Even opnieuw voorstellen - Protestantsekerk.net

images.protestantsekerk.net

Even opnieuw voorstellen - Protestantsekerk.net

MAGAZINE VOOR PROTESTANTS ALMERE • NUMMER 6 • JULI 2011

IN DIT NUMMER:

Paulus als netwerker? •

De kerk en haar PR •

“Een luthers geluid” •


PRIKBORD

Colofon SPIRIT

SPIRIT is een magazine voor de Protestantse

Gemeente Almere en verschijnt tien keer per jaar in

een oplage van 3.000 exemplaren.

Redactie

Hans Blom (hoofdredacteur), Sylvia Huisman

(fotoredacteur), Gerben Hofman (secretaris),

Arie M. van Dijk (penningmeester), Bas Vliegenthart

(trafficmanager), Jan Pieter Bijsmans (redacteur

Jong), Lindsey van den Heuvel (webmaster),

Lenny van den Brink (adviseur). Het adres van de

redactie is: spiritalmere@gmail.com

Basis vormgeving & opmaak

Rose Design, Nieuwegein

Druk

GraphX, Almere

Even opnieuw voorstellen

Tot nu toe hebt u SPIRIT onregelmatig ontvangen. Vanaf dit nummer gaat SPIRIT regelmatiger verschijnen: tien keer per jaar, elke maand één nummer

met voor juli/augustus en december/januari één nummer. De wijkkerkenraden van Almere Buiten, Stad–Oost en –West hebben besloten dat vanaf de

zomer de wijkbladen zullen ophouden te bestaan. Het wijkblad van Haven blijft bestaan. Een aantal medewerkers van de redactie en de bezorging van

de wijkbladen gaat nu ook meewerken aan SPIRIT. Als redactie van SPIRIT bedanken we al die mensen die de afgelopen jaren meegewerkt hebben aan

de voorlopers van dit blad voor hun inzet! En we hopen dat degenen die meegaan, zich gauw thuis zullen voelen bij SPIRIT.

Wijkcorrespondenten

Nieuw is dat we vanaf nu ook gaan werken met wijkcorrespondenten. Zij verzorgen vooral de kopij die vanuit de verschillende wijken komt. Bij hen kunt u

de kopij vanuit uw wijk (uitsluitend) per e-mail inleveren. Zij zullen ook zelf actief achter kopij aan gaan. Dit zijn hun namen en e-mail adressen:

DirkJan Rozema; spirit.almerehaven@gmail.com; Ina Oostenbrink: spirit.almerestad.west@gmail.com;

Mirjam Harmsen: spirit.almerestad.oost@gmail.com en Tiny van den Broek: spirit.almerebuiten@gmail.com

Als u kopij inlevert, gelden de volgende eenvoudige vuistregels: Kopijteksten mogen niet opgemaakt worden aangeleverd. Dus geen gebruik van vet,

cursief, kleurtjes, opsommingsteken en dergelijke. Foto’s moeten apart als bijlage worden aangeleverd, met een minimale grootte van 1 MB.

Redactie

De redactie zorgt voor de overige kopij, met ook de wat langere artikelen en houdt de eindredactie. Het algemene redactieadres blijft: spiritalmere@gmail.

com. Tot nu toe heeft de redactie wat ‘in het verborgene’ gewerkt. Voor één keer hebben we onszelf op de foto gezet. Jan Pieter Bijsmans verzorgde

afgelopen keren de rubriek Jong. Hij gaat de redactie verlaten en zijn plaats wordt ingenomen door Carola Feenstra. De pagina “Van dienst” wordt

verzorgd door de diaconie.

Kopij

Het volgende nummer is het september nummer dat verschijnt aan het begin van het nieuwe seizoen. Daarin kunnen dus zaken worden opgenomen die met de start

van het seizoen te maken hebben. Let op dat vanwege de (school) vakanties de kopijdatum is vervroegd naar 28 juli. Ook zult u zien dat in dit en volgende nummers het

blad is en wordt uitgebreid met nieuwe rubrieken.

Website

Op verzoek van de Algemene kerkenraad heeft de redactie ook een website voor de gehele Protestantse Gemeente Almere ontwikkeld. Deze is te vinden onder

www.protestantsalmere.nl. Deze komt niet in de plaats van de mooie wijkwebsites, maar vormt een soort portaal naar die wijkwebsites. Over en weer wordt naar elkaar

doorgelinkt. Waar nodig kan de redactie aanvullende informatie op de website zetten. Op de website ziet u ook de oude nummers van SPIRIT staan. Verder treft u

daar een beschrijving van de opzet van SPIRIT, het zogenaamde format, aan. Lindsey van den Heuvel is de webmaster. U kunt haar bereiken via

webmaster@protestantsalmere.nl. Er is overleg tussen haar en de wijkwebmasters. De website heeft een groeimodel. In de loop van de tijd zal die worden aangevuld.

Voor opbouwende suggesties kunt u terecht bij de webmaster.

Redactie SPIRIT De redactie van SPIRIT vlnr: Jan Pieter Bijsmans,

Bas Vliegenthart, Sylvia Huisman, Carola Feenstra, Hans Blom,

Arie van Dijk, Lenny van den Brink, Gerban Hofman,

Lindsey van den Heuvel.

2 Spirit - november 2010

Kopijadressen van wijkcorrespondenten

spirit.almerehaven@gmail.com

spirit.almerestad.west@gmail.com

spirit.almerestad.oost@gmail.com

spirit.almerebuiten@gmail.com

Kopij

Kopij kan worden ingezonden uitsluitend per e-mail via

het redactieadres (zie boven). De tekst graag aanleveren

zonder opmaak en in een apart Word-bestand. De

redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te

redigeren. De redactie beslist over plaatsing van ingezonden

kopij met in achtneming van de uitgangspunten

van SPIRIT. Foto’s moeten als een apart bestand worden

aangeleverd. Ingezonden digitale foto’s dienen minimaal

een omvang van 1 MB te hebben

Kopijdatum volgende nummer

Ingezonden kopij voor SPIRIT 07 moet binnen zijn

uiterlijk donderdagavond 28 juli bij de wijkcorrespondenten.

Dit nummer verschijnt op zondag 11 september.

Advertenties en giften

SPIRIT wordt gefinancierd met bijdrage van de

Protestantse Gemeente, advertenties en giften.

Prijzen van de advertentie zijn verkrijgbaar via het

redactieadres. Advertenties dienen opgemaakt en als

Pdf-bestand te worden aangeleverd. Giften kunnen

worden overgemaakt op bankrekening 26.15.25.836

ten name van Federatie HG-GK Almere, onder

vermelding van “gift SPIRIT”. Alle gevers bij voorbaat

hartelijk dank

Copyright

Overname van artikelen wordt op prijs gesteld,

mits met bronvermelding. De meeste foto’s in dit

magazine zijn van Sylvia Huisman, www.clickflash.nl,

tenzij anders vermeld. Op de foto’s rust copyright.


AMBIVALENTIE

Er is in Nederland

een merkwaardige

ambivalentie aan de

gang. Aan de ene kant

neemt het aantal mensen

dat bij een kerk hoort af.

Per week keren gemiddeld

een paar honderd mensen de

Protestantse Kerk in Nederland

de rug toe. Terwijl tegelijk allerlei

onderzoeken uitwijzen dat mensen wel religieus geïnteresseerd

zijn. Ook in Almere nopen de teruglopende ledentallen tot

ingrijpende besluiten. U leest daar over in dit blad. Dat is zeker

ingrijpend voor de direct betrokkenen. Maar het is dat in feite

voor heel de Protestantse Gemeente Almere, want het gaat ons

allen aan. Ik begrijp dat mensen daar verdrietig over kunnen zijn.

Ik wil daar niet licht over doen.

Tegelijk wil ik de nieuwe situatie ook als een uitdaging,

of misschien wel als een kans zien. Namelijk om de vraag te

stellen, waar het ten diepste om gaat. Als ik die vraag zelf mag

beantwoorden, kom ik toch uit op het met woord en daad

verkondigen van het evangelie van Gods bevrijdende liefde voor

mensen. Dat verkondigen werkt blijkbaar niet meer op de manier

waarop we dat altijd gedaan hebben. Voor een aantal mensen

wel, maar voor een flink aantal mensen niet. De situatie van nu

dwingt ons met nieuwe energie en creativiteit na te denken over

hoe dan wel in deze tijd. We kunnen niet meer gewoon blijven

zitten. Dat is een kans.

Ik hoop werkelijk dat het ons lukt, om echt bezig te zijn met de

vraag: “Hoe kunnen wij als Protestantse Gemeente een kerk van

betekenis zijn in een stad als Almere?” Juist ook om daarmee

in te kunnen spelen op dat religieuze verlangen dat er bij veel

mensen leeft. Want het evangelie is het waard om doorgegeven

te worden, met geloof, hoop en liefde.

Ik wens beleidsmakers, mee-denkers, mee-doeners, ons

allemaal veel wijsheid en creativiteit toe. En bovenal veel

inspiratie van de Geest, die ons de weg wijst.

Hans Blom

Hoofdredacteur van Spirit

4 Werk maken van geloof

“Worden wij ook opgewekt?”

6 @penstaart

Paulus als netwerker?

7 Werk in uitvoering

Een Luthers geluid

8 Kijk op de wijk

“Berichten uit de wijken”

9 Peper

De kerk en haar PR

10 In brede verband

Financieële verantwoortding 2011

11 Tijgers

Veranderingen

12 Van Dienst

VoedselLoket Almere

13 Jong

Interview met Cornee Louwerens

Gezinsviering Goede Rede

14 Van huis uit

Dienstrooster voor heel Almere

15 Advertenties

16 Op stap

Verschillende activiteiten

Advertentie

3


“Worden wij ook opgewekt?”

De basis voor de afspraak was in feite al gelegd tijdens een contact tussen vertegenwoordigers van de Algemene

Kerkenraad enerzijds en Stichting “De Open Kring” anderzijds. Toen werd de vraag gesteld of er eens aandacht

kon zijn voor het werk van de vrijwilligers binnen die catechesegroep, een groep die bestaat uit mensen met een

verstandelijke beperking. Met één mail en een reactie daarop was de afspraak gemaakt.

De maandagavond na Palmpasen ging ik op pad. Die aanduiding is

belangrijk, want dan zal het je als lezer niet verbazen dat de catechese ging

over Palmpasen. De catechese was al begonnen, toen ik arriveerde. Op

een stoel gezeten, net buiten de kring om niet meer onrust te veroorzaken

dan ik misschien toch al deed, kreeg ik een kop koffie en de eerste indrukken.

De dag ervoor was een groot deel van de groep bij de dienst geweest

in Goede Rede. Daar was ondermeer het Heilig Avondmaal gevierd, met

brood, druivensap en wijn. Degenen die er bij waren, zijn er allemaal nog

vol van, vooral van “de Palmpasenstokken”.

Goede vrijdag?

Als alle kaarsjes op tafel branden, als teken dat allen wat gezegd hebben,

leest Clementine het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Marieke Schuiling

tolkt, met andere woorden: doet gebarentaal omdat een van de catechisanten

dat nodig heeft. Marieke is er elke keer bij – betaald uit het “leefgeld”

van de cliënten die haar nodig hebben.

Daarna wordt het verhaal van het Laatste Avondmaal gelezen. Het bezorgt

mij haast kippenvel als een van de groepsleden vraagt waarom die Vrijdag

waarop het Avondmaal plaatsvond, Goede Vrijdag heet. “Slechte Vrijdag”

is een beter benaming, meent zij.

Er volgt een heel gesprek over doodgaan en opgewekt worden. “Worden

wij ook opgewekt?” is een mij verrassende vraag. “Ja, maar niet op deze

aarde”, is het antwoord van Clementine. En dat volstaat blijkbaar – er

komen geen verdere vragen daarover. Die kunnen ook niet meer komen,

want de eerste taxi’s staan al weer voor de deur. Zingend wordt de avond

afgesloten.

4 Spirit - juli 2011

Vrijwilligers

Als allen weg zijn, hebben Clementine, Jos en Jacques tijd om met mij

in gesprek te gaan.Clementine Kooistra woont nu 10 jaar in Almere.

Ze is afkomstig uit Friesland, waar ze jeugdwerk heeft gedaan. Zij is nu

groepsleerkracht aan “De Windwijzer”, een oecumenische basisschool

in de wijk Noorderplassen. Dat ze in het onderwijs zit, verbaast mij niet.

Ik had dat al bedacht toen ze met de groep bezig was en ik mag toch wel

zeggen dat ik vaak onderwijsmensen er uit haal. Ze vindt het werk met de

catechesegroep leuk. Ze is al bijna 10 jaar betrokken bij “De Open Kring”.

Het werk met de catechesegroep wordt door een betrekkelijk kleine groep

gedaan. Dat heeft het voordeel dat de vrijwilligers de groep frequent zien.

Dat vinden zij belangrijk. Dat neemt niet weg, dat er altijd menskracht tekort

is en dat vrijwilligers meer dan welkom zijn!

Jos Wagenaars is van huis uit rooms-katholiek. Hij heeft vele reizen naar

Lourdes gemaakt. Hij kwam in dit catechesewerk terecht omdat het hem

wel wat leek. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Brabant en kwam na een

aantal omzwervingen in Almere terecht.

De heer Jacques Brian is weliswaar niet een van de vrijwilligers die de

catechesegroep leiden, maar is vaak aanwezig en heeft ook lijntjes met

de groep. Hij doet de pastorale ondersteuning van de vrijwilligers.

Hij doet dat sinds januari van dit jaar en probeert, vooral op verzoek van

Jos en Clementine, de contacten op te pakken met de kerken in Almere.

Deelnemers aan De Open Kring


Clementine Kooistra en Jos Wagenaars

Financiën

De catechesegroep is niet aangesloten bij één bepaalde kerk.

Daarom houdt men ook de bijeenkomsten niet in een kerkgebouw,

maar in “Rondo” aan de Bachweg. Wel zouden Jos en Clementine graag

vaker met de groep in een kerkdienst uitgenodigd worden. Zo kunnen zij

gemakkelijker wat op de kringavonden verteld wordt, linken aan wat in

de kerken gebeurt. “Verder levert het in een kerkdienst zijn, ongetwijfeld

bekendheid op en dat zorgt misschien voor wat meer geld doordat er dan

een collecte gehouden kan worden voor ons werk.” De groep krijgt namelijk

nauwelijks giften of subsidies. Die laatste zijn de laatste jaren steeds minder

geworden. Men wil meer donateurs werven en ja, er is één sponsor, een

computerbedrijf van de zoon van een lid van de wijkgemeente in Buiten.

Zo af en toe komt er wel eens een schenking binnen. Als dit artikel

verschijnt, is de groep als afsluiting van het jaarthema “Dieren in de Bijbel”

naar het Dierenpark Amersfoort geweest. Dat kon dankzij twee van zulke

schenkingen.

Zowel Clementine als Jos noemen en roemen de openheid en de eerlijkheid

van de deelnemers van de kring. Zeker Jos vindt het werken met

deze groep dankbaarder werk dan het werk dat hij deed met “gewone”

jongeren in de tijd dat hij huiscatechese- en vormsel groepen begeleidde.

“Ze missen je als je niet kunt komen.”

Ik vraag naar de herkomst van deelnemers. Die blijkt flink divers te zijn.

Sommigen wonen thuis, anderen wonen begeleid of zelfstandig. Velen

worden met een taxi of eenbusje gebracht en gehaald.

Een aantal komt lopend of op de fiets.Taxichauffeurs staan bekend als

personen die nog wel een praatje met de inzittenden aanknopen.

Dan kan er gevraagd worden: “Geloof jij?” Dat kan – gelukkig! – ook deze

mensen overkomen.

De leeftijd binnen de groep loopt behoorlijk uiteen. Als de hele groep compleet

is dan varieert deze in grootte van acht tot vijftien deelnemers. De

leeftijd van de deelnemers varieert van 18 tot 59 jaar.

Drive

Aan het eind van het gesprek vraag ik Clementine en Jos naar hun drive.

Clementine vindt dat het geloof haar drive is, want “Dat is de basis die je

meeneemt.” Jos vindt dat de mens de opdracht heeft om goed te doen, om

hulpbehoevenden te helpen, hen aandacht te geven.

‘Dat neemt niet weg, dat er

altijd menskracht tekort is

en dat vrijwilligers meer dan

welkom zijn!’

Ik stap op, maar niet nadat ik Clementine, Jos en ook Jacques bedankt

heb voor hun tijd en de mij geboden gelegenheid om de catechesegroep

van nabij mee te maken. Ik zeg hun toe de eerder deze avond geuite

wens - “Met de groep gevraagd worden in een kerkdienst” - in ieder geval

in mijn eigen kerkelijke kring bekend te maken.

Op weg naar de uitgang kom ik nog aan paar leden van de groep tegen.

Zij gaan op weg naar huis, want zij zijn na de catechese nog naar Zumba

geweest – een dansavond in hetzelfde gebouw, uitgaande van Triade. ●

Arie M. van Dijk

Advertentie

5


6

Paulus als netwerker

De apostel Paulus was een echte netwerker. Het lijkt erop dat hij zich

bij zijn optreden vooral richtte op sociale netwerken om zijn evangelie

verder te brengen. Hij stichtte Christus-gemeenschappen in heel het

noord-oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied. Telkens wanneer

hij ergens was, bleef hij net zo lang op die locatie tot hij het idee

had dat de door hem gestichte gemeente het zelf verder zou redden.

Dan trok hij verder om op een volgende plek hetzelfde te doen: met

zijn handen werken (Paulus was tentenmaker of leerwerker) en de

mensen die hij tegenkwam vertellen van het goede nieuws over Jezus

Christus. Hij kreeg geld mee van de gemeente die hij verliet, zodat hij

geen aanspraak hoefde te doen op ondersteuning van de mensen bij

wie hij verbleef. En zo zette Paulus een hele serie gemeenschappen

op die later zouden uitgroeien tot belangrijke centra van de christelijke

kerk. Paulus’ principe was helder: hij wilde zich niet laten betalen voor

zijn verkondiging, althans niet door de gemeenschap die hij aan het

opzetten was. Zo vermeed hij terecht te komen in een afhankelijke

positie en behield hij zijn autonomie. Die autonomie zag hij zelf

overigens als beperkt: hij noemt zichzelf een ‘dienaar’ of ook wel een

‘slaaf’ van Jezus Christus. ‘Niet ik leef, maar Christus leeft in mij.’

Dat is een ander ideaal dan ons moderne ideaal van de autonome,

onafhankelijke mens.

Bert Jan Lietaert Peerbolte

Een historicus uit het begin van de vorige eeuw heeft het met een

krachtig beeld uitgedrukt. Paulus, zo zei hij, stak op strategische

plekken een vuurtje aan. Hij wachtte vervolgens net zo lang tot het

vuur voldoende brandde om zichzelf te kunnen verspreiden. Daarna

trok hij door en begon opnieuw, op een plek waar het vuur nog niet

brandde. Paulus’ werkterrein koos hij zorgvuldig. Hij trad op in steden,

voor de oudheid: grote steden. Handelscentra, plaatsen waar veel

mensen doorheen reisden en waar veel uitwisseling plaatsvond van

ideeën. Paulus was dus een echte strateeg en plande zijn werkzaamheden

goed. Je zou kunnen zeggen: als hij vandaag geleefd had,

zou hij beslist een vuurtje aangestoken hebben op Facebook,

op Twitter, via andere social media.

Opgraving

De inhoud van Paulus’ verkondiging was revolutionair. Hij proclameerde

dat God in Jezus Christus laat zien dat iedere mens telt. In Jezus Christus

wordt duidelijk, volgens Paulus, dat de mens in Gods ogen ertoe doet en

dat dat geldt voor iedereen, ongeacht etnische achtergrond — Jood of Griek

—, ongeacht zijn sociale status — vrije of slaaf — en ongeacht zijn gender

— man of vrouw. Hij zegt het heel duidelijk in Galaten 3:28: ‘Er zijn geen

Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen

één in Christus Jezus’ (NBV). Dit ideaal van eenheid van de volgelingen

van Christus, ongeacht wie, is in de oudheid revolutionair. De samenleving

van de eerste eeuw was in alle opzichten opgebouwd uit sociale verschillen.

Griek of Jood: dat maakt toch wel wat uit. Grieken leefden in een polytheïstische

wereld — erkenden meerdere goden — terwijl Joden allang wisten:

er is maar één God, JHWH! Vrije of slaaf: dat maakt heel veel verschil in je

sociale positie. Een slaaf werd niet beschouwd als een persoon, maar als

eigendom. De eigenaar van een slaaf was aansprakelijk voor alles wat zijn

slaaf, zijn bezit, deed. De universele verklaring van de rechten van de mens

is een uitvinding van de Verlichting en die was ten tijde van Paulus nog heel

ver weg. Man of vrouw: de een komt nog steeds van Mars en de ander van

Venus, maar in de oudheid was het echt een wereld van verschil. In de

cultuur van de Romeinen bijvoorbeeld werd een vrouw geacht zoveel

mogelijk binnenshuis te blijven en zich bezig te houden met de zaken van

de familie, terwijl een man naar buiten ging om zaken te doen.

Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Volgens Paulus zet God in Christus

heel die menselijke ordening van de samenleving op zijn kop en vallen

alle verschillen weg. Dat was toen revolutionair, maar is het vandaag nog

steeds.●

Bert Jan Lietaert Peerbolte

De auteur is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van zijn hand verscheen

onder meer: Paulus en de rest. Van farizeeër tot profeet van Jezus, Zoetermeer: Meinema,

2010; ISBN 978 90 211 4259 3.


Een Luthers geluid

Aan je accent te horen kom je oorspronkelijk hier

niet vandaan.

Inderdaad, ik ben geboren in het zuiden van Duitsland, in Hofheim/Main

Taunus vlakbij Frankfurt. Mijn ouders waren tuinders en mijn vader heeft

les gegeven op een hogeschool voor wijn en fruitteelt. Ik ben opgegroeid

in de Württembergische Lutherse Landeskirche. Zoals iedereen deed ik op

14-jarige leeftijd ‘Konfirmation’ en werd actief in zondagsschoolwerk.

Toen ik zestien was, werd ik gegrepen door het ‘Entschiedenes

Christentum’. Dat was een persoonlijk bekeringsmoment. Het had tot

gevolg dat ik me veel intensiever met geloof bezig ging houden in mijn

leven. Vandaar ook de keuze om theologie te gaan studeren.

Waar heb je dat gestudeerd?

Ik ben in ’78 begonnen in Heidelberg. Na de basisopleiding heb ik

besloten ook elders te studeren, omdat dat je blikveld verruimt. Ik heb

in Bern gestudeerd en twee jaar in Amsterdam. Daar trok vooral de

‘Amsterdamse school’ mij aan als methode van Bijbeluitleg. Ook is daar

mijn liefde geboren voor de Joods – Christelijke dialoog door twee

studiejaren bij de onlangs overleden rabbijn Yehuda Aschkenasy .

Die tijd in Amsterdam was de tijd dat er veel gebeurde op politiek en

sociaal gebied in de kerken. Denk maar aan het IKV, de basisbeweging en

het Conciliair Proces voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de

Schepping. Ook in Amsterdam leerde ik Arie-Cees Verwaal kennen,

met wie ik dit jaar inmiddels 25 jaar getrouwd ben. Na Amsterdam heb ik in

het Duitse Tübingen mijn studie afgemaakt met onder andere een scriptie

over de Reuchlin, de Joodse leraar van de kerkhervormer Luther. Daarna

ben ik vicaris geweest in Willsbach, een klein plaatsje nabij Heilbronn in

Württemberg. In die tijd waren er in de kleine Lutherse kerk in Nederland

te weinig predikanten. Door de Lutherse professor Boendermaker werden

Duitse studenten gestimuleerd om naar Nederland te komen. En zo ben ik

ook weer naar hier gekomen. Arie-Cees werd Luthers predikant .

Waar heb je zoal gewerkt?

Na mijn vicariaat heb ik stage gelopen in Haarlem en ben ik vervolgens

naar Den Helder gegaan. Arie-Cees kreeg een beroep naar de Lutherse

gemeente van Hilversum en toen ben ik een tijdje predikant in algemene

dienst geweest. In die tijd is ook onze dochter geboren. Als predikant in

algemene dienst heb ik veel vormingswerk met vrouwen gedaan en raakte

ik betrokken bij de Lutherse Wereld Federatie. Daarna ben ik nog een tijdje

predikant in Amersfoort geweest en in 2003 ben ik begonnen in de Lutherse

gemeente Flevoland. Deze gemeente was eerst samen met de gefedereerde

gemeente in de Triangel, maar een paar jaar geleden zijn we als

Lutherse gemeente ingetrokken in kerkgebouw Goede Rede en zijn gaan

samenwerken met de protestantse wijkgemeente in Almere Haven, waar ik

predikant ben van lutheranen, hervormden en gereformeerden.

Hoe zie je de toekomst van de kerk van Almere?

Als ik kijk naar mijn eigen wijk, dan zie ik een warme en betrokken

gemeente, waar mensen veel voor elkaar betekenen en waar de oecumenische

contacten met bijvoorbeeld de Rooms Katholieke parochie in Haven

goed en hartelijk zijn. Ik denk dat het belangrijk is om die samenwerking

vast te houden en ook de lutherse traditie in de toekomst een plek te geven.

Tegelijk, als ik een vergelijking maakt tussen de tijd van mijn studie en nu,

denk ik wel eens: waar is al dat engagement gebleven?

Ik zou willen dat de kerk iets meer stelling zou nemen. Dat zie ik bijvoorbeeld

in de Duitse kerken ook nu nog wel gebeuren. Die spreken zich op

een natuurlijker manier ook politiek uit. Daarbij vind ik het belangrijk een

verbinding te leggen tussen mystiek en politiek, zoals ik dat aantref bij de

theologe Dorothee Sölle. Verder heb ik wel eens het gevoel dat we wel

erg veel energie stoppen in structuren. Dat was al zo bij het hele Samen-op-

Weg proces en dat gevaar loopt ook TOPAZ – het project voor de toekomst

van de Protestantse Gemeente Almere. Natuurlijk moet je zaken goed

regelen, maar het gaat toch vooral om de innerlijke verbinding.

Als je mensen en wijken wilt samenbrengen, gaat inhoud voor structuur.

Daar is tijd voor nodig. Ik denk dat dit noodzakelijk is voor een goed

verloop van TOPAZ.

Maar dat zal je zelf niet meemaken, want je gaat

ons verlaten.

Inderdaad, ik heb een beroep aangenomen naar een kleine gemeente in

Freiburg in de Evangelisch Lutherische Kirche in Baden in het zuiden van

Duitsland. Nu ik wat ouder ben, heb ik behoefte om ook weer in Duitsland

aan de slag te gaan. Het is een gemeente met veel vormingswerk en

mooie muzikale mogelijkheden. Ik heb daar zin in. En het is ook dichter bij

mijn inmiddels bejaarde ouders . Arie-Cees blijft nog Luthers predikant in

Hilversum. Maar hij hoopt binnen afzienbare tijd in de buurt van Freiburg

werk te vinden. Dat wordt dus even een op-en-neer-rij-huwelijk, net als in

onze studententijd. ●

Spirit - juli 2011

7


Feest in de kerk

Op 22 mei vond, onder leiding van ds. Doddy

van Leeuwen, in de Lichtboog een speciale

dienst plaats onder de titel ‘AL’, wat staat voor

de aanduiding Alle Leeftijden.

Aan kinderen uit de gemeente was gevraagd

hoe hun ideale kerkdienst er uit zou zien,

daarop kwamen de volgende antwoorden:

“Dat het eens één keer niet over ellende gaat

maar alleen maar over fijne dingen, dat we niet

alleen maar bidden voor alles wat erg is maar juist

danken voor alles wat goed is en dat er slingers

en ballonnen zijn en dat we ook taart gaan eten

als het afgelopen is”.

Met deze tips in gedachten is een dienst

voorbereid waarin vrolijkheid, feest en dankbaarheid

centraal stonden. Bij de ingang deelden de

kinderen ballonnen uit, waarop ieder mocht schrijven

waar hij/zij blij van wordt. Tijdens de dienst

werden op gekleurde strookjes gebeden geschreven,

die vervolgens aan elkaar geregen werden

tot een kleurrijke slinger.

Deze gebeden zijn aan een heliumballon

gehangen en buiten los gelaten.

Toen na afloop van de dienst de taart, gebakken

door het speciale ‘Koekenbakkersteam’ op was

en de ballonnen waren opgeruimd, kon jong en

oud terugkijken op een inspirerende feestelijke

dienst. ●

Henk Sloot, een van de organisatoren

Fotografie: DirkJan Rozema

8 Spirit - juli 2011

Succesvolle Pelgrimstocht krijgt

volgend jaar vervolg

Op zondag 22 mei vond de eerste Pelgrimstocht

van Almere plaats. Een pelgrimstocht gaat in het

algemeen naar een plaats of stad b.v. naar Santiago

of Lourdes. De Almeerse Pelgrimstocht had

als thema ‘de kringloop van het leven’. Samen met

ds. Andries Fidder van de PKN gemeente in Almere-Buiten

heb ik deze tocht begeleid. Onderweg

waren een zestal plekken waar we iets vertelden

over de natuur. Dominee Fidder nam de mensen

mee in zijn religieuze overdenkingen en zette hen

aan tot het zingen van een lied. We startten vanaf

de natuurcamping in het Kotterbos en eindigden

in natuurbelevingscentrum De Oostvaarders, waar

we koffie met taart kregen.

Zo’n 45 mensen uit Almere deden mee. Het valt

niet mee om van zo’n relatief grote groep de aandacht

vast te houden als gids.

Toch is dat volgens mij aardig gelukt, blijkens de

feedback van de deelnemers. Het is leuk om de

gezichten van de mensen te zien als ze geboeid

zijn door je verhaal.

Onderweg namen we een van wilgentakken

gemaakt kruis mee. Het kruis werd door

voornamelijk de kinderen rijkelijk versierd met

bloemen, veren en zelfs schelpen hingen aan het

Pinksterbrief 2011 uit de Lichtboog

Genade en vrede van Jezus, onze Heer, zij met

u en jullie allen! Vijftig dagen na Pasen mogen

we vandaag hier in Almere in alle vrijheid als

gemeente van Christus het feest van Pinksteren

vieren. Het is het feest van de ervaring dat de

Geest van God als een krachtige energieke Adem

in ons en om ons heen is nu Jezus niet meer

lijfelijk onder ons is. Deze krachtige Adem van

God die over ons is gekomen doet ons op Adem

komen en geeft ons kracht, moed, inspiratie en

doorzettingsvermogen om hier in Almere binnen

onze mogelijkheden iets van dat rijk van God,

dat rijk van vrede, gerechtigheid en heelheid te

laten zien en te laten ervaren binnen en buiten

onze gemeente.In de Lichtboog staat er tijdens de

viering altijd een vaas met verschillend gekleurde

papieren bloemen op het liturgische centrum. Op

de blaadjes van de bloemen staan de namen van

de kinderen die in de Lichtboog zijn gedoopt.

We willen hiermee aangeven dat de wijkgemeente

een veelkleurig geheel is. Niet alleen onze wijkgemeente

is veelkleurig, de kernen van de Protestantse

Gemeente in Almere zijn ook ten opzichte

van elkaar veelkleurig. Elke kern heeft zijn eigen

Rommelmarkt Almere Haven

De jaarlijkse (tiende) rommelmarkt in Almere

Haven heeft het mooie bedrag van € 6670,-

opgeleverd. Zaterdag 16 april was de aftrap.

De niet-verkochte spullen zijn op Koninginnedag

opnieuw uitgestald buiten de Goede Rede richting

Kerkgracht en vonden grif aftrek.

De inbreng van goederen liep uitstekend. Na de

huis-aan-huis bezorging van 4000 flyers over

de rommelmarkt was de belangstelling op beide

dagen dan ook enorm groot.

Zoals ieder jaar werd de rommelmarkt ook nu

weer gedragen door welgeteld 65 vrijwilligers,

kruis. Het kruis had naast de religieuze betekenis

ook de betekenis van de kringloop van het leven.

Het feit dat een cirkel van wilgentenen op het

kruis bevestigd was, had ook een symbolische

betekenis.

We wandelden namelijk op het kruispunt van

twee werelden: aan de ene kant het cultuurlandschap

van het Kotterbos en aan de andere kant

de ruige natuur van de Oostvaardersplassen.

Op naar de tweede editie! ●

Kees Hulstein

karakter en zijn eigen

kwaliteiten. We vinden

dat de veelkleurigheid

in de wijk, maar ook

tussen de kernen

onderling, voor ons dynamische mogelijkheden

biedt tot verschillende inspirerende ontmoetingen.

We hopen dan ook dat de veelkleurigheid

gehandhaafd blijft en de ontmoetingen zich

zullen vermeerderen in het komende jaar.

Om elkaar op deze eerste Pinksterdag Gods

Adem toe te wensen willen gemeenteleden van

Almere Stad West u zegenen, bemoedigen en

inspireren met een zegenwens die door gemeenteleden

zijn opgeschreven en die naar alle kernen

van Almere zijn gezonden.

We hopen dat deze wensen u zullen beademen

en bemoedigen en dat zij een bijdrage moge

leveren aan het steeds meer met elkaar

verbonden raken in het leren, vieren en dienen. ●

ds Tonnis Buurma, Ina Oostenbrink en

John Hidding

die zich bezig hielden met verkoop, sjouwen,

logistiek, het draaien van de bar, geld tellen en

zorgen dat alles op rolletjes verliep. Hoe druk en

ingewikkeld het soms leek, ook nu was Jan Bart

Radix traditiegetrouw als organisator als een rots

in de branding in de weer zodat alles in goede

banen werd geleid.

De opbrengst gaat in zijn geheel naar het orgelfonds

van Goede Rede, dat is opgericht om geld

in te zamelen ter dekking van de kosten van de

orgelrestauratie, die in januari is uitgevoerd. ●


Koninklijke Onderscheiding voor

Rita Kremers-Ehmen

Voor haar grote verdiensten gedurende tientallen jaren voor de

Goede Rede-gemeenschap en de bewoners van zorgcentrum

De Overloop is de dirigente van het Bonifatius- en het oecumenische

Goede Rede-koor, Rita Kremers, door Hare Majesteit de Koningin

benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Op 29 april 2011

ontving zij de onderscheiding uit handen van burgemeester

Annemarie Jorritsma.

Ook een kinderkoor onder haar leiding zag het levenslicht.

En dan het gelegenheidskoor met wel 50 zangers en zangeressen,

die eenmaal per jaar een musical, oratorium of kerstconcert ten

gehore brengt! Daarin zingen ook mensen die niets of weinig met

een kerk hebben.

Rita Kremers geflankeerd door burgemeester Jorritsma en haar echtgenoot Foto: Anja Stam

Na afloop van de voorstellingen kijkt men steeds weer uit naar een

nieuw project om gezamenlijk aan te werken. Rita doet dat blijmoedig

en met een enthousiasme dat aanstekelijk werkt.

Dominee Verbaas over de beginperiode in Almere Haven:

“ De beide pastores (van de katholieke en protestante kerk) gingen

destijds meteen op talentenjacht. Wie van de nieuwkomers kan een

bijdrage leveren aan de opbouw van de kerkelijke gemeenschappen,

maar gelijk ook dienstbaar zijn aan de maatschappelijke opbouw?

Op een dag komt pastor Visser mij enthousiast vertellen kennis

gemaakt te hebben met het gezin Kremers, waarvan de echtgenote

en moeder Rita in Amsterdam al voor koren heeft gestaan!

Toen was een kerkkoor snel geboren. En samenwerking met een

later in het leven geroepen protestantse Cantorij was meteen

vanzelfsprekend.”●

Proficiat Rita!

De kerk en

haar PR

Een brief van Christus zijn!

De gemeente van Christus heeft op Pinksteren de Geest ontvangen en

mag nu vol van Geest opgewekt opstaan en op weg gaan om het verhaal

van Jezus te laten horen en zien aan allen die het willen horen in deze stad

Almere!

Naar aanleiding van deze prachtige gebeurtenis komt bij mij de vraag

boven, hoe het dan komt, dat zoveel mensen binnen en buiten de

gemeente, de kerk zo weinig boeit en inspireert? Vele oorzaken zijn

hiervoor aan te wijzen. Zie bijvoorbeeld het boek van Joep de Hart,

“Zwevende gelovigen, Oude religie en nieuwe spiritualiteit”. Maar het

eerste wat bij mij bovenkwam was het feit dat betrokken kerkmensen

persoonlijk zo weinig aan PR doen als het om hun eigen gemeente gaat.

Te weinig mensen laten anderen merken wat hen aanspreekt, boeit en

inspireert in hun gemeente. Ik heb het gevoel dat zij al te vaak laten horen

wat negatief is in de kerk, wat hen niet aanspreekt. Dat is ontzettend

jammer, want dat verkleurt het kleurrijke beeld van de kerk als een spirit

uele, geestrijke ontmoetingsplaats. Het geeft buitenstaanders geen impuls

om een kijkje te nemen in zo’n kerk!

Als gemeenteleden dat zelf te weinig doen, moeten we dan maar veel

foldermateriaal maken, een beter aansprekend kerkblad als SPIRIT en

zondagsbrieven? Zou dat het imago van de kerk verbeteren en versterken?

Het zal zeker een bijdrage leveren. Toch denk ik, is mond tot mond reclame

het beste. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar ook voor de kerk als

geestrijke ontmoetingsplek waar mensen op Adem kunnen komen.

Paulus schrijft enkele treffende woorden in dit verband in de tweede brief

aan Korinthe: ”U bent zelf onze aanbevelingsbrief, geschreven in ons hart,

voor iedereen te zien en te lezen. Een brief waaruit duidelijk blijkt, dat hij

van Christus komt en met onze hulp is opgesteld. Hij is niet geschreven

met inkt,maar met de Geest van de levende God, niet op stenen platen,

maar in het hart van levende mensen.”

Paulus zegt: Christenen zijn een brief van Christus. Zij zelf zijn door hun

manier van spreken en doen en met de inspiratie van Gods Geest een

uitnodiging voor de ander om eens kennis te maken met de geestrijke

bronnen die de kerken als ontmoetingsplaatsen van de Protestantse

Gemeente Almere bieden. Alle folders, kerkbladen en zondagsbrieven ten

spijt, we zijn zelf de PR voor de kerk van Jezus Christus!.●

Ds. Tonnis Buurma

9


10

IN BREDER VERBAND

Financiële verantwoording 2010

Jaarrekening 2010 in korte samenvatting:

Door een stijging van de vrijwillige bijdragen met € 13.000 tot

€ 377.000 en een stijging van € 3.000 van de collecten tot

€ 21.000 is er een belangrijke verbetering gekomen in de totale

opbrengsten. De overige opbrengsten namen toe met € 3.000

door een correctie met betrekking tot 2009 van de huurkosten van

de drukkerij apparatuur. Hiermee kwamen de totale inkomsten uit

op € 408.000 De kosten namen in 2010 af met € 57.000. Hiermee

kwamen de totale uitgaven uit op € 348.000.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

• lagere kosten van de Algemene Kerkenraad en Topaz.

• de overdracht van het Perplex project in Almere Buiten

aan de Gemeente Almere, gedurende 2010, zorgde voor

€ 17.000 lagere kosten.

• hogere exploitatie opbrengst van de kerkcentra van bijna

€ 12.000.

• verlaging van de kosten van het kerkelijk bureau door

verhuizing

• lagere afdracht aan de landelijke kerk

Deze punten zorgden voor de mogelijkheid om voor het eerst in

jaren weer een reservering te maken voor het groot onderhoud

Missionair is

in the air

We zijn in de 21e eeuw de vanzelfsprekendheid voorbij. Daar kun

je lang over mijmeren, klagen zelfs, je kunt ook de vraag stellen,

wat je er aan kunt doen; waarom zijn we eigenlijk gemeente?

Wat is de uitdaging als we om ons heen kerkdeuren in het slot zien

vallen?. En er zijn allerlei ideeën en hulporganisaties om hiermeebezig

te zijn

Een van die organisaties

is IZB, Bond voor zending

in Nederland, die al 75 jaar

werkzaam als missionaire

organisatie werkzaam is

binnen de Protestantse

Kerk. Ondergetekende was

van 2001 tot 2010 in dienst

van deze organisatie en

als missionair predikant in

Eindhoven werkzaam. Een

mooie tijd om samen met

de brede Protestantse Gemeente

bezig te zijn met

de vraag hoe het evangelie

van Jezus Christus te communiceren

in een veranderende

omgeving.

Één van de dingen die gebeurden was het organiseren van

missionaire kerkdiensten op de zondagmorgen. Deze nieuwe

diensten waren, met een verwijzing naar een oude Philips-slogan,

‘seeker-sensitive’, open voor zoekers, toegankelijk voor de

kerkcentra. Naast deze verbeteringen is er van de landelijke

kerken een teruggave van betaalde aanslagen en subsidies ontvangen

uit voorgaande jaren, totaal € 45.000. Hiermee kwamen

de totale uitgaven, de reservering onder aftrek van de ontvangen

subsidie uit op € 348.000. Dat is dit jaar veel positief nieuws en

wij willen u graag bedanken voor uw gaven en inzet voor de kerk

in 2010.

Wij vertrouwen ook in 2011 op uw betrokkenheid bij het Kerk zijn

in Almere. Een andere blijk van betrokkenheid bij onze kerk in

Almere is het feit dat wij in kennis zijn gesteld dat de kerk opgenomen

was in de testamenten van twee overleden gemeenteleden.

Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun legaat, de totale opbrengst

zal meer dan € 100.000 zijn. Een belangrijke bijdrage voor de Kerk

in Almere voor nu en voor de toekomst.

Wij sturen u graag het concept Jaarverslag. U kunt het opvragen

via: kerkelijkbureau@pkn-almere.nl. Heeft u vragen of opmerkingen

dan ontvangen wij deze graag via:

penningmeestercvk@pkn-almere.nl of via het kerkelijk bureau. ●

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Leo Boezaart

be-zoekende kerkganger. Er kwamen mensen op af kwamen die

enthousiast raakten voor de gemeente. Ook via andere kanalen

zoals digitale kennismakingscursussen kwamen mensen de

geloofskring binnen. Na verloop van tijd is de bezoekersgroep

uitgegroeid tot een zelfstandige wijkgemeente. De moedergemeente

had er een dochter bijgekregen.

Naast het project in Eindhoven ondersteunt de IZB ook gemeenten

elders in het land. Nederland is als geheel een missie-gebied

geworden en we kunnen elkaars ervaringen goed gebruiken. Uiteraard

is elke situatie anders en is niets copy-paste toe te passen,

maar daar komt iedere gemeente al doende wel achter. Op www.

izb.nl u diverse ontwikkelingen volgen.

Inmiddels ben ik sinds de zomer 2010 weer ‘gewoon’ gemeentepredikant

in de Protestantse Gemeente Rijnsburg. Dat gewoon

is uiteraard met aanhalingstekens, want de jaren in de Lichtstad

hebben mij bevestigd in de roeping van de kerk. We zijn er niet

voor binnen, maar voor buiten, opdat de wereld mag weten wie

God is. En in open gesprekken met mensen kan het dan zomaar

gebeuren dat Jezus over de woorden heen het hart van iemand

binnen loopt.●

ds. Marius van Duijn


TIJGERS

Veranderingen

Er is veel in de afgelopen maanden veel gebeurd. In het Topaz

project van de Protestantse Gemeente Almere (PGA) is

afgesproken om de komende jaren één kerkcentrum af te stoten.

Met de opbrengst van dit kerkcentrum kunnen de tekorten op de

begroting in de komende jaren worden opgevangen en is er geld

om nieuwe wervende activiteiten te ontplooien. Met de financiële

ruimte die er met deze en andere maatregelen ontstaat, kunnen

we naar de toekomst kijken. Omdat het om een ingrijpend besluit

gaat, heeft de Algemene Kerkenraad (AK) naast het advies van

de het College van Kerkrentmeesters, advies gevraagd aan het

Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG). Zij beheren de bezittingen

van verschillende kerken. De laatste tijd adviseren zij veel

geloofsgemeenschappen over het sluiten van kerkgebouwen.

De KKG heeft onze kerkcentra in december 2010 bezocht en

gesprekken gehad met vertegenwoordigers van onze wijk-gemeenten.

Ook heeft zij van ons gegevens gekregen over

ledenaantallen, kerkbezoek en grootte van de kerkcentra.

De KKG heeft de kerkcentra vergeleken op het gebied van

functies die ze moeten kunnen vervullen, financiën en verkoopbaarheid.

De kerkcentra moeten voldoende ruimte hebben om de

kerkgangers nu en in de toekomst te ontvangen. Bij de financiën

is gekeken naar de ontwikkeling van de vrijwillige bijdrage en de

onderhoudskosten van de kerkcentra. Voor de verkoopbaarheid

is vooral naar de verkoopwaarde gekeken. Op grond van de

verkoopbaarheid en de te verwachten onderhoudskosten

adviseert de KKG om De Triangel te verkopen en eventueel - als

dit vanuit financieel oogpunt nodig is - in de toekomst Goede Rede

te verkopen.

Om duidelijk te krijgen waarop de adviezen zijn gebaseerd,

heeft de AK drie vergaderingen hierover gesproken. Op basis van

de discussies heeft de AK besloten het advies van de KKG over

te nemen. Afgelopen mei zijn over het voorgenomen besluit de

wijkkerkenraden in een gezamenlijke vergadering gehoord.

Daarna zijn of worden de leden gehoord over het voorgenomen

besluit. Dit gebeurt door de voorzitters van de wijkkerkenraden

op gemeenteavonden. Voor die gemeenteavonden is een

gemeenschappelijke presentatie gemaakt. Bij het horen staat de

vraag centraal welke zaken en alternatieven eventueel over het

hoofd zijn gezien. De opmerkingen worden meegenomen in de

definitieve besluitvorming. Het is het voornemen het definitieve

besluit deze maand te nemen.

In het horen van de wijkgemeenten is duidelijk naar voren

gekomen, dat de wijkgemeente die geen kerkgebouw meer heeft,

zelf moet beslissen hoe ze verder wil. Er zijn verschillende

mogelijkheden: verder gaan als zelfstandige gemeente in een

ander kerkgebouw, samengaan met een andere wijkgemeente,

zich geografisch opdelen over andere wijkgemeenten of ieder lid

bepaalt voor zichzelf bij welke wijkgemeente hij of zij wil horen.

Sluiting van een kerkcentrum betekent hierdoor ook veel voor de

andere wijkgemeenten van de PGA omdat zij nieuwe leden

zullen moeten ontvangen. Voor het verhuizen van de wijkgemeente

wordt daarom een werkgroep gevormd waarin alle wijkgemeenten

zijn vertegenwoordigd. De gemeenteadviseur van de landelijke

kerk is ingehuurd om deze werkgroep te begeleiden en expertise

in te brengen.

Een ander belangrijke beslissing die de komende maanden moet worden

genomen, is de invulling van de predikantplaats in Haven. Ds. Cornelia

Hübner heeft een beroep aanvaard in Duitsland en vertrekt per september.

Gezien de financiële situatie van de PGA geven de landelijke organen geen

toestemming om één nieuwe vaste predikant te beroepen. In de AK

vergadering van mei zijn een aantal voorstellen gedaan om de predikantsplaats

tijdelijk in te vullen. De wijkgemeenten Haven en ELG stelden voor

een predikant voor 1,5 jaar aan te stellen die aandacht heeft voor de fusie

van de wijkgemeente Haven en de ELG, oecumene en het ELG-erfgoed.

Die predikant zou ook voor 1/5 taken moeten uitvoeren voor het Topaz

project. De predikanten hebben voorgesteld de predikanten te laten groeien

naar een bovenwijksteam en dit aan te vullen met één of twee kerkelijk

werkers die een preekbevoegdheid hebben en vooral aandacht hebben

voor missionair werk. De predikanten, het college van kerkrentmeesters

en de voorzitters van de wijkgemeente Haven en ELG zijn nu een definitief

voorstel aan het uitwerken, waarover gesproken zal wordt in de AK

vergadering van juni.

Voor het vormen van een bovenwijks predikantenteam is een begeleider

gevonden die werkt bij de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij kan haar

ervaring meenemen vanuit het veranderingstraject dat daar plaatsvindt.

Samen met de predikanten heeft zij een aanpak opgesteld die het komende

halfjaar wordt uitgevoerd.

Een belangrijk besluit dat al genomen is, heeft betrekking op de wijkkerkbladen.

Deze worden na de zomervakantie niet meer uitgegeven.

Het nieuws uit de wijken wordt opgenomen in SPIRT. Om dit mogelijk te

maken wordt het aantal nummers van SPIRIT verhoogd van 4 naar 10 per

jaar. Ook wordt er hard gewerkt aan een website voor de PGA. Elders in het

blad vindt u meer informatie hierover.

Ten slotte is een aantal leden bereid gevonden het Topaz project te gaan

leiden. Zij zullen de vaste kern vormen van het projectteam. Tezamen met

een aantal leden van de werkgroep organisatie zijn zij een voorstel aan

het maken voor de taken en verantwoordelijkheden binnen het project. We

hopen dat de projectteam na de zomervakantie aan de slag kan.

Rest mij nog u een gezegende vakantie toe te wensen.

Namens de Algemene Kerkenraad

Reinier Vaneker

AKR finance

Spirit - juli 2011

11


12

VoedselLoket Almere

Stijgende lijn

Het aantal klanten van het VoedselLoket Almere neemt toe. Geen

wonder gezien de huidige tijd. Dit jaar hebben al 30 % meer gezinnen

een beroep gedaan op een voedselpakket. En dat zal niet snel anders

worden!

Plannen

We zijn druk bezig om het VoedselLoket Almere van een pakketleverancier

om te vormen naar een volwaardige supermarkt voor minima.

De plannen worden op dit moment uitgewerkt. Voordeel van een

supermarkt is dat de klanten kunnen kiezen welke producten bij hen

passen, weer leren omgaan met een budget en makkelijker kunnen

wennen aan weer zelf boodschappen doen. Dit laatste door bij

toenemende draagkracht een financiële bijdrage te leveren aan

de goederen die ze in de supermarkt krijgen.

Die ombouw hangt natuurlijk een beetje af van het extra geld dat zoiets

kost. Zo hebben we een grotere ruimte nodig. Want naast het magazijn

(dat kleiner kan) hebben we een ruimte nodig die voor de supermarkt

geschikt is. Maar of het nu om pakketten of een supermarkt gaat, uw

bijdrage is altijd meer dan welkom - in de vorm van noodzakelijke

artikelen, als vrijwilliger of donateur.

Ella van der Gaag bij inzamelingsactie Voedselloket

Supermarktactie

Op 8 en 9 juli staan onze vrijwilligers in ieder geval in te zamelen in

de AH XL en de Dirk in Stad. In die winkels kunt u iets extra’s voor

Almeerders in de knel kopen. Er komt beslist nog een winkel bij als u zich

opgeeft om als vrijwilliger 2,5 uur voor ons in te zamelen. Voor informatie

kunt u contact opnemen met uw diaken of Anthilde van den Dool bij het

VoedselLoket. Zij is op woensdag bereikbaar onder (036) 880 73 68 .

Dringende oproep voor babyhapjes en voeding

We zijn zo goed als door de babyhapjes voor de jongste leeftijden heen

(van 3 tot 12 maanden). Dat is vervelend voor de baby’s en peuters

die afhankelijk zijn van het VoedselLoket. Ook het aantal blikken babyvoeding

1 en 2 slinkt zienderogen. Zorgt u dat we niet zonder voeding,

groente –en/of fruithapjes zitten? Dat kan door die voeding zelf te kopen

en aan uw diaken af te leveren of door een bijdrage over te maken op

rekeningnummer 11.55.10.990 o.v.v. babyvoeding.

Kookboek

“Prakkie voor een Prikkie”

Onze stagiaire Roos Cooman heeft recepten

verzameld van cliënten en vrijwilligers van het

VoedselLoket. Het resultaat is een leuk

budgetkookboek met multiculturele recepten.

oor de prijs van € 7,50 kookt u goedkoop,

krijgt u verstandige tips en zorgt u ook nog eens

voor een aanvulling met verse groenten en fruit

in de voedselpakketten. Want het kookboek is

helemaal gratis gedrukt door Graficent.

Elke cent is dus beschikbaar voor pakketaanvulling.

Running diner van de ronde tafel

Dit jaar staat het running diner van De Ronde Tafel Almere in het teken

van het VoedselLoket Almere. Voor een kaart van € 100,-- krijgt u een

spannend 6 gangen menu. Daarvan gaat maar liefst de helft naar het

goede doel. Een unieke gelegenheid om spannend te eten en ons te

steunen. Meer informatie vindt u op de website van de RondeTafel,

http://www.rondetafelalmere.nl. Direct een kaart reserveren kan ook

door een mail te sturen aan tom@squashalmere.nl met als onderwerp

Kaarten Running Dinner 2011.●

Bevestiging Rianne en Ella

Op zondag 19 juni zijn, in een grote kring van ouderlingen en diakenen

te midden van de wijkgemeente rondom de Lichtboog bevestigd Rianne

Bijdam als ouderling voor Almere Poort en herbevestigd: Ella van

der Gaag als diaken (nieuwe termijn). Fijn dat Rianne zin heeft om als

pionier aan de slag te gaan in Almere Poort en Ella bereid is om

opnieuw een periode aan de slag te gaan met het werk van en voor

de diaconie. ●

Bevestiging Lichtboog


OP DE (S)PREEKSTOEL

Elke maand vragen wij één van de jongeren om onze vragenlijst in te vullen.

Naam

Cornee Louwerens

Leeftijd

14 jaar

Wat doe je?

Ik zit op het Baken Park Lyceum in

3 VWO

Wat vind je van de volgende stelling: Social Media zoals

Facebook, Twitter en Hyves zijn een goede manier

voor de kerk om jongeren te bereiken. Kies een van

de volgende antwoorden:

• 1. Zeker, een beetje moderne promotie kan geen kwaad voor de kerk

• 2. Misschien, maar dan moet het wel door jongeren zelf worden

• ingevuld.

• 3. Geen goed idee. De kerk is de kerk en staat los van ontwikkelingen

• in de samenleving

• 4. Weet niet/geen mening

Ik kies voor antwoord 1. Ik vind dat het goed is als de kerk dit doet.

Er gaan niet veel jongeren naar de kerk en je kunt ze zo beter bereiken.

We leven toch in de tijd dat Faceboek, Twitter en Hyves er zijn, dus waarom

zou je er geen gebruik van maken? De wereld ontwikkelt zich, dan vind ik

dat de kerk dat ook kan doen, al moet de kerk wel zijn doel moet behouden

- een plek waar je kan bidden.

Bij welke wijkgemeente hoor je en waar ga je

naar de kerk?

Ik ga naar de Lichtboog.

Heb jij ook een taak binnen de kerk?

Ik heb geen taak in de kerk.

Hoe vaak ga je per jaar naar de kerk?

Ik ga niet zo heel erg vaak naar de kerk omdat ik vaak veel huiswerk heb

voor school en dan schiet het er bij in om naar de kerk te gaan. Ik vind dat

ik wel vaker naar de kerk kan gaan want dat ene uurtje in de week moet

kunnen.

Wat vind je goed/leuk aan de kerk?

Ik vind de kerk goed, omdat het een plek is waar je al je gevoelens kwijt

kunt en nadenkt over God.

Wat zou jij in de kerk willen veranderen?

Ik vind dat de kerk iets moderner mag, meer liedjes uit deze tijd. Het moet

niet te modern maar wel iets meer. Ik denk dat er op deze manier meer

mensen en vooral meer jongeren naar de kerk gaan.

Welke vraag zou jij willen stellen aan God?

Er zijn veel vragen die ik aan God zou willen stellen, maar wat ik zou willen

vragen is: Hoe is de hemel? Ik wil dit vragen omdat iedereen zegt hoe hij

denkt dat de hemel eruit ziet. Ik vraag me dan altijd af: wat is waar? En is er

wel een hemel. Ik zelf denk dat er een hemel is en dat het daar goed is en

dat er geen pijn is. ●

Gezinsviering

Goede Rede 15 mei

Op zondag 15 mei was er een gezinsviering in Goede Rede. Het thema

van de dienst was het verhaal van Noach. Dit verhaal werd in de kerk aan

de kinderen voorgelezen. Ook voor de ouderen was het prettig om het hele

verhaal weer eens te horen. Het verhaal werd ondersteund met plaatjes en

liedjes via de beamer, waardoor iedereen het goed kon volgen.

Voor in de kerk stond een heel grote tekening van de ark die toen nog leeg

was. Tijdens de preek gingen de kinderen naar achteren om de dieren te

kleuren en knippen. Na de preek mochten zij deze in de ark plakken. Het

resultaat is te zien in zaal 4 van de kerk. De volgende gezinsviering is op

10 juli.

Sabine Otten, goederede@live.nl

`Seems like

everybody’s got a price,

I wonder how they sleep at night.

When the sale comes first,

And the truth comes second,

Just stop, for a minute and Smile`

Jessie J – Price Tag

13


14

VAN HUIS UIT

Dienstrooster Voor HeeL ALMere VAn 10 juLi t/M 11 septeMber 2011

2011

Data

10 juli

4 e zondag

na Pinksteren

17 juli

5 e zondag

van Pinksteren

24 juli

6 e zondag

na Pinksteren

31 juli

7 e zondag

na Pinksteren

7 augustus

8 e zondag

na Pinksteren

14 augustus

9 e zondag

na Pinksteren

21 augustus

10 e zondag

na Pinksteren

28 augustus

11 e zondag

na Pinksteren

4 september

12 e zondag

na Pinksteren

11 september

13 e zondag

na Pinksteren

Goede Rede De Lichtboog De Triangel De Drieklank

Kerkgracht 60

Almere Haven

11.00 uur

ds. C. Hübner

Gezinsviering

9.15 uur

ds. C. Hübner

Avondmaal

geen dienst

14.30 uur

ds. C. Hübner

Afscheidsdienst

10.30 uur

Oecumenische dienst

11.00 uur

ds. A.A. Fidder

geen dienst

geen dienst

10.30 uur

Oecumenische diens

11.00 uur

ds. T. Buurma

9.15 uur

ds. A.A. Fidder

Klokkeluiderstraat 10

Almere-Stad

9.15 uur

ds. R. Veenstra

14.00 uur , Perki

Ds. F. Makatipu

11.00 uur

ds. T. Buurma

9.15 uur

ds. T. Buurma

Avondmaal

geen dienst

Parkwijklaan 5

Almere-Stad

10.30 uur

ds. M. Hooymeijer

10.30 uur

mw. S. Bomer

Staalstraat 9

Almere Buiten

9.15 uur

ds. C. Hübner

11.00 uur

mw. T. van den Broek

geen dienst geen dienst

10.30 uur

mw. S. Bomer

geen dienst geen dienst

11.00 uur

ds. M. Hooymeijer

14.00 uur, Perki

drs. E. Drent-Butarbutar

9.15 uur

ds. H. Hübbers

11.00 uur

mw. S. Bomer

9.15 uur

ds. T. Buurma

11.00 uur

ds. T. Buurma

Doopviering

14.00 uur, Perki

ds. M. Winckler-Huliselan,

jongerenviering

geen dienst

10.30 uur

ds. H. Hübbers

10.30 uur

ds. H. Hübbers

10.30 uur

ds. H. Hübbers

10.30 uur

mw. S. Bomer

19.00 uur

Zangdienst in

Buitenhaeghe

geen dienst

9.15 uur

ds. A.A. Fidder

11.00 uur

ds. A.A. Fidder

Avondmaal

geen dienst

11.00 uur

ds. A.A. Fidder

Tienertalk

19.00 dienst in

Buitenhaeghe

9.15 uur

ds. A.A. Fidder

11.00 uur

ds. A.A. Fidder

Tienertalk


HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN

Adverteren in SPIRIT kan al

vanaf € 50,-

per nummer (a7-formaat)

Voor een tarievenoverzicht zie www.protestantsalmere.nl

SPIRIT magazine zoekt een

ADVERTENTIEVERKOPER m/v

We zoeken iemand, die het leuk vindt om tegen een kleine

vergoeding adverteerders te zoeken voor SPIRIT magazine.

Dit kan telefonisch, per email maar ook face to face.

Heb je interesse of wil je meer weten neem dan

contact met ons op:

spiritalmere@gmail.com

15


16

Kerk zijn in Almere Poort

Ook in de nieuwe stadskern Almere Poort wil de

Protestantse Gemeente Almere aanwezig zijn.

Een groep mensen uit de kern en ds. Tonnis

Buurma hebben het initiatief genomen om

bewoners van Almere Poort, die deel uitmaken

van de Protestantse gemeente, uit te nodigen

voor een ontmoetingsbijeenkomst in het

buurthuis “Amerika”. De genodigden kunnen

kiezen uit twee avonden en wel op 10 en 12

oktober aanstaande. Deze avonden staan in

het teken van ontmoeting en kennismaken en

de vraag hoe kerk te zijn in Poort.

De plangroep Poort bestaat uit:

Maarten Kruimer, Rianne Bijdam,

Wilma Schuurman en ds. Tonnis Buurma.

Wilt u contact of informatie dan kunt zich richten

tot Rianne Bijdam, ouderling Poort, Neptunussingel

20, 1363 VV, tel (036) 841 35 03 of e-mail:

f.bijdam@chello.nl

GEZOCHT IN ALMERE

Vrijwilligers m/v die eenmaal in de zes weken

op zondagochtend willen helpen met het vervoer

van patiënten naar de oecumenische viering

van het Flevoziekenhuis. Meer info: geestelijke

verzorging Flevoziekenhuis, ds. Rianne Veenstra,

tel: (036) 868 88 27

t/m zo 4 september -

Museum Catharijneconvent:

Verborgen Verhalen

Tijdens de zomervakantie, tot en met 4 september

2011, toont Museum Catharijneconvent met

haar tentoonstelling ‘Verborgen Verhalen’ een

aantal kunstwerken en -objecten die lange tijd

verborgen zijn geweest in het museumdepot.

Zo worden schilderwerken getoond van oude

meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw,

die bijzondere bijbelverhalen uitbeelden zoals

die over Maria Magdalena en Tobias.

Ook worden zeventiende-eeuwse portretten

getoond van vooral mannen die een functie als

geestelijke hadden, binnen rooms-katholieke

én protestantse kerkgenootschappen. Behalve

bijbelschilderkunst zal ook een selectie te zien

zijn van een belangrijke schenking van relieken

uit de Paulusabdij in Oosterhout. Deze kloostergemeenschap,

trok in 2006 uit de abdij en heeft

zijn grote collectie relieken en reliekhouders,

liturgische kleding en gebruiksvoorwerpen aan

Museum Catharijneconvent geschonken.

Meer informatie: www.catharijneconvent.nl

Spirit -juli 2011

Jongeren gezocht voor ambassadeursreis

naar Cuba

In het kader van de 40dagentijdcampagne 2012

is er van 12 t/m 23 oktober 2011 een jongeren

ambassadeursreis naar een project van Kerk in

Actie in Cuba. Acht jongeren van 18 tot 24 jaar

kunnen deelnemen aan deze reis, die begeleid

wordt door Togetthere en JOP. Uiterlijke aanmeldingsdatum

is 10 juli 2011. Kent u een jongere of

ben jij een jongere die deze uitdaging aandurft?

Ga voor meer info naar www.togetthere.nl..

za 1 oktober 2011 - Landelijke dag

Vacare

Vacare, platform voor meditatief leven in en

vanuit de Protestantse Kerk, organiseert voor

de tweede maal een landelijke dag. Tijdens

deze dag overhandigt ds. Lex Boot het eerste

exemplaar van zijn ‘Handboek Christelijke

Meditatie’ aan dr. Arjan Plaisier, scriba

Protestantse Kerk. na een lezing van Mariska

van Beusichem over ‘Meditatie en de geestelijke

weg’, zijn er twee rondes met workshops over

o.m. ‘Chakra’s en de Bijbel, een ontmoeting

tussen Oost en West’, ‘Meditatie en gemeenteopbouw’;

‘Bibliodans’; en ‘Loopmeditatie’.

De dag wordt afgesloten met een viering.

Tijd: 10.30- 16.00 uur. Ichtuskerk in Amersfoort.

Kosten:€ 15,- (incl. koffie, thee, melk en

karnemelk) Zelf lunch meenemen. Opgave:

vacare@pkn.nl; (0183) 62 83 18. Meer

informatie: www.pkn.nl/vacare

Stadscantorij zoekt nieuwe zangers

en instrumentalisten

Na een aantal heren succesvol aan diensten in

het Flevoziekenhuis en in Zorgcentrum Buitenhaeghe

meegwerkt te hebben, is de Stadscantorij

nu met zomerreces, om op 6 november a.s. -

opnieuw onder de bezielende leiding van Foekje

Snippe - mee te werken aan de kerkdienst in

Verpleeghuis Polderburen. Dat duurt nog even,

maar intussen zijn we voor dit project op zoek

naar goede stemmen en instrumentalisten die het

leuk vinden om op projectbasis mee te zingen of

te spelen. Alle stemmen zijn van harte welkom.

U kunt zich aanmelden via

JanLandmeter@hotmail.com of

xpertise@xs4all.nl. We repeteren een paar keer

voorafgaand aan elk project. De repetities voor

de dienst op 6 november zijn op de donderdagen

6, 13 en 27 oktober en 3 november van 20.30

uur tot 22.00 uur. De locatie van de repetities

wordt nog doorgegeven en als u zich aanmeldt

ontvangt u te zijner tijd vooraf de muziek.

Pelgrimage

“Tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Rome

en al wie met ons mee wil gaan, die moet onze

manieren verstaan.” Dit versje zongen wij vroeger

en we deden er maniertjes bij, die iedereen mee

moest doen. Ik vermoed, dat het van oorsprong

een pelgrimsliedje is geweest. Reizen is niet van

de laatste tijd. Ook vroeger werd er veel gereisd.

De apostel Paulus reisde in het begin van onze

jaartelling van Israël naar Turkije, Griekenland

en Italië, Maarten Luther, de kerkreformator,

reisde van Duitsland op goed geluk naar Rome.

Hij had nooit aardrijkskunde gehad en wist dus

nauwelijks waar Rome lag. Hij wilde met de

Paus spreken over zijn hervormingen binnen de

Rooms katholieke kerk. Zijn bedoelingen waren

oprecht. Hij was overtuigd monnik en Katholiek.

Dat het toch tot een scheuring is gekomen, heeft

Luther zijn leven lang betreurd.In onze tijd gaan

mensen ook op pelgrimstocht. Naar Santiago di

Compostella, naar Iona of rond Almere (zie Kijk

op de Wijk). Veel mensen gaan deze zomer ook

op reis naar een vakantie bestemming. Sommigen

blijven in Nederland, anderen gaan naar

verre oorden. In gedachten reist u misschien wel

met hen me. “Ik wilde ik kon u iets geven / Tot

troost in uw leven / Maar ik heb waarden alleen,

/ Namen en dingen geen”, dichtte Herman Gorter

en ik sluit me erbij aan. Ik hoop met u op een

goede zomer voor u allen, of u nu op reis gaat

of niet.

Ds. Andries Fidder

Belangstelling voor theologie

Heeft u interesse voor de bijbel en alles wat

met het geloof te maken heeft? Wilt u meer te

weten komen over die veelzijdige en boeiende

wereld van de theologie? Ter versterking van uw

geloof of omdat u een bredere visie op kerk en

samenleving hoopt te vinden, samen met andere

gemeenteleden? Doe dan mee met cursus

Theologische Vorming Gemeenteleden.

De cursussen in de buurt van Almere vinden

plaats in Weesp. Een bijzondere (voor)opleiding

is niet vereist. Ook het lidmaatschap van een kerk

is geen vereiste. Deze cursus duurt in totaal drie

jaar. De cursisten van 1e , 2e en 3e jaar zitten bij

elkaar. Een cursusjaar omvat 30 weken met elke

week een bijeenkomst op de woensdagavond

van 19.30 tot 22.00 uur. De cursus start op de 1e

woensdag in september en eindigt rond Pasen.

Het lesgeld bedraagt € 200,-, waarbij het basis

studiemateriaal is inbegrepen. Er kan nog een

bedrag aan boeken bij komen.Informatie via de

website www.tvg-weesp.nl; de secretaris

Rosemarije Venema: info@tvg-weesp.nl of

(020) 777 65 04; of de cursusleider Doddy van

Leeuwen-Assink: bramdod@xs4all.nl of

(036) 533 16 09.

More magazines by this user
Similar magazines