Wijkkrant Stadsdennen 3 - web

stichtingmeo1

Wijkkrant

Wijkkrant 3 - Oktober 2020. Jaargang 11

>4 >9 >13

Toekomst Hanging Baskets

Hoe moet het nu verder met die

prachtige bloembakken.

Lees het snel op pagina 4.

Korte berichten

In “wat” korte berichten nemen

we je graag mee langs belangrijk

nieuws. Helaas is het dit jaar

bijvoorbeeld niet mogelijk om te

schaatsen.

Wijkagent aan het woord..

Ken je de wijkagent? Niet? Iedere

wijkkrant heeft Arjan Hofmeijer

“iets” te vertellen.

Website: www.wijkplatformstadsdennen.nl | Algemeen: info@wijkplatformstadsdennen.nl | Verkeer: verkeer@wijkplatformstadsdennen.nl

Redactie: redactie@wijkplatformstadsdennen.nl | wijkplatformstadsdennen | @wijkstadsdennen


Wijkkrant / Stadsdennen

advertentie

Kom je

kennismaken?

Buitenschoolse

opvang Flevoweg

Hier kan jij adverteren

Ontdekken, plezier maken en genieten

Bij ons mogen kinderen onbezorgd spelen en zelf bepalen wat ze doen. Onze ruimte

binnen CBS Het Kompas is speciaal, want wij hebben een spelletjes hoek, een chillhoek

en een schoolhoek. Buiten is ook van alles te beleven. Een potje voetbal in de pannakooi

of op pad naar één van de vele speeltuinen in de buurt. We bieden kinderen elke dag

weer een uitdagend activiteitenaanbod.

Meer informatie: info@wijkplatformstadsdennen.nl of

www.wijkplatformstadsdennen.nl

t

(038) 421 45 21

www.doomijn.nl

e

a

klantadvies@doomijn.nl

Flevoweg 73

o

ma. t/m vr.

2


Wijkkrant / Stadsdennen

>7

Inhoud

>13

>9

De toekomst van de hanging baskets 4

Wijkkrant

Wijkkrant 3 - Oktober 2020. Jaargang 11

Nieuws van de gemeente 5

Buurtbemiddeling 6

Gouden weken op de Schakel 7

Korte berichten 9

Nieuwe speeltuin in Stadsdennen 11

Rondje Hond 12

De Wijkagent 13

>4 >9 >13

Toekomst Hanging Baskets Korte berichten

Wijkagent aan het

Hoe moet het nu verder met die In “wat” korte berichten woord..

prachtige bloembakken.

nemen we je graag mee langs Ken je de wijkagent? Niet?

Lees het snel op pagina 4.

belangrijk nieuws. Helaas is Iedere wijkkrant heeft Arjan

het dit jaar bijvoorbeeld niet Hofmeijer “iets” te vertellen.

mogelijk om te schaatsen.

Website: www.wijkplatformstadsdennen.nl | Algemeen: info@wijkplatformstadsdennen.nl | Verkeer: verkeer@wijkplatformstadsdennen.nl

Redactie: redactie@wijkplatformstadsdennen.nl | wijkplatformstadsdennen | @wijkstadsdennen

Co aan het woord… 13

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk 14

Stichting Present 15

3


Wijkkrant / Stadsdennen

De toekomst van de

Hanging Baskets

Als Wijkplatform Stadsdennen zijn wij benieuwd naar

de reacties van de bewoners van de wijk over de

hanging baskets. Deze hangen aan de lantaarnpalen

bij de ingangswegen van de wijk en rondom het

winkelcentrum. Wij hopen dat bewoners uit de wijk

reacties willen geven over deze bakken via de mail

info@wijkplatformstadsdennen.nl, facebook of

twitter.

Vul de POLL in

Op facebook en twitter staat een poll. Vul deze in, zo

weten wij wat onze wijkbewoners vinden van dit idee.

Volgend jaar

Mocht u nu denken: “Hé, wat leuk! Daar wil ik

volgend jaar ook graag een bijdrage aan doen. Dan is

dat heel goed mogelijk en zouden wij dat erg op prijs

stellen. Het kan in een fysieke bijdrage (planten,

ophangen, water geven) of in een financiële bijdrage.

Dan kunnen we als tegenactie een sponsoruiting voor

u regelen.

We willen dit graag ieder jaar uitvoeren, maar zijn

dan wel afhankelijk van u als wijkbewoner om

hieraan mee te werken.

Tot slot

Als initiatiefnemers hebben we genoten van het

aanzicht die de bakken hebben opgeleverd vanaf het

moment dat ze zijn opgehangen tot nu toe. Ze zijn

steeds mooier geworden en de bakken voller met de

planten. Wekelijks hebben ze water gekregen wat dit

resultaat heeft opgeleverd. Je voelt je welkom in de

wijk Stadsdennen vinden wij.

Benieuwd naar de reacties? Hopelijk kunnen we in de

volgende wijkkrant een leuke terugkoppeling geven.

4


Wijkkrant / Stadsdennen

Nieuws van de gemeente

Werken aan de toekomst van Stadsdennen

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat er

allemaal wel en niet mag en kan in een wijk.

Vanaf 2022 worden alle bestemmingsplannen

vervangen door één omgevingsplan voor

Harderwijk. Dat is bepaald in de Omgevingswet

die dan in werking treedt. Deze verandering

heeft grote gevolgen voor de organisatie van de

gemeente. Voor inwoners moet het makkelijker

worden om inzicht te krijgen in de geldende

regelgeving. In het omgevingsplan moet straks

alles zijn vastgelegd wat er in een wijk te vinden

is en aan welke regels dat gebonden is. Denk

aan wonen, milieu, natuur, water, bedrijven en

dergelijke. Uiteindelijk moeten alle regels en

afspraken die in de gemeente gelden, eenvoudig

digitaal toegankelijk zijn voor iedereen.

Als we alles op een rijtje hebben kunnen we

ook oefenen met het digitaal ontsluiten van dit

Omgevingsplan voor Stadsdennen en bekijken we

welk informatiemateriaal voor veel voorkomende

aanvragen nodig is.

We rekenen op uw medewerking!

Ingezonden door

Caroline van den Bedem

Projectleider omgevingsplan Stadsdennen

Oefenen met het omgevingsplan

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen wil de

gemeente de komende maanden in de wijk

Stadsdennen hiermee gaan oefenen. En om het

omgevingsplan Stadsdennen vorm en inhoud te

geven hebben we u, inwoners van Stadsdennen,

nodig. Samen met u willen we de bestaande situatie

in de wijk onder de loep nemen. Ook willen wij

graag weten waar u blij mee bent of wat u vindt

dat juist anders zou moeten. Kortom wat vindt u

van uw woonomgeving? Vervolgens gaan wij met

u kijken naar de mogelijke toekomstige functies

en activiteiten in de wijk. Ook brengen we in

kaart welke regels uit het huidige beleid en welke

verordeningen wel of juist niet kunnen komen te

vervallen.

5


Wijkkrant / Stadsdennen

Buurtbemiddeling

Naam: Sandra Hoekstra

Functie:Coördinator buurtbemiddeling bij

Zorgdat

Contact: 06 13 67 28 21 of

buurtbemiddeling@zorgdat.nl

Wat is

buurtbemiddeling?

Wellicht heb je wel

eens gehoord van

Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling kan

ingezet worden als

er een conflict speelt

tussen buren en ze

er samen niet meer

uitkomen. Bemiddelaars

horen beide partijen

en brengen de buren

weer met elkaar in gesprek om tot een oplossing

te komen. De bemiddelaars luisteren goed, ze

oordelen niet en kiezen geen partij. Zorgdat biedt

buurtbemiddeling in Harderwijk en Hierden.

Nieuws

De afgelopen periode is buurtbemiddeling

regelmatig in het nieuws geweest. Door de komst

van het Corona-virus zijn we een hele bijzondere

tijd ingegaan. We zaten ineens thuis of waren

harder aan het werk dan ooit in bijvoorbeeld de

zorg. We wisten niet wat ons stond te wachten en

maakten ons zorgen om familie en vrienden. Dit

bracht voor iedereen een zekere mate van stress

met zich mee.

De vraag die in het landelijke nieuws naar boven

komt, is welke invloed dit heeft voor buren

onderling. Er is landelijk namelijk een toename van

meldingen van overlast. Als buren zich al stoorden

aan de buren lijkt dat toe te nemen door het vele

thuis zijn.

Mooie ontwikkelingen

Er ontstonden de afgelopen maanden ook hele

mooie initiatieven. Mensen deden boodschappen

voor elkaar of leerden hun buren juist kennen

doordat ze ineens veel meer thuis waren. In

Harderwijk en Hierden is het bij buurtbemiddeling

relatief rustig geweest, met name in maart en

april.

De laatste maanden bemerk ik de stress die mensen

met zich meedragen door de afgelopen periode.

Als tussen buren iets speelt, vinden mensen het

vaak lastig om weer in gesprek te komen. Mensen

vinden dat er te veel is gebeurd en zijn boos. Soms

is het zelfs voor buurtbemiddeling dan te laat.

Om het niet zover te laten komen, wil ik iedereen

graag een aantal tips meegeven.

Tips

• Zeg elkaar gedag als je elkaar ziet op straat

of op de galerij.

• Houd rekening met elkaar: zet je muziek

niet te hard, laat kinderen buiten rennen en

voetballen. Meld het bij je buren als je gaat

klussen. Als er geluiden zijn is het altijd fijn

om te weten waar het geluid vandaan komt

en hoelang het ongeveer gaat duren.

• Maak kennis met je buren als je ergens

nieuw komt wonen. Op het moment dat je

elkaar al hebt ontmoet, is het makkelijk om

aan te geven dat je overlast ervaart. Je hebt

elkaar al eens gezien en komt niet alleen

aan de deur als er iets niet goed is.

• Spreek elkaar op tijd aan bij overlast. Vertel

de buren vriendelijk dat je overlast ervaart.

Benoem waar je last van hebt en vertel

wat de overlast voor je betekent. Probeer

vervolgens samen een oplossing te zoeken

die voor jullie beide prettig is

Kom je er samen niet uit, dan kan

buurtbemiddeling wellicht helpen.

Buurtbemiddeling is er voor iedereen in Harderwijk

en Hierden en het is gratis aan te vragen. Neem

voor meer informatie contact op.

6


Wijkkrant / Stadsdennen

Gouden weken op de Schakel

Op de Schakel zijn we de eerste schoolweken

gestart met de Gouden weken. Deze duren 4

tot 6 weken. Ze worden ingezet om het "goud"

dat we in handen hebben: de interactie tussen

de leerkrachten en kinderen, op een positieve

manier te "kneden "voor een fijne sfeer in de

groep. Heel belangrijk omdat aan het begin van

het schooljaar te doen, zodat we elkaar heel

goed en positief leren kennen. Dit zorgt er ook

voor dat we meer begrip voor elkaar hebben en

daardoor minder tot geen ruimte geven om te

plagen.

Na de zomervakantie

Een groep heeft de eerste weken na de

zomervakantie weer onderhoud nodig om zich te

vormen. Er zijn kinderen dominanter geworden,

een enkel kind heeft de groep verlaten of is er

aan toegevoegd. Weer andere kinderen zijn wat

jonger in hun ontwikkeling of interesses en hebben

moeite aansluiting te vinden. Juist deze gevoelige

periode is bij uitstek geschikt om in te zetten voor

een positieve groepsvorming. Dit doen we door

samen klassenregels op te stellen. En we spelen

veel spelletjes, houden kringgesprekken, doen

energizers en maken muziek tussen de lessen door.

7


Wijkkrant / Stadsdennen

Zo hopen we de basis te leggen voor een positief,

fijn schooljaar met elkaar! We gaan er samen voor!

Een training

Wat is het jammer dat het contact met de

ouders in Coronatijd zo formeel en gepland moet

verlopen! Samenwerken tussen ouders en school,

in het belang van een positieve ontwikkeling van

elk kind, is essentieel.

Helaas kunnen wij de ouders niet uitnodigen op

school om iets te vertellen over onze methode

voor sociaal-emotionele vorming. Daarom nemen

wij u in woorden mee naar de informatieavond

van 2 jaar geleden. Lotte, de trainster, had een

koord op de grond gelegd dat de ruimte in tweeën

deelde. Ze vroeg de ouders en leerkrachten om aan

de linkerkant te komen staan als ze te vertrouwen

willen zijn en rechts als dat niet belangrijk voor

hen is. Alle ouders en leerkrachten gingen links

staan. Als je deze oefening in een klas doet, is

er in de hogere groepen altijd wel een lolbroek

die rechts gaat staan. Als leerkracht kun je

dan vragen: ‘Meen je dat? Vind je het écht niet

belangrijk om een betrouwbare vriend te zijn?’

Bijna altijd kiest dit kind dan alsnog de linkerkant.

In een enkel geval niet. Daarover straks meer.

Daarna vroeg trainster Lotte de aanwezigen of ze

altijd te vertrouwen zijn. Dan mochten ze links

blijven staan, maar in het geval dat ze wel eens

een leugentje om bestwil deden, of in een boze

bui een ander onheus behandelden, dan moesten

ze rechts gaan staan. Alle leerkrachten en ouders

staken over naar de rechterkant.

En dat is waar de Kanjertraining over gaat. We

gebruiken hiervoor de Kanjerposter.

Gedrag en meer

Soms laat een kind gedrag zien dat hoort bij de

(rode) rechterkant. De leerkracht vraagt dan aan

een kind: ‘Jij doet boos, je vriend lacht erom,

maar de klas vindt het niet fijn, ik vind het niet

fijn en ik denk dat jouw ouders, als ik ze bel of

uitnodig op school, ook niet blij zijn met jouw

gedrag. Wil je dit?’ Bijna alle kinderen zeggen:

‘Nee, dat wil ik niet’. En dat is het vertrekpunt van

de Kanjertraining. We helpen dit kind om aan de

(groene) linkerkant te komen, waar iedereen blij is.

In het enkele geval dat een kind blijft volharden

dat het storende gedrag is wat het wil, volgen

sancties. Dat kan zijn dat een kind tijdelijk buiten

de groep wordt geplaatst, of dat de ouders uitgenodigd

worden voor een gesprek. Iedere ouder kiest partij

voor het eigen kind. Dat begrijpen wij en daar sluiten

wij graag bij aan, want ook wij zijn op zoek naar het

welbevinden van ieder kind. Maar soms lukt het ouders

niet om scheiding te maken tussen de liefde voor hun

kind en het foute gedrag van hun kind. Dan wordt er

bijvoorbeeld gezegd: ‘Als ze jou een klap geven, mag

je van mij een klap terug geven’. Natuurlijk is iedere

ouder autonoom voor de regels die thuis worden

gehanteerd, maar het kan niet zo zijn dat deze haaks

staan op de afspraken die de grondslag vormen voor

onze schoolsamenleving. Uitgangspunt voor ons is dat

IEDEREEN zich goed voelt. De intentie moet altijd zijn

dat we gaan voor de groene kant!

We hopen dat onze kinderen de beste ambassadeurs van

de Kanjertraining zijn en dat u dat merkt in de wijk. We

gaan samen voor een fijn en leefbaar Stadsdennen!

beeld aangeleverd door CBS De Schakel

8


Wijkkrant / Stadsdennen

Korte berichten

Geen vrij schaatsen dit jaar

Door alle maatregelen en bijzonderheden komt er geen ijsbaan in

Harderwijk. Hierdoor kan het Wijkplatform niet met de wijk schaatsen

in de binnenstad. Jammer natuurlijk voor alle kinderen en andere

wijkbewoners.

Hopelijk keert Harderwijk Op IJs in 2021 gewoon terug.

Een nieuw schoolplein

Tijdens de zomervakantie heeft de dependance van de Dominicus Savio aan de H.K. Pootstraat een nieuw

schoolplein gekregen. Nu kunnen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 in de pauzes nog fijner buiten spelen.

Chris, Sem, Feline en Nora zitten in groep 5 en spelen iedere pauze met veel plezier buiten. Het klimtoestel

vinden ze erg leuk. Er zijn nog veel meer andere leuke speeltoestellen op het schoolplein maar het

klimtoestel vinden ze alle vier het allerleukst.

De buis op het schoolplein is ook een groot succes. Beer, Jace, Femke en Travis denken dat de buis door

een graafmachine is geplaatst want die buis moet super zwaar zijn. Het leuke eraan is dat je erin en

erop kan zitten en lopen, aldus de kinderen uit groep 5. De buis ligt ook in de buurt van de plek waar je

hutten kunt bouwen. Naast een groot voetbalveld, een kleiner voetbalveld en een basketbalveld is er een

zandheuvel. Nisse, Kaan, Jari en Finn vinden dit zo'n gave plek. Ze vinden dit een plek waar je lekker kunt

slingeren en klimmen. Maar je kunt er ook lekker vanaf rennen en springen. Jammer dat de pauzes zo snel

voorbijgaan.

Boulen met de wijk

De Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk hebben de

handen in één geslagen met de “Harderwieker Bieleggers

‘84”. Eens in de twee weken op een donderdagochtend

is het mogelijk om gezellig Jeu de Boule te spelen. De

organisatie zorgt voor koffie/thee en gezelligheid. Weet

je niet hoe het spelletje werkt? Geen probleem dit wordt

gewoon uitgelegd.

Maak eens kennis met deze leuke sport en kom elkaar

ontmoeten.

Meer informatie via www.wijkstadsdennen.nl.

9


Wijkkrant / Stadsdennen

Zorgdat is bij jou in de buurt!

Wijkontmoetingscentrum De Aanleg

Albert Verweijplein 30, Harderwijk

Wijkontmoetingscentrum Stadsweiden

Drift 2, Harderwijk

Wijkontmoetingscentrum Drielanden

Triasplein 9, Harderwijk

Het Onderonsje

Zuiderzeestraatweg 149

p/a Het Koetshuis, Hierden

Wijkontmoetingscentrum Stad

Houtkamp 33, Harderwijk

Yuvam

Anne Franklaan 5, Harderwijk

Talent House Harderwijk

Speciaal voor jongeren,

Johanitterlaan 10, Harderwijk

Kijk voor de activiteiten en actuele

openingstijden op www.zorgdat.nl

Bezoekadres

Deventerweg 4, Harderwijk

Contact

(0341) 434 656 | (0341) 410 477

info@zorgdat.nl | www.zorgdat.nl

U kunt bij

ons terecht voor:

• Algemene fysiotherapie

• Bekkenfysiotherapie

• Fysiotherapie voor ouderen

• Revalidatie & Training

• Oedeemfysiotherapie

• Fysiotherapie bij claudicatio

intermittens (etalagebenen)

en spataderen.

Samen met u werken wij aan uw

gezondheid met individuele

zorg en aandacht.

• Kleinschalige praktijk

• Betrokken

• Professioneel

Ook behandeling aan huis!

Cremerstraat 30 • 3842 XZ Harderwijk • (0341) 414123 • info@fysio-stadsdennen.nl • www.fysio-stadsdennen.nl

10


Wijkkrant / Stadsdennen

Nieuwe Speeltuin in Stadsdennen

Stadsdennen heeft er een prachtige speeltuin bij. Neem eens een kijkje bij de

Hofdijkstraat.

Heeft u last van astma, COPD,

bronchitis, luchtweginfectie,

hooikoorts of huidproblemen?

Dan is halotherapie (zouttherapie) wellicht iets voor u!

Vondellaan 156

3842 EK Harderwijk

Telefoon 0341 - 76 91 58

www.zoutkamerharderwijk.nl

11


Wijkkrant / Stadsdennen

Rondje hond

De scholen zijn weer begonnen staat te lezen op

een groot spandoek bij de invalswegen van onze

stad. Elke morgen zien we de scholieren weer op

de fiets naar hun school gaan, er zijn veel nieuwe

gezichten. Het valt mij op dat veel jongelui er

ineens meer volwassen uitzien, ze zijn gegroeid en

veranderd. Wat niet is veranderd is dat ze vriendelijk

groeten. Ook de kleintjes die achterop bij paps of

mams naar school werden gebracht rijden nu op een

eigen fietsje naar school. Het lijkt wel of de tijd met

een sprongetje vooruit is gegaan. Door de Corona

maatregelen zijn veel jongelui niet naar school

gegaan en vervolgens zes weken vakantie, we hebben

ze ruim 5 maanden niet gezien.

We kregen veel reacties dat Odyssey er niet meer is

en er zijn ook andere honden overleden de laatste

maanden. Doordat de baasjes weten van Odyssey of

haar missen, spreken ze ons daarop aan en zo horen

we ook de droevige verhalen van het overlijden

van de trouwe viervoeters van die andere baasjes.

Lady lijkt er mee verzoend te raken, dat ze alleen

is met de baas en neemt een beetje de rol van haar

maatje over, zij bepaalt de route en hoe hard we

lopen maar wat echt opvalt is dat ze zoveel ruikt.

Ze ruikt de geuren van andere honden en zet steeds

nadrukkelijker haar “vlaggen” uit. We lopen nu ook

andere routes dan voorheen met z’n drieën, het

was alsof ze Odyssey zocht maar nu voelt ze zich de

leider en zo komen we weer op tal van plaatsen waar

we jaren niet geweest waren.

Met belangstelling gaan we af en toe kijken bij De

Wellen aan het Wolderwijd, kijken hoever ze zijn met

het hondenstrand. In onze buurt wordt hard gewerkt

aan de 20 eengezinswoningen aan de Handelsweg.

Met belangstelling volgen we de verrichtingen van

al die mannen die daar in rap tempo een groot blok

huizen neerzetten. In de schrijversbuurt verrijst ook

een appartementencomplex langs de Alb.Thymlaan

en ook aan de Beetstraat wordt gewerkt aan de

realisatie van vier woningen.

Opvallend is de drukte bij Broodje Kok, elke morgen

staan er wat mannen die met elkaar over van alles en

nog wat hun meningen met elkaar delen. ’s Avonds

staan er jongeren die tamelijk luidruchtig met elkaar

praten naast hun bolides, scooters en dergelijke.

Opvallend is ook, als bij Kok eXperience ’s avonds

laat de voorstellingen zijn afgelopen, dat er hele

colonnes auto’s achter elkaar de Verkeersweg op

scheuren, allemaal onder invloed van de sfeer van

de film denk ik. Ondertussen begroet Lady even het

egeltje dat we regelmatig in de berm tegen komen,

langs de Enkweg, ik houd mijn hart vast voor het

verkeer dat we haar niet op een dag platgereden

aantreffen op het wegdek van de Verkeersweg.

Net zoals ik schreef in september 2011 “mottert”

het nu, in september 2020, ook als we nog even een

laatste ronde lopen, dat is weinig veranderd. We

houden vol, er komen vast weer tijden dat we volop

kunnen reizen.

Lady en z’n baasje

12


Wijkkrant / Stadsdennen

De Wijkagent

Overlast jeugd

Lastig vallen van buurtbewoners, vandalisme,

vernieling en rondscheurende scooters.

Jeugdoverlast is voor veel mensen een bron van

frustratie, ergernis en woede.

Jeugdoverlast

Veel meldingen die bij de politie binnenkomen gaan

over jeugdoverlast. Veel wijken hebben wel één of

meerdere groepen jongeren die rondhangen. De politie

investeert veel in deze jongeren. Wij proberen met

ze in contact te komen. Dan weten we wie ze zijn en

kennen zij ons. Als er dan problemen komen kunnen

wij de jongeren makkelijker aanspreken. Plegen

jongeren op straat strafbare feiten dan zullen wij daar

tegen optreden.

Samen met de gemeente en jongerenwerk zoeken we

bijvoorbeeld naar hangplekken waar de omwonenden

minder last van ze hebben. Speciale aandacht is er

voor jongeren die dreigen het criminele pad op te

gaan.

Uw wijkagent

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul

op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in.

Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Naam: Arjan Hofmeijer

Contact: www.politie.nl

Geen spoed: 0900 88 44

Spoed: 112

Co aan het woord…

Achter- en zijpaden zijn geen plaats voor opslag en overhangend groen

Het komt jammer genoeg regelmatig voor dat achter- en zijpaden overwoekerd zijn

door overhangend groen. Ook komen we hier kliko’s en grofvuil tegen.

Vaak is het maar even werk om het achterpad cq zijpad onder handen te nemen.

Een vrije doorgang en uitzicht is belangrijk op achter- en zijpaden. Het is namelijk

niet alleen een doorgang, maar ook een belangrijke vluchtweg bij calamiteiten,

zoals brand. U bent verantwoordelijk voor een vrije doorgang.

Is de bestrating in een achter- of zijpad slecht (UWOON woningen ) en levert deze

een gevaarzetting op? Bel met 0341-416894 voor een inspectie.

Onze tips

1. Gebruik deze ruimte niet als opslag, ook niet

voor uw kliko

2. Snoei overhangend groen regelmatig

3. Verwijder onkruid.

Een voorbeeld zoals het niet

hoort. Maakt u het achterpad

of zijpad wel netjes?

De gebruikers van het achter-zijpad zullen u er

dankbaar voor zijn.

13


Wijkkrant / Stadsdennen

Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk

Weer gestart!

Al snel bleek dat veel mensen het thuiszitten beu waren. Zij brachten maar al te graag een bezoek aan onze

activiteiten. In juli en augustus zijn er twee Corona-bingo’s georganiseerd op de zaterdagavond en één op de

woensdagavond. In de zomer kon er ook genoten worden van een speciale BBQ (Samen eten) in de Kiekmure.

Het is fijn om te merken dat de Wijkvereniging ook in deze tijd klaar kan staan voor diverse mensen.

Steeds meer mensen durven weer het huis uit om op een veilige manier met elkaar te genieten van activiteiten.

De zomer was een fijne testfase. Tijdens diverse activiteiten kon de Wijkvereniging samen met De Kiekmure laten

zien dat het mogelijk is om op een veilige manier, met maatregelen, een activiteit te organiseren.

Rommelmarkten

Wanneer: Zaterdag 14 NOVEMBER 2020 (iedere maand op een zaterdag)

Waar: MFZ De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 Harderwijk

Tijd: 9:00 uur tot 14:00 uur

Belangrijk: Er zijn extra regels van kracht om deel te nemen aan de rommelmarkt en deze te bezoeken. | De

opstelling is gewijzigd zodat standhouders veilig achter de tafel kunnen staan en deelnemers voldoende ruimte

hebben om langs de tafels te lopen | Er is een verplichte looproute | Standhouders wordt verzocht om alleen te

komen | Er mogen maar een x-aantal mensen per zaal naar binnen.

BEKIJK ALLE REGELS EN MAATREGELEN VIA ONZE WEBSITE!

Voor de agenda: 12 december, 16 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april en 15 mei.

RESERVEREN IS VERPLICHT!!

Voor al onze activiteiten is het noodzakelijk om te reserveren. Diverse activiteiten zijn makkelijk te reserveren

via Eventbrite of een formulier via onze website. Kom je er niet uit. Bel dan even naar 06 14 40 37 45 en de

Wijkvereniging helpt je graag verder. Blijf ons dus volgen.

Samen eten/Pannenkoeken eten ?

Samen genieten van een maaltijd wordt vanaf

oktober nog gezelliger.

Op maandag 26 oktober kan je voor het eerst

“onbeperkt pannenkoeken” eten. Kosten € 5,- per

persoon. Wij zorgen natuurlijk ook voor een kopje

koffie/thee.

Op maandag 23 november genieten we van een

Indiase maaltijd gemaakt door Jop’s Catering. Lekker

eten doe je voor € 10,- per persoon.

Opgeven kan via onze website of door te bellen naar

06 14 40 37 45.

Start: 18:00 uur (zaal open 17:30 uur) VERGEET NIET

TE RESERVEREN!

Bingo’s vrijdagmiddag nieuwe

locatie:

De vrijdagmiddagbingo organiseren in de Aanleg is

door de maatregelen (even) niet meer mogelijk.

Je bent daarom één keer in de maand welkom in De

Roef, Zuiderzeepad 1 Harderwijk (wijk Stadsweiden).

RESERVEREN IS VERPLICHT!

Voor de agenda: 23 oktober,

20 november en 11 december

Tijd: Vanaf 14:30 uur

14


Wijkkrant / Stadsdennen

Stichting Present

Present zijn tijdens Coronacrisis

Op het moment van schrijven is het alweer najaar en ligt de eerste coronacrisis achter ons, maar we zitten wel in

de tweede golf en dit heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook in deze crisistijd hebben we ons steentje kunnen

bijdragen aan mooie en goede initiatieven om onze kwetsbare medemens in deze moeilijke tijd te helpen. Denk aan

de coördinatie van de boodschappenservice, het inzamelen van producten voor de voedselbank, het coördineren van

de hulpverlening voor ‘niet-alleen’ in Harderwijk en de taartenactie voor bewoners van het AZC. We hebben in deze

periode goed samen kunnen werken met maatschappelijke organisaties zoals Zorgdat. Want hoe belangrijk is het om

juist nu in deze onzekere en moeilijke tijd naar elkaar om te zien en elkaar waar mogelijk te helpen? En dat is waar

wij als Present voor staan: een brug slaan tussen mensen die hulp bieden en nodig hebben.

Vrijwilligers

Maar om onze projecten te kunnen uitvoeren en hulp te blijven bieden aan mensen in nood, hebben we weer

vrijwilligers nodig. Dus wil/kun je samen met een groep vrienden, familie, collega’s, buren, een ochtend/middag

vrijmaken om iets te betekenen voor een ander en jezelf ook verrijken, meld je aan via onze website

https://stichtingpresent.nl/harderwijk/meedoen-als/ en wij regelen zinvol vrijwilligerswerk voor je, uiteraard met

inachtneming van de regels van het RIVM.

Ook zoeken wij ter versterking van ons team nog een projectbegeleider. De projectbegeleiders zorgen dat het aanbod

van de vrijwilligers ook écht op de goede plek terecht komt en helpen mee om van elk project een top project te

maken. Draag je Present een warm hart toe en heb je wat tijd over? Dan komen we graag met je in contact! Zie voor

meer informatie over deze vacature onze website en meld je aan:

https://stichtingpresent.nl/harderwijk/nieuws/vacature-projectbegeleiding/

10-jarig jubileum Present

Dit jaar bestaat Present Harderwijk 10 jaar! Een mijlpaal waar we trots en dankbaar voor zijn; dat we al een decennia

mogen bijdragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. In die 10 jaar hebben we een brug kunnen

slaan tussen honderden hulpvragen en nog zoveel meer vrijwilligers en zijn we een duurzame partner geworden

binnen het vrijwilligerswerk in Harderwijk. Daarvoor willen we iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt.

Dit heugelijke feit wilden wij graag vieren met een jubileumdag op 3 oktober, maar dat is i.v.m. Covid-19 helaas

afgelast. We hopen op een

later tijdstip hier nog op

gepaste wijze aandacht aan

te besteden.

Blijf Present

We willen iedereen oproepen

om ook de komende tijd om

te blijven zien naar elkaar.

Zorg goed voor jezelf en

elkaar en blijf gezond.

Ingezonden door

Willemieke Aikema en

Annemieke ten Hove,

coördinatoren Present

Harderwijk

15


Deze wijkkrant is mogelijk door een samenwerking tussen:

Wijkplatform Stadsdennen

Het wijkplatform zet zich

in om het leefcomfort en

het woongenot in de wijk

Stadsdennen te vergroten.

Binnen het wijkplatform

worden punten op de agenda

gezet die voor de wijk van

belang zijn. Diverse bewoners

hebben zitting in het platform

en worden bijgestaan door

professionals.

Wijkkrant

De wijkkrant is mogelijk

gemaakt door de gemeente

Harderwijk. Zij hebben een

bijdrage beschikbaar gesteld uit

het gemeentelijke wijkbudget.

Het wijkplatform bedankt

de adverteerders voor de

financiële ondersteuning en de

Wijkvereniging Stadsdennen &

Frankrijk voor het belangeloos

verspreiden van de wijkkrant.

Stadsdennen zoekt

Mensen die het wijkplatform

willen ondersteunen en

versterken.

Wil jij wat betekenen voor je wijk?

Mail en zet je in!

Stuur een mail naar:

info@wijkplatformstadsdennen.nl

Contactpersonen in de wijk

Willemien Vaartjes

Wijkmanager

0341 411 911

w.vaartjes@harderwijk.nl

Arjan Hofmeijer

Wijkagent

0900 88 44

Rinet Brinks

Opbouwwerker (Zorgdat)

06 12 09 97 99

rinetbrinks@zorgdat.nl

Colofon

De wijkkrant wordt uitgegeven

door Wijkplatform Stadsdennen

en verschijnt 4 keer per jaar.

Oplage

3000 stuks, huis aan huis in

Stadsdennen

Redactie

Theo Goosen

Billy Goosen

Vormgeving

Billy Goosen i.s.m. MEO

Drukwerk

MEO

Verspreidingswerk

Wijkvereniging Stadsdennen

& Frankrijk

DISCLAIMER

Deze wijkkrant is met de

grootste zorgvuldigheid

samengesteld. Ondanks deze

zorgvuldigheid kunnen er enkele

onjuistheden opgenomen zijn.

Hiervoor kan wijkplatform

Stadsdennen niet aansprakelijk

gesteld worden. Er kunnen geen

rechten worden ontleend aan de

informatie in deze wijkkrant. De

redactie behoudt zicht het recht

om ingezonden kopij te wijzigen,

in te korten of te weigeren. De

redactie is niet verantwoordelijk

voor de inhoud van ingezonden

stukken.

De foto’s zijn grotendeels gemaakt

door de redactie en het fotobeleid

is hierop van toepassing.

Dit beleid is na te lezen op de

website. Het wijkplatform is

niet verantwoordelijk voor de

informatie die afgebeeld staat op

ingezonden foto’s.

wijkplatformstadsdennen | @wijkstadsdennen | www.wijkplatformstadsdennen.nl | Kopij inzenden: redactie@wijkplatformstadsdennen.nl

Informatie en/of vragen: info@wijkplatformstadsdennen.nl | Verkeerszaken: verkeer@wijkplatformstadsdennen.nl

More magazines by this user
Similar magazines