30.06.2020 Views

Wedstrijdprogramma 1973-01-21_Unitas-RVC

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

‘<strong>Unitas</strong>-thuis<br />

<strong>Wedstrijdprogramma</strong> verzorgd door<br />

de Spelersraad van <strong>Unitas</strong> 1<br />

M<br />

S<br />

Q


éQ<br />

5%}<br />

s‘r“g<br />

Iegiro<br />

Aanleg,<br />

Leveng,<br />

Onderhoud van:<br />

Sportveld<br />

verlichting<br />

Documentatie op aanvraag<br />

Strago Electro N.V.<br />

Postbus 10<br />

Gorinchem<br />

Telefoon <strong>01</strong>830-24955


Hedenmiddag start <strong>Unitas</strong> met het inhalen van een<br />

van de twee achterstallige wedstrijden. De tegenstander<br />

is vanmiddag het welbekende R.V.C. nit<br />

Rijswijk.<br />

Na een zwakke start, heeft deze Rijswijkse ploeg<br />

zich de laatste weken zodanig hersteld, dat zij<br />

weer volop meedoet om zich bij de eerste zeven<br />

te plaatsen. Het is vanmiddag zelfs mogelijk,<br />

dat indien R.V.C;xwin£5 zij op het zelfde puntentotaal<br />

komt als is nEhers zes en zeven, n.l.<br />

Papendrecht en Xerxes. Of R.V.C. het risico zal<br />

nemen om in deze uitwedstrijd en in deze fase van<br />

;;;Hdb.oompetitie1op de volle winst te gaan spelen,<br />

zullen we vanmiddag het anbwoord krijgen.<br />

v<br />

Eepagaqere vraag hierbij is natuurlijk, hoe<br />

<strong>Unitas</strong> de<br />

ongelukkige nederlaag tegen Gouda<br />

heeft verwerkt. Mijn inziens zullen zij uit de<br />

in te halen e@srijden<br />

toch moeten trachten<br />

punten te verzamelen om zich bij de eerste<br />

zeven te handhaven en Voorlopig niet verder<br />

"'a'e1rte‘rop::raken:"*t§ij"de koploperse<br />

Of het huidige <strong>Unitas</strong>elftal, dat door de<br />

vele<br />

blessures nu juist met veel jonge spelers de<br />

Hoofdklasse tnaght.te bereiken, opgewassen is<br />

tegen de gerohfineerde mannen ( zoals v.dn Burg<br />

en van Dullemen) van trainer Karel Jansen zullen<br />

wij am kwart over vier weten. Wij wensen dit<br />

_<strong>Unitas</strong> in ieder geval veel succes.<br />

Supporter.<br />

\\<br />

I<br />

T. KOSTER<br />

Makelaar en beédigd taxateur<br />

Alle verzekeringen, hypotheken, financieringen<br />

Lmdekkersnaat 1 -— Gonnchenw —— TeL <strong>01</strong>830-23808


A<br />

V1 _<br />

' '<br />

»><br />

P15<br />

.1 - ,_<br />

J - \<br />

LAN:C;ENl:3i~JK :17» ‘_ .TELEFLQONi,<strong>01</strong>?8§§0- 31315<br />

" N|et alleen §p6rt|u| |edeFéen mé “ ‘ “PMS - I ‘ ~<br />

;‘;;5‘:


LANEEIIUK<br />

1e|_<br />

kaen p@@E<br />

EB<br />

byoutiek kunstnijverheid luxe huishoudelijk posters<br />

piazza center 37-39 gorinchem telefoon <strong>01</strong>830-25155<br />

-LlNG<br />

at ruwm aka:<br />

5 '5 , .3 , .5<br />

" ”“‘"‘°" $'**="°‘" " -3<br />

5<br />

koord<br />

Prixgssen<br />

51.5: annmcum»<br />

m-?a1aao~a1s4a<br />

il<br />

V311; Voor al uw'ro0kartikelen - tabalk*isigaren<br />

- sigqrgtien - pijpen,;e_nz.<br />

'1‘,T, Boer enz. natuur_|_ijAk naar het bekénde<br />

Grensrechters: adres: "Ii ' *1<br />

P.J. Meeder _' -» .1.-_;<br />

,, ~<br />

J||||s~v;an2<br />

Mqgrik<br />

urn iv.d. Berg" Langendijk 7__ 2 tel. 30755<br />

Q 5<br />

~BQlma'nv ’ KL'AROEN"’=~~<br />

5 5 1<br />

xisk: . '1 _- ,= -v ;<br />

swijk . ~<br />

__ ‘<br />

5 '<br />

café<br />

voor albw drahk:e:‘ng°: '<br />

M R$}§.w||h¢|m|m|nn 56 14.22279<br />

.<br />

’t gvpinnvmivl<br />

dmken restaurant °‘"° 1648<br />

e koffie niet ! ! bqf<br />

I<br />

A<br />

gOl'mChern<br />

31957


Café Restaurant<br />

5' Voor gezelligheid — voor lekkere hapjes — maar vooral<br />

voor geheel verzorgde bruiloften, zonder zaalhuur en met<br />

goedkope consumpties.<br />

.. F Kerkeind 32 - ARKEL - Tel. <strong>01</strong>830-22319<br />

$1 ,,DE GROENE BOOM<br />

, Y. §_:;za;=§s;<br />

71<br />

- (5 ~ ‘ ‘§_'.;§<br />

~<br />

' ' ’ -. Eig.: P. v. Hoorne<br />

STAND 19 KLASSE B PROGRAMMA VOOR VANDAAG ;<br />

H-D-V-S» 16-22 <strong>Unitas</strong> - R.v.c.<br />

U.v-‘Se ¥5L';'.‘.i- 715‘ 155“<br />

Gouda 16"18 s '4": 1 5'1;--"=<br />

<strong>Unitas</strong> 11+-1?<br />

voUuCn 16_16 ' 1<br />

Papendrecht 16-15 :<br />

Xerxes 16-15 '<br />

l<br />

Zwijndrecht 16-11+<br />

-VOLGEND PROGRAMMA<br />

' ‘ ' ' "<br />

c.v.v., 15-13 Z\'Iijn¢1_1jf¢__f=_{1t - U.V.S-<br />

R.V.C. 15-13 H-D-v.s;‘ '-' <strong>Unitas</strong><br />

D.R.L. 16-13 G°“da - V-U~§wi?m<br />

Roodenburg 16--13 C'v 'V~ L-“QB-V -Q3<br />

D »R .L . - Papendrecht<br />

Roodenburg - Xerxes<br />

.*'g§.-.<br />

WIM SCHOUTEN<br />

w'.*1"§.'§i'§E'.ZEE%§E£T!<br />

Q<br />

. Schoenmakerij<br />

Nu voor eerste klas rund-,<br />

varkens- en paardevlees<br />

Mme-nstraat <strong>21</strong> — W. van Arkellaan 29 Kamemelksteeg _ H°‘?k Hoogstraat<br />

GORINCHEM<br />

G°'"‘°he'“


TANKS<br />

SlLO’S<br />

TANK- en APPARATFNFABRIEK<br />

A. J. DIJKSMAN b.v.<br />

Bel<br />

LEIDINGWERKEN<br />

<strong>01</strong>830-3<strong>01</strong>55<br />

voor een v'Iotte levering<br />

* haardolie<br />

1 huisbrandolie<br />

Teunis van Andel b.v.<br />

Gorinchem<br />

Automatlsche bevoorrading<br />

Geen risiko - altijd volop warmte<br />

, QC CC<br />

Prins S.'I]I9|'.I]-<br />

wiinhandel<br />

,,’I Oude<br />

Val”<br />

MAR. SPRONKLAAN 45<br />

GORINCHEM<br />

TELEFOON <strong>01</strong>830-23481<br />

KONSTRUKTIES<br />

Ac1m:n|str.ane- en assurantlekantoor<br />

N. G. van ZUIDAM<br />

Eind 20 - Gorinchem —<br />

te|.3'l362<br />

Sportvrienden<br />

in de Haarwijk<br />

Uw speciaalzaak voor<br />

Groenten, Fruit, Delicat_essen<br />

en Pnmeurs<br />

D. J. PRINS<br />

I<br />

Mar. Spronklaan 65 Te|.22083<br />

H<br />

~*-1<br />

N<br />

é<br />

,\<br />

J


fnogizn? bel Vgiern kapsel<br />

31046 kapper Walraven<br />

t<br />

Dames- en Herenkapsalon<br />

Knlppen op nfspraak<br />

E Mar. Spronklaan 63 Tel 22063<br />

waltheer<br />

. ‘. .';L'. 91 ' ><br />

til". h.g.g- Westwagenstraat 47<br />

westwagenstraat B1 23574<br />

ri h — Tel. 31452<br />

°° "° °"‘<br />

dat is wat u nodig hebt<br />

bij aankoop van sportartikelen. Wij geven u dat<br />

beslist, want het is ons vak.<br />

Denkt u<br />

ook aan uw verenigingskorting?<br />

ENELUX-<br />

Gorimhem Longendiik 86 - Tel. 3<strong>01</strong>85<br />

-l<br />

G11 Offsetdruk ,,het klokhuls goririchem

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!