30.04.2020 Views

Industrial Automation 02 2020

Platform over productie- en procesautomatisering

Platform over productie- en procesautomatisering

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INDUSTRIAL AUTOMATION<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING IA-ONLINE.BE JAARGANG 5<br />

2<br />

21 WWW.IA-ONLINE.BE<br />

2<strong>02</strong>0 2019 • april januari mei – februari<br />

Wereldwijd inzetbaar<br />

voedingsconcept<br />

Digitaal informeren over<br />

efficiënt automatiseren<br />

Hoe weer veilig aan<br />

de slag gaan?


trouble<br />

moving?<br />

Optimale efficiëntie voor je<br />

productieproces? Met automatisering<br />

en interne transportsystemen op maat<br />

stroomlijnt RDL Engineering je dagelijkse<br />

bedrijfsvoering. We bieden een antwoord<br />

op praktische uitdagingen, van kleinste<br />

schakel tot de ganse ketting van (re)acties.<br />

Zo werk je zekerder, sneller en veiliger.<br />

Ga voor een vlottere productie.<br />

Contacteer RDL Engineering via<br />

info@rdl-engineering.com of op 051 31 35 24.<br />

RDL Engineering nv<br />

Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België<br />

T. +32 (0)51 31 35 24 - info@rdl-engineering.com - www.rdl-engineering.com


Wij geven kleur aan het proces<br />

Compacte capacitieve niveauschakelaar met 360° statusweergave<br />

in kleur<br />

256 kleuren<br />

Individueel selecteerbaar voor:<br />

Meting in bedrij f<br />

Sensor detecteert<br />

Storing in het proces<br />

Compacte<br />

bouwvorm<br />

15 cm<br />

Hygiënisch<br />

adapter systeem<br />

Bediening via<br />

smartphone<br />

143,- €<br />

VEGAPOINT 21 G½"<br />

www.vega.com/vegapoint


Voorwoord<br />

CTRL+ALT+DEL<br />

Wat begon als een ver-van-mijn-bed-show in het Chinese Wuhan is uitgegroeid tot de nachtmerrie van elke ondernemer. Het Covid-19<br />

virus is erin geslaagd om wereldwijd de economie grotendeels op de knieën te brengen. Voedingsbedrijven, toiletpapierfabrikanten<br />

en farmareuzen konden misschien nog overuren draaien, maar vele bedrijven moesten noodgedwongen de deuren sluiten. Te weinig<br />

personeel, te weinig ruimte of te weinig vooruitzichten op bestellingen. Alle opgebouwde vertrouwen in de economie was met één<br />

wijdverspreide veeg van tafel.<br />

Bij het ter perse gaan van dit magazine staan we aan de vooravond van de eerste versoepelingen. Onze maakindustrie heeft achter<br />

de schermen hard gewerkt om de productie weer te kunnen opstarten met alle respect voor de social distancing maatregelen die<br />

vanzelfsprekend in voege blijven. Een mooi voorbeeld van de veerkracht waar ondernemers vandaag moeten over beschikken. En van<br />

de flexibiliteit. In de Audi fabriek in Vorst produceren ze nu ook beademingstoestellen. Helemaal coronaproof zal onze industrie nooit<br />

worden, maar het toont wel dat we niet bij de pakken blijven zitten. En we kunnen daarvoor ook rekenen op topwetenschappers.<br />

Op deze pagina’s leest u hoe de toponderzoekers van Flanders Make zich inspanden voor de industrie.<br />

Maar wat de volledige impact zal zijn van dit virus op de wereldwijde economie dat blijft de hamvraag. In eigen land kunnen de<br />

steunmaatregelen die vandaag beschikbaar zijn, nooit meer dan doekjes voor het bloeden zijn voor de miljarden aan economische<br />

waarde die door de stilstand verdampt zijn. Het zal belangrijk zijn om verder te kijken dan het vingertje wijzen en vooral lessen te<br />

trekken voor de toekomst. Lessen over de supply chain bijvoorbeeld. De lancering van de laatste iPhone moest in februari al naar achter<br />

geschoven worden omdat de producent uit China niet alle elektronica-onderdelen kon leveren. Kunnen we het ons in de toekomst<br />

nog veroorloven om van één fabrikant afhankelijk te zijn?<br />

Globalisering heeft ons misschien sterker gemaakt, maar tegelijkertijd ook kwetsbaarder voor crisissen. De ketens worden langer,<br />

omslachtiger en dus risicovoller. En we zien ook steeds minder het nut in van grote voorraden. Leveranciers zullen wel just-in-time<br />

bezorgen. Niet dus. Wie zijn mondmaskers niet in eigen land produceert, vist vandaag hopeloos achter het net. Een beter voorbeeld is<br />

er niet. Want hoe snel sloten landen hun grenzen en economie niet? Net zoals België als land zich beter moet voorbereiden op noodscenario’s,<br />

moeten wij dat als bedrijven misschien ook doen. Laat ons van dit moment gebruikmaken om de kwetsbaarheden in kaart<br />

te brengen om met een sterkere organisatie dan ooit uit deze periode te komen. Laat ons nieuwe manieren zoeken om aan zaken te<br />

doen. Laat ons de mensen die dag en nacht aan het werk gebleven zijn ook naar waarde schatten.<br />

Veel leesplezier!<br />

Valérie Couplez<br />

ia-online.be<br />

| 5


Platform over productieen<br />

procesautomatisering<br />

ia-online.be<br />

Jaargang 5 ● Nummer 2 2<strong>02</strong>0<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Verantwoordelijke Uitgever<br />

Louwers Mediagroep<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Valérie Couplez<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Johan Debaere<br />

Bladmanager<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Elke Kina<br />

Sandra Reijnders<br />

8<br />

16<br />

Advertenties<br />

www.wetransfer.com<br />

Onder vermelding van naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Hertsbergsestraat 4,<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Voor management, directies, engineers,<br />

inkopers en operators in: productie- en<br />

procesautomatisering, inclusief food processing<br />

& packaging.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het<br />

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn<br />

op deze informatie.<br />

24<br />

28<br />

Procestransparantie inbegrepen 8<br />

Plasmacoatingmachine blaast plastic nieuw leven in 10<br />

Vraag naar unmanaged switches stijgt door verhoogd gebruik van Ethernet 14<br />

Nieuwe versie ERP-pakket zorgt voor meer gebruiksgemak en mogelijkheden 16<br />

Wereldwijd inzetbaar voedingsconcept 20<br />

De Pen - Het nieuwe normaal in China 22<br />

Fouttolerantie in machineveiligheid 24<br />

Eén programmeeromgeving voor robot, camera en PLC 28<br />

Digitaal informeren over efficiënt automatiseren 30<br />

Wij verkopen en herstellen industriële elektronica 32


Inhoud<br />

34<br />

46<br />

52<br />

56<br />

Druksensoren en niveauschakelaars voor hygiënekritische processen 34<br />

Hoe weer veilig aan de slag gaan? 38<br />

Sectornieuws 40<br />

Businessmodellen van Industrie 4.0 46<br />

Goed onderhoud is geld waard 51<br />

Coverbeeld:<br />

Siemens<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

ia-online.be<br />

Efficiënter en eenvoudiger automatiseren in IoT-tijdperk 52<br />

Proeven van de toekomst van automatiseren 54<br />

Perfect doseren 56<br />

De basics van machine learning 60<br />

Virtual en augmented reality voor maakbedrijven en machinebouwers 62<br />

Branchepartners 64


Tekst en beeld SCHUNK<br />

PROCESTRANSPARANTIE<br />

INBEGREPEN<br />

Conditiebewakingssystemen (CMS) detecteren veranderingen en afwijkingen in het productieproces. Ze geven een<br />

vroege waarschuwing voor beginnende schade, detecteren afwijkingen in kwaliteit, bewaken de stabiliteit van een<br />

productieproces en zorgen voor consistente kwaliteitscontrole bij alle fases van de productie en waardecreatie. In<br />

deze context worden grijpsystemen en kleminrichtingen steeds belangrijker door hun closest-to-the-part positie.<br />

Vandaag al produceren machines en geautomatiseerde<br />

systemen, slimme gereedschappen<br />

en componenten enorme hoeveelheden<br />

gegevens. Slechts een zeer klein deel van deze<br />

gegevens wordt echter werkelijk gebruikt - volgens<br />

schattingen ongeveer 5%. Er werd tot<br />

nu toe weinig belang gehecht aan de door<br />

de sensoren geregistreerde waarden en ze<br />

worden hooguit in geval van schade of voor het<br />

oplossen van problemen gebruikt. Door deze<br />

bestaande gegevens volledig, systematisch en<br />

vooral in real-time te gebruiken, kunnen slimme<br />

productie scenario's worden gerealiseerd die<br />

enorme voordelen beloven. Bovendien gaat de<br />

stijgende netwerkintegratie en digitalisering<br />

ook gepaard met een snelle toename van de<br />

hoeveelheid gegevens die wordt gegenereerd,<br />

wat betekent dat er een risico bestaat dat de<br />

verbindingen met de clouddatacenters mogelijk<br />

niet in staat zijn om de enorme en snel<br />

groeiende datastromen aan te kunnen, en dat<br />

uitvaltijden en hoge latentieperioden kunnen<br />

optreden. Het draait niet langer alleen om<br />

het verzamelen van gegevens zoals eerder het<br />

geval was, maar om ze al ter plaatse te analyseren<br />

en om te zetten in waardevolle informatie.<br />

Van big data naar smart data dus.<br />

Grijper als universele tool voor<br />

slimme, flexibele productie<br />

Slimme handlingsmodules creëren eenvoudig<br />

de noodzakelijke voorwaarden voor de<br />

volledige integratie van geautomatiseerde<br />

productiesystemen in productieomgevingen.<br />

Ze maken verbindingen met cloudgebaseerde<br />

‘Intelligente grijpers zijn in staat om systematische<br />

informatie over het gegrepen werkstuk, het proces en de<br />

componenten vast te leggen, te verwerken en voeren ook<br />

zelf de juiste reacties uit’<br />

Door bestaande gegevens volledig, systematisch en vooral in real-time te gebruiken, kunnen slimme productiescenario's worden gerealiseerd die<br />

enorme voordelen beloven.<br />

8 | ia-online.be


ecosystemen om de totale effectiviteit van het<br />

geautomatiseerde systeem (OEE), de downtime-statistieken<br />

(MTBF, MTTR) en de processtabiliteit<br />

op middellange termijn te bepalen.<br />

Een zo’n component is de SCHUNK EGL parallelle<br />

grijper, een slimme standaardgrijpmodule<br />

met geïntegreerde functies, een gecertificeerde<br />

Profinet interface en geïntegreerde elektronica<br />

met variabele slag en een grijpkracht die<br />

kan worden ingesteld tussen 50 N en 600 N.<br />

Als een in-line meetsysteem gebruikt de intelligente<br />

grijper tijdens het ‘slim grijpen’ zijn<br />

positie direct op het werkstuk om gegevens<br />

te verkrijgen en deze onmiddellijk te evalueren<br />

met behulp van de in de grijper geïntegreerde<br />

geavanceerde technologie. Elke afzonderlijke<br />

processtap kan tot in detail worden bewaakt<br />

en bijvoorbeeld doorgegeven aan het systeembeheersysteem,<br />

het hogere ERP-systeem, maar<br />

ook aan analysedatabases en cloudoplossingen.<br />

Zo zijn intelligente grijpers in staat om systematische<br />

informatie over het gegrepen werkstuk,<br />

het proces en de componenten vast te leggen<br />

en te verwerken en voeren ze ook zelf de juiste<br />

reacties uit.<br />

Sensorische gereedschapshouder<br />

In de toekomst is SCHUNK van plan om taken<br />

te automatiseren voor de besturing van de<br />

volledige kinematische keten, bestaande uit<br />

robots en grijpers, evenals het bewaken van<br />

hun functie. Hierbij is dan geen programmering<br />

voor elke afzonderlijke stap vereist of hoeven<br />

geen grenswaarden te worden ingesteld of<br />

voortdurend te worden aangepast. Bij dit type<br />

autonoom grijpen is het gebruik van artificiële<br />

intelligentie (AI) en verschillende sensoren cruciaal.<br />

Uitgerust met een sensor, een batterij en<br />

een zendereenheid, bewaakt de sensorische<br />

gereedschapshouder SCHUNK iTENDO het<br />

proces direct bij het gereedschap bij 5.000 Hz.<br />

Een algoritme bepaalt doorlopend een parameter<br />

voor een stabiel proces. De zogenaamde IFTwaarde<br />

is specifiek ontworpen voor de iTENDO<br />

en vertegenwoordigt de gemeten trilling als<br />

een numerieke waarde in een gedefinieerde<br />

intensiteitsschaal. Als de snede onstabiel wordt,<br />

grijpt de geïntegreerde intelligentie direct in<br />

real-time in met een latentie van circa 20 ms en<br />

zonder tussenkomst van de bediener. Afhankelijk<br />

van de situatie wordt het proces dan<br />

gestopt, gereduceerd of aangepast aan vooraf<br />

gedefinieerde basisparameters, wordt de invoer<br />

van gereedschappen gewijzigd, worden zustergereedschappen<br />

vervangen of berichten naar<br />

de bediener gestuurd. ■<br />

Als een in-line meetsysteem gebruikt de intelligente EGL grijper tijdens het ‘slim grijpen’ zijn positie direct op<br />

het werkstuk om gegevens te verkrijgen en deze onmiddellijk te evalueren met behulp van de in de grijper<br />

geïntegreerde geavanceerde technologie.<br />

Uitgerust met een sensor, een batterij en een zendereenheid, bewaakt de sensorische gereedschapshouder<br />

SCHUNK iTENDO het proces direct bij het gereedschap bij 5.000 Hz. Een algoritme bepaalt doorlopend een<br />

parameter voor een stabiel proces.<br />

ia-online.be<br />

| 9


“Ons doel is om een reeks machines te<br />

ontwikkelen die alle types plastic flessen en<br />

containers kunnen coaten.”<br />

Tekst en beeld Siemens<br />

PLASMACOATINGMACHINE<br />

BLAAST PLASTIC NIEUW<br />

LEVEN IN<br />

Van kwaliteitscontrole en picking tot verpakken. In de wereldwijde plasticflessenindustrie zijn de oplossingen van<br />

Delta Engineering een begrip. Sinds kort kan de machinebouwer uit Ophasselt ook coating toevoegen aan dat rijtje.<br />

Via een gepatenteerd proces wordt een microscopisch dunne laag aangebracht aan plasticverpakkingen om lekkages<br />

te vermijden. Siemens leverde de componenten én de service om dit gloednieuwe concept mogelijk te maken.<br />

“Plasmacoating, waarbij een laagje wordt aangebracht<br />

op een plastic drager, is niet nieuw”,<br />

legt Luka Goffaerts, design engineer bij Delta<br />

Engineering uit. “Maar de methode die wij<br />

hanteren, is dat wel. Die aanpak zorgt er namelijk<br />

voor dat flesverpakkingen volledig lekvrij<br />

zijn en dus ook uitermate geschikt worden voor<br />

het bewaren van vluchtige stoffen. De gecoate<br />

verpakkingen zijn bovendien geschikt voor de<br />

voedingsindustrie en volledig recycleerbaar.”<br />

Delta Plasma Coater: een<br />

totaaloplossing op maat<br />

Over het gepatenteerde proces zelf kan Goffaerts<br />

helaas geen verdere details vrijgeven.<br />

Maar vast staat dat het heel wat mogelijkheden<br />

biedt. Met de nieuwe DPC reeks van machines<br />

wil Delta Engineering de methode vertalen naar<br />

een geautomatiseerde coatingoplossing. <strong>Automation</strong><br />

engineer Koen Hendrickx stond mee<br />

aan de wieg van het concept. “Onze eerste<br />

machine was de DPC123, waarbij DPC staat<br />

voor Delta Plasma Coater”, legt hij uit. “De<br />

1 staat voor het aantal reactoren, 2 voor de<br />

grootte van de verpakkingen, en 3 voor het<br />

aantal gassen dat we via onze gepatenteerde<br />

methode aanbrengen. Ons doel is om een<br />

reeks machines te ontwikkelen die alle types<br />

plastic flessen en containers kunnen coaten. Zo<br />

werken we ook aan een DPC223, DPC413 en<br />

zelfs DPC613.”<br />

10 | ia-online.be


Een kleine fles coaten duurt zo’n 9 s. Om de fleswissel te doen zijn er slechts 6 s. Alles moet dus heel precies op<br />

elkaar afgestemd zijn.<br />

Omdat het ontwerp makkelijk uitbreidbaar moest<br />

zijn, ging Delta Engineering op zoek naar een PLC<br />

en sturingsconcept dat modulair is opgebouwd.<br />

Toegepaste expertise<br />

en technologie van<br />

Siemens<br />

• PC-based automation platform<br />

• Motion control<br />

• Centrale periferie voor remote I/O<br />

• Safety integrated<br />

• Profisafe<br />

• Scalance switches<br />

• Simotics en Simotic Geared servomotoren<br />

• Sinamics<br />

• Simatic<br />

Modulaire, gebruiksvriendelijke<br />

sturing<br />

Omdat het ontwerp makkelijk uitbreidbaar<br />

moest zijn, ging Hendrickx op zoek naar<br />

een PLC en sturingsconcept dat modulair is<br />

opgebouwd. Lang hoefde hij niet te zoeken:<br />

“Siemens is al sinds jaar en dag een vaste waarde<br />

in onze machines. Hun oplossingen zijn eigenlijk<br />

bouwstenen. Alles is altijd perfect op elkaar<br />

afgestemd.” Ook bij het programmeren van<br />

de machine bleek Siemens een slimme keuze.<br />

Hendrickx: “We hadden net een nieuwe automation<br />

engineer in het team, Nicky Vanden<br />

Herrewegen. Hij was verantwoordelijk voor<br />

het programmeren van de sturing, maar had<br />

eigenlijk nog geen enkele ervaring met Siemens.<br />

In slechts een paar maanden tijd had hij<br />

het volledig onder de knie. En dat moest ook:<br />

vier maanden nadat het concept was bepaald,<br />

moest de machine up and running zijn om aan<br />

klanten tijdens de open-house een demonstratie<br />

te kunnen geven.”<br />

Grenzen verleggen<br />

Maar ook op andere vlakken was de ontwikkeling<br />

van de DPC123 een hele uitdaging. “Voor<br />

Delta Engineering was het de eerste keer dat we<br />

met gassen en een vacuümomgeving werken.<br />

We kennen het proces wel, maar het vertalen<br />

naar een sturing is een vrij complex proces. Een<br />

kleine fles coaten duurt zo’n 9 s. Om de fleswissel<br />

te doen zijn er slechts 6 s. Alles moet<br />

dus heel precies op elkaar afgestemd zijn.”<br />

Tegelijk legde Delta Engineering zichzelf heel<br />

strenge eisen op naar veiligheid toe. “Machines<br />

moeten volkomen veilig zijn voor operatoren.<br />

Dat is echt een van onze basisprincipes”, legt<br />

Hendrickx uit. “Bovendien zijn er, met het oog<br />

op het gebruik van de verpakkingen in de voedingsindustrie,<br />

heel wat reguleringen waar we<br />

rekening mee moesten houden. Zo moet elke<br />

fles traceerbaar zijn.”<br />

Verbonden in innovatie<br />

Omdat de plasmacoater gebruik maakt van een<br />

gepatenteerde methode werkte Delta Engineering<br />

een speciaal creditsysteem uit. “Het principe<br />

is dat de klant betaalt per volume”, legt<br />

Hendrickx uit. “Ze kunnen vooraf credits aankopen<br />

die dan elektronisch op de machine<br />

worden gezet. Daaraan kunnen we in de<br />

toekomst automatische waarschuwingen en<br />

offertering koppelen.” Ook dat is voor Delta<br />

Engineering nieuw terrein. Hendrickx: “Bij<br />

Delta Engineering staat alles in teken van<br />

morgen: wat zit er nog aan te komen, en hoe<br />

kunnen we onze klanten daar zo vlot mogelijk<br />

in begeleiden? Die innovatiedrang, die vinden<br />

we ook bij Siemens terug.” ■<br />

Plasmacoating is niet nieuw. Maar de methode die Delta Engineering hanteert, is dat wel. Die aanpak zorgt er voor dat flesverpakkingen volledig lekvrij zijn.<br />

ia-online.be<br />

| 11


Gemakkelijk aansluiten<br />

en compact inbouwen<br />

De nieuwe serie servo-aandrijvingen CMMT-AS en<br />

servomotoren EMMT-AS zijn makkelijk in te zetten<br />

voor zowel dynamische bewegingen als nauwkeurige<br />

positionering. Aan te sturen via o.a. EtherCAT, Profinet,<br />

Ethernet/IP en Modbus/TCP<br />

Your motion<br />

pneumatic | electric | Our solution<br />

Servo<br />

systeem<br />

www.festo.com<br />

De nieuwe: AX. en KX.<br />

Kleine en compacte behuizingen.<br />

- 30% meer ruimte voor kabels<br />

- 30% minder montagetijd<br />

- 30 nieuwe functies<br />

Rittal nv/sa<br />

Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren<br />

T 09 353 91 11 - info@rittal.be - www.rittal.be


| AT11-14BD |<br />

Snellere en eenvoudigere<br />

weg naar een betere machine:<br />

met XTS<br />

Voordelen van XTS:<br />

Circulaire beweging<br />

Flexibel modulair systeem<br />

Individueel bewegende movers<br />

Gebruikersvoordelen:<br />

Geminimaliseerde voetafdruk<br />

Software-matig configureerbaar<br />

Verbeterde beschikbaarheid<br />

Verhoogde productie<br />

Kortere doorlooptijd tot<br />

afgewerkt product<br />

www.beckhoff.be/xts<br />

Overal ter wereld moeten fabrikanten steeds meer geïndividualiseerde producten aanbieden –<br />

met machines die de voetafdruk verkleinen en tegelijkertijd de productiviteit verbeteren. Dit<br />

wordt mogelijk gemaakt door het XTS eXtended Transport System in combinatie met PC- en<br />

EtherCAT-gebaseerde besturingstechnologie. De hoge mate van ontwerpvrijheid maakt nieuwe<br />

machineconcepten voor transport, handling en montage mogelijk. In de roestvrijstalen hygiënische<br />

versie is de XTS ideaal voor gebruik in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.<br />

Vrije installatiepositie<br />

Compacte constructie<br />

Vrij te kiezen geometrie<br />

Weinig mechanische onderdelen en systeemcomponenten


Tekst Johan Debaere | Beeld Technolec/Moxa<br />

VRAAG NAAR UNMANAGED<br />

SWITCHES STIJGT DOOR<br />

VERHOOGD GEBRUIK<br />

VAN ETHERNET<br />

Plug-and-play unmanaged switches kunnen eenvoudig geïmplementeerd worden en vormen een belangrijk<br />

onderdeel voor de uitbreiding van Ethernet netwerken. Technolec biedt met de EDS-2010/2016/2018-ML serie<br />

industriële Ethernet switches van Moxa een ideale oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen. In de<br />

vorige uitgave gingen we dieper in op de aspecten die de keuze van de correcte unmanaged switch bepalen. In<br />

deze editie bekijken we hoe ze in de praktijk toegepast worden.<br />

In de eerste uitgave <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

van dit jaar gingen we samen met Karel Mus<br />

van Technolec dieper in op de aspecten die<br />

meespelen bij de keuze van een correcte<br />

unmanaged switch. De specialist uit Temse<br />

is al heel wat jaren verantwoordelijk voor de<br />

verdeling van en de technische ondersteuning<br />

bij de producten van Moxa. Daartoe behoren<br />

de compacte metalen Ethernet switches van<br />

de EDS-2010/2016/2018-ML serie, beschikbaar<br />

met 10/100M koperpoorten en met<br />

10/100/1000BaseT(X) of 100/1000BaseSFP<br />

combopoorten. Ze omvatten de QoS functie,<br />

broadcaststorm bescherming en poortbreukalarmering,<br />

door het eenvoudig in- of uitschakelen<br />

van DIP-switches. Andere kenmerken zijn<br />

de 12/24/48 VDC redundante voedingsingangen,<br />

DIN-railmontage en hoogwaardige EMI/EMC<br />

bescherming. De EDS-2010/2016/2018-ML<br />

serie switches functioneren perfect tussen -10<br />

en 60 °C, maar er zijn ook al modellen die<br />

bij een tempratuur tot -40 of 75 °C gebruikt<br />

kunnen worden. De switches van Moxa<br />

worden in de meest uiteenlopende toepassingen<br />

ingezet, bijvoorbeeld bij installaties voor<br />

het automatisch sorteren van voedingswaren<br />

of systemen voor het elektronisch bepalen van<br />

tol op autowegen.<br />

Sorteren van voeding<br />

Een voedselverwerkende producent investeerde<br />

onder meer in een geautomatiseerd<br />

sorteersysteem om de efficiëntie van het sorteren<br />

van voedsel te verbeteren. De operatoren<br />

waren tevreden van dit nieuwe sorteerproces,<br />

maar maakten zich zorgen over onbekende<br />

netwerksignalen of onderhoud. “De firma<br />

zocht een oplossing voor het realtime verzamelen<br />

van data, die snel inzetbaar was en geen<br />

IT-vaardigheden van de operatoren vereiste om<br />

vlekkeloos te functioneren. De switches moesten<br />

een hoge poortdichtheid hebben en passen<br />

in schakelkasten met meer dan tien apparaten<br />

in een beperkte ruimte”, vertelt Karel Mus. “Ze<br />

kozen uiteindelijk voor de slanke EDS-2016-ML<br />

switches van Moxa. Die passen perfect in de<br />

schakelkast van de sorteermachine en kunnen<br />

via de zestien Ethernet poorten een brede<br />

De EDS-2010-ML Ethernet switch van Moxa.<br />

‘De slanke switches passen perfect in de schakelkast van<br />

de sorteermachine’<br />

14 | ia-online.be


De slanke Ethernet switches EDS-2016-ML van Moxa worden ingezet voor de<br />

datastroom bij een automatische sorteermachine voor voeding.<br />

range van data-apparaten verbinden. De operatoren kunnen de DIPswitches<br />

van de Ethernet switch eenvoudig schakelen, waardoor de QoS<br />

en BSP functies de vertragingen en storingen op het netwerk kunnen<br />

verminderen en zo de datastroom soepeler kunnen laten verlopen. Ook<br />

het onderhoud van het netwerk is kinderspel.”<br />

Tol heffen<br />

Voor de nieuwe poorten van een systeem voor elektronische tolheffing<br />

was men op zoek naar een Ethernet switch, die gegevens van camera’s<br />

en sensoren voor onder meer de detectie van voertuigen kon verzamelen<br />

om die dan via een kast langs de weg naar een operations center door<br />

te sturen. “Deze toepassing vereiste industriële oplossingen, gemaakt<br />

om te functioneren in zwaardere externe omstandigheden. Ze moesten<br />

het ook mogelijk maken om videobeelden en sensorgegevens naar een<br />

kast op meer dan 100 m afstand te sturen. Tot slot moest installatie<br />

eenvoudig en betrouwbaar zijn om het onderhoud op de tolpoort tot<br />

een minimum te beperken”, licht Mus toe. “De EDS-2010-ML switches<br />

van Moxa voldoen perfect aan de eisen van deze toepassing. Ze zijn<br />

ontworpen om te werken in een breed temperatuurbereik tussen -40<br />

en 75 °C met een MTBF van meer dan 2 miljoen uur. De acht Ethernet<br />

poorten zorgen voor de verbinding met de apparatuur op de tolpoort,<br />

terwijl de 2 GB combopoorten gebruikmaken van glasvezel om data- en<br />

videostromen over lange afstanden naar de kast aan de kant van de weg<br />

te sturen.” ■<br />

De compacte industriële switches type EDS-2010-ML van Moxa zijn ideaal voor het<br />

doorsturen van videobeelden en sensorgegevens bij de tolpoorten op de autoweg.<br />

‘De switches sturen videobeelden en<br />

sensorgegevens naar een kast op meer<br />

dan 100 m afstand’<br />

ia-online.be<br />

| 15


Tekst Valérie Couplez | Beeld Perdaen-Dhooghe<br />

NIEUWE VERSIE ERP-<br />

PAKKET ZORGT VOOR<br />

MEER GEBRUIKSGEMAK<br />

EN MOGELIJKHEDEN<br />

Altijd mee evolueren met klanten. Het is wat Perdaen-D’Hooghe tot een internationaal opererende machinebouwer<br />

en toeleverancier gemaakt heeft. Met oog voor kwaliteit en nauwkeurigheid zet het in elk project voor zijn klanten<br />

de puntjes op de i. Om de bedrijfsvoering in goede banen te leiden, rekent het al jaar en dag op het ERP-pakket van<br />

Trivest Software Group. Sinds kort heeft het de stap gezet naar de nieuwste versie: Ridder iQ. Een keuze die garant<br />

stond voor nog meer gebruiksgemak en mogelijkheden. Trivest Software Group zorgde voor de feilloze overgang<br />

van oud naar nieuw.<br />

Perdaen-D’Hooghe maakt het verschil met ontwerpen die meerdere<br />

bewerkingen combineren en waar het toch steeds de gevraagde<br />

kwaliteit en nauwkeurigheid in kan realiseren.<br />

16 | ia-online.be


Hans en Bram Perdaen: “Ridder iQ is de basis van onze bedrijfsvoering geworden. Het zorgt voor inzicht,<br />

gebruiksgemak, een betere eindcontrole en een nauwkeurigere calculatie.”<br />

‘Op een paar weken waren we in het nieuwe systeem<br />

aan het werken, zonder kinderziektes. Het bewijs dat de<br />

ondersteuning van Trivest Software Group top is’<br />

Van lokaal onderhoudsatelier tot internationale<br />

leverancier van machines en onderdelen. Het is<br />

de knappe evolutie die familiebedrijf Perdaen-<br />

D’Hooghe uit Sint-Niklaas neerzette op drie<br />

generaties. “Onze strategie is er niet één van<br />

hogere wiskunde, we zijn eigenlijk gewoon<br />

altijd meegegroeid met onze klanten”, opent<br />

Hans Perdaen bescheiden. Sinds vorig jaar<br />

hebben hij en broer Bram de teugels overgenomen<br />

van vader Marc. “Eerst ging het meer richting<br />

toelevering. De laatste jaren zien we dat<br />

onze klanten meer en meer nood hebben aan<br />

een totaaloplossing, engineering incluis, die<br />

ze kunnen neerleggen bij één contactpersoon.<br />

En daar helpen we hen graag bij, zonder ons<br />

specifiek op een bepaalde sector toe te leggen.<br />

Wij maken vooral het verschil met ontwerpen<br />

die meerdere bewerkingen combineren en<br />

waar we toch steeds de gevraagde kwaliteit en<br />

nauwkeurigheid in kunnen realiseren.”<br />

Met Ridder iQ is het nog eenvoudiger geworden om informatie met een paar muisklikken uit het systeem te<br />

halen of om terugkerende projecten automatisch aan te maken.<br />

Ridder iQ, de basis om op<br />

terug te vallen<br />

Voor Perdaen is het de volledige ploeg van<br />

medewerkers, intussen 35 FTE’s, die de sleutel<br />

tot het succes vormt. “Kwaliteit moet<br />

je inbouwen doorheen je volledige proces.<br />

Wij proberen altijd in zo weinig mogelijk stappen<br />

van bestelling naar afgewerkt product te<br />

gaan en onze mensen zelf verantwoordelijkheid<br />

over hun werk te geven. Dat werpt zijn<br />

vruchten af”, geeft Perdaen aan. Om dat te<br />

realiseren is het cruciaal dat iedereen over de<br />

juiste informatie beschikt, zeker aangezien het<br />

bij Perdaen-D’Hooghe vaak over prototypes<br />

en maatwerk gaat. “Daarom werken we al<br />

bijna tien jaar met het ERP-pakket van Ridder<br />

Data Systems. Toen een evidente keuze, want<br />

de documenten en de begrippen in de software<br />

klonken ons vertrouwd in de oren. Dat<br />

maakte dat we met een basispakket perfect uit<br />

de voeten konden en niks op maat moesten<br />

laten schrijven. Het is in die jaren de basis van<br />

onze bedrijfsvoering geworden waar we altijd<br />

op kunnen terugvallen. Het zorgt voor inzicht,<br />

gebruiksgemak, een betere eindcontrole en<br />

een nauwkeurigere calculatie.”<br />

Nog meer mogelijkheden<br />

met Ridder iQ<br />

Het ERP-pakket Ridder iQ is overal doorheen<br />

het productieproces terug te vinden: op kantoor<br />

voor het opvolgen van offertes en bestellingen,<br />

op de werkvloer voor het opvolgen van<br />

de productie, in de werkvoorbereiding voor<br />

het maken van de planning … Recent stapte<br />

Perdaen-D’Hooghe over naar de nieuwe versie:<br />

Ridder iQ. Perdaen: “Een beslissing die ook<br />

deze keer weer ingegeven is door de evolutie<br />

bij onze klanten en door de perfecte aansluiting<br />

van het Ridder iQ pakket hierop. In vergelijking<br />

met vroeger, groeit de vraag naar stukprijzen<br />

en meer gedetailleerde offertes. Met Ridder<br />

iQ is het nog eenvoudiger geworden om die<br />

informatie met een paar muisklikken uit het<br />

systeem te halen of om terugkerende projecten<br />

automatisch aan te maken. Je merkt in alles dat<br />

het ERP-systeem een stuk intuïtiever geworden<br />

is. De jonge generatie bij ons op de werkvloer,<br />

die sowieso al meer oren heeft naar digitaliseren,<br />

kan er dan ook in een handomdraai zoveel<br />

meer mogelijkheden uithalen.” De implementatie<br />

liep bijzonder vlot. “Na een goede voorbereiding<br />

waren we op een paar weken van het<br />

oude in het nieuwe systeem aan het werken,<br />

zonder tegen kinderziektes aan te lopen. Het<br />

bewijs dat de ondersteuning van Trivest Software<br />

Group top is”, besluit Perdaen. ■<br />

ia-online.be<br />

| 17


WE KEEP YOUR MACHINE RUNNING<br />

INDUSTRIAL<br />

ELECTRONICS<br />

WE SELL & REPAIR<br />

AANKOOP • VERKOOP<br />

HERSTELLINGEN • SERVICE-ON-SITE<br />

#maintenance<br />

WWW.ABCPARTS.BE<br />

MELT PRESSURE TRANSMITTER<br />

Safety standard<br />

Relay or Analogue output<br />

GEFRAN BENELUX NV +32 14 24 81 81 info@gefran.be www.gefran.be<br />

00<strong>02</strong>1804001 - GEFRAN.indd 1 28-04-20 12:42


ONZE SERVICE<br />

DRAAIT OM JOU<br />

Cebeo uit Waregem is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische<br />

diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. We bieden technische<br />

en commerciële adviezen en studies op volgende domeinen: verlichting, HVAC, kabel, Home<br />

& Building <strong>Automation</strong>, <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong>, datacom, hernieuwbare energiesystemen en<br />

huishoudapparaten.<br />

Als marktleider is Cebeo toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan de klanten, dankzij<br />

een uitgebreid filialennetwerk gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen<br />

en hoogstaande technische competenties.


Tekst Murrelektronik | Beeld Murrelektronik<br />

WERELDWIJD INZETBAAR<br />

VOEDINGSCONCEPT<br />

De eisen die aan stuurstroomcircuits worden gesteld kunnen sterk verschillen naargelang de verschillende regio's<br />

in de wereld. Bedrijven die machines naar internationale markten exporteren, moeten verschillende concepten voor<br />

schakelkastvoedingen creëren. Murrelektronik biedt nu een voedingsconcept dat standaard kan worden gebruikt<br />

in alle machines en systemen wereldwijd, ongeacht hun locatie.<br />

Bedrijven die machines naar internationale<br />

markten exporteren moeten op veel zaken<br />

letten. Afhankelijk van de markt moeten ze<br />

andere producten gebruiken, verschillende<br />

bedradingsconcepten gebruiken en/of andere<br />

methoden om de netspanning te beveiligen.<br />

Maar zeker ook op de hoogte zijn van<br />

een grote verscheidenheid aan internationale<br />

normen en specificaties. Levering aan internationale<br />

markten maakt de dagelijkse installaties<br />

dus complex.<br />

Overal ter wereld te gebruiken<br />

Murrelektronik biedt de oplossing voor deze<br />

uitdaging. Het wereldwijd inzetbare voedingsconcept<br />

van Murrelektronik volgt een<br />

uniform ontwerp. De producten hebben de<br />

goedkeuringen en certificeringen die nodig<br />

zijn. Ze zijn ontwikkeld en getest om perfect<br />

samen te werken. Deze oplossing voldoet<br />

aan internationale normen, zodat de<br />

machine of het systeem overal ter wereld<br />

kan worden gebruikt. Hiermee vereenvoudig<br />

je de engineering en creëer je een<br />

flexibele standaardoplossing met dezelfde<br />

elektrische componenten; modulair en flexibel.<br />

De voordelen van het wereldwijd inzetbare<br />

voedingsconcept van Murrelektronik<br />

op een rij:<br />

• Vermindert het aantal benodigde producten.<br />

• Werknemers hoeven maar met één systeem<br />

vertrouwd te zijn in plaats van met vele.<br />

• Verkort de engineeringtijd.<br />

20 | ia-online.be


Het wereldwijd inzetbare voedingsconcept van Murrelektronik volgt een uniform ontwerp. De producten hebben de goedkeuringen en certificeringen die nodig zijn.<br />

• NEC-klasse 2 circuits beperken de goedkeuringstijd<br />

(door de keuringsinstantie) en het<br />

aantal verschillende stuurstroomcircuits tot<br />

een minimum.<br />

• Conclusie: materiaalkosten en installatietijd<br />

worden geoptimaliseerd.<br />

Twee concrete voorbeelden<br />

Voor een kleine machine met een laag verbruik<br />

is de Mico Pro ® met geïntegreerde 1-fase de<br />

ideale oplossing. Mico Pro ® modules met NEC<br />

klasse 2 uitgangen beschermen circuits tot<br />

maximaal 100 VA. Alles wat verbonden is met<br />

deze circuits hoeft niet UL-gecertificeerd te zijn<br />

dankzij de NEC Klasse 2 certificatie. Door het<br />

Mico Pro ® stroombewakingssysteem met geïntegreerde<br />

voeding in te zetten zijn er minder<br />

UL-certificeringen nodig. Voor een grotere<br />

machine met een hogere vermogensbehoefte<br />

zal de driefase Emparro 40 A voeding met Mico<br />

Pro ® zich het beste lenen. Mico Pro stroombewakingsmodules<br />

beschermen op de machine<br />

gemonteerde I/O-modules, aangesloten met<br />

een M12-connector.<br />

Zelf aan de slag?<br />

Op www.murrelektronik.online/multi-norm kan<br />

u gratis alle technische specs en circuitvoorbeelden<br />

in het Eplan diagram downloaden. ■<br />

‘Murrelektronik biedt nu een voedingsconcept dat<br />

standaard kan worden gebruikt in alle machines en<br />

systemen wereldwijd’<br />

Met de Mico Pro ® vereenvoudig je de engineering en creëer je een flexibele standaardoplossing met dezelfde<br />

elektrische componenten.<br />

ia-online.be<br />

| 21


De Pen<br />

22 | ia-online.be


De Pen<br />

Pascal Coppens,<br />

sinoloog en partner bij nexxworks<br />

Het nieuwe normaal in China<br />

China is al lang niet meer het land van copy paste. Het zet vandaag de<br />

standaard voor globale innovatie. Het land heeft ook zelf de ambitie<br />

uitgesproken om tegen 2030 innovatieleider te zijn. Een ambitie die niet<br />

door de overheid maar door de ondernemingszin van de bedrijven zal<br />

waargemaakt worden. De sleutels tot dit succes zijn de enorme verzameling<br />

van data en de bereidheid om als een open ecosysteem samen te werken.<br />

Als onze bedrijven voeling willen houden met deze markt zullen ze met<br />

nieuwe ogen naar China moeten leren kijken.<br />

In het begin van de jaren 90 raakte ik tijdens een rondreis doorheen China verliefd op het land.<br />

Op de energie, de passie van zijn inwoners. Ze droomden van een beter leven. In 1990 leefden<br />

nog 754 miljoen Chinezen onder de armoedegrens. In 2017 waren dat er nog slechts 39 miljoen.<br />

Binnenkort zouden er geen meer mogen zijn. Dromen zijn niet altijd bedrog. Hoe zijn ze daar in zo<br />

korte tijd in geslaagd? Hard werken.<br />

Tijdens de Culturele Revolutie (van 1966 tot 1976) bleven de universiteiten dicht. In de jaren 90 was<br />

het dan ook niet evident om talent te vinden. Degene die er wel waren, mochten bij westerse multinationals<br />

aan de slag, maar zagen hoe die halsstarrig weigerden om hun producten aan te passen<br />

aan de lokale markt. De slimsten begon daarom een eigen bedrijf met de kennis die ze hadden<br />

opgedaan. Vaak gekke ideeën, maar ideeën die wel aansloegen en verkochten. De Shenzhen regio,<br />

in het zuiden van China, waar vele van deze bedrijven zich vestigden werd een aantrekkingspool<br />

voor talent uit het hele land. Ze konden er immers vijf tot tienmaal meer verdienen dan elders in<br />

China. En de bedrijven groeiden uit van copycats tot voorlopers.<br />

Vandaag is deze regio de Silicon Valley van het oosten geworden. De meer dan 10.000 fabrieken<br />

bouwen er alles wat je maar kan bedenken met een enorme snelheid. Volgend jaar zullen ze<br />

meer robots in dienst hebben dan Duitse bedrijven. Door de grote beschikbaarheid van componenten<br />

overal rondom en de samenwerking tussen de verschillende bedrijven komen prototypes er<br />

viermaal sneller tot stand. Die ecosystemen waarin bedrijven open samenwerken en kennis delen<br />

maken echt het verschil. 30% van de inkomsten kan gelinkt worden aan dergelijke ecosystemen.<br />

In 2031 had China nog geen enkele unicorn. Vandaag telt het er meer dan de Verenigde Staten.<br />

De honger om het verschil te maken is er groter dan ooit.<br />

De pool om talent uit te vissen ook. Er studeren 8 miljoen studenten per jaar af aan de universiteiten.<br />

Vijf miljoen daarvan verlaten de schoolbanken met een diploma als ingenieur. En het is niet<br />

alleen maar kwantiteit. Zes van de honderd beste universiteiten bevinden zich in China. Ze willen<br />

slimmer worden om de problemen waar ze mee geconfronteerd worden op te lossen. Voor China<br />

ligt het antwoord in innovatie. En wie innovatie zegt, zegt data. Nergens anders ter wereld worden<br />

meer gegevens verzameld en gedeeld, online en offline. Het hoeft niet te verwonderen dat 90%<br />

van de sensoren uit de Shenzen regio komen. En dat hier ook de eerste 5G-netwerken zullen zijn<br />

om data-uitwisseling op dergelijke schaal mogelijk te maken.<br />

En waar past Europa in dit verhaal? We moeten ons beeld van China dringend bijstellen. China<br />

is een land van vertrouwen. Bedrijven doen er alles aan om blockchain te promoten om te tonen<br />

dat ze dat vertrouwen waard zijn. Wij moeten beslissen of we willen werken in en met China.<br />

Of we aan co-creatie en ontwikkeling willen doen. Of we een eigen ecosysteem gaan bouwen. Mijn<br />

advies: ga erheen en raak geïnspireerd. ■<br />

ia-online.be<br />

| 23


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

FOUTTOLERANTIE IN<br />

MACHINEVEILIGHEID<br />

Fouttolerante systemen verhogen weliswaar de beschikbaarheid, maar men moet er over waken dat de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd blijft..<br />

24 | ia-online.be


Als er een potentieel gevaarlijke uitval is gedetecteerd, kunnen fouttolerante<br />

systemen een verdere werking mogelijk maken. Dit verhoogt weliswaar de<br />

beschikbaarheid, maar men moet er over waken dat de veiligheid van de<br />

medewerkers gegarandeerd blijft. Daarom is naast de foutdetectie ook een<br />

foutbeoordeling noodzakelijk. Zo kan worden beslist of de gedetecteerde<br />

fout kan worden getolereerd of toch te ernstig is. In dat laatste geval is het<br />

onmiddellijk stopzetten van het systeem onvermijdelijk. Als alternatief kan<br />

men in gedegradeerde toestand verder werken.<br />

Veiligheidssturingen worden nu zodanig ontworpen<br />

dat wanneer er zich een fout voordoet,<br />

de machine dan naar een veilige status wordt<br />

gebracht. In bijna alle situaties komt dat er op<br />

neer de energie uit te schakelen. In complexe<br />

productieomgevingen betekent dat vaak dat<br />

de volledige productielijn tot een halt moet<br />

worden gebracht. Bepaalde programmeerbare<br />

veiligheidssystemen beschikken over functies<br />

die individuele modules kunnen uitschakelen.<br />

Die selectie moet gebeuren in functie van<br />

de toepassing en moet individueel worden<br />

bepaald. Niettemin zullen bepaalde machines<br />

en machinefuncties alsnog uitgeschakeld<br />

worden in functie van de sturingsarchitectuur.<br />

Dit systeem werkte tot nog toe zonder veel<br />

problemen, maar de komst van Industrie 4.0<br />

heeft voor meer dynamiek gezorgd en zal dat<br />

ook in de toekomst blijven doen. Individuele<br />

machines worden geconnecteerd tot volledige<br />

productielijnen en zelfs verbonden met andere<br />

productiesites. In dat geval kunnen bedrijven<br />

zich geen stilstand veroorloven wanneer er iets<br />

aan de andere kant van de wereld fout loopt.<br />

Er is nood aan tolerantie voor bepaalde fouten.<br />

Fouttolerante systemen moeten echter wel<br />

duidelijk afgebakend worden volgens onderstaande<br />

vragen:<br />

• Kunnen gevaarlijke fouten wel getolereerd<br />

worden?<br />

• Hoe en hoe lang kan een machine of een<br />

fabriek blijven draaien als er een fout gedetecteerd<br />

is?<br />

• Kan een machine of een fabriek dan zonder<br />

restricties verder werken of moeten er dan<br />

processen worden aangepast (snelheid,<br />

modus …)?<br />

Beoordeling van fouten<br />

Om te weten in hoeverre het onder de<br />

bestaande normen is toegestaan om gedurende<br />

een beperkte periode het verder werken<br />

van een automatiseringssysteem met een veiligheidskritische<br />

fout mogelijk te maken, richtte<br />

het ZVEI een werkgroep op. Het resultaat<br />

werd gebundeld in een whitepaper. Uiterlijk<br />

bij het bereiken van de maximaal toegelaten<br />

bedrijfsduur in de gedegradeerde toestand<br />

moet een beslisser de veilige toestand ❯<br />

Zo zou de beslisser bij het bewaken van veiligheidsbeperkte snelheden in een aandrijfsysteem (SLS conform<br />

EN 61800-5-2) in geval van een fout de opdracht kunnen geven dat alleen nog het bedrijf met een verlaagde<br />

snelheid is toegelaten.<br />

ia-online.be<br />

| 25


‘Bedrijven zich geen stilstand veroorloven wanneer een<br />

geconnecteerd systeem aan de andere kant<br />

van de wereld fout loopt. Er is nood aan tolerantie<br />

voor bepaalde fouten’<br />

De auteurs van de door ZVEI gepubliceerde whitepaper<br />

komen tot de conclusie dat de beoordeling<br />

van de beschreven maatregelen overeenkomt met de<br />

beschermingsdoelen van de machinerichtlijn en niet<br />

in strijd zijn met de geharmoniseerde normen EN ISO<br />

13849 en EN 62061.<br />

verwezenlijken. De beslisser draagt bovendien<br />

een grote verantwoordelijkheid: in het kader<br />

van een fouten- en effectenanalyse wordt een<br />

onderscheid gemaakt tussen tolereerbare en<br />

niet-tolereerbare fouten. Bij niet-tolereerbare<br />

fouten, zoals bij de intra-processorcommunicatie<br />

tussen twee controllers, is een veilige,<br />

verdere werking niet gewaarborgd en moet<br />

daarom tot een onmiddellijke stilstand leiden.<br />

Andersom kan onder bepaalde omstandigheden<br />

een kortsluiting/externe voeding (stuck-aterror)<br />

op een digitale uitgang van een besturing<br />

of een sensor gedurende een periode worden<br />

getolereerd, mits een tweede, onafhankelijk<br />

uitschakelpad de veiligheidsfunctie correct kan<br />

uitvoeren.<br />

Fouttolerantie binnen de normen<br />

Als de relevante normen EN ISO 13849 en EN<br />

62061 worden onderzocht, dan wordt er geen<br />

aanwijzing aangetroffen met het oog op een<br />

onmiddellijke of rechtstreekse reactie op de<br />

fout, wanneer deze optreedt. Bovendien laten<br />

ook de modellen voor het berekenen van de<br />

uitvalwaarschijnlijkheid (PFHD) de benodigde<br />

vormgevingsspeelruimte toe, omdat deze zich<br />

bij redundante architecturen aan het begin<br />

op een laag niveau afspeelt en pas na enkele<br />

tijd stijgt. Afhankelijk van de risicoanalyse en<br />

de kwaliteit van de toegepaste maatregelen<br />

voor het beheersen van fouten, kan de beslisser<br />

de periode tot aan het uitschakelen zo tot<br />

maximaal één week verlengen. De alternatieve<br />

berekeningsmethode die de basis vormt in EN<br />

62061, definieert een diagnosetestinterval dat<br />

ook aan een in de praktijk verwaarloosbaar<br />

aandeel van de PFHD bijdraagt. Bij beide berekeningsuitgangspunten<br />

wordt echter verondersteld<br />

dat het realiseren van de veiligheidsfunctie<br />

over voldoende reserve met betrekking tot de<br />

uitvalreserve beschikt ten aanzien van fouten<br />

met dezelfde oorzaak (common cause failure)<br />

en dat die in acht zijn genomen.<br />

Alternatieve veiligheidsmechanismen<br />

activeren<br />

Een ander principe gaat uit van het idee dat<br />

een beslisser in geval van een fout alternatieve<br />

aanvullende veiligheidsmechanismen activeert.<br />

Zo zou de beslisser bij het bewaken van veiligheidsbeperkte<br />

snelheden in een aandrijf systeem<br />

(SLS conform EN 61800-5-2) in geval van een<br />

fout de opdracht kunnen geven dat alleen<br />

nog het bedrijf met een verlaagde snelheid is<br />

toegelaten. Door de snelheidsbeperking wordt<br />

het vereiste niveau voor het minimaliseren van<br />

het risico van PL d naar PL c verlaagd. Concrete<br />

toepassingsgebieden komen ook voor bij transportsystemen<br />

zonder bestuurder (FTS), waarbij<br />

de rijwegcontrole wordt gerealiseerd door de<br />

snelheidsafhankelijke dimensionering van het<br />

veiligheidsveld van een laserscanner.<br />

In overeenstemming met doel normen<br />

Wat in de machinebouw nog toekomstmuziek<br />

is, is in vele delen van de procesindustrie reeds<br />

de stand van de techniek. De auteurs van de<br />

door ZVEI gepubliceerde whitepaper komen<br />

tot de conclusie dat de beoordeling van de<br />

beschreven maatregelen overeenkomt met de<br />

beschermingsdoelen van de machinerichtlijn<br />

en niet in strijd zijn met de geharmoniseerde<br />

normen EN ISO 13849 en EN 62061. Het zal<br />

beslissend zijn voor de acceptatie of het gebruik<br />

door de mogelijkheid van het gedegradeerde<br />

bedrijf meetbaar kan worden vastgelegd, of<br />

dat andere invloeden die bijvoorbeeld resulteren<br />

uit de toenemende koppeling van IT- en<br />

automatiseringscomponenten, de beschikbaarheid<br />

van de installatie in gevaar brengen.<br />

Afhankelijk van de risicoanalyse en de kwaliteit van de toegepaste maatregelen voor het beheersen van fouten,<br />

kan de beslisser de periode tot aan het uitschakelen zo tot maximaal één week verlengen.<br />

Naar een whitepaper van ZVEI in samenwerking<br />

met Beckhoff <strong>Automation</strong>, BGHM, Euchner,<br />

Festo, IFA, ifm electronic, Leuze electronic,<br />

Pilz, Phoenix Contact, Schmersal, Sick, Wago<br />

Kontakttechnik ■<br />

ia-online.be<br />

| 27


De nood aan flexibiliteit vult B&R uitstekend in met zijn tracksystemen ACOPOStrak en SuperTrak.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld B&R Industriële Automatisering<br />

EÉN PROGRAMMEEROMGEVING<br />

VOOR ROBOT, CAMERA EN PLC<br />

Digitalisering heeft de klassieke automatiseringswereld op zijn kop gezet.<br />

Maar niet zo bij B&R, met zijn hoge processorsnelheden en grote geheugencapaciteiten<br />

was deze Oostenrijkse industriële automatiseringsspecialist<br />

als geen ander voorbereid op de digitale golf die kwam. Een gesprek met<br />

managing director B&R Benelux Piet Tak over de huidige en toekomstige<br />

stand van zaken.<br />

Op vier april was het exact drie jaar geleden<br />

dat bekend werd gemaakt dat het<br />

Oostenrijkse familiebedrijf en automatiseringsspecialist<br />

B&R onderdeel ging uitmaken<br />

van ABB. De families Bernecker en Rainer<br />

hadden geen opvolging in eigen rangen en<br />

zochten en vonden in ABB een goede marktpartij.<br />

Managing director van B&R Piet Tak<br />

zag meteen de complementariteit tussen<br />

beide productportfolio’s. “Door pas in ’79<br />

de automatiseringsmarkt te betreden, heeft<br />

B&R voor een belangrijk deel gemikt op de<br />

hoogwaardige machinebouw. Een segment<br />

waarin er meer mogelijkheden lagen om ons<br />

te onderscheiden. Dat maakt dat we met<br />

onze krachtige processoren en grote geheugencapaciteiten<br />

perfect voorbereid waren op<br />

de digitale golf van het laatste decennium.<br />

We hadden en hebben genoeg rekenkracht<br />

in huis om al die kostbare ruwe data te verwerken<br />

en om te zetten in waardevolle informatie.<br />

In de PLC, met edge computing of in<br />

de cloud, zoals de klant het wil. ABB vond je<br />

minder terug met de PLC’s, industriële PC’s en<br />

servotechniek in de machinebouw, vandaar<br />

dat het zo goed klikt tussen ons.”<br />

Piet Tak: “Met onze krachtige processoren en grote<br />

geheugencapaciteiten waren we perfect voorbereid<br />

op de digitale golf van het laatste decennium.”<br />

28 | ia-online.be


‘Met onze ontwikkelomgeving kunnen we zowel de PLC<br />

inclusief motion control, visualisering en integrated<br />

safety als nu ook de robotarmen in en op de machine<br />

programmeren’<br />

Een programmeeromgeving voor<br />

robot en productie<br />

De samenwerking begint intussen zijn vruchten<br />

af te werpen. Tijdens de SPS 2019 in november<br />

in Neurenberg presenteerde B&R nieuwe<br />

oplossingen voor het programmeren en aansturen<br />

van ABB robotarmen. Voortaan kan dat<br />

vanuit dezelfde controller gebeuren als degene<br />

die de machine aanstuurt. Tak: “Machinebouwers<br />

hebben nood aan meer flexibiliteit dan<br />

vroeger omdat consumenten steeds andere<br />

producten eisen. Dat is koren op onze molen<br />

want met onze ontwikkelomgeving B&R<br />

<strong>Automation</strong> Studio kunnen we zowel de PLC<br />

inclusief motion control, visualisering en integrated<br />

safety nu ook de robotarmen in en op<br />

de machine programmeren . Wij kunnen nu<br />

vanuit één en dezelfde besturing zowel de<br />

machine als de robotarmen besturen, wat<br />

materiaalkosten en programmeertijd uitspaart.”<br />

Flexibiliteit ten top<br />

Die nood aan flexibiliteit vult B&R verder uitstekend<br />

in met zijn track-systemen ACOPOStrak<br />

en SuperTrak. “In feite is dat één grote lineaire<br />

motor waarop shuttles naar verschillende<br />

bewerkingsstations kunnen gebracht worden.<br />

Door te spelen met de snelheid en de afstand<br />

tussen de shuttles en mogelijkheden om parallel-<br />

en by-passtrajecten toe te voegen, hoeft<br />

niet elk product nog hetzelfde traject te volgen.<br />

Je krijgt eigenlijk maatwerk tegen nauwelijks<br />

extra kosten. Dit brengt ons een stap dichter bij<br />

de productie van enkelstuks tegen de kostprijs<br />

van massaproducten. Het ultieme streven in<br />

Industrie 4.0”, vat Tak samen. Om te controleren<br />

of dit allemaal goed verloopt, voegde B&R<br />

vorig jaar een visionoplossing aan zijn portfolio<br />

toe. “Vroeger was beeldherkenning en/of -verwerking<br />

alleen mogelijk met een stand-alone<br />

camera en een zware pc. Wij kozen voor zwartwitcamera’s<br />

omdat een zwartwitsensor minder<br />

resolutie nodig heeft om hetzelfde resultaat te<br />

krijgen. Hierdoor wordt de beeldverwerking<br />

sneller. Door te spelen met belichting kan je per<br />

kleur immers andere gradaties en schaduwen<br />

herkennen, zonder dat je een sterke processor<br />

of veel geheugen nodig hebt. Het resultaat is<br />

een betaalbare oplossing waarmee we groot<br />

segment van de vision markt bestrijken, met<br />

uitzondering van de top. Ook de B&R visionsystemen<br />

worden met dezelfde ontwikkeltool<br />

geprogrammeerd. “Het bieden van volledig<br />

geïntegreerde oplossingen vanuit één fabrikant<br />

wordt door machinebouwers als een belangrijk<br />

keuzecriterium gezien”, vertelt Tak.<br />

Uitkijken naar artificiële intelligentie<br />

en communicatiestandaard<br />

Dat is wat B&R vandaag al kan realiseren. In<br />

de volgende fase zal artificiële intelligentie zijn<br />

intrede beginnen doen. Tak: “De convergentie<br />

tussen OT en IT wordt elke dag een stukje meer<br />

realiteit om het doel te realiseren van geen<br />

ongeplande productiestilstanden meer. We<br />

kunnen al heel ver gaan in conditiebewaking.<br />

De slijtage van een motor voorspellen door<br />

verschillen in temperatuur, stroom en trillingen<br />

te monitoren is al standaard in besturings- en<br />

aandrijftechniek. De volgende stap is die productiegegevens<br />

ook verbinden met informatie<br />

over bijvoorbeeld consumentengedrag, wat we<br />

kennen uit de IT-wereld. Zo kan u al de granulaten<br />

voor uw verpakking in de juiste kleur in<br />

stock hebben voor de vraag en de prijs stijgen.”<br />

Dat zijn de eerste stappen richting artificiële<br />

intelligentie. Belangrijk daarbij zal standaardisering<br />

zijn. Industriële netwerken moeten verder<br />

gaan dan de eigen voorkeuren. “B&R is daarom<br />

een van de voortrekkers in OPC-UA over TSN. Ik<br />

hoop dat iedereen zijn engagement opneemt<br />

om dit te realiseren, want het zal een enorme<br />

ontlasting voor machinebouwers en eindgebruikers<br />

betekenen”, besluit Tak. ■<br />

B&R koos voor zwart-witcamera’s omdat een<br />

zwartwitsensor minder resolutie nodig heeft om<br />

hetzelfde resultaat te krijgen. Hierdoor wordt de<br />

beeldverwerking sneller.<br />

Het bieden van volledig geïntegreerde oplossingen<br />

wordt door machinebouwers als een belangrijk<br />

keuzecriterium gezien.<br />

ia-online.be<br />

| 29


Lenze biedt al zijn online trainingen nu gratis aan.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze<br />

DIGITAAL INFORMEREN<br />

OVER EFFICIËNT<br />

AUTOMATISEREN<br />

Covid-19 heeft onze huidige manier van zakendoen flink door elkaar geschud. Voor Lenze staat anders echter<br />

niet gelijk met minder. “Ook in deze moeilijke tijden zijn we er voor onze klanten en zijn we in staat onze supply<br />

chain goed onder controle te houden. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, zijn nog steeds op<br />

oorlogssterkte en helpen natuurlijk klanten die in een moeilijk parket zitten”, aldus Marc Vissers, Lenze Marketing<br />

Strategy Coordinator EMEA West. Daarvoor benut het bedrijf alle digitale mogelijkheden die er vandaag zijn met<br />

online trainingen, podcasts, virtuele beurzen, LinkedIn posts, online overleggen met klanten …<br />

Als gezond, dynamisch en innovatief familiebedrijf<br />

zet Lenze de gezondheid en het welzijn<br />

van zijn medewerkers te allen tijde voorop.<br />

Vissers: “We zijn enorm trots op ons topteam.<br />

Hier in de regio EMEA West maar ook elders<br />

ter wereld. Ze zijn de brainware die het verschil<br />

maken in de praktijk. Daarom werken onze<br />

mensen nu zoveel mogelijk van thuis uit. Ze laten<br />

nog steeds het allerbeste van zichzelf zien<br />

om er te zijn voor onze klanten. Ook in deze<br />

dynamische, moeilijke tijden waar we het uiterste<br />

van elkaar verlangen. Wij houden ons aan<br />

de overheidsmaatregelen en zullen erna weer<br />

flink gas geven.” Lenze zit intussen allerminst<br />

stil. Dankzij de financiële gezondheid houdt<br />

het nu zijn supply chain onder controle en blijft<br />

het investeren in innovatieve oplossingen. De<br />

intuïtieve automatiseringsoplossingen krijgen<br />

steeds meer uitbreiding. “Dit gaat van softwareontwikkelingen<br />

(Lenze FAST) tot conditiebewaking,<br />

assetmanagement en engineering<br />

tools. Alles wat een klant nodig heeft om zijn<br />

productie flexibeler en efficiënter te maken”,<br />

aldus Vissers.<br />

Krachtig, snel en foutloos<br />

Maar Lenze kijkt ook vooruit. Het heeft zijn<br />

huiswerk alvast klaar voor de nieuwe ErP-richtlijnen<br />

die ingaan op 1 juli 2<strong>02</strong>1. “Daarvoor hebben<br />

we de series m550 motoren ontwikkeld en<br />

bieden we compatibele modulair opgebouwde<br />

aandrijftechnologie. Standaardisering, modulariteit,<br />

snelheid en wendbaarheid zijn de sleutelwoorden<br />

in productie vandaag. Met deze hardwareontwikkelingen<br />

en de beschikbaarheid van<br />

onze elektronica en automatiseringsportfolio is<br />

er volop keuze, waarbij de eenvoud ligt in de<br />

functionaliteit die machinebouw wil gebruiken.<br />

Met de Easy Systems Designer configureer je de<br />

benodigde automatisering, met Drive Solutions<br />

Designer de aandrijftrein. Krachtig, omdat het<br />

de focus houdt op de juiste keuze van technologie.<br />

Snel, vanwege efficiënt engineering. En<br />

foutloos, omdat we de enkel de juiste bandbreedtes<br />

toelaten in de tools.” Lenze zet ook<br />

in op compatibiliteit en samenhang, of het nu<br />

gaat om EtherCAT, I/O Link, machineveiligheid,<br />

cybersecurity of verticale en horizontale uitwisseling<br />

van data naar slimme managementtools.<br />

Digitale sessies<br />

Om u vandaag te informeren, verlegt Lenze<br />

zijn focus naar digitale mogelijkheden om<br />

contact te houden met klanten. “Business as<br />

30 | ia-online.be


‘Om u vandaag te informeren, verlegt Lenze zijn focus naar digitale<br />

mogelijkheden om contact te houden met klanten’<br />

Een greep uit de<br />

onderwerpen van de<br />

geplande podcasts<br />

• Digitale uitdagingen in technologie –<br />

van theorie naar praktijk;<br />

• Hoe ziet produceren er in<br />

de toekomst uit?;<br />

• Hoe beslis je over energie-efficiëntie,<br />

nieuwe ErP-richtlijnen en alternatieven<br />

zoals efficiëntere aandrijfoplossingen?<br />

• Ook onderwerpen zoals<br />

assetmanagement, virtual<br />

commissioning, digital engineering<br />

en conditiebewaking zullen als<br />

thema’s aan bod komen.<br />

usual is veranderd. Maar onze bereikbaarheid<br />

is en blijft goed”, verzekert Vissers. “Daarom<br />

hebben we heel wat digitale sessies in petto<br />

waarin we de markt uitnodigen om mee te<br />

discussiëren.” Dat vertaalt zich in dagelijkse<br />

posts op LinkedIn om een kijkje te geven achter<br />

de schermen: Facts’n’Coffee posts waarin<br />

leuke weetjes en kennis gedeeld worden, elke<br />

vrijdag een expert aan het woord en Content<br />

en Knowledge series waarin een bepaalde<br />

techniek wordt uitgelicht. “Vanaf eind april<br />

organiseren we daarenboven weekly talks op<br />

woensdag. Dit zijn podcasts met uiteenlopende<br />

onderwerpen voor C-level en technische beslissers.<br />

We kiezen daarin voor onderwerpen om<br />

te gebruiken in nieuwe businessmodellen en de<br />

tijd na dit isolatietijdperk waarin we nu globaal<br />

zitten. Verder bieden we al onze online trainingen<br />

gratis aan. Hierbij verstrekken we kennis,<br />

brainware dus, aan ingenieurs in een dynamische<br />

en zelflerende omgeving. Ten slotte kan iedereen<br />

virtueel ontdekken wat we op de grote<br />

beurzen die nu niet kunnen doorgaan gingen<br />

voorstellen. En vooral welke voordelen ze van<br />

deze innovaties kunnen plukken in hun eigen<br />

productieproces.” ■<br />

“Business as usual is veranderd. Maar onze bereikbaarheid is en blijft goed.”<br />

De weekly talks op woensdag zetten onderwerpen in de kijker om te gebruiken in nieuwe businessmodellen.<br />

ia-online.be<br />

| 31


Tekst Johan Debaere | Beeld ABC <strong>Industrial</strong> Parts<br />

WIJ VERKOPEN EN<br />

HERSTELLEN INDUSTRIËLE<br />

ELEKTRONICA<br />

Elk productiebedrijf heeft het al wel eens meegemaakt. Een installatie werkt nog perfect, maar plots gaat één stukje<br />

elektronica kapot dat nergens meer te verkrijgen is. Om stilstand te vermijden, rest maar één oplossing: een volledig<br />

nieuwe installatie. Dat is echter buiten ABC <strong>Industrial</strong> Parts gerekend. De firma uit Kruisem verkoopt en herstelt<br />

industriële elektronica en beschikt daarvoor over een grote voorraad ‘obsolete’ en moeilijk te vinden producten.<br />

Die stock wordt continu aangevuld met nieuwe en gebruikte producten. Bovendien bieden de ervaren en deskundige<br />

ingenieurs service on-site en kunnen ze ook verloren en corrupte data recupereren.<br />

Wat op 2/<strong>02</strong>/2000 begon met enkele vrienden<br />

die een reparatie in hun kelder uitvoerden, is<br />

vandaag uitgegroeid tot een gespecialiseerd<br />

bedrijf in de verkoop en herstelling van alle<br />

industriële elektronica. ABC <strong>Industrial</strong> Parts met<br />

hoofdzetel in Kruisem en een filiaal in Genk en<br />

Barcelona staat synoniem voor meer dan 45<br />

medewerkers en meer dan 110.000 items in de<br />

online catalogus.<br />

Herstellen of vervangen?<br />

“Elk project start op nagenoeg dezelfde manier.<br />

De productie valt stil door een defect aan de<br />

elektronica en het onderdeel is moeilijk te<br />

vinden of de installatie wordt niet meer ondersteund.<br />

Het bedrijf belt ons op en brengt het<br />

defecte onderdeel en randapparatuur binnen<br />

of vraagt een interventie aan. We analyseren<br />

het probleem en bekijken in samenspraak met<br />

de klant wat de beste oplossing is: het originele<br />

onderdeel herstellen of vervangen door<br />

ABC <strong>Industrial</strong> Parts bouwde een hoofdzetel met ruim magazijn aan de Kazerneweg in Kruisem.<br />

‘We bieden onze klanten<br />

een ruim aanbod van<br />

producten – nieuw of<br />

gereviseerd’<br />

32 | ia-online.be


‘Onze ervaren ingenieurs gaan tot het uiterste om elk probleem op te lossen en zo<br />

stilstand in de productie te vermijden’<br />

een nieuw of gereviseerd item”, vertelt COO<br />

Pieter Niemegeers. “Flexibiliteit is de sleutel<br />

van ons succes. Het komt erop aan de juiste<br />

oplossing te bieden én dit zo snel mogelijk.<br />

Eén ding is zeker: of het nu gaat om een grote<br />

multi national of een eenmanszaak, ongeacht<br />

de sector, het is altijd dringend. Niemand wil<br />

immers stilstand in de productie. Met ons ruim<br />

aanbod aan merkonafhankelijke industriële<br />

elektronica spelen we daarop in en bovendien<br />

kunnen we steeds een beroep doen op<br />

een wereldwijd netwerk van partners. We<br />

beschikken over onze eigen koerierdienst en<br />

de nachtkluis met unieke toegangscode maakt<br />

afhalingen buiten de kantooruren mogelijk.”<br />

Stilstand tot een minimum beperken<br />

Dankzij een team van gespecialiseerde en hoogopgeleide<br />

ingenieurs staat ABC <strong>Industrial</strong> Parts<br />

ook in voor de herstelling en revisie van merkonafhankelijke,<br />

zelfs custom made elektronica<br />

tot op componentenniveau. “We assisteren<br />

klanten met probleemanalyses op databussen,<br />

PLC’s, drives en HMI’s, maar ook met custom<br />

made PCB’s, industriële PC’s en met de installatie<br />

van herstelde en aangekochte producten.<br />

We beschikken over zelfontwikkelde testsystemen<br />

waarmee we alle functies tot in de kleinste<br />

details kunnen testen. Gezien de miniaturisering<br />

en de verhoogde dichtheid van elektronica<br />

investeerden we in een X-ray om elementen<br />

te analyseren, soldeerverbindingen te onderzoeken<br />

en de echtheid van componenten te<br />

controleren”, licht CTO Niels De Backer toe.<br />

“Onze ervaren ingenieurs gaan tot het uiterste<br />

om elk probleem op te lossen en kunnen zelfs<br />

de nodige service on-site bieden om stilstand<br />

tot een minimum te beperken. Bovendien<br />

kunnen we helpen om verloren of corrupte<br />

data te recupereren of om een preventieve<br />

back-up te maken, zodat dataverlies vermeden<br />

kan worden.”<br />

De specialist beschikt over een ruime voorraad met meer dan 110.000 items en kan ook nog eens een beroep<br />

doen op een wereldwijd netwerk van partners.<br />

Wij kopen elektronica<br />

Om steeds aan de vraag te kunnen voldoen,<br />

moet ABC <strong>Industrial</strong> Parts ook nieuwe en<br />

gebruikte elektronica blijven aankopen. “Onze<br />

klanten worden onze leveranciers. Naast<br />

nieuwe elementen kopen we immers heel<br />

veel onderdelen van oude machines op, reviseren<br />

ze en maken ze opnieuw gebruiksklaar”,<br />

sluiten de COO en CTO af. “We inventariseren<br />

de voorraad en halen die af. Indien nodig,<br />

worden zelfs elektrische installaties volledig<br />

ontmanteld. Het ‘dumpen’ van ongebruikte<br />

stock kost een firma afvoer- en recyclagekosten.<br />

Dankzij ABC zijn deze kosten niet nodig.” ■<br />

Dankzij een team van gespecialiseerde en hoogopgeleide ingenieurs staat ABC <strong>Industrial</strong> Parts in voor de herstelling en revisie van merkonafhankelijke, zelfs custom<br />

made elektronica tot op componentenniveau.<br />

ia-online.be<br />

| 33


Tekst Valérie Couplez | Beeld VEGA<br />

DRUKSENSOREN EN<br />

NIVEAUSCHAKELAARS<br />

VOOR HYGIËNEKRITISCHE<br />

PROCESSEN<br />

De levensmiddelen en farmaceutische industrie herbergen een grote veelzijdigheid aan processen. Continuïteit is<br />

daarin van cruciaal belang, of er nu wordt gemengd, afgevuld, verdampt of gereinigd conform CIP en SIP. De juiste<br />

meettechniek is daarin onontbeerlijk. VEGA breidt daarom zijn portfolio uit met druksensoren en niveauschakelaars<br />

voor hygiënekritische toepassingen. Betrouwbaar, robuust en veelzijdig, zoals u het van VEGA gewend bent.<br />

Een markante eigenschap is de 360°-indicatie van de schakelstatus, waarvan de kleur<br />

uit 256 kleuren kan worden gekozen en die vanuit alle richtingen snel afleesbaar is.<br />

34 | ia-online.be


Het uniforme en flexibele hygiënische adaptersysteem van de<br />

nieuwe serie instrumenten dringt de kosten terug en houdt de<br />

voorraden tot een minimum beperkt.<br />

Peter Leemans: “Belangrijk bij de ontwikkeling van dit<br />

gamma is dat de noden en ervaringen uit de markt<br />

centraal stonden.”<br />

‘Niet alle toepassingen zijn even complex dat ze een<br />

oplossing op maat nodig hebben. Daarom hebben<br />

we een standaardgamma ontwikkeld. Met dezelfde<br />

kwaliteit voor een scherpe prijs’<br />

Veiligheid en efficiëntie staan voorop in de voedings-<br />

en farma-industrie. Met nieuwe series<br />

compacte instrumenten completeert VEGA nu<br />

zijn meettechniekportfolio voor hygiënekritische<br />

processen. De productfamilies VEGABAR<br />

(druksensoren) en VEGAPOINT (niveauschakelaars)<br />

bewijzen dat automatisering zeer<br />

eenvoudig en tegelijkertijd zeer efficiënt kan<br />

zijn, zonder daarbij concessies te hoeven doen<br />

aan de veiligheid, hygiëne en nauwkeurigheid.<br />

Managing director Peter Leemans: “Met zijn<br />

modulaire plics ® systeem oogst VEGA bijzonder<br />

veel succes, zeker voor complexe toepassingen.<br />

Elk element van de sensor kan immers<br />

in functie van de toepassing gekozen worden.<br />

Zo heeft de gebruiker meer dan 300.000 configuraties<br />

om uit te kiezen. Maar niet alle toepassingen<br />

zijn even complex dat ze een oplossing<br />

op maat nodig hebben. Daarom hebben we<br />

ook een standaardgamma ontwikkeld. Met<br />

dezelfde kwaliteit. Met de nodige certificaten.<br />

Maar voor een scherpe prijs.”<br />

360° indicatie van de schakelstatus<br />

De nieuwe meetinstrumenten VEGABAR en<br />

VEGAPOINT zijn dus bij uitstek toegesneden<br />

op standaardapplicaties, waarbij echter geen<br />

concessies mogen worden gedaan aan de kwaliteit<br />

en de voedselveiligheid. En er zijn nog meer<br />

troeven. De korte levertijden bijvoorbeeld of<br />

het uniforme hygiënische adaptersysteem van<br />

VEGA. Dat zorgt voor de flexibiliteit die nodig<br />

is om kosten en voorraden op een zinvol niveau<br />

te houden. De procesaansluitingen kunnen op<br />

basis van de applicatie worden geselecteerd<br />

en aan de eisen ter plaatse worden aangepast.<br />

Gebruiksgemak dus. “Belangrijk bij de ontwikkeling<br />

van dit gamma is dat de noden en<br />

ervaringen uit de markt centraal stonden”, vult<br />

Leemans verder aan. “Een mooi voorbeeld daarvan<br />

is dat de schakeltoestand vanuit elke hoek<br />

meteen waarneembaar is dankzij de gekleurde<br />

ring, ongeacht de oriëntatie van het display. Zo<br />

is in één oogopslag te zien of de meetapplicatie<br />

werkt of de sensor schakelt en of er misschien<br />

een storing in het proces aanwezig is.”<br />

Draadloos communiceren<br />

De nieuwe compacte serie zit vol met intelligente<br />

sensortechniek: voor de universele en<br />

tegelijkertijd zeer eenvoudige communicatie<br />

zorgt het standaardprotocol IO-Link. Daarmee<br />

beschikken de instrumenten over het gestandaardiseerde<br />

communicatieplatform dat een<br />

naadloze gegevensoverdracht en een eenvoudige<br />

integratie van de installatie mogelijk<br />

maakt. Een bijkomende feature is de aanwezigheid<br />

van Bluetooth. Leemans: “Druksensoren<br />

kunnen soms onhandig gepositioneerd zijn,<br />

in moeilijk bereikbare plaatsen of in onveilige<br />

omgevingen staan opgesteld. Dankzij Bluetooth<br />

is het mogelijk om voldoende afstand te<br />

bewaren en toch alles te doen wat nodig is: in<br />

dienst stellen, waarden uitlezen, herconfigureren<br />

… Een ongelooflijke troef in bijvoorbeeld<br />

cleanrooms of productieruimtes waar de temperaturen<br />

hoog kunnen oplopen.”<br />

Veiligheid, flexibiliteit en reproduceerbaarheid<br />

De nieuwe VEGABAR druksensoren en VEGA-<br />

POINT niveauschakelaars vormen voor VEGA<br />

een belangrijke mijlpaal. Met de zeer eenvoudige<br />

procesintegratie en een voor hygiëne<br />

geoptimaliseerde vormgeving ontvangen<br />

gebruikers niet alleen het hele scala aan niveauen<br />

drukmeettechniek van één leverancier, maar<br />

ook een op de vraag afgestemde combinatie<br />

van veiligheid, flexibiliteit en reproduceerbaarheid<br />

in levensmiddelen- en het farmaceutische<br />

processen. ■<br />

ia-online.be<br />

| 35


Roterende aandrijvingen<br />

Lineaire aandrijvingen<br />

Elektromagneten<br />

Koelen | verwarmen | ventileren<br />

Relais | schakelaars<br />

Sensoren<br />

Subassemblies<br />

Rotero Belgium | Wayenborgstraat 10 | 2800 Mechelen | +32 (0)15 45 18 40 | info@rotero.be | www.rotero.com<br />

Efficient Engineering is when a PLAN becomes EPLAN.<br />

Your digital transformation with EPLAN:<br />

https://solutions.eplan.be/digital-transformation-nl<br />

Naamloos-14 1 16-03-20 17:20


Pushing limits<br />

for your standard and advanced<br />

measurement applications<br />

Products, solutions and services for all industries<br />

• Complete process instrumentation portfolio:<br />

flow, level, temperature, pressure, analytics<br />

• Engineered and in-house manufactured turnkey metering,<br />

monitoring, remote and application-specific solutions<br />

• Environmental qualification, project management, consulting,<br />

maintenance and service concepts for any plant size<br />

KROHNE Belgium NV<br />

Noordkustlaan 16, 17<strong>02</strong> Groot-Bijgaarden,<br />

krohnebelgium@krohne.com, www.krohne.be<br />

products solutions services


Urbain Vandeurzen (links) en Dirk Torfs:<br />

“Om deze moeilijke periode door te komen,<br />

hebben onze toponderzoekers op zeer korte<br />

termijn nieuwe technische oplossingen<br />

ontwikkeld om bedrijven te helpen.”<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Flanders Make<br />

HOE WEER VEILIG AAN<br />

DE SLAG GAAN?<br />

Het coronavirus heeft de Belgische industrie grotendeels tot stilstand gebracht. Nu de cijfers weer de goede kant op<br />

gaan, denken veel bedrijven aan heropstarten. Onderzoekscentrum Flanders Make stelt drie nieuwe technologische<br />

oplossingen voor waarmee bedrijven hun medewerkers en bezoekers kunnen beschermen tegen Covid-19<br />

besmetting. Weefmachineproducent Picanol was al heel snel actief betrokken en testte één van de social distancing<br />

systemen in zijn fabriek in Ieper.<br />

Flanders Make heeft de voorbije weken en<br />

maanden niet stilgezeten. Achter de schermen<br />

is hard gewerkt aan technologische oplossingen.<br />

Voorzitter van Flanders Make Ubrain<br />

Vandeurzen licht toe: “Naar aanleiding van<br />

aangrijpende berichten over acute tekorten<br />

aan levensnoodzakelijke beademingsapparaten<br />

in Italië, hebben we meteen beslist om<br />

onze topingenieurs in te zetten op een aantal<br />

urgente trajecten om dergelijke dramatische<br />

scenario’s bij ons te vermijden. Een team van 15<br />

Flanders Make ingenieurs ging aan de slag om<br />

het VUB-FabLab te ondersteunen bij de ontwikkeling<br />

en verbetering van een beademingstoestel<br />

en bij het voorbereiden van de mogelijke<br />

productie. Vervolgens heeft Audi Brussels de<br />

Een team van vijftien Flanders Make ingenieurs ging aan de slag om het VUB-FabLab te ondersteunen bij de<br />

ontwikkeling en verbetering van een beademingstoestel en bij het voorbereiden van de mogelijke productie.<br />

38 | ia-online.be


‘Het eenvoudig te installeren systeem vergt geen vaste<br />

infrastructuur, werkt volledig lokaal en het respecteert<br />

de privacy van de werknemers’<br />

Om te beginnen screen je iedereen die binnenkomt meteen op lichaamstemperatuur met een systeem<br />

gebaseerd op infraroodmetingen.<br />

eerste vijftig voorserietoestellen geproduceerd,<br />

die het VUB-FabLab nu test en verder afwerkt.<br />

Wij willen onze mensen letterlijk en figuurlijk<br />

niet laten stikken, en de steun die we hiervoor<br />

krijgen vanuit bedrijven in de maakindustrie in<br />

Vlaanderen, zoals Audi Brussels, doet ons veel<br />

plezier.”<br />

Snelle, eenvoudige screening<br />

Nu veel bedrijven weer aan heropstarten denken,<br />

biedt Flanders Make ook daarin de nodige ondersteuning.<br />

Het gaat concreet om één toestel dat de<br />

lichaamstemperatuur screent en twee systemen<br />

die mensen helpen om minstens 1,5 m afstand<br />

te houden. Deze oplossingen kunnen zowel<br />

gecombineerd als afzonderlijk gebruikt worden,<br />

naargelang de noden van het bedrijf. Flanders<br />

Make past ze zelf al even toe en biedt ze nu ook<br />

aan bedrijven aan. Dirk Torfs, CEO van Flanders<br />

Make: “Om te beginnen screen je iedereen die<br />

binnenkomt meteen op lichaamstemperatuur<br />

met ons systeem gebaseerd op infraroodmetingen.<br />

Bij twijfel gebruik je een thermometer en je<br />

laat alleen diegenen met een gezonde lichaamstemperatuur<br />

binnen. Grote groepen kunnen zo<br />

snel gescreend worden, met respect voor social<br />

distancing. Zo verlaag je de kans op aanwezigheid<br />

van zieke mensen in je bedrijf.<br />

Aandacht voor social distancing<br />

Eens binnen, draagt elke medewerker met een<br />

job die veel aandacht voor social distancing<br />

vereist een toestelletje rond de hals, dat een<br />

geluidssignaal geeft zodra iemand te dichtbij<br />

komt. “Dit nieuwe toestelletje bevindt zich dus<br />

dicht bij de mond, het ideale uitgangspunt om<br />

de afstand te meten. Zo kunnen ook operatoren<br />

in de productie veilig aan het werk. Dit<br />

toestel helpt de medewerkers om hun gedrag<br />

meteen te corrigeren en oplettend te blijven.<br />

Eens binnen, draagt elke medewerker met een job die veel aandacht voor social distancing vereist een<br />

toestelletje rond de hals, dat een geluidssignaal geeft zodra iemand te dichtbij komt.<br />

Op plaatsen waar veel mensen samenkomen,<br />

zoals een inkomhal of refter, plaats je ons<br />

systeem met camera’s, dat ook een geluidssignaal<br />

genereert wanneer ze te dicht bij elkaar<br />

komen. De camerabeelden worden niet opgenomen<br />

en mensen zijn niet herkenbaar in<br />

beeld, dus de privacywetgeving wordt perfect<br />

gerespecteerd. Het kan dus ook breder ingezet<br />

worden, bijvoorbeeld in de horeca.”<br />

Succesvolle eerste testen in de<br />

productie bij Picanol<br />

Geert Ostyn, VP Weaving Machines bij Picanol<br />

en vice-voorzitter van Flanders Make: “Picanol<br />

was al snel betrokken bij de ontwikkeling van<br />

de social distancing toestellen en de evaluatie<br />

van de technologie op de werkvloer. Eerst<br />

hebben we dit systeem getest in Ieper met<br />

acht operatoren die het toestelletje rond de<br />

hals dragen. Als ze te dicht bij elkaar komen,<br />

horen ze meteen een signaal om afstand te<br />

nemen. Intussen is het al uitgebreid naar tachtig<br />

medewerkers. Het eenvoudig te installeren<br />

systeem vergt geen vaste infrastructuur, werkt<br />

volledig lokaal en het respecteert de privacy<br />

van de werknemers. Dit is een mooi voorbeeld<br />

van een snelle ontwikkeling van een<br />

onderzoekscentrum die op korte termijn in de<br />

bedrijven ingezet kan worden.” Flanders Make<br />

brengt op dit moment de specifieke noden van<br />

geïnteresseerde bedrijven in kaart en overlegt<br />

met potentiële producenten van de verschillende<br />

systemen. Dit met het oog op een zo snel<br />

mogelijke introductie en ondersteuning van<br />

onze industrie. ■<br />

ia-online.be<br />

| 39


Sectornieuws<br />

Online tool voor olieremmen en<br />

hydraulische remcilinders<br />

Het online aanbod van ACE<br />

Stoßdämpfer is verder uitgebreid:<br />

via de website van ACE is het per<br />

direct mogelijk om olieremmen en<br />

hydraulische remcilinders voor de<br />

meest uiteenlopende toepassingen<br />

online te configureren. Net als bij<br />

de andere online tools van ACE is<br />

het gebruik van deze configurator<br />

eenvoudig en intuïtief. Of het nu<br />

gaat om hydraulische remcilinders<br />

zonder loze slag uit de HBS serie<br />

of standaardoplossingen van de<br />

verschillende HB types van ACE met<br />

20% loze slag: parameters zoals de remkracht en de maximale drukkracht<br />

kunnen in de configurator met één klik worden geselecteerd. Bovendien<br />

kan de dempingsrichting (P, M en N) via het softwarepaneel worden aangeklikt,<br />

net als de bevestigingsonderdelen en montagetoebehoren. In de bijbehorende<br />

webshop kan de gewenste olierem of hydraulische remcilinder<br />

vervolgens met één muisklik worden besteld. Olieremmen en hydraulische<br />

remcilinders worden in tal van industriële toepassingen gebruikt als praktische<br />

hulpmiddelen voor de snelheidsregulering. Zo zorgen ze bijvoorbeeld<br />

voor voedingscontrole bij het zagen van metalen en voorkomen ze het stickslip<br />

effect. Ook bieden ze uitstekende bescherming tegen het schommelen<br />

en heen en weer zwaaien van kabelbanen en stabiliseren ze het onderstel<br />

van fietsen als stuurdemper.<br />

Grote batterijfabriek verankert<br />

autobouwer in Gent<br />

Autobouwer Volvo opent in Gent de batterijfabriek die het de komende<br />

jaren zal gebruiken om elektrische voertuigen te bouwen. De elektrificatie<br />

van voertuigen betekent voor de productievestiging een investering<br />

van zowat 150 miljoen euro. De werkgelegenheid bij Volvo Car Gent,<br />

met zowat 6.500 personeelsleden de grootste industriële werkgever<br />

van Oost-Vlaanderen, is daarmee voor decennia verankerd. Jan Jambon,<br />

Vlaams minister-president, Peter Demuynck, algemeen directeur van<br />

Agoria Vlaanderen en Ben Van Roose, manager maakindustrie van Agoria,<br />

kregen recent een rondleiding in de nieuwe fabriek waar personeelsleden<br />

batterijmodules zullen samenstellen. Die zijn nodig voor het model XC40<br />

recharge, dat er nog dit jaar van de band moet rollen. Maar ook voor<br />

toekomstige modellen zal de fabriek nodig zijn. Volvo wil tegen 2<strong>02</strong>5<br />

de helft van zijn globale verkoop verwezenlijken met volledig elektrische<br />

auto's, en de rest met hybride wagens. Het bezoek betekende de start<br />

van de duurzaamheidstournee van de Vlaamse Ondernemers. Met die<br />

duurzaamheidstournee doorheen de vijf Vlaamse provincies laten de<br />

Vlaamse Ondernemers – negentien werkgevers- en sectororganisaties –<br />

ministers en jongeren zelf ontdekken welke positieve impact bedrijven<br />

hebben op de klimaatuitdagingen.<br />

Aangedreven spanners met<br />

tolerantiecompensatie<br />

DESTACO introduceert een nieuw model 84A40-1/84A50-1 power clamp.<br />

Ondanks het zeer compacte dubbelarmige ontwerp, produceren deze<br />

pneumatisch aangedreven spanners een hoge kracht en hebben een tolerantiecompensatie<br />

voor het stevig bij elkaar houden van plaatwerk tijdens<br />

diverse kritische assemblagetoepassingen, zoals bij het lassen. De individueel<br />

instelbare openingshoeken van de spanarmen en de tolerantiecompensatie<br />

zorgen voor maximale flexibiliteit, waardoor de installatie-inspanningen<br />

en omsteltijden tot een minimum beperkt blijven, wat uiteindelijk leidt tot<br />

lagere kosten. De standaardopeningshoek van de spanner is 90°, maar de<br />

openingshoek van beide spanarmen is onafhankelijk van elkaar instelbaar.<br />

Deze veelzijdigheid maakt een plaatsbesparende installatie mogelijk en<br />

maakt de spanner zeer flexibel in het gebruik. Er zijn drie verschillende sets<br />

van armen beschikbaar voor het kleinere model 84A40-1 en<br />

vier voor het grotere model 84A50-1. Net als bij de bekende<br />

DESTACO 82M-3E en TCC-2E pneumatische spanners serie<br />

hebben de nieuwe dubbelarmige spanners een<br />

tweedelige detectie (open of gesloten) en zijn ze<br />

verkrijgbaar in drie verschillende sensorenvarianten,<br />

zoals PNP en NPN. Het gesloten ontwerp van de<br />

klemmen betekend ook dat ze zijn afgedicht tegen<br />

externe vervuiling en kunnen worden ingezet in<br />

zware bedrijfsomgevingen. Levensduursmering<br />

maakt deze spanners praktisch onderhoudsvrij.<br />

Nieuw pijpleidingtraject ecologisch<br />

en economisch goede zaak<br />

Een nieuw pijpleidingtraject dat de chemiebedrijven in Vlaanderen ondergronds<br />

verbindt met de chemie-industrie in Nederlands Limburg en Duitsland<br />

zou zowel ecologisch als economisch een bijzonder goede zaak zijn.<br />

Sectorfederatie essenscia vlaanderen reageert dan ook uitermate positief<br />

op de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om de<br />

procedures hiervoor op te starten. Pijpleidingen halen jaarlijks tienduizenden<br />

vrachtwagens van de weg, zorgen voor veilige extra transportcapaciteit<br />

en versterken de concurrentiekracht van de Antwerpse haven en de<br />

chemiesector in Vlaanderen. Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia<br />

vlaanderen: “Pijpleidingen zijn op ecologisch vlak een van de beste<br />

transportkeuzes: ze zorgen voor minder verkeer, minder uitstoot en ze<br />

veroorzaken geen visuele, geluids- of geurhinder. Ze zijn ook ontzettend<br />

belangrijk voor de internationale concurrentiepositie van de Antwerpse<br />

haven en de chemiesector in Vlaanderen. Door op korte termijn ruimte<br />

te reserveren voor extra pijpleidingen tussen Antwerpen en Geleen verankeren<br />

we de logistieke infrastructuur én de tewerkstelling in de chemieindustrie<br />

op lange termijn. Een wettelijk vastgelegde reservatiestrook zal<br />

de realisatie van nieuwe pijpleidingen ook aanzienlijk versnellen wat de<br />

chemiesector en de Vlaamse economie een concurrentievoordeel biedt.”<br />

40 | ia-online.be


Automatisch opladen van<br />

elektrische auto’s<br />

Hoewel elektrische mobiliteit steeds populairder wordt, is er op sommige<br />

gebieden nog ruimte voor de ontwikkeling van functionele standaardtechnologieën.<br />

Een voorbeeld hiervan is de manier waarop auto's worden<br />

opgeladen. Niemand wil de straten vol met oplaadpunten zien. Inductief<br />

opladen is wél grotendeels aan het zicht onttrokken, maar heeft een<br />

aantal belangrijke nadelen. Volterio biedt een efficiënt, slim alternatief.<br />

Het prototype van de laadrobot beweegt met behulp van FAULHABER<br />

motoren. Wanneer de lader niet actief is, is het een onopvallende, niet<br />

meer dan 6 cm hoge structuur op de ondergrond. De auto wordt er om<br />

op te laden overheen geparkeerd. Vervolgens strekt een robotarm zich<br />

telescopisch uit. Aan het einde van deze arm zit een stekker die aan de<br />

onderkant van de auto zijn tegenhanger zoekt. De twee componenten<br />

hebben eerder informatie met elkaar uitgewisseld via versleutelde draadloze<br />

communicatie. En omdat de kegelvormige stroomdrager geen stekker<br />

in de traditionele zin<br />

van het woord is, kan hij<br />

volledig contact maken,<br />

zelfs als de auto niet in<br />

de optimale positie geparkeerd<br />

staat. Een ultrasoon<br />

systeem wordt gebruikt<br />

om ervoor te zorgen dat<br />

de arm zijn doel nauwkeurig<br />

vindt. De verbinding<br />

wordt in minder dan<br />

15 s tot stand gebracht.<br />

Het compacte<br />

modulaire<br />

IO-systeem<br />

Hoog detectiebereik in<br />

het kleinste formaat<br />

Ifm electronic heeft een nieuwe inductieve sensor gelanceerd in<br />

M8-bouwvorm. De uiterst compacte bouwvorm van 30 mm is op zijn<br />

sterkst daar waar de sensoren in nauwe ruimten ingezet kunnen worden<br />

of de extra massa beperkt moet worden gehouden. In de fabrieksautomatisering,<br />

op verspanende machines of snel bewegende robotarmen.<br />

Daarbij scoort de miniatuursensor met een detectiebereik dat op geen<br />

enkele manier onderdoet voor grotere bouwvormen. Bovendien is hij<br />

dankzij de rvs behuizing en de beschermingsgraad IP65 tot IP69K uiterst<br />

bestendig en dicht voor elke applicatie. Met een temperatuurbereik van<br />

-40 tot 85 °C is de sensor ook<br />

geschikt voor toepassing in de<br />

levensmiddelenindustrie. Om de<br />

montage in krappe ruimten te<br />

vereenvoudigen zijn de schroefdraadelementen<br />

precies op elkaar<br />

afgestemd. Zo kan de sensor<br />

van voren of achteren in de hiervoor<br />

bestemde boring worden<br />

geschroefd. Vier in 90° stappen<br />

gerangschikte leds maken in<br />

iedere positie een visuele controle<br />

van de schakeltoestand mogelijk.<br />

Cube67<br />

by Murrelektronik<br />

Decentraal<br />

Flexibel<br />

Systeemopen<br />

Cube is het unieke modulaire veldbussysteem<br />

voor perfecte decentrale installatieconcepten.<br />

Door zijn flexibiliteit wordt voor elke toepassing<br />

de optimaal passende oplossing gerealiseerd<br />

– zonder uitzondering van beschermingsgraad<br />

IP20 tot IP69K.<br />

Cube-oplossingen bieden in elke fase van de<br />

levenscyclus van een machine het maximale<br />

kosten/baten-effect.<br />

www.murrelektronik.be<br />

ia-online.be | 41<br />

AD_Cube_01-2019_94x276.indd 1 21.04.2<strong>02</strong>0 09:14:06<br />

000196670<strong>02</strong> MURRELEKTRONIK BVBA.indd 1 21-04-20 13:57


Sectornieuws<br />

Conductieve geleidbaarheidssensor<br />

voor hygiënische toepassingen<br />

De nieuwe conductieve geleidbaarheidssensor van ifm laat zich niet zo<br />

snel iets wijs maken. Razendsnel onderscheidt de LDL100 het verschil<br />

tussen verschillende media, zoals reinigingsmiddelen, spoelwater en<br />

levensmiddelen. En dat doet hij door zijn compacte bouwvorm, zonder<br />

verdere aanpassingen voor leidingen met kleine diameters. Uw voordeel:<br />

Een bijzonder efficiënte besturing van CIP-processen en daarmee ook<br />

een hogere beschikbaarheid van de installatie. En het wordt nog beter.<br />

De LDL100 is klaar voor gebruik, direct ‘out of the box’. Simpelweg<br />

plug&play! Wanneer een individuele parametrering moet plaatsvinden,<br />

is dat dankzij IO-Link kinderspel. Via de digitale aansluiting stelt de<br />

sensor bovendien de verzamelde data zonder dataverlies ter beschikking.<br />

De kosten voor een extra verwerkingseenheid inclusief afgeschermde<br />

kabel kan men met een gerust geweten achterwege laten.<br />

Recordverkoop in 2019,<br />

CO 2<br />

neutraal tegen 2<strong>02</strong>1<br />

Niettegenstaande alle coronaperikelen is Kärcher slagvaardiger dan ooit.<br />

De onderneming heeft een gezonde financiële draagkracht en is vastberaden<br />

om het hoofd te bieden aan eventuele economische gevolgen<br />

van de coronacrisis. Met een omzet van 2,578 miljard euro in 2019 zette<br />

Kärcher een mooie stijging neer van 2,1% in vergelijking met het jaar<br />

daarvoor. Kärcher bevindt zich hierdoor opnieuw in een goede startpositie<br />

om verder te kunnen investeren. Het afgelopen jaar werd reeds 150<br />

miljoen geïnvesteerd, onder meer in de wereldwijde lancering van de<br />

nieuwe, emotionele merkidentiteit en de WOW campagne die Kärcher<br />

dit jaar uitrolt. Daarnaast ligt de focus van het bedrijf op een nieuw<br />

milieubeleid, met als doelstelling alle fabrieken wereldwijd CO 2<br />

-neutraal<br />

te maken tegen 2<strong>02</strong>1. “Sinds begin 2010 hebben we onze omzet<br />

verdubbeld. Belangrijke reden voor deze mooie evolutie is het feit dat ons<br />

familiebedrijf ‘het behoud van waarden’ en ‘duurzaam beheer’ opneemt<br />

in zijn DNA", vult Hartmut Jenner aan. Kärcher zet zich al lang in om de<br />

efficiëntie van zijn producten voortdurend te verhogen en middelen te<br />

besparen. Naast de CO 2<br />

-neutraliteit staan hergebruik en recyclage van<br />

grondstoffen en het terugdringen van kunststoffen in verpakkingsmaterialen<br />

op de duurzaamheidsagenda.<br />

“Slimme consolidatie voor<br />

een nog betere service”<br />

Motoren Francoys uit Melle kondigde recent de overname van Pump<br />

Fleet Services uit Geraardsbergen aan. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd<br />

in elektrische aandrijvingen en pompen en gaan voortaan als ‘The<br />

Rotating Company’ door het leven. “We willen elkaar versterken door<br />

kennis en expertise uit te wisselen, om zo onze klanten beter te bedienen.<br />

We verwachten een mooie groei, zowel in medewerkers als in omzet“,<br />

klinkt het bij Emmanuel Buyck van Motoren Francoys en Hans Van Der<br />

Eecken van Pump Fleet Services. Motoren Françoys ontstond in 1991 en<br />

levert producten en diensten op elektrische aandrijvingen en rotating equipment<br />

voor de industriële sector. Het bedrijft heeft vestigingen in België<br />

en Noord-Frankrijk en telt een groot netwerk van trouwe leveranciers.<br />

Sinds 2013 nam Emmanuel Buyck de operationele leiding over. Buyck:<br />

“Deze overname gaat in tegen de markttendens waarin internationale<br />

distributeurs servicebedrijven overnemen. Wij zijn er echter van overtuigd<br />

dat onze branche een specialiteit op zich is. We blijven een zelfstandig<br />

servicebedrijf met één doel voor ogen: het hoogste rendement halen uit<br />

elke machine die elektrisch aangedreven wordt. Het EASA-certificaat dat<br />

we vorige week als één van de achttien bedrijven buiten de Verenigde<br />

Staten in ontvangst mochten nemen, is een bevestiging van de kwaliteit<br />

die we bieden.” Voortaan zal de holding The Rotating Company heten,<br />

met een jaarlijkse geconsolideerde omzet van 10 miljoen euro.<br />

Intralogistieke oplossing combineert<br />

energiezuinigheid met minder varianten<br />

Grote intralogistieke projecten voor luchthavens, pakketcentra, hoogbouwmagazijnen<br />

of andere magazijn-logistieke voorzieningen moeten<br />

voldoen aan verschillende concurrerende eisen. Met het LogiDrive<br />

concept voor aandrijftechniek hanteert NORD DRIVESYSTEMS een uitgebreide<br />

TCO benadering die energiezuinigheid en reductie van varianten<br />

combineert met optimale systeemoplossingen voor intralogistiek. NORD<br />

frequentieomvormers kunnen de uitgangssnelheid regelen via een<br />

frequentiebereik van 25 tot 100 Hz. Dankzij hun hoge overbelastbaarheid<br />

hebben moderne synchroonmotoren één enkel motortype dat in plaats<br />

van verschillende motorgroottes kan worden gebruikt. Afhankelijk van<br />

de prestatie-eis wordt hij door zijn omvormer met verschillende frequenties<br />

aangestuurd. In een NORD project voor bagagetransport op een<br />

luchthaven met 700 aandrijfunits kon het aantal varianten bijvoorbeeld<br />

met circa 80% worden verminderd. Acht varianten van de elf gebruikte<br />

42 | ia-online.be


Sectornieuws<br />

aandrijfconfiguraties betreffen een standaardsysteemoplossing, de NORD<br />

LogiDrive. Bewezen standaardoplossingen zijn getest en kunnen veilig<br />

worden gebruikt. De LogiDrive systemen van NORD zijn zeer efficiënt,<br />

uiterst eenvoudig te onderhouden en te installeren dankzij de plug-andplay<br />

technologie, en zorgen voor een aanzienlijke vermindering van<br />

de voorraad aan reserveonderdelen tijdens het gebruik. Het compacte<br />

ontwerp bespaart ruimte en de lichtgewicht aluminium behuizing maakt<br />

een gewichtsbesparing tot 25% mogelijk. De LogiDrive aandrijfunits<br />

bestaan uit een IE4 synchroonmotor met een nominaal vermogen tot 5,5<br />

kW, een tweetraps kegelwielreductor en een NORDAC LINK frequentieomvormer.<br />

ander unieke eigenschap van de R2300 is de mechanische scheiding van<br />

zender en ontvanger in de optische eenheid. Het scheidend element in<br />

de sensorkop voorkomt op betrouwbare wijze optische kortsluitingen die<br />

kunnen optreden als het frontpaneel vervuild raakt en een deel van het<br />

uitgestraalde licht direct teruggekaatst wordt op het ontvangstelement.<br />

Dit zorgt ervoor dat de R2300 altijd correcte meetresultaten en een hoge<br />

mate van detectiebetrouwbaarheid genereert, terwijl ondertussen ook<br />

de onderhoudskosten aanzienlijk verminderd worden. Voor de gebruiker<br />

betekent dit minder stilstand, langere reinigingsintervallen, een verbeterde<br />

beschikbaarheid en procesbetrouwbaarheid.<br />

Betrouwbare objectdetectie<br />

met meerlagenscanner<br />

De R2300 van Pepperl+Fuchs maakt indruk met zijn nauwkeurige meettechnologie<br />

en op de toepassing afgestemde prestaties. De sensor voor<br />

3D-objectdetectie blinkt uit door een ongelooflijk hoge meetdichtheid:<br />

de compacte en eenvoudig te integreren behuizing bevat de uiterst<br />

precieze LiDAR-lasermeettechnologie. Die voert een analyse uit van in<br />

totaal vier scanvlakken en kan de lengte, breedte en hoogte van objecten<br />

detecteren en meten. De mogelijke toepassingen, zoals intralogistiek,<br />

mobiele apparatuur en robotica, vereisen dat de meerlagenscanner een<br />

bijzonder robuust ontwerp heeft. Daarom is de sensorbehuizing gemaakt<br />

van duurzaam kunststof terwijl de elektronische componenten zich in<br />

de sensorkop bevinden, wat ze een effectieve bescherming geeft tegen<br />

trillingen. De Pulse Ranging Technology (PRT) zorgt niet alleen voor een<br />

hoge mate van onafhankelijkheid van object- en oppervlakte-eigenschappen,<br />

maar ook voor een hoog niveau van weerstand tegen interferentie<br />

door vreemd licht, HF lampen en optische reflecties uit de omgeving. Een<br />

Veilige interventies aan machines<br />

Onverwacht opstarten of vrijkomen van opgeslagen energie van de machine<br />

zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen tijdens onderhoud. Het moet<br />

mogelijk zijn om elke machine los te koppelen van alle energiebronnen én<br />

gegarandeerd zijn dat de machine niet onverwacht opstart of dat machineonderdelen<br />

niet onverwacht bewegen door opgeslagen energie. Lock<br />

Out Tag Out-programma’s bieden hiervoor een gestructureerde methode.<br />

Wil jouw organisatie ook starten met LoTo, maar weet je niet goed hoe<br />

hieraan te beginnen? In een nieuwe whitepaper biedt Pilz een introductie<br />

tot Lock Out Tag Out-procedures. De whitepaper kan gedownload<br />

worden via de website van de veiligheidsspecialist. Je krijgt onder meer<br />

antwoord op de volgende vragen:<br />

• Waarom is LoTo belangrijk?<br />

• Wat staat er in de wetgeving en normering?<br />

• Wat zijn de onderdelen van LoTo?<br />

• Uit welke stappen bestaat een LoTo-procedure?<br />

Dynamische energietoevoer eenvoudig gemaakt ...<br />

... voor bewegingen in alle richtingen<br />

Eenvoudig ontwerp met e-chains ® , chainflex ®<br />

kabels en componenten van igus ® . Kies, bereken<br />

en bestel online. igus.be/the-chain<br />

igus ® B.V.B.A. Tel. 03-330 13 60 info@igus.be<br />

B(NL)-1259-ECS 197x61.indd 1 10.03.20 13:48<br />

ia-online.be<br />

| 43


Sectornieuws<br />

Productiesite klaar voor 5G-netwerk<br />

Rittal, wereldwijd toonaangevend systeemleverancier voor onder andere<br />

kastsystemen, stroomverdeling en IT-infrastructuur, heeft als één van de<br />

eerste industriële bedrijven de 5G-frequentietoewijzing verworven. Nog<br />

vóór het einde van dit jaar wordt in de nieuwe fabriek in Haiger, Duitsland,<br />

een intern mobiel 5G-netwerk geïnstalleerd. De eerste pilootprojecten,<br />

onder andere op het gebied van productiebewaking en -analyse, zijn al<br />

gedefinieerd. “Door de krachtige mobiele 5G-technologie kunnen wij de<br />

mogelijkheden en voordelen van de digitalisering van onze productieprocessen<br />

nog beter benutten”, zegt Carsten Röttchen, managing director<br />

International Production bij Rittal. “Wij willen daarmee de flexibiliteit en<br />

efficiëntie van onze productie naar een hoger niveau tillen. Wij verwachten<br />

dat high bandwidth, minimale latency, realtime mogelijkheden,<br />

verbeterde beschikbaarheid en een hoge betrouwbaarheid zullen zorgen<br />

voor een verdere optimalisatie van de productieprocessen in onze fabriek.<br />

Na de eerste testruns zullen we in staat zijn om de 5G-technologie te<br />

integreren in productiekritische en besturingsrelevante taken.” In de<br />

nieuwe Rittal fabriek in Haiger worden met meer dan 100 hightech<br />

machines en installatiecomponenten op 24.000 m² 9.000 AX wand-/<br />

vloerkastsystemen en KX compacte behuizingen per dag geproduceerd.<br />

Het volledige productieproces is bovendien maximaal geautomatiseerd.<br />

Hiervoor verwerkt de fabriek circa 35 000 ton staal per jaar.<br />

Winnaar Duitse IHK<br />

Education Prize 2<strong>02</strong>0<br />

SCHUNK, de specialist op het gebied van grijpsystemen en klemtechniek,<br />

behaalde een groot succes bij de IHK-Bildungspreis 2<strong>02</strong>0 (Onderwijsprijs<br />

van de Kamer van Industrie en Handel) in Berlijn. Met deze prijs wordt<br />

de uitstekende inzet op het gebied van onderwijs en opleiding erkend.<br />

Het SCHUNK inclusiviteitsproject 'Change in Perspective' haalde het met<br />

50% van alle stemmen. Het uitwisselingsprogramma wordt uitgevoerd<br />

in samenwerking met de non-profit organisatie OWB Oberschwäbische<br />

Werkstätten, met als doel het idee van inclusie op alle gebieden van het<br />

leven te verspreiden en is bedoeld om SCHUNK stagiairs aan te moedigen<br />

alles wat als vanzelfsprekend wordt beschouwd in twijfel te trekken en<br />

meer vertrouwd te raken met de diversiteit van het leven. Om deze reden<br />

zijn SCHUNK stagiairs te gast in de beschutte werkplaats en volgen ze<br />

gedurende een paar dagen de werkroutine van jongeren met een beperking.<br />

Daarna wisselen ze van rol en leren de mensen met een beperking<br />

gedurende enkele dagen de dagelijkse gang van zaken van de SCHUNKstagiairs<br />

kennen. Met dit project streeft Heiko Joost, opleidingsmanager<br />

bij SCHUNK, een duidelijk doel na. "Het project 'Change in Perspective'<br />

gaat niet alleen over het overbrengen van technische kennis, maar vooral<br />

ook over de persoonlijke ontwikkeling van onze stagiairs. Bovendien<br />

levert het project een bijdrage aan de samenleving als geheel door<br />

wederzijds begrip te bevorderen en door de overduidelijke behoefte aan<br />

samenwerking tussen jongeren met en zonder beperking."<br />

Aandrijfsystemen nog slimmer maken<br />

Siemens presenteert een conceptstudie die de integratie van een Sinamics<br />

aandrijfsysteem in het Siemens <strong>Industrial</strong> Edge platform belicht. In<br />

de toekomst zal het mogelijk zijn hoogfrequente gegevensuitwisseling<br />

in de aandrijftechnologie te introduceren met behulp van een Edge<br />

apparaat. Dankzij de integratie van Sinamics frequentieregelaars in een<br />

Edge apparaat kunnen gebruikers van machines en applicaties complexe<br />

analyses uitvoeren van de gegevens die reeds in de aandrijving werden<br />

verzameld. De algoritmes voor machine learning identificeren patronen<br />

en detecteren anomalieën evenals de oorzaken ervan, waardoor noodzakelijk<br />

onderhoud reeds in een vroeg stadium kan worden gemeld. Zo<br />

worden stilstandtijden tot een minimum beperkt en wordt het verbruik<br />

van middelen verlaagd. In intralogistieke toepassingen kan bijvoorbeeld<br />

de riemspanning voor een magazijnkraan worden gemonitord. De riemen,<br />

die met een motor en een frequentieregelaar worden aangedreven,<br />

hebben een specifieke spanning nodig om de toepassing vlot te laten<br />

lopen. Als de visualisatie van de gegevensanalyses onregelmatigheden in<br />

het aandrijfsysteem aan het licht brengt, kan bijvoorbeeld onmiddellijk<br />

een onderhoud van de riem worden voorzien. Door Sinamics frequentieregelaars<br />

met het <strong>Industrial</strong> Edge platform te verbinden, maakt Siemens<br />

de aandrijftechnologie nog intelligenter en wordt het pad geëffend voor<br />

nieuwe businessmodellen. Zo kunnen machinebouwers met intelligente<br />

aandrijftechnologie toepassingsspecifieke app-oplossingen en digitale<br />

diensten ontwikkelen of de beschikbaarheid van een machine contractueel<br />

garanderen.<br />

Draadloze netwerkoplossing voor<br />

gedigitaliseerde productie<br />

‘Wireless’ is de nieuwste versie van de draadloze nexy netwerkoplossing.<br />

Deze maakt de overdracht van sensorgegevens naar IoT of andere<br />

IT-systemen van een hoger niveau mogelijk. Verschillende sensoren en<br />

44 | ia-online.be


elektromechanische schakelapparatuur, maar ook actuatoren en besturingssystemen<br />

kunnen in deze draadloze netwerkoplossing worden<br />

geïntegreerd. Zij verzenden en ontvangen gegevens via de draadloze<br />

sWave.NET ® standaard, die steute nadrukkelijk voor deze toepassing<br />

heeft ontwikkeld. Access points verzamelen de gegevens van de radiosensoren<br />

en actuatoren en sturen deze door naar een sensorbrug, die<br />

als servicemanager optreedt en de gegevens doorgeeft aan de hogere<br />

IT-systemen van de gebruiker. Dit resulteert in een continue communicatie<br />

van de werkvloer naar de beheerniveaus van de bedrijfs-IT. Een modern<br />

dashboard zorgt voor een overzichtelijke statusweergave van alle in het<br />

netwerk geïntegreerde eindapparaten. In de nieuwste versie kunnen<br />

alle aangesloten sWave.NET ® -veldapparaten nieuwe firmware-updates<br />

draadloos ontvangen. De updates worden vervolgens beschikbaar gesteld<br />

op de sensorbrug en verspreid in het lokale netwerk. Bovendien kan de<br />

gebruiker automatisch de geldende configuratie van de sensorbrug en<br />

daarmee de volledige parametrisering van het draadloze netwerk op een<br />

FTP-station opslaan. Op deze manier digitaliseert en automatiseert nexy<br />

het productieproces. Voor de gebruiker betekent dit dat hij digitaliseringsprojecten<br />

snel, eenvoudig en specifiek kan realiseren.<br />

Unlock new<br />

services with your<br />

machines data!<br />

Stroomlijning van opslagruimte voor<br />

autoconstructeur<br />

Om klanten te helpen hun opslagruimte te optimaliseren, is Weland Solutions<br />

altijd bereid om verticale magazijnliften aan te passen aan specifieke<br />

behoeften. De wereldberoemde autofabrikant Koenigsegg is een van de<br />

vele bedrijven die wist te excelleren met hun productie met een op maat<br />

gemaakte opslagoplossing. Toen Koenigsegg besloot om met Weland<br />

Solutions samen te werken, was dat vooral omdat ze wisten dat het<br />

bedrijf in staat was om machines aan te passen aan specifieke behoeften.<br />

Er werd een oplossing gecreëerd waarbij twee verticale magazijnliften<br />

werden verbonden om samen te werken. Ook het interieur en de software<br />

werden aangepast en verbonden. "De snelste auto ter wereld wordt<br />

ontworpen en gefabriceerd in Zweden, net zoals de snelste verticale<br />

magazijnlift ter wereld. Ons doel is om met Koenigsegg mee te groeien<br />

en daarbij onze machines aan te passen aan hun specifieke behoeften",<br />

legt Björn Karlsson, CEO van Weland Solutions, uit. Ze investeerden in<br />

twee gerestaureerde Compact Twin 2440 en met de op maat gemaakte<br />

aanpassingen blijkt de efficiëntie ervan uitstekend.<br />

Flexy205<br />

IIoT gateway<br />

• Read & monitor your machine’s data in<br />

real-time (alarms, HMI’s, etc.)<br />

• Easily integrate your machines’ data with<br />

major IoT platforms<br />

• Benefit from a world-class Remote<br />

Access solution<br />

…and much more!<br />

ewon.biz/flexy205<br />

Brixtonlaan 23,<br />

1930 Zaventem<br />

T: <strong>02</strong> 7204916<br />

info@bintz.be<br />

www.bintz.be<br />

ia-online.be<br />

| 45


Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze<br />

BUSINESSMODELLEN<br />

VAN INDUSTRIE 4.0<br />

Business as usual is even niet meer ... Het zit in onze menselijke aard om liever zo min mogelijk te veranderen, en<br />

dan al zeker niet disruptief. Maar dat is net wat digitalisering in gang heeft gezet. Vandaag zijn net geen 60%<br />

van de bedrijven zich bewust dat er de komende vijf à tien jaar een disruptieve aanval op hun huidige manier van<br />

werken zal komen. Wat ze echter nog te weinig beseffen is dat wie vandaag niet anticipeert morgen hopeloos<br />

gedateerd kan zijn door een snelle intrede van een ander businessmodel. Want het is niet alleen de manier van<br />

produceren die verandert, er ontstaan volkomen nieuwe kansen.<br />

Digitalisering heeft in de eerste plaats zijn<br />

impact gehad op de productievloer. Sensoren<br />

kwamen de rangen versterken, machines,<br />

systemen en fabrieken werden geconnecteerd<br />

met als resultaat dat er een hele stroom<br />

aan data en informatie op gang kwam. De<br />

meeste bedrijven hebben intussen ingezien<br />

dat die data het potentieel voor optimalisering<br />

van hun productie een enorme boost<br />

kunnen geven. In de toekomst zal dit nog<br />

verder doorgedreven worden tot producten<br />

en processen die hun toegevoegde waarde<br />

volledig ontlenen aan de digitale wereld en<br />

pas helemaal op het eind van een digitale<br />

keten met een fysiek product komen op een<br />

bijzonder flexibele manier. De beste voorbeelden<br />

daarvan zijn geavanceerde robotica en<br />

clouddata die ons inzage en bewijslast geven<br />

in nieuwe kansen. We zien dat software de<br />

‘Onderzoek wie jouw klant is, welke taken hij<br />

moet uitvoeren en wat hem in de weg staat<br />

bij het uitvoeren van die taken’<br />

differentiator is en hardware steeds meer de<br />

enabler wordt.<br />

Ketenverandering vindt al volop<br />

plaats bij consumenten<br />

Wanneer we het op strategisch niveau bekijken,<br />

is de eerste disruptie er gekomen met payper-use<br />

modellen. Met andere woorden, we<br />

betalen niet meer voor een compressor maar<br />

voor een kubieke meter perslucht. Maar wat<br />

eenhoorn bedrijven zoals Uber en AirBnB veranderd<br />

hebben voor consumenten, is niet zo<br />

makkelijk te kopiëren naar een productieomgeving.<br />

Er bestaat geen toverformule voor disruptie<br />

en onweerstaanbare businessmodellen die<br />

bedrijven een ‘oneerlijk voordeel’ geven om de<br />

markt te veroveren. In de maakindustrie zijn<br />

er vooral veel verborgen kampioenen die erin<br />

46 | ia-online.be


Er bestaat geen toverformule voor disruptie en onweerstaanbare businessmodellen die bedrijven een ‘oneerlijk<br />

voordeel’ geven om de markt te veroveren.<br />

Enkele handvaten<br />

voor het ontwikkelen<br />

van nieuwe<br />

businessmodellen<br />

• Als je faalt, faal dan snel en goedkoop<br />

• We winnen of we leren; verliezen<br />

bestaat niet in deze context<br />

• Denk groots, maar begin klein<br />

Het potentieel voor nieuwe businessmodellen ligt<br />

niet in het hart van de machine maar in haar<br />

periferie. De focus moet liggen op de processen en<br />

menselijke activiteiten die deze processen efficiënt<br />

en betrouwbaar maken.<br />

We zien dat software de differentiator is en hardware steeds meer de enabler wordt.<br />

Hoe gaat u zelf op zoek naar<br />

nieuwe businessmodellen<br />

We zien volop ketenverandering door de consument. Welke keuzes maken machinebouwers en<br />

welke businessmodellen kunt u ontwikkelen om uw business te vergroten? Lenze laat in verschillende<br />

whitepapers zien hoe om te gaan met mens, organisatie, technologie en uw afzetmarkt.<br />

U krijgt concrete tips &tricks om uw eerste stappen in de digitale transformatie te zetten.<br />

Downloadnu:https://www.lenze.com/en-be/company/newsroom/news/whitepaper-lenze-group/<br />

slagen om een enorme toegevoegde waarde<br />

te realiseren voor specifieke aspecten. Maar<br />

hun groeit blijft meestal beperkt tot een niche.<br />

Nieuwe businessmodellen worden tenslotte al<br />

uitvoerig getest, met de benodigde ‘brainware’<br />

en uithoudingsvermogen.<br />

Superieure technologie volstaat niet meer<br />

Het probleem met businessmodellen is echter<br />

dat superieure technologie alleen niet volstaat.<br />

In het verleden moest je louter de snelste<br />

machine hebben, in de toekomst zal het<br />

onderscheidend kenmerk meer te maken<br />

hebben met digitale features. Kunnen we snijden<br />

in logistieke kosten omdat de machines en<br />

handlingsystemen (deels) autonoom met elkaar<br />

kunnen communiceren? Zal mijn OEE gegarandeerd<br />

hoger liggen omdat de processen zich<br />

continu, rechtstreeks en autonoom optimali-<br />

seren? En zullen de intelligente, geïntegreerde<br />

diagnosemogelijkheden minder onderhoud<br />

en herstellingen vergen? Het potentieel voor<br />

nieuwe businessmodellen ligt dus niet in het<br />

hart van de machine maar in haar periferie. De<br />

focus moet liggen op de processen en menselijke<br />

activiteiten die deze processen efficiënt en<br />

betrouwbaar maken.<br />

Hoe aan nieuwe businessmodellen doen?<br />

Maar dit stelt ons wel voor een enorme uitdaging.<br />

Waar moet de basiskennis van machinebouwers<br />

dan nog liggen in de toekomst? En hoe<br />

komen we te weten hoeveel de klant wil betalen<br />

voor diensten die hem die toegevoegde waarde<br />

geven? We moeten daar niet halsoverkop aan<br />

beginnen en enorme budgetten tegenaan smijten.<br />

Het is zaak een systematische aanpak te<br />

hebben. Alles begint bij de klant. Onderzoek<br />

wie jouw klant is, welke taken hij moet uitvoeren<br />

en wat hem in de weg staat bij het uitvoeren<br />

van die taken. Wat zijn bijvoorbeeld risico’s? Of<br />

waar liggen de kosten. Ga vervolgens na wat de<br />

klant wil. Waarmee kun je aan zijn wensen en<br />

dromen tegemoet komen. De volgende stap is<br />

de waardepropositie afbakenen. Welke producten<br />

of diensten kunnen de klant helpen bij zijn<br />

taken? Welke kosten of risico’s kan hij daardoor<br />

uitschakelen? Met welke features kun je zijn<br />

dromen waarmaken? Identificeren wat de klant<br />

te winnen en te verliezen heeft is vitaal voor het<br />

succes. Maar uiteindelijk kan succes niet gepland<br />

of gegarandeerd worden. Maar organisaties met<br />

een bedrijfscultuur die snelle leercurves stimuleert<br />

zullen uiteindelijk de winnaars zijn in de<br />

zoektocht naar innovatie. Kortom, het gaat om<br />

het samenspel tussen mens, organisatie, technologie<br />

en natuurlijk markt. ■<br />

ia-online.be<br />

| 47


www.trivestsoftwaregroup.be<br />

info@trivestsoftwaregroup.be<br />

ERP-software voor metaalverwerkende<br />

bedrijven en machinebouwers


f<br />

products.dobit.com<br />

Touchsolutions<br />

voor de industrie<br />

· Efficiënt registreren en raadplegen van productiegegevens<br />

· Optimale proces aansturing en opvolging<br />

· Intuïtieve machine aansturing<br />

OFFICIËLE VERDELER VAN<br />

TOUCHSOLUTIONS<br />

INDUSTRIE<br />

DOBIT nv Industrielaan 6, 2250 Olen (België), t +32 (0) 14 285 785, info@dobit.com, products.dobit.com<br />

DOBIT bv Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond (Nederland), t +31 (0) 492 472 638, info@dobit.com, products.dobit.com


mapp View.<br />

WEB MEETS AUTOMATION.<br />

www.br-automation.com/mappView


Tekst en Beeld Rittal<br />

GOED ONDERHOUD<br />

IS GELD WAARD<br />

Onderhoud in een productieomgeving is cruciaal. Elke schakel is immers belangrijk om een feilloze en vlotte<br />

productie te kunnen garanderen. Ook Rittal, marktleider op het vlak van industriële behuizingen, deelt deze mening.<br />

Als betrouwbare partner voor elk onderhoud, bouwen zij hun serviceafdeling verder uit.<br />

Service gaat veel verder dan de wettelijke aansprakelijkheid en de vrijwillige<br />

fabrieksgarantie. De juiste service waarborgt de betrouwbaarheid<br />

van industriële en IT-installaties en beschermt de gemaakte investeringen.<br />

Vermijden van downtime in de productie en te hoge energiekosten<br />

kan dankzij een correct en periodiek onderhoud, uitgevoerd door de<br />

geschoolde Rittal servicetechniekers. Zo waarborgt Rittal permanent de<br />

productiviteit van uw installaties.<br />

Stefan De Poorter is het nationale aanspreekpunt voor alle onderhoudszaken<br />

binnen de sectoren industrie, IT en <strong>Automation</strong> Systems.<br />

Vermijden van downtime in de productie en te hoge energiekosten kan dankzij<br />

een correct en periodiek onderhoud, uitgevoerd door de geschoolde Rittal<br />

servicetechniekers<br />

Preventief onderhoud<br />

De impact van onderhoud wordt soms onderschat. Wanneer dit verwaarloosd<br />

wordt, brengt het vaak onverwachte en hoge kosten met zich mee:<br />

onderdelen verslijten onopgemerkt of veroorzaken een plotse stilstand<br />

van de keten. Zo gaat niet alleen kostbare tijd verloren, ook productiemedewerkers<br />

ervaren bij downtime een onrust of stress, die best vermeden<br />

kan worden. De voorbije jaren zette Rittal stevig in op automatisering<br />

en Industrie 4.0. Zo kunnen bijvoorbeeld de Blue e+ koelunits, die tot<br />

75% energie besparen, via een IoT-module geconnecteerd worden. De<br />

integratie van zo’n IoT-interface in de koelaggregaten laat toe de data te<br />

analyseren om proactief fouten op te sporen. De klant kan de werking<br />

van de toestellen monitoren en zo eventuele problemen voorkomen met<br />

preventief onderhoud. Dit stelt bedrijven in staat om hun productie met<br />

minder kosten te laten draaien.<br />

Service Manager<br />

In september 2019 startte Stefan De Poorter als servicemanager bij Rittal.<br />

De 49-jarige Oost-Vlaming is het nieuwe nationale aanspreekpunt voor<br />

alle onderhoudszaken binnen de sectoren industrie, IT en <strong>Automation</strong><br />

Systems. Hij werkt samen met de accountmanagers en brancheverantwoordelijken<br />

die onder andere gespecialiseerd zijn in Food & Beverage,<br />

Rail & Road, IT en data. De Poorter heeft er al een kwarteeuw ervaring<br />

in het servicegebeuren opzitten. “Het vraagt een voltijdse inzet om zo’n<br />

afdeling verder uit te bouwen”, leert het verleden De Poorter. Binnen<br />

Rittal Belgium stuurt hij het lokale onderhoudsteam aan, bestaande uit<br />

twee technici die het elektronische luik, ventilatoren en het monitoren<br />

van behuizingen verzorgen en een administratieve kracht. ■<br />

‘De impact van onderhoud wordt soms onderschat. Wanneer dit verwaarloosd wordt,<br />

brengt het vaak onverwachte en hoge kosten met zich mee’<br />

ia-online.be<br />

| 51


Met het One-click Dashboard kunnen machinebouwers eenvoudiger dan ooit procesdata op een visueel aantrekkelijke manier inzichtelijk maken.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Beckhoff <strong>Automation</strong><br />

EFFICIËNTER EN<br />

EENVOUDIGER<br />

AUTOMATISEREN<br />

IN IOT-TIJDPERK<br />

Procesgegevens uit machines en installaties zijn een belangrijke bron van informatie geworden voor machinebouwers<br />

en systeemintegratoren. Maar hoe kan u die data nu het beste verwerken om efficiënter en eenvoudiger te gaan<br />

automatiseren en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen? TwinCAT, het pc-gebaseerde open sturingsplatform<br />

van Beckhoff <strong>Automation</strong> geeft u daarvoor alle sleutels in handen en voegt voortdurend functionaliteiten toe die<br />

de nieuwe IoT-manier van werken ondersteunt. Twee recente voorbeelden zijn het One-click Dashboard in TwinCAT<br />

Analytics en TwinCAT Cloud Engineering.<br />

52 | ia-online.be


Engineering moet zo eenvoudig mogelijk<br />

kunnen gebeuren. Dat is het uitgangspunt van<br />

Beckhoff in al zijn ontwikkelingen. Vandaag<br />

zijn machinebouwers en systeemintegratoren<br />

vooral op zoek naar manieren om hun klanten<br />

diensten aan te bieden op basis van data. Twin-<br />

CAT Analytics beschikte al over een geautomatiseerde<br />

functie om analyses in uitvoerbare<br />

PLC-code te gieten. Met het One-click Dashboard<br />

kunnen ze eenvoudiger dan ooit procesdata<br />

op een visueel aantrekkelijke manier<br />

inzichtelijk maken. Gebruikers kunnen nu met<br />

een enkele muisklik een HTML5 analysedashboard<br />

gebaseerd op PLC-code genereren en<br />

laden in een geselecteerde Analytics Runtime<br />

container. Van zodra het proces is afgerond<br />

ontvangen ze een netwerkadres dat in een<br />

webbrowser toegang heeft tot het dashboard.<br />

Er hoeft dus niet één lijn code meer geschreven<br />

te worden noch moeten gebruikers grafische<br />

elementen ontwerpen. Een enorme tijdsbesparing<br />

binnen engineering vandaag.<br />

Automatisch gegenereerd,<br />

individueel gepersonaliseerd<br />

Omdat geen twee bedrijven op dezelfde<br />

manier werken, kunnen deze automatisch<br />

gegenereerde dashboards vervolgens volledig<br />

naar eigen wens aangepast worden. Gebruikers<br />

kunnen hun kleurenpalet kiezen, logo’s<br />

toevoegen of zelfs een kaart van de wereld<br />

integreren die de verschillende locaties van<br />

de machines weergeeft. Er is keuze uit verschillende<br />

lay-outs, thema’s en talen. En voor<br />

wie in dit flexibel aanbod nog zijn gading niet<br />

‘Het voordeel is dat gebruikers gewoon in dezelfde,<br />

vertrouwde habitat aan de slag kunnen’<br />

vindt, worden de TwinCAT 3 HMI projecten<br />

tegelijkertijd geïntegreerd in Visual Studio. Dit<br />

stelt gebruikers in staat om hun dashbaords<br />

volledig naar hun eisen te buigen in de grafische<br />

editor. Maar zelfs dan bent u er met<br />

een beperkt aantal muisklikken van af, zodat<br />

u tijd en kosten kan besparen.<br />

Online toegang tot TwinCAT<br />

engineering<br />

Een tweede nieuwigheid is TwinCAT Cloud<br />

Engineering dat u bestaande TwinCAT engineering<br />

producten rechtstreeks naar de cloud<br />

brengt. U krijgt snel en eenvoudig toegang<br />

via de website van Beckhoff, zonder nood aan<br />

extra software. Dankzij deze oplossing kunnen<br />

geregistreerde gebruikers in TwinCAT ontwikkelomgeving<br />

werken met zelfs van voorheen<br />

niet ondersteunde apparaten zoals tabletpc’s.<br />

Een veilig transportkanaal waakt erover dat<br />

wat u genereert binnen TwinCAT cloud Engineering<br />

ook kan verbonden worden met de<br />

fysieke sturingshardware. Gebruikers genieten<br />

dus niet alleen van de voordelen die de<br />

TwinCAT sturingsarchitectuur biedt, maar ook<br />

van ondersteuning voor een gedistribueerde<br />

samenwerking. Vooral voor nieuwe gebruikers<br />

biedt TwinCAT Cloud Engineering de ideale en<br />

uitgebreide basis om zich vertrouwd te maken<br />

met de TwinCAT omgeving.<br />

Volledige architectuur naar de cloud<br />

Daarenboven stelt TwinCAT Cloud Engineering<br />

gebruikers in staat om hun volledige<br />

TwinCAT architectuur naar de cloud te<br />

verhuizen. Het enige verschil met een klassieke<br />

omgeving is dat ze dan een virtuele<br />

machine gebruiken in plaats van een lokale<br />

pc. Het voordeel is uiteraard dat gebruikers<br />

niet moeten gewoon worden aan een nieuwe<br />

softwareomgeving, maar gewoon in dezelfde,<br />

vertrouwde habitat aan de slag kunnen.<br />

Ze hoeven ook niet verschillende softwareversies<br />

te installeren en te onderhouden<br />

toegespitst op de generatie pc die ze gebruiken.<br />

TwinCAT Cloud Engineering laat zich<br />

combineren met verschillende softwareversies.<br />

Gebruikers kunnen elk apart blijven<br />

gebruiken en van op afstand bereiken<br />

wanneer nodig. Alle projectfiles kunnen<br />

direct vanuit TwinCAT Engineering bezocht<br />

worden. ■<br />

TwinCAT Cloud Engineering brengt bestaande TwinCAT engineering producten rechtstreeks naar de cloud.<br />

ia-online.be<br />

| 53


Tekst Valérie Couplez | Beeld <strong>Industrial</strong> Fairs<br />

PROEVEN VAN<br />

DE TOEKOMST VAN<br />

AUTOMATISEREN<br />

De wind in de zeilen. Dat waren de voorspellingen voor het Indumation Network Event dat afstevende op zijn<br />

grootste editie ooit. Maar dan kwam het coronavirus en regende en regent het beursannulaties in binnen- en<br />

buitenland. Organisatoren Agoria, Indumotion en het team van <strong>Industrial</strong> Fairs hielden de ontwikkelingen<br />

nauwlettend in de gaten en mochten het licht toch op groen zetten voor het event. Een beslissing die meer dan<br />

1.000 bezoekers samenbracht in de Brabanthal in Leuven om kennis te maken met de slimme componenten en de<br />

digitale oplossingen voor de fabriek van morgen.<br />

Aan de 120 technologiepartners, het grootste<br />

aantal ooit, zal het niet gelegen hebben. De vijf<br />

moodboxen en de standen in de Brabanthal<br />

in Leuven waren voor de gelegenheid van de<br />

vierde editie van het Indumation Network Event<br />

(INE) piekfijn uitgedost. Een prachtig decor om<br />

eenieder wegwijs te maken in welke richting<br />

het de komende jaren zal uitgaan met technologie.<br />

INE is de VIP netwerkversie van technologiebeurs<br />

Indumation.be die tweejaarlijks<br />

plaatsvindt en had dit jaar als baseline gekozen<br />

voor ‘discover the future of automation<br />

and innovation … in style’. Een belofte die op<br />

de beursvloer dus ruimschoots waargemaakt<br />

werd voor de 1.036 bezoekers die hun coronaangsten<br />

getrotseerd hadden. Puike cijfers<br />

gezien deze moeilijke achtergrond. Het toont<br />

dat bedrijven wel degelijk nood hebben aan en<br />

willen investeren in automatisering en digitalisering.<br />

In deze high-end omkadering konden<br />

de bezoekers op een informele manier zakelijke<br />

contacten leggen met technologiepartners en<br />

zich tevens vergewissen van de nieuwste evoluties<br />

in deze domeinen.<br />

Intelligentie als sleutel<br />

En dat waren er een karrenvracht. Tijdens de<br />

afgelopen editie van INE viel het op dat zowel<br />

grote spelers als start-ups een resem nieuwe<br />

slimme componenten en digitale oplossingen<br />

voor de fabriek van morgen introduceerden.<br />

Technologie heeft niet stilgestaan, de<br />

fabrikanten evenmin. Opvallende vaststelling<br />

daarbij: de trend naar IoT-toepassingen in productie,<br />

onderhoud, assets, planning, engineering,<br />

logistiek, warehousing, supply chain …<br />

is niet meer tegen te houden. Het gaat niet<br />

meer om concepten die in de verre toekomst<br />

de kassa kunnen laten rinkelen. Neen, de toepassingen<br />

zijn concreet geworden en leveren<br />

in de dagelijkse realiteit machinebouwers en<br />

maakbedrijven al concurrentiële voordelen op.<br />

Ongeacht welke oplossingen het betreft, IoT,<br />

cloud of edge om maar een paar buzzwoorden<br />

te noemen, worden componenten, robots,<br />

sturingen en machines steeds intelligenter.<br />

Ook op het vlak van datacaptatie- en analyse,<br />

artificiële intelligentie, augmented, virtual<br />

en mixed reality … kon de bezoeker talrijke<br />

innovaties ontdekken bij een goed gesprek en<br />

heerlijke hapjes. Want meer nog dan grote<br />

broer Indumation.be leent dit event en dit<br />

decor zich vooral voor netwerken en contacten<br />

leggen.<br />

Komende technologiebeurzen<br />

Voor wie echt technisch in detail wil gaan en<br />

technologie wil zien, proeven en ruiken zal het<br />

uitkijken zijn naar de komende editie van Indumation.be.<br />

die vindt plaats van 3 tot en met 5<br />

februari 2<strong>02</strong>1 in Kortrijk Expo. In 2019 was de<br />

snelst groeiende industriële automatiseringsbeurs<br />

in de Benelux een onbetwistbare voltreffer<br />

met 9.034 professionele bezoekers en<br />

1.334 scholieren, een forse toename met bijna<br />

25% ten opzichte van de editie van 2017. Het<br />

event besloeg toen een beursoppervlakte van<br />

minstens 25.000 m² en mocht 220 exposanten<br />

verwelkomen. Aftellen dus of komt corona dan<br />

weer roet in het eten strooien? De vijfde en dus<br />

jubileumeditie van INE staat dan weer gepland<br />

op donderdag 10 maart 2<strong>02</strong>2 in de Brabanthal<br />

in Leuven. ■<br />

‘Een prachtig decor om eenieder wegwijs te maken in welke richting<br />

het de komende jaren zal uitgaan met technologie’<br />

54 | ia-online.be


Sfeerbeelden genomen op de voorbije editie van het Indumation Network Event.<br />

ia-online.be<br />

| 55


Tekst en beeld SIGMATEK<br />

PERFECT DOSEREN<br />

Transparant silicone is in opmars. Het Oostenrijkse Elmet heeft zich gespecialiseerd in kunststof spuitgieten en biedt<br />

alle relevante onderdelen voor zogenaamde LIM productiecellen of complete, turnkey systemen geoptimaliseerd<br />

voor silicone producten. De tools en machines voldoen aan de hoogste kwaliteit die wereldwijd vereist wordt.<br />

Het geheim van hun succes zit onder andere in een extreem nauwkeurige doseringssysteem, dat zorgt voor de<br />

exacte mix van zowel silicone componenten als aanvullende toevoegingen. Voor de besturing van de complexe<br />

regeltechnologie vertrouwt Elmet op de hard- en software van SIGMATEK – in het bijzonder de componenten van<br />

de S-DIAS besturingsfamilie en het Multi Touch ETT 1233 panel als bedieningsinterface geprogrammeerd met het<br />

LASAL engineering- en visualisatiesoftwarepakket.<br />

Voor het mixen van siliconen componenten maakt<br />

Elmet voor de complexe regeltechnologie gebruik<br />

van de hard- en software van SIGMATEK.<br />

56 | ia-online.be


Links; Karl Adlesgruber, Partner en General Manager bij Elmet: "Bij SIGMATEK herken ik de parallellen met onze eigen filosofie – vooral het innovatieve potentieel en de<br />

liefde voor perfectie." Rechts; Kurt Mitzka, hoofd doseringstechnologie en automatisering bij Elmet: "In het S-DIAS" besturingssysteem waarderen we vooral de veelzijdigheid<br />

in I/0 modules en de compacte constructie ervan. Zelfs de CPU past in de 12,5 mm brede behuizing."<br />

Door de nieuwe, open constructie van het doseringssysteem Top 5000 P kunnen de containers nu comfortabel<br />

worden uitgewisseld vanaf de voor- en zijkant.<br />

Seals voor pacemakers, tuitjes voor babyflesjes<br />

en optische lenzen voor moderne matrix ledkoplampen<br />

in de automobielsector zijn slechts<br />

drie voorbeelden van producten vervaardigd<br />

met silicone spuitgieten. "Een huidige trend<br />

betreft een zeer transparant silicone, dat<br />

bestand is tegen uv-licht en dus niet geelachtig<br />

is als thermoplasten", legt Karl Adlesgruber,<br />

partner en algemeen directeur bij Elmet,<br />

uit. "In combinatie met de introductie van<br />

ledtechnologie in de auto-industrie nemen de<br />

eisen en de hoeveelheden voor optische lenzen<br />

van hoog transparant silicone enorm toe. De<br />

auto-industrie maakt echter vandaag al breed<br />

gebruik van spuitgegoten silicone producten<br />

voor een scala van toepassingen. In moderne<br />

voertuigen zijn talloze afdichtingen geproduceerd<br />

van elastisch materiaal dat temperatuurbestendig<br />

is van -40 tot 200 °C." Slechts een<br />

paar fabrikanten wereldwijd kunnen dit leveren,<br />

het grootste deel gaat regelmatig via Elmet<br />

om nieuwe silicone recepten te testen. ❯<br />

ia-online.be<br />

| 57


Het compacte S-DIAS besturingssysteem van SIGMATEK zorgt voor de volledige regeltechnologie van het<br />

doseringssysteem, evenals receptbeheer.<br />

Het Oostenrijkse bedrijf heeft immers naam<br />

gemaakt in ‘Liquid Injection Molding’ (LIM),<br />

zoals de technologie voor de productie van<br />

elastomeer gevormde componenten gemaakt<br />

van vloeibaar siliconerubber (LSR), in technisch<br />

jargon wordt genoemd.<br />

De crux van het doseren<br />

Om de hoogste componentkwaliteit en processtabiliteit<br />

in vloeibaar siliconen spuitgieten te<br />

bereiken, heeft precisie de hoogste prioriteit.<br />

Het exacte mengsel van de twee siliconecomponenten<br />

en de toegevoegde additieven spelen<br />

daarbij een centrale rol. "De zogenaamde A-<br />

en B-componenten zijn in principe hetzelfde<br />

polymeer, waarvan de ene de katalysator en<br />

de andere de remmer bevat. En de vloeistoffen<br />

hebben een verschillende viscositeit", legt<br />

Adlesgruber het LIM proces uit. "Zodra we<br />

de twee componenten mengen, reageren ze<br />

met elkaar en vulkaniseren in het verwarmde<br />

gereedschap binnen enkele seconden. Bij<br />

kamertemperatuur, afhankelijk van het component,<br />

zou het proces enkele uren tot dagen<br />

duren." De zorgvuldige en efficiënte omgang<br />

met de samendrukbare en in viscositeit fluctuerende<br />

vloeistof is de centrale eis van elke<br />

professionele LSR-processor. Het is belangrijk<br />

om grip te krijgen op de moeilijk te handlen<br />

verwerkingseigenschappen van het vloeibare<br />

silicone en daarmee de economische efficiëntie<br />

in zicht te houden. "Het perfecte doseringssysteem<br />

levert een exact mengsel van de beste<br />

productkwaliteit en zorgt er tegelijkertijd voor<br />

dat zowel de A als de B-component vrijwel vrij<br />

zijn van restmateriaal aan het einde van elk<br />

recept", zegt Adlesgruber. "Alles is volledig<br />

geautomatiseerd - er zijn geen handmatige<br />

aanpassingen. Zo bereiken we de hoogste<br />

kwaliteit.'<br />

New <strong>Automation</strong> Technology<br />

"Bij het wisselen van containers worden de<br />

afzonderlijke stappen voor het hele proces<br />

achter elkaar weergegeven, zodat de operator<br />

eigenlijk geen fout kan maken", beschrijft Kurt<br />

Mitzka deze unieke functie. Het hele proces<br />

wordt automatisch vastgelegd in het interne<br />

geheugen van het panel. De communicatie<br />

tussen de HMI en de S-DIAS componenten<br />

die aan de achterzijde van de besturingskast<br />

zijn geïnstalleerd, verloopt via standaard TCP/<br />

IP. De volledige regulerende technologie van<br />

het doseringssysteem, evenals receptbeheer<br />

wordt bestuurd door de S-DIAS cpu. Diverse<br />

I/0 kaarten maken het systeem compleet.<br />

"De data die de digitale mixmodule DM 162<br />

razend snel aanlevert, is zeer praktisch voor<br />

onze toepassingen", zegt Mitzka. " We waarderen<br />

de diversiteit van de I/0-kaarten – evenals<br />

de compacte constructie." Zelfs de CPU,<br />

met veel vermogen, past in de 12,5 mm brede<br />

behuizing." De applicatietechnici van Elmet<br />

programmeerden de S-DIAS besturing met<br />

het objectgeoriënteerde LASAL engineeringsoftwarepakket<br />

volledig zelf. Betreft de opgedane<br />

ervaring met de all-in-one engineering<br />

tool: "Op het eerste gezicht ziet het er relatief<br />

complex uit. Maar, daar moet je niet van<br />

schrikken. In vergelijking met andere systemen<br />

biedt LASAL aanzienlijk meer vrijheid en bijna<br />

geen beperkingen. De directe integratie van<br />

de visualisatietool LASAL Screen in het engineeringsysteem<br />

zorgt voor een efficiënte engineering."<br />

■<br />

Bedieningsstation met stijl: het ETT 1233-EL 12" Multi Touch panel met glazen voorkant (IP65) van<br />

SIGMATEK ingebouwd in een geanodiseerde aluminium behuizing. De visualisatie is gemaakt met de HMI<br />

programmeertool LASAL Screen.<br />

58 | ia-online.be


Online uw<br />

productieproces<br />

controleren?<br />

Geen probleem<br />

met ERIKS<br />

Asset Management!<br />

ERIKS Asset Management zorgt<br />

ervoor dat via sensoren en dataanalyse<br />

alle relevante gegevens van<br />

uw installaties gemonitord worden.<br />

Hierdoor kunnen we preventief<br />

handelen en worden onverwachte<br />

stilstanden vermeden. Naast sensoren,<br />

hardware en datadeskundigen biedt<br />

ons gespecialiseerd service team<br />

assistentie ter plaatse voor allerlei<br />

metingen. Via de ERIKS E-connect<br />

module worden alle gegevens<br />

verzameld in de cloud zodat ze<br />

continu beschikbaar zijn. Onze experts<br />

ontwikkelden ook de Drive Train, een testopstelling waarin<br />

alle mogelijke aandrijfsystemen gesimuleerd worden. Op<br />

deze manier kunnen we problemen nog beter doorgronden<br />

om zo tot nog betere, slimmere, duurzamere en goedkopere<br />

oplossingen te komen.<br />

Meer info? Contacteer ons!<br />

ERIKS Power Transmission<br />

Nijverheidsstraat 13<br />

Industrieterrein II, 2400 Mol<br />

assetmanagement@eriks.be<br />

T +32 (0)14 33 62 60<br />

www.eriks.be<br />

Let’s make industry work better


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

DE BASICS VAN<br />

MACHINE LEARNING<br />

Machine learning zijn eigenlijk algoritmes die steeds maar betere prestaties afleveren door over meer data uit meer<br />

ervaringen te beschikken. Het zal op onze werkvloeren de komende jaren de opstap richting artificiële intelligentie<br />

betekenen. Maar hoe zit het nu precies in elkaar en wat kan het voor u en uw machines betekenen?<br />

Artificiële intelligentie draait om het ontwikkelen<br />

van een functionele intelligentie, los van<br />

het menselijke brein. Software die dus zelfstandig<br />

kan redeneren om problemen op te<br />

lossen. Maar tot het zover is, vinden we ook<br />

al artificiële intelligentie terug in systemen die<br />

zich intelligent gedragen binnen een bepaald<br />

domein. Een van de instrumenten om artificiële<br />

intelligentie te bereiken is machine learning.<br />

Deze tak van sport houdt zich bezig met de<br />

ontwikkeling van software die haar eigen prestaties<br />

kan verbeteren. Daarvoor wordt vooral<br />

gebruikgemaakt van statistische wetenschap<br />

die zich wegwijs maakt in grote bergen aan<br />

data. Daarnaast bestaat deep learning, een<br />

gelijkaardige technologie maar ze is minder<br />

afhankelijk van pre-processing en probleemspecifieke<br />

functionaliteiten. Deep learning lijkt<br />

met andere woorden relatief veel op het menselijk<br />

brein. De software vangt iets op, interpreteert<br />

dit en trekt er conclusies uit door gebruik<br />

te maken van een gelaagd gestructureerd neuraal<br />

netwerk.<br />

Waar kan machine learning van<br />

nut zijn<br />

Maar terug naar machine learning nu. Als<br />

u aan een van uw collega-machinebouwers<br />

vraagt of zij er al gebruik van maken is het antwoord<br />

hoogstwaarschijnlijk neen. Toch komen<br />

we er in ons dagdagelijkse al mee in aanraking.<br />

Apple’s Siri? Amazon’s Alexa? De verbeterde<br />

zoekresultaten van Google? Minder spam in uw<br />

mailbox? Allemaal voorbeelden van machine<br />

learning, een techniek die ongemerkt op de<br />

achtergrond werkt maar sprekende resultaten<br />

kan voorleggen. Maar waar kan de industrie<br />

dan machine learning voor gebruiken? Vier<br />

domeinen worden door ondernemers zelf naar<br />

voren geschoven: automatiseren van simpele<br />

‘Elk algoritme heeft eigen manier om patronen in<br />

data te vinden. Het is dus van belang om uw data te<br />

combineren met de juiste technieken’<br />

en terugkerende taken, herkennen van patronen<br />

in data, het doen van voorspellingen en het<br />

nemen van complexe beslissingen.<br />

Hoe machine learning realiseren?<br />

Hoe kunnen we nu machine learning gaan<br />

realiseren? De algoritmes voor machine learning<br />

functioneren zoals scholieren dat doen<br />

tijdens de wiskundeles. Ze krijgen een hoeveelheid<br />

materiaal om mee te oefenen, krijgen een<br />

instructie en feedback om zo patronen waar<br />

te kunnen nemen. Eerst is het van belang te<br />

beseffen dat elk algoritme voor machine learning<br />

zijn eigen manier heeft om patronen in<br />

data te vinden. Voor bepaalde soorten data zal<br />

een specifiek algoritme het meeste geschikt<br />

zijn. Het is dus van belang om uw data te combineren<br />

met de juiste technieken voor de best<br />

mogelijke prestaties. Er zijn drie mogelijkheden:<br />

supervised learning, unsupervised learning en<br />

reinformcement learning.<br />

Welke type algoritmes bestaan er?<br />

De algoritmes voor supervised learning worden<br />

gevoegd met data die reeds gecatalogeerd is<br />

door mensen. Deze techniek leent zich het<br />

beste voor toepassingen waar de gewenste<br />

output bekend is. De algoritmes in uw machine<br />

zullen een serie inputs leren in combinatie met<br />

de corresponderende outputs en de vergelijking<br />

tussen ongewenste outputs. Op basis van<br />

de discrepantie tussen beiden past het model<br />

zich aan. Unsupervised learning maakt dan<br />

weer gebruik van data die nog niet gelabeld<br />

is. De software zal dan zelf nieuwe patronen<br />

in de data proberen ontdekken. Deze techniek<br />

is de ideale keuze voor clustering, waarbij data<br />

georganiseerd wordt op basis van overeenkomstige<br />

kenmerken. Reinforced learning ten<br />

slotte komt eigenlijk neer op leren met vallen<br />

en opstaan. Door de uitkomst een groot aantal<br />

keer te simuleren weet de computer wat het<br />

beste is.<br />

Vergeet de mens niet<br />

Het gaat nu al de hele tijd om technologie.<br />

Maar technologie is nooit perfect. Wie de<br />

bekwaamheid van een model voor machine<br />

learning wil verhogen of de ontwikkeling ervan<br />

wil versnellen, doet er goed aan een menselijke<br />

toets toe te voegen. Wanneer het machine learning<br />

model op data stuit die het niet begrijpt,<br />

dan kan een menselijke interpretatie enorm<br />

helpen. De synergie tussen mens en computer<br />

kan zorgen voor een cirkel van continue verbetering.<br />

En in de toekomst? Experts voorspellen<br />

dat deze systemen binnen dertig jaar net<br />

zo slim, zo niet slimmer zijn dan het menselijke<br />

brein. Een kunstmatig brein dat sneller werkt<br />

en nooit moe wordt. ■<br />

60 | ia-online.be


Wie de bekwaamheid van een model voor machine learning wil verhogen of de ontwikkeling ervan wil versnellen, doet er goed aan een menselijke toets toe te voegen.<br />

ia-online.be<br />

| 61


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

VIRTUAL EN AUGMENTED<br />

REALITY VOOR<br />

MAAKBEDRIJVEN EN<br />

MACHINEBOUWERS<br />

Virtual en augmented reality beperken zich al lang niet meer tot de entertainmentsector. Deze technologie maakt<br />

zich intussen nuttig in tal van industrieën omdat er toch enkele voordelen mee te rapen vallen. In dit artikel<br />

onderzoeken we hoe virtual en augmented reality van nut kunnen zijn in machinebouw en voor maakbedrijven.<br />

Het concept van een virtuele wereld bestaat al<br />

langer. Augmented of mixed reality combineert<br />

deze virtuele wereld met een beeld van onze<br />

eigen omgeving. Als we door de Hololens of<br />

een andere VR-bril kijken zullen we met andere<br />

woorden een geavanceerder beeld van onze<br />

werkelijkheid krijgen. We zijn de machine in<br />

de echte wereld staan maar krijgen intussen<br />

virtueel te zien waar alle onderdelen zich achter<br />

de behuizing bevinden. Voor sommigen klinkt<br />

dat nog als verre toekomstmuziek maar er zijn<br />

al maakbedrijven voor wie dit de hedendaagse<br />

‘Virtual en augmented reality zijn de volgende stap in<br />

het streven naar 100% nauwkeurigheid in assemblage.<br />

manier van werken geworden is. De industrie<br />

wordt nog niet stormenderhand veroverd, maar<br />

er duiken wel meer en meer toepassingen op.<br />

In assemblage en kwaliteitscontrole<br />

Machines en producten zijn een intrinsiek<br />

samenspel van verschillende, vaak minuscule<br />

componenten. In het huidige productie klimaat<br />

is het zaak ze zo snel mogelijk in elkaar te<br />

steken. Time is money. Operatoren krijgen<br />

uitgebreide assemblage-instructies mee want,<br />

vaak nog op papier, hier en daar al via tablets<br />

of touchscreens. Bedrijven kunnen zich immers<br />

geen fouten veroorloven in deze complexe<br />

assemblages. De kosten om het opnieuw te<br />

62 | ia-online.be


Met virtuele technieken kan de maakbaarheid van een product sneller aangetoond worden aangezien potentiële problemen al op voorhand geïdentificeerd worden.<br />

doen zouden te hoog oplopen. Virtual en augmented<br />

reality zijn de volgende stap in het streven<br />

naar 100% nauwkeurigheid. Operatoren<br />

krijgen stap per stap te zien waar elke component<br />

hoort. In een keer alles juist.<br />

In onderhoud<br />

Onderhoud maakt een integraal deel uit van<br />

produceren. Machines moeten immers draaiende<br />

gehouden worden. Maar elke machine<br />

heeft zo zijn eigen onderhoudsvoorschriften.<br />

Voor de technieker die al jaren in de fabriekshal<br />

werkt houden ze misschien geen geheimen<br />

meer in. Maar voor wie nieuw is zal het veel<br />

tijd vergen om ze te lezen en te memoriseren.<br />

Virtual en agumented reality kunnen dat verhelpen.<br />

Met de hulp van een gadget krijgen ze<br />

de status van de machine te zien en kunnen<br />

ze stap voor stap aan de slag gaan met digitale<br />

informatie. Geraakt de technieker er toch<br />

niet aan uit? Een digitale simulatie over hoe de<br />

machine hersteld kan worden kan hem weer<br />

op weg helpen. Of we kunnen met behulp van<br />

virtual en augmented reality remote ondersteuning<br />

erbij halen. Virtual en augmented reality<br />

kunnen ook in onderhoudstoepassingen het<br />

aantal menselijke fouten naar beneden brengen,<br />

de uitvoertijd inkorten en de productiviteit<br />

en snelheid opdrijven.<br />

In opleiding en trainingen<br />

Vooral virtual reality is de manier bij uitstek<br />

om medewerkers te trainen in het bedienen<br />

van machines of het uitvoeren van bepaalde<br />

procedures. Het grote voordeel is dat er in alle<br />

veiligheid kan worden opgeleid. De theorie kan<br />

aangevuld worden met praktijk in een veilige<br />

VR-omgeving. Voor de trainer kan uit deze virtuele<br />

sessies naar voren kwamen waar er nog<br />

extra training zal nodig zijn om gebruikers beter<br />

te laten worden in hun werk. De voornaamste<br />

reden voor de toepassing van virtual reality in<br />

opleidingen is de boost in productiviteit in elke<br />

fase van het productieproces, van ontwerp tot<br />

eindassemblage.<br />

In ontwerp<br />

Ten slotte kunnen virtual en augmented reality<br />

van onschatbare waarde zijn in het ontwerpen<br />

van nieuwe producten. Een klassiek designproces<br />

gaat met veel vallen en opstaan. Met<br />

virtuele technieken kan de maakbaarheid van<br />

een product sneller aangetoond worden aangezien<br />

potentiële problemen al op voorhand<br />

geïdentificeerd worden. Bedrijven die virtual<br />

en augmented reality nu al toepassen in de<br />

ontwerpfase, spreken van diepere inzichten in<br />

hun ontwerp, een betere visualisering van de<br />

impact en mogelijkheden om nauwer samen te<br />

werken in teams van collega’s en klanten. Dit<br />

reduceert het risico op vertraging en resulteert<br />

in een kortere marktintroductietijd en optimale<br />

productontwerpen. ■<br />

ia-online.be<br />

| 63


PARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR VINDEN ONZE LEZERS UW COÖRDINATEN GEMAKKELIJK TERUG<br />

Branchepartners zijn<br />

servicepagina's met<br />

een overzicht van<br />

de deelnemende<br />

bedrijven.<br />

Zowel in het tijdschrift als<br />

op de website, treft u een<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Freddy Fierens: T +32 50 36 81 70 - E f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

IA-ONLINE.BE<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

is bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Op de website van <strong>Industrial</strong><br />

Banners en bedrijfsprofielen <strong>Automation</strong> zijn gekoppeld aan is redactionele bedrijfsinformatie<br />

artikelen, zo wordt<br />

optimale vindbaarheid van branchepartners onze branchepartners<br />

door Google gegarandeerd. Vanuit<br />

het tijdschrift is alle informatie over de bouwpartners direct beschikbaar, door de<br />

doeltreffend en efficiënt te<br />

QR code te gebruiken.<br />

vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele<br />

artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid van branchepartners<br />

door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle<br />

informatie over de branchepartners direct beschikbaar, door de<br />

QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Freddy Fierens: T +32 50 36 81 70 – E f.fierens@louwersmediagroep.be


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

ia-online.be/bedrijf<br />

A&C SOLUTIONS<br />

Slachthuisstraat 68 bus 6<br />

2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 73 53 70<br />

F +32 14 73 53 71<br />

E info@ac-solutions.be<br />

W www.ac-solutions.be<br />

BINTZ TECHNICS<br />

Brixtonlaan 23<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 720 49 16<br />

F +32 2 720 37 50<br />

E info@bintz.be<br />

W www.bintz.be<br />

DYMATO AUTOMATION<br />

Ravelijn 48<br />

3905 NV VEENENDAAL<br />

T +31 318 550 800<br />

E info@dymato.nl<br />

W www.dymato.nl<br />

KROHNE BELGIUM NV<br />

Noordkustlaan 16<br />

17<strong>02</strong> GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 2 466 00 10<br />

F +32 2 466 08 00<br />

E krohnebelgium@krohne.com<br />

W www.krohne.be<br />

GEFRAN BENELUX<br />

ABB NV<br />

Hoge Wei 27<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 718 63 11<br />

F +32 2 718 66 66<br />

E contact.center@be.abb.com<br />

W www.new.abb.com<br />

B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING<br />

Guldensporenpark 28<br />

9820 MERELBEKE<br />

T +32 9 232 50 01<br />

F +32 9 232 40 07<br />

E office.be@br-automation.com<br />

W www.br-automation.com<br />

“ENA 23 zone 3, nr 3910<br />

Lammerdries-Zuid 14A”<br />

2250 OLEN<br />

T +32 14 24 81 81<br />

F +32 14 24 81 80<br />

E info@gefran.be<br />

W www.gefran.be<br />

LAPP BENELUX<br />

Van Dijklaan 16<br />

5581 WG WAARLE<br />

T +31 40 228 50 00<br />

F +31 40 228 50 10<br />

E<br />

sales.lappbenelux@lappgroup.com<br />

W www.lappbenelux.lappgroup.com<br />

BALLUFF<br />

Researchpark Haasrode 1820<br />

Interleuvenlaan 62<br />

3001 LEUVEN<br />

T +32 16 39 78 00<br />

E info@balluff.be<br />

W www.balluff.com<br />

CEBEO<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

GIBAS<br />

Sluiswachter 20b<br />

3861 SN NIJKERK<br />

T +31 88 540 60 00<br />

F +31 88 540 60 10<br />

E info@gibas.nl<br />

LEUZE ELECTRONIC<br />

Steenweg Buda 50<br />

1830 MACHELEN<br />

W www.gibas.nl<br />

T +32 2 253 16 00<br />

F +32 2 253 15 36<br />

BATENBURG<br />

Leuvensesteenweg 613<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 22 53 31 20<br />

E info@batenburgbelgie.be<br />

W www.batenburg-mechatronica.be<br />

DE-STA-CO BENELUX B.V.<br />

Amsteldijk 173<br />

1422 XZ UITHOORN<br />

T +31 297 28 53 32<br />

F +31 297 28 54 81<br />

E benelux@destaco.com<br />

HEIDENHAIN<br />

Pamelse Klei 47<br />

1760 ROOSDAAL<br />

T +32 54 34 31 58<br />

E sales@heidenhain.be<br />

W www.heidenhain.be<br />

E info@leuze.be<br />

W www.leuze.com/nl/belgium<br />

W www.destaco.com<br />

MOTRAC HANDLING & CLEANING<br />

BECKHOFF AUTOMATION BVBA<br />

Klaverbladstraat 11.2/2<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 25 22 00<br />

F +32 13 25 22 01<br />

E info@beckhoff.be<br />

DOBIT PRODUCTS<br />

Industrielaan 6<br />

2250 OLEN<br />

T +32 14 28 57 85<br />

E info@dobit.com<br />

IFM ELECTRONIC<br />

Zuiderlaan 91<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 481 <strong>02</strong> 20<br />

E info.be@ifm.com<br />

Noorderlaan 612<br />

2030 ANTWERPEN<br />

T +32 3 360 11 11<br />

F +32 3 360 11 10<br />

E info@motrac.be<br />

W www.beckhoff.be<br />

W products.dobit.com<br />

W www.ifm.com/be/nl<br />

W www.motrac.be<br />

ia-online.be<br />

| 65


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

ia-online.be/bedrijf<br />

TECHNOLEC BVBA<br />

MURRELEKTRONIK BVBA<br />

Hoogkamerstraat 337 bus 2<br />

WEG BENELUX S.A.<br />

Noordlaan 21<br />

9200 DENDERMONDE<br />

T +32 52 33 98 55<br />

F +32 52 33 98 54<br />

E info@murrelektronik.be<br />

W www.murrelektronik.be<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

E info@rittal.be<br />

W www.rittal.be<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 710 69 69<br />

F +32 3 710 69 70<br />

E info@technolec.be<br />

W www.technolec.be<br />

Rue de l’Industrie 30 D<br />

1400 NIVELLES<br />

T + 32 67 88 84 20<br />

F +32 67 84 17 48<br />

E info-be@weg.net<br />

W www.weg.net<br />

TRIVEST SOFTWARE GROUP<br />

NORD AANDRIJVINGEN<br />

Boutersem Dreef 24<br />

2240 ZANDHOVEN<br />

T +32 3 484 59 21<br />

F +32 3 484 59 24<br />

E info@nord-be.com<br />

W www.nord.be<br />

SCHUNK INTEC N.V.<br />

Industrielaan 4, Zuid III<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 53 85 35 04<br />

F +32 53 83 63 51<br />

E info@be.schunk.com<br />

W www.be.schunk.com<br />

Baaikensstraat 21/2<br />

9240 ZELE<br />

T +32 52 57 88 44<br />

E info@trivestsoftwaregroup.be<br />

W www.trivestsoftwaregroup.be<br />

WERMA BENELUX<br />

Poortakkerstraat 41C<br />

9051 SINT-DENIJS-WESTREM<br />

T +32 9 220 31 11<br />

F +32 9 222 81 11<br />

E info@wermabenelux.com<br />

W www.wermabenelux.com<br />

VEGA<br />

PEPPERL+FUCHS NV<br />

Metropoolstraat 11<br />

2900 SCHOTEN<br />

T +32 3 644 25 00<br />

E info@be.pepperl-fuchs.com<br />

W www.pepperl-fuchs.be<br />

SIEMENS<br />

Guido Gezellestraat 123<br />

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)<br />

T +32 2 536 21 11<br />

F +32 2 536 24 92<br />

E info@siemens.be<br />

W www.siemens.com<br />

J. Tieboutstraat 67<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 466 05 05<br />

F +32 2 466 88 91<br />

E info.be@vega.com<br />

W www.vega.be<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

2830 WILLEBROEK<br />

T +32 3 866 18 00<br />

F +32 3 866 18 28<br />

E info@atem.be<br />

W www.atem.be<br />

PILZ BELGIUM CVBA<br />

Bijenstraat 4<br />

9051 GENT (SINT-DENIJS-WESTREM)<br />

T +32 9 321 75 70<br />

F +32 9 321 75 71<br />

E info@pilz.be<br />

SIGMATEK<br />

POWERED BY SIGMACONTROL<br />

Bijdorp West 24<br />

2992 LC BARENDRECHT<br />

T +32 3 297 70 07<br />

E<br />

office@sigmacontrol.eu<br />

WAGO BELUX NV<br />

Excelsiorlaan 11<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 717 90 90<br />

F +32 2 717 90 99<br />

E info-be@wago.com<br />

ZVS TECHNIEK<br />

Langenakker 131<br />

5731 KB MIERLO<br />

T +31 492 66 51 76<br />

F +31 492 66 63 79<br />

E info@zvstechniek.nl<br />

W www.pilz.be<br />

W www.sigmacontrol.eu<br />

W www.wago.be<br />

W www.zvstechniek.nl<br />

66 | ia-online.be


90% 90%<br />

faster<br />

faster gripper<br />

faster gripper<br />

change<br />

gripper<br />

change<br />

SHS Quick-change<br />

SHS SHS SHS SHS SHS Quick-change<br />

System<br />

SHS Quick-change<br />

System<br />

Up to Up Up to Up to to210 NN<br />

N<br />

gripping force<br />

gripping force<br />

force<br />

Electric EGP Gripper<br />

Electric EGP EGP EGP Gripper<br />

for small Components<br />

for for small for small small Components<br />

Design Design and and and and order order<br />

in in in in 15 minutes<br />

SCHUNK SCHUNK Finger Finger Designer<br />

© 2019 © 2019 SCHUNK SCHUNK GmbH GmbH & Co. & Co. KG KG<br />

© 2019 © 2019 SCHUNK GmbH & Co. & Co. KG KG<br />

© 2019 © 2019 2019 SCHUNK GmbH & Co. & Co. KG<br />

KG<br />

Everything Everything for for for your<br />

your<br />

Scara Scara Robot<br />

Robot<br />

More<br />

More More than<br />

than than 600<br />

600 600 600 components<br />

components for<br />

for for<br />

for for<br />

for<br />

handling and assembly.<br />

handling handling and and assembly.<br />

assembly.<br />

schunk.com/equipped-by<br />

schunk.com/equipped-by<br />

schunk.com/equipped-by


Digital Enterprise –<br />

Thinking industry<br />

further!<br />

Driving the digital transformation by<br />

integrating automation, software, and<br />

cutting-edge technologies.<br />

siemens.be/industrie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!