25.05.2020 Views

Jaaroverzicht 2019 Stichting MS Research

Lees hier het jaaroverzicht van Stichting MS Research. Alle informatie op het gebied van MS-onderzoek, voorlichting, fondsenwerving, zorg, en de activiteiten van de Stichting.

Lees hier het jaaroverzicht van Stichting MS Research. Alle informatie op het gebied van MS-onderzoek, voorlichting, fondsenwerving, zorg, en de activiteiten van de Stichting.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2019


2 stichting ms research jaaroverzicht 2019 3

Inhoud

1

Algemeen pag 6

fondsenwerving pag 14

onderzoek pag 20

2

Voorwoord

Voor u ligt het jaaroverzicht 2019 van Stichting MS Research.

Het is op dit moment moeilijk om ons voor te stellen dat het

Corona-virus toen nog een onbekende was. En dat we het

woord ‘onzekerheid’ primair gebruikten om aan te geven waar

mensen met MS het meeste last van hebben… Maar uw en

onze wereld is ingrijpend veranderd en ‘onzekerheid’ is een

gegeven geworden dat ons allen raakt.

Colofon

4

voorlichting pag 36

5zorg pag 40

Eindredactie:

Dorinda Roos,

directeur Stichting MS Research

Redactie:

Rosa Douw

Kirstin Heutinck

Dorinda Roos

Karin Smits

Fotografie:

Archief Stichting MS Research

Vormgeving:

Pre Press Buro Booij,

Wapenveld

Productie:

Regalis - Zeist

Oplage: 1.650

financiën pag 44

NL 17 INGB 0000006989

NL 24 ABNA 0707070376

ISSN 1574-9215

6

3

Contact:

Stichting MS Research

Leidseweg 557-1

Postbus 200

2250 AE Voorschoten

Telefoon 071 5 600 500

www.msresearch.nl

info@msresearch.nl

Er zijn echter ook dingen hetzelfde gebleven.

Zoals onze missie. Want die blijft om door

wetenschappelijk onderzoek de oorzaken

van en oplossingen voor de zenuwslopende

ziekte multiple sclerose te vinden. Wie we

zijn, waar we voor staan en wat we doen zijn

eveneens onveranderd. Maar of en hoe we

dat kunnen doen, zal de komende tijd zeker

aan verandering onderhevig zijn.

Gelukkig hebben we dankzij zeer bevlogen

en getalenteerde onderzoekers en trouwe,

zeer betrokken donateurs in de afgelopen

bijna veertig jaar een professionele organisatie

kunnen opbouwen die borg staat voor de

continuïteit van MS-onderzoek in Nederland.

Onderzoek dat tot de top 5 van de wereld

behoort. Met een totale investering in

die jaren van ruim € 68 miljoen in bijna

400 onderzoeksprojecten zijn belangrijke

resultaten geboekt en is een hoopvolle, betere

toekomst dichterbij.

Wij zijn allen die hieraan, in welke vorm dan

ook, hebben bijgedragen bijzonder dankbaar.

Alleen met elkaar kunnen we zorgen dat 2,5

miljoen mensen met MS wereldwijd een beter

en ander leven tegemoet gaan. Wij blijven

ons hier hard voor maken en hopen op uw

onveranderde betrokkenheid daarbij. Hopelijk

inspireren de resultaten uit 2019, die u in dit

jaaroverzicht leest, u hierbij.

Mw. Willeke Heijbroek-de Clercq, voorzitter

Mw. Dorinda Roos, directeurOnze visie

De Stichting MS

Research beoogt een

MS-vrije wereld.

Onze missie

Wij bevorderen en faciliteren

wetenschappelijk

onderzoek zodat de

gevolgen van multiple

sclerose (MS) behandelbaar

zijn, de oorzaken van

MS gevonden worden,

mensen van MS kunnen

genezen en MS uiteindelijk

voorkomen kan worden.

Onze

kerndoelen

Fondsenwerving

Wij werven fondsen ten behoeve

van onze kerndoelen “onderzoek”,

“voorlichting” en “zorg”.

Onderzoek

Wij subsidiëren en stimuleren

wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van en oplossingen voor

(leven met) MS.

Voorlichting

Wij delen kennis over wetenschap

pelijke, medische en

maatschappelijke aspecten van

(leven met) MS met een breed

publiek. Wij geven objectieve

informatie over de resultaten en

impact van door ons gesubsidieerd

onderzoek en creëren begrip voor

leven met MS.

Zorg

Wij stimuleren kwalitatieve en

toegankelijke zorg voor mensen met

MS, met als doel het verbeteren van

hun kwaliteit van leven.

Onze kern waarden

Kwaliteit

Wij stellen kwaliteitseisen aan onszelf en

aan de Stichting verbonden onafhankelijke

adviescommissies waaronder de

wetenschappelijke raad. Het functioneren van

bureau, bestuur en adviescommissies wordt

tenminste jaarlijks getoetst.

Doelgericht

Wij concentreren ons op het bevorderen en

faciliteren van MS-onderzoek, het geven van

objectieve voorlichting en op inspanningen die

de kwaliteit van leven met MS verbeteren. Wij

kennen subsidies toe op basis van kwaliteit en

relevantie. Wij zetten onze (financiële) middelen

en mankracht effectief in.

Onze kerntaken

Fondsenwerving

• Wij verbinden ons met kleine en grotere

gevers, periodieke schenkers, machtigers,

erflaters, stichtingen en bedrijven.

• Wij initiëren, coördineren en faciliteren

nieuwe fondsenwervende activiteiten.

Onderzoek

• Wij stimuleren continuïteit van kwalitatief

MS-onderzoek in Nederland door middel

van programmasubsidies en MSfellowships.

• Wij subsidiëren meerjarige

onderzoeksprojecten, pilots en

persoonsgebonden subsidies voor jong

talent.

• Wij dragen bij aan (inter-) nationale

samenwerking en het delen van kennis.

• Wij maken de impact (van gesubsidieerd)

onderzoek zichtbaar.

Integriteit

Wij gaan integer om met elkaar, onze relaties,

donateurs, mensen met MS, wetenschappers,

zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Betrouwbaarheid

Wij richten onze financiële-, beoordelings- en

communicatieve processen zorgvuldig in.

Wij bewaken deze processen zelf en laten ze

minimaal jaarlijks extern toetsen.

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

om met de aan ons toevertrouwde giften.

Verbinding

Wij verbinden betrokkenen, nationaal en

internationaal, om samen te werken en kennis te

delen, om zo onze kerndoelen te bereiken.

Voorlichting

• Wij creëren en delen toegankelijke media over resultaten

en impact van door ons gesubsidieerd onderzoek en leven

met MS, waarbij we inspelen op actualiteiten.

• Wij organiseren en participeren in bijeenkomsten en activiteiten

op het gebied van MS voor het algemene publiek.

• Wij subsidiëren voorlichting die wordt ontwikkeld en/of

gegeven door derden.

Zorg

• Wij bevorderen het delen van kennis en ervaring op

(inter-)nationaal niveau om samenwerking te stimuleren

en uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen met MS

te verbeteren.

• Wij behartigen de belangen van mensen met MS en

zorgprofessionals bij relevante organisaties, instellingen

en overheid.

• Wij subsidiëren de ontwikkeling van programma’s ter

verbetering van de kwaliteit van zorg en/of leven voor

mensen met MS.jaaroverzicht 2019 7

0,89

cent van iedere ontvangen

euro besteed aan onze

kerndoelen

80%

van onze doelbesteding gaat

naar MS-onderzoek

9medewerkers voor 7,4 FTE

31

nieuwe onderzoekssubsidies

toegekend

300

mensen met MS

aanwezig bij

informatiedag in

Groningen

1,3

miljoen euro meer

inkomsten dan begroot

1

Algemeen

Bestuur en bureau

Bestuursleden met ieder een eigen portefeuille

zijn eindverantwoordelijk voor het bureau van de

Stichting dat onder leiding staat van de directeur.

Wetenschappelijke Raad

Het onderzoek dat wij financieren wordt getoetst

door een onafhankelijke wetenschappelijke raad

en het ervaringsdeskundigen panel.8 stichting ms research

Onze organisatie

hoofdstuk 1

Wie zijn wij?

Onze organisatie

Om onze doelen in relatie tot onderzoek,

voorlichting en zorg te bereiken zetten veel

Goede Doelen Nederland als de regeling

beloning directeuren van goede doelen

organisaties gevolgd. Op onze website wordt

Comité van

aanbeveling &

ambassadeurs

zetten zich vanuit eigen

expertise voor ons in

Bestuur

met de portefeuilles

bureau en voorzitter, zorg en

vicevoorzitter, financiën,

wetenschap en

communicatie

verschillende mensen zich in. Daarbij is

dit nader toegelicht.

ons bestuur eindverantwoordelijk voor het

bureau van negen collega’s waaronder de

directeur, en drie externe medewerkers.

Samen met onze wetenschappelijke raad

en de (internationale) auditcommissie, de

Het bestuur heeft aan de directeur

bestuurlijke taken en bevoegdheden

gedelegeerd, waarbij het bestuur toezicht

houdt op de uitvoering. Bestuur en directie

Bureau

met functiegebieden onderzoek,

zorg, fondsenwerving,

donateurbeheer en online- en

offline communicatie

Vrijwilligers

ondersteunen de organisatie

expert commissie, het ervaringsdeskundigen

vergaderen tenminste zes keer per jaar.

panel, de commissie klinisch onderzoek,

De directeur is verantwoordelijk voor

de externe referenten, de vrijwilligers,

de inhoudelijke beleidsontwikkeling en

onze ambassadeurs en ons comité van

-uitvoering, externe vertegenwoordiging,

aanbeveling, wordt vormgegeven aan onze

doelstellingen.

fondsenwerving en PR-beleid, het uitvoeren

van diverse taken binnen de portefeuille

advies

zorg, de dagelijkse leiding van de organisatie

Ons bestuur en bureau

Het bestuur beslist, op advies van de

wetenschappelijke raad en de internationale

auditcommissie, welke projecten en

programma’s subsidie ontvangen. Daarnaast

keurt het bestuur beleid met bijbehorende

(financiële) plannen goed. Bestuursleden

worden geworven en benoemd door het

zittend bestuur. Hierbij wordt rekening

gehouden met de verschillende disciplines

en haar medewerkers en het voorbereiden

en uitvoeren van besluiten van het bestuur.

De directeur rapporteert vier keer per jaar

aan het bestuur omtrent de voortgang en de

realisatie van de vastgestelde jaarplannen en

begroting.

Een externe accountant controleert de

jaarrekening. Voor onze fondsenwervende

activiteiten in het kader van onze

doelstellingen, is de regelgeving binnen de

Audit commissie

adviseert het bestuur over

toekenning en continuering

van onderzoeksprogramma’s

voor MS-centra en

Hersenbank

Wetenschappelijke

raad

met verschillende

achtergrond en expertise geeft

het bestuur onafhankelijk advies

over onderzoek waaronder

toekenning en continuering

van subsidies

Expert commissie

adviseert het bestuur over

toekenning en

continuering van patiënten

programma subsidies

die vertegenwoordigd moeten worden.

goede doelen branche leidend voor ons. Wij

Bestuursleden worden voor een periode

hebben zowel de CBF-erkenning als de ANBI-

van vier jaar benoemd en zijn daarna

herbenoembaar voor periodes van vier jaar.

Als het bestuur ervaart niet over genoeg

expertise te beschikken, doet het een beroep

op externen voor specifiek aanvullend,

deskundig advies.

Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid van

medewerkers en directie vast. Bij het bepalen

daarvan wordt zowel de adviesregeling van

status.

Op het bureau werkt een klein, hecht

team van collega’s binnen verschillende

functiegebieden, zoals onderzoek,

fondsenwerving en donateurbeheer,

online- en offline communicatie, op de

diverse projecten samen. Medewerkers op

contractbasis vullen ons aan, zodat we alle

taken zo optimaal mogelijk uit kunnen voeren.

Ervaringsdeskundigen

panel

met verschillende vormen

van MS beoordeelt onderzoeksvoorstellen

op belang

haalbaarheid en belasting

en risico’s van

deelnemers

Externe

referenten

beoordelen een

onderzoeksvoorstel binnen

hun eigen vakgebied

in opdracht van de

wetenschappelijke raad

Commissie

klinisch

onderzoek

ondersteunt de weten schap pelijke

raad in de beoordeling van

subsidie verzoeken

voor klinisch patiënt -

gebonden onderzoek10 stichting ms research jaaroverzicht 2019 11

Onze vrijwilligers en ambassadeurs

Ook vaste vrijwilligers hebben zich het

hele jaar ingezet voor de Stichting; op

administratief gebied, voor diverse hand- en

spandiensten in en rondom het gebouw en

in de rol van patiënten-ambassadeur. Tijdens

evenementen kunnen we rekenen op een

vaste groep, aanvullende vrijwilligers. De inzet

van alle vrijwilligers is voor de Stichting erg

belangrijk en wordt zeer gewaardeerd.

Grote waardering is er uiteraard eveneens

voor onze trouwe ambassadeurs Maartje van

Weegen, Wolter Kroes en Ronald en Michel

Mulder, die oprecht bij activiteiten, divers van

aard, betrokken zijn. Samen met Job Cohen

(lid comité van aanbeveling) vervullen zij

als bekende Nederlanders een belangrijke

rol in het op verschillende manieren

vertegenwoordigen van onze Stichting.

Onze plaats in de samenleving

Als Stichting zijn wij, nationaal en

internationaal, een verbindende schakel

tussen zowel wetenschappers, neurologen en

andere aan MS verbonden beroepsgroepen,

diverse aan MS gerelateerde patiënten- en

beroepsorganisaties, donateurs, het grote

publiek en overheden. Deze groepen mensen

weerspiegelen onze doelstellingen onderzoek,

voorlichting en zorg.

Optimale besteding van onze middelen

De focus van onze activiteiten richt zich op

wetenschappelijk onderzoek. Wij hanteren

een strikte procedure voor subsidieverlening,

om de door donateurs aan ons toevertrouwde

middelen zo optimaal mogelijk te besteden.

Deze procedure is eveneens belangrijk om de

kwaliteit van het onderzoek dat wij financieren

te beoordelen en te handhaven.

De wetenschappelijke raad beoordeelt

alle aanvragen op kwaliteit, relevantie en

haalbaarheid. Deze raad bestaat uit experts

van verschillende disciplines en heeft een

onafhankelijke voorzitter. Indien er (mogelijk)

sprake is van belangenverstrengeling, worden

leden uitgesloten van beoordeling van een

aanvraag.

De wetenschappelijke raad wordt bij de

selectie van subsidieaanvragen ondersteund

door verschillende experts; het ervaringsdeskundigenpanel,

de commissie klinisch

onderzoek en externe referenten.

De leden van het ervaringsdeskundigenpanel

hebben zelf MS en beoordelen vanuit het

patiënten-perspectief subsidieaanvragen voor

meerjarige projecten.

De commissie klinisch onderzoek wordt

gevormd door klinische experts en adviseert

de wetenschappelijke raad over honorering

van subsidies voor klinisch patiëntgebonden

onderzoek.

Ook tussentijds en na afloop van een

project controleert de wetenschappelijke

raad zorgvuldig de voortgang en resultaten

van het onderzoek. Subsidies worden

toegekend in jaardelen. Het eventuele

tweede en daaropvolgende jaar wordt telkens

pas toegekend na goedkeuring van de

jaarlijkse voortgangsrapportages. De laatste

drie maanden van de subsidie worden

pas uitgekeerd na goedkeuring van de

eindrapportage.

Onze Stichting doet er alles aan om de

kwaliteit en meerwaarde van de onderzoeksprogramma’s

te laten evalueren door een

internationale auditcommissie. De voorzitter

van deze commissie is tevens voorzitter van

de wetenschappelijke raad, waarmee de

verbinding tussen beide toetsingsorganen is

gegarandeerd.

In relatie tot ons kerndoel voorlichting vindt de

bewaking van kwaliteit zowel op bureau- als

bestuursniveau plaats. Eventueel ontbrekende

deskundigheid wordt extern verworven.

De kwaliteit en meerwaarde van subsidies

voor patiënten-programma’s binnen

2,5%

gaat naar

administratie

Hoe besteden wij uw gift?

€ €

8,5%

gaat naar

fondsenwerving

2,5%

gaat naar

zorg

71,5%

gaat naar

ONDERZOEK

15%

gaat naar

voorlichting

Hierboven ziet u hoe wij uw gift besteden. De percentages zijn gebaseerd op de

jaarrekening 2019. In dit jaar heeft onze Stichting ruim 4 miljoen euro besteed aan onze

doelstellingen onderzoek, voorlichting en zorg. Meer hierover op pagina 46. De volledige

jaarrekening is digitaal beschikbaar op msresearch.nl/verslagen.

Van iedere euro die u geeft gaat dus 0,89 cent

rechtstreeks naar onze doelen!12 stichting ms research jaaroverzicht 2019 13

Inkomsten en uitgaven 2013-2019

Waarom heeft Stichting MS Research

Wij zijn ervan overtuigd dat deze structurele

reserves voor de toekomst?

steun hét verschil maakt om MS echt de

5.000.000

Onderzoek helpt MS de wereld uit. MSwetenschappers

wereldwijd schatten in dat

wereld uit te helpen. Om dit onderzoek te

kunnen garanderen houden wij altijd een

4.500.000

het zeker nog 20 jaar gaat duren voordat

bedrag voor drie tot vier jaar onderzoek

4.000.000

de uiteindelijke oplossingen voor MS

gevonden zijn. Stichting MS Research wil

(de jaren dat deze toegekende subsidies

lopen) als reserve. Dit lijkt veel, maar in een

3.500.000

voor nu fondsen beschikbaar stellen voor

wetenschappelijk MS-onderzoek, maar ook

periode van minder of geen giften zou dit

bedrag binnen 4 jaar aan subsidies besteed

3.000.000

zorgen voor de continuïteit van het onderzoek.

Daarmee legt de Stichting een basis voor de

en dus “op” zijn. Met dit gereserveerde

bedrag kunnen we dan de MS-centra nog

Euro

2.500.000

2.000.000

decennia die nog nodig zijn om oplossingen

te vinden. Oplossingen voor alle mensen met

MS, welke vorm dan ook.

4 jaar blijven steunen en de fellowships

en meerjarige projecten die zijn gestart

afronden. Dit geeft onderzoekers die zich

1.500.000

Stichting MS Research steunt op structurele

basis deze continuïteit en kwaliteit van

verbonden hebben aan dit onderzoek de

minimale zekerheid die nodig is om hun

1.000.000

500.000

MS-onderzoek door middel van meerjarige

programmasubsidies en MS-fellowships.

Deze worden beschikbaar gesteld aan

onderzoekslijnen draaiend te houden.

Alleen met de blijvende steun van onze

donateurs kunnen wij dus de continuïteit

0

de drie academische MS-centra en de

Nederlandse Hersenbank voor MS. Daarnaast

van het MS-onderzoek in Nederland voor

de komende jaren waarborgen en nieuwe

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jaar

financieren wij jaarlijks ook 2-3 meerjarige

onderzoeksprojecten, 2-3 subsidies voor

1 jaar verkennend onderzoek en verschillende

projecten financieren. In de volgende

hoofdstukken van dit jaaroverzicht leest u wat

we in 2019 realiseerden.

inkomsten besteed aan wetenschap besteed aan voorlichting besteed aan zorg

subsidies voor jong talent.

ons kerndoel zorg worden getoetst door

de expertcommissie en het ervaringsdeskundigenpanel.

Heden en toekomst

Om een MS-vrije wereld te bereiken is

de continuïteit van MS-onderzoek een

voorwaarde. Daarom streven wij naar

financiering van dit onderzoek in heden en

toekomst. Naast dit lange termijnperspectief,

zijn er vanzelfsprekend ook doelen die op

korte termijn bereikt zullen worden.

Wat bereikte onze Stichting tot nu toe?

Sinds onze oprichting 39 jaar geleden hebben

wij ruim € 68 miljoen aan wetenschappelijk

onderzoek in 376 programma’s en projecten

besteed, waarbij hoopvolle en concrete

resultaten zijn behaald: het diagnosetraject is

sterk verbeterd, het ontstaan en het verloop

van de ziekte zijn beter in kaart gebracht en

de behandeling en de kwaliteit van de zorg

zijn verbeterd. Puzzelstukjes van de oorzaak

zijn gevonden, maar de puzzel is nog niet

gelegd. Er is diverse medicatie beschikbaar

en meer is in ontwikkeling. Daarnaast heeft

de inzet van de Stichting er (mede) voor

gezorgd dat de algemene bekendheid van

de ziekte MS is vergroot, waardoor het begrip

voor mensen met MS verbeterd is en zijn er

samenwerkingsverbanden tussen wetenschap

en kliniek ontstaan.

Plannen 2020

Onze prioriteit is en blijft het continueren van de huidige subsidies voor de onderzoekprogramma’s van de

MS-centra Amsterdam, Rotterdam en Noord-Nederland, de Nederlandse Hersenbank voor MS en het MSfellowship.

Tevens willen wij jaarlijks minimaal twee meerjarige projecten en twee pilotprojecten financieren.

Daarnaast verwachten wij specifiek het komende jaar de volgende ontwikkelingen:

• Het bevorderen van publiek-private samenwerkingsverbanden, vanuit de overheid gestimuleerd en zo

mogelijk samen met andere gezondheidsfondsen, met als doel het versnellen van de ontwikkeling van

innovatieve oplossingen.

• Op nationaal niveau (vergoede) toegankelijkheid van medicatie en behandeling realiseren of tenminste

overbruggingsregelingen bewerkstelligen.

• Participeren binnen ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard voor progressieve MS.

• Het ondersteunen van de voorlichtingsdienst 1 MS-loket.

• Het nog efficiënter inrichten van de bureauorganisatie en samenstelling heroverwegen en toekomstbestendig

maken.

• Invulling geven aan het jubileumjaar 2020.

Samen met u hopen we in het belang van mensen met MS onze plannen te verwezenlijken!jaaroverzicht 2019 15

500

duizend euro

bijeengebracht met

fondsenwervende

acties van derden

144

nieuwe

actiepagina’s op

inactievoorms.nl

1,75

miljoen euro ontvangen aan

inkomsten uit nalatenschappen

625

duizend euro aan

geoormerkte giften

20

3,1

miljoen euro

aan giften van

particulieren

duizend euro

opgebracht door

verjaardagsacties op

Facebook

2

Fondsenwerving

Tomatenactie

Vreugdenhil Young Plants verraste alle donateurs

en betrokkenen van de Stichting met een uniek

en symbolisch cadeau.

Veiling

Rotary Heerhugowaard Langedijk organiseerde

een spectaculaire veiling met een evenzo

spectaculair eindbedrag voor MS-onderzoek.16 stichting ms research jaaroverzicht 2019 17

Postbus 200

2250 AE Voorschoten

hoofdstuk 2

Fondsenwerving

Onze Stichting werft fondsen om het MS-onderzoek mogelijk

te maken tot de oplossingen gevonden zijn. Zonder donaties

is er geen MS-onderzoek. Wij zijn dankbaar voor alle vormen

van donaties die wij ontvangen. De relatie met onze gevers

en het persoonlijk contact daarbij, vinden wij heel belangrijk.

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan centraal. Naast interne

controles vindt extern door het CBF, de accountant en ANBI,

certificering plaats.

Nalatenschappen

Periodieke schenkers

en machtigers

Een stabiele groep van structurele

gevers zorgt voor een belangrijke bron

van inkomsten; de zgn. periodieke

schenkers en de mensen die een

machtiging hebben afgegeven. Dit

type giften is buitengewoon belangrijk

voor de Stichting, omdat deze vorm

van geven vooraf inzichtelijk maakt,

wanneer de gelden binnen zullen

komen, waardoor wij efficiënter

kunnen werken.

stralende KERST

laat het ms-onderzoek

stralen en help ons

haar droom te realiseren.

Direct mailings, oftewel een donatieverzoek per post

Ook vragen wij actief om giften bij bestaande donateurs via de post. De persoonlijke

betrokkenheid van deze groep donateurs maakt de relatie met ons meer dan bijzonder. In

onze database noteren wij de wensen van donateurs, zodat mensen ‘op maat’ benaderd en

geïnformeerd worden.

VriendenLoterij

"Ik heb MS en

als ik groot ben

wil ik graag genezen."

Chiara kreeg op 8-jarige leeftijd de

eerste symptomen van multiple sclerose.

Samen met u laten we het onderzoek stralen

en kunnen we veel kinderen zoals Chiara helpen.

Onze Stichting is meerjarig beneficiënt van de VriendenLoterij, waardoor wij jaarlijks meer

MS-onderzoek mogelijk maken. Daarnaast kunnen deelnemers van de VriendenLoterij zelf

kiezen welk goed doel zij steunen met de helft van hun maandelijkse inleg. Dit heet meespelen

via geoormerkte loten.

Nalaten ten behoeve van MS-onderzoek kan

door onze Stichting te benoemen binnen een

testament of in de vorm van een legaat. Beide

vormen zijn een dierbare en substantiële bron

van inkomsten. Donateurs kunnen hun wensen

rondom nalaten rechtstreeks met hun eigen

notaris bespreken, maar ook wij kunnen u helpen

bij uw keuzes en het regelen daarvan.

Spontane gevers

Mensen maken ook spontaan een

gift over, vaak d.m.v. iDeal of een

eenmalige machtiging via onze

website.18 stichting ms research jaaroverzicht 2019 19

Veel mensen startten zelf een actie op of haakten aan bij een

bestaande actie. Veelvuldig gebeurde dit via het actieplatform

inactievoorms.nl, maar ook het KissgoodbyeToMS-platform

werd dit jaar gelanceerd.

Ook offline waren er

bijzondere acties, die veel

geld voor MS-onderzoek

bijeen brachten.

Rokjesdagloop

Kapperszaak

van Jan Teske

Van donateurs…

voor donateurs!

fit20

‘Changed by Charity maand’: zo heette de

actie van Fit20, waarbij gedurende een maand

in Fit20 fitnessstudio’s geld ingezameld werd

voor Stichting MS Research. Onze ambassadeurs

Ronald en Michel Mulder ondersteunden

dit initiatief met de actie ‘Beat the Mulders’.

Met deze actie werd ruim € 12.000 opgehaald!

Stichting MS Research was ook dit

jaar voor de 6 e keer de beneficiënt

van dit gecombineerde hardloop- en

wandelevenement in Amsterdam. Ook

dit jaar was het geld geoormerkt voor

MS-onderzoek aan het MS Centrum

Amsterdam. Dankzij maar liefst 600

deelnemers, waarvan bijna de helft

aan de Walk4MS meedeed, werd er

bijna € 35.000 opgehaald!

Motortourtocht

Anja Berendse organiseerde voor

de derde keer “haar” jaarlijkse

motortourtocht in de omgeving van

Veenendaal, waarbij mensen met

MS werden meegenomen in door

vrijwilligers gereden motoren. Aan het

eind van de motortourtocht waren er

vele blije gezichten en velen beleefden

deze dag als ‘een dag zonder MS’.

65 jaar worden en het 50-jarig jubileum

van zijn kapperszaak in Voorschoten,

maakte dat Jan Teske een receptie voor

zijn klanten, familie, vrienden en relaties

organiseerde. In plaats van cadeaus

vroeg hij om donaties. Hij haalde

hiermee ruim € 8.500 op ten behoeve

het project ‘Zorg voor mantelzorgers’!

(zie hoofdstuk zorg).

Kiss Goodbye to MS

Kiss Goodbye to MS is een internationale

campagne die op een positieve en hoopvolle

manier aandacht vraagt voor MS en

voor het belang fondsen te werven voor

MS-onderzoek. Diverse acties werden in

het voorjaar op ons actieplatform KissgoodbyeToMS.nl

opgestart. Een platform

waarop iedereen voor zichzelf, een vriend,

een familielid of voor het onderzoek,

eenvoudig online in actie kan komen om

geld op te halen. In totaal werd zo bijna

€ 25.000 aan fondsen geworven!

Van zaaien komt oogsten…dat weet het

bedrijf ‘Vreugdenhil Young Plants’ als geen

ander. Om extra aandacht te vragen voor het

MS-onderzoek van Stichting MS Research

bedachten zij een symbolische, maar ook

smakelijke verrassing voor alle trouwe

donateurs: een kweek-set waaruit gezonde

gelukstomaatjes groeien. Als start van deze

actie overhandigden Marjan en Martin (directeur

van Vreugdenhil Young Plants) tijdens

de ‘Dag voor Mensen met MS’ in Groningen,

de eerste kweekset aan dr. Jan Meilof, directeur

van MS Centrum Noord-Nederland. Kort

daarna ontvingen alle trouwe donateurs van

de Stichting het pakketje per post. Deze actie

resulteerde in een prachtige opbrengst van

€ 120.000! Martin en Marjan weten als geen

ander wat leven met MS betekent. Bij Marjan

werd op jonge leeftijd MS vastgesteld en ook

haar moeder had deze ziekte. Onze donateurs

reageerden niet alleen enthousiast met een

extra gift voor MS-onderzoek, maar ook met

enthousiaste briefjes, kaarten en foto’s van de

tomatenplanten!

Tot slot

Een belangrijke nieuwe inkomstenbron zijn

de spontane acties via Facebook, bijvoorbeeld

het online vieren van je verjaardag, afgelopen

jaar in totaal goed voor maar liefst bijna

€ 20.000!jaaroverzicht 2019 21

4,2

miljoen geïnvesteerd in

MS-onderzoek

6extra projecten gefinancierd

samen met partners

8 e

MS-fellowship uitgereikt

aan dr. Gijs Kooij

53

projecten op dit moment

gefinancierd door de

Stichting

16

130

MS-professionals kwamen bijeen

op de MS-onderzoeksdagen

jonge MS-onderzoekers

ontvingen een financieel

steuntje in de rug

3

Onderzoek

de volgende stap

Belangrijk onderzoek voortgezet dankzij

nieuwe programmasubsidie voor MS Centrum

Amsterdam.

Een boost voor het MS-onderzoek

Dr. Bieke Broux ontvangt de Global MS Research

Booster Award dankzij deelnemers Klimmen

tegen MS.22 stichting ms research jaaroverzicht 2019 23

hoofdstuk 3

Onderzoek

Stichting MS Research subsidieert en stimuleert wetenschappelijk

onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen

voor (leven met) MS. In bijna 40 jaar is er in totaal ruim

€ 68 miljoen besteed aan 376 programma’s en projecten. Dit

onderzoek heeft geleid tot meer kennis over het ziekteverloop,

behandelingen en de oorzaken van MS.

Wij subsidiëren alleen wetenschappelijk

onderzoek van hoge kwaliteit en relevantie

voor MS. Daarom worden alle onderzoeksvoorstellen

getoetst door de wetenschappelijke

raad. Ook nadat een subsidie is toegekend

hanteren wij een zorgvuldige procedure voor

het monitoren van de voortgang en resultaten.

Zo zorgen wij ervoor dat giften goed en

zorgvuldig worden besteed.

Professionals verwachten dat het nog zeker

20 jaar duurt voordat de uiteindelijke

oplossingen voor MS gevonden zijn. Dit

vraagt om een langdurige investering in het

MS-onderzoek. Daarom financiert Stichting

MS Research structureel de onderzoeksprogramma’s

van drie academische MS-centra

en de Hersenbank voor MS. Continuïteit van

het MS-onderzoek heeft dus onze hoogste

prioriteit. Dit doen wij ook door uitmuntende

onderzoekers te ondersteunen met een

MS-fellowship of MS-leerstoel.

In 2019 heeft de Stichting in totaal 31 nieuwe

subsidies gehonoreerd voor in totaal € 4,2

miljoen. De verschillende types worden op

de volgende pagina’s aan de hand van een

voorbeeld verder toegelicht. Wij stimuleren

het MS-onderzoek ook op andere manieren,

bijvoorbeeld door het organiseren van een

congres voor onderzoekers (pag 30). Tot slot

maken wij de impact van onderzoek d.m.v.

voorlichting zichtbaar voor een breed publiek.

Zo vindt u aan het einde van dit hoofdstuk

een compilatie van de nieuwe inzichten die

het onderzoek, (mede)gefinancierd door

Stichting MS Research, heeft opgeleverd.

Door te investeren in onderzoek verbetert de

levenskwaliteit van mensen die nu met MS

leven en komt de oplossing voor alle vormen

van MS dichterbij.

Subsidie jonge

onderzoekers

Eenjarige

projecten

Meerjarige projecten

(Inter)nationale

samenwerkingsprojecten

MS-fellowship &

MS-leerstoel

Overig

Programma’s

Investering van 4,2 miljoen

in nieuwe subsidies 2019

Nieuwe subsidies gehonoreerd in 2019

Bedrag Type Wat Impact

€ 1,6 miljoen*

voor vervolg

programma

MS Centrum

Amsterdam

€ 0,6 miljoen*

voor MS-fellowship

dr. Gijs Kooij &

MS-leerstoel prof.

Inge Huitinga

€ 1,3 miljoen*

voor vijf meerjarige

onderzoeken

€ 0,3 miljoen voor

vier verkennende

onderzoeken

€ 0,2 miljoen voor

15 jonge talenten

€ 0,2 miljoen

voor translationeel

onderzoek i.s.m.

ZonMw

Onderzoeksprogramma

MS-fellowship

& MS-leerstoel

Meerjarig

project

Eenjarig

project

Subsidies

voor jonge

onderzoekers

(Inter-)

nationale

samenwerking

Structurele subsidie

voor drie MS-centra

en de Hersenbank

voor MS

4-jarige

persoonsgebonden

onderzoekbeurs

Subsidie voor

3-6-jarig onderzoek

Subsidie voor

pilotproject of MS

Out-of-the-Box

Grant

Global MS

Research Booster

Award, pré-pilot

subsidie, Monique-

Blom de Wagt

Grant of bijdrage

aan werkbezoekof

stage in het

buitenland of

drukkosten

proefschrift

Subsidie voor

ziekte-overstijgend

onderzoek,

publiek-private

samenwerking,

translationeel

onderzoek of

de International

Progressive MS

Alliance

• Continuïteit en

kwaliteit van

MS-onderzoek in NL

• Samenwerking

tussen laboratorium

en kliniek

• Talent blijft

behouden voor

MS-onderzoek

• Continuïteit en

kwaliteit van

MS-onderzoek in NL

• Uitvoering van

relevant en

kwalitatief onderzoek

naar MS

• Innovatieve ideeën

worden getest

• Junior onderzoekers

geïnspireerd en

behouden voor het

MS-onderzoek

• Betrokkenheid

van onderzoekers

bij Stichting MS

Research

• Stimulans voor

internationale

samenwerking

• Aansluiting bij

ontwikkelingen in

het veld

• Bundeling van

krachten en

expertise

* Subsidies voor meerjarige projecten worden per jaar toegekend. Het tweede en volgende jaren worden toegekend

na goedkeuring van de jaarlijkse voortgangsrapportages. In de jaarrekening 2019 is het subsidiebedrag

voor het eerste jaar opgenomen, voor een 4-jarig project betreft dat 1/4 deel van het totale subsidiebedrag.

Meer weten over het onderzoek dat Stichting MS Research subsidieert?

Bezoek msresearch.nl/onderzoek voor een volledig overzicht van nieuwe toekenningen en lopende

projecten.24 stichting ms research jaaroverzicht 2019 25

onderzoeksprogramma

De Nederlandse

Hersenbank voor MS

Nederlands Herseninstituut, Amsterdam

Wereldwijd unieke collectie hersenweefsel

€ 3,2 miljoen vanaf 1990

“De Hersenbank verzamelt hersenmateriaal van mensen met MS die zich bij leven als hersendonor

hebben geregistreerd. Wij brengen dit materiaal nauwkeurig in kaart. Onze unieke collectie is

beschikbaar voor MS-wetenschappers uit binnen- en buitenland. Door hersenweefsel, ruggenmerg

en hersenvloeistof te bestuderen groeit onze kennis over het ziekteproces van MS.”

Inge Huitinga, directeur Nederlandse Hersenbank

Medewerkers MS Centrum Amsterdam

Marlijn van der Poel, onderzoeker

Nederlandse Hersenbank voor MS

onderzoeksprogramma

ms centrum

amsterdam

Amsterdam UMC-locatie VUmc, Amsterdam

De volgende stap in het stoppen van de progressie

van MS

€ 14,2 miljoen vanaf 1998

“Door onderzoek weten we al veel meer over de progressie bij MS. We weten welke biologische

processen een rol spelen en we kunnen deze processen meten met behulp van biomarkers, zoals

MRI-scans en bepalingen in het bloed. We maken daarbij een onderscheid tussen biomarkers die

iets zeggen over de lichamelijke symptomen en over cognitieve problemen. Over vier jaar hopen we

te weten welke biomarkers het beste progressie voorspellen en weten we of we deze achteruitgang

kunnen afremmen of zelfs stoppen.”

Bernard Uitdehaag, directeur MS Centrum Amsterdam26 stichting ms research jaaroverzicht 2019 27

onderzoeksprogramma

ErasMS MS centrum

rotterdam

ErasmusMC, Rotterdam

Biologisch begrip van het beloop van MS

€ 3,2 miljoen vanaf 2002

“Rogier Hintzen is voor mij een inspirator en het is een grote eer om zijn onderzoek met het

team van ErasMS een vervolg te mogen geven. Wij denken dat MS het resultaat is van te actieve

afweercellen als gevolg van interactie tussen genetische en virale risicofactoren. Hoe duidelijker we

het ziekteproces van MS begrijpen, hoe gerichter we dit kunnen proberen te sturen en hoe gerichter

we kunnen zoeken naar de oorzaak van MS.”

Joost Smolders, hoofd ErasMS MS Centrum Rotterdam

Onderzoekers ErasMS MS

Centrum Rotterdam

Wendy Oost, onderzoeker bij MS Centrum Noord Nederland

onderzoeksprogramma

ms centrum

noord nederland

UMCG, Martini Ziekenhuis en Ommelander Ziekenhuis, Groningen

Het herstel van myeline dichterbij

€ 1,1 miljoen vanaf 2012

“Waarom het herstel van myeline bij mensen met MS niet goed verloopt is nog onbekend. Met

verschillende technieken brengen wij alle factoren in beeld die de aanmaak van myeline kunnen

remmen in de door MS aangedane hersengebieden. Zo wordt duidelijk hoe we behandeling gericht

op het herstel van myeline moeten aanpakken.”

Jan Meilof, directeur MS Centrum Noord Nederland28 stichting ms research jaaroverzicht 2019 29

ms-fellowship

Meerjarig project

ms-leerstoel

Inge Huitinga is directeur van de

Nederlandse Hersenbank en leider van

de neuroimmunologie onderzoeksgroep

van het Nederlands Instituut voor

Neurowetenschappen. Op 1 april 2019 is zij

benoemd tot hoogleraar ‘Neuroimmunologie,

in het bijzonder de pathologie van multiple

sclerose’ aan de Universiteit van Amsterdam.

Het hoogleraarschap is mede mogelijk

gemaakt door onze Stichting.

Nederlands Herseninstituut, Amsterdam

Schade in kaart

gebracht

€ 100.000,- voor 4 jaar, 2019-2023

“Uiteindelijk zijn wij ons brein. Zenuwcellen

delen niet en de onderlinge verbindingen

zijn dus kwetsbaar. Als er een ontsteking zou

optreden, dan ontstaat er schade. Als u een

ontsteking in de huid heeft is dat niet leuk,

maar dit herstelt zich. Echter, schade in de

hersenen herstelt meestal niet of nauwelijks.

En daarom is de afweer in de hersenen zo

goed georganiseerd.”

Inge Huitinga

De subsidie MS-fellowship zorgt voor het

behoud van toptalent voor het MS-onderzoek

in Nederland. In 2019 ontving neurowetenschapper

dr. Gijs Kooij deze prestigieuze

beurs van € 465.000. Gijs ontdekte dat het

lichaamseigen herstelsysteem bij MS is verstoord.

De komende vier jaar gaat hij benutten

om deze bevinding te vertalen naar daadwerkelijke

toepassingen voor mensen met MS.

MS Centrum Amsterdam, Amsterdam UMC –

locatie VUmc

Gebruik maken van

ons lichaamseigen

herstelsysteem

€ 465.000,- voor 4 jaar, 2019-2023

“De huidige MS-medicatie is vooral gericht

op het remmen van het afweersysteem. Ik

ben ervan overtuigd dat het afweersysteem

bij mensen met MS niet zomaar actief is. Er

is iets in de hersenen, bijvoorbeeld een virus,

wat opgeruimd moet worden. Maar deze

afweerreactie moet wel goed gecoördineerd

worden om te voorkomen dat de ontsteking

doorgaat terwijl het virus al is opgeruimd. Ik wil

MS stoppen door het lichaam zelf het werk te

laten doen. Door op een lichaamseigen manier

de ontstekingen bij MS aan te pakken kan

het weefsel zich sneller herstellen en heb je

minder hersenschade. Dat is toekomstmuziek,

maar daar wil ik wel naar toewerken.”

Gijs Kooij

Mensen met MS hebben een ontregeld afweersysteem. Bij stamceltherapie (autologe Hemato poietische

Stamcel Transplantatie - aHSCT), krijgt het afweersysteem een soort herstart. De behandeling

lijkt het meest effectief bij mensen die hard achteruitgaan. Amsterdam UMC neemt deel aan een

groot internationaal onderzoek waarin stamceltherapie direct wordt vergeleken met drie effectieve

medicijnen voor MS. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een gezamenlijke subsidie van

Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds. Beide stichtingen investeren ieder € 475.000,-

in het onderzoek.

MS Centrum Amsterdam, Amsterdam UMC - locatie

VUmc

Stamceltherapie bij MS

€ 475.000,- voor 6 jaar, 2019-2025

“Om stamceltherapie in Nederland vergoed te krijgen

is wetenschappelijk onderzoek nodig waarin effectiviteit

en veiligheid van stamceltherapie direct vergeleken

wordt met effectieve medicijnen voor MS. Bij een

positieve uitkomst kunnen de resultaten van deze studie

bijdragen aan het wetenschappelijk bewijs dat nodig

is om tot vergoeding van de behandeling in Nederland

over te gaan.”

Bernard Uitdehaag, directeur MS Centrum Amsterdam

Eenjarig project

Maakt een virusinfectie onze witte bloedcellen tot boosdoeners? Dr. Wia Baron en dr. Sander van

Kasteren gaan op zoek naar een antwoord op deze vraag. Zij ontvingen in 2019 een MS Out-of-the-

Box Grant van Stichting MS Research en MoveS. Deze subsidie biedt wetenschappers de kans om

nieuwe hypotheses waarvoor nog weinig bewijs is te testen.

Dr. W. Baron (MS Centrum Noord Nederland) en dr. S. van Kasteren (LUMC)

Verborgen virus veroorzaker MS?

€ 100.000,- voor 1 jaar, 2020

“We vermoeden dat wanneer witte bloedcellen met een virus geïnfecteerd raken, zij een schadelijke

stof gaan maken. Deze stof is vooral nadelig voor myeline-producerende cellen met als gevolg dat er

geleidelijk steeds meer myeline verdwijnt. Als we deze schadelijke stof opsporen, biedt dit kansen

om het verlies van myeline te stoppen.”

Wia Baron30 stichting ms research jaaroverzicht 2019 31

Subsidie jonge onderzoekers

Dit pré-pilot project betreft een samenwerking

tussen twee jonge onderzoekers uit

Nederland en België. Zij zijn werkzaam

binnen onderzoeksgroepen, die de rol van

afweercellen in MS bestuderen. Het idee om

de kennis van de twee groepen te bundelen

is ontstaan tijdens de ‘MS-speeddates’ tijdens

de MS-onderzoeksdagen in mei 2019.

Drs. Steven Koetzier (ErasMS MS Centrum

Rotterdam) en drs. Cindy Hoeks (BIOMED,

UHasselt)

Twee typen T-cellen

€ 17.000,- voor 1 jaar, 2020-2021

“Het is bekend dat T-cellen een schadelijke

rol kunnen spelen bij MS. Niet alle T-cellen

zijn schadelijk, deze afweercellen spelen

namelijk ook een onmisbare rol bij de

bescherming tegen ziekteverwekkers. Ons

onderzoek zal aantonen of twee typen T-cellen

op dezelfde manier de hersenen kunnen

binnendringen en op welke wijze de cellen

daar schade aanrichten.”

Steven Koetzier

(Inter)nationale samenwerking

MS-onderzoeksdagen

Stichting MS Research verbindt onderzoeksgroepen

en instituten om samenwerking

en kennisdeling te stimuleren. Dit doen

wij zowel op nationaal als internationaal

niveau. Zo organiseren wij jaarlijks

een wetenschappelijke bijeenkomst voor

MS-professionals uit Nederland en België, de

MS- onderzoeksdagen. Een gelegenheid om

de laatste onderzoeks resultaten met elkaar

te delen, nieuwe contacten te leggen en

bestaande samenwerkingen te versterken.

Voorjaar 2019 kwamen bijna 150 onderzoekers

bijeen in Groningen.

Alle verschillende disciplines van het MSonderzoek

kwamen in het programma aan

bod. Er waren lezingen van senior onderzoekers

op het gebied van genetica, het ziektemechanisme

en revalidatiebehandelingen.

Daarnaast kregen jonge onderzoekers het

podium om hun onderzoeks resultaten te presenteren

en bediscussiëren. Nieuwe contacten

werden gelegd die tijdens de MS-speeddates

voor jonge onderzoekers inspireerde tot

nieuwe ideeën voor onderzoek.

“Alles is

mogelijk”

In memoriam

Rogier Hintzen (1963 – 2019)

“Het MS centrum staat voldoende

op de rails om ook zonder mij

voortgezet te worden. Een paar

punten van stroomlijn en focus

waar we net mee bezig waren zijn

internationaal uniek, zo ook de

cohorten, en de combinatie met

NMO. Ik hoop dat tijd en energie mij

gegund is daar verder de lijnen voor

uit te zetten met Peter Sillevis Smitt.

De wil is er. De mogelijkheden ook.”

Passage uit een e-mail van

Rogier Hintzen

Neuroloog en immunoloog prof.dr. Rogier Hintzen was oprichter en directeur van ErasMS MS

Centrum Rotterdam en het Nationaal Kinder MS Centrum. Een boegbeeld en voor velen een

inspirator in het MS-veld. Steun en toeverlaat voor zijn patiënten. Bevlogen, ambitieus, betrokken en

trots op de eenheid in zijn team. Op 15 mei 2019 overleed Rogier aan de gevolgen van een ernstige

ziekte. Een dag later vonden de MS-onderzoeksdagen plaats. De verslagenheid was groot bij alle

aanwezigen. Maar wat zou Rogier trots zijn op zijn team. Want ze stonden er. Vooral voor hem. Met

verdriet, trots en vastberadenheid op hun gezicht. Eén ding is zeker, zij zullen het werk van Rogier in

zijn geest voortzetten. Als Stichting zullen wij Rogier als persoon en zijn inzet voor mensen met MS

en het onderzoek niet vergeten.32 stichting ms research jaaroverzicht 2019 33

Resultaten wetenschappelijk

onderzoek

Wetenschappelijke bevindingen zijn lastig toe te schrijven aan een specifiek jaar. Onderzoek is

gebaseerd op voortschrijdend inzicht en de resultaten van onderzoeken uit de hele wereld. Wij zijn

trots op de nieuwe inzichten die het onderzoek, (mede)gefinancierd door Stichting MS Research,

heeft opgeleverd.

Diagnose en prognose van MS

De diagnose MS kan betrouwbaar worden gesteld met behulp van

MRI en biomarkers in bloed en hersenvloeistof. Gemiddeld wordt de

diagnose binnen een half jaar na de eerste aanval gesteld. MRI laat

zien dat MS een chronische ziekte is en dat ziekteactiviteit in de

hersenen niet altijd leidt tot merkbare symptomen of klachten. Dankzij

MRI kunnen we MS monitoren en de werking van nieuwe medicijnen

sneller testen.

diagnose standaard Er is een internationale standaard voor het stellen van de diagnose MS bij volwassenen

en kinderen, de McDonald criteria. Hierdoor krijgen patiënten sneller een

heldere diagnose en is de kans op een verkeerde diagnose kleiner.

Oorzaken van MS

Alhoewel de oorzaak van MS nog niet volledig bekend is. Weten we

dat er niet één maar meerdere oorzaken zijn. MS is het gevolg van

een onfortuinlijk samenspel van erfelijke- en omgevingsfactoren. Deze

factoren beïnvloeden verschillende biologische processen.

Omgevings factoren Omgevingsfactoren die de kans op het krijgen van MS vergroten zijn roken, infectie met

het Epstein Barr Virus, overgewicht als kind en een lagere blootstelling aan zonlicht/

tekort aan vitamine D. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat voeding, leefstijl en darmflora invloed

hebben op het ontstaan en/of verloop van de ziekte. Een verstoorde darmflora ontregelt de afweer in de

hersenen en draagt zo mogelijk bij aan MS.

erfelijke factoren

Er zijn 233 erfelijke factoren bekend die het risico op het krijgen van MS vergroten.

Deze factoren beïnvloeden de werking van afweercellen in het bloed en de hersenen.

afweerreactie

Bij MS is het afweersysteem ontregeld. Door ontstekingen in het centrale zenuwstelsel

raakt myeline, de beschermlaag rondom de zenuwen, beschadigd. Signalen uit

de hersenen bereiken minder goed of helemaal niet het lichaam. Op den duur leiden ontstekingen tot

permanente schade aan de zenuwcellen. Er zijn natuurlijke mechanismen die ontstekingen in het centrale

zenuwstelsel onder controle houden, zoals bepaalde vetstoffen, hormonen en de bloed- hersenbarrière. Bij

mensen met MS werken deze mechanismen minder goed.

ziekteverloop Er is meer inzicht in het ziekteverloop van MS bij volwassenen en kinderen. De aard

monitoren

en locatie van afwijkingen op MRI-beelden correleren met het aantal terugvallen,

progressie van de ziekte en invaliditeit. Veranderingen in hersennetwerken

geven ook inzicht in het ziekteverloop en weerspiegelen het ontstaan van cognitieve klachten. Nieuwe

technologieën, zoals functionele MRI, OCT-oogscan en myeline PET-scan, zijn in ontwikkeling om de

ziekteactiviteit en effectiviteit van behandelingen eerder en nauwkeuriger te kunnen meten.

biomarkers

Biomarkers vormen een afspiegeling van wat er zich in het lichaam afspeelt. Een

biomarker kan worden gebruikt om het ziekteverloop te voorspellen en om de werking

van medicijnen te monitoren. Neurofilament Light (NfL) is een bouwstof van zenuwcellen. De aanwezigheid

van NfL in het bloed hangt samen met het aantal MS-ontstekingen, terugvallen, hersenkrimp en zelfs progressie

van de ziekte. Zo komt een bloedtest voor het monitoren van ziekteactiviteit van MS dichterbij.

myeline-afbraak Biologische processen en hersencellen die betrokken zijn bij de afbraak en het herstel

van myeline zijn in beeld gebracht. We weten dat bij MS dit herstel is verstoord en

begrijpen beter waardoor dit komt. Onderzoekers hebben een manier gevonden om één van de blokkades op

het herstel van myeline te omzeilen. Zo komt een behandeling die de reparatie van myeline bevordert een

stap dichterbij.

ontstaan ms-laesies

Een MS-laesie is een gebied in de hersenen of het ruggenmerg waar myeline is

verminderd of verdwenen en waar vaak een litteken ontstaat. Ook in gebieden die

gezond lijken, zijn subtiele veranderingen meetbaar. Er zijn verschillen tussen de grijze en witte hersenstof.

Afhankelijk van de locatie in de hersenen functioneren hersencellen anders. Het ontstaan van MS-laesies en

het herstel van myelineschade verloopt verschillend in de witte en grijze hersenstof. MS-ontstekingen blijken

ook in de late fase van de ziekte nog zeer actief in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen. Daarnaast

hebben mannen met MS meer actieve ontstekingen dan vrouwen.

verlies van zenuwen

Onze kennis over ontstaan van onomkeerbare schade aan de zenuwen en het verdwijnen

van hersenweefsel groeit. Deze schade is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de

geleidelijke fysieke en cognitieve achteruitgang bij MS.34 stichting ms research jaaroverzicht 2019 35

Behandeling van MS

Er zijn meer dan een dozijn medicijnen voor mensen met MS. De

groeiende kennis over MS biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen

van behandelingen die specifiek op bepaalde ziekteprocessen ingrijpen.

Deze gerichte medicijnen hebben minder negatieve bijwerkingen. Ook

worden er stappen gezet naar een behandeling voor alle vormen van MS,

waarbij medicijn en dosering zijn toegespitst op de individuele patiënt.

Kwaliteit van leven met MS

Er is een scala aan medicijnen en (revalidatie-) therapieën voor de

behandeling van blaasproblemen, pijn, spasmen, seksuele problemen,

loopklachten, slikproblemen, cognitieve problemen en vermoeidheid.

Deze behandelingen worden steeds verder verfijnd. Ook is er steeds

meer aandacht voor de effecten van levensstijl (w.o. voeding,

beweging en roken) op het ziekteverloop. Wetenschappelijk bewijs is

er helaas nog (te) weinig.

relapsing-remitting ms

progressieve ms

Er zijn meerdere medicijnen die de achteruitgang vertragen en het aantal en ernst

van de terugvallen bij mensen met RRMS verminderen.

Er is één medicijn voor progressieve MS. De verwachting is dat de komende jaren

twee nieuwe middelen beschikbaar komen.

Multidisciplinaire MS vraagt om een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen verschillende

behandeling vakgebieden. Het tijdig herkennen en adequaat behandelen van problemen op het

gebied van bijvoorbeeld spraak, handfunctie, slikken, cognitie en lopen heeft grote

invloed op de kwaliteit van leven van een persoon met MS.

ms bij kinderen Er is een beperkt aantal middelen voor kinderen met MS. Er zijn internationale

richtlijnen voor de zorg voor en behandeling van kinder-MS. Het Nationaal Kinder

MS Centrum in Rotterdam biedt gespecialiseerde zorg en draagt bij aan (internationaal) onderzoek naar

het ontstaan, verloop en behandeling van de ziekte bij kinderen.

Cognitieve therapie Meer dan de helft van de mensen met MS ervaart cognitieve klachten, problemen met

denken, concentratie en aandacht. Deze klachten leiden tot een sterk verminderde

kwaliteit van leven. We begrijpen beter welke hersenprocessen betrokken zijn bij het ontstaan van cognitieve

problemen. De effectiviteit van verschillende behandelingen, zoals aandachttraining, dans, mindfulness en

online cognitieve gedragstherapie, wordt onderzocht.

Medische Apps

Verschillende Apps zijn in ontwikkeling om mensen met MS meer regie te geven over

hun eigen (revalidatie-)behandeling. Het monitoren van bijvoorbeeld vermoeidheid,

(sociale) activiteit en ziekteactiviteit biedt aanknopingspunten voor een behandeling op maat.

Meer weten over het onderzoek dat

Stichting MS Research subsidieert?

Bezoek msresearch.nl/onderzoek voor een volledig

overzicht van nieuwe toekenningen en lopende projecten.

Kennis delen

Informatie en wetenschappelijk bewijs over de beste revalidatiebehandelingen voor

diverse symptomen van MS is online beschikbaar via APPECO. Met deze informatie kan

een zorgverlener de beste kwaliteit van revalidatiezorg leveren aan mensen met MS.

Mantelzorgtraining

Mantelzorgers spelen een cruciale rol in het leven van mensen met MS. Een speciale

training gericht op het ondersteunen en informeren van mantelzorgers wordt ontwikkeld.

Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van zowel de patiënt als mantelzorger.1811009-250-Rondom MS 61.indd 1 28-12-18 12:24

1903004-250-Rondom MS 62.indd 1 02-04-19 11:03

jaaroverzicht 2019 37

100

duizend geïnteresseerden

ontvingen het magazine

Rondom MS

15

miljoen keer werden onze

radiocommercials beluisterd

300 400

duizend bezoekers

dit jaar meer op

onze website

duizend kijkers

zagen item over

MS bij kinderen in

5UurLive

400

duizend kijkers zagen Daan

Verheugt in de internationale

video van Wereld MS Dag

6duizend

likes op onze

Facebookpagina

Stichting MS Research

nummer 61, jaar 2019

Stichting MS Research

nummer 62, jaar 2019

Verkort Jaarverslag 2018

4

Sharon heeft,

samen met 2,5

miljoen andere

mensen, een

hartenwens.

De tijd gaat snel

Een terugblik gevolgd door

een vooruitblik met ambitie...

Voorlichting

rondom ms

Een magazine vol wetenswaardigheden over

onderzoek, leven, zorg en behandeling van de

ziekte MS.

5 uur live

Dr. Rinze Neuteboom (Nationaal Kinder MS

Centrum) vertelde over MS-onderzoek en Daan

Verheugt over de invloed van MS op zijn leven.38 stichting ms research jaaroverzicht 2019 39

hoofdstuk 4

Voorlichting

Zaaien van informatie… Objectieve informatie krijgen over de

resultaten van door ons gesubsidieerd onderzoek en begrip

creëren voor leven met MS bij een breed publiek, dat is wat

onze achterban belangrijk vindt. Op verschillende manieren

proberen wij hier vorm aan te geven.

Bij het geven van deze voorlichting richten wij

ons met name op drie doelgroepen: mensen

met MS en hun naasten, het algemene

publiek en MS-professionals.

Informatie over MS en onderzoek

In het TV- programma “Heel Holland zorgt”

kreeg onze ambassadeur Wolter Kroes ‘de

opdracht’ om een dag in een zorginstelling

mee te draaien. Zo kreeg de kijker een goed

beeld van het MS-Expertisecentrum Nieuw

Unicum.

Bij “Koffietijd’ werd het door onze Stichting

aan Nieuw Unicum toegekende project

“Mantelzorg” besproken. Dit project

ontwikkelt een trainingsprogramma

om mantelzorgers van MS-patiënten te

ondersteunen, waar veel behoefte aan is.

Rinze Neuteboom (kinder-neuroloog Kinder

MS Centrum ErasMS) en Daan Verheugt

(heeft MS) waren te gast bij “5 Uur Live”.

Rinze vertelde over factoren die van invloed

kunnen zijn op het ontstaan van MS bij

kinderen en volwassenen. Daan vertelde

over zijn ervaringen als kersverse ouder,

welke rol zijn MS daarbij speelt en over de

overwegingen in relatie tot zijn ziekte bij de

beslissing voor het vaderschap.

Naast het delen van informatie d.m.v.

TV-programma’s hebben wij ook radiospots

ingezet om de thema’s ‘leven met MS’

en ‘MS-onderzoek’ onder de aandacht te

brengen. Mensen die nauw bij het werk van

onze Stichting betrokken zijn, zoals artsen en

onderzoekers, hebben deze ingesproken.

In print hebben wij in ons eigen magazine

Rondom MS en in diverse artikelen in

tijdschriften, zowel ‘onderzoek’ als ‘leven met

MS’ ruim belicht. Dit gebeurde overigens ook

door middel van advertenties en redactionele

artikelen in diverse tijdschriften en magazines

van derden.

Bij het online geven en delen van informatie,

bleek dat zowel Facebook als onze

e-nieuwsbrief een belangrijk en groeiend deel

van het publiek van informatie voorzagen.

Bijeenkomsten

Soms organiseren we ze zelf bijeenkomsten

en soms zijn wij op al bestaande beurzen

aanwezig. Het doel van beide is hetzelfde:

een groot publiek in staat stellen hun vragen

rondom MS beantwoord te krijgen.

De ‘dag voor mensen met MS’ (zie pagina 39)

vond dit voorjaar in Groningen plaats.

Op de landelijke informatiedag van het

Nationaal MS Fonds, waar wij aanwezig waren

in het najaar, konden deelnemers via ons

kennismaken met onze publicaties over MS

bij kinderen. Diverse boeken en brochures

werden, uiteraard kosteloos, ter beschikking

gesteld aan de bezoekers.

Samen met Nieuw Unicum waren wij

aanwezig op ‘MSMS’ in Nieuwegein, dat

als doel heeft de kwaliteit van de MS-zorg

te verbeteren door het bevorderen van

multidisciplinaire samenwerking tussen de

MS-zorgprofessionals.

Subsidiëring voorlichting door derden

Stichting MS Research subsidieert op

regelmatige basis voorlichtingsactiviteiten over

MS welke worden uitgevoerd door derden,

zoals het MS-loket.

Het MS-loket 0800-1066

Mensen met MS en hun naasten hebben

vaak allerlei vragen. Omdat deze qua

onderwerp heel erg verschillen, is niet altijd

even duidelijk waar men met deze vragen

terecht kan en dus duurt ook het vinden van

een betrouwbaar antwoord vaak lang. Zo

ontstond de behoefte aan een ‘routeplanner

van vraag naar antwoord’. Dit gegeven

heeft gezorgd voor de totstandkoming van

het MS-loket in 2018; een samenwerking

van MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum,

MS Vereniging Nederland, Stichting MS

Research en MS Centrum Amsterdam.

Een medewerker van het MS-loket brengt

de beller direct in contact met de juiste

deskundigen om antwoord te krijgen

op zijn of haar vraag. Als iemand MS

heeft, wordt persoonlijk contact met een

ervaringsdeskundige, dan wel een medisch

deskundige erg gewaardeerd.

Mede dankzij de door onze Stichting

mogelijk gemaakte publiciteit voor dit MSloket,

is het aantal bellers ook in 2019 flink

toegenomen.

Dag voor mensen met MS

Bijna 200 mensen met MS en hun naasten waren op

deze dag in Groningen aanwezig. Vertegenwoordigers

van MS Centrum Noord-Nederland, de Hersenbank

voor MS, ErasMS MS Centrum Rotterdam en MS

Centrum Amsterdam vertelden over hun lopende

onderzoeksprogramma’s. Ook stond de wereldwijde

fondsenwervende campagne “Kiss Goodbye to MS”

op het programma. Martin en Marjan van het bedrijf

Vreugdenhil Young Plants maakten een direct-mailing

actie mogelijk om alle donateurs met een tomatenopkweekset

te bedanken voor het mogelijk maken van

onderzoek. Zie ook pag 19. Bezoekers sloten de dag

af met ‘Meet the scientist’, waarbij ze in persoonlijke

gesprekken met wetenschappers of artsen uit het MSveld

praatten over uiteenlopende aan MS gerelateerde

onderwerpen.jaaroverzicht 2019 41

233

miljoen jaarlijkse

zorgkosten voor MS voor de

Nederlandse maatschappij

135

miljoen jaarlijkse

kosten aan

MS-medicatie

1op de duizend mensen in

Nederland heeft MS

10

ziekenhuizen draaien

pilot MS-register

100

MS-verpleegkundigen

actief in Nederland

9medicatietypen die MS

onderdrukken beschikbaar

5

Zorg

MS Expertisecentrum Nieuw Unicum

50% van de bewoners in Nieuw Unicum heeft een

progressieve vorm van MS. Specialistische zorg

maakt een betere kwaliteit van leven mogelijk.

fysiotherapie op maat

In het zwembad van Nieuw Unicum wordt

fysiotherapie op maat aangeboden aan mensen

met MS.42 stichting ms research jaaroverzicht 2019 43

hoofdstuk 5

Zorg

Kwalitatief de juiste en toegankelijke zorg voor mensen met MS

mogelijk maken vinden wij, naast wetenschappelijk onderzoek,

heel belangrijk. Daarbij gaat het om innovaties en belangen die

de individuele patiënt overstijgen. Zo’n omvangrijk doel proberen

we samen met collega-organisaties en overheidsinstanties te

bereiken. Dit jaar waren daarbij de thema’s toegankelijkheid van

medicatie en beschikbaarheid van behandelingen aan de orde.

Samen bereiken we meer

Samenwerken gebeurt op nationaal en

internationaal niveau. Onze Stichting is

betrokken bij verschillende projecten.

Richtlijn palliatieve zorg, een vorm van

internationale samenwerking

De MSIF heeft in 2016 het initiatief genomen

tot het ontwikkelen van een internationale

praktijkrichtlijn “Palliatieve zorg voor mensen

met progressieve MS”. Daarbij is aan MSexpertisecentrum

Nieuw Unicum gevraagd

om deze samen met Deense en Italiaanse

collega’s te schrijven.

Palliatieve zorg betekent hier een

totaalbenadering van de zorg die nodig is

voor iedereen met een ernstige vorm van MS

en een steeds toenemende zorgbehoefte.

Kortom, een manier van zorg verlenen waarbij

de juiste aandacht wordt gegeven aan alle

aspecten van de persoon, zoals de fysieke,

emotionele, sociale en spirituele behoeften.

Daartoe heeft de European Association

of Neurology wetenschappelijk bewijs

verzameld over de beste behandelingen voor

deze doelgroep. Internationaal bestaat er al

overeenstemming dat een specifieke, op de

gevorderde MS gerichte benadering zinvol is.

Dit onderzoek laat zien op welke terreinen deze

benadering leidt tot betere zorg en op welke

gebieden aanvullend onderzoek nodig is.

MS-register, een vorm van nationale

samenwerking

Vanuit de ‘Ronde tafel MS’ (bijeenkomsten

met alle betrokkenen uit het MS-veld)

wordt een landelijk MS-register opgezet.

Hierin wordt primair de werking van

(immunomodulerende) MS-medicatie

vastgelegd. Op langere termijn kan men met

deze informatie vaststellen wat de meest

effectieve behandeling is voor welke groepen

mensen met MS. Ook dit jaar draaide de pilot

in tenminste 10 ziekenhuizen.

Goede zorg toegankelijk voor iedereen

Onze Stichting behartigt de belangen van

mensen met MS en zorgprofessionals bij

relevante nationale organisaties, instellingen

en overheid. Drie thema’s kwamen aan de

orde: zorgvergoeding, kwaliteitsstandaard en

zorginnovaties:

Zorgvergoeding passend maken

Onze Stichting en Nieuw Unicum werken

onveranderd aan het passend maken van

zorgvergoedingen voor mensen met MS. Hiervoor

werken wij samen met instanties, zoals

Zorg Instituut Nederland, de Nederlandse Zorg

Autoriteit en het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport. Voor sommige misstanden

is een tussenoplossing gevonden, maar

nog lang niet alle vergoedingen zijn structureel

toereikend.

Zorgprogramma en kwaliteitsstandaard MS

Specialistische zorg van hoge kwaliteit die

voor alle mensen met MS in Nederland

beschikbaar en verzekerd is, vinden wij erg

belangrijk. Om dit te realiseren, moet eerst

deze ‘goede zorg’ beschreven worden in een

kwaliteitsstandaard. Deze standaard wordt

vormgegeven in modules, met als eerste

progressieve MS. VWS faciliteert het opstellen

hiervan. Diverse stakeholders uit het MS-veld,

waaronder onze Stichting, zijn betrokken.

Gelijktijdig heeft Nieuw Unicum in samenwerking

met zorginstelling Archipel het zorgprogramma

voor progressieve MS ontwikkeld.

Dit is bedoeld voor de thuiswonende patiënt

met gevorderde MS. Hierin wordt beschreven

hoe deze goede zorg in de praktijk kan worden

ingericht en georganiseerd.

Zorginnovaties

Door middel van patiënten programma’s

subsidiëren wij de verbetering van de

kwaliteit van zorg en/of leven voor mensen

met MS. Ook steunen wij de ontwikkeling

van zorginnovaties. Onderdeel hiervan is het

vertalen van kennis en ervaring uit de praktijk

naar een bredere toepassing, zodat alle

mensen met MS hiervan kunnen profiteren.

Zo subsidieerden wij voor het tweede jaar

het programma “De juiste zorg op het juiste

moment”. Ook is een subsidie toegekend

voor de ontwikkeling van een training voor

mantelzorgers van mensen met MS.

Patiënten programma

MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum

Zorg voor mantelzorgers

e 50.000,- voor 1,5 jaar, 2019

Voor mantelzorgers van mensen met MS bestaat er

nog geen trainingsprogramma op maat. Dit is wel hard

nodig. MS heb je immers niet alleen. Uiteindelijk heeft

de training als doel de kwaliteit van leven van zowel de

mensen met MS als hun mantelzorgers te verbeteren.

“In de dagelijkse praktijk merken wij dat de

aanwezigheid van cognitieve problematiek, geheugenen

concentratieproblemen bij de patiënt een

belangrijke extra trigger is voor het ontstaan van een

gevoel van overbelasting bij de mantelzorger.”

Liesbeth Kooij, manager Nieuw Unicum

Kwaliteit van zorg

MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum

De juiste zorg op het juiste moment

e 100.000,- voor 2 jaar, 2018-2019

Mogelijk gemaakt door een geoormerkte gift.

“Goed inzicht in de ziekte en de daarbij behorende

klachten vormen de basis voor een goede en

effectieve, meestal multidisciplinaire behandeling. In

ons centrum maken wij veelvuldig gebruik van twee

vragenlijsten om het hele scala aan symptomen en

problemen bij mensen met MS in kaart te brengen.

Het doel van dit onderzoek is het valideren van deze

zogenaamde ‘MS Impact Scale’ vragenlijsten.”

Liesbeth Kooij, manager Nieuw Unicumjaaroverzicht 2019 45

4,3

miljoen totaal aan

inkomsten

55duizend giften van

particulieren voor in

totaal ruim 3 miljoen

2keer zo veel besteed aan

onderzoek in 3 jaar

4

jaar onderzoek

van programma’s,

fellowships

en projecten

gegarandeerd door

reserves

3

extra projecten gefinancierd

met geoormerkte giften van

andere stichtingen

11%

kosten voor werving

& administratie

6

Financiën

giften en donaties

Wij zijn enorm blij met acties zoals die van Will

Pharma die hun kerstkaarten-budget aan ons

doneerden.

jonge onderzoekers

Met bijvoorbeeld de Thesis Award moedigt de

Stichting jonge onderzoekers aan om actief te

blijven in het MS-veld.46 stichting ms research jaaroverzicht 2019 47

Inkomsten en uitgaven 2019 (in euro’s)

Realisatie Begroting

2019 2019

BATEN

Baten van particulieren 3.149.250 2.183.500

Baten van bedrijven 163.946 85.000

Baten van loterijorganisaties 381.874 501.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven 561.000 220.000

Som van de geworven baten 4.256.070 2.989.500

Overige baten 54.082 44.000

TOTAAL BATEN 4.310.152 3.033.500

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek 3.062.509 2.613.738

Uitvoeringskosten eigen organisatie 172.509 140.951

Voorlichting

Voorlichting en communicatie 317.396 550.800

Uitvoeringskosten eigen organisatie 358.521 325.607

Zorg

Zorg 49.527 126.500

Uitvoeringskosten eigen organisatie 67.517 58.525

Totaal besteed aan doelstellingen 4.027.979 3.816.121

Wervingskosten

Kosten eigen fondsenwerving 138.221 186.750

Uitvoeringskosten eigen organisatie 253.948 297.189

Totaal wervingskosten 392.169 483.939

Beheer en administratie

Uitvoeringskosten eigen organisatie 115.266 225.968

Totaal beheer en administratie 115.266 225.968

TOTAAL LASTEN 4.535.414 4.526.028

Saldo voor financiële baten en lasten -225.262 -1.492.528

Saldo financiële baten en lasten 3.260 50.000

Saldo van baten en lasten -222.002 -1.442.528

Het saldo wordt gemuteerd op:

Continuïteitsreserve 542.738 147.179

Bestemmingsreserve doelstellingen -629.112 -1.341.692

Reserve nalatenschappen 208.363 0

Bestemmingsfondsen -343.991 -248.015

Totaal -222.002 -1.442.528

KENGETALLEN

Wervingskosten gedeeld door de som vd geworven baten 9,2% 16,2%

Kosten beheer en adm. gedeeld door totaal van de lasten

Norm Stichting MS Research - maximaal 10% 2,5% 5,0%

Totaal bestedingen aan de doelstelling

gedeeld door het totaal van de lasten 88,8% 84,3%

Begroting 2020 (in euro’s)

BATEN

Baten van particulieren 2.745.200

Baten van bedrijven 98.100

Baten van loterijorganisaties 371.446

Baten van andere organisaties zonder winststreven 169.569

Som van de geworven baten 3.384.315

Overige baten 42.000

TOTAAL BATEN 3.426.315

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek 2.724.813

Uitvoeringskosten eigen organisatie 185.212

Voorlichting

Voorlichting en communicatie 617.100

Uitvoeringskosten eigen organisatie 486.460

Zorg

Zorg 137.500

Uitvoeringskosten eigen organisatie 105.621

Totaal besteed aan doelstellingen 4.256.706

Wervingskosten

Kosten eigen fondsenwerving 278.300

Uitvoeringskosten eigen organisatie 409.070

Totaal wervingskosten 687.370

Beheer en administratie

Uitvoeringskosten eigen organisatie 132.152

Totaal beheer en administratie 132.152

TOTAAL LASTEN 5.076.228

Saldo voor financiële baten en lasten -1.649.913

Saldo financiële baten en lasten 0

Saldo van baten en lasten -1.649.913

Het saldo wordt gemuteerd op:

Continuïteitsreserve -317.025

Bestemmingsreserve doelstellingen -1.166.759

Reserve nalatenschappen 0

Bestemmingsfondsen -166.129

Totaal -1.649.913

KENGETALLEN

Wervingskosten gedeeld door de som van de geworven baten 20,3%

Kosten beheer en administratie gedeeld door het totaal van de lasten

Norm MS Research - maximaal 10% 2,6%

Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal van de lasten 83,9%Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!