Helperbel nr 3_2020_LR

wijkhelpman

helperbel

- Helpman bekent kleur

- Start bouw Zonneweide Glimmen

- 100 bomen voor Helpman

2020

3


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco

HOME

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 AE Groningen (Helpman)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

Stadjerspas

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Komeet Neowise 4

Helperdiep-Oost 27

Nieuws van het wijkcomité

Verkeersproblemen Helpman 7

Activiteiten in de wijk

Wethouder Van der Schaaf onthult herdenkingsplaatje Bert Katerberg 18

Sterrebos Live 19

De Ark en de Immanuelkerk 25

Column

Helpman bekent kleur 10

Duurzaamheid

Start bouw Zonneweide Glimmen 14

De wijkenergiecoach 17

100 bomen voor Helpman 20

Lezing: Eenvoudig je (voor)tuin vergroenen. Hoe doe je dat? 23

Werken in de wijk

Nieuwe wijkagent 9

Verwachtingsvol 33

Andere tijden

Hoefijzerfabriek Werkman van hoefsmid naar wereldspeler 30

09 18

30

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5700.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Eindredactie: Ina Timmer.

Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal.

Druk: NetzoDruk Groningen. De Helperbel wordt gedrukt op FSC papier

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2020

3


In de week van 11 t/m 18 juli was vanuit

Nederland een opvallende komeet zichtbaar:

komeet Neowise. De komeet was bij

heldere hemel de gehele nacht zichtbaar.

De foto is gemaakt in de nacht van 12 op

13 juli door Jacob Gunter.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 3, september 2020

5


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

Wat te doen bij een overlijden?

Uitvaartzorg Boerhaavelaan

bel 050-525 5980

Schrijf je in bij Uitvaartzorg

Boerhaavelaan voor een

tegemoetkoming van €200

bij een uitvaart verzorgd door ons

Groningen Zuid

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

6


Nieuws van het Wijkcomité

Verkeersproblemen Helpman

Onze wijk kent een aantal onveilige verkeerssituaties. Zo zijn er veel klachten over de

kruising bij de Helperzoomtunnel en de onveilige situaties van De Savornin Lohmanlaan

en Goeman Borgesiuslaan.Het wijkcomité heeft hierover inmiddels een gesprek gehad

met de gemeente. Over en weer zijn suggesties gedaan ter verbetering. In oktober volgt

een tweede gesprek. 1 Vragen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het

mailadres Verkeer@groningen.nl.

Kruising Helperzoomtunnel

Er komen veel klachten binnen bij de gemeente en Aanpak Ring Zuid. De gemeente heeft

uitvoerige informatie gestuurd naar een bewoner die klachten had ingediend. 1

Ook het wijkcomité Helpman houdt een en ander goed in de gaten en heeft hierover

contact met beide instanties.

Groenesteinlaan

Een aantal bewoners van de Groenesteinlaan is bezig met het verzamelen van handtekeningen

om te protesteren tegen de gevaarlijke situatie in deze laan.

Zij hebben ook het Wijkcomité Helpman van de problemen in de Groenesteinlaan op de

hoogte gesteld. 1

De Savornin Lohmanlaan

Enkele bewoners hebben eind april een brief naar de gemeente gestuurd over de verkeerssituatie

in de Savornin Lohmanlaan. 1

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op dit moment de ‘flessenhals’ bij de stoplichten. Door de

geparkeerde auto’s kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren en is het voor fietsers een zeer

gevaarlijk punt geworden.

Het bestuur van het wijkcomité beraadt zich op de mogelijkheden.

1 Op de website van het wijkcomité kunt u het bijbehorende artikel lezen.

(https://www.wijkhelpman.nl/index.php/wijkinfo/verkeer-en-vervoer/verkeer-en-vervoer)

Helperbel nr. 3, september 2020 77


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Systemisch werken familie, gezondheid,

werk, trauma individueel & groepen.

www.ykeradema.nl / www.balansopstellingen.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

8


Werken in de wijk

Nieuwe wijkagent

Ik ben Timon Waardenburg en ben sinds 2013 werkzaam voor basisteam Groningen-Zuid.

Sinds kort ben ik samen met collega Johan Bloem wijkagent van Helpman. Ons werkgebied

is Helpman, Coendersborg, Klein Martijn, Villabuurt en de Sterrebosbuurt.

Ik wil graag voor iedereen aanspreekbaar zijn en sta er voor open om met u/ jou in gesprek

te gaan. Samen met u wil ik mij inzetten voor de veiligheid in uw wijk. Als bewoner speelt u

daarin een belangrijke rol, omdat we ook afhankelijk zijn van de ogen en oren van de

wijkbewoners. Als wijkagent werk ik actief samen met diverse netwerkpartners om te

investeren op sociale problematiek, jeugdoverlast, drugsoverlast, criminaliteit en dergelijke.

Graag hoor ik als u vragen, tips of opmerkingen heeft over de veiligheid in uw wijk.

U kunt mij bereiken via het algemene telefoonnummer van de politie 0900- 8844 en via

www.politie.nl. Wellicht tot ziens!

Helperbel nr. 3, september 2020 9


Tekst: Hero Helpman

Helpman bekent kleur

Op 28 augustus hingen er in de straten van Helpman weer aardig wat vlaggen. Maar

lang niet zo veel als op Konings- of Bevrijdingsdag. Ik zag, zoals te verwachten, drie

verschillende banieren: die van Nederland, van de provincie Groningen en van de stad

en gemeente Groningen. Roodwitblauw overheerste, groenwit volgde op afstand en

roodwitblauwgroen was een zeldzaamheid.

Al jaren speel ik met de gedachte om een vlaggenmasthouder naast de voordeur te

schroeven. Die, én een vlaggenmast, heb ik zelfs al jaren in huis. Al zó lang dat de coating

van de mast gevallen is. De kwestie waar ik al jaren mee worstel is: moet ik wel een vlag

ophangen? En: welke vlag moet ik wanneer ophangen? Bovendien, ik hou van vlaggen,

maar niet van straten vol met dezelfde vlaggen. Dat geeft me al gauw een benauwd gevoel.

Net zoals een straat vol Volvo’s of een kantoor vol lichtblauwe overhemden.

Maar op een dag zoals 28 augustus voel ik ergens een gemis en een milde vorm van

schuldgevoel. Want waarom hijs ik - geboren en getogen binnen de diepenring en al jaren

als onbezoldigd ambassadeur te pas en te onpas de talloze kwaliteiten van stad, haar

geschiedenis, heden en toekomst in binnen- en buitenland onder de aandacht brengend -

op die dag geen vlag in de mast? Onze nationale driekleur zou, denk ik, ongepast zijn, want

Groningen werd niet ontzet door onze landgenoten van buiten Groningen.

Dan maar het groenwit textiel in de top? Ook niet, want Groningen heeft zichzelf ook niet

ontzet. Dat werd me weer eens duidelijk in de Martini Kerk. Tijdens de bescheiden viering

10


Column

van Gronings Ontzet dit jaar was er daar een fantastische maquette te bewonderen. In het

heel klein was op een grote tafel met veel liefde en inspanning het gebied nagebouwd

waarin in de zomer van 1672 de slag zich afspeelde: het gebied tussen - grofweg gesteld -

de zuidelijke stadswallen van de stad en Engelse Kamp en Helpman. Een dikke duizend met

de hand beschilderde miniatuurpoppetjes bevolkten het terrein. Ook Christoph Bernhard

Freiherr von Galen, bisschop van Munster oftewel Bommen Berend ontbrak niet. In een

piepklein koetsje kon ik hem zien zitten. Zag ik sombere trekken in zijn gezicht?

Bommen Berend had redenen om te somberen. Want een echte slag wou het destijds maar

niet worden. Man tot man gevechten vonden er nauwelijks plaats tussen de aanvallende

en verdedigende partijen. Circa 24.000 huurlingen tegen ongeveer de 4.000 van de in

totaal 20.000 stadjers. Maar het werd wel een slagveld in de ziekenboeg. Want het weer

was vreselijk voor de belegerende partij, vertelde de aanwezige initiator en medebouwer

van de maquette: ‘Het regende continu en de vele loopgraven die Bommen Berend had

laten graven, stonden meestal vol water en het terrein rondom werd met de dag zompiger

en de soldaten van de bisschop zieker.’

Tot veel meer dan wat kanonskogels afschieten op de stadse wallen en panden waren de

huurlingen van de fanatieke katholiek dan ook niet in staat. Berend keek naar de hemel en

zag in dat er op zijn ambitieuze plan geen zegen rustte en vertrok weer met het merendeel

van zijn troepen. De regen had dit afgedwongen! Water! Moet ik dan voor 28 augustus

bijvoorbeeld een blauwe vlag kopen? Hoewel? De ‘zegevierende’ partij was zo blij met haar

‘ontzetting’ dat ze de zieke soldaten die Bernard van Galen onder andere in de kerk van

Haren achterliet, vermoorde, zo vertelde mij de initiator van de maquette in de kerk. Moet

het dan een rood-witte vlag worden?

Hero Helpman

Helperbel nr. 3, september 2020 11


Andere tijden Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

12


Service

Helperbel nr. 3, september 2020 13


Tekst: Menno Visser

Start bouw zonneweide Glimmen

De zonneweide Glimmen kan gaan starten met de bouw. De omgevingsvergunning is op

7 mei 2020 definitief verleend. Recentelijk hebben we een positieve reactie gehad op onze

aanvraag voor SDE subsidie. Daarmee kunnen we ongeveer 1.800 panelen financieren.

Mede op basis hiervan kunnen we een aanvraag voor een lening indienen bij het Fonds

Nieuwe Doen. Verder ontwikkelen we samen met het ecologisch adviesbureau Bureau

Waardenburg uit Haren plannen om de ecologische meerwaarde van de zonneweide

te vergroten. Denk daarbij aan het versterken van de biodiversiteit en het herstel van

houtwallen.

Voorbereidingen

De vaart zit er dus in: we hebben ondertussen ook drie offertes binnen gekregen voor het

bouwen van de zonneweide. Het ziet er naar uit dat daar een offerte tussen zit die past

binnen de begroting en die goed aansluit bij ons programma van eisen.

De voorbereidingen van de zonneweide

Glimmen zijn gestart. Het betreft een

zogenaamde duw- en trekproef waarbij de

stevigheid van de ondergrond wordt

beoordeeld. Op basis daarvan kan de

constructie voor het dragen van de

zonnepanelen worden bepaald. Het

onderzoek wordt uitgevoerd door Mannen

van Staal uit Leeuwarden. Zie bijgaande foto.

Nog panelen beschikbaar

Er zijn momenteel meer dan 3.000 panelen

gereserveerd door inwoners en bedrijven uit

de omgeving. Nog ongeveer 1.000 panelen

zijn beschikbaar voor andere belangstellenden. Ook bedrijven, stichtingen en verenigingen

(waaronder VVE’s) kunnen meedoen met maximaal 40 panelen als er sprake is van een

kleinverbruikaansluiting (capaciteit van maximaal 3 x 80 ampère). Een paneel kost € 250 en

kan je in ongeveer 8 jaar terugverdienen. We zoeken dus nog deelnemers. Dus mocht je in

je omgeving mensen kennen (buren, vrienden, familie, collega’s) die mogelijk interesse

hebben in eigen, lokaal opgewekte, duurzame stroom, verwijs ze dan naar onze de website:

www.zonneweideglimmen.nl. Maar ook kleine bedrijven, stichtingen en verenigingen

kunnen meedoen met een maximum van 40 panelen (als ze een kleinverbruik aansluiting

hebben).

14


Duurzaamheid

Planning

De planning ziet er globaal als volgt uit:

juli 2020 : overeenkomsten deelnemers aan de coöperatie opstellen

augustus 2020: betaling deelnemers

september 2020: definitieve opdracht en start bouw

januari 2021: eerste levering elektriciteit

Bij deze planning veronderstellen we onder andere dat we in augustus voldoende

betalende deelnemers van de Coöperatie Zonneweide Glimmen hebben. Bovendien zijn we

natuurlijk afhankelijk van de levertijd van diverse componenten.

Tot slot

De minister heeft aangekondigd dat de postcoderoosregeling per 1-1-2021 gaat wijzigen.

Daarom proberen we de zonneweide vóór deze datum (zo veel mogelijk) te realiseren, zodat

we gebruik kunnen maken van de bestaande postcoderoosregeling. De bestaande

postcoderoosregeling is door de omvang van het project het meest aantrekkelijk.

Het verzorgingsgebied omvat in eerste instantie Glimmen (9756), maar ook Haren (9751,

9752, 9753 ), Onnen (9755), Noordlaren (9479), Eelde (9761), Paterswolde (9765), Eelderwolde

(9766), Groningen-Zuid (9721, 9722, 9723, 9728), Westerbroek (9608), Kropswolde (9606),

Waterhuizen (9609), Peize (9321), De Groeve (9473), Midlaren (9475), Noordlaren (9479), Vries

(9481), Tynaarlo (9482), De Punt (9493), Yde (9494), Winde (9495), Bunne (9496) en

Donderen (9497).

Helperbel nr. 3, september 2020 15


levensgemak

aandacht voor jezelf

coaching en Reiki

fysiek en mentaal weer in balans

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

16


Tekst: Laurens Jeronimus

Duurzaamheid

De wijkenergiecoach

Sinds kort kent Helpman een eigen wijkenergiecoach.

Hij stelt zich hieronder zelf voor.

Als nieuwe energiecoach voor deze wijk stel ik mij

graag even voor: mijn naam is Laurens Jeronimus en

woon sinds april van dit jaar in Helpman met mijn

vrouw en twee dochters. Ik ben naast energiecoach ook

natuurkundedocent op een gymnasium in de stad.

Verduurzaming in brede zin heeft, vanwege mijn

natuurkundige achtergrond en maatschappelijke

relevantie, al lange tijd mijn interesse en ik kijk ernaar

uit om mij hiervoor als energiecoach ook in de praktijk

in te zetten. Op verzoek kom ik graag eens bij u langs

om mee te denken over de mogelijkheden tot verduurzaming in en om uw huis.

U kunt zich via de website www.grunnegerpower.nl aanmelden voor een gratis huisbezoek

van de energiecoach van uw wijk. Ik zal dan contact met u opnemen om een afspraak te

maken. Wie weet tot binnenkort.

Tips voor mantelzorgers

Als mantelzorger heb je regelmatig vragen, zoals: Welke ondersteuning is er eigenlijk allemaal?

En waar kan ik terecht voor informatie en advies? Om de zorg goed vol te houden is

het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en de zorg voor jouw naaste waar mogelijk te

delen. Hoe doe je dat? De Wegwijzer mantelzorg van MantelzorgNL helpt je op weg in het

landschap van de mantelzorg en beantwoordt de meest gestelde vragen over het zorgen voor

een naaste. Gratis te downloaden op de website van MantelzorgNL (www.mantelzorg.nl).

Op de website van het Steunpunt vind je nog meer handige links en tips

(https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/websites-voor-mantelzorgers/).

Helperbel nr. 3, september 2020 17


Tekst: Liesbeth Fransen

Foto’s: Tjeerd Flokstra

Wethouder Van der Schaaf onthult

herdenkingsplaatje Bert Katerberg

Vrijdag 28 augustus onthulde wethouder Roeland van der Schaaf samen met een

kleinzoon van Bert Katerberg een herdenkingsplaatje op een bankje bij de muziekkoepel

in het Sterrebos.

Bert was de drijvende kracht achter de zomerconcerten in het Sterrebos onder de titel

Sterrebos Live. Hij was ook betrokken bij Podium Zuid in het gebouw van BSV De Helpen.

Het winteralternatief voor de zomerconcerten in het Sterrebos. En hij was mede-organisator

van het jaarlijkse poëziefestival Dichters in het Donker, ook in de muziekkoepel in het

Sterrebos. Hij deed dit alles met grote inzet en veel passie. Bert overleed in december vorig

jaar.

18


Tekst: Henk Hindriks

Activiteiten in de wijk

Sterrebos Live

Helaas konden dit jaar door de Corona maatregelen de concerten van Sterrebos Live geen

doorgang vinden. In het Sterrebos is het reguleren van bezoekers en de 1,5 meter maatregelen

aanhouden vrijwel onmogelijk.

Podium Zuid

Maar komende winterperiode willen we gaan proberen of we (in elk geval in oktober en

november) weer een Podium Zuid concert kunnen organiseren in Buurt en Speeltuinvereniging

“De Helpen” Groenesteinlaan 16.

We gaan eind augustus testen hoeveel bezoekers we onder de huidige Corona-regels

kunnen toelaten.

Houdt de stand van zaken onder het kopje ‘Activiteiten’ op onze website: wijkhelpman.nl in

de gaten voor de laatste informatie.

Helperbel nr. 3, september 2020 19


Tekst: Duurzaam Helpman

100 Bomen voor Helpman

Op zaterdag 14 november vanaf 10.00 uur deelt de commissie Groen van Duurzaam

Helpman op het Helperplein honderd gratis bomen uit aan inwoners van de wijk. Het is de

bedoeling om ’s ochtends de bomen uit te delen en daarna met vrijwilligers aan de slag te

gaan bij mensen die wel een boom willen maar die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het

planten.

Hittestress voorkomen

Duurzaam Helpman, onderdeel van het wijkcomité, wil met concrete acties bewoners

enthousiast maken om samen de wijk verder te verduurzamen en klimaatbestendig te

maken. Zo ontstond het idee ‘100 Bomen voor Helpman’. Karin Hoogterp, mede-initiatiefnemer:

“Mensen brengen meer tijd in hun tuin of thuiskantoor door en een groene

omgeving heeft een positieve invloed op de geest en draagt bij aan het voorkomen van

hittestress in de stad. Er zijn al veel zogenaamde hotspots in onze wijk waar we de

komende jaren met hittestress te maken krijgen als we blijven verstenen. Door mensen

hiervan bewust te maken en gratis bomen uit te delen hopen we bewustwording en

enthousiasme voor meer groen in de wijk te creëren”.

Refurbished bomen

René Notenbomer van de commissie Groen: “Het Terra College in Groningen heeft spontaan

aangeboden de eerste 10 refurbished bomen te willen doneren. Dit zijn water- en

schietwilgen die op het huidige Suikerunieterrein staan en die anders gekapt worden.

De gemeente Groningen doneert de overige 90 bomen, omdat ons initiatief aansluit bij

het beleid om onze stad klimaatadaptief te maken”.

Voor elk wat wils

Er worden verschillende boomsoorten aangeboden die passen bij de grondsoort, een grote

of een kleine tuin en de plek in de tuin en bijvoorbeeld zon of schaduw. De bomen zijn

allemaal relatief klein, zodat vervoer naar huis geen probleem hoeft te zijn.

2020: het jaar van actie tegen klimaatverandering

Dit initiatief is een activiteit in de aanloop naar de landelijke klimaatadaptatieweek in

januari 2021. Duurzaam Helpman draagt daar graag aan bij en wil een inspireren tot

andere groene initiatieven in de stad.

Wil je ook een gratis boom? Of wil je wel meehelpen met planten? Reserveren is handig

want op=op. Stuur een mailtje naar info@wijkhelpman.nl en kom langs op 14 november

vanaf 10.00 uur op het Helperplein.

20


Duurzaamheid

Helperbel nr. 3, september 2020 21


Nieuwbouw en renovatie

van badkamer en toilet

ARTISTIEK BUREAU

antiquariaat & uitgeverij

literatuur in bijzondere edities,

unieke exemplaren en

archivalia

inkoop en verkoop

www.artistiekbureau.com

hereweg 134 groningen

tel. 06 41 90 93 24

Schaepmanlaan 51

9722 NR Groningen

T. 06 456 142 71

info@stevemansveld.nl

www.stevemansveld.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

22


Tekst: Duurzaam Helpman

Duurzaamheid

Lezing

Eenvoudig je (voor)tuin vergroenen.

Hoe doe je dat?

Het najaar is bij uitstek geschikt om aan de slag te gaan met het planten van

voorjaarsbollen, bomen of vaste planten. Veel mensen betegelen voor het gemak hun

(voor)tuin. MAAR…teveel bestrating in de stad zorgt ervoor dat bij hevige regenval het

water niet goed weg kan lopen en dat het op warme dagen erg heet is in de tuin.

De Tuinjuffer

Om te laten zien dat een tuin mooi groen én onderhoudsarm kan zijn en dat het helemaal

niet zo moeilijk, duur of ingewikkeld hoeft te zijn organiseert Duurzaam Helpman in de In

de eerste helft van oktober een lezing van De Tuinjuffer; Anne van Doorn. Anne’s bedrijf De

Tuinjuffer is gevestigd in Helpman en als ecologisch hovenier komt zij met haar bakfiets bij

de mensen thuis voor tuinadvies, tuinaanleg en onderhoud. Als er groter materieel nodig is

schakelt zij daarvoor haar netwerk in.

Anne voorziet je deze avond van handige tips, gaat in op welke planten geschikt zijn voor

een onderhoudsvriendelijke tuin en inspireert je met voorbeelden. Ook vertelt ze hoe je

water in je tuin makkelijk kunt vasthouden of juist afvoeren. Daarnaast is er ruim gelegenheid

voor persoonlijke vragen.

Deelnemen?

Aan deze lezing zijn geen kosten verbonden. Gezien de beperkte ruimte -omdat we

rekening willen houden met gepaste afstand - kunnen er maximaal 30 personen aan de

lezing deelnemen Geef je daarom tijdig op via het aanmeldformulier op onze website.

De definitieve datum is bij uitgave van deze Helperbel inmiddels bekend en te vinden op

onze website en op social media.

Wanneer: Eerste helft oktober 2020

Toegang: gratis

Locatie: BSV Helpman (Groenesteinlaan 16)

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Opgave: www.wijkhelpman.nl onder wijkinfo/duurzaamheid/groen en milieu

Helperbel nr. 3, september 2020 23


Openingstijden:

maandag, dinsdag en vrijdag:

woensdag en donderdag:

08.00 - 18.00 uur

08.00 - 22.00 uur

Fysiotherapie

Manuele Therapie

Kinderfysiotherapie

Ook voor trainingsbegeleiding bij blessures.

Geen wachtlijst.

Geen wachtlijst

Haydnlaan 42 9722 CJ Groningen

Tel. 050-5258489

www.praktijkhelpman.nl

Rian Arends

Annemieke Dirks

Rienk Koeneman

Bernadette Kuhlmann

Even voor Jezelf

Coaching en stresscounselling

Loopbaanbegeleiding

Coaching bij autisme

Chinflex® voetmassage

Acupressuur

Barbara Westerhof 06 3734 2297 www.evenvoorjezelf.nl

24


Tekst: Anita Akkerman

Activiteiten in de wijk

De Ark (Haydnlaan 46) en de Immanuelkerk

(Overwinningsplein 1) zijn vanaf

januari 2019 gefuseerd tot een nieuwe

wijkgemeente Groningen-Zuid.

De Ark en de Immanuelkerk hebben de

komende tijd weer veel te bieden, ook voor

niet gemeenteleden en voor jong en oud.

Voor meer informatie over onze activiteiten

en diensten:

www.immanuelkerk-groningen.nl en www.

arkhelpman.nl

Activiteiten

Kliederkerk

Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun

ouders/verzorgers

Waar: in de Immanuelkerk,

Overwinningsplein 1

Wanneer: 26 september 2020 (vier keer per

jaar)

Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes

en soep & broodjes

Bijdrage: 1 euro per persoon

Voor meer informatie en opgave: Aline

Kruizenga, emailadres: aline.kruiz@gmail.com

Investeren in je relatie met ‘Tijd voor elkaar’

Wie: voor iedereen met een relatie

Waar: in de Immanuelkerk,

Overwinningsplein 1

Wanneer: drie avonden die om de week

worden gegeven.

een avond doordeweeks, in

overleg met degenen die zich

aanmelden zoeken we

een geschikte avond en

startdatum. Van 20.00 tot

ongeveer 22.00 uur.

Wat:

als stel in gesprek aan de hand

van gespreksmateriaal

Voor meer informatie en opgave: anitavanderh@gmail.com.

ABC-cursus ‘christelijk geloof (op)nieuw

bekeken’

Wie: voor wie meer wil meer weten

over het christelijk geloof of zijn

kennis weer eens

wil opfrissen.

Waar: in de Immanuelkerk,

Overwinningsplein 1

Wanneer: vijf avonden. bij voldoende

aanmeldingen (vier) start de

cursus. Van 18.00 tot

20.15 u. We beginnen met soep en

brood en starten aansluitend

met het verdiepende gedeelte

Wat: Kennismakingscursus over het

christelijk geloof kunnen alle

vragen gesteld

worden. Deze cursus wordt geleid

door een van de predikanten.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Voor meer informatie en opgave: ds. Anita

Akkerman, acakkerman1@gmail.com,

pastor Anita van der Heide, anitavanderh@

gmail.com

Helperbel nr. 3, september 2020 25


Activiteiten in de wijk

Op steenworpafstand van Helpman ligt het

mooie buurtschap Essen. Een rijke geschiedenis

van een voormalig Cisterciënzer

vrouwenklooster Yesse te Essen behoort tot

haar verleden. In het bezoekerscentrum

(kloosteryesse.nl) van het voormalige

klooster is veel informatie te vinden.

Kloosterwandeling zaterdag 17 oktober

2020

Wie: voor iedereen

Waar: Start (verzamelen) Goeman

Borgesiuslaan 209

Wanneer: zaterdag 17 oktober 2020 van

14.00 tot 16.00 uur.

Wat: Een wandeling in en rond

Helpman richting het

bezoekerscentrum. Halverwege

de wandeling bezoeken we het

bezoekerscentrum en drinken

koffie en thee.

Voor meer informatie en opgave: Anita

Akkerman (predikant Protestantse

wijkgemeente Groningen-Zuid):

acakkerman1@gmail.com en Michiel Coesel

(ecologisch hoveniersbedrijf Groningen

Zuid): michielcoesel.ecohovenier@gmail.com

Kom op je verhaal dag voor vrouwen

Wie:

voor vrouwen

Waar: de Ark (Haydenlaan 46,

Groningen)

Wanneer: zaterdag 21 november 2020

van 13.00 tot 17.00 uur.

Wat:

korte meditaties, een

wandeling,

kloosterinspiratie en

onderlinge

uitwisseling en ontmoeting.

Groepsgrootte: maximaal 12

Begeleiding: Anita Akkerman (predikant

Protestantse wijkgemeente

Groningen-Zuid) en

Annemiek Bos (klooster

Yesse)

Kosten: 10 euro

Informatie en opgave: Anita Akkerman,

email: acakkerman1@gmail.com, tel.: 06

17067504

Preek van de Leek

Wie: voor iedereen

Waar: Immanuelkerk,

Overwinningsplein 1, Groningen

Wanneer: zondag 25 oktober 2020 om 16.00

uur.

Wat: De “Leek” heeft zijn sporen

verdiend in bijvoorbeeld de

wetenschap,

theater, journalistiek, politiek en

gaat een eigen weg als het gaat

om zingeving en geloof.

Op zondagmiddag 25 oktober beklimt

Maarten Meester de preekstoel. Maarten

Meester (1966) is filosoof, literatuurwetenschapper

en publicist. Samen met zijn broer

Frank Meester schreef hij onder meer

Meesters in de filosofie (2005), Meesters in

religie (2006) en de roman Descartes’

dochter (2007), en heeft hij een wekelijkse

column in de Volkskrant.

In 2019 verscheen van de hand van Maarten

het boek ‘boek ‘De Meester-methode: de

makkelijkste manier om te stoppen met

milieu vervuilen’.

Voor meer info, ook over mogelijk aanmelden:

www.immanuelkerk-groningen.nl

26


Foto: Bart Damstra

Wijk in beeld

Helperdiep-Oost.

Gefotografeerd vanaf de natte brug.

Helperbel nr. 3, september 2020 27


ONDERHOUDSWINKEL

Nu ook voor bewoners

van Helpman!

Verhuur van steigers en gereedschap,

voor de particulier en kleine ondernemer.

• Met service van halen en brengen.

• Ruim assortiment (zie website).

• Advies over gebruik gereedschap.

• Achter de Helperzoomtunnel (open in april).

Duinkerkenstraat 3a

9723 BN Groningen

Tel (050) 3184759

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag

08.00-17.00 uur.

www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl

onderhoudswinkeloosterpoort@gmail.com

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

28


Service

Uw (levens)verhaal op papier

Uw verhaal delen met anderen kan van veel waarde zijn voor uzelf en voor anderen, of u

nu al een heel leven achter u hebt of nog midden in het leven staat. Een vrijwilliger van

Humanitas kan u helpen (een deel van) uw levensverhaal vast te leggen.

Delen met anderen

Sommige mensen hebben een moeilijke tijd doorgemaakt en willen dit delen met anderen.

Denk aan het overwinnen van een ziekte, het worstelen met psychische problemen of

vluchten naar Nederland vanwege oorlog. Veel ouderen willen graag hun herinneringen en

ervaringen aan hun kinderen en kleinkinderen doorgeven. Herinneringen ophalen heeft een

luchtige kant van ‘die goeie oude tijd’, maar ook een bedachtzame kant van ‘hoe was het

ook alweer?’. Er zijn gebeurtenissen, mijlpalen, episoden en kruispunten in het leven.

Omdat niet iedereen in staat is hier een goed lopend verhaal van te maken, helpen

vrijwilligers van project Levensverhaal van Humanitas bij het schrijven en vormgeven ervan.

Dit is zowel voor de deelnemer als voor de vrijwilliger een bijzonder en intiem proces.

Vorm

De vrijwilliger komt bij u thuis om herinneringen op te halen en samen te zoeken naar een

vorm om deze vast te leggen. Eventueel kunt u samen op zoek naar een gedicht, een lied en

foto’s om het verhaal te illustreren. Het bewaren van waardevolle herinneringen kan in

boekvorm, maar ook in de vorm van een website, een tijdschrift, een collage… De levensverhaal-vrijwilligers

sluiten graag aan bij uw wens.

Interesse?

Heeft in interesse in het optekenen van uw verhaal en kunt u daarbij een helpende hand

gebruiken? Neem dan contact op met Humanitas via 050-3126000 / mip@humanitasgroningen.nl

Helperbel nr. 3, september 2020 29


Tekst: Jan Rasterhoff

Hoefijzerfabriek Werkman van hoefsmid naar

wereldspeler

In december 1908 dienden de hoefsmeden

K. Switters en H. Werkman een

bouwaanvraag in bij de gemeente Haren

om op een stuk braakliggend terrein

tussen de Helper Westersingel en de

Helper Molenstraat ‘een fabrieksgebouw

op te richten voor het vervaardigen van

hoefijzers’. De gemeente Haren keurde de

aanvraag goed en nog geen twee maanden later werd de eerste baksteen gelegd. Architect

Y. van der Veen ontwierp toen een soort boerderij, opgetrokken uit baksteen en met een

hoog zadeldak met de ingang van de fabriek aan de Helper Westsingel.

Sjiek woonhuis en nieuwe fabriek

Het ging de firma Werkman voor de wind en de fabriek werd regelmatig uitgebreid. In 1915

liet ze door het architectenbureau Drewes een sjiek woonhuis ontwerpen en tien jaar later

maakte hetzelfde architectenbureau een ontwerp voor een geheel nieuwe fabriek. Het

betrof een bijzonder mooi ontwerp met stijlelementen van de Amsterdamse School en de

Art Deco. Toen de nieuwe fabriek klaar was werd de ingang verplaatst naar de Helper

Molenstraat.

Bestelbusje

In 1930 besloot de heer Werkman om ook eens buiten de landsgrenzen te kijken of hij daar

zijn hoefwijzers kon sluiten. Hij laadde zijn ‘bestelbusje’ vol met hoefwijzer en ging de grens

over naar Duitsland. Met succes verkocht hij daar al zijn hoefijzers en tot op heden is

Duitsland nog steeds hun grootste export land.

Door de technologische ontwikkelingen van de hoefijzerproductie heeft de oude fabriek

helaas plaats moeten maken voor efficiëntere bedrijfsgebouwen. Het woonhuis werd in

1957 omgebouwd tot kantoor.

Een echt familiebedrijf

De hoefijzerfabriek is nog steeds een familiebedrijf waar nu de vierde generatie Werkman

het stokje overneemt. Werkman Hoofcare, zoals het bedrijf nu heet, is een van de grootste

hoefijzerfabrieken ter wereld. Heel bijzonder is dat de drie grootste hoefijzerfabrieken ter

wereld in Nederland staan. Er staat er nog een in Friesland en een in Zeeland. In deze

provincies is veel landbouw en daar waren veel werkpaarden voor nodig om het land te

bewerken, het is daarom niet verwonderlijk dat in deze provincies de hoefijzerfabrieken

staan. Tegenwoordig wordt het overgrote deel van de hoefijzers gebruikt in de paardensport

en recreatieve ruiterrij.

30


Andere tijden

Verschillende vormen en maten

Als je denkt aan hoefijzers dan realiseer je je

niet dat Werkman er zo’n 800 verschillende

vormen en maten maakt en dat er een

linker en een rechter hoefwijzer is voor

zowel de voorste als de achterste hoef. Elk

type paard heeft weer een andere grootte,

een hoefwijzer voor een werkpaard is niet

geschikt voor een politiepaard en zeker niet

voor een kleine pony. Elke type paardensport,

zoals drafpaarden, springpaarden of

dressuurpaarden, heeft ook nog eens zijn

eigen soort hoefwijzer.

Productie

Een hoefijzer wordt gemaakt uit 6 meter lange stalen staven deze worden geknipt in een

lengte die voor het op dat moment te maken hoefijzer nodig is, Het stuk ijzer wordt verhit

tot 1.100 graden, gebogen en met een enorme hamer, een soort kleine heimachine, wordt

met behulp van een mal het hoefijzer voorzien van een gleuf met gaten waar de nagels

ingaan voor het beslaan van het paard en het logo. Nadat ze zijn afgekoeld worden ze

gecontroleerd op fouten. Zo worden er dagelijks 20.000 hoefijzer gefabriceerd waarvan

90% bestemd is voor de export.

Technologisch hoogstandje

Om te kijken of een paard een goede gang heeft ging dit altijd met het oog of met slow

motion camera’s. Werkman heeft nu een systeem ontwikkeld dat de gang van het paard

veel beter laat zien. Sensoren worden op de hoeven van het paard bevestigd, deze sturen

informatie door naar een iPad of pc en via een app krijgt de hoefsmid op zijn scherm te zien

hoe het paard loopt of draaft, en of het dier afwijkingen in zijn gang heeft. Deze informatie

gebruikt hij om het paard op de juiste manier te beslaan. Voor sportpaarden, die vaak vele

tonnen of zelfs miljoenen kosten, is dit van groot belang om tot de maximale prestatie te

komen en om blessures te voorkomen.

Naar de Eemshaven

Helaas gaat Werkman Hoofcare, zoals het bedrijf nu heet, Helpman verlaten, de fabriek en

grond zijn verkocht aan een projectontwikkelaar die er appartementen en sociale woningen

gaat bouwen. De reden dat ze gaan verhuizen is dat het af en aan rijden van ladende

en lossende vrachtwagen in de Helper Westsingel veel overlast veroorzaakt. Verder kan de

fabriek de werktijden niet verruimen in verband met geluidsoverlast. Het bedrijf zal zich

gaan vestigen in de Eemshaven.

Helperbel nr. 3, september 2020 31


jf

Mennes Reparatiebedrijf

jf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

T 050 318 66 36

www.carlavanderburg.nl

www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend

32


Tekst: Vivi Bolhuis

Werken in de wijk

Ik ben er voor jou. De vrouw die haar zwangerschap heel bewust wil

beleven en haar bevalling vanuit vertrouwen voorbereidt. Ik wil jou

inspireren om trouw te blijven aan je eigen innerlijke kracht en

tegelijk zacht te worden. Je bewust laten worden dat jij de keuze

hebt waar en hoe je wilt bevallen. Ik kijk naar jou als persoon en

pas mijn coaching aan op de stukken die jij nodig hebt. Ik voel

intuïtief aan wat de essentie is van wat je eigenlijk zegt. Volgens

mij werkt dat het allerbeste om te komen tot een proces dat jou

zo goed mogelijk voorbereidt op de geboorte en het moederschap.

OMDAT JIJ JE GEZIEN EN GEHOORD WILT VOELEN

Het proces waarin een zwangere vrouw zit

fascineert me enorm. Als zij zich daarvan

bewust wordt, kan het zo helpend zijn voor

hoe zij de geboorte beleeft. Daarom heeft het

mij niet losgelaten, ook niet na de geboorte

van mijn zoon. Dat jij invloed kunt hebben op

jouw eigen ervaring kan een gevoel van

vertrouwen geven.

Lieve groet, Vivi

Lees meer op verwachtingsvol.nl of volg mij op instagram.com/verwachtingsvol

Vivi Bolhuis ♡ De Savornin Lohmanlaan 4 ♡ 06-10305311

Helperbel nr. 3, september 2020 33


34


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 050-3764200

Dierenambulance 050-5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg (Lentis) 0800-4020102

Gemeentelijk Informatiecentrum (algemeen) 14050

Hulpmiddelen Centrum 0800-2887766

Klachtenlijn stankoverlast (gemeente) 14050

Martini Ziekenhuis 050-5245245

Mamamini 050-3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast (gemeente) 14050

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 050-5275407

Ombudsman gemeente 050-3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900-0101

Sensoor telefonische hulpdienst 0900-0767

Speeltuin Helpman-Oost 050-5290189

Stadsbeheer 14050

WIJ De Wijert 050-3679120

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

UMCG 050-3616161

Veilig thuis Groningen (bij huiselijk geweld) 0800-2000

Verslavingszorg Noord-Nederland 088-2343434

Weekenddiensten tandartsen 050-5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse openbare vergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer van

de Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Sjoukje Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Liesbeth Fransen

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Eppie Edzes

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81INGB0002666256

Onderhoud in de wijk

Vragen, opmerkingen of verzoeken rondom onderhoud in de wijk:

- gemeente, telefoon 14050, vragen naar Loket beheer en verkeer

- internet: http://fleximap.groningen.nlgrnmaps/meldingen

- app voor smartphone: MeldStad

- Kijk op de site van de gemeente Stadsnieuws Zuid of meld u aan voor de digitale versie.

Helperbel nr. 3, september 2020

35


Kijk voor het laatste nieuws op de website

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel

kunt u tot 20 november 2020 sturen naar:

redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines