28.07.2020 Views

Teeltrichtlijnen Florate

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Florate (E20B.0308)

Teeltrichtlijnen

Raseigenschappen

• Geel geblokte paprika

• Hoge totaalproductie

• Vruchtgewicht tussen 195-215 gram

• Mooie vruchtvorm

• Snel in doorkleuring

• Gemiddelde plantlengte

• Krachtige frisgroene plant

• Resistenties: HR: Tm:0-3 | IR: TSWV:0

enzazaden.nl


Florate (E20B.0308)

Algemeen

Florate is een grove, strakke, gele blok paprika, met een gemiddeld vruchtgewicht van

195-215 gram. Opvallend aan het gewas is het grove blad dat het hele jaar mooi groen

blijft. Dit ras onderscheidt zich in de markt door zijn grofheid en hoge totaalproductie,

in combinatie met Tm:0-3 en TSWV:0 resistentie.

Opkweek

Enza Zaden heeft geen voorkeur voor bepaalde zaaidata. De plant schakelt kort, en hoeft

daardoor iets minder snel uitgezet te worden. Dit ras kan in de opkweek wat langer belicht

worden. De plant kan afgeleverd worden zowel als kleine (4-weekse) of afgekweekte

plant.

Eerst fase van de teelt

Zorg dat de kas en de steenwolmatten goed op temperatuur zijn voordat er geplant wordt

(kas: minimaal 22°C, mat: minimaal 20°C). Het advies is om de mat vol te druppelen met

een EC van 3.

Als de planten goed zijn ingeworteld, kan de etmaaltemperatuur geleidelijk omhoog.

Bijzonder is dat, alhoewel de plant door bladerigheid vegetatief kan tonen, het wel degelijk

een eenvoudig zettend ras is! Een groot dag/nacht verschil voor zetting is niet nodig en

kan wat krimpscheurtjes en/of staartjes veroorzaken. Daarom adviseren wij een relatief

vlak stookregime op dit ras aan te houden (minimum voornacht temperatuur: 18°C). De 1e

zetting mag toegelaten worden op het 3e of 4e oksel, 1 vrucht per tak. De vruchten zijn

relatief lichtgroen, waardoor groen oogsten niet aan te bevelen is.

Voorjaar

Er mag goed op tempo en vrij vlak gestookt worden. Dit is belangrijk, om te voorkomen

dat er een krimpscheurtje op de vruchten ontstaat. Zorg voor een hoge nachttemperatuur

(minimaal 18°C) en zorg voor een hoog vochtdeficit (streef naar boven de 2,5 gr/kg). Bij

te lage nachttemperaturen kan dit ras een enkel oortje en staartjes geven. Er kan wat

stengelongelijkheid ontstaan in deze periode, wat later weer bijtrekt. In het eerste zetsel

zijn de vruchtstelen vaak iets langer (in verhouding tot Gialte). Later in het jaar wordt dit

vergelijkbaar met Gialte.

De watergiftstrategie is erg belangrijk voor dit gewas. Het ras heeft een hoge worteldruk,

dus pas op met watergeven. Bij Florate hoort een actieve teeltlijn. Extra vocht sparen om

groei te behouden is niet nodig. Geef bij voorkeur pas water als de plant voldoende actief

is. Start daarom niet te vroeg in de ochtend. Het advies is om lichtafhankelijk te sturen.

Stop op tijd in de namiddag en realiseer daardoor voldoende daling in het vochtgehalte

in de mat (zeker 8-10%) gedurende de nacht. Bij donkere dagen is meer aandacht vereist.

Dit is gedurende het hele jaar van toepassing. Voorkom natte plekken in de kas, zorg dat

(drain)water goed afgevoerd wordt.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na de eerste zetting, na 2 à 3 lege oksels de

tweede zetting aangehouden worden, van 2 à 3 vruchten per tak.

Zomer

Dit ras laat zijn kracht zien door anthocyaanvorming in de bladoksels. In vergelijking met

Gialte is het planttype van de Florate wat ruiger. Het ras schakelt vrij kort, en oogt vol en

bladerig.

Blijf goed bij met het gewaswerk, blijf met het toppen wat weg uit de kop, zodat er

voldoende blad overblijft voor de verdamping bovenin. Gezien de bladbedekking is een

coating op het kasdek dan ook minder noodzakelijk.

Een blijvend aandachtspunt is krimpscheurtjes. Een goede bladbedekking bovenin

is gunstig om de worteldruk op de vruchtwand te beperken. Een relatief hoge

nachttemperatuur aanhouden met een lage luchtvochtigheid ook. Dit vraagt scherpe

aandacht voor het schermgebruik. Om vocht af te voeren, is het advies om in de

nachturen, voor het opstoken, boven het scherm een kiertje te luchten. Tijdens het

opstoken daalt dan de luchtvochtigheid nog meer in de kas, en zo kan het scherm in de

ochtend iets langer dicht blijven. Hiermee voorkom je kouval op de kop van de plant, en

dus te veel worteldruk op de vruchten. Let wel op dat er geen water gegeven wordt als

het scherm nog dicht is. Een tip is om de instellingen voor start watergift aan het moment

van scherm openen te koppelen.

Het ras houdt in de zomer voldoende groei en houdt een relatief volle kop en frisgroen

blad. Denk eraan om ook in de zomer voldoende te blijven zwavelen.

Hou de gift EC in de zomer op peil (minimaal 2,2 mS/cm). Als de mat EC dreigt op te lopen

(bij extreme omstandigheden) kan de gift EC tijdelijk verlaagd worden tot minimaal 1,8

mS/cm. Zorg ervoor dat je dan in de namiddag weer op tijd terug gaat naar 2,4 mS/cm

om de worteldruk in de nacht te beperken. Het vruchtgewicht kan verschillen per teler en

teeltregime, maar in 2019 was hij in het voorjaar gemiddeld 220 gram, en in die extreem

warme zomer gemiddeld 180-190 gram. In 2020 was hij in het voorjaar gemiddeld 210

gram en in de zomer 200 gram.

Tot slot

Florate blijft het hele jaar prima doorzetten, met daarbij goed blijvende grofheid. Dit ras

haalt hoge producties, vergelijkbaar met dat van Gialte.

Een veel gehoorde opmerking van telers is dat de vruchten prettig oogsten. In combinatie

met een relatief hoog vruchtgewicht geeft dit een goede oogstnorm.

2 | Enza Zaden

Enza Zaden | 3


enzazaden.nl

Uw contactpersonen in Nederland

Edwin Bornkamp tel +31 (0)6 21 28 20 53

Frank Duijndam tel +31 (0)6 52 52 57 11

Luc Trines tel +31 (0)6 31 93 00 12

Irene van Schie tel +31 (0)6 55 22 55 05

Peter Buijks tel +31 (0)6 52 19 98 10

Uw contactpersoon in België

Kris Smits tel +32 (0)491 73 11 69

Enza Zaden

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden

gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven. De meest

recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl

© Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | December 2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!