23.10.2020 Views

Bouwen aan de Zorg 05 2020

Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BOUWEN

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN

ZORG

VLAANDEREN EN NEDERLAND

Platform OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN

5

ZORG.EUbouwenaandezorg.eu

jaargang 20

oktober - november 2020

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

5

De Stadstuin is voorbeeld

voor wonen en zorg in de

sociale sector

Waarom klimaatplafonds

de logische oplossing zijn

in de zorgsector

‘Tijdelijk bouwen met alle

eisen die gelden voor

permanente bouw’

Directe bescherming

tegen infectie door

indirecte bediening


OK Máxima Medisch Centrum Veldhoven

Tandartspraktijk Genders Landgraaf

Tandartsenpost Eindhoven

Het gaat om het totaal en

daarom is ieder onderdeel belangrijk.

cleanroomcg.com

gb-construct.nl

ccg-belgium.be


VAMED UW PARTNER

VAMED is uw partner voor gezondheidszorg-projecten. Van

ontwerp tot turnkey. VAMED garandeert met het leveren van

kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid het blijvende succes

van uw projecten en uw partners in de gezondheidszorg.

VAMED onderscheidt zich onder meer door merk onafhankelijk

ontwerp, levering en full-service onder-houd van medische

technologie in zorginstellingen.

VAMED staat in uw project voor persoonlijke aandacht en

een duurzame relatie!

Geïnteresseerd?

Neem geheel vrijblijvend contact op met 030 303 99 44.

NIEUWBOUW,

UITBREIDING,

RENOVATIE

ADVIES /

ONTWIKKELING

WERELDWIJDE ERVARING

VAMED is wereldwijd een toonaangevende partner

van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen bij

projectontwikkeling, planning, bouw, inrichting en

operationeel management. Wij hebben de afgelopen

3 decennia meer dan 900 ziekenhuisprojecten,

revalidatiecentra, verpleeghuizen en gezondheids-resorts

in 90 landen gerealiseerd en verlenen overal ter wereld

diensten op maat.

VAMED begrijpt de gezondheidszorg in de volle breedte

en volgt een integrale aanpak. We hebben voortdurend de

interacties en alle processen in de patiëntenzorg in beeld.

Zo eindigt de verantwoordelijkheid van VAMED in het

lifecycle-model niet met een succesvolle overdracht, maar

vormt deze met de bijbehorende beschikbaarheidsgarantie

en bijvoorbeeld operationeel management een integrale

verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg.

OPERATIONEEL

MANAGEMENT

PROJECT-

ONTWIKKELING /

PLANNING

© Herbst

DIENSTEN

FINANCIERING

BOUW

Vamed Nederland B.V., 3528 BE Utrecht

Tel: +31 (0) 30 303 64 30

Email: info@vamed.nl

www.vamed.nl


MATRIX PRO MEDICAL.

HET RUIMTEWONDER VOOR MEDISCHE OMGEVINGEN.

Front

plaatsen

en klaar!

Complete, kant-en-klare lade van gepoedercoat staal.

www.hafele.nl

> Ruimtewinst: meer lades in een kast en 20% meer ruimte in de lades

> Overzicht: ruime keuze aan inzetstukken

> Hygiënisch: naadloze, glad metalen binnenzijde

> Gebruiksgemak: optimaal toegankelijk

> Assemblage-/montagegemak: bespaart materiaal en tijd


5

Voorwoord

‘VERGRIJZING VEREIST EEN NIEUWE KIJK

OP ZORGWONINGEN’

De vastgoedsector moet veel actiever worden in het segment zorg. Dat

vindt een ruime meerderheid van de professionals die werden ondervraagd

voor de Vastgoedmonitor van Vastgoedmarkt en USP Marketing Consultancy.

Van de ondervraagden is 49 procent het eens met de stelling en 9

procent zeer eens. Op de vraag welke kansen zij zien in het segment zorg,

antwoordt één van de geënquêteerden: ‘Zorg is de komende jaren één van

de belangrijkste segmenten in onze maatschappij en dient daarom ook goed

gefaciliteerd te worden’. Een ander antwoordt dat zorgvastgoed ook een

hoger rendement zal opleveren voor de belegger, terwijl een derde professional

opmerkt dat er nog grote knelpunten liggen: ‘Door de bezuinigingen

van de afgelopen jaren wonen veel bejaarden nu thuis, terwijl ze zorg nodig

hebben die de thuiszorg onvoldoende kan leveren. Kijk bijvoorbeeld naar

het grote aantal valongelukken.’ Het bestaande aanbod voldoet misschien

wel niet: ‘Vergrijzing vereist een nieuwe kijk op zorgwoningen. De oudere

woonconsument heeft specifieke wensen’.

Bovenstaande antwoorden worden ondersteund door de professionals én

projectbeschrijvingen die in deze Bouwen aan de Zorg editie aan bod komen.

Zo is tijdens het ontwerp en de bouw van woonzorgcentrum De Vossenberg

in Kaatsheuvel de bewonersbehoefte als uitgangspunt genomen.

Volgens projectleider Vicky van Kuijk biedt het gebouw de structuur die bewoners

wensen en leent het zich uitstekend voor het leveren van individuele

zorg op maat. “Zorg die past bij hun ziektebeeld, maar we zijn wars van een

opgelegde sociale structuur. We hebben geïnventariseerd wat bewoners

en hun naasten gewend zijn en dat willen we na de verhuizing voortzetten.

Dat geldt zowel voor huidige als toekomstige bewoners.” Behalve de bewoners

en hun familie zijn bij de uitwerking van het concept ook personeel,

mantelzorgers, cliëntenraad en onderzoekers van universiteiten betrokken.

Ook een mooi voorbeeld van gerichte zorg is De Fabriek in het Noord-

Limburgse Maasbree. Deze locatie is ooit begonnen als dagbesteding voor

diverse groepen uit de samenleving, maar is sinds dit najaar ook de plek waar

mensen met dementie of een andere intensieve zorgvraag kunnen wonen.

Volgens zorgondernemer Bart van de Ven was een veel voorkomend probleem

bij de dagbesteding dat mensen met dementie er na verloop van

tijd geen gebruik meer van konden maken. “Het ziekteproces vorderde en

zorgde voor beperkingen. Dankzij deze nieuwe invulling hebben ze de mogelijkheid

hier te komen wonen én te genieten van de mogelijkheden die de

dagbesteding te bieden heeft.”

Naast bovengenoemde projecten besteden we in deze Bouwen aan de

Zorg uitgave aandacht aan project De Stadstuin in Den Haag, het Imeldaziekenhuis

in Bonheiden, Tusselerhof en Tusselerstaete in Lochem, Plein 6

in Noordwijk, Sorghvliet in Andijk, Het Prinsenkwartier in Brielle, Markant

in Tiel, De Zuiderdreef in Bergen op Zoom en Nieulande en Ter Weel

in Krabbendijke. Thema’s die in deze editie aan bod komen, zijn Medische

inrichting en ZORG.tech. Bovendien blikken we terug op de Zorgvastgoed

Dag in Nieuwegein. Kortom: we hebben weer een bomvolle uitgave voor u.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom


Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG.EU

bouwenaandezorg.eu

Jaargang 20, nummer 5, 2020

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN: 1876-0600

BOUWEN UITGEVER ZORG.EU

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Rob Buchholz

Johan Debaere

Tjerk van Duinen

Johan Koning

Koen Mortelmans

Marjolein Straatman

Gerrit Tenkink

Jan-Kees Verschuure

Margot Visser

Willem de Volder

De Stadstuin is voorbeeld voor wonen en zorg in de sociale sector 8

Meubilair op maat en in kleur 13

AZ Zeno krijgt European Architecture Award 14

De Fabriek kijkt naar de mogelijkheden van bewoners, niet naar beperkingen 16

Weg met de saaie vloer! 21

Nieuwe hybride operatiezaal voor Imeldaziekenhuis 22

Terugblik Zorgvastgoed Dag: ‘Gebruik de coronaperiode om investeringen te verduurzamen’ 28

'Geavanceerd Human Centric Lighting-systeem ondersteunt het biologisch ritme optimaal' 30

Tusselerhof en Tusselerstaete: Pro Senectute kan weer meer dan 30 jaar vooruit 32

Plein 6: Alle functies gevat in een houten sculptuur 40

Sorghvliet: Beschermd wonen in Noord-Hollands Andijk 46

Warme kleuren in het interieur 51

SPECIAL ZORG.TECH

Zorg.Tech bijt zich door pandemie 52

Ruimtedruk bewakingssysteem volgens modulair concept 54

Waarom klimaatplafonds de logische oplossing zijn in de zorgsector 55

Noorderhart is verzekerd van continue stroom 56

Innovatief ontwerp zorgt voor beheersing statische ontladingen

en deeltjesemissies in lab en industrie 59

Het Prinsenkwartier: Hoogwaardige dementiezorg binnen de Brielse vestingmuren 60

Markant: Flexibel maatwerkconcept voor revalidatie met kort verblijf 66

Coronacrisis boost voor meer technologie in de zorgsector 70

BLADMANAGER

Patty Ros

p.ros@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

ABONNEMENTSPRIJS

€ 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan de Zorg

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging is

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een

jaar verlengd.

DOELGROEP

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,

woonzorgcentra, zorggroepen, GGZ, woningcorporaties,

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier

aan de gezondheidszorg, aannemers, overheidsinstellingen

en abonnementen.

VORMGEVING

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of

beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

8

16

22

40


jaargang 20

oktober - november 2020

bouwenaandezorg.eu

Inhoud

46 60

82

98

55

70

THEMA MEDISCHE INRICHTING

Totaalaannemer voor medische technologie 72

‘360˚ projectcompetentie’ voor de medische omgeving 74

‘Tijdelijk bouwen met alle eisen die gelden voor permanente bouw’ 76

Duurzaamheid in de zorg 78

‘Ook vanuit de reguliere zorg is er interesse in isolatieschorten’ 79

Directe bescherming tegen infectie door indirecte bediening 80

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG.EU

Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG.EU

5

Woonlocatie Zuiderdreef voelt als ‘thuis’ 82

Haelvoet Nederland breidt uit! 85

Park Vossenberg: In een beschermde omgeving wordt de buitenwereld naar binnen gehaald 86

Nieulande en Ter Weel: Zowel bewoners als inwoners van Krabbendijke spinnen garen bij nieuwbouw 90

Rebranding bij interieurspecialist 95

nora by Interface en Interface zijn voortaan op dezelfde locatie gehuisvest 97

Gezonder in een groene omgeving 98

Zorgpartners 101

5

De Stadstuin is voorbeeld

voor wonen en zorg in de

sociale sector

Waarom klimaatplafonds

de logische oplossing zijn

in de zorgsector

Cover:

Het AZ Zeno

Knokke

Beeld:

H.J. Durr

‘Tijdelijk bouwen met alle

eisen die gelden voor

permanente bouw’

Directe bescherming

tegen infectie door

indirecte bediening

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

BOUWENAANDEZORG.EU


DEN HAAG DE STADSTUIN

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Architecten van Mourik, Tjerk van Duinen

Zorgproject legt verbindingen met de wijk

De Stadstuin is voorbeeld

voor wonen en zorg in de

sociale sector

Renderende woonzorgprojecten ontwikkelen en realiseren voor particulieren met een goed

inkomen is niet erg ingewikkeld. Heel anders is dat binnen de sociale huursector, waarin het

aanbod beperkt is en de maatschappelijke vraag naar betaalbare huurwoningen met goede

zorgvoorzieningen hoog; in de toekomst zal dit zal alleen maar toenemen. Dat het wel degelijk

kan, bewijzen de partijen die aan het Westhovenplein in de Haagse wijk Escamp het project

De Stadstuin hebben gerealiseerd; een plan van de hand van Architecten van Mourik met

levensloopbestendige sociale huurwoningen en zorgwoningen.

Een zorgproject zonder institutionele uitstraling.

8 BOUWEN ZORG.EU


DEN HAAG DE STADSTUIN

De zorgwoningen zouden door zorginstelling

Saffier onder de liberalisatiegrens aan

ouderen met dementie worden verhuurd.

Nu worden de appartementen aangeboden

onder WLZ-financiering. Door de noodzakelijke

investeringen is het niet mogelijk

gebleken huur onder de liberalisatiegrens te

realiseren. Het project is een flinke impuls

voor de wijk, zowel in de uitstraling van de

gebouwen als in de verbindingen die het plan

legt met de wijk. De Stadstuin is integraal

onderdeel van de wijk en het lijkt in niets op

een zorginstelling.

De gebouwen hebben afgeronde hoeken en door de gelijke architectonische detaillering allemaal

dezelfde uitstraling.

Appartement met lage borstweringen, zodat bewoners vanuit een rolstoel contact kunnen houden met de tuin

en de omliggende wijk.

'Alle partijen zien dit project als

een schoolvoorbeeld van hoe wonen

en zorg schijnbaar moeiteloos in elkaar

kunnen overlopen'

INTENSIEVE ZORG

De kracht van De Stadstuin is allereerst dat

het een nieuw antwoord biedt op de vraag

naar oplossingen voor de toenemende groep

hulpbehoevende ouderen. Van overheidswege

moeten ouderen zo lang mogelijk thuis blijven

wonen, waardoor cliënten van Saffier in een

vergevorderd stadium van dementie verkeren

en dus intensieve zorg nodig hebben. Daarnaast

neemt de druk om efficiënter zorg te

verlenen met de aanhoudende personeelstekorten

alleen maar toe.

VIJF TORENS

Ontwikkelend bouwer Stebru is een partij die

concepten ontwikkelt waarin zorg en wonen

gecombineerd worden. Een mooi voorbeeld

hiervan is het Westhovenplein. Op de plek

waar een leeg schoolgebouw stond, zijn vijf

woontorens gerealiseerd. Twee bevatten 64

extramurale, levensloopbestendige woningen

die door woningcorporatie Arcade worden

verhuurd. Over de andere drie torens zijn 119

intramurale zorgeenheden verdeeld die zorgverlener

Saffier huurt van belegger Syntrus

Achmea, die het vastgoed weer van Stebru

heeft overgekocht. In de plinten van de drie

torens van Saffier bevinden zich zorg- en welzijnsondersteunende

faciliteiten zoals een restaurant,

een kapper en fysiotherapie, die ook

voor de wijk beschikbaar zijn. Het hart van het

complex is de gemeenschappelijke binnentuin

die alles verbindt en waar bewoners, medewerkers,

bezoekers en wijkbewoners elkaar

kunnen ontmoeten.

BEHOEFTE

Wil van der Steen, Projectleider Transities voor

zorgverlener Saffier: “Voor achterstandswijken

als Escamp zijn dit enorm belangrijke ontwikkelingen.

Het aantal 75-plussers is met 7.600 groot

en tot 2040 verdubbelt dit aantal. De Stadstuin

vervangt een leegstaande school, levert broodnodige

extra- en intramurale units op en bevat

maatschappelijke functies waar zowel vanuit de

wijk als het complex zelf behoefte aan is. ›

BOUWEN ZORG.EU

9


DEN HAAG DE STADSTUIN

Integraal onderdeel van de wijk, met publiekstoegankelijke functies en tuin.

'Alle in dit project betrokken partners hebben

grenzen overschreden, waarmee dit vernieuwende

woonzorgconcept vleugels heeft gekregen'

Je moet zorg onderdeel maken van de omgeving

en van de wijk. Dat lukt hier erg goed.”

KAMPVUUR

De Stadstuin als integraal onderdeel van de

wijk. Daar heeft architect Piet Grouls van Architecten

Van Mourik zich vanaf het begin sterk

voor gemaakt. “De school was één van de bijzondere

plekken in deze Dudokwijk en van een

bijzondere plek mochten we van de gemeente

Den Haag iets bijzonders maken, zonder dat we

ons aan het stempelplan van Dudok hoefden te

houden. Onze eerste actie was het weghalen

van de weg die door het kavel liep. Dat gaf de

mogelijkheid om een hof van vijf gebouwen te

ontwerpen waarbinnen de tuin centraal staat.

Niet een huis met een tuin, maar een huis in een

tuin. We hadden daarvoor de metafoor van het

kampvuur, de oeroude plek waar je eet, drinkt,

lacht, je veilig en warm voelt en een plek van

spiritualiteit. Geloof, fanfare en andere vormen

van samenzijn zien we allemaal minder worden.

Daar wil je met een goed doordacht ontwerp

dat verbindt tegenwicht aan bieden.”

CONTACTEN

Van der Steen: “Saffier heeft onderzoek gedaan

naar hoe we elkaar kunnen vinden en

verbinden. Een kapper en een pedicure binnenhalen,

ook voor wijkbewoners, was een

belangrijk onderdeel van ons plan. We hebben

al contacten met de school aan de overkant

om activiteiten te combineren, bijvoorbeeld in

de tuin. We hebben een mooie zaal en tryoutpubliek

om de musical te kunnen repeteren.

Arcade gaat een housewarming organiseren,

dus er gebeurt al van alles. De gebouwen voor

levensloopbestendig wonen en voor intensieve

zorg zien er van buiten hetzelfde uit. Dit vergroot

de binding met de wijk. Binnenin zitten

de verschillen in de vorm van installaties en

technieken, waardoor mensen met dementie

maximaal worden ondersteund om zo zelfstandig

mogelijk en met maximale bewegingsvrijheid

te kunnen functioneren.”

ZICHTLIJNEN

Niet alleen de tuin, ook de gebouwen spelen

een belangrijke rol in het welzijn van de doelgroep.

Grouls: “In de tuin hebben we de vijf

woonblokken niet orthogonaal maar gedraaid

neergezet waardoor een interessant schouwspel

van zichtlijnen is ontstaan. Borstweringen

zijn laag gehouden zodat bewoners vanuit een

rolstoel contact kunnen houden met de tuin

en de omliggende wijk. Door de gebouwen en

gangen in de groepswoningen afgeronde hoeken

te geven, hebben we getracht een warme

en prettige sfeer te creëren. Er staan ook geen

hekken om het complex. Lage gemetselde muren

geleiden bewoners en bezoekers als vanzelf

naar hun bestemming.”

GRENZEN OVERSCHRIJDEN

Alle betrokken partijen zien dit project als een

schoolvoorbeeld waarin wonen en zorg schijnbaar

moeiteloos in elkaar overlopen. Van der

Burg: “Het is onze missie om prettige leefomgevingen

te creëren waarin de bewoners en

hun dierbaren centraal staan en daarnaast ook

zorgondersteuning aanwezig is. De zorg moet

echter subtiel aanwezig zijn om te voorkomen

dat de zorgwoningen een institutioneel karakter

krijgen. Dat is echter wel een traject van pionieren

geweest. Zo zijn we samen met de gemeente

tot een aangepaste parkeernorm gekomen;

dementerende bewoners rijden immers geen

auto meer. Toen de belegger eiste dat er een

hek om de zorgwoningen moest komen waarmee

de zorgwoningen in de gemeenschappelijke

binnentuin van de levensloopbestendige sociale

huurwoningen zouden worden gescheiden,

hebben wij hen meegenomen in het verhaal en

uitgelegd dat een hek niet bij het concept hoort.

Het gaat om de samenhang. Zo hebben alle in

dit project betrokken partners grenzen overschreden

waarmee dit vernieuwende woonzorgconcept

vleugels heeft gekregen.”

DE MENS CENTRAAL

“Wij zien een zorggebouw als een bedrijfsmiddel

dat naast goed opgeleid personeel ondersteuning

biedt in het verlenen van kwalitatief hoogwaardige

zorg waarbij de mens centraal staat.

Daarbij vinden we het belangrijk dat bewoners

elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten, zowel binnen

als buiten, met de juiste balans tussen privacy

en intensieve, efficiënte zorgverlening”, vat Van

der Burg samen. “De gebouwen voor Saffier met

intramurale zorgwoningen hebben een vierkante

plattegrond met gemeenschappelijke ruimten

op de hoeken. Dat resulteert in overzicht en

korte looplijnen voor het verplegend personeel.

We hebben als één team met gemeente,

Saffier en beleggers Syntrus Achmea en Arcade

toegewerkt naar kwalitatieve maar betaalbare

oplossingen met voldoende schaalgrootte voor

efficiënte zorgverlening.” •

Feiten en cijfers

ONTWIKKELAAR EN BOUWER

Stebru

BELEGGER WONINGEN

Arcade Wonen

BELEGGER ZORGWONINGEN SAFFIER

Syntrus Achmea

ARCHITECT

Architecten van Mourik

TUINARCHITECT

Jos van de Lindeloof

ADVISEUR CONSTRUCTIES

Lievense

BOUWEN ZORG.EU

11


DE HELE OMGEVING VOL

GOEDE SMAAK – ONZE

WOONWERELDEN.

LAAT U DOOR ONZE

INTERIEUR ARCHITECTEN

INSPIREREN

EDITIE

GRATIS

C ATA LOGUS

AANVRAGEN

UW EFFICIËNTE PARTNER

VOOR ZORGMEUBILAIR

BEL ONS OP +31 88 5012400

CARELINE B.V.

Honderdland 211 | 2676 LV Maasdijk | T +31 88 5012400 | F +31 88 5012450 | info@carelinebv.nl | www.careline-zorgmeubilair.nl


DEN HAAG DE STADSTUIN

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Careline

Meubilair op

maat en in kleur

Het meubilair voor de drie zorgtorens van De Stadstuin is gemaakt en geleverd door Careline BV

uit Maasdijk. Dit familiebedrijf heeft zich volledig toegelegd op het inrichten van zorginstellingen.

Careline won de tender op prijs en met meubelen uit eigen productie. “Tegen een eerlijk prijs en

zonder concessies te doen aan kwaliteit.”

De levering voor opdrachtgever Saffier bestond

uit 120 kledingkasten, 114 tafels voor

de eet- en woonkamers, bureautafels voor

de kantoren, banken en een groot aantal

stoelen. In overleg met het ontwerpteam

en stofleverancier Artimo zijn ook de gordijnen

op maat gemaakt. “Als je alles zelf

maakt, heb je controle over de kwaliteit en

prijs”, vertelt Jakob Besley, general manager

van Careline. “Dan kun je voor de kasten

van IKEA kiezen, zoals eerst het plan was,

maar dan ben je weken aan het monteren.

Onze uiterst solide kledingkasten met hangen

legvakken zijn kant-en-klaar en veel meer

geschikt voor de zorg.”

'Zithoogte, leuningvorm

en constructie zijn

toegespitst op de zorg'

KLEURPALET

Tafels voor de woon- en eetkamers zijn aangepaste

modellen met verstevigde pootverbindingen

en krasvast HPL-blad. Besley: “Deze komen

uit onze eigen fabriek, net als de stoelen die in

samenspraak met de architect zijn gemaakt. Elke

verdieping in de drie gebouwen heeft een eigen

kleur; de bekleding van de zitting en rugleuning

heeft een daarop aangepaste tint. Zithoogte,

leuningvorm en constructie zijn toegespitst op

de zorg. Dat betekent onder meer dat ze aanschuifbestendig

zijn en een kunstlederen zitting

hebben die wat betreft belasting en slijtage een

veelvoud aankan van reguliere bekleding.”

Bank in de kleur van de verdieping.

Robuuste stoel plus tafel.

Careline is niet alleen producent en leverancier

van zorgmeubilair. “We hebben een enorme

ervaring op dit gebied en kunnen opdrachtgever

en architect in elke fase ook adviseren over

product- en materiaalkeuzes. De Stadstuin

toont weer dat we ook een partij zijn die solide

werk levert voor scherpe prijzen.” •

BOUWEN ZORG.EU

13


EUROPEAN ARCHITECTURE AWARD AZ ZENO

Het AZ Zeno in Knokke is een futuristisch gebouw dat als het ware boven het landschap zweeft. Licht en natuur zijn cruciaal in een architectuur die als het ware deel

uitmaakt van het genezingsproces.

Tekst | Johan Debaere

‘When Creativity and Innovation meet Sustainability’

AZ Zeno krijgt European

Architecture Award

Archi-Europe/Archiworld maakte recent de winnaars van de

European Architecture Awards bekend. Deze internationale

wedstrijd bekroont exemplarische projecten binnen het thema

‘When Creativity and Innovation meet Sustainablity’. Uit

517 inzendingen werden maar liefst vier Belgische projecten

genomineerd. In de categorie ‘Health’, waar trouwens alleen maar

Belgische projecten geselecteerd werden, schoot AZ Zeno van

AAPROG-BOECKX.-B2Ai de hoofdvogel af.

Het ziekenhuis van Knokke, waarvan de vorm

geïnspireerd is op de kunst van René Magritte,

zweeft als het ware boven het landschap en

wordt op elk niveau door licht en natuur gedomineerd.

De verbinding tussen binnen en

buiten, tussen de zorgfaciliteiten en publieke

zones verloopt immers vrijwel naadloos. De

architecten besteedden veel aandacht aan

duurzaamheid, maar ook aan het bouwen met

focus op integratie van het landschap, de ecologische

energie en de gebruikte materialen.

De bouwwerken voor dit project startten in

2013 en eind 2017 werd het futuristische gebouw

met een ziekenhuis, revalidatiecentrum,

zorghotel, polikliniek, auditoria, publieke evenementenruimte

en helihaven in gebruik genomen.

Deze European Architecture Award

is niet de eerste prijs, want in 2018 werd AZ

Zeno ook al bekroond met de prestigieuze

World Architecture Festival Award. •

14 BOUWEN ZORG.EU


EUROPEAN ARCHITECTURE AWARD AZ ZENO

www.foamglass.com

www.momentsfurniture.com

www.sweco.nl

www.vescom.com

www.wi-bo.nl

BOUWEN ZORG.EU

15


MAASBREE DE FABRIEK

Tekst | Rob Buchholz Beeld | Bart van de Ven

De Fabriek kijkt naar de

mogelijkheden van bewoners,

niet naar beperkingen

De Fabriek in het Noord-Limburgse Maasbree is ooit begonnen als dagbesteding voor diverse

groepen uit de samenleving. Sinds dit najaar is het tevens de plek waar mensen met dementie of

een andere intensieve zorgvraag kunnen wonen. Na een grondige renovatie zijn 23 appartementen

gecreëerd in een omgeving met 24-uurs zorg. De dagbesteding blijft gewoon bestaan.

BOUWEN ZORG.EU

16

BOUWEN ZORG.EU


MAASBREE DE FABRIEK

'Belangrijk onderdeel was vooral om in de

industriële setting van De Fabriek toch een

huiselijke sfeer te ontwikkelen'

Het waren hectische weken voor zorgondernemer

Bart van de Ven. Terwijl de eerste

groep bewoners zich al meldde, moesten

er nog enige werkzaamheden verricht worden.

“De eerste 18 bewoners zijn nu binnen en

hebben geen last van deze laatste werkzaamheden”,

aldus Van de Ven. “Wel is het zaak om

de coronamaatregelen strikt te blijven hanteren.

Als nieuw zorgcomplex kunnen we het

niet gebruiken dat het virus binnenkomt. Om

de bewoners te laten wennen, komen ze gefaseerd

in kleine aantallen hier wonen. Ja, alle

appartementen zijn inmiddels vergeven. Er is

zelfs sprake van een wachtlijst.”

UNIEK CONCEPT

Van de Ven is samen met zijn collega Carla

Fleuren sinds anderhalf jaar bij De Fabriek actief.

Het was een uitdaging die hij na 23 jaar

werken in het ziekenhuis al langer zocht. “Ik

sprak er vaker met Carla over om iets unieks

neer te zetten. Toen wij het verhaal hoorden

van Peter Broekmans, eigenaar van De Fabriek,

zijn we met elkaar in gesprek gegaan om hier

een uniek concept neer te zetten.” Volgens Van

de Ven was een veel voorkomend probleem

bij de dagbesteding dat mensen met dementie

er na verloop van tijd geen gebruik meer van

konden maken. “Het ziekteproces vorderde en

zorgde voor beperkingen. Dankzij deze nieuwe

invulling hebben ze de mogelijkheid hier te

komen wonen en te genieten van de mogelijkheden

die de dagbesteding te bieden heeft.”

SPANNINGSVELD

Om de renovatie in goede banen te leiden,

werden Janssen Wuts Architecten uit Baarlo

en Willems Bouwbedrijf uit Venlo bij het

plan betrokken. Theo Janssen was in 2006 al

betrokken bij het opzetten van De Fabriek.

“Een belangrijk doel was om twee functies bij

elkaar te brengen: dagbesteding en zorg. Wij

hebben ervaring met deze groep bewoners

en weten dat bijvoorbeeld somatiek anders is

dan dementie.” De stijl van de renovatie moest

aansluiten bij de natuurrijke dorpsomgeving.

Janssen: “Er is altijd een spanningsveld tussen

wat je als architect wil en wat kan of mag. De

visie van in dit geval de gemeente Peel en Maas

was dus medebepalend voor onze plannen.

Uiteindelijk tref je elkaar in het midden.”

FINANCIËLE ASPECT

De keuze voor appartementen was volgens

Janssen een heel bewuste. “De bewoners hebben

in de eigen woning een keukenblok plus douche en

toilet. Nee, dat betekent niet dat de appartementen

heel groot zijn. Families willen dat vaak. Een bewoner

met dementie of andere klachten ervaart

juist geborgenheid en gemak als prettiger. ❯

BOUWEN ZORG.EU

17


MAASBREE DE FABRIEK

De keuze voor 23 appartementen heeft te maken

met het financiële aspect. Er is geld voor

een bepaald aantal personeelsleden en daar

stem je dan de groep bewoners op af.”

Bewoners voelen zich dankzij de sfeer, de inrichting en het interieur bijzonder op hun gemak.

GEEN TRADITIONEEL

VERPLEEGHUIS

Joep Willems van Willems Bouwbedrijf werkte

vaker samen met Janssen Wuts. Over het algemeen

geen zorggerelateerde projecten. “Wij

zijn ons steeds meer op deze sector aan het

oriënteren. Theo betrok ons door eerdere positieve

ervaringen bij deze plannen.” Belangrijk

onderdeel was vooral om in de industriële setting

van De Fabriek toch een huiselijke sfeer te

ontwikkelen. Volgens Willems ontstond er een

goed uitgewerkt stappenplan. “Je hebt te maken

met een Programma van Eisen plus een bepaald

budget. Uiteindelijk zijn we stap voor stap

te werk gegaan. Je kijkt naar zowel de beperkingen

als de mogelijkheden van het gebouw. ❯

'Net zoals het interieur moeten ook de meubels een thuisgevoel en

geborgenheid oproepen bij de bewoners'

FHMeubelen

specialist in projectinrichting

FH Meubelen is specialist in een welkom gevoel voor elk zorgproject te creëren.

Wij zijn uw professionele en persoonlijke projectinrichter.

Napoleonsbaan Zuid 28

5991 ND Baarlo | T: 077 477 1529

www.janssenwuts.nl | info@janssenwuts.nl

Faunalaan 32 5928 RZ Venlo

T :+31 77 326 1160 | F: +31 77 326 1161

E info@wbbv.nl | www.wbbv.nl

Nijverheidsstraat 6B, 5961 DT Horst

W: www.fhmeubelen.nl | E: info@fhmeubelen.nl

T: 077 302 10 34

BOUWEN ZORG.EU

Naamloos-6 1 20-10-20 16:04

19


MAASBREE DE FABRIEK

Het was vooral prettig dat het een opdracht

werd met voldoende uitdagingen. Door de

bouw van de appartementen verandert de

buitenschil waardoor het een ander aanzien

krijgt. Vanuit de opdrachtgever werd duidelijk

gemaakt dat we vooral geen traditioneel

verpleeghuis moesten realiseren.” Uiteindelijk

zorgde Willems Bouwbedrijf voor veranderingen

in de vloer, fundering en afbouw. In

de ruimte die voorheen dienst deed als stallen

werden systeemwanden geplaatst. “Het

moest vooral een flexibel gebouw worden”,

aldus Janssen. “Als de plannen of de opzet in

de toekomst veranderen, dan moet dat relatief

snel te realiseren zijn.”

ZORGMEUBILAIR

Een ander belangrijk onderdeel van iedere

zorgomgeving is het meubilair. Dit is

geleverd door FH Meubelen, gevestigd in

Horst. Het bedrijf werd door Van de Ven en

Fleuren benaderd om mee te denken over

de invulling en huiselijke sfeer. “Het te kiezen

zorgmeubilair moest vooral bij hun visie

aansluiten, maar vanzelfsprekend zijn er ook

algemene regels met betrekking tot hygiëne

en veiligheid binnen de zorg die belangrijk

zijn.” FH Meubelen bood de twee zorgondernemers

de mogelijkheid om op de eigen

locatie in Maasbree te komen ‘proefzitten’.

Zorg is één van onze specialistische

markten en daarin hebben wij veel ervaring.

Wij weten precies wat nodig is voor

senioren met diverse geestelijke of fysieke

beperkingen. Het is meer dan alleen zitten.

Je hebt te maken met eten, rustmomenten

en specifieke behoeften en wensen van de

bewoners. Er is dan ook veel diversiteit in

het hoogwaardig zorgmeubilair. Uiteindelijk

is het zorgmeubilair op maat afgestemd op

een heel specifieke doelgroep. Net zoals

het interieur moeten ook de meubels een

thuisgevoel en geborgenheid oproepen bij

de bewoners.”

Van de Ven kan na een aantal weken zeggen

dat de missie geslaagd is. Bewoners

voelen zich dankzij de sfeer, de inrichting

en het interieur bijzonder op hun gemak.

“We hebben met verschillende groepen te

maken. Het is niet alleen dementie, maar

iedereen respecteert en begrijpt elkaar. Er

is voldoende bewegingsruimte in de royale

gangen en ruime woonkamer, maar ook genoeg

ruimte in kleine sfeervolle nisjes waar

een bewoner zich even terug kan trekken.

Daarnaast kijken wij vooral naar wat deze

mensen nog kunnen. Het gaat er niet om

wat ze niet meer kunnen. Op deze visie is

dit hele gebouw afgestemd.” •

20 BOUWEN ZORG.EU


MAASBREE DE FABRIEK

Tekst | Rob Buchholz Beeld | M4Four

Weg met de saaie vloer!

Het is één van de absolute eyecatchers van De Fabriek: de digitaal geprinte vinylvloer in de gang

bij de appartementen. De print heeft de stijl van een traditioneel vloerkleed zoals dat bij veel

huishoudens in het verleden op de grond lag. Het draagt bij aan de gemoedelijke sfeer en er is geen

kans op valgevaar.

De print heeft de stijl van een traditioneel vloerkleed.

Maker van deze vinylvloer is M4Four, een specialist op dit gebied die de

uitspraak ‘No more boring flooring’ als motto heeft. Het contact tussen

deze fabrikant en de mensen van De Fabriek ontstond tijdens een

beurs in Duitsland, zo vertelt sales- en marketingmanager Carolien Kip.

“Ze hadden onze geprinte vloeren gezien. Het was hun wens om een

bijzondere sfeer te creëren.”

Het was voor Kip duidelijk dat er in De Fabriek geen traditionele verpleeghuissfeer

moest ontstaan. “Ze hebben diverse voorbeelden op

onze website bekeken en vroegen ons om vooral mee te denken over de

exacte invulling. Vervolgens is een aantal ontwerpen in 3D voorgelegd

om een goed beeld te geven van hoe de vloer in het totale interieur het

beste tot zijn recht komt.”

EFFECTEN VAN KLEUR, CONTRAST EN TINTEN

Omdat het een lange hal is, was het vooral essentieel om dat effect

met specifiek kleurgebruik te breken. In totaal is 1.200 vierkante meter

vloer gemaakt, waarvan de helft geprint. Het team van De Fabriek kreeg

daarbij voldoende mogelijkheden tot inspraak. “Er waren geen kaders

waaraan wij ons bij het ontwerpen moesten houden. Er is veelvuldig gesproken

over effecten van kleur, contrast en tinten. Daarop zijn diverse

concepten gemaakt waarop zij reageerden. De wens van de klant blijft

centraal staan. Ook eisen die horen bij de zorg, zoals hygiëne, zijn vanzelfsprekend

volledig nageleefd.”

VIER VLOERKWALITEITEN

Bij M4Four komen veel aanvragen vanuit deze sector binnen. Iedere

instelling heeft daarbij eigen wensen. “Mogelijkheden hebben wij voldoende”,

aldus Michel Kral, directeur van M4Four. “Wij beschikken over

een eigen ontwerpstudio en hebben vier verschillende vloerkwaliteiten.

Deze zijn uitgebreid CE-gecertficeerd, functioneel, maar vooral praktisch

heel toepasbaar in verschillende settings. Want behalve de zorg

hebben wij projecten gedaan in de horeca, retail, het onderwijs, musea

en sportverenigingen. In eigenlijk elke omgeving zijn de mogelijkheden

van digitaal geprint vinyl toepasbaar; we nemen de vloer als uitgangspunt

voor het brengen van sfeer, beleving en identiteit.” •

BOUWEN ZORG.EU

21


BONHEIDEN IMELDAZIEKENHUIS

In de nieuwe zaal staat het laatste nieuwe angiografietoestel van Philips, met de innovatieve Azurion Flexarm.

Tekst | uwtekst.be Beeld | Imeldaziekenhuis Bonheiden

Nieuwe hybride operatiezaal

voor Imeldaziekenhuis

Begin september namen de vaatchirurgen van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden een

gloednieuwe hybride operatiezaal in gebruik. Die combineert een hoogtechnologische, digitale

operatiezaal met een geïntegreerde installatie voor medische beeldvorming. Het projectbeheer

van deze nieuwbouw was volledig in handen van het Imeldaziekenhuis zelf. “Een bewuste keuze”,

zegt facilitair directeur Stefaan Claeys.

Twee jaar geleden besloot het team van Imelda om de hybride operatiezaal

van het ziekenhuis te vernieuwen. De eerste stap? Alle functionele

en ergonomische wensen in kaart brengen. “Al snel kwamen we tot

de conclusie dat de beschikbare ruimte in het oude operatiekwartier

te klein was voor een hedendaagse, moderne uitrusting”, verduidelijkt

Claeys. “Dus besloten we om een volledig nieuwe zaal bij te bouwen

naast het bestaande operatiekwartier.”

De keuze voor een nieuwbouw brengt een paar voordelen met zich

mee. Eerst en vooral is er nu letterlijk plaats voor state-of-the-art technologie.

Claeys: “In de nieuwe zaal staat het laatste nieuwe angiografietoestel

van Philips, met de innovatieve Azurion Flexarm. Daarmee

maken de artsen de bloedvaten van de patiënt met grote precisie zichtbaar.”

Dankzij die nieuwe toestellen krijgen de bloedvatenspecialisten

van Imelda een ongeëvenaarde beeldkwaliteit. En dat met aanzienlijke

22 BOUWEN ZORG.EU


BONHEIDEN IMELDAZIEKENHUIS

lagere stralingsdosissen, wat goed is voor de gezondheid van patiënten

en medisch personeel.

RUIMTE OM EFFICIËNT TE WERKEN

Tweede pluspunt van het nieuwe operatiekwartier is de beschikbare

ruimte, waardoor het medische personeel op een comfortabele manier

kan werken. De Azurion Flexarm is aan het plafond gemonteerd en kun

je flexibel in alle mogelijke richtingen bewegen. Daardoor kunnen de

artsen met het toestel volledig rond het lichaam van de patiënt gaan,

zonder dat de chirurg zich hoeft te verplaatsen. Ook is al het nodige materiaal

aanwezig in de operatiezaal zelf, waar verpleegkundigen vroeger

om de haverklap de zaal moesten verlaten om materiaal voor de ingreep

te verzamelen in de bergruimte van het operatiekwartier. Dit lijkt een

detail, maar de aanwezigheid van het nodige materiaal bepaalt mede de

snelheid waarmee een ingreep kan worden uitgevoerd.

“Het derde voordeel heeft alles te maken met de kwalitatief hoogstaande

en energievriendelijke infrastructuur voor data, elektriciteit en lucht-

'De inrichting van de nieuwe

operatiezaal is aangepakt als een

volledig bouwproject'

conditionering”, vertelt Claeys. “Die infrastructuur werd volledig in het

plafond ingebouwd. De technologie die we in huis hebben gehaald en

de projectervaring die we hebben opgedaan, maken ons ziekenhuis mee

klaar voor de toekomst.”

PROJECTBEHEER IN EIGEN HANDEN

Buiten de stabiliteitsstudie voor de nieuwbouw deed het team van

Imelda het nodige studie- en voorbereidingswerk en het projectbeheer

volledig zelf. “Dat was een bewuste keuze”, vertelt Claeys. “Wij

hebben het project zelf gecoördineerd en de taak van studiebureau

op ons genomen, omdat we zo expertise konden opbouwen die we

bij onze toekomstige initiatieven meer dan nodig hebben. Een volgend

project is bijvoorbeeld een nieuw cardiaal lab voor elektrofysiologisch

onderzoek. De technologie en infrastructuur van zo’n lab

zijn vergelijkbaar met die van onze nieuwe hybride operatiezaal. Met

dat eerste project hebben we veel expertise opgebouwd die we binnenkort

weer kunnen gebruiken.”

Zijn er dan geen nadelen verbonden aan voorbereidend studiewerk

en projectbeheer in eigen handen? “Toch wel”, zegt Claeys. “Zo’n

project is een leerschool en daardoor heb je niet onmiddellijk de nodige

ervaring om snel te werken. Leren vraagt nu eenmaal wat tijd.

We hadden een termijn van 1 jaar voorzien om de nieuwe operatiezaal

op te leveren. Uiteindelijk heeft het anderhalf jaar geduurd, hoewel

vooral de coronacrisis aan de basis van die vertraging ligt.” ❯

De hybride operatiezaal van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.

BOUWEN ZORG.EU

23


maatmeubilair | wanden & plafonds | pleisterwerken |

binnenschrijnwerk | schilderwerken | vloer- en tegelwerken

CONTACTEER ONS:

Meldertsestraat 8

B-3545 Zelem - Halen

www.poelsnv.be

info@poelsnv.be

T. +32 (0)13 33 42 60

F. +32 (0)13 31 47 24


BONHEIDEN IMELDAZIEKENHUIS

wordt belicht in alle omstandigheden. Het resultaat is meer gebruiksgemak

voor het verplegend personeel.”

De inrichting van de nieuwe operatiezaal is aangepakt als een volledig

bouwproject, besluit hij. “We hadden wekelijkse werfvergaderingen

waarbij alle betrokken partijen aanwezig waren. Er werd

constructief overlegd tussen alle betrokken partijen en bijgestuurd

waar nodig. Volgens mij is die constructieve aanpak de sleutel tot

een succesvol project.” •

WENSEN EN MOGELIJKHEDEN VERENIGEN

“Tegelijk is er een enorm voordeel verbonden aan eigen projectbeheer”,

gaat Claeys verder. “Je kunt de verwachtingen van de eindgebruikers –

artsen en verpleegkundigen – perfect matchen met het aanbod en de

mogelijkheden van de leveranciers. Neem bijvoorbeeld de kasten in de

operatiezaal. We besloten om die te laten afsluiten met elektrische rolluiken

om zo extra ruimte te besparen. Daar stopt het echter niet: ook

het lichtplan werd aangepast zodat de binnenkant van de kasten perfect

ÉÉN AANNEMER: VAN AFBRAAK TOT INTERIEUR

De firma Poels nv uit Halen stond in voor de nieuwbouw en het interieur van de nieuwe hybride operatiezaal van het

Imeldaziekenhuis. Voor de interieurspecialist was het een bijzonder project: voor het eerst was ze hoofdaannemer voor het

volledige traject: van afbraakwerken tot interieur.

“Op het bouwterrein stond eerst een loods die we hebben afgebroken”, begint David Saenen. “Daarna maakten we het terrein

bouwklaar, plaatsten we de paalfunderingen en trokken we het gebouw op dat de hybride operatiezaal huisvest. Dat gebouw

telt twee verdiepingen en grenst aan drie gevels. Die aansluiting op de bestaande gebouwen bracht een paar technische

uitdagingen met zich mee. Toch kunnen we terugblikken op een geslaagd project en een mooie samenwerking met de

bouwheer en het architectenbureau.”

HASA-architecten uit Mechelen stond in voor het ontwerp van het gebouw. Na de ruwbouwfase leverde Poels nv ook het

interieur voor de operatiezaal. “We hebben het gebouw sleutel-op-de-deur opgeleverd”, verduidelijkt Saenen. “Alleen de

technieken en natuurlijk ook de medische apparatuur komen van andere leveranciers.”

Het interieur van de operatiezaal werd volledig op maat gemaakt. Tijdens de werken overlegde het team van Poels nv

intensief met artsen, verpleegkundigen en facilitair medewerkers van het Imeldaziekenhuis. “We hebben elkaar continu

bijgestuurd tijdens het bouwproces”, verduidelijk Saenen. “Door die aanpak kregen we bijzonder veel aandacht voor details.

Zo maakten we de hybride operatiezaal van het Imeldaziekenhuis klaar voor vandaag en morgen.”

En wat brengt de toekomst voor Poels nv? “In elk geval hebben we de smaak voor nieuwbouw te pakken”, besluit Saenen.

“We kijken uit naar het volgende totaalproject dat we kunnen realiseren.”

BOUWEN ZORG.EU

25


“De Stroomleiders van EPA nemen de

leiding in het beantwoorden van uw

hoogspanningsvraagstukken. Vanuit

de uitvalsbasis in Oudsbergen

bedienen we sinds 1989 onze klanten in

België en de buurlanden. We informeren,adviseren

en assisteren u graag op

maat van uw behoeften, ongeacht in

welke sector(en) u actief bent.”

EPA Nv

NIJVERHEIDSLAAN 1511 bus 1

B-3660 Oudsbergen

Tel: 32 89 81 98 20

Mail: info@epa-nv.com

Web: www.epa-nv.com

00023521001 - EPA STROOMLEIDERS.indd 1 16-10-20 09:07


BONHEIDEN IMELDAZIEKENHUIS

'De keuze voor nieuwbouw

brengt een paar voordelen met

zich mee. Eerst en vooral is

er nu letterlijk plaats voor

state-of-the-art technologie'

OPERATIEZAAL MET MODULAIRE

EN VOORBEDACHTE BOUWSTENEN

Een operatiezaal bouw je niet zomaar: zo'n zaal moet

beantwoorden aan de striktste normen en voorschriften,

zodat je een zuivere werkomgeving krijgt. ABN

Cleanroom Technology uit Munsterbilzen leverde de

luchttechnieken voor de nieuwe hybride operatiezaal van

het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.

“We zijn specialist in cleanrooms”, begint CEO Jo

Nelissen zijn verhaal. “Voor de nieuwe operatiezaal van

het Imeldaziekenhuis pasten we ons pre-engineered

VIX-concept toe. Dat is een voorontwikkeld en modulair

systeem met gestandaardiseerde bouwelementen.”

Het belangrijkste voordeel van zo'n modulair en preengineered

concept? Ongeacht de omgeving bouw je een

cleanroom met dezelfde duurzaamheid, betrouwbaarheid

en onderhoudsvriendelijkheid. “Doordat we modulair

werken, kunnen we snel schakelen als er tijdens het

project bijkomende klantwensen opduiken. Ook eventuele

uitbreidingen van de operatiezaal zijn perfect mogelijk. Die

modulariteit is een belangrijke troef.”

Digitaal als nieuwe normaal

Een hedendaags ziekenhuis is een intelligent en digitaal

ziekenhuis. Daarom zorgde ABN Cleanroom Technology voor

een beveiligde dataverbinding tussen de operatiezaal en de

cloud. “Zo kun je op elk moment en op elke locatie op een

veilige manier de luchtkwaliteit in de operatiezaal controleren”,

verduidelijkt Nelissen. “Bovendien ontvang je automatisch een

waarschuwing als ingestelde parameters worden overschreden.”

Projectaanpak: snelheid en modulariteit

Modulariteit zit ingebakken in het het pre-engineered

VIX-concept dat ABN Cleanroom Technology toepaste bij

het Imeldaziekenhuis. Daarnaast was vooral de snelheid in

uitvoering een belangrijke vraag van het ziekenhuis. “Omdat

het VIX-concept een volledig ontwikkeld concept is waarvan

we de bouwstenen op voorraad hebben, was het mogelijk

om dit project zeer snel te realiseren”, besluit Nelissen. “De

samenwerking met Imelda verliep bijzonder vlot.”

DRIEHOEKSVERHOUDING VOOR

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voor elektrische installaties in medische ruimtes zoals een

operatiekamer zijn de voorschriften veel strenger dan

gewoonlijk. EPA Stroomleiders is niet aan zijn proefstuk toe

en heeft ruime expertise en ervaring in dergelijke projecten.

Daarom koos het Imeldaziekenhuis voor deze specialist uit

Oudsbergen.

De kleinste gebreken in elektrische installaties in medische

ruimtes zijn een risico voor de veiligheid en gezondheid

van patiënten en personeel. Daarom moeten die

installaties, bovenop het AREI, voldoen aan voorschriften

uit de technische nota TO13/IA. Die voorschriften zijn het

strengst voor een operatiekwartier. “Zo is bij angiografie

elektromagnetische interferentie uit den boze”, vertelt Jacky

Dreesen van EPA Stroomleiders. “Een toestel of elektrische

leidingen mogen de werking van de gevoelige apparatuur in

het OK in geen enkel geval verstoren. De behandeling of het

onderzoek van een patiënt mag immers nooit onderbroken

worden en gecapteerde data mogen niet verloren gaan.”

Voor dit project was er een driehoeksverhouding tussen

EPA Stroomleiders, het team van het Imeldaziekenhuis

en de leveranciers van de elektrische toestellen. “Er was

geen extern studiebureau betrokken bij het project”, gaat

Dreesen verder. “Dat vingen we op door gestructureerd te

communiceren met het Imeldateam en leveranciers zoals

Philips. Die aanpak is nodig omdat je heel veel techniek

in een beperkte ruimte moet krijgen en het eindresultaat

feilloos moet zijn.”

Die directe communicatie heeft voordelen: enerzijds heb

je doorlopend kennisoverdracht, anderzijds kun je flexibel

inspelen op verwachtingen van de klant. “Zo hebben we

het lichtplan aangepast op vraag van de gebruikers”, besluit

Dreesen. “Hierdoor worden ook de geopende kasten perfect

verlicht, terwijl er gelijktijdig geen reflectie optreedt op de

talrijk aanwezige schermen. Voor het welbehagen van de

patiënt tijdens het onderzoek hebben we bovendien RGB-

LED-verlichting geplaatst.”

BOUWEN ZORG.EU

27


TERUGBLIK ZORGVASTGOED DAG

Tekst en beeld | Jan-Kees Verschuure

‘Gebruik de coronaperiode om

investeringen te verduurzamen’

In verband met de lockdown is menig netwerkevenement dit voorjaar verplaatst en opnieuw

ingericht. De Zorgvastgoed Dag van het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) verhuisde

bijvoorbeeld naar eind september, en van Nyenrode naar het Nieuwegein Business Centre. Dat

bood een extra mogelijkheid om de nieuwe situatie onder het vergrootglas te leggen – zij het op

gepaste afstand. De coronaperiode is een last voor zorgorganisaties, maar biedt ook kansen om

vastgoedinzichten te verdiepen, zo bleek.

Joost de Baaij van belegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Dagvoorzitter Tom van 't Hek.

Van oudsher is in de wereld van het zorgvastgoed

de balans tussen een mensgerichte

aanpak en een gezonde exploitatie een aandachtspunt.

Teunis Stoop, voorzitter RvB van

woon-zorgorganisatie Cedrah en de eerste

spreker, kreeg een vijftal jaren geleden de leiding

over een bovenregionale zorgverlener met

verouderde locaties in Zuid-Holland en Zeeland

en een transformatie-opgave die moeilijk

op gang kwam – volgens Stoop door gebrek

aan een zakelijke aanpak. “Cedrah kende een

lange historie van niet uitgevoerde bouwplannen,

waarbij 4 miljoen aan plankosten was

afgeboekt. Businesscases ontbraken, er werd

alleen gestuurd op levensduurverlenging.” De

extramuralisatie was een externe prikkel voor

een andere koers. “We zijn begonnen met het

uitschrijven van een missie, visie en concernstrategie

– geen technische insteek. De kwaliteit

van leven moet voorop staan, met vraaggerichte

zorg op basis van kleinschaligheid en

zelfstandigheid. Vervolgens zijn businesscases

ontwikkeld voor vastgoedtransformaties op

basis van sluitende exploitaties.” De uitkomst

was de verkoop van woonvastgoed aan een

belegger (na investeringen). “Wij deden dat op

basis van een modelmatige vastgoedstrategie

met stappenplan, wat ik ieder van u kan aanraden”,

aldus Stoop tegen zijn collega's in de zaal.

INCLUSIEVE WIJKEN

De realisatie van inclusieve wijken is een ander

hot item in zorgland. De institutionele gemeenschap

is door de scheiding van wonen en zorg

gefragmenteerd. FAME Groep ontwikkelt huisvestingsconcepten

voor zorgorganisaties en zit

daardoor in het brandpunt van deze ontwikkeling.

Anneke Nijhoff: “Wij zijn gewend in institutionele

termen met elkaar te spreken, bijvoorbeeld

over 'plaatsen' of 'verblijf'. Het gaat nu

om individuen met woonwensen, waarbij je de

vraag kunt opwerpen of zorgvastgoed nog wel

bestaat.” Die shift in gebruik moeten we met elkaar

maken, in nieuwe verhoudingen van stakeholders,

zegt ze. FAME regisseert bijvoorbeeld

een samenwerking van GGZ-instellingen en

woningcorporaties in Nijmegen, waarin plannen

worden ontwikkeld op basis van gestippeld wonen

met mogelijk een fysieke ontmoetingsplek

en “sowieso meer woningdifferentiatie.” Gedacht

wordt aan de oprichting van woonvereni-

28 BOUWEN ZORG.EU


TERUGBLIK ZORGVASTGOED DAG

gingen, waarbij de huurder zich committeert aan

een maatschappelijke bijdrage, “bijvoorbeeld de

vuilnisbak buiten zetten voor de buurman of een

oogje in het zeil houden”, vult Anneke de Vocht

van de betrokken GGZ-organisatie Pro Persona

aan. “Aandacht is nodig voor een goede borging

met stakeholders, waaronder ook de politie in

het kader van veiligheid.”

ENERGIETRANSITIE

Na een lezing van Academy Het Dorp, dat

voor de gelijknamige Arnhemse zorglocatie

domotica ontwikkelde waarmee cliënten zelfstandiger

kunnen wonen, was het tijd voor

de kleinere middagsessies. Belegger Syntrus

Achmea Real Estate & Finance heeft een groeiende

zorgportefeuille en focust op de energietransitie.

“Klanten als pensioenfondsen vragen

om duurzaam beleggen”, aldus Joost de Baaij.

Zaak is om de duurzaamheidsopgave minder

abstract te maken. Collega Heiko Haasjes

begeleidt zorgorganisaties daarin. “De coronaperiode

heeft laten zien dat een goed binnenklimaat

essentieel is voor zorginstellingen.

Renovatie van het ventilatiesysteem is een

concrete opgave, die je naar voren zou kunnen

schuiven.” Er zijn ook wettelijke plichten, behalve

reductie van energieverbruik de verplichting

om alle duurzaamheidsinvesteringen met

een terugverdientijd van 5 jaar uit te voeren,

terwijl onderzoek uitwijst dat gebouwen ouder

dan 1990 niet geschikt te maken zijn voor

de energietransitie. En dat betreft maar liefst

59% van het zorgvastgoed in de care, laat De

Baaij zien. Een forse opgave. Strategisch adviseur

Rinus Vader van Royal HaskoningDHV wil

daar vanuit de zaal nog wel iets aan toevoegen.

“Bij gebouwen ouder dan 25 jaar dient de schil

sowieso te worden vervangen, en dat is niet

mogelijk met bewoning.”

CIRCULAIRE SLOOP

Er komt dus veel op zorgvastgoedpartijen af,

zowel plichten als obstakels. Een motiverende

aanpak kan worden gedetecteerd in het Erasmus

MC, dat sloop van het voormalige ziekenhuis

aanbesteedde op basis van circulariteit.

De projectorganisatie, met Taco van Iersel van

Erasmus MC en Laura Sandwijk van Synarchis

(het adviesbureau dat de aanbesteding begeleidde),

kwam tijdens het proces tot nieuwe

inzichten. “Aparte aanbesteding van de sloop

was sowieso vereist, we wilden iets met circulariteit,

zoveel was duidelijk”, zegt Sandwijk.

“Uiteindelijk kwamen we tot een geheel nieuwe

verhouding met de aannemer.” Van Iersel:

“Wij hebben het project ingestoken op basis

van kwaliteit. Er is een materialenpaspoort

gemaakt; de sloopmaterialen zijn voor de inschrijvende

aannemer om te hergebruiken. Op

basis van een selectie is vervolgens het beste

plan gekozen.”

De te slopen panden betreffen het IFD-gebouw

van 3.000 m² en het voormalige ziekenhuis

van 65.000 m². “Het eerste gebouw

was in de jaren negentig demontabel gebouwd

en als zodanig een goede casus.” Het is nu gesloopt;

de bulk van de werkzaamheden wordt

de komende drie jaar uitgevoerd. “Voor de

gekozen aannemer is dit een goede deal. Hij

krijgt enkele tonnen voor de sloopwerkzaamheden,

het materiaal mag hij zelf aanwenden

of doorverkopen. 80% van zijn nieuwe kantoor

wordt met sloopmaterialen uit de ziekenhuisgebouwen

gerealiseerd. Sloop wordt per saldo

dus goedkoper.” Erasmus MC is bezig met

campusontwikkeling, en de nieuwe inzichten

worden opgenomen in de vastgoedstrategie.

“Wij kunnen nu beter in kaart brengen wat de

staat is van onze gebouwen, mede door het

materialenpaspoort. Mogelijk is gebouw B, dat

voor sloop op de balans staat, in de toekomst

te transformeren met behoud van het casco.”

Het NBC in Nieuwegein, gastlocatie van de Zorgvastgoed Dag.

SLOTERVAART

Een andere interessante ontwikkeling is de

transformatie van het Slotervaartziekenhuis

tot Centrum voor Zorg Slotervaart. Op basis

van afspraken met de gemeente Amsterdam

nam Zadelhoff dit voorjaar het vastgoed van de

failliete MC Groep definitief over. “Doelstelling

is het behouden van de maatschappelijke zorgbestemming

in Amsterdam, het huisvesten van

een breed palet aan zorgfuncties in het gemoderniseerde

kruisgebouw, plus realisatie van

een aantrekkelijke woon-werkomgeving met

goede faciliteiten op het omliggende terrein”,

vertelt projectdirecteur Geertjen Pot. De nadruk

ligt voorlopig op 'eerste- en anderhalvelijnszorg'.

Het voormalige ziekenhuisgebouw

krijgt een nieuwe klimaatinstallatie, nieuwe

entrees, een vernieuwde buitenruimte en de

gevel wordt gereinigd en geïmpregneerd. •

BOUWEN ZORG.EU

29


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Ledvance

Toekomstbewegingen van een marktleider

'Geavanceerd Human Centric Lighting-systeem

ondersteunt het biologisch ritme optimaal'

Een wereldmarktleider is het aan zijn stand verplicht om aan de weg te timmeren en innovatief

en toekomstgericht bezig te zijn. Ledvance heeft deze rol op het gebied van verlichtingssystemen.

Vier jaar geleden is Ledvance opgericht als afsplitsing van Osram, met de focus op professionele

producten voor zorg, onderwijs, kantoren, industrie en retail. Intussen is de multinational actief in

140 landen, met wereldwijd 50 vestigingen én het hoofdkantoor in Garching bij München.

Ronald Moeskops, verantwoordelijk voor

marketing professionele markt in de Benelux

en Marcel Beerden, Project Sales Support

Benelux praten ons bij over Ledvance en over

de meest recente ontwikkelingen en pilots.

Moeskops: “Ledvance is een combinatie van

led en advance. Dit kun je vrij vertalen naar de

ongelofelijke vooruitgang die we de laatste vijftien

jaar hebben doorgemaakt met verlichting

en waar we nu op voortborduren.”

BIOLUX

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is

Human Centric Lighting, of HCL. Moeskops:

“We kunnen tegenwoordig licht op het juiste

moment, in de juiste intensiteit, in de juiste

kleurtemperatuur en op de juiste plek brengen,

afgestemd op de biologische klok en rekening

houdend met de aanwezige hoeveelheid

daglicht. Ledvance heeft een eigen innovatief

HCL-systeem ontwikkeld, genaamd Biolux.

Op basis van slimme algoritmes zijn vijf belangrijke

scènes gemaakt in oplopende kleurtemperaturen:

Relax, Create, Natural, Focus

en Boost. Dit HCL-systeem past het kunstlicht

aan om de gewenste daglichtsimulatie te

krijgen en zo het biologisch ritme optimaal te

ondersteunen. Ook kan met één druk op de

knop op de overzichtelijke bediening een scène

geselecteerd worden. De gebruiker staat bij dit

systeem helemaal voorop. Er kunnen maximaal

twintig armaturen mee aangestuurd worden

en daarmee is het ideaal voor ruimtes als patiëntenkamers,

personeelsvertrekken en kantoren

met weinig daglicht. Het is eenvoudig te

installeren en gemakkelijk in gebruik. Niet voor

niets heeft Biolux eerder dit jaar van de VDE

De vijf scènes van Ledvance Biolux.

een driesterrencertificaat ontvangen, voor zover

ik weet als eerste HCL-systeem.”

NAAR DAGLICHT TOE

“We proberen altijd zoveel mogelijk het daglicht

op te zoeken”, vult Beerden aan. “Daglicht

heeft een lichtsterkte van 10.000 Lux, bij een

typische kantooromgeving is dat vaak minder

dan 500 Lux. Dat verschil kun je moeilijk met

30 BOUWEN ZORG.EU


Verkeerszone ziekenhuis Innsbruck.

'Ons Human Centric Lighting systeem heeft

niet voor niets een driesterrencertificaat

van de VDE ontvangen'

kunstlicht opvullen. Verticale verlichtingssterkte,

hoe is de lichtsterkte op ooghoogte en hoe zijn

de wanden uitgelicht: er zijn veel facetten die

komen kijken om een verlichtingssituatie succesvol

te maken. Met ons assortiment aan verlichtingsarmaturen,

de Biolux HCL Control Unit

en de draadloze communicatie via het ZigBeeprotocol

kunnen wij elke ruimte optimaliseren.”

ZIEKENHUIS

Moeskops wijst onder meer op een aantal

recente (pilot)projecten in de zorg en het onderwijs:

“In 2018 hebben we in Innsbruck een

ziekenhuis voorzien van 6.000 Ledvance armaturen.

Het betreft foyers, verkeerszones, personeelsruimten,

patiëntenkamers, horeca en

parkeergarages. Allemaal verschillende aspecten

in een gebouw, elk met een eigen pakket

oplossingen en met een mooi, samenhangend

geheel als eindresultaat.”

DALI PRO IOT

Eind dit jaar wordt een volgende troef van Ledvance

uitgespeeld: DALI Pro IoT. Moeskops:

“Deze stuureenheid is niet zozeer gericht op

gebruikerscomfort maar veel meer op energiebesparing.

Daglichtregeling bestaat nu bijna

25 jaar, maar er wordt steeds meer Internet of

Things bij betrokken. DALI Pro IoT verzamelt

data over wat er in een ruimte gebeurt in de

Ledvance Cloud, om daarmee in combinatie

met de armaturen tot een optimaal energiezuinige

verlichting te komen. Het bedrade systeem

werkt met sensoren voor aanwezigheid, heeft

stuureenheden aan de wand en kan tot 250

lichtpunten aansturen. DALI IoT-armaturen van

derden werken er ook op, als ze maar met de

juiste DALI IoT driver zijn uitgevoerd. Uiteraard

is DALI Pro IoT een gespecialiseerd product

waarvan de installatie een opleiding vereist. Dat

doen we met partner-installateurs.”

Restaurant van ziekenhuis te Innsbruck.

Nog verder vooruitkijkend besluit Beerden

met Vivares ZigBee. “Dit verlichtingssysteem

wordt in het voorjaar van 2021 geïntroduceerd

en is draadloos op basis van het ZigBee-protocol.

Armaturen en componenten zijn beide

benodigd om tot een optimaal verlichtingssysteem

voor de eindgebruiker te komen.” •

BOUWEN ZORG.EU

31


LOCHEM TUSSELERHOF EN TUSSELERSTAETE

Tekst en beeld | Johan Koning

Nieuwe Tusselerhof en Tusselerstaete:

Pro Senectute kan weer

meer dan 30 jaar vooruit

“Kijk, dit is toch een mooi detail”, wijst Rob Mombarg op de grond van wat letterlijk het tussenstuk

is tussen Tusselerhof en Tusselerstaete. Daar staat keurig geprojecteerd dat bezoekers voor

laatstgenoemde appartementencomplex linksaf moeten slaan, terwijl mensen die zorgcentrum

Tusselerhof willen bezoeken naar rechts moeten. Een klein detail misschien, maar dat kenmerkt de

nieuwbouw van zorgorganisatie Pro Senectute: oog voor detail.

En oog voor schoonheid, duurzaamheid en

robuustheid, blijkt als we met Mombarg (technisch

commercieel manager van hoofdaannemer

KlaassenGroep) en Coryne Noordhoek

(locatiemanager van zowel Tusselerhof als

Tusselerstaete) door de gebouwen lopen. We

zien het bijvoorbeeld in het al aangehaalde stuk

tussen beide complexen in, dat naast entree

ook als Grand Café dienst doet. Als we niet op

de vloer kijken, maar naar boven, is daar een

op het oog willekeurige mêlee aan latten gespijkerd.

Niet omdat Mombarg en zijn mensen

die over hadden, maar op verzoek van architectenbureau

Oomen uit Breda.

Noordhoek is dus locatiemanager van beide

vestigingen van Pro Senectute (Latijn voor

‘voor leeftijd’). “In verpleeghuis Tusselerhof

is plaats voor 42 bewoners en in de appartementen

in Tusselerstaete wonen ongeveer 45

mensen, deels ook echtparen. Er werken hier

ongeveer 125 mensen.”

De brasserie tussen Tusselerhof en Tusselerstaete.

RENOVEREN GEEN OPTIE

De nieuwbouw komt in de plaats van de oude

Tusselerhof, een verpleeghuis voor ongeveer

60 bewoners. Ook daar was Noordhoek manager

van, net als van de wooncomplexen Hoog

Langen en Stadenbos. “Die zijn inmiddels door

Pro Senectute verkocht”, vertelt ze. De oude

Tusselerhof, gebouwd in de jaren ’80, voldeed

niet meer en ook renoveren was geen optie,

werd geconcludeerd door de specialisten. Dus

werd gekozen voor sloop en nieuwbouw. “Eind

2018 zijn we tijdelijk naar St. Joseph gegaan, een

oud verzorgingshuis voor nonnen. Geen ideale

locatie en behoorlijk uitgeleefd omdat het een

tijd anti-kraak is geweest, maar na een opknap-

32 BOUWEN ZORG.EU


LOCHEM TUSSELERHOF EN TUSSELERSTAETE

‘ER IS VEEL KLEUR GEBRUIKT IN DE VITRAGES EN OVERGORDIJNEN’

Fred van Kersbergen van Projectstoffering Utrecht is trots op het

resultaat dat zijn mensen in Lochem hebben bereikt. “We hebben alle

raambekleding verzorgd. Dat ging om alle vitrages, overgordijnen en rails

voor de bewonerskamers, de algemene ruimtes en de huiskamers. We

hebben daarvoor de voorstellen van Oomen Architecten gebruikt.”

Dat zijn bedrijf deze opdracht kreeg, ligt volgens Van Kersbergen aan de juiste

verhouding tussen prijs en kwaliteit. “We hebben ingeschreven op de tender en

kwamen als beste uit de bus. Voor ons is het fijn dat we voor Pro Senectute ook

meteen de opdracht hebben gekregen om De Wildhoef in Bloemendaal volgens

dezelfde voorwaarden in te richten. Daar kunnen we dus binnenkort mee aan de

slag gaan.”

Coryne Noordhoek, locatiemanager van Tusselerhof

en Tusselerstaete en Rob Mombarg, technisch

commercieel manager van hoofdaannemer

KlaassenGroep.

beurt hebben we er twee jaar gebivakkeerd.”

In de tussentijd werd de oude Tusselerhof gesloopt,

waarna begin 2019 de bouw van het

nieuwe pand begon met oog voor duurzaamheid,

meer ruimte voor bewoners en luxe.

In Tusselerhof verblijven mensen met een

ZZP-pakket 5 of 7, voor verzorgd, verpleegd

en beschermd wonen. Je kunt de dienstverlening

in Tusselerstaete goed vergelijken met de

aanleunwoningen van vroeger, vindt Noordhoek.

“De mensen wonen zelfstandig in hun

appartementen en ze krijgen van ons thuiszorg.

Daarnaast is er een dienstenpakket. We ondersteunen

de mensen, zodat ze zo lang mogelijk

zelfstandig kunnen functioneren. En we

schotelen ze ook een activiteitenprogramma

voor. Er is een gastvrouw aanwezig en ze kunnen

vier keer per week een maaltijd nuttigen in

het Grand Café.”

KUNST, CULTUUR EN

GESCHIEDENIS

“Het is een doelgroep die ervoor kiest om samen

te wonen. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld

veel hebben gereisd en die houden

van gesprekken over politiek en maatschappelijke

dingen. Ze hebben veel meegemaakt en

voelen zich betrokken bij de maatschappij. En in

de laatste fase van hun leven willen ze meer dan

de traditionele bingo. Wij verzorgen bijvoorbeeld

een klassiek concert voor ze met professionele

musici. Ze houden van kunst, cultuur

en geschiedenis. Wat je bijvoorbeeld ook ziet,

is dat in Tusselerhof de partner met dementie

woont en in Tusselerstaete die zonder dementie.

Zo wonen ze toch nog vlakbij elkaar.” ❯

Van Kersbergen vind het resultaat van het werk in Lochem mooi. “Er is veel

kleur gebruikt in de vitrages en overgordijnen, waarbij we per verdieping eigen

kleurschakeringen hebben toegepast. Elke verdieping is zo anders. Mooi dat

Oomen Architecten dat zo heeft bedacht en een compleet geheel heeft

ontworpen.”

Projectstoffering Utrecht is gespecialiseerd in het inrichten van zorgprojecten en

zowel in vloer- als raambekleding. “Bij de Tusselerhof verzorgden we alleen de

gordijnen, waarbij we gebruik maakten van stoffen van Artimo.”

'We ondersteunen de mensen, zodat ze zo lang

mogelijk zelfstandig kunnen functioneren'

SCHILDERWERK, BEGLAZING EN WANDAFWERKING

“Een goede planning, een goede samenwerking en natuurlijk de kwaliteit

en inzetbaarheid van vakkundig personeel.” Dirk van Dijk van Van Dijk

Glas en Schilderwerk uit Leerdam weet wel waarom zijn bedrijf regelmatig

bij bouwprojecten wordt ingeschakeld door de Klaassen Groep. “De

medewerkers kennen ons, en wij kennen hen. We hebben een langdurige

relatie. Dan rijden we graag een stuk om.”

Want Lochem is niet echt om de hoek voor de Leerdammer schilders. “Maar dit

was natuurlijk ook een mooie opdracht. We deden zowel het schilderwerk als de

beglazing en wandafwerking; veel soorten werkzaamheden, dus. We plaatsten

onder meer brandwerende beglazing en plakten bijvoorbeeld ook fotobehang op

de muren. Dat hadden we allemaal tijdens het offertetraject al uitgewerkt en

inzichtelijk gemaakt. Zo konden we meteen op een rijdende trein stappen en

meegaan in het hele bouwproces. Dat is ook onze kracht: meedenken en op tijd

de juiste mensen en middelen leveren. Zo zijn we een echte bouwpartner voor de

Klaassen Groep.”

BOUWEN ZORG.EU

33


DE HEER MEDICOM

Met De Heer Medicom kiest u voor

zowel een professionele partner als

system integrator met ruim 40 jaar

ervaring in de zorgsector.

Wij onderscheiden ons door onze

expertise op het gebied van de

ontwikkeling en implementatie van

innovatieve zorgdomoticaoplossingen.

Systeemintegratie is daarbij het

sleutelwoord.

Dat wil zeggen dat onze

geavanceerde oplossingen op een

inventieve wijze kunnen worden

gekoppeld op één zorgplatform.

Met een ruim scala aan

mogelijkheden bieden wij een

totaaloplossing voor onder andere

zorgcommunicatie,

persoonsbeveiliging, dwaaldetectie,

toegangscontrole, telefonie en videoobservatie.

Vanuit ons motto Mens – Zorg

Veiligheid bouwen wij samen aan een

toekomst en dragen wij bij aan meer

zekerheid en veiligheid binnen de

ouderenzorg, gehandicaptenzorg,

GGZ en ziekenhuiszorg.

Zorgdomotica - Persoonsbeveiliging - Slimme

sensortechnologie - Dwaaldetectie - Toegangscontrole

WWW.DEHEERMEDICOM.NL


LOCHEM TUSSELERHOF EN TUSSELERSTAETE

De bibliotheek.

Ontspanningsruimte.

'Buiten zit alleen maar aluminium, beton en

steen: daar is geen onderhoud meer nodig'

Tijdens de rondleiding in Tusselerhof vallen de

sfeervolle inrichting en details meteen op, zoals

het klassieke schilderij waarmee de entree

naar de Hof Appartementen wordt aangegeven.

“Het is weliswaar een verpleeghuis, maar

iedereen is hier welkom. Ook de mensen van

het andere gedeelte.” Het atrium op de begane

grond heeft een prachtige tegelvloer, veel

houtwerk en stijlvolle stoelen. Er is veel lichtinval.

“Het is hier heerlijk zonnig.” We lopen

langs een belevingshoek met ouderwets speelgoed,

zien de bibliotheek en ook de kapsalon.

“Mensen weten misschien niet precies meer

wat een bibliotheek is en de kapper kan niet

alles, omdat er geen water is, maar toch proberen

we het een huiselijke sfeer te geven. ❯

TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGDOMOTICA

“Bij een nieuw en modern zorgcomplex hoort toekomstbestendige zorgdomotica dat eenvoudig kan meegroeien

met een veranderende zorgvraag.” De nieuwbouwlocaties Tusselerstaete en Tusselerhof zijn voorzien van de

zorgdomotica van De Heer Medicom.

“Op locatie Tusselerstaete zijn in de appartementen waar bewoners zelfstandig wonen Care4me-units geplaatst, die langer

zelfstandig wonen mogelijk maken. Naast een touchscreen en deurvideo-intercom beschikt de unit over functionaliteiten

die de bewoner bewaken en helpen met de dagelijkse bezigheden”, aldus accountmanager Henk Wijnberger. “Door het

inzetten van Care4me kunnen bewoners via de deurvideo-intercom bezoekers bij de entree via een spreekluisterverbinding

te woord staan en de entreedeur openen. Daarnaast kunnen bewoners met een zorgvraag een alarmmelding maken

via de alarmknop op Care4me of via de bijgeleverde draadloze hals-/polszender. Vervolgens kan een zorgprofessional de

alarmmelding opvolgen.”

Op locatie Tusselerhof spreekt men van een intramurale setting, waarbij verpleegzorg wordt verleend, aldus Wijnberger. “De

kamers zijn voorzien van oproepunits met gekoppelde draadloze hals-/polszenders. De zorgprofessionals beschikken over

smartphones voorzien van de ANC Mobile Zorgapp, waarmee zij alle oproepen ontvangen, sensoren (tijdelijk) kunnen aanof

uitschakelen en een spreek-luisterverbinding kunnen opzetten. Daarnaast zijn de kamers voorzien van slimme sensoren

met videoverificatie. Wanneer er (in)activiteit wordt gedetecteerd, ontvangt de zorgprofessional hiervan een melding op de

smartphone. Voor de bewoners geeft deze manier van bewaken meer rust, vooral tijdens de nacht.”

Soms wil een dwalende bewoner onbewust de zorginstelling verlaten. “Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Om dergelijke

situaties te voorkomen, is er een dwaaldetectiesysteem geïnstalleerd. Aan de hand van een hals-/polszender die een bewoner bij

zich draagt wordt de aanwezigheid van deze persoon bij een bepaalde deur of doorgang gesignaleerd en indien gewenst wordt

de deur of doorgang gesloten. Door het toepassen van dwaaldetectie heeft de desbetreffende bewoner meer vrijheid en privacy.”

BOUWEN ZORG.EU

35


00023416001 - PROJECTSTOFFERING UTRECHT.indd 1 21-10-20 16:48

Naamloos-5 1 05-10-20 14:50

Uiteraard kunt u als klant of architect gebruik maken van onze

showroom, u vindt hier een uitgebreid assortiment t.b.v. van

vloerafwerking alsmede voor raamdecoratie. Een bezoek aan

onze showroom heeft als voordeel dat er prachtige combinaties

direct bij elkaar gezocht kunnen worden.

Wilt u advies op locatie? U bent van harte uitgenodigd contact

met ons op te nemen.

Projectstoffering Utrecht

Texasdreef 5

3565 CL Utrecht

T +31 030 601 87 72

E info@projectstofferingutrecht.nl

W www.projectstofferingutrecht.nl


LOCHEM TUSSELERHOF EN TUSSELERSTAETE

We hebben gereedschap, handwerkspullen en

bijvoorbeeld een prikkelbox met herkenbare

zaken van vroeger.”

THUIS, MAAR DAN BETER!

Bij de nieuwbouw van Tusselerhof en Tusselerstaete was bbn adviseurs

verantwoordelijk voor het complete projectmanagement, evenals de

directievoering en het toezicht tijdens de bouw. Het realiseren van huisvesting

voor ouderen doet bbn vanuit de visie 'Thuis, maar dan beter'.

“De locatie van Tusselerhof en Tusselerstaete is prachtig”, vertelt Wilbert de

Wit, die samen met Maaike Bondrager projectleider was vanuit bbn adviseurs.

“Middenin de natuur en dichtbij het gezellige centrum van Lochem. Bijzonder aan

dit project is de perfecte combinatie van wonen en zorg. Vanuit bbn hebben we

meegedacht over hoe deze combinatie het best gerealiseerd kon worden en we

zijn trots op het resultaat. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, maar

naarmate de leeftijd stijgt, neemt de behoefte aan hulp toe. In Tusselerstaete

hebben ze een comfortabel appartement en kunnen ze op elk moment de

nodige zorg krijgen. Partners kunnen onder één dak blijven wonen wanneer één

van de twee extra zorg nodig heeft.”

Ouderen die beter in hun vel zitten, hebben een lagere zorgvraag. “En in een

comfortabele omgeving werken mensen met meer plezier. Woon- en werkcomfort

is één van de vier uitgangspunten van de bbn visie 'Thuis, maar dan beter', om

omgevingen te maken die het leven van ouderen verbeteren.”

HOOG AFWERKINGSNIVEAU

“Het is echt een mooi pand geworden en met

zijn ronde details geeft dit een prachtig beeld

passend in de omgeving”, kijkt ook Rob Mombarg

tevreden rond. “Vooral logistiek was het

best even nadenken, omdat alle installaties

meteen zijn weggewerkt in de ruime kruipruimte

en in de vloeren en muren. We hebben

hier geen systeemplafonds.” Intussen wijst

Noordhoek op weer zo’n detail: naast het

nummer van het appartement en de naam van

de bewoner, hangt er voor iedere deur ook

een fotolijstje. “Daar kunnen de bewoners iets

in hangen wat voor hen herkenbaar is. Een foto

of bijvoorbeeld een afdruk van een schilderij.”

Ook in Tusselerstaete is er veel oog voor luxe en

detail. De appartementen zijn hier groot en voorzieningen

voor domotica zijn standaard aanwezig.

“De bewoner kan zelf bepalen wat er allemaal

wordt ingeschakeld.” De trap is een eyecatcher,

hoewel de meeste mensen natuurlijk met één

van de liften naar de eerste verdieping gaan. Belangstelling

is er voldoende: “We hebben onlangs

het laatste echtpaar mogen verwelkomen.” ❯

BOUWEN ZORG.EU

37


LOCHEM TUSSELERHOF EN TUSSELERSTAETE

‘REFURBISHED MATERIALEN EN HERGEBRUIK PASSEN GOED IN DIT PROJECT,

WAARIN DUURZAAMHEID EEN BELANGRIJKE PIJLER IS’

Inspiration in Furniture is de kreet van Vervoort uit Goirle. Het bedrijf verzorgde de losse meubels in de gemeenschappelijke

ruimtes en in de gesloten afdelingen van zowel Tusselerhof als Tusselerstaete. We schrijven met nadruk geen ‘nieuwe

meubels’, want niet al het meubilair komt rechtstreeks uit de fabriek. De opvallende oranje stoelen in het atrium van

Tusselerhof gingen bijvoorbeeld al een ronde mee. “Als iets goed is, hoef je het niet meteen te vervangen”, vertelt

zorgmanager Arjan Schipper van Vervoort. “Refurbished materialen en hergebruik passen ook goed in dit project, waarin

duurzaamheid een belangrijke pijler is.” Interior Designer Mischa Grijzen, die namens Vervoort nauw betrokken was bij het

ontwerp en de invulling van de inrichting: “Zolang de materialen maar goed zijn en op de juiste manier worden toegepast,

is het goed.”

De keuze dat Vervoort de inrichting mocht verzorgen, komt volgens Schipper door de zorgvuldigheid bij de presentatie.

“We hebben onze opdrachtgever kunnen overtuigen met een originele kijk. We konden blijkbaar het gevoel het best

overbrengen.” Grijzen: “Ik denk dat we de ideeën die de bouwkundig architect had neergelegd het best vertaald hebben qua stijl

en kleuren, zodat het een mooi geheel is geworden. Ondanks dat het een nieuw gebouw is, zijn we erin geslaagd om warmte te

creëren met het interieur. De combinatie van gebruiksgemak en minimale concessies in sfeer is kenmerkend voor onze aanpak.”

Vervoort: “Het is natuurlijk een prachtig pand op een schitterende locatie. En dat hebben we ook verwerkt in de inrichting.

We hebben buiten naar binnen proberen te halen – en dat is goed gelukt. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de combinatie van de

prachtige vloer in het atrium en de meubels. Het restaurant is ook super mooi geworden en vormt de verbinding tussen de

twee gebouwen. Hier gaan ook de sociale ontmoetingen plaatsvinden. De overgang van de panden sluit naadloos aan, omdat

de kleuren van de stoffering en het meubilair wordt doorgetrokken door de panden heen. Het mooie is dat alle ruimtes hun

eigen identiteit behouden.”

38 BOUWEN ZORG.EU


LOCHEM TUSSELERHOF EN TUSSELERSTAETE

ALL-ELECTRIC INSTALLATIE VOOR TUSSELERHOF EN TUSSELERSTAETE

Rouweler Installatietechniek uit Zelhem was verantwoordelijk voor de

engineering, het modelleren en de uitvoering van de W- en E-installaties in

Tusselerhof en Tusselerstaete.

“Oorspronkelijk zou het gebouw nog gedeeltelijk verwarmd worden door

gasgestookte cv-ketels en ook het tapwater zou met gas worden verwarmd. Dit

is gewijzigd in een all-electric installatie. Twee omkeerbare waterpompen wekken

nu de totale warmte en koude in het gebouw op. Voor het verwarmen van het

tapwater installeerden we twee warmtepompen met CO 2

als koudemiddel.”

Onder de elektrotechnische opdracht viel nog meer: “We plaatsten een 630 kVA

transformator, evenals de brandmeld-, personenzoek- en data-installatie. Ook

voerden we het complete verlichtingsplan voor binnen en buiten uit. Een mooie

opdracht, die we samen met de Klaassen Groep uitvoerden.”

Met de voorzieningen die zijn geïnstalleerd,

kan Pro Senectute hier weer minstens 30 jaar

vooruit. En dat zo duurzaam mogelijk, met

zonnepanelen op het dak en warmtepompen.

Mombarg: “De bouw heeft anderhalf jaar in beslag

genomen. Alles verliep in prima harmonie

in bouwteamverband en met een beetje geven

en nemen van iedereen hebben we een mooi

resultaat behaald, binnen de gestelde budgetten.

Buiten zit alleen maar aluminium, beton en

steen: daar is geen onderhoud meer nodig. Dan

investeer je eerst iets, maar dat haal je er later

dubbel en dwars uit. Het afwerkingsniveau is

hoog, maar dat past ook bij de doelgroep.” •

FEITEN EN CIJFERS

PROJECT

Tusselerhof en Tusselerstaete, Lochem

OPDRACHTGEVER

Pro Senecute Vastgoed, Amsterdam

ARCHITECT

Oomen Architecten, Breda

AANNEMER

Klaassen Groep, Dinxperlo

DIRECTIEVOERING

bbn adviseurs, Houten

INSTALLATIES

Rouweler Installatietechniek, Zelhem

GLAS EN SCHILDERWERK

Van Dijk Glas en Schilderwerk, Leerdam

ZORGCOMMUNICATIE

De Heer Medicom, Born

LOS MEUBILAIR

Vervoort Meubelen, Goirle

CAPACITEIT

40 plaatsen voor verpleeghuisindicatie

31 appartementen voor mensen met lichte zorg

BOUWENAANDEZORG.EU

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE BOUW

EN ONTWIKKELING IN DE ZORG VOOR DE BENELUX

bbn adviseurs

Bouwprojectmanager

Tusselerhof

STAAT U NOG NIET OP BOUWENAANDEZORG.EU?

NEEM DAN VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP

MET PATTY ROS: P.ROS@LOUWERSUITGEVERS.NL

SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE

ONLINE NIEUWSBRIEF!

U kunt ons inschakelen voor:

■ Visievorming en haalbaarheidsstudies

■ Bouwprojectmanagement

■ Verduurzamings- en onderhoudsplannen

■ Bouwkostenmanagement

■ Directievoering en toezicht

bbn adviseurs

T +31 (0)88 226 74 00 E info@bbn.nl W bbn.nl

BOUWEN ZORG.EU

39


NOORDWIJK PLEIN 6

Tekst en beeld | Tjerk van Duinen

Multifunctioneel centrumgebouw ’s Heeren Loo Noordwijk:

Alle functies gevat in een

houten sculptuur

Het nieuwe gebouw van ’s Heeren Loo in Noordwijk lijkt in niets op de vele bakstenen gebouwen

die op het omvangrijke woonzorgpark zijn aan te treffen. Des te meer maken de golvende houten

gevels dat het grote complex prachtig past in het duinlandschap. En multifunctioneel is het zeker:

het bouwwerk van 7.000 m² bevat onder meer een therapiebad, een complete sporthal, een grote

polikliniek, een restaurant, een Spar-supermarkt en, op de verdieping, kantoren en vergaderplekken

voor de medewerkers. Al deze functies waren tot voor kort verspreid over diverse panden op het

park en zijn nu gebundeld in een compact, multifunctioneel gebouw met de naam Plein 6.

’s Heeren Loo is een zorgverlener die in bijna

heel Nederland ondersteuning en huisvesting

biedt aan meer dan 12.000 mensen met

een verstandelijke of andere beperking. De

dienstverlening wordt extramuraal en intramuraal

verzorgd door 16.000 medewerkers.

“Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring

uit de praktijk en de nieuwste inzichten

uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties

helpt ’s Heeren Loo mensen verder.”

NIEUWBOUW

‘s Heeren Loo is ook een onderneming

met een omzet van bijna € 900 miljoen

(2019) en een eigen vastgoedafdeling die

verantwoordelijk is voor het onderhoud

van de vele gebouwen op alle locaties en

voor nieuwbouwprojecten. Wat dat laatste

betreft zijn Iwan Nieuwenhuijzen en

Anna Hamstra, beiden Projectleider Vastgoed,

de laatste jaren veel te vinden op de

locatie Willem van den Bergh in Noordwijk.

In november 2018 is hoofdaannemer

KBM begonnen met de nieuwbouw, die 11

september jongstleden in gebruik is genomen.

Iets verderop bouwt KBM 88 woningen

voor jongeren en senioren.

CENTRALE PLEK

Met het nieuwe voorzieningengebouw is

een belangrijke efficiencyslag gemaakt. ❯

40 BOUWEN ZORG.EU


NOORDWIJK PLEIN 6

Atrium. (Beeld: KBM)

'We vervangen 12.000 m² versnipperde,

niet duurzame huisvesting in een praktisch,

energiezuinig en onderhoudsarm gebouw'

BOUWEN ZORG.EU

41


www.breedveld.com

OPEN of DICHTE RUIMTE

Transformeer één zaal eenvoudig tot meerdere afzonderlijke ruimtes. Scheidt een deel van de kantine af voor een intiemere

werkruimte. Kies voor een klaslokaal waarin je twee groepen zowel gemeenschappelijk als apart kunt doceren. Of…bepaal zelf wat u wilt delen

met BREEDVELD. Wij delen graag onze verfijnde kennis en vakmanschap. Oók voor bijhorende bouwkundige oplossingen.

Paneelwanden

Glaswanden

Schuifwanden

Vouwwanden

Ruimte wordt waardevoller met BREEDVELD mobiele wanden


NOORDWIJK PLEIN 6

'We hebben met drie kleuren het gebouw

leesbaarder gemaakt; cliënten kunnen zich

daarmee beter oriënteren'

Anna Hamstra en Iwan Nieuwenhuijzen,

Projectleiders Vastgoed van ’s Heeren Loo.

Hamstra: “Hiermee vervangen we 12.000 m²

versnipperde, niet duurzame huisvesting in een

praktisch, energiezuinig en onderhoudsarm gebouw.

Het ligt mooi centraal op een terrein dat

lange tijd braak lag.” Aan de buitenkant van het

centrumgebouw bepaalt duurzaam, thermisch

gemodificeerd hout het beeld. “Samen met de

aluminium kozijnen levert dit een betaalbare,

onderhoudsvrije gevel op die goed past in de

omgeving”, aldus Nieuwenhuijzen. “We hebben

vooral geïnvesteerd in de binnenkant en

dan is deze schil een prachtig resultaat.”

De nieuwbouw is toegankelijk via twee hoofdingangen,

één voor cliënten aan de kant van de

woonverblijven en één voor medewerkers en

bezoekers aan de andere zijde van het gebouw.

De publieke hoofdentree leidt naar de centrale

hal met vide waarin een grote groene stalen

trap hangt. Daglicht kan hier overvloedig door

de grote daklichten naar binnen vallen. Aan de

zuidkant is de begane grond ingericht als volledig

geoutilleerd restaurant met een fraaie zitruimte

langs de hele gevel. Hamstra: “Net als

de meeste ruimten is dit deel akoestisch afgewerkt

en ingericht met verschillende meubels

voor cliënten die wel en niet mobiel zijn.”

SUPERMARKT EN POLIKLINIEKEN

De supermarkt is ook direct toegankelijk vanuit

de hal. Net als veel andere voorzieningen

is de Spar publiekstoegankelijk, dus ook voor

buurtbewoners uit Noordwijk. De supermarkt

met magazijn en koelruimte is tevens

een werkplek voor cliënten. Aan de noordzijde

van de begane grond bevindt zich een

blok met poliklinische behandelkamers en

therapiezalen. Hamstra: “Bij dit dorp hoort

een volledig aanbod van medische zorg, toegespitst

op mensen met een beperking. ❯

Het restaurant heeft een zitruimte langs de hele gevel. (Beeld: KBM)

BOUWEN ZORG.EU

43


NOORDWIJK PLEIN 6

Therapiebad.

Voor onder meer medische zorg, tandarts,

fysiotherapie, logopedie, psychologie, ergotherapie,

orthopedie en podotherapie hebben

we praktijkruimtes gemaakt. Deze zijn

net als de wachtruimtes zoveel mogelijk ingericht

op rust. Onze cliënten zijn vaak bang

en dat moet je goed ondervangen. Met pictogrammen

die ze herkennen, zijn ze vast

een beetje voorbereid. Overigens hebben

we met drie kleuren het gebouw leesbaarder

gemaakt; cliënten kunnen zich daarmee

beter oriënteren.”

THERAPIEBAD

Aan de noordzijde liggen de sportvoorzieningen,

het therapiebad en een grote snoezelzaal.

Nieuwenhuijzen: “De gymzaal is volledig geëquipeerd

met toestellen, twee klimwanden

en een trampoline en wordt mede gebruikt

voor psychomotorische therapie. De zaal is

met een scheidingswand in tweeën te delen en

is zeer geluiddempend uitgevoerd. Aansluitend

ligt het zwembad met beweegbare bodem, jetstreams,

een regendouche en een hellingbaan

voor rolstoel of brancard. LED-lichtlijnen en

een warm getinte afwerking zorgen voor een

fijne sfeer. De achteringang en zwembadsectie

zijn afzonderlijk met een elektronisch sluitsysteem

toegankelijk. Dat maakte het elektronische

toegangssysteem voor het hele gebouw

nog complexer. Gemengd gebruik, alle verschillende

functies en afdelingen goed programmeren,

was een enorme puzzel.”

WERKPLEKKEN

Op de verdieping zijn werkplekken, overlegfaciliteiten

en vergaderzalen te vinden. Hamstra:

“Voor de kantoormedewerkers zijn tien

flexzones gemaakt waar je aan zit- of stabureaus

kunt werken. Indeelbare vergaderzalen

en kleinere kantoren hebben glazen wanden.

BOUWEN

AAN MORGEN

KBM.NL

44 BOUWEN ZORG.EU

Naamloos-2 1 14-09-20 12:00


NOORDWIJK PLEIN 6

GELUIDSDICHTE MOBIELE WANDEN IN VERGADERZALEN

De twee grote vergaderzalen van het centrumgebouw zijn eenvoudig op te

splitsen. Dat moet betrekkelijk snel kunnen en een ‘geluidsdicht’ resultaat

opleveren. Daartoe zijn twee wandoplossingen van BREEDVELD mobiele

wandsystemen toegepast.

De grootste vergaderzaal is opdeelbaar door een mobiele paneelwand P110

die uitgeklapt 8.60 meter breed is. Projectmanager John van Kerkhof: “Deze

hoogwaardige paneelwand geeft een dermate goede geluidreductie (50 dB; red.)

dat, als de wand dicht is, men ongestoord twee vergaderingen of presentaties

naast elkaar kan voeren. De paneelwand heeft een verdekte kaderprofilering

en witte afwerking, hetgeen resulteert in een mooie vlakke presentatiewand.

Multifunctioneel en door de geruisloze wielstellen rollen de panelen soepel naar

de zogeheten parkering als de gehele ruimte nodig is.”

In een tweede vergaderzaal is een vouwwand van het type FP600 met 46 dB

geplaatst. Van Kerkhof: “Dit vouwwandtype is uniek doordat het enerzijds een

vlakke vouwwand is die eenvoudig, als een accordeon, open en dicht gaat en

anderzijds een wand die de ruimte opdeelt zodat je ongestoord aan beide zijden

kunt vergaderen. Een uniek concept.”

Rondom het atrium zijn zitjes gecreëerd voor

overleg of om te werken. Even pauzeren kan

bij één van de pantry’s. In totaal werken er 200

mensen in het centrumgebouw.”

DIVERS PROGRAMMA

Het centrumgebouw is in bouwteamverband

ontwikkeld en uitgevoerd. Architect IAA en

aannemer KBM zaten als eerste aan tafel bij

’s Heeren Loo, daarna volgden de adviseurs

installatietechniek, constructies en zwembadtechniek.

Willem van der Plas, directeur van

KBM: “Wij hadden al contact met ’s Heeren

Gymzaal.

Loo over 24 zorgwoningen in Monster toen

dit project ter sprake kwam. Omdat het

goed in ons profiel past, hebben wij ervoor

gerekend en getekend en het vervolgens in

bouwteam ontwikkeld en uitgevoerd. KBM

is al tientallen jaren met vaste partners actief

in zorgprojecten in de regio. Alleen zo’n

divers programma kom je zelden tegen. Dan

is het prettig als vanuit alle disciplines en alle

partners in een BIM-model wordt gewerkt.

Behalve de supermarkt, die de Spar met een

eigen inrichter afwerkt, is het gebouw door

KBM turnkey opgeleverd.”

KWALITEIT

“Ook het betonwerk doet KBM zelf”, vervolgt

Van der Plas. “De basisconstructie bestaat uit

een betonnen fundering, een betonnen bak

voor het zwembad en een kelderbak voor

de zwembadinstallaties. Daarboven is het gebouw

opgetrokken met een staalconstructie,

kanaalplaatvloeren rond een betonnen kern en

gevels van aluminium kozijnen en geïsoleerde

HSB-elementen met duurzame betimmering.

De kwaliteit van de afwerking binnen is ook

goed en mooi.” Nieuwenhuijzen, hierop aanhakend:

“Maar dan zonder tierlantijnen en trendy

kleuren. Door het neutraal, redelijk sober en

onderhoudsarm te houden, kun je daar lang

mee doen.” Ook op het gebied van duurzaamheid

zijn de nodige maatregelen genomen: er

liggen 600 zonnepanelen op het dak, het verwarmen

en koelen van het gebouw gebeurt

door middel van warmtepomp gekoppeld aan

een WKO-bron en het hele pand is voorzien

van LED-verlichting.

Van der Plas is zeer te spreken over de samenwerking

in het bouwteam. “Het is bijzonder

aangenaam werken als zowel de opdrachtgever,

ontwerpers, adviseurs als andere bouwpartners

kennis van zaken hebben en gemotiveerd zijn om

iets moois neer te zetten. Ik denk dat we hier

samen in betrekkelijk korte tijd een zeer multifunctioneel

gebouw hebben gerealiseerd voor de

cliënten en medewerkers, dat prachtig opgaat in

het duinlandschap.” Daar sluiten de projectleiders

van ’s Heeren Loo zich volmondig bij aan. •

Feiten en cijfers

OPDRACHTGEVER

’s Heeren Loo, Amersfoort

GEBRUIKER

Willem van den Bergh, Noordwijk

BOUWDIRECTIE

’s Heeren Loo, Amersfoort

ARCHITECT

IAA Architecten, Amsterdam

ADVISEUR

J. van Toorenburg, Rijswijk

CONSTRUCTEUR

ABT Velp

BOUWFYSISCH ADVISEUR

Peutz, Zoetermeer

AANNEMER

KBM Groep B.V., Katwijk

INSTALLATIES

Schulte & Lestraden, Lisse

ALUMINIUM GEVELS

Intal BV, Opmeer

MEUBILAIR

Zevenbergen BV, Barneveld

BOUWEN ZORG.EU

45


ANDIJK SORGHVLIET

Tekst | Marjolein Straatman Beeld | Marcel Rob

Beschermd wonen in

Noord-Hollands Andijk

Het nieuwe complex in Andijk.

Wonen zoals thuis, met voldoende zorg en in een beschermde omgeving. Dát is het concept van

het nieuwe Sorghvliet in Andijk. Kort geleden namen de bewoners hun intrek in de 32 nagelnieuwe

zorgappartementen van dit woonzorgcentrum.

De verhuizing naar de nieuwe locatie

Sorghvliet was in letterlijke zin een oversteek.

De 32 nagelnieuwe appartementen van het

woonzorgcomplex in Andijk zijn pal tegenover

het ‘oude’ Sorghvliet gesitueerd. De nieuwbouw

werd gerealiseerd omdat het bijna 30

jaar oude pand niet meer voldoet aan de eisen

van de huidige tijd ten aanzien van zorgverlening.

Met de verhuizing hebben bewoners in

plaats van een eenkamerappartement nu een

tweekamerappartement tot hun beschikking

dat bovendien ruimer is van opzet. Het oude

Sorghvliet blijft voorlopig dienstdoen als onderkomen

voor bewoners van andere woonzorgcentra

die wachten op een nieuwe woning.

BESCHERMD WONEN

Voor alle bewoners van het nieuwe Sorghvliet

geldt een zorgzwaartepakket van minimaal niveau

vijf, wat erop neerkomt dat de meesten te

maken hebben met dementie. Een gegeven dat

bepaalde vereisten met zich meebrengt voor de

nieuwe huisvesting. Zorgorganisatie Omring, de

huurder, was nauw betrokken bij de invulling van

het concept. “Omring heeft in 2015 een nieuw

zorgbeleid ontwikkeld. Eén van de speerpunten

daarin was dat mensen zoals de bewoners van

Sorghvliet leven volgens het concept Beschermd

wonen. Ze hebben zorg en bescherming nodig,

maar moeten tegelijkertijd zo zelfstandig mogelijk

kunnen wonen. Mensen zijn steeds individueler

en dat uit zich in een grotere behoefte aan

zelfstandige woonruimte”, zegt Omrings projectleider

Loraine Besseling. “Het idee is ook dat

zij zoveel mogelijk wonen zoals ze thuis deden”,

vult collega en locatiemanager Sjon Kuipers aan.

46 BOUWEN ZORG.EU


ANDIJK SORGHVLIET

In de praktijk krijgt dat onder meer gestalte

door van elke zorgunit zoveel mogelijk een woning

te maken. Bij aankomst buiten het gebouw

wacht de bezoeker daarom geen receptie,

maar een paneel met bellen van alle woningen.

Net zoals bij een ‘gewoon’ appartementencomplex

dus. Ook de woningen zelf beschikken

over een voordeur en een bel en zijn alleen

toegankelijk voor mensen met een sleutel. De

appartementen beschikken over een woonkamer,

slaapkamer, keuken en badkamer. In het

complex bevinden zich ook vier buurtkamers.

“Met de nadruk op búúrtkamers, het zijn geen

huiskamers. Die hebben de bewoners zelf al in

hun woning. Het moeten vooral plekken zijn

waar ze anderen ontmoeten”, zegt Kuipers.

SAMENWERKING

Het zijn enkele van de faciliteiten die zorgorganisatie

Omring van belang vond voor de

nieuwe locatie. In het traject naar de realisatie

toe, dat een aanvang nam in 2016, trok de

zorgverlener samen op met woningstichting

Het Grootslag. “Aanvankelijk werd verkend of

het oude Sorghvliet kon worden verbouwd,

maar dat was toch geen optie. Nadat de keuze

viel op nieuwbouw was Omring leidend voor

hoe het nieuwe Sorghvliet eruit moest zien.

Voor de realisatie hebben Het Grootslag en

Omring een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Nu het gebouw is opgeleverd, zijn we

verhuurder en huurder”, vertelt Hans Kröger,

directeur van Het Grootslag.

(GE)BOUW

Voor de bouw van het nieuwe Sorghvliet

droeg aannemingsbedrijf Wit Wognum

de zorg. Ondanks de coronapandemie

vonden de werkzaamheden doorgang en

werd er volgens plan opgeleverd in juli van

dit jaar, vóór de bouwvak. In het nieuwe

Sorghvliet bevinden de appartementen

zich op twee woonlagen. Het pand zelf is

gebouwd in een U-vorm. Dat laatste heeft

niet alleen een esthetische functie, zo blijkt.

“Dankzij de U-vorm heeft de binnentuin

ertussen een wat besloten karakter. Hierdoor

kunnen de bewoners naar buiten

en zijn ze toch beschermd”, zegt Maurice

Kuin, projectleider bij Wit Wognum. ❯

'Mensen zoals de bewoners van Sorghvliet leven volgens het concept

Beschermd wonen. Ze hebben zorg en bescherming nodig, maar moeten

tegelijkertijd zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen'

De 32 appartementen zijn verdeeld over twee woonlagen.

Het interieur moet niet alleen warm en huiselijk zijn, maar ook praktisch.

Sorghvliet moet een plek zijn die voelt alsof je thuis komt.

IJsselmeer is een van de twee thema’s die zijn doorgevoerd.

BOUWEN ZORG.EU

47


HET BOUWTEAM FELICITEERT

Het Grootslag en Omring met het in

gebruik nemen van het nieuwe zorgcentrum

Sorghvliet in Andijk

Project:

Nieuwbouw 32 zorgappartementen Sorghvliet te Andijk

Opdrachtgever:

Woningstichting Het Grootslag

Gebruiker:

Omring

Bouwteam:

Hoofd Aannemer: Wit Wognum

Adviseur: Corporatiekracht Vastgoedadviseurs

Architect: BBHD architecten

Constructeur: A. Harder b.v.

Installateur: Schouten TechniekWITWOGNUM.NL


ANDIJK SORGHVLIET

De twee vleugels van de U zijn volgens

Besseling iets naar buiten gericht om het gebouw

een open karakter te geven en verbinding

met de buitenwereld te realiseren.

In de bouw werd rekening gehouden met vereisten

voor zorgvastgoed in het algemeen en

de doelgroep in het bijzonder. Een kenmerk

is de ruime opzet van de appartementen en

gemeenschappelijke ruimten. Zo is er bijvoorbeeld

voldoende ruimte voor zorgmedewerkers

om te manoeuvreren met hulpmiddelen

zoals tilliften. Ook is het hele complex uitgerust

met brede doorgangen met het oog op

het vervoer van bedden. “In de bouw hielden

we, afgezien van de brede opzet en doorgangen,

ook rekening met de afwezigheid van

drempels. Gelet op het gebruik van rollators

en rolstoelen door de bewoners moet het hele

gebouw drempelloos zijn. Verder hadden we

te maken met de installatie van daglichtlampen,

die het dagritme nabootsen. Hetzelfde geldt

voor de domotica. Omring wilde bepaalde

zorgdomotica-toepassingen in Sorghvliet, dus

was dat ook een aandachtspunt gezien de bekabeling

en aansluitpunten”, zegt Kuin.

ZORGDOMOTICA

Zorgdomotica is in Sorghvliet bedoeld om het

comfort en de veiligheid van bewoners te vergroten

en het werk van zorgmedewerkers te

ondersteunen. Elk appartement beschikt over

een beeldsensor. Die kan in overleg met familie

van de bewoner worden ingezet om de bewoner

meer vrijheid te geven en toch rekening te houden

met de veiligheid. Met behulp van de alarmtechnologie

kan de zorgmedewerker een signaal

ontvangen als iemand uit bed dreigt te vallen of

misschien te lang wegblijft op de wc in de nacht.

“Technologie wordt steeds belangrijker, zeker

nu mensen steeds langer thuis blijven wonen

en ze bij een eventuele aankomst in een

woonzorgcentrum al zwaardere zorg nodig

hebben. Afgezien van domotica is natuurlijk

ook de inrichting van ruimten afgestemd op de

behoeften van de bewoners. Zo vind je hier

nergens vloerbedekking vanwege het risico op

vallen. De kranen in de keukens hebben langere

hengsels en er zijn uitsparingen onder de

wasbakken vanwege eventueel rolstoel- of rollatorgebruik.

Ook is er kleuronderscheid om

zaken te verduidelijken, zoals het zwart van de

wc-bril op een witte toiletpot. In de gangen en

buurtkamers is gekozen voor lichte kleurtinten

voor een rustige uitstraling”, somt Kuipers op.

DUURZAAMHEID

Een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze

tijd kan niet meer worden gebouwd zonder energiebewuste

oplossingen. Het nieuwe Sorghvliet

is in ieder geval beter geïsoleerd dan het oude en

is volgens Kuin uitgerust met 306 zonnepanelen

op het dak. Ook beschikt het over een warmtepomp

voor vloerverwarming en koeling.

Inmiddels hebben niet alleen de bewoners zelf

hun omgeving verkend, maar namen ook geïnteresseerden

van andere woningcorporaties

en zorgorganisaties een kijkje op de locatie.

“We hebben dan ook een mooi en duurzaam

gebouw gerealiseerd”, besluit Kuin. •

De twee vleugels van de U zijn iets naar buiten gericht om het gebouw een open karakter te geven en verbinding met de buitenwereld te realiseren.

BOUWEN ZORG.EU

49


Bij het inrichten van een zorginstelling staat het welzijn van de bewoners centraal. Daarom is het voor Blom essentieel

om te begrijpen welke aanpassingen ouder worden met zich mee kan brengen. Blom komt met verfrissende voorstellen.

Herkenbaar zonder ouderwets te worden, nostalgisch zonder oubollig te worden. Een rake vertaling van onderliggende

wensen in meubels, kleuren, stoffen en materialen. Een kloppend totaalconcept, laat u zich verrassen?

BEKIJK ONZE ONLINE COLLECTIE OP BLOMINTERIEURS.NL

Zeilmakersstraat 4

NL 8601 WT Sneek

0515 - 334100

INFO@BLOMINTERIEURS.NL


ANDIJK SORGHVLIET

Tekst | Marjolein Straatman Beeld | Marcel Rob

Warme kleuren

in het interieur

Wonen zoals thuis, maar met de nodige zorg binnen handbereik.

Een begrip dat fungeerde als basis voor het gehele interieurconcept

dat Blom Interieurs voor Sorghvliet heeft ontwikkeld.

Warmte, samenzijn en een gevoel van thuiskomen.

Dat zijn de pijlers die het interieur

van Sorghvliet domineren, laat Johan Sterk

weten. Als Salesmanager Zorg bij Blom Interieurs

maakt hij samen met zijn collega Marisja

Bijdevaate als interieurontwerper deel uit van

het zorgteam van Blom. Bijdevaate is vanaf

het begin nauw betrokken geweest bij het

gehele inrichtingsproces van Sorghvliet: van

het begeleiden van de interieurcommissie tot

het samenstellen van de kleurstellingen en de

gehele uitwerking in de inrichting van het gebouw.

“Het moet een plek zijn die voelt alsof

je thuis komt. Zo wilden we het gebouw ook

aankleden. Een nieuw thuis creëren vraagt om

grote toewijding in de inrichting. De keuze viel

op warme kleurtinten in de ruimten en het

meubilair. De combinatie van diverse stofferingen

zorgt voor speelsheid. Prikkelarm, maar

zeker niet saai. Met de hoofdthema’s IJsselmeer

en Landbouw zorgen we voor diversiteit in de

buurtkamers. Zo hebben ze elk hun eigen sfeer

en stijl”, zegt Sterk.

De thematiek grijpt terug op de omgeving

van het nieuwe Sorghvliet, ook het gebied

waar voor de meeste bewoners hun verleden

ligt. Naast warm en huiselijk, moet het

interieur vanzelfsprekend ook praktisch zijn.

Het uitgekozen meubilair is praktisch en ergonomisch

voor zowel bewoners als medewerkers.

“Naast de speelse associaties van

rust en ontspanning, zorgt het contrasterende

kleurgebruik voor een goede balans

in de energie.” •

'De combinatie van diverse stofferingen zorgt

voor speelsheid. Prikkelarm, maar zeker niet saai'

De ruimten en het meubilair worden gekenmerkt door warme kleurtinten.

BOUWEN ZORG.EU

51


SPECIAL ZORG.TECH

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | AZ Vesalius en WZC Sint-Jozef Rillaar

Congres verschoven naar 2 december 2021

ZORG.tech bijt

zich door pandemie

De COVID-19-pandemie was erg ingrijpend voor zowat iedereen, maar in het bijzonder voor

de leden van ZORG.tech, de Vlaamse sectororganisatie van technische diensthoofden van

verzorgingsinstellingen. Niet alleen moesten zij in eigen huis en met aanvankelijk beperkte middelen

verregaande maatregelen nemen, ze zagen zich ook verplicht de activiteiten van hun organisatie

over een totaal andere boeg te gooien. Erg pijnlijk was dat ze hun jaarlijkse congres, dat eerst slechts

werd uitgesteld, moesten afgelasten.

“Aanvankelijk zou dit congres plaatsvinden in

mei 2020. We hebben het eerst nog verschoven

naar oktober 2020, maar in augustus werd

duidelijk dat er nog meerdere golven zouden

kunnen plaatsvinden”, leggen bestuursleden

Marc Jackmaert en Staf Leën uit. “Stilaan werd

duidelijk dat de eerste vaccins pas in maart of

april 2021 beschikbaar zouden zijn. In augustus

hebben we daarom veiligheidshalve besloten

om ons congres ineens naar 2 december 2021

te verplaatsen. Zo hopen we nieuwe onaangename

verrassingen te voorkomen. Overigens

hebben ook onze Nederlandse collega's van

NVTG hun congres afgelast. Ook onze internationale

koepel, de International Federation of

Health Engineering (IFHE), heeft haar geplande

activiteiten opgeschort of afgelast.”

Het is de bedoeling om het ZORG.tech congresprogramma

te behouden. “In principe

blijven de sprekers en de onderwerpen die ze

behandelen dezelfde”, aldus Jackmaert. “Het

wegvallen van het congres betekent een beperkt

financieel verlies. Daarnaast moeten we

nadenken om toekomstige congressen coronaproof

te organiseren.”

Staf Leën (63 jaar) Industrieel ingenieur, KIHA, Hoboken, Technisch directeur WZC Sint-Jozef, Rillaar,

Bestuurslid ZORG.tech.

rona vielen die om diverse redenen weg. Niet

alleen hadden onze leden het veel te druk met

het nemen van passende maatregelen en het

installeren van aangepaste infrastructuur, samenkomen

werd, door de genomen regeringsmaatregelen,

zelfs onmogelijk. Zo kwamen we

al gauw uit bij online alternatieven.”

“Online vergaderen bespaart veel tijd”, stelt

Leën. “In het digitale tijdperk is het wel gemakkelijker

om vergaderingen te beleggen, maar ge-

ONLINE ALTERNATIEVEN

Het stimuleren van contacten tussen leden en

interne en externe netwerking behoren tot de

hoofddoelen van ZORG.tech. “Naast ons congres

zijn dit studieavonden, opleidingen, sociale

en culturele activiteiten. Dat waren steeds activiteiten

met fysieke aanwezigheid. Door comakkelijker

betekent niet noodzakelijk eenvoudiger.

Voor je een goede online vergadering kunt

houden, moet iedere deelnemer vertrouwd zijn

met de hiervoor gekozen software en infrastructuur.

Heel wat woonzorgcentra waren hiervoor

niet klaar en beschikten slechts over beperkte

hulpmiddelen om online te vergaderen.”

ERVARINGEN UITWISSELEN

“Het onderling uitwisselen van gegevens en

ervaringen kwam zo in het gedrang. Bovendien

52 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL ZORG.TECH

virologen, labo's, hygiënisten, … – beschikken

dan ziekenhuizen. De hulp van collega' inroepen

was de boodschap.” Zowel in de ziekenhuizen

als woonzorgcentra woog het gebrek

aan persoonlijke beschermingsmiddelen zwaar

door. “We hebben iedereen die mogelijk wat

mondmaskers – in Nederland wordt hiervoor

de term mondkapjes gebruikt – op overschot

had aangeklampt, zoals schilders en algemene

aannemers. Spontane mondmaskergiften, zelfs

van particulieren, waren in het begin van de

pandemie zelfs dagelijkse kost. Niet-essentiële

bouwwerken werden toen meteen stopgezet.

Toch vonden er enkele nijdige discussies plaats

over wie prioriteit kreeg voor het gebruik van

de toen nog beperkte stock mondmaskers.”

BESCHERMINGSMIDDELEN

“In de woonzorgcentra was het essentieel paniekreacties

te voorkomen en de motivatie van

het personeel op peil te houden”, aldus Leën.

“Dat was sterk het geval toen er discussies

woedden over de kwaliteit en efficiëntie van

de mondmaskers. Onze voorraad is toen flink

aangevuld doordat iedereen die met een naaimachine

overweg kon en over de nodige stof

beschikte op een ambachtelijke manier mee

maskers ging maken. Een technische school

(www.siba.be) in de regio bood aan om voor

ons een aantal face shields te maken. Dat aanbod

hebben we graag aanvaard.”

Marc Jackmaert (57 jaar), Industrieel ingenieur, IHRH, Hasselt, Facilitair Directeur AZ Vesalius, Tongeren,

Adjunct-Secretaris ZORG.tech.

'In de woonzorgcentra was het essentieel om

paniekreacties te voorkomen en de motivatie van

het personeel op peil te houden'

pakt geen enkele zorginstelling graag uit met

meldingen van besmettingen of overlijdens in

eigen huis. Maar net door de contacten met

andere leden van de vereniging beseften we

dat we niet alléén stonden met de ernst van

de impact van het COVID-19-virus. Er heeft,

met respect voor de privacyregels, heel wat

telefoonverkeer plaatsgevonden tussen de leden

onderling”, weet Jackmaert. “De kennis die

we zo opdeden, wilden we delen met al onze

leden. Daarom hebben we op onze website

(www.zorg.tech) een COVID-19-forum opgestart,

waar leden met vragen en antwoorden

terecht kunnen. Half oktober startten we met

een reeks opleidingssessies via webinars.”

“Een groot nadeel van digitaal samenwerken

is dat het sociale aspect, waaraan onze leden

nood hebben, helemaal verdwijnt. ZORG.tech

is er als vrijwilligersvereniging op gebaseerd dat

netwerking merendeels samenvalt met fysieke

contacten en aanwezigheid op locatie.”

COLLEGIALE WERKING

Volgens Leën was de collegiale werking van

ZORG.tech tijdens de eerste maanden van de

pandemie veel belangrijker voor woonzorgcentra

dan voor ziekenhuizen. “We voelden ons in

de steek gelaten. Er heerste frustratie omdat de

woonzorgcentra over veel minder technische

hulpmiddelen en een veel kleinere bestaffing –

Hij stipt ook aan dat zijn woonzorgcentrum

er nooit toe is overgaan zijn residenten collectief

kamerarrest te geven. “Maar door de

lockdown mochten ze geen externe bezoekers

ontvangen. Daarom hebben we zelfs de logistieke

diensten ingeschakeld om sociale contacten

met de bewoners te onderhouden.”

AANBOD

Als de nood het hoogst is, leert men zijn vrienden

kennen. “De school was zeker geen alleenstaand

geval”, merkt Jackmaert op. “Heel wat bedrijven

waarmee we samenwerkten kwamen spontaan

communicatiemiddelen aanbieden. Gsm-operatoren

en leveranciers stelden smartphones en

zorgtelefoons ter beschikking voor de bewoners

van de woonzorgcentra. In ziekenhuizen werden

onder meer iPads met open armen ontvangen.”

“We hebben de voorbije maanden niet alleen

veel ervaring opgedaan in logistieke en organisatorische

crisiswerking”, sluit Leën af. "Corona

was ook reden om het bouwen van woonzorgcentra

conceptueel te gaan herdenken.

Gebouwen moeten zo ontworpen worden dat

afdelingen of clusters kunnen worden afgesloten,

zodat het niet nodig is ‘al’ de residenten op

hun kamer af te zonderen.” •

BOUWEN ZORG.EU

53


SPECIAL ZORG.TECH

Tekst en beeld | CaTec, Joke Draaisma

Ruimtedruk bewakingssysteem

volgens modulair concept

Het CPS60xx ruimtedruk bewakingssysteem is speciaal ontwikkeld voor het gelijktijdig bewaken en

monitoren van vier ruimtes in onder andere ziekenhuizen, apotheken, laboratoria en cleanrooms.

(pos hi/lo-alarm). De 6282 is bedoeld voor omschakelbare patiëntenruimtes

die geschikt zijn voor bron- of voor beschermde isolatie.

De FlowGuard 6283 is de meest geavanceerde verschildruktransmitter

en beschikt naast alle functies van de FlowGuard 6282 over luchtstroom

(l/s), luchtsnelheid (m/s) en luchtwisselingen per uur (ACPH). Het toepassingsgebied

is breed, met onder andere cleanrooms, laboratoria en

ziekenhuizen. De Flowguard verschildruktransmitters hebben een nauwkeurigheid

van ± 0,5 Pa en zijn optioneel leverbaar met een auto zero

functie, een display of een relais. Het meetbereik is vrij instelbaar vanaf

± 5 Pa met een 10 bits resolutie. Ook de analoge standaard U/I uitgangsignalen

zijn vrij instelbaar. Naast de analoge uitgang heeft de Flowguard

standaard een Modbusuitgang. •

Het monitoringssysteem bestaat uit 3,2 inch kleuren LCD touchscreens

en verschildruktransmitters, waarbij de touchscreens als

master of als slave staan ingesteld. De verschildruktransmitters zijn

met een interne RS485 bus gekoppeld aan de master touchscreen.

Status, alarmen en meetwaarden van de ruimtedrukken zijn ook via

Modbus RTU beschikbaar.

'Bij een veilige situatie kleurt

het touchscreen groen en bij een

onveilige situatie rood'

Bij een veilige situatie kleurt het touchscreen groen en bij een onveilige

situatie rood, met de tekst alarm en een afstelbaar akoestisch signaal. De

alarmniveaus en vertragingstijden van de ruimtedrukken zijn vrij instelbaar

en beveiligd met een paswoord.

Op de standaard ruimtedruk bewakingssystemen (model CPS6020 en

CPS6040) kunnen respectievelijk twee en vier single mode verschildruktransmitters

van het type FlowGuard model 6280 worden aangesloten

en op de speciale bewakingssystemen (model CPS6021 en 6041) respectievelijk

twee en vier dual mode verschildruktransmitters van het

type FlowGuard model 6282 of 6283. De dual mode FlowGuard model

6282 verschildruktransmitter heeft vier alarmen: twee voor negatieve

ruimtedruk (neg hi/lo-alarm) en twee voor positieve ruimtedruk

54 BOUWEN ZORG.EU


Naamloos-1 1 14-10-20 12:06

SPECIAL ZORG.TECH

Tekst en beeld | Interalu

Waarom klimaatplafonds de logische

oplossing zijn in de zorgsector

De strenge hygiënevoorschriften, de

leefbaarheid en het comfort voor bewoners,

het zijn enkele factoren die ervoor zorgen dat

voor de zorgsector een apart handboek voor

constructie bestaat. Waarom stralingssystemen

zoals klimaatplafonds de geknipte oplossing

zijn voor ziekenhuizen, woonzorgcentra en

laboratoria? De Belgische specialist in metalen

plafondoplossingen Interalu, bekend om haar

metalen plafonds en zelfs marktleider in

klimaatplafonds, licht het toe.

“Het verbruik in een ziekenhuis ligt bijna dubbel zo hoog als in een

kantoorgebouw”, vertelt Carlo Miers, commercial director bij Interalu.

“Duurzaam bouwen is een uitdaging voor de zorgsector. Hedendaagse

stralingssystemen koelen met hoge temperatuur en verwarmen met lage

temperatuur. De energiebesparing is aanzienlijk.”

Interalu klimaatplafonds in AZ Maastricht. (Beeld: Bart Gosselin)

TOCHT- EN STOFVRIJ

“Er zijn ellenlange lijsten betreffende normen zoals brandnormen en

strikte regels voor hygiëne en onderhoud. En men wil niet inboeten aan

thermisch comfort, dan kom je al snel bij klimaatplafonds als de geknipte

oplossing", aldus Miers. “Onze plafondsystemen zorgen voor koeling en

verwarming dankzij geïntegreerde systemen en zorgen niet voor uitgedroogde

lucht, luchtbeweging of geluidshinder. In plaats daarvan zijn ze

tocht- en stofvrij: precies wat men zoekt.”

VENTILATIE VOOR BEWONERS

WOONZORGCENTRA

In ziekenhuizen zie je al langer klimaatplafonds in grote oppervlakte verschijnen.

Zowel in België als in de buurlanden. “De schrijnende toestanden

in tijden van COVID-19 met rusthuisbewoners die hun koeling, die

via ventilatielucht gebeurt, niet mochten inschakelen, vermijd je met klimaatplafonds.

Hygiënische lucht zal altijd nodig zijn, maar verwarmen en

koelen kan gerust zonder luchtverplaatsing en dus zonder verspreiding

van bacteriën.”

Smart ceilings

for green buildings

RENOVATIE

“Onze plafondsystemen worden vaak toegepast in renovatieprojecten,

omdat ze een beperkte inbouwhoogte hebben”, aldus Miers. “Dat kunnen

andere systemen niet bieden. In combinatie met de voordelen van

klimaatplafonds zoals het optimaal thermisch, hygiënisch en ruimtelijk

comfort, worden de klimaatplafonds veelvuldig toegepast in bestaande

gebouwen die opgefrist worden.” •

Pictures by: Bart Gosselin

www.interalu.eu

BOUWEN ZORG.EU

55


SPECIAL ZORG.TECH

Tekst en beeld | E. VAN WINGEN NV

Noorderhart is verzekerd

van continue stroom

Dat E. VAN WINGEN NV (EVW) uit Evergem (B) in het merendeel van de Vlaamse

ziekenhuizen de zekerheid van stroomcontinuïteit voor zijn rekening neemt, is geen nieuws

meer. Wel dat recent alweer een nieuwe gebruiker aan de lijst van tevreden klanten is

toegevoegd: Noorderhart, de koepel van het Limburgse Mariaziekenhuis en het Revalidatie

& MS Centrum te Pelt. Het noodstroomaggregaat van 1.000 kVA dat beantwoordt aan de

hoogste kwaliteitsnormen werd inmiddels geleverd en zal weldra in bedrijf worden gesteld.

Aan deze levering wordt zoals gebruikelijk een onderhoudsovereenkomst verbonden,

waarmee de gebruiker op lange termijn een partnership met EVW aangaat om de

noodstroomvoorziening paraat en in goede conditie te houden.

Lokale smart grid.

56 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL ZORG.TECH

Noodstroomvoorzieningen worden wel eens in verband gebracht met

kwalijke uitstoot. Ook EVW is zich hiervan bewust en werkt volop aan

alternatieven. Als bedrijf heeft EVW innovatie hoog in het vaandel staan.

Sinds 1992, toen een eerste warmtekrachtkoppeling werd geïnstalleerd,

heeft ze al een hele roadmap afgewerkt: van CO 2

-reductie door meer

energie-efficiëntie en over CO 2

-neutrale oplossingen naar 0 gram CO 2

.

Het begon met decentrale productiesystemen met warmtekrachtkoppelingen,

van aardgas tot biogas en sinds kort ook op waterstof.

De H2-WKK, die samen met UGent werd ontwikkeld, heeft inmiddels

al de duurproef doorstaan en is klaar om uitgerold te worden in

de markt. Hiermee is EVW andermaal een voortrekker in de energietransitie

naar 100% hernieuwbaar. Op te merken valt dat de EVW

WKK’s in Vlaanderen worden ontworpen, gefabriceerd en ook geserviced,

wat meteen ook de duurzaamheid van deze innovatie voor de

lokale economie onderstreept.

NOODSTROOMOPLOSSINGEN MET H2

Omdat de toepassing van H2 in warmtekrachtkoppelingen misschien eerder

voor de hand ligt dan in noodstroomvoorzieningen, ontwikkelt EVW ook

noodstroomoplossingen met H2. Ondertussen bieden de projectontwikkelaars

die op zoek zijn naar duurzame energieoplossingen zich aan. Samen

met EVW gaan ze op ontdekkingsreis in het nieuwe energielandschap. Deze

Vlaamse KMO heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de doorbraak van de

0 gram CO 2

-oplossingen niet lang meer op zich laat wachten.

BLACK-OUT DREIGING

De ontwikkelingen in de wereld van het elektriciteitsnet brengen nog

een ander belangrijk aspect naar voren: omdat het aandeel hernieuwbare

energie in de stroomopwekking – gelukkig – toeneemt, zou dit voor

netcongestie kunnen zorgen wanneer alle alternatieve productie ineens

aan het net wordt geleverd. Bijvoorbeeld op een zonnige of een stormachtige

dag. De productieinstallaties moeten daarom aan strenge eisen

voldoen, die worden gesteld door Synergrid in België, net zoals door

gelijkaardige instanties in andere landen. Proactief inspelend op de blackout

dreiging contracteert Elia aggregatoren in het kader van het bewaken

van het netevenwicht of de bevoorradingszekerheid. Dienstverleners

van flexibiliteit zoals aggregatoren kunnen vandaag al deelnemen aan de

calls voor een aantal reserveproducten van netbeheerder Elia zoals R3

(manual Frequency Restoration Reserve), R1 (Frequency Containment

Reserve) en SDR (Strategic Demand Reserve). Daarnaast kunnen deze

aggregatoren ook commerciële diensten rechtstreeks aanbieden aan

netgebruikers, leveranciers of evenwichtsverantwoordelijken. Eigenaars

van noodstroomproductie-installaties worden door de aggregatoren gecontracteerd

met het oog op beschikbaarheid van hun installaties als

reserve-eenheid. Dit resulteert in de praktijk in zeer weinig draaiuren

maar kan toch een financieel interessante opportuniteit betekenen. Hier

tegenover staan uiteraard ook technische vereisten. Het zijn begrijpelijk

enkel Synergrid goedgekeurde productie-eenheden die als reserve-eenheid

aan het net gekoppeld mogen worden. E. Van Wingen NV beschikt

met de final homologation Synergrid C10/26 over deze goedkeuring.

ONBEMANDE ELEKTRISCHE VAARTUIGEN

ZONDER CO 2

-UITSTOOT EN LAWAAI

Ook Europees laat EVW van zich spreken. Als KMO uit de Gentse

Kanaalzone is de onderneming een technische partner in AVATAR, het

Europese Interreg-project dat recent van wal stak en loopt tot in 2023.

Het zet in op onbemande elektrische vaartuigen die zonder CO 2

-uitstoot

en lawaaioverlast zullen bijdragen aan minder verkeer in moderne

stadskernen. Binnen één van de werkpakketten van AVATAR worden

potentiële users cases uitgewerkt door kennisinstellingen zoals TU Delft,

Universiteit Oldenburg, KU Leuven, OC Hout&Bouw en nog andere

partners zoals Logistics Initiative Hamburg en dus ook E. VAN WINGEN

NV, dit alles onder leiding van POM Oost-Vlaanderen. Eén daarvan bestaat

erin om groene stroom, opgewekt met zon of wind in de regio,

overdag op te slaan in waterstof. Combineer dit met stadsdistributievaartuigen

die elektrisch aangedreven worden en er wenkt een zeer

interessant resultaat.

De waterstof wordt ’s nachts door een WKK op H2 omgezet in stroom

waarmee de elektrische vaartuigen de batterijen kunnen volladen. Dit

laden gebeurt aan de rand van de stadskern, in buurten waar woonkernen

of gebouwen gelegen zijn (bijvoorbeeld: Dok Noord in Gent, havengebouwen,

enz.). Terwijl de vaartuigen laden aan de ICE WKK komt

warmte vrij. Die warmte wordt vervolgens nuttig aangewend ter ondersteuning

van de cv-installatie van bijvoorbeeld een KMO. In de praktijk

zou de warmte ook overgedragen kunnen worden aan een stadsverwarmingsnet.

Van de uit de groene waterstof opgewekte stroom en warmte

gaat dus nagenoeg geen energie verloren. De voordelen van dit project

zijn het hoge rendement, het beperken van warmteverliezen, het uitsluiten

van netcongestie en het uitsparen van transport over de weg.

Wetend dat de oplossing in Vlaanderen wordt ontwikkeld, is ook het

voordeel voor de lokale tewerkstelling duidelijk.

Broed je zelf ook op een user case die verband houdt met de AVATAR doelstellingen,

aarzel dan niet om contact te nemen met één van de partners. •

BOUWEN ZORG.EU

57


WAYFINDING EXPERTS

www.signburo.be


Tekst en beeld | Forbo Flooring

Innovatief ontwerp zorgt voor

beheersing statische ontladingen en

deeltjesemissies in lab en industrie

Forbo Flooring introduceert deze maand haar nieuwe Sphera SD|EC collectie. Deze homogene

ESD-vinylcollectie met geleidende eigenschappen in banenmateriaal is speciaal ontworpen om

kritische en gevoelige omgevingen zoals cleanrooms, computerruimtes, operatiekamers, laboratoria

en elektronica-assemblages veilig en schoon te houden. De mix van design en state-of-the-art

technologie resulteerde in een hoogwaardige en visueel aantrekkelijke collectie met bewezen

prestaties onder alle omstandigheden. Of het nu gaat om ESD-veiligheid, chemische resistentie,

explosiegevaar of extreem lage emissies, Sphera SD|EC draagt bij aan de allerhoogste eisen in

kritische ruimtes.

Ook installatietechnisch biedt de vloer voordelen. Dankzij de aangebrachte

geleidende rug is verwerking met geleidende lijm voortaan overbodig.

De nieuwe rug zorgt niet alleen voor lagere installatiekosten, maar

vermindert ook het risico op fouten tijdens het leggen.

De geleidende matte lak van de SMART-control toplaag is de finishing

touch van de nieuwe collectie. Zij beschermt de vloer niet alleen tegen

vlekken en krassen, maar geeft deze ook een high-end uitstraling en

zorgt voor gemakkelijk onderhoud. Sphera SD|EC is getest en goedgekeurd

door het hoog aangeschreven en onafhankelijke Fraunhofer Instituut

alszijnde Cleanroom Suitable Material.

Sphera SD wordt gekenmerkt door haar permanent statisch dissipatieve

eigenschappen. Om dat te bereiken, worden er dissipatieve

deeltjes toegevoegd aan de vloer. Sphera EC op haar beurt is een

vloer met elektrostatisch geleidende eigenschappen. Om consistente

en betrouwbare prestaties te garanderen, bevat de vloer zogenaamde

carbon black-chips.

'De mix van design en

state-of-the-art technologie

resulteerde in een hoogwaardige

en visueel aantrekkelijke collectie

met bewezen prestaties onder alle

omstandigheden'

De Sphera SD|EC collectie heeft een uitgebalanceerd kleurenpalet met

veel lichte en neutrale kleuren voor klinische omgevingen, maar tevens

een aantal uitgesproken, felle kleuren. Sphera SD|EC is Nederlands fabricaat,

100% ftlaatvrij en wordt met groene stroom geproduceerd in de

‘zero waste’-fabriek van Forbo Flooring in Coevorden. Voor meer info

zie www.forbo-flooring.nl/esd-vloeren. •

Het nieuwe Sphera EC van Forbo Flooring.

Sphera SD.

BOUWEN ZORG.EU

59


BRIELLE HET PRINSENKWARTIER

Het Prinsenkwartier is fraai gelegen binnen de historische vestingmuren. (Beeld: Nuvastgoed)

Tekst | Margot Visser Beeld | Nuvastgoed, Livin’, Margot Visser

Hoogwaardige

dementiezorg binnen de

Brielse vestingmuren

Een wandelingetje naar de bakker? Dat behoort straks tot de mogelijkheden voor de PG-bewoners

van Het Prinsenkwartier in Brielle. Het gloednieuwe woonzorgcentrum, prachtig gelegen binnen

de historische wallen, biedt dementiezorg volgens de laatste standaarden. Met daarnaast 44

hoogwaardige seniorenappartementen en de integratie van Welzijn Ouderen vormt het complex

een waardevolle toevoeging aan de Brielse ouderenhuisvesting.

Een tuinhek vormt de grens van de veilige woonomgeving van Het Prinsenkwartier

met de buitenwereld. Een paar honderd meter lopen en je

staat middenin het historische centrum van de vestingstad. Hans Biezemans,

bestuurder van Catharina, thuis op Voorne verwacht dat het me-

rendeel van de 28 psychogeriatrische cliënten straks zelfstandig in en uit

kan lopen. “Door het gebruik van GPS/bakentechnologie met polsbandjes

in combinatie met een sociale app, een soort Amber Alert die door een

groot aantal vrijwilligers in Brielle wordt gebruikt, kunnen we altijd achter-

60 BOUWEN ZORG.EU


BRIELLE HET PRINSENKWARTIER

in totaal 150 bedden. De organisatie is flink in beweging. “Er is in deze

regio een enorme vraag naar verpleeghuiszorg. Een aantal locaties is flink

verouderd en dus zijn we op dit moment op meerdere plaatsen aan

het bouwen en vernieuwen. Het Catharina Gasthuis in Brielle wordt

gerenoveerd en we willen nog twee nieuwe locaties realiseren in Hellevoetsluis

en Oostvoorne. Binnen vijf jaar willen we doorgroeien naar

220 plaatsen”, vertelt Biezemans.

Links: Hans Biezemans, rechts: Wim de Jong. (Beeld: Margot Visser)

De appartementen zijn als een hofje gegroepeerd rondom de tuin. (Beeld: Nuvastgoed)

halen waar onze bewoners zijn. Dat geeft een grote mate van vrijheid die

naar mijn mening bijdraagt aan meer welzijn. Uiteindelijk gaat het erom

leven toe te voegen aan de dagen, in plaats van dagen aan het leven.”

BOUWEN EN VERNIEUWEN

Catharina, thuis op Voorne is als zorg- en welzijnsorganisatie actief in

Westvoorne en Brielle en heeft momenteel vier woonzorglocaties met

Met Het Prinsenkwartier breidt de stichting haar capaciteit in Brielle flink

uit. De ligging binnen de vestingmuren is uniek en heeft bovendien een

historische achtergrond. Biezemans: “Uit archiefonderzoek is gebleken

dat hier altijd zorg is verleend, onder meer in een hospitaal voor gewonde

soldaten en een klooster. Echte zorggrond dus. Dat het complex

binnen de wallen ligt, spreekt veel mensen aan. Dat blijkt wel uit de lange

wachtlijst die we nu al hebben.”

HOFJESCONCEPT

Drie jaar geleden schreef Catharina (samen met Deloitte en 4Building)

een tender uit voor het project. Aanvankelijk was het plan om de PGzorg

op één laag te concentreren. Belegger Altera vond dit echter geen

aantrekkelijke optie. In de tender had Catharina marktpartijen nadrukkelijk

de ruimte geboden om met optimalisaties te komen. Gebroeders

Blokland boog zich nog eens over de uitgangspunten en kwam met een

passend alternatief. “We hebben een plan ingediend waarin de zorg over

twee lagen werd verdeeld. Daardoor konden we de installaties efficiënter

inrichten en dat had weer als voordeel dat we de buitenruimtes

groter konden maken, met meer privacy voor de bewoners van de seniorenappartementen

tot gevolg. Zo ontstond het concept van een hofje,

zoals het ook uiteindelijk is gerealiseerd”, vertelt projectmanager Wim

de Jong. Zorg is voor Gebroeders Blokland een relatief nieuwe tak van

sport. De ontwikkelende bouwer is vooral actief in woningbouw, maar

legt zich sinds enkele jaren steeds meer toe op zorgprojecten. Openheid

en transparantie zijn cruciaal, zo heeft De Jong geleerd. “Het is heel belangrijk

om elkaars werelden te begrijpen, alleen dan kun je een gebouw

neerzetten dat aansluit op de behoeften van de bewoners.”

HOOGWAARDIG EN DUURZAAM

Ontmoeting is zo'n behoefte waar goed over is nagedacht bij het ontwerp

van Het Prinsenkwartier. Bewoners kunnen elkaar op verschillende

manieren tegenkomen. ❯

Bewoners kunnen elkaar overal in het gebouw ontmoeten. (Beeld: Livin’)

Elke woonkamer heeft zijn eigen kleurstelling. (Beeld: Livin’)

BOUWEN ZORG.EU

61


Wij hebben de VitalAir hier nu twee maanden staan.

Het ziekteverzuim is sterk gedaald. Maar wat wij

nog belangrijker vinden, is dat de luchtkwaliteit

voor de kinderen is verbeterd.

KEES VAN DIJK - TUBBIE KINDEROPVANG

EEN PLUG & PLAY OPLOSSING

IN DE STRIJD TEGEN HET COVID-19 VIRUS

Adv_BUVA-VitalAir_def.indd 1 12/10/2020 08:50:12

Klimaatservice Holland B.V. en

Elektroservice Holland B.V. zijn

gespecialiseerd op het gebied

van:

Verwarmingsinstallaties

Koelinstallaties

Luchtbehandelingsinstallaties

Ventilatie installaties

Regelinstallaties

Afstandbeheer

Sanitaire installaties

Drinkwaterinstallaties

Regenwateropvangsysteem

Sprinklerinstallaties

Brandblusvoorzieningen

Elektrotechnische installaties

Beveiliging

Toegangscontrole

Nijverheidsstraat 31

3371 XE, Hardinxveld-Giessendam

Tel. 0184 - 613911

www.klimaatservice.nl

Naamloos-2 1 14-10-20 12:11


BRIELLE HET PRINSENKWARTIER

ELEKTRONISCHE TOEGANGSCONTROLE

VOOR HET PRINSENKWARTIER

Om te zorgen dat bewoners van woonzorgcentrum

Het Prinsenkwartier zo lang mogelijk de regie over hun

leven houden en een optimale vrijheid ervaren, heeft Avics

een uitgebreid dwaaldetectiesysteem geïnstalleerd. Voor

alle overige deuren, waar bewoners geen toegang toe

hebben, is gekozen voor het elektronische BUVA blueSmart

toegangscontrolesysteem. In opdracht van aannemer

Gebroeders Blokland heeft BUVA meegedacht over het

best passende elektronische sluitplan voor

Het Prinsenkwartier. Ook heeft de Barendrechtse

leverancier van homecare systemen alle overige hang- en

sluitwerk geleverd.

'Vrij kunnen rondlopen is van groot

belang voor deze doelgroep'

In de tuin, waar bankjes zijn geplaatst om even een praatje te kunnen

maken of in het Grand Café, waar wat gedronken of geklaverjast kan

worden. Ook is er een 'sociale woonkamer' waar mensen 's avonds samen

kunnen eten.

Materialisering en detaillering hebben veel aandacht gekregen. Het metselwerk

is een blikvanger door de fraaie steen en het verticale metselwerk.

De Neolife houten gevelpanelen blijven mooi, volgens De Jong.

“Ze verkleuren amper, zijn onderhoudsarm en met circa 90% hout van

hoge kwaliteit.” Met een EPC van 0,0 is het gebouw bovendien uiterst

duurzaam en toekomstbestendig. Bijna 1.000 zonnepanelen, luchtwarmtepompen,

een sedumdak en CO 2

-gestuurde ventilatie-units zijn de belangrijkste

groene maatregelen.

GEEN GESLOTEN DEUREN

Psychogeriatrie beslaat ongeveer de helft van het gebouw. De 28 bewoners

zijn verdeeld over vier woongroepen van elk zeven bewoners, twee

op de begane grond en twee op de eerste verdieping. De gezamenlijke

woonkamers grenzen aan elkaar en zijn gelegen aan respectievelijk een

besloten binnentuin en een ruim dakterras. Elke bewoner heeft een zit/

slaapkamer van circa 28 m² en eigen sanitair. Routing en inrichting zijn

dementievriendelijk. Hiervoor is ontwerpbureau Livin', specialist op dit

gebied, ingeschakeld. Lange gangen zijn bijvoorbeeld onderbroken met

beleefhoeken, zoals 'Havenzicht' met een zeezoutdispenser, een filmpje

van de haven en beelden van vroeger. Kleurgebruik helpt bij herkenning

van de eigen afdeling en kamer en geeft een gevoel van thuis zijn.

Vrij kunnen rondlopen is van groot belang voor deze doelgroep, vindt

Biezemans. “Wil iemand even op bezoek bij een medebewoner op de

eerste etage, dan kan dat. Daarom hebben we geen gesloten afdelingen.

Bewoners zijn overal welkom.”

“Aanvankelijk was het sluitplan voor Het Prinsenkwartier

grotendeels mechanisch opgezet”, vertelt Ugo Harmsen,

projectbegeleider bij BUVA. “Maar dit werd al gauw

uitgebreid met een stukje extra toegangscontrole. Op ons

advies is gekozen voor BUVA blueSmart, dat zich uitstekend

leent voor zorgprojecten. Aan tafel met de aannemer,

opdrachtgever Altera N.V. en deurenleverancier Berkvens

Deursystemen hebben wij het elektronische sluitplan

tot in de detail uitgewerkt. Vervolgens kregen we ook de

levering van het hang- en sluitwerk gegund. Naast de BUVA

blueSmart cilinders en kaartlezers hebben we onder meer

de reguliere sloten en BUVA FD20 draaideurautomaten voor

de binnen- en buitendeuren geleverd. Hierdoor werd een

optimaal samenspel tussen elektronische toegangscontrole

en hang- en sluitwerk geborgd.”

Gebroeders Blokland is één van de vaste afnemers van

BUVA en goed bekend met blueSmart, vertelt Harmsen.

“Het elektronische toegangscontrolesysteem is recent ook

geïnstalleerd in het nieuwe, eigen pand van de aannemer in

Hardinxveld-Giessendam.”

ZORGDOMOTICA

Om die bewegingsvrijheid tot in het centrum van Brielle mogelijk te maken,

is veel zorgdomotica toegepast. Elke bewoner krijgt een polsbandje

(tag) die hem een bepaalde mate van vrijheid (leefcirkel) geeft, tot en

met de openbare weg. Bakentechnologie stelt de verzorging in staat om

te zien waar iemand in het complex is als deze op zijn alarmknop drukt.

Elke kamer heeft een Slimme Optische Sensor (SOS) die de ruimte analyseert

en bewegingen registreert door middel van geanonimiseerde

beeldfragmenten. Bij afwijkingen van het reguliere leefpatroon krijgt de

zorgmedewerker een melding op zijn of haar smartphone.

Volgens Biezemans overtreffen de voordelen van deze toepassingen de nadelen

ruimschoots. “Waar sommigen dit zien als vrijheidsbeperkende maatregelen,

vind ik juist dat ze voor meer vrijheid zorgen. En meer vrijheid leidt

tot minder onrust en minder medicijngebruik, daar ben ik van overtuigd.”

Na een bouwtijd van 14 maanden vond in augustus de oplevering van

Het Prinsenkwartier plaats. Inmiddels zijn alle 28 psychogeriatrische cliënten

verhuisd naar hun nieuwe woning. De 44 seniorenappartementen

worden pas over een jaar als zodanig verhuurd. Biezemans: “Ze worden

tot die tijd door ons gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de bewoners

van het in renovatie zijnde Catharina Gasthuis. Een praktische en efficiënte

oplossing waar we erg blij mee zijn.” •

BOUWEN ZORG.EU

63


BRIELLE HET PRINSENKWARTIER

Geniet van jullie

nieuwe huisvesting!

EEN OPTIMAAL COMFORT EN EEN EPC VAN 0,0

“Een installatie van deze tijd.” Zo noemt projectleider Kees

Pille de gasloze klimaatinstallatie die door Klimaatservice

Holland B.V. uit Hardinxveld-Giessendam is gerealiseerd in

woonzorgcentrum Het Prinsenkwartier. “Er wordt gebruik

gemaakt van verschillende verantwoorde energiebronnen

met een optimum aan comfort als resultaat. De

mogelijkheid tot koelen, een specifieke wens van de

opdrachtgever, draagt hier in belangrijke mate aan bij.”

Een collectieve klimaatinstallatie met vier lucht/waterwarmtepompen

voorziet het zorggedeelte van warmte en

koeling middels vloerverwarming (individueel regelbaar).

Een zonneboilersysteem, gekoppeld aan watergevoerde

zonnecollectoren levert extra capaciteit voor warm water.

Vier WTW-units zorgen voor de ventilatie van de algemene

ruimten. Elke verpleegkamer heeft een eigen, CO 2

-gestuurde

WTW-unit die is gekoppeld aan de afzuigbox in de

badkamer. De regelapparatuur (met afstandbeheer) is

opgesteld in de centrale technische ruimte.

De seniorenappartementen hebben elk een eigen

warmtepomp en ventilatiebox met CO 2

-meting.

Zusterbedrijf

Elektroservice

Holland B.V.

verzorgde de

E-installaties,

bestaande uit

de verlichting,

brandmeld- en

data-installatie en

elektrotechnische

infrastructuur voor zowel het zorggedeelte als de

seniorenappartementen.

SAMEN IN ONTWIKKELING EN BOUW

Wij hebben vol trots mogen meewerken aan de ontwikkeling

en realisatie van Het Prinsenkwartier in Brielle. Wij wensen

Catharina, thuis op Voorne en de nieuwe bewoners heel

veel plezier en geluk in hun nieuwe, inspirerende en

toekomstbestendige woon- en werkomgeving.

thuis op Voorne

Een project van:

De 820 zonnepanelen op het dak, geïnstalleerd door

een onderaannemer van Elektroservice Holland, hebben

een groot aandeel in het bereiken van de EPC van 0,0

maar ook de verlichting draagt er in belangrijke mate

aan bij. Projectleider Robbert van der Sommen: “Bijna

altijd brandt er wel ergens licht in een zorginstelling. Door

bewegingssensoren in de algemene ruimtes en 100% LED

wordt het energieverbruik zoveel mogelijk beperkt. In de

woonkamers is dynamische verlichting toegepast, waarbij de

lichtwaarde varieert gedurende de dag.”

Hij kijkt terug op een bijzonder prettig verlopen project.

“Er was een heel goede wisselwerking binnen het

bouwteam. Doordat we in een vroeg stadium aan tafel

zaten, hebben we de gelegenheid gehad om een kwalitatief

hoogwaardig ontwerp te maken dat geheel voldoet aan de

wensen en eisen van de opdrachtgever.”

64 BOUWEN ZORG.EU


Maximaal inzetten op beeldbezoeken

videobellen met de resident via zijn televisie, zonder assistentie van de zorgverlener

Hardware: 1 set/kamer

Software & licenties

Installatie on-site

Gold Service: 60 maanden

Minimum 75 users

‘Early Bird’

Besteld voor 31 oktober 2020:

€5

maand/user

(in plaats van €10)

Meer info op www.lynxhello.eu


TIEL MARKANT

De Markant is een 'krachtig', ovaal gebouw afgewerkt met onderhoudsarme materialen.

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Aannemersbedrijf P. van Leeuwen

Markant Tiel:

Flexibel maatwerkconcept

voor revalidatie met kort verblijf

Op het terrein van locatie Vrijthof aan de westzijde van Tiel ontwikkelde SZR (Stichting Zorgcentra

Rivierenland) een nieuw, losstaand revalidatiegebouw met de krachtige naam Markant. In Markant

(ingebruikname: juli 2020) helpt SZR revaliderende cliënten in een moderne, actieve omgeving het

dagelijks leven zo snel mogelijk weer op te pakken. Aannemersbedrijf P. van Leeuwen realiseerde het

opvallende, ovale gebouw met 51 zorgappartementen in een bouwteam: turnkey en in één jaar tijd.

Met meerdere locaties in de gemeenten Tiel

en Geldermalsen 'wil SZR kwaliteit toevoegen

aan het leven van kwetsbare ouderen en

mensen met een complexe zorgvraag’. Met de

nieuwbouw komen drie revalidatie-afdelingen

van SZR bij elkaar in één gebouw. “Markant

sluit aan bij het doel van revalideren: SZR ac-

tiveert cliënten, zodat zij het leven zo spoedig

mogelijk op eigen kracht weer kunnen oppakken”,

zegt facilitair beleidsmedewerker en projectcoördinator

Jasper Wiersema. “Markant

is dan ook nadrukkelijk ontworpen voor kort

verblijf, voor enkele dagen tot enkele weken.

Wij hebben bewust gekozen voor een functionele

uitstraling. Markant is geen zorghotel, het

biedt een actieve omgeving om te revalideren;

dagbehandeling vindt elders plaats.”

In het pand bevindt zich één multifunctionele

ruimte voor behandeling en therapie. De eenpersoons

appartementen met eigen sanitair

66 BOUWEN ZORG.EU


TIEL MARKANT

zijn verdeeld over drie etages en tussen de 25

en 30 vierkante meter groot. Elke etage heeft

een ruime woonkeuken. Verder is het gebouw

voorzien van elektronische toegang (SALTO

Systems) en domotica (o.a. patiëntvolging).

“Wij hebben gekozen voor een volledig gasloos,

losstaand pand met een flexibele opzet,

zodat het in de toekomst voor andere doeleinden

kan worden gebruikt.”

'Markant is nadrukkelijk ontworpen

voor kort verblijf'

TURNKEY

Grunstra Architecten en Aannemersbedrijf

P. van Leeuwen zijn in een bouwteam verantwoordelijk

voor het ontwerp en de bouw

van Markant. Het gebouw is tussen februari

2019 en maart 2020 gerealiseerd en turnkey

opgeleverd. “Wij hebben alles verzorgd, inclusief

stoffering, meubels, keukenapparatuur

en terreininrichting”, zegt directeur Cees den

Otter van het Meerkerkse aannemersbedrijf.

“Dat was goed mogelijk, omdat alle issues met

betrekking tot de realisatie en vergunningen

zoveel mogelijk in de voorbereiding zijn afgekaart.

Zaken als bouwmethode, benodigde

installatieruimte en afwerking waren geen pijnpunten.

Wij kenden zowel SZR als de architect

uit eerdere projecten. Als er vertrouwen is, op

basis van een no-nonsense aanpak, weet je elkaar

eenvoudig te vinden in de diverse fasen

van het proces. Wij hebben daardoor als aannemer

een proactieve rol kunnen vervullen in

het gehele traject. Deze proactieve houding is

terug te vinden op de bouwlocatie, waar wij

het bouwterrein geheel hebben verhard en

de juiste routing hebben georganiseerd om de

zorgverlening op het terrein zo min mogelijk te

belemmeren.”

MAATWERKREALISATIE

Het duurzame gebouw is all-electric uitgevoerd

en wordt volledig verwarmd met lucht-warmtepompen,

ondersteund door warmteterugwinning.

Markant is opgebouwd uit twee schillen en

twee rechte, wit gestucte kopgevels. De twee

gebogen gevels zijn afgewerkt met gevelbanden

van rood metselwerk, kunststof kozijnen

met aluminium screens en gevelplaten van

Rockpanel Woods, in drie verschillende tinten

met houtnerf. Den Otter: “Markant is geconstrueerd

met kalkzandsteenwanden en breedplaatvloeren,

waarbij de houtskeletbouw zoveel

mogelijk in de cascoconstructie is meegenomen.

Hierdoor konden we de bouwtijd aanzienlijk

verkorten. De draagconstructie is zo vormgegeven

dat appartementen in de toekomst gekoppeld

kunnen worden. In de afwerking is zoveel

mogelijk gekozen voor onderhoudsvrije materialen,

zoals Rockpanel en kunststof kozijnen.” De

bouwmethode is 100% maatwerk. “De luchtkanalen

zijn op een bijzondere manier vormgegeven.

In verband met de beperkte ruimte

op de verdiepingen is in plaats van aftakkende

hoofdkanalen op elke verdieping gekozen voor

één hoofdkanaal waarop alle verdiepingen en

ruimten zijn aangesloten.” ›

De entree bevindt zich aan de kopgevel.

BOUWEN ZORG.EU

BOUWEN ZORG.EU 67


• kantoren

• bedrijfspanden

• scholen

Energieweg 1

4231 DJ Meerkerk

T 0183-352332

E info@pvanleeuwen.nl

• zorgcentra

• woningen

• appartementen

• sportcomplexen


TIEL MARKANT

Ruime kamers, zakelijke uitstraling.

VASTE PARTNERS

De leverancier van de domotica heeft alle

vaste apparatuur zoveel mogelijk prefab aangeleverd,

waardoor deze plug & play gemonteerd

kon worden. Den Otter: “Zoals bekend

vloeien 'E' en 'W' steeds meer in elkaar over

als gevolg van de energietransitie en digitalisering;

dat kunnen wij goed vormgeven met installatiepartners

die op elkaar zijn ingespeeld.”

De uiteindelijke bouw kon hierdoor soepel en

volgens planning verlopen. “We hadden zelfs

tijd over. Wij sturen nooit aan op de contractuele

opleverdatum, maar op een maand ervoor

'De luchtkanalen zijn

op een bijzondere

manier vormgegeven'

en dat is, mede door de bouwteamsamenwerking

en toegepaste bouwmethodiek, gelukt

met slechts enkele kleine opleverpunten. Onze

medewerkers hebben met oprecht veel plezier

aan dit project gewerkt. En je leert van elk proces

weer wat bij.”

Feiten en cijfers

OPDRACHTGEVER

SZR (Stichting Zorgcentra Rivierenland)

ARCHITECT

Grunstra Architecten, Bolsward

TURNKEY UITVOERING

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen, Meerkerk

E-INSTALLATIES

Velegro, Snelrewaard

W-INSTALLATIES

Den Doorn Installatietechniek, Nieuwendijk

DOMOTICA

Verkerk Service Systemen, Zwijndrecht

BOUWPERIODE

februari 2019 – maart 2020

Het nieuwe revalidatiegebouw van SZR is in juli in

gebruik genomen en inmiddels voor tweederde

bezet. “De officiële activiteiten met betrekking

tot oplevering en ingebruikname zijn er door coronamaatregelen

bij ingeschoten, maar dat gaan

we zeker nog inhalen”, besluit Wiersema. •

BOUWEN ZORG.EU

69


Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Koen Mortelmans en 25-8

Coronacrisis boost

voor meer technologie

in de zorgsector

In de zorgsector is al lang een evolutie aan de gang waarin de inzet van technologische

hulpmiddelen toeneemt. Dit gebeurt niet alleen doordat ze het verblijfscomfort en de efficiëntie

van de zorg zelf verhogen, maar ook doordat het almaar moeilijker wordt om werknemers te

vinden die zich blijvend in de sector willen engageren, vooral dan in woonzorgcentra. Bouwen aan

de Zorg sprak hierover met Filip Gelaude, oprichter van de Telecom-IT Group (Aalter),

Tom Messiaen, managing partner van 25-8 en de ervaren healthcare consultant Dominique Roodhooft.

Videotelefonie via het computerscherm.

Roodhooft heeft niet alleen ervaring als zelfstandig

consultant. Ze stond ook een tijd aan het hoofd van

Zorg-saam, een groep met vijftien woonzorg centra

en doceerde ondernemerschap aan de Gentse

Arteveldehogeschool. 25-8 maakt als Integrator

deel uit van de Telecom-IT Group. Het staat

in voor de implementatie van de oplossingen die

zusterbedrijf Unmatched ontwikkelt voor de zorgsector.

Vandaag de dag werkt 25-8 met meer dan

dertig ziekenhuizen en bijna 450 woonzorgcentra.

LOCKDOWN

“De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande

lange lockdown van de Vlaamse woonzorgcentra

heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat technologie,

vooral communicatietechnologie, geen overbodige

luxe is in de woonzorg”, stelt Messiaen. “Bejaarde

residenten bleven maandenlang verstoken van het

bezoek van familieleden. Ook daarna bleven de bezoekmogelijkheden

erg beperkt. Meer telefoneren

vormt hiervoor slechts een beperkte compensatie.

Bovendien hebben veel residenten geen smartphone

of kunnen ze er niet mee overweg. Telefoneren

met de hulp en de smartphone van een

personeelslid is erg tijdrovend voor die persoon

en, wegens het kleine scherm, weinig comfortabel

voor de meeste bewoners.”

Toen de coronapandemie uitbrak, ontwikkelde

25-8 hiervoor LynX hello, dat videotelefonie via het

televisiescherm van de bewoners mogelijk maakt.

Zij beschikken hiervoor over een polsbandje met

70 BOUWEN ZORG.EU


Dominique Roodhooft, zelfstandig healthcare

consultant (Lean in Change) en voormalig gedelegeerd

bestuurder van een groep met vijftien woonzorgcentra.

Filip Gelaude (l), oprichter van de Telecom-IT Group en Tom Messiaen (r), managing partner 25-8.

(Beeld: Joke Couvreur)

een enkele knop, om een binnenkomend gesprek

te aanvaarden. Met de afstandsbediening

van het televisietoestel kunnen ze het geluidsniveau

bijsturen. LynX hello is een video-uitbreiding

van het bestaande LynX, een alarmen

communicatieplatform voor de zorgsector.

EENVOUD

“Zo kan de technologie een deel van de beperkingen

van de lockdown wegnemen”, meent

Roodhooft. “Deze beperkingen zijn niet alleen

van fysieke aard, maar raken ook de emotionele

toestand van de betrokkenen.” Ze wijst ook

op het belang van de eenvoud van de toepassingen.

“Het aantal woonzorgresidenten dat

een eigen computer meebrengt en vlot overweg

kan met de recente technologie neemt

wel toe, maar er zal altijd een groep blijven

die assistentie nodig heeft. Via een éénknoptoepassing

kunnen we die assistentie beperken

en grotendeels van buiten de zorgkamer laten

plaatsvinden. Het woonzorgcentrum behoudt

wel de regie, zodat het kan voorkomen dat

video-oproepen binnenlopen wanneer bijvoorbeeld

iemand wordt gewassen.”

DUBBEL DOEL

“Technologie dient zo een dubbel doel. Ze

neemt een deel van het fysieke werk van de

zorgverleners over en gaat tegelijk de vereenzaming

tegen”, aldus Gelaude. “Niet alleen

door de lockdown, maar ook doordat kernfamilies

almaar kleiner worden neemt dit probleem

almaar grotere proporties aan.”

BETAALBAAR

“De technologie moet ook betaalbaar blijven”,

verklaart Messsiaen. “Daarom is het aangewezen

om zoveel mogelijk toepassingen in één

pakket te bundelen voor leefgroepen van voldoende

economische omvang. Naast alarm en

communicatie kan dit de sturing van de verlichting

zijn. Een systeem met tags voor personen

en mobiele hulpmiddelen, gecombineerd met

sensoren – Bluetooth Low Energy beacons –

in de verlichting, kan dwaalgedrag herkennen

en niet-demente bewoners snel vinden wanneer

bijvoorbeeld hun huisarts op visite komt.”

Met een verlichting met individueel stuurbare

elementen kun je niet alleen evacuatie- en andere

routes suggereren, maar ook kleursferen

scheppen. “De kleur van de verlichting boven

een deur kan ook aangeven of de bewoner op

dat ogenblik verzorging krijgt, slaapt, of om een

andere reden niet gestoord wil worden.”

“Tegenwoordig komt het erop aan om het

mogelijk te maken dat mensen zo lang mogelijk

in hun eigen woning blijven”, onderstreept

Gelaude. “Daarom is zorgtechnologie niet alleen

essentieel voor ziekenhuizen en woonzorgcentra,

maar ook voor de thuiszorg. Woningen

moeten zo worden uitgerust dat ze meedenken.

De sensortechnologie staat voldoende ver om

te signaleren wanneer diabetes-1-patiënten bijvoorbeeld

insuline of suiker nodig hebben. Ook

hart- en vaatziekten kunnen op afstand worden

gemonitord, zodat wanneer vereist op tijd kan

worden ingegrepen.”

VRIJWILLIGERS

“De lockdown heeft echt wel voor een breuk

gezorgd”, waarschuwt Roodhooft. “Voorheen

bestond er een uitgebreide vrijwilligerswerking,

maar ook de vrijwilligers waren plots niet meer

welkom in de woonzorgcentra. Tijdens de lockdown

hebben ze andere bezigheden gevonden,

zodat sommigen van hen niet meer terugkomen.

Net als bij het professionele personeel

wordt ook hier man- en vrouwkracht schaars.”

“Buiten de wooncentra zal de uitdaging erin

bestaan om mét de extra technologie tevens

buurtvrijwilligers in te schakelen”, geeft

Gelaude mee. “Zorgcirkels van 6 tot 12

kilometer rondom een woonzorgcentrum

kunnen hierin een rol spelen.” Door de vergrijzing

zullen er veel meer gepensioneerden

zijn tegenover de actieve leden van de bevolking,

denkt Messiaen. “Europa zal daardoor

verarmen en actieve senioren zullen

wat willen en moeten bijverdienen.” “In de

digitale wereld moeten we naast de rol van

de technologie ook die van meerdere spelers

herdenken. De demografische evolutie zal

dit zelfs noodzaken”, besluit Roodhooft. •

BOUWEN ZORG.EU

71


THEMA MEDISCHE INRICHTING

Tekst | Gerrit Tenkink Beeld | VAMED

Totaalaannemer voor

medische technologie

VAMED is verantwoordelijk voor de bouw, renovatie en totale operationele management van het Algemene Ziekenhuis (AKH) in Wenen.

De inrichting van een ziekenhuis of zorginstelling is een complexe

aangelegenheid. Neem de keuze voor de juiste medische

techniek. Hierbij gaat het niet alleen om de complexiteit van de

apparatuur, maar ook over het onderhouden van contacten met

de verschillende leveranciers en fabrikanten. En juist daar zit de

meerwaarde van VAMED. Het bedrijf is totaalaannemer op het

gebied van medische technologie.

Michael Grech is regiodirecteur bij de van origine Oostenrijkse organisatie. “Op de Nederlandse

markt zijn wij voornamelijk actief in de ziekenhuiszorg. En dan gaat het vooral om het leveren van

medische apparatuur. Als onafhankelijk leverancier zijn wij de schakel tussen de fabrikant en het

ziekenhuis. Wij zijn daarbij het centrale aanspreekpunt voor de levering van alle apparatuur. Dat

gaat heel breed. Van een complexe MRI-scanner tot en met een autoclaaf en van een OK-tafel tot

en met een relatief eenvoudige infuuspomp.”

Michael Grech, regionaal directeur

VAMED Nederland.

72 BOUWEN ZORG.EU


THEMA MEDISCHE INRICHTING

'Als onafhankelijk leverancier

zijn wij de schakel tussen

fabrikant en ziekenhuis'

VAMED is in het Saxenburgh Medisch Centrum de leverancier en het

aanspreekpunt voor het plannen, leveren, implementeren en onderhouden van

alle medische apparatuur.

Ziekenhuizen zitten tijdens de ontwerpfase van bouwprojecten met veel

vragen en hebben moeite om keuzes te maken tussen de verschillende

fabrikanten. We zijn een 100 procent onafhankelijke partij, die contacten

onderhoudt met alle grote leveranciers van medische apparatuur. We kunnen

dus ook de apparatuur van de verschillende fabrikanten met elkaar

vergelijken en zo tot de beste keuze voor het ziekenhuis komen. Onafhankelijkheid,

expertise en de grote hoeveelheid kennis die er is van deze apparatuur

zijn de kracht van onze organisatie en omdat we het totale pakket

in handen hebben, hebben we ook overzicht over het totale plaatje. Onze

eigen organisatie in Nederland telt 20 medewerkers, maar daarachter zit

enorm veel internationale expertise, vanuit onze totale organisatie.”

DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Maar de service gaat verder dan het leveren van apparatuur en het fungeren

als aanspreekpunt tussen ziekenhuis en fabrikant. “We denken

mee vanaf de eerste ideeën en het eerste vlekkenplan. Dus ook bij de

bouw of renovatie zitten we graag aan tafel, want we zien vaak dat een

architect onvoldoende rekening houdt met de apparatuur die in een

ruimte moet komen te staan. Hoe groot moet die ruimte zijn? En hoe

moet de interactie tussen de verschillende ruimtes eruitzien? Door het

overzicht op het totaalplaatje en de nauwe samenwerking met de verschillende

betrokken partijen in een bouwproject kunnen we veel interfaces

wegnemen voor de klant. Daarin zit de meerwaarde. En juist als

onafhankelijke partij die niet merkgebonden is, zijn we in staat om een

objectief advies te geven.”

Voor de nieuwbouw van de Charité Spoedeisende Hulp in Berlijn leverde

VAMED onder andere een intensive care unit met 71 bedden, 15 operatiekamers

en een alarmcentrale.

TOTAALOVERZICHT

VAMED is wereldwijd actief met het hoofdkantoor in Oostenrijk. Het

bedrijf is niet alleen actief binnen de ziekenhuisomgeving, maar levert

haar diensten aan zorggerelateerde organisaties in de breedste zin van

het woord. Verspreid over in totaal 95 landen verzorgt de organisatie

voor 890 ziekenhuizen met in totaal 205.000 bedden service, waarbij

de dienstverlening verder gaat dan alleen de medische technologie.

Voorbeelden zijn het Charité in Berlijn en het algemene ziekenhuis in

Wenen. “In Nederland beperken we in eerste instantie onze activiteiten

tot de medische apparatuur, omdat we zien dat daar behoefte aan is.

AANVULLENDE SERVICE & FINANCIERING

VAMED is niet alleen de merkonafhankelijke spil tussen het ziekenhuis

en de fabrikant als het gaat om de levering van apparatuur en de

implementatie ervan; het kan ook de scholing van personeel voor haar

rekening nemen. En voor wat betreft het onderhoud of het verhelpen

van storingen maakt VAMED gebruik van de expertise van de 100

procent dochteronderneming Hermed Medrott Medical. Met een full

service contract worden kosten en administratie van het onderhoud van

alle medische apparatuur uit handen genomen. “En omdat we een grote

internationaal opererende organisatie zijn, met Nederlandse banken als

partner, is het ook mogelijk om diverse financieringsmogelijkheden aan

te bieden. Dat is een belangrijk punt, want het gaat hier vaak om hoge

investeringsbedragen.” Met recht dus totale ontzorging als het gaat om

medische apparatuur.

SAXENBURGH MEDISCH CENTRUM

Sinds de oprichting heeft VAMED wereldwijd al meer dan 960 ziekenhuizen,

revalidatiecentra, laboratoria, verzorgingscentra, kuuroorden

en thermische baden gerealiseerd. VAMED is vanaf 2015 actief op de

Nederlandse markt, maar was tot op heden voornamelijk betrokken

bij deelprojecten in de verschillende centra. In 2020 realiseerde het de

eerste complete medische ziekenhuisinrichting bij Saxenburgh Medisch

Centrum in Hardenberg. Gedurende alle fases van dit nieuwbouwproject

is VAMED actief geweest in het projectmanagement van de

medische techniek. •

BOUWEN ZORG.EU

73


THEMA MEDISCHE INRICHTING

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Häfele

‘360˚ projectcompetentie’

voor de medische omgeving

Als marktleider op het gebied van meubel- en bouwbeslag werkt Häfele continu aan high-end

producten voor de medische branche. Als servicegerichte one-stop-shop, producent met vijf eigen

fabrieken en distributeur van de meest gebruikte merken, kan Häfele met haar adviseurs helpen

bij het vinden van oplossingen voor de meest uiteenlopende uitdagingen, zegt Sales Manager

Medical René Janssen. “Wij bieden projectcompetentie in de wereld van zowel eindgebruikers als

uitvoerende partijen, met 360˚-ondersteuning in elke fase van het project.”

Dankzij de geringe ladehoogte passen meer lades in een meubel dan bij conventionele systemen.

74 BOUWEN ZORG.EU


THEMA MEDISCHE INRICHTING

Bijpassende inserts zorgen ervoor dat de lade optimaal kan worden benut.

Op basis van meer dan 150.000 artikelen in het

assortiment, van deurkrukken en schuifwanden

tot complete lade- en opbergsystemen

met de mogelijkheid voor persoonsgebonden

toegang, biedt Häfele ondersteuning voor elke

schakel in de medische branche. “Het unieke

van de medische branche is het aantal stakeholders

dat aan tafel zit in een project”, zegt

Janssen, Sales Manager bij Häfele voor de medische

branche in Nederland. De input van

eindgebruikers als laboranten, tandartsen of

apothekers is uiteraard van groot belang als

het gaat om functionaliteit, bedieningsgemak

en duurzaamheid van medisch meubel- en

bouwbeslag en een eenvoudige montage, ruime

keuze alsook technische ondersteuning zijn

voor uitvoerende partijen als interieurbouwers

en aannemers minstens even belangrijk. “Door

middel van een 360˚-projectcompetentie, zoals

wij dat graag noemen, zijn wij in staat om

alle betrokkenen maximaal te bedienen in de

multifunctionele, ruimtebesparende en duurzame

inrichting van medische ruimtes.”

HIGH-END LADESYSTEMEN

De laatste innovatie is de Häfele Matrix Pro Medical,

een high-end, kant-en-klaar lade systeem

dat met een dunne plaatstalen bodem en een

laag ladefront 20% meer opslagruimte biedt in

de lades. “Dankzij de geringe ladehoogte – al

mogelijk vanaf 61 mm – passen er bovendien

'Het unieke van de medische branche is het

aantal stakeholders dat aan tafel zit'

meer lades in een meubel dan bij conventionele

systemen. Het naadloze ontwerp van

de Häfele Matrix Pro Medical – met een glad

metalen binnenzijde – zorgt voor hygië nisch

gebruik in combinatie met een optimale toegankelijkheid”,

zegt Janssen. “Bijpassende inserts

zorgen ervoor dat de lade optimaal kan

worden benut, ten behoeve van de opslag van

voorraadartikelen en/of instrumenten.”

Een meer regulier systeem uit het medische

segment is het Pharma-Org medicijnopbergsysteem

(bekend uit de apothekerspraktijk).

“Het Pharma-Org systeem is modulair op

te bouwen op basis van individuele wensen,

waardoor de praktijkruimte en kastinhoud

optimaal kunnen worden ingericht en maximaal

kunnen worden benut. De lades zijn

naar wens uit te voeren met een acryl, melamine

of geperforeerde bodem. Flexibel te

plaatsen verdelers zorgen voor overzicht en

een optimale opslag van medicijnen. Daarnaast

zijn er nog vele extra opties, zoals

een traptrede voor het bereiken van lades

bovenin en centrale vergrendeling.”

BRANCHEBEGELEIDING OP MAAT

Met een grote verscheidenheid aan producten

die het werken en verblijven in medische ruimtes

gemakkelijker, veiliger, contactloos en aangenamer

kunnen maken, levert Häfele alles van

elektronische sluitsystemen voor bijvoorbeeld

persoonsgebonden toegang (Dialock) tot

schuifdeuren, medicijnkoelkasten, 'handsfree'

afvalsystemen en duurzame bedliftsystemen.

“Daarnaast is goede LED-verlichting (Loox en

Nimbus voor Loox) een must voor een prettige

en efficiënte werkomgeving.”

Janssen vat samen: “Als one-stop-shop kunnen

we zowel de eindgebruiker als de interieurbouwer

en iedereen daartussenin begeleiden

met advies en service, in alle fases

van het project. Elke professional heeft een

andere behoefte als het gaat om meubel- en

bouwbeslag. Wij hebben een team van 40 adviseurs

klaarstaan in Apeldoorn, binnen een

wereldwijde organisatie van meer dan 8.000

man, en meer dan 150.000 producten om elk

medisch project met plezier en expertise te

helpen realiseren.” •

BOUWEN ZORG.EU

75


THEMA MEDISCHE INRICHTING

Tekst | Willem de Volder Beeld | Cojan van Toor

Zorg- en onderwijssector en industrie:

‘Tijdelijk bouwen met

alle eisen die gelden

voor permanente bouw’

“We bouwen ook in België modulair en dat met de regels voor permanente

bouw!”, zegt Patrick Waumans van Jan Snel. Ook al gelden er op velerlei gebied

verschillende protocollen tussen beide Lage Landen, centraal staat het hoogwaardig

modulair en steeds vaker permanent bouwen voor de zorg- en onderwijssector

en industrie.

76 BOUWEN ZORG.EU


THEMA MEDISCHE INRICHTING

Jan Snel lost met vele jaren expertise elk huisvestingsprobleem

op. Het voorwerk wordt gedaan

in de eigen hallen en dat zorgt er mede

voor dat op de plaats van bestemming de

opdracht naar wens maar ook efficiënt wordt

uitgevoerd. Dat kan in Nederland zijn, in België

of ver daarbuiten. Waumans, vertegenwoordiger

van de vennootschap, is representant van

Jan Snel in België. Hij richt zich met 25 jaar

ervaring op de verruiming van huisvesting bij

zieken huizen, verzorgingshuizen en scholen.

Maar ook in de industrie kan hij namens Jan

Snel zorgen voor passende oplossingen als het

gaat om (tijdelijke) bouw. Als de tijdwinst ter

'Zo'n tachtig procent van de opdrachten verloopt

in België via openbare aanbesteding'

sprake komt, weet Waumans dat die zich onder

meer terugvertaald in kosten, maar ook in

CO 2

-winst. “Het milieu is voor Jan Snel een belangrijke

factor in de bedrijfsvoering.”

Waumans focust even op zijn thuisland:

“Wanneer in België tijdelijk wordt gebouwd,

moeten we voldoen aan alle eisen die ook

gelden voor permanente bouw. Dit omdat

in België tijdelijk bouwen enkel kan tot 2 jaar,

terwijl heel wat (huur)gebouwen langer in

gebruik genomen worden.” Hij onderbouwt

dat met enkele voorbeelden. “Glas moet hier

drievoudig zijn, geen dubbel glas dus, en de

bouw moet ook voorzien zijn van een hogere

isolatie- en ventilatiegraad.”

Door te voldoen aan de regelgeving toont Jan

Snel flexibiliteit en aanpassingsvermogen. “Het

bedrijf geeft op dat vlak al decennia lang een

brevet van vermogen af.” Zo'n tachtig procent

van de opdrachten verloopt in België via een

openbare aanbesteding. “Daarvan is zo'n 65

procent permanente bouw. Zo zijn we momenteel

in de running voor een aanbesteding

voor de bouw van een Europese school op de

voormalige NAVO-terreinen te Brussel. Een

miljoenenproject.”

De architect is hier de enige leidinggevende.

“Wij zorgen uiteraard wel voor de juiste projectleiders,

werkbegeleiders en vakmensen.

Bovendien is het van belang om de vaste 'huistechnici'

van een zorginstelling, school of bedrijf

bij het project te betrekken. Het is niet

de gewoonte om nieuwkomers te rekruteren”,

benadrukt Waumans. Er wordt ook vaak gewerkt

binnen een Tijdelijke Handelsvennootschap

(THV). “Bij een groot project voor het

Universitair Ziekenhuis Gent was dat onder

meer het geval. Thuis zijn in de wereld van

tijdelijk of permanent bouwen, betekent ook

beschikken over een goed netwerk. Vanzelfsprekend

zijn ervaring en uitstekende referenties

van doorslaggevende aard, maar dat geldt

voor alle landen waar Jan Snel bouwt. Jan Snel

is op vele plaatsen in België goed gekend en

vaak ook hofleverancier. Voorbeeld daarvan is

het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

in Edegem, waar 38 hooggespecialiseerde medische

diensten zijn verenigd en jaarlijks zeshonderdduizend

patiënten komen.”

Dat er een grote verantwoordelijkheid rust op

de schouders van Jan Snel als bouwer onderbouwt

Waumans met Belgische regelgeving:

“We zijn hoofdelijk aansprakelijk en verplicht

om tien jaar garantie te geven op ons werk.

Denk daarbij aan verzakkingen en deklagen.

Daarom leveren we ons werk op in klasse D8,

de allerhoogste bouwklasse.” •

BOUWEN ZORG.EU

77


THEMA MEDISCHE INRICHTING

Tekst en beeld | DELABIE

Duurzaamheid in de zorg

Ziekenhuizen en zorginstellingen worden ook geconfronteerd met ecologische en economische

uitdagingen, zoals vermindering van het waterverbruik. Met het juiste product kan alleen al

tijdens het wassen van de handen tot 90% waterbesparing gerealiseerd worden en zo ook

energieverspilling worden tegengegaan.

(Beeld: Marc Sourbron)

AANGEPASTE KRANEN DIJKEN WATERVERSPILLING IN

Door strikte regels wat betreft handhygiëne toe te passen in ruimten

voor zorgverlening en private ruimten, kan het risico op bacterieoverdracht

sterk worden verminderd. Natuurlijk moeten de nodige

voorzieningen ingepland worden, aangepast aan de noden van chirurgen,

doktoren en verzorgend personeel.

De verschillende handwaspunten worden zeer intensief gebruikt,

waardoor de kranen haast voortdurend lopen. Het is dus een absolute

must om het waterverbruik te beperken. Door te kiezen

voor wastafel- of spoeltafelkranen met een debiet ingesteld op 4

of 5 liter per minuut, kan een waterbesparing van 45% gerealiseerd

worden, zonder in te boeten aan comfort en doeltreffendheid.

Door daarnaast te kiezen voor elektronische kranen die zijn uitgerust

met een periodieke spoeling, wordt waterstagnatie en bijgevolg

ook bacterie groei voorkomen. Een automatische spoeling activeert

zichzelf elke 24 uur na het laatste gebruik en spoelt gedurende 60

seconden. De kraan sluit bovendien automatisch na het verwijderen

van de handen uit de detectiezone en heeft een beperkt debiet

van 3 liter per minuut bij 3 bar. De gebruiker kan dus zijn handen

nat maken, de zeep aanbrengen en de handen chirurgisch wassen

en afspoelen zonder dat de kraan continu loopt. Met een dergelijke

elektronische kraan daalt het waterverbruik tot 0,6 liter per gebruik,

een daling van bijna 90%. •

78 BOUWEN ZORG.EU


THEMA MEDISCHE INRICHTING

ZORGFLITS

‘OOK VANUIT DE REGULIERE ZORG IS ER

INTERESSE IN ISOLATIESCHORTEN’

De nood aan beschermingsmiddelen op alle

COVID-19-afdelingen en de SEH vroeg in

coronatijd om snel handelen. Binnen een dag

was er in het Albert Schweitzer ziekenhuis

akkoord voor de aanschaf van herbruikbare

isolatieschorten van VP Medicals. Anja Vroon

(Inkoop) gaat samen met collega Nelleke Visser

(Infectiepreventie) niet alleen dieper in op het

gelopen traject, ook het draagcomfort, het

financiële voordeel en de milieuwinst worden

belicht.

“Een e-mail van het

Bravis Ziekenhuis

en een artikel in

de krant, dat onze

Bedrijfsleider medische

zorgondersteuning

Deni Kraus oppikte,

maakten de weg

vrij naar de komst

van een sample

van de herbruikbare

isolatieschorten”, kijkt

Vroon terug. Vanzelfsprekend stond snelheid van

handelen de zorgvuldigheid niet in de weg. Visser:

“We hebben de kwaliteit van het materiaal en de

spatbestendigheid kritisch onder de loep genomen.

Ook was er overleg met de collega’s van het Bravis

Ziekenhuis in Roosendaal.”

Deni Kraus, die mandaat had van de Raad van

Bestuur voor het nemen van beslissingen in

coronatijd, zette snel het licht op groen voor de

aanschaf van vierduizend groene isolatieschorten.

Vroon geeft aan dat de schorten misschien

zwaar ogen, maar dat zij uiterst comfortabel zijn

in het dagelijks gebruik. Vooralsnog worden de

isolatieschorten ingezet op alle COVID-19-afdelingen

en de SEH, maar Vroon proefde al interesse vanuit

de reguliere zorg. “Zowel van verpleegkundigen als

van artsen.” Het lijkt Vroon en Visser een prima idee

om de isolatieschorten breder in te zetten. Vroon:

“De kwaliteit is beter dan die van de disposables.

De schorten bieden een betere bescherming en –

ook niet onbelangrijk – zorgen voor minder afval.

Dat maakt de isolatieschorten duurzaam.” Visser

vult aan dat de isolatieschorten binnen 24 uur terug

zijn van de regionale wasserette en dus snel weer

inzetbaar zijn.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is gevestigd in

Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Mechanische

sequentiële wastafelmengkraan

2640BEL

Sequentieel openen en sluiten op koud water

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie

Beperkte hoeveelheid stilstaand water in het

lichaam

Functie thermische spoeling zonder hendel te

demonteren

Het is mogelijk de uitloop te blokkeren

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor zorginstellingen,

biedt unieke oplossingen die beantwoorden aan specifieke vereisten op het

gebied van hygiëne en veiligheid.

Meer informatie op delabiebenelux.com

BOUWEN ZORG.EU

79


THEMA MEDISCHE INRICHTING

Tekst en beeld | Schell

Directe bescherming tegen

infectie door indirecte bediening

Het coronavirus verspreidt wereldwijd onzekerheid. Handhygiëne is van groot belang om infecties te

vermijden en behoorde in ziekenhuizen ook al voor de pandemie tot de dagelijkse routine. Maar wat

is het nut van handen wassen als de hendel waarmee de kraan wordt dichtgezet, vol bacteriën zit?

Niet alleen kranen van wastafels zijn een risico voor de overdracht van ziekteverwekkers maar ook andere armaturen en oppervlaktes in sanitaire ruimtes, die door

andere gebruikers aangeraakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de spoelknoppen van wc’s en urinoirs.

Vanuit hygiënisch oogpunt zijn contactloze kranen daarom de beste keuze.

Als oppervlakten niet aangeraakt worden, kan ook geen overdracht

van bacteriën of andere ziekteverwekkers plaatsvinden. Dankzij contactloze

bediening door sensoren worden infectierisico's van persoon tot

persoon met 80% verminderd ten opzichte van handmatige bediening.

Dat is vooral belangrijk in gebouwen met strenge hygiëne-eisen zoals

ziekenhuizen en zorginstellingen. Een andere optie zijn zelfsluitende kranen.

Deze kranen worden handmatig opengezet maar stoppen de waterstroom

automatisch dankzij een vooraf ingestelde timer.

NIET ALLEEN VEILIGER MAAR OOK ZUINIGER

Tijdens het handen wassen staat de kraan meestal even aan. Gemiddeld

wordt per handenwasbeurt rond de 4 liter drinkwater gebruikt. Dit is

natuurlijk een verspilling van ons ‘schone’ water. Met de contactloze kranen

van Schell kunnen de handen grondig worden gewassen, waarna de

kraan dankzij een sensor vanzelf stopt. Dit kan voor een flinke waterbesparing

zorgen, tot wel 70%.

CONTACTLOZE SANITAIRE OPLOSSINGEN

Niet alleen kranen van wastafels zijn een risico voor de overdracht van

ziekteverwekkers, maar ook andere armaturen en oppervlaktes in sanitaire

ruimtes die door andere gebruikers aangeraakt worden. Denk

bijvoorbeeld aan de spoelknoppen van wc’s en urinoirs of douches.

Naast een uitgebreid assortiment elektronische contactloze wastafelkranen

biedt Schell daarom ook contactloze oplossingen voor wc- en

urinoirspoelsystemen en douches, waarbij verschillende soorten senso-

80 BOUWEN ZORG.EU


THEMA MEDISCHE INRICHTING

'Wat is het nut van handen wassen

als de hendel waarmee de kraan

wordt dichtgezet, vol bacteriën zit?'

ren ingezet kunnen worden. De speciaal voor ziekenhuizen ontwikkelde

elektronische Vitus-kraan wordt zowel in de wastafeluitvoering als in de

douche-uitvoering gebruikt.

STAGNATIESPOELINGEN LOGGEN

Legionellapreventie is tevens een belangrijk thema in ziekenhuizen.

Om elektronische kranen centraal te kunnen beheren, heeft Schell

de Bluetooth ® -module SSC ontwikkeld. Hiermee kunnen via een app

alle aangesloten kranen worden geprogrammeerd en gemonitord. Zo

kunnen bijvoorbeeld stagnatiespoelingen, looptijden en verbruik in

de gaten worden gehouden en gelogd. Hierdoor kan de gebouwbeheerder

niet alleen bepalen op welke moment een spoeling doorgevoerd

wordt om bijvoorbeeld de nachtrust van herstellende cliënten

niet te verstoren, maar worden alle spoelingen ook in een overzichtelijk

logboek opgeslagen.

OMBOUWEN I.P.V. VERVANGEN

Een verbouwing van bestaande sanitaire voorzieningen is helaas vaak

niet mogelijk aangezien dit veel tijd en geld kost. Met opbouwoplossingen

De speciaal voor ziekenhuizen ontwikkelde elektronische Vitus-kraan wordt zowel

in de wastafeluitvoering als in de douche-uitvoering gebruikt.

zoals de Schelltronic kan zonder verdere verbouwingshandelingen een

oude, manuele urinoir-spoelkraan vervangen worden door een infraroodgestuurde

kraan. De infrarood sensortechniek zorgt ervoor dat de

spoeling contactloos geactiveerd wordt. Alle componenten zijn eenvoudig

toegankelijk en via stekkers met elkaar verbonden. Indien een batterij

vervangen moet worden, dan knippert een LED-lichtje goed zichtbaar

in het sensorvenster. Een batterijwissel duurt slechts 2 minuten. •

Smart werken – beter resultaat.

SCHELL Single Control SSC

Bluetooth ® -Module.

Met de SCHELL Single Control SSC Bluetooth ® -Module

en de door SCHELL ontwikkelde gratis app voor iOS en

Android beschikt de installateur over modern gereedschap

om de elektronische kranen van SCHELL te programmeren

– en kan hij optioneel bij de programmering van stagnatiespoelingen

extra functies instellen.

Meer informatie op www.schell.eu.

Verantwoordelijkheid voor gezondheid.

SCHE_Anzeige2020_SSC_NL_197x130+3.indd 1 06.10.20 11:32

BOUWEN ZORG.EU

81


BERGEN OP ZOOM DE ZUIDERDREEF

Tekst | Margot Visser Beeld | Michiel Boer en Margot Visser

Woonlocatie Zuiderdreef

voelt als ‘thuis’

De balans vinden tussen functionaliteit en wooncomfort is altijd een uitdaging in zorgvastgoed.

Voor de Zuiderdreef in Bergen op Zoom, de nieuwe woonlocatie van SDW voor mensen met een

verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand, zit dat wel goed, volgens unitmanager

Andrea Naalden. “We hebben een functioneel en mooi gebouw neergezet waarvan onze bewoners

zeggen 'wat voelt het snel als thuis'.”

Begin september verhuisden de laatste bewoners

naar hun nieuwe woningen aan de

Zuiderdreef. De gelijknamige woonlocatie ligt

middenin de nieuwe woonwijk Markiezaten.

Op een steenworp afstand staan een school

en een sportcomplex en het gezellige historische

stadscentrum van Bergen op Zoom is

binnen tien minuten bereikbaar. “We werken

altijd dicht in de wijk en zoeken de participatie”,

vertelt Naalden. “Dat creëert betrokkenheid

over en weer. Daarnaast zijn de goede bereikbaarheid

en het onbetaald kunnen parkeren

belangrijke voordelen.”

MEERDERE DOELGROEPEN

SDW biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren

en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand.

De zorgverlener heeft 14 woonlocaties

verspreid over de regio's West-Brabant en

Zeeland. De nieuwbouw in Bergen op Zoom is

een belangrijke toevoeging aan deze portefeuille,

volgens Naalden. “We zagen dat de wachtlijst

voor jongeren en mensen met een lichte

verstandelijke beperking steeds langer werd.

Bovendien hadden we hier nog geen grote locatie

voor verschillende doelgroepen. Doordat

we toestemming kregen om het aantal plekken

voor langdurige zorg met 21 uit te breiden, werd

de realisatie van de Zuiderdreef haalbaar.”

Op de verdiepingen beschikken de woongroepen over een ruim balkon. (Beeld: Michiel Boer)

'De Zuiderdreef is traditioneel gebouwd,

met een kalkzandsteen skelet, breedplaatvloeren

en metselwerk gevels'

BESCHERMDE WOONOMGEVING

De Zuiderdreef heeft 48 woonplekken, waarvan

16 individuele tweekamerappartementen,

drie groepswoningen met elk acht eenkamerappartementen

(zit/slaapkamer met eigen sanitair)

en acht trainingsappartementen (drie kamers)

voor gezinnen waarvan de ouders een verstandelijke

beperking hebben. Alle bewoners wonen

intern, achter dezelfde voordeur. Ze krijgen

de begeleiding die ze nodig hebben en wonen

82 BOUWEN ZORG.EU


BERGEN OP ZOOM DE ZUIDERDREEF

er volledig beschermd. Geavanceerde domotica

zorgt voor een veilige woonomgeving en ondersteunt

de zorgmedewerkers bij hun werkzaamheden.

“Naast begeleiding bieden we als

dat nodig is ook intensieve verzorging. Dit maakt

dat cliënten hier in vele gevallen levensbestendig

kunnen wonen”, vult Naalden aan.

De gevel wordt onderbroken door uitkragende balkons. (Beeld: Michiel Boer)

V.l.n.r. Bas Moens, Els Hagenaars en Andrea Naalden. (Beeld: Margot Visser)

Eén van de drie gezamenlijke woonkamers. (Beeld: Michiel Boer)

ZORGTECHNISCHE BEHOEFTEN

De ontwikkeling en realisatie van het gebouw

is in handen van bouwbedrijf Aan de Stegge

Roosendaal. Samen met Marquart Architecten

en belegger Carestone Property vormt

het bouwbedrijf hetzelfde team dat een paar

jaar geleden wooncomplex Aan de Zuidwal

in Steenbergen voor SDW realiseerde. “Er

is toen een samenwerking ontstaan die naar

tevredenheid van alle partijen heeft gewerkt.

SDW wilde dit graag voortzetten”, vertelt

Bas Moens, algemeen directeur van Aan de

Stegge Roosendaal. De kennis en ervaring die

in Steenbergen was opgedaan, kon in Bergen

op Zoom worden gebruikt om een nog beter

gebouw neer te zetten. “We hebben de projectgroep

aangevuld met de locatiemanager en

vertegenwoordigers van het zorgpersoneel.

Door hun inbreng konden we het ontwerp al

in een vroeg stadium optimaliseren. We hebben

op voorhand al rekening gehouden met de

wensen van het zorgpersoneel, door niet alleen

te ontwikkelen vanuit bouwtechnisch oogpunt

maar ook vanuit zorgtechnische behoeften.

Denk aan werkplekken op de woongroep, een

linnenkamer op de juiste plek en het vroegtijdig

nadenken over de indeling van de groepen,

om de juiste match te kunnen krijgen.”

COMPACT GEBOUW

De Zuiderdreef is traditioneel gebouwd, met

een kalkzandsteen skelet, breedplaatvloeren

en metselwerk gevels. Een punt van aandacht

was de fundering. Vanwege de zware kleigrond

en vele grondwaterlagen die typerend zijn voor

deze omgeving, moest worden gewerkt met

een bijzonder funderingssysteem. “Sowieso

moesten we boren, vanwege de trillingsoverlast

voor de omgeving. Door de grondwatersituatie

kon dat niet met een standaard systeem,

maar moesten we grondverdringende palen

gebruiken”, vertelt Moens. Architectonisch

moest het gebouw aansluiten op omliggende

bebouwing en het toegepaste kleurgebruik.

Daarmee was de footprint van het gebouw

bekend: maximaal vier bouwlagen en metselwerk

gevels. Het compacte gebouw heeft een

rechthoekige vorm met uitkragende balkons.

De woongroepen hebben een groot gezamenlijk

balkon, de individuele appartementen

en gezinswoningen hebben een eigen balkon

of, op de begane grond, een tuintje. ❯

BOUWEN ZORG.EU

83


BERGEN OP ZOOM DE ZUIDERDREEF

Ook is er een gezamenlijke buitenruimte op maaiveldniveau,

aansluitend op de activiteitenruimte.

EIGEN INBRENG

Bij de afwerking en inrichting van de appartementen

zijn de bewoners actief betrokken.

“We vinden het belangrijk dat mensen zich

hun woning eigen kunnen maken”, vertelt Els

Hagenaars, adviseur Vastgoed en Facilitair.

“Ze mochten daarom van één wand en de

gordijnen zelf de kleur kiezen. De woongroepen

zijn door ons alleen met het noodzakelijke

meubilair ingericht. We laten het aan de

groepen zelf over om het gezellig te maken

met planten en accessoires en er zo een eigen

sfeer aan te geven.” Voor de afbouw was

overigens veel minder tijd dan gepland. Al in

mei werd duidelijk dat de bouw voorliep op

de planning. “Medio mei hebben we de knoop

doorgehakt om in plaats van oktober al voor

de zomer op te leveren. Best bijzonder als je

bedenkt dat we toen al vol in de coronacrisis

zaten”, zegt Naalden.

De activiteitenruimte grenst aan de tuin. (Beeld: Michiel Boer)

Inmiddels is de woonlocatie alweer enkele

weken operationeel. Alle betrokkenen kijken

met een trots gevoel terug op het project.

“We bouwen voor veel verschillende

doelgroepen, maar het mooie hier is dat de

bewoners zo intens blij zijn”, zegt Moens.

Hagenaars en Naalden sluiten zich daarbij

aan. “We horen van cliënten dat ze hun woning

zo mooi vinden en dat het zo fijn is dat

ze er zelf een draai aan konden geven. En wij

vonden het erg prettig om met een bouwer

te werken die het met hart en ziel echt mooi

wilde maken.” •

84 BOUWEN ZORG.EU


Tekst en beeld | Haelvoet

Haelvoet Nederland

breidt uit!

Met veel enthousiasme is Erik Tempelaars begin deze maand opgestart bij Haelvoet BV, als

projectmanager Nederland West. In die rol zal hij zich richten op de verdere uitbouw van het merk

Haelvoet in Nederland, ondersteund door collega projectmanager Joep Gerritse, die reeds 3 jaar

Nederland Oost voor zijn rekening neemt. Als projectmanager wordt Erik verantwoordelijk voor

nieuwe zorgprojecten in de academische ziekenhuizen en de zorgsector.

'Met de komst van Erik

zijn we in staat om onze positie

in Nederland verder uit te bouwen

en te groeien'

“Met Erik Tempelaars halen we een betrokken projectmanager in huis.

Iemand die makkelijk communiceert, verantwoordelijkheid neemt en

uitstekend is in klantenrelaties”, aldus Tom Preneel, general manager

bij Haelvoet. “Erik zal de Nederlandse klanten met gepast advies bijstaan,

en kan hierbij een beroep doen op de Haelvoet toonzaal in

Zaltbommel (Nederland). Deze toonzaal kan op afspraak worden bezocht.”

Ook Joep Gerritse, een ervaren specialist die de Nederlandse

markt door en door kent, is verheugd: “Met de komst van Erik zijn

we in staat om onze positie in Nederland verder uit te bouwen en te

groeien. Ook in Nederland is een mooie toekomst voor de Haelvoet

producten weggelegd.”

Het van oorsprong Belgische Haelvoet produceert al meer dan 85 jaar

kwalitatief hoogwaardig medisch meubilair en mag zich met recht dé

specialist noemen op het gebied van hoog/laagbedden, nachttafels,

relaxfauteuils en onderzoektafels voor ziekenhuizen en de zorgsector.

Het familiebedrijf met een thuisbasis in Ingelmunster (België) kende de

voorbije jaren een forse groei en zag ook de exportactiviteiten gestaag

toenemen. In 2017 opende Haelvoet een verkoopkantoor in Nederland

om zo de Nederlandse markt efficiënter te kunnen bedienen. Frankrijk,

Zwitserland en Roemenië gingen Nederland reeds voor. • Erik Tempelaars (links) en Joep Gerritse (rechts).

BOUWEN ZORG.EU

85


KAATSHEUVEL PARK VOSSENBERG

Tekst en beeld | Willem de Volder

In een beschermde omgeving wordt

de buitenwereld naar binnen gehaald

Park Vossenberg is een bijzondere, vooral duurzame plek. “Met centraal in het park het gloednieuwe

woonzorgcentrum De Vossenberg biedt het dementiezorg in het hart van de Kaatsheuvelse

gemeenschap”, zegt projectleider Vicky van Kuijk. Het uitgangspunt van de initiatiefnemers is helder:

zorg bieden in een beschermde omgeving die verder reikt dan de entree én de buitenwereld naar

binnen halen.

Links: de nieuwbouw en rechts: het gedateerde Het Kompas.

De eerste fase van project Park Vossenberg van Zorggroep Elde Maasduinen

aan de Antoniusstraat is gereed. Het biedt in een U-vorm ruimte

aan 89 zorgappartementen, vier kamers voor tijdelijk verblijf en comfortabele

ruimten waar bewoners samen kunnen ontspannen. In een later

stadium, als het gedateerde woonzorgcentrum De Vossenberg aan de

voorzijde van het park is gesloopt, komen daar nog zo’n vijftig appartementen,

zowel sociale huur als vrijesector, bij.

Tijdens de rondleiding vertelt Van Kuijk honderduit, heeft voor de

werklieden en techneuten die de laatste hand leggen aan de appar-

tementen een vriendelijke lach en geeft terloops ook antwoorden op

hun vragen. Ze voelt zich thuis op Park Vossenberg. Niet vreemd als

je dag na dag aan zo’n ambitieus en innovatief project mag werken

en het ziet ontspruiten. “Hier komen de bewoners van het gedateerde

hoofdgebouw De Vossenberg en het nog meer gedateerde Het

Kompas samen. Nee, we hebben geen afdelingen meer. De bewoners

beschikken over een tweekamerappartement met keukenblok, slaapkamer

en aangepaste badkamer. Ook van huiskamers is geen sprake.

In vijf ontmoetingsruimten sluiten de activiteiten aan bij de interesses

van de bewoners.”

86 BOUWEN ZORG.EU


KAATSHEUVEL PARK VOSSENBERG

'Park Vossenberg is niet alleen

sociaal maar ook economisch en

ecologisch duurzaam'

AANSPREKENDE INRICHTING:

VAN MEUBELS TOT STOFFERING

Projectleider Vicky van Kuijk in gesprek met een collega.

De namen spreken voor zich: De Heeren, De Huiskamer, De Tuinderij,

Wellness en Het Atelier (zie kader Vervoort). “Het idee is dat

de bewoners in de verschillende kamers hun eigen sociale omgeving

vinden.” Van een opgelegd programma, zo laat daar en zo laat dat, is

eveneens geen sprake. “Natuurlijk hebben veel bewoners vaste patronen,

daar gaan we niet aan tornen. Wij voorzien in daginvulling

met een professionele blik.” Als de zorg ter sprake komt, wijst Van

Kuijk op het comfort dat De Vossenberg biedt. “Welbeleven verzacht

de omstandigheden en daardoor ook vaak de pijn. We kunnen onze

bewoners niet gelukkig maken, maar met onze kennis en expertise

kunnen we wel optimaal bijdragen aan levensgeluk. Een mooie omgeving

helpt daar zeker bij.”

INDIVIDUELE ZORG OP MAAT

Volgens Van Kuijk biedt het comfortabele gebouw de structuur die

bewoners wensen en leent het zich voor het leveren van individuele

zorg op maat. “Zorg die past bij hun ziektebeeld, maar we zijn wars

van een opgelegde sociale structuur. We hebben geïnventariseerd wat

bewoners en naasten gewend zijn en dat willen we na de verhuizing

voortzetten. Dat geldt zowel voor huidige als toekomstige bewoners.”

Behalve de bewoners en hun familie zijn bij de uitwerking van het

concept ook personeel, mantelzorgers, cliëntenraad en onderzoekers

van universiteiten betrokken.

GROEN REGEERT

Buiten valt het oog op het Energiehuis. Park Vossenberg is niet alleen

sociaal maar ook economisch en ecologisch duurzaam. “We

zijn zelfvoorzienend, gasloos, halen energie uit eigen zonnepanelen

en het gebouw is voorzien van een warmtepomp. Ook de bestrating

heeft een duurzaam karakter (zie kader TTO). In de nog aan te

leggen vijver wordt regenwater opgevangen. De ‘overstort’ is een,

aan het park grenzende, waterloop. Groen regeert op Park Vossenberg.

De monumentale bomen zijn behouden en in de volkstuinen

wordt door particulieren uit Kaatsheuvel al druk getuinierd. Het is

één van de voorbeelden waar buiten naar binnen wordt gehaald.

Het is daar waar aarden wallen ervoor zorgen dat bewoners vrij

de volkstuinen kunnen bezoeken, kunnen genieten van een aardbei

of andere vrucht en over de prachtige paden geflankeerd door

decennia oude kastanjebomen kunnen wandelen. Vanzelfsprekend

bruist het in het appartementengebouw van de domotica, maar

we zetten onze bewoners niet achter gesloten deuren. Natuurlijke

obstakels zijn de grenzen zoals onder meer aarden wallen.” ❯

Claudia Stalpers van Vervoort Meubelen straalt als ze over

de inrichting van de ontmoetingsruimten in De Vossenberg

in Kaatsheuvel vertelt: “Het magazijn staat hier vol

meubilair en accessoires. We kunnen niet wachten op de

uitlevering.”

Ze heeft het beeld van hoe de inrichting van De Heeren, De

Huiskamer, De Tuinderij, Wellness en Het Atelier wordt al op

haar netvlies. “Een sfeervolle en vooral ook bij de mensen

en hun situatie passende omgeving.” Als voorbeeld geeft

ze bij De Tuinderij ‘een Green table’, bij Wellness ‘zachte

aaibare materialen’, bij Het Atelier ‘een fraaie kurkwand

waar de creatieve uitspattingen een plek kunnen krijgen’

en bij De Heeren ‘rijke materialen’. Stalpers mag dan het

verhaal doen, ze roemt de inbreng van de Vervoort-studio

en in het bijzonder van collega en interieurontwerpster

Mischa Grijzen. “Zij voelde haarfijn aan wat De Vossenberg

wilde, van meubels tot stoffering.” Ook de naam Thijs

Murré valt in het gesprek in de aansprekende showroom

van Vervoort in Goirle. Deze interieurarchitect richtte zich

op de voormalige kapel waar het door Vervoort geleverde

zitmeubilair uitstekend tot zijn recht komt. Behalve voor

de ontmoetingsruimten draagt Vervoort ook zorg voor

de inrichting van de personeelsruimte en kantoren in de

nieuwbouw van De Vossenberg.

In de volkstuinen wordt door particulieren uit Kaatsheuvel al druk getuinierd.

BOUWEN ZORG.EU

87


Naamloos-3 1 14-09-20 12:13

KAATSHEUVEL PARK VOSSENBERG

'Het idee is dat de

bewoners in de verschillende

kamers hun eigen sociale

omgeving vinden'

Dat buiten naar binnen halen is ook van toepassing op de kapel. Die is officieel

aan de eredienst onttrokken en doet dienst als bar/restaurant. De

sfeervolle ruimte herinnert nog aan tijden dat de paters er hun diensten

hadden. Met respect voor het gebouw is er gerestaureerd en ingericht.

Akoestische wanden zorgen ervoor dat van galm, die een kerkgebouw

vaak eigen is, geen sprake is. Het is een plek waar bewoners met hun

naasten en inwoners van Kaatsheuvel kunnen genieten van rust, een

kop koffie, een lunch of een diner uit de uitstekende keuken. Het mag

duidelijk zijn dat kennis, kunde en expertise op Park Vossenberg samenkomen

in hypermoderne gebouwen en een prachtige, groene omgeving.

“Bewoners in vrijheid laten genieten en dat het liefst samen met ‘tout’

Kaatsheuvel, als uitgangspunt.” •

DE JUISTE HELENDE VERLICHTING

VOOR UW ZORGPROJECT

Verlichting speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg

omdat het zowel de ervaringen van patiënten verbetert als

de mogelijkheden van personeel om het vereiste zorgniveau

te leveren.

LED-verlichting is hierbij niet alleen een duurzame keuze,

maar kan ook de zorgomgeving verbeteren en kosten

verlagen door energie te besparen en de operationele

efficiency te verbeteren. De nieuwste LED-technologie van

POP Light zorgt voor een weldadige sfeer voor uw patiënten

en een dynamische werkomgeving voor uw medewerkers.

Basis verlichting, complexere armaturen met verschillende

soorten sturingen, kleuren en biodynamische LED-verlichting

behoren tot de mogelijkheden bij POP Light. Voor project

Park Vossenberg heeft POP Light extra zorg besteed aan

een egaal lichtbeeld, om een zo rustig mogelijke omgeving te

creëren voor de bewoners.

Voor ieder project de juiste verlichting

Public Spaces

Hospitality

Retail

Health

Offices

Fotobijschrift 5. (Beeld: xxxxx).

Outdoor Lighting

Special Projects

POP Light B.V.

Havensingel 1 | 5211 TX ‘s-Hertogenbosch | The Netherlands

www.poplight.nl | info@poplight.eu

88 BOUWEN ZORG.EU


KAATSHEUVEL PARK VOSSENBERG

De kapel doet dienst als bar/restaurant.

‘KORTE LIJN MET OPDRACHTGEVER MOTIVEERT EXTRA’

Aan de uitdrukking van Leon van Roessel, directeur van TTO Sloop & Infra (Tilburg), is te zien dat het project Park

Vossenberg hem aanspreekt. “Heel bijzonder wat hier van de grond komt”, vertelt hij. Van Roessel doelt niet alleen op de

voormalige kapel, maar op al wat daar omheen gebeurt.

TTO Sloop & Infra is op Park Vossenberg onder meer verantwoordelijk voor het grondwerk. “Infra zowel boven- als

ondergronds”, zegt Van Roessel. “Bovendien dragen we zorg voor de inrichting van het landschapspark.” Ook de aanleg

van de riolering en de tuinverlichting zijn bij TTO Sloop & Infra in deskundige handen. “We zijn hier in 2018 begonnen

met archeologisch- en munitieonderzoek. Dat leidde tot niets. Wel moest een ‘kleine spot bodemverontreiniging’ worden

aangepakt.” Terwijl er op de achtergrond door zijn mensen wordt bestraat, neemt Van Roessel een klinker in de hand. “We

werken hier met dure gebakken materialen. Kleurechte klinkers, die zorgen voor de juiste toonzetting op Park Vossenberg.”

Hij roemt de korte lijnen met de opdrachtgever en zegt dat dit extra motiveert. Ook schakelt hij nog even naar het

allereerste begin van de opdracht, het slopen van én de aanleg van de nieuwe volkstuinen. “Daar wordt al druk getuinierd,

een mooi resultaat om zo een brug te slaan met de buitenwereld.” Vanzelfsprekend is Van Roessel trots dat de keuze in de

aanbesteding op TTO Sloop & Infra is gevallen. Niet alleen vanwege de prijs, maar ook vanwege de kunde. Dat laatste komt

tot uiting in het gedeelte dat al gereed is.

BOUWEN ZORG.EU

89


KRABBENDIJKE NIEULANDE EN TER WEEL

Tekst en beeld | Willem de Volder

Zowel bewoners als

inwoners van Krabbendijke

spinnen garen bij nieuwbouw

Ter Weel Krabbendijke ondergaat een metamorfose. 84 gedateerde appartementen gaan op in 34

nieuwe appartementen, 15 (hotel)kamers en extra huiskamers. Niet alleen de bewoners spinnen

garen bij de modernisering, maar ook de Krabbendijkse gemeenschap. Hen wacht een eigentijds

ontmoetingscentrum met een multifunctionele zaal, bibliotheek en fitnessruimte.

BOUWEN ZORG.EU

90

BOUWEN ZORG.EU


KRABBENDIJKE NIEULANDE EN TER WEEL

'Kleine kamers en de daarbij behorende

voorzieningen voldeden niet meer aan de eisen

van de huidige tijd'

‘WANDEN VAN BETON MAAKTEN HET IN DE BESTAANDE BOUW LASTIG’

Paree B.V. is al zo'n acht jaar huisinstallateur bij Zorggroep Ter Weel. Ook werd

zij gevraagd voor de renovatie en nieuwbouw van Ter Weel in Krabbendijke.

Commercieel manager bij Paree, Sjaak Blok, noemt het een mooi project

waar veel expertise voor nodig was. “De lage plafonds en de wanden van

gestort beton maakten het in de bestaande bouw lastig. Het vroeg wat extra

inspanning om daar de installatie en leidingen in te verwerken.” Ter Weel deed

wederom met succes een beroep op Paree B.V. en zijn medewerkers. Alle

voorzieningen zijn bij de renovatie haarfijn geïntegreerd in plafonds en wanden.

“De complete elektrische installatie is vervangen.” Ook de vernieuwing en

uitbreiding van de 'zorgdata' was bij het Zeeuws familiebedrijf in deskundige

handen. Blok: “Behalve de zorgsystemen hebben we ook de domotica, wifi,

data- en telefooninstallaties aangelegd. Tevens voorzien we de nieuwbouw in

Krabbendijke van een eigentijds netwerk.” Het bedrijf in 's-Heerenhoek omvat

90 jaar aan kennis en ervaring en zet 165 vakmensen in die meedenken met

de klant, van Krabbendijke tot ver daarbuiten.

Het woonzorgcentrum ligt middenin het

dorp Krabbendijke en omvat verzorgingshuis

Nieulande en verpleeghuis Ter Weel. Een deel

van het gebouw aan de Willem Kosterlaan is

gerenoveerd, een ander deel is gesloopt en

maakt plaats voor nieuwbouw. Niet alleen

bouwtechnisch is dit een megaklus, ook de

aanpak is aansprekend vanwege de verhuizing

van de bewoners naar een tijdelijke locatie. De

logistieke operatie van de bewoners, in handen

van Nicolette Muskee, vraagt in juni 2021 de

omkeerde weg. Dan moet de nieuw- en verbouw

gerealiseerd zijn.

‘VERBINDING’

Met Toezichthouder Bouw, Verbouw en Renovatie

Annemarie Frederiks (Zorggroep Ter

Weel, Goes) en Projectleider Artwin Otte

(Bouwbedrijf Schrijver, ’s-Gravenpolder) zoeken

we de bouwkeet op. Terwijl buiten in alle vroegte

en rust wordt gewerkt aan de nieuwe appartementen,

geven beiden aan dat 'nieuwbouw

en verbouwing nodig was'. Frederiks: “Kleine

kamers en de daarbij behorende voorzieningen

voldeden niet meer aan de eisen van de huidige

tijd.” Later, tijdens de rondleiding in het gerenoveerde

gedeelte verdeeld over drie bouwlagen,

toont Otte aan dat de kamers een keer

zo groot worden dan voor de verbouwing. ❯

BOUWEN ZORG.EU

91


Industriële automatisering | Elektro – Beveiliging | Telecom – IT

Door

toegevoegde

waarde de

beste keus!

Paree B.V.

Werrilaan 8, 4453 CC ‘s-Heerenhoek

T 0113 - 35 24 40 E info@paree.nl www.paree.nl

www.werkenbijparee.nl

Zorggroep Ter Weel kiest bij Nieulande

voor duurzame energieoplossingen

van Van de Velde

ELEKTRA | SANITAIR | DAKWERK | VERWARMING | DUURZAME ENERGIE | KLIMAATBEHEERSING | VAN-DE-VELDE.NL


KRABBENDIJKE NIEULANDE EN TER WEEL

‘STEEDS VAKER PREFABRICEREN WE INSTALLATIES IN EIGEN HUIS’

Zowel bij de renovatie als de nieuwbouw van zorgcentrum Ter Weel in

Krabbendijke is de Van de Velde Installatiegroep betrokken. “We hebben

alle W-werk uitgevoerd, van riolering tot klimaatbeheersing”, zegt

directeur Marijn Meijboom. “Samen met de adviseur hebben we het

ontwerp vertaald naar de praktijk.”

Met zorg werken en nadrukkelijk rekening houden en communiceren

met zorgpersoneel en cliënten; dat is Van de Velde Installatiegroep op het

lijf geschreven. Meijboom laat in dat kader ‘spannend’ vallen, maar ook

‘tevredenheid’, gezien het resultaat. Van de Velde Installatiegroep denkt niet alleen

mee met de opdrachtgever, het bedrijf in Yerseke streeft ook naar efficiënt werken.

Goed voorbeeld daarvan is het prefabriceren van installaties in eigen huis. “Wij

bouwen in onze eigen werkplaats de installatie en die gaat op de vrachtwagen

naar de plaats van bestemming.” Meijboom koppelt er een aantal voordelen

aan: “We werken geconditioneerd, kwaliteitscontroles zoals metingen kunnen á

la minuut plaatsvinden en onze medewerkers hebben minder reistijd. Voordelen

die zich positief vertalen in de investering van de klant c.q. opdrachtgever.”

Vanzelfsprekend houdt Van de Velde Installatiegroep de lijnen kort. Binnen de

130 werknemers en de ‘schil van twintig’ is een uitgebreide expertise aanwezig.

Bovendien staat de installatiegroep borg voor een hoge servicegraad.

SLEUTELLOZE WERELD

Dat geldt overigens voor de totale installatie.

Elk appartement is voorzien van zorgoproep

tot een hypermodern toegangscontrolesysteem.

Het is SimonsVoss die tekent voor de

sleutelloze wereld in het totale Ter Weelcomplex.

Otte grijpt nog even terug naar het

begin van het project: “Na een jaar 'papieren

voorbereiding' zijn we in oktober gestart met

het revitaliseren van het bestaande gedeelte. In

december is er gesloopt voor de nieuwbouw.

De renovatie moet medio oktober afgerond

zijn, de nieuwbouw in januari volgend jaar.”

Frederiks haakt in met het benoemen van de

afspraken, die werken in een in gebruik zijnde

omgeving (afdeling De Hoge Hoeve aan de

overzijde van het gebouw en op de eerste verdieping

de in gebruik blijvende bestaande kantoren)

mogelijk maakten. “Voorzieningen zoals

stofschotten, het gebruik van het trappenhuis

en het boren van de palen voor de fundering

in plaats van heien.” Dat er werd gewerkt in

een bouwteam, stemt zowel Otte als Frederiks

tot tevredenheid. En corona? Otte: “Dat heeft

bijna geen weerslag gehad op de bouw. Het

vergaderen verliep voornamelijk digitaal.”

Ook wijst hij op de moderne inrichting en de

drempelloze overgangen tussen de verschillende

ruimten zoals de woon- en badkamers

in de wooneenheden. Met het restaurant met

de grote ramen, de aangrenzende moderne

keuken, de kapsalon en de prachtige multifunctionele

ruimte (15x15 meter, 5 meter hoog) op

de begane grond, waar ook familie en inwoners

van Krabbendijke gebruik van kunnen maken,

hebben we dan al kennis gemaakt. Vanuit die

aansprekende ruimte met professionele thea-

terverlichting en temperatuurbeheersing is zicht

op een aantal nieuwe appartementen. “Het is

één van de voorbeelden van ‘verbinding’ die

de nieuwbouw rijk is.” Otte wijst in het gerenoveerde

gedeelte op de plafondhoogte. “Laag

en misschien niet van deze tijd. Zie het als een

bouwbeperking door het hergebruik van het gebouw.”

Het vroeg wel enige creativiteit van de

architect, bouwer en installateurs. Want aan de

installaties zoals de klimaatvoorziening werden

volgens Otte geen concessies gedaan.

Van de 34 woningen, die in handen zijn van

Woningcorporatie Beveland Wonen, huurt

Ter Weel er in Krabbendijke vooralsnog 15 terug.

Dat aantal is flexibel, weet Frederiks, en

afhankelijk van de behoefte op elk moment. ❯

BOUWEN ZORG.EU

93


KRABBENDIJKE NIEULANDE EN TER WEEL

Deze appartementen zijn allemaal voorzien van een in te pluggen zorgoproepsysteem

en toegangscontrolesysteem e.d., zodat maximale flexibiliteit en toekomstbestendigheid

wordt gerealiseerd. Wat betreft de (hotel)kamers gebruikt ze graag hotelzorg,

want de flexibiliteit schuilt in het aanbod fysische hulp en revalidatie – en dat tijdens

een verblijf van een paar dagen tot maximaal twee maanden. Met de totale bouw is een

investering van 3 miljoen euro (excl. btw) gemoeid. Het ontwerp was in handen van

architect Johan Dieleman van Archikon Architecten in Goes. •

Feiten en cijfers

OPDRACHTGEVERS

Zorggroep Ter Weel en Beveland Wonen

ARCHITECT

Archikon Architecten, Goes

AANNEMER

Bouwbedrijf Schrijver, ’s-Gravenpolder

E-INSTALLATIE

Paree Electro-Telecom, ’s-Heerenhoek

W-INSTALLATIE

Van de Velde Installatiegroep, Yerseke

SELECTIE BOUWTEAM

oktober 2018

START RENOVATIE

oktober 2019

OPLEVERING RENOVATIE

oktober 2020

START SLOOP

december 2019

START NIEUWBOUW

januari 2020

OPLEVERING NIEUWBOUW

januari 2021

TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUW RENOVATIE

3.500 m²

TOTAAL OPPERVLAKTE GEBOUW NIEUWBOUW

3.000 m²

Bouwbedrijf

Schrijver

‘S-GRAVENPOLDER

Bouwbedrijf

Krijger

POORTVLIET

PUTTERSHOEK

WWW.BOUWGROEPSCHRIJVER.NL

SAMEN BOUWEN AAN

ZUID-WEST NEDERLAND

94 BOUWEN ZORG.EU

Naamloos-2 1 14-09-20 11:58


Tekst | Johan Debaere Beeld | fasset ®

Himpe Desmet wordt fasset ® : nieuwe naam, maar hetzelfde vertrouwde team

Rebranding bij interieurspecialist

Zelfs als alles goed gaat en een firma al jaren een goede reputatie heeft, is het belangrijk om

te blijven investeren in innovatie: in producten, mensen, …. Bij Himpe Desmet kiest men voor

vernieuwing met een nieuwe vennootschap en naam: fasset ® . Het vertrouwde team van de

interieurspecialist blijft wel op post en de kwaliteit van product en service verandert niet.

'Deze naamsverandering moet onze

marktpositie nog verder versterken'

zelfs nog verbeteren. We blijven dan ook elke interieuruitdaging aangaan

met ons vertrouwde team”, licht zaakvoerder Tom Himpe toe. “Het

is pas door deze naamsverandering dat we echt beseffen welke goede

reputatie we in de markt opgebouwd hebben. Wie eenmaal klant is, blijft

ook terugkeren. Mond-tot-mondreclame en getuigenissen van tevreden

klanten blijven van cruciaal belang voor de verdere uitbouw.” •

Fasset ® produceert en levert interieurtextiel en de interieuraankleding voor onder

meer zorginstellingen.

Himpe Desmet is gespecialiseerd in de productie en levering van

interieurtextiel en de interieuraankleding van hotels, zorginstellingen,

scholen, recreatieruimtes, bedrijven, privéwoningen, …, als

hoofd- of onderaannemer. De interieurspecialist levert inrichtingen

voor hotelkamers, hotelbedden, tapijt, wandbekleding, akoestische

bekleding, gordijnen, beddengoed en badlinnen in diverse stijlen

en uitvoeringen. Het assortiment omvat gewone stoffen, maar bijvoorbeeld

ook bacteriëndodende, geurneutraliserende, waterafstotende

of gerecycleerde oplossingen. Ook de ontwikkeling van

maatwerk dessins en prints is voor de specialist niet vreemd. Dat

maatwerk wordt allemaal geproduceerd in het atelier in Izegem en

geïnstalleerd door een eigen team van specialisten. Ze staat daarmee

in voor een totale ontzorging van de klant: van concept en

ontwerp over productie tot installatie en afwerking.

FASSET ®

Om haar marktpositie verder te versterken en het aanbod voor de klanten

nog meer te diversifiëren, transformeert Himpe Desmet naar fasset

® . De firma krijgt een nieuwe naam, maar het vertrouwde team blijft

wel op post. “Na bijna 40 jaar tijd was het tijd voor een nieuwe naam.

De ‘Desmet’ uit de vroegere naam is immers al geruime tijd niet meer in

de firma actief en met een moderne naam, die bovendien in andere talen

wat beter klinkt en gemakkelijker uitgesproken kan worden, willen we

ook een jonger publiek aanspreken. Uiteraard willen we nieuwe klanten

én ons bestaand cliënteel de gekende service blijven garanderen en die

BOUWEN ZORG.EU

95


ACHTE R EL K SCHIL D E RWERK ZIT EEN VERHAAL

A C H T E R ELK S C HILDE RWE R K ZIT EEN V E RHAA L

Luisteren,

adviseren ,

schilderen.. .

Een schilder levert schilderwerk. Dat is het minste wat u mag verwachten.De schilders van

van dijk gaan een stapje verder. Of... Een stapje terug. Eerst luisteren. Wat wil de klant?

Kan dat wel of kunnen we het zelfs nog mooier maken? Welke mogelijkheden zijn er?

Zo komen we tot een plan van aanpak. Daarna laten we merken dat we ons

vak verstaan. Schilderen zit ons in het bloed. Zo leveren we prachtige schilderwerk

op en genieten we van de goede samenwerking. Vakmanschap is meesterschap. Maar het

begint met luisteren. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Nijverheidsstraat 16, 4143 HM Leerdam

T 0345-633307 • M 06238 95952 • dirk@vandijkglasenschilderwerk.nl

BINNEN- EN BUITEN

SCHILDERWERK VOOR:

• particulieren, bedrijven, aannemers

• monumentale panden

• woningbouwverenigingen

• winkels, scholen, fabrieken

Bel ons geheel vrijblijvend voor

kleur-/materiaaladvies, offerte

of meerjaren onderhoudsplan

LEERDAM

Glas- en schilderwerk

www.vandijkglasenschilderwerk.nl

Naamloos-1 1 22-10-20 10:43

ONS

WERK

IS MEER

DAN OK

DÉ INSTALLATIE-EXPERT IN HET

REALISEREN VAN OPERATIEKAMERS

ZEKER WETEN. VAN GALEN

010 487 88 00

info@vangalen.com

Vangalen.com

maakt onderdeel uit van de Van Dorp Groep

GALEN0547 adv. bouwen aan de zorg.indd 1 30-07-2020 10:57


(Beeld: Christian Reijnoudt)

Tekst en beeld | nora flooring systems B.V.

Per 1 oktober zijn beide teams onder één dak te vinden

nora by Interface en

Interface zijn voortaan op

dezelfde locatie gehuisvest

Op 1 oktober verhuisde nora by Interface naar het hoofdkantoor van Interface in Scherpenzeel.

Met deze verhuizing gaat het nora-team onderdeel uitmaken van het reeds bestaande design-,

innovatie- en technische team en de klantondersteuning van Interface. nora by Interface was tot

op heden gehuisvest in Kaatsheuvel. Het merk is sterk vertegenwoordigd in de gezondheidszorg,

industrie, onderwijs en transport.

Duurzaam vloerenbedrijf Interface nam het

Duitse merk nora in 2018 over. Met de verhuizing

van het bedrijf naar Scherpenzeel is de

gehele collectie duurzame vloeren nu onder

één dak gevestigd. Naast de LVT-vloeren en

tapijttegels zijn nu ook de rubber vloeren in

de showroom te bezichtigen. Hiermee kan In-

terface een zo compleet mogelijke klantondersteuning

bieden.

Zowel nora als Interface hebben zich gecommitteerd

aan hoge duurzaamheidseisen. Onder

één dak bouwen de merken verder aan het

tegengaan van klimaatverandering. De eerste

stap voor nora is dat deze rubber vloeren sinds

2018 volledig CO 2

-neutraal zijn.

Het nieuwe adres is:

nora flooring systems B.V.

Industrielaan 15, 3925 BD Scherpenzeel

T: 0416 28 61 40 •

BOUWEN ZORG.EU

97


Jolanda Maas: “Groen is een krachtig instrument om in te zetten voor gezondheidsbevordering.”

Tekst en beeld | Ibulb

GEZONDER IN EEN

GROENE OMGEVING

De heilzame werking die uitgaat van een groene ruimte moet veel nadrukkelijker worden

onderkend. Een groeiend aantal onderzoeken heeft de herstellende effecten van groen aangetoond.

Minder stress, minder depressie, een betere stemming, meer beweging: het zou wel eens de

structurele opstap kunnen zijn naar een verlaging van de zorgkosten. En daarom, door de vele

voordelen, pleit dr. Jolanda Maas, assistent professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) voor

meer natuur in de stedelijke omgeving.

Meer groen in de woonomgeving draagt bij

aan de gezondheid van mensen. Jolanda Maas

doet al sinds 2005 onderzoek naar de relatie

van groen in de woonomgeving op de gezondheid.

“In wijken met meer groen vóelen

mensen zich niet alleen fysiek en mentaal be-

ter, ze zijn ook daadwérkelijk gezonder.” Maas

haalt een onderzoek aan waarin het huisartsenbezoek

wordt vergeleken van mensen in

wijken met 10% groen en 90% groen binnen

een straal van 1 km van de woonomgeving.

Daaruit blijkt dat in de wijken met 90% groen

een vijfde tot een kwart minder mensen bij de

huisarts komt met ziektes als diabetes, angststoornissen

en depressies.

Er komt steeds meer bewijs dat groen meer

bewegen in de hand werkt, met name bij

98 BOUWEN ZORG.EU


kinderen. In groene wijken komt bij kinderen

15% minder overgewicht voor, aldus het

onderzoek ‘Groen loont’. “Bij volwassenen

zien we dat bewegen in het groen positievere

effecten heeft dan bewegen in de stad.

Mensen die wandelen in het groen ervaren

minder spanningen en boosheid en juist meer

plezier en energie. Ook zijn er aanwijzingen

dat mensen die wandelen in de natuur een

hogere intentie hebben om de activiteiten

nog een keer te herhalen”, aldus Maas.

PARALLELLE BELANGEN

Investeren in meer groen loont dus. KMPG

focuste zich in een onderzoek in 2012 op de

zorgkosten en drukte het positieve effect uit

in een economische waarde. De adviesorganisatie

berekende dat 10% meer groen in de

woonomgeving een besparing kan opleveren

van 400 miljoen euro op de kosten van zorg

en ziekteverzuim. “Om al die voordelen van

een groene omgeving te kunnen benutten,

moet er wel genoeg groen zíjn”, zegt Maas.

“Hiervoor is samenwerking tussen verschillende

beleidsterreinen noodzakelijk. We

moeten elkaar helpen zodat alle parallelle

belangen worden meegenomen. Ook is het

belangrijk dat groen geen sluitpost is op de

begroting. Vanaf het begin van de aanleg van

een nieuwe wijk of de renovatie van oude

wijken, moet gekeken worden naar hoe de

groenstructuur een kwaliteitsslag kan krijgen.”

Gelukkig wordt groen steeds vaker ingezet.

De laatste jaren is het aantal groene schoolpleinen

flink gegroeid en er komt steeds meer

aandacht voor groen in de bebouwde omgeving.

Dat heeft natuurlijk ook te maken met

andere functies van groen: het tegengaan van

hittestress, het opvangen van water en het verhogen

van de biodiversiteit.

STERK MIDDEL

Maas: “Kinderen, ouderen en mensen met een

lage sociale status hebben het meeste profijt

van een groene wijk. Gezien het feit dat de

levensverwachting van mensen met een lage

sociaal-economische status zes jaar minder

is dan die van mensen met een hoge sociaaleconomische

status, kan het interessant zijn

'Investeren in

meer groen loont'

om groen in te zetten om sociaal-economische

gezondheidsverschillen te verkleinen.”

Wat het mooie is aan groen, is dat je met

één ingreep de gezondheid op verschillende

manieren kunt bevorderen, benadrukt Maas.

“Ik ken geen enkele andere ruimtelijke ingreep

die ervoor zorgt dat je meer beweegt

en minder stress hebt, die zorgt voor sociale

cohesie, de luchtkwaliteit verbetert, geluidshinder

tegengaat, de leefbaarheid verbetert

en de veiligheid verhoogt.” Ze vindt dan ook

dat de groene ruimte veel meer ingezet moet

worden. Huisartsen en fysiotherapeuten

kunnen groen gebruiken als verlengstuk van

hun praktijk door bijvoorbeeld al wandelend

consulten te geven, docenten kunnen vaker

buiten les gaan geven en organisaties kunnen

vaker in het groen vergaderen. •

BOUWEN ZORG.EU

BOUWEN ZORG.EU 99


HET POSITIEVE EFFECT

VAN GROEN.

OUDEREN VOELEN ZICH BETER EN GAAN

VAKER NAAR BUITEN IN EEN ZORGINSTELLING

MET EEN GROENE OMGEVING.

Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en

overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten

de instelling en geeft een positief effect op het herstellend

vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het

algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en

bezoekers. Door de vermindering van stress wordt het

herstel bevordert en versnelt.

De groene feiten

• Patiënten met uitzicht op bomen gebruiken tot

30% minder zware pijnstillers.

• Stress vermindert door een groene omgeving.

• Groen heeft een positief effect op de gemoedstoestand.

• Een groene omgeving bij zorginstellingen zorgt ervoor dat

hoogbejaarden en ambulante patiënten maar naar buiten

gaan en actiever zijn.

nl.thegreencity.eu

DISCLAIMER The content of this this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers,

Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.


ZORGPARTNERS

VANAF € 695 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

BOUWEN ZORG.EU

BOUWEN ZORG.EU

Zorgpartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Bouwen aan de Zorg?

Bel of mail voor meer informatie met Patty Ros: +31 495 45 00 95 – p.ros@louwersmediagroep.nl

BOUWENAANDEZORG.EU

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Bouwen aan de Zorg is

bedrijfsinformatie van onze partners doeltreffend

en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van zorgpartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de zorgpartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Bouwen aan de Zorg?

Bel of mail voor meer informatie met Patty Ros: +31 495 45 00 95 – p.ros@louwersmediagroep.nl


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

NEDERLAND

ABSTRACT MANAGEMENT & ADVIES

DORDRECHT

Volg ons op LinkedIn

Wilgenbos 20

3311 JX DORDRECHT

T +31 78 63 30 775

E informatie@abstractmanagement.nl

W www.abstractmanagement.nl

ARTIMO TEXTILES BV

Postbus 1150

4700 BD ROOSENDAAL

T +31 165 54 39 40

F +31 165 55 48 55

E info@artimo.nl

W www.artimo.nl

BRECON GROUP

Droogdokkeneiland 7

5026 SP TILBURG

T +31 76 504 70 80

E Brecon@brecon.nl

W www.brecon.nl

CLEANROOM COMBINATION GROUP BV

Postbus 87

5570 AB BERGEIJK

De Waterstraat 2

5571 MZ BERGEIJK

T +31 497 55 65 65

E info@cleanroomcg.nl

W www.cleanroomcg.com

FITTEBEDRIJVEN.NL - DE FITNESSTUIN -

MOOFIE

Pilotenlaan 30

8017 GD ZWOLLE

T +31 38 429 02 02

E info@defitnesstuin.nl

W www.defitnesstuin.nl

FORBO FLOORING BV

Postbus 13

1560 AA KROMMENIE

T +31 75 647 74 77

F +31 75 647 77 26

E contact@forbo.com

W www.forbo-flooring.nl

GB CONSTRUCT BV

Postbus 87

5570 AB BERGEIJK

De Waterlaat 2

5571 MZ BERGEIJK

T +31 497 55 65 65

E info@gb-construct.nl

W www.gb-construct.nl

GERFLOR BENELUX BV

Postbus 7102

5605 JC EINDHOVEN

T +31 40 266 17 00

F +31 40 257 46 89

E gerflornl@gerflor.com

W www.gerflor.nl

GETINGE BV

Oscar Romerolaan 3

1216 TJ HILVERSUM

Postbus 388

1200 AJ HILVERSUM

T +31 35 625 53 20

E info.nl@getinge.com

W www.getinge.com

HAELVOET NV

Schimminck 1

5301 KR ZALTBOMMEL

T +31 88 599 05 80

F +31 88 599 05 00

E info@haelvoet.nl

W www.haelvoet.nl

verbonden aan stichting mens & architectuur

INTERIEURARCHITECT A. VAN DER GUN

Van Hogendorpplein 58

5051 ST GOIRLE

M +31 6 22 80 67 01

F +31 13 534 05 77

E info@andrevandergun.nl

W www.andrevandergun.nl

JAN SNEL MEDICAL BUILDINGS

Willeskop 94

3417 ME MONTFOORT

Postbus 200

3417 ZL MONTFOORT

T +31 348 47 90 90

E info@jansnel.com

W www.jansnel.com

C

CK

±

design

®

international

CK DESIGN

Prof. Ronthenstraat 8

7311 AM APELDOORN

T +31 55 578 92 88

door hardware

sanitary accessories

E info@ckdesign-int.com

W www.ckdesign-int.com

GALEN PROJECTENBEDRIJF B.V. VAN

Van Maasdijkweg 66

3088 EG ROTTERDAM

Postbus 59201

3008 PE ROTTERDAM

T +31 10 487 88 00

E rotterdam@vangalen.com

W www.vangalen.com

GEZE BENELUX BV

Steenoven 36

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 262 90 80

F +31 40 262 90 85

E benelux.nl@geze.com

W www.gezebenelux.com

KBM GROEP

Postbus 94

2220 AB KATWIJK ZH

T +31 71 402 92 15

E info@kbm.nl

W www.kbm.nl

102 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

KOEL EN AIRCO SERVICE KAS BV

Sanderboutlaan 2a

6181 DN ELSLOO

T +31 46 436 00 00

F +31 46 436 01 26

M-WALL BV

Steenoven 4C

5626 DK EINDHOVEN

T +31 850 18 85 00

E info@mwall.nl

W www.mwall.n

ROPA SYSTEMS BV

Belleweg 9

5711 DH SOMEREN

T +31 493 47 36 37

F +31 493 47 32 99

E info@ropasystems.nl

SWISSLOG-ERGOTRANS BV

Vissenstraat 14

7324 AL APELDOORN

T +31 55 368 88 88

F +31 55 368 88 99

E healthcare.nL@swisslog.com

W www.swisslog.com

E info@koel-enaircoservice.nl

W www.ropasystems.nl

W www.koel-enaircoservice.nl

KOKON ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Weena 723

3013 AM ROTTERDAM

T +31 10 411 71 80

E info@kokon.nl

NORA FLOORING SYSTEMS BV

Belgiëstraat 14

5171 PN KAATSHEUVEL

T +31 416 28 61 40

F +31 416 28 61 49

E info-nl@nora.com

W www.nora.com/nl

SALTO SYSTEMS BV

Schipluidenlaan 4

1062 HE AMSTERDAM

T +31 20 635 31 00

E info.nl@saltosystems.com

W www.saltosystems.nl

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BV

Belleweg 9

5711 DH SOMEREN

T +31 493 47 23 99

F +31 493 47 32 99

E info@4medicaldesign.com

W www.4medicaldesign.com

W www.kokon.nl

LOPITAL NEDERLAND BV

Laarakkerweg 9

5061 JR OISTERWIJK

PASSION FOR CARE

NORMBAU GMBH

Schwarzwaldstrasse 15

D-77871 RENCHEN Duitsland

T +49 7843 704 0

SANI ASSIST

Dortmundstraat 28

7418 BH DEVENTER

TWAN PROJECT SOLUTIONS

Oranje-Nassaulaan 89

5491 HD SINT-OEDENRODE

T +31 6 23 60 33 14

E twan@twanprojectsolutions.nl

W www.twanprojectsolutions.nl

T +31 13 523 93 00

F +31 13 523 93 01

E info@lopital.nl

W www.lopital.nl

F +49 7843 704 63

E normbau@allegion.com

W www.normbau.de

T +31 570 23 82 28

E info@sani-assist.nl

W www.sani-assist.nl

VAMED NEDERLAND BV

Orteliuslaan 897

3528 BE UTRECHT

T +31 30 303 64 30

W www.vamed.com

P. VAN LEEUWEN AANNEMERSBEDRIJF BV

SEPAGO

M-PROJECTSERVICE BV

Steenoven 4C

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 292 79 50

E info@m-projectservice.nl

W www.m-projectservice.nl

Energieweg 1

4231 DJ MEERKERK

T +31 183 35 23 32

F +31 183 35 27 24

E info@pvanleeuwen.nl

W www.pvanleeuwen.nl

Postbus 1150

4700 BD ROOSENDAAL

T +31 165 54 39 40

F +31 165 55 48 55

E info@sepagodisposables.com

W www.sepagodisposables.com

VERVOORT MEUBELEN

Edisonstraat 3 ind. Tijvoort

5051 DS GOIRLE

T +31 13 534 00 34

F +31 13 534 00 35

E info@vervoort.nl

W www.vervoort.nl

BOUWEN ZORG.EU

103


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

BELGIË

VESCOM NEDERLAND BV

Sint Jozefstraat 20

AR-TE

EB PROJECTS

5753 AV DEURNE

T +31 493 350 760

E nederland@vescom.com

W www.vescom.com

Remylaan 2b

B-3018 LEUVEN

T +32 16 50 80 00

F +32 16 50 80 01

E info@ar-te.be

W www.ar-te.be

Toekomstlaan 41

B-2220 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 88

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

TELECOM IT

Sint-Jorisstraat 96

B-8730 BEERNEM

T +32 50289810

E info@25-8.eu

W www.25-8.eu

DE VRIES EN VERBURG BOUW BV

Postbus 59

2820 AB STOLWIJK

T +31 182 34 17 41

F +31 182 34 24 75

E info@devriesverburg.nl

W www.devriesverburg.nl

BOECKX ARCHITECTURE & ENGINEERING

Torhoutsesteenweg 52

B-8400 OOSTENDE

T +32 59 80 88 04

F +32 59 70 98 18

E info@boeckx.be

W www.boeckx.be

GETINGE

Alfons Gossetlaan 17

B-1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 24 67 85 85

E info.be@getinge.com

W www.getinge.com

IVC BEYOND FLOORING

Flooring Development Center (showroom)

enkel op afspraak

Textielstraat 24

B-8790 Waregem

T +32 56 65 32 11

België en Luxenburg:

E projectsbelux@ivc-commercial.com

Nederland:

E projectsnl@ivc-commercial.com

W www.ivc-commercial.com

VAN WARMERDAM SPECIAAL MEUBILAIR BV

Faradaystraat 1

4004 JZ TIEL

T +31 344 72 28 00

E info@wsm.nl

W www.wsm.nl

CCG BELGIUM BVBA

De Waterlaat 2

5571 MZ BERGEIJK

T +31 497 55 65 65

E info@ccg-belgium.be

GEZE BENELUX BV

Egide Walschaertsstraat 15 J

B-2800 MECHELEN

T +32 15 21 11 28

E geze.be@geze.com

W www.geze.be

LOPITAL BELGIË BVBA

Antwerpsesteenweg 124

B-2630 AARTSELAAR

T +32 3 870 51 60

E info@lopital.be

W www.lopital.be

WISSNER BOSSERHOFF NEDERLAND BV

Amstelwijckweg 2

3316 BB DORDRECHT

T +31 78 652 18 50

F +31 78 652 18 55

E sales@wi-bo.eu

W www.wi-bo.com

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

B-1070 BRUSSEL

T +32 25 20 16 76

F +32 2 520 19 78

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

HAELVOET NV

Leon Bekaertstraat 8

B-8770 INGELMUNSTER

T +32 51 48 66 95

F +32 51 48 73 19

E info@haelvoet.be

W www.haelvoet.be

NORA FLOORING SYSTEMS BV

Hoeilaart Office Park

Ildefonse Vandammestraat 1-7, Building C

B-1560 HOEILAART

T +32 2 657 52 50

F +32 2 657 53 30

E info-be@nora.com

W www.nora.com

104 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

OKCN

Postbus 2101

5202 CC 's-HERTOGENBOSCH

T +31 73 62 34 381

E info@okcn.nl

W www.okcn.nl

VESCOM BELGIUM SA

Boomsesteenweg 690

B-2610 ANTWERPEN-WILRIJK

T +32 2 520 50 25

E belgium@vescom.com

W www.vescom.com

PROBIS CORPORATE

Winkelom 83 B1b

B-2440 GEEL

T +32 14 58 58 00

F +32 14 59 12 82

E info@probis.be

W www.probis.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

B-8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

SIGNBURO

Kempische Kaai 71 bus 1

B-3500 HASSELT

T +32 11 42 44 84

F +32 11 42 10 84

E info@signburo.be

W www.signburo.be

Skype johan.lambrechts1

WISSNER-BOSSERHOFF BELGIUM

Bedrijvenlaan 1

B-2800 MECHELEN

T +32 15 21 08 41

F +32 15 29 14 64

E aftersales@wi-bo.be

W www.wi-bo.be

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BVBA

Gildenstraat 41

B-2470 RETIE

T +32 147 179 19

E info@4medicaldesign.com

W www.4medicaldesign.com

BOUWENAANDEZORG.EU

BOUWEN ZORG.EU

105


Bouwplannen in

de medische sector?

De toekomst van specialistisch zorgvastgoed ligt in zowel tijdelijke

als permanente, modulaire bouw.

Medexs en Jan Snel hebben hun expertise gecombineerd om oplossingen aan te bieden voor

specialistisch zorgvastgoed. Modulair bouwen is het bouwen van de toekomst. Het is een snelle,

efficiente, flexibele en circulaire bouwmethode zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

De dynamische processen in het ziekenhuis kunnen op deze manier ongestoord verder gaan, terwijl

Jan Snel Medical Buildings de huisvesting realiseert. Een ambulancepost, laboratorium, MRI- en CT-scan

ruimtes of een volledig K1P1 operatiecomplex: Jan Snel & Medexs hebben de oplossing voor u!

Kijk voor meer informatie op www.jansnel.com


' De hygiëne en transferspecialist

voor complexe zorgsituaties'

Lopital ontwikkelt, produceert en levert hygiëne en transferoplossingen

die speciaal ontworpen zijn om zowel voor de cliënt

als voor de verzorgende optimale veiligheid, hygiëne en comfort

te garanderen.

Ontworpen voor optimale hygiëne

Door de huidige hoge druk op de zorg zijn zorgmedewerkers extra

kwetsbaar. Het gebruik van de juiste hygiëne en transferoplossingen

beperkt deze hoge fysieke en mentale belasting van de verzorgende.

Daarnaast is het voor het minimaliseren of uitsluiten van kruisbesmetting

belangrijk dat alle hulpmiddelen na gebruik eenvoudig

kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd. De producten van

Lopital zijn zo ontworpen dat ze aan deze vereisten voldoen.

Extra ondersteuning voor uw medewerkers

Lopital heeft oog voor de fysieke belasting van medewerkers in

de zorg. Daarom hebben we recent met veel zorg een pakket

samengesteld waarmee u de fysieke belasting van uw medewerkers

verlicht. En net zo belangrijk; de kans op onderlinge besmettingen

verkleint.

Traject op maat

Heeft u specifieke wensen of eisen? Desgewenst ontwikkelen we

samen met u een oplossing op maat. Hierbij ontzorgen we u in het

volledige traject. We hebben ruime ervaring met het ontwikkelen,

produceren en implementeren van passende hulpmiddelen. Van

de ontwikkeling van specifieke transferoplossingen en hygiëne- en

desinfectieprotocollen tot de implementatie van nieuwe producten en

het daarbij ondersteunen van uw medewerkers.

Wilt u meer weten of advies over hoe we u

kunnen helpen, neem vrijblijvend contact met

ons op of kijk op www.lopital.nl.

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Lopital België Bvba Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be


DE KEERDERBERG

CADIER EN KEER

EEN KLEINSCHALIG ZORGCENTRUM

MET EEN BIJZONDER KARAKTER

WWW.VERVOORT.NL

VRAAG HET BE MY GUEST

MAGAZINE GRATIS AAN OP

WWW.VERVOORT.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!