25.06.2020 Views

Aakwaa juni 2020

Wijkblad Aakwaa van Aa-landen, Zwolle

Wijkblad Aakwaa van Aa-landen, Zwolle

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

In dit nummer o.a.

• Bomen over bomen

• Oplossing jubileum puzzels

• De Knobbelzwaan

Juni/juli 2020Van de voorzitter

Gezondheid heeft een nog belangrijkere betekenis gekregen dan

het al had en ik hoop dat u in goede gezondheid verkeert.

Mocht u dierbaren hebben verloren dan betuig ik hierbij

namens het SWA-bestuur ons medeleven.

Ook voor de SWA heeft de coronacrisis ingrijpende gevolgen gehad.

Veel van onze activiteiten zijn stil komen te liggen. Ook zijn er zaken

wel doorgegaan. Zonder volledig te willen zijn wil ik de Buurthulp en

de Dierenweide noemen. De AAKWAA is twee keer alleen digitaal

uitgekomen. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de

vrijwilligers die zijn doorgegaan.

Ook de toekomst is onzeker. Dit is ons jubileumjaar, maar we hebben

moeten besluiten alle festiviteiten in dat verband naar volgend

jaar op te schuiven. Huttendorp is afgelast. Grotere bijeenkomsten

als de Open dag en de KerstCreatiefBeurs zullen zeker in de

bekende vorm niet doorgaan en wat de anderhalve meter

maatschappij voor het Sinterklaasfeest betekent, moeten we nog

nagaan. Misschien kunnen sommige activiteiten op een kleinere

schaal plaatsvinden en mogelijk kunnen we aansluiten bij andere

kleinschalige gebeurtenissen in de wijk. Suggesties hiervoor

zijn welkom.

De Bolder is sinds 2 juni weer voorzichtig binnen de regels open. Vooralsnog geeft het maximaal

toegestane aantal van 30 personen geen problemen, mede ook omdat de capaciteit van de lokalen

daarop is aangepast. Gelukkig is er behoorlijke belangstelling van huurders. De dierenweide gaat

ook weer beperkt open voor bezoekers. De infobalie en het RepairCafé blijven tot na de zomervakantie

gesloten. Via mail en telefoon blijven we bereikbaar. Zie voor nieuws en mededelingen

steeds onze website (www.wijkgemeenschapaalanden.nl) en ook facebook en twitter.

De mail van de buurthulp en de infobalie wordt gelezen. Ook worden er nog geen cursussen

gegeven. We zijn ons aan het bezinnen of en zo ja op welke wijze cursussen in het najaar kunnen

worden voortgezet. Het is ook de vraag of er alsnog een jaarvergadering komt. Mocht dat niet

het geval zijn, dan zal het bestuur via de AAKWAA en de website verantwoording afleggen.

Inmiddels heeft het bestuur wel weer fysiek vergaderd.

Het is ons duidelijk geworden dat we als SWA op het gebied van digitalisering niet vooroplopen.

Onze collega’s in Berkum hebben bijvoorbeeld een online bewonersavond georganiseerd.

Dat is voor ons nog toekomstmuziek. Als we verder willen op dit terrein zullen we daar eerst

een goed plan voor moeten maken. Iemand die ons hierbij kan en wil helpen is van harte

welkom met mij contact op te nemen (voorzitter@wijkgemeenschapaalanden.nl )

Velen van ons waren gewend aan zekerheden. Ook voor de SWA zijn veel zaken meer op

losse schroeven komen te staan. We gaan proberen om meer improviserend dan voorheen

onze functie als wijkorganisatie te blijven invullen.

Pas goed op u zelf en op elkaar.

Aart Karssen, voorzitter

3


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

4


Van de redactie

Aakwaa weer huis-aan-huis bezorgd

Nu in Nederland de tijdens de intelligente lockdown ingestelde, noodzakelijke en ingrijpende

coronamaatregelen voor diverse onderdelen van onze 1,5 meter samenleving zijn aangepast

en versoepeld, heeft de redactie van uw wijkblad ervoor gekozen om de Aakwaa deze maand

weer huis-aan-huis door onze vrijwilligers in Aa-landen te laten bezorgen. In plaats van het

geplande Programmaboekje met daarin de S.W.A.-activiteiten voor het komende jaar,

is het een traditionele Aakwaa geworden.

Digitale Aakwaa verzacht moeilijke beslissing

De door de redactie en coördinators van de bezorging in april genomen beslissing om tot

nader order het wijkblad niet huis-aan-huis te bezorgen, maar uitsluitend digitaal op de

website van de wijkgemeenschap aan te bieden, was een harde noot om te kraken.

Maar de ernst en het dodelijke karakter van het om zich heen grijpende virus en de door

de regering en haar adviseurs genomen dwingende maatregelen, hebben ons toch gesterkt

in onze beslissing de bundelaars en bezorgers van de Aakwaa niet bloot te stellen aan

de risico’s die met hun vrijwillige activiteiten gepaard zouden gaan.

Via krantenartikelen in De Stentor en De Swollenaer en de in het winkelcentrum opgehangen

posters attendeerden wij onze wijkbewoners op de Aakwaa van april en mei op de website

van de wijkgemeenschap. Daar vindt u onder ‘Wat doen wij – Wijkblad Aakwaa’ alle edities

vanaf februari 2017!

Programmaboekje vervangen door traditionele Aakwaa

Volgens de planning had u deze maand het Programmaboekje met de activiteiten van de

wijkvereniging voor het komende seizoen onder ogen moeten krijgen. De voorzitter van de

S.W.A. zal in deze Aakwaa uitleggen hoe de coronacrisis en de genomen maatregelen dit

doorkruisen. Vandaar dat de redactie deze keer een traditionele Aakwaa het daglicht laat zien.

De aandachtige, digitale Aakwaa -lezer zal in deze editie een aantal artikelen terugzien

die ook in april en mei zijn verschenen.

Omdat volgens onze gegevens nog maar weinig Aa-landers die digitale leesweg hebben gebruikt

(of gevonden?), herhalen wij een aantal interessante, informatieve artikelen uit de vorige

twee edities. Zo kan de geïnteresseerde wijkbewoner het artikel lezen van ‘OBS Het Stroomdal

50 jaar jong’ en ‘Oplossingen en winnaars prijsvraag en puzzel Jubileum Aakwaa’.

Het artikel ‘Groenlichtvoorspeller’ vinden wij in deze tijd nog belangrijk genoeg om

onder de aandacht te brengen. Tot slot herschreven wij het artikel van het naar het gazon van

de Spuiflat verhuisde ‘Kunstwerk’, dat door de reactie en aanvullende informatie van de alerte

wijkbewoner Harry nu op de juiste plek is neergezet en door iedere passant in de Biesbosch is

te aanschouwen. De beren uit het artikel en de fotocollage van de ‘Berenjacht’ in Aa-landen zijn

door ruimtegebrek door ons weer in slaap gesust. Ze zijn natuurlijk nog wel digitaal op de website

te bekijken. Net zoals de activiteiten in coronatijd in de Knarrenhof en andere artikelen.

Dank aan vrijwilligers

De bezorging van deze Aakwaa kan weer plaatshebben dankzij de gewillige medewerking van

de vrijwilligers, die het belangrijk genoeg vinden om binnen de huidig geldende regels rond corona

en 1,5 meter afstand, het wijkblad op de deurmat van uw woning te laten vallen. Dank daarvoor!

Redactie Aakwaa

5


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

6

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl


Koningsdag 2020 in de Verwoldsebeek

Koningsdag 2020 was een bijzondere dag die we ons nog lang zullen herinneren.

Koningsdag werd dit jaar wel Woningsdag genoemd, omdat onze premier iedereen

aanraadde zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege het coronavirus. Was het dan

wel mogelijk om toch iets feestelijks van deze dag te maken?

Ja zeker, er was in Aa-landen een aantal creatieve mensen die hun buren een

onvergetelijke middag bezorgde.

Men werd uitgenodigd om op woningsdag mee

te doen aan een buurtbingo. Twee buurmeisjes

deden vier (kleuren) bingokaarten bij iedereen

door de bus. Er werden stoelen neergezet in de

voortuinen. Er was een tafel vol ingezamelde

presentjes zodat men mooie prijzen kon winnen.

Een geluidsinstallatie werd geregeld. Iedereen

zorgde zelf voor een hapje en een drankje.

Uiteraard moest men zich houden aan de

RIVM-regels. Maar dat kon de pret niet drukken.

Het was prachtig zonnig weer en 39 deelnemers

Wat een vreemde koningsdag was het dit jaar.

Zelfs de jarige koning vierde zijn verjaardag

thuis met zijn gezin. Zijn moeder, prinses

Beatrix, en verdere familie feliciteerden hem

via videobellen, zoals we allemaal konden zien

op de televisie. Dit jaar bezocht de Koninklijke

familie geen stad, waren er geen vrijmarkten,

geen koningsspelen, geen kermissen,

niets van alle dingen die koningsdag zo’n

gezellige dag maken.

Maar in Aa-landen, in de Verwoldsebeek,

bleven ze niet binnen zitten. Daar kwam André

Harsevoort met het idee een EVWB te houden:

de Eerste Verwoldsebeek Woningsdag Bingo.

Verschillende buren gingen direct aan de slag.

hebben veel plezier gehad met deze buurtbingo.

Zo werd koningsdag toch een feestelijke

gebeuren in de Verwoldsebeek.

Wat een bijzonder leuk initiatief!

Tekst Renate Verheule,

redactie Aakwaa

7


8


Koningsdag 2020 in de Elsbeek e.o.

Alles is anders dit jaar. Dat dit ook voor Koningsdag zou gelden werd al snel duidelijk.

Verschillende initiatieven werden er gelanceerd door het land heen. Van massaal het

Wilhelmus zingen op balkons en in de achtertuinen tot het in oranjekleding uitgedost

meedoen aan een online pubquiz. Ook binnen de beperkingen moest het lukken

een mooie Koningsdag te realiseren.

Zo ook in de Elsbeek en enkele

omliggende straten. Daar werd

het initiatief gelanceerd om er

toch iets gezelligs van te

maken. Al snel werd er een

initiatief genomen. Bij alle

adressen in de Elsbeek,

Giesbeek, Eerbeek, een stukje

Reggelaan en Hofbeek werd

er een briefje in de bus gedaan

om mee te doen. Het concept

was simpel. Organiseer een

klein spelletje in de tuin die

de kinderen uit de buurt op

Koningsdag tussen 14.00 en

16.00 uur mochten gaan doen.

Natuurlijk moest iedereen

daarbij voorzorgsmaatregelen

nemen en bijvoorbeeld

zorgen dat er niet meer dan

drie kinderen in de tuin tegelijk

aanwezig waren. Maar met de

nationale richtlijnen omtrent

Corona in het achterhoofd en

het gebruik van het volop

aanwezige gezond verstand

moest dit toch gewoon goed

kunnen komen.

Je moet het altijd maar

afwachten natuurlijk, maar

het initiatief werd met enthousiasme

omarmd De uitnodiging

ging bij ongeveer zestig

brievenbussen door de gleuf

en ruim 30 invulformulieren

werden positief beantwoord.

Dertig activiteiten dus, waaronder

het oer-Hollandse

sjoelen, spijkerpoepen en

blikgooien. Maar ook waren er

verrassende spelletjes als fiets

versieren, auto sjoelen en zelfs

brand blussen met een laser.

Binnen de kleine kaders

werd er groots uitgepakt.

En dus kwamen er op

Koningsdag een kleine 40

kinderen een heuse stempelkaart

ophalen in de Elsbeek.

Nog even werden ze gewezen

op de bescheiden maar

wel zeer belangrijke regels,

maar daarna mochten ze

van start. Het enthousiasme

was voelbaar in de straten.

Iedereen had er wat gezelligs

van gemaakt. De sfeer bij de

kinderen was opperbest en in

de meeste tuinen was, naast

de bedachte activiteiten,

ook veelal gedacht aan een

versnapering, in de vorm van

wat lekkers te drinken, of een

zakje chips.

Uiteraard was het er nu het

moment voor. Na enkele

weken behoorlijk aan huis

gekluisterd te zitten, was

iedereen wel weer toe aan een

verzetje. Ook Moeder Natuur

hielp een handje mee, want er

scheen een heerlijk zonnetje.

En nadat we om 16.00 uur

langzaam een eind maakten

aan de festiviteiten, werd er

nog even sfeervol geproost

door enkele buren. Ook zij

waren inmiddels wel toe aan

wat gezelligheid.

Ondanks de onzekere en voor

sommige soms zelfs droevige

tijden waarin we leven werd

de Koningsdag, waar we

allemaal ongetwijfeld niet al

te hoge verwachtingen van

hadden, een waar lichtpuntje.

Dat bleek, want de initiatiefnemers

mochten zelfs nog

enkele leuke bedankkaartjes

in de brievenbus ontvangen.

Hartverwarmend.

Volgend jaar weer? Wie weet.

Al is het vooral hopen dat we

dan kunnen zeggen dat een

dergelijk initiatief niet ontstaat

door een ernstige situatie zoals

we die dit jaar kennen. De tijd

zal het ons leren. Maar dat er

ook mooie dingen zijn ontstaan

onder druk van de coronamaatregelen,

daar was deze

Koningsdag in ieder geval een

bewijs van.

Tekst en foto’s: Hendrie Kiers

9


10


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

11


Winkeliers Aa-landen

zetten Rivierenhof in de bloemen

Bevrijdingsdag was voor de winkeliers van winkelcentrum Aa-landen een mooie

gelegenheid bewoners, personeel en vrijwilligers van De Rivierenhof te verrassen

met een fleurige ruiker.

Boeket en muziek

Voorzitter van de winkeliersvereniging

Henk Westenberg

bood de heer Evert Kraake,

bewoner van De Rivierenhof en

gedecoreerd oud-marineman,

die na zeven weken als enige

voor deze speciale gelegenheid

even naar buiten mocht,

het eerste boeket aan, waarna

personeel en winkeliers met de

De heer Evert Kraake

Henk Westenberg,

voorzitter winkeliersvereniging

Ook bloemen voor

de vrijwilligers

Bloemen na tompouces

Nadat op Koningsdag de

winkeliersvereniging van

winkelcentrum Aa-landen had

uitgepakt met het leveren van

350 tompouces aan bewoners

en personeel van Woonzorgcentrum

De Rivierenhof,

werd deze actie op 5 mei

Bevrijdingsdag gevolgd door

een kleurrijke bloemenzee

van 520 boeketten.

boeketten op karretjes

uitwaaierden over het hele

woonzorgcentrum en

appartementen om de

bewoners, het personeel en

de vrijwilligers te verrassen.

De rondgang van de bloemenbezorgers

werd beneden

muzikaal begeleid door de

belangeloos optredende

zanger Jilles Zuiderbaan,

the voice of Zwolle, die vanaf

de Jeu de Boulesbaan aan de

Zijpe de toeschouwers en de

bewoners in hun huiskamers

en op hun balkons liet meedeinen;

enkele senioren al

Meegenieten vanaf de balkons

Meezingen op het balkon

12


Jilles Zuiderbaan zingt

de bewoners toe

Voorzitter Henk Westenberg overhandigt eerste boeket

vrolijk zwaaiend met het

inmiddels overhandigde

boeket.

Met de boeketten die dreigden

over te blijven, wisten de

winkeliers wel raad: daar

werden de bewoners van

InteraktContour, woonlocatie

De Koppels blij meegemaakt.

Tekst: Martin Bos,

foto’s: Ank Pot,

redactie Aakwaa

Kijk voor meer foto’s op:

www.wijkgemeenschapaalanden.nl/activiteiten

Daisy Westerhof, secretaris

winkeliersvereniging, deelt

bloemen uit

De bewoners genieten

13


OPROEP!

BREIEN VOOR

KERSTZWOLLE

OPROEP!

HAAL DE BREINAALDEN MAAR UIT DE

KAST, WANT WIJ GAAN BREIEN!

Een warme sjaal, muts of wanten:

er zijn genoeg Zwollenaren die dit

de komende winter goed kunnen

gebruiken. Daarom roepen wij

iedereen die nu wat extra vrije tijd

heeft op, wat moois te breien. De

breistukjes worden eind dit jaar

meegegeven in de kerstpakketten

van KerstZwolle.

Wil je breien maar heb je geen

wol? Neem even contact met ons

op, dan kijken we wat we voor je

kunnen doen.

INLEVEREN

Je kunt jouw creatie over een paar weken

inleveren bij elke locatie van Travers Welzijn.

De specifieke datum laten wij nog weten via

onze facebookpagina.

j.kok@travers.nl

06-29076560

traversmidden

traversmidden

14


Kunstwerk verhuist van Botlek

naar gazon Spuiflat

Bewoners van Aa-landen-zuid die vanaf de Rijnlaan de Biesbosch inrijden, zien

sinds kort op de hoek van de Biesbosch en de Gouwe, op het gazon voor de

Spuiflat, een tweedelig beeld dat bestaat uit enorme brokken hardsteen,

een grote rechtopstaande- en een kleine liggende steen. Een kunstwerk dat

de oplettende wijkbewoner eerder op het binnenterrein van het voormalig

Prinses Margriet -schippersinternaat aan de Botlek 52 zag staan.

is er eerst een fundering gemaakt, waaraan de

stenen zijn verankerd om omvallen of verslepen

te voorkomen.

Kunstenaar Jo Gijsen (1943 – 2017)

Jo Gijsen, in 1943 in Eindhoven geboren, was

een Nederlandse schilder- en beeldhouwer.

Hij werd opgeleid als huisschilder en volgde

in de avonduren de Academie voor industriële

vormgeving, vervolgens de Antwerpse academie.

Gijsen begon met tekenen en schilderen

en bekwaamde zich pas later in het maken van

ruimtelijk werk. Na een ernstig motorongeluk in

1971 was hij beperkt in zijn bewegingsmogelijkheden.

Omdat het hakken van een steen op

schoot wel lukte, ging hij zich daarop richten en

ontwikkelde zich meer en meer als steenbeeldhouwer.

Hij begon met het kloven van steen,

de blokken die zo ontstonden plaatste hij weer

zoveel mogelijk bij elkaar.

Beeld in twee delen Zonder titel

Het hardstenen beeld, gemaakt door kunstenaar

Jo Gijsen, werd in 1984 bij het schippersinternaat

geplaatst. Wegens de recente sloop

van het internaat, dat plaats moet maken

voor woningbouw, moest het kunstwerk

op die plek verdwijnen.

Aan de herplaatsing van de beeldengroep is

een traject van 3 jaar vooraf gegaan. Een alerte

bewoner van de Spuiflat hoorde bij toeval dat

het kunstwerk op het binnenterrein van

het schippersinternaat stond, maar binnen

het gemeentehuis bijna uit het zicht was

verdwenen. Door zijn jarenlang aanhoudende

contacten met de Commissie Beeldende

Kunsten is de herplaatsing uiteindelijk rondgekomen,

werd het kunstwerk voor een

waarschijnlijke sloop behoed en zorgt nu voor

een aangeklede entree van Aa-landen-zuid.

Het kunstwerk is eigendom van de gemeente

Zwolle en werd op haar kosten met toestemming

van deltaWonen, de grondeigenaar, op het

gazon voor de Spuiflat geplaatst. Voor stabiliteit

De basis van zijn kunst wordt gevormd

door ongecompliceerde combinatiedrift en

authentieke visie. Dat levert kunst op die even

simpel als verrassend is. Met gevoel voor humor

stelt hij vormen samen uit diverse materialen,

o.a. marmer en graniet. Zijn beelden roepen dat

kunst niet gewichtig en ingewikkeld hoeft te zijn

en dat een goede vondst het halve werk is.

Gijsen speelt met vorm en materie en hij

exposeerde in binnen- en buitenland, o.a. in

de Keukenhof, het Kruithuis, het Van Abbemuseum,

het Nijmeegs museum, het Nijenhuis

en het Provinciehuis in Zwolle.

Gijsen overleed in 2017 op 74-jarige leeftijd.

Onthulling

De geplande onthulling van het beeld en de

officiële overdracht aan de gemeente Zwolle is

door de coronacrisis even geparkeerd, maar zal

op een geschikt moment plaats hebben.

Tekst: Martin Bos, foto: Ank Pot,

redactie Aakwaa

15


nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

16


Buurthulp Aa-landen

Bij de meesten van u is de Buurthulp Aa-landen wel bekend. Al vele jaren helpen

vrijwilligers van de Buurthulp Aa-landen mensen uit onze wijk bij diverse hulpvragen.

Vanaf half maart hebben we vanwege het coronavirus de hulp moeten beperken tot het doen

van boodschappen en het uitlaten van honden.

Meerdere vrijwilligers hebben deze hulp ook in deze coronatijd gegeven aan mensen die dat zelf

niet meer kunnen. Daarvoor willen wij hen hartelijk bedanken. Het is voor sommige mensen uit de

wijk niet mogelijk om zelf boodschappen te doen of hun hond zelfstandig uit te laten.

Voor hen is het een uitkomst dat iemand vanuit de wijk dit voor hen wil doen.

Ook voor de telefonisten van Buurthulp Aa-landen was het niet mogelijk om naar De Bolder te gaan,

omdat deze gesloten was. Daardoor kon u ons vanaf half maart niet meer telefonisch bereiken.

Wel was het nog steeds mogelijk ons via e-mail te bereiken.

Als de besluiten van de overheid over het coronavirus dit toestaan, dan willen wij na de

schoolvakantie weer naar De Bolder gaan, waar u ons op maandag- en woensdagmorgen van

10.00 - 11.30 uur telefonisch kunt bereiken met uw hulpvragen. Op maandag 17 augustus

hopen we weer telefonisch bereikbaar te zijn.

Hopelijk is het gevaar van het coronavirus dan zo klein geworden dat het mogelijk is dat

onze vrijwilligers weer hulp kunnen bieden aan mensen uit de wijk die dat nodig hebben.

We blijven ook nu bereikbaar via onze e-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurthulp Aa-landen

Sini’s Haiku

Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

17


CBS Het Stroomdal 50 jaar jong

In een wijk die ruim 50 jaar geleden tot ontplooiing kwam, is het voor diverse instellingen,

verenigingen en scholen vandaag de dag een feestelijke reden om de vlag uit te steken ter

ere van het 50-jarig bestaan. Zo ook voor CBS Het Stroomdal, basisschool aan de Botlek

in Aa-landen-zuid.

Feestmiddag

En zo wil het dat 28 februari de leerlingen en

onderwijzend personeel van Het Stroomdal

de deuren openden voor familieleden, wijkbewoners

en belangstellenden, om in een

feestmiddag van anderhalf uur de bezoekers

in hun enthousiasme over dit heuglijke feit

mee te nemen. Een middag met dans,

muziek, geschiedenis en diverse voorstellingen.

Een christelijke basisschool, onder de vlag van

de Vivente-groep, met een team dat zich inzet

voor alle kinderen en zich verbonden voelt met

verschillende doelgroepen en culturen; een

kleurrijke school met een mooie afspiegeling

van de haar omringende wijk Aa-landen.

Tentoonstelling en voorstellingen

Na het ‘officiële’ welkomstdeel, opgeleukt

met dans van de scholiertjes, werden de

bezoekers uitgenodigd om naar alle klaslokalen

uit te waaieren en de presentaties van de

kinderen te bekijken.

Esmée, in het kader van haar studie pedagogiek

met als opdracht het project ’50 jaar

Het Stroomdal’, had de kinderen en alle

betrokkenen tot een mooie, inzichtelijke

voorstelling geënthousiasmeerd.

Zo begon het 50 jaar geleden

Verleden en heden

In haar openingswoord memoreerde directeur

Marianne Westerman in het kort de ontwikkeling

van de school. Twee dagen na de oprichting

van de eveneens dit jaar jubilerende Wijkvereniging

Aa-landen opende op 22 februari

1970 de school haar deuren, toen nog als

basisschool De Delta. Kostprijs van de hele

school, omgerekend tegen de huidige valuta

e176.000,-. In 1996 fuseerde De Delta met

basisschool De Schaapskooi en sindsdien

prijkt op de gevel van het schoolgebouw

de naam Het Stroomdal.

Zo passeerden de bezoekers o.a. een

lokaal waar de groep op eigen manier aan

een stamboom had gewerkt en uitgebeeld; een

lokaal waar met eigengebakken (klei)poppen

een poppenkastshow werd gegeven; leerlingen

met maquettes met een door hen ontworpen en

gewenst schoolgebouw; en flaneerden er echte

Doutzen Kroesjes in de dop met eigengemaakte

kleding als volmaakte mannequins over een

door tafeltjes gevormde catwalk.

Met een collage van oud en recent fotomateriaal

van de school en haar omgeving en diverse

mediaberichten, samengesteld door wijk-en

Botlekbewoner Jan-Albert, werd aan de schoolmuren

een mooi inzicht gegeven in de ontwikkelingen

door de jaren heen.

18

Het nieuwe schoollied zingen


Esmee

Poppenkast

De in ieder klaslokaal voor de bezoekers uitgestalde

lekkere hapjes, met de oorsprong uit

diverse continentale kookboeken, gaven een

smakelijke kijk op het kleurrijke karakter van Het

Stroomdal.

Op de catwalk

Nu verder naar het volgende kroonjaar

Op de klanken van Pharell Williams ‘Happy’

werd er afscheid genomen van de bezoekers.

Op de melodie werd een mooie toepasselijke

afscheidstekst gemaakt die als schoollied nog

lang gezongen kan worden. Misschien wel tot

het volgende kroonjaar, waar de kans bestaat

dat de leerling van nu als onderwijzer van dan

voor de klas van Het Stroomdal staat.

Tekst: Martin Bos, Foto’s: Ank Pot,

redactie Aakwaa

Hoera

19


Bomen over bomen

De wijk Aa-landen is één van de meest groene wijken van Zwolle. Mooie groene

plantsoenen, ruime parken met hierin geweldige mooie bomen. Bomen die opvallen

door hun mooie bloemen, door hun blad, de bast of omdat ze zo ontzagwekkend groot zijn.

In onze wijk staan verscheidene soorten bomen, zowel bomen van de gemeente als ook

bij mensen thuis in de tuinen. Om nou eens te kijken wat voor soorten bomen er allemaal

in de wijk staan, wil ik ze graag soort voor soort aan jullie voorstellen. Hierbij laten we

verschillende dingen de revue passeren. Leuke wetenswaardigheden, het nut van de boom,

maar ook waarom sommige soorten bomen op bepaalde plaatsen niet of juist wel geplant

kunnen worden. En natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen over bomen, of misschien heeft

u zelf wel een boom in uw tuin staan waar ik over kan schrijven. Reacties en vragen kunnen

gestuurd worden naar freerkoldenburger@gmail.com

Foto 1

Robinia pseudoacacia

We trappen af met de Robinia pseudoacacia.

De Nederlandse naam is Valse (of schijn-)

Acacia. Veel mensen verwarren deze dan ook

met de gewone acacia, maar die komt in Nederland

niet in het wild voor omdat deze niet tegen vorst

kan. De Latijnse naam zegt het eigenlijk ook al:

pseudo acacia.

Ruwebast

Het is een boom die mede opvalt door zijn ruwe

bast. Deze ruwe bast is heel geschikt voor allerlei

insecten om in de kieren te schuilen. En doordat de

Robinia vaak al op jonge leeftijd holtes en spleten in

de stam heeft zitten, biedt het een thuis aan allerlei

soorten vleermuizen en spechten. Aan de jonge

takken kunnen gemene stekels zitten, dit is om de

boom te beschermen tegen vraatzuchtige beesten

die het nu wel laten om een hapje te nemen. (foto 1)

Als de boom op een goede plaats staat kan deze

wel 25 meter hoog worden. Echter hier in de stad en

de parken worden ze vaak niet hoger dan 15 meter.

Foto 2

20


Foto 3

Maar ook dan zijn het ontzettend mooie bomen die echt op kunnen

vallen. Je hebt verschillende soorten Robinia’s. De meest bekende is

die met groen blad. Er zijn echter ook soorten met geel blad zoals

hier naast op de foto. Vooral in combinatie met de rode kers ernaast

valt deze boom heel erg op. (foto 2)

Bloei

De Robinia kan erg mooi bloeien en ruikt dan ook heerlijk honingzoet.

Ook hierin zijn er weer variaties. Er is natuurlijk de witbloeiende, maar

er zijn ook Valse Acacia’s met crèmekleurige bloemen, roze bloemen

en zelfs met paarse bloemen. De bloemen zijn een heel belangrijke

bron van voedsel voor veel soorten bijen en andere insecten.

(foto’s 3 en 4)

Als de bomen zijn uitgebloeid komen er groen-bruine peulen aan

die overigens niet eetbaar zijn.

Wortels

De Robinia kan eigenlijk op heel veel verschillende soorten grond

staan. Zelfs op grond waar weinig voedsel in zit kan hij uit de voeten.

Het is een vlinderbloemige. Een eigenschap van deze familie is dat ze

in staat zijn om stikstof uit de lucht te halen en dit om te zetten zodat

ze het via de wortels weer op kunnen nemen. Wel opletten bij het

planten van een Robinia waar hij komt te staan. De wortels zullen

op zoek gaan naar voedsel als dit niet ruim voorradig is. Als dan

de wortels onder de bestrating komen zullen ze deze omhoog gaan

drukken.

En, zoals alle levende dingen, heeft ook een boom niet het eeuwige

leven. Maar het hout van de Valse Acacia is heel goed te gebruiken

voor onder andere speeltoestellen. Dit komt omdat er bijna geen

splinters vanaf komen. En zo krijgt de boom een mooi tweede leven.

Kortom, de Robinia pseudoacacia is een boom die erg belangrijk is

voor de ecologie in een stad. Het levert mooie schuilplaatsen voor

allerlei verschillende dieren en is, dankzij de bloemen, een belangrijke

voedselbron voor insecten en is ook nog eens prachtig om naar te

kijken. (foto 5)

Foto 4

Foto 5

(Foto’s zijn genomen in de Welle)

Tekst en foto’s: Freerk Oldenburger

21


Hondenlosloopterrein

In deze gekke tijden is het fijn om de dagelijkse sleur te doorbreken. Er zijn veel honden in onze mooie, groene, wijk.

Dus wat is er fijner dan de hond lekker te laten spelen en zwemmen. Dit gebeurt dagelijks op ons hondenlosloopveld

bijde Westerveldse Aa.

Soms rennen er wel 12 honden achter elkaar aan. Prachtig om te zien. Vaak blijven er ook mensen kijken die zelf geen

hond hebben. De honden duiken ook vaak het water in. Het is een feest voor hond en baas. Gemeente Zwolle wil nu

bekijken hoe het nog fijner en veiliger kan. Het fietspad naast het veld kan gevaarlijke situaties opleveren. Ook is het niet

duidelijk voor vissers dat dit een hondenlosloopterrein is. Hengelsportvereniging Zwolle gaat hiermee aan het werk.

De gemeente wil wel dat de hondenbezitters zich inzetten voor de eventuele aanpassingen van het veld. Samen kunnen

we het nog mooier maken.

Marleen de Putter

22

U kunt zich aanmelden voor informatie of een helpende hand bij:

Marleen de Putter, marleendeputter1@gmail.com


Nieuws over het project op

Wijkboerderij de Eemhoeve

Het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van Wijkboerderij de Eemhoeve is klaar

en goedgekeurd! Hoe gaan we verder? Er zijn twee werkgroepen die beide bestaan uit

vier wijkbewoners. Er is een groep die zich gaat bezighouden met ‘biodiversiteit’ en een groep

‘natuurlijk spelen’. Samen gaan we praktisch aan de slag met de invulling van het terrein.

Planning

Ons streven is om voor

1 augustus binnen het

budget te kiezen welke

onderdelen we dit jaar

gaan realiseren en

welke onderdelen op

het verlanglijstje komen.

Wat we al wel weten is dat

het terrein – dat nu aansluit

op het terras van de

Eemhoeve – straks

terugkomt aan de kant van

de ezels. Centraal op het

terrein dus!

Mocht je na het lezen van

dit verhaal enthousiast

geworden zijn en nog aan

willen sluiten bij één van

de werkgroepen, geef je

dan snel op via:

eemhoeve@travers.nl.

Namens alle leden van

het project

“Wat wil jij beleven op de

Eemhoeve”,

Monique Meijer

Coördinator van

Wijkboerderij de

Eemhoeve, Travers Welzijn

Dit project is mogelijk

gemaakt door subsidie

van: Provincie Overijssel,

Gemeente Zwolle,

Hervormd Weeshuis en

Travers Welzijn.

23


De Knobbelzwaan

In de Dobbevijver zijn na jaren weer zwanenkuikens geboren, reden om me eens te verdiepen

in de Knobbelzwaan. De Knobbelzwanen van tegenwoordig stammen

deels af van om dons gekweekte exemplaren en deels van wilde soortgenoten.

Dobberen op de Dobbe

Kenmerken

De Knobbelzwaan wordt zo’n 1.40 tot

1.60 m groot en heeft een spanwijdte

van maar liefst 2.00 tot 2.40 m!

Als een Knobbelzwaan vliegt hoor je een

kenmerkend fluitend geluid wat uniek is

voor deze soort.

Hij heeft een gewicht van 10 tot 12 kg

en behoort daarmee tot de zwaarste

vliegende dieren.

De lange hals telt maar liefst 26 halswervels,

het grootste aantal van alle

vogels. Een ander kenmerk is de

grote knobbel aan de basis van de

oranje snavel, waar de zwaan zijn

naam aan heeft te danken. Met name

bij de man is dit prominent aanwezig.

Voedsel

Hun voedsel bestaat voornamelijk uit

waterplanten en kleine waterdiertjes,

ze gondelen dat met hun lange nek

naar boven. Ook eten ze gras.

Tijdens koude winters kunt u knobbelzwanen

bijvoeren, maar houd de

hoeveelheid brood beperkt. Voer liever

doperwten, boerenkool of granen.

24

Vader, moeder en zes jongen


Allemaal meeliften

Vader met kenmerkende

knobbel op de snavel

Trouw

Een broedpaar blijft elkaar levenslang trouw, het is

bekend dat wanneer een van de partners overlijdt

het overgebleven exemplaar lang kan rouwen en

jarenlang alleen blijft.

Nageslacht

Een nest bestaat meestal uit 5 tot 7 eieren, het vrouwtje

broedt ze in ngeveer 36 dagen uit. Het mannetje

verdedigt de omgeving van het nest fel, vaak met veel

vertoon van dikke nek, opgezette vleugels en een

blazend geluid. De jongen worden in het begin regelmatig

op de rug gedragen. Zij blijven wel een jaar lang

bij de ouders. Ze worden verjaagd als ze een volwassen

verenkleed ontwikkelen en ze zijn pas na drie jaar

helemaal volwassen.

Onder moeders vleugels

Tekst en foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

25


Op een actieve manier werken aan

een betere houding en beweegpatroon

t

m

e

w

038 - 465 53 15

06 - 44 22 10 27

info@oefentherapieflorijn.nl

www.oefentherapieflorijn.nl

AA-lAnden

Dobbe 72a

8032 JX Zwolle

Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle

pagina 22

zaterdag 26 januari 2019 23:08:24

26


-

In de digitale Aakwaa van april plaatsten wij het door Remco Korteweg ingezonden artikel van

de ‘Groenlichtvoorspeller’. Dat was in een tijd dat de regering en de haar adviserende geleerden

van o.a. het RIVM ons dwingende en ingrijpende maatregelen oplegden. Alles gericht op het remmen

en stoppen van de verspreiding van het dodelijke coronavirus en bescherming van haar burgers.

Eén van de adviezen was, is en blijft regelmatig je handen wassen, zeker na aanraking van dingen

die anderen ook beroeren. Remco beschreef de voor fietsers onnodige druk op de knop bij het

passeren van verkeerslichten. Ondanks het feit dat de diverse strenge maatregelen inmiddels

wat versoepeld zijn, vinden wij het artikel en onderwerp van Remco nog steeds belangrijk genoeg

om het in deze Aakwaa te herhalen.

Redactie Aakwaa

Hoewel de groenlichtvoorspeller bijna altijd

aanfloept vlak nadat je over de lus gereden

bent, zijn er velen die toch nog even op het

knopje drukken op het paaltje aan de kant.

Sommige mensen willen blijkbaar het zekere

voor het onzekere nemen en drukken zelfs

een paar keer.

Oké, als mensen zich prettig voelen bij dat overbodig

drukken, soi, maar het wordt anders als

deze medeweggebruikers een oordeel hebben

over degene die deze meestal nutteloze

handeling achterwegen laat …

Groenlichtvoorspeller

Er is de laatste decennia van alles veranderd

in de fietswereld. Ook de fietsomgeving is

veranderd. Er kan bv. ‘contactloos’

gecommuniceerd worden met diverse

apparaten. Een manier van ‘contactloos’

communiceren met een apparaat, namelijk

met het fietsersverkeerslicht, is bij een

grote groep onbekend.

Ooit een automobilist zijn auto uit zien stappen

om op een knopje te drukken om groen licht

te krijgen? Nee, toch? Er zijn namelijk detectielussen

in het wegdek. En deze zitten ook op

het fietspad. De werking kun je daarvan zien,

doordat binnen enkele seconden de groenlichtvoorspeller

in werking treedt. Dat is die extra

lamp naast het stoplicht met kleine lampjes in

een rondje, die achter elkaar uit gaan tot groen

licht bereikt is. Soms zit hij op een laag paaltje

in het gele plastic rond de drukknop.

Als ik als eerste bij een fietsersverkeerslicht

ben en er komt iemand vlak achter mij aan,

die gezien heeft dat ik niet gedrukt heb (en deze

achterligger verzuimt heeft om de in werking

gezette groenlichtvoorspeller af te lezen),

wordt mij regelmatig licht verwijtend gevraagd:

“Heeft u wel gedrukt?”

Ik probeer dan op neutrale wijze uit te leggen,

dat dit niet hoeft, omdat er detectielussen zijn,

waar ik net overheen gereden heb en wijs op

de groenlichtvoorspeller. De meeste tweewielbestuurders

reageren niet. Sommige Aa-landers

reageren sportief: “Bedankt, weer wat geleerd”.

Soms wordt er nog bozer gekeken. En volgens

mij zeg ik het echt niet op een toon van

“Doe niet zo stom”. Tenslotte heeft ooit iemand

mij dit ook uitgelegd en was ik niet zo knap

om het zelf te ontdekken.

Maar, zal de lezer zich misschien afvragen,

waarom zit er een knopje als er toch een

detectielus is?

Wel, men verwachtte bij de introductie van de

lussen, dat er misschien ook gebruik gemaakt

zou worden van de fietsstrook door vervoermiddelen

die te weinig metaal bevatten om

een signaal te kunnen geven aan de lus,

bijvoorbeeld een plastic fiets of een skateboard.

Daarnaast werken die lussen soms niet

allemaal.

Remco Korteweg

27


AvondVierDaagse

Dit jaar ging de reguliere AvondVierDaagse niet door.

Dat was heel begrijpelijk, maar wel heel jammer.

Vooral voor de kinderen.

Op initiatief van Virtuele Vierdaagse hebben een paar

Aa-landers toch hun eigen wandelweek georganiseerd.

Met een groep jongens en meisjes, ouders en honden

uit de buurt (Aa-landen-noord) zijn ze vier avonden

(en sommige enthousiaste deelnemers zelfs vijf avonden)

op stap gegaan om een medaille te verdienen. Iedere

avond maakten ze een wandeling van vijf kilometer rond

en in onze prachtige wijk. Onderweg was er voor iedereen

limonade en een ijsje. Wat een feest was het toen er op de

laatste meters langs de weg fans stonden met bloemen

en felicitaties! Iedereen heeft genoten en vooral voor de

kinderen was het een groot feest.

Renate Verheule, redactie Aakwaa

28


Oplossingen en winnaars prijsvraag

en puzzel Jubileum Aakwaa

Op de Fotoprijsvraag en Filippine-Crypto uit de Jubileum Aakwaa ontvingen wij een

verheugend aantal ingezonden oplossingen van onze wijkbewoners. Wat betreft de

fotoprijsvraag lieten diverse inzenders hun oplossing vergezeld gaan van het bericht,

dat ze met plezier de nodige moeite hadden genomen om de kleine stukjes van een

foto in het grotere geheel op te sporen en zodoende hun woonwijk op een andere,

aangename manier beter hadden leren kennen.

Inmiddels zijn de prijswinnaars bekend en

worden hier getoond en zijn wij u de

oplossingen nog schuldig.

Dat hadden wij met de Fotoprijsvraag willen

doen door een droge opsomming van de feiten,

tot wij de inzending ontvingen van Ceylan (13),

Noa (9), Shaëll (9) en Kaya (10).

Deze Aa-landertjes zetten zichzelf bij de

oplossing op de kiek. De redactie waardeert

deze voorstelling zeer en gebruikt het

ingezonden materiaal om de Aa-landers

over de juiste oplossing te informeren.

(Zie collage op volgende twee pagina’s).

Als dank voor deze ludieke inzending ontving

het viertal een attentie en een eervolle

vermelding bij deze.

Uit de goede inzendingen werden de volgende

drie winnaars getrokken die een geschenkenbon

van e50,- ontvingen:

1. Jikke, Vera en Isa Bakker, Soerensebeek

2. Tineke den Hertog, Slingerbeek

3. Petra Henselmans, Anrijperdiep

Blij met de attentie

Oplossing Filippine -Crypto

1. BasisSchool

2. DierenWeide

3. AquArelleren

4. PuzZelvraag

5. RivIerenhof

6. WinkElcentrum

7. HutTendorp

8. RedActielid

9. InfoBalie

10. WijkveReniging

11. MeAndercollege

12. EemHoeve

13. ZwartewAterallee

14. JubileuMgids

In de verticale kolom (hier dikgedrukte rode

hoofdletters) lees je de juiste oplossing:

S.W.A. ZIET ABRAHAM

Uit de goede oplossingen is Gerrie Lapré,

Tilligterbeek de gelukkige winnaar geworden

van de geschenkenbon van e50,-

Redactie Aakwaa

29


30


31


32


Aa-weide nieuws

Open op zondagmiddag

Na de sluiting vanwege het Coronavirus gaat de Aa-weide heel voorzichtig weer open.

Dit zal eerst alleen op zondagmiddag zijn van 15.00 tot 16.30 uur. Omdat ook de Aa-weide

zich moet houden aan de richtlijnen van het RIVM zullen er aanpassingen zijn voor bezoekers.

Zodoende kunnen er niet meer dan plusminus 10 bezoekers tegelijk binnen zijn, zal er

desinfecterende gel bij de ingang gebruikt moeten worden en natuurlijk moet er 1,5 meter

afstand gehouden worden tot elkaar.

Om dit veilig te laten verlopen zullen er meerdere vrijwilligers aanwezig zijn om deze veiligheid

te waarborgen. Vanaf zondag 7 juni hopen de dieren weer lekker door jullie geknuffeld

te worden! Kom je ook?

Behandeling van kalkpoten

Verrassingsei

Zoals jullie misschien nog weten

kreeg onze oude eenzame kalkoen

Jos het afgelopen jaar een vriendinnetje

Josefien. Wij dachten dat

Jos alleen nog maar losse flodders

schoot, maar het tegendeel bleek

waar! Josefien had twee bevruchte

eieren gelegd en verborgen in het

riet. De kuikens waren al bijna zover

om uit het ei te kruipen toen we

het ontdekten.

De paardentandarts aan het werk

Hoewel we er voorstanders van zijn

om geen dieren te fokken, omdat er

al zoveel dieren zijn die op zoek zijn

naar een fijne plek, zijn we enorm blij

met deze verrassing. Uiteindelijk is er

maar 1 kuiken geboren, het andere

ei heeft het niet gered. Het is een

prachtig plaatje moeder en kuiken

op de weide te zien en vader Jos is

zo trots als een… kalkoen!

Kalkoenkuiken

Coronatijd

Ook in coronatijd ging de zorg voor

de dieren gewoon door, alleen dan

zonder bezoekers. Zo is er een

paardentandarts geweest voor Mozo

en Thiago. Ze hadden wat last bij het

eten en dit is nu verholpen door de

tandarts. Het zag er heftiger uit dan

dat de pony’s het hebben ervaren.

Ze leken er zelfs geen enkele moeite

mee te hebben dat er in hun mond

gewerkt werd! Wie had dat nou

gedacht, wij niet in ieder geval!

Spike het zwarte varken die al kaal

is vanwege verlies wintervacht, heeft

wat last van een schimmeltje op de

huid. Hiervoor krijgt ze de nodige

behandeling. Net als onze haan die

met de nodige inspanningen, door

dagelijks de poten in water te weken,

schubben afborstelen, zalven en

sprayen van de kalkpoten af probeert

te komen. Wat fijn dat vrijwilliger

Marieke zoveel van dieren weet!

Ook achter de schermen is er

gewerkt. De stal staat helemaal

fris in de groene verf en ook hebben

de varkens een heerlijk modderbad

gekregen! Sjieuwe en Laurens

bedankt!

Lege flessen actie

Wederom heeft de Aa-weide mee

mogen doen met de lege flessen

actie bij Albert Heijn en is er een

fantastisch bedrag van 286,30 euro

opgehaald! We willen iedereen die

gedoneerd heeft bedanken en

vrijwilliger Jan en AH ook!

Namens de Aa-weide:

Bianca Amptmeijer

Vrijwilliger worden?

We zijn nog steeds op zoek naar

iemand die het leuk vindt om af

en toe een klusje op de weide te

doen. Meestal is dit timmerwerk,

reparatie maar ook onderhoudswerk

zoals het schoonmaken

van de kippenren. Misschien ben

je tijdelijk thuis, gepensioneerd of

heb je gewoon wat tijd over en lijkt

het je leuk om buiten in de natuur

met dieren om je heen wat werk te

verrichten. We horen graag van jou!

Via facebook of door te bellen kun

je in contact komen met ons: Facebook:

Aa-weide Tel: 0619462797

Tot ziens op de weide!

33


d r u k k e r i j

34

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

80 auto’s op voorraad

In alle prijsklassen met KMen

onderhoudshistorie

Het alternatief voor de dealer

Autobedrijf

Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Eikenprocessierups

Je kunt ze weer zien en vooral voelen: de eikenprocessierups. Ze huizen in

grote groepen ineikenbomen. De rups heeft brandharen. Deze veroorzaken

jeuk, bultjes en oogklachten. Daarom kun je het beste met een grote boog

om eikenbomen lopen. Waar deze bomen staan, kun je vinden op de website

www.zwolle.nl/eikenprocessierups

Nestkastjes

De natuurlijke vijand van de eikenprocessierups is de koolmees. Daarom heeft de gemeente samen met inwoners

nestkastjes opgehangen. Meer koolmezen, is minder rupsen en dus minder jeuk! Staan er ook eikenbomen bij jou

in de buurt, hang dan een nestkastje in de tuin. Maar doe dat niet in de eikenboom zelf, want voor je het weet

nemen de rupsen ook het nestkastje in beslag.

Wegzuigen

Op druk bezochte plekken zoals speelplekken, recreatieplassen en drukke fiets- en wandelroutes gaat een

bestrijdingsploeg de rupsen en de nesten wegzuigen. Kijk op de website welke plekken dat zijn. Staat de boom er

niet bij, dan kun je een melding doen op www.zwolle.nl/melding of bellen naar 14038.

Buurtinitiatief beeldkenmerk paaltje en plaatje

Veel buurtbewoners hebben gezamenlijk een buurtinitiatief

opgezet zoals bijvoorbeeld het adopteren

van een stuk openbaar groen of speelpleintje of iets

anders zoals een insectenhotel. Dit was niet duidelijk

te herkennen. Door het plaatsen van een beeldkenmerk

paaltje of plaatje wordt duidelijk gemaakt dat dit

een buurtinitiatief is. Een buurtinitiatief houdt in dat

het bedacht en opgezet is

door buurtbewoners en dat

zij deze zelf onderhouden.

Zoals bij de Ruurlosebeek

waar drie kleine tuintjes

worden onderhouden. En het

insectenhotel aan de Zwin.

Heeft u ook een idee voor

uw buurt, kijk dan op https://

www.zwolle.nl/stappenplan-bewonersinitiatief

voor

meer informatie.

Jouw straat een kinderstraat? Dat kan!

Buitenspelen is het hele jaar door goed voor kinderen. En nu het vaak mooi weer is en we zo

veel mogelijk thuisblijven is buitenspelen extra leuk. Wist je dat je extra speelruimte kunt krijgen

door van jouw straat een Kinderstraat te maken? Helemaal fijn in de zomervakantie!

Hoe het werkt?

Bewoners sluiten een dag (of in de zomervakantie een paar dagen) de straat af met borden,

afsluitlinten en/of doeken. De straat is dan afgesloten voor verkeer en kinderen kunnen zo

veilig op straat spelen. Een mooi moment om er een gezellige straat(speel)dag van

te maken voor alle bewoners. Wel op anderhalve meter afstand.

Spelregels

Kijk voor de spelregels op www.zwolle.nl/kinderstraat. Wil je graag een Kinderstraat organiseren of heb je

nog vragen bel dan met het Wijkservicepunt Noord, (038) 498 26 82.

35


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


37


Wijkblad Aakwaa uitgave juni/juli 2020 51 e jaargang, nummer 2

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: ma t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

en Gerrit Veenstra

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Augustus 19-08-2020 31-07-2020

September 16-09-2020 28-08-2020

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Henri v.d. Hoeve

T. 06 558 208 87 en Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: henri.van.de.hoeve@politie.nl

nienke.leij@politie.nl / wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

38


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Medische pedicure

Pedicure voor reumatische en

diabetische voet

Gezichtsbehandelingen

Epileren, harsen, verven

Huidproblemen?

Wij helpen u graag!

BEL VOOR EEN AFSPRAAK

LID VAN

ProVoet

038-454-30-40

P r a k t i j k A a - l a n d e n - M e p p e l e r d i e p 2 9 - 8 0 3 2 T B Z w o l l e

M e e r i n f o ? B e l n a a r 0 3 8 - 4 5 4 - 3 0 - 4 0

39


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!