25.08.2020 Views

Kraakcollectief • Publicatie over werking

Het Kraakcollectief is een cultureel jongerenproject van het Liers Cultuurcentrum. Maximum 15 jongeren tussen 16 en 26 jaar prospecteren, programmeren en organiseren.

Het Kraakcollectief is een cultureel jongerenproject van het Liers Cultuurcentrum. Maximum 15 jongeren tussen 16 en 26 jaar prospecteren, programmeren en organiseren.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het Kraak

collectief

volg ons!

www.kraakcollectief.be


abstract

- het kraakcollectief -

Liers Cultuurcentrum

15 jongeren

podiumkunsten

Het Kraakcollectief is een initiatief van het

Liers Cultuurcentrum en bestaat uit maximum

15 jongeren met een gezonde interesse in

podiumkunsten en in organiseren. Zij krijgen

elk seizoen twee keer carte blanche om hun

ideale cultuuravond samen te stellen in het

Liers Cultuurcentrum.

Het collectief prospecteert gedurende het

hele seizoen voorstellingen op verschillende

Vlaamse podia. Tijdens de prospectie schrijven

ze een recensie om andere jongeren warm te

maken voor cultuur.

Het collectief heeft als doel meer jongeren

tussen de 16 en 26 jaar nauwer bij de werking

te betrekken en inspraak te geven in de

programmatie van het Liers Cultuurcentrum.

2


abstract

We maken tijd en ruimte voor dit project omdat

we een dip merken bij de bezoekersaantallen

binnen deze leeftijdscategorie. Door jongeren

zelf inzicht en inspraak te geven in de werking,

tracht het Kraakcollectief een passend aanbod

voor jongeren te creëren en de blik van het

cultuurcentrum te verruimen. Zo willen we dat

op termijn steeds meer jonge bezoekers de

weg vinden naar het cultuurcentrum.

Met deze publicatie deelt het Kraakcollectief

haar ervaringen. De tips kunnen ter inspiratie

dienen voor andere cultuurcentra of

jongerenwerkingen.

"Het collectief

heeft als doel meer

jongeren tussen

de 16 en 26 jaar

nauwer bij de werking

te betrekken en

inspraak te geven

in de programmatie

van het Liers

Cultuurcentrum."

3


inhoud

5

Het belang van

een jongerencollectief

9

werking

7

Ontstaan

13

Het Kraakcollectief

in de praktijk

14 16

ervaringen van de

projectmedewereker

krakers aan

het woord

4


het belang

Het belang van

een jongerencollectief

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag

‘Hoe lok je jonge bezoekers naar een

cultuurcentrum?’ Experimenteren is daarom

de boodschap! Met de opstart van een

jongerencollectief creëer je het ideale labo.

Geef één van je medewerkers hier tijd en

ruimte voor binnen zijn of haar takenpakket.

5


het belang

Het experimenteren door en voor jongeren

geeft een unieke inkijk in hun beleving van

cultuur. Die rijkdom aan kennis kan je op

jouw beurt inzetten om het jonge publiek

te bereiken. Het collectief bestaat uit

jongeren met verschillende achtergronden,

allemaal met een kritische blik en zin

voor experiment. Op die manier kunnen

zij cultuur nóg toegankelijker maken voor

hun leeftijdsgenoten. Zij groeien uit tot jouw

ambassadeurs. Kortom: jongeren een actieve

rol geven, blaast je cultuurcentrum nieuw leven

in.

"jongeren

een actieve rol

geven, blaast

je cultuurcentrum

nieuw leven in."

6


ontstaan

ontstaan

Goede buren, goede vrienden! Al 18 jaar liggen

het Liers Cultuurcentrum en het Jeugdcentrum

Moevement/Jeugdhuis De Moeve op amper

100 meter van elkaar. Lokale Helden in 2015

was de eerste concrete samenwerking tussen

de twee. Lokale Helden biedt lokaal muzikaal

talent een podiumplek. Het geheim tot succes?

De jongeren namen volop het heft in eigen

handen.

Voor Broeihaard Kunstenfestival sloegen het

Liers Cultuurcentrum en het Jeugdcentrum

Moevement/Jeugdhuis De Moeve opnieuw de

handen in elkaar. Dit festival is dé plek waar

artistieke jongeren hun werk kunnen delen.

De eerste editie vond plaats in 2016. Intussen

waren er nog edities in 2017 en 2018. In 2020

vond de vierde editie van het festival plaats:

een online versie, omwille van de Coronacrisis.

7


ontstaan

Uit een jongerenbevraging van Stad Lier

(2017) blijkt dat jongeren een tekort aan

evenementen en activiteiten voor hun leeftijd

ervaren. Bovendien ziet het cultuurcentrum

elk jaar een dip in het bezoekersaantal van de

16 – 26 jarigen. Daarom lanceerden het Liers

Cultuurcentrum en Jeugdhuis De Moeve bij

de start van seizoen 2017-2018 een oproep:

Welke jongeren hebben zin om een cultureel

jeugdcollectief op te starten? De grote respons

betekende het begin van het Kraakcollectief.

Tijdens het eerste seizoen werden er nog geen

evenementen georganiseerd. De focus lag op

het bottom-up ontwikkelen van de structuur

en werking van het collectief.

"De focus lag tijdens

het eerste seizoen

op het bottom-up

ontwikkelen van

de structuur

en werking van

het collectief."

8


de werking

De werking

WERVING — Het Kraakcollectief gaat net

als het cultuurcentrum seizoensgebonden

te werk. Aan de start van elk nieuw seizoen

verspreidt het collectief via sociale media

een oproep om nieuwe Krakers te werven.

Wanneer er leden stoppen, is er ruimte voor

nieuwe Krakers. Zo proberen ze de groep op

15 te houden. Geïnteresseerden bezorgen een

motivatiebrief. De brief is anoniem en wordt

door de Krakers beoordeeld. Samen met de

projectmedewerker van het cultuurcentrum

beslissen zij of de kandidaat een passend

lid zou zijn. Worden er veel nieuwe jongeren

gezocht? Dan trekt het collectief naar de

scholen en zetten ze een infoavond op.

PROSPECTIE — De krakers prospecteren

tijdens het cultuurseizoen de Vlaamse podia. In

ruil voor twee gratis tickets schrijven ze over die

voorstellingen een Kraakrecensie. De recensie

dient om andere jongeren warm te maken voor

cultuur. Ze evalueren zowel de voorstelling, als

de plek waar die zich afspeelde. De recensie

wordt op de website van het Kraakcollectief

geplaatst en naar de organisator gestuurd. De

prospecties verruimen ook de culturele kijk van

de Krakers.

9


de werking

KRAAKLABELS — De Krakers worden

ambassadeurs: ze hebben inspraak en

verantwoordelijkheid in het aanbod van

het cultuurcentrum. Dit vertaalt zich in

de Kraaklabels die door hen worden

uitgedeeld. Uit de lijst met geprogrammeerde

voorstellingen voor het komende seizoen

kiezen de Krakers tien voorstellingen die een

Kraaklabel verkrijgen. Voorstellingen met een

kraaklabel worden gelabeld als ‘jongerenproof’:

voor slechts tien euro kunnen -26 jarigen een

ticket bemachtigen.

KRAAKAVONDEN — Per seizoen organiseert

het collectief twee Kraakavonden. Dit zijn

cultuuravonden gericht op jongeren. De Krakers

vullen de avond zelf in met een budget dat ze

hiervoor ter beschikking krijgen.

De voorbereiding start met een brainstorm. Hier

bedenken de Krakers samen de inhoud van de

avond en welke mogelijke artiesten ze willen

vragen. Vervolgens verdelen de Krakers zichzelf

in verschillende werkgroepen: programmatie,

communicatie en inkleding en productie.

"Voorstellingen met

een kraaklabel

worden gelabeld

als 'jongerenproof':

voor slechts 10 euro

kunnen -26 jarigen

een ticket

bemachtigen.

10


de werking

Liggen het concept en de lijst met mogelijke

artiesten vast? Dan start team programmatie

met de onderhandelingen met de artiesten

om tot een definitief programma te komen. Die

onderhandelingen gaan ook over de contracten

en de praktische afspraken met de artiesten.

Team promo zorgt voor promomateriaal,

originele acties en de verspreiding van het

evenement onder de jongeren (met behulp

van alle Krakers). Team inkleding brainstormt

over hoe de Kraakavond er moet uitzien en wat

mensen moeten ervaren. Ze zoeken het juiste

materiaal bij elkaar en maken plannen voor de

grote avond.

Doorheen de jaren ontwikkelden de krakers zelf

een draaiboek, zodat alles zo gestructureerd

mogelijk verloopt: wie doet wat en wanneer

voor, tijdens en na de Kraakavond? Achteraf

evalueren de jongeren de Kraakavond tijdens

een vergadering: wat ging er goed, wat niet?

Wat nemen ze mee naar volgende keer?

Alle bevindingen worden op tafel gelegd.

11


de werking

"jongeren worden

aangespoord om

zo veel mogelijk

actief te zijn op

sociale media."

COMMUNICATIE & BEGELEIDING

— Doorheen het hele proces is goede

communicatie tussen alle Krakers en

ondersteuning van de projectmedewerker

van belang. De hoeveelheid ondersteuning

door de projectmedewerker hangt af van de

groep (leeftijd, ervaring, samenstelling,…). Ter

voorbereiding vergaderen de Krakers elke

twee weken. Online volgt iedereen alles op in

de Facebookgroep en -chat. Op Google Drive

slaan ze de voorbereidingen en verslagen op

zodat die voor iedereen toegankelijk zijn.

Daarnaast worden de jongeren aangespoord

om zo veel mogelijk actief te zijn op sociale

media. Sociale media zijn een must voor een

jongerencollectief! Ze zijn hét promokanaal

om leeftijdsgenoten aan te trekken. Het

Kraakcollectief richt zich vooral op Facebook en

Instagram.

12


het kraakcollectief in de praktijk

Het kraakcollectief heeft 6 Kraakavonden

op de teller staan:

Het Kraakcollectief

in de praktijk

18.11.17

The Lighthouse + Gestapo Knallmuziek

31.03.18

Amery + Danny Blue and the Old Socks

+ Blackwave

17.11.18

Somebody Called Me Sebastiaan

+ The Backyard + Hurricane Jonah

23.03.19

Relin + Naft + Chackie Jam

9.11.19

Rollerdisco

21.03.20

Zetelconcert

(afgelast omwille van het coronavirus)

13


ervaringen van de projectmedewerker

"maak je verwachtingen

duidelijk."

Vrijheid geven is de basis, maar een kapstok

bieden is van belang. Wees hier consequent

in: baken voor het engagement een duidelijk

begin- en eindpunt af en maak meteen duidelijk

hoeveel tijd en energie het project zal kosten.

Ervaringen van

de projectmedewerker

"Laat je begeleidersstijl

afhangen van de groep."

In het begin ga je min of meer aan de slag als

projectcoördinator. Doorheen het proces kan

je het collectief meer en meer loslaten. Indien

nodig, stuur je ze hier en daar bij en grijp je in

om iedereens betrokkenheid en enthousiasme

aan te wakkeren.

"Bevraag de jongeren."

Neem de tijd om de jongeren te leren kennen

en kom te weten wat er leeft in de stad. Wat

gaat al goed? Waar is er nog gebrek aan?

Ga in op de noden en gebreken die er leven.

Bevragingen kunnen hierbij helpen.

14


ervaringen van de projectmedewerker

"De sterkte van dit project

is dat het van onderuit is

gegroeid."

Aanpassingen aan de werking gebeuren

wanneer de jongeren zelf voelen dat er nood

aan is. Dit zorgt ervoor dat de werking steeds

op maat van de (evoluerende) groep is.

"Experimenteer! Gewoon doen!"

Durf te vernieuwen in je aanpak: roest niet vast

in gewoonten die in het verleden werkten.

"Je hebt vaak veel voornemens

met het jongerencollectief,

maar ze komen niet allemaal

uit. "

Niet alles wat je voor ogen had, wordt effectief

gerealiseerd. Probeer je hier niet te hard in te

frustreren.

"In het begin

ga je min of meer

aan de slag als

projectcoordinator.

Doorheen het proces

kan je het collectief

meer en meer loslaten.

"Laat los!"

Heb vertrouwen in je collectief en laat je

prikkelen door hun talenten die na een tijdje

naar boven komen.

15


krakers aan het woord

Een hechte groep hebben

is een must:

de krakers

aan het woord

steek tijd en aandacht in de groepssfeer.

Tip: organiseer een teambuilding!

Personaliseer!

Maak je jongerencollectief persoonlijk,

met een eigen unieke huisstijl.

Als Kraker organiseer

je uiteenlopende projecten:

kom met een verrassend aanbod!

16


krakers aan het woord

Je leert bij!

Bij het prospecteren leer je nieuwe

kunstvormen kennen door voorstellingen bij

te wonen waar je eerder niet naartoe zou zijn

gegaan. Het verrijkt je eigen culturele kennis.

De jongeren kiezen zelf in

welke werkgroep ze willen

zitten:

je werkt aan datgene wat je het meest

interesseert of net datgene waarin je wilt

bijleren.

Het is een engagement voor

een volledig seizoen, de ene

periode is al wat drukker

dan de andere.

Enthousiasme staat centraal!

17


www.kraakcollectief.be

volg ons!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!