09.09.2020 Views

Zorgen voor Morgen 5 - 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZORGEN

VOOR

MORGEN

BUURTKRANT VOOR 110-MORGEN

O.a. in dit nummer

Schoon en heel???

Babbeltruc

Succesvolle voordeeldag Winkeltje

Vrijdag 14 augustus was een gezellige dag op het Minervaplein. Er werd volop gesnuffeld

bij het Winkeltje waar alles nog voordeliger wegging dan het normaal al is. Van het

springkussen (met dank aan deel-sponsoring van Bobo verhuur), werd dankbaar gebruik

gemaakt, ook door de kleintjes van Hillegonda’s Tuin. TOS deed leuke spelletjes op

het plein met de kinderen. Vanwege de warmte werd de schaduw wel zoveel mogelijk

opgezocht.

Elk jaar doneert het Winkeltje hun meeropbrengst aan 1 of meer goede doelen. Dit jaar

werd de gift gegeven aan rijvereniging de Hazelaar (meer hierover op de volgende pagina).

Rond 14.00 uur werd de cheque uitgereikt van maar liefst € 851,10! Ester Haver Droeze,

voorzitter én een van de oprichtsters van de vereniging nam blij de cheque in ontvangst.

In deze moeilijke coronatijden is wat extra geld meer dan welkom op de Manege aan de

Hazelaarweg.

Jaargang 24, nummer 5 – september 2020

Deze buurtkrant wordt uitgegeven door: “Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen”| Minervaplein 96 | 3054 SK Rotterdam


Krant 5 en we zitten nog steeds in de

corona crisis. Het lijkt erop dat we er

voorlopig nog mee te maken hebben.

Er was een versoepeling van regels

maar die worden beetje bij beetje weer

aangescherpt. Het belangrijkste zijn

de regels van het eerste uur: handen

wassen en 1.5 meter afstand en ja dat

valt niet overal mee dat realiseer ik me

goed, maar het is nu eenmaal zo.

Onze organisatie heeft diverse

maatregelen getroffen en we hopen

dat iedereen zich daaraan houdt.

In Het Winkeltje en Wijkwinkel en

de Sjop in Arcadia zijn duidelijke

afspraken gemaakt zodat het voor

een ieder duidelijk is. U bent van harte

welkom mits u de spelregels volgt!

In Plaza Arcadia wordt per activiteit

bekeken wat mogelijk is en wat niet,

maar ook hier lukt het, zij het met

wat minder mensen. Maar met vele

ramen open en 2 luchtverversers gaat

het goed met de activiteiten die weer

langzaam opstarten. Wel moet er veel

verschoven worden per activiteit.

Wat erg opvalt, in negatieve zin, is

het zwerfvuil, naastplaatsingen bij

vuilcontainers en het groenonderhoud.

We zien de wijk erdoor achteruit

gaan en dat is niet de bedoeling lijkt

mij. Schoonhouden en het naast de

container plaatsen van vooral grof vuil

is bewonersgedrag en ik hoop dat we

dat kunnen ombuigen. Elders in de

krant hebben we daar voorbeelden

van, maar dit is maar een klein deel

van wat we hebben aan dit soort

misstanden. Je eigen omgeving

netjes houden is hopelijk niet teveel

gevraagd.

Ook voor dit jaar hebben we weer

een goed doel een bijdrage kunnen

schenken vanuit Het Winkeltje

en Rijvereniging de Hazelaar was er

blij mee.

VAN DE REDACTIE

Ons blad wil een zo

compleet mogelijk

klankbord zijn voor wat

er leeft in onze wijk.

Ingezonden stukken zijn

dan ook van harte

welkom, maar daarvoor

gelden wel de volgende

spelregels:

• Naam, adres en eventueel

telefoonnummer van de

afzender moeten bij de

redactie bekend zijn;

• Indien de briefschrijver het

wil, hoeft de naam niet onder

de brief geplaatst te worden;

• De redactie behoudt zich

het recht voor ingezonden

stukken te redigeren, in te

korten of, indien zij dat nodig

acht, niet te plaatsen.

REDACTIE:

Sandra van der Lubbe

Jan Pierweijer

Foto’s & illustraties

Sandra van der Lubbe

Chris Stahl

Uitgave: 6 keer per jaar

Oplage: 2500 stuks

VOLGENDE

UITGAVE:

Uitnodiging Wijkvergadering

Op donderdag 5 november is de jaarlijkse

wijkvergadering in Plaza Arcadia. Inloop

vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er

helaas maar 30 mensen deelnemen.

Graag van te voren aanmelden via

info@bo110morgen.nl of 010-4188690.

Eventueel aanmelden aan de zaal kan alleen

als er nog geen 30 aanmeldingen zijn. In de

vergadering komt oa de voortgang A16 en de

fusie Onze Woning/Habion aan de orde.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers

“Zijn er “handige” mensen die ons zo nu en dan zouden kunnen komen helpen en

mogelijk ook trekker kunnen rijden?”

Gaarne een bericht naar: bestuur@manegedehazelaar.nl

of bellen naar: 010 - 418 15 60, Adres: Hazelaarweg 25

Rotterdam Schiebroek www.manegedehazelaar.nl

Dank voor de geweldige

donatie aan de

Rijvereniging de Hazelaar!

Heel hartelijk dank voor de check van € 851,10

namens Rijvereniging de Hazelaar aan alle

organisatoren en medewerkers van Het Winkeltje

op het Minervaplein 96 in de Wijk 110-Morgen!.

Wij zijn hier heel blij mee. Bij onze manege

in Rotterdam Schiebroek met 22 paarden en

pony’s, rijden ruiters van alle leeftijden, met

en zonder een beperking. Het hoofddoel is

integratie door middel van de ruitersport.

Bijzonderheid: wij werken, net als Het Winkeltje,

alleen met vrijwilligers! In deze vreemde tijd

met het coronavirus is een dergelijke financiële

ondersteuning extra welkom: Vele ruiters met

een beperking hebben hulp nodig om op het

paard geholpen te worden. Daarbij is 1,5 meter

afstand bewaren niet mogelijk. Mede daardoor

konden meerdere leden nog niet komen rijden

of pas weer sinds kort. Wij hebben voor hen een

feestelijke laatste week georganiseerd aan het

einde van het seizoen, half juli 2020 samen met

ouders en begeleiders en iedereen kreeg een

goody bag mee naar huis. Jullie bijdrage is hierbij

een grote steun voor

ons geweest.

Ons volgende nummer

komt uit in November

2020. Uw kopij en/of

ingezonden brieven

dienen binnen te zijn op

19 oktober 2020

(POST)ADRES:

Bewonersorganisatie

110-Morgen

Minervaplein 96

3054 SK Rotterdam

of per e-mail:

info@bo110morgen.nl


Oplichters aan het werk : een

gewaarschuwd mens…..

In 110-Morgen en Hillegersberg is er weer sprake van babbeltrucs. Ik

was eind vorige maand slachtoffer hiervan.

Iemand, zogenaamd van de Zorg Humanitas kwam mij controleren op

corona. Zij zag eruit als een arts/verpleegkundige en ik vertrouwde

haar. Ze ging mij onderzoeken in de huiskamer.

Toen ze klaar was en verdween had ik ineens het gevoel dat er iets niet

in orde was. In de slaapkamer was geld weg en alle gouden sieraden.

Nog geen 5 minuten later heb ik 112 gebeld en de Politie kwam direct.

Zij gaan ermee aan de slag en houden contact met mij. Ik wil u dit

mededelen om u te waarschuwen, zodat u niet hetzelfde overkomt.

Wordt er aan uw voordeur aangebeld, kijk dan eerst via een raampje in

de deur bijvoorbeeld of een zijraam wie het is. Als het een onbekende

is, laat hem of haar niet binnen. Ook niet als het zgn. “dringend” is, of

als iemand van een bekend bedrijf komt, of als iemand er betrouwbaar

uitziet. Houd de deur dicht en zeg dat u eerst even gaat opbellen om

hun verhaal te checken.

“Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen”.

Naam auteur bekend bij redactie

Tips van de politie

om babbeltrucs te

voorkomen:

1. Gebruik een raam- of deurspion

2. Gebruik een deurketting of

kierstandhouder

3. Accepteer geen onverwachte

pakketjes als daarvoor getekend

of betaald moet worden

4. Pin nooit aan de deur

5. Als u onverhoopt toch opgelicht

ben, blokkeer z.s.m. uw rekening

Politiecampagne ‘Laat niemand

binnen, wat ze ook verzinnen’

Te vaak zijn ouderen het doelwit van babbeltrucs en woningovervallen.

Het vertrouwen van de slachtoffers wordt geschaad en dat heeft veel

impact. Als er geweld wordt gebruikt en de babbeltruc bijvoorbeeld

uitmondt in een woningoverval, zijn de psychologische effecten nog

groter. Vaak komt er ook schaamte bij kijken. Dat maakt dat niet alle

slachtoffers aangifte durven te doen. Reden genoeg voor politie

Rotterdam om in actie te komen. Het is van groot belang dat ouderen

zélf alles doen wat binnen hun mogelijkheid ligt om te voorkomen dat

ze slachtoffer worden van een babbeltruc. De campagne is erop gericht

ze daarbij te helpen. Daarnaast richt de campagne zich op mensen in

de naaste omgeving van senioren. Het is ook aan buren, kinderen, of

verzorgers om ouderen te wijzen op hun kwetsbare positie.


Schoon, heel en veilig ????

Hoe wil je je omgeving eruit laten zien??

Liever niet zoals op de foto’s op deze pagina’s!

Wij zouden het graag wat mooier en schoner hebben in de wijk. Vriendelijk maar dringend verzoek om ons afval niet

naast containers te plaatsen. Grof vuil kan zonder kosten naar het milieupark aan de Melanchtonweg 139 (ma t/m za

9.00-17.15 uur) of aan de Nikkelstraat 131 (di t/m za 9.00-17.15 uur) gebracht worden. Is dit niet mogelijk dan kan via

14010 een afspraak gemaakt worden om grofvuil op te laten halen.

Hopelijk zien de komende tijd wat verbeteringen in de buitenruimte!

Mail: info@bo110morgen.nl

FaceBook: BewonersOrganisatie Honderdtien Morgen

Twitter: BO110Morgen


Website bericht 29 juni 2020:

Afgelopen zaterdag 27 juni hebben we zwerfvuil

opgeruimd in 110-Morgen! Een groep van 20 man, vrouw

en kinderen ging enthousiast aan de slag met knijpers

en vuilniszakken. Heel veel dank aan de mensen van

prikgroep Schiebroek Schoon, die ons kwamen helpen om

onze wijk van zwerfvuil te ontdoen.

Hopelijk blijft het effect nog even zichtbaar!

Helaas is deze hoop niet uitgekomen: zie de foto’s!


Plaza Arcadia

Voorzichtig zijn we opgestart in de Plaza. Mensen kunnen er weer eten en kleine activiteiten zoals breien zijn weer

begonnen. Daar nog niet alle activiteiten plaatsvinden: blijf de website van de Bewonersorganisatie in de gaten houden

en de flyers die we ophangen. Er hangt er altijd één voor het raam van de Wijkwinkel Minervaplein 96.

Belangrijk is dat we in de Plaza bij alle activiteiten de 1.5 meter moeten handhaven en dat geeft veel extra werk. Het

breiclubje groeit ook en het is gezellig ondanks de 1.5 meter. U bent hier welkom elke woensdag van 13.30 – 15.30 uur,

kosten € 1,00 en daarvoor krijgt u weer een drankje.

Organisaties willen er nu ook veel en vaker vergaderen en dat vergt veel van de vrijwilligers. Mocht u zin hebben om

vrijwilliger te worden kom een langs voor een informatief gesprekje!

Binnenkort hopen we ook weer op te starten met maaltijden op vrijdag- en zaterdagavond, dit natuurlijk bij voldoende

deelnamen. De muzikale middagen, de diner chantants gaan wel door in kleinere groepen en een keertje extra. RIVM

regels zijn voor Plaza Arcadia leidend.

Nogmaals houd onze website en de flyers in de gaten, want dan heeft u het actuele nieuws.

Herfstcollectie

Het wordt weer tijd om uw

herfst-kleding aan te vullen:

kom maar eens kijken in het

Winkeltje.

We houden ons wel aan de

geldende RIVM maatregelen

Dus o.a. 1,5 m afstand

houden

Graag uw medewerking

hiervoor!

Uitkijkpunt op werk aan de A16

De Groene Boog heeft een aanvraag lopen om een uitkijkpunt te

plaatsen bij de Wildersekade ter hoogte van de Hazelaarweg. Hier

vandaan kan dan gekeken worden naar het werk rond de te bouwen

tijdelijke rotonde Ankie Verbeek-Ohrlaan / N209 en de bouwweg

richting het Lage Bergse Bos. Het uitkijkpunt zal alleen per fiets of te

voet bereikbaar zijn.

De locatie van het uitkijkpunt

180904 Morgen zonder Zorgen 5-2018_DEF.indd 4 03-09-18 10:32


OPLOSSING PUZZEL ZVM NR.4

WAT ZOU HET ZIJN?

Warm, Warmer, Warmst

Uit de goede oplossingen is de volgende

winnaar getrokken:

DHR. C. BOSVELD

APOLLOSTRAAT

Van harte gefeliciteerd!

U kunt uw prijs afhalen bij de

Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

A - ponem

B - muziekinstrument

C - ladekast

D - vergankelijk

E - rantsoen

F - betrouwbaar

G - oproerling

H - etsen

J - afvoer

K - afkeer

L - principe

Uw oplossing kunt u vóór 19 oktober 2020 inleveren

bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96

Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot!

Als u wint, gaat u ermee akkoord dat uw naam en adres

(zonder huisnummer) in de volgende krant komt.

Noot voor de redactie: Medewerkers en familieleden zijn van deelname uitgesloten.


INFORMATIE

Bel 14010 voor informatie over:

- Vraagwijzer open inloop ma-vr 9.00-13.00 uur

op afspraak ma-vr 9.00-17.00 uur

- Gebiedscommissie

- Sociale Raadslieden

- Roteb

Bel 010-4188690 voor

- Bewonersorganisatie 110-Morgen Minervaplein 96,

Open ma-vr 9.00-12.00 uur

- Ondersteuning Opzoomer Mee voor afspraak,

Inloopspreekuur dinsdag van 10.00-11.00 uur

- Het Winkeltje Minervaplein naast 96

Open ma-vr 10.00-15.00 uur

Tijden en data onder voorbehoud

Bel 010-7271113 voor Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 207-213

Bel 06-21167334 voor Plaza Arcadia, Apollostraat 211a

Vragen, klachten en/of informatie over de wijk?

Kom naar de Wijkwinkel!

De Wijkwinkel van Bewonersorganisatie 110-Morgen is geopend:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Het adres is Minervaplein 96

Telefoonnummer: 010-418 86 90

U kunt ook het contactformulier op onze website

www.bo110morgen.nl invullen en automatisch naar ons zenden.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen klachtennummer gemeente Rotterdam is 14010

Huisartsenpost SFG 466 95 73

Bouwvereniging Onze Woning 422 8060

Installatie storingen (Feenstra) 088 84 55 000

Gebiedscommissie 14 010

Belbus 418 81 21

Vogelklas Karel Schot (nog levende vogels) 485 78 47

Drinkwaterleiding (Evides) 0900 0787

Storingen gas en elektriciteit 0800 9009

Politie 0900 8844

Politie spoed 112

Dierenambulance Rotterdam en omstreken 0900 0245

Dierenambulance Rotterdam 06 161 744 64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!