2020-2_Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk_Boekje 2_Special_WEB

stichtingmeo1

Wijkverenigingsboekje

Jaargang 40 | Juli 2020 | Nummer 2

“Een

speciale

editie”

40 40

40

Vroeger

> 14

Playbackshow & toneel

Lees alles over een activiteit die

vroeger werd aangeboden.

“Een persoonlijk

verhaal met

Martin Eisinga”

> 15

Optreden tegenwoordig

Optreden kan nog steeds.

Wel een beetje anders.

Nu

> 16

Snuffelen altijd populair

Rommelmarkten worden al

heel veel jaar georganiseerd.

40 40

40

> 17

Een transformatie

Veel veranderingen, maar nog

net zo gezellig

40 jaar

Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk

wijkstadsdennen.nl

info@wijkstadsdennen.nl

2020

“Om nooit

meer te vergeten”

wvstadsdennen


Tip!

Kopij inleveren

kan tot

uiterlijk

15 september

2020

2

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

INLEIDING

VAN DE REDACTIE

Op deze plaats een ander stukje dan normaal.

In maart kwam het moment dat de regering

besloot dat alle activiteiten moesten stoppen

i.v.m. Corona.

In de 20 jaar dat redactielid Theo zich inzet

voor deze fantastische wijkvereniging heeft hij

dit nog nooit meegemaakt.

“Het is een vreemde tijd geweest.

Geen afspraken, geen activiteiten en geen

vergaderingen meer”, aldus Theo.

Zelfs de zomerse activiteiten

“buitenrommelmarkt” en “Camping ‘FF Weg”

zijn afgelast.

Gelukkig is Theo deze tijd doorgekomen.

De mensen op straat geven aan dat zij graag

weer ergens aan willen deelnemen. De bingo’s

en de rommelmarkten worden vooral gemist.

Het is moeilijk om te horen dat de sociale

contacten gemist worden tijdens al onze

activiteiten. Tegelijkertijd fijn om te horen dat

ons “werk” in de goede smaak valt.

Mensen bij elkaar brengen, gezelligheid

brengen en contacten leggen en heel veel

plezier geven is waar de wijkvereniging zich

graag voor inzet.

Diverse gesprekken met MFZ De Kiekmure

hebben plaats gevonden. Samen bespraken we

de mogelijkheden om activiteiten op korte

termijn te organiseren en hoe de activiteiten

vanaf september weer opgestart kunnen worden.

Corona activiteiten

Bij goed nieuws van de overheid wordt het weer

mogelijk om activiteiten te organiseren

op 1 1/2 meter afstand (en voor maximaal 100

personen).

Het bestuur van de Wijkvereniging Stadsdennen

& Frankrijk heeft dan ook besloten om in de

maanden juli en augustus een aantal

activiteiten te organiseren. Waar wij op veilige

afstand en onder een aantal voorwaarden met

elkaar kunnen genieten.

Dank aan Corona Bingo, Zing Corona

Harderwijk uit en Samen eten tegen Corona.

In deze speciale uitgave lees je alle informatie.

Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat

iedereen zich dient op te geven om de activiteit

te kunnen bezoeken.

Zonder reservering mag je een activiteit niet

bezoeken.

Het nieuwe activiteitenseizoen

Voor seizoen 2020-2021 zal er in augustus een

“nieuw” activiteitenboekje in de bus vallen.

Er is goed nieuws. Vanaf 1 september gaan de

activiteiten en cursussen weer van start.

Hoe? Dat is even afwachten. De overheid zal

zich dan eerst moeten uitspreken.

Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. MFZ

De Kiekmure heeft aangegeven dat dat

activiteiten of cursussen verplaatst worden naar

een andere ruimte wanneer de huidige zaal

geen voldoende ruimte geeft om op een veilige

afstand van elkaar te genieten.

Denk bijvoorbeeld aan onze kaartspellen.

Er kunnen met de huidige regels geen vier

personen aan een tafel zitten.

Algemene ledenvergadering 2020

Er is een nieuwe datum geprikt.

Na afloop is er de mogelijkheid om bingo te

spelen.

Feestelijk jaar

2020 is een bijzonder jaar voor de

Wijkvereniging. Op 13 september bestaat de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk 40 jaar.

Het bestuur is hier erg trots op!

Zonder alle vrijwilligers en hulp was dit nooit

mogelijk geweest.

40 jaar Wijkvereniging vraagt om een feestje.

De komende drie “Wijkverenigingsboekjes”

worden daarom een speciale uitgave met een

andere lay-out en hele andere onderwerpen.

Kopij inleveren?

Het is mogelijk om tekst of foto’s aan te leveren

voor een nieuwe editie.

Stuur kopij uiterlijk 15 september in.

Theo Goosen


INHOUD

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

• 4 & 5 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

• 6 Een speciaal bericht voor leden

• 7

• 8

• 9

• 10

Het is feest | 40 jaar Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Corona Bingo

Zing Corona Harderwijk uit | Een speciale karaoke

Samen Eten

Voor je agenda

• 11

• 12

• 13

• 14

• 15

• 16

• 17

• 18

• 19

Een Persoonlijk Verhaal | Martin Eisinga

Yes! We bestaan 40 jaar!

EEN TERUGBLIK | 30 Jaar, eerst maar even dat

VROEGER | Playbackshow & toneel

NU | Optreden tegenwoordig

VROEGER | Snuffelen altijd populair

NU | Een transformatie

EVEN WETEN | Een bijzondere ervaring

EVEN WETEN | Een beetje kunst

EVEN WETEN | Een bijzondere camping

EVEN WETEN | Plezier voor jong en oud

EVEN WETEN | Koken, maar dan met inhoud

40 40

40

“KARAOKE”

> 9

3


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

ALGEMENE LEDENVERGADERING

EEN UITNODIGING

Natuurlijk had je eigenlijk allang een terugkoppeling moeten krijgen van het bestuur over het

jaar 2019. Door COVID-19 moest het bestuur noodgedwongen de Algemene Ledenvergadering

uitstellen. Gelukkig zijn alle leden van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk welkom op 23

september 2020 om 19:30 uur in MFZ De Kiekmure

Door een aantal maatregelen is het wel noodzakelijk om je van te voren op te geven voor de

vergadering via onze website. Wanneer dit problemen geeft kan er ook telefonisch gereserveerd

worden. Wij vullen de gegevens voor het toegangsbewijs graag voor je in. Het is dus niet

noodzakelijk om een computer of tablet te hebben.

Gewoon even bellen en het bestuur van de Wijkvereniging helpt je graag verder.

Bellen kan naar 06 14 40 37 45. Het bestuur kan niet wachten om je tijdens de

Algemene Ledenvergadering te ontmoeten.

Een uitnodiging!

Sinds 2019 is het mogelijk om met het bestuur

van de Wijkvereniging mee te lopen.

Je neemt dan deel aan de

bestuursvergaderingen zonder stemrecht en

gaat mee naar

geselecteerde activiteiten. Door mee te lopen

binnen het bestuur heb je de mogelijkheid om

te proeven

aan het bestuur en de taken die daarbij horen.

Het bestuur denkt dat het hierdoor

aantrekkelijker kan zijn om een

bestuursfunctie te overwegen binnen onze

mooie en fijne Wijkvereniging.

Vacature binnen het bestuur

Jij kan ons helpen binnen het bestuur. Om de

slagkracht van ons bestuur en de

besluitvorming te bevorderen

nodigen we je van harte uit om te solliciteren en

ons bestuur te versterken.

Solliciteren doe je via ons Secretariaat. Door de

statuten en het huishoudelijk reglement is het

alleen mogelijk om tijdige schriftelijke

verzoeken in behandeling te nemen.

“BEN JIJ ONS NIEUWE

BESTUURSLID?”

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

Geef je op!

Inkijkexemplaren

Bij binnenkomst liggen er een drietal

inkijkexemplaren. Alle documenten die tijdens

de vergadering besproken worden kan je hierin

vinden. Als je hier gebruik van wil maken, kom

dan tijdig.

Het inkijkexemplaar is af te halen bij de

bestuurstafel. Na invullen van de lijst mag je het

exemplaar inzien.

Voordat de Algemene Ledenvergadering wordt

geopend dienen de inkijkexemplaren ingeleverd

te worden bij de Secretaris.

Bingo

Na afloop van de vergadering spelen we nog

drie rondjes bingo, onder het genot van een

drankje. Ieder lid is van harte welkom.

De meeste leden verheugen zich natuurlijk op

deze korte bingo. Wij hopen je te verwelkomen

tijdens onze Algemene Ledenvergadering.

TOT WOENSDAG 23 SEPTEMBER

2020 OM 19:30 UUR.

Gegevens

Secretaris

Mobiel

Billy Goosen 06 19 00 30 13

Mail

secretaris@wijkstadsdennen.nl

40 40

40

4


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geacht lid,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering:

Datum : Woensdag 23 september 2020.

Tijd

: 19:30 uur.

Locatie : Multifunctioneel Zalencentrum De Kiekmure.

Genodigden : leden van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.

Opgemaakt : B.T. Goosen (Secretaris).

Agenda Algemene Ledenvergadering Woensdag 23 september 2020

Nr.

Punt

1. Opening en welkom heten.

2. Vaststellen agenda.

3. Mededelingen voorzitter.

3A. 40 jaar Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

4. Inkomende stukken.

5. Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 10 april 2019.

6. Jaarverslag bestuur 2019.

Bestaande uit:

• Algemeen verslag bestuurszaken;

• Verslag cursussen, activiteiten en evenementen.

7. Verslag kascontrolecommissie.

Bestaande uit:

• Mevrouw S. Koppies (1ste lid) en zal aftreden.

• Mevrouw A. Hartman (2de lid), en wordt wellicht benoemd tot 1ste lid.

8B. Samenstellen kascontrolecommissie.

• Mevrouw A. Hartman zal gevraagd worden om als 1ste lid toe te treden tot de kas

controlecommissie.

• Er zal een nieuw lid toegevoegd worden aan de kascontrolecommissie.

• De heer G. Noorderijk is reserve-lid.

8. Behandeling financieel verslag 2019.

9. Bestuursverkiezing

De heer B.T. Goosen (Secretaris)

Stelt zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar.

Het bestuur adviseert om de heer B.T. Goosen te herkiezen.

10. Rondvraag en sluiting.

Opgemaakt te Harderwijk, 26 juni 2020,

Secretaris,

B.T. Goosen

wvstadsdennen wvstadsdennen

5


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

EEN SPECIAAL BERICHT

Voor leden

De penningmeester heeft ook een vreemde tijd

achter de rug. Hiet is misschien wel de meest

rustigste periode geweest in jaren.

Een penningmeester is normaal gesproken

dagelijks bezig met het verwerken van alles dat

binnenkomt.

De penningmeester van de Wijkvereniging

verlangt terug naar de tijd voor Corona.

“Ik zet mij graag in voor de Wijkvereniging”,

aldus Theo. Alle verhalen op straat raken de

penningmeester dan ook. Het is niet niks om

wekelijks te horen hoe de activiteiten van de

Wijkvereniging gemist worden.

Vergeet niet om de contributie te betalen

Helaas zijn er nog steeds leden die de contributie

niet hebben voldaan.

In maart zijn de herinneringen al verzonden

voor de contributie over het jaar 2020, nadat

betaling uitbleef van de eerste factuur.

Het is voor de penningmeester weer tijd om de

balans op te maken en een nieuwe herinnering

te sturen per post. Het is dan zaak om deze

factuur echt te betalen.

Vragen over een betaling

Voor vragen over financiële zaken kan je altijd

terecht bij de penningmeester.

Dit kan door te bellen of te mailen. Liever via de

website? Vul dan gewoon het contactformulier

in.

Een laatste tip. Wanneer je (tijdelijk) wil stoppen

met een bepaalde activiteit, staat dit niet gelijk

aan het “opzeggen van het lidmaatschap”.

Dit is een groot verschil.

Penningmeester

Theo Goosen

(Tijdelijk) stoppen met een

activiteit is “iets” anders dan

het lidmaatschap opzeggen.

Gegevens

Telefoon

Mobiel

0341 42 58 36 06 14 40 37 45

Website

www.wijkstadsdennen.nl

Mail

info@wijkstadsdennen.nl

Tip!

6

Het opzeggen van het lidmaatschap geeft geen

oplossing. De betalingsverplichting is daarmee

niet verdwenen. Bovendien kan opzeggen pas

voor het jaar 2021 volgens de statuten en het

huishoudelijk reglement.

Door extra administratie is er een euro extra in

rekening gebracht op de herinnering.

Het lidmaatschap

Als lid van de Wijkvereniging heb je veel voordelen.

Voor een bedrag van maar € 8,50 ben je

al lid. Buiten Harderwijk lid worden is natuurlijk

geen probleem. Voor € 28,50 ontvang je al

onze informatie per post. Wanneer je ervoor

kiest om de informatie digitaal te ontvangen

gelden er geen extra kosten en ben je gewoon

lid voor € 8,50.

Betalen van het lidmaatschap kan makkelijk via

internetbankieren. Wel even het factuurnummer

erbij vermelden.

Tevens maak je een betaling altijd over t.n.v.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.

Volg ons!

wvstadsdennen

wvstadsdennen

wvstadsdennen

Lid zijn van de Wijkvereniging

Ieder jaar betaal je contributie. Er zitten veel

voordelen aan het lidmaatschap.

• Het hele gezin (op het zelfde huisadres) is

lid en kan goedkoper van alle leuke

activiteiten genieten.

• Je ontvangt vier keer per jaar een leuk

Wijkverenigingsboekje met leuke en

persoonlijke verhalen.

• Je ontvangt als eerste een

activiteitenboekje en je hebt voorrang op

de reservering.

• Je steunt de Wijkvereniging om mooie

activiteiten, cursussen en evenementen

te blijven organiseren.

• Je krijgt een gereduceerd tarief bij

deelname aan een activiteit of cursus.

Neem eens een kijkje op onze website of

sociale media en kom veel meer te weten

over onze Wijkvereniging.

Blijf ons volgen!


Dit jaar bestaat de Wijkvereniging 40 jaar op

13 september 2020. Om dit te vieren ben je van

harte uitgenodigd voor onze receptie op

zaterdag 12 september. Iedereen is van

harte welkom om dit bijzondere feit met ons te

vieren.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Noteer het

HET IS FEEST

40 JAAR WIJKVERENIGING

Meer nieuws

In het activiteitenboekje komt meer informatie

te staan. Door de maatregelen i.v.m. Corona

weet het bestuur nog niet waar zij aan toe is.

Het programma en verdere informatie deelt de

Wijkvereniging daarom later.

Locatie

De receptie zal gehouden worden in de

Kiekmure en we gaan samen onder het genot

van een drankje en een hapje herinneringen

ophalen. 40 jaar Wijkvereniging is natuurlijk

heel bijzonder.

40 40

40

Veel moois heeft onze Wijkvereniging de

afgelopen 40 jaar meegemaakt. Van plezier

bezorgen tot de eenzaamheid verminderen.

Het bestuur roept je van harte op om op 12 september

richting MFZ De Kiekmure te komen om

gezamenlijk 40 jaar Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk te vieren.

Elkaar ontmoeten zal vooral centraal staan.

“40 jaar Wijkvereniging

is natuurlijk heel

bijzonder”

WIL JIJ (WAT) GEWICHT KWIJT?

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

Joke Smit

Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd

een extra hulplijn. De persoonlijke 1 op 1 begeleiding

zorgt voor extra support, motivatie, tips en tricks.

Je staat er bij mij nooit alleen voor.

06 834 230 43

Operadreef 98, Harderwijk

info@studiodrielanden.nl

7


8

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

CORONA BINGO

YES!! WE GAAN WEER VAN START

We zijn blij om aan te kunnen kondigen dat we

in juli en augustus drie maal een bingo gaan

organiseren voor alle liefhebbers.

Zaterdagavond 25 juli 2020

Zaterdagavond 15 augustus 2020

Woensdagavond 5 augustus 2020

Locatie: MFZ De Kiekmure

Noteer het

Zet deze datums alvast in je agenda. Zo weet

je zeker dat je een avondje gezelligheid kan

beleven.

Er zijn wel wat tijdelijke regels

Om deze bingo’s te kunnen organiseren

moet de wijkvereniging aan diverse regels

voldoen. Het belangrijkste is dat er

gereserveerd moet worden om aanwezig te

kunnen zijn op een bingo naar keuze. Heb je

geen toegangsbewijs dan mogen we je niet

toelaten in MFZ De Kiekmure.

Door de 1 1/2 meter regel, kunnen er

maximaal 80 personen de bingo bezoeken.

De bingo zal dan ook gehouden worden op de

volledige begane grond. Drie grote zalen en

de ontmoetingsruimte behoren tot het bingo

gebied. Wanneer deze nieuwe opstelling wordt

gebruikt, kunnen we volgens de nieuwe

richtlijnen een bingo draaien voor 80 personen.

Aanmelden

Bij het aanmelden is het van belang om aan te

geven of je alleen komt of met meerdere

personen. Hierbij moet er dan onderscheid

gemaakt worden waar de persoon woont.

Woon je op een ander adres dan moet je apart

aanmelden. Het is mogelijk om te vermelde dat

je graag in de buurt van iemand wilt zitten.

Bedenk wel dat dit zal zijn op 1 1/2 meter

afstand.

Kom je met meerdere personen die op

hetzelfde adres wonen, dan mag je naast

elkaar zitten en dien je tot de overige

deelnemers en organiatie 1 1/2 meter te

houden. Bij de aanmelding dient duidelijk

aangegeven te worden welke personen (voor

en achternaam) op het huisadres wonen.

Het is zaak dat iedereen zich bij deelname kan

houden aan de regels. Bij controle kunnen er

anders individuele boetes volgen.

Reserveer nu

1. Ga naar onze website

www.wijkstadsdennen.nl. Op de

beginpagina kan je direct reserveren.

2. Kies de datum van de bingo. Meerdere

bingos bezoeken? Dan moet je een

voor iedere bingo een formulier

invullen.

3. Maak de keuze of je alléén komt of als

gezin. (Dan moeten er extra gegevens

ingevuld worden of per mail versturen)

4. Vul alle gegevens in.

5. Druk op verzenden

6. Stuur een mail als je met meerdere

personen bij elkaar wilt zitten.

Ieder moet wel individueel reserveren!

7. Je krijgt in de mail een bewijs van

inschrijving. Dit is dan het bewijs van

deelname aan de bingo van je keuze.

8. Zonder aanmelding geen toegang tot

de activiteit!

9. Geen internet of moeite met

reserveren? Bel dan even naar

06 14 40 37 45.

10. Volg altijd de instructies op van de

organisatie en blijf voldoende afstand

houden. Lees ook de regels.

Wanneer de bingo volgeboekt is kan je een mail

sturen om op de reservelijst gezet te worden.

De bingo

De “gezellige bingo” start om 20:00 uur. Iedereen

is van harte welkom, maar moet wel van te

voren gereserveerd hebben.

We spelen 8 ronden en na de 4de ronde is er

een korte pauze. Wij zorgen voor hapjes, maar

deze worden i.v.m. de maatregelen op een andere

manier langsgebracht.

In de pauze is het belangrijk om zo min

mogelijk door elkaar te lopen. Allemaal tegelijk

gebruik maken van het toilet gaat niet.

Consumpties

Tijdens de activiteit is het niet mogelijk om

consumpties bij de bar te halen, maar het

personeel komt langs bij de tafels. De bestelling

wordt natuurlijk ook gebracht. Je ontvangt een

consumptiebriefje van MFZ De Kiekmure. Hierop

staat de bestelling en het bedrag. Tegen het

einde van de bingo zal er afgerekend worden

aan de tafel waar je zit. Afreken het liefst per

pin.

Tot snel!

WE G

WE

BEGIN


AAN

ER

NEN

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Zing Corona Harderwijk uit

EEN SPECIALE KARAOKE

In deze tijd is “samen genieten” misschien wel extra belangrijk. Reden genoeg om je uit te nodigen

voor een gezellige karaoke-avond. Meezingen mag, maar hoeft niet. Je kan ook gewoon

komen genieten van de gezelligheid.

Zing de nummers die je leuk vind. Er wordt

gebruik gemaakt van een professionele

karaoke-set. Met behulp van een beamer wordt

de tekst op de muur geprojecteerd. Iedereen

mag achter de microfoon staan en lekker

zingen.

Aan de hand van de aanmeldingen, zal bepaald

worden in welke ruimte de Karaoke plaats gaat

vinden in MFZ De Kiekmure.

Door de extra maatregelen is van te voren

opgeven verplicht.

1. Ga naar onze website

www.wijkstadsdennen.nl. Op de

beginpagina kan je direct reserveren.

2. Maak de keuze of je alléén komt of als

gezin. (Dan moeten er extra gegevens

ingevuld worden of per mail versturen)

3. Vul alle gegevens in.

4. Druk op verzenden

6. Stuur een mail als je met meerdere

personen bij elkaar wilt zitten.

Ieder moet wel individueel reserveren!

7. Je krijgt in de mail een bewijs van

inschrijving. Dit is dan het bewijs van

deelname aan de karaoke.

8. Zonder aanmelding geen toegang tot

de activiteit!

9. Geen internet of moeite met

reserveren? Bel dan even naar

06 14 40 37 45.

10. Volg altijd de instructies op van de

organisatie en blijf voldoende afstand

houden. Lees ook de regels.

Reserveer nu

Je bent welkom op zaterdag 1 augustus 2020.

De kosten voor leden zijn € 1,75 p.p. en voor

niet leden € 3,50 p.p.

Een lekker avondje uit? Zing dan gezellig mee!

De RIVM-regels zijn kracht. We houden 1 1/2

meter afstand, er zijn bepaalde hygiëne regels

en de microfoons worden na ieder optreden

gedesinfecteerd.

Zaterdag 1 augustus 2020

19:30 tot 23:00 uur

Locatie: MFZ De Kiekmure

Lekker zingen

9


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

SAMEN ETEN

EEN LEKKERE BBQ

Op zaterdag 8 augustus ben je uitgenodigd

om Samen te eten. Deze activiteit organiseren

wij samen met MFZ De Kiekmure en Zorgdat.

Deze keer staat BBQ op het menu.

Het vlees komt van onze slager Wouter van de

Berg uit Hierden.

WE GAAN

WEER

BEGINNEN

Kom je met meerdere personen die ook op

hetzelfde adres wonen dan mag je naast elkaar

zitten en hoeft er geen 1 1/2 meter tussen te

zitten. Bij de aanmelding moet duidelijk

aangegeven worden uit hoeveel personen het

gezin bestaat en wat de namen zijn. Dit kan ter

plekke gecontroleerd worden.

10

Hoe ziet de avond eruit?

Er zal van te voren gereserveerd moeten

worden. Na reservering ontvang je een deelnamebewijs

voor de BBQ.

De zaal wordt om 17:30 uur geopend. Vanaf

18:00 uur start de activiteit.

Het vlees wordt bereid op de BBQ buiten bij

zaal C. Als het vlees klaar is zal een vrijwilliger

langs de tafels lopen om iedereen te voorzien

van een stuk vlees naar keuze. Dit wordt steeds

herhaald. Zo wordt er voorkomen dat er te veel

mensen door elkaar lopen.

De salades, sauzen en dergelijke worden uitgeserveerd

per tafel.

Zo voldoen we aan de 1 1/2 meter maatregelen.

Dit is vereist in de 1,5 meter regel van de overheid.

Een ieder wordt ook verzocht om zo min

mogelijk te lopen door de zaal.

Consumpties worden aan tafel opgenomen en

uitgeserveerd.

Natuurlijk zullen we zorgen voor een muziekje.

Zaterdag 8 augustus 2020

Samen aan de BBQ

Zaal open: 17:30 uur

Aanvang: 18:00 uur

Kosten: € 10,- per persoon

Opgeven via: www.wijkstadsdennen.nl

Het is belangrijk om aan te geven of je alleen

komt of met meerdere personen.

Volgens de nieuwe richtlijnen wordt er rekening

gehouden met gezinnen die op hetzelfde adres

wonen.

Woon je op een ander adres, maar wil je wel

met iemand aan een tafel zitten. Laat dit dan

weten en er wordt een plekje ingericht met

voldoende afstand.

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

1. Ga naar onze website

www.wijkstadsdennen.nl. Op de

beginpagina kan je direct reserveren.

2. Maak de keuze of je alléén komt of als

gezin. (Dan moeten er extra gegevens

ingevuld worden of per mail versturen)

3. Vul alles in waarom gevraagd wordt.

5. Druk op verzenden

6. Stuur een mail als je met meerdere

personen bij elkaar wilt zitten.

Ieder moet wel individueel reserveren!

7. Je krijgt in de mail een bewijs van

inschrijving. Dit is dan het bewijs van

deelname aan de BBQ. Deze krijg je pas

na het betalen van de kosten.

In je mailbox (of op een andere manier)

ontvang je een betalingsverzoek.

8. Zonder aanmelding geen toegang tot

de activiteit!

9. Geen internet of moeite met

reserveren? Bel dan even naar

06 14 40 37 45.

10. Volg altijd de instructies op van de

organisatie en blijf voldoende afstand

houden. Lees ook de regels.

Reserveer nu

Er zijn een beperkt aantal plaatsen die ingericht

kunnen worden. Vol is vol en wordt duidelijk

aangegeven via de site van de reserveringen.

Het is dan wel mogelijk om op een wachtlijst

te komen. Dit verzoek kan per mail ingestuurd

worden.

Uitgestelde maaltijd/BBQ

Voor sommige mensen is het niet mogelijk om

eens gezellig uit eten te gaan. Daarom

bedachten wij “uitgestelde maaltijd”.

Wil je iemand eens laten genieten van alle gezelligheid?

Iemand die zich dat normaliter niet

kan permiteren? Dien een verzoek in, betaal

de maaltijd voor iemand anders en wij zorgen

dat we iemand uitnodigen die het zo goed kan

gebruiken.


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

EEN PERSOONLIJK VERHAAL

MARTIN EISINGA

Veel geven, gek doen en genieten dat zijn

woorden die passen bij Martin Eisinga.

Martin maakte ruim 20 jaar geleden kennis met

de Wijkvereniging. Zo was hij altijd presentator

tijdens de playbackshows en speelde hij vaak

de hoofdrol in een toneelstuk.

Over de vraag hoe ben je in aanraking

gekomen met de Wijkvereniging hoefde Martin

dan ook niet lang na te denken. “Ik werd eens

gevraagd voor een rolletje in het stuk dat ging

over meneer Heineken, ik bedoel meneer

Heijnen. Al snel kwam ik erachter dat ze mij de

hoofdrol hadden gegeven. Dat kan je wel Martin

zeiden ze al pushend in koor”, aldus Martin.

Met leren heeft hij nooit problemen gehad. Het

was altijd veel lezen en oefenen om een nieuw

stuk onder de knie te krijgen. Gelukkig heeft het

improvisatietalent van Martin hem menig keer

gered.

Nou ja, eigenlijk vond hij het altijd veel te leuk

om te improviseren en een geintje uit te halen.

Om daarna vooral nieuwsgierig af te wachten

hoe zijn tegenspelers erop zouden reageren.

Vooral die keer toen Martin in een apenpak

stond te dansen op een houten kist. In deze kist

zat de persoon die de acteurs helpt wanneer zij

de tekst even vergeten waren. “Hij kreeg plotseling

de deksel van de kist op zijn hoofd. Dat was

natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Achteraf

konden we er gelukkig om lachen”, aldus

Martin.

Maar waarom dan toch die Playbackshows? “Ik

ga het niet ontkennen, maar ik was dol op de

populariteit. Als ik dan zo’n volle zaal zag zitten

bij de playbackshow of de feestavond vond ik

dat een heerlijk gevoel. Al die mensen die je na

afloop aanspraken. Heerlijk”, zegt Martin.

Momenteel zet Martin zich nog in voor de

Wijkvereniging en brengt hij de wijkverenigingsboekjes

rond in misschien wel de moeilijkste

bezorgwijk, Drielanden. “Met de auto is het

niks”, zegt Martin.

Naast zijn verbintenis met de Wijkvereniging,

probeert hij samen met zijn vrouw te leven

volgens de bijbel. Vanaf jongs af aan is hij al Jehovah

Getuigen. In zijn persoonlijke verhaal die

te zien is via de kanalen van de Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk staat hij hier langer bij

stil.

Met zijn vrouw Emmie, heeft Martin vier kinderen,

die allemaal inmiddels hun eigen weg zijn

gegaan en ook weer kinderen hebben. Wat een

heerlijk gevoel dat je opa mag zijn! Daar komt

de brede glimlach van Martin.

Ondanks zijn geloofsovertuiging en manier van

leven hebben zijn kinderen altijd eigen keuzes

mogen maken. Zij hebben zich dan ook niet

allemaal aangesloten bij de Jehova’s. “Natuurlijk

heb ik het daar soms moeilijk mee, maar ik

kan niet anders dan het accepteren. Geloof leg

je niet op, daar kies je vanuit jezelf voor”, aldus

Martin.

Meer weten over Martin Eisinga? In een nieuwe

aflevering van “Een Persoonlijk Verhaal” gaat

programmamaker Billy Goosen in gesprek met

Martin. Bekijk het via onze social media of youtube.

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

11


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

P.C. Hooftplein 41

Winkelcentrum Stadsdennen

3842 HC Harderwijk

(0341) 42 55 77

info@edwinpfrommer.nl

www.edwinpfrommer.nl

Voor al uw

reservesleutels!

Klaar terwijl

uw wacht.

Topkwaliteit verdient

een langer leven.

YES! WE BESTAAN 40 JAAR!

De Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

bestaat in september 40 jaar. 2020 is daarom

een heel bijzonder jaar en vraagt om een

“speciale” editie van het Wijkverenigingsboekje.

Naast aankondigingen, een persoonlijk verhaal

en nieuws is het daarom tijd om eens met elkaar

terug te blikken en activiteiten van vroeger en

nu naast elkaar te zetten. Tot 2013 bestond er

nog helemaal geen Wijkvereniging Frankrijk,

althans niet officieel.

Eerder al werd de Wijkvereniging Stadsdennen

ook de wijkgerelateerde vereniging voor

Frankrijk. Het logo en de slogan was toen:

Wijkvereniging Stadsdennen | Ook voor de wijk

Frankrijk”.

Dat zag er in een logo ongeveer zo uit:

een ander, gezelligheid, lekker eten, zingen en

vooral samen genieten. Althans dat is zoals de

“kerstgedachte” moet zijn.

Bij de Wijkvereniging, ook al is dat misschien

een beetje kort door de bocht, is het gewoon

altijd kerst. We hebben het altijd gezellig, kijken

altijd naar elkaar om, ontmoeten elkaar, doen

leuke dingen samen en inmiddels doen we dat

al bijna 40 jaar.

De “dennenboom” is dus nooit verdwenen in

ons logo. Eigenlijk is deze boom steeds een

stukje mooier geworden. Vooral vanuit de

“gezellige” gedachte moet het “nieuwe” logo,

nog niet zo lang geleden, bedacht zijn. Wat een

gezellig logo toch?

12

Daarvoor had de Wijkvereniging Stadsdennen

een heel ander logo. Wel altijd een logo waarin

de “Den” centraal heeft gestaan. Dat zal te

maken hebben met de “wijk” stadsdennen.

Maar misschien is er meer. Een “dennenboom”

staat ook voor “kerstboom”. Als je vooral aan

dit laatste denkt, denk je natuurlijk direct aan

woorden als samen, elkaar ontmoeten, naar

elkaar omkijken, er voor elkaar zijn, omzien naar

Maar eerlijk is eerlijk. Dit logo past ook veel

beter bij de huidige uitstraling van de Wijkvereniging.

Is veel moderner, alles wat we doen

is verwerkt in het logo en de bomen, die staan

samen afgebeeld. Om maar weer aan te geven

hoe belangrijk het woord “samen” is binnen de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.

Wat de Wijkvereniging doet? Lees dit maar

eens. Zo geplukt uit “onze” statuten.


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Voordat je bij 40 jaar Wijkvereniging komt,

moet je natuurlijk eerst de 30 jaar vullen.

10 jaar geleden bereikte het toenmalige bestuur

30 jaar Wijkvereniging. Dit is destijds ook

groots gevierd. Maar misschien nog belangrijker,

de pers wist ons sinds de komst van

penningmeester T. Goosen (inmiddels 20 jaar

geleden) erg goed te vinden. Vooral rondom

het 30-jarige bestaan zijn hele leuke stukjes

geschreven.

Zoals wij Theo kennen, had hij toen al een

uitgesproken mening.

Groots in de krant stond: “Stadsdennen is een

voorbeeldwijk voor Harderwijk geworden”. En

laten we nu eerlijk zijn. Misschien is dat ook wel

zo. Waar in Harderwijk hebben we een Wijkvereniging

waar met zoveel plezier zo enorm veel

activiteiten, cursussen en evenementen worden

georganiseerd? De kranten waren het erover

eens of was het Theo die het ze had laten opschrijven

als PR-man.

“De betrokkenheid van wijkbewoners is enorm

groot”. Zelfs in de destijds doorgevoerde

wijkveranderingen en de verhuizingen hebben

leden zich destijds nog meer verbonden aan de

Wijkvereniging. Steeds meer leden, ook buitende

wijk Stadsdennen en Harderwijk, werden lid.

Een terugblik

30 JAAR

EERST MAAR EVEN DAT

We hebben het er niet meer over

Liever heeft het bestuur van de Wijkvereniging

het er niet meer over.

Maar in 2011 was het zomaar mogelijk geweest

dat er geen Wijkvereniging meer was.

Door doorzettingsvermogen en strijdlustigheid

van bepaalde personen stond er opeens een

nieuw bestuur. Dit bestuur werd aangesteld

door een hele bijzondere Algemene

Ledenvergadering op 31 augustus.

Dick Penning (voorzitter), Hans Vermeulen

(vice-voorzitter), Marian Dijkstra (Secretaris) en

Billy Goosen (algemeen bestuurslid)

werden unaniem door de leden aangesteld

om de penningmeester te ondersteunen. Het

bestuur bestond weer uit vijf personen. Een

moment om nooit meer te vergeten.

Een moment om opnieuw te bouwen en de

Wijkvereniging nog bloeiender te maken.

Als je vandaag de dag kijkt naar de Wijkvereniging,

kan je kort en krachtig zijn: “WOW.

Volgens de enquête die toen gehouden is, vinden

(oud)wijkbewoners het vooral heel fijn om

in Stadsdennen te wonen. Een wijk waar “thuis

voelen” centraal staat.

De betrokkenheid was toen al voelbaar.

En vandaag de dag nog veel meer.

Daarnaast heeft de Wijkvereniging natuurlijk

ook al jaren geluk dat het kan “verbinden” met

de wijk doordat er tegelijkertijd “Sociaal Centrum

De Kiekmure” werd gebouwd. Nog steeds

maakt het bestuur voor heel veel activiteiten

dankbaar gebruik van de inmiddels MFZ De

Kiekmure.

13


Vroeger

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

PLAYBACKSHOW & TONEEL

Het wordt nog wel eens gemist binnen de Wijkvereniging.

Ieder jaar optreden, het hele jaar

met elkaar oefenen om net voor de

zomervakantie een “grappig” stuk opvoeren.

Niks was te gek, alles kon en wat een materiaal

had je nodig om al die stukken te kunnen spelen.

Ergens in het archief liggen nog een paar

toneelboekjes, je weet nooit, misschoen doen

we het nog eens…

14

Maar de Wijkvereniging had meer te bieden.

Zette menig keer de hele Kiekmure op zijn kop

of het grasveld bij het Winkelcentrum om met

elkaar weer een geweldige “playbackshow” weg

te geven.

Vaste deelnemers mochten elkaar graag

uitdagen, maar nieuwelingen gingen ook maar

al te graag de strijd met elkaar aan.

Zullen we nog eens….


OPTREDEN

TEGENWOORDIG

Het optreden missen? Dat hoeft tegenwoordig

helemaal niet. Een beetje anders, maar

misschien wel met net zoveel plezier worden er

sinds 2017 verschillende karaokeavonden

georganiseerd. De leukste, grappigste en mooiste

liedjes komen langs.

“We zijn best een beetje trots”, zegt Billy

Goosen (Secretaris). Hij is dol op zingen, acteren,

gek doen en presenteren. Dat de Wijkvereniging

de handen ineen heeft geslagen met

het trio Aarta, Mario en Aarta Maria voor de

karaokeavonden duurde dan ook niet zo lang.

Zij zijn eigenlijk net zo dol op zingen en houden

ook van plezier maken.

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

2017

Theo Goosen (Penningmeester) is ook altijd

aanwezig. Pakt niet de microfoon, maar zingt

gelukkig altijd wel keihard mee met degene die

aan het zingen is.

Nu

De karaokeavonden zijn begonnen in MFZ De

Kiekmure en verhuisde daarna naar De Aanleg.

Zingen kan je immers overal. Vanaf dit jaar is de

Wijkvereniging weer terug op de plek waar de

karaoke is begonnen.

Wil je eens meezingen? Geef je dan op voor

zaterdag 1 augustus. Zelf zingen hoeft

natuurlijk niet. Je kan ook gewoon genieten van

de muziek.

Zaterdag 1 augustus 2020

Een speciale karaokeavond

Aanvang: 20:00 uur

Opgeven via: www.wijkstadsdennen.nl

2018

40 40

40

2020 2019

15


Vroeger

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

16

SNUFFELEN

ALTIJD POPULAIR

Het organiseren van rommelmarkten is voor

de wijkvereniging geen vreemd fenomeen.

Vroeger stonden de kranten al bol van stukjes

over deze “markt”.

Blijkbaar is snuffelen langs tweedehands

spullen altijd populair geweest. Sociaal Cetrum

De Kiekmure, zo heette MFZ de Kiekmure

eerder, stond altijd in de picture van mensen

die spullen een tweede kans bieden.

Niet alleen de rommelmarkt was een

evenement dat goed paste bij de wijk

Stadsdennen.

De fancy-fair werd ook altijd onder veel

belangstelling georganiseerd. Tegenwoordig

doet het bestuur dit allang niet meer.

Deze markt, waar heel veel te beleven was,

waaronder diverse gezellige spelletjes als

sjoelen en blikwerpen werd vooral

georganiseerd om de kas van de

Wijkvereniging aan te vullen. Het bestuur had

dan weer geld om leuke dingen te organiseren

voor de wijk.

Tegenwoordig organiseren we natuurlijk nog

steeds leuke dingen, maar op een hele andere

manier.

Een wijkvereniging groeit natuurlijk met de tijd

mee en blijft zich continu aanpassen…..

Binnenrommel


EEN

TRANSFORMATIE

De rommelmarkt heeft diverse transformaties

meegemaakt. Zo ook weer in MFZ De Kiekmure.

Gelukkig nog steeds groots, met bijna ruim 100

tafels op de benedenverdieping.

De wijkvereniging merkt dan ook dat er nog

steeds de behoefte is om je overtollige spullen

aan de man te brengen en dat er nog steeds

mensen in alle vroegte voor de deur staan te

wachten om tussen al die spullen te mogen

snuffelen.

Maar waarom toch? Waarom is en blijft die

rommelmarkt zo succesvol? Is het de

behoefte aan elkaar ontmoeten? Want dat

wordt wel gezien. Een rommelmarkt is een

soort van uitlaatklep. De plek om elkaar te

ontmoeten, met elkaar te genieten en vooral

heel veel te kletsen.

Verbinding staat altijd centraal binnen de

wijkvereniging. Dat moet één van de redenen

geweest zijn dat het bestuur ooit de

buitenrommelmarkten is gaan organiseren. Een

soort van grote picknick in de buitenlucht met

allemaal kleedjes en kraampjes vol met

spulletjes. Waar dan mensen komen om met je

mee te doen. Niet om je boterhammetje op te

eten, die je net in alle vroegte hebt staan

smeren, maar om je te verlossen van de spullen

die je hebt meegebracht, omdat zij die spullen

zo goed kunnen gebruiken.

Nieuwe stijl

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

Nu

De buitenrommelmarkt die normaliter wordt

georganiseerd op het Albert Verweyplein, maar

het bestuur helaas heeft moeten aflassen, heeft

hele andere vormen aangenomen dan vroeger.

Tegenwoordig is het allemaal veel knusser.

Tussen gebouwen op de tegels en langs de

gebouwen op het grasveld. De knusheid heeft

“iets”. Iets van thuiskomen en je thuisvoelen.

Iets van gezelligheid en samen genieten.

Vroeger was het ruim opgezet over de

grasvelden achter De Kiekmure, waar de

appartementen nu staan en er een parkje is

gemaakt. De rommelmarkt liep dan tot aan het

grasveld bij het winkelcentrum. Een heel ander

beeld, maar net zo gezellig? Vast niet…

Buitenrommelmarkt

40 40

40

markt

17


Even weten

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

EEN BIJZONDERE

ERVARING

Het was niet alleen een hele bijzondere

ervaring voor Theo en Thea die een koninklijke

onderscheiding opgespeld kregen, het was

ook iets bijzonders voor de hele

Wijkvereniging.

Twee vrijwilligers, een bestuurslid en zijn

vrouw, die alles hebben gedaan voor de

Wijkvereniging kregen gewoon een prachtige

speld en de belangstelling die zij verdiende.

Gelukkig heeft Theo, misschien nog wel met

veel meer energie, zijn passie en liefde voor

onze Wijkvereniging behouden en het verlies

omgezet in heel veel kracht.

40

40

18

VROEGER

NU

Een speciale camping. Dat is Camping ‘FF

Weg. Voor het eerst georganiseerd in 2019.

Dit jaar helaas moeten cancelen i.v.m. het

virus. Wat was het fijn om samen met Stadscamping

Harderwijk en Zorgdat gezinnen die

het zo goed konden gebruiken (persoonlijk of

financieel) een weekend lang te laten genieten

van een bomvol programma.

EEN BEETJE

KUNST

Of is het toch kitsch? Een aantal rode draden

door de Wijkvereniging zijn altijd zichtbaar

geweest.

Rommelmarkt (spullen), buiten rommelmarkt

(spullen) en een kunst & kitschavond (spullen).

Zo’n avond die in het teken staat van blijdschap

of verdriet. Zo’n avond waar je naartoe

gaat met een goed gevulde tas vol schatten,

dacht je…

Na de eerste woorden van de veilingmeester

kom je er al snel achter dat je goed gevulde

tas vol zit met kitsch. Spullen die vaak wel

een emotionele waarde hebben, maar geen

financiële.

Heb jij kunst? Bezoeken dan gewoon eens in

februari onze avond en kom er zelf achter.

EEN BIJZONDERE CAMPING

Een soort vakantie, maar dan in je eigen plaats.

All inclusive dat wel! Eten en drinken zat er

gewoon bij in.

Hopeijk tot 2021!


Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

PLEZIER VOOR

JONG EN OUD

Even weten

Een wijkvereniging is ervoor iedereen. Vooral ook

voor jong en oud. Een bijzonder evenement dat

in samenwerkingsverband werd georganiseerd

was de zeepkistenrace. Keihard met een zelf

gebouwd wagentje (zonder motor) van de berg

af. Een hele organisatie, maar wat zorgde de

wijkverenging voor verbinding. Teams die

samengesteld werden, vader en zoon die

urenlang in de schuur bouwde aan de beste

bolide of de wijkbewoners die elkaar adviseerde

hoe je nu het beste van de baan af kon rijden.

Of we weer zin hebben? Vast wel……

KOKEN, MAAR DAN MET INHOUD

Samen koken, samen met vrouwen met een andere achtergrond was

een uitdaging voor Thea.

Verbinding leggen met elkaar, elkaar ontmoeten en dingen samen doen

bracht de Wijkvereniging op het idee om Turks te koken. Thea wist de

samenwerking te bereiken met stichting Geylani en bracht diverse turkse

en hollandse vrouwen samen. Dat zal vast gelukt zijn omdat ze de

mensen echt begreep en de juiste dingen wist te zeggen.

Bij binnenkomst van Thea voelde je direct een zekere vorm van rust en

vastberadenheid. Vertrouwen dat straalde ze uit en dat moet het laatste

zetje geweest zijn waardoor de Turkse vrouwen zich zo thuis voelde bij

de wijkvereniging.

Zelfs de landelijke radio pikte dit bijzondere verschijnsel op in het

programma “zin in weekend” en had een heel interview met Thea.

Of we Turks koken weer gaan opstarten? Een wens, dat is het….

40 40

40

19


GEGEVENS ACTIVITEITEN

Breien en Haken

Coby & Ria 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Bloemschikken

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Bingo

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Darten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Diverse kaarttechnieken

Mevr. H. Kraaijenhof 0341 42 24 75 of 06 33 85 44 20

Fietsclub (30km)

Dhr. P. Gerlofsma 0341 42 16 71

Jokeren

Mevr. C. Goosensen 0341 47 27 20

Kinderactiviteiten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Karaoke (avond)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Klaverjastoernooi

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Koersbal

Gea Engelmann 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Klaverjassen

Mevr. T. van Heerde 0341 41 61 84

Kleedjesmarkt

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

GEGEVENS BESTUUR

Voorzitter

Secretaris

Han Pauli

Billy Goosen

Jannevroupad 2 Geitekamp 25

3848 DA Harderwijk 3848 AK Harderwijk

0341 41 99 12 06 19 00 30 13

secretaris@wijkstadsdennen.nl

Penningmeester & Ledenadministratie

Theo Goosen

Geitekamp 25

3848 AK Harderwijk

0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

info@wijkstadsdennen.nl

Algemeen Bestuurslid

Tineke Juffer

Kuyperstraat 71

8072 BG Nunspeet

06 27 45 14 67

GEGEVENS WIJKVERENIGING

RABOBANK

NL 58 RABO 0387 7669 87

ING

NL 43 INGB 0001 9820 23

KAMER VAN KOOPHANDEL NUMMER

094611

Volg ons!

40 40

40

wijkstadsdennen.nl

wvstadsdennen

Op de thee bij oma (een samenwerking)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Pergamano

Mevr. H. Kraaijenhof 0341 42 24 74 of 06 33 85 44 20

Quilten

Wie wordt onze nieuwe contactpersoon?

Rommelmarkten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Reisjes

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Samen eten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Sjoelen

Mevr. N. Dekker 0341 42 33 59

Sjoelen maandag

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen & Schilderen (Dinsdag en Vrijdag)

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen & Schilderen (Woensdag)

Dhr. G. van der Meij 0341 42 00 50

COLOFON

Oplage

750 stuks, speciaal

voor leden en

promotie

Redactie

Theo Goosen

Billy Goosen

Redigeren

Han Pauli

Vormgeving

Billy Goosen

Drukwerk

MEO

Verspreidingswerk

Vrijwilligers van de

Wijkvereniging

Stadsdennen &

Frankrijk

40 40

40

DISCLAIMER

Dit is een uitgave van de

Wijkvereniging Stadsdennen &

Frankrijk en wordt vier keer per jaar

verstrekt aan haar

leden. Dit document is met de grootste

zorgvuldigheid

samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid

kunnen er

enkele onjuistheden opgenomen zijn.

Hiervoor kan de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

niet

aansprakelijk gesteld worden. Er

kunnen geen rechten

worden ontleend aan dit document.

Foto’s zijn gemaakt

tijdens “eigen” activiteiten met medeweten

en

goedkeuring van de personen. Op dit

document is het

foto- en videobeleid van kracht.

More magazines by this user
Similar magazines