09.05.2020 Views

GVV Unitas 1908-1918

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I

I

100jaar m \/

17 sport 6» historic in Gorcum

u

1 _

E1

Q1.

.=_~

'2

J

_§+

“ /‘


\_/

sportéhistorie in Gorcum 18 lmn/19 100jaar

\/

1

Burgemeester van Gor/nchem van 16 juni 1915

tot 7 mei 1927

Krap

E _ _

bu kas

“;I?%_-ii§’§’>%i’ Z "ii? :i:;5€"'§I%

SERIEWEDSTRIJDEN WAREN EEN GOEDE TEST voor de competitie en zo was Unitas blij

met het resultaat — een derde plaats — bij seriewedstrijden van VFC (Vlaardingen).

De behaalde zilveren beker werd vol trots aan een ieder getoond. Ook werd nog

eens benadrukt dat Unitas krap bij kas zat, getuige de oproep voor donateurs, die

tegen betaling van een gulden jaarlijks recht hadden op vnj entree bij de thuiswedstrij

den van Unitas. Bovendien kon een donateur dan ook nog een introduce

meenemen. Uit de archieven blijkt dat de heer E.G.Q. van Tilburg in die tijd behalve

speler van het eerste elftal, ook nog secretaris en bondsconsul was. Hij presteerde

het daarbij eens om het Unitasveld drie maal af te keuren, iets Wat hem op een

vennelding in het cluborgaan van Hermes kwam te staan. Aikeuringen of niet,

Unitas eindigde ietwat teleurstellend op een vij fde plaats.

De heer E.G. Gaarlandt, geboren te Groningen Op

Acht wedstijden

In het seizoen 1909-1910 was Unitas ingedeeld in de Derde Klasse B van de

NVB. Men had als tegenstanders Neptunus, Excelsior, USC (alle uit Rotterdam) en

Hermes (Schiedam). Dit betekende slechts acht competitiewedstrijden. In deze

competitie eindigde Unitas op de derde plaats. Door het geringe aantal van acht

competitiewedstrijden speelde Unitas veel vriendschappelijke wedstnjden en sene-

Wedstrijden die door diverse verenigingen Werden georganiseerd. In mei 1910 nam

12 juni 1880, Wordt bij Koninklijk Besluit van Z9 Unitas deel aan seriewedstrijden van Maas uit Maassluis. Op 19 mei won Unitas in

mei 1915 benoemd als opvolger van de heer

R.F.C. de Bruijn, die op 10 maart 1915 overleed.

De heer Gaarlandt wordt na zijn H.B.S.-opleiding

cadet op de Koninklijke Militaire Academie. In

1902 volgt zijn benoeming tot 2e luitenant bij de

lnfanterie. Vervolgens wordt hij in 1903

uitgezonden naar Nederlands lndié (Tjimahi), in

1904 volgt een overplaatsing naar Atjeh.

Uiteindelijkwordt de heer Gaarlandt in 1906

benoemd totcommandant van een groep

lnfanterie in Gendong. Bij een omsingeling van

een hut in een dessa raakt hij zvvaar gewond en

verliest tijdens het gevecht zijn rechteroog. Na dit

ongeluk wordt hij afgekeurd en gepensioneerd. In

1906 keert hij terug naar Nederland. Hier gaat hij

H. van Dorst - de Bie - T. Walraven - Brasser - H. Looyen -j. de Vries - Hubrechts - C. de Bie -

C. Bouterse - van Tilburg - G. de Bakker

Havenplein 1e West


9 menigte

1 schap

‘Z

100jaar UNm\5 19 sporté-historie in Gorcum

\/

u

0

o

0

0

Q

9 Q

0 I I

u

H.M Schorpioen, Marine-opleidingsschip, komt in 1921 naar

Gorinchem. Betekende een uitbreiding van het garnizoen.

Latijn en Grieks studeren.

Maassluis met 1-O van RVV en met 2-1 van Maas. In deze laatste wedstnjd stopte

Op 1 juli 1910 wordt de heer Gaarlandt geplaatst

op de gemeentesecretarie van Weesperkarspel,

waarna hij op 8 juli 1911 benoemd wordt tot

burgemeester van Texel. Nadien is de benoeming

keeper Rovers een penalty. Op 29 mei werd in de halve nale, na verlenging, met tot burgemeester van onze stad een duidelijke

2-1 van Maas gewonnen. In de nale werd met O-1 verloren van VFC en zo eindigde promotie voor hem.

Unitas op de tweede plaats.

“]ammer" aldus het wedstrijdverslag, “dat de nale direct na de Wedstrijd tegen De plechtige installatie in Gorinchem wordt

Maas gespeeld moest Worden. De onzen waren zeer vermoeid. Toch is het succes 1 verricht door de loco-burgemeester, de heer C.

van Unitas zeer aardig, gelet op de weinigen steun die het voetbalspel hier ter stede

mag ondetvinden. Waar zelfs kleine gemeenten als Waalwijk voorgaan met subsidies

moet Gorcum dan achterblijven?"

van Drooge. Zoals bij dit soort aangelegenheden

te doen gebruikelijk is, voeren ook de fractievoorzitters

van alle partijen het woord. Van die

De medaille die gehaald werd bij seriewedstrijden in Maassluis, was aanleiding voor 1 toespraken beperken Wij OHS in deZe tot die van

een groots onthaal in Gorinchem: lovende woorden op het perron, het aanbieden

van een lauwerkrans, een aubade door de Gorcumse hannonie en daama een n'j-

staaldraadkabelfabriek. Hij vindt het heel beIangtoer

door de stad die eindigde bij de Cambnnus, waar

een knallend feest op gang kwam.

de heer J.C. den Haan, de stichter van de bekende

rijk, dat van de burgemeester een strakke leiding

Zal Uitgaal

. : "A|s raadsleden dienen wij we! te beseffen, dat

Promotle

onder een zvvakke leiding de gemeentebelangen

Een seizoen later, het seizoen 1910-1911, was Unitas geschaad worden, waardoor wij gevaar lopen in

,- ingedeeld in de Derde Klasse A van de NVB met nu zes een toestand te geraken die ZO snedig wordt

te8enstanders, te weten VFC, SVV, Maas, Excelsio RFC etekend in het oude verse:

Y» 9 J

en USC. Het Werd een spannende competitie waarbij

Zouden vier een vierspan men nen?

Unitas op de tweede plaats eindigde. De nummers twee

Elk een leidsel en een paard?

uit de Derde Klas A, B, C en D mochten promotiewed- E De een wii stappen en de ander rennen

strijden spelen voor een plaats in de Tweede Klasse. Na En de kar stort in de vaart! "

een zeer spannend verloop van deze nacompetitie Wist

Unitas op 28 mei promotie te bewerkstelligen en toen de

spelers met begeleiding om kwart voor negen bij het

Natuurlijk is het interessant om te bekijken wat

zoal in Gorinchem werd gerealiseerd en tot stand

I station in Gorcum amveerden, stond daar reeds een grote 5 kwam tijdens de ambtsperiode van burgemeester

klaar om de kampioenen te ontvangen. In een Gaarlandt.

Jan Plezier, vooraf gegaan door muziek, toog het gezel-

In 1916 werd begonnen met de bOuW van het

naar de Cambrinus om de bloemetjes buiten te E Bureau Gemeentewerken in de Boerenstraat.

zetten. Deze datum - 28 mei 1911 - is een zeer belangrijke

Twee jaar later — O wonder der techniek — was de

datum in de Unitashistorie, want het betekende het § electricatie van Gorcum een feit en kon het

begin van een periode van maar liefst vijfenveettig jaar in

de Tweede Klasse, met uitzondering van de jaren 1924-

Gemeentelijk electriciteitsbedrijf beginnen met

haar werkzaamheden.


sportélhistorie in Gorcum 20 W13 100 jaar

, \/

1926, toen Unitas zelfs in de Eerste Klasse, dus op het hoogste landelijke niveau

speelde!

H.M. Koningin Wilhelmina op het balcon van het stadhuis.

Opmerkelijk is 00k een manifestatie die in 1919 in

Gorinchem plaatsvond. Een gebeurtenis die

nationale bekendheid kreeg. We doelen hier op

de grote Landbouwtentoonstelling. Deze tent0on-

stelling is bezocht door H.M. Koningin Wilhelmina.

In de plaatselijke pers krijgt onze burgemeester

veei I01 over de bijzonder representatieve wijze,

Een afgekeurd veld

De promotie van het denien jaar oude Unitas betekende dat de club in het

seizoen 1911-1912 startte in de op een na hoogste voetbalklasse van de NVB,

voorwaar een schitterend resultaat in het nog zo jonge bestaan. Deze promotie had

echter een bijzonder vervelende consequentie: de NVB keurde het Exercitieveld af,

omdat het veld volgens de NVB niet geschikt was voor Tweede Klasse voetbal. Het

bestuur stond voor een vrijwel onoplosbaar probleem. In die tijd hoefde men nog

niet op steun van gemeentezijde te rekenen, dus moest het bestuur op zoek naar

een geschikt weiland. Na veel zoeken en vele afwijzigingen vond men uiteindelijk

een weiland aan de Haarsekade, gelegen op de hoek van de Haarsekade en de

Haarweg waar tegenwoordig de paardensportvereniging Hippos haar domein heeft.

Gelukkig was de eigenaar bereid dit weiland tegen een schappelijke pnjs aan Unitas

te verhuren. Het terrein, dat De Haar genoemd Werd, mocht bespeeld Worden van

1 oktober tot 1 april en dan uitsluitend op de zondagen. Voor de rest was men

aangewezen op het Exercitieveld. De boerderij die bij het terrein De I-Iaar stond,

werd kleedgelegenheid. De Unitasspelers maakten gebruik van de zolder en de

waarop hij Hare Majesteit hee ontvangen en bezoekers mochten beneden de huis- en slaapkamer als verkleedniimte gebruiken.

rondgeleid.

Voor de echte Gorcumers: in 1920 ging de

Deze boerdenj Werd bewoond door de familie Van Hoome en in Unitas-kringen is

dikwijls Waardering uitgesproken voor de gastvrijheid van moeder Van Hoome,

gemeente over ’£Ot de aankoop van grond aan en ; ondanks het feit dat haar huis soms in een beestenstal was veranclerd.

bi de Nieuwe Hoven voor de b0uW van Wonin en; I, Omdat er Praktisch 8een Seld in kas was, Werd voor de meest noodzakelike voor-

J

tervvijl in dat jaar 00k begonnen werd met de

zieningen die voor het nieuwe terrein getroffen moesten Worden, een obligatielening

woningbouw Uitbreiding West. Weer twee jaar 2 van honderd gulden uitgeschreven. Sportief gezien kon Unitas geen potten breken

later, in 1922, werden arbeiderswoningen in de

Nieuwstad gebouwd en nog was de bouwgolf

niet ten einde, Want in 1925 volgde nog de bouw

van arbeiderswoningen aan de Vissersdijk.

op haar nieuwe accommodatie, de voorlaatste plaats was een schamele beloning

voor de gastvrijheid van de familie Van Hoome.

Als laatste moet nog even gewezen Worden op een artikel uit het Reglement dat

Unitas voor haar leden hanteerde, namelijk artikel 44: “Het niet bijwoonen van een

Al die woningbouw vroeg ook om voorzieningen, § vergadering wordt beboet met tien cents, behoudens geldige reden,Waa1'over het

vandaar dat in een gedeelte van de voormalige

bestuur beslist.” In 1911 had Unitas maar weinig leden en blijkbaar waren er toenterkorenbeurs

het volksbadhuis werd gerealiseerd,

een badhuis dat in 1926 werd geopend.

tijd al sancties nodig om die leden naar een vergadering te laten komen. Trouwens

Dat Gorinchem als regioplaats ook bekend was V.l.n.r.: G.C. Schalh - P.I_ Verduin - C. van de Berg - P.M. van Sermondt - A. Mik - E. Coers -

om haar veemarkten wisten we aiiang. De regiofunctie

Werd ook tot uitdrukking pgebracht door

de opening van het zogeheten cooperatief

openbaar slachthuis in 1927.

Was Gorinchem al een garnizoensstad, in 1921

komt het H.M. Schorpioen als opleidingsschip

voor de Marine aan de kade te liggen.

Na een burgemeesterschap van twaalf jaar

a

vertrekt de heer Gaarlandt naar Gouda, waar hij ;

per 7 mei 1927 tot burgemeester is benoemd.

Gorcum ziet zijn burgemeester node vertrekken,

maar gunt hem zijn promotie.

Een comité uit de bevolking organiseert een

inzameling voor een afscheidscadeau en belegt

op 28 april 1927 een bijeenkomst in De Doelen,

0

I

0

u

0

n

u

0

I

0

u

0

0

n

0

0

u

u

0

c

I

‘ \n “>2;

H.K. Sterizenburg -].W. de Maagd - T. Stasse - A. Groenendijk - F. Pijnacker - Hordijk - Baltus Meijer


‘Z

0

'

\/ :

100 jaar Uum 21 sportéhistorie in Gorcum

E

alwaar de bevolking van het echtpaar Gaarlandt

afscheid kan nemen.

§ Bij die gelegenheid wordt als geschenk van de

E

E

E

E

E

E

burgerij een fraai schilderstuk van de bekende

Gorcumse kunstschilder Jansen aangeboden,

voorsteltende een gezicht op de molen op de

Dalemse dijk en op de stad Gorinchem, alsmede

een tweetal fauteuils.

De scheidende burgemeester wordt op die avond

door velen toegesproken o.a. ook door een afgevaardigde

van Unitas. In de afgeladen Doelenzaal

wordt de heer Gaarlandt geroemd als een krachtig

magistraat die veel voor de gemeente Gorinchem

betekende.

De heer Gaarlandt was al Oicier

in de Orde van

Staande (witte shirts): H. van Dorst - T. Stasse - H. Sterkenburg - Nieuwendijk -]. Coers - E Oranje NGSSHU. De GOTCUFTISQ bevolking eerde

C. Schouwenburg — T. d6 Lang — Zittend: W. L18 Maagd — B. M€ij€I' — G. C. SCHGUQ. E haar burgemeester dQQf hem Qp 7 november

een dergelijk artikel in hetl-Iuishoudelij1< Reglement van Unitas zou heden ten dage

een aardig bedrag voor de vereniging opleveren gezien de opkornst bij een leden- .

vergadering!

1919 de gouden gedenkpenning van de stad aan

te bieden voor de eclatante wijze, waarop hij in

de tijd van de distributie van voedingsmiddelen en

Ondeugende veteranen

Op zondag 3 maart 1912 speelde een Unitascombinatie regen het Gorinchemsche

Veteranenelfral. I-let toegangsbevvijs was tevens een lot waarbij de opbrengst van de . _

Wedstrijd voor een liefdadig doel bestemd Was. De veteranen hadden de heen- en

terugtocht naar het veld van Unitas aan De I-Iaar in eenjan Plezier gemaakt en daarbij

de boel ink op stelten gezet. Na het verslag van deze wedstrijd in de Nieuwe “

Gorcumsche Courant regende het tot eind maart ingezonden stukken die wij u niet I Veerboot Gorinchem I, aangekocht in 1916

vvillen onthouden.

GORIIICNEHI

Unitas combinatie-Veteranenelfral 1-2 5 brandstoffen de bevolking had bijgestaan. Daar-

“Te ongeveer 1 uur zetten de rijtuigen met gernaskerden en voetballers zich in

beweging en ging het, na een rondje door de straten van de Bovenstad, naar het

naast SChOnk de plaatselijke afdeling van Het

Roode Kruis hem het Kruis van Verdienste.

Unitasterrein aan “De Haar”, dat met vlaggen was versierd, terwijl een muziekgezel- De Gorinchemsche Courant Schrij in die dagen

schap den njd van wachten kome door het spelen van enige

zeer Iovend over de werkzaamheden van de heer

marschen, een echte intemationale ontmoeting gelijk. Nadat de § Gaarlandt als burgemeester. Met name zijn

E\3 “i gemaskerden eenige keeren gekiekt waren, werd her sein van begin- belangstelling voor het woningvraagstuk wordt

nen gegeven door het uiteenspatten van enige zevenklappers. Rust § geroemd; twee belangrijke woningcomplexen te

O-O. De eindstand werd 1-2, waardoor de veteranen den Zilveren

Medaille, Welke door het personeel van de Vries Robbé &t C0 [er

weten de Lingewijk en Uitbreiding West kwamen

’[O’[ stand. Veel krotvvoningen werden opgeruimd.

beschikking Was gesteld, wonnen. Ook de terugreis van "De Haar” E Het markt- en verkeerswezen hadden eveneens

naar de stad geschiedde met rijtuigen. Her weer had niet meege-

zijn grote interesse. "Wij kunnen met dankbaarwerkt.

De gymnastische oefeningen door "Kracht door Oefening"

moesten hierdoor achterwege blijven."

heid erkennen, dat de heer Gaarlandt een goed

burgemeester was en dat wij door zijn vertrek een

Tot zover het verslag. Zoals u kunt lezen was er nogal War werk van ijverig magistraat verliezen, die niet gemakkelijk

gemaakt. Doch als je in 1912 gernaskerd en met een neutje op en

te ven/angen is".

notabene op zondag door Gorcum toen, kun je op commentaar Burgemeester Gaarlandt overleed te Gouda Op 29

rekenen. De eersre reactie verscheen dan ook al op 1O rnaart 1912

rniddels een ingezonden stuk in de Nieuwe Gorcumsche Courantt

“Nier zonder eenige teleurstelling heb ik den gecostumeerde - magistraat,

augustus 1938. Nu nOg herinnert de naam

Burgemeester Gaarlandtstraat aan de eminente

die Gorinchem gedurende een twaalftal


sporté-histone in C-orcum 22 lW|1_'A/5 100jaar

\/

jaren bestuurde. Wij eindigen met een bijdrage

optocht, georganiseerd door Unitas gadegeslagen. Eene banale potsierlijkheid ten

van de heer Gaarlandt, opgenomen in het

toon spreidende als deze tocht deed, kon de aanblik ervan mij de woorden niet

jubileumnummer van De Unitasser, dat in 1938 onderdnikken dat dergelijke, des Zondags te houden feestelijkheden de vereeniging

ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze E Unitas niet tot eer strekken. Ik verwacht dat men in het vervolg bij het daarstellen

vereniging is verscheneni

van festiviteiten als deze, met meerdere bedachtzaamheid te werk zal gaan, opdat

Gaarne heb ik aan het verzoek van den secretaris Unitas zich van de duurzaamheid der belangstelling verzekerd ziet. I-let belang der

der Redactie-commissie van "de Unitasser"

vereeniging heeft mi] tot het neerschrijven van deze regels aangespoord. Dat zij, die

voldaan, toen Om een bijdrage in het feestnummer door bovengenoemde gebeurtenis teleurgesteld zijn, de vereeniging niet ide rug

ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der club toekeeren maar dat integendeel de sympathie van Gorcum’s burgerij voor haar

Werd gevraagd.

moge toenemen, is de wensch van, Een donateur van de G.V.V. Unitas.”

Het is mij nog altijd een plezier, in gedachten bij

De Veteranen reageren vervolgens met een tweetal artikelen:

Gorcum te ven/vijlen, al Zijn er welhaast elf jaar “Het batig saldo der Veteranensportfeesten is, na aftrek der onkosten en onvoorziene

verstreken sinds mijn vertrek in 1927.

uitgaven, zevenentwintig gulden en zevenentwintighalve cent, dat namens het

Reeds in mijn tijd nam Unitas in het vereenigings- bestuur der Veteranen en der G.V.V. Unitas is afgedragen aan Afdeeling Gorinchem

leven een belangrijke plaats in. Het is, naar ik uit der Vereeniging van Kinderherstel en Vacantiekolonies. Bestuur der Veteranen.”

geloofvvaardige bron hoor, sindsdien zoo gebleven. E l-let andere artikel had de volgende - niet rnalse - inhoud:

Nog altijd Zijn de verrichtingen van de spelers een “Teen wij het ingezonden stuk van een Unitasdonateur lazen, schoten Wij werkelijk

bron van geanimeerde discussie tusschen de

in den lach over de teleurstelling welke hi] moest ondergaan. Eerst dachten Wij de

jongeren, die als supporters met het Wel en Wee beantwoording van dit schrijven aan Unitas te moeten overlaten maar leek het ons

der vereeniging meeleven. Unitas hee het E beter dat we dit zelf zouden doen, omdat Unitas plus leden tijdens de sportfeesten

voorrecht een internationaal als Wels in haar eerste niet actief genoeg Waren en daarom wel Uw brutaal schrijven als zoete koek zou

elftal te bezitten. Maar ook als deze eenmaal

hebben geslikt. Want, hoe het ook zij, honderden stadgenooten hebben door hun

afscheid neemt, Zal het met de club nog Wel goed overgroote opkomst blijk gegeven met onze organisatie te symphatiseeren en had

kunnen gaan, want de secretaris bericht mij, dat '

Unitas kerngezond is, een een/oile plaats inneemt :

tusschen haar zusten/ereenigingen en goed -

wordt geleid. Dat is van niet te onderschatten

waarde.

+\1

/5 A

Twee figuren, uit mijn tijd, bleven Unitas getrouw: :

de voorzitter, de heer E. G. Q. van Tilburg, de '

toenmalige secretaris, nu 2e voorzitter, de heer .

Baltus Meyer.

Met deze twee lieden aan het stuur behoeft het

niet te ven/vonderen, dat de jubileerende vereeniging

is: still going strong. lk heb beider onverdroten :

ijver voor de club altijd bewonderd, hun tact om

met jong en oud om te gaan, hun geduld en :

beleid om strijdvragen op te lossen kortom hun

liefde voor hun Unitas. Men ziet dat niet veel. En .

het is van zoo onberekenbaar belang, naar continuiteit

in de vrijwillig gekozen, beproefde leiding :

te streven.

w-€

Daarom is mijn beste wensch: Moge OOl( in de De eeste ontmoeting met een buitenlandse club op terrein "dc Haar”. Op de achtergrond de schutting ‘

komende jaren Unitas, naast een goede plaats Op langs de Haarsekade, welke na veelnanciéle problemen kon worden geplaatst. In de boom toch nog

de ranglijst, naast sportieve prestaties en fair spel, 5 een zwankijkei-.

gekenmerkt worden door de vaste hand, waarmee §

deze twee mannen de vereeniging in veilige het weer een beetje meegewerkt dan Waren alle kaarten, tevens lot, verkocht ‘

wateren houden.

Gouda, Maart 1938.

GAARLANDT.

geworden. Wees dus zoo beleefd, ridder, Uw naam te noemen, anders stelt ge U

intreung en erg potsierlijk aan. Verder uitvoerig schrijven is niet noodig en is in het

nadeel van Unitas. Wij hopen, ndderlijke donateur, dat nog eens in Unitas krachten

zullen opstaan welke haar als sponvereeniging grooter maken. Onze medewerking,

hoe onhanelijk ook door Unitas opgevat, hebben Wij getoond. Bestuur der Veteranen.”


L/

n

°

\/ 2

100 jaar llmn 23 sportéhistorie in Gorcum

Zoals u kunt lezen zat het tussen Unitas en de Veteranen niet lekker en het Wachten 1 9 1 1

was dan ook op een ingezonden stuk van Unitas ondertekend door “De dienstwillige

A.Poe1s, Waarnemend voorzitter Unitas” dat 21 maan 1912 het licht aanschouwde: Qegenf;/lg yweekt yracht

“Met onze donateur ben ik het volkomen eens dat eene vertooning als op Zondag 3 :

maan in Gorcum gehouden werd, onmogelijk een reclame kan zijn voor de voetba1-

§

sport. Al in 1883 konden de Gorcumse burgers kennis

Ik kan echter het verwijt niet begnjpen daar niet Unitas maar de Veteranen de

maken met gymnastiek en Wei met de gymnasorganisators

waren. Ik twijfel niet, of onze geachte donateur zal bi] het lezen dezer tiekvereniging Gorcum. ZO is er in de annalen

zijn schrijven terug nemen. Vivat, crescat, oriat consortium I'1OS[1'L1I'l'1, "Unitas" sprake van een uitvoering van deze vereniging in

dictum, in aeternum. Thans een klein woordje over de wijze waarop het bestuur

der Veteranen voor Unitas in de bres springt(?) Maandag deelde ik het Veteranen-

De Doelen in 1884. De entree van deze voorstelling

voor en door Gorcumers bedroeg tien cent. Na de

bestuur mede dat ik persoonlijk den inzender-donateur op de hoogte zou stellen.

Het schrijven als zou Unitas de beschuldiging als "zoet koek slikken" is ongemoti- .

2

veerd. Bestuur der Veteranen, beken liever dat de georganiseerde feesten een totale ; Q I = £7

rnislukking zijn geweest en dat Unitas ten slotte de dupe is.“ I ii15

De onbekende Unitas-donateur trad op 21 maart 1912 ook weer op in de verbale

arena met het volgende ingezonden stuk:

“Niet zonder eenige spijt las ik het door het bestuur der Veteranen ingezonden

schrijven. Zich er slechts tot bepaald hebbend, den schitterenden veelkleurigen

pauwenstaart hunner humoristische belezenheid uit te spreiden, kunnen de indieners

er niet op bogen mijne beweringen te logenstraffen. Ik ben zoo vrij geweest mi]

inlichtingen te verschaffen, meenende dat de Gorcumsche burgerij daarin belang

zou stellen, veroorloof ik mij de volgende gewaarborgde en authentieke mededeling

te doen:

s Ontvangst entreegeldenf 205,-. Batig saldof 27,271/2. Hoe zouden de eeuwwisseling, in 1903 Om precies te Zijn, is het

ruimf 177,- gebruikt zijn geworden? 1k zou alleen willen wijzen op de

gedaan met de gymnastiekvereniging Gorcum.

slemp- en braspartijen welke onlangs op éen der stembureaux in Rotter- Maar anderen nemen de fakkel over: in 1909

dam hebben plaatsgehad. Dat de fraaiste der prijzen voor de verloting werd de gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid

hunner terugweg hebben gevonden, van Wien men ze betrokken had, opgericht. En Omdat de gemeente in die tijd nOg

willen vvij nog even vermelden. Dat daarom niet aan Unitas, doch de E geen gymnastieklokalen voor het verenigingsleven

Veteranen de hoofdzaak worde ten kwade geduid is het laatste woord, ter beschikking stelde (gymnastieklokalen mochten

waarmee ik deze discussie voor goed eindig." E alleen door scholen Worden gebruikt) oefenden

, In 1912 kon men ook al aardig gif spuien via de pen! Tot slot kwam op de vijfentvvintig leden van Kracht en Vlugheid in

31 maart het bestuur der Veteranen nog met een antwoord op beide de opslagruimte van een vishandelaar! En aangezien

ingezonden stukken:

er ook alleen maar ‘s zomers kon worden

“N.a.v. beide ingezonden stukken van 21 maan j.1. over de Veteranen- getraind, Omdat het dan langer licht bleef, Was

wedstnjd deelen wij hierdoor aan belanghebbenden mede, dat rekening het gauw gedaan met Kracht en Vlugheid.

en verantwoording inzake dien wedstrijd gedurende 14 dagen is te zien in 191 1 Ziet de gymnastiek- en atletiekvereniging

bi] den heer M. Mooy, welke rekening en verantwoording mede is onder- O.K.K. (Oefening Kweekt Kracht) het levenslicht

teekend door bestuurders van Unitas. Zoo noodig geeft het Veteranen-

met als initiators de heren G.W. van Kalkert,

bestuur nadere inlichtingen waaruit zal blijken dat alle beschuldigingen

L. Groenenberg en P. Kuipers. Wat er over Was

N 9 in bovengenoemde stukken, op eene onwaarheid berusten.” van de eerdere gymnastiekvereniging ging over

naar O.K.K. De nieuwbakken vereniging had voor

.

Internationale contacten

Terug naar de realiteit van toen: Unitas was voor het seizoen 1912-1913 weer in

3 haar leden heel wat te bieden: gymnastiek en

I

5 atletrek, maar ook gewlchtheffen en worstelen.

OOk een trainingsruimte was voorhanden: men

de Tweede Klasse van de NVB ingedeeld met Concordia (Delft), AFC (Amsterdam). E oefende in de paardenstal achter hotel Van Andel

Ajax (Leiden), DVV (Den Haag), Xerxes, DVS en Achilles (allen uit Rotterdam). Een (het huidlge hotel Metropole). De paarden werden

voorbeschouwing in een van de couranten willen we u niet onthouden:

gewoon wat verzet en de heren, inderdaad alleen

“De tijd begint te naderen dat het bruine monster weer gaat rollen. Zondag 11

heren, konden met hun krachtsportoefeningen

augustus zal Unitas hare jaarvergadering houden voor een periodieke aftreding van beginnen. Notulen van die begintijd Zijn er niet

het bestuur en waarin de penningrneester zijn jaarverslag zal uitbrengen, Wat al1es- meer; waarschijnlijk Opgegeten dOOr diezelfde


ax

sportéhistorie in Gorcum 24 lmnn 100jaar

' \/

.!~;"\\\

=; 1

OKK tijdens revue Unitas :

___

paarden, met name het paard van Van den Berg.

Met twintig leden en een contributie van drie cent

per week was OKK een uiterst kleine vereniging

met een zeer beperkt budget. Een volgende

oefenlocatie was het gebouw van Geurtsen van

Baarskamp aan de Appeldijk (tegenwoordig het

Roxy theater) en pas in 1919 kreeg O.K.K. eindelijk

een heus gymnastieklokaal, namelijk het gymlokaal

van de Nieuwe School aan de Kalkhaven toegewezen.

Hierdoor steeg het ledental tot ruim

honderd. Bij het 10-jarig bestaan werd voor het

eerst een grote uitvoering gehouden in De Doelen

alwaar burgemeester Gaarlandt waarderende

woorden uitsprak en verschillende verenigingen

vertegenwoordigd waren. Unitas bood de jubiiaris

een discus en een tweetal speren aan! Waarschijnlijk

was dat het begin van een uitstekende

samenwerking van O.K.K. met de diverse andere

Gorcumse sportverenigingen.

Eind jaren tvvintig ging de atletiekafdeling ter ziele

I

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

I

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

I

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

zins bevredigend is. De publieke belangstelling is, na de promotie naar de Tweede

Klasse, steeds stijgende. Mocht dit zoo blijven dan kan op terrein ”De Haar” mettertijd

een schutting en zitplaatsen worden aangebracht. De uitslagen van de vorige competitie

bewijzen dat niet ongeoefend de competitie mag worden ingegaan, dus zullen

nog enige oefenwedstnjden Worden gespeeld.”

Een teleurgestelde Unitasser schrijft op 22 september 1912 het volgende ingezonden

stuk:

“Een verkeerd verschijnsel is zeker het steeds veranderen van club door spelers. Zoo

kwam mi] enige dagen geleden ter oore, dat een “hervorragend” speler uit Unitas 1

en werd gestart met een veteranenafdeling, waarbij § Men/vedeschildwedstnjden tegen N.O.A.D-Breda.

op zondagmorgen werd geoefend. Maar het : staand (witte shirts): l<ntj;j’ - Wiedeman - Emck - H. Looijen -Zittend: Kehrer- T. Rovers - de Vries -

aantal leden dat aan wedstrijden deelnam binnen E Van Dorst - F. van Lamoen - H. Versiuis - 1. de Bie - F. van Peer.

de vereniging was minimaai. In de crisisjaren

(1930-1938) worden veei werklozen lid van OKK, plots, drie weken voor het seizoen, zijn bedankje had ingezonden aan het bestuur

maar dat was nancieel geen vetpot, want zij zonder opgaaf van redenen. Steeds had deze persoon, naar mij werd meedegedeeld, _‘

betaalden geen contributie. Blijkbaar had de 3 aan zijn clubgenooten op eerewoord verzekerd, dat jaar althans nog voor Unitas uit

vereniging ook buitenlandse contacten, want in te zullen komen. Is deze voorstelling van zaaken juist dan is Zeer te laaken en op

1937 werd OKK uitgenodigd deel te nemen aan ; zijn zachtst gezegd: onsponief !”

een internationaal toernooi_in Parijs. De heren

%

v

Na het seizoen met een overwinning gestart te zijn, kwam er een periode met

kwamen met de eerste prijs thuis en gingen daarna f nederlagen maar vanaf februari 1913 ging het weer beter en zo eindigde Unitas uit-

Op uitnodiging (en kosten) van ltalié naar de

landenwedstrijd in Bologna. De gouden medaille

verdween in de oorlogsjaren en is nooit boven

water gekomen.

In 1937 brak de emancipatie ook door bij OKK en

werd de damesafdeiing opgericht. Het damesveteranencorps

bestaat nog steeds. In de Tweede

Wereldoorlog bloeit de vereniging enorm op. Het

eindelijkop de zesde plaats. Dit seizoen speelde Unitas grotendeels in de volgende

opstelling: M. Rovers, Wiedeman, F. v. Lamoen, Motké, S. Stasse, F. v. Peer, Dekker,

v.d. Zande, Poels, P. Kuipers, T. Stasse.

Unitas knoopte ook voor het eerst buitenlandse betrekkingen aan, iets Wat in de

latere historie van de club veelvuldig zal blijven gebeuren. Op 23 maart 1913 speelde

Unitas de eerste wedstrijd tegen een buitenlandse club, te weten de Dusseldorfer

Sportclub Concordia. Unitas won deze eerste wedstrijd in “Europeesch” verband

met 4-1.


\_/

\/ Z

'

100 jaar UNITA5 25 sp0rtGhist0rie in Gorcum

Oorlogstijd

I

De Eerste Wereldoorlog die in 1914 was begonnen, had ook consequenties voor

Nederland, ondanks het feit dat ons land neutraal was. Al spoedig Werd de mobilisatie

een feit en een groot aantal spelers en bestuursleden Werd onder de wapenen

geroepen. Hierdoor kwam het clubleven praktisch stil te liggen. Een viertal

bestuursleden, F. van Peer, E. Coers, G.M. van Doomen en M. Rovers, was niet .

onder de wapenen geroepen en trachtte Unitas aan de gang te houden. Zij werden

daarbij gesteund door het gegeven dat Gorcum garnizoensstad was met een groot

gamizoen. Veel van de in Gorcum gelegerde militairen ,

werden dan ook lid van Unitas.

'

Het tweede oorlogsseizoen, 1915-1916, Werd gekenmerkt

door nog grotere bestuurlijke en nanciele

problemen

Kringdag OKK

binnen Unitas. Bestuursleden venrokken uit Gorcum of § ledental Iiep op van circa honderd naar ruim vierwerden

alsnog onder de wapenen geroepen. Uiteindelijk

werd op 18juni 1916 een bestuur van drie personen

samengesteld met H.W. Ottevangers als voorzitter,

honderd. Deze hausse Werd veroorzaakt door het

verbieden Of ter ziele gaan van verschillende

andere verenigingen. Gymnastiek 'mocht’ van de

A. Groenendijk als secretans en F. van Peer als penning; Duitsers, maar dan zonder Fahne (vlaggen, vaandels).

meester. Ottevangers en Groenendijk waren in Gorcum

In de hongen/vinter lag ook bij OKK het verenigelegerde

militairen maar hebben desondanks in deze

gingsieven Stil. De Duitsers hadden het oefenlokaal

oorlogsjaren veel gedaan om het voortbestaan van Unitas gevorderd VOOF de legering van Russische soldaten

te garanderen. Begin juli kwam H. Sterkenburg het 3 in Duitse dienst. Aan het eind van de oorlog werd

bestuur nog versterken. Financieel was de situatie

er VOOl'ZiCh’tig weer een begin gemaakt in het

bepaald niet rooskleurig. Ondanks de in augustus 1915 E gymlokaal van de Mariaschool in de Lombarduitgeschreven

en geslaagde obligatielening van vijfhon-

straat. Direct na de oorlog zakte het ledental van

derd gulden was er begin 1916 alweer een kastekort van E OKK weer drastisch in: een ieder ging weer terug

tweehonderd gulden.

naar zijn oude vereniging die ook om leden zat te

Vanwege een voorstel tot wijziging van hetHuishoudelij1< Z springen. In de naoorlogse jaren stijgt het ledental

Reglement Werd op zondag 24 december 1916 een gestaag; er komen jongensgroepen en meisjesbuitengewone

algemene ledenvergadering gehouden in

groepen bij. In 1955 telt OKK zevenhonderd

De Beurs. Op deze vergadenng werd Baltus Meijer tot 5 Ieden! In 1980 bijna negenhonderdl De ritmische

voorzitter gekozen. Hi] nam deifunctie over van H.W. ; gymnastiek en de jazzgymnastiek waren toen de

Ottevangers. Het bestuur bestond toen uitBa1tus Meijer,

voorzitter; H.K. Sterkenburg, tweede voorzitter; A. Groenenciijk, secretans; F. van

Peer, penningmeester; 1-1.W. Ottevangers, aanvoerder en M. l5i_eper en M. Rovers,

grote trekkers. Bij de viering van het 75-jarig

bestaan Werd OKK door H.M. de Koningin onder-

scheiden met de Erepenning van Verdienste.

commissarissen. ' ; In de loop der jaren werd O.K.K. dus een grote

Uit het jaarverslag van de penningmeester bleek dat er nu een vgordelig saldo was vereniging die Zich gesteund Wist en Weet door

van zeventig gulden. De penningmeester bracht op deze vergadéijing hulde aan de

trouwe bode Schenau, de rechterhand van de permingmeester, bijeihet irmen van de

talloze vrijwilligers en uitstekende bestuurders.

Daarnaast kende O.K.K 00k uiterst bekwame

contributies. Ook Werd er voor het eerst een kascommissie ingesteiéi met als leden Ieiders die gymnastiekonderricht gaven, Zoals T.

Siem Stasse, Toon de Lang en Dick de jongh. De voorgestelde wijziigingen van het

Huishoudelijk Reglement werden met algemene stemmen aangenomgn.

van Arkel sr. , die van 1913 tot 1948 een stuWen—

de kracht Was; S.G. Boonstra die deze functie

5 bekleedde van 1949 tot 1958 en niet te vergeten

E" 5 W. van den Berg die vanaf 1960 tot op de dag

Overleven e 2

5 van vandaag bu O.K.K. Ies geeft. O.K.K. een ver-

Het seizoen 19164917 startte het bestuur met een voorbeschouwingkigm te

eniging met maar Iiefst vierhonderdvijftig Ieden,

trachtende leden wakker te schudden en op te roepen om het ”Oude Ungas" in het : waarvan circa zeventig jeugdleden, heeft sinds

derde mobilisatiejaar waardig te vertegenwoordigen. Gezien alle problemeig besloot ; jaar en dag haar bestaansrecht in Gorcum als

het Unitasbestuur om slechts met het eerste elftal in de competitie uit te koiigen. E kerngezonde gymnastiekvereniging bewezen!

De jaarlijkse algemene vergadering van 18 augustus 1917 leverde de volgend I -

wetenswaardigheden op: voorzitter Baltus Meijer herdacht het lid Dick de jongh die .

op jeugdige leeftijd was overleden. Het batig saldo over dat boekjaar bedro 5,37.


\_/

sporté-Jhistorie in Gorcum 26 Hun/15 100jaar

, \/

0

0

0

°"°E“'c""1’“"""" Er kwam weer een nieuwe kascornmissie bestaande uit N. Buitenman, W. de Maagd '

1 91 1 S en ]. Sterkenburg. In de rondvraag deed Frans van Lamoen het voorstel om E.G.Q.

De Gorcumse

voetbalvereniging

S.V.W. werd op

_;

van Tilburg en Toon de Lang tot ere-lid te benoemen. Dit bleek echter niet mogelijk

omdat zo’n voorstel van het bestuur diende te komen. Voor het eerst in twintig jaar

was trouwens ook de pers op de vergadering aanwezig.

“Overleven" was het parool in de oorlogsjaren, de voor die tijd gigantische problemen

1 juni 191 1 opgericht S .V.W. Werden op de een of andere manier door de Unitasbestuurderen opgelost, maar Wat

onder de naam

Wilhelmina. Maar

te denken van de problernen rond Volksweerbaarheid.

Op 17 juni 1917 bevat de courant de volgende zinsneden:

toen Wilhelmina zich Wilde aansluiten bij de DVB, E “Rood-Witten gij hebt het seizoen 1916-1917 minder glorierijk beeindigd. Door

de Dordtse Voetbalbond, m0eSt de naam worden

gewijzigd en Werd het Steeds Voorvvaarts Wilhe1-

mina, kernachtig afgekort tot SV\N. De oprichters

stelden zich ten doel om van de vereniging een

echte volksclub te maken waar ieder zijn sport

kon bedrijven.

De eerste - toen nog onderlinge partijtjes voetbal

gebrek aan een behoorlijk tenein, hebt gij sinds maan niet meer kunnen oefenen,

doch vvij zijn ervan ovenuigd dat de Gorinchemsche Raad u niet in de steek z‘al

I laten.”

l-let Unitasbestuur had reeds in 1916 pogingen ondemomen om een weiland,

' gelegen naast de boerderij De Toekomst te huren. De eigenaar, notaris Boll, bleef

ondanks alle hardnekkige pogingen van het Unitasbestuur, weigeren zijn land

beschikbaar te stellen en derhalve richtte men zich noodgedwongen tot de

- speelden zich af Op het Melkpad en Op de Gemeenteraad. Op 16 augustus 1916 schreef het Unitasbestuur aan de gemeente-

Wallen. In het begin was de club nOg tamelijk

armlastig en Werd er met een tennisbal gespeeld,

maar door de hulp van Kapitein Colette, een

raad om het terrein ”V0ll<sweerbaarheid" beschikbaar te stellen. I-let terrein Werd in

hoofdzaak gebruikt voor de sponbeoefening van scholen en ook de G.V.V. GAC

had daar zijn domicilie. Van gemeentezijde Werd echter totaal niet gereageerd op

beroepsmilitair die gelegerd was in de kazerne, Z de bnef van 16 augustus 1916. lnmiddels hadden Unitasbestuurders een aantal

kwam SV\N al spoedig in het bezit van een echte

lederen bal! Nadat SV\N zich bij de DVB had

raadsleden "bewerkt” en op 21 februari 1917 ging er opnieuw een brief naar de

gerneenteraad. Vooral het raadslid Th. A. Beausar zette zich bijzonder in voor de

aangesloten, m0eSten er natuurlijk 00k uitwed- belangen van Unitas en op 30 augustus 1917 besloot de gemeenteraad het terrein I

strijden gespeeld worden. En omdat de spelers Volksweerbaarheid aan Unitas beschikbaar te stellen, maar. .. met de nodige

een zesdaagse werkweek achter de rug hadden,

beperkingen. Unitas moest tweehonderdvijftig gulden huur per seizoen gaan betalen.

was het moeilijk Om Op zondag weer vroeg Op te l-let terrein Werd omgedoopt tot Gemeentelijk Sponterrein, Wat inhield dat elke 1

staan. Daarom had het SV\N-bestuur zogenaamde

‘porders' aangesteld, die er voor moesten zorgen

dat de spelers op tijd wakker en dus ook op tijd

aanwezig waren!

Tijdens de eerste vijftien jaar van haar bestaan

speelde SVW op diverse locaties in Gorinchem, zo

Werd o.a. op Volksweerbaarheid, Buiten de

Waterpoort en op het Exercitieveld gevoetbald. In

1926 kreeg SV\N, dankzij de medewerking van de

heer Gaarlandt, de toenmalige burgemeester van

Gorcum, de beschikking over een veld naast de

fabriek van Hollandia aan de Arkelsedijk. SVW

maakte vervolgens een gebaar naar Gorcums

burgemeester: voor zijn buitengewone verdiensten

voor de hele club werd de heer Gaarlandt

benoemd tot ere-lid. Nog één keer moest SWV

verhuizen. Na vijfendertig mooiejaren aan de

Arkelsedijk verhuisde SV\N in 1961 naar haar

huidige complex Mollenburg.

Gedurende al die jaren heeft SV\N een reeks van

voorzitters gekend. De eerste ofciéle

voorzitter

u

I

n

I

0

0

n

0

u

0

u

0

u

I

0

0

Q

0

I

n

0

n

u

0

n

O

0

0

n

o

0

n

0

0

0

o

0

u

c

c

I

0

Q

I

0

I

n

n

u

1

0

0

u

0

0

-

I

0

n

u

n

u

I

0

n

0

was de heer C. Muller, die achtereenvolgens Werd § Sd1eid$rechte1'Knjgsman - A. Groenendijk - (bestuurslid) - dz Voogd - Siem Stasse - Piet Verduin -

opgevolgd dOOI' C. Teuling, P. den Tek en P.A. P. den Bekker - Wilhelm - Am. den Hcutog - M. Pieper (bestuurslid) - D. Pieterse - Berkemeijer -

Piantoni. Na de Tweede Wereldoorlog werd in

Frans van Lamoen - A. Ottevanger (bestuurslid) - G. Hol - Volkers - Fré van Peer (bestuurslid)


100jaar WEE 1

77*

3%

vereniging, die de gemeente daarom vroeg, van het terrein gebruik kon rnaken. 3

Het terrein kon alleen gehuurd worden van 15 september tot 1 rnei. De stalen putten

in het veld voor de koribalpalen mochten niet verwijderd Worden en werden met

graszoden afgedekt, fatsoenlijke kleedruimte was niet voorhanden. De Unitasspelers

verkleedden zich in een houten keet op het terrein en de gasten in cafe De Zalm,

vandaar Werden zij in wedstrijdkleding per ]an Plezier heen en terug naar het veld

gebracht.

SVW-elftal in de vtjftigerjaren.

Maar Unitas was gered en kon zich op het nieuwe seizoen gaan voorbereiden. Door

de oorlogsomstandigheden hadden veel mensen bij Volksweerbaarheid een stukje 1947 de heer W.A. H015 voorzitter van SV\N. Hij

grond voor het verbouwen van groenten en aardappelen. Deze tuintjes moesten nu werd opgevolgd dOO|' de legendarische A. (TOOH)

verdwijnen en dat leverde ook weer de nodige problemen op.

den Uijl die van 1958 tot 1979 de voorzittershamer

E hanteerde. De rij voorzitters werd vervolgd.met

Volksweerbaarheid

5 Th. A. Aalbers, W. de Weerd, A. den Uijl (die voor

E

één jaar op deze post terugkeerde) en M.G.C.G.

De opening van het terrein was vastgesteld op 17 oktober 1917. De competitie- van OS. De huidige voorzitter van SVW, H.J. van

wedstrijd tegen CVV werd de openingswedstrijd. Iedereen was aanwezig: zoals

Rijmenant, is in 1995 aangetreden.

burgerlijke- en militaire autoriteiten, afgevaardigden van zusterverenigingen. Ter

Het iS natuurlijk altijd interessant Om 00k het

verhoging van de feestvreugde was een muziektent geplaatst. Het openingswoord sportieve verleden, de prestaties van SV\N Op

werd gesproken door tvveede voorzitter H.K. Sterkenburg en de aftrap zou geschieden voetbalgebied ’te memoreren. Z0 werd SV\N in het

door burgemeester Gaarlandt. Er was echter één grote dissonant, het goot pijpen- seizoen 1919-1920 kampioen van de DVB en prostelen.

De wedstrijd werd daardoor een drama. Het drijfnatte publiek verliet voortijdig moveerde naar de — toen nog — NVB, de Nederhet

terrein en door de slidings kwamen de stalen putten van de korfbalpalen te

landse Voetbalbond. Enkele jaren later — We

voorschijn. In de tweede helft besloot scheidsrechter Krijgsman, bij de stand van 2 - 1 schrijven het seizoen 1922-1923 - promoveerde

voor Unitas, de wedstrijd te staken. Al met al geen voorspoedige start op Volks-

het eerste elftal van SVW naar de Tweede Klasse

weerbaarheid, waar Unitas zal blijven spelen tot 17 september 1922.

en gedurende een reeks van jaren voetbalde SV\N

Nou ja, spelen? In december 1917 Werden alle thuiswedstrijden van Unitas afgelast met wisselend succes in deze afdeling 0m uiteinen

er heerste een mineurstemming bij Unitas “De donkere dagen voor kerstmis zijn delijk in 1931 weer te degraderen naar de Derde

ook de donkere dagen voor Unitas” en “Ondanks goede elftallen, slechte resultaten; Klasse. Dat betekende Ietterlijk en figuurlijk een

het veld aan Unitas gegeven voor een buitengewoon stap terug: het verblijf in de Derde Klas zou tien

hooge huur, is een bron van ongenoegen. Onverwacht jaar duren, maar dat was nog niet het ergste. Het

werd aan een hier gevestigde voetbalvereeniging het betekende tevens dat het één van de moeilijkste

terrein tot ljanuari op Zondagmorgen tot 12 uur § perioden in het bestaan van SV\N zou Worden,

gegeven. Vijf thuiswedstiijden moesten hierdoor zowel op nancieel als op organisatorisch gebied.

worden afgelast." De competitie is dus geen succes, in 3 Maar dankzij de clubliefde en oervaardigheid

het seizoen 1917-1918 eindigt Unitas op de zesde

van velen kwam SV\N ook deze moeilijke periode

plaats. Aardig is nog wel de reis die Unitas moest E te boven. Z0 heeft de damesafdeling, die ha|vermaken

voor een bekerwedstrijd in en tegen Vlissingen. wege de dertiger jaren werd opgericht, heel veel

“ Zondagmorgen om 7 uur aanvaardden negen betekend voor het voortbestaan van SV\N. Mede

Unitassers den onaangenamen reis naar Vlissingen. dankzij hun inzet, en het is al gememoreerdi

Op vier plaatsen moesten gemobiliseerde spelers E dankzij de clubliefde van vele anderen, bleef de

Worden opgepikt. Te Roosendaal was het dertiental SVW-familie bij elkaar. In 1942 promoveerde SV\N

bijeen. Geen mensch in Vlissingen had de moeite E wederom naar de Tweede Klasse. Maar de Tweede

genomen de Unitas-spelers te ontvangen en naar het Wereldoorlog had 00k Zijn invloed Op het verenitenein

te brengen. Het terrein lag drie kwartier buiten gingsleven. Een veertigtal speiers, waaronder

Vlissingen. Op een kleine zolderkamer, bij een zeer velen uit de selectie, Worden verplicht Om in

ongunstig uitzienden cafehouder, moest Unitas zich E Duitsland te gaan werken. Na de oorlog keerden

verkleden. Er was geen wasgelegenheid en in den : veel spelers terug op het ‘oude nest’, maar zij

rust werd geen verfrisching aangeboden. Door het konden een degradatie van SV\N in 1946 niet

gelijke spel bekert Unitas verder. ’s Avonds om 1O verhinderen. Pas in 1950 werd SVW weer Tweedeuur

arriveerden de spelers weer in Gorcum.” kiasser en het elal dat toen promoveerde heeft

Op 27 maart 1918 werd een buitengewone ledenvergadering gehouden. Maar liefst in de vijftiger jaren het gezicht van SV\N bepaald

veenien leden van Unitas hadden voor hun lidmaatschap bedankt omdat zij niet met klinkende namen als J. Kramer, G. Braham,


wilden, dat leden van GAC (de club die eerder op Voll<sWeerbaarheid

speelde en daar moest verdwijnen toen Unitas er

kwam te spelen) lid werden van Unitas. Immers deze GAC-ers

hadden zich recentelijk minder parlementair over Unitas

uitgelaten. Voorzitter Baltus Meijer weerlegde tijdens de vergadering

alle bezwaren met als resultaat dat tien leden, Waaronder

Gilles van Helden, hun bedankje introkken. Trouwens Unitas

was best blij met de aanwinsten van GAC: de gebroeders Boegheim

en ]an Killian waren voonreffelijke spelers en werden ook

trouwe Unitassers.

"ET “R575 aFTAL"‘“ Burrgn " wA75*iP°°'*r Op de ledenvergadering van 24 augustus 1918 werd aandrang

uitgeoefend op oud-voorzitter en bestuurslid A. Ottevangers om

zijn conict met enige bestuurders bij te leggen. I-lelaas mislukte

T. Hooikaas, B. Pellikaan, G. Vlasblom, A. Baks, deze bemiddelingspoging. Penningmeester F. van Peer kon op deze vergadering

J.v.d. Berg, A. de Boon, D. Romijn, J.v.d. Vlies en meedelen dat Unitas een positief saldo vanf 6,42 had!

C. de Krey. Vanwege zijn vele inspanningen voor Unitas werd gemeenteraadslid Beausar tot

Er bleek genoeg voetbaikwaiiteit in de vereniging ere-lid benoemd en naar aanleiding daarvan

aanwezig, want in het seizoen 1958-1959

schreef hij op 3 september 1918 het volgende

promoveerde SV\N 1 naar het hoogste amateur- E aan het Unitasbestuur:

niveau, naar de Eerste Klas. Dit negende

“l-let was voor mi] een groote verrassing, te

kampioenschap mag gerust een hoogtepunt in de E mogen vernemen dat uw vereeniging mij heeft

geschiedenis van SV\N worden genoemd. Het

willen benoemen tot Ere-lid. Ik zal U wel niet

verblijf in de Eerste Klas duurde tot 1966 En in die behoeven te verklaren, dat Uwe vereeniging mij,

periode laaide de rivaliteit tussen Unitas en SVW met die onderscheiding veel eer bevvijst. Waar ik

weer op, wat resulteerde in een aantal heuse E immers voor Unitas veel heb gevoeld, zal deze

derby's, hoewel de scherpe kanten van de

onderscheiding nog weer een spoorslag zijn om

vooroorlogse periode eraf waren. In 1986, bij het de belangen van Unitas steeds en overal, met

75-jarig bestaan was het eerste eiftal weer terug 5 kracht te bevorderen." 0 1

in de Eerste Klas. De mogelijkheid om te promo-

veren zat er net niet in. Door teruglopende resu|- .

taten voetbalt SV\N 1 nu (1997) in de Tweede ;

Kias van de KNVB. Uiteraard moet nog worden 5

I

vermeld dat op 1 juni 1994 I

bij SV\N een Zaterdagafdeling

werd opgericht. De afdeling

kende een voorspoedige start:

het eerste zaterdagelftai werd

al twee keer kampioen, waarbij

na het tweede kampioenschap

promotie volgde naar

de Vierde Klas.

Een afronding is op zijn plaats: de wedstrijden

Sport verbroedert.

SVW-Unitas of Unitas-SV\N zijn altijd beiaden 3

geweest, de derby was vaak het gesprek van de I

dag in GOFCUYTI. T8ChiSCh W85 Unitas fT‘l68S1I8l iets le elftal en het Bestuur van Unitas iijdens hetMerwescl1ild-toemooi in Dordrecht.

D616!’ maar door dé maximale ll'1Z€’£ van SVW Staande v.l.n.r.: C. Verduyn - mevr. Verduyn - Huub Sterkenburg - mevr. Sermondt -

eindigden de wedstrijden niet altijd in de voorspel- Fre van Peer - Piet van Sermondt - Baltus Meijer - Ottevangers - ?- D. Rovers - T. de Lang -

bare uitslag. De periode dat men sprak van een

Groenendijk - Den Bekker - Ge‘ Hol -]. Sterkenbur; - Am. den Hartog -]. van Es - N. Buiteman

ongezonde rivaliteit 1S VEI’ achter OHS. Al jaren Zittend achter: Volkers - Piet Verduin - Siem Stasse - Dirk Pieterse - Frans van Lamoen —

spreken we nu over onze zustervereniging Unitas. Tinus Rovers - Alb. den Hartog. Zittend voor: Th. Nass - Roel Boegheim - Den Adel -

Zeker is dat SV\N en Unitas een eigen plaats in de

Rien Boegheim - Nass.

Gorcumse sportwereld hebben ven/vorven. 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!