07.09.2020 Views

bundel geur van zwart

In de geur van zwart onderzoekt auteur Tom Marien hoe ongeluk ruikt. De personages in deze ijle observaties gaan vol op de rem van het leven staan. Of ze knallen met open ogen tegen de muur. Op eigenzinnige wijze interpreteert Pascale Petterson deze gedichten. In nu eens tedere en dan weer rauwere beelden geeft ze haar kijk op de onderlinge relatie tussen de personages weer.

In de geur van zwart onderzoekt auteur Tom Marien hoe ongeluk ruikt. De personages in deze ijle observaties gaan vol op de rem van het leven staan. Of ze knallen met open ogen tegen de muur.
Op eigenzinnige wijze interpreteert Pascale Petterson deze gedichten. In nu eens tedere en dan weer rauwere beelden geeft ze haar kijk op de onderlinge relatie tussen de personages weer.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.




































Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!