02.11.2020 Views

Ambulance ijsselland jaarverslag

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jaarverslag

2019


Intro

In 2019 stonden we 24/7 startklaar om de beste

zorg te verlenen aan onze patiënten. Met gedreven

professionals en moderne ambulances staan wij

altijd garant voor professionele ambulancezorg.

We doen waar we goed in zijn, maar leren,

verbeteren en innoveren elk jaar weer.

In dit jaarverslag van 2019 zijn feiten en cijfers van

het afgelopen jaar terug te vinden.

Hartelijk bedankt voor uw interesse en veel

leesplezier gewenst!


Wist je dat we in 2019

1,5 miljoen

2X

km

in totaal bijna 1,5 miljoen km hebben gereden?

Dat is bijna twee keer heen en weer naar de maan

190.000

wel 190.000 handschoenen

hebben gebruikt

187 inzetten

op 20 december de

drukste dag hadden

met 187 inzetten


Een gemiddelde dag in 2019in 2019

120 60

Ritten

mensen aan het werk

op de ambulance

(dag, avond en nacht)

Aantal ambulances dat startklaar staat:

25 14 12

Overdag ‘s avonds ‘s nachts


Onze patiënten(zorg)

2018

2019

Aantal ritten

42.419

ritten

43.665

ritten

Uiteindelijk vervoerd

25.294 26.384

dus 59,6% van ritten

leidt tot vervoer

dus 60,4% van ritten

leidt tot vervoer

59,6% 60,4%

Aantal inzetten verdeeld per urgentie

A1: 15.064

A2: 17.054

B1: 5.187

B2: 5.521

A1: 15.674

A2: 17.170

B1: 5.508

B2: 5.582


Onze patiënten(zorg)

2018 2019

Aantal inzetten verdeeld per soort rit

SEH:

16.252

SEH:

17.002

Opname:

2.042

Opname:

2.141

Ontslag:

1.559

Ontslag:

1.567

Overplaatsing:

3.992

Overplaatsing:

4.327

Poliklinisch:

1.323

Poliklinisch:

1.277

Mobiel acuut

Mobiel acuut

zorgconsult:

7.985

zorgconsult:

8.291

Voorwaarde-

Voorwaarde-

scheppend:

5.260

scheppend:

5.034

Afgebroken rit:

3.523

Afgebroken rit:

3.570

Loze rit:

334

Loze rit:

368

Onbekend:

4

Onbekend:

1

Micu:

126

Micu:

70

Stand-by:

19

Stand-by:

17

Gemiddelde ritduur

1 uur 31 min 9 sec

Gemiddelde responstijd

2018

A1: 9 min 13 sec

A2: 14 min 16 sec

2019

A1: 9 min 15 sec

A2: 14 min 31 sec


Onze regio

10

6

9

Steenwijk

Ambulanceposten

1. Dedemsvaart

2. Deventer

3. Deventer Noord (Schalkhaar)

4. Hardenberg

5. Kampen

6. Lichtmis

7. Ommen

8. Raalte

9. Steenwijk

10. Zwartsluis

11. Zwolle (Marslanden)

12. Zwolle (West)

4

5

1

12

11

7

Zwolle

Ommen

8

Gemeentes

11

2

3

Deventer

Inwoners

530.000

Samenwerking

Alleen samen met ketenpartners kunnen wij de juiste zorg op de juiste plek bieden.

Ieder vanuit de eigen kernkwaliteit. We werken samen met partners binnen de acute

zorgketen en veiligheidsketen.

Regionale ketenpartners

1. Ziekenhuizen

• Deventer Ziekenhuis

• Isala

• Saxenburgh Medisch Centrum

2. Huisartsten & Huisartstenposten

• Medrie

• HCDO

3. Dimence (GGZ)

4. Verpleging, verzorging en thuiszorg

5. GGD

6. GHOR

7. Veilig Thuis

8. Brandweer

9. Politie

10. Netwerk Acute Zorg

Samen met ketenpartners werkt Ambulance IJsselland aan het realiseren

van zorgcoördinatie in de regio.

Bekijk dit filmpje voor meer informatie over zorgcoördinatie.


Onze organisatiein

Onze professionals (2019)

Aantal medewerkers

262

Verdeling aantal per functies

ambulanceverpleegkundigen

89

verpleegkundig

centralisten

19

79

zorgambulancebegeleiders

visiteteamassistenten

21

ambulancechauffeurs

19

directie, staf en

ondersteuning

35

Aantal fte: 208

Verdeling leeftijd

Aantal in opleiding

Verdeling man/vrouw

3

<25

17

25-34

84

35-44

96

45-54

51

55-59

11

60+

3 ambulanceverpleegkundigen

5 ambulancechauffeurs

1 verpleegkundig centralist

Totaal: 9

39,7% 60,3%

158 man

104 vrouw

Ziekteverzuim

4,9%

Instroom

10,8%

Uitstroom

8,3%


Onze organisatiein

Ons wagenpark

Totaal

55

Soorten voertuigen:

25 ALS

ambulance

3 Zorgambulance

2 Micu

6 OvDG

voertuigen

1 GGB

ambulance

14 Pendelvoertuigen

2 Ambubike

2 Solo


Kwaliteit & tevredenheid

Gemiddelde responstijd (2018 en 2019)

Percentages van A1 ritten waarbij we binnen de norm van 15 minuten bij de patiënt waren.

De cijfers vanaf 2018 zijn inclusief burenhulp (spoedritten die door ambulancediensten uit

buurregio’s in ons gebied worden gereden)

2018 2019

93,8%

94%

NEN 7510

informatiebeveiliging

Certificeringen

HKZ ISO 9001

(Cliënt-/patiëntveiligheid)

CZO

accreditatie voor

diverse opleidingen

Bekwaamheid

207

medewerkers volgden

scholings- en opleidingsactiviteiten

100%

Alle

ambulancechauffeurs

en verpleegkundigen

voldoen aan de

bekwaamheidseisen

Totaal aantal

opleidingsactiviteiten

581

Gevolgde opleidings activiteiten

interne

419

externe

162

Gemiddeld aantal

opleidingsactiviteiten

per medewerker

Aantal

thema-avonden

2,8 15

Cijfers patiënttevredenheid (Nivel)

8,9

Spoedeisende zorg

9,2

Planbare zorg

0,7

klachten

per 1.000

ritten

Ontevredenheid


Budgetin 2019

Jaarlijks budget

23.533.380,-

Gemiddelde kosten per inwoner

€44,40

Gemiddelde kosten per rit

€538,95


Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met andere zorginstellingen en

opleidingsinstituten doen wij diverse wetenschappelijk

onderzoeken.

Het doen van onderzoek levert een grote bijdrage

aan de verbetering van patiëntenzorg en de

professionalisering van de zorg en zorgprofessionals.

Lopende

onderzoeken

in 2019

Famous triage

Onderzoek waarbij troponine (een eiwit dat in het bloed meetbaar

wordt bij zuurstofschade aan het hart) al in de ambulance wordt

gemeten. Hierdoor kan de patiënt met pijn op de borst, in

combinatie met een risicoinschattingsinstrument (de HEART score).

mogelijk veilig thuisblijven en wordt onnodig ziekenhuisvervoer en

stress voorkomen.

On time

Onderzoekt de invloed van pijnstilling (fentanyl vs. paracetamol) op

de trombocytenaggregatieremming bij patiënten met een hartinfarct

(STEMI).

MR Asap

Hierbij wordt onderzocht of de functionele uitkomst van een patiënt

met een beroerte verbetert als binnen drie uur na aanvang van de

beroerte een ‘nitroglycerine’ pleister wordt aangebracht.

Inception

Onderzoek onder reanimatiepatiënten naar de vraag of het gebruik

van ECPR (soort hart-longmachine) de overleving met goede

neurologische uitkomst verbetert.

Green Whistle

Onderzoek waarbij het pijnstillend effect van methoxyfluraan wordt

vergeleken met de standaard pijnbestrijding volgens het huidige

protocol.


Postadres

Postbus 40036

8004 DA Zwolle

Bezoekadres

Voltastraat 3a

8013 PM Zwolle

www.ambulanceijsselland.nl

088 482 05 06

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!