30.06.2020 Views

Wedstrijdprogramma 1969-06-08_Unitas-EBOH

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

unnns TIIIIIS<br />

Uitgave: Jeugdcommissie <strong>Unitas</strong>. NB 53<br />

Redactioneel in samenwerking met het '“ > '<br />

Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken<br />

Opbrengst ten bate van het jeugdwerk.<br />

Met kans op gratis surprise<br />

De Jeugdcommissie van <strong>Unitas</strong>, die 13 junioren- en 7<br />

pupillenelftallen onder haar berusting heeft, heet U van<br />

harte welkom op het <strong>Unitas</strong>sportcompl-ex ,,Mo|envliet".<br />

Wij hopen, dat de elftallen van <strong>Unitas</strong> en E.B.O.H. U<br />

een goede en sportieve wedstrijd voorschotelen, waarover<br />

U na afloop zult kunnen zeggen, dat beide ploegen te<br />

goed voetbal spelen om degradatie te verdienen.<br />

Wij hopen eveneens — wie zal ons dat kwalijkt nemen —<br />

dat <strong>Unitas</strong>’ trainer Castemiller, die aan zijn laatste zware<br />

Ioodjes bij de Gorkumse vereniging bezig is, er in zal<br />

slagen zijn jongens tot grote daden te inspireren, zodat<br />

hij straks, na deze sliopende nacompetitie, het bewind<br />

over een gezonde sterke eerste klasser kan overdragen<br />

aan zijn opvolger, de Heer Scheurwater, wiens conterfeitsel<br />

wij hierbij afdrukken.<br />

Hoe is het mogelijk dat <strong>Unitas</strong> het bijna afgelopen seizoen in een dergelijke positie<br />

is gekomen, dat zij op de tweede zondag in juni <strong>1969</strong> nog alles moet geven om de<br />

plaats in de eerste klas te behouden. Direkt kan hieraan de vraag gesteld worden<br />

is het nodig geweest, dat de roodbroeken bij die clubs moesten behoren om het<br />

degradatiespook te ontlopen. Wat is de oorzaak van het falen van de Gorkumers<br />

in dit seizoen? Wat begon <strong>Unitas</strong> tegen Olympia op de openingsdag toch uitstekend,<br />

het werd een 3—O zege. Maar de ontmoeting tegen Papendrecht op eigen<br />

terrein gaf een geheel ander beeld, Dit is het dramatische keerpunt voor de club<br />

van Arie Roza geworden. <strong>Unitas</strong> scoorde 2—1 en het doelpunt werd goedgekeurd<br />

maar op advies van de grensrechter werd het geannuleerd. Deze tegenslag kon<br />

<strong>Unitas</strong> niet verwerken en zowaar werd het in de laatste minuut door Versteeg nog<br />

2—1 voor Papendrecht. Het is nadien bergafwaarts met <strong>Unitas</strong> gegaan. Men bleef<br />

hopen, maar ook met dezelfde onproduktieve spelers doorgaan, terwijl men van<br />

tevoren wist dat het niet zou lopen. Men durfde geen initiatief te nemen, het publiek<br />

ergerde zich er aan. Wedstrijden als tegen Neptunus, UVS en Overmaas behoefden<br />

op eigen terrein niet verloren te gaan. De uitwedstrijden werden niet groter dan<br />

met een doelpunt verschil verloren. We vergeten nu maar de fouten die er zijn<br />

gemaakt, we zetten er een dikke streep onder. Thans moet het oog gericht zijn op<br />

de ontmoeting die nu over enige minuten wacht. Van <strong>EBOH</strong> moet er worden gewonnen,<br />

het mag ook nog gelijk spei worden. Dit is ook voldoende.<br />

De supporters moeten zich in deze belangrijke wedstrijd doen gel-den, al zagen we<br />

gaarne dat dit op sportieve wijze geschiedt. Geeft de spelers die steun die onontbeerlijk<br />

is. <strong>Unitas</strong> mag de plaats in de eerste klas niet verliezen. ,,Hup <strong>Unitas</strong>"<br />

moet veelvuldig klinken. Moedigt de spelers aan, zoals dit reeds in de loop der<br />

jaren veelvuldig is geschied.<br />

<strong>Unitas</strong> zet het beste beentje voor, geef de strijd niet op alvorens het laatste<br />

fluitsignaal heeft geklonken.<br />

N I E ll W S B L A D<br />

voor Gorinchem en Omstreken<br />

voor uitvoerige sportberichtgeving in stad en streek


‘$’E'L-MUR’/A<br />

de modernste Philips speciaalzaak<br />

Gasthuisstraat 1<br />

telefoon 01830-2943<br />

\¢_,VAIV<br />

Westwagenstraat 57 Q YItelefoon<br />

01830-2407<br />

aT:2<br />

1- r5<br />

_<br />

Soec|aalzaak voor<br />

. O Q<br />

zomzlnun<br />

grammofoonplaten en muzuekcassettes Q T EuN<br />

W<br />

O9/NC‘! ‘k leverancier va<br />

Ammo<br />

LUXQ-en Huishoudelijke en<br />

Kunstnijverheidsartikelen bij<br />

UNITAS<br />

V. .<br />

STAI‘<br />

VA<br />

vertegenwoord|gd door<br />

BEN P001‘ BUSINK LAUREY<br />

Schoutstraat 37-as - Tel. 5155<br />

Alle Electrische Huish. apparaten<br />

V- d- 3'—U'5<br />

VAN PELT HOOGMOE<br />

SN<br />

A"'“°<br />

5<br />

E.B.O.H. ,<br />

VAN WIIK llro isieri'<br />

g I ALLES OP FOT0- EN<br />

HOOGSTRAAT 18<br />

FILMGEBIED HEEFT<br />

foto MIIILWIIK film<br />

Het juiste adres voor: LANGENDUK 52<br />

Elastieken kousen<br />

Kniestukken<br />

Enkemukken<br />

Massage middelen<br />

GORWCHEM<br />

Pasfoto’s in één dag klaar<br />

I‘<br />

Koopt niet blindelings<br />

maar koopt uw RIJWIEL Fa. L. & Znbij<br />

een vertrouwd adres<br />

M. A. BIZOT<br />

Rijwielen - Brometsen<br />

Kon.<br />

Wilhelminal aan 35<br />

Tel. 3985, Gorinchem<br />

Gorinchem


dan is het tijd om<br />

, maatregelen te nemen voor i B 0 W I<br />

W|NTERT|]D V00!‘ FUTU<br />

U ANDEI. N.\I. en FILM<br />

gezellige warmte *<br />

‘°‘ SW, KRQQN IILLES van IIIOIIRIK<br />

B‘ POOT VALK Langendijk 7<br />

E LANG VAN KOOTEN I<br />

v.d.ELST "°°'a “W<br />

SCHENK KRUL ROOKARTIKELEN<br />

D<br />

Kom aan <strong>Unitas</strong>sertjes<br />

trap de bal goed raak<br />

en geef je schoenen bij<br />

WIM BRONKHORST<br />

H()()(;EN])]JK<br />

De bloemist met een<br />

eigen SH“<br />

Ook bruidsboeketten<br />

Tafeh/ersiering<br />

bij Bloemsierkunst<br />

d k Twijnderstraat 13, Gorinchem<br />

'" "’ maa Tel. 01830-5609<br />

Voor vers brood en<br />

fijn gebak naar<br />

de Warme Bakker<br />

ADIDAS<br />

QUICK<br />

OURS<br />

PATRICK<br />

BAKKER:/]iinn5f=\PHK<br />

voetbalschoenen<br />

MHWERS-WT<br />

Tel. 2993, Gorinchem La"9°"°‘““ 7375<br />

Gorinchem


granen | 1<br />

mmder Veel succes . .<br />

kunstmest<br />

bestrijdingsmiddelen<br />

turfstrooisel<br />

I<br />

drogisterij - parfumerie<br />

Appeldijk 5_7I Gorkum | Twijnderstraat 19<br />

Te|_ 2393 Gorinchem, Tel. 43<strong>06</strong><br />

de beste I Voor SC_HOENEN of<br />

een moone TAS naar<br />

raamvent|la.tor<br />

L 0 0 N E N<br />

elé ;3;L;Fy f<br />

I<br />

i<br />

Uweet het,ookvoor<br />

schoenreparatie een oud<br />

en vertrouwd adres.<br />

Kon. Wilhelminalaan 40<br />

Gorcum, telefoon 3798<br />

"-===-z-;: -1=r- -I======;¢;:~:¢--:-s:r====:r:=:2=-'-. . .<br />

Q redenen om met Uw was naar de<br />

7 ______; salon<br />

ventilator-en<br />

Geen tijd .... .. geen ruimte .... .. te<br />

hard water.... .. zun slechts enkele<br />

VANA|:59i daarvoor speciaal ingerichte was-<br />

,,$PEE|| WASH”<br />

één mi//'0en in gebruik! te gaan. Het resultaat: meer tijd<br />

voor Uzelf; meer ruimte; door gebruik<br />

van onthard water een schonere<br />

en zachtere was<br />

verlandel Twijnderstr. 9a, tel. .(01830)-3671<br />

J. Noorduijn en Zoon n.v.<br />

150 /aar<br />

uitgeverij en drukkerij

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!