschillen<br />

tussen de vloeipunten in de rioleringen”,<br />

stelt Bert Meuleman van MOSEG<br />

Technologies, GeoSLAM dealer voor België,<br />

Nederland (deel) en Luxemburg.<br />

Wat er onder de putdeksels gevonden wordt,<br />

kan behoorlijk variëren. Sommige deksels geven<br />

toegang tot uitgebreide RWA- of DWAnetwerken,<br />

of geven zicht op overstorten of<br />

nooduitlaten. In sommige gevallen herbergen<br />

rioleringsstelsels ook andere leidingen (water,<br />

elektriciteit, data …), of zitten er andere belangrijke<br />

componenten van bijvoorbeeld gemeentelijke<br />

infrastructuur. Al deze zaken kunnen<br />

gecapteerd worden met de GeoSLAM<br />

mobiele laserscanners, ook indien het mangat<br />

moeilijk of niet toegankelijk is voor personeel.<br />

Ongeacht hun functie zijn deze ondergrondse<br />

structuren relatief moeilijk en soms gevaarlijk<br />

in kaart te brengen. Niet alleen zijn deze<br />

ruimtes donker, vuil, besloten en veelal nat, ze<br />

Met de hulp van de GeoSLAM ZEB Revo en ZEB Horizon mobiele laserscanners kunnen krappe en gevaarlijke<br />

ruimtes eenvoudig in 3D gedetailleerd worden ingemeten.<br />

vormen potentiële risico's die verband houden<br />

met instortingen, houvast voor de medewerker,<br />

slechte ventilatie en knaagdieren die mogelijk<br />

drager zijn van parasitaire aandoeningen.<br />

Bovengronds bevinden de toegangspunten<br />

zich bovendien meestal middenin verkeerswegen,<br />

wat het afdalen bijkomend bemoeilijkt.<br />

Deze combinatie van gevaren dwingt werknemers<br />

om zo weinig mogelijk tijd te besteden in<br />

het mangat. Als gevolg daarvan worden enkel<br />

de hoogstnodige metingen verricht, en blijft<br />

het beeld van de situatie in de onderzoeksschouw<br />

heel beperkt na het plaatsbezoek.<br />

Indien de ondergrondse ruimtes worden gescand<br />

met de GeoSLAM mobiele handheld<br />

scanner, blijft een nauwkeurig, geometrisch<br />

correct en gedetailleerd beeld te allen tijde<br />

en overal ter beschikking. Belangrijker nog,<br />

het houdt het personeel uit de ondergrondse<br />

gevarenzone. De functionaliteiten binnen de<br />

GeoSLAM HUB/DRAW software maakt het<br />

bovendien eenvoudig om binnenafmetingen<br />

met centimeternauwkeurigheid te bepalen.<br />

De GeoSLAM-scanners zijn ook robuust en<br />

betrouwbaar, en kunnen dankzij hun hoge IPrating<br />

probleemloos gebruikt worden in vuile,<br />

vochtige en/of stoffige omgevingen. In slechts<br />

een paar minuten kan het lichtgewicht apparaat<br />

360 graden scans vastleggen in de ruimte,<br />

ongeacht de al dan niet beschikbare verlichting.<br />

Zelfs als er ondergronds structuren verschoven<br />

zitten ten opzichte van het mangat kunnen<br />

deze probleemloos door de GeoSLAM-scanners<br />

worden gecapteerd, en kan een nauwkeurige<br />

puntenwolk worden berekend.<br />

“Het eerste voordeel van laserscanning in onderzoeksschouwen<br />

is de veiligheid. Het tweede<br />

is dat je een zeer uitgebreide en volledige<br />

reeks gegevens weet te verzamelen”, stelt Bert<br />

Meuleman. “Bovendien kunnen de uitgevoerde<br />

karteringen zo worden opgeslagen dat ze<br />

transversaal kunnen worden gebruikt binnen<br />

de organisatie, zonder dat een tweede plaatsbezoek<br />

nodig is. Een onmiskenbaar voordeel in<br />

een moderne bedrijfsvoering.” ■<br />

Operatoren moeten de ruimte niet langer betreden,<br />

wat een aanzienlijke meerwaarde betekent op vlak<br />

van efficiënte, veiligheid en rendement.<br />

In slechts een paar minuten kan het lichtgewicht<br />

apparaat 360 graden scans vastleggen in de ruimte,<br />

ongeacht de al dan niet beschikbare verlichting.<br />

53


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Steinzeug-Keramo Beeld | Steinzeug-Keramo<br />

Gres, de natuurlijke keuze<br />

voor de circulaire en financiële<br />

uitdagingen in de riolering<br />

De demografische evolutie zorgt ervoor dat zowel de beschikbaarheid van grondstoffen als de<br />

afvalproblematiek steeds sterker onder druk komen te staan. We moeten er met zijn allen voor zorgen<br />

dat we zowel afval als het continu terug aanwenden van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk vermijden.<br />

Dit zorgt ervoor dat het circulair denken in een stroomversnelling raakt. Ook de rioleringssector<br />

ontsnapt daar niet aan.<br />

Naast het feit dat gresbuizen de meest performante<br />

rioolbuizen zijn met de langst bewezen<br />

levensduur, beantwoorden zij ook het<br />

best aan deze circulaire uitdagingen. En dit zowel<br />

tijdens de productie als het hergebruik en<br />

de mogelijke verwerking ervan aan het eind<br />

van hun levensduur.<br />

Door als grondstof enkel 100 % minerale, natuurlijke<br />

grondstoffen te gebruiken -namelijk<br />

klei, chamotte (reeds gerecycleerd keramisch<br />

materiaal) en water – hebben de gresmaterialen<br />

nagenoeg geen impact op het milieu. Gresbuizen<br />

bevatten immers ook geen schadelijke<br />

chemische additieven. Het aandeel chamotte<br />

in gresmaterialen bedraagt tussen 30 % en<br />

50 %. Dit is een aanzienlijk hoger aandeel<br />

dan bijvoorbeeld bij kunststofbuizen, waar<br />

het aandeel ‘recycled content’ maximaal een<br />

handvol procenten uitmaakt.<br />

‘Gres is en blijft de<br />

meest kostenefficiënte<br />

oplossing voor een<br />

vuilwaterriolering’<br />

De omgeving en omstandigheden hebben een grotere impact op de snelheid van plaatsing van riolen dan het<br />

type buismateriaal.<br />

Omdat de uitval uit de eigen productie die<br />

‘gechamotteerd’ (vermalen) wordt niet volstaat<br />

om aan de vraag naar chamotte tijdens<br />

de productie te voldoen, koopt Steinzeug-Keramo<br />

extern chamotte aan. “We acteren bijgevolg<br />

als recycling plant voor andere keramische<br />

industrieën. Zo komt extern keramisch<br />

materiaal in een hoogwaardige rioleringsbuis<br />

terecht in plaats van op de afvalberg”; klinkt<br />

54


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

materiaal zeer eenvoudig en zelfs ter plekke<br />

op de bouwwerf hergebruikt of gerecycleerd<br />

worden. De meeste aannemers hebben steeds<br />

een mobiele breekinstallatie voor steenachtige<br />

materialen in de omgeving waar ze het<br />

meest actief zijn. Doordat de materialen niet<br />

gesorteerd en gezuiverd van aarde en andere<br />

verontreinigingen moeten worden, noch naar<br />

gespecialiseerde recyclingcentra vervoerd<br />

moeten worden, blijft zelfs na het beëindigen<br />

van de toepassing als rioolbuis de CO 2<br />

-voetafdruk<br />

en ecologische impact zeer beperkt. Het<br />

materiaal kan, na het ter plaatse te vermalen,<br />

opnieuw nuttig ingezet worden als nieuwe toepassing,<br />

bijvoorbeeld als onderfundering voor<br />

de heraanleg van de nieuwe weg.<br />

KOSTRPIJS EN RENDEMENT<br />

Naast het steeds toenemende belang van de<br />

ecologische pijler in de rioleringssector, zijn<br />

er ook nog twee andere factoren die belangrijk<br />

zijn voor het voeren van een goed beleid:<br />

plaatsingsrendement en de kost van aanleg.<br />

In tegenstelling tot wat in de tendentieuze<br />

recente berichtgeving op basis van niet-representatieve<br />

publicaties van de kunstofsector<br />

over de traditionele materialen beweerd<br />

wordt, toont eigen marktonderzoek aan dat<br />

de doorlooptijd en kostprijs van een project<br />

met gres vrijwel gelijk is aan die van kunststofmaterialen.<br />

Gres kan na de gebruiksduur makkelijk ter plaatse gebroken en hergebruikt worden of zelfs teruggegeven<br />

worden aan de ondergrond.<br />

het. Een bijkomend zeer belangrijk element:<br />

het recyclage proces is zeer eenvoudig en<br />

weinig milieubelastend. De gebakken klei<br />

wordt immers simpelweg terug vermalen,<br />

zonder bijkomende hoog-energetische of<br />

milieuonvriendelijke chemische processen.<br />

HERGEBRUIK NA EINDE<br />

LEVENSDUUR<br />

Ook bij de opbraak van de keramische buizen<br />

aan het einde van hun levensduur kan het<br />

“Op basis van concrete, door aannemers<br />

aan ons verstrekte gegevens van reële en<br />

dus representatieve Vlaamse werven, blijkt<br />

dat de meerkost van gres beperkt blijft tot<br />

maximum 3% voor een project”, klinkt het<br />

bij Steinzeug-Keramo. En dat heeft verschillende<br />

redenen. Het beperkt aandeel van de<br />

buizen materiaalkost in het geheel van een<br />

project is relatief klein, het prijsverschil<br />

tussen die materialen is daar dan nog eens<br />

een fractie van. Bovendien worden voor het<br />

plaatsen van kunststofbuizen heel wat specifieke<br />

maatregelen opgelegd, zoals ovalisatiemetingen<br />

en lengteprofielmetingen, om<br />

tot een aanvaardbaar resultaat te komen.<br />

Dit heeft een negatieve invloed op het plaatsingsrendement<br />

en de daarmee samenhangende<br />

plaatsingskost. En dit niet alleen door<br />

de metingen, maar vooral door de daaraan<br />

verbonden manier van plaatsen en verdichten<br />

en de verhoogde zorg en aandacht die<br />

daaraan geschonken moeten worden. De totale<br />

doorlooptijd van een project met gres<br />

is gemiddeld dan ook slechts 2 % langer in<br />

vergelijking met soepele materialen.<br />

Deze minieme verschillen in kost en rendement<br />

wordt echter gecompenseerd door<br />

de langere potentiële afschrijftermijnen van<br />

gres rioleringssystemen (> 100 jaar). Bovendien<br />

levert gres voor een rioolbeheerder<br />

heel wat voordelen op wat betreft performantie<br />

en asset management, zoals de onderhoudsvriendelijkheid,<br />

renoveerbaarheid<br />

en kosten gelinkt aan opbraak en afvalverwerking<br />

na de gebruiksduur. Dit alles in acht<br />

genomen is het duidelijk dat gres de meest<br />

kostenefficiënte oplossing is en blijft voor<br />

een vuilwaterriolering. ■<br />

55


MAKE A<br />

NATURAL CHOICE.<br />

IF YOU CAN’T REUSE IT REFUSE IT.<br />

DENKT U CIRCULAIR?<br />

GA VOOR GRESBUIZEN<br />

Werk mee aan een duurzame toekomst<br />

met onze perfect circulaire en uiterst<br />

performante op klei gebaseerde gresbuizen.<br />

ONTDEK MEER OP<br />

WWW.STEINZEUG-KERAMO.COM<br />

Steinzeug-Keramo N.V.<br />

Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt<br />

Telefoon +32 11 21 <strong>02</strong> 32<br />

Fax +32 11 21 09 44<br />

E-mail info@steinzeug-keramo.com Een onderneming van de Wienerberger AG


IF<br />

JOBS @ RENOTEC<br />

NOW!<br />

WHEN?<br />

HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD<br />

Werken bij Renotec is kansen krijgen.<br />

De kans om mee te werken aan unieke projecten. De kans om bij te leren en je skills verder te ontwikkelen. De<br />

kans op een mooie en waardevolle carrière. Zoveel opportuniteiten. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal.<br />

Hun veiligheid en welzijn staan voorop. Want mensen die zich beter voelen, leveren meer kwaliteit.<br />

Ben jij een projectleider met ervaring en neem jij deze kans met beide handen aan? Solliciteer dan vandaag!<br />

ellen.tuyteleers@renotec.be.<br />

WWW.RENOTEC.<strong>BE</strong>


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Renotec / Niels Rouvrois Beeld | Renotec<br />

Pipe bursting breekt en<br />

vernieuwt Brusselse riolering<br />

in één beweging<br />

Brussel vernieuwt langzaamaan alle rioleringen in de stad. Een gigantisch project waar ook Renotec zijn<br />

steentje aan bijdraagt. De Geelse renovatiespecialist vernieuwde de riolering in de Versailleslaan in Neder-<br />

Over-Heembeek door middel van de pipe bursting-techniek, een innovatieve en snelle techniek die veel<br />

minder impact heeft op de omgeving dan klassieke graafwerken.<br />

Wanneer een bestaande buis sterk gedegradeerd<br />

en/of vervormd is, kan een vervanging<br />

door middel van pipe-bursting een<br />

oplossing bieden. Bij deze semisleufloze<br />

techniek, één van de kerncompetenties van<br />

Renotec, wordt de bestaande buis gebroken<br />

door middel van een splijtkop en in de omliggende<br />

grond gedrukt. Achter de splijtkop<br />

wordt tegelijkertijd een nieuwe buis door<br />

de gebroken leiding getrokken. Aan het ene<br />

uiteinde van de te vervangen buis wordt de<br />

pipe-burstmachine opgesteld, aan het andere<br />

uiteinde wordt de nieuwe buis ingevoerd. Zo<br />

kunnen diameters van 200 tot 800 mm worden<br />

vernieuwd met lengtes liggende tussen<br />

5 en 200 m.<br />

De situatie in Neder-Over-Heembeek bleek<br />

ideaal om pipe-bursting toe te passen. Elly<br />

Van der Schraelen, projectleider speciale<br />

technieken van Renotec: “De bestaande gresriolering<br />

met een diameter van 400 mm in de<br />

Versailleslaan was in erbarmelijke staat. We<br />

besloten de slechte riolering door middel van<br />

pipe bursting te vervangen door HDPE-buizen.<br />

Een burstkop met een iets grotere diameter<br />

dan de buis verpulverde de bestaande<br />

leiding. Tegelijkertijd werd de nieuwe kunststofleiding<br />

die achter de burstkop hangt op<br />

zijn plaats getrokken.”<br />

Bij pipe-bursting wordt de bestaande buis gebroken door middel van een splijtkop en in de omliggende grond gedrukt.<br />

58


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

'We besloten de slechte riolering door<br />

middel van pipe bursting te vervangen<br />

door HDPE-buizen’<br />

Renotec vernieuwde de riolering in de Versailleslaan<br />

in Neder-Over-Heembeek door middel van de pipe<br />

bursting-techniek.<br />

HDPE-BUIZEN VAN 1 METER<br />

De creativiteit en flexibiliteit van Renotec<br />

kwam in dit project goed van pas. “We dachten<br />

eerst lange buizen bovengronds aan elkaar<br />

te lassen en ze langs grote putten in de grond<br />

te trekken”, vertelt Elly Van der Schraelen.<br />

“Maar de nutskabels in de Versailleslaan zijn<br />

slecht geplaatst en verhinderen om onze grote<br />

installatie te plaatsen. Daarom opteerden we<br />

voor korte buizen van 1 m en soms maar 0,5<br />

m lang om te gebruiken om zo van toegangskamer<br />

naar toegangskamer van de riolering te<br />

werken, telkens over een afstand van ongeveer<br />

30 m. Het voordeel van zulke kleine buizen is<br />

dat je met een kleine machine kunt werken en<br />

met kleine putten van maar 1,5 op 1,5 m.”<br />

SLIMME KOPPELINGEN EN<br />

CAMERA<br />

Dat pipe bursting een innovatieve techniek is,<br />

bewijst de manier waarop de verbindingen gemaakt<br />

worden en de waterdichtheid gegarandeerd<br />

wordt. Elly Van der Schraelen: “Terwijl<br />

de burstkop de ene buis mee in de rioleringsstreng<br />

trekt, wordt de volgende buis er tegen<br />

geperst. Zodra de mof-spieverbindingen die in<br />

de wand zitten in elkaar klikken, is de nieuwe<br />

riolering waterdicht. Die verbindingen zorgen<br />

er ook voor dat de randen van de buizen niet<br />

uitspringen. Zo beperken ze de wrijving tijdens<br />

het trekken door de grond tot een minimum.”<br />

Het grote voordeel van pipe bursting is de minimale impact van de werken op de omgeving en het verkeer.<br />

Omdat pipe bursting semisleufloos wordt uitgevoerd,<br />

is voorbereiding zeer cruciaal. “Voor<br />

we de werken startten, hebben we met een<br />

camera in de oude buis gekeken om de staat<br />

van de buis te controleren en te bepalen waar<br />

de huisaansluitingen zich bevonden”, gaat Elly<br />

Van der Schraelen verder. “Die afstanden<br />

hebben we bovengronds uitgezet. Zo wisten<br />

we precies waar we putten moesten graven<br />

om ook die aansluitingen te vernieuwen.”<br />

MINIEME IMPACT OP OMGEVING<br />

Het grote voordeel van pipe bursting is de<br />

minimale impact van de werken op de omgeving<br />

en het verkeer. “Bij traditionele opensleufwerken<br />

zou hier minstens één rijstrook<br />

afgesloten moeten worden en liggen de voetpaden,<br />

opritten en parkeerplaatsen over een<br />

afstand van tientallen tot honderden meters<br />

helemaal open. Met deze uitvoering hoeven<br />

we maar enkele kleine putten te graven in het<br />

voetpad en de parkeerstrook. In de Versailleslaan<br />

liggen een politiekantoor, enkele scholen<br />

en verschillende bushaltes. Zij hebben weinig<br />

tot geen hinder ondervonden tijdens de<br />

werken”, besluit Elly Van der Schraelen. ■<br />

59


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Deschacht Beeld | Deschacht<br />

Ribwall buizen ingezet<br />

bij sluiswerken<br />

De Vlaamse Waterweg is bezig met de automatisering van alle sluizen op het kanaal Dessel-Turnhout-<br />

Schoten. Voor een cruciaal deel van dit project viel de keuze op Deschacht als leverancier van grote<br />

Ribwall buizen uit polypropyleen. "Traditioneel gebeurt de waterhuishouding tussen de sluizen onderling<br />

via een schuifverlaat in de sluisdeuren. Als gevolg van de automatisering moesten we op zoek naar een<br />

alternatief”, aldus Kris Van Bijlen, projectleider bij De Vlaamse Waterweg.<br />

Er werd gekozen voor de aanleg van een omloopriool (ook wel tapduiker<br />

genoemd) vanaf het bovenpand (waar het waterpeil het hoogst is)<br />

langs de sluis onder het jaagpad naar het onderpand (met het laagste<br />

waterpeil). Om voldoende capaciteit te waarborgen werd gekozen om<br />

een buis met een diameter van 1 m te plaatsen.<br />

WATERDICHTE OPLOSSING<br />

Kris Van Bijlen: "Voor het omloopriool hebben we diverse opties bekeken,<br />

zoals betonnen rioolbuizen, stalen buizen en HDPE-buizen,<br />

en daarvoor offertes opgevraagd. Maar tijdens een overleg over het<br />

project met de vertegenwoordiger van Deschacht stelden zij ons de<br />

Er werd gekozen voor de aanleg van een omloopriool, ook wel tapduiker genoemd.<br />

60


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Ribwall buis voor. Deze buis biedt, naast de economische factor, voordelen<br />

op het gebied van plaatsing. Ondanks de lengte van 6 m is de<br />

Ribwall-buis vrij makkelijk hanteerbaar. Dus hebben wij bij een eerste<br />

sluis een proefproject opgezet."<br />

BUITENGEWONE TIJDSWINST<br />

Hans Nijs, Business Developer bij Deschacht, bevestigt: "Als specialist<br />

in riolering en waterafvoer denkt Deschacht altijd wat verder. Wij zijn<br />

verdeler van de PP-Ribwall-buizen en we zagen onmiddellijk de meerwaarde<br />

ervan voor dit project. Het waterdicht aan elkaar lassen van<br />

HDPE-buizen vergt 10 tot 12 uur per las. Reken dus maar uit hoe lang<br />

het duurt om 70 m buis te trekken. Bij Ribwall-buizen gebeurt dit door<br />

middel van O-ringen en een mof in een fractie van die tijd. De besparing<br />

in manuren is buitengewoon."<br />

‘Ondanks de lengte van 6 m<br />

is de Ribwall-buis vrij makkelijk<br />

hanteerbaar’<br />

De Vlaamse Waterweg is enthousiast. "We hebben dit proefproject<br />

gunstig geëvalueerd en dus gaan we voor de andere sluizen op het kanaal<br />

opnieuw met de Ribwall-buizen werken", besluit Kris Van Bijlen.<br />

DE VLAAMSE WATERWEG<br />

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als<br />

een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de<br />

leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het<br />

vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot<br />

de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en<br />

natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en afdelingen<br />

in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken<br />

ongeveer 1.350 personeelsleden van de organisatie aan een slim, veelzijdig<br />

en welvarend waterwegennet. ■<br />

Voor een cruciaal deel van dit project viel de keuze op Deschacht als leverancier<br />

van grote Ribwall buizen uit polypropyleen.<br />

Om voldoende capaciteit te waarborgen werd gekozen om een buis met een<br />

diameter van 1 m te plaatsen.<br />

Voor een cruciaal deel van dit project viel de keuze op Deschacht als leverancier<br />

van grote Ribwall buizen uit polypropyleen.<br />

61


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Frie Van der Planken Beeld | Lasertopo<br />

KLIP-aanvraag alleen<br />

zelden voldoende om<br />

graafschade te vermijden<br />

Graafschade is allesbehalve uitzonderlijk op Belgische bouwwerven: dagelijks doet er zich ergens wel<br />

een situatie voor waarbij ondergrondse kabels of leidingen tijdens het graven geraakt worden. Vaak zijn<br />

ze nochtans eenvoudig te detecteren aan de hand van een kabelzoeker of grondradarsysteem. Een stap<br />

die sommige aannemers nog steeds overbodig achten, maar die wel grote gevolgen kan hebben voor de<br />

veiligheid van werknemers en de financiële situatie van ondernemingen.<br />

Al meer dan 30 jaar kloppen landmeters, aannemers, architecten en<br />

studiebureaus aan bij Lasertopo voor het huren en kopen van professionele<br />

meetapparatuur. Kabeldetectie vormt daar een belangrijk onderdeel<br />

van: aannemers die zeker willen zijn dat ze ondergronds geen<br />

schade aanrichten, maken tijdens het voortraject gebruik van technieken<br />

om kabels en leidingen in verschillende materialen te detecteren.<br />

Maar niet iedereen zet deze stap. Zo beperken sommigen zich tot de<br />

verplichte KLIP-aanvraag bij kabel- en leidingbeheerders, in de veronderstelling<br />

dat een digitaal plan van de ondergrondse infrastructuur<br />

wel zal volstaan.<br />

3 STAPPEN<br />

"Om nauwkeurig te werk te gaan bij de voorbereiding van de werf, zijn<br />

er drie stappen noodzakelijk", vertelt Kevin Delaplace, utility specialist<br />

Benelux bij Leica Geosystems, een van de kwaliteitsmerken die Lasertopo<br />

verdeelt. "Een KLIP-aanvraag is daarbij slechts de eerste stap: zo'n<br />

plan schetst een beeld van de infrastructuur, maar dat is zelden 100 %<br />

correct. Hoewel de gegevens van nieuwere infrastructuur doorgaans<br />

juist zijn ingemeten, is dat voor oudere infrastructuur niet altijd het<br />

geval. Het is dan ook belangrijk om deze gegevens te valideren: eerst<br />

aan de hand van traditionele kabelzoekers (stap twee), daarna met be-<br />

Een kabelzoeker van Leica Geosystems, in combinatie met een signaalgenerator en bijhorende accessoires om ook kunststofleidingen te lokaliseren.<br />

62


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

De nieuwe grondradar Leica DSX, hier in combinatie met een iCON gps, brengt<br />

ook ondergrondse leidingen in niet-geleidende materialen in kaart.<br />

dat je ook deze kabels en leidingen zal raken: "Ook hier hebben we<br />

verschillende oplossingen voor, met de Leica DSX als blikvanger. Dit<br />

is ons meest toegankelijke grondradarsysteem, waarbij je de gegevens<br />

meteen op het terrein kan interpreteren. We hebben de weergave van<br />

de data zodanig vereenvoudigd dat ingewikkeld analysewerk op kantoor<br />

achteraf niet langer nodig is. En dat bespaart aannemers uiteraard<br />

veel tijd op de werf."<br />

De resultaten van de Leica DSX zijn onmiddellijk te interpreteren op het terrein.<br />

hulp van een grondradarsysteem (stap drie). Met die laatste stap bereik<br />

je het hoogste kwaliteitsniveau en kan je zorgeloos beginnen graven."<br />

OPSPOREN VAN GELEIDENDE MATERIALEN<br />

Volgens Delaplace kan je met kabelzoekers ongeveer 70 % van de ondergrondse<br />

kabels en leidingen terugvinden: "Met kabelzoekers kan je<br />

alle infrastructuur in geleidend materiaal opsporen en in kaart brengen,<br />

met een nauwkeurigheid tot op 5% van de diepte. Handig aan de<br />

kabelzoekers van Leica is dat ze zich automatisch aanpassen aan het<br />

beschikbare signaal: bij een sterk signaal zal de gevoeligheid automatisch<br />

verminderd worden en omgekeerd. Daardoor kan de gebruiker<br />

kabels en leidingen makkelijker terugvinden, wat het vertrouwen in de<br />

kabelzoeker vergroot."<br />

GRONDRADAR VOOR GLASVEZEL<br />

Vooral glasvezelkabels worden vaak het slachtoffer van graafschade:<br />

"Deze kabels liggen meestal boven op andere infrastructuur, maar omdat<br />

het om een niet-geleidend materiaal gaat, kan je die niet met een<br />

traditionele kabelzoeker detecteren." Met een grondradar vermijd je<br />

'Opdrachtgevers eisen steeds<br />

vaker een preventief onderzoek<br />

om kabel- en leidingbreuk<br />

te vermijden'<br />

VEILIG EN KOSTEN<strong>BE</strong>SPAREND<br />

Ook de veiligheid van werknemers neemt toe dankzij het gebruik van<br />

kabeldetectiesystemen, die het risico op lichamelijke kwetsuren door<br />

het beschadigen van kabels beperken. Bovendien overtreft de gevolgschade<br />

van één overgetrokken leiding ruimschoots de investeringskost<br />

van een detectietoestel. Een kwalitatief en gebruiksvriendelijk kabeldetectie-<br />

of grondradarsysteem laat aannemers toe om dergelijke problemen<br />

te vermijden. Aan de hand van opleidingen en demo's op maat<br />

maken de experten van Lasertopo en Leica Geosystems het klanten<br />

extra makkelijk om aan de slag te gaan met deze toestellen. "We zijn<br />

al jarenlang verdeler van Leica Geosystems en kennen hun producten<br />

door en door," zegt Fiona De Smet, business representative bij Lasertopo,<br />

"dus we kunnen klanten als geen ander adviseren bij deze belangrijke<br />

stap in het voortraject." ■<br />

63


Advies nodig? Ons team begeleidt<br />

jouw rioleringsproject!<br />

Hoe je het nu draait of keert, twee weten altijd meer dan één.<br />

En dat geldt des te meer wanneer het om twee specialisten gaat.<br />

Zeker bij grotere projecten kan de praktische expertise en advies<br />

van Deschacht een meetbaar verschil uitmaken, bovenop de kennis<br />

die je zelf in huis hebt. Onze specialisten beschikken over een<br />

diepgaande productkennis. Deze kunnen ze koppelen aan een<br />

rijke en concrete ervaring met het plaatsen van die producten via<br />

een fijnmazig netwerk van deskundige onderaannemers.<br />

Ons advies verhoogt het rendement van jouw project vaak met<br />

ettelijke procenten. Meetbaar beter dus.<br />

Onze troeven, jouw slagkracht:<br />

✔ Mega-assortiment voor riolering en afvoer<br />

✔ Team van specialisten in afwatering<br />

✔ Professionele projectbegeleiding<br />

✔ Gedetailleerde rioleringsplannen door<br />

Deschacht studiedienst<br />

ONE-STOP<br />

BOUWSHOP<br />

NON-STOP<br />

BOUWADVIES<br />

181362<br />

www.deschacht.eu


BRUSSEL LEOPOLD II-TUNNEL<br />

Tekst en beeld | Vlaamse Confederatie Bouw<br />

Leopold II-tunnel in Brussel<br />

24 000 vierkante meter<br />

betonherstel onder de grond<br />

Over minder dan een jaar moeten de renovatiewerken aan de Leopold II-tunnel in Brussel klaar zijn. Een<br />

kleine groep aannemers kreeg onlangs de kans om het betonherstel van dichtbij te onderzoeken. Op dat<br />

punt gaat het om de grootste werf van het land, met duurzaamheid als een hoofdcriterium.<br />

Een kleine groep onderzocht onlangs het betonherstel aan de Leopold II-tunnel in Brussel.<br />

De Leopold II-tunnel werd in 1986 gebouwd.<br />

Ze is meer dan 2,5 km lang en daarmee de<br />

langste tunnel in het land. Maar rond 2010<br />

werd al duidelijk dat ze aan herstelling toe<br />

was. In 2014 werden dan de eerste vallende<br />

brokstukken gesignaleerd.<br />

ENORME OPDRACHT<br />

Opdrachtgever Brussel Mobiliteit vertrouwde<br />

de werken toe aan een consortium dat bestaat<br />

uit Fabricom Engie en Circul 2<strong>02</strong>0, dat<br />

op zijn beurt bestaat uit Besix en Jan De Nul.<br />

Fabricom Engie staat in voor de elektromechanische<br />

werken: ventilatie, verlichting, signalisatie<br />

enzovoort. De civiele werken worden<br />

uitgevoerd door Tunnel 2<strong>02</strong>0, dat bestaat<br />

uit Jan De Nul, Besix en Denys. Binnen dat<br />

consortium is Denys verantwoordelijk voor<br />

het betonherstel.<br />

Projectleider Simon Scharlaken van Denys<br />

schetste de enorme omvang van het project.<br />

De plafondplaten alleen al hebben een oppervlakte<br />

van 70 000 m 2 . Alles samen moet er<br />

24 000 m 2 beton hersteld worden. Daarnaast<br />

moeten 9 ventilatiekanalen, 2 pomplokalen en<br />

13 nooduitgangen gerenoveerd worden. Bovendien<br />

moeten er 17 nieuwe nooduitgangen<br />

bijgebouwd worden, in lijn met de Europese<br />

veiligheidsvoorschriften.<br />

De opdrachtnemers kregen een resultaatverbintenis.<br />

Er werden hen geen renovatietechnieken<br />

opgelegd. Bovendien blijven ze<br />

een kwarteeuw verantwoordelijk voor het<br />

goede functioneren van de tunnel. Ze stonden<br />

dus voor de moeilijke taak om duurzaamheid<br />

te combineren met kostenefficiëntie<br />

op de lange termijn.<br />

DIAGNOSE<br />

Het betononderzoek waarop de aannemers<br />

zich baseerden, werd uitgevoerd door Sanacom.<br />

Zaakvoerder Matthias Maes beklemtoonde<br />

dat een goede keuze onmogelijk is<br />

zonder een zeer grondige diagnose. Er werden<br />

verschillende problemen vastgesteld:<br />

scheuren, delaminatie (stukken beton die<br />

loskomen) en ook corrosie van de wapening,.<br />

Maar niet alleen de schade moet bepaald<br />

worden, men moet ook onderzoeken<br />

66


BRUSSEL LEOPOLD II-TUNNEL<br />

welk fenomeen verantwoordelijk is. In de<br />

Leopold II-tunnel was er bijvoorbeeld op<br />

veel plaatsen insijpelend vocht. Bovendien<br />

moet men achterhalen wat dit fenomeen<br />

veroorzaakt.<br />

Duurzaam herstel zal altijd eerst de oorzaak<br />

van het fenomeen proberen weg te nemen. In<br />

de Leopold II-tunnel was dit niet altijd mogelijk.<br />

De trillingen van de nabijgelegen metrolijn<br />

konden niet geëlimineerd worden. Op bepaalde<br />

plaatsen liggen parkings boven de tunnel,<br />

van waaruit in de winter water gemengd met<br />

strooizout naar beneden sijpelt.<br />

TEGEN DE KLOK<br />

Tijdens het bezoek aan de tunnel stipte Simon<br />

Scharlaken nog een bijkomende uitdaging aan:<br />

de werkomstandigheden. De oorspronkelijke<br />

constructie werd door verschillende bedrijven<br />

gebouwd. Voor zover nu bekend bestaan<br />

er geen volledige plannen van de hele tunnel.<br />

Daarom werd eerst een volledige 3D-scan<br />

uitgevoerd. Nu bestaat een volledig BIM-model<br />

van de tunnel, dat ook in de onderhoudsfase<br />

nuttig is.<br />

Maar daarnaast is de Leopold II-tunnel vanzelfsprekend<br />

een verkeersas van bovenlokaal<br />

belang. Een permanente sluiting gedurende<br />

lange tijd was onhaalbaar. Er is wel een zomersluiting,<br />

zodat de aannemers drie maanden<br />

lang 24 uur op 24 kunnen werken. Maar<br />

van september tot juni moet het werk geconcentreerd<br />

worden in een nachtelijk periode<br />

van 22.00 tot 06.00 u. De rest van de dag rijdt<br />

er verkeer door de tunnel en moet dus voldaan<br />

zijn aan bepaalde minimale functionele<br />

eisen op het vlak van ventilatie, verlichting,<br />

camera's enzovoort.<br />

De eigenlijke bouwwerken begonnen in 2018<br />

met het asbestvrij en asbestveilig maken van<br />

de tunnel. Normaal gezien is alles gebruiksklaar<br />

in mei 2<strong>02</strong>1.<br />

Dit exclusieve bezoek was een van de bouwplaatsbezoeken<br />

georganiseerd door Duurzaam<br />

Betonherstel. Dit project stimuleert de<br />

toepassing van duurzame en innovatieve technieken,<br />

zowel wat betreft de diagnose als de<br />

materiaalkeuze en de uitvoering. Het is een<br />

initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw,<br />

de architectenvereniging NAV, het WTCB en<br />

de federatie van de betonherstellers FEREB.<br />

Het krijgt de steun van VLAIO.<br />

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar<br />

tim.vanhelden@confederatiebouw.be<br />

■<br />

Rond 2010 werd al duidelijk dat de tunnel aan herstelling toe was.<br />

67


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Olivier Industrie<br />

Innovatief<br />

klepsysteem maakt<br />

verloren boorpunt<br />

overbodig<br />

Tijdens de vorig jaar gehouden Matexpo was het klepsysteem de grote primeur op de stand van Olivier Industrie.<br />

Op de website www.olivierindustrie.be/funderingstoebehoren/ is een informatief filmpje te vinden over de werking<br />

van het systeem.<br />

68


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Harde werkers met een innovatie geest, die vinden we in heel Vlaanderen en zeker ook bij Olivier<br />

Industrie. Als leverancier van funderingstoebehoren heeft het bedrijf uit Rumbeke belangrijke producten<br />

ontwikkeld. Dat begon ooit met de Olivier-paal van Gerdi Vankeirsbilck en is recentelijk vervolmaakt met<br />

het klepsysteem voor de boorkop van de grondverdringende schroefpaal.<br />

Dat Olivier Industrie ook nu nog een innovatief bedrijf is, bleek maar<br />

weer in 2017. In dat jaar werd octrooi verkregen op een product dat<br />

wereldwijd voor een enorme besparing gaat zorgen: het klepsysteem<br />

voor de boorpunt van grondverdringende schroefpalen. Die innovatie<br />

begint steeds meer zijn weg te vinden naar funderingsbedrijven en dat<br />

is hard nodig. Want wist u dat er, alleen al in België, jaarlijks ongeveer<br />

150.000 grondverdringende schroefpalen op bouwwerven in de grond<br />

worden geboord? En wist u dat daar voorheen telkens een verloren<br />

boorpunt bij nodig was om de boorbuis af te sluiten?<br />

Die metalen verlorenboorpunt zorgt er namelijk voor dat, voor de<br />

boorbuis met beton is gevuld en kan worden teruggeschroefd, er geen<br />

grond en water in terecht komen. Want dat zou een enorm verlies aan<br />

draagkracht opleveren. Hij heeft dus een prima functie, maar tegelijkertijd<br />

laat het zich raden welke kostenpost en materiaalverlies al die<br />

verloren boorpunten opleveren. Om dat grote nadeel te overkomen<br />

heeft Olivier Industrie een klepsysteem ontwikkeld. Hierdoor gaat de<br />

boorpunt niet verloren, maar is hij gewoon weer opnieuw te gebruiken.<br />

In 2017 werd deze innovatie internationaal gepatenteerd. Vandaag<br />

de dag is er dus geen verloren boorpunt meer nodig bij grondverdringend<br />

schroeven. Tijdens Matexpo vorig jaar was het klepsysteem dan<br />

ook de grote primeur op de stand van Olivier Industrie.<br />

MEER VOORDELEN<br />

De inzet van het klepsysteem bij grondverdringende schroefpalen<br />

heeft meer voordelen dan enkel kosten- en materiaalbesparing. Zo ervaren<br />

gebruikers bijvoorbeeld, dat met het nieuwe systeem de boor<br />

veel preciezer kan worden gepositioneerd. Ook de veiligheid gaat fors<br />

omhoog: doordat er geen verloren boorpunt meer met de hand onder<br />

de boor moet worden geplaatst, vervalt het risico op arbeidsongevallen.<br />

Een andere positieve ervaring is dat bij het boren van een Olivier<br />

paal d36/56 tot d56/76 met het gepatenteerd systeem de volle wapening<br />

en de betonmortel probleemloos kunnen worden geplaatst. De<br />

dubbele grondverdringende Olivier boorkop zorgt ervoor dat er weinig<br />

of geen grond mee naar boven komt. Dat dankt hij mede aan zijn<br />

schroefvormige schacht.<br />

FUNDERINGSTOE<strong>BE</strong>HOREN<br />

We kennen Olivier Industrie al ruim een kwart eeuw als producent van<br />

boorgereedschap voor funderingen. Die boorgereedschappen werd in<br />

eerste instantie gemaakt voor de eigen aannemingswerkzaamheden.<br />

Aangezien dat deel verleden tijd is, kan het bedrijf uit Rumbeke tegenwoordig<br />

het beschikbare funderingstoebehoren aanbieden aan alle funderingsbedrijven.<br />

We hebben het dan over de Olivier boorkoppelingen<br />

in drie maten, de boorkoppen voor de Olivier schroefpaal en gladde<br />

paal, de boorbuizen en tot slot het nieuwe klepsysteem. De productie<br />

en het onderhoud vinden plaats in het eigen atelier te Rumbeke, waar<br />

op aanvraag en specificatie van klanten ook soortgelijke funderingstoebehoren<br />

kunnen worden gemaakt.<br />

ALTIJD INNOVATIEF <strong>BE</strong>ZIG<br />

We moeten terug naar 1996, het jaar waarin Gerdi Vankeirsbilck octrooi<br />

aanvroeg voor zijn Olivier-paal, genoemd naar zijn toenmalige<br />

bedrijf Olivier Betonfabriek en Funderingstechnieken. Met name in<br />

de lage landen met hun 'zachte' ondergrond van klei en leem komt<br />

de Olivier-paal goed tot zijn recht. Door zijn schroefvormige schacht<br />

is hij met name geschikt voor het bouwen op weinig draagkrachtige<br />

grondlagen. Bij de Olivier-paal is sprake van een metalen buis, die trillingvrij<br />

de grond in wordt geschroefd. Daarbij wordt de grond zijdelings<br />

verdrongen. Essentieel is dat hierbij geen grond naar de oppervlakte<br />

wordt getransporteerd. Vandaar de naam: grondverdringende<br />

schroefpaal. ■<br />

Boor met klep dicht gedetoreerd.<br />

Boor met klep open gedetoreerd.<br />

69


SOETAERT.<strong>BE</strong><br />

SOLIDITEIT EN STABILITEIT<br />

WAAROP JE KAN BOUWEN!<br />

Soetaert-Soiltech is expert in beschoeiings- en funderingstechnieken met jarenlange<br />

ervaring in grondverbeteringstechnieken zoals paal- en putfunderingen, al dan niet<br />

gecementeerde grindkernen, smalle bentonietwanden, waterremmende wanden; alsook<br />

in beschoeiingstechnieken zoals Berliner-, dam of palenwanden, en in de bouw van grote<br />

water- en grondkeringen van op land of vanaf pontons op het water. Soetaert-Soiltech<br />

beschikt over het nodige materieel en de knowhow om uw project op een solide basis tot<br />

een goed einde te brengen.<br />

FOTO: OOSTENDE – BOUW VAN DE NIEUWE HALVE MAANDIJK


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Franki Foundations<br />

Snelle en efficiënte<br />

diepfunderingstechnieken<br />

voor uitbreiding Pepsico<br />

Wanneer de vraag naar een product stijgt, is uitbreiding van de productiecapaciteit vaak een logisch<br />

gevolg. Zo ook bij PepsiCo in Veurne, dat voor de productie van de gekende tortillachips Doritos een<br />

tweede productielijn bouwt. Franki Foundations werd al vroeg binnen het project ingeschakeld voor<br />

het plan en de uitvoering van de diepfundering. “Een interessant en uitdagend project, om verschillende<br />

redenen”, zegt Piet Kindt, head of projects bij Franki Foundations.<br />

De vraag naar Doritos stijgt en daarom investeert<br />

Veurne Snack Foods - onderdeel<br />

van de bedrijvengroep PepsiCo - in een hoogtechnologische<br />

tweede tortillachipslijn, onder<br />

meer uitgerust met een ultra-oven en een<br />

geautomatiseerde verpakkingsunit waardoor<br />

de chips duurzaam kunnen worden geproduceerd.<br />

De nieuwe technologie zorgt ervoor<br />

dat de tortillachips met 30 % minder energie<br />

geproduceerd zullen worden. Er is ook aandacht<br />

voor de samenstelling met een aanbod<br />

met minder vetten en minder zout.<br />

De nieuwe lijn biedt tegelijk de mogelijkheid<br />

om in de toekomst nieuwe producten te ontwikkelen.<br />

De totale kostprijs van de lijn wordt<br />

op 30 miljoen euro geraamd en wordt volledig<br />

gebouwd in overeenstemming met PepsiCo’s<br />

duurzaamheidsvisie ‘Winning with Purpose’.<br />

Eind december 2019 maakte Vlaams minister<br />

van Economie Hilde Crevits (CD&V) bekend<br />

dat Veurne Snack Foods 550.000 euro subsidie<br />

ontvangt voor de opleiding van personeel.<br />

Hoofdaannemer in dit project is Stadsbader.<br />

Voor de funderingen van de nieuwe productielijn<br />

deed de opdrachtgever een beroep op<br />

Franki Foundations, al ruim 100 jaar gespecialiseerd<br />

in diepfunderingen. “We werden<br />

al vroeg bij het project betrokken, tijdens de<br />

voorstudie van de architect en de stabiliteitsingenieur”,<br />

vertelt Piet Kindt. “Tijdens die<br />

vergadering werd snel duidelijk dat timing, efficiëntie<br />

en een waaier aan funderingstechnieken<br />

de sleutel waren om de hinder voor het<br />

bedrijf, dat verder produceert, te beperken.”<br />

“De grootste uitdaging in dit project is ongetwijfeld de mix van het grondmechanische aspect, de stabiliteit<br />

van de machines op het terrein en ook de beperkte stockageruimte op de werf.”<br />

JUISTE TECHNIEK <strong>BE</strong>PALEN<br />

Franki Foundations ging op zoek naar de juiste<br />

72


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

funderingstechniek. Piet Kindt: “In Veurne<br />

heb je te maken met grond die grondmechanisch<br />

de nodige aandacht vraagt. Het betreft<br />

slechte grond met heel veel veen in de bovenlagen.<br />

Dat betekent dat je naar uitvoeringstechnieken<br />

en draagkracht toe bij de les moet<br />

zijn om de diepfunderingen te dimensioneren.<br />

Het is ook daarom dat de architect en ingenieur<br />

al tijdens het voortraject bij ons aanklopten<br />

om na te gaan wat er grondmechanisch en<br />

uitvoeringstechnisch haalbaar was. Bovendien<br />

zit je met een bestaande fabriek die moet blijven<br />

draaien en met het feit dat je onder pipe<br />

tracks moet werken. Ook die factoren hebben<br />

invloed op het bepalen van de juiste techniek<br />

en op de planning van de werken.”<br />

COMPLEXITEIT<br />

Vooral het werken onder geringe hoogte<br />

maakt dit project bijzonder complex.<br />

“De palen uitvoeren met de klassieke, grote<br />

machines is geen optie”, verduidelijkt Piet<br />

Kindt. “Uiteindelijk werd voor de nieuwe<br />

productielijn gekozen om de funderingen in<br />

geschroefde kokerpalen uit te voeren. Met<br />

die techniek worden buizen stelselmatig in<br />

de grond geschroefd onder een beperkte<br />

hoogte. Wat de funderingswerken in de bestaande<br />

unit betreft, werd gekozen voor een<br />

uitvoering met geheide kokerpalen. Die kokerpalen<br />

kunnen perfect de last opnemen<br />

die gevraagd wordt door het stabiliteitsbureau,<br />

zonder de bestaande productielijn te<br />

hinderen. Veilig en behoedzaam werken was<br />

aan de orde.”<br />

Intussen zijn buiten alle diepfunderingswerken<br />

afgerond. Piet Kindt: “Voor de gloednieuwe<br />

productielijn zit ons werk erop. Zodra de<br />

coronacrisis voorbij is, gaan we verder met de<br />

'Onze grootste troef in dit project is ongetwijfeld<br />

de mix van technieken, rekening houdend met<br />

het specifieke grondmechanische aspect’<br />

werken aan de bestaande unit. De grootste<br />

uitdaging in dit project is ongetwijfeld de mix<br />

van het grondmechanische aspect, de stabiliteit<br />

van de machines op het terrein en ook<br />

de beperkte stockageruimte op de werf. Voor<br />

een vrij zware belasting moesten we een uitvoerbaar<br />

funderingssysteem vinden. En dat alles<br />

moet binnen een vrij kort tijdskader uitgevoerd<br />

worden.”<br />

EIGEN STUDIEDIENST<br />

Het brede gamma van mogelijke uitvoeringstechnieken<br />

en de knowhow die daarmee<br />

gepaard gaat, is een grote troef van Franki<br />

Foundations. “Net als ons intern studiebureau,<br />

dat op het vlak van berekeningen in<br />

grondmechanica heel beslagen is. Voor de<br />

klant is het een grote meerwaarde om te weten<br />

dat wij intern die technische kennis hebben.<br />

De oefening die wij altijd maken is een<br />

technisch-economisch evenwicht zoeken binnen<br />

een project, waarbij we rekening houden<br />

met alle parameters. Op die manier durven<br />

we alles binnenstebuiten draaien en dingen<br />

in vraag stellen. Als wij uiteindelijk een technisch<br />

evenwaardig, maar goedkoper alternatief<br />

voorstellen, dan geeft dat vertrouwen<br />

aan de klant”, besluit Piet Kindt. ■<br />

Voor de funderingen van de nieuwe productielijn deed de opdrachtgever een beroep op Franki Foundations.<br />

73


Wij zoeken steeds naar nieuw talent!<br />

Onze vacatures (m/v) vind je terug op onze website: www.2fund.be<br />

President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk<br />

Industrielaan 4, 9900 Eeklo<br />

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77<br />

info@votquennefoundations.be<br />

info@lameireft.be<br />

www.votquennefoundations.be<br />

www.lameireft.be


Dankzij Swalmec kunt u hoogwaardige<br />

technologieën huren voor mijnbouw,<br />

steengroeven en de bouwsector, en<br />

voor het uitvoeren van sonderingen en<br />

bodemonderzoeken. Kiest u voor Swalmec, dan<br />

bent u ervan verzekerd dat u in alle vertrouwen<br />

en veiligheid gebruik kunt maken van boren,<br />

pompen, mixers, compressoren of accessoires.<br />

Hoogwaardige technologieën ontworpen<br />

door ‘s werelds toonaangevende fabrikanten,<br />

waaronder Sandvik, Comacchio, Marini, TM<br />

Bohrtechnik en Geoprobe. Vergeten we ook de<br />

hogedruk - of lagedrukpompen van Tecniwell<br />

of Gertec niet. Betrouwbare en duurzame<br />

technologieën die kunnen worden aangepast<br />

aan uw specifieke behoeften. Met of zonder<br />

ondersteuning van gekwalificeerde operatoren,<br />

voor de duur die u wenst. En Swalmec laat u<br />

nooit in de steek. Dankzij onze opleidingen en<br />

snelle ondersteuning is de continuïteit van uw<br />

activiteit in alle omstandigheden gegarandeerd.<br />

www.swalmec.be | + 32 (0) 67 55 21 13<br />

Solid foundations. Strong future.<br />

Möbius - Brussel Beaulieu - Wielsbeke ATPC - Antwerpen Vleemo III - Antwerpen<br />

Franki Foundations heeft sinds 1909 een<br />

wereldwijde ervaring in ontwerpen, bestuderen<br />

en uitvoeren van geoptimaliseerde<br />

funderingsoplossingen op maat van de klant.<br />

Franki Foundations nv<br />

Avenue Edgard Frankignoul 2 | 1480 Saintes<br />

+32 2 391 46 46 | Fax +32 2 391 46 47<br />

mail@ffgb.be | https://www.ffgb.be<br />

Divisie Atlas Palen<br />

Atlasstraat 2b | 8680 Koekelare<br />

+32 51 58 88 81


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Lameire Funderingstechnieken / Niels Rouvrois Beeld | Lameire Funderingstechnieken<br />

Uitdagende fundering<br />

in hartje Antwerpen<br />

De firma Lameire Funderingstechnieken uit Eeklo realiseerde recent een uitdagend project in het<br />

centrum van Antwerpen. Voor de bouw van een kelder met drie ondergrondse bouwlagen<br />

(uitgraving -10 m), omringd door hoge gebouwen, realiseerde de funderingsspecialist een 120 m<br />

lange gesloten secanspalenwand. “Ook voor moeilijk bereikbare werven in dicht bebouwde omgeving<br />

weten we de gepaste machines en mensen in te schakelen”, vertelt Nicolas De Pestel, projectingenieur<br />

bij Lameire Funderingstechnieken.<br />

De bouwput bevindt zich niet langs de straatzijde maar achter de gebouwen<br />

in de Minderbroedersrui in Antwerpen, wat de toegankelijkheid<br />

niet eenvoudig maakte. Nicolas De Pestel: “De toegang was enkel<br />

mogelijk via een poort van 3,5 m op 3,5 m. De paalmachine kon er<br />

maar net doorrijden. Het binnenbrengen en terug afvoeren van machines,<br />

materieel en materiaal, waaronder lange wapeningskorven, een<br />

lange boorbuis … vroeg heel wat logistieke organisatie en stuurmanskunst.<br />

Te allen tijde moest ook vermeden worden dat de tram in de<br />

Minderbroedersrui werd gehinderd.”<br />

250 SECANSPALEN<br />

De betonlevering gebeurde aan de straatzijde en werd ruim 100 m ver<br />

gepompt. “Voor de beschoeiing werden rondom de kelder en zo dicht<br />

mogelijk tegen de omliggende bebouwing ongeveer 250 secanspalen<br />

met een diameter van 52 cm geboord tot een 13 m diep. Bij deze techniek<br />

wordt er verbuisd geboord langsheen de gebouwen met gronduithaling.<br />

Dit geeft het minste risico voor grondontspanning en is dus<br />

de meest veilige manier om te boren. Na het betonneren onder druk,<br />

wordt een wapeningskorf in de verse beton geduwd.”<br />

VEELZIJDIG<br />

De betonnen beschoeiingswand werd vervolgens op 2 niveaus verankerd<br />

door middel van ongeveer 130 trekankers om de stabiliteit van<br />

de omgeving te verzekeren. Nicolas De Pestel: “Finaal werden nog 60<br />

micropalen met een trekcapaciteit van 30 ton geboord vanaf het uitgravingspeil.<br />

Met een telescoopkraan werd hiervoor een kleine paalmachine<br />

in en uit de put gehesen. De micropalen zijn eigenlijk verticale<br />

trekankers die ervoor zorgen dat de kelder niet gaat opdrijven door<br />

het grondwater. Met dit project toont Lameire haar veelzijdigheid en<br />

knowhow. Ook voor moeilijk bereikbare werven in dicht bebouwde<br />

omgeving weten we de gepaste machines en mensen in te schakelen.”<br />

OVER LAMEIRE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Lameire Funderingstechnieken NV, in 1969 opgericht door Cyriel<br />

Lameire als loonwerkbedrijf voor de landbouw, profileert zich als<br />

een gespecialiseerde partner voor het uitvoeren van diepfunderingen<br />

en beschoeiingstechnieken. En dat met een sterke focus op ervaring,<br />

een flexibele aanpak, strikte werfopvolging en een kwalitatieve<br />

uitvoering. “We beschikken over een uitgebreid modern<br />

machinepark en goed opgeleide werfteams om uw opdracht veilig en<br />

snel uit te voeren. En ook innovatie staat hoog op onze prioriteitenlijst.<br />

De bouwput bevindt zich niet langs de straatzijde maar achter de gebouwen in de<br />

Minderbroedersrui in Antwerpen, wat de toegankelijkheid niet eenvoudig maakte.<br />

76


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Voor de bouw van een kelder met drie ondergrondse bouwlagen (uitgraving -10 m), omringd door hoge gebouwen, werd een 120 m lange gesloten secanspalenwand<br />

gerealiseerd.<br />

Zelfde als eerste foto. (Beeld: Lameire Funderignstechnieken)<br />

Dat bewezen we onlangs nog met de aankoop van het nieuwste model<br />

van de Bauer RG22 S, een state of the art funderingsmachine. Deze<br />

machine kan nog diepere funderingen en beschoeiing uitvoeren. We<br />

willen met Lameire blijven een antwoord bieden op de uitdagingen van<br />

de toekomst inzake funderingen en beschoeiing. Deze nieuwe machine<br />

zorgt er voor dat we nog beter kunnen inspelen op de noden van onze<br />

klanten”, besluit Nicolas De Pestel.<br />

2FUND<br />

In de zomer van 2019 stond Lameire overigens mee aan de wieg van<br />

2Fund, een fusie tussen Votquenne Foundations en Lameire Funderingstechnieken.<br />

De fusie is een gevolg van de gedreven ambitie van<br />

beide bedrijven om Belgisch marktleider te worden in totaaloplossingen<br />

voor zowel funderings- als beschoeiingstechnieken. Hoewel de<br />

fusie nog jong is, wil 2Fund verder uitgroeien tot een allround funderingsbedrijf<br />

om totaalprojecten te kunnen aanbieden. Beide bedrijven<br />

werkten in het verleden al samen om de funderings- en beschoeiingstechnieken<br />

van een bepaalde werf tot een goed einde te brengen.<br />

Persoonlijk engagement en alles bespreekbaar en uitvoerbaar maken,<br />

staan centraal in de bedrijfsvoering. ■<br />

Ongeveer 250 secanspalen met een diameter van 52 cm werden tot 13 m diep<br />

geboord.<br />

77


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Draeckensteijn Media<br />

Funderingsmachines<br />

waarop je kan bouwen<br />

“Buiten komt net een dieplader aanrijden, met daarop een LBT 7530-B. We gaan even kijken hoe deze<br />

van de dieplader gereden wordt”, vertelt een enthousiaste, Wil Zwartje, , verkoper en relatiebeheerder<br />

bij LeBoTec BV. Het Wijchense bedrijf heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen en bouwen<br />

van funderingsmachines.<br />

Buiten aangekomen voltrekt zich een machtig<br />

schouwspel. De zware LBT 7530-B maakt<br />

gebruik van zijn stempels om zichzelf op te<br />

tillen van de dieplader en zo de rupsbanden in<br />

zijdelingse rijrichting te kunnen draaien. “Dat<br />

levert meer snelheid op bij het lossen en er<br />

kan zeer nauwkeurig van de dieplader gereden<br />

worden”, aldus Wil Zwartjes.<br />

Het aanbod van LeBoTec BV binnen de<br />

funderingssector is zeer compleet en bevat<br />

miniheiers, miniboorstellingen, betonschroefpaalmachines,<br />

grondverdringende funderingsmachines,<br />

boormotoren tot en met<br />

60 Tm, betonpompen op rups, boorreinigers,<br />

makelaars, hydro-aggregaten, grout-installaties<br />

en betonpompen en automatiserings- en/of registratieprocessen.<br />

“We zijn zeer innovatief en<br />

servicegericht”, vervolgt Wil Zwartjes. “Klanten<br />

kunnen hun wensen bij ons neerleggen, wij<br />

bouwen dan de machine waar behoefte aan is.<br />

Door te bouwen volgens de laatste innovaties<br />

en door toevoeging van goede automatiserings-<br />

en registratiesystemen geniet de klant<br />

van minder energieverbruik, minder betonverlies<br />

en kan hij in een korter tijdsbestek meer<br />

productie draaien.” LeBoTec BV verhuurt en<br />

verkoopt haar machines. Wil Zwartjes: “Vaak<br />

resulteert huur in een aankoop.”<br />

SERVICE EN ONDERHOUD<br />

Dankzij een uitgebreid onderdelenmagazijn en<br />

volledig uitgeruste servicewagens kan het bedrijf<br />

een perfecte service garanderen. “Onze<br />

goed opgeleide medewerkers kunnen op locatie<br />

snel en efficiënt de nodige hulp bieden. We<br />

hebben een grote voorraad onderdelen voor<br />

hydrauliek, dus we grijpen niet snel mis.” Ook<br />

voor onderhoud aan de machines is de klant<br />

in Wijchen aan het juiste adres. De zojuist afgeladen<br />

LBT 7530-B van NederFund is om die<br />

reden naar LeBoTec BV gebracht.<br />

De zware LBT 7530-B maakt gebruik van zijn stempels om zichzelf op te tillen van de dieplader en zo de<br />

rupsbanden in zijdelingse rijrichting te kunnen draaien.<br />

VAN HEEL GROOT TOT ZEER<br />

COMPACT<br />

We vragen Wil Zwartjes naar de specificaties<br />

van de zojuist gebrachte blauwe reus.<br />

“De LBT 7530-B is een funderingsmachine<br />

die geleverd kan worden als boorstelling voor<br />

het maken van betonschroefpalen, maar we<br />

kunnen hem ook bouwen als vibrostelling om<br />

MVP palen te maken”, klinkt het. “De machine<br />

is uitgerust met een boormotor van 22 Tm.<br />

De makelaar heeft een maximumlengte van<br />

30 m, geschikt voor een boorlengte van 27 m.<br />

De transportbreedte bedraagt 3,45 m. Zoals<br />

je net hebt gezien is de machine makkelijk te<br />

transporteren en kan hij in zeer korte tijd<br />

worden opgesteld. Je kunt vrijwel direct in de<br />

bouwput aan de slag. Het gewicht van de machine<br />

is 73 ton.”<br />

78


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

De LBT 7530-B is leverbaar met de allernieuwste<br />

technieken, waaronder een automatisch<br />

boorsysteem. Wil Zwartjes: “Daarmee<br />

zit de machine automatisch gekoppeld<br />

aan het Fundie registratiesysteem. Boorgegevens<br />

kunnen via de Cloud rechtstreeks naar<br />

kantoor gezonden worden”, aldus Zwartjes.<br />

“Deze machine is voorzien van een Volvo Tier<br />

4 dieselmotor met een vermogen van 515 kW<br />

bij 1800 rpm, goed voor 700 pk.”<br />

‘Dankzij een uitgebreid<br />

onderdelenmagazijn<br />

en volledig uitgeruste<br />

servicewagens kan het<br />

bedrijf een perfecte<br />

service garanderen’<br />

Boren worden in eigen werkplaats vervaardigd.<br />

Een goed voorbeeld van een compacte en<br />

zeer efficiënte schroefinjectiepaalmachine is<br />

de LBT 1.4-SI. Een ideale oplossing op plaatsen<br />

waar weinig ruimte is. Wil Zwartjes: “Eigenlijk<br />

is deze machine gebouwd voor de verhuur,<br />

maar hij wordt heel veel verkocht. We<br />

produceren hem dan ook continu. De inzetbaarheid<br />

is fenomenaal goed. Denk bijvoorbeeld<br />

aan herstelwerkzaamheden aan funderingen<br />

in binnenstedelijk gebied. Je kunt deze<br />

machine gewoon in de kelder van een Amsterdams<br />

grachtenpand tegenkomen, want hij<br />

komt overal, mits hij langs de kabels en leidingen<br />

kan.”<br />

De ultrakleine schroefinjectiemachine wordt<br />

aangedreven door een hydraulisch powerpack<br />

en is standaard voorzien van een<br />

boormotor van 1.4 Tm, met een maximum<br />

toerental van 95. Er kunnen groutinjectiepalen<br />

geplaatst worden met een doorsnede<br />

tot 168 mm. “De machine is slechts 700 mm<br />

breed en kan op afstand bestuurd worden”,<br />

besluit Wil Zwartjes. ■<br />

Wil Zwartjes, verkoop en relatiebeheer bij LeBoTec.<br />

De betonpomp die LeBoTec leverde aan NederFund.<br />

79


BOUW OP DE ERVARING<br />

•Schroefinjectiepaal machines<br />

•Heimachines<br />

•Betonschroefpaal machines<br />

•Mini- vibropaalmachines<br />

•Verdringende boorpaal machines<br />

•Boorkasten tot 50 Tm<br />

•Hydraulische systemen<br />

•Importeur Obermann groutpompen<br />

LeBoTec Edisonstraat 47 | 6604 BT Wijchen<br />

<strong>02</strong>4-7111010 | info@lebotec.nl www.lebotec.nl<br />

BOORTECHNOLOGIE,<br />

ONTWIKKELING EN<br />

FABRICAGE<br />

Verticale en horizontale boren<br />

<strong>Grond</strong>verdringende boren<br />

Betonneerboren (CFA)<br />

Compleet systeem voor<br />

Secanspalen (VDW)<br />

Kelly boorsysteem<br />

Enkel en dubbele Soilmixing<br />

Hydraulische boormotoren en swivels<br />

Mini Heimachines<br />

STDS-JANTZ GmbH & Co. KG<br />

Röntgenstraße 44 D-57439 Attendorn<br />

www.stds.be vertegenwoordiger: Marnik Janssens<br />

Tel.: +32 (0) 4 78 - 74 82 60 marnik@stds.be<br />

Exclusief importeur BeNelux voor<br />

Tungsten carbide tools<br />

196401_12372_STDS_1-2.indd 1 27-05-19 09:35


GO GUIDELINE<br />

WAAL SOLUTIONS<br />

UR<strong>BE</strong>REIK<br />

TYPOGRAFIE<br />

PMS 803 C<br />

CMYK 0% - 6% - 91% - 0%<br />

RGB: 255 - 228 - 0<br />

PMS Dark Blue C<br />

CMYK: 100% - 86% - 14% - 2%<br />

RGB: 35 - 57 -128<br />

fonttype logo: Futura PT<br />

fonttype baseline: Futura PT<br />

elet!<br />

euze van het Pantone kleur is afhankelijk van welk soort papier u gebruikt. Bij Uncoated (ma<br />

er moet ook de Uncoated inkt voorzien worden. En bij coated papier (glanzend, gestreken),<br />

ed inkt. Anders kunnen onregelmatigheden in de gele en blauwe tint optreden.<br />

ATIEVE VERSIE<br />

GRIJSWAARDEN<br />

Voshol 6a - 9160 Lokeren<br />

Tel. +32 (0)9 340 55 00 - Fax +32 (0)9 340 55 18<br />

www.dewaal.eu


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Voor de verhoging van zeven bruggen over het Albertkanaal werd een beroep gedaan op diepfunderingsspecialist De Waal Solid Foundations.<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | De Waal Solid Foundations<br />

Diepfunderingsspecialist gaat<br />

geen uitdaging uit de weg<br />

De Vlaamse Waterweg nv werkt aan de bruggen over het Albertkanaal naarstig verder aan de verhoging<br />

van de vrije doorvaarhoogte tot 9,10 m, over de gehele lengte van het kanaal. Voor de verhoging van<br />

zeven bruggen die binnen de eerste cluster vallen, werd een beroep gedaan op diepfunderingsspecialist<br />

De Waal Solid Foundations. “Het ontwerp van de paalfundering loopt bij dergelijke projecten soms tegen<br />

de grenzen van de uitvoerbaarheid aan, maar dat schrikt onze mensen zeker niet af. Integendeel”, vertelt<br />

gedelegeerd bestuurder Olivier Rens.<br />

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen<br />

per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste<br />

waterweg in Vlaanderen. Vooral het<br />

containervervoer kende het voorbije decennium<br />

een steile opgang. De huidige beperking<br />

in doorvaarthoogte en -breedte onder de<br />

bruggen vormt echter een bottleneck voor<br />

de binnenscheepvaart. De verhoging van de<br />

bruggen over het Albertkanaal tot een vrije<br />

doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het moge-<br />

lijk om binnenschepen met vier lagen containers<br />

veilig en vlot te laten varen. De hogere<br />

doorvaarhoogte verhoogt het rendement van<br />

de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor<br />

een bijkomende boost voor de containervaart<br />

in het bijzonder.<br />

ZEVEN BRUGGEN<br />

Voor de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal,<br />

Stokrooie, Ham (Zwartenhoek), Eindhout,<br />

Geel-Stelen en Herentals – alle zeven onderdeel<br />

van cluster 1 – boog De Waal Solid<br />

Foundations zich over het volledige diepfunderingsverhaal.<br />

“Van bij het ontwerp van de<br />

diepfundering werd De Waal bij de projecten<br />

betrokken”, vertelt Olivier Rens. “We hebben<br />

het ontwerp technisch helpen vormgeven,<br />

bijgestaan waar nodig en de uitvoering in<br />

de praktijk afgetoetst aan het ontwerp. Vervolgens<br />

dimensioneerden we de paalfundering<br />

82


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

op basis van de aangrijpende lasten die met en<br />

via de brug, langs de fundering, naar de palen<br />

zullen komen. En uiteraard behoorde ook de<br />

effectieve uitvoering van de paalfundering tot<br />

ons takenpakket.”<br />

LOGISTIEKE UITDAGING<br />

De soms moeilijke bereikbaarheid van de<br />

landhoofden en oevers zorgden voor een logistieke<br />

uitdaging. Olivier Rens: “Het was een<br />

uitdaging om onze grootste machines, die<br />

uitvoeringstechnisch gezien nodig waren, op<br />

de juiste plaats en in positie te krijgen, met<br />

voldoende manoeuvreerruimte voor de uitvoering<br />

van de palen. Ook de juiste weg ernaartoe<br />

was soms een puzzel. Het leek soms<br />

wel het verhaal van de olifant in een porseleinkast.<br />

De bereikbaarheid is ook anders bij<br />

elke oever. De nodige transportvergunningen<br />

regelen om onze machines ter plaatse te krijgen,<br />

met respect voor de bestaande infrastructuur,<br />

was soms iets ingewikkelder dan<br />

we op voorhand gedacht hadden.”<br />

Toch slaagde De Waal Solid Foundations erin<br />

om de zeven projecten binnen de vooropgestelde<br />

planning af te werken. “Dankzij wederzijds<br />

respect tussen de opdrachtgever en De<br />

Waal, en het enthousiasme om probleemoplossend<br />

te denken, zijn we er telkens geraakt”,<br />

vertelt Olivier Rens.<br />

“Onze machines en ploegen zijn continu aan<br />

het werk en gaan van werf naar werf. Het was<br />

een interessante uitdaging om onze planning<br />

afgestemd te krijgen op de strikte planning<br />

die vanzelfsprekend moet aangehouden worden<br />

bij werken voor de Vlaamse Waterweg.<br />

Zeker wanneer bruggen en wegen tijdelijk afgesloten<br />

moeten worden.”<br />

De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om<br />

binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.<br />

'Het was een uitdaging om onze grootste<br />

machines, die uitvoeringstechnisch gezien nodig<br />

waren, op de juiste plaats en in positie te krijgen'<br />

ERVARING EN FLEXIBILITEIT<br />

Met de funderingswerken aan de bruggen<br />

over het Albertkanaal kon De Waal Solid<br />

Foundations al zijn troeven uitspelen. “Onze<br />

grote sterkte is de ervaring gekoppeld aan<br />

een klantgerichte flexibiliteit. Wij hebben<br />

voldoende capaciteit, kennis en ervaring om<br />

een technische uitdaging tot een gegarandeerd<br />

goed einde te brengen, zelfs binnen een strikt<br />

kader van de door de opdrachtgever gestelde<br />

eisen. Het ontwerp van de paalfundering<br />

loopt bij dergelijke projecten soms tegen<br />

de grenzen van de uitvoerbaarheid aan,<br />

maar dat schrikt onze mensen zeker niet<br />

af. Integendeel, het zorgt voor een extra<br />

drive om ervoor te zorgen dat we steeds,<br />

van ontwerp tot en met uitvoering, de klant<br />

als constructieve partner ten volle van<br />

dienst zijn in het realiseren van zijn project”,<br />

besluit Olivier Rens. ■<br />

De soms moeilijke bereikbaarheid van de landhoofden en oevers zorgden<br />

voor een logistieke uitdaging.<br />

“Onze machines en ploegen zijn continu aan het werk en<br />

gaan van werf naar werf.”<br />

83


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | STDS-Jantz<br />

Boortechnologie<br />

zonder grenzen<br />

Een ruim aanbod, oplossingen op maat, een focus op innovatie, een brede afzetmarkt en tonnen ervaring.<br />

Met deze vijf eigenschappen ben je al aardig op weg om een sterke positie in te nemen als fabrikant. Een<br />

positie die ook de Duitse fabrikant en leverancier van boortechnologie en mini boor- en heimachines<br />

STDS-Jantz wil handhaven.<br />

STDS-Jantz is een Duitse fabrikant, met een zusterfirma in Schotland<br />

genaamd N.U.B. Engineering. Al meer dan 35 jaar ontwikkelen deze<br />

bedrijven hoogwaardig boormateriaal, hydraulische boormotoren, accessoires<br />

voor verschillende soorten ondergronden en sinds enkele<br />

jaren ook complete machines. Sinds de aanwezigheid van een nieuw<br />

saleskantoor in Ternat kan de Duitse fabrikant de Benelux en de Franse<br />

markt in de toekomst nog beter bedienen.<br />

STDS-Jantz blinkt uit in een zeer ruim en gevarieerd aanbod in boorsystemen<br />

voor verschillende funderingstechnieken. Dat ondervond<br />

ook Mees bvba, gespecialiseerd in diepfunderingstechnieken. “Wij<br />

leerden STDS-Jantz kennen via Marnik”, vertelt zaakvoerder Jan Mees.<br />

“Als jong bedrijf in funderingstechnieken waren we op zoek naar een<br />

solide partner voor onderdelen. En die hebben we gevonden. Tot hiertoe<br />

kochten we bij STDS-Jantz een grondverdringend boorsysteem,<br />

een secanspaal boorsysteem en volle en holle avegaarboren die beiden<br />

te gebruiken zijn in combinatie met de geleverde losse boormotor<br />

voor aanbouw aan de graafmachine.”<br />

Marnik Janssens, vertegenwoordiger van de Benelux bij STDS-Jantz<br />

GRONDVERDRINGENDE BOREN<br />

Zowel een dubbelgrondverdringende boor met gladde schacht als een<br />

verdringende boor met schroefvormige schacht werden door Mees<br />

bvba aangekocht. “Bij beide systemen, allebei trillingvrij, wordt de<br />

grond zijdelings verdrongen door de conische boorkop”, verduidelijkt<br />

Marnik Janssens, vertegenwoordiger van de Benelux bij STDS-Jantz.<br />

“De onderzijde van de boorkop is gronddicht afgesloten met een verloren<br />

deksel of in sommige gevallen met een deurtje met scharnier. Indien<br />

wapening over de volledige paallengte nodig is, wordt deze in de holle<br />

boorbuis geplaatst voor het optrekken. Tijdens het optrekken wordt<br />

het boorgat continu gevuld met beton voor het vormen van de paal.”<br />

Secanspalenwand.<br />

VOLLE- EN HOLLE AVEGAARBOREN<br />

(MORTELSCHROEFPAAL)<br />

Naast de grondverdringende boren deed Mees bvba ook voor de<br />

aankoop van avegaarboren beroep op STDS-Jantz. Marnik Janssens:<br />

84


SPECIAL FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

GESLAAGDE PROJECTEN<br />

Mees bvba is erg tevreden over de materialen. “We hebben de boren<br />

al op verschillende werven ingezet en kunnen alleen maar positief<br />

zijn”, aldus Jan Mees. “Recent werd de avegaarboor nog ingezet op een<br />

werf in Mol, waar een appartementsgebouw wordt gebouwd. Hierbij<br />

werd de avegaarboor aan een rupskraan van 25 ton bevestigd. In Mol<br />

namen we ook de afbraak, het grondwerk, de secanspalenwand en de<br />

berlinerwand voor onze rekening genomen. In Puurs deed de grondverdringende<br />

boor dienst voor de bouw van een industriehal. Beide<br />

projecten zijn vlekkeloos verlopen. Een groot voordeel van de boormotor<br />

die we gebruiken is dat we zowel met de holle avegaarboor<br />

beton kunnen pompen als met een volle boor grond kunnen losboren<br />

voor bijvoorbeeld berlinerwanden.”<br />

PREMODRILL<br />

Historisch gezien is STDS-Jantz een fabrikant van boormaterieel, maar<br />

de laatste jaren produceert het Duitse bedrijf ook steeds nadrukkelijker<br />

machines. “We zijn begonnen met kleine boormachines voor de<br />

geotechniek, maar we evolueren nu in de richting die voor ons het<br />

belangrijkste is: funderingstechnieken. Dat is de sector van onze voornaamste<br />

klanten. We maken intussen mini boor- en heimachines onder<br />

de werknaam Premodrill”, besluit Marnik Janssens. ■<br />

Een grondverdringende boor met schroefvormige schacht.<br />

“De volle avegaarboren worden in principe gebruikt om voor en los<br />

te boren voor bijvoorbeeld het plaatsen van damplanken. Met de holle<br />

avegaarboren kan men mortelschroefpalen maken, een grondverwijderende<br />

betonpaal die op hoogte wordt afgewerkt en uitgevoerd wordt<br />

met een kopwapening. Bij de installatie van een mortelschroefpaal<br />

wordt een holle avegaar, die aan de onderzijde is afgedicht met een<br />

klep, rechtsom op de juiste diepte geschroefd. De lengte en diameter<br />

van de paal kunnen in het werk worden aangepast.”<br />

'We zijn begonnen met kleine<br />

boormachines voor de geotechniek,<br />

maar we evolueren nu in de richting<br />

die voor ons het belangrijkste is:<br />

funderingstechnieken'<br />

“Vervolgens wordt de holle avegaar volgepompt met beton en langzaam,<br />

zonder te draaien, omhoog getrokken”, gaat Marnik Janssens<br />

verder. “De ontstane paalschacht vult zich gelijkmatig met beton en de<br />

vrijkomende grond wordt afgevoerd. Vervolgens wordt de wapening<br />

aangebracht en wordt de paal op hoogte afgewerkt. STDS-Jantz maakt<br />

deze holle avegaarboren in vele diameters en lengtes en met boorkoppen<br />

voor verschillende ondergronden. Bij projecten waarbij trillingen<br />

en geluidsoverlast tot een minimum beperkt dienen te worden, is onze<br />

mortelschroefpaal een ideaal funderingssysteem.”<br />

Een dubbelgrondverdringende boor met gladde schacht.<br />

85


ADVERTORIAL<br />

Tekst en beeld | Michel Wijne<br />

Fundis Piling groeit uit tot dé<br />

allround funderingsspecialist voor<br />

kleine en middelgrote werven<br />

86


ADVERTORIAL<br />

Met veel oog voor professionaliteit zijn ze bij Fundis Piling dagelijks<br />

in de weer met het realiseren van degelijke en betrouwbare<br />

funderingen. Al heel wat bedrijven die kozen voor de persoonlijke<br />

no-nonsense aanpak van deze funderingsspecialist kunnen<br />

terugblikken op tal van geslaagde projecten.<br />

“We zijn zowel actief in Vlaanderen en Brussel<br />

als in Wallonië”, zegt algemeen directeur<br />

Dimitri Timbremont. “Als kmo zijn we niet<br />

zo heel groot, maar we kunnen veel toepassingen<br />

aan. Doordat we geen mastodont zijn<br />

en over eigen transportmiddelen beschikken,<br />

kunnen we heel flexibel inspelen op de<br />

wensen van onze klanten.” Fundis Piling is<br />

hét adres bij uitstek voor grondverdringende<br />

schroefpalen met cylinder- en met schroefvorm,<br />

CFA-palen, verbuisde avegaarpalen,<br />

heipalen, kokerpalen en valse putten. “Ook<br />

voor micropalen, die uitgevoerd kunnen<br />

worden met onze kleinere machines, kunnen<br />

bedrijven en particulieren bij ons terecht”,<br />

aldus Dimitri Timbremont. Naast paalfunderingen<br />

is Fundis Piling een topadres voor<br />

kwalitatieve bouwputten: secanspalen, tangenspalen,<br />

berliner- en damwanden, voorlopige<br />

of definitieve trekankers, vernagelde<br />

wanden en beschoeide sleuven, bij Fundis<br />

plaatsen ze het allemaal en dat met veel toewijding<br />

en passie voor het vak. “Zowel voor<br />

kleine als middelgrote (renovatie)projecten<br />

in de huizen-, appartements- en industriebouw<br />

zijn we een heel betrouwbare funderingspartner”,<br />

klinkt het.<br />

EIGEN STUDIEBUREAU<br />

Fundis Piling beschikt over een eigen studiebureau<br />

dat nauwkeurig elk project van a tot z<br />

opvolgt. “Onze eigen studiedienst wordt bemand<br />

door topingenieurs, die in samenwerking<br />

met de universiteit van Gent de laatste<br />

ontwikkelingen op het gebied van funderingstechniek<br />

tot in detail opvolgen”, zegt<br />

algemeen directeur Dimitri Timbremont.<br />

“We voeren zelf de studies uit voor onze<br />

paalfunderingen en beschoeiingswerken en<br />

ook voor de voorstudies van funderingsprojecten<br />

ben je bij ons aan het goede adres.<br />

Ten slotte kan je bij ons ook terecht voor<br />

sonore proeven op palen en druk- en trekproeven<br />

op palen, micropalen en trekankers.<br />

We voeren die zelf uit en werken indien nodig<br />

met externe partners.”<br />

Ook wat betreft veiligheid op de werf zetten<br />

ze bij Fundis steeds de puntjes op de i.<br />

Zo stelt de funderingsspecialist momenteel<br />

alles in het werk om een VCA- certificatie<br />

te behalen. Voor meer informatie over de<br />

verschillende producten van Fundis Piling<br />

kan je terecht op www.fundis.be. “Gedreven<br />

ingenieurs met interesse in een job bij<br />

een dynamische speler in de funderingsbranche<br />

mogen steeds een mailtje sturen naar<br />

martine@fundis.be”, besluit algemeen directeur<br />

Dimitri Timbremont enthousiast. ■<br />

Fundis piling BV<br />

Heirweg 103<br />

9270 Laarne<br />

T +32 (0)9 355 51 55<br />

E info@fundispiling.be<br />

W www.fundispiling.be<br />

Fundis Piling, een nieuwe naam met de<br />

bagage van een ervaren team, gericht<br />

op langetermijnrelaties met de klant.<br />

87


ZEEBRUGGE BASTENAKENKADE<br />

Tekst | Frie Van der Planken Beeld | Soetaert<br />

25 m lange vibropalen<br />

voor uitbreiding kaaimuur<br />

in Zeebrugse haven<br />

Als grootste autohaven ter wereld blijft de Zeebrugse haven volop inzetten op de groei van haar klanten.<br />

Om de uitbreiding van International Car Operators te ondersteunen, wordt de Bastenakenkade in het<br />

Zuidelijk Kanaaldok dan ook met 1 km verlengd. 910 vibropalen, elk met een lengte van 25,25 m, moeten<br />

de stabiliteit van de nieuwe kaaimuur helpen verzekeren.<br />

De leiderspositie van de autosector in Zeebrugge<br />

garanderen: met dat doel voor ogen<br />

wordt er op dit moment hard gewerkt aan<br />

de bouw van dat ene ontbrekende stuk kaaimuur<br />

in de achterhaven van Zeebrugge. De<br />

nieuwe kade telt 1071 m en zal de Bastenakenkade<br />

verbinden met de retourkaai aan het<br />

dokuiteinde, waar het hoofdkantoor van International<br />

Car Operators te vinden is. Met<br />

de verlenging van de Bastenakenkade komen<br />

er meer ligplaatsen voor schepen bij, alsook<br />

zo'n 30 ha aan opslagplaats voor auto's. In<br />

opdracht van hoofdaannemer <strong>BE</strong>SIX plaatst<br />

funderingsbedrijf Soetaert er op dit moment<br />

alvast twee rijen van telkens 455 vibropalen.<br />

'Met onze makelaar van 60 m kunnen we zelfs<br />

nog langere vibropalen uitvoeren'<br />

OMGEBOUWDE GIEKKRAAN<br />

Omwille van de op te nemen horizontale<br />

krachten gaan alle 910 vibropalen onder een<br />

hoek van 14 graden de grond in. Bovendien<br />

vereist een kaaimuurontwerp dat de paalfunderingen<br />

op grote diepte en doorheen weerstandbiedende<br />

lagen worden uitgevoerd. De<br />

palen hebben dan ook een lengte van 25,25 m.<br />

Erwin Dupont, afdelingshoofd paalfunderingen<br />

bij Soetaert: "Om de diepere aanzetpeilen<br />

te bereiken, moesten we zwaar heimaterieel<br />

inzetten. Daarom hebben we samen met onze<br />

technische dienst de Liebherr HS895-giekkraan<br />

uit ons materieelpark omgebouwd tot<br />

een funderingsmachine. Door er onze eigen<br />

vakwerkmakelaar en nog een paar noodzakelijke<br />

onderdelen aan te bevestigen, maakten<br />

we er een PD-stelling van."<br />

Enkele vibropalen op een rijtje, klaar om professioneel te worden afgehakt.<br />

88


ZEEBRUGGE BASTENAKENKADE<br />

De nieuwe funderingsmachine werd gebouwd op het depot in Oostende en<br />

nadien via het water naar Zeebrugge vervoerd.<br />

VERVOERD OVER WATER<br />

Om geen risico te lopen, bouwde en testte Soetaert de 'nieuwe' machine<br />

in het depot in Oostende, waarna ze via het water naar Zeebrugge<br />

vervoerd werd: "Dat heeft ons veel tijdwinst opgeleverd, aangezien we<br />

de machine niet uit elkaar moesten halen om de verschillende onderdelen<br />

apart te transporteren. Zo kwam de machine kant-en-klaar toe<br />

op de werf, wat er zeker toe heeft bijgedragen dat we na 2 weken al<br />

boven ons geplande rendement zaten."<br />

STAALTJE TEAMWORK<br />

Om de palen op diepte te heien maakt Soetaert gebruik van het IHC<br />

S90 hydroblok. Na het wapenen en betonneren worden de heibuizen<br />

gerecupereerd door middel van een ringvibrator. Daarnaast wordt op<br />

de werf ook een pile extractor voorzien, die in geval van nood de<br />

buis met 400 ton trekkracht kan recupereren. Tegen het einde van<br />

de zomervakantie zullen alle palen op hun plek staan, en kan Soetaert<br />

starten met het boren van zo'n 15 km aan strengenankers. Die zijn elk<br />

meer dan 50 m lang en worden geboord onder een hoek van 45 graden.<br />

"Gezien de uitzonderlijke diepte waarop we werken en de vereiste<br />

trekkrachten, is dit voor ons zeker een bijzonder project. Dat de bouw<br />

en de ingebruikname van de PD-stelling zo vlot verliepen, is te danken<br />

aan de goede samenwerking tussen onze technische dienst, ons eigen<br />

studiebureau en de arbeiders op de werf. Voor mij een opmerkelijk<br />

staaltje teamwork", zegt Dupont.<br />

PORTFOLIOWAARDIG PROJECT<br />

Sinds 2015 maakt Soetaert deel uit van Jan De Nul Group. Een troef<br />

bij dit soort projecten, vindt Dupont: "Deze opdracht toont mooi aan<br />

hoe we bij Soetaert en Jan De Nul alle technieken voor de bouw van<br />

een kaaimuur in huis hebben. Terwijl wij de funderingswerken voor<br />

onze rekening nemen, kan Jan De Nul instaan voor al het betonwerk.<br />

Daarnaast kunnen we met onze makelaar van 60 m zelfs nog langere<br />

vibropalen plaatsen. Dat biedt mogelijkheden voor andere projecten in<br />

binnen- en buitenland." ■<br />

Voor de paalfunderingen van de nieuwe kaaimuur in de achterhaven van<br />

Zeebrugge bouwde Soetaert een giekkraan om tot PD-stelling.<br />

89


Uw partners voor een<br />

duurzaam kwaliteitsvol wegenbeton<br />

Voorgeschreven in het Standaardbestek 250<br />

www.benor.be<br />

info@benor.be - <strong>02</strong> 511 65 95<br />

www.copro.eu<br />

Pantone kleuren<br />

Donker groen: 349<br />

Licht groen: 360<br />

info@copro.eu - <strong>02</strong> 468 00 95<br />

www.be-cert.be<br />

info@be-cert.be - <strong>02</strong> 234 67 60


Tekst en beeld | Topcon<br />

Efficiënte workflow in<br />

bouwprojecten van a tot z<br />

Verhelst Aannemingen is al vier generaties werkzaam in de bouwsector. Vijftien jaar geleden koos het<br />

bedrijf resoluut voor de toestellen en de service van Topcon. Intussen wordt de samenwerking steeds<br />

hechter en is Topcon aanwezig in de volledige Verhelst-workflow. We nemen je mee in de werkwijze van<br />

beide ondernemingen.<br />

Bij het begin van een opdracht start het Verhelst-team steeds met een<br />

grondige analyse van de plannen. Vervolgens controleren ze het terrein<br />

in real life en gaan de landmeters ter plaatse om de toestand van<br />

de bouwgrond onder de loep te nemen. Daarbij maken ze gebruik van<br />

een totaalstation, een gps of een hybridesysteem dat beide oplossingen<br />

combineert. Daarnaast gebruikt Verhelst zelfs drones om het terrein<br />

te verkennen. Ook de LN-100, een totaalstation met een laser<br />

die zich automatisch afstelt, wordt veelvuldig toegepast op verschillende<br />

werven van de firma Verhelst. Het opmeten van verschillende<br />

referentiepunten op het terrein gebeurt met een digitale waterpas.<br />

De landmeters voeren het plan van het studiebureau of van de architect<br />

in in een digitaal veldboek met een handige touchscreen. Zo<br />

kunnen ze met behulp van Bing Maps, een online kaartendienst van<br />

Microsoft, meteen zien waar op het terrein ze zich bevinden.<br />

DESIGN<br />

Na de uiterst nauwkeurige meetfase gaat Verhelst over tot het design.<br />

De gegevens van de Topconmeettoestellen dienen om het ontwerp<br />

te toetsen aan de realiteit. Daarmee kunnen 3D-gestuurde machines<br />

later aan de slag. Ook in deze fase – die hoofdzakelijk op het kantoor<br />

van Verhelst plaatsvindt – schiet Topcon te hulp om te begeleiden en<br />

te adviseren waar nodig en het ontwerp te finaliseren.<br />

De grenzen van de werken worden uitgezet met een totaalstation of met een gps.<br />

(Beeld: Verhelst Aannemingen)<br />

EXECUTION<br />

Wanneer het design op punt staat, begint de meest uitgebreide<br />

stap: de uitvoering van het ontwerp. Op dat moment zet het<br />

Verhelst-team verschillende zones uit op de werf en duiden ze aan<br />

waar er zich kabels en leidingen bevinden. Om schade te voorkomen,<br />

wordt hun exacte locatie ingegeven in de gps-gestuurde machines<br />

van Topcon. Na de voorbereidingsfase wordt het design<br />

doorgestuurd naar de gps-machines via Sitelink, een 3D-software<br />

van Topcon. Dat bespaart de landmeters heel wat uitzet- en opmeetwerk.<br />

Vervolgens zetten ze de grenzen van de werken uit met een totaalstation<br />

of met een gps en inspecteren ze het afgewerkt design op het<br />

terrein. Daarna worden alle verzamelde gegevens doorgestuurd naar<br />

Topcon via Sitelink en alle gegevens worden tevens op het as-builtplan<br />

geplaatst. Dat is het bouwplan zoals het er in de werkelijkheid uitziet,<br />

samengesteld uit gegevens die op het terrein zelf werden opgemeten.<br />

Vijftien jaar geleden koos Verhelst Aannemingen resoluut voor de toestellen en de<br />

service van Topcon. (Beeld: Verhelst Aannemingen)<br />

INSPECTION EN MAINTENANCE<br />

Wanneer de inspectie- en onderhoudsfase zijn aangebroken, controleren<br />

de landmeters van Verhelst alles nog eens tot op de millimeter<br />

nauwkeurig met een Topcon-totaalstation. Ten slotte worden alle asbuiltdata<br />

opgeleverd aan de bouwheer. ■<br />

91


Need protection?<br />

we’ve got you covered!<br />

COVERS<br />

+ 32 51 40 10 44<br />

covers@vermako.com<br />

<strong>BE</strong>LGIUM<br />

www.vermakocoversolutions.com<br />

Careelstraat 11A<br />

8700 TIELT<br />

www.GROMAK.<strong>BE</strong><br />

KEVIN@GROMAK.<strong>BE</strong><br />

+32 496 160 001


SECTORNIEUWS<br />

Lantis gunt Tractebel en Arcadis ontwerp voor<br />

tweede Tijsmanstunnel<br />

Onder de naam ElisAnt zullen Tractebel en Arcadis deze maand nog<br />

aan de slag gaan met de studies, het ontwerp, de begeleiding en het<br />

projectmanagement van de realisatie van de tweede Tijsmanstunnel.<br />

Rekening houdend met de strenge COVID-19 maatregelen verloopt de<br />

samenwerking met Lantis digitaal en beschikt het team over de nodige<br />

data, tools en expertise om vanop afstand te werken.<br />

De opdracht komt er omdat de huidige Tijsmanstunnel, een onderdeel<br />

van de R2 in het noorden van Antwerpen, zijn capaciteit heeft bereikt.<br />

De tunnel zorgt zowel voor een belangrijke verbinding op bovenlokaal<br />

en internationaal niveau als voor de ontsluiting van de lokale bedrijventerreinen<br />

en nabijgelegen woongebieden, maar kan deze functies met<br />

slechts 2x2 rijstroken onvoldoende vervullen. De vele weefbewegingen<br />

en verschillen in snelheid zorgen daarnaast voor onveilige situaties.<br />

Bovendien is een grondige renovatie van de tunnel nodig opdat hij<br />

opnieuw voldoet aan de voorschriften van de tunnelveiligheid. Voordat<br />

de tunnel gerenoveerd kan worden, dient er echter eerst een tweede<br />

verbinding aangelegd te worden. Alleen zo kan de verbinding tussen de<br />

beide oevers van het Kanaaldok gegarandeerd blijven.<br />

Nieuwe managing director voor Yanmar Compact<br />

Equipment EMEA<br />

Sinds 1 april mag Damiano Violi<br />

zich de nieuwe managing director<br />

van Yanmar Compact Equipment<br />

EMEA noemen. Daarmee volgt hij<br />

Giuliano Parodi op die na de succesvolle<br />

ontwikkeling van de Europese<br />

vestiging terugkeerde naar zijn rol<br />

als CEO van Yanmar Compact Equipment<br />

Co. Ltd.<br />

Met een ruimte ervaring in projectmanagement<br />

en in de functie van Industrial<br />

Control & Protection Operations<br />

Director bij Eaton en werkervaring bij<br />

bedrijven als Honeywell en Case New Holland, zal Violi binnen de divisie<br />

een belangrijke leidende rol spelen. “Het is een echte eer om Yanmar<br />

Compact Equipment EMEA, een merk dat synoniem staat voor kwaliteit,<br />

betrouwbaarheid en innovatie, te mogen vervoegen. In de afgelopen vier<br />

jaar heeft het bedrijf een sterk, getalenteerd team opgebouwd en een grote<br />

dynamiek gecreëerd. Dit harde werk heeft Yanmar in de perfecte positie<br />

gebracht om internationale expansie-ambities te verwezenlijken, met<br />

behoud van de kernwaarden van het bedrijf. Ik kijk ernaar uit om hierin een<br />

sturende rol te spelen”, zegt Violi over zijn aanstelling.<br />

Gratis toegang tot 360° beeldendatabank<br />

Vlaanderen<br />

Medewerkers van lokale en regionale overheden kunnen van 31 maart 2<strong>02</strong>0<br />

tot en met 30 juni 2<strong>02</strong>0 gratis gebruikmaken van de 360° beeldendatabank<br />

Vlaanderen, een databank vol panoramabeelden en 3D puntenwolken van<br />

alle berijdbare wegen in Vlaanderen. Hiermee willen IMAGE-V en Orbit GT<br />

Belgium ervoor zorgen dat de overheden ook tijdens de coronacrisis goed<br />

werk kunnen leveren, hetzij via de digitale weg. De data is beschikbaar via<br />

een online viewer en via gratis plugins voor onder andere QGIS, ArcGIS en<br />

AutoCAD. Hiermee kan men vlot telewerken en de openbare ruimte visualiseren,<br />

metingen uitvoeren en GIS bestanden aanmaken.<br />

Medewerkers van overheden die gratis toegang willen hebben tot de 360°<br />

beeldendatabank Vlaanderen, moeten zich registreren op de website van<br />

IMAGE-V. Om nieuwe gebruikers vlot op weg te helpen met de online<br />

viewer organiseert Orbit GT Belgium daarnaast gratis webinars voor beginners<br />

en gevorderde gebruikers.<br />

Primeur voor BAM Belgium<br />

BAM Belgium behaalde met haar entiteiten Kairos, Bam Contractors,<br />

BAM Galère en BAM Interbuild het BIM Stage 2 Kitemark voor projectontwikkeling,<br />

ontwerp, ontwerpmanagement en constructie volgens<br />

de ISO norm 19650-2. Daarmee is ze het eerste Belgische bouwbedrijf<br />

dat niet alleen de processen en de systemen aan de nieuwe norm heeft<br />

aangepast, maar die processen ook actief toepast op projecten.<br />

BIM Stage 2 is een proces om de samenwerking van BAM met opdrachtgevers<br />

en projectpartners te verbeteren door afspraken te maken over<br />

het beheren van projectinformatie ondersteund door digitale platformen.<br />

Hiervoor is het belangrijk dat ook de partijen waarmee BAM Belgium<br />

samenwerkt meebouwen en -denken aan dit proces. “Door samen met<br />

onze partners informatiemanagement te integreren, creëren we toegevoegde<br />

waarde voor onze opdrachtgevers, eindgebruikers, de samenleving<br />

en elkaar. Dit vergt een goede communicatie vanaf het eerste<br />

ontwerp tot aan de sloop van een project”, aldus Marisa Moens, Head of<br />

Digital Construction bij BAM Belgium.<br />

Kleinere CO 2<br />

-voetafdruk met CERO-bestrating<br />

Als fabrikant van prefabbetonoplossingen voor de publieke sector werkt<br />

STRADUS voortdurend aan oplossingen om de publieke ruimte op<br />

meerdere vlakken te verbeteren. Binnen haar gamma Street Care besteed<br />

STRADUS specifiek aandacht aan innovaties die bijdragen aan een duurzame<br />

toekomst en een beter leefklimaat. Met CERO-bestrating brengt de<br />

firma nu een oplossing waarvan de CO 2<br />

-voetafdruk tot 70 % lager ligt<br />

dan die van producten op basis van conventioneel beton. Opdrachtgevers<br />

en/of ontwerpers kunnen zo lokaal de uitstoot van CO 2<br />

doen dalen en<br />

hun steentje bijdragen aan een meer duurzame toekomst. CERO is een<br />

lijn van bestratingsproducten op basis van geopolymeer met een zeer<br />

lage CO 2<br />

-uitstoot: tot 70% lager dan die van standaardbetonproducten<br />

en zelfs 35% lager dan die van producten op basis van de huidige meer<br />

duurzame cementtypes.<br />

93


Ontdek alle fabrikanten van <strong>BE</strong>NOR-gecertificeerd stortklaar beton –<br />

partners voor al uw projecten in België<br />

www.fedbeton.be/nl/members<br />

SUSTAINABILITY<br />

COUNCIL<br />

CONCRETE<br />

Lombardstraat 42 B-1000 Brussel<br />

T +32 2 735 01 93 www.fedbeton.be<br />

<strong>Grond</strong>stoffen<br />

met aluminium laadbakken<br />

Zware materialen<br />

met stalen laadbakken<br />

Verontreinigde grond<br />

met afgezeilde laadbakken<br />

Asfalt<br />

met geïsoleerde laadbakken<br />

Slib<br />

met afgedichte laadbakken<br />

Ruw terrein transport<br />

met 4x4 trekkers


SECTORNIEUWS<br />

Volvo lanceert EC300E Hybrid<br />

Vaak zijn de beste ideeën het eenvoudigst. Volvo CE heeft dit ter harte<br />

genomen met zijn ingenieuze nieuwe EC300E Hybrid. Bij andere systemen<br />

wordt de energie die vrijkomt bij het draaien van de bovenwagen<br />

van de graafmachine opgevangen om de motor elektrisch te ondersteunen.<br />

De Volvo EC300E Hybrid graafmachine haalt energie uit de<br />

neerwaartse beweging van de giek en laadt daarmee de accumulatoren<br />

op die gebruikt worden om de hydraulische pomp aan te drijven.<br />

De krachtige en regelmatige neerwaartse bewegingen laden de 20 liter<br />

hydraulische accumulatoren op die vervolgens energie leveren aan de<br />

hydraulische hulpmotor. De bestuurbaarheid en prestaties zijn identiek<br />

aan die van de standaard EC300E, inclusief de mogelijkheid om gelijktijdig<br />

in ECO-modus en in Hybride-modus te werken.<br />

WELKOM IN ONS TEAM<br />

wij zoeken een<br />

ACCOUNTMANAGER <strong>BE</strong>LGIË<br />

die met onze prachtige, betonnen keer wanden<br />

de Belgische markt wil veroveren. Daarbij wordt<br />

u gesteund door ons ervaren verkoopteam.<br />

Wij voorzien onze klanten al 50 jaar van keerwanden,<br />

sinds vorig jaar vanuit onze moderne<br />

“state of the art” fabriek in Barneveld.<br />

Eerste mondiale BIM-norm voor <strong>BE</strong>SIX<br />

BSI Group, grondlegger van de meest toonaangevende normen, heeft<br />

<strong>BE</strong>SIX het ISO 19650-2:2018 certificaat toegekend, ‘s werelds eerste<br />

internationale norm voor Building Information Modelling (BIM). Bij de<br />

BIM-aanpak, die in de bouwsector onmisbaar is geworden, wordt er een<br />

virtueel model gemaakt van het op te trekken bouwwerk. Dit zorgt voor een<br />

aanzienlijke verbetering van het informatiebeheer tijdens de levenscyclus<br />

ervan, van het ontwerp en de bouw tot het gebruik en het onderhoud.<br />

Sinds 2010 is <strong>BE</strong>SIX een voorloper voor het gebruik van BIM, in het bijzonder<br />

voor grote projecten zoals wolkenkrabbers en complexe gebouwen, sluizen<br />

en haventerminals, weg- en spoorinfrastructuur, stadions en milieuprojecten.<br />

Het gaat om de Mohammed VI-toren in Marokko, de grootste afvalenergiecentrale<br />

ter wereld in de Verenigde Arabische Emiraten, het Al Janoub<br />

stadium in Qatar, het hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis in België en de<br />

Prinses Beatrixsluis, de grootste binnenvaartsluis van Nederland.<br />

Ligt uw passie bij het verkopen & adviseren aan<br />

zowel nieuwe als bestaande klanten waarbij u<br />

strategisch meedenkt bij het verder uitbouwen<br />

van onze merknaam?<br />

Dan maken wij graag kennis met u!<br />

Voor meer informatie gaat u naar onze website<br />

WERKENBIJBOSCH<strong>BE</strong>TON.COM<br />

of belt/appt u met Marieke Boltje, Hr-adviseur<br />

op +31-6121587<strong>02</strong>.<br />

Pour plus d’informations veuillez visiter notre site<br />

www.werkenbijboschbeton.com ou appeller/<br />

envoyer un text à Marieke Boltje, représentante<br />

R.H. sur +31-6121587<strong>02</strong><br />

Kristof Vandenbogaerde, BIM Manager: “De ISO-certificatie garandeert<br />

onze klanten dat <strong>BE</strong>SIX de werken uitvoert in overeenstemming met<br />

de meest veeleisende BIM-normen. In 2017 was <strong>BE</strong>SIX al een van de<br />

allereerste Europese bouwbedrijven die het BIM Level 2-certificaat heeft<br />

ontvangen, door te voldoen aan de criteria van de PAS 1192-2 norm. We<br />

zijn er erg trots op dat we op dit gebied voorop blijven lopen.”<br />

95


Alkern_b93xh277.indd 1 29/08/14 15:45<br />

00<strong>02</strong>03720<strong>02</strong> ALKERN VOR <strong>BE</strong>TON GROND/WEG/WATERBOUW (B).indd 1 15-04-20 12:44<br />

SECTORNIEUWS<br />

Belgian LindeCup uitgesteld naar 2<strong>02</strong>1<br />

Motrac, de exclusieve importeur en verdeler van Linde vorkheftrucks en<br />

magazijntrucks in België, heeft beslist om het nationaal kampioenschap<br />

voor heftruckchauffeurs dit jaar niet te organiseren en de feestelijke 10e<br />

editie naar juni 2<strong>02</strong>1 te verplaatsen.<br />

De Belgian LindeCup, het jaarlijks evenement waarop deelnemers strijden<br />

voor de titel van Beste Heftruckchauffeur van België, staat elk jaar in het<br />

teken van een maximale veiligheid. De gezondheid van alle deelnemers,<br />

bezoekers en organisatoren komt dan ook op de eerste plaats. Omdat er<br />

ook over de nabije toekomst onvoldoende zekerheid is, wil Motrac elk<br />

risico vermijden, ook al waren de eerste voorbereidingen reeds getroffen.<br />

buizen<br />

inspectieputten<br />

ontvangers en<br />

toezichtputten<br />

lijnvormige elementen<br />

straatstenen<br />

betontegels<br />

oeverversterkingselementen<br />

grasbetontegels<br />

betonblokken<br />

stapelblokken<br />

afstandhouders<br />

ALKERN VOR Beton NV<br />

Ieperseweg 112 • B-8800 Roeselare (Rumbeke)<br />

Tel.: 051 23 24 20 • Fax: 051 22 85 76 •<br />

www.alkern.be • info@alkern.be<br />

Nieuwe Hyundai maakt wereld van verschil<br />

Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) introduceert zijn<br />

nieuwe HX220AL. Met één van de eerste machines die voldoet aan<br />

de Stage V-uitstootnorm, presenteert Hyundai de nieuwe A-serie. Zijn<br />

aantrekkelijke nieuwe technologieën, het voordeel van het verbeterde<br />

brandstofrendement, de geavanceerde bedieningen en de uitgebreide<br />

ondersteuning voor een maximale inzetbaarheid, maakt van de nieuwe<br />

22-tons rupsbandgraafmachine een game changer. Met de introductie<br />

van de HX220AL begint een nieuw tijdperk. Uitgerust met een nieuw<br />

motorplatform (Stage V), een nieuw regelsysteem voor de hydrauliekstroom,<br />

verbeterde bedieningselementen met 2D/3D-machinegeleiding,<br />

de nieuwe veiligheidsfuncties en een verbeterde inzetbaarheid en<br />

productiviteit, zal deze 22-tons rupsbandgraafmachine zeker zijn sporen<br />

nalaten in de bouwmachinesector.<br />

Peter Sebold, productspecialist bij HCEE: “Met de HX220AL starten wij de<br />

introductie van de nieuwe A-serie – een reeks machines met intelligente<br />

functies, die volledig voldoen aan de vraag uit onze moderne samenleving<br />

naar intelligente en schone machines, die evengoed krachtig en<br />

optimaal productief zijn. En daarin ligt de kracht van Hyundai – sterke en<br />

onverwoestbare producten.”<br />

96


SECTORNIEUWS<br />

Mistvernevelaar voor verhoogde veiligheid<br />

Brokk, ‘s werelds toonaangevende fabrikant van op afstand bestuurbare slooprobots,<br />

heeft recentelijk de Brokk Atomized Water Mist gelanceerd. De gevaarlijkste<br />

stofdeeltjes zijn diegenen die je niet kan zien en daarom produceert de<br />

nieuwe stofonderdrukking van Brokk een vernevelde mist die de stofdeeltjes in<br />

de lucht effectief bindt en zodoende zorgt voor een maximale stofonderdrukking.<br />

Bovendien verdwijnt de mist met de luchtstroom in plaats van plassen<br />

te vormen en wordt zo een veiligere en schonere werkplek gecreëerd. De<br />

mistvernevelaar is beschikbaar voor alle Brokk slooprobots en biedt een ideale<br />

oplossing voor het bestrijden van schadelijk silicastof bij sloopwerken.<br />

stijgt tot een hoogte van 800 mm, waardoor de behoefte aan verlenging en<br />

inspanning voor de machinist aanzienlijk wordt verminderd, wat veel comfortabeler<br />

en productiever werken betekent.<br />

Elk model in de serie is gebouwd met een uitstekende ergonomie. De drievoudige<br />

zwevende vloer in het ruime bestuurderscompartiment dempt microtrillingen.<br />

De nieuwe generatie van het Maxius-stuurwiel absorbeert schokken,<br />

waardoor de arm minder snel vermoeid raakt en de machinist wordt beschermd<br />

tegen gewone verwondingen aan duim en pols.<br />

“Veiligheid staat altijd voorop bij Brokk; dit is waarom onze ingenieurs al<br />

gedurende meer dan 40 jaar machines, aanbouwdelen en technologieën<br />

ontwikkelen waarmee operators de meest gevaarlijke en complexe werken<br />

tot een goed einde weten te brengen”, aldus Martin Krupicka, president en<br />

CEO van de Brokk Group. “Silicastof bleef echter een probleem omdat het<br />

moeilijk te vatten is. Eerdere methoden voor stofonderdrukking droegen bij,<br />

maar we streven naar een betere oplossing die de veiligheid optimaliseerd<br />

zonder bijkomende zorgen.”<br />

Nieuwe Keestrack K6 rupsmobiele zeefmachine<br />

Roebben NV met vestigingen in Tongeren en Herstal is een gekend familiebedrijf<br />

in Limburg en ver daarbuiten en is sinds de jaren 70 gespecialiseerd<br />

in grondwerken en wegeniswerken voor publieke en privéprojecten. Tevens<br />

hebben ze een eigen betoncentrale, breekcentrale en recyclagecenter. Roebben<br />

onderscheidt zichzelf door de juiste kwalitatieve materialen aan te bieden en<br />

hun projecten met passie en expertise uit te voeren.<br />

Nieuwe modellen schaarheftrucks<br />

Mitsubishi Vorkheftrucks heeft zijn VELiA ES-serie orderverzamelaars uitgebreid<br />

tot acht trucks met de lancering van twee nieuwe modellen schaarheftrucks.<br />

De standaard schaarheftruck (OPB20N2X) wordt aangevuld met een platformtruck<br />

(OPB20N2XP) die tot 855 mm kan heffen, waardoor een verzamelhoogte<br />

van 2,5 meter mogelijk is. De serie staat al aan de top van zijn klasse op het<br />

gebied van energie-efficiëntie – 14 % minder dan de dichtstbijzijnde concurrent<br />

- en biedt nu een indrukwekkend scala aan opties, die vrijwel elke mogelijke<br />

grondpluk-situatie afdekken. Naast de nieuwe schaarliften is de VELiA ES<br />

verkrijgbaar in standaard- en platformliftconfiguraties (2 tot 2,5 ton elk) en<br />

in twee modellen met vorkheftruck, één met platformlift (1,2 ton elk). Beide<br />

modellen schaarliften kunnen twee europallets of drie rolcontainers tegelijk<br />

dragen, en tot vier rolcontainers met de optie van 2850 mm vorken. De vork<br />

Uit een gesprek met bedrijfsleider Eric Roebben bleek dat de nieuwe Keestrack<br />

K6 rupsmobiele zeefmachine voornamelijk ingezet wordt in hun recyclagepark<br />

voor het zeven van grond, bouwafval en steenslag. “Er is gekozen voor een<br />

Keestrack K6 met een aantal belangrijke opties”, klinkt het. “Zoals de extra<br />

lange hoofduitvoerband en de XXL voedingsbunker. Hierdoor zijn er minder<br />

bewegingen met de wiellader nodig. De grote Cat 966M wiellader met een<br />

laadbak van bijna 4,5m³ kan de bunker gemakkelijk voeden en door de grote<br />

stockpile van de zijbanden en de extra verlengde hoofd-afvoerband kan de K6<br />

maximaal presteren onder het toeziend oog van de wiellader-machinist die via<br />

de afstandsbediening de machine kan bedienen.”<br />

Verder is de zeefmachine uitgerust met werklichten, een centraal smeersysteem<br />

en een rubberen voedingsrem waardoor de zeefefficiëntie toeneemt, met name<br />

voor ronder materiaal groter dan 200 mm. De aanvoer wordt op deze manier<br />

beter verdeeld over het zeefdek.<br />

GRONDSTABILISATIE<br />

MET KALK OF CEMENT<br />

CLOET gebr. nv<br />

LICHTERVELDESTRAAT 15<br />

B-8470 PITTEM<br />

T 051 74 43 79 F 051 74 69 52 info@cloet.be www.cloet.be<br />

ADV CLOET 197bx61h NL.indd 1 10/04/17 16:36<br />

97


BRUGGE WEYLER PARKING<br />

Tekst | Niels Rouvrois / G. Smeyers Beeld | G. Smeyers<br />

Succesvolle (retour)bemaling<br />

bij bouw rotatieparking in Brugge<br />

In het centrum van Brugge wordt momenteel een nieuwe ondergrondse rotatieparking met 139<br />

plaatsen en 66 private garageboxen gebouwd. Het project, met Europroject en VDD Project<br />

Development als bouwheren, bestaat uit twee bouwlagen. Voor de bronbemalingswerken wordt een<br />

beroep gedaan op specialist G. Smeyers. “Intussen is de bemaling in werking gesteld en is de bouwput tot<br />

op diepte drooggezet”, vertelt René Lambrechts, zaakvoerder van G. Smeyers nv..<br />

De rotatieparking zal later door Interparking<br />

als een publieke parking worden uitgebaat. Een<br />

gedeelte van de parking wordt door VDD Development<br />

Project overgenomen als private<br />

parking voor hun toekomstig project Weylerkazerne.<br />

De realisatie van een ondergrondse<br />

parking met afmetingen ca 72 x 60 lm tot op<br />

een diepte van 7 m onder het bestaande maaiveld,<br />

midden in het historisch Centrum van<br />

Brugge, is niet evident. “De grondwaterstand<br />

in rust wordt op een geringe diepte aangetroffen<br />

(90 cm onder maaiveld ) en de ondergrond<br />

ter plaatse bevat een belangrijke zettingsgevoelige<br />

laag”, vertelt René Lambrechts van G.<br />

Smeyers. “Het droogzetten van een bouwput<br />

van dergelijke omvang tot op een diepte van<br />

7 m is dan ook niet zonder risico’s.”<br />

De Water Injection Unit van G. Smeyers.<br />

BIJKOMEND ONDERZOEK<br />

In een eerste fase werd door G. Smeyers<br />

op basis van de beschikbare gegevens, afgeleid<br />

uit ter plaatse uitgevoerde sonderingen,<br />

een eerste bemalingsstudie op basis van een<br />

3D-model uitgevoerd. René Lambrechts: “Al<br />

snel bleek dat de invloed van de bemaling op<br />

de omgeving te nadelig was en aanleiding zou<br />

geven tot ontoelaatbare zettingen indien gewerkt<br />

zou worden met een open bouwput.<br />

Er moesten dus bijkomende beschermende<br />

maatregelen worden uitgewerkt. In algemeen<br />

gemeen overleg werd beslist om bijkomend<br />

grondonderzoek uit te voeren bestaande uit 4<br />

verkenningsboringen tot op 14 m diepte met<br />

ontname van geroerde monsters en met uitvoering<br />

van doorlatendsheidsproeven op een<br />

diepte van 13 tot 14 m. Hierbij gingen we speciaal<br />

op zoek naar een mogelijks waterremmende<br />

laag.”<br />

Voor de bronbemalingswerken bij de bouw van een rotatieparking in het centrum van Brugge wordt een<br />

beroep gedaan op specialist G. Smeyers.<br />

Een nieuwe bemalingsstudie werd uitgevoerd<br />

in een tweede fase, ditmaal met een waterremmende<br />

wand met retourbemaling buiten<br />

98


BRUGGE WEYLER PARKING<br />

de bouwput. “De diepte van de wand werd<br />

dank zij het 3D-model geoptimaliseerd en bepaald<br />

op 16 m diepte onder maaiveld”, verduidelijkt<br />

René Lambrechts. “Op deze wijze<br />

kon er een retourbemaling geïnstalleerd worden<br />

vlak achter de waterremmende wand.<br />

De bouwput wordt drooggezet door een<br />

combinatie van verticale filters en vacuüm<br />

dieptebronnen binnen de bouwput in laag 3<br />

(goed gepakt zand met zandsteenbanken, watervoerend).<br />

Dit water wordt echter belucht<br />

tijdens het oppompen en is dus niet geschikt<br />

om te hervoeden via de retourputten. Eens<br />

de bouwput uitgegraven is tot op 7 m diepte<br />

moeten nog trekankers worden uitgevoerd<br />

vanaf de bodem van de bouwput, welke echter<br />

dieper reiken dan de onderkant van de<br />

waterremmende wand tot in laag 5 (goed gepakt<br />

zand met zandsteenbanken, watervoerend).<br />

Hierdoor was ook een spanningsbemaling<br />

in laag 5 nodig.”<br />

CONTINU GEMONITORD<br />

Het water van de spanningsbemaling kon<br />

zonder problemen onbelucht opgepompt<br />

worden en is prima geschikt om de retourputten<br />

te voeden. Op deze wijze kan de<br />

waterstand in laag 2 (klei afgewisseld met<br />

zandlaagjes, waterremmende laag) op peil<br />

gehouden worden waardoor geen zettingen<br />

zullen ontstaan in de nabije omgeving.<br />

René Lambrechts: “Ten slotte wordt in laag<br />

1 (leemhoudend zand, watervoerend) met<br />

‘De diepte van de wand werd dank zij het<br />

3D-model geoptimaliseerd en bepaald op<br />

16 m diepte onder maaiveld’<br />

een bemaling met korte vacüumfilters buiten<br />

de bouwput de waterstand zo laag mogelijk<br />

gehouden om de waterdruk op de soilmix<br />

wand te beperken. Het geheel wordt continu<br />

gemonitord met peilbuizen binnen en<br />

buiten de bouwput waarin divers zijn ingebouwd<br />

die de waterstand in de peilbuizen<br />

continue registreren. Deze gegevens kunnen<br />

online worden uitgelezen door alle betrokken<br />

partijen.”<br />

REFERENTIEPROJECT<br />

Op vraag van de klant werd de bemalingsvergunning<br />

door de diensten van G. Smeyers<br />

in het omgevingsloket ingevoerd waarbij<br />

de bemalingsstudie uiteraard een belangrijk<br />

onderdeel vormde. Tevens werd ook een lozingsvergunning<br />

aangevraagd bij Aquafin. “Intussen<br />

is de bemaling in werking gesteld en is<br />

de bouwput tot op diepte drooggezet. Met<br />

de voorziene bemaling wordt het bemalingspeil<br />

binnen de bouwput zonder problemen<br />

gehaald. Ook de retourbemaling functioneert<br />

zoals verwacht en de in werkelijkheid opgepompte<br />

debieten zijn zeer goed in overeenstemming<br />

met het geen op basis van onze<br />

bemalingsstudie werd verwacht. Het project<br />

Rotatieparking is voor de firma G. Smeyers<br />

een belangrijke referentie. De firma G. Smeyers<br />

heeft zeker een belangrijke bijdrage geleverd<br />

aan de realisatie van dit project, zowel in<br />

de fase van de vergunning als tijdens de realisatie”,<br />

besluit René Lambrechts. ■<br />

Met de voorziene bemaling wordt het bemalingspeil binnen de bouwput zonder problemen gehaald.<br />

Modeloutput.<br />

99


LICHTERVELDE OVERSTROMINGSGEBIEDEN<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Gemeente Lichtervelde<br />

De kracht van<br />

een hemelwaterplan<br />

Langere periodes van droogte in de zomer en veel intensere buien. De gevolgen van de<br />

klimaatverandering laten zich al enkele jaren stevig voelen. Netbeheerder Fluvius benadrukt het belang<br />

van een hemelwaterplan op maat en ondersteunt lokale besturen om hierop in te spelen. Dat gebeurde<br />

ook in het Lichtervelde, waar ze bij extreme weersomstandigheden na enkele doordachte ingrepen nu<br />

kunnen rekenen op drie gecontroleerde overstromingsgebieden.<br />

Het gecontroleerd overstromingsgebied op de Kasteelbeek in Lichtervelde.<br />

In het verleden werden waterlopen en grachten<br />

rechtgetrokken, ingebuisd, gedempt en<br />

overbouwd. Samen met de aanleg en uitbouw<br />

van een rioleringsstelsel, de stijgende urbanisatie<br />

en de schaalvergroting van de landbouw<br />

creëerde dit een situatie waarbij de stroomsnelheid<br />

en afvoerpieken van de waterlopen<br />

alsmaar stegen en de capaciteiten van de<br />

waterlopen en de buffermogelijkheden daalden.<br />

De oorspronkelijke waterlopen en het<br />

aanwezige rioleringsstelsel kunnen het water<br />

niet meer verwerken. Daarboven komt ook<br />

nog de huidige klimaatsverandering die zich<br />

meer en meer doorzet en een negatieve impact<br />

heeft of de waterhuishouding. Dit betekent<br />

dat er weer gestreefd moet worden naar<br />

‘Ruimte voor water’.<br />

Vandaag is ongeveer 15 % van het Vlaamse<br />

oppervlak verhard. Dit zorgt ervoor dat het<br />

regenwater niet kan insijpelen, grondwaterreserves<br />

niet worden aangevuld en het regenwater<br />

massaal richting rioleringen stroomt,<br />

wat kan leiden tot overstromingen. Een probleem<br />

waarmee ook Lichtervelde vaak mee<br />

te kampen krijgt. De gemeente is geregeld<br />

het slachtoffer van wateroverlast in het centrum,<br />

vooral te wijten aan de ligging afwaarts,<br />

de natuurlijke helling van het terrein en de<br />

alsmaar dichter bebouwde woonkern. Meer<br />

en meer water stroomt af naar het lager gelegen<br />

centrum en de aanwezige riolering was<br />

niet meer toereikend.<br />

100


LICHTERVELDE OVERSTROMINGSGEBIEDEN<br />

Aanleg van een overstortgracht op een waterloop die door het centrum van Lichtervelde loopt.<br />

HEMELWATERPLAN OP MAAT<br />

Met een hemelwaterplan op maat werd in<br />

Lichtervelde een ruimtelijke visie uitgewerkt<br />

om de economische, maatschappelijke en<br />

ecologische gevolgen van wateroverlast te<br />

beperken en het grondgebied robuust te maken<br />

voor de gevolgen van de klimaatsverandering.<br />

Een hemelwaterplan beantwoordt dan<br />

ook de vraag hoe vandaag en in de toekomst<br />

het water geborgen, geïnfiltreerd, gebruikt en<br />

afgevoerd kan worden. De opmaak van een<br />

hemelwaterplan kan in deze context aanzien<br />

worden als een instrument om een integrale<br />

ruimtelijke visie uit te werken. Een hemelwaterplan<br />

is een visie op hoe we willen omgaan<br />

met regenwater in de toekomst en de basis<br />

voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. In eerste<br />

instantie kijken we naar hergebruik, dan<br />

naar infiltratie, vervolgens naar buffering en<br />

ten slotte vertraagd afvoeren”, vertelt Katrien<br />

Vanhove, coördinator hemelwaterplannen<br />

bij Fluvius.<br />

'Een hemelwaterplan is een visie op hoe we<br />

willen omgaan met regenwater in de toekomst<br />

en de basis voor alle ruimtelijke ontwikkelingen'<br />

SENSE OF URGENCY<br />

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte, op<br />

6 februari, kwam Katrien Vanhove het belang<br />

van een hemelwaterplan toelichten. “Fluvius<br />

kijkt verder dan het inhoudelijke, er moet een<br />

duidelijk en gestructureerd plan achter zitten.<br />

Welke partners zijn nodig voor een specifiek<br />

grondgebied en hoe krijgen we de neuzen in<br />

dezelfde richting? Er moet een platform gecreëerd<br />

worden waarop rekening wordt gehouden<br />

met de belangen en de prioriteiten van<br />

alle betrokkenen. Er is een duidelijk sense of<br />

urgency en het klimaat heeft ons intussen genoeg<br />

waarschuwingen gegeven. Het is daarom<br />

cruciaal om op voorhand een visie te creëren,<br />

zodat de juiste dingen worden gedaan met de<br />

beschikbare middelen. Fluvius wil de gemeenten<br />

daar graag volop in ondersteunen.”<br />

Tegen 2030 wil het bestuur van Lichtervelde<br />

alle actiepunten uit het hemelwaterplan<br />

gerealiseerd hebben. “Er lopen drie waterlopen<br />

naar ons centrum”, vertelt Jos Goethals,<br />

schepen van openbare werken in Lichtervelde.<br />

“De eerste is reeds afgekoppeld en<br />

wordt omgeleid via de Ringbeek. De tweede<br />

waterloop is voorzien van een gecontroleerd<br />

overstromingsgebied en de derde, de<br />

sterkste, kan sinds kort teren op twee bufferbekkens.<br />

Ons hemelplan bewijst dat je<br />

door de kennis en krachten van verschillende<br />

partijen te bundelen, kan komen tot een<br />

doordacht hemelwaterplan, met soms verrassende<br />

ideeën. De komende jaren wordt<br />

het plan verder tot uitvoering gebracht, met<br />

onder andere heel wat acties voor de zowel<br />

de gemeente, de ontwikkelaars als de burgers<br />

van Lichtervelde.” ■<br />

101


ouwlift<br />

huren?<br />

Vertrouw op<br />

het blauw Van<br />

Euro Rent verhuurt al meer dan 40 jaar machines aan de<br />

bouw- en industriële wereld. Ons breed gamma aan liften om<br />

materialen en personen vlot en veilig te transporteren, zorgt<br />

ervoor dat u steeds de juiste machine kan inzetten.<br />

Onze specialisten bezoeken gratis uw werf om samen met u het<br />

verticaal transport van materialen en personen te optima liseren.<br />

Onze all-in formule omvat het transport, de (de)montage, de<br />

keuring door Vinçotte en het onderhoud.<br />

Aarzel niet om ons te contacteren voor een werfbezoek of een<br />

offerte.<br />

DEURNE · siNt-Niklaas | eurorent.be


BOUWMAT<br />

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES<br />

ZIJDELINGSE TRILBLOK<br />

Verticaal Transport<br />

VEILIG EN GEZOND <strong>BE</strong>STRATEN<br />

Geïntegreerd laadvermogenbeheer


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Lecarbo<br />

Het beste is zojuist<br />

beter geworden<br />

Ziet u het voor zich, zo'n grote bulldozer bij werken aan een smalle (land)weg, fietspad, inrit ...? Daarom<br />

heeft Lecarbo uit Geluveld steeds meer succes met de compacte bulldozers van Case. De veelgevraagde<br />

L-versie wordt nu vervangen door de geactualiseerde 650M met Tier 4 motor. Case zelf is er duidelijk<br />

over: "Het beste is zojuist beter geworden.”<br />

Wat zo aantrekkelijk is aan de M-serie dozers van Case? Zaakvoerder<br />

Dimitri Carbon van Lecarbo geeft een duidelijk antwoord: "Ze zijn<br />

sterk en tegelijk compact. Met hun breedte over de rups van slechts<br />

1,8 m geef ik ze een duwblad van 2 m. Dat verklaart grotendeels waarom<br />

er zoveel vraag naar is. Vooral in de wegenis en bij bestratingsbedrijven<br />

is hij door die compactheid populair. Want hij is ook gemakkelijk<br />

te vervoeren en kan nagenoeg overal worden ingezet."<br />

Die compactheid was al een voordeel bij de 650L en vanaf nu dus ook<br />

van opvolger 650M. Dimitri verwacht dan ook, dat door de toegevoegde<br />

waarde van de verbeteringen, de 650M minstens zo populair<br />

zal worden als de nog altijd verkrijgbare voorganger.<br />

Hij heeft inmiddels de eerste nieuwe mini bulldozer 650M voor een<br />

klant op maat opgebouwd. Omdat Case de M-serie (nog) niet in<br />

Europa levert, heeft hij de machine uit de Verenigde Staten laten<br />

overkomen. Meedenken met de klant is sowieso een sterk punt van<br />

Lecarbo. Standaardmachines zijn op vele manieren aan te passen en<br />

uit te breiden. Denk maar aan laser, LPS, GPS-systeem, hydraulische<br />

zijdeuren, camera, dieselvulpomp, extra werklichten ... Ook dat is<br />

optimale klantenservice.<br />

KRACHTIGER MOTOR<br />

Belangrijk verschil tussen de populaire 650L en de nieuwe 650M is de<br />

Tier 4 Final FPT-motor met Diesel Oxidation Catalyst (DOC) technologie<br />

en 50 kW (68 pk) aan motorvermogen. Het koelpakket is aangepast<br />

om de temperatuur van motor en hydraulisch systeem in optimaal<br />

bereik te houden. Vergeleken met de voorganger heeft de 650M nu een<br />

grotere trekkracht bij nagenoeg gelijkblijvende afmetingen. Hij heeft<br />

ook een verbeterd onderstel, vrijloopwiel, tandwielen, rollen en SALT<br />

HD-rupsbanden voor een langere levensduur. Zowel het rupsframe als<br />

het hoofdframe is versterkt.<br />

De nieuwe krachtige minibulldozer Case 650M in actie.<br />

104 |


De bulldozers in de M-serie gebruiken een hydrostatisch aandrijfsysteem.<br />

Het lastbeheersysteem verlaagt automatisch de rijsnelheid (groter<br />

koppel) naarmate de belasting op het blad toeneemt. Bij lichtere<br />

lasten wordt juist de rijsnelheid (lager koppel) verhoogd.<br />

VER<strong>BE</strong>TERDE CABINE<br />

In de cabine van de Case 650M is nu zowel de stuur- als de shuttlegevoeligheid<br />

in te stellen op soepele, matige of agressieve modi. Hierdoor<br />

is de machine goed aan te passen aan individuele voorkeuren<br />

of grondomstandigheden. De machine heeft een "voorwaarts gericht"<br />

ontwerp, met een standaard ROPS-overkapping en een optionele<br />

ROPS-cabine. Die heeft glazen deuren van vloer tot plafond, met rechte<br />

panelen voor beter zicht op het blad. De schuine kap en stoelpositie<br />

zijn gericht op het vergroten van het zicht op de grond voor de machine.<br />

Een optionele gesloten en onder druk staande cabine helpt stof<br />

en puin uit de werkomgeving te houden.<br />

Ook belangrijk voor machinisten die lange dagen maken, is het verminderde<br />

trillingsniveau in vergelijking met de voorgangers. Dit is bereikt<br />

door het anders afstellen van de cabinesteunen. Tegelijkertijd is het<br />

geluidsniveaus in de cabine verlaagd tot 73 dB (A). ■<br />

Het oplassen van blokken op de rups is een andere veelgevraagde tak van sport<br />

voor Lecarbo.<br />

<strong>BE</strong>GIN JULI: LECARBO DEMO DAYS<br />

Lecarbo maakt zelf duwbladen opmaat voor deze smalle bulldozer en levert naar<br />

wens een laser, LPS of GPS-systeem.<br />

We kennen Lecarbo als verdeler van bekende merken:<br />

Case, Takeuchi, Doosan, Giant, Eurograb, Indeco … Het<br />

bedrijf is ook gekend van tweedehandsmachines en een<br />

uitgebreid verhuurgamma. Misschien iets minder gekend,<br />

maar erg handig, is de afdeling metaalconstructies, waar<br />

Dimitri een praktisch antwoord geeft op klantvragen<br />

naar kilverborden, extra contragewichten, brandstoftanks<br />

of een houtkliever, hark, veegborstel, armverlenging bij<br />

graafmachines enzovoort. Om dat alles te zien en waar<br />

nodig zelf uit te testen, staan voor zaterdag 4 en zondag 5<br />

juli de vrij toegankelijke Lecarbo Demo Days op de agenda.<br />

Ze worden niet gehouden op de huidige locatie aan de<br />

Kasteelstraat, maar op de toekomstige nieuwe locatie op<br />

Industrie De Polderhoek te Geluveld.<br />

| 105


Verkoop – Herstel en Verhuur<br />

www.lecarbo.be<br />

Lecarbo BVBA<br />

Kasteelstraat 2<br />

8980 Geluveld<br />

T verhuur - administratie 0479 52 62 67<br />

T verkoop - service 0478 54 44 35<br />

E info@lecarbo.be<br />

... SPECIAL EQUIPMENT TOOLS (Trilblokken, frezen, palenkrakers, scharen, etc.)<br />

... GRONDVERZET (Grotere machines tot 40 ton)<br />

... VERDICHTING (Breedste aanbod van de markt)<br />

... VACUUMUNITS (Voor beton, glas, dak- en wandpanelen)<br />

De Block Verhuur BV - Brandstraat 21, 9610 Lokeren - 09/361 10 00 - info@deblockverhuur.be - www.deblockverhuur.be


Tekst | Pieter de Mos Beeld | De Block<br />

Te huur: een unieke zijdelingse primeur<br />

Bij De Block Verhuur in Lokeren is sinds kort een unieke primeur te huur: het Movax Side Grip trilblok.<br />

Het inbrengen van damwanden, H-profielen en dergelijke hoeft niet langer helemaal van bovenaf, maar<br />

kan voortaan gewoon van de zijkant. Dat maakt werken bij een beperkte hoogte niet alleen een stuk<br />

gemakkelijker, er wordt ook flink op kosten bespaard.<br />

Het Movax Side Grip trilblok is met zijn 400<br />

kN trilkracht meteen het zwaarste model<br />

in het gamma trilblokken van De Block. Het<br />

bijzondere aan de SG-40N is dat, in tegenstelling<br />

tot de conventionele trilblokken, de<br />

damplanken of H-profielen langs de zijkant<br />

worden vastgenomen en zo in- of uitgetrild.<br />

Wie denkt dat dit minder goed werkt dan<br />

bij het conventionele van bovenaf intrillen,<br />

is mis: halverwege het profiel trillen met<br />

de Side Grip geeft een efficiëntere trillingsoverdracht,<br />

waardoor het profiel sneller en<br />

nauwkeuriger is in te brengen.<br />

KOSTEN<strong>BE</strong>SPAREND<br />

Vanaf de zijkant werken heeft een groot<br />

voordeel. Voor aannemers die regelmatig<br />

werken onder bruggen, viaducten, zelfs in<br />

tunnels en niet te vergeten op het spoor, is<br />

het 1.600 kg wegende Movax Side Grip trilblok<br />

een prima oplossing. Het scheelt echt<br />

vele meters in hoogte door vanaf de zijkant<br />

te werken. Interessant is het kostenaspect<br />

van deze ‘zijdelings’ aanpak. Het blijkt veel<br />

efficiënter wanneer de machinist zonder<br />

Bij De Block Verhuur in Lokeren is sinds kort een unieke primeur te huur: het Movax Side Grip trilblok.<br />

extra hulpmiddelen of mankracht de klaarliggende<br />

profielen kan vastnemen en positioneren.<br />

Bovendien kan bij lange profielen<br />

worden gewerkt met een lichtere graafmachine<br />

met kortere giek. Pas wanneer het in<br />

te brengen profiel grotendeels de grond is<br />

ingebracht, wordt het Movax Side Grip trilblok<br />

van de zijkant naar de bovenkant verplaatst.<br />

Het laatste stuk wordt dus op de<br />

conventionele manier gedaan: met de klem<br />

aan de onderkant van het blok.<br />

Het Movax Side Grip trilblok is met zijn 400 kN trilkracht meteen het zwaarste model in het gamma<br />

trilblokken van De Block.<br />

SPECIFICATIES<br />

De Movax SG-40N wordt volledig hydraulisch<br />

aangedreven door het hamercircuit van<br />

een 21-29 tons graafmachine. Koppeling gebeurt<br />

met een snelwissel CW40. De elektronische<br />

sturing met bijhorende joysticks<br />

en controlescherm zorgt voor de draai-,<br />

kantel-, grijp- en trilbedieningen. Het trilblok<br />

is geschikt voor H-Profielen vanaf H180 en<br />

damplanken van 400-1200 mm. ■<br />

107


Internationale<br />

vakbeurs voor<br />

mobiele werkplatforms<br />

NIEUWE DATUM!<br />

8 - 9 - 1 0<br />

SEPTEM<strong>BE</strong>R<br />

Terug naar waar het begon:<br />

10e editie vindt plaats in MECC Maastricht<br />

Maastricht<br />

REGISTREER ONLINE VOOR GRATIS TOEGANG<br />

Bezoek apexshow.com en klik<br />

on ‘PRE-REGISTER AS A VISITOR’<br />

Sponsor:<br />

Ondersteund door:


Nieuw bij Knikmops is het lasergestuurd levelerbord dat zichzelf automatisch op de juiste hoogte houdt.<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Gebr. Geens<br />

Levelen zal nooit<br />

meer hetzelfde zijn<br />

Bij Niels de Block Verhuur in Lokeren is een bijzondere machine afgeleverd: een knikmops met een<br />

lasergestuurd levelerbord dat zichzelf automatisch op de juiste hoogte houdt. Het is de eerste die als<br />

verhuurmachine wordt ingezet, zodat iedereen er kennis mee kan maken. Bereidt u voor, want levelen zal<br />

nooit meer hetzelfde zijn.<br />

Productspecialist Bert Geens van Knikmops-fabrikant Gebr. Geens uit<br />

Hoogstraten heeft zelf al de nodige ervaring opgedaan met het lasergestuurde<br />

levelen. Hij wil niet anders meer, zo gemakkelijk werkt het.<br />

Vooruit of achteruit levelen, het gaat bijna vanzelf: “Om van richting<br />

te veranderen volstaat het omzetten van een schakelaar. In de praktijk<br />

werkt dat heel efficiënt wanneer je bijvoorbeeld strak langs bordures<br />

– betonnen randbalken - wil werken bij het afwerken van een oprit.”<br />

Er is al een ervaren klant die met het lasergestuurde levelerbord op<br />

een dag probleemloos zo'n 1.000 m² kan voorbereiden, zo weet Bert<br />

als actueel nieuwsfeitje te melden. Ook Niels de Block vindt het een<br />

interessante ontwikkeling. Het is weliswaar één van de kleinste machines<br />

in zijn uitgebreide verhuurgamma, maar daardoor extra handig bij<br />

het afwerken van paden en dergelijke.<br />

WAT ER ANDERS IS<br />

Wat is er nu zo anders dan we gewend zijn? Wel, om te beginnen werkt<br />

het lasergestuurd levelen een stuk efficiënter, met de kanttekening dat<br />

we nu nog praten over een 2D-systeem. Het zal uiteindelijk mogelijk<br />

zijn om in 3D nagenoeg volledig geautomatiseerd te levelen. ›<br />

| 109


RDS & Golstein<br />

On board wegen<br />

Pesage embarqué<br />

ORLACO<br />

Zichtoplossingen<br />

Solutions de visibilité<br />

GKD<br />

Detectiesystemen<br />

Systèmes de détection<br />

electronics<br />

RDS Electronics bvba • sprl<br />

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - <strong>BE</strong>-8530 Harelbeke<br />

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be<br />

Stalen rijplaten 5.000x1.000x10mm 5.000x1.500x10 of 15mm<br />

Kunststof rijplaten Diverse afmetingen en uitvoeringen<br />

Dragline schotten Lengtes van 5.000 tot 7.000mm Diktes van 70 tot 200mm


Naamloos-2 1 23-03-20 15:39<br />

Kunt u zich voorstellen welke tijdwinst (en uiteraard kostenbesparing)<br />

daarmee te realiseren valt?<br />

Normaliter grijpen we voor het uitvlakken van grondstukken voor paden<br />

en opritten naar de handmatig bediende afstrijkbalk of kiezen we<br />

voor een eenvoudig grondegalisatieframe. Steeds vaker zien we echter<br />

ook dat er een extra brede bak op de graafmachine worden gezet. De<br />

echt vooruitstrevende bedrijven hebben inmiddels een lasergestuurde<br />

Geco-leveler aangeschaft. Het is een halfautomatische oplossing, maar<br />

al een hele stap in de goed richting.<br />

TIJD IS OOK HIER GELD<br />

De Geco-leveler wordt aan de machine gehangen met behulp van een<br />

snelkoppelsysteem. Vervolgens vergen installatie en de bediening via<br />

laser nog het nodige handwerk en dat kost gewoon tijd, terwijl het<br />

levelen zelf weliswaar een stuk vlotter gaat, maar het nog niet echt<br />

nauwkeurig gebeurt. En ook dat kost weer extra tijd en dus ook geld.<br />

Wat zou het mooi zijn als de machine het niveleringsproces zelf zou<br />

controleren en aansturen. Dat nu is de kracht van het eind vorig jaar<br />

als prototype gepresenteerde lasergestuurde levelerbord waarmee de<br />

Knikmops kan worden uitgerust. Bert Geens: “De eerste goedwerkende<br />

versies zijn in gebruik genomen, maar daarmee is ons werk nog<br />

niet klaar. We kijken voortdurend of er verbeteringen nodig en mogelijk<br />

zijn.”<br />

'We kijken voortdurend<br />

of er verbeteringen<br />

nodig en mogelijk zijn'<br />

Een enkele schakelaar volstaan om de machine naar voren of naar achteren te<br />

laten levelen.<br />

Bert Geens ziet namelijk nog veel meer voordelen in de nieuwe opbouwwijze:<br />

de ontvangers zijn immers ook op andere hulpstukken te<br />

monteren, zodat de elektronisch aangestuurde Knikmops ook bij andere<br />

aanbouwdelen gebruik kan maken van de laseraansturing. "Andere<br />

aanbouwdelen die we kunnen aanbouwen en bedienen met de<br />

niveleermachine zijn voorbereiding voor banden/borduren of snoeischaren”,<br />

klinkt het.<br />

HOE HET WERKT<br />

Bij het lasergestuurd levelen werkt het levelerbord nauw samen met<br />

een elektronisch gestuurde Knikmops. Anders gezegd: de machine<br />

neemt de volledige sturing over van de machinist. Waar normaliter de<br />

ontvangers op het levelerbord rechtstreeks hun signalen doorgeven<br />

aan het bord, loopt dat circuit nu via de machine. Daarvoor is het ventielenbord,<br />

dat normaliter in het levelerbord zit, overgeplaatst naar de<br />

elektronisch aangestuurde Knikmops.<br />

Die overplaatsing maakt het mogelijk om het levelerbord grotendeels<br />

automatisch zijn werk te laten doen, zonder verdere acties van de machinist.<br />

Via het ventielenbord worden de hef- en tiltcilinder(s) op de<br />

arm aangestuurd, waardoor die geheel zelfstandig het levelerbord op<br />

en neer laten bewegen in relatie tot de ondergrond. Doordat de elektronisch<br />

aangestuurde Knikmops via een schakelaar snel naar voor en<br />

achteren kan rijden, valt er ook daardoor een stuk sneller en efficiënter<br />

mee te werken. ■<br />

| 111


Tekst | Pieter de Mos Beeld | ABM<br />

Hulp te over voor veilig<br />

en gezond bestraten<br />

Gezond en veilig werken staat hoog in het vaandel bij Alle Bouw Machines (ABM) uit Londerzeel. Dat<br />

wordt weerspiegeld in het brede aanbod machines. Die helpen de vakman om zijn werk sneller, schoner<br />

en veiliger uit te voeren en dat komt ieders gezondheid ten goede. We nemen als voorbeeld de vloerder.<br />

Longproblemen door stof, uitlaatgassen en brandstofdampen. Oorsuizen<br />

en doofheid door lange dagen vol geluidsoverlast en de onvermijdelijke<br />

rugklachten door het vele zware tillen. Het was voor onze ouders<br />

de normaalste zaak van de wereld, maar vandaag de dag is het not done.<br />

Er zijn tegenwoordig volop slimme hulpmiddelen om bij het bestraten<br />

van het terras of de oprit gezond weer huiswaarts te keren. Vraag dat<br />

maar aan ABM. Van de ruim 80 merken die deze specialist voert, zijn er<br />

steeds meer die het hoofdaccent leggen op veilig en gezond. iQ Power<br />

Tools komt zelfs met een grote primeur: stofvrij droog steenzagen.<br />

STOFVRIJ ZAGEN<br />

Niet alleen ontbreken de stofwolken bij het zagen van betonnen boordstenen<br />

en vloertegels, er zijn ook geen natte stenen meer door de<br />

waterkoeling. We gaan iets bijzonders meemaken wanneer ABM dit<br />

voorjaar de unieke zaagmachines van iQ Power Tools introduceert.<br />

De op accu werkende vacuümheffer Hamevac VTH-250-A kan tot 250 kg tillen,<br />

heeft geen gedoe met kabels en is emissievrij.<br />

Niet alleen buiten, maar ook binnen kunnen we straks steenachtige<br />

materialen zagen. Het Noord-Amerikaanse iQ Power Tools ontwikkelde<br />

daarvoor een uniek, geheel in de machine ingebouwd stofopvangsysteem.<br />

Daarmee wordt tijdens het zagen 99,5 % van het ongezonde<br />

(kwarts)stof opgevangen.<br />

ABM haalt een drietal modellen naar België: de iQ360XR, een door de<br />

transportkar gemakkelijk te verplaatsen zaagmachine voor beton en<br />

metselwerk, met hoge en lage zaagstand, roltafel en steenzaagblad van<br />

355 mm. De iets grotere iQMS362 is een 420 mm dry cut metselwerkzaag<br />

op verrijdbaar frame. Het Q-Drive zaagblad snijdt zo’n 40 % sneller<br />

dan vergelijkbare machines. Tot slot presenteert ABM de iQTS244,<br />

de stofvrije droogzaag voor tegelzetter en vloerenlegger. Hij heeft een<br />

grote zaagtafel en maakt eveneens gebruik van de door iQ Power Tools<br />

ontwikkelde Cool Cut technologie.<br />

De Shifta transportbanden worden door ABM exclusief geïmporteerd en via het<br />

eigen dealernetwerk in de Belux verdeeld.<br />

PIJNLOOS VERPLAATSEN<br />

Stof is één ding, zwaar tillen en motorlawaai zijn een ander pijnmoment<br />

voor zowel de vakman als de omgeving. Die wil graag rugklachten<br />

vermijden en rustiger werken zonder motorlawaai. Vandaar dat<br />

de Hamevac tegelheffers van vacuüm gebruik maken en soms zelfs op<br />

accu werken, zoals de VTH-250-A. Die kan tot 250 kg tillen, heeft geen<br />

gedoe met kabels en is emissievrij. Hij kan evenals de VTH-150-BL<br />

(tillen tot 200 kg) manueel of met hulpmiddel (via hijsoog) worden gebruikt.<br />

Voor het echt zware werk zijn er vacuümunits die tot 3.000 kg<br />

heffen. We zien ze aan de arm van een graafmachine of op de vorken<br />

van een heftruck. Daarbij biedt Hamevac zelfs opzetstukken om meer-<br />

112


Met de iQMS362 metselwerkzaag en unieke stofopvangsysteem kan ook binnen worden gezaagd.<br />

dere tegels in één keer te (ver)plaatsen. Het mag duidelijk zijn, dat deze<br />

aanpak een stuk veiliger en gezonder is dan manueel tillen en heffen.<br />

'De vakman wil graag<br />

rugklachten vermijden'<br />

TRANSPORTGEMAK<br />

Dat veiliger en gezonder geldt evenzeer voor de elektrisch aangedreven<br />

(mini)dumpers van Alitrak. Deze Matexpo-primeurs werken emissievrij,<br />

dus zonder stinkende uitlaatgassen, op een 12 volts accusysteem<br />

dat een 24 of 48 volts elektrische motor voedt. Ze hebben laadvermogens<br />

van 300 tot 500 kg. Daar kun je met de gewone kruiwagen niet<br />

tegenop. Gelukkig maar, want dat scheelt een hoop rugklachten. Als<br />

alternatief en/of aanvulling zijn er de Shifta transportbanden van Mace<br />

Industries. Ze worden door ABM exclusief geïmporteerd en via het eigen<br />

dealernetwerk in de Belux verdeeld. Ze zijn er in twee breedtes en<br />

drie lengtes. De robuuste chevron-band, de verplaatsbare hopper en<br />

hun krachtige motor zorgen voor een snel en efficiënt transport van allerhande<br />

materialen, tot wel 90 ton per uur. Door hun lichte aluminium<br />

frame zijn ze gemakkelijk te (ver)plaatsen.<br />

STAAND AFREIEN<br />

Als we het beste voor de rug voor het laatst bewaren, komen we vanzelf<br />

uit bij de egalisatieschuiven van het merk Keeroo. Ze maken het<br />

egaliseren van verschillende ondergronden tot een plezierige arbeid.<br />

Geen gebogen ruggen en pijnlijke knieën meer. Door de in hoogte verstelbare<br />

trekstang kunnen we gewoon rechtopstaand nivelleren en afreien.<br />

En door de bladen in dakprofiel te plaatsen is een kleine afwaterhelling<br />

te maken. Gemakkelijker en sneller kan het niet. ■<br />

Geen gebogen ruggen en pijnlijke knieën meer bij gebruik van de Keeroo<br />

egalisatieschuiven.<br />

De elektrische Alitraks hebben laadvermogens van 300 tot 500 kg. Daar kun je<br />

met de gewone kruiwagen niet tegenop.<br />

113


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

De nieuwe 4-assige kraan biedt prestaties die op het terrein van de 5-assige kranen komen.<br />

114 |


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

Tekst: Hendrik De Spiegelaere Beeld: Liebherr<br />

700 ton hijsvermogen<br />

Na goed twintig jaar heeft Liebherr één van zijn meest populaire mobiele kranen in de zware klasse, het<br />

type LTM 1500-8.1, vervangen door een nieuw model. De nieuwe LTM 1650-8.1 stond als prototype al<br />

op de Bauma verleden jaar, maar inmiddels zijn de eerste seriemodellen aan de klanten geleverd.<br />

Het Zwitserse bedrijf Friderici is één van die<br />

eerste klanten voor een LTM 1650-8.1. Dit is<br />

een mobiele kraan op acht assen met een hijsvermogen<br />

van 700 ton op 3 m. Afhankelijk van<br />

de uitrusting liggen de prestaties van de nieuwe<br />

kraan 15 tot 50 % hoger dan zijn voorganger.<br />

De LTM 1650-8.1 maakt hierbij gebruik van dezelfde<br />

versterkingen waardoor de LTM 1750-<br />

9.1 kon worden opgewaardeerd naar 800 ton.<br />

Sterk bepalend voor die betere prestaties en<br />

tegelijkertijd een lager eigengewicht is het gebruik<br />

van nieuwe staalsoorten. Zo wordt nu<br />

S1300 staal gebruikt in plaats van S960.<br />

SINGLE MOTOR CONCEPT<br />

Liebherr maakt voor de LTM 1650-8.1<br />

gebruik van het single motor concept. Dat<br />

betekent dat zowel de onderwagen als het<br />

kraangedeelte aangedreven worden door<br />

één motor. Het afzien van een tweede motor<br />

voor de kraanbediening houdt een aanzienlijke<br />

gewichtsbesparing in, die door Liebherr werd<br />

benut voor structurele verbeteringen aan het<br />

hele concept. De motor in de aandrijflijnmodule<br />

is via een beproefde mechanische verbinding<br />

800 ton hijsvermogen voor deze nieuwe rupskraan<br />

van Liebherr.<br />

Volgens Liebherr zelf de krachtigste mobiele kraan op acht assen.<br />

verbonden met de kraanmodule. Liebherr<br />

koos uit het eigen motorengamma een<br />

achtcilinder met een vermogen van 505 kW<br />

(686 pk). Die motor drijft vier van de acht de<br />

assen aan, die wel allemaal stuurbaar zijn. Dat<br />

levert dus de asconfiguratie 16x8x16 op. De<br />

assen kunnen belast worden tot 12 ton per as.<br />

Standaard wordt de kraan geleverd met een<br />

mastlengte van 54 (T3 model) of 80 meter<br />

(T5 model). Met de verschillende beschikbare<br />

verlengstukken (jibs) kan uiteindelijk een<br />

maximumhoogte van 153 m gehaald worden<br />

en een maximum straal van 110 m.<br />

‘Meer hijskracht op<br />

minder assen’<br />

De totale ballast is 175 ton. Dankzij het gepatenteerde<br />

Vario Ballast systeem van Liebherr<br />

is de ballastradius in te stellen van 6,4 tot 8,4<br />

m. Een ander gepatenteerd systeem van het<br />

bedrijf is ECOdrive, voor een grotere bedrijfsstilte<br />

en een zuinig verbruik. Bij gebruik<br />

van de kraan kan de operator overschakelen<br />

op de ECOmode en in die modus wordt de<br />

vereiste werksnelheid van de motor ingesteld<br />

met een controlehendel. Het Liccon 2 controlesysteem<br />

berekent constant het perfecte<br />

motortoerental.<br />

NOG MEER NIEUWS OP<br />

CONEXPO<br />

Op de Amerikaanse vakbeurs Conexpo stelde<br />

Liebherr nog twee nieuwigheden voor.<br />

Eerst is er de LR 1800-1.0 rupskraan met<br />

800 ton hijsvermogen. Voor het eerst werd<br />

de vakwerkmast uitgevoerd in een nieuw<br />

systeem met drie stukken die telescopisch in<br />

elkaar kunnen geschoven worden voor het<br />

transport. De LR 1800-1.0 maakt tevens gebruik<br />

van een ballastsysteem met VarioTray.<br />

Na het optrekken van de mast kan een gedeelte<br />

van de ballast snel en gemakkelijk losgekoppeld<br />

worden.<br />

De tweede nieuwigheid is de LTM 1120-4.1,<br />

door Liebherr aangekondigd als de sterkste<br />

4-assige alle terrein kraan ooit gebouwd. De<br />

kraan heeft een hijsvermogen van 120 ton<br />

en komt hiermee op een terrein dat vroeger<br />

enkel voorbehouden was voor 5-assers. Zo<br />

is ook de 66 m mastlengte de langste ooit<br />

op een 4-assig chassis. Haakhoogtes tot 94<br />

m zijn mogelijk. Een zescilinder Liebherr dieselmotor<br />

met 330 kW (449 pk), gekoppeld<br />

aan een ZF TraXon versnellingsbak zorgt<br />

voor de aandrijving. ■<br />

| 115


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

Tekst: Hendrik De Spiegelaere Beeld: Demag<br />

De combinatie van<br />

twee wereldmerken<br />

Het zorgde wel voor wat opschudding toen bekend werd dat de groep Terex zijn afdeling Demag<br />

Mobile Cranes wou verkopen aan de groep Tadano. Met deze overname kwam een topgroep tot stand<br />

door de verbinding van twee marktleiders in de kraanindustrie, beide bekend voor hun imago van<br />

veiligheid, kwaliteit, innovatie en prestaties.<br />

De Tadano Group wil op termijn de wereldwijde<br />

marktleider worden in hijsmaterieel<br />

voor de industrie. De overname van<br />

Demag Mobile Cranes is een belangrijke<br />

stap om dit doel te bereiken. “De overstap<br />

van Demag in de Tadano Group zal naadloos<br />

gebeuren en onze klanten kunnen er<br />

van op aan dat er voor hen niet veel zal<br />

veranderen. De meeste zullen kunnen blijven<br />

werken met dezelfde Demag verkoopen<br />

servicepunten. De fusie is voor ons een<br />

gelegenheid om onze klanten nog beter te<br />

bedienen met een grotere verscheidenheid<br />

aan producten. De synergie tussen<br />

Tadano Ltd., Tadano Faun GmbH (TFG) en<br />

Demag zal merkbaar worden doorheen de<br />

volledige waardeketen, met inbegrip van<br />

kraandesign, aankoop, productie en ondersteuning<br />

van de producten”, verklaarde<br />

Koichi Tadano, president en CEO van<br />

de groep.<br />

De Demag AC 45 City Crane in het lichtere segment mobiele kranen.<br />

116


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

De AC 220-5 was één van de eerste met een EU<br />

Stage V aandrijflijn.<br />

TWEE MERKEN, ÉÉN GROEP<br />

Tadano gaat ondertussen verder met de integratie<br />

van Demag in de Tadano familie. Binnen<br />

die groep blijft Demag als merk- en productnaam<br />

bestaan en zal het huidige gamma kranen<br />

zelfs verder uitbreiden. Vooral de alle terrein<br />

kranen en rupskranen van Demag zijn een<br />

sterke aanvulling voor het gamma van Tadano.<br />

Hiermee kan de klanten een veel wijder programma<br />

aangeboden worden als ooit tevoren.<br />

Na de overname van Demag werden door Tadano<br />

Cross Company Teams (CCT) gevormd.<br />

Hun missie is het vastleggen van best practices<br />

die kunnen benut worden in de complete<br />

Tadano Group. Er komt een nieuw overkoepelend<br />

bedrijf dat moet fungeren als de link<br />

tussen de Duitse productievestigingen en de<br />

groep. Op hetzelfde niveau zullen ook zaken<br />

als Engineering, Product Management en Sales<br />

and Marketing gegroepeerd worden. Eén van<br />

de bedoelingen is overlappende producten te<br />

vermijden en tot één geïntegreerd gamma te<br />

komen en de samenwerking op gebied van<br />

verkoop- en servicenetwerken.<br />

HET DEMAG GAMMA<br />

Het complete programma van Demag steunt<br />

op twee grote pijlers, de alle terrein kranen<br />

(ATT) en de rupskranen, aangevuld door<br />

twee nicheproducten, de AC AC 45 City en<br />

de TCC 160 rupskraan met telescoopmast.<br />

Het ATT gamma omvat mobiele kranen met<br />

hijsvermogens van 55 tot 1200 ton met 3 tot<br />

9 assen. Het gamma rupskranen biedt hijsvermogens<br />

van 400 tot 3200 ton.<br />

Opmerkelijk is de aandacht voor het milieu<br />

van Demag, waarbij de jongste kraantypes<br />

Demag is en invloedrijke constructeur op het gebied van zware rupskranen. Hier een CC 9800.<br />

aangeboden worden met een EU Stage V<br />

motor. Dat is bijvoorbeeld het geval voor<br />

de Demag AC 220-5 alle terrein kraan, die<br />

standaard uitgerust wordt met een EU Stage<br />

V motor. De Scania 405 kW motor in deze<br />

kraan is uitgerust met zeer efficiënte partikelfilters<br />

en is gekoppeld aan de nieuwste<br />

ZF TraXon versnellingsbak. Een ander<br />

voorbeeld is het E-Pack voor de 45 ton City<br />

Crane. Met dit elektro-hydraulisch pakket<br />

kan in stedelijke milieus zonder emissies gewerkt<br />

worden.<br />

Demag blijft ook op andere vlakken vernieuwen.<br />

Zo worden in navolging van de AC 45<br />

City ook de AC 55-3 en AC 60-3 alle terrein<br />

kranen uitgerust met het Flex Base systeem.<br />

Dit is een traploos uitschuifsysteem voor de<br />

steunpoten, waardoor die op elk punt van<br />

hun bereik kunnen vastgezet worden om op<br />

die manier hinderlijk obstakels te vermijden.<br />

Het is een mooie aanvulling op het IC-1 Plus<br />

controlesysteem, waardoor de kraan nog<br />

meer hijstaken kan uitvoeren vanuit posities<br />

waar het vroeger onmogelijk was. ■<br />

117


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

Tekst | Frie Van der Planken Beeld | Alimak, Groep Versluys<br />

Twinliften helpen bouwtijd<br />

Ensor Towers in te tomen<br />

Met elk welgeteld 25 verdiepingen en in<br />

totaal een 200-tal exclusieve appartementen<br />

zullen de Ensor Towers op de Oosteroever<br />

in Oostende binnenkort bij de hoogste<br />

wolkenkrabbers van de stad horen. Maar wie<br />

een toren van 25 verdiepingen wil bouwen,<br />

kan weleens voor logistieke problemen<br />

komen te staan bij het transport van mensen<br />

en materiaal naar de juiste etage.<br />

Slimme, snelle en ruime bouwliften<br />

zijn dan zo goed als onmisbaar.<br />

Beide Ensor Towers zullen 25 verdiepingen en samen een 200-tal exclusieve appartementen<br />

tellen, waarbij de bovenste penthouses een uitzicht zullen genieten tot 30 kilometer ver.<br />

118


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

"Het is de eerste keer dat we woontorens bouwen van deze hoogte",<br />

vertelt Marie Van der Meeren, projectleider bij projectontwikkelaar<br />

Versluys Groep. "Maar het is ook zeker niet de laatste keer: in de<br />

toekomst willen we meer inzetten op dergelijke projecten. Gezien de<br />

bouwtijd van zo'n toren leek het ons dan ook een goede investering om<br />

liften en hefsteigers aan te schaffen bij Alimak, die ons zouden toelaten<br />

om de werken snel en veilig uit te voeren."<br />

1 MAST, 2 LIFTEN<br />

Alimak, fabrikant van verticale transportsystemen, raadde Versluys<br />

Groep een duo aan van een goederenlift en een personenlift. Johan<br />

Janssen, senior account manager bij Alimak: "Uniek aan onze werkwijze<br />

is dat we twee verschillende bouwliften op één enkele mast kunnen<br />

aansluiten, die onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden. Zo<br />

nemen de liften maar heel weinig plaats in. Voor de bouw van de Ensor<br />

Towers maakt Versluys Groep gebruik van onze SCANDO450, een<br />

gesloten personenlift waarmee je ook materiaal kan transporteren, en<br />

de TPM1300, een open goederenlift met een oversized cabine."<br />

SNEL EN COMFORTA<strong>BE</strong>L<br />

Beide liften zijn gemaakt om logistieke problemen op de werf te vermijden<br />

en de bouwtijd zo aanzienlijk te beperken: "Met een cabinelengte<br />

van 3,2 m kan de TPM1300 materialen als gyprocwanden makkelijk<br />

op 'verdiepinghoogte', zijnde van bodem tot plafond, naar boven brengen.<br />

Ook kunnen we extra zijdes aan de cabine bevestigen, zonder dat<br />

de prestaties van de lift daaronder zullen lijden. Daarnaast is zowel de<br />

personen- als goederenlift uitgerust met een frequentieregelaar, wat<br />

betekent dat de lift heel soepel start en stopt, en exact tot op de millimeter<br />

halt houdt op de juiste verdieping. Ja, zelfs met een lading van<br />

een paar duizend kilo."<br />

De personenlift (links) en de goederenlift (rechts) van Alimak zijn aan dezelfde<br />

mast bevestigd, maar kunnen onafhankelijk van elkaar bediend worden.<br />

DUB<strong>BE</strong>L VEILIGHEIDSSYSTEEM<br />

"Onze liften hebben een erg veilige reputatie, te danken aan het dubbele<br />

veiligheidssysteem. In de jaren zestig begon de aandacht voor veiligheid<br />

in de bouwsector toe te nemen, en dat is bij Alimak nog steeds<br />

iets waar we sterk op inzetten: elk van onze liften beschikt over twee<br />

motoren en een valrem die erover waakt dat de lift maximum 1,5 m<br />

naar beneden kan zakken. Bovendien zijn de liften nu ook computergestuurd,<br />

waardoor je op elk moment de hele geschiedenis van de lift<br />

kan opvragen en op tijd kan ingrijpen bij eventuele problemen", aldus<br />

Johan Janssen.<br />

'Je moet de flow van een<br />

bouwproject op gang kunnen<br />

houden. Een snelle bouwlift<br />

is dan essentieel'<br />

De ruwbouwfase van de Ensor Towers, de hoogste woontorens van Oostende, is<br />

op dit moment in volle gang.<br />

MODULAIRE HEFSTEIGERS<br />

Naast bouwliften kocht Versluys Groep ook een aantal hefsteigers aan<br />

bij Alimak. Marie Van der Meeren: "Voor ons was het belangrijk dat we<br />

voor de gevelafwerking van de torens makkelijk op verschillende hoogtes<br />

zouden kunnen werken. Met de modulaire hefsteigers van Alimak<br />

kunnen we veel sneller te werk gaan dan met traditionele stellingen."<br />

Ook Johan Janssen bevestigt dat: "De MC450 is de nieuwste hefsteiger<br />

in ons aanbod en kan een gevelbreedte tot wel 32 m aan. De breedte van<br />

de steiger zelf kunnen we naar wens dan weer beperken tot 1,2 m. Dit<br />

soort hefsteigers kunnen stellingen volledig vervangen." Voor Alimak zijn<br />

de Ensor Towers een mooi totaalproject, waar het hele gamma een rol<br />

in mag spelen. Johan Janssen: "Wat mij betreft is dit één van de mooiste<br />

bouwprojecten die op dit moment in ons land te vinden zijn. We zijn dan<br />

ook heel trots dat we hieraan mochten meewerken." ■<br />

119


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

Tekst | Euro Rent Beeld | Euro Rent<br />

Een veilige bouwplaats met<br />

liften en steigers op maat<br />

Of het nu gaat om een nieuwbouwproject of om renovaties, werken in de bouw betekent vaak werken<br />

op grote hoogte. Euro Rent biedt een breed scala aan ondersteunend materieel voor het veilig verticaal<br />

transport en werken op hoogte.<br />

Euro Rent verhuurt en verkoopt een ruim<br />

assortiment liften. “Met onze liften brengt u<br />

uw personeel en materiaal veilig omhoog en<br />

omlaag”, klinkt het. “Voor elk soort project<br />

hebben wij de juiste liftinstallatie. Met diverse<br />

liftkooien, hefvermogens, opbouwhoogtes en<br />

liftsnelheden selecteert u eenvoudig de beste<br />

lift voor uw project. Een uniek project? Ook<br />

dat is geen probleem, want samen met u ontwerpen<br />

en bouwen onze engineers een lift op<br />

maat voor uw project.”<br />

MANHATTAN CENTER BRUSSEL<br />

Het Manhattan Center aan de Kleine Ring ter<br />

hoogte van Rogier ondergaat een uitgebreide<br />

renovatie. Met 1<strong>02</strong> m is het Manhattan Center<br />

een van de hoogste en meest iconische<br />

gebouwen van Brussel. Voor het transport<br />

van de ruim 300 bouwvakkers op de werf<br />

gebruikt men een gesloten personenlift van<br />

Euro Rent. Met ruim 1.500 bewegingen per<br />

dag, staat deze lift nooit stil. De lift is uitgerust<br />

met een etage stuurunit waardoor de lift<br />

van binnenuit naar elke gewenste verdieping<br />

gestuurd kan worden. Voor een optimale<br />

personenstroom met minimale wachttijden<br />

en maximale bezetting wordt de lift bediend<br />

door een liftboy. Door de inzet van de liftboy<br />

wordt de lift constant op de correcte manier<br />

bediend en is er zo goed als geen uitval.<br />

STEIGERSPECIALIST<br />

Euro Rent beschikt over het grootste aanbod<br />

steigermateriaal in België. “Met ons uitgebreide<br />

aanbod professioneel Layher steigermaterieel<br />

stelt u eenvoudig en snel uw steiger<br />

samen. Wij leveren steigermaterieel met diverse<br />

maten en werkhoogten, betonondersteuning,<br />

dakrandbeveiliging en trappentorens.<br />

Of het nu om een kleine of grote werf<br />

gaat, samen met onze expertise realiseert u<br />

een veilige bouwplaats.”<br />

120


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

Steigers zijn een must om een bouw- of renovatieproject in alle veiligheid te laten verlopen. Euro Rent is dé grootste verhuurfirma van Layher steigers.<br />

SPECIALIST OP DE WERF<br />

Voor advies en begeleiding kunnen klanten rekenen<br />

op de persoonlijke begeleiding van steiger<br />

productspecialist van Euro Rent. “Omdat<br />

voor elk project andere vereisten gelden, bezoekt<br />

onze specialist gratis uw werf voor een<br />

situatiebeoordeling”, klinkt het. “Zo bent u zeker<br />

van het meest efficiënte ontwerp van uw<br />

steiger, bespaart u op materiaal en kunt u sneller<br />

bouwen. Indien gewenst, helpen wij u ook<br />

met een constructieberekening en technische<br />

tekeningen. Hiervoor werken wij samen met<br />

de ingenieurs en het studiebureau van Layher<br />

België en zorgen er zo voor dat u technisch<br />

verantwoord en veilig kunt bouwen.<br />

<strong>BE</strong>LLEWAERDE AQUAPARK<br />

Voor de realisatie van Bellewaerde Aquapark<br />

dreigde een tekort aan steigermaterieel.<br />

Euro Rent: “Voor dit project kon 50 %<br />

geleverd worden door Layher en MSC. Voor<br />

de andere helft vonden ze de oplossing bij<br />

Euro Rent. Gebaseerd op de stuklijsten van<br />

MSC konden snel de benodigde aantallen<br />

voetstukken, voetspindels, staanders, liggers,<br />

diagonalen en systeemvlonders geleverd<br />

worden. In één week tijd werd in totaal<br />

voor meer dan 50 ton aan materiaal door<br />

Euro Rent geleverd. Door de grote afname<br />

en de gebruiksduur van het materieel voor<br />

dit project kon men bovendien profiteren<br />

van interessante huurtarieven.<br />

GESLAAGDE TEST<br />

VALKOPSYSTEEM<br />

Voor de bouw van een Industrieel gebouw in<br />

Knokke heeft Bouwbedrijf Van Kerschaever<br />

voor de eerste keer gewerkt met het Layher<br />

valkopsysteem bij de ondersteuning van twee<br />

verdiepingen voor predallen. Bij gebruik van<br />

een valkop zijn de aluminium dragers (onderslagen)<br />

snel weer vrij te maken voor nieuwe<br />

beuken of verdiepingen. De onderstempeling<br />

blijft staan totdat het beton op sterkte is, de<br />

dragers kunnen vrijgemaakt worden zodra<br />

het beton vormvast is.<br />

Van Kerschaever: “Via Layher België zijn<br />

we in contact gekomen met Euro Rent. Op<br />

zeer korte termijn hadden we veel ondersteuningsmaterieel<br />

nodig. Terwijl Layher het<br />

benodigde materiaal calculeerde, zorgde de<br />

specialist van Euro Rent voor de werfbezoeken,<br />

uitleg en projectopvolging. Eenmaal de<br />

eerste meters geplaatst waren, was de rest<br />

kinderspel. Plaatsing verliep zelfs vlotter dan<br />

met traditionele ondersteuningssystemen.<br />

De grootste voordelen? Het valkopsysteem<br />

werkt in combinatie met ons eigen Layher<br />

Allround steigermaterieel en de hogere inzetbaarheid<br />

van materieel geeft aanzienlijke tijdsen<br />

kostenbesparingen. Ondertussen staat het<br />

volgende project met het valkopsysteem al<br />

ingepland.” ■<br />

121


Alimak Alimak Hek Hek NV NV<br />

Herentalsebaan Alimak Hek NV645<br />

645<br />

B-2160 Herentalsebaan B-2160 Wommelgem<br />

B-2160<br />

tel: 03 tel: 2441600 03 2441600 Wommelgem<br />

tel: fax: 03 032441600<br />

1609<br />

fax: fax: 03 244 1609<br />

Email: 03 244 info@alimakhek.be<br />

1609<br />

Email: Email: info@alimakhek.be<br />

Hefsteigers<br />

Hefsteigers<br />

Bouwliften<br />

Bouwliften<br />

Personenliften<br />

Personenliften<br />

Personenliften<br />

transport transport liften<br />

transport Verkoop liften als verhuur<br />

Verkoop als verhuur<br />

Verkoop als verhuur<br />

tanks en pompen<br />

plaatsen installeren onderhoud<br />

tankcontrole<br />

saneren mazouttanks<br />

ALV Gotevlietstraat 42 I Brugge I 050 31 84 87 I info@tc-alv.be I www.tc-alv.be


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Tele Radio<br />

Puma is beter in aansturen van<br />

hydrauliek op afstand<br />

De bekende Panther en Tiger-lijn van Tele Radio heeft er een<br />

bijzonder broertje bijgekregen: de Puma-lijn. Die is als radiografische<br />

afstandsbediening speciaal bedoeld voor hydraulische toepassingen.<br />

De Puma-zenders kunnen goed uit de voeten met de veelheid aan<br />

aansturingsvariabelen van het moderne bouwmaterieel.<br />

Bij de Puma-lijn is de<br />

handzender vervangen door<br />

een grotere buikzender<br />

met meer mogelijkheden.<br />

Waar de handzenders goed functioneren bij eenvoudige (machine)<br />

taken, is het op afstand aansturen van modern bouwmaterieel veel<br />

gecompliceerder. Toren- en portaalkranen, graafmachines, allerhande<br />

speciale voertuigen (zoals kiepwagens, rijplatenleggers, vacuümtrucks<br />

...), maar ook bijvoorbeeld puinbrekers, drainagemachines en baggerschepen<br />

maken tegenwoordig gebruik van radiografische afstandsbediening.<br />

Waarbij met name het aansturen van meerdere hydraulische<br />

pompen en de veelheid aan toepassingen van hydraulische uitrustingsstukken<br />

een andere benadering vergen.<br />

Bij de Puma-lijn is de handzender dan ook vervangen door een grotere<br />

buikzender met meer mogelijkheden. Want waar de één het liefst<br />

werkt met x-y paddels, kiest de ander juist voor joysticks en wil de volgende<br />

graag meer flipschakelaars. Tegelijkertijd zien we een veelheid<br />

aan aansluitingsmogelijkheden (bussystemen), het liefst met plug and<br />

play en moet de zender ook nog eens gemakkelijk programmeerbaar<br />

zijn voor de specifieke toepassingen van de klant.<br />

STANDAARD EN CUSTOM<br />

Die specifieke toepassingen heeft de ontwikkelaars van de Puma-lijn er<br />

toe gebracht om twee lijnen te ontwikkelen. Met de Basic Line wordt<br />

een groot deel van de markt afgedekt tegen een optimale prijs-prestatieverhouding.<br />

De Custom-lijn maakt daarnaast uitgebreid maatwerk<br />

mogelijk. De Custom-lijn biedt fabrikanten bijvoorbeeld de moge-<br />

lijkheid om de Puma-zender geheel af te stemmen op hun specifieke<br />

machine(s), inclusief hun eigen invulling van het bedieningsplatform.<br />

Daarbij speelt de veiligheid bij de Tele Radio Groep van huis uit een<br />

grote rol. Radiografisch op afstand besturen van machines is in veel<br />

opzichten veiliger, maar dan moet het systeem wel goed (blijven) functioneren.<br />

Zo moet de noodstopfunctie altijd werken. Anders dan bij<br />

veel leveranciers van machines en componenten laat Tele Radio alle<br />

producten daarom onafhankelijk inspecteren door erkende keuringsinstanties.<br />

De bijbehorende certificaten (SIL3, Cat3, PLd of PLe) zijn op<br />

verzoek in te kijken. ■<br />

INDUSTRIËLE<br />

AFSTANDS<strong>BE</strong>STURING 2.0<br />

PUMA<br />

Onafhankelijk<br />

gecertificeerd<br />

Tele Radio: fabrikant van industriële, draadloze besturingen om veilig en<br />

efficiënt te werken. Innovatief en robuust. Ontdek Tele Radio PUMA: met<br />

het hoogste veiligheidsniveau voor hydraulische, mobiele en industriële<br />

toepassingen.<br />

Beschikbaar als Basic Line met een standaard opbouw voor de meeste<br />

toepassingen tegen de scherpste prijs of als maatwerkoplossing voor<br />

extreme flexibiliteit.<br />

Kijk op onze website voor alle informatie.<br />

TELERADIO.NL<br />

Radiografisch op afstand besturen van machines is in veel opzichten veiliger.<br />

De geavanceerde Puma-lijn past beter bij het complexere moderne materieel.<br />

Tel. +31 (0) 70 - 419 41 20<br />

info@teleradio.nl<br />

20 th Anniversary<br />

Tele Radio Benelux<br />

SAFE • SMART • STRONG<br />

| 123


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Intermat<br />

Sneller hogerop dankzij<br />

Duitse degelijkheid<br />

Van licht, snel en zonder gereedschap te plaatsen tot robuust en geschikt voor het zware werk. Het<br />

gamma van Geda is niet alleen heel compleet, maar omwille van zijn Duitse degelijkheid ook de absolute<br />

top in Europa. De Geda liften zijn zowel te koop als te huur bij de invoerder Intermat. We nemen dit<br />

keer een kijkje bij de ladderliften en tandheugelliften.<br />

Op www.intermat.be vinden we een uitgebreid gamma bouwmaterieel.<br />

Dat is onderverdeeld in dertien categorieën. Kijken we onder<br />

‘hijsmaterieel en toebehoren/liften’ dan zien we daar als eerste de ladderliften<br />

en tandheugelliften van Geda. Het verschil wordt ook meteen<br />

duidelijk: de ladderliften zijn zeer compact en mobiel en bij uitstek<br />

te gebruiken voor kortstondige en/of kleine transportklussen naar<br />

maximaal een hoogte van zo’n 19 m. De tandheugellift leidt een veel<br />

standvastiger bestaan. Hij kan met grotere ladingen uit de voeten en<br />

fungeert niet alleen als goederenlift, maar ook als personenlift en dat<br />

tot wel 100 m hoogte. Beide typen Geda lift hebben dus hun eigen toepassingsgebied.<br />

De ladderlift wordt op de bouw meestal ingezet voor<br />

renovatiewerken en dakwerken, waarbij hij dient voor het transport<br />

van bouwmaterialen, dakpannen, dakrollen plus bijbehorende materialen<br />

en gereedschappen.<br />

Het platform van tandheugellift Geda 1500 Z/ZP is ruim bemeten: 1,45 x 3,3 m<br />

en die forse lengte wordt mogelijk gemaakt door zijn tweemastensysteem.<br />

De Geda Comfort is de ideale ladderlift voor verbouwingen, renovaties en<br />

dakreparaties.<br />

LADDERLIFTEN<br />

Het gamma Geda ladderliften van Intermat begint bij de Geda Akkulift,<br />

een compacte en lichte aluminium ladderlift voor kleine ladingen,<br />

met ladderlengten van 4,5, 7 en 10 meter. Hij heeft een innovatieve<br />

draadloze afstandsbediening en is niet allen te gebruiken als ladderlift,<br />

maar ook als gewone ladder en reformladder. Het hijsvermogen is<br />

maximum 120 kg en de hijssnelheid bedraagt 15 m/min. Erg handig is<br />

dat hij geheel op accu werkt (24 V – 10 Ah). Deze lift blinkt uit in het<br />

enorme gebruiksgemak. Hij is zeer snel op te stellen en heeft heel<br />

weinig losse onderdelen.<br />

124


SPECIAL VERTICAAL TRANSPORT<br />

Voor het zwaardere werk laat Intermat ons de Geda Comfort zien, de<br />

ideale lift voor verbouwingen, renovaties en dakreparaties. Met zijn<br />

maximale ladderlengte van 19 m en hijsvermogen van maximum 250<br />

kg is deze lichtgewicht aluminium ladderlift de grote vriend van menig<br />

dakdekkersbedrijf. Deze Geda motorlier werkt met een 230 V externe<br />

voeding. De hijssnelheid bedraagt 30 m/min. Intermat heeft een pakket<br />

samengesteld voor de meest voorkomende werkzaamheden. Dat omvat<br />

naast motorlier, slede en meerdere ladderdelen ook een traploos<br />

instelbaar knikstuk. Door het ruime gamma toebehoren kan dit pakket<br />

steeds worden aangepast aan de specifieke noden van de klant. Zo<br />

heeft Geda bijvoorbeeld keuze uit tientallen verschillende platformen.<br />

TANDHEUGELLIFTEN<br />

De tandheugellift is veel meer een echte ‘bouwlift’ zoals we aantreffen<br />

bij hoogbouwprojecten. Met zijn forse platform en krachtige motor<br />

werkt hij zich moeiteloos omhoog met honderden kilo’s aan lading, verdieping<br />

na verdieping en met een behoorlijke snelheid. Intermat heeft<br />

er drie in het verkoop- en verhuurprogramma opgenomen. De kleinste<br />

is de Geda 200 Z goederenlift, die 200 kg tot maximum ongeveer 35<br />

m hoogte kan brengen met een snelheid van 25 m/min. Deze kenmerkt<br />

zich ook door zijn uiterst eenvoudige en snelle montage en verankering.<br />

Door het ruime gamma toebehoren kan de Geda Comfort ladderlift steeds<br />

worden aangepast aan de specifieke noden van de klant. Zo is er keuze uit<br />

tientallen verschillende platformen.<br />

Dan volgt de Geda 500 Z/ZP, een goederen- en personenlift die 850<br />

kg aan bouwmaterialen aan 24 m/min of 500 kg in personenmodus aan<br />

12 m/min tot ongeveer 100 m hoogte kan vervoeren. De afmetingen<br />

van het platform zijn 1,6 x 1,4 m. De grootste Geda tandheugellift is de<br />

Geda 1500 Z/ZP. Deze heeft een hefvermogen van maar liefst 2.000 kg.<br />

In personenmodus aan 12 m/min en in goederenmodus aan 24 m/min.<br />

Het platform is ruim bemeten: 1,45 x 3,3 m en die forse lengte wordt<br />

mogelijk gemaakt door zijn tweemastensysteem.<br />

VIJF VESTIGINGEN<br />

Intermat is al een kwart eeuw gespecialiseerd in de verkoop en verhuur<br />

van bouwmaterieel en heeft vijf vestigingen verspreid over Vlaanderen.<br />

Alle vestigingen beschikken over een eigen verhuurafdeling en<br />

de meeste ook over een volledig uitgeruste hersteldienst. ■<br />

De Geda 200 Z goederenlift kenmerkt zich door zijn uiterst eenvoudige en snelle<br />

montage en verankering.<br />

Vanuit de vijf over Vlaanderen verspreide vestigingen vervoert Intermat het (huur)<br />

materieel zelf naar de klant, zoals deze tandheugellift Geda 1500 Z/ZP.<br />

125


Vanaf het krachtige Trimble Earthworks-display worden zowel het laadvermogen als de algemene vooruitgang van de graafwerken nauwgezet opgevolgd.<br />

Tekst | Niels Rouvrois / Sitech Beeld | Sitech<br />

Verhoogde productiviteit<br />

dankzij geïntegreerd<br />

laadvermogenbeheer<br />

Efficiëntie en productiviteit zijn twee kernwoorden in de bouwsector. En daar speelt het wereldwijde<br />

servicetechnologiebedrijf Trimble graag op in. Met de nieuwe Trimble LOADRITE ® Payload Management<br />

voor Trimble Earthworks groeit de veelzijdigheid en winstgevendheid van uw graafmachine en wordt<br />

machinebesturing gemaximaliseerd dankzij het geïntegreerde laadvermogenbeheer.<br />

Trimble Earthworks – voor zowel traditionele machinesturing als 2D<br />

en 3D - is een platform waar in de toekomst meerdere toepassingen<br />

op zullen uitgebouwd worden. Een eerste toepassing is de LOADRITE ®<br />

Payload Management, waarmee je het Grade Control Platform kan<br />

upgraden. Het resultaat is een geïntegreerd laadvermogenbeheer dat<br />

de productiviteit en efficiëntie van zware graafwerken verhoogt en<br />

de veiligheid verbetert. En dit door respectievelijk onderbelasting en<br />

overbelasting te vermijden. Vanaf het krachtige Trimble Earthworksdisplay<br />

worden zowel het laadvermogen als de algemene vooruitgang<br />

van de graafwerken nauwgezet opgevolgd. “State-of-the-art software<br />

en hardware geven operators van alle vaardigheidsniveaus zo de<br />

mogelijkheid om sneller en productiever te werken dan ooit tevoren”,<br />

klinkt het bij Trimble.<br />

INTEGRATIE LAADVERMOGEN<strong>BE</strong>HEER<br />

De LOADRITE ® -upgradekit maakt gebruik van het Earthworks-display<br />

en van extra sensoren om zo nauwkeurig mogelijk te wegen. De combinatie<br />

van machinebesturing en laadvermogenbeheer op het Trimble<br />

126 |


Earthworks-platform stelt machinisten tevens in staat om te voldoen<br />

aan bepaalde specificaties én maximaliseert ook elke graafbeweging<br />

om de klus sneller te klaren. LOADRITE ® Payload Management voor<br />

grondwerken kan samen met Trimble Earthworks op elke conventionele<br />

graafmachine worden geïnstalleerd, ongeacht het merk of model.<br />

'State-of-the-art software<br />

en hardware geven operators<br />

van alle vaardigheidsniveaus<br />

zo de mogelijkheid om sneller<br />

en productiever te werken<br />

dan ooit tevoren'<br />

Bij Sitech, exclusieve verdeler van Trimble in België, zijn ze enthousiast<br />

over de nieuwe software: “Het systeem weegt terwijl de operator de<br />

vrachtwagen aan het laden is. Dit beperkt het tijdverlies tot een absoluut<br />

minimum, iets wat als een zeer grote meerwaarde wordt ervaren.”<br />

Met de nieuwe Trimble LOADRITE ® Payload Management voor Trimble<br />

Earthworks wordt machinebesturing gemaximaliseerd dankzij het geïntegreerde<br />

laadvermogenbeheer.<br />

INTUÏTIEVE SOFTWARE, RUWE HARDWARE<br />

Het innovatieve laadbeheersysteem combineert succesvol de betrouwbare<br />

LOADRITE ® -nauwkeurigheid met een intuïtieve, gebruiksvriendelijke<br />

Android-tablet met touchscreen. De applicatie draait op<br />

het 10 inch (25,7 cm) grote Trimble TD520-scherm. Voor het creëren<br />

van de software werkte Trimble samen met operators van bouwmachines<br />

over de hele wereld om zowel de interface, het gebruiksgemak<br />

als de productiviteit te optimaliseren. Kleurrijke afbeeldingen, natuurlijke<br />

interacties en een werkwijze die zichzelf uitwijst, maken van Earthworks<br />

een zeer gebruiksvriendelijk systeem.<br />

De applicatie draait op het 10 inch (25,7 cm) grote Trimble TD520-scherm.<br />

RAPPORTAGE<br />

Ook op het vlak van rapportering gooit het LOADRITE ® Payload Management<br />

hoge ogen. Laadgegevens worden gestuurd naar het online<br />

rapportageplatform InsightHQ, een beheerportaal dat bijna in realtime<br />

productiviteit, beschikbare machines en materiaallocaties toont.<br />

InsightHQ biedt de mogelijkheid om op problemen te reageren waardoor<br />

de prestaties vrijwel meteen geoptimaliseerd worden, zonder<br />

dat er tijd verloren gaat. Met de Trimble LOADRITE LP930-BT Bluetooth<br />

thermische printer kan je zelfs in de cabine meteen de vrachtbon<br />

met een tijdstempel printen. Op die manier krijg je een ​permanent<br />

en live overzicht van de werken terwijl ze worden uitgevoerd. ■<br />

| 127


People, Power & Passion<br />

to<br />

Build On<br />

www.aertssen.be


Importeur voor de Benelux<br />

EUROSTEEL BV<br />

VAN HEEMSKERCKWEG 10<br />

5928 LL VENLO<br />

NEDERLAND<br />

WWW.EUROSTEEL.NL<br />

GLOBAL PLAYER – LOCAL SUPPORT<br />

NIEUW<br />

Minigravers 1,6 en 3,5 ton<br />

GLOBAL GLOBAL PLAYER<br />

PLAYER<br />

LOCAL LOCAL SUPPORT<br />

SUPPORT<br />

NIEUWE MODELLEN<br />

SY80 - 8 ton<br />

SY155U - 15 ton<br />

SY155W - 15 ton<br />

Banner200x40-quadri Banner200x40-quadri 04-07-2006 04-07-2006 17:14 04-07-2006 17:14 17:14 Pagina 17:14 Pagina 17:14 Pagina 1 Pagina 1<br />

Pagina 1 1<br />

1<br />

CONSTRUCTION CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

EQUIPMENT<br />

MINIGRAVERS<br />

MINIGRAVERS<br />

MINIGRAVERS<br />

1,6 1,6 – 7,5 – 1,6 7,5 ton 1,6 – ton 7,5 – 1,6 7,5 ton<br />

– ton<br />

7,5 ton<br />

GLOBAL PLAYER – LOCAL SUPPORT<br />

5 jaar garantie op alle Sany graafmachines<br />

NIEUW<br />

Minigravers 1,6 en 3,5 ton<br />

CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

INFO? INFO?<br />

DEMO?<br />

INFO?<br />

DEMO?<br />

INFO?<br />

INFO?<br />

CONTACTEER<br />

DEMO?<br />

CONTACTEER<br />

DEMO?<br />

CONTACTEER<br />

DEMO?<br />

ONS!! ONS!!<br />

CONTACTEER<br />

ONS!!<br />

CONTACTEER<br />

ONS!!<br />

ONS!!<br />

INFO?<br />

DEMO?<br />

CONTACTEER<br />

ONS!!<br />

RUPSGRAAFMACHINES<br />

RUPSGRAAFMACHINES<br />

7,5 7,5 – 50 – 7,5 ton 507,5 – ton 50 – 7,5 ton 50 – ton<br />

50 ton<br />

exclusief importeur voor België<br />

NV Van Haut • Hogenakkerhoekstraat 4 • B-9150 Kruibeke<br />

tel. +32 (0)3 250 11 11 • fax +32 (0)3 253 18 19<br />

info@vanhaut.be • www.vanhaut.be • @vanhautnv<br />

exclusief exclusief exclusief importeur importeur importeur voor voor voor België voor B<br />

INFO?<br />

DEMO?<br />

CONTACTEER<br />

ONS!!<br />

NV VanNV Haut NV Van Haut • NV Van Haut Hogenakkerhoekstraat • Van Haut • Haut • Hogenakkerhoekstraat • 4 • 4 B-9150 • 4 B-9150 • 4 B-9150 Kruibeke • 4 B-915<br />

• tel. tel. +32 tel. +32 (0)3 tel. +32 (0)3 250 tel. +32 (0)3 250 11 +32 (0)3 11 250 (0)3 • 250 11 fax • 250 11 fax +32 • 11 fax +32 (0)3 • 11 fax +32 (0)3 • 253 fax +32 (0)3 253 18 +32 (0)3 19 253 18 (0)3 253 19 18 253 19 18 19<br />

18 1<br />

info@vanhaut.be info@vanhaut.be info@vanhaut.be • www.vanhaut.be • • • www.vanhaut.be • • • @vanhautnv<br />

•<br />

•<br />

• @va<br />

@<br />

17980513_Van Haut_1-2.indd 1 16-10-17 12:21<br />

SANY KA<strong>BE</strong>LKRANEN


Tekst: Hendrik De Spiegelaere – Beeld: MAN<br />

Wachten wordt beloond<br />

Het uiterlijk is fraaier maar behoudt de bekende MAN familietrekjes.<br />

Er is lange tijd met ongeduld uitgekeken naar de nieuwe cabine en de nieuwe stijl voor alle MAN<br />

vrachtwagens. Het lange wachten werd nu beloond want de nieuwe generatie MAN vrachtwagens en<br />

trekkers werd voorgesteld in Bilbao. Ondanks familietrekjes met de vorige serie is de cabine compleet<br />

nieuw, voor chassis en aandrijflijn greep MAN terug op beproefde technologie.<br />

Wie een echt spectaculaire nieuwe cabine<br />

verwacht had, is eraan voor de moeite. Getrouw<br />

aan het merk is de stijl eerder behoudend<br />

en dat zullen alle ondernemers die nog<br />

maar pas een MAN truck hebben gekocht wel<br />

prettig vinden, want hun voertuig is niet meteen<br />

in één klap verouderd. MAN heeft wel<br />

werk gemaakt van een nieuw cabine-interieur,<br />

dat geen onderdelen meer gemeen heeft met<br />

de vorige serie. Opvallend is ook dat MAN in<br />

Bilbao meteen al alle varianten van de nieuwe<br />

cabine voorstelde. Dat betekent dat er naast<br />

de topvoertuigen voor het lange afstandsvervoer<br />

ook bouwvoertuigen en distributievoertuigen<br />

in de nieuwe stijl getoond werden.<br />

VIER SERIES<br />

MAN Truck & Bus heeft geld nog moeite gespaard<br />

om een compleet nieuwe generatie<br />

trucks op de markt te brengen. Die eerste<br />

compleet nieuwe trucks sinds 20 jaar moeten<br />

inspelen op de gewijzigde vereisten van<br />

onze hedendaagse transportindustrie. Zo is<br />

bijzonder veel aandacht besteed aan assistentiesystemen,<br />

bestuurderscomfort en digitale<br />

netwerksystemen. De nieuwe cabine moet<br />

meteen ook voor een daling in het verbruik<br />

zorgen van zo’n 8 %, wat tevens goed is voor<br />

het milieu. Voor het hele ontwerp luisterde<br />

MAN bijzonder goed naar de verwachtingen<br />

van de chauffeurs en de eigenaars.<br />

Het aanbod bestaat net als vroeger uit de<br />

TGL (7,5 – 12 ton), TGM (12 – 26 ton), TGS<br />

(18 – 41 ton) en TGX (18 – 41 ton). De producten<br />

zullen gefaseerd op de markt komen,<br />

te beginnen met de TGX. In de fabriek te<br />

München, waar tot eind 2<strong>02</strong>0 ook de vorige<br />

serie nog zal gebouwd worden, werd 100<br />

miljoen euro geïnvesteerd voor de bouw van<br />

de nieuwe serie.<br />

TGS BOUWVOERTUIGEN<br />

Naast de voertuigen voor nationaal en internationaal<br />

vervoer van de TGX-lijn zijn er de<br />

nieuwe TGS versies voor de bouwsector. Die<br />

TGS is leverbaar als trekker of vrachtwagen<br />

met twee, drie of vier assen. Er zijn verschillende<br />

aandrijfmogelijkheden van 4x2 tot 8x8,<br />

inclusief de inschakelbare HydroDrive voorasaandrijving.<br />

Voor de TGS zijn de eind 2019<br />

geïntroduceerde D15 en D26 Euro 6d motoren<br />

voorbehouden. De D15 zescilinder biedt<br />

330, 360 of 400 pk en de D26 430, 470 of<br />

510 pk. De cabinevarianten zijn de NN, FN<br />

en FM. Alle drie zijn ze 2.240 mm breed. De<br />

NN heeft een lengte van 1.880 mm tegenover<br />

2.280 voor de andere varianten en de FM<br />

heeft een hoogte van 2.035 mm tegenover de<br />

1.737 mm van de NN en FN.<br />

CHAUFFEUR IN HET<br />

MIDDELPUNT<br />

De hele cabine is georiënteerd naar de<br />

chauffeur met een verbeterde ergonomie,<br />

een nieuwe indeling, een nieuw instrumen-<br />

130 |


tenpaneel, betere stoelen, een nieuw rustgedeelte,<br />

veel opbergmogelijkheden en een<br />

intuïtieve bediening. Ook de afwerking is beter<br />

dan voorheen. Opvallendste punten zijn<br />

de kleinere voorruit, de minder omvangrijke<br />

spiegels (camera’s zijn voor 2<strong>02</strong>1), een gemakkelijker<br />

in te stellen stuurwiel, de ééndelige,<br />

elektrisch bediende zonneklep en<br />

de MAN Smart Select met polssteun. MAN<br />

had tevens het goede idee om de bediening<br />

van bepaalde elementen (dak, zijruiten, verlichting<br />

koppelschotel, waarschuwingsknipperlichten)<br />

te verdubbelen in de onderkant<br />

van het portier. Modern assistentiesystemen<br />

zoals de nieuw ontwikkelde stuurhulp, de<br />

file-assistent en rijstrookbewaking maken<br />

het werk van de chauffeur lichter en het rijden<br />

veiliger. ■<br />

Het nieuwe instrumentenpaneel is beter ingedeeld en zeer overzichtelijk.<br />

Op de TGS versies is een driedelige stalen bumper standaard.<br />

| 131


The<br />

Clean Air<br />

Company<br />

ZILVER<br />

WERKPLAATSUITRUSTING<br />

We protect people,<br />

planet and production<br />

from harmful effects<br />

of industrial<br />

processess.<br />

Bergensesteenweg 181 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - <strong>02</strong> 334 22 50<br />

sales@nederman.be<br />

www.nederman.be<br />

Nederman Werkplaatsuitrusting.indd 1 17/03/2<strong>02</strong>0 10:<strong>02</strong>


INFRAPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

Infrapartners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers<br />

in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de website,<br />

treft u een overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers.<br />

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> met Olivia Castelein:<br />

T +32 50 36 81 70 – E o.castelein@louwersmediagroep.be<br />

GWW-BOUW.<strong>BE</strong><br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van Infrapartners is bedrijfsinformatie<br />

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo<br />

wordt optimale vindbaarheid van Infrapartners door Google gegarandeerd.<br />

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de installatiepartners direct<br />

beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> met Olivia Castelein:<br />

T +32 50 36 81 70 – E o.castelein@louwersmediagroep.be


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijf<br />

<strong>BE</strong>KA-LU<strong>BE</strong> NV<br />

AERTSSEN AANNEMINGS<strong>BE</strong>DRIJF<br />

Laageind 91<br />

ALLTERRA <strong>BE</strong>LUX<br />

Gontrode Heirweg 148b<br />

Demerstraat 32<br />

3200 AARSCHOT<br />

T +32 16 64 09 26<br />

CLAES & ZONEN REVISIE<strong>BE</strong>DRIJF NV<br />

IZ Schurhovenveld 3808<br />

3800 SINT-TRUIDEN<br />

2940 STABROEK<br />

9090 MELLE<br />

F +32 16 64 05 48<br />

T +32 11 69 74 00<br />

T +32 3 561 09 50<br />

F +32 3 561 09 59<br />

E info@aertssen.be<br />

T +32 9 277 16 00<br />

E info@allterra-belux.com<br />

E info@bekalube.be<br />

W www.beka-lube.be<br />

F +32 11 69 76 60<br />

E sales@claesrevisie.be<br />

W www.claesrevisie.be<br />

W www.allterra-belux.com<br />

AHLMANN NEDERLAND BV<br />

Onderwaard 11<br />

5234 JV AMMERZODEN<br />

T +31 73 599 77 55<br />

ALV BVBA<br />

<strong>BE</strong>TONBLOCK<br />

Noordervaart 52a<br />

1841 HA STOMPETOREN<br />

T +31 72 503 93 40<br />

F +31 72 503 92 61<br />

E info@betonblock.com<br />

DAF TRUCKS <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Luxemburgstraat 17<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 710 14 11<br />

E +32 3 710 14 <strong>02</strong><br />

E daf.info.be@daftrucks.com<br />

F +31 73 599 28 04<br />

Gotevlietstraat 42B<br />

W www.betonblock.com<br />

W www.daf.be<br />

E info@ahlmann.nl<br />

W www.ahlmann.nl<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 31 84 87<br />

E info@tc-alv.be<br />

CBS <strong>BE</strong>TON<br />

Hooiemeersstraat 8<br />

DE WITTE - VANCAVEYE BVBA<br />

W www.tc-alv.be/n<br />

8710 WIELS<strong>BE</strong>KE<br />

Tieltsteenweg 19<br />

ALKERN VOR <strong>BE</strong>TON<br />

T +32 56 61 75 37<br />

8750 WINGENE<br />

Ieperseweg 112<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 23 24 20<br />

E info@cbs-beton.com<br />

W www.cbs-beton.com<br />

T +32 51 46 65 27<br />

E dewitte@dewittevdc.be<br />

W www.dewittevdc.be<br />

F +32 51 22 85 76<br />

W www.alkern.bel<br />

AQUAFIN NV<br />

Hier uw logo?<br />

Dijkstraat 8<br />

2630 AARTSELAAR<br />

CE<strong>BE</strong>KO NV<br />

Bruggestraat 120<br />

8820 TORHOUT<br />

DESCHACHT<br />

Antwerpsesteenweg 1068<br />

9041 GENT-OOSTAKKER<br />

Bel of mail voor alle informatie over een<br />

T +32 3 450 45 11<br />

T +32 50 21 49 35<br />

T +32 9-355 74 54<br />

vermelding in <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> met<br />

Olivia Castelein:<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E o.castelein@louwersmediagroep.be<br />

E info@aquafin.be<br />

W www.aquafin.be<br />

F +32 50 22 01 96<br />

E info@cebeko.be<br />

W www.cebeko.be<br />

F +32 9 355 76 79<br />

E oostakker@deschacht.eu<br />

W www.deschacht.eu<br />

134


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijf<br />

DIMCO BV<br />

Kilkade 2<br />

3316 BC DORDRECHT<br />

T +31 78 632 10 20<br />

E secretariaat.dimconl@deme-group.com<br />

W www.deme-group.com<br />

FE<strong>BE</strong> - FEDERATIE VAN DE<br />

<strong>BE</strong>TONINDUSTRIE<br />

Vorstlaan 68 1<br />

1170 BRUSSEL<br />

T +32 2 735 80 15<br />

F +32 2 734 77 95<br />

E mail@febe.be<br />

W www.febe.be<br />

GM RECYCLING<br />

Krommeveldstraat 1<br />

9971 LEM<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 9 378 39 47<br />

E info@gmrecycling.be<br />

W www.gmrecycling.be<br />

HUSQVARNA CONSTRUCTION<br />

Avenue des Artisans 50<br />

7822 ATH<br />

T +32 68 25 13 62<br />

E bds.customerservices<br />

@husqvarnagroup.com<br />

W www.husqvarnacp.com/be-nl<br />

DIMCO NV<br />

Haven 1<strong>02</strong>5 - Scheldedijk 30<br />

2070 ZWIJNDRECHT<br />

T +32 3 250 52 11<br />

E info.dimco@deme-group.com<br />

W www.deme-group.com<br />

FED<strong>BE</strong>TON<br />

Lombardstraat 42<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 735 01 93<br />

E info@FED<strong>BE</strong>TON.be<br />

HERBOSCH-KIERE NV<br />

Haven 1558<br />

9130 KALLO<br />

T +32 3 575 <strong>02</strong> 82<br />

F +32 3 575 03 10<br />

E info@hk.eiffage.be<br />

W www.herbosch-kiere.com<br />

ISOFAQ<br />

Leo Bekaertlaan 4 - IZ Mandeldal<br />

8870 IZEGEM<br />

T +32 51 31 01 92<br />

F +32 51 31 20 44<br />

E info@isofaq.be<br />

W www.FED<strong>BE</strong>TON.be<br />

W www.isofaq.be<br />

DOKA NV<br />

HOLGO NV<br />

Handelsstraat 3<br />

Europark 120<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 582 <strong>02</strong> 70<br />

F +32 2 582 29 14<br />

E belgium@doka.com<br />

W www.doka.com<br />

FEREB VZW<br />

Grootveldlaan 148<br />

1050 BRUSSEL<br />

T +32 15 41 31 24<br />

E secretariaat@fereb.be<br />

W www.fereb.be<br />

KNIKMOPS.be<br />

3620 LANAKEN<br />

T +32 89 72 10 95<br />

F +32 89 71 79 71<br />

E info@holgo.be<br />

W www.holgo.be<br />

ITR <strong>BE</strong>NELUX<br />

Clara Zetkinweg 10<br />

5032 ML TILBURG<br />

T +31 13 808 00 20<br />

E info@itrbenelux.com<br />

W www.itrbenelux.com<br />

GEBR.GEENS<br />

EURORENT MACHINEVERHUUR<br />

Bisschoppenhoflaan 633<br />

2100 DEURNE<br />

GEBROEDERS GEENS NV<br />

Hinnenboomstraat 5<br />

2320 HOOGSTRATEN<br />

HOOGMARTENS NV WEGENBOUW<br />

Industrieweg-Noord 1137<br />

3660 OPGLAB<strong>BE</strong>EK<br />

JAN DE NUL NV<br />

Tragel 60<br />

9308 HOFSTADE (AALST)<br />

T +32 3 325 43 00<br />

T +32 3 314 79 30<br />

T +32 89 81 <strong>02</strong> 30<br />

T +32 53 73 15 11<br />

F +32 3 325 99 03<br />

F +32 3 314 84 56<br />

F +32 89 85 76 80<br />

F +32 53 78 17 60<br />

E info@eurorent.be<br />

E jan@knikmops.be<br />

E info@hoogmartens.be<br />

E info@jandenul.com<br />

W www.eurorent.be<br />

W www.geens-gebr.be<br />

W www.hoogmartens.be<br />

W www.jandenul.com<br />

135


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijf<br />

KEESTRACK<br />

Taunusweg 2<br />

3740 BILZEN<br />

T +32 89 51 58 51<br />

F +32 89 51 58 50<br />

E info@keestrack.net<br />

W www.keestrack.com<br />

LOXAM <strong>BE</strong> NV<br />

Vilvoordsesteenweg 152<br />

1120 BRUSSEL<br />

T +32 2 675 59 <strong>02</strong><br />

F +32 2 266 88 75<br />

E loxcall@loxam.be<br />

W www.loxam.be<br />

MMB MACHINES BVBA<br />

Industrielaan 23<br />

9320 EREMBODEGEM (Aalst)<br />

T +32 53 70 18 91<br />

E +32 53 70 18 94<br />

F info@mmbmachines.be<br />

W www.mmbmachines.be<br />

PERI <strong>BE</strong>NELUX <strong>BE</strong>LGIÊ<br />

Klampovenweg 300<br />

2850 BOOM<br />

T +32 52 31 98 98<br />

E peter.dillenb@peri.be<br />

W www.peri.be<br />

LASERTOPO BVBA<br />

Markt 4<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

F +32 53 62 17 97<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be<br />

LUDO PAUWELS<br />

Brandstraat 8A<br />

9080 <strong>BE</strong>ERVELDE<br />

T +32 9 355 90 38<br />

F +32 9 356 83 88<br />

E ludopauwels@skynet.be<br />

W www.ludopauwelsbvba.be<br />

MOBILMAT n.v.<br />

MOBILMAT NV<br />

Pathoekeweg 400<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 32 05 70<br />

F +32 50 31 16 29<br />

E info@mobilmat.be<br />

W www.mobilmat.be<br />

QUALITY PUMPS & MACHINES BVBA<br />

Bedrijvenlaan 10<br />

9080 LOCHRISTI<br />

T +32 9 342 32 32<br />

F +32 9 342 32 33<br />

E info@qualitypumps.be<br />

W www.qualitypumps.be<br />

LEICA GEOSYSTEMS NV<br />

Jan Emiel Mommaertslaan 18<br />

1831 DIEGEM<br />

T +32 2 209 07 00<br />

E +32 2 209 07 01<br />

W www.leica-geosystems.be<br />

MAN TRUCK & BUS NV<br />

Brusselsesteenweg 406<br />

1730 KOB<strong>BE</strong>GEM<br />

T +32 2 453 01 04<br />

W www.mantruckandbus.be<br />

MOL CY NV<br />

Diksmuidsesteenweg 68<br />

8840 STADEN<br />

T +32 51 70 16 81<br />

F +32 51 70 30 38<br />

E info@molcy.com<br />

W www.molcy.com<br />

RDS ELECTRONICS BVBA<br />

IZ Harelbeke-Zuid B 2040<br />

Spoorwegstraat 26<br />

8530 HAREL<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 57 33 55 77<br />

F +32 57 33 82 65<br />

E info@rdselectronincs.be<br />

W www.rdselectronics.be<br />

LITHO<strong>BE</strong>TON NV<br />

Kanaalstraat 18<br />

8470 GISTEL<br />

T +32 59 27 60 60<br />

F +32 59 27 65 03<br />

E info@lithobeton.be<br />

MEWA SERVI<strong>BE</strong>L NV<br />

Avenue Léopold III 33<br />

7134 PÉRONNES-LEZ-BINCHE<br />

T +32 64 23 07 00<br />

F +32 64 23 08 00<br />

E info@mewa.be<br />

NELIS WEGENBOUW<br />

Industrieweg Noord 1178<br />

3660 OPGLAB<strong>BE</strong>EK<br />

T +32 89 85 77 43<br />

F +32 89 85 81 36<br />

E info@neliswegenbouw.be<br />

RECYBO<br />

Blikken - Haven 1330<br />

9130 VERREBROEK<br />

T +32 3 240 05 90<br />

E info@recybo.be<br />

W www.lithobeton.be<br />

W www.mewa.be<br />

W www.neliswegenbouw.be<br />

W www.recybo.be<br />

136


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijf<br />

RENAULT V.I. <strong>BE</strong>LGIUM<br />

SOLOC NV / FREESTECHNIEK<br />

Rue de la Royenne 92<br />

7700 MOESKROEN<br />

T +32 492 09 14 23<br />

E info@freestechniek.be<br />

W www.freestechniek.be<br />

STELCON <strong>BE</strong>LGIË<br />

Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 771 69 94<br />

TOP-OFF NV<br />

Europark 2015<br />

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN<br />

T +32 11 39 73 00<br />

F +32 11 39 73 01<br />

E info@topoff.eu<br />

W www.topoff.eu<br />

Hunderenveldlaan 10<br />

F +32 3 771 68 56<br />

108 BRUSSEL<br />

T +32 2 482 52 11<br />

E marketing.benelux@renault-trucks.com<br />

E info@stelcon.be<br />

W www.stelcon.be<br />

W www.renault-trucks.be<br />

REPRO BVBA<br />

Bredabaan 771<br />

2170 MERKSEM<br />

T +32 3 641 97 90<br />

F +32 3 646 48 04<br />

E info@repro.be<br />

W www.repro.be<br />

.be<br />

SORTIMO BVBA<br />

Schaarbeeklei 491<br />

1800 VILVOORDE<br />

T +32 2 355 03 70<br />

F +32 2 355 03 71<br />

E info@sortimo.be<br />

W www.sortimo.be<br />

SORTIMO CENTRUM<br />

Schaarbeeklei 491<br />

1800 VILVOORDE<br />

SORTIMO OOST<br />

Industrieweg 49 unit , Ravenshout (zone 5)<br />

3980 TESSENDERLO<br />

SORTIMO WEST<br />

Gentseweg 749<br />

8793 SINT-ELOOIS-VYVE<br />

STEVENS-APRIL VERVOER BVBA<br />

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 711 19 91<br />

F +32 3 711 19 93<br />

E info@stevens-april.be<br />

W www.stevens-april.be<br />

VAN DE VELDE<br />

PIPE INSPECTIONS & SOLUTIONS<br />

Paaiestraat 5<br />

2500 LIER<br />

T +32 3 488 37 40<br />

F +32 3 488 37 69<br />

E info@vandevelde-inspections.be<br />

W www.vandevelde-inspections.be<br />

CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

VAN HAUT NV<br />

Hogenakkerhoekstraat 4<br />

9150 KRUI<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 3 250 11 11<br />

F +32 3 253 18 19<br />

E info@vanhaut.be<br />

W www.vanhaut.be<br />

TELE RADIO<br />

SITECH <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Tiber 2<br />

Gontrode Heirweg 148B<br />

9090 MELLE<br />

T + 32 9 277 16 00<br />

E info@sitech-belgium.be<br />

W www.sitech-belgium.be<br />

STADSBADER NV<br />

Kanaalstraat 1<br />

8530 HAREL<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 56 26 06 66<br />

E info@stadsbader.com<br />

W www.stadsbader.com<br />

2491 DH DEN HAAG<br />

T +31 70 419 41 20<br />

E info@teleradio.nl<br />

W www.teleradio.nl<br />

VANGAEVER NV<br />

Kabeljauwstraat 20<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 51 63 43 31<br />

F +32 51 63 52 73<br />

E info@vangaever.be<br />

W www.vangaever.be<br />

SMET AANNEMINGEN BVBA<br />

Blikken - Haven 1330<br />

9130 VERREBROEK<br />

T +32 3 773 18 38<br />

F +32 3 773 21 88<br />

E project@smet-aannemingen.be<br />

W www.smet-aannemingen.be<br />

STALENRIJPLATEN.<strong>BE</strong> BVBA<br />

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 710 50 00<br />

F +32 3 710 50 01<br />

E info@stalenrijplaten.be<br />

W www.stalenrijplaten.be<br />

TOPCON POSITIONING <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Doornveld 141 - Z3<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 466 82 30<br />

F +32 2 466 83 00<br />

E info.be@topcon.com<br />

W www.topconpositioning.be<br />

Klaverbladstraat 13a<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 26 10 20<br />

F +32 13 26 10 22<br />

E lummen@vangaever.be<br />

W www.vangaever.be<br />

Bergensesteenweg 830<br />

1600 SINT-PIETERS-LEEUW<br />

T +32 2 356 20 71<br />

F +32 51 63 52 73<br />

E splw@vangaever.be<br />

W www.vangaever.be<br />

137


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijf<br />

VAN LAECKE GROUP<br />

Schatting 8<br />

8210 ZEDELGEM<br />

T +32 50 55 18 90<br />

F +32 50 20 17 34<br />

E info@vanlaeckegroup.com<br />

W www.vanlaeckegroup.com<br />

Vleugelboot 51<br />

3991 CM HOUTEN<br />

T +31 30 68 68 100<br />

VB <strong>BE</strong>TON<br />

Industrieweg 10<br />

3840 BORGLOON<br />

T +32 12 74 48 86<br />

F +32 12 74 55 59<br />

E info@vanbockrijk.be<br />

W www.vanbockrijk.be<br />

VIABUILD<br />

Mechelen Campus<br />

Gansbroekstraat 70<br />

2870 PUURS<br />

T +32 15 61 63 03<br />

F +32 15 61 63 19<br />

E info@viabuild.be<br />

W www.viabuild.be<br />

WILLEMEN INFRA<br />

Booiebos 4<br />

9031 DRONGEN<br />

T +32 9 282 60 30<br />

F +32 9 282 71 23<br />

E groep@willemen.be<br />

W www.willemen.be/nl<br />

Hier uw logo?<br />

Bel of mail voor alle informatie over een<br />

vermelding in <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> met<br />

Olivia Castelein:<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E o.castelein@louwersmediagroep.be<br />

VERMAKO COVER SOLUTIONS BVBA<br />

Careelstraat 11B<br />

8700 TIELT<br />

T +32 51 40 10 44<br />

F +32 51 40 77 47<br />

E vermako1@vermako.com<br />

W www.vermako.com/nl<br />

VOLVO GROUP <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Hunderenveldlaan 10<br />

1082 BRUSSEL<br />

T +32 2 482 53 56<br />

F +32 2 468 05 28<br />

E info@volvogroup.com<br />

W www.volvogroup.com<br />

WOLFTECH<br />

Nijverheidstraat 5<br />

1830 MACHELEN<br />

T +32 2 251 41 33<br />

F +32 2 253 60 98<br />

E info@wolftech.be<br />

W www.wolftech.be<br />

VERHUUR & VERKOOP<br />

Stalen rijplaten, PVC rijplaten<br />

en houten schotten<br />

Heeft u een project<br />

of onderwerp<br />

dat interessant is voor<br />

<strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong>?<br />

<strong>BE</strong>L OF MAIL OLIVIA CASTELEIN<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E o.castelein@louwersmediagroep.be<br />

www.jbconstruct.com<br />

rijplaten@jbconstruct.com<br />

T 03 385 29 53<br />

138


ALGEMENE WEGENWERKEN<br />

ASFALT<br />

<strong>BE</strong>TON<br />

BURGERLIJKE BOUWKUNDE<br />

WILLEMEN INFRA is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en<br />

de infra-afdeling van Kumpen en beheerst als grootste Belgische wegenbouwer alle aspecten van de<br />

wegenbouw. Met hoofdzetel in Drongen (regio West) en vestigingen in Hasselt (Oost), Kapellen (Noord) en<br />

het Waalse Fleurus (Sud) is Willemen Infra actief in gans het land én in het buitenland.<br />

Willemen Infra heeft niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten in eigen<br />

beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, …<br />

Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd. Met 5 asfaltproductieplants en 3 (mobiele)<br />

betoncentrales zijn we bovendien een van de belangrijkste producenten van asfalt en wegenisbeton.<br />

www.willemeninfra.be


Verkoop - Verhuur - Service<br />

GEDA ladderliften en tandheugelliften<br />

Met de robuuste ladderliften- of tandheugelliften van het Duitse merk Geda haalt u het<br />

perfecte hulpmiddel in huis om uw bouwmaterialen en gereedschap veilig naar boven te<br />

hijsen en te transporteren.<br />

Deze compacte, lichte, handige én bovendien eenvoudig te monteren liften bieden een<br />

grote meerwaarde tijdens o.a. renovatiewerken, verbouwingen en dakreparaties en zijn<br />

daardoor een betrouwbare partner op de werf. Voor zowel kleine als grote werken is er bij<br />

Intermat altijd een gepaste oplossing te vinden.<br />

Contacteer ons<br />

Meer info over onze Geda<br />

liften? Contacteer ons via<br />

info@intermat.be of ga<br />

naar onze webshop.<br />

www.intermat.be<br />

Intermat is intussen al jarenlang exclusieve importeur en verdeler van deze Geda liften.<br />

Door de jaren heen is onze kennis en expertise van ladderliften of tandheugelliften dan<br />

ook een absolute troef in de verkoop, verhuur, installatie én herstel van deze liften.<br />

Intermat en Geda: dat zijn kortom de twee specialisten die maatwerk bieden voor de vakman.<br />

Naast de liften op zich, mag u rekenen op bijhorend advies en service op maat (bv.<br />

welk motortype, onderdelen). Bovendien kunt u ook bij ons terecht voor een totaalpakket<br />

met steigers of stellingen die wij zowel verkopen als verhuren.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!