WaL triangles and /or Leporello

architectureworkroom

Water as Leverage

Water as Leverage

water as leverage initiatief

water as leverage initiative

Henk Ovink, Special Envoy for International Water Affairs

Asian Infrastructure Investment Bank

International Architecture Biennale Rotterdam

Architecture Workroom Brussels

opdrachtgever call for action

commissioner call for action

Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl) on behalf of the Dutch Ministry of Foreign Affairs

Henk Ovink, Special Envoy for International Water Affairs

ondersteuning

support

100 Resilient Cities

Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management

Global Centre of Excellence on Climate Adaptation

UN/World Bank High Level Panel on Water

onderzoek en beelden

research and images

Architecture Workroom Brussels:

Joachim Declerck, Nik Naudts, Bram Vandemoortel, Alice Haddad, Stijn Baets en Aaron Swartjes


PEACE

NO POVERTY

ZERO HUNGER

ECONOMIC GROWTH

EQUALITY & INCLUSIVITY

GOOD HEALTH & WELL-BEING

AFFORDABLE & CLEAN ENERGY

SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES

BETTER INFRASTRUCTURE & INDUSTRY

ACCESS & SANITATION

EXTREME TEMPERATURES

LAND SUBSIDENCE

WATER POLLUTION

SEA LEVEL RISE

SALINIZATION

LANDSLIDES

DROUGHTS

TYPHOONS

FLOODS

omdat water alle crises met elkaar

verbindt, is het zowel probleem als

oplossing . . .

Overstromingen, droogte, vervuiling . . . Water is een van ’s

werelds meest complexe uitdagingen, zeker in combinatie

met klimaatverandering, migratiegolven, verstedelijkingsdruk

en een groeiende vraag naar voedsel en energie. Door zijn

centrale positie kan water worden ingezet als hefboom om

alle grote omwentelingen te sturen. From risk to reward.

since water connects all crises

it is both the problem and the

solution . . .

Floods, droughts, pollution . . . Water presents one of the

world’s most complex challenges, especially in combination

with climate change, waves of migration, the pressure of

urbanization, and the growing demand for food and energy.

Owing to its central position, water can be used as leverage

to steer all major transformations. From risk to reward.

beeld/image: Water as Leverage


Crisis

Urban Growth

Temporary Solution

Comprehensive Solution

PRO-ACTIVE

From pre-crisis to

comprehensive solutions

Storm Intensity

Sea Level Rise

RE-ACTIVE

From crisis to

temporary solutions

Temperature Rise

NON-RESPONSIVE

From crisis to crisis

We are here

1850

1900 1950 2000

2050

2100

. . . maar verandering op lange termijn

kan alleen worden gerealiseerd via een

proactieve aanpak . . .

Huidige oplossingen voor watervraagstukken doemen op, nadat

een ramp heeft plaatsgevonden; ze houden zelden rekening met

de lange termijn en dragen vaak bij aan de problemen van morgen.

De wereld heeft behoefte aan proactieve strategieën die een

brug slaan tussen lokale praktijken en mondiale doelstellingen.

. . . but long-term change can only

be achieved through a proactive

approach . . .

Today, solutions to water issues arise only after disaster

has struck, rarely take the long term into account, and

often contribute to the problems of tomorrow. The world

needs proactive strategies that bridge the gap between

local practices and global goals.

beeld/image: Water as Leverage


Governance

Funding

Water

Design

Learning

environment

Culture

Society

. . . waarbij in een inclusieve leeromgeving

coalities met lokale en mondiale

belanghebbenden worden gevormd . . .

Om een inclusieve leeromgeving te creëren, is er een vernieuwende

aanpak nodig waarbij alle stakeholders vanaf het

begin betrokken worden: van overheden tot activisten, van

ondernemers tot woongemeenschappen, van geldschieters

tot uitvoerders.

. . . while creating coalitions with

local and global stakeholders in an

inclusive learning environment . . .

Creating an inclusive learning environment requires

an innovative approach in which all stakeholders are

involved from the very beginning: from governments to

activists, from entrepreneurs to residential communities,

from sponsors to executors.

beeld/image: Water as Leverage


Improving The Old with The New:

Accommodating urban growth by organizing a

new water management system for the whole city;

Incremental Upgrading:

Facilitating the upgrade of urban living by quick-win

investments in water infrastructure;

History is The Future:

(Re)structuring current and future urbanization

by recovering the historical water system;

Living with Water:

Introducing amphibious systemic water strategies that

store, delay, retain or re-use available water;

Adapt to Mitigate:

Creating space and adapting urbanization tailored

to the seasonal dynamics of water bodies.

. . . en waterproblemen strategisch aan

stedelijke dynamiek worden gekoppeld.

Niet alleen waterexperts zijn verantwoordelijk voor oplossingen:

ook ontwerpers, stadsplanners en beleidsmakers moeten onderzoeken

hoe in steden demografische groei, klimaat, watervoorziening

en waterbeheer geïntegreerd worden. Water geeft

vorm aan de duurzame steden van morgen – en vice versa.

. . . and strategically linking water

issues to urban dynamics.

Not only water experts have to provide solutions:

designers, urban planners, and policymakers have to

investigate how demographic growth, climate, water

supply, and water management are integrated into cities.

Water will shape the cities of tomorrow – and vice versa.

beeld/image: Water as Leverage


Shanghai

17.5 million

Hong Kong

8.4 million

Osaka

5.2 million

Alexandria

3.0 million The Hague

2.5 million

Miami

2.7 million

Rio de Janeiro

1.8 million

Africa Europe N. America S. America

Asia

Azië kampt met enkele

van de meest uitdagende

waterproblemen ter wereld . . .

Nergens ter wereld zijn water gerelateerde rampen zo wijdverbreid

en duur als in Azië, waar 83 procent van de stedelijke

bevolking mogelijk getroffen wordt door de zeespiegelstijging.

Ook de smeltende sneeuw in de Himalaya en de verdroging

van stroomgebieden hebben een enorme invloed op de

bevolking, de economie en de ecologie van deze regio.

some of the world’s most

challenging water issues

are situated in Asia . . .

There is no place in which water-related disasters are as

widespread and costly as in Asia, where 83 percent of

the urban population may be affected by sea level rise.

But also melting snow in the Himalayas and water basins

that are running dry have a huge impact on this region’s

people, economy, and ecology.

beeld/image: Water as Leverage

bron/source: The Guardian, 2017


Megacities

> 10 million

Large cities

5–10 million

Medium-sized cities

1–5 million

12 (43%)

16 (36%)

204 (49%)

16 (57%)

28 (64%) 212 (51%)

Asia

Others

. . . en ziet bovendien een

enorm uitdagende stedelijke

dynamiek tegemoet.

De laatste 20 jaar migreerden 200 miljoen mensen naar

Aziatische steden. Omdat meer dan de helft van de totale

bevolking nog steeds op het platteland woont, wordt

verwacht dat de verstedelijkingsdruk – en uitdagingen

als voedselbehoefte, waterschaarste, sloppenwijken,

hitte-eilanden – aanzienlijk zal toenemen.

. . . and it faces many

challenging urban

dynamics as well.

In the past 20 years, 200 million people migrated to

Asian cities. As more than half of the total population

still lives in rural areas, it is expected that the

urbanization pressure – and challenges such as

the demand for food, water scarcity, slums, and

heat islands – will increase considerably.

beeld/image: Water as Leverage

bron/source: United Nations, 2014


eide uitdagingen komen samen in de

kustgebieden van Azië . . .

Al eeuwenlang zijn de vruchtbare sedimentatiegronden van

de Aziatische kustgebieden ideaal voor voedselproductie en

verstedelijking. Tegelijkertijd zijn het ook de meest kwetsbare

regio’s ter wereld: recent onderzoek toont aan dat de

verstedelijkte delta’s en kustvlakten van Azië de meeste

kans maken op dodelijke slachtoffers door waterrampen.

both challenges come together in

Asia’s coastal regions . . .

The fertile sedimentary soil of the Asian coastal areas

has been considered ideal for food production and urbanization

for centuries. At the same time, they are among

the most vulnerable regions in the world: recent research

shows that Asia’s urbanized deltas and coastal plains are

most likely to face fatalities due to water disasters.

beeld/image: Water as Leverage

bron/source: World Bank, 2010


CHENNAI

KHULNA

SEMARANG

Extreme

Weather Events

River Floods

Sea Floods

Typhoon / Monsoon Risk

Land Slides

Drought Stress

Inland Salinization

Long-Term Effects

Salt Water Intrusion

Sea Level Rise

Land Subsidence

Extreme Temperatures

Water Pollution

Water Scarcity

Water Logging

. . . waar we drie partnersteden

hebben gekozen: Chennai, Khulna

en Semarang.

Met ‘Water as Leverage for Resilient Cities: Asia’ willen we

testen hoe in Aziatische kust- en deltasteden water gebruikt

kan worden als hefboom voor duurzame, geïntegreerde

transformatie. Op basis van onderzoek en samenwerking ter

plaatse werden de volgende locaties geselecteerd: Chennai

(India), Khulna (Bangladesh) en Semarang (Indonesië).

. . . where we selected three

partner cities: Chennai, Khulna

and Semarang.

‘Water as Leverage for Resilient Cities: Asia’ wants to test

ways to use water as leverage for the sustainable, resilient

transformation of Asia’s coastal and delta cities. On the

basis of research and collaboration on site, we selected the

following locations: Chennai (India), Khulna (Bangladesh),

and Semarang (Indonesia).

beeld/image: Water as Leverage


ea

stem

Plan

ensive Projects

Projects

istic Urban Plan

Urban Area

Water System

Existing Plan

Comprehensive Projects

Isolated Projects

New Holistic Urban Plan

we zoeken projecten die

zijn ingebed in een complexe

planningscontext . . .

Deze steden hebben vandaag al hun eigen methoden om met

specifieke waterproblemen om te gaan. De vaak complexe

planningscontext en het gebrek aan integrale beleidsvisie

zorgen echter dat inclusieve waterprojecten achterwege

blijven. ‘Water as Leverage’ wil dat veranderen.

we ask for projects that

are embedded in a complex

planning context . . .

Today, these cities use their own methods to manage

specific water issues. However, due to often complex

planning contexts and the lack of integrated policy

visions, there are no inclusive water projects as yet.

‘Water as Leverage’ wants to change that.

beeld/image: Water as Leverage


Mitigating the

Old by the New

CHENNAI

KHULNA

SEMARANG

Incremental

Upgrading

History is

the Future

Living

with Water

Adapt to

Mitigate

From Tank

to Watershed

Water as Urban

Common Space

From Relocation

to Transformation

A Coast with

Two Faces

Organizing a City

amidst the Delta

Water Oriented Infrastructure

and Development

From Brick

to Sponge

A Profitable Balance

between Fresh and Salt

Organizing a City

below Sea Level

Doubling a City

together with Height

Naturalization instead

of Normalization

Towards a Softer and

Layered Coastline

. . . we zoeken geïntegreerde voorstellen

die strategieën voor water en stedelijke

uitdagingen combineren . . .

‘Water as Leverage’ nodigt wereldwijd ervaren waterexperts,

klimaatdeskundigen en ruimtelijk ontwerpers uit. Via

vooronderzoek werden per stad alvast een aantal

ontwerpvragen geformuleerd. Multidisciplinaire teams

krijgen de kans daarvoor strategieën en projecten uit te

werken, om zowel het watersysteem als de stedelijke

omgeving te verbeteren.

. . . and we ask for comprehensive

proposals that combine strategies

for water and urban challenges . . .

‘Water as Leverage’ extends a world-wide invitation

to experienced water experts, climate specialists, and

spatial designers. Preliminary research resulted in the

formulation of a number of design questions for each city.

Multidisciplinary teams have the opportunity to develop

strategies and projects to improve both the water system

and the urban environment.

beeld/image: Water as Leverage


Prospective research

Call

Design on the ground

Funding Implementation LOCAL SOLUTIONS

CHENNAI

KHULNA

SEMARANG

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

GLOBAL RESONANCE

. . . en we zoeken processen die lokale

expertise tot concrete oplossingen

met wereldwijde impact kunnen

ontwikkelen.

Naast expertise en coalities met lokale overheden, wordt een

beroep gedaan op financiële instellingen om de kans te garanderen

dat projecten worden uitgevoerd. Doel is een groeiende

wisselwerking tussen concrete projecten ter plaatse en

repliceerbare kennis in regio’s die kampen met vergelijkbare

uitdagingen.

. . . and we ask for processes that

develop local expertise into concrete

solutions with global resonance.

‘Water as Leverage’ not only uses expertise and creates

coalitions with local governments, but also calls upon

financial institutions to guarantee the actual execution of

projects. The goal is a growing interaction between concrete

projects on site and replicable knowledge in regions

that face similar challenges.

beeld/image: Water as Leverage

More magazines by this user
Similar magazines