27.10.2020 Views

binnenluchtkwaliteit wetgeving- Belgie - Nederland

Een overzicht op de belangrijkste wetgeving en regelgeving voor binnen-luchtkwaliteit/luchtkwaliteit binnenmilieu

Een overzicht op de belangrijkste wetgeving en regelgeving voor binnen-luchtkwaliteit/luchtkwaliteit binnenmilieu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

binnenlucht kwaliteit

luchtmeting innovaties

wettelijk kader Nederland, België en Vlaanderen

België | Nederland | Vlaanderen : www.airvisor.be


Wat bepaald

binnenluchtkwaliteit

De belangrijkste:

Lucht en stralings temperatuur: T

Relatieve luchtvochtigheid : %RH

Luchtsnelheid

CO2 - ventilatie

Fijn stof, (PM 2.5)

Vluchtige Organische Stoffen: VOS/VOC

....


impact op

binnenluchtkwaliteit

De kwaliteit van de binnenlucht heeft impact op:

Productiviteit

Absenteïsme

Algemene gezondheid werknemers en werkgevers

Gebouw-efficiëntie

Verspreiding pathogene organismen zoals Covid19

...

Grotere vraag naar monitoring

Vraag naar concrete normen & regelgeving


wetgeving

2020

Nederland

Bouwbesluit: voorschriften bouwen,...

Arbowet: indicatieve richtlijnen...

België

Codex over welzijn op het werk

werkgevers/werknemers

Vlaanderen

Het Vlaams binnenmilieubesluit

ELKE binnenruimte, ook particulier

en openbaar


Nederland

Bouwbesluit 2012

Afdeling 3.6 - luchtverversing (minimum ventilatie)

Luchtverversing in een verblijfsruimte met kantoorfunctie

art 3.29:Nieuwbouw: 6.5 dm³/s/pp (= 23.4m³/h)

Art 3.38: Bestaande gebouwen: 3.4dm³/s/pp (= 12.4m³/h)

Thermisch comfort

Art 3.30 (enkel nieuwbouw)

Luchtsnelheid <= 0.2m/s


Nederland


België - codex over welzijn op het werk

Boek III titel 1: basiseisen betreffende arbeidsplaatsen

Hoofdstuk IV: verluchting

Focus: een goede binnenluchtkwalteit

Normen voor CO2/verluchting en relatieve vochtigheid

Boek V titel 1: Thermische omgevingsfactoren

Focus: Comfort werknemers

Actiewaarden voor temperatuur


België - codex over welzijn op het werk

Boek 3 Art III 1.34 - luchtverversing

Focus: Een goede binnenluchtkwaliteit

Hoofdstuk IV.– Luchtverversing

Art. III.1-34.- § 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers in de werklokalen over

een goede binnenluchtkwaliteit beschikken.

§ 2. Daartoe voert de werkgever overeenkomstig artikel I.2-6 een risicoanalyse uit van de

binnenluchtkwaliteit in de werklokalen, waarbij hij rekening houdt met het debiet van de

aangevoerde lucht* en de mogelijke bronnen van verontreiniging*, ...


België - codex over welzijn op het werk

Boek 3 Art III 1.34 - luchtverversing

Focus: Een goede binnenluchtkwaliteit

Debiet aangevoerde lucht:

§ 3. De werkgever neemt de nodige technische en/of organisatorische maatregelen om

ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 900

ppm OF dat een minimum ventilatiedebiet van 40 m3 /u per aanwezige persoon wordt

gerespecteerd.

Uitzondering: (indien werkgever kan aantonen dat bronnen van verontreiniging sterk

verminderd of verwijderd zijn)

Max 1200ppm CO2

MIN 25m³/u/pp


België - codex over welzijn op het werk

Boek 3 Art III 1.34 - luchtverversing

Focus: Een goede binneluchtkwaliteit

Mogelijke bronnen van verontreiniging

Aanwezigheid & fysieke activiteit van personen

Aanwezige materialen en producten

Werkzaamheden/producten ikv onderhoud, herstel of reiniging

De kwaliteit van de aangevoerde lucht (ligging bedrijf , staat van installatie,...)


België - codex over welzijn op het werk

Boek 3 Art III 1.34 - luchtverversing

Focus: Een goede binneluchtkwaliteit

Luchtverversingsinstallatie(s) met vochtregulatie:

--> Relatieve luchtvochtigheid 40-60%

UITZONDERING: indien werkgever kan aantonen dat er geen biologische en

chemische schadelijke agentia in de lucht aanwezig zijn die schadelijk kunnen

zijn voor de gezondheid, dan %RH --> 35-70%


België - codex over welzijn op het werk

Thermische omgevingsfactoren, boek V, Titel 1

Focus: comfort werknemers

Art.V.1-1.- § 1. Overeenkomstig artikel I.2-6 voert de werkgever een risicoanalyse

uit van de thermische omgevingsfactoren van technologische of klimatologische

aard die aanwezig zijn op de arbeidsplaats, waarbij hij rekening houdt met de

volgende factoren:

Luchttemperatuur/Stralingstemperatuur (°C)

Relatieve luchtvochtigheid (%)

Luchtstroomsnelheid (m/s)

Fysieke werkbelasting + eigenschappen arbeidsmiddelen

Combinatie van bovenstaande

Rekening houden met evolutie doorheen werkdag/seizoenen


België - codex over welzijn op het werk

Temperatuur

Hoofdstuk IV-V = maatregelen werkgever bij overschrijding

(WBGT) wet-bulb globe temperature


Vlaanderen - Vlaams binnenmilieubesluit

Richtlijnen gezond binnenmilieu

Richt- en interventiewaarden

Meetmethoden

Chemische, fysische & biologische factoren

Fysische factoren

Fysische factoren


Vergelijking België - Nederland - Vlaanderen

* Voor luchtbehandelingsinstallatie met ont/bevochtiger

** Afhankelijk van de jaarhelft


meer info?

www.airvisor.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!