24.09.2020 Views

Schoolgids pc Matzer 2020-2021

Welkom op de PC basisschool Matzer. Misschien is deze schoolgids uw eerste kennismaking met onze school.

Welkom op de PC basisschool Matzer.
Misschien is deze schoolgids uw eerste kennismaking met onze school.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

//

Aandacht voor heeéél het kind

Schoolgids 2020/21

PC Basisschool Matzer


PC Basisschool Matzer


INHOUD

Schoolgids

Algemeen gedeelte

Een woord vooraf

#1: DE MATZER

#2: WAAR STAAT DE MATZER VOOR?

2.1 Missie, Visie en uitgangspunten

voor het onderwijs op onze school

2.2 Identiteit: godsdienstige vorming

2.3 Burgerschap en sociale integratie

2.4 Pedagogische accenten

2.5 Pijlers van de school

# 3: DE ZORG VOOR KINDEREN

3.1 De aanmelding van nieuwe leerlingen

3.2 Echt Kleuter Onderwijs - EKO

3.3 Het volgen van de ontwikkeling van

de kinderen in de school

3.4 Speciale zorg voor kinderen met

specifieke behoeften

3.5 Rapportage en communicatie met de ouders

3.6 Handelingsgericht en opbrengstgericht werken

3.7 Passend onderwijs in Salland

3.8 Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

3.10 Externe contacten

3.11 Buitenschoolse opvang en continurooster

#4: PERSONEEL

4.1 Het team

4.2 Vervanging bij ziekte

4.3 Begeleiding en inzet van stagiaires

#5: OUDERS

5.1 Ouderparticipatie

52 Actieve ouders

5.3 Informatie voorziening

5.4 Ouderactiviteiten

5.5 Ouderbijdrage

5.6 EHBO lijst/ medicatieverstrekking

5.7 Klachtenregeling

5.8 Verzekeringen

5.9 Zending/goed doel

5.10 Calamiteitenplan

5.11 Oud papier

5.12 Gevonden voorwerpen

5.13 Sponsoring

5.14 Protocol voor schorsing en/of verwijdering

5.15 Hoofdluis

5.16 Leerlingenraad

# 6: MIJNPLEIN

6.1 Het schoolbestuur

6.2 Strategisch beleid

6.3 Bovenschools vastgelegd

6.4 Privacy en Algemene verordening

gegevensbescherming (AVG)

6.5 Scholen voor morgen

#7: ONS ONDERWIJS RICHT ZICH VERDER OP…

7.1 De sociaal-emotionele ontwikkeling

7.2 De verstandelijke ontwikkeling

7.3 De creatieve ontwikkeling

7.4 De zintuiglijke en motorische ontwikkeling

7.5 De zelfstandigheid en sociale redzaamheid

7.6 Zelfstandig werken

7.7 Digitale geletterdheid (ict/mediawijsheid)

7.8 Activiteiten

Specifieke informatie schooljaar 2020-2021

#8: DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

8.1 Samenstelling van de groepen

8.2 Groepsgrootte 2020-2021

8.3 De leerkrachtenindeling 2020-2021

8.4 Het werken in groepen

8.5 Gehanteerde methodes

8.6 Stagiaires

#9: DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

#10: DE SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN

10.1 Vakanties en vrije dagen

10.2 Schooltijden

10.3 Gym en zwemmen; rooster en bijzonderheden

10.4 Bijzonder verlof

#11: HET WETEN WAARD / OVERIGE INFORMATIE

#12: NAMEN EN ADRESSEN

pagina 3


EEN WOORD VOORAF

Welkom op de PC basisschool Matzer

Misschien is deze schoolgids uw eerste kennismaking met onze school. Misschien kent u de school al

uit verhalen van andere ouders, of zit uw kind al op onze school. De basisschool is een stukje van het

leven, niet alleen voor uw kind maar ook voor uzelf. U vertrouwt uw kind, voor een groot deel van zijn/

haar kinderleven toe aan de zorg van onze leerkrachten. Mede daarom vinden wij het belangrijk dat bij

ons op school het onderwijs evenwichtig is verdeeld over hoofd, hart en handen. Dat we daarbij de kansen

van kinderen zien en hen stimuleren in de ontwikkeling van hun talenten. Dit hebben we samengevat in

onze slogan:

Aandacht voor héél het kind!

In deze gids hebben we beschreven, hoe wij uw kind begeleiden in zijn/haar ontwikkeling, op welke

wijze we de voortgang in de ontwikkeling bijhouden en hoe wij die voortgang intern en met u bespreken.

Ook geven wij informatie over de wijze waarop we extra begeleiding geven aan de kinderen die dat

nodig hebben. We realiseren ons dat een beschrijving nooit alles kan laten zien en willen u dan ook

uitnodigen om eens op school te komen kijken en de sfeer zelf te proeven.

Daarnaast hebben we getracht zo veel mogelijk gegevens die voor u van belang kunnen zijn, in deze

schoolgids weer te geven. De schoolgids bestaat uit twee delen: een algemeen deel, die weinig

veranderende informatie geeft over een schoolplanperiode van vier jaar. En een deel die jaarlijks

aangepast wordt met specifieke informatie betreffende dat schooljaar (het jaargedeelte alleen

volstaat niet voor volledige informatievoorziening). Wij hopen dat u in deze handzame gids alle

door u gewenste informatie gemakkelijk kunt vinden. Verder kunt u ook onze website raadplegen.

Mochten er desondanks toch vragen zijn, neemt u dan gerust contact op met de school voor

nadere informatie of om een afspraak te maken.

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders vertrouwen in de school hebben en waar nodig de school

willen ondersteunen. Bij allerlei activiteiten kunnen we uw hulp goed gebruiken. Wij hopen dat we

prettig kunnen samenwerken en dat de schoolloopbaan van uw kind voorspoedig mag verlopen.

Met vriendelijke groet

Matzer-team

PC Basisschool Matzer


pagina 5


#1 De Matzer #2 Waar staat de Matzer voor

PC BASISSCHOOL MATZER

Molenstraat 31

8131 BH Wijhe

Tel: 0570-521342

Mail: matzer@mijnplein.nl

Website: www.matzer.nl

PC basisschool Matzer ligt centraal in het oudere gedeelte

van Wijhe. De school ligt mooi gelegen en heeft veel groen

om zich heen. Het vernieuwde schoolplein biedt de kinderen

veel speelgelegenheid en ruimte om natuurlijk te spelen en

te leren.

De Matzer bestaat uit één gebouw met 8 lokalen, een fraai

rond speellokaal en diverse werkplekken voor kinderen

en leerkrachten. De leerlingen komen uit heel Wijhe en

omgeving.

De Matzer is een protestants christelijke basisschool,

waarop ongeveer 120 kinderen, 7 leerkrachten,

1 vakleerkracht gymnastiek, 1 Intern Begeleider,

1 onderwijsassistent en 1 directeur werken.

Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in:

+ School Video Interactie Begeleiding master-SVIB,

met IRIS-connect

+ Interne Begeleiding ( IB )

+ Deskundige op het gebied van informatietechnologie.

+ Leescoördinator

+ Expert in begrijpend lezen

+ Gedragsdeskundige

+ BAO (coach voor stagiaires)

+ Leren en innoveren (master)

+ Wetenschap en technologie (ontdekkend en

onderzoekend leren)

2.1 MISSIE, VISIE EN UITGANGSPUNTEN VOOR

HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL

Missie:

(Ons doel; wat willen wij met ons onderwijs bereiken?)

Wij willen, binnen ons onderwijs, aandacht voor héél het

kind realiseren door:

- ons onderwijs evenwichtig te verdelen over hoofd,

hart en handen.

- de kansen en mogelijkheden van kinderen te zien

en daar naar te handelen.

- kinderen te stimuleren in de ontwikkeling van

hun talenten.

- Naast kennis ook kunde (vaardigheden) aanleren die

kinderen nodig hebben in het heden en in de toekomst.

Visie:

(Hoe wij willen werken en met welke uitgangspunten)

Onderwijs, vanuit onderstaande uitgangspunten

gericht op de diverse ontwikkelingsgebieden. Wij willen,

samen met ouders, zorgen voor een veilige en rijke leeromgeving

voor de kinderen op onze school, zodat ze kunnen

opgroeien tot volwaardige en zelfverzekerde personen die

zich kennis en vaardigheden hebben eigen-gemaakt die

nodig zijn voor de huidige en toekomstige maatschappij.

Voor ons is de strategische agenda van de stichting, ons

schoolplan en onze ambitienota daarvoor richtinggevend.

Uitgangspunten:

Respect voor ieder mens

De waarden en normen vanuit onze Christelijke levenshouding

zijn het uitgangspunt voor de wijze waarop wij met elkaar

omgaan. Daarbij gaan we ervan uit dat ieder kind waardevol

en uniek is in karakter en mogelijkheden. We dragen zorg voor

elkaar zoals je dat in een gemeenschap hoort te doen. Waarbij

respect en gelijkwaardigheid voor ons van groot belang zijn.

Elk kind is onze zorg

Zowel de ontwikkeling als het welbevinden van iedere

leerling wordt door ons gevolgd. Kinderen die extra zorg

nodig hebben, bieden wij gespecialiseerde begeleiding

m.b.v. aangepaste instructie, leermiddelen en materialen.

Ik, jij, wij

De mens is een sociaal wezen, daarom organiseren wij

groepsdoorbrekende activiteiten, waardoor kinderen ervaren

dat zij (ik) met anderen (jij) samen (wij) met en van elkaar

leren en een actieve bijdrage hebben aan ons schoolklimaat.

Ieder mens doet er toe binnen de maatschappij. Wij willen

ons onderwijs zo inrichten dat de leerlingen ook ervaren er

toe te doen. Uitgaan van de competenties die een kind al

bezit. Uitgaan van het goede in een mens. Als team werken

we daarom handelingsgericht, opbrengstgericht en toekomstgericht.

Bouwen aan een Adaptieve school (BAS)

Wij stemmen ons onderwijs af op de behoeften en mogelijkheden

van de kinderen (adaptief). Door eenduidigheid in de

schoolstructuur, interactie, zelfstandige leerhouding, instructie

en feedback, coöperatief leren, zelfstandig leren, wordt de

betrokkenheid, het eigenaarschap, van kinderen bij hun eigen

leren verbeterd. We stimuleren de onderzoekende en ontdekkende

houding van kinderen. We vinden de voorwaardelijke

vaardigheden (executieve functies) om tot leren en ontwikkelen

te komen erg belangrijk en ons onderwijs is doordrenkt van

activiteiten die deze executieve functies helpen te ontwikkelen.

Betrokken leerkrachten

Het team is betrokken bij ieder kind en bij elkaar. In onderling

vertrouwen en met wederzijds respect wordt kritisch reflecterend

gewerkt aan het ‘bouwen’ van een adaptieve school en

aan de vaardigheden van de 21ste eeuw.

Ouders als partners

Wij willen, in een goede tweezijdige relatie, samen met

ouders zorgen voor een goede opleiding en opvoeding van

de kinderen. O.a. via de Medezeggenschapsraad hebben

ouders invloed op het beleid van de school. We zien ouders

niet als klanten, maar als partners binnen ons onderwijs.

School

Het gebouw heeft een uitnodigende, gezellige en warme

uitstraling en is efficiënt ingericht, waardoor er optimaal ge-

PC Basisschool Matzer


bruik kan worden gemaakt van de werk- en speelruimtes. We

willen als school het verschil maken voor het kind. Het kind

‘kleuren’ voor de toekomst. Dit is terug te zien in het gebruik

van kleuren binnen onze school.

Methodes en materialen

We werken met eigentijdse methodes en materialen die

goede differentiatiemogelijkheden bieden en de fantasie en

creativiteit van de kinderen stimuleren.

Kort samengevat is onze slogan:

Aandacht voor héél het kind!

2.2 IDENTITEIT: GODSDIENSTIGE VORMING

Onze PC identiteit willen we niet alleen uitdragen met de

mond, maar we willen daadwerkelijk proberen de kinderen

iets te laten zien van wat Jezus ons heeft voorgeleefd.

Dagelijks proberen we hieraan vorm te geven in de groepen,

speciaal tot uitdrukking gebracht in lied, gebed, een

moment van bezinning en beleving van het Bijbelverhaal.

We werken gedurende periodes van een aantal weken door

de hele school een thema uit. Als leidraad gebruiken we

daarvoor de methode “Trefwoord”.

Onze identiteit is uiteraard breder dan alleen de godsdienstige

identiteit, maar kan er niet los van worden gezien. Ieder

kind is welkom! We willen de PC identiteit ook niet als enige

waarheid overbrengen. Daarom besteden we ook aandacht

aan andere geloven. Wij willen de kinderen mede opvoeden

tot verantwoordelijke, kritische en mondige burgers die hun

plaats in de maatschappij kunnen innemen en daar een bijdrage

aan willen geven. Uiteraard is er een nauwe samenhang

met de domeinen cultuur, Burgerschap en Sociale

Integratie, kennismaken met de pluriforme samenleving en

geestelijke stromingen. Dit komt o.a. aan de orde tijdens

schoolvieringen, projecten (waaronder acties voor goede

doelen), godsdienstlessen, excursies en de leerlingenraad. We

besteden, op gepaste wijze, aandacht aan alle maatschappelijke

thema’s.

2.3 BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn

leerlingen immers!) de basiskennis, vaardigheden en houding

bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de

eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken kennis

met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten,

duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale

verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met

maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit

het boekje, maar wordt vooral geleerd door te oefenen in de

praktijk. We bepreken op school maatschappelijke gevoelige

onderwerpen. De wereld komt de school binnen op allerlei

manieren en dat moeten we in de basisleeftijd, in samenwerking

met de ouders/verzorger, begeleiden om er o.a.

een goede interpretatie aan te geven. We brengen het kind

naar de samenleving en de samenleving naar het kind.

School is een oefenplaats voor de samenleving. Hier leren

kinderen zich te gedragen vanuit respect voor algemeen

aanvaardbare waarden en normen. Leren ze respectvol om

te gaan met diversiteit binnen de samenleving. Op school

moet er experimenteerruimte zijn zonder dat resultaten

direct worden afgerekend. Zonder het maken van fouten

ontstaat er geen ruimte om te leren.

Drie domeinen

Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:

+ democratie - kennis over de democratische rechtstaat

en politieke besluitvorming; democratisch handelen

en de maatschappelijke basiswaarden

+ participatie - kennis over de basiswaarden en

mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden

en houdingen die nodig zijn om op school en in

de samenleving actief mee te kunnen doen

+ identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die

van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke)

waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

Voor meer informatie over burgerschap op de Matzer

verwijzen we naar het visiestuk burgerschap en integratie

dat op school aanwezig is.

2.4 PEDAGOGISCHE ACCENTEN

De Matzer is een moderne, open christelijke school. Iedereen

die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken

is welkom. De sfeer op onze school is veilig en vertrouwd.

We gaan op een open en respectvolle manier (ouders,

leerlingen en leerkrachten) met elkaar om. We willen

werken in een waarderende cultuur waar respect is en er

vertrouwen is in de expertise van het kind, de ouder en de

leerkracht. Gelijkwaardigheid, authenticiteit en natuurlijk

gezag zit voor ons in respect en het oog hebben voor

elkaar. We doen ons best de kinderen met plezier naar

school te laten gaan. We proberen ieder kind tot zijn recht

te laten komen. We zijn alert op discriminatie en pesten en

werken vooral preventief. Als het dan toch de kop op steekt,

grijpen we direct in. Op school hebben we daarom een

omgangsprotocol en is onze Intern Begeleider tevens onze

coördinator sociale veiligheid (pestcoördinator). Binnen

het team en de oudergeleding van de MR hebben we ook

vertrouwenspersonen. Dit omgangsprotocol is desgewenst

bij de directie op te vragen. Er zijn natuurlijk regels op

school. Orde en regelmaat waarborgen mede dat er ruimte

en aandacht voor ieder kind is.

Belangrijkste regel bij ons op school

We gaan zo met elkaar om, dat iedereen zich veilig voelt,

met plezier naar school gaat en ongestoord kan leren en

werken.

pagina 7


Gera de Hesse

In de bovenbouw begeleid je de kinderen

naar hun volgende stap; het voortgezet

onderwijs. Een grote stap en voor

kinderen nog vaak onbekend

terrein. Als leerkracht vind ik het

belangrijk om de kinderen zorgvuldig

voor te bereiden. Het overbrengen

van leerstof, kortom kinderen iets

leren en begeleiden in hun schooltijd

is voor mij iedere dag een

nieuwe uitdaging,

PC Basisschool Matzer


Deze gedachte hebben we, vanuit BAS (Bouwen Adaptieve

School), samengevat in drie schoolregels:

Voor groot en klein zullen wij aardig zijn

Vandaag en morgen zullen wij goed voor onze

spullen zorgen

De school is binnen een wandelgebied,

buiten hoeft dat lekker niet

Deze drie regels zijn verwerkt in een fraai kunstwerk.

Dit hangt in de hal van de school aan de muur. In iedere groep

worden de school- en groepsregels regelmatig met de

kinderen besproken. Deze regels zijn beschreven in het

schooljaargedeelte van de schoolgids. Ook door onder

andere onze methode “kinderen en hun sociale talenten”

besteden we het gehele schooljaar aandacht aan sociaalemotionele

aspecten.

Onze kernwaarden en uitgangspunten zijn:

Respect voor

ieder mens

Elk kind is

onze zorg

Ik, jij, wij

Bouwen aan een

Adaptieve School

Betrokken

leerkrachten

Ouders

als Partners

Ononderbroken ontwikkelingsproces van het kind:

We proberen ons onderwijs zodanig in te richten, dat de

leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doormaken.

Om dit te bereiken proberen we de leerlingen zoveel

mogelijk met hun eigen onderwijsleerproces bezig te laten

zijn. Het is onze ambitie om steeds meer door de leerjaren

heen te werken en we proberen daarbij in onze lessen aandacht

te hebben voor de verschillende leerstijlen van kinderen.

Binnen onze school wordt bewegend leren, spelenderwijs

leren, ontdekkend en onderzoekend leren steeds belangrijker.

We leren ze bijvoorbeeld hun werk in te delen, te plannen en

kritisch te kijken naar eigen leerstrategieën en leer-resultaten.

Hiervoor leren we ze zelf verantwoordelijkheid te

nemen (eigenaarschap), waardoor ze werken aan autonomie

en competentie. Van samen-verantwoordelijkheid naar

eigen-verantwoordelijkheid. De leerlingen kunnen hierdoor

meer zelfvertrouwen en een sterkere motivatie ontwikkelen.

Het gevolg is dat ze zich meer inzetten voor hun werk

en zo hun kansen op schoolsucces vergroten.

samenleving wordt, mede m.b.v. de methode wereldoriëntatie,

trefwoord, werken aan projecten en thema’s, regelmatig

aandacht besteed aan de multiculturele aspecten van onze

samenleving.

Dit houdt in:

+ elkaar leren kennen, aanvaarden en waarderen

+ openstellen voor elementen van elkaars cultuur.

2.5 PIJLERS VAN DE SCHOOL

BAS project

Wij zijn een gecertificeerde BAS-school (BAS staat voor

Bouwen aan een Adaptieve School). Hiermee stemmen wij

het onderwijs af op de pedagogische en didactische behoeften

van de individuele kinderen. Het is een traject van meerdere

jaren. Gedurende het traject zijn documenten opgesteld waarin

de afspraken, ontwikkelingen, criteria en opbrengsten zijn

weergegeven. Deze documenten spelen een belangrijke rol bij

het onderhouden van hiervoor vermelde ontwikkelingen. Ieder

schooljaar worden alle documenten geactualiseerd. Doen

we wat we zeggen en zeggen we wat we doen? Dit is tevens

een stukje van onze kwaliteitszorg.

Kwaltiteitszorg en werken met kwaliteitskaarten

Het team is elk schooljaar bezig met het vaststellen en borgen

van hun kwaliteit. In de kern is de kwaliteitszorg op onze

school te herleiden tot vijf vragen:

- Doen we de goede dingen?

- Doen we die dingen ook goed?

- Hoe weten we dat?

- Vinden anderen dit ook?

- Wat doen we met die wetenschap?

Dit doen we onder andere met behulp van het kwaliteits-instrument

“Werken met kwaliteitskaarten” van Cees Bos en

ieder proces d.m.v. de Deming Circle (plan-do-check-act) te

doorlopen. In onze visie- en beleidstukken op stichtings- en

schoolniveau zie je dit terug naast de beschrijving wat we

doen en hoe we het organiseren..

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een systematische manier van

werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op

de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind.

Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een

kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken.

De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons? Welke

benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het

nodig? Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.

(zie voor uitgebreide informatie hoofdstuk 3.5)

Multiculturele samenleving:

Ons basisonderwijs gaat er van uit, dat de leerlingen

opgroeien in een multiculturele samenleving. Daar op onze

school in mindere mate sprake is van een multiculturele

pagina 9


#3 De zorg voor kinderen

3.1 DE AANMELDING VAN NIEUWE KINDEREN

Aanmelding van nieuwe leerlingen kan na een afspraak met

de directie. Officieel aanmelden kan vanaf 3 jaar. Wij laten

u graag, tijdens een kennismakingsgesprek, de school

zien. Uiteraard mag en kan uw kind daarbij aanwezig zijn.

Leerlingen die voor het eerst onze school bezoeken moeten

tenminste 4 jaar zijn. Op de dag na hun vierde verjaardag

mogen ze naar school. De leerkracht van groep 1 neemt ongeveer

6 weken voor deze datum contact met u op om een

afspraak te maken voor een bezoek van u en uw kind aan

school buiten de schooluren om.Tijdens dit bezoek maakt

uw kind kennis met de leerkracht en krijgt u informatie over

de school. U kunt vragen stellen en er worden afspraken

gemaakt over de wenmomenten. Uw kind kan 3 dagen

(6 dagdelen) meedraaien op school om zo alvast een beetje

te wennen. Dit mag vanaf 3,8 jaar. Wanneer uw kind 4 weken

voor de zomervakantie of in de zomervakantie jarig is, wordt

hij/zij uitgenodigd voor de wenmiddag en start het direct na de

zomervakantie in groep 1. Wij adviseren u de verjaardag van

uw 4-jarige nog op de (eventuele) peuterspeelzaal te vieren.

Het is immers al een dag vol emoties en in de vertrouwde

sfeer van de peuterspeelzaal zal uw kind er meer plezier

aan beleven dan op de eerste dag op de basisschool.

3.2 ECHT KLEUTER ONDERWIJS - EKO

Wij zijn bezig om onze kleutergroepen te ontwikkelen tot

een EKO-afdeling (echt kleuteronderwijs).

De kenmerken hiervan zijn:

+ De helft van de tijd bieden wij lijnenonderwijs met daarin

niet meer dan 100 doelen voor groep 1 en 2. Deze doelen

zijn evenwichtig gekozen en vallen binnen de volgende

clusters: sociaal-emotioneel, speel/werk, taal/denk,

functieontwikkeling & motoriek. We passen daarbij de

kleuterdidactiek toe van o.a. eerst experimenteren en

daarna instrueren. Deze doelen worden herhaald,

geïntegreerd en geborgd. Naast deze 100 basisdoelen

zijn er ook uitloopdoelen die naar keuze uitgevoerd

kunnen worden.

+ De andere helft van de tijd bieden we onderwijs dat

aansluit bij wat er uit de kinderen zelf komt; het

aansluitende onderwijs. De rijke stimulerende

leeromgeving biedt arbeid en spelen naar keuze en

brengt kinderen in de zone van de naastgelegen

ontwikkeling en/of biedt het het kind herhalingsplezier.

+ Het spelen komt op deze manier weer terug op de kaart.

3.3 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN

DE KINDEREN IN DE SCHOOL

Voordat een kind bij ons op school komt, heeft het al een

flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het is onze taak op deze

ontwikkeling in te haken en te zorgen dat het kind zich

verder ontwikkelt. Daarvoor gebruiken we een leerlingvolgsysteem

en houden we een leerling-dossier bij. Als leerkracht

voeren we gesprekken met ouders, variërend van een

informeel gesprekje voor of na schooltijd tot de kennismakingsgesprekken

en de 15-minutengesprekken. We voeren

gesprekken, omdat we het belangrijk vinden ouders (of verzorgers)

te informeren over de ontwikkeling van hun kind

op school, maar ook omdat we graag willen weten hoe het

kind thuis is. Beide partijen hebben een beeld van het kind.

We houden ook kindgesprekken omdat kinderen medeeigenaar

zijn van hun ontwikkeling en leerproces. Het bij

elkaar brengen van die beelden levert de leerkracht belangrijke

informatie op, die voor het onderwijs van belang is.

Kijklijst

Voordat een kind bij ons op school komt vindt er een kennismakingsgesprek

plaats op school. Nadat een kind ongeveer

zes weken op school zit vindt er een gesprek plaats tussen

ouders en de leerkracht van het kind. Voor dit gesprek

vullen de ouders en de leerkracht een “Kijklijst” in. Dit is

een formulier waarop aangegeven kan worden wat de globale

indruk van het kind is; het welbevinden en de betrokkenheid

van het kind en waar het graag mee bezig is. Deze ingevulde

lijsten vormen de inzet van het gesprek. Van het gesprek

wordt een verslag gemaakt en dit wordt bewaard in het

leerling-dossier. Dit verslag vormt het begin van het

leerling-dossier dat gedurende de schoolloopbaan van

het kind wordt bijgehouden. Indien een kind op een

peuterspeelzaal heeft gezeten, krijgen we ook vanuit

de peuterspeelzaal een overdracht als ouders hiervoor

toestemming hebben gegeven. Dit is zeker van belang

als een kind een VVE/SMI indicatie heeft. Het is dan van

belang om een kind goed te volgen, zodat het zo optimaal

kan aansluiten bij de overgang naar groep 3.

Leerlingvolgsysteem groep 1 en 2

Vanaf de start in groep 1 wordt iedere leerling op onze

school gevolgd. Dit gebeurt in de kleutergroepen met

behulp van observatie-lijsten van het PRAVOO-leerlingvolgsysteem.

Aan de hand van deze lijsten worden de volgende

onderdelen gevolgd: sociaal/emotioneel, spelen/werken,

taal/denken, functie-ontwikkeling en motoriek. De leerkrachten-Scol

gebruiken we om de sociaal- emotionele

ontwikkeling en het welbevinden van de leerling te volgen.

Als blijkt dat een kind op een bepaald gebied het gewenste

niveau niet beheerst, gaan we hier actief mee aan de slag.

Kan een kind meer aan dan wordt dat kind uitgedaagd op

zijn eigen niveau.

Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8

De leerkrachten-Scol wordt in het najaar en in het voorjaar

door de leerkrachten ingevuld m.b.v. observaties. In de

groepen 6 t/m 8 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst

in. Het dagelijkse werk van de kinderen wordt bekeken en

beoordeeld volgens vastgestelde richtlijnen. Kinderen wordt ook

geleerd om hun eigen werk te controleren en daarna om hulp

te vragen om zo mede-eigenaar te worden van hun eigen

leerproces. Methodegebonden toetsen geven aan wat een kind

beheerst van aangeleerde en ingeoefende leerstof gedurende

een korte periode. De resultaten worden door de leerkracht

bijgehouden en gebruikt voor het rapport. Onze school werkt

met het IEP-leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP-LVS bevat

toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en

rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en

PC Basisschool Matzer


creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je

krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind

zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat

namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.

De leerlingen maken IEP op de chromebook. Leest een

leerling liever van papier of schrijft een leerling bij spelling

liever dan dat hij moet typen? Dan is dat allemaal mogelijk.

De toetsvorm mag geen belemmering zijn. De afnameduur

van de toetsen is kort, dat is wel zo fijn voor de concentratie

en motivatie. Een belangrijk voordeel van de digitale afname

is dat het resultaat direct beschikbaar is. Wij kunnen hierdoor

samen met de leerling de resultaten direct gebruiken tijdens

de les. Zo is de toets een hulpmiddel om de volgende stap te

zetten in het leerproces en geen afrekenmiddel.

Voor taal en rekenen worden resultaten vanaf leerjaar 6

uitgedrukt in referentieniveaus (1F, 1S en 2F). Het doel is

dat leerlingen aan het eind van de basisschool 1F beheersen

en er wordt gestreefd naar het hogere niveau 1S en 2F. We

sluiten hiermee ook beter aan op het voortgezet onderwijs

waar de referentieniveaus al langer worden gebruikt.

Voor het volgen van de technische leesontwikkeling

gebruiken we de DMT (woordjestoets) en AVI (tekst).

Vanaf groep 7 bespreken we met kinderen en ouders

elkaars verwachtingen betreffende het voortgezetonderwijs.

In groep 8 komt de school met een schooladvies. Dit is niet

alleen gebaseerd op toetsuitslagen, maar ook op

antwoorden van vragen als: Hoe gedraagt het kind zich in

de klas? Kan het zich concentreren? Is het gemotiveerd?

Maakt het thuis huiswerk?

In groep 8 wordt bij de kinderen, waarvan school dit wenselijk

vindt, de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

afgenomen. Ouders worden hier vooraf om

toestemming gevraagd. Eind groep 8 wordt de IEP-eindtoets

afgenomen. Deze gebruiken we om kritisch naar ons eerder

gegeven schooladvies te kijken. De IEP is tevens bedoeld om

de eindopbrengsten van ons onderwijs in beeld te brengen.

3.4 SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN

MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN

De basisschool heeft als taak om kinderen met (leer- en

gedrags-)problemen zoveel mogelijk ‘zorg op maat’ te geven.

Binnen onze klassenorganisatie proberen we d.m.v. zelfstandig

werken en het werken met groepsplannen ruimte

te creëren om ook die kinderen, die extra hulp nodig hebben,

te helpen. De leerkracht kan hierbij de hulp inroepen van de

Intern Begeleider. Na enige tijd wordt er bekeken hoe het is

gegaan en worden er eventueel vervolgafspraken gemaakt.

Van deze speciale hulp worden ouders altijd op de hoogte

gesteld. Als blijkt dat deze “zorgmaatregelen” onvoldoende

effect hebben, wordt een kind besproken in consultatie met

de orthopedagoog. N.a.v. de consultatie kan het advies zijn

om verder te onderzoeken. Na overleg met de ouders en

Intern Begeleider wordt een onderzoek aangevraagd bij het

samenwerkingsverband 23-05(EPOS). Vanuit het SWV komt

er een akkoord voor een onderzoek of een advies.

De onderzoeken worden normaliter verzorgd door een

orthopedagoog binnen het samenwerkingsverband.

Het vervolg van het onderzoek/advies kan zijn:

1. aanvraag arrangement voor korte of langdurige

ondersteuning

2. advies voor een eigen programma (eigen leerlijn

of leerroute)

3. een doublure of versnellen

4. overplaatsing naar een andere basisschool, waar

men het kind wel de gevraagde zorg kan bieden

5. verwijzing naar een speciale vorm van onderwijs,

bijv. De SBaO “De Horizon” te Raalte

In het kader van Passend Onderwijs streven wij ernaar elk

kind, zolang als verantwoord is, te begeleiden op onze eigen

school. Het welzijn van het kind staat altijd voorop.

(Voor meer informatie verwijzen we naar het zorgplan

2015-2019 op de website en naar informatie over passend

onderwijs in deze schoolgids en op de website

www.passendonderwijs.nl)

Protocol schoolloopbaan

Het kan zijn dat het voor de ontwikkeling van een kind beter

is om een jaar een groep over te doen (doublure) of om

een (deel van een) groep over te slaan (versnellen) Dit is

een voorbeeld van gepersonaliseerd onderwijs binnen onze

school. Als er signalen zijn om tot zo’n besluit te komen,

dan wordt dat in gesprekken met ouders besproken.

Om deze besluiten adequaat te kunnen nemen wordt er op

school een protocol gehanteerd. Hierin staan criteria en

aandachtspunten die gevolgd worden. In sommige situaties

wordt er advies gevraagd bij de onderwijsadviesbegeleider

(orthopedagoog) van het samenwerkingsverband. Als het

gaat om keuzes v.w.b. de schoolloopbaan, dan is het advies

van school bindend, mits aan de criteria van het protocol

wordt voldaan.

Wat betreft de kleuterperiode geldt dat de leerling met

4 jaar op school start in groep 1. Als een leerling meer dan

2,5 jaar heeft ‘gekleuterd’ spreken we over een verlengde

kleuterperiode. We spreken over versnellen als een leerling

minder dan 1,5 jaar in de kleutergroepen heeft gezeten.

Voor meer informatie verwijzen we naar het protocol

schoolloopbaan.

Dyslexie

De Matzer werkt met het protocol dyslexie. De school wil de

kinderen met lees- en spellingsproblemen zo vroeg mogelijk

in beeld brengen middels verschillende signaleringstoetsen.

Zo kan er adequaat gehandeld worden. Als er een vermoeden

is van dyslexie, dan wordt de leerling besproken met de Intern

Begeleider en de orthopedagoog van het samenwerkingsverband.

Er wordt gekeken of deze leerling in aanmerking komt

voor de regeling rondom vergoede zorg vanuit de gemeente.

Als de leerling binnen de criteria valt wordt aan ouders het

advies gegeven om hun kind aan te melden bij de gemeente en

een aanvraag voor dyslexie onderzoek te doen. Zowel onderzoek

als begeleiding wordt dan vergoed vanuit de gemeente.

pagina 11


Mocht een leerling niet binnen de criteria vallen van de

vergoede zorg vanuit de gemeente, dan wordt er gekeken

of een aanvraag via het samenwerkingsverband zinvol is.

Binnen het samenwerkingsverband is het alleen mogelijk

om een dyslexie onderzoek af te laten nemen met de

bijbehorende verklaring. Begeleiding, na toekenning van de

verklaring hoort hier niet bij. Daarom wordt dit vanaf groep

6 afgewogen i.v.m. de doorverwijzing naar het VO. Dan kan

het zinvol zijn dat een leerling al een verklaring heeft, zodat

er op het VO gelijk gestart kan worden met extra begeleiding

of aanpassingen. Voor meer informatie hierover kunt u

terecht bij de Intern Begeleider (of kijken op de website van

het samenwerkingsverband www.epos-salland.nl)

Plusleerling en/of hoogbegaafdheid

De Matzer wil tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften

van kinderen die de basisleerstof gemakkelijk aankunnen en

hoog tot zeer hoog scoren op de Cito. De leerkrachten bespreken

signalen met de Intern Begeleider en trachten zo snel

mogelijk een passende aanpak te realiseren die aansluiten bij

de onderwijsbehoeften van het kind. Deze aanpak kan per kind

verschillend zijn en dit zal dan ook in overleg gaan met het

kind, ouders en soms worden hier ook extern deskundigen bij

betrokken, zoals de orthopedagoog van EPOS.

3.5 RAPPORTAGE EN COMMUNICATIE

MET DE OUDERS

In september is in alle groepen een informatieavond.

Op deze avond maakt u kennis met de leerkrachten en

wordt u geïnformeerd over de gang van zaken, de methoden

en de werkwijze. Ook kunt u evt. vragen stellen. In september

is er de mogelijkheid tot een kennismakingsgesprek met de

leerkracht. In november en april zijn de gesprekken over

leerlingen die extra worden begeleid (zorg). Bij afsluitingen

van thema’s of projecten worden ouders ook uitgenodigd.

Dit kan per schooljaar en groep verschillen.

De kinderen krijgen 2 keer per jaar een rapport; begin

februari en eind juni/ begin juli. Alle kinderen uit groep 1 die

5 maanden en langer op school zitten krijgen een rapport.

Ieder schooljaar is er een kijkmoment voor ouders en

kinderen. Hierbij kunnen kinderen zelf hun ouders/

verzorgers de school, klas en hun werk laten zien.

In februari en juni zijn er 15-minuten gesprekken n.a.v. het

rapport. Voor de gesprekken in februari kunt u zich minimaal

een week van tevoren via het ouderportaal inschrijven op

de tijdstippen dat de leerkrachten aangeven wanneer zij

aanwezig zijn. De gesprekken in juni/juli zijn op verzoek van

ouders en hiervoor kunt u zelf met de leerkracht een moment

inplannen. Natuurlijk bent u op andere tijdstippen welkom,

hiervoor kunt u een afspraak maken bij de desbetreffende

leerkracht. De leerkracht kan u ook om een gesprek

verzoeken als hij/zij u graag ergens over wil spreken. De IB-er

zal bij bepaalde gesprekken aansluiten om de continuiteit van

de zorg te waarborgen. Dit is vaak het geval als er externe

partners bij het kind zijn betrokken. In andere gevallen kan de

IB-er of directeur aansluiten op verzoek van leerkrachten of

ouders. Via onze website kunt u zich aanmelden voor dit

ouderportal. Als u dat gedaan heeft ontvangt u ook een

melding als er een nieuwsbrief op de site wordt

geplaatst. U bent zelf verantwoordelijk om uw gegevens

op het ouderportal actueel te houden.

Gebruik van filmopnames voor onderwijsverbetering

In het kader van de schoolontwikkeling worden soms video

opnames gemaakt van een groep en/of leerkracht. Hierbij staat

altijd het leerkrachtgedrag centraal. Deze opnames worden

gebruikt bij een nabespreking zodat de leerkracht daarvan

kan leren en/of om de leerlingen beter te kunnen begeleiden.

In het kader van de leerlingbegeleiding wordt soms ook gebruik

gemaakt van video-opnames van een individuele leerling. In zo’n

geval zal de school vooraf toestemming vragen aan de ouders.

Ieder schooljaar zal de school u vragen via een formulier of u

instemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal (intern

en extern). U kunt op ieder gewenst moment uw toestemming

intrekken door dit schriftelijk door te geven aan de directie van

de school.

Zie voor meer informatie 6.4

3.6 HANDELINGSGERICHT EN

OPBRENGSTGERICHT WERKEN

Handelingsgericht werken is een manier van planmatig

werken om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding

voor alle leerlingen te verbeteren. Hierbij gelden zeven

uitgangspunten, die met elkaar samenhangen:

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.

3. De leerkracht doet ertoe.

4. Positieve aspecten zijn van groot belang.

5. We werken constructief samen (ouders, leerlingen

en leerkrachten).

6. Ons handelen is doelgericht.

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

De ontwikkeling van kinderen vindt plaats in wisselwerking

met de omgeving, interactie met ouders, leerkracht en

andere kinderen. Kinderen en hun omgeving beïnvloeden

elkaar voortdurend. In het onderwijs gebeurt dat tussen

leerling, leerkracht en ouders. Zij beïnvloeden elkaar, de

pijl gaat beide kanten op (<->). Gezamenlijk op zoek gaan

naar oplossingen betekent tweerichtingsverkeer. Het is

meer dan alleen informeren van ouders en kind, dat is

eenrichtingsverkeer. De wisselwerking is een essentieel

onderdeel van HGW. Door deze wisselwerking te analyseren

en onderzoeken, kan je de situatie rondom een kind beter

begrijpen en een goede oplossing zoeken.

Daarbij staat voorop dat er aandacht is voor positieve

aspecten van kind, leerkracht, ouders, groep en school.

Positieve aspecten zorgen ervoor:

- Dat de hele omgeving en alle betrokkenen bij een kind

genuanceerd bekeken worden. Daarmee wordt de

werkelijkheid meer recht gedaan.

- Er worden ambitieuze en realistische doelen gesteld.

- Dat het gevoel van competentie en autonomie groeit

bij alle betrokkenen.

PC Basisschool Matzer


- Dat in een gesprek je zoveel mogelijk te horen krijgt

wat er wel goed gaat.

- Dat de aanpak, die wordt opgesteld vanuit

mogelijkheden en onderwijsbehoeften, beter uit te

voeren is en daardoor meer oplevert.

Bij ons op school is het belangrijk dat we zoveel mogelijk

‘met’ in plaats van ‘tegen’ of ‘over’ leerlingen en hun ouders

praten. Om leerlingen zoveel mogelijk te bieden wat ze

nodig hebben om verder te ontwikkelen is een nauwe

samenwerking met alle betrokkenen rondom de leerling

wenselijk. Zo ook het betrekken van ouders in het schoolproces

van het kind. Eén van de bepalende kenmerken van

effectieve ouderbetrokkenheid is een goede communicatie.

We communiceren transparant: we zijn open en duidelijk over:

- Onze bedoelingen: “het doel van het gesprek is

dat we samen…”;

- De vragen die we aan ouders en kind stellen: “ik ga

je nu een vraag stellen over…want dan weet ik hoe…”;

- De dingen die we ouders of kind vertellen: “ik wil

je nu vertellen over…omdat/zodat…”.

In deze samenwerking heeft iedereen, vanuit zijn eigen rol

en deskundigheid, een wezenlijke bijdrage!

Om die samenwerking in werking te stellen, in stand te

houden en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren

werken we cyclisch en systematisch. Naar aanleiding van

signaleringen, observaties, gesprekken en toetsresultaten

brengen we in kaart wat de problematieken zijn en wat een

leerling nodig heeft (onderwijsbehoeften*) om verder te

ontwikkelen. Deze onderwijsbehoeften worden omgezet in

doelen. Leerlingen met gezamenlijke doelen worden

geclusterd in subgroepen. In een groepsplan worden deze

doelen per subgroep vermeld. Daarbij wordt de organisatie

van de hulp beschreven en welke materialen/middelen er

nodig zijn. Op dit moment werken we in alle groepen met

vier groepsplannen (technisch lezen, rekenen, spelling en

begrijpend lezen). Deze groepsplannen beschrijven de

manier van werken tijdens de lessen en bepalen het

aanbod: de instructie, de leerstof, mate van zelfstandigheid

van werken. De groepsplannen worden geëvalueerd

gedurende het hele jaar en bijgesteld met nieuwe doelen en

aanpak. Voor de evaluatie worden toetsresultaten (methodegebonden

en cito) en observatielijsten gebruikt. Door

middel van deze manier van werken is het mogelijk om

binnen de klas aan alle leerlingen het juiste aanbod te

bieden, op het gebied van begeleiding, instructie, extra hulp

(zorg/RT) en uitdaging. Een mogelijkheid bij ons op school,

binnen het werken met groepsplannen, is het werken met

een vak op eigen niveau binnen de groep. Leerlingen volgen

bijvoorbeeld een “eigen leerlijn”, d.w.z. de leerlingen

werken op een lager niveau en soms uit een andere methode

dan de rest van de groep. In zeer specifieke situaties

kunnen zij hulp krijgen van de Intern Begeleider.

Wanneer we deze kinderen gaan vergelijken met ontwikkelingen

van de leerlingen uit de groep zullen zij altijd

onvoldoende scoren, terwijl zij op hun eigen niveau juist

goed vooruit gaan. Om deze leerlingen te blijven motiveren

en om hun prestaties te waarderen geven we deze leerlingen

een eigen-leerlijn-waardering. Op het rapport zal dit

ook vermeld staan. Dat betekent dus: in vergelijking met

andere leerlingen is deze waardering te hoog aangegeven,

maar in vergelijking met de vorderingen van het kind zelf

klopt de waardering wel. Een eigen leerlijn wordt opgestart

na overleg met de ouders en de orthopedagoog. Dit wordt

opgenomen in een OPP (ontwikkelperspectief).

3.7 PASSEND ONDERWIJS IN SALLAND

Binnen de wet Passend Onderwijs zijn scholen, door de

zorgplicht, verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek

te bieden. Bij voorkeur op de eigen school, eventueel

met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere

school in de regio of in het speciaal (basis)onderwijs.

Er wordt hierbij gewerkt vanuit een kader, waarbinnen de

leraar, IB-er, ouders/verzorgers, kind en externe partners

constructief samenwerken.

Alle scholen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe maken

deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs

23-05 Primair Onderwijs. Naast dit samenwerkingsverband

zijn er nog 74 andere verbanden binnen het primair onderwijs

in Nederland.

Binnen het grote SWV Passend Onderwijs 23-05 PO is

afgesproken om het arrangeren en toedelen van extra

ondersteuning zoveel mogelijk in de 6 deelregio’s

(4 in Zwolle, 1 in Kampen en 1 in Salland) te laten plaatsvinden.

Hierna wordt beschreven hoe dit binnen de

Sallandse deelregio vorm en inhoud krijgt.

Doel en werkwijze Sallandse deelregio

De missie van de Sallandse deelregio, binnen het samenwerkingsverband

Passend Onderwijs PO 23-05, is gebaseerd

op het motto: “Voor iedere leerling uit Salland is er onderwijs

in Salland” en luidt als volgt:

Binnen de Sallandse deelregio werken leerkrachten, ib-ers,

directeuren, bestuurders en vele andere professionals, in goed

overleg met ouders/verzorgers aan één centrale opdracht:

“Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij

elke leerling die ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft

om, thuisnabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te

kunnen doorlopen.”

Elke school heeft op dit gebied haar eigen autonomie, maar

zoekt om zich verder te versterken samenwerking met

andere partners binnen en buiten de Sallandse deelregio.

Een ander uitgangspunt binnen onze visie op onderwijs is

dat we accepteren dat leerlingen verschillen. De leerling

staat centraal binnen ons onderwijs. De onderwijsbehoeften

van de leerling vormen het startpunt voor het handelen van

de leerkracht. Door handelingsgericht te werken worden

onderwijsbehoeften en het handelen van de leraar op elkaar

afgestemd. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de stem van

de leerling en de ouders/verzorgers gehoord.

De leerkracht is hierbij de belangrijkste schakel. Deze gaat

uit van de mogelijkheden van de leerling. Ondersteuning is

vooral gericht op het dagelijks handelen van de leerkracht

en het primaire proces. Door zo te kijken en te werken

worden ook de mogelijkheden en grenzen van Passend

Onderwijs duidelijk. De Sallandse deelregio kan hierop

pagina 13


anticiperen door bijv. gerichte ondersteuning te bieden of

passende professionalisering aan te bieden.

Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk

leerlingen in de reguliere basisschool. Met uitzondering van

die leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben.

Voor deze leerlingen biedt het speciaal (basis) onderwijs

een passende plek. Uit het schoolondersteuningsprofiel

(SOP) van de school blijkt waar de mogelijkheden en

grenzen w.b. de ondersteuning binnen de school liggen.

Wanneer de vraag m.b.t. de onderwijsbehoefte van de

leerling de mogelijkheden van de school overstijgt kan

er een beroep worden gedaan op het Expertisecentrum

Passend Onderwijs Salland (EPOS). Het EPOS organiseert

via de “Commissie Arrangeren en Toedelen” (CAT) de

toedeling van ‘zware’ ondersteuningsarrangementen.

Bij ‘zware’ ondersteuning spreken we over arrangementen

die intensief en langdurend of structureel zijn. Bij deze

arrangementen wordt er gewerkt vanuit een “ontwikkelingsperspectief”

waarin wordt verantwoord op welk niveau de

leerling zal uitkomen. De CAT werkt volgens de principes

van handelingsgericht werken, waarbij het accent ligt op

het komen tot passende arrangementen.

Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en

de handelingsverlegenheid van de school worden door de

CAT besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel

(SOP) van de betreffende school. Het EPOS

organiseert vervolgens begeleiding en ondersteuning, in de

vorm van een arrangement binnen of voor de school. Hierbij

wordt beschikbare expertise (o.a. team Jonge Kind, collegiale

consulenten en Ambulant Begeleiders) ingezet.

Wanneer duidelijk wordt dat een leerling beter op zijn plek

is binnen het speciaal (basis) onderwijs verzoekt de CAT

het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 23-05

een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)

onderwijs af te geven. De toedeling van ‘lichte’ ondersteuningsarrangementen

gaat rechtstreeks via het EPOS.

Bij ‘lichte’ ondersteuning gaan we uit van arrangementen

die licht curatief en/of van korte duur zijn. Binnen de

Sallandse deelregio wordt gewerkt met transparante

procedures en vanuit een heldere communicatie. De lijnen

zijn kort en er is zo weinig mogelijk bureaucratie. Verder

zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de scholen

hoe ouders/verzorgers betrokken worden bij het vinden van

de juiste ondersteuning van hun kind. Iedere school heeft

een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Bij de bespreking

over hun kind worden ouders/verzorgers als gesprekspartner

betrokken.

Het vaststellen van het gewenste arrangement en de

uitvoering ervan vindt zo veel mogelijk op schoolniveau

plaats, in constructieve samenwerking met ouders/verzorgers,

orthopedagoog en betrokken ketenpartners: één kind,

één plan.

Mijn kind heeft misschien extra ondersteuning nodig.

Wat te doen?

Als uw kind al onderwijs volgt op een basisschool?

> De school en/of ouders/verzorgers constateren dat

mogelijk extra ondersteuning nodig is.

> De school organiseert overleg met het schoolondersteuningsteam.

Ouders/verzorgers worden

hierbij uitgenodigd en denken mee over mogelijkheden.

Ook zijn zonodig andere relevante betrokkenen

uitgenodigd.

> De school bekijkt of de benodigde extra ondersteuning

in de eigen school te regelen is.

> Lukt dit niet dan zoekt de school samen met ouders/

verzorgers naar een andere geschikte school.

> Om dit goed te bespreken en te organiseren, vraagt

de school een bespreking aan binnen de CAT. Ouders/

verzorgers kunnen overigens ook zelf een overleg bij

het EPOS of de CAT aanvragen.

> Uit dit overleg binnen de CAT volgt een besluit over

de toedeling van een arrangement of een advies w.b.

de toelating tot de meest geschikte school. Soms is dit

een andere basisschool. Vaak een speciale (basis)school.

> Het samenwerkingsverband ondersteunt ouders/

verzorgers zonodig bij de keuze van en kennismaking

op de andere school.

3.8 VAN BASISONDERWIJS NAAR VOORTGEZET

ONDERWIJS

In groep 7 wordt naast de jaarlijkse CITO-toetsen, de IEPadvieswijzer

afgenomen. De uitkomsten kunnen een indicatie

zijn voor extra aandacht van een vakgebied en/of werkhoudingsaspecten

in groep 8. De bevindingen worden met ouders

en leerling besproken. In dit gesprek wordt ook een voorlopig

VO-schooladvies gegeven door de leerkracht en de plaatsingswens

van ouders en leerling worden kenbaar gemaakt.

In groep 8 worden de volgende instrumenten afgenomen:

- SCOL: dit geeft de sociale competentie en het

welbevinden van het kind aan, vanuit eigen beeld en

vanuit het beeld van de leerkracht.

- een intelligentieonderzoek, de NIO (nov/dec): dit geeft

ons aan welk niveau het kind wat betreft intelligentie

aan kan.

- de IEP - eindtoets (april): deze laat zien wat het

kind in zijn/haar schoolloopbaan (de afgelopen jaren

bij ons op school) heeft geleerd. Deze toets wordt na

de advisering aan het VO afgenomen. Alleen als de

eindtoets hoger uitvalt dan het advies van plaatsing

aan het VO, kan overwogen worden om het kind op een

hoger niveau te laten plaatsen binnen het VO.

De SCOL en NIO helpen ons samen met het Cito-LVS om

het voorlopig VO-schooladvies verder aan te scherpen of bij

te stellen. Belangrijk vinden wij uiteraard ook de ontwikkeling

en inzet die de leerling tijdens de totale basisschoolperiode

heeft laten zien.

Binnen de eindtoets worden ook vraagstukken afgenomen

die het referentieniveau voor rekenen en taal bepalen.

Het 1F niveau (fundamenteel niveau 1) is het eindniveau

dat leerlingen moeten halen als (goede) basis voor het

Voortgezet Onderwijs.

Samen met de leerling en de ouders / verzorgers nemen

we de eindbeslissing voor wat betreft de definitieve keuze.

We blijven de oud-leerlingen volgen op het voortgezet

PC Basisschool Matzer


onderwijs. Van deze scholen krijgen we gedurende de

eerste drie jaar van het V.O. de rapportcijfers.

Voor de doorgaande leerlijn werken we steeds meer samen

met het voortgezet onderwijs in Wijhe. Dit doen we door

gebruik te maken van elkaars middelen, faciliteiten en

expertise. In sommige gevallen gaat een kind of een groep

lessen volgen op de het voortgezet onderwijs of komt er een

docent van het V.O. lesgeven bij ons op school.

3.9 EXTERNE CONTACTEN

Inspectie van het onderwijs

Jaarlijks worden de belangrijkste beleidsstukken van onze

school naar de onderwijsinspectie gestuurd. Gemiddeld

eens in de vier tot zes jaar ontvangen we een inspecteur voor

controle en onderzoek op PCBS Matzer. Meer informatie over

de onderwijsinspectie treft u aan op de website van de

inspectie: www.onderwijsinspectie.nl. De onderwijsinspectie

werkt ook met vertrouwensinspecteurs. De vertrouwensinspecteurs

zijn dagelijks tussen 08.00 uur en 17.00 uur

bereikbaar voor ouders als het gaat om seksuele intimidatie,

lichamelijk- of geestelijk geweld.

Dienstverlening WSNS - EPOS

Binnen ons samenwerkingsverband 23-05 (EPOS) is de

expertise van verschillende mensen aanwezig voor ondersteuning

bij de leerlingenzorg en voor het uitvoeren van

bepaalde onderzoeken. Onze school krijgt hier jaarlijks

uren voor toegekend.

Jeugdgezondheidszorg

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen

opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft de afdeling

Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij

te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken

te doen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor

bij hen terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en

doktersassistenten denken graag met u mee. Veel ouders

kennen hen al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode

nodigen zij uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek

of komen ze op school om voorlichting te geven. Voor

de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging.

Als uw kind 5 of 6 jaar oud is

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is

veranderd. Ze doen het onderzoek nu in twee delen. De doktersassistente

komt eerst een keer op school voor een ogen- en

gehoortest. Op een later moment nodigen zij kind en ouder(s) uit

op het consultatiebureau voor het tweede deel van het

gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige.

Als uw kind 10 of 11 jaar oud is

Tijdens dit onderzoek meet de doktersassistente op school

de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van

tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in

stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en

opvoeding. Zij nemen hierover dan contact met u op.

Als uw kind in groep 8 zit

De GGD komt in groep 8 een keer op school om voorlichting

te geven over een gezonde leefstijl.

Tussendoor een vraag?

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat.

Maar twijfelt u ergens aan? Bel, mail of loop eens zonder

afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur!

De tijden staan op de website.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)

www.ggdijsselland.nl

Even voorstellen:

Ik ben Jacomijn Dees, jeugdverpleegkundige bij

GGD IJsselland vanaf 2013 en vanaf 2015 werkzaam als

jeugdverpleegkundige 0-18 jaar.( daarvoor vanaf 2005

bij Carinova 0-4 jaar).

Ook ben ik partner bij het Centrum Jeugd en Gezin waar ik

samen werk met school maatschappelijk werk, thuisbegeleiding

, POH huisartsen jeugd en het Jeugdteam van de

gemeente Wijhe.

Inloopspreekuren

Iedere donderdagochtend heb ik inloopspreekuur van

9.00-9.30 uur in het IJsselhuis in Wijhe op de eerste

verdieping. ( muv schoolvakanties, dan is er inloopspreekuur

in Olst, Averbergen 9 iedere dinsdag van 13-13:30)

Bij vragen of twijfels over de ontwikkeling van uw kind

kunt u ook daar terecht.

U kunt mij ook bellen of appen 06-30729126

U kunt mij mailen: j.dees@ggdijsselland.nl

School maatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is er voor alle leerlingen,

hun ouders / verzorgers en de medewerkers van school

met als doel kinderen zo goed mogelijk te laten functioneren en

opgroeien. Vaak verloopt de ontwikkeling van kinderen goed en

is er geen hulp nodig. Er zijn echter ook regelmatig situaties

waarin een beetje extra hulp welkom is. Denk hierbij aan

kinderen die pesten of gepest worden, echtscheidingssituaties,

vragen over de opvoeding, financiële problemen van ouders,

weerbaarheid of conflicten tussen ouders en school.

Het SMW biedt advies en kortdurende hulpverlening aan ouders

en kinderen en advies en consultatie aan school. Met de

gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Hulp op maat

De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel

van hun tijd besteden. Als er zich problemen voordoen in het

leven of de ontwikkeling van kinderen is dat vaak zichtbaar op

school. De functie van het SMW is om kinderen en hun ouders

/ verzorgers en leerkrachten in een zo vroeg mogelijk stadium

hulp op maat aan te bieden en adviezen te geven. De schoolmaatschappelijk

werkers van De Kern denken actief mee over

opvoedingskwesties aan kinderen op school en thuis.

pagina 15


Als hulp van het schoolmaatschappelijk werk niet voldoende

blijkt, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie

hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.

Andere taken

Het SMW kan voor leerkrachten, kinderen en ouders/

verzorgers preventieactiviteiten opzetten door het organiseren

van themabijeenkomsten of sociale vaardigheidstrainingen.

Het SMW kan namens de school deelnemen aan relevante

zorg-overleggen binnen of buiten de school en kan leerkrachten

deskundiger maken in het signaleren van

psychosociale problemen. De schoolmaatschappelijk

werkers van De Kern participeren in verschillende netwerken

en zijn goed ingevoerd in de lokale situatie.

Informatie en contact

De Kern maatschappelijke dienstverlening www.stdekern.nl

biedt schoolmaatschappelijk werk. Francisca Kleine

Schaars is de schoolmaatschappelijk werker die

verbonden is aan onze school. De hulp is gratis en voor

verdere informatie kunt u op school terecht bij de Intern

Begeleider.

U kunt ook rechtstreeks contact met

Francisca Kleine Schaars opnemen via telefoonnummer

0570-547300 of via e-mail: f.kleineschaars@stdekern.nl

Logopedie op de basisschool

De gemeente Olst-Wijhe zorgt voor logopedische screening

van leerlingen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Aan het

einde van een schooljaar worden de leerlingen van groep 1, die

5 jaar zijn (of gauw worden) logopedisch op school onderzocht.

Kinderen die pas na de zomervakantie 5 jaar worden en wel

naar groep 2 gaan worden na de vakantie gescreend. Voordat

de screening plaatsvindt, krijgen ouders daarvan bericht.

Tevens wordt hen dan verzocht een vragenlijst ‘logopedie’ in te

vullen. Ook de leerkracht wordt om informatie gevraagd. Het

resultaat van de screening wordt de ouders na afloop meegedeeld

in een gesprek. Soms hebben ouders, een leerkracht of

een arts het idee, dat er iets mis is met de taal of het spreken

van een kind. Zij kunnen dan de logopedist vragen een

observatie uit te voeren. Ook naar aanleiding van de screening

kan het voorkomen dat een kind voor een uitgebreidere

observatie in aanmerking komt. Daarvoor zullen er altijd

gesprekken plaats vinden met ouders, leerkrachten, IB-ers en

eventuele andere betrokkenen. Er wordt een advies gegeven

en in overleg wordt besloten wat er verder kan gebeuren. Dit

kan zijn: controle op school, een oefenprogramma met de

nodige instructies voor thuis, adviezen voor school of een

verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist. Alle informatie

hierover kunt u verder op school krijgen. De logopedist vanuit

de gemeente Olst-Wijhe die de screening, de observaties en

de verdere advisering verzorgd is Mayke Scholma.

3.10 BUITENSCHOOLSE OPVANG EN

CONTINUROOSTER

Buitenschoolse opvang (BSO)

Vanaf 1 augustus 2007 is het Bestuur van onze school

verantwoordelijk voor het aanbieden van Buiten Schoolse

Opvang (BSO), maar is zij niet verantwoordelijk voor de

uitvoering daarvan.

Mijnplein kiest voor het zgn. makelaarsmodel, waarbij het

Bestuur verantwoordelijk is voor een dekkend en kwalitatief

goed aanbod, maar waarbij de uitvoering wordt uitbesteed.

Daartoe heeft mijnplein (samen met het openbaar onderwijs)

een convenant gesloten met twee organisaties voor

kinderopvang in Salland, t.w. Stg. KOOS en De Bieënkorf.

De ouders maken zelf afspraken met één van de twee

opvangorganisaties waarvoor mijnplein heeft gekozen, of

hebben de vrijheid om een andere aanbieder te kiezen.

Tijdens de voor- en naschoolse opvang is de opvangorganisatie

aansprakelijk. Hierbij is de Wet Kinderopvang van

toepassing. Voor nadere informatie over praktische zaken

en voor aanmeldingen, kunt u terecht bij de twee op de

volgende pagina genoemde organisaties:

Stg. Kinderopvang Organisatie Salland (KOOS)

Monumentstraat 55a, 8102 AK Raalte

Telefoon: 0572-360185

Website: www.kinderopvangkoos.nl

Stg. Kindercentrum De Bieënkorf

de Lange Slagen 31, 8131 DP Wijhe

Telefoon: 0570-524114

Website: www.bieenkorf.nl

Continurooster

Op de Matzer hebben we een continurooster waardoor alle

kinderen overblijven als ze les hebben tot 14.15 uur. Voor alle

lestijden zie het schooljaar gedeelte van de schoolgids.

Om tien uur krijgen de kinderen gelegenheid om wat te drinken

en bij voorkeur wat fruit te eten. Om 12 uur krijgen ze gelegenheid

om wat te drinken en bij voorkeur brood te eten. We willen

u verzoeken om gezond eten en drinken mee te geven. Op

school zijn koelkasten aanwezig om ervoor te zorgen dat o.a.

het drinken koel bewaard kan blijven. De kinderen eten en

drinken bij hun eigen leerkracht en gaan na dit moment nog een

kwartier buitenspelen. Tijdens het eet- drinkmoment (een

kwartier) zullen de leerkrachten een les-activiteit verzorgen

zoals bijv. voorlezen, TV weekjournaal kijken. Dit staat opgenomen

in het rooster van de groep. Tijdens het buitenspelen zijn er

twee leerkrachten als pleinwachten aanwezig. Het is prettig

wanneer de (rug)tassen niet te groot zijn. Een goede schooltas

biedt ruimte voor het eten en drinken en eventueel gymspullen.

Te grote tassen maken onze opvangbakken, waar kinderen hun

tassen in doen, kapot. Dit is belangrijk voor de veiligheid, want

hierdoor liggen er geen tassen op de grond tijdens eventuele

ontruiming. Mede daarom maken we ook gebruik van

luizenzakken waar de jassen in worden gestopt.

PC Basisschool Matzer


pagina 17


#4 Personeel

4.1 HET TEAM

Voor namen en adressen zie het schooljaar gedeelte van

de schoolgids.

Specifieke taken binnen de school:

L11 functie leerkracht met als taak Intern Begeleider

Janny Lambers beheert en coördineert de zorg op

school. Minimaal drie keer per jaar bespreekt zij met

de leerkrachten de leerlingen van de groep. Ook leidt zij

groeps- en leerlingbesprekingen en overlegt met collega’s

en ouders. De Intern Begeleider geeft mede vorm aan de

inhoud van het onderwijs en de kwaliteitszorg. Tevens

onderhoudt zij contacten met externe instanties over de

leerlingenzorg.

Janny Lambers heeft de Master-SEN-opleiding; School

Video Interactie Begeleiding (SVIB) gevolgd. Haar functie als

Intern Begeleider en leerkracht is omgezet naar een LB

functie, wat inhoudt dat het een leerkracht is met een speciale

taak die binnen de school gefaciliteerd wordt. Zij heeft

coördinerende en begeleidende taken, waarbij als middel de

SVIB wordt gebruikt. Begeleiding met behulp van videobeelden

wordt geïmplementeerd binnen de school en krijgt een

structurele plek bij de begeleiding van leerkrachten.

L11 functie met als taak onderwijsinnovaties

Esther Hutten-Geerts houdt zich bezig met onderwijsontwikkelingen

en vernieuwingen. Zij bespreekt met de directie

en de IB-er periodiek de ontwikkelingen die nodig zijn om

toekomstgericht goed onderwijs te kunnen bieden. Ze is de

linking-pin tussen directie, Interne Begeleiding en de rest

van het team. Zij heeft coördinerende en begeleidende

taken en heeft hiervoor taakuren gekregen.

De ICT-coördinator

Richard Hondelink coördineert en stimuleert het gebruik

van ICT-middelen binnen de school. Hij begeleidt de

ontwikkelingen op ICT-gebied, de digitalisering binnen ons

onderwijs en onderhoudt o.a. de site. Hij heeft hiervoor

taakuren, omdat de ontwikkelingen en de snelle op elkaar

volgende innovaties qua ICT tijdrovend zijn.

4.2.VERVANGING BIJ ZIEKTE

Mijnplein werkt met een vervangingspool, een groep

leerkrachten die bij afwezigheid de vervanging invult.

Mijnplein heeft voor de vervanging van afwezige leerkrachten

een samenwerkingsverband met Personeelscluster

Oost Nederland, kortweg PON, afgesloten. PON is een

vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in

Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen

meer dan 130 scholen. Uitgangspunt van de samenwerking

is om de werkgelegenheid in deze krimpende regio

zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid

en de instroom van jong talent. Bij afwezigheid

van een leerkracht door ziekte of verlof, vragen wij bij PON

een invalleerkracht aan. PON neemt de aanvraag in

behandeling en zorgt zo snel mogelijk voor een goede

vervanger. PON-medewerkers kennen onze scholen,

kennen de invalkrachten en kennen de wensen van de scholen

om een zo goed mogelijke matching te kunnen maken.

Indien mogelijk de dag ervoor of anders voor schooltijd,

wordt de leerkracht door de directeur van de school waar

men moet invallen geïnformeerd over de gang van zaken

m.b.t. de groep en de school.

Ondanks dit alles kan het zijn dat er geen invaller beschikbaar

is. Mijnplein heeft daarom, in samenspraak met de

scholen het onderstaande protocol vastgesteld.

Protocol:

1. Als er geen vervanger is voor een afwezige leerkracht

worden de volgende interne oplossingen overwogen:

a. Verschuiven: Intern gaat een leerkracht naar een

andere groep. Met een (WPO of LIO)-student mag niet

worden geschoven, uiteraard wel met de leerkracht

die door de WPO’er/ LIO’er wordt vervangen.

b. Ruilen: De taakrealisatie van directie en andere

coördinatoren worden opgeschort. Voor de directie

en coördinatoren blijft minimaal één dag voor

taakrealisatie beschikbaar.

c. Parttime leerkrachten: Parttime leerkrachten

krijgen voor korte tijd een uitbreiding van uren.

d. Verdelen: De groep wordt over andere groepen

verdeeld voor maximaal 2 dagen en alleen als het

redelijkerwijs mogelijk is.

2. Bieden de voorgaande maatregelen geen aanvaardbare

oplossing dan kan de betreffende groep thuis blijven

volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie:

a. Niet de eerste dag

b. Alleen in het uiterste geval

c. Ouders een dag van te voren schriftelijk op

de hoogte stellen

d. Voor leerlingen waar thuis geen opvang mogelijk is

zorgt de school voor opvang.

NB: Er wordt naar gestreefd groepen niet langer dan twee

dagen naar huis te sturen. Na twee dagen zal een andere

groep thuis moeten blijven.

Dit protocol is vastgesteld om de kwaliteit van het onderwijs

te kunnen blijven waarborgen, om de werkdruk bij

het personeel niet groter te maken en om leerlingen

niet “onder schooltijd” naar huis te hoeven sturen.

De directies en het bevoegd gezag doen er alles aan om

steeds weer invallers te vinden. We hopen dat we u zo

voldoende hebben ingelicht en mochten er vragen zijn,

neemt u gerust contact op met de directie van de school.

4.3 BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES

Vanuit de volgende opleidingsinstituten kunnen studenten

stage bij ons komen lopen. PABO Windesheim, opleiding voor

groepsleerkracht PO. Saxion, opleiding voor groepsleerkracht

PO. De Landstede of Deltion, opleiding voor onderwijsassistent.

CALO Zwolle, opleiding voor leraar LO. Katholieke Pabo Zwolle,

opleiding voor groepsleerkracht PO, Windesheim, opleiding voor

PC Basisschool Matzer


#5 De ouders

pedagogiek. Binnen de stichting hebben we een samenwerking

met de KPZ als werkplekopleidingsschool. Wij bieden als school

een werkplek aan voor “Junior” leerkrachten en dat betekent

dat we samen met de KPZ aanstaande collega’s opleiden in het

werkveld. We hebben hiervoor coaches geschoolde coach

binnen het team. Naast deze begeleiding buiten de klas worden

stagiaires ook binnen de groep begeleid.

De begeleiding in de groep rust bij de leerkracht waar ze

stage lopen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie.

We zien het als onze taak om studenten zo goed mogelijk

te begeleiden in de praktijk. Eventuele stagiaires van de CALO

worden begeleid door de vakleerkracht Gert-Jan Baas.

Eventuele stagiaires van de opleiding Pedagogiek worden

begeleid door de Intern Begeleider Janny Lambers.

5.1 OUDERPARTICIPATIE

MR: medezeggenschapsraad

Het bestuur van mijnplein, de GMR (gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad waarin de 22 scholen van

mijnplein vertegenwoordigd zijn) en de MR van de Matzer

hebben hun gezamenlijke visie op medezeggenschap

vastgelegd in een statuut overeenkomstig de Wet

Medezeggenschap op scholen.

De MR van de Matzer bestaat uit 4 leden: 2 ouders en

2 teamleden. De MR heeft een initiatief-, advies- en

instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de beleidsmatige

aspecten van de school. Deze bevoegdheden heeft de

MR ten opzichte van het bevoegd gezag, de directie, van

de school. De bevoegdheid tot initiatief betreft het bespreekbaar

maken van alle aangelegenheden die de school betreft

en het innemen van standpunten daaromtrent.

De bevoegdheid tot advies betreft bijvoorbeeld:

vaststellen of wijzigen van het financieel beleid/de

begroting, van het beleid ter zake de organisatie op school

en nieuwbouw of verbouw van de school.

De bevoegdheid tot instemming betreft bijvoorbeeld:

veranderen van de onderwijskundige doelstellingen

van de school of vaststelling of wijziging van het schoolplan/

leerplan/zorgplan.

Wie zitting hebben in de MR kunt u vinden achterin deze

schoolgids en op de website.

OR: ouderraad

De taak van de ouderraad is heel divers. Een aantal

schoolse activiteiten worden door de ouderraad (mede-)

georganiseerd. Te denken valt aan: Sinterklaas, oud papier,

kerst, paasontbijt, schoolreizen, afscheid groep 8, schoolfoto’s,

puzzeltheek, sportactiviteiten etc. Hierbij wordt

nauw overleg gevoerd met het team. Regelmatig worden

ook andere ouders ingeschakeld bij de uitvoering van

bepaalde activiteiten. Hiervoor vragen we o.a. ieder jaar aan

ouders om een formulier in te vullen.

Bij diverse gelegenheden helpen OR-leden met het klaarzetten

en opruimen van de hapjes en de drankjes.

De leden van de ouderraad worden gekozen uit de ouders.

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Wie zitting hebben in de OR kunt u vinden achterin

deze schoolgids en op de website.

Naast deze ouderparticipatie zijn er nog andere ouders die

zich inzetten binnen de school. Te denken valt aan versierouders,

schilderouders, het doen van klusjes etc.

Ieder schooljaar vragen we ouders op een lijst aan te geven

waarmee ze de school willen ondersteunen.

Ouderbetrokkenheid vinden we wat anders dan ouderparticipatie.

We vragen aan alle ouders om betrokken te zijn bij het

onderwijs van hun kinderen. Dit noemen we educatieve ouderbetrokkenheid.

Ouders kunnen hun kind thuis ondersteunen

door bijv. te helpen met huiswerk, extra (verdiepings)werk, etc.

5.2 ACTIEVE OUDERS

Wij zijn als school heel blij met alle hulp die wij van ouders

krijgen. Zonder deze hulp kunnen we minder doen, is alles

nog duurder en missen we een stuk contact en gezelligheid.

Ouders die actief binnen de school zijn noemen wij actieve

ouders, hun hulp ervaren wij als zeer waardevol. Indien u

belangstelling heeft om actief te zijn in de school informeer

gerust bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de directie.

5.3 INFORMATIE VOORZIENING

Ongeveer 1x per 2 maanden verschijnt er op onze website

een nieuwsbrief met informatie over lopende zaken.

Via de ouderportal kunt u aangeven de nieuwsbrief via

de mail te willen ontvangen.

Op de website staat ook de kalender met belangrijke data

en vrije dagen.

Verdere informatie over de groep en belangrijke berichten

die we tussen de nieuwsbrieven door willen delen, worden

via de groepsmail op vrijdag verzonden.

5.4 OUDERACTIVITEITEN

Direct na de zomervakantie krijgt u een lijst waarop u kunt

aangeven waarbij u wilt helpen. Activiteiten waarbij wij een

beroep doen op ouders zijn o.a.:

- Onderwijsactiviteiten, zoals de ateliers.

- Buitenschoolse activiteiten, zoals sport.

- Excursies en festiviteiten, zoals Sinterklaas,

Kerst en Pasen.

- Ondersteunende activiteiten, als reparaties, klussen,

schoonmaken, versieren, bieb op school en kaften.

5.5 OUDERBIJDRAGE

Elk schooljaar vragen we de ouders een vrijwillige bijdrage

van 32 euro per kind. Dit fonds wordt gebruikt voor allerlei

pagina 19


(buiten)schoolse doelen, zoals schoolkamp, schoolreis,

sportactiviteiten, Sinterklaas, Kerst, etc. Beheerder is de

penningmeester van de ouderraad. Over de besteding

overlegt de Ouderraad met het team. U ontvangt voor de

ouderbijdrage een bericht van de ouderraad. U kunt uw

bijdrage in twee termijnen voldoen, de eerste helft vóór

1 december, de tweede helft vóór 1 maart.

IBAN: NL71RABO0373051174 bij Rabobank Salland.

Helaas komt het voor dat ouders/verzorgers niet de

ouderbijdrage voldoen. Zonder de ouderbijdrage is het niet

mogelijk om voor uw kind schoolreisjes en andere activiteiten

te organiseren. Uiteraard is de ouderbijdrage vrijwillig,

echter voor een duurzame financiering is het wel noodzakelijk

dat er blijvend collectieve betaling door alle ouders

plaats vindt. Gezien de economische situatie in Nederland

kan het zo zijn dat u niet of niet volledig in staat bent om uw

ouderbijdrage te voldoen. In dat geval kunt u dit kenbaar

maken bij de vertrouwenspersonen van de school. Vanuit

het team is dit Gera de Hesse en vanuit de oudergeleding

van de MR is dit Yvette Topman. In overleg is het dan

mogelijk om een aangepaste regeling te treffen.

Reductieregeling Olst-Wijhe

Vanuit de gemeente Olst-Wijhe kunnen ouders met een

inkomen niet hoger dan 130% van de voor hen geldende

bijstandsnorm, de reductieregeling aanvragen voor hun

kind(eren). De reductieregeling geeft een tegemoetkoming

in de kosten van deelname aan het sociale verkeer en de

schoolkosten voor minderjarige kinderen. Hieronder vallen

onder andere de kosten van sport, cultuur, abonnement op

kranten en tijdschriften, de kosten van een laptop of

computer, kleding, educatieve en recreatieve activiteiten.

Het maximaal te vergoeden bedrag bedraagt € 550,00 per

kind per kalenderjaar. Er geldt voor deze regeling geen

vermogensgrens. De regeling kan aangevraagd worden via

een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u afhalen bij één

van de gemeentebalies of via de website www.olst-wijhe.nl/

reductieregeling

Heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via

telefoonnummer 14 0570 of via minimabeleid@olst-wijhe.nl

5.6 EHBO LIJST/ MEDICATIEVERSTREKKING

Aan het begin van het schooljaar wordt er een lijst

meegegeven waarop u bijzonderheden en belangrijke

informatie over uw kind kunt invullen betreffende EHBO

zaken, noodnummers en/of medicatie. Deze kunt u ingevuld

inleveren bij de leerkracht van uw kind. Het is belangrijk dat

wijzigingen in die gegevens, lopende het schooljaar,

doorgegeven worden aan de leerkracht van uw kind(eren),

zodat wij alle gegevens up to date hebben. De leerkrachten

mogen bijv. zonder uw schriftelijke toestemming ook geen

paracetamol verstrekken of azaron op een muggenbult

smeren. Het formulier is tevens te downloaden op de website.

5.7 KLACHTENREGELING

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of

worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders.

U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of

om een klacht in te dienen. Veruit de meeste klachten over

de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling

overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en

directie of eventueel het bestuur op een juiste wijze worden

afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de

klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar

tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep

doen op de klachtenregeling. Een model van deze regeling

ligt op school ter inzage en is te vinden op de site van

mijnplein.

Klachten kunnen betrekking hebben op vermeende tekorten

in de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen ook omstandigheden

betreffen die bij de klager anderszins onvrede

hebben opgeroepen of als onbillijk, onjuist of onzorgvuldig

worden ervaren. Met andere woorden: situaties waarbij

mogelijk sprake is van ernstige tekortkomingen.

Klachten in school, in welke vorm en door wie dan ook,

kunnen worden gemeld bij de vertrouwenspersoon.

Deze adviseert bij concrete klachten over een aanpak.

Bij handhaving van de klacht wordt verwezen naar een

klachtencommissie. Het spreekt vanzelf dat de

vertrouwenspersoon verplicht is tot geheimhouding.

Iedere school dient in het kader van deze regeling te

beschikken over een vertrouwenspersoon.

Bij ons op school zijn dat Gera de Hesse (0570-52 33 39) en

Yvette Topma (namens ouders) 06-80157924.

Zij zullen u, indien nodig, verwijzen naar de door het bestuur

aangewezen vertrouwenspersonen. Indien u bij ernstige

tekortkomingen buiten de school om contact zoekt met

de vertrouwenspersoon, dan kunt u terecht bij het

bestuursbureau vanmijnplein (0572-35 26 35).

Bij geschillen is er een stichting Geschillen Commissie

Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor

informatie over de GCBO.

5.8 VERZEKERINGEN

WA-verzekering

Het kan voor komen dat uw kind op school schade

veroorzaakt, zowel onder als na schooltijd. U blijft als ouder

verantwoordelijk voor de schade die uw kind aanricht aan

spullen van anderen.

Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering.

Uw kinderen zijn onder schooltijd en op weg

van huis naar school en omgekeerd verzekerd voor

ongevallen. Dit is een beperkte verzekering. Materiële

schade wordt door de collectieve ongevallenverzekering

niet vergoed.

Inzittendenverzekering

Als u uw kind of andere kinderen met de auto naar school

PC Basisschool Matzer


brengt of met een excursie vervoert, moet u zelf een

inzittendenverzekering bij uw autopolis afsluiten, omdat

dit risico buiten de ongevallenverzekering valt.

5.9 GOEDE DOELEN

De school organiseert in ieder geval om het jaar een goededoelen-actie

waar kinderen geld of spullen voor kunnen

inzamelen en op school kunnen afgeven. Op deze wijze is er

een goede betrokkenheid van de kinderen, omdat de actie,

het geld inzamelen en geven, heel dicht bij elkaar liggen en

er op school aandacht aan wordt besteed. Via de OR doen

we om het jaar mee met de actie Schoenmaatjes.

5.10 CALAMITEITENPLAN

Twee keer per jaar wordt het calamiteitenplan geoefend

met de kinderen, zodat zij weten wat er bijvoorbeeld bij

brand moet gebeuren.

5.11 OUD PAPIER

Eens per maand wordt in Wijhe oud papier ingezameld.

Sinds 1995 doen de vier basisscholen dat. De ouderraad

organiseert de actie van de Matzer in een deel van Wijhe.

Dit wordt bekendgemaakt via de nieuwsbrief en de

Huis-aan-huis-Reklamix. Woont u in een wijk waar een

andere school papier inzamelt, maar wilt u dat uw papier

aan de Matzer ten goede komt, dan kunt u op de inzameldata

uw oud papier deponeren in de containers aan

de Ambachtsweg ter hoogte van de firma Gerretsen.

De opbrengst van het oud papier is, naast een klein potje

“onvoorzien” van de ouderraad, voor de helft bestemd voor

goede doelen en voor de helft voor school. Voor besteding van

het schooldeel hanteert de ouderraad de volgende criteria:

+ bestemd voor een zo groot mogelijke groep leerlingen;

+ er zijn geen andere fondsen beschikbaar;

+ kosten en doelmatigheid moeten in evenwicht zijn.

Voor zowel goede doelen als voor het schooldeel geldt dat

ouders, bestuur en team een aanvraag kunnen indienen

voor een bestedingsdoel. In het verleden is onder meer geld

geschonken aan de Wereldwinkel, is er geïnvesteerd in

sportkleding, etc. Ook de schuur op het schoolplein is

hiermee bekostigd en is een bijdrage gedaan aan het

kunstgrasveld en speeltoestel. U ziet, we kunnen het geld

van het oud papier goed gebruiken en... aarzel dus niet als

voor het inzamelen een beroep op u wordt gedaan!

5.12 GEVONDEN VOORWERPEN

Om de bak met de gevonden voorwerpen niet elke keer te

laten uitpuilen, willen we met klem vragen zoveel mogelijk

spullen van uw kind van een naam te voorzien. Te denken

valt aan: gymkleding, regenkleding, broodtrommel, beker

en schooltas. Mocht u desondanks toch iets kwijt zijn, dan

kunt u kijken bij de gevonden voorwerpen. Hetgeen wat niet

wordt opgehaald schenken we aan een goed doel.

5.13 SPONSORING

Sponsoring van de school kan een extra bron van inkomsten

betekenen om nieuwe leermiddelen te kopen of anderszins

voorzieningen voor de kinderen of de school te regelen. De

sponsor stelt hiertoe geld of goederen beschikbaar in ruil

voor publiciteit. De sponsor oefent uiteraard op geen enkele

wijze invloed uit op de uitgangspunten en doelstellingen van

de school. De coördinatie van de sponsoring valt onder de

directe verantwoordelijkheid van de directie. De school

wordt door vele instanties gebruikt om kinderen te bereiken.

Hiertoe richten zij zich met allerhande verzoeken tot ons,

om medewerking aan acties en verspreiding van drukwerk.

Uitgangspunt voor ons handelen is dat wij ons als school

niet willen lenen om verlengstuk of distributiepunt te zijn

voor instellingen die slechts commerciële doelstellingen

nastreven. De beoordeling tot deelname aan andersoortige

acties is steeds aan de directie. Wij volgen hiermee het

Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs

en sponsoring”.

5.14 PROTOCOL VOOR SCHORSING

EN/OF VERWIJDERING

Op school en in de klas gelden regels. Deze regels worden

aan het begin van het schooljaar met de leerlingen

besproken en indien nodig herhaald, zodat de kinderen

weten waar

ze aan toe zijn. Houdt een kind zich niet aan de gedrags- en

omgangsregels (ook niet na herhaaldelijk waarschuwen),

dan zal het door de leerkracht ter verantwoording worden

geroepen. In ernstige gevallen en bij herhaling zal contact

worden opgenomen met de ouders. Indien er daarna nog

geen verbetering op volgt, kan als opvoedingsmaatregel

een schorsing plaatsvinden of kan er na overleg met de

inspectie en met het bevoegd gezag zelfs sprake zijn van

verwijdering van de school.

Schorsing nu in de wet vastgelegd

Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend

onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op

het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in

de wet is opgenomen heeft de inspectie de

verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving

daarvan.

Schorsen onder voorwaarden

Schorsen is onder voorwaarden op grond van Artikel 40c

WPO mogelijk vanaf 1 augustus 2014. Daarbij zijn scholen

verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de

inspectie te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor

ten hoogste één week geschorst kunnen worden.

pagina 21


#6 Stichting mijnplein

Schorsing melden via ISD

Scholen of bevoegde gezagen dienen de schorsing te

melden via een formulier dat in het internet schooldossier

(ISD) is opgenomen.

De inspectie gaat er van uit dat een schorsing zo kort

mogelijk duurt en dat scholen zich rekenschap geven van

de gevolgen voor het kind. Van scholen mag verwacht

worden dat zij in geval van schorsing zorgvuldig te werk

gaan en vaste procedures volgen. De rechter toetst zo

nodig of deze gevolgd zijn.

5.15 HOOFDLUIS

Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op

hoofdluis, mits we daarvoor voldoende hulpouders hebben.

Als bij uw kind luizen of neten worden geconstateerd, meldt

de groepsleerkracht dat aan u. Als u geen toestemming geeft

voor deze controle of u constateert zelf luizen of neten bij uw

kind, laat het ons dan even weten. Preventief werken we met

luizenzakken. Deze zakken gaan voor elke vakantie mee naar

huis om uit te wassen en te repareren. Wij hopen dat we zo

de luizen zoveel mogelijk buiten de school kunnen houden.

5.16 LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8.

Van iedere groep worden 2 leerlingen, een jongen en een

meisje, via campagnes in de klassen verkozen. De leerlingen

die in groep 7 worden verkozen , hebben zitting tot en met

groep 8. De leerlingenraad komt 6 keer per schooljaar

bijeen onder de leiding van een leerkracht. Bij minimaal

twee van deze bijeenkomsten sluit ook de directeur aan

bij de vergadering. De leerlingenraad vertegenwoordigt

alle leerlingen van de hele school. Zaken waarover zij

meedenken en praten zijn o.a.:

methodes, inrichting speelplein en school, de verkeersveiligheid

rondom school, schoolbrede acties (goede

doelen, projectweek, etc.).

6.1 HET SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur van onze school is het college van bestuur

van de stichting mijnplein. De gegevens over het bestuur

en ons bestuurskantoor treft u aan op www.mijnplein.nl

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van

18 katholieke basisscholen, 3 protestants- christelijke basisscholen

en 1 school voor algemeen bijzonder onderwijs,

1 katholieke school voor speciaal basisonderwijs(SBAO) en

1 katholieke school voor speciaal onderwijs(SO) en voorgezet

speciaal onderwijs(VSO) aan zeer moeilijk lerende

kinderen(ZMLK)

De scholen bevinden zich in de plaatsen: Lettele, Olst,

Boskamp, Boerhaar, Wijhe, Broekland, Heino, Hoonhorst,

Raalte, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw-Heeten en Heeten.

Door ongeveer 400 personeelsleden wordt goed onderwijs

gegeven aan zo’n 3800 leerlingen.

Op bestuursniveau worden de kaders vastgesteld waaraan het

beleid van de stichting en de afzonderlijke scholen dienen te

voldoen. Voorbeelden hiervan zijn het financieel beleid, het

personeelsbeleid, beleid op het gebied van huisvesting,

kwaliteitsbeleid e.d. Binnen de kaders is er beleidsruimte voor

de scholen om daar zelf inkleuring en vorm aan te geven in

overleg met het team en de medezeggenschapsraad.

De directeuren zijn verenigd in de directeurenraad, waar het

stichtingsbeleid wordt voorbereid. De raad heeft een adviserende

rol naar het college van bestuur waar uiteindelijk de

eindverantwoordelijkheid ligt.

Ouders en personeel hebben via de medezeggenschapsraad

invloed op het beleid van de individuele school. De medezeggenschapsraad

voert hierover het overleg met de directeur

van de school. Daarnaast overlegt de directeur met het

schoolteam over de onderwijskundige en organisatorische

onderwerpen van de school. Via de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad, waarin alle scholen vertegenwoordigd

zijn hebben ouders en personeel invloed op het stichtingsbeleid.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad spreekt over

het stichtingsbeleid met het college van bestuur.

De raad van toezicht heeft als taak om op afstand toezicht te

houden op het college van bestuur en de algehele de organisatie

en heeft als zodanig een onafhankelijke positie. Met het

schoolbestuur zal het contact meestal via de directeur lopen.

Mocht u rechtstreeks contact willen opnemen met het

bestuur, dan kan dat via het bestuursbureau:

Postbus 143, 8100 AC in Raalte. Telefoon: 0572 – 352635.

Mijnplein kent drie bovenschoolse vertrouwenspersonen.

Dat zijn:

· dhr. W.G. Jansen uit Heino

· mw. drs. G.H.M. van Loon uit Raalte

· dhr. H. Borkent uit Raalte

Als u in contact wilt komen met een van deze vertrouwenspersonen

dan kunt u een mail sturen hun rechtstreekse

mailadres vertrouwenspersonen@mijnplein.nl. Dit mailadres

is rechtstreeks aan hen gelinkt. Wilt u in uw mailbericht laten

weten hoe men u kan bereiken? Een inhoudelijke toelichting

op uw verzoek is niet nodig. Na ontvangst zal een van de

vertrouwenspersonen vervolgens contact met u opnemen.

6.2 STRATEGISCH BELEID

mijnplein is een christelijke stichting. De stichting heeft haar

wortels in de katholieke en protestants-christelijke levensbeschouwing.

In onze statuten staat bij ‘Grondslag’ dat de stichting

uitgaat van de gelijkwaardigheid van levensovertuigingen en dat

wij werken aan de sociale, verstandelijke en creatieve ontwikkeling

van onze leerlingen met respect voor elkaar en voor de

omgeving en richtinggevend aan een hoopvolle toekomst.

PC Basisschool Matzer


Janny Lambers

Als Intern Begeleider van de Matzer

mag ik ondersteunen bij het ‘Passend’

maken van ons onderwijs. Dit betekent

voor mij: samenwerken met

leerkrachten en ouders om,

binnen de mogelijkheden

van onze school, elk kind

een fijne plek te bieden.

pagina 23


De visie van mijnplein is om in de komende jaren een klimaat

te scheppen, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en zijn

wij gericht op het ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen en

inzetten van talenten van kinderen. We zijn trots op ons

onderwijs en bouwen voort op wat we al doen.

Bij het maken van keuzes staan de belangen van kinderen

altijd voorop. Keuzes komen ten goede aan de ontwikkelmogelijkheden

van de kinderen.

In de Strategische Agenda 2018 – 2022 zijn de volgende

uitgangspunten voor onze visie verwoord:

· Samenwerken met, verbinden en ontmoeten van

mensen binnen en buiten onze stichting en scholen.

· Het ontwikkelen van het leervermogen: altijd en overal,

leren van fouten en successen. Belangrijk daarbij is

ruimte geven om te ‘dromen’, maar ook om dingen te

doordenken, durf te tonen, overgaan tot het doen en

door te zetten, ook als het even tegen zit.

· We geven vertrouwen en willen het vertrouwen waard zijn.

· We zijn zorgzaam door ruimte en richting te geven,

passend bij omstandigheden en mogelijkheden.

We laten elkaar niet los.

· Vanuit onze grondslag verwelkomen we iedereen.

We doen dat op basis van wederzijds respect en met

ruimte voor alle levensbeschouwingen. Je mag jezelf

zijn, maar nooit ten koste van een ander.

· We weten dat we onderdeel zijn van de samenleving en

dat we er zijn voor die samenleving.

Die uitgangspunten leiden tot drie uitdagingen voor

de komende jaren:

1. we gaan verder met het ontwikkelen van inhoud en

organisatie van het onderwijs en handelen daarnaar.

2. we maken elkaar sterker, we werken op de plek, waar

we de meeste meerwaarde voor kinderen hebben en we

werken samen met anderen.

3. we zijn verbonden met de wereld.

Deze drie uitdagingen zijn inhoudelijk gezien nauw met

elkaar verbonden. Bij alles wat we doen, zijn wij ons ervan

bewust, dat we goed moeten zorgen voor de wereld van nu en

in de toekomst: duurzaamheid als overkoepelende uitdaging.

Naar onze kinderen, ouders, medewerkers en partnerorganisaties

doen we een belofte over de manier waarop we de

uitdagingen aan willen gaan. Deze belofte kenmerkt zich door

een vorm van oplopende betrokkenheid: informeren, raadplegen,

advies vragen, samen werken en meebeslissen. We zullen

minimaal alle betrokkenen - kinderen, ouders, medewerkers en

partnerorganisaties - informeren over waar we mee bezig zijn. De

ene school zal daar al verder in zijn dan een andere. Stap voor

stap zullen we daar verder in gaan. We weten dat dit kleine en ook

grote stappen zijn. Met sommige hiervan hebben we al ervaring,

met andere weinig of niet. We nodigen betrokkenen uit mee te

gaan in ons leerproces. Ook hier zullen er meerdere wegen

bewandeld worden. Altijd vanuit een gezamenlijke opdracht en

lerend met en van elkaar. We gaan dit zorgvuldig doen en in een

passend tempo en we zullen er mee experimenteren. We geloven

dat we zo zekerheid kunnen geven over hoe we met elkaar

omgaan. Dat is veel waard in een wereld waarin verandering en

onzekerheid dominanter dan ooit zijn. In de periode 2018-2022

groeien we met zijn allen in ieder geval van ‘informeren’ naar

‘advies vragen’. Met deze belofte willen we iedereen betrekken

om onze doelen op stichtings- en schoolniveau vorm en inhoud

te geven. De Strategische Agenda zal voor de periode

2019-2023 door elke school worden vertaald in de eigen

‘Schoolagenda’ (voorheen het schoolplan). Binnen de

kaders, doelen en uitgangspunten van de Strategische

Agenda zal de school een eigen inkleuring en vorm vinden.

Geen strakke eenheid dus, maar ruimte voor scholen voor

diversiteit en verscheidenheid. Daardoor wordt de identiteit

van elke school zichtbaar, merkbaar en voelbaar.

6.3 BOVENSCHOOLS VASTGELEGD

In het kader van ‘de veilige school’ zijn er drie pijlers

waaraan elke school binnen mijnplein werkt:

1. Zorg voor een goede omgang met elkaar: o.a. door

het vergroten van de sociale competentie van leerlingen.

2. Zorg voor het voorkomen en oplossen van calamiteiten.

3. Zorg voor veilige voorzieningen binnen en buiten

de school en voor veilig gebruik daarvan.

Ten aan zien van deze drie punten is het volgende

bovenschools afgesproken:

- gedragscode (t.a.v. ongewenst seksueel gedrag;

voorkomen pesten; voorkoming discriminatie/racisme;

voorkoming fysiek geweld);

- klachtenregeling;

- procedures schorsing en verwijdering;

- procedure overplaatsing van leerlingen;

- protocol schoolzwemmen;

- protocol rouwbegeleiding;

- risico inventarisatie en evaluatie;

- inspectie speeltoestellen;

- inzage in leerlingendossiers;

- protocol ziekteverzuim;

- meldcode huiselijk geweld.

De stukken zijn ter inzage op te vragen bij de directie.

Er is een veiligheidshandboek voor alle scholen binnen

Salland, waarin veel van bovenstaande zaken zijn opgenomen

en alles getoetst is aan de wet sociale veiligheid.

6.4 FYSIEK INGRIJPEN DOOR

MEDEWERKER SCHOOL

In uitzonderlijke situaties kan het noodzakelijk zijn dat

medewerkers van de school fysiek beperkend moeten

handelen omdat er een onveilige situatie ontstaat voor de

leerling zelf, voor medeleerlingen, personeelsleden of

andere personen binnen de school.In een mijnpleinprotocol

zijn de voorwaarden, de regels en de afspraken

hieromtrent vastgelegd. We realiseren ons dat een geheel

kant-en-klaar planin dergelijke situaties niet mogelijk is.

Elke situatie is weer anders, ieder kind is anders en binnen

die omstandigheden moet de professional een afweging

maken op basis van kennis, ervaring en de afspraken uit dit

protocol.Onder fysiek ingrijpen verstaan we: het vastpakken

en -houden van een leerling en wanneer nodig het

wegleiden van een leerling uit een situatie met behulp van

PC Basisschool Matzer


vasthouden. Er is dan sprake van een onveilige situatie dat

wil zeggen een situatie waarbij agressie en geweld aan de

orde is of die, door het laten bestaan van de situatie, vrijwel

zeker zal leiden tot agressie en geweld of gevoelens van

acute onveiligheid bij anderen.Agressie en geweld zijn o.a.

scheldpartijen, bedreigingen, vernederingen, pesten, slaan,

schoppen, spugen en overrompeld worden. Er wordt geen

onderscheid gemaakt tussen fysiek, psychisch en verbaal

geweld.Fysiek ingrijpen is nooit een middel op zich. Er zijn

altijd stappen aan voorafgegaan en er zullen altijd acties op

volgen om soortgelijke situaties in de toekomst te

voorkomen. Het protocol beschrijft dus tevens de

afhandeling en evaluatie van het ingrijpen.

6.5 PRIVACY EN ALGEMENE VERORDENING

GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen

vertrouwen dat je privacy gerespecteerd wordt. Binnen

Mijnplein gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze

leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacy beleid van onze

stichting. De gegevens, die over leerlingen en/of ouders gaan,

noemen we persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor

het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de

organisatie die daarvoor nodig is. In de privacyverklaring op

onze website kunt u precies lezen wat voor onze school de

doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, bijvoorbeeld

bij de inschrijving van een leerling op onze school. Daarnaast

registreren leraren en ondersteunend personeel van onze

school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en

vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens

geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van

een leerling, zoals medische gegevens.

Voor het gebruiken van persoonsgegevens voor overige

doeleinden vragen wij vooraf toestemming van de ouders. Een

voorbeeld hiervan is het gebruik van beeldmateriaal. Deze

toestemming kunnen ouders te allen tijde intrekken. Als u

toestemming heeft gegeven blijven wij natuurlijk zorgvuldig

met de foto’s omgaan. We verwachten dat ook van de ouders

die kinderen op onze school hebben en die meehelpen bij

schoolactiviteiten. Kinderen krijgen les in bewustwording

omtrent gegevensbescherming en privacy.

De persoonsgegevens en de vorderingen worden vastgelegd in

ons schooladministratiesysteem, een systeem dat conform de

regels is ingericht. De programma’s zijn beveiligd en toegang

tot gegevens is beperkt tot de betrokken medewerkers van

onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale

leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens

nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen

identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers

duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van

ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen

gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat

misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind

in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie

gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet

meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke

gegevens te laten verwijderen.

Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere

organisaties als ouders of verzorgers daar toestemming voor

geven, tenzij deze uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Tot slot vragen wij uw aandacht voor een specifiek onderwerp:

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal

van de school maken wij gebruik van Basispoort,

het toegangsplatform voor digitaal leren in het basisonderwijs.

Deze applicatie maakt het geven van onderwijs op maat, via

gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van

een online toets is alleen mogelijk als de leraar weet welke

leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor is uitwisseling

van een beperkt aantal persoonsgegevens nodig.

Basispoort voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG). Basispoort en alle aan Basispoort

gekoppelde omgevingen hebben ook het Privacy Convenant

Onderwijs ondertekend. De school heeft met Basispoort een

verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn

vastgelegd over het gebruik van de persoonsgegevens.

Daarmee handelt de school ook conform de AVG. Bij Basispoort

worden geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of

uitgewisseld.

6.6 SCHOLEN VOOR MORGEN

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen

in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst

van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed

onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat

kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de

samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang

en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met

elkaar realiseren we toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen

en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar.

Scenario Wijhe en Boerhaar

Dit jaar hebben de medezeggenschapsraden van PCbs Matzer,

KBS St. Jozef en KBS de Bongerd instemming gegeven op de

fusie-effect-rapportage. Dit document is de onderbouwing

waarom een fusie nodig is en welke ideeën en afspraken

daarover zijn gemaakt. Daarmee is het voorgenomen besluit

tot fusie van de 3 “Mijnpleinscholen” in Wijhe een besluit

geworden. Vanaf 1 augustus 2021 zullen deze 3 scholen

fuseren met elkaar. In grote lijnen is het onderwijsconcept

vormgegeven, dit wordt in schooljaar 2020-2021 verder

uitgewerkt. Daarnaast wordt uitgewerkt hoe de fusie goed tot

stand kan komen en wat daarvoor nodig is.

pagina 25


#7 Ons onderwijs richt zich verder op...

7.1 DE SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Hieronder verstaan wij de ontwikkeling van het gevoelsleven

en die van het leren omgaan en samenleven met anderen in

steeds wijdere levensverbanden. Daarom streven wij er

naar dat kinderen zich veilig voelen en ons, elkaar en

zichzelf kunnen vertrouwen. Kinderen moeten leren zich

aan regels te houden, die voortkomen uit een gezamenlijke

verantwoordelijkheid voor elkaar. Het eigen gezinsmilieu en

de daarmee samenhangende beleving moeten uitgangspunt

zijn voor de inrichting van ons onderwijs. Deze aspecten

komen onder andere aan de orde in expressievakken,

kringgesprekken, wereldoriëntatie, godsdienstonderwijs,

spel en de methode Kinderen en hun sociale talenten en

trefwoord, maar vooral ook in burgerschapsvorming. Om dit

goed te kunnen volgen nemen we 2 keer per jaar het

observatie-instrument SCOL af.

7.2 DE VERSTANDELIJKE ONTWIKKELING

Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van de verstandelijke

vermogens van kinderen. Wij denken hierbij aan

verwerving en toepassing van kennis. Deze ontwikkeling

verloopt van het concreet-materiële naar het abstractmentale

handelen. We streven er naar het zelfstandig,

kritisch en creatief denken te bevorderen. Dit aspect komt

onder andere aan de orde in: omgaan met hoeveelheden/

rekenen, begrijpend lezen, onze taalmethode, wereldoriëntatie,

wetenschap en technologie waarin ook vaardigheden

als ontwerpend en onderzoekend leren geoefend worden.

7.3 DE CREATIEVE ONTWIKKELING

Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van de creativiteit.

Die ontwikkeling heeft een relatie met het probleemoplossend

denken en met het, vanuit ervaringen, vormgeven aan

eigen gevoelens en gedachten. Dit proberen we te bereiken

door opdrachten zo te formuleren, dat meer dan één

oplossing gezocht kan worden, er voldoende gelegenheid is

voor het spontaan uiten van gevoelens en gedachten door

woord, gebaar, mimiek en beweging en het creëren van

iets. De creatieve ontwikkeling krijgt onder andere aandacht

in de vakken muziek, dans, drama, cultuur, wetenschap en

technologie, tekenen, taalonderwijs, omgaan met hoeveelheden/rekenen

en het wereldoriënterend onderwijs.

7.4 DE ZINTUIGLIJKE EN MOTORISCHE

ONTWIKKELING

Ons onderwijs richt zich op de bevordering van de zintuiglijke

en motorische ontwikkeling. Via spel, exploratie,

beweging en het omgaan met leer- en ontwikkelingsmateriaal

trachten we dat te stimuleren. De zintuiglijke en motorische

ervaringen zijn in grote mate ondersteunend voor de

cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is

bovendien een samenhang met de oriëntatie in de ruimte.

De zintuiglijke en motorische ontwikkeling krijgen onder

andere aandacht in het vrije spel, bewegingsonderwijs,

arbeid naar keuze, omgaan met hoeveelheden/rekenen

(met sprongen vooruit), wereldoriëntatie en schrijven.

7.5 DE ZELFSTANDIGHEID EN

SOCIALE REDZAAMHEID

In ons onderwijs leggen we de nadruk op de opvoeding tot

zelfstandigheid en sociale redzaamheid. Daarom willen wij

onze kinderen leren op een goede manier samen te werken,

verantwoordelijkheid te dragen, zelfvertrouwen te krijgen en

zelf hun leven te organiseren. Bovendien proberen we een

bijdrage te leveren aan het zinvol omgaan met vrije tijd. Dit

wordt onder andere uitgewerkt in het zelf leren hanteren van

informatiebronnen (kritisch denken), het plannen van dag- en

weektaken, het leren verantwoordelijkheid te dragen voor het

eigen leerproces, materialen en gereedschappen en voor het

opruimen en schoonmaken hiervan.

7.6 ZELFSTANDIG WERKEN

In alle groepen komt het zelfstandig werken/leren en de

21ste eeuwse vaardigheden aan bod. Globaal houdt dat in,

dat leerlingen zelfstandig werken aan een opdracht. Hierbij

moeten ze leren omgaan met uitgestelde aandacht. Als

leerlingen iets niet begrijpen, dan mogen ze elkaar om hulp

vragen of dit onderdeel even overslaan. Tijdens een hulpronde

van de leerkracht kan de vraag gesteld worden.

Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd om

met een groepje leerlingen een bepaald onderdeel extra te

oefenen (remedial teaching binnen de groep). Ook kan tijd

worden besteed aan leerlingen die al meer aan kunnen

en verdieping of verrijking van de stof nodig hebben. Verder

kan de leerkracht tijdens het zelfstandig werken een

verschillende hoeveelheid stof opgeven, aangepast aan

tempo, belangstelling en intelligentie van de leerlingen.

Als na een afgesproken tijd het zelfstandig werken is

afgelopen, maakt de leerkracht een slotronde door de

groep. Tijdens deze slotronde wordt het zelfstandig werken

geëvalueerd en eventueel iets nog kort herhaald.

Bij zelfstandig leren staat het eigenaarschap van een

leerling centraal. Wat wil het leren, op welke manier en

met welke begeleiding? Deze manier van leren vraagt een

veelheid aan vaardigheden die we als school de kinderen

willen leren in te zetten. We vangen dit onder de 21ste

eeuwse vaardigheden (samenwerken, probleemoplossend

vermogen, kritisch denken, creativiteit, ICT-geletterdheid,

sociale en culturele vaardigheden, communiceren). Op deze

wijze willen we bewerkstelligen dat we betrokken, nieuwsgierige

en ondernemende leerlingen de maatschappij in

sturen. Deze vaardigheden verweven we, waar mogelijk,

in alle vakken en activiteiten. Onze cultuurmethode en

burgerschapsvorming zijn hiervoor verbindende vakken die

deze vaardigheden stimuleren.

PC Basisschool Matzer


7.7 DIGITALE GELETTERDHEID

(ICT/MEDIAWIJSHEID)

DoeIstelling:

De leerlingen….

+ hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid

ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

+ gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

doelmatige manier.

+ kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT

ondersteunde leeromgeving.

+ kunnen zelfstandig leren in een door ICT

ondersteunde leeromgeving.

+ ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

+ kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde

digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

+ kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van

informatie aan anderen.

+ kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde

en doelmatige manier te communiceren.

+ We zetten ICT in om de digitale geletterdheid bij

kinderen te ontwikkelen. Hieronder vallen informatievaardigheden,

mediawijsheid, computational thinking

en de ICT (basis) vaardigheden.

De leerkrachten en directie ….

+ zetten ICT in als middel voor educatieve doeleinden.

+ maken gebruik van ICT voor het bijhouden van

leerling-gegevens in het leerlingvolgsysteem.

+ gebruiken ICT als communicatiemiddel.

+ begeleiden kinderen bij het eigen maken van

ICT vaardigheden (digitale geletterdheid).

Gebruik computers

Op de Matzer werken we met een computerrooster zodat alle

groepen optimaal van de beschikbare devices (laptops, vaste

computers, I-pads, chromebooks) gebruik kunnen maken.

Zijn de devices nog vrij dan is er de afspraak dat ze

door andere leerlingen gebruikt mogen worden totdat men

afgelost wordt door een leerling die op dat moment recht

heeft op de computertijd volgens het rooster.

Ontwikkeling van leerling en leerkracht

De computer (ICT) heeft de laatste decennia een flinke

stempel gedrukt op de maatschappelijke ontwikkelingen en

daarmee ook op het onderwijs. De overheid heeft ICT niet

meer expliciet opgenomen in de kerndoelen en de eindtermen.

In de algemene karakteristieken wordt echter

wel vermeld dat de leerling dient te leren met moderne

leermiddelen waaronder ICT. ICT is niet weg te denken als je

bezig bent met talentontwikkeling, wetenschap en techniek/

technologie. De visie op leren verandert door de snelle

veranderingen binnen de mogelijkheden van ICT. Als school

proberen we mee te gaan in deze ontwikkelingen. In het

onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een

prominentere plaats. Bij ons op school besteden we

aandacht aan mediawijsheid. In het ICT vistiestuk wordt

getoond hoe we een doorlopende leerlijn willen bouwen op

het gebied van ICT over alle groepen.

Voor meer informatie verwijzen we naar het Visiestuk ICT

op school.

7.8 ACTIVITEITEN

Voetbal- en handbaltoernooi (groep 7 en 8)

Op een woensdagmiddag rond Pasen wordt dit toernooi

tussen de Wijhese scholen gehouden. Wij doen te zijner tijd

in de nieuwsbrief een beroep op ouders voor de training en

begeleiding van de teams.

Sport- en speldag (groep 7 en 8)

Deze dag wordt gehouden voor de groepen 7 en 8 van de

Wijhese basisscholen. De kinderen kunnen een aantal

spelen kiezen, waaraan zij die dag meedoen. Deze dag vindt

plaats op het sportveld, in het zwembad en in de sporthal.

Zwemspelmorgen (groep 5 en 6)

Voor de groepen 5 en 6 wordt in juni een zwem- en

spelmorgen georganiseerd.

Verkeer (groep 8)

Groep 8 doet mee met het theoretische deel van het

verkeersexamen. Dit vindt plaats op school.

Vieringen

De school organiseert vieringen die samenhangen met

de identiteit (o.a. trefwoord-openingen of-sluitingen, kerst,

pasen). We vinden het houden van vieringen belangrijk

omdat we samen met alle kinderen en ouders stilstaan bij

belangrijke gebeurtenissen en ook successen vieren met elkaar.

Verjaardag van de leerkracht

De leerkrachten vieren hun verjaardag in hun eigen groep.

De kinderen en de ouders worden van te voren hierover

geïnformeerd via de klassenmail. Indien uw kind dat wil,

mag het de leerkracht met een klein cadeautje verrassen.

De leerkrachten zijn ook altijd erg blij met mooie tekeningen.

Trefwoordsluiting, -opening/Klassenshow

Elke groep heeft één keer in het jaar de verantwoordelijkheid

om een trefwoordopening/ sluiting te organiseren. De ideeën

komen uit de kinderen zelf onder begeleiding van de

leerkracht. Dit wordt gepresenteerd op het podium aan de rest

van de school en aan ouders van de betreffende groepen.

Ieder schooljaar willen we ook ruimte geven aan de talenten

van kinderen. Dit doen we de ene keer via een klassenshow

en een andere keer weer via een talentenshow.

Projectweek

Ieder jaar plannen we een projectweek in. Via de nieuwsbrief

vermelden we het thema van deze week. In de projectweek

staat in ieder geval na zelfstandig leren, het ontdekkend en

onderzoekend leren centraal.

pagina 27


#8 De organisatie van

het onderwijs

SPECIFIEKE INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021

8.2 GROEPSGROOTTE 2020-2021

Op onze school wordt onderwijs gegeven aan leerlingen in de

leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De groepsverdeling voor het schooljaar

2020-2021 is als volgt:

8.1 SAMENSTELLING VAN DE GROEPEN

De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal leerlingen per

leeftijdsjaar en het totale leerlingenaantal. Dat noodzaakt

soms tot het combineren van groepen.

groep 1/2 25 leerlingen (13+12);

door instroom uitlopend tot 35 in juni 2021

groep 3/5 27 leerlingen (11+16)

groep 4 18 leerlingen

groep 6/7 27 leerlingen (16+11)

groep 8 23 leerlingen

8.3 DE LEERKRACHTENINDELING 2020-2021

1-2 3-5 4 6/7 8

Maandag Nienke Anne-Sophie Margriet Richard Gera

Dinsdag Nienke Esther H Margriet Richard Gera

Woensdag Esther A. Esther H Margriet Nienke Miranda

Donderdag Esther A. Sara (WPO) Miranda Richard Gera

Esther H

Vrijdag Esther A. Sara (WPO) Miranda Richard Gera

Anne-Sophie

Groep 1 is op dinsdagmiddag vrij.

Juf Sara ten Kate is de WPO-leraar aankomend schooljaar. Zij is een 4ejaars student van de Pabo en mag zelfstandig lesgeven.

Hierbij wordt ze gecoacht door een leraar op school.

Juf Ivon is de onderwijsassistent. Zij zal op gezette tijden groepen ondersteunen.

Juf Janny is de intern begeleider (IB’er) binnen school. Zij is vrij geroosterd om de zorg binnen de school te coördineren,

gesprekken te voeren met externen, leerlingen en leraren te begeleiden/coachen en zal de directie ondersteunen waar nodig.

Meester Gert-Jan is de vakleraar bewegingsonderwijs. Hij geeft alle groepen minstens 1 keer in de week gym.

PC Basisschool Matzer


Gert-Jan

Ivon

Nienke

Gera

Margriet

Esther Geerts

Esther Alferink

Richard

Janny

Anne-Sophie

Miranda

pagina 29


8.4 HET WERKEN IN GROEPEN

Op onze school proberen we zoveel mogelijk te differentiëren.

De leerlingen zijn dan wel in jaarklassen gegroepeerd en

het streven is groepen leerlingen van ongeveer dezelfde

leeftijd (jaarklassen) dezelfde leerstof in ongeveer dezelfde

tijd te laten beheersen. Echter sommige kinderen kunnen

sneller door de stof of hebben wat meer tijd daarvoor nodig.

Die gepersonaliseerde aanpak, het werken in verschillende

niveaus zetten we weg in groepsplannen en in uitzonderlijke

situaties in eigen leerlijnen. In feite komt het er op neer dat

we bij het aanbieden van de leerstof uitgaan van een gemiddeld

tempo en gemiddelde intelligentie. Maar iedereen weet dat er

verschillen zijn in intelligentie, leertempo, belangstelling,

doorzettingsvermogen en concentratie. In de klassenorganisatie

proberen we, onder meer door zelfstandig werken, ruimte

te creëren voor het werken aan deze verschillende

onderwijs-behoeften m.b.v. groepsplannen. Op die manier

hebben we ruimte om ondersteuning te geven aan kinderen

die extra hulp nodig hebben, om instructie en hulp te bieden

aan kinderen die de basisstof aan kunnen en voor extra

uitdaging aan kinderen die moeilijker werk aan kunnen;

differentiatie. We streven ernaar dit zoveel mogelijk binnen

de eigen groep op te lossen. Daarnaast kijken we naar de

onderwijsbehoeften van de verschillende groepen en zorgen

dat we intern met onze organisatie de mogelijkheden

benutten om combinatiegroepen voor bepaalde momenten

op de dag anders te combineren, zodat er extra aandacht

ontstaat voor individuele jaargroepen. Vakoverstijgend en

thematisch werken zorgen ervoor dat we niet alleen de

verbinding tussen vakken en vaardigheden leggen, maar ook

deze mogelijkheden optimaal kunnen benutten.

Huiswerk

Naast het aanbod van de leerstof op school is het soms

nodig dat de leerlingen thuis leerstof oefenen voorafgaand

aan een toets. Vanuit onze visie is dit tevens een manier om

kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs; het

leren plannen en een stukje zelfstandigheid ontwikkelen.

Er zit een opbouw in de hoeveelheid van het huiswerk van

gr 1 t/m groep 8.

8.6 STAGIAIRES

Ieder schooljaar zijn er stagiaires aanwezig. Als school

vangen we stagiaires op van PABO Windesheim, Landstede

(onderwijsassistent), Deltion (onderwijsassistent) en

Katholieke Pabo Zwolle. Van die laatste zijn we een

werkplekopleidingsschool. Via de nieuwsbrief informeren

wij altijd in welke groep stagiaires lopen.

8.5 GEHANTEERDE METHODES

Aanvankelijk lezen Lijn 3 Groep 3

Voortgezet technisch lezen Estafette Groep 4 t/m 8

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Groep 4 t/m 8

Taalonderwijs Staal Groep 4 t/m 8

Schatkist Groep 1 en 2

Spelling Staal Groep 4 t/m 8

Godsdienstige vorming Trefwoord Groep 1 t/m 8

Schrijven Klinkers Groep 3 t/m 8

Rekenen en wiskunde Pluspunt Groep 3 t/m 8

Wereldoriëntatie Thematisch werken met IPC Groep 3 t/m 8

Verkeer Rondje verkeer Groep 3

3VO Groep 4 t/m 8

Engels Blink-Groove Me Groep 1 t/m 8

Tekenen Moet je doen - tekenen Groep 3 t/m 8

Handvaardigheid Moet je doen - handvaardigheid Groep 3 t/m 8

Muziek De Pyramide en Eigenwijs digitaal Groep 3 t/m 8

Drama Moet je doen - drama Groep 3 t/m 8

Dans Moet je doen - dans Groep 3 t/m 8

Soc.-emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale talenten Groep 1 t/m 8

Gymnastiek Bewegen samen Regelen Groep 3 t/m 8

Cultuur Educatieve leerlijn Groep 1 t/m 8

Typvaardigheid Ticken Groep 6

PC Basisschool Matzer


pagina 31


#9 De resultaten van

het onderwijs

#10 De school- en

vakantietijden

Uitstroom van leerlingen naar de diverse vormen van

Voortgezet Onderwijs.

Schooltype Aug. 2019 Aug. 2020

Praktijkonderwijs

VMBO 1 (BBL)

VMBO2 (KBL) 3

VMBO 3 (GL) 1

VMBO 4 (TL) 6 1

MAVO-HAVO 1 2

HAVO 3 7

HAVO -VWO 3 1

VWO 1 2

Gymnasium

TOTAAL 18 13

IEP-eindtoets

Jaar Eindscore land gemid. norm school

2017 84,2 78,3 79,9

2018 80,9 81 80

2019 86 81,8 80

Sinds 2017 gebruiken wij de IEP-Eindtoets in plaats van de

eindtoets van Cito. De IEP-Eindtoets van Bureau ICE is door

het ministerie van OCW goedgekeurd. IEP staat voor ICE

Eindevaluatie Primair onderwijs. De IEP Eindtoets is bedoeld

om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de

verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan

het einde van groep 8. Zo krijgen wij inzicht in welk

referentieniveau (1F, 2F en 1S) onze leerlingen beheersen en

welk brugklastype uit het voortgezet onderwijs hier bij past.

Door de prestaties van een leerling te meten langs een

onafhankelijke meetlat, kan goed in kaart worden gebracht

wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.

De uitkomsten van de IEP-Eindtoets van groep 8 bekijken

wij kritisch. Waar we het nodig achten, bijv. bij een vakgebied

dat onder het landelijk gemiddelde scoort, ondernemen

we actie. In de afgelopen jaren hebben we vooral voor taal,

spelling en woordenschat de benodigde stappen ondernomen.

De scores staan ook vermeld in het schoolplan

2015-2019, dat op school ter inzage ligt en op de website is

te vinden. Sinds 2001 werken we met het CITO-leerlingvolgsysteem

in alle groepen van onze school. Deze

onafhankelijke toetsen maken het mogelijk het onderwijs

twee keer per schooljaar te toetsen. Op deze wijze is de

school goed in staat de leerlingen in hun ontwikkeling

te volgen. Tevens kunnen we tijdig op signalen vanuit

de toets reageren en kinderen daardoor beter begeleiden.

10.1 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

Herfstvakantie: 12 – 16 oktober 2020

Kerstvakantie: 21 december 2020 – 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie: 22 – 26 februari 2021

Goede vrijdag/Pasen: 2 – 5 april 2021

Meivakantie: 3 - 7 mei 2021

Bevrijdingsdag: 5 mei 2021

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 - 14 mei 2021

Pinksteren: 24 mei 2021

Zomervakantie: 12 juli 2021 – 20 augustus 2021

Studiedagen: 21 oktober 2020

19 februari 2021

6 april 2021

De vrijdagmiddagen voor de kerst- en zomervakantie

zijn alle leerlingen vrij.

De overige marge/ studiedagen zullen voor de zomervakantie

bekend worden gemaakt middels de nieuwsbrief en

komen op de kalender van de schoolsite

te staan.

10.2 SCHOOLTIJDEN

Op de Matzer werken we met een “inlooptijd”. Voor de

groepen 3 t/m 8 gaat om 8.25 uur de eerste bel. De kinderen

gaan dan naar binnen. Ze hebben dan nog 5 minuten de tijd

om hun jas op te hangen en hun spullen op te ruimen. Bij de

tweede bel, om 8.30, kunnen de lessen direct beginnen.

Voor de eerste bel mogen de kinderen niet naar binnen.

Als er een geldige reden is, bijvoorbeeld het naar binnen

brengen van een traktatie, dan overlegt het kind dit met

de pleinwacht. De pleinwacht is om 8.20 uur, dus tien minuten

voor aanvang van de lessen, op het plein. De leerlingen op het

plein vallen vanaf die tijd onder verantwoording van de

pleinwacht. De pleinwacht is te herkennen aan de fluorescerende

hesjes die gedragen worden.

PC Basisschool Matzer


Voor de groepen 1/2 gelden andere regels. Zij mogen om

8.20 uur worden binnengebracht door hun ouder(s) of

andere volwassenen. Wij vinden het binnenbrengen van onze

jongste leerlingen (groepen 1/2) en het contact daardoor met

de ouders erg belangrijk, maar omwille van de kinderen en

de rust in de school willen we dat tot 10 minuten beperken.

Vanaf 8.20 uur gaat de kleuterdeur open. Natuurlijk kunnen

er omstandigheden zijn waardoor afgeweken moet worden

van deze regel, overleg dit dan even met ons.

De kinderen van groep 3 worden alleen in de eerste schoolweek

door hun ouders naar binnen gebracht. De kinderen

gaan, na de eerste week, gewoon om 8.25 uur en om met de

andere groepen naar binnen.

Urenverantwoording

Aantal lesuren per week

Groep 1 2,3,4 5,6,7,8

Maandag 08.30-14.15 08.30-14.15 08.30-14.15

Dinsdag 08.30-12.00 08.30-14.15 08.30-14.15

Woensdag 08.30-12.15 08.30-12.15 08.30-12.15

Donderdag 08.30-14.15 08.30-14.15 08.30-14.15

Vrijdag 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-14.15

Totaal uren

per week 21,75 23,75 25,75

Bij ziekte, ander verzuim of te laat komen zouden we graag

zien dat u de school telefonisch bericht (graag tussen 8.05

en 8.25 uur)

10.3 GYM EN ZWEMMEN; ROOSTER

EN BIJZONDERHEDEN

Gymrooster

groep 3/4: dinsdag 8.30 - 9.15

donderdag 9.15 - 10.00

groep 5/6: dinsdag 8.30 - 9.15

vrijdag 9.20 - 10.10

groep 7/8: woensdag 9.30 - 10.30

vrijdag 10.10 - 11.00

Voor groep 3 en 4 komt er busvervoer. De bus vertrekt 10

minuten voor aanvangstijd van de les bij school en komt

ongeveer tien min na einde van de les weer aan bij school.

De groepen 3 t/m 8 hebben allemaal 1 keer les van een

vakleerkracht en 1 keer van de eigen leerkracht.

Specifieke informatie bijv. over het fietsen/vervoer of veranderingen

ontvangt u van de eigen leerkracht via de groepsmail.

Tijdens de periode van het zwemmen kunnen tijden en

dagen veranderen.

Bijzonderheden t.a.v. gym- en zwemlessen

De groepen 1 en 2 hebben gym in het speellokaal op school.

Hiervoor is geen speciale kleding nodig, maar wel gymschoentjes.

Deze worden in een eigen tasje bewaard.

De school zorgt voor een tasje.

pagina 33


Nienke van Dijken

Het allermooiste aan het jonge kind vind ik

de verwondering. Vanuit die verwondering

komen de vragen en een heel eigen

blik op de wereld. Prachtig is

het om te zien dat door het

enthousiasme de kinderen

elkaar aansteken en zo

spelenderwijs van en met

elkaar ontdekkend leren.

PC Basisschool Matzer


Groep 3 t/m 8 gymmen 2 keer per week in sporthal in het

SPOC aan de Lange Slagen tot het schoolzwemmen begint.

Tijdens de periode van het schoolzwemmen ( mei t/m juli,

en augustus t/m september ) gymmen zij één keer in de

sporthal en zwemmen zij één keer in het zwembad. In

principe gaat elke zwemles door. Wel moeten de leerlingen

bij slecht weer ook gymkleding meenemen. Als het zwemmen

toch vervalt, wordt er namelijk gegymd.

Tijdens de gymlessen zijn gymkleding en gymschoenen

(geen zolen die strepen achterlaten op de vloer) verplicht.

Vanaf groep 4 wordt er na de gymlessen gedoucht.

We gaan met de kinderen van groep 5 t/m 8 op de fiets naar

het zwembad en de sporthal. Om ongelukken te voorkomen

vragen we u te zorgen dat de fiets van uw kind in orde is.

Kinderen mogen niet bij elkaar achterop en gaan ook niet

achterop bij een leerkracht. Voor voor groep 3 en 4 wordt

naar de sporthal en het zwembad een bus ingezet.

10.4 BIJZONDER VERLOF

Regelmatig vragen ouders aan school tussentijds verlof

voor hun kinderen. Soms omdat zij niet anders kunnen,

i.v.m. privéomstandigheden. Dit extra verlof kunt u schriftelijk

aanvragen bij de directie. Het aanvraagformulier is te

downloaden via de website (zie tabblad info ouders).

U krijgt z.s.m. een schriftelijke reactie terug. Wij willen u er

wel op wijzen dat de school is gebonden aan de wettelijke

regelgeving.

Voor de duidelijkheid dus het volgende:

Wanneer hoeft uw kind niet naar school?

- Als de school gesloten is.

- Als uw kind ziek is of als thuis een besmettelijke

ziekte heerst.

- Als een godsdienstplicht moet worden vervuld.

- Als sprake is van “andere gewichtige

omstandigheden”.

- “Andere gewichtige omstandigheden” kunnen

plezierige, maar ook minder plezierige gebeurtenissen

in uw familiekring zijn:

- een huwelijk;

- een huwelijks- of een ambtsjubileum

(12½, 25, 40, 50 of 60 jaar);

- een pensionering of vervroegde uittreding;

- een ernstige ziekte of sterfgeval;

- een geboorte van een broertje of zusje;

- een verhuizing van het gezin;

- een viering van een nationale feest- of gedenkdag

van culturele minderheden;

- zeer slecht weer;

- de vakantieregeling van de werkgever van een

van de ouders maakt het onmogelijk vakantie op

te nemen in de normale schoolvakanties;

- er is sprake van (kleine) zelfstandigen, die juist in

de schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen;

(hieraan zitten meer eisen verbonden)

- noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische

of sociale indicatie van één der gezinsleden;

- familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit

regelmatig gebeurt;

- de leerling wordt in de gelegenheid gesteld één

keer met familie of kennissen op reis te gaan, als deze

reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde

kan zijn;

In alle andere gevallen dient u van tevoren (minstens acht

weken) contact op te nemen met de directie.

(www.leerplicht.net)

Algemeen

Bij beoordeling van een verzoek om extra schoolverlof

dient rekening gehouden te worden met het feit dat er

redelijkerwijs geen andere oplossing mogelijk is.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim wordt altijd door de directie gemeldt

via het verzuimregister aan DUO en aan de leerplichtambtenaar

doorgegeven. Deze vraagt de ouders/verzorgers

schriftelijk om contact met hem op te nemen. Tenslotte

adviseren we u, als u denkt recht te hebben op extra verlof,

eerst verlof aan te vragen voor uw kinderen en dan pas iets

te reserveren.

Hulpverlening onder schooltijd

In toenemende mate zijn er tijdens lestijd leerlingen voor

langere tijd afwezig om hulpverlening te krijgen bij externe

hulpverleners of instanties. Om te weten te komen of uw

kind(eren) hiervoor ook in aanmerking komt (komen)

hebben wij hiervoor richtlijnen geformuleerd. Deze kunt u

opvragen bij de directie/ IB-er.

Klassenregels

Vanuit BAS zijn de volgende regels opgesteld:

1. Samen zorgen wij voor een gezellig en opgeruimd lokaal.

2. Ik zorg ervoor dat andere kinderen rustig kunnen werken.

3. Wanneer ik iets wil zeggen, steek ik mijn vinger op.

4. Ik leg mijn spullen op de afgesproken plek.

5. Klaar? Op het bord staat wat je moet doen of je gaat

verder met je weektaak.

6. Er mag maar één jongen en één meisje tegelijk

naar de wc.

7. Drinken doe ik op het zeil.

8. De klassendienst is verantwoordelijk voor

de dagelijkse huishoudelijke klusjes.

9. Problemen lossen we op door er met elkaar over

te praten.

Schoolpleinregels

Het schoolplein is vóór 8.15 uur niet toegankelijk. Er is dan

ook geen pleinwacht.

Kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen niet voor schooltijd

naar binnen. Groep 3 mag de eerste week tien minuten voor

aanvang naar binnen door de onderbouwingang.

We fietsen niet op het schoolplein (ook volwassenen niet).

Wanneer de bel gaat, wachten de leerlingen bij de deur.


#11 Het weten waard /

overige informatie

De leerkracht laat iedereen naar binnen. Iedereen loopt

rustig naar binnen.

Ouders wachten hun kinderen buiten op, waarbij de in- en

uitgang van de school en het plein vrij worden gelaten.

Bibliotheek op school

Als school doen we mee met de Bieb op school. Hierdoor

hebben we op school een grote boekencollectie die kinderen

intern kunnen lenen.

Gebruik van mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen is voor

bellen en ander communicatief verkeer op school niet

toegestaan, want school heeft een telefoon. Dringende

berichten kunnen worden doorgegeven via het telefoonnummer

van school. Op onze school zijn er leerlingen die

vanuit huis een mobiel mee krijgen. Dit is op eigen

verantwoordelijkheid, omdat op school een mobiel niet

nodig is. Dat betekent in de praktijk dat deze leerlingen

op school hun mobiel uit hebben en uit het zicht in eigen

beheer worden opgeborgen. We raden af om een mobiele

telefoon mee te nemen of te geven naar school.

WIFI

Wifi wordt ingezet via mediahulpmiddelen die door de

school verstrekt worden tijdens schooltijden. De school

houdt zich niet aansprakelijk voor welke vorm van

misbruik dan ook van dit medium buiten schooltijden om.

De school is verplicht om de leerlingen mediawijs te

maken. Dit betekent niet dat wij als school de verantwoordelijkheid

kunnen nemen voor die kinderen

die wel stiekem een mobiel meenemen met wifi

mogelijkheden en zich niet houden aan de schoolafspraken

zoals eerder beschreven.

Fietsen

We plaatsen de fietsen voor het hek, iedere groep heeft

een specifieke plek (wordt bepaald aan het begin van het

schooljaar). Alleen groep 1-2 heeft een toegewezen plek

binnen het hek. Als de fiets van uw kind na schooltijd op

school blijft, wilt u dit dan aan de betreffende leerkracht

doorgeven. U kunt dan de fiets binnen of in de schuur

zetten. Horen wij niets, dan gaan wij er vanuit dat de fiets

op een later tijdstip alsnog wordt opgehaald. School is niet

verantwoordelijk voor eventuele schade.

Parkeren

Bij Ballorig zijn mooie parkeerplaatsen en een oversteekplek

gecreëerd door de gemeente. Wij verzoeken u zoveel

mogelijk daar te parkeren tijdens het naar school brengen

van uw kind en niet voor de ingang van de school en

opritten van buurtbewoners.

VERJAARDAGEN/ETEN EN DRINKEN

Verjaardag van uw kind / gezonde school.

Dat is altijd weer een bijzondere dag. De jarige mag uiteraard

trakteren in de eigen klas (broertjes en zusje in andere

klassen worden niet op school getrakteerd). Als gezonde

school willen we graag dat we onze kinderen meegeven

wat gezonde traktaties, eten en drinken is. Probeer

creatief te zijn met een hartige, gezonde traktatie. Wij willen

u vragen om de traktatie bescheiden te houden. Vooral

voor de kleine kinderen is het al snel een “hele maaltijd”.

De jarige wordt altijd door de leerkrachten van de andere

groepen gefeliciteerd. Meesters en juffen nemen graag

genoegen met dezelfde traktatie als de kinderen!

Misschien wil uw kind uitnodigingen uitdelen voor een

verjaardagsfeestje. Wij zien dat liever buiten schooltijd

gebeuren om teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen

te voorkomen.

Verjaardagen van vader, moeder, opa, oma

Als er speciale gelegenheden zijn, waarvoor uw kind zelf

iets wil maken, bijvoorbeeld de verjaardag van opa of oma,

laat ons (de leerkrachten van groep 1 en 2) dat dan even

enkele weken van te voren weten. Dan zorgen wij ervoor dat

uw kind ( als hij/zij dat wil) iets maakt voor de jarige of de

gelegenheid.

De kinderen uit groep 3 mogen een kleurplaat maken op

eigen initiatief. Wilt u dit als ouder zelf in de gaten houden

en uw kind eventueel helpen herinneren wanneer het een

kleurplaat mag maken voor de genoemde gelegenheden?

Snoep verstandig

Uw kind mag ‘s morgens iets te eten en te drinken

meenemen voor de pauze. Suggesties: een goed afsluitbare

beker melk, chocolademelk, yoghurt, karnemelk

of roosvicee. Als school verkiezen we fruit. Voor dit moment

zien we liever geen “koeken”. Ook drinkpakjes zien we liever

niet. We willen onze kinderen ook proberen toe te leiden tot

duurzame en milieu bewuste burgers van onze maatschappij.

Geef niet teveel mee voor het eerste pauze moment; het is

een tussendoortje en geen maaltijd. Voor de lunch zien we

ook graag gezond eten en drinken met de voorkeur voor

brood. Op school zijn koelkasten aanwezig.

EXTRA BIJZONDERHEDEN T.A.V.

DE JONGSTE GROEPEN

Algemeen

Op de site kunt u het boekje “kijk in de kleutergroep”

downloaden. Hierin staat het reilen en zeilen beschreven

binnen de groepen 1 en 2.

Om een goede doorgaande lijn te creëren met het

Peuterwerk komen peuters vanaf 3 jaar soms meespelen

bij ons op school en doen we met het Peuterwerk soms

ook andere les-activiteiten en hebben de

personeelsleden soms samen studiedagen.

PC Basisschool Matzer


Kleding

Stuur uw kinderen niet in hun beste spulletjes naar school,

maar met goed wasbare kleren. Dat zal u veel ergernis

besparen. Wij hebben een plein wat staat voor natuurlijk en

avontuurlijk spelen en ontdekken. Het is voor kinderen niet

leuk als zij niet kunnen spelen of werken, omdat ze zich niet

vuil mogen maken.

Wilt u er ook op letten dat uw kind kleren draagt die het

zelf aan en uit kan doen bij het naar de wc gaan en het

gymmen. Wilt u uw kleuter gymschoentjes meegeven voor

de gymlessen. Deze gymschoentjes blijven in een tasje op

school. Wij doen een beroep op u als het gaat om veters

leren strikken (groep 2).

Puzzeltheek

De kleuters kunnen van de herfstvakantie tot de paasvakantie

eenmaal per twee weken een puzzel lenen.

Het inschrijfgeld is 1,50 euro per jaar. De opbrengst wordt

gebruikt voor aanvulling of vervanging. Het wisselen van

de puzzels gebeurt op school, onder leiding van ouders.

Wanneer de puzzeltheek precies begint, leest u rond

de herfstvakantie in de nieuwsbrief.

Hebt u nog bruikbare, complete puzzels, dan zijn deze

een welkome aanvulling voor de puzzeltheek.

Zindelijkheid

In het algemeen zijn kleuters van 4 zindelijk en kunnen ze

tijdens schooltijd tijdig het toilet opzoeken voor hun

behoefte. Voor incidentele ongelukjes hebben wij een droog

setje kleren liggen. Is uw kind bij inschrijving overdag nog

niet zindelijk door medische of andere redenen, vragen wij

u om contact met de leerkracht op te nemen.

pagina 37


Richard Hondelink

Als ik aan onderwijs denk dan denk ik aan samen.

Samen leren, samenwerkend, samen een doel bereiken.

Samen met je leerlingen, collega’s of team.

Samen alles uit jezelf en uit anderen halen.

Samen in een veilige, vertrouwde, gezellige omgeving.

PC Basisschool Matzer


#12 Namen en adressen

TEAM

Ruben van der Woude

directeur

PCBS Matzer

Molenstraat 31

8131 BH Wijhe

matzer.directeur@mijnplein.nl

0570-521342

Esther Alferink

e.alferink@mijnplein.nl

groep 1/2

Margriet van Dijk

m.vandijk@mijnplein.nl

groep 4

Nienke van Dijken

n.dijken@mijnplein.nl

groep 1/2 en 6/7

Anne-Sophie Schipper

a.schipper@mijnplein.nl

groep 3/5

Esther Geerts

e.geerts@mijnplein.nl

groep 3/5

Gera de Hesse

RI&E coörd.

vertrouwenspersoon

preventiemedewerker

g.dehesse@mijnplein.nl

groep 8

Richard Hondelink

ICT-coördinator

r.hondelink@mijnplein.nl

groep 6/7

Miranda Frederiks

m.frederiks@mijnplein.nl

groep 4 en 8

Janny Lambers

Internbegeleider/SVIB

ib.matzer@mijnplein.nl

Gert-Jan Baas

vakleerkracht gymnastiek

g.baas@mijnplein.nl

ONDERWIJSONDER-

STEUNEND PERSONEEL

Ivon Kummeling

onderwijsassistent

MEDEZEGGENSCHAPS-

RAAD

Yvette Topma

lid namens ouders

voorzitter

vertrouwenspersoon

mr.matzer@mijnplein.nl

06-80157924

Esther Geerts

lid namens team

Richard Hondelink

lid namens team

lid GMR

OUDERRAAD

Joan Bastiaan (voorzitter)

ouderraadmatzer@gmail.com

Anouk Pool

Silvia Versteeg

Ruth Eusman

Ilona Oosterhuis

(penningmeester)

Reindert Versteeg

(oud papiercoördinator)

Nienke Overmars

Annemiek Raucamp

Francis Scholtens

OVERIG

Bestuursbureau

Dhr. M. Bauer

Postbus 143

8100 AC Raalte

Tel: 0572-352635

Buitenschoolse opvang

De Bieënkorf

de Lange Slagen 31

8131 DP Wijhe

Tel: 0570-524114

Rijksinspecteur en

vertrouwensinspecteur

p/a Rijksinspectiekantoor

Zwolle

Hanzelaan 310

Postbus 10048

8000 GA Zwolle

Rijksinspectie onderwijs:

088-6696000

Vertrouwensinspecteur:

0900-1113111

Vertrouwenspersonen

pc Matzer

Gera de Hesse

Centrum voor Jeugd en

Gezin (CJG)/GGD IJsselland

www.ggdijsselland.nl

088 - 443 07 02

Jeugdverpleegkundige GGD/

CJG medewerker

Jacomijn Dees

j.dees@ggdijsselland.nl

Schoolmaatschappelijk

Werkster Carinova

Francisca Kleine Schaars

Tel.: 0570-547300

f.kleineschaars@stdekern.nl

Logopediste

Mayke Scholma

Stichting geschillencommissie

bijzonder

onderwijs (GCBO)

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: 070-3861697

www.gcbo.nl

pagina 39


Schoolgids 2020/21

PC Basisschool Matzer

Samenstelling: Nicole Pot / Janny Lambers Vormgeving: Jasper Hofman Fotografie: Heleen Hollak Druk: Drukcase.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!