17.09.2020 Views

Dreamcapture

Dreamcapture studios Onze nieuw ingerichte multifunctionele studio is gevestigd in Kontich. Vlot bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid. Deze ruimte kan gebruikt worden als foto en video studio, als streaming room, voor kleine events, seminarie ruimte, product voorstellingen, recepties, … voor een capaciteit van 50 pax. Een standaard set aan materiaal is voorzien maar wij beschikken over een stock van AV materiaal waar wij u graag mee verder helpen.Verder is er een ruim assortiment van design lounge meubilair.

Dreamcapture studios
Onze nieuw ingerichte multifunctionele studio is gevestigd in Kontich. Vlot bereikbaar met
voldoende parkeergelegenheid.
Deze ruimte kan gebruikt worden als foto en video studio, als streaming room, voor kleine
events, seminarie ruimte, product voorstellingen, recepties, … voor een capaciteit van 50 pax.
Een standaard set aan materiaal is voorzien maar wij beschikken over een stock van AV
materiaal waar wij u graag mee verder helpen.Verder is er een ruim assortiment van design lounge meubilair.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Onze nieuw ingerichte multifunctionele studio is gevestigd in Kontich. Vlot bereikbaar met

voldoende parkeergelegenheid. +- 10 km van Antwerpen en +- 25 km van Brussel

Deze ruimte kan gebruikt worden als foto en video studio, als streaming room, voor kleine

events, seminarie ruimte, product voorstellingen, recepties, … voor een capaciteit van 50 - 100 pax.

Dreamcapture biedt een platform aan voor creatieve ideëen en uitvoeringen.

Een standaard set aan materiaal is voorzien maar wij beschikken over een stock van AV

materiaal waar wij u graag mee verder helpen.Verder is er een ruim assortiment van design lounge meubilair.

U kan beschikken over een keuken, kleedruimte, verwarmd buitenterras en sanitaire

voorzieningen.

U hoeft zich geen zorgen te maken over techniek, stroom,…

De technische omkadering wordt verzorgd door Art of Confusion met 30 jaar ervaring.

Fabula Productions staat in voor de inrichting van de studio & locatie.

Download onze volledige verhuur brochure hier

Dreamcapture is een onderdeel van de the circle group BV

Heiveldekens 20

2550 Kontich

T: 0032 (3) 411.28.75

www.dreamcapture.be

info@artofconfusion.be

CAPTURE


CAPTUREStudio

Standaard uitrusting van de “dream capture” studio :

- Bruikbare oppervlakte studio : 10 x 7,5 m en met

een vrije hoogte van 3,5 m

- Technisch grid voorzien aan plafond

- Volledig verduisterbaar door middel van zwart schuifgordijn

- Chroma Greenkey 6m breed

- High speed internet connection

- Zwart mat plafond

- Zwarte matte vinyl

- Klimaat geregelde studio

- Volledig ingerichte keuken en bar

- Ingerichte kleedruimte met spiegels

- Sanitaire voorzieningen

CAPTURELocatie

- Buitenterras ( optioneel verwarmd of verkoeld )

- Ontvangst ruimte

- Vergaderzaal

- Ruime parking

- Event ruimte met tafels en stoelen

- Dreamcapture beschikt over voldoende warme -en koude

dranken zoals koffie, wijn, bieren, frisdranken, ... .

Alsook catering van broodjes en dergelijke.

Prijzen : bij afspraak


BLACK BOX

Technische fiche:

- Bruikbare oppervlakte studio : 10 x 7,5 m en met

een vrije hoogte van 3,5 m

- Technisch grid voorzien aan plafond

- Volledig verduisterbaar door middel van zwart schuifgordijn

- Chroma Greenkey 6m breed

- High speed internet connection

- Zwart mat plafond

- Zwarte matte vinyl

- Klimaat geregelde studio

- Basis sfeerlicht ( 16 x LED par ) + werklicht

De black box kan per 4 of 8 uur gehuurd worden ( prijzen achteraan in de brochure )

Standaard extra’s :

- 6 X Standaard floodlight (LED) Strand 150S – 6500K

- Basis audio + menger + IPOD aansluiting

- Video projector Panasonic 10K full HD + projectie scherm

- Professionele flatscreen 55”

Uiteraard beschikt Dreamcapture uit een hele stock meubilair, audiovisueel- en opname

materiaal.

Onze volledige cataloog kan u hier downloaden.

De huurprijs omvat volgende:

- Gebruik studio zoals beschreven

- Sanitair, kleed- en schminkruimte


BLACK BOX + EVENTRUIMTE

Technische fiche:

- Black box zoals eerder beschreven

- Volledig ingerichte keuken en bar

- 90 m2 gezellig ingerichte evenruimte

- Buitenterras met lounge ( optioneel verwarmd of verkoeld )

- Ontvangst ruimte

- Ingerichte kleedruimte met spiegels

- Sanitaire voorzieningen

- Vestiare

De black box + eventruimte kan per 8 uur gehuurd worden

( prijzen achteraan in de brochure )

De eventruimte en black box kan gebruikt worrden voor :

- Recepties

- Video projecties

- Congressen

- Opleidingen

- Meetings

- Klein schalige events

- Repetities

- Lezingen

- ...

Dit is slechts een kleine greep uit de mogelijkheden.

Beide ruimtes kunnen ingericht worden naar uw eigen keuze.

Onze volledige cataloog kan u hier downloaden.


Heiveldekens 20

2550 Kontich

T: 0032 (3) 411.28.75

www.dreamcapture.be

info@artofconfusion.be

CAPTURE

Download onze volledige brochure hier.


DREAMCAPTURE PRIJSLIJST

PRIJSLIJST DREAMCAPTURE

*enkel indien ruimte niet verhuurd is

Halve dag extra uur * Hele dag extra uur

4 uur 8 uur

Huur black box ruimte 300,00 € 150,00 € 550,00 € 200,00 €

Inbegrepen

Gebruik kleedruimte/make-up

Gebruik sanitair

Basis sfeerlicht ( 16 x LED par)

Verwarming/airco

Green key (6 x 3m)

0pties techniek

Gebruik 6 x Soft light 6500K 240,00 € x 240,00 € x

Gebruik basis audio + I-pod aansluiting 65,00 € x 65,00 € x

Projector 10K full HD + scherm 450,00 € x 450,00 € x

Flatscreen 55" 95,00 € x 95,00 € x

A/V technieker 250,00 € 50,00 € 450,00 € 50,00 €

Huur black box + eventruimte N/A N/A 1.199,00 € 300,00 €

Black box studio ruimte(zie boven)

Receptie/chill zone 4 Wireframe statafel

16 krukken

1 lounge set

1 basis sfeerlicht

Terras set meubilair

Keuken 1 gebruik fornuis

1 gebruik microwave

1 gebruik vaatwasser

1 gebruik koeling

8 Groot bord

8 klein bord

8 Long drink glass

8 wijn glas

8 Koffie tas

8 Flute glass ( bubbels)

8 Bestek set

1 vestiare

Noot

Verplichte opkuis fee 45 € Prijzen Exl.Btw

Betalling : 50 % voorschot bij reservering , restant bij aanvang

DEZE PRIJSLIJST VERVANGT ALLE VORIGE PRIJSLIJSTEN


Algemene voorwaarden Art of Confusion (AC)

1. In de relatie tussen AC en klant zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijking, enkel onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden sluiten de toepassing uit

van alle ‘algemene en bijzondere voorwaarden’ van de klant.

2. De offertes van AC gelden informatief gedurende 15 dagen en binden AC op generlei wijze. Een door AC schriftelijk aanvaarde bestelling treedt in de plaats van voorafgaandelijke

afspraken. De verbintenissen aangegaan door AC kunnen slechts beschouwd worden als een middelenverbintenis.

De goederen worden geacht verkocht / verhuurd te zijn in de zetel van AC.

3. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en verbinden AC op generlei wijze. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot enige schadevergoeding of tot

annulering van de bestelling.

4. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling, respectievelijk levering van de goederen. Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op hun vervaldag, geven van rechtswege

en zonder ingebrekestelling, recht op een verwijlintrest van 10% op jaarbasis vanaf de vervaldatum der factuur, en op een schadevergoeding, forfaitair vastgelegd op 10% van

het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR. Eventuele laattijdige tussengekomen betalingen hebben niet tot gevolg dat de forfaitaire vergoeding herleid wordt.

Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere facturen, ook als deze nog niet vervallen zijn en / of in het geval betalingsmodaliteiten werden toegestaan,

onmiddellijk opeisbaar. Eventuele klachten, protesten, ... van de klant schorsen de betalingsverplichting van de klant niet.

De klant mag geen aftrek toepassen, bij wijze van verrekening, compensatie, tegenvordering of anderszins, tenzij de klant beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk

bevel krachtens hetwelk door AC aan de klant een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.

Klachten m.b.t. facturatie worden slechts aanvaard mits zij op straffe van verval middels een gemotiveerd schrijven, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, worden meegedeeld aan

AC. 5. Alle verkochte goederen blijven eigendom van AC tot aan het moment dat de klant aan al zijn verplichtingen jegens AC volledig heeft voldaan, waaronder de verplichting

tot het betalen van de volledige prijs, desgevallend vermeerderd met alle eventuele interesten, schadebedingen, kosten en schadevergoedingen. Geen enkele terugname zal

gebeuren zonder voorafgaandelijk akkoord van AC.

6. De huurtarieven gelden voor een periode van 24 uur (dagtarief). Bij een gebruiksduur van minder dan 24 uur wordt steeds het dagtarief aangerekend. De huurperiode gaat in

vanaf de levering / afhaling vanuit de magazijnen van AC en duurt tot de aflevering in de magazijnen van AC.

7. Vanaf het ogenblik van verzending / afhaling van de goederen, gaat het risico over op de klant, ook al gaat de eigendom (nog) niet over. De goederen worden onder de verantwoordelijkheid

en op risico van de huurder afgehaald / geleverd en vervoerd , dan wel verzonden (wat ook de wijze van verzending is). Alle taksen en verpakkings, vervoers, ...

-kosten zijn ten laste van de klant.

De klant is verantwoordelijk voor een correcte en vakkundige bediening, een veilige en aan de locatie aangepaste (vochtigheid, warmte, diefstal, beschadiging, ...) plaatsing.

8. AC heeft het recht tot volledige of gedeeltelijke vervanging van de goederen door gelijkaardige, indien AC niet meer in de redelijke mogelijkheid verkeert om de bestelde goederen

te leveren.

9. De huurder neemt kennis van de staat van de goederen bij aflevering. Bij gebreke aan enige opmerking vanwege de klant op het ogenblik van levering, wordt de klant geacht

de goederen te hebben ontvangen in goede en werkende staat en wordt het goed geacht in overeenstemming te zijn met de door de klant gewenste toepassing.

Bij binnenlevering worden alle gehuurde goederen, binnen de 24 uur, grondig nagezien op netheid, schade en /of gebreken veroorzaakt tijdens de huurperiode. Bij vaststelling

van vuilheid, schade en / of gebreken, zullen alle reinigings- / herstellingskosten ten laste van de

klant vallen. Indien de kosten niet in verhouding staan tot de nieuwprijs van het betreffende goed, zal AC overgaan tot aankoop van een nieuw goed. Alle kosten aan het voorgaande

verbonden, vallen uitsluitend ten laste van de klant. AC zal een factuur opstellen, die betaalbaar is binnen de 8 dagen na factuurdatum. De borgsom kan aangewend

worden ter dekking.


10. In geval van annulatie van huur door de klant binnen de 48 uur voor afhaling/levering van goederen is een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding verschuldigd aan

AC van 50% van het factuurbedrag. Bij annulatie binnen de 14 dagen voor afhaling/levering, bedraagt deze schadevergoeding 25%. AC heeft het recht om het ontvangen voorschot

/ borgsom hiervoor te gebruiken.

Indien de montage van geleverde goederen niet mogelijk blijkt ten gevolge van overmacht, blijft niettemin de volledige huursom verschuldigd door de klant.

11. Het is de klant niet toegestaan enige daad van beschikking of verzwaring te stellen m.b.t. de goederen. Desgevallend, zal de klant instaan voor alle kosten die AC dient te

maken om de goederen terug te verkrijgen. Deze kosten zullen op eerste verzoek van AC voldaan worden door de klant.

Indien AC de goederen niet terug kan verkrijgen, dan wel indien de kostprijs niet in verhouding staat tot de aankoopprijs van de goederen, zal de klant gehouden zijn de aankoopprijs

van de betreffende goederen, naast eventueel andere door AC gemaakte kosten, op eerste verzoek aan AC te voldoen.

In geval van beslag en / of sekwester op de goederen, zal de klant AC onmiddellijk op de hoogte stellen. Desgevallend zal de klant instaan voor alle financiële gevolgen en kosten

in hoofde van AC.

12. AC is niet aansprakelijk voor zichtbare en verborgen gebreken. Ten overstaan van consumenten is AC slechts aansprakelijk conform de bepalingen van 1649bis -1649septies

B.W.: de klant moet het gebrek aan overeenstemming uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag van vaststelling van het gebrek aan AC meedelen. Enkel de klant is aansprakelijk

voor de goederen, het gebruik ervan en de schade, zowel directe als indirecte schade, aan zichzelf / derden / materialen.

Indien AC gedurende de huurperiode enige vorm van permanentie uitvoert, betekent dit geenszins dat AC aansprakelijk gehouden kan worden, nu zij slechts een raadgevende

functie heeft. AC is niet aansprakelijk in geval van overmacht, waaronder - doch niet limitatief – slechte weersomstandigheden (zware regenbuien, storm, vriesweer, ...), stakingen,

oorlog, brand, elektriciteitsfalen, niet tijdig binnenleveren door een klant ....

AC is slechts aansprakelijk voor opzet en bedrog, met uitsluiting van elke fout (zware, licht en lichtste). AC is in geen geval aansprakelijk voor haar aangestelde (bv. onderaannemers).

De aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van AC is in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. Bij gebreke aan dekking of

verzekering, is de genoemde aansprakelijkheid van AC in ieder geval beperkt tot de overeengekomen huur- of koopprijs met betrekking tot het goed of de dienst die aanleiding

geeft tot de aansprakelijkheid.

13. AC heeft een retentierecht op de herstelde goederen zolang de facturatie niet volledig is aangezuiverd. Dit retentierecht geldt eveneens voor goederen die niet het voorwerp

uitmaken van de onbetaalde factuur.

14. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meer (onderdelen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de

andere (onderdelen van deze) bepalingen of van de gehele overeenkomst met de klant met zich mee.

15. De relatie tussen AC en haar klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen tussen AC en de klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van

de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar AC haar vennootschapszetel heeft.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!