03.11.2020 Views

Glimmer'lei oktober 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 810 –– oktober December 2020 2015

Waar Een rookwolk is Julius met deze een kerst? luchtje

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Door Frans Andrea, Somers Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Enkele *Hij woonde weken al geleden meer dan dook twintig de brandweer jaar op plotseling een zolderkamer op in het centrum van Glimmen. De reden: een flinke wolk die uit een

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

pijp in Huize bij de Kooikamp. Rijksstraatweg Het kwam. bos rondom Er zat volgens had voor omwonenden hem geen die 112 gebeld hadden een luchtje aan: het rook naar gas. Reden

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

voor geheimen. de brandweer Julius met werd groot in Glimmen materieel uit wel te rukken. de ‘bosjesman’ Het liep met in een zijn sisser schild? af, maar De sporen wat was liepen hier nu verder precies het aan bos de in hand? richting De

Glimmer’lei genoemd. zocht Zijn het kop voor was u uit. markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Het was is de woensdag vriend van 23 september, velen. Altijd rond bereid 18.00 uur. om te helpen met

door de vele voetsporen wordt. ‘Het en uitharden hondenpoten van van hars de in Glimmer de kous

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Een rustige namiddag, tot dan toe. Plotseling

honden en hun gebeurt eigenaren. met stoom, Jan ging hierbij samen kan een met styreengeur1 bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

zijn er loeiende sirenes op de Rijksstraatweg te

Jacob en Zwanet vrijkomen eens bij en de familie is rookvorming Goedhart rondom vragen of onze

Quintusbos om er te leren

horen.

over paddenstoelen,

Er verschijnen diverse

rupsen,

brandweerauto’s

werklocatie zichtbaar. Julius kortgeleden Het aanbrengen nog hadden van de

spechten tonele. De en toegesnelde ijsvogels. Wat brandweermannen

kous is een continu gezien. proces Maar dat nee, tot in de de laatste avond

keer was al wel een week

zetten Julius onmiddellijk vroeger het voor kruispunt werk Rijksstraatweg/

duurt’. Bij styreengeur staat een voetnoot,

geleden volgens mevrouw

Nieuwe had gedaan Kampsteeg/Nieuwe was een goed Schoolweg en

waarin vermeld wordt dat deze stof ‘bij zeer lage

Goedhart. Dan maar eens aan

omgeving bewaard in geheim. een tamelijk Daarover wijde kring af met rode

concentraties en onder deze omstandigheden

de overzijde vragen bij Flora

linten. zei hij Uw niets. argeloze Waarom verslaggever eigenlijk ziet vanuit zijn

niet schadelijk & Fauna. is voor En uw ja gezondheid’. hoor, daar Voor was

raam niet? tot zijn schrik een fikse rook(?)wolk. Bij

nadere informatie Julius wordt die verwezen dag ervoor naar aan de GGD. het

nader Het was inzien twee komt die dagen niet uit voor het huis aan de

einde van de middag geweest

overkant, kerst toen maar het uit licht een lange op Julius’ pijp, die uit de grond

Niks aan de hand om een dus. paar Of toch tuinhandschoenen

wel? Rond 9 uur s

op kamer de hoek ‘s avonds Rijksstraatweg/Nieuwe niet werd Schoolweg

‘avonds verschijnen te kopen, twee Aarsleff-medewerkers

aanmaakblokjes,

steekt. ontstoken. Dat hij ‘s ochtends

ten tonele. Eén roggebrood van de twee en zet een gasmasker voorraad

niet verscheen aan het ontbijt

op, waarna fruit, de pijp minstens afgesloten genoeg verwijderd voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

Buiten gekomen melden de uitgerukte

wordt. Waarom vijf eigenlijk dagen. dat Het gasmasker werd steeds op als

tevergeefs naar hem vroegen

brandweermannen dat iemand 112 gebeld heeft

het niet gevaarlijk

vreemder…

is? ‘Omdat het voorschrift is’

om een wandeling te maken

omdat

door

de

de

wolk

sneeuw.

naar gas ruikt.

Ongerust

Wegwezen dus, krijg

weet de man *Wat te melden. moest Voor Julius nadere met informatie al dat

ik werd te horen, er door want huisgenoten er mogelijk ontploffingsgevaar.

op

moet ik maar voedsel contact en opnemen dekens met en Aarsleff. hoe

Mijn zijn eigen kamerdeur huis kan geklopt. ik ook eigenlijk Jan beter niet in

Dus toch maar heeft even hij gebeld. dat Want meegenomen?

styreen blijkt

gaan, van Splunder, want dat ligt de binnen eigenaar de gevarenzone. van Achter

een ontvlambare Steeds vloeistof meer vragen damp maar te zijn, geen die

de het rode huis, linten kwam dan aanzetten maar. Een met kwartier een later sleutel. is de En toen de deur antwoorden, het in werd principe steeds ernstige vreemder. schade Roos, kan toebrengen die in Huize aan

lucht openging echter werd geklaard. duidelijk De brandweer dat er iets heeft vreemds naar aan de hand Weltevreden woont de huid, kwam ogen de winkel en longen binnen (www.gasmeting.nl/

voor postzegels

eigen moest zeggen zijn. Op geen het gevaarlijke bed stond gassen een gemeten. geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste gasregister/styreen).

kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de

Wat Oud dan en wel? roestig. Tja, Leeg. iets teerachtigs En van Julius mogelijk, geen maar spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

niet gevaarlijk volgens de brandweer. De rode linten worden Directeur Jeroen Lute van Aarsleff stelt echter dat de inwoners

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

weer gingen opgeborgen een aantal en brandweer huisgenoten verdwijnt met bijna Jan even voorop snel de als ze trap van Glimmen zich beslist geen zorgen hoeven te maken. De

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

gekomen af op weg is. naar buiten om te kijken of Julius daar ergens als

concentratie

de school

van

uit

het

ging

styreen

en Roos

(afkomstig

het kereltje

van de

ophaalde.

hars) dat

De

in

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het vrouw de lucht met komt verschillende is zo gering, kerstkleuren dat het absoluut in haar ongevaarlijk haar kwam is. De

De constante pijp staat suizen echter van nog de steeds A28 te na, roken. wat Ze trouwens bevindt een zich stuk op erbij ‘geurdrempel’ staan en vertelde van styreen dat is haar buitengewoon man Adriaan, laag, die waardoor imker je is het en

minder plaats luid waar was de dan firma normaal Aarsleff door bezig de is flinke met rioolvernieuwing.

laag sneeuw die verspreid zeer snel in ruikt. Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

Bewoners gisteren gevallen van de Rijksstraatweg was. Oh ja, verse hebben sneeuw, hier een dat schrijven geeft over verse paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het

ontvangen. sporen… En Dat ja toch hoor, nog richting maar eens het berghok nalezen. Er liepen staat voetsporen

inderdaad terrein Maar van waarom de boomkwekerij had de werknemer dat verboden die op het toegang toneel verscheen is voor

vermeld van één dat persoon op 23 september en daarvandaan een kous in richting het riool aangebracht de zandweg het om publiek, de pijp te vlak verwijderen bij boerderij dan toch van een gasmasker de familie op? Ubels. Volgens Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december - oktober 2015 2020 1


Lute omdat bij het verwijderen van de (polyester-)kous overtollige

stukjes afgeslepen worden, waarbij fijnstof vrijkomt. Bovendien

worden werknemers regelmatig van zeer dichtbij geconfronteerd

met allerlei stoffen, waarbij het verstandig is om zich te

beschermen.

Voor de zekerheid ook met de GGD-contact opgenomen.

Toxicoloog Martin Eggens van deze instelling bevestigt dat

styreen inderdaad kan leiden tot o.a. prikkelingen van ogen

en luchtwegen. Die verdwijnen echter ook snel als de uitstoot

gestopt is. Buiten is de concentratie styreen bovendien zo laag,

dat dergelijke verschijnselen doorgaans niet optreden, en zeker

niet als het waait. ‘Het grootste probleem is eigenlijk de geur’. Over

de veiligheidsaspecten van dergelijke projecten wordt bovendien

van tevoren met de GGD overlegd. In de stad Groningen is via

deze methode in de afgelopen 8 jaar meer dan 20 kilometer kous

zonder problemen geïnstalleerd, volgens onze zegslieden.

Binnen is styreen overigens veel gevaarlijker; daarom raadt

Aarsleff in haar brief aan de bewoners aan om tijdens de

werkzaamheden regelmatig te controleren of er water in de

afvoeren staat. ‘De functie van het waterslot is de geur van het

riool in huis tegen te gaan’ volgens het schrijven. Ruikt men toch

iets, dan moet er onmiddellijk gelucht worden.

Van Jeroen Lute had de brandweer ook niet hoeven te komen,

want Aarsleff heeft de hulpverleningsdiensten van tevoren

ingelicht. In de e-mail hierover, die de Glimmer’lei heeft ingezien,

wordt het project en de plaats nader omschreven. Er staat

ook in dat indien er klachten en/of meldingen vanuit de buurt

komen, deze direct opgenomen kunnen worden met Aarsleff

(met contactnummer). De brandweer had volgens Lute dus in

principe kunnen weten dat het niet om een (explosief) gas ging

maar om een geringe, niet gevaarlijk veronderstelde concentratie

van styreen in een wolk van stoom. Ze hadden niet hoeven uit te

rukken.

Maar volgens persvoorlichter Harmen Kuier van de Brandweer

werkt dat zo niet. Als de Meldkamer een melding ontvangt over

een potentieel gevaarlijke en dringende noodsituatie, ga je niet

eerst in papieren duiken om uit te zoeken wat er mogelijk aan

de hand is. Het standaardprotocol zegt dat men beter ter plekke

kan ‘afschalen’ dan ergens te laat komen. Voor het onderzoek

ter plekke wordt gewerkt met een viergasmeter. Daarvan gaan

de alarmbellen pas rinkelen als gassen of combinaties daarvan

boven een bepaalde drempelwaarde komen. Hiermee wordt 98%

van de gevaarlijke gassen waar de brandweer mee te maken

heeft ook daadwerkelijk gedetecteerd. In Glimmen was daar

echter geen sprake van.

Kortom: volgens de autoriteiten en het betrokken bedrijf was er

niet veel aan de hand. Er dreigden kennelijk geen explosies en

chemische rampen, maar schrikken was het wel.

Inloopochtend

Eigenlijk is er weinig nieuws te melden over de inloopochtend.

Wij houden de coronaregels in de gaten en moeten helaas

constateren dat er weinig vooruitgang in zit. Elke maand weer

proberen wij de ochtend door te laten gaan om steeds weer te

worden teruggefloten door de werkelijkheid die corona heet.

In elk geval hebben wij moeten besluiten dat ook de inloop van

november geen doorgang kan vinden. Nu vestigen wij onze hoop

maar op december. Wat zou het mooi zijn als wij, zoals bijna

traditie geworden is, het jaar af te kunnen sluiten met muziek. Ik

kan echter niets beloven. Gelukkig houden we de moed er wel

in en zien uit naar die keer dat wij elkaar zullen ontmoeten. Tot

zolang kan ik u alleen maar al het goede toewensen. Houd u er

vooral ook de moed in. Hou uzelf en anderen veilig.

Tot in december met naar ik hoop betere berichten. Wat u wel

kunt doen en waar de Voedselbank u zeer dankbaar voor zou zijn

is dat u gedurende de hele maand november uw spullen in kunt

brengen voor de Voedselbank. U kunt dat doen op zondagmorgen

tussen 9.00 uur en 12.00 uur, in de Trefpuntkerk.

De Voedselbank zal er heel blij mee zijn, wat zou het mooi zijn als

dit project toch nog door zou kunnen gaan. Natuurlijk kunt u mij

altijd bellen, dan maken wij een afspraak dat de kerk een extra

uurtje open is om al uw spullen in ontvangst te nemen. Als u zelfs

heel veel wilt geven komen wij het graag bij u ophalen.

Hopelijk treffen wij elkaar spoedig. Ontvang een hartelijke groet

van ons hele team.

Wil Hiensch

2

Glimmer’lei - oktober 2020


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

25 okt 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred. Karelse

1 nov 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. Th. Van Beijeren Oogstdienst avondmaal

8 nov 10.00 uur Oec.dienst Haren

15 nov 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen dr. M.Steehouder

22 nov 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds J.Hommes Laatste zondag kerkelijk jaar

29 nov 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. W.Slob 1ste Advent

De kerkdiensten in de

Trefpuntkerk zijn te beluisteren

- gelijktijdig,

maar ook naderhand

- via www.kerkomroep.

nl. Zoek op ‘Glimmen’,

klik op ‘Luisteren’.

Diamanten bruidspaar in

Glimmen: Riek en Klaas

Knollema – Bazuin

Door Iekje Wortelboer

Op woensdag 16 september jl. was het precies 60 jaar

geleden dat Riek Bazuin en Klaas Knollema elkaar het

jawoord gaven.

Tien jaar geleden

gaven ze een groot

feest ter ere van hun

gouden bruiloft, maar

aan dit 60e jubileum

besloten ze geen

ruchtbaarheid te geven

en het heel rustig in de

familiekring te vieren.

En zo geschiedde

het! Maar het werd

natuurlijk toch een

hele bijzondere dag.

Dochter Ria en zoon

Wob vonden namelijk dat deze dag niet helemaal onopgemerkt

voorbij mocht gaan.

Dus…... toen Riek op 16 september de slaapkamergordijnen

opentrok zag zij een vrolijke ballonnenboog in de oprit staan en

eenmaal beneden stond er een luxe ontbijtmand op de tuintafel

te wachten! Een paar dagen eerder bracht de postbode al een

enkele gelukwens. Klaas en Riek vonden dat heel attent en leuk

maar vroegen zich wel af hoe de afzender wist dat ze deze week

60 jaar getrouwd waren. En dat vroegen ze zich nog veel meer af

toen op hun trouwdag de brievenbus ’s morgens al op tijd gevuld

bleek met een flinke stapel felicitaties, een stapel die in de loop

van de dag hoger en hoger werd.

Ria en Wob hadden namelijk familie, vrienden, buren en

bekenden gevraagd om een A4-tje te vullen met gelukwensen,

herinneringen, foto’s et cetera en deze op de dag zelf in de

brievenbus aan de Meentweg te doen zodat er aan dit bijzondere

jubileum een blijvende herinnering zou ontstaan. Dat is gelukt, in

de kamer ligt een dik boekwerk gevuld met anekdotes, brieven

en felicitaties! De dag zelf is verder volgens plan verlopen en

werd afgesloten met een gezellig etentje buiten de deur.

Adverteerders gezocht!

Misschien is het u als lezer opgevallen dat in de loop van de

afgelopen 1 á 2 jaar het aantal vaste adverteerders in de

Glimmer’lei is teruggelopen en daarmee ook onze vaste bron

van inkomsten.

Dat is heel jammer want dit krantje bestaat bij de gratie van onze

adverteerders. De redactie doet haar werk natuurlijk pro deo

maar de drukker en de bezorger moeten uiteraard wel betaald

worden. De Glimmer’lei wordt goed gelezen, gratis huis-aan-huis

bezorgd van de Boerlaan tot aan de Vogelzangsteeg (oplage:

750 stuks en óók bij nee-nee stickers) en verschijnt iedere maand

behalve in juli en augustus.

Voor € 250,- per jaar plaatst u in ieder nummer een advertentie

(1/8 pagina). Minder vaak of éénmalig behoort ook tot de

mogelijkheden. Bent u ondernemer en wilt u ons steunen? Stuur

dan een mailtje aan glimmerlei@gmail.com. Wij nemen z.s.m.

contact met u op.

Pubquiz ook Corona-proof

gaat niet door

Op 7 november zou de zeer speciale editie van de Glimmer'lei

Pubquiz plaatsvinden. We hadden er een prachtig online-event

van gemaakt, maar daarbij zouden de teams ook met elkaar op

pad moeten door het dorp.

Na de laatste persconferentie is gebleken dat we nog veel

voorzichtiger dan voorheen moeten omgaan met het virus.

Daarom leek het ons geen goed signaal als we de grenzen van

de mogelijkheden zouden opzoeken.

Als je meedoet met de pubquiz is de verleiding immers groot om

er ook thuis een gezellige avond met familie of kennissen van te

maken en daartoe willen wij geen aanleiding

geven.

Daarom hebben de redactie en haar

inspirerende assistent Ko Hoogesteger

besloten het evenement af te blazen.

Zodra het kan, gaan we in de herkansing.

Glimmer’lei - oktober 2020

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4

Glimmer’lei - oktober 2020


Waar of niet waar?

Viaduct ingepakt door kunstenaar Christo

Het zal de argeloze voorbijganger niet ontgaan zijn, maar vlijtige

werklieden hebben het viaduct dat Glimmen verbindt met Onnen

ingepakt met een doek van duurzaam polypropyleen. Waar

dat goed voor is? Wel, het gaat hier om een kunstproject dat

uitgedacht is door de wereldberoemde Bulgaarse kunstenaar

Christo. Die heeft onder meer zijn sporen verdiend met het

‘inpakken’ van de Rijksdag in Berlijn, de Pont Neuf in Parijs,

paden in het Central Park in New York (The Gates) en een veertig

kilometer lang en een halve meter hoog scherm in Californië

(Running Fence). Nu zal de oplettende lezer tegenwerpen dat

Christo in mei 2020 al op 84-jarige leeftijd overleden is. Maar dat

weerhoudt zijn organisatie er niet van om nog enkele projecten

af te werken. Zo zal de Arc de Triomphe in september 2021 met

hetzelfde materiaal ingepakt worden. En met ons eigen viaduct is

Christo nog bij leven begonnen.

de kant van deze wegen grotendeels aan het oog onttrokken

wordt. Stoptreinen zullen vanaf de nieuwe dienstregeling in

december stapvoets onder de brug door rijden. Er zal ook een

uitbundige verlichting aan de buiten èn binnenkant van de brug

aangebracht worden. De brug zal in december door Ingrid van

Engelshoven, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

feestelijk geopend worden. Een precieze datum is nog niet

vastgesteld. Mogelijk zal Koningin Maxima ook van de partij zijn.

Na de opening verwacht men een grote toeloop van toeristen,

want het viaduct zal ongetwijfeld in alle (inter-)nationale gidsen,

van Duitsland tot Amerika en China opgenomen worden. De

eerste Chinese toerist schijnt ook al gesignaleerd te zijn.

Met het project is ca 2,2 miljoen euro gemoeid.

Het project wordt gefinancierd door het Prins Bernard

Cultuurfonds, afdeling Groningen en het VSB Cultuurfonds. Dat

laatste fonds is met name een groot voorstander van projecten,

die zorgen voor “directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en

mensen.” En daar zal ons Christo Viaduct zeker aan bijdragen.

Bij de Viaductweg en het Gieselgeer zullen uitkijkplatformen

gevestigd worden, die bezoekers een prachtig uitzicht zullen

bieden op de brug, die momenteel nog door uitbundig lover langs

Vernielzuchtige jeugd in

Glimmen?

In het dorp gaan verhalen rond over vernielzuchtige jeugd. Er

zou een kinderfietsje zijn vernield, maar ook straatmeubilair

en lantaarnpalen. Het vreemde is dat bij de politie nog geen

meldingen zijn gedaan. De buurtagent weet dus eigenlijk nog

van niets.

Hij wijst erop dat het van belang is om vernielingen te melden, zodat

de situatie onder de aandacht komt van de politie. Die kan dan

gericht op zoek gaan naar daders. Een eigen straatonderzoekje

van Glimmer'lei levert het beeld op van jongeren, die inderdaad

's nachts overgaan tot vernielingen. Meestal gebeurt dat als zij

alcohol hebben gedronken.

Naar verluidt zwerven er in Glimmen meerdere groepjes door

de straten en soms gaat het dus fout. De groepjes trekken niet

samen op. Ziet u verdachte personen? Is er bij u in de straat iets

vernield? Meld het de politie via 0900-8844.

Jaarvergadering Plaatselijk

Belang

De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Glimmen van 8 oktober

is dit jaar digitaal gehouden. Dit vanwege de coronaproblemen.

Geïnteresseerden konden via een link op de site van Plaatselijk

Belang deelnemen aan de vergadering. Ondanks deze

beperkingen werd het een geanimeerde ‘bijeenkomst’, waarin

iedereen zijn zegje kon doen. Zoals gebruikelijk werden er

financiële jaarverslagen, een verslag van de activiteiten van

het afgelopen jaar en een vooruitblik, waaronder de plannen

voor de toekomst, gepresenteerd. Verder waren er enkele

bestuurswijzigingen: Mirjam Wieringa trad af als voorzitter. Iris

Michel-van der Molen is nu de nieuwe voorzitter. Jan Hendrik

Jansen is toegevoegd als algemeen bestuurslid. In de komende

nummers zal de Glimmer’lei aandacht besteden aan de

activiteiten van Plaatselijk Belang; onder meer door een interview

met de nieuwe voorzitter en haar visie op het beleid en plannen

van deze organisatie. Zie ook het artikel “Nieuws van Plaatselijk

Belang” op pagina 11.

Collectanten gezocht

MS collecteweek

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aanhuiscollecte

van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op

zoek naar collectanten in Glimmen. Help jij ons in de strijd tegen

multiple sclerose (MS)?

MS staat niet stil, dus wij ook niet

De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het

Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt

onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een

betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd.

Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers

ook niet stil. Helpt u mee? Word collectant. Meer informatie of

aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Glimmer’lei - oktober 2020

5


Als kat beleef ik vele dingen in ons dorpje, vanuit vele

perspectieven. Sommige lezers denken te weten wie ik

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Zodra u denkt dat u mij

gevonden hebt, ben ik alweer van gedaante gewisseld. Zo

makkelijk

De Glimmer’lei Beer-rend is als uitgave van

gaat dat voor mij.

is

Mijn

los

Vereniging Plaatselijk Belang naam is kat, de geletterde

kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd een raadsel zijn, mijn

Ik dorpskrant. ben begonnen De krant met verschijnt mijn taak om Glimmen hufterproof te krijgen.

mening over verschillende zaken zeker niet.

Onherkenbaar met uitzondering(niet vanzo julimoeilijk en tegenwoordig, een mondkapje is

augustus iedere maand.

Gedurende genoeg) sluip mijn ik door wandelingen het dorp op zoek in Glimmen naar ongeregeldheden. kom ik vele

huizen Postadres: en mensen tegen. Voor mij is een huis een warme

plek Ik Markeweg heb waar een ik 17a, lokscooter mij, als geplaatst het even en kan, duik voor de bosjes een in. lekker Na een haardje tijdje

opkrul begon 9756 BZ

en het Glimmen

knorrend toch wel te stinken, zonder wat gedachten bleek; ik lag naar in de de hondenshit. vlammen

kijk.

Advertenties

In sommige

en

huizen ligt er een lekker vachtje voor mij

of Vloekend administratie:

een kussentje. tierend Dat naar is huis natuurlijk voor andere helemaal kleding, tof. en Ik daarna hoorde

laatst een Rijksstraatweg hondenpoepvrije dat mensen 32, zich zone erg opgezocht druk kunnen (moeilijk, maken het ligt werkelijk over de

kleur waar 9756 AG

van overal). Glimmen

dat Er kussentje was geen belangstelling of de structuur voor de van scooter dat maar vachtje. ik

Telefoon: (050) 406 14 90

Lieve zag wel mensen, een madam dat maakt met een mij klein dus hondje echt niks dat zijn uit. behoefte Er zijn huizen deed

waarbij

op E-mail: het

ik

voetpad.

altijd hetzelfde

Op haar telefoon

vertrouwde

kijkend

plekje

liep zij

aantref.

gewoon

Andere

door

zonder

huizen

glimmerlei@gmail.com

het op te ruimen. Ik volgde haar onopvallend en heb de

veranderen zo sterk dat ik soms gewoon verdwaal.

poep bij de voordeur gelegd. Missie volbracht, dat zal haar leren!

Die veranderingen gebeuren soms zomaar en om de

Bezorging:

haverklap. Deze wispelturige huishoudens worden gerund

Op Monica de terugweg Nienhuis werd ik bijna van mijn sokken gereden door een

door vrouwen, dat weet ik zeker. We weten allemaal hoe

Golfje met jongelui erin die veel te hard reden. Een tip voor de

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Mannen hebben zich hier

bestuurder, Hein Bloemink, bestel alvast maar een andere voorruit want ik heb

maar bij aan te passen. Het is soms niet te volgen. Laat

nu Jitske standaard Bruinenberg, een steen op zak en die gaat de volgende keer

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

door

De meeste huizen wisselen overigens

Kirsten je Pebesma raam. Ik voel mij toch wel een beetje lullig over dat jonge

per ventje Andrea seizoen dat Steensma of snoeppapiertje per en feestdag. op De de ene grond keer gooide, waan die ik stok me in in

Toscane, Gert Nienhuis

je voorwiel daar van waar je fiets ik was de misschien volgende een keer beetje in een teveel herfstbos van het

moet goede, liggen, om vervolgens tussen de kerstfrutsels

Fotograaf:

maar ja, aan de andere kant, wie niet luisteren wil moet

en maar de nep sneeuwballen te kroelen. Ook voornamelijk

Willemvoelen Bakker is en mijn motto.

vrouwendingen Carolien de Klein vermoed ik, maar het is voor mij wel beter

te En volgen. daar Ik kwam vind mijn het wel volgende grappig, slachtoffer maar vraag op een mij paard wel af

Aanleveren kopij:

of aangereden. het ze nou Wat altijd kunnen echt die blij beesten maakt. schijten Dagen zeg, zijn wandelende sommigen

bij voorkeur per mail

ermee poepfabrieken bezig, kosten zijn het. Mijn nog Jumbotas moeite wordt was al snel gespaard. vol en heb Dan

dat maar Kopij gekibbel een inleveren kruiwagen onderling vóór: van over huis gehaald. wat waar Daar moet paste staan het nog en niet wie

wanneer eens allemaal het meest in. Het hip was is. ver Het na huis middernacht, wordt een de etalage kruiwagen waar is

bewegen leeg Verspreidingsweek:

gekieperd en leven tegen afgeraden haar voordeur wordt en moe ten maar behoeve voldaan van plof ik de

stijl. neer Dan op de sla bank. je wat mij betreft door in de oppervlakkigheid.

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een mens blij maakt moet

www.glimmen.net en

je De het eerste

www.pb-glimmen.nl

vooral avond blijven is volbracht doen, maar en er stress zullen nog moet vele je volgen. bewaren Ik hoop voor

andere dat mijn dingen. scooter Geloof er morgen mij, nog ik staat, zie een ik had heleboel geen puf ellende meer om en

verdriet het binnen

Voor contact

om te mij zetten.

metheen. of info

Ook

over

in ons dorpje. Sommige dingen

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact andere dingen zijn goed

Berend opnemen via info@pb-glimmen.nl

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik vanuit mijn kattenkop iedereen een heel gezond, gelukkig

en De spinnend Groenenberg

2016. Knutsel, fröbel, wat dan ook; maak jezelf

en elkaar ermee blij. Ik pas op mijn eigen kattige wijze op

jullie, Vanaf maar half oktober pas vooral is de ook Groenenberg goed op vanaf elkaar. 18.00 uur gesloten

vanwege de maatregelen die gelden om het Corona-virus

onder de knie te krijgen. Overdag zijn er zo nu en dan groepen,

maximaal 30 uiteraard en op anderhalve meter, die vergaderen

Opbrengst of iets te bespreken MS hebben. collecteweek

De horeca is niet beschikbaar, ook

overdag niet. De fysiotherapie en het huiswerkinstituut gebruiken

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

de ruimtes die ze normaal ook gebruiken en dat kan. Op deze

mooie bedrag van € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.

manier hebben we nog wat inkomsten, maar het is minimaal. Tot

Het nu opgehaalde toe vielen gevolgen collectegeld voor ons wordt mee, besteed maar nu aan gaat onderzoek het wel

(voor moeilijk een worden. beter Dit leven betekent nu dat en er een eigenlijk toekomst ook weinig zonder nieuws MS), is

begeleiding vanuit de Groenenberg. voorlichting. In eerste instantie was de sluiting voor 2

of 4 weken, we hopen natuurlijk dat het daarna beter wordt, maar

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

het lijkt erop dat het nog iets langer gaat duren. We zullen het

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

zien en houden iedereen op de hoogte. Jammer dat verenigingen

hun en clubs bijdrage. onze Hebt ruimtes u niet de kunnen collectant gebruiken; gemist, jammer dan kunt voor een u uw

bijdrage pubquiz overmaken en andere activiteiten op giro 5057 zoals te de Rotterdam!

Groenenberglezingen.

Wilt Het u is ons niet bij anders. collecte De ruimte van die volgend we nog steeds jaar ondersteunen als ‘jeugdhonk’ als

collectant? benoemen Neem is klaar, contact tenminste op met zo goed het Nationaal als. We hopen MS Fonds, nog

010-591 steeds dat 98 ook 39 of de via jeugd www.nationaalmsfonds.nl

er een plek kan vinden, maar het is

daarnaast beschikbaar voor kleine groepen. We hopen dat we

deze ruimte tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst kunnen laten

zien en gebruiken. Of we dat met een feestelijk tintje kunnen

doen wachten we nog even af. Ondertussen broeden we op een

nieuwe naam. Mocht iemand een geschikte benaming hebben,

dan graag melden; we kiezen de mooiste en stellen daar een

mooie surprise tegenover. Insturen bij onze secretaris Mieke van

Wagenberg of bij ondergetekende. Namens de Groenenberg

veel geduld en goede moed gewenst.

Jan Hommes, voorzitter Groenenberg

j-hommes@home.nl of 0651999711

Agenda De Groenenberg

oktober - november 2020

Tot 14 november zijn alle activiteiten die hier normaal staan

vermeld, afgelast i.v.m. de strengere Corona maatregelen.

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

8

6

Glimmer’lei - januari 2016

Glimmer’lei - oktober 2020


Expositie

In dorpshuis De Groenenberg is werk te zien van beeldend

kunstenaar en oud-dorpsgenoot Dolf Verlinden. Tussen

1985 en 1997 gebruikte de kunstenaar het voormalig

kleuterschooltje Het Merelnest in Glimmen als atelier en

cursusruimte. Vele liefhebbers uit Glimmen en omstreken

hebben in deze jaren van Verlinden schilder- en tekenles

gehad.

Ouderengym voor dames

Wilt u als redelijk fitte en mobiele oudere (60+) fit blijven? Kom

dan bij onze gymgroep! Onze gymgroep bestaat al 38 jaar en

nog steeds zijn alle dames enthousiast aanwezig. We proberen

op een gezellige manier fit te blijven door aandacht te besteden

aan. Onderhoud/verbetering van conditie, kracht en lenigheid

doormiddel van oefeningen en spelvormen. De oefeningen en

spelvormen worden zodanig gegeven dat ieder op eigen niveau

mee kan doen.

Waar: Gymzaal “Groenenberg”

Wanneer: Dinsdags van 18.30 tot 19.30

U bent vrijblijvend van harte welkom om eens langs te komen om

te kijken of te ervaren of dit iets voor u is!

Dus lijkt het u wat? Neem dan even contact op met Rika Knollema.

Telefoon: 050-4061451

In 1985, na zijn afstuderen aan de Academie Minerva, exposeerde

Dolf Verlinden al eens in het Glimmer dorpshuis. Stillevens,

portretten en landschappen. In de twaalf Glimmer jaren maakte

de figuratie geleidelijk aan plaats voor meer abstractie. Een

verhevigd kleurgebruik en vrije vormassociatie typeren het werk

uit deze vroege periode. Na zijn vestiging in Groningen zette

Verlinden de lijn naar verdergaande abstractie door en dit leidde

tot een geheel eigen vormen- en ideeënwereld.

Verlindens werk heeft inmiddels een nationaal- en internationaal

podium en vindt zijn weg naar particuliere en bedrijfscollecties.

In 2019 vond er een breed overzicht van zijn werk plaats in het

Gasuniegebouw en toonde het Groninger Museum de laatste

ontwikkelingen in een solotentoonstelling. Tevens verscheen

er een boekuitgave over zijn recente werk. (ter inzage in het

Dorpshuis.)

Op de tentoonstelling in het dorpshuis is werk uit de Glimmer

jaren te zien. Uit deze periode worden tot en met 14 januari 2021

schilderijen en zeefdrukken geëxposeerd die zich bevinden op

het spannende breukvlak tussen figuratie en abstractie.

Interessant om te vermelden is dat vanaf 15 januari werk van de

moeder van Dolf Verlinden wordt geëxposeerd in dorpshuis De

Groenenberg. Bij belangstelling kan contact worden opgenomen

met Frederiek Reitsma 06 14 90 63 40 of rechtstreeks met Dolf

Verlinden 06 28 77 23 26

info@dolfverlinden.nl | www.dolfverlinden.nl

Online Kerkdienst

Sint Maarten en barmhartigheid

De kerken in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren houden

op zondag 8 november een gezamenlijke kerkdienst, die

door iedereen online te volgen is. Onderwerp is de ons zo

bekende Sint Martinus en de manier waarop hij in het leven

stond.

We kennen Sint Martinus

van suikerbieten of

lampions, van mooie

of gekke liedjes en van

zakkenvol snoep. Dat

laatste heeft misschien

wel te maken met de

reden waarom deze

Maarten heilig genoemd

wordt en waarom in de

middeleeuwen veel kerken

de naam Martinikerk

kregen. Martinus was de personificatie van naastenliefde en van

rechtvaardigheid. Zijn levenswijze doet dan ook denken aan de

Werken der Barmhartigheid, die regelrecht uit de Bijbel komen.

Het voorbeeld van het leven van Sint Martinus, maar ook andere

verhalen en gebruiken die kleven aan deze legendarische heilige,

vormen het uitgangspunt voor de kerkdienst die de gezamenlijke

kerken in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren houden op

zondag 8 november.

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Vanwege de coronamaatregelen zijn alleen medewerkers

aanwezig in de Nicolaaskerk in Haren waar de dienst opgenomen

wordt. Anderen kunnen de dienst online meebeleven in beeld

en geluid via www.kerkdienstgemist.nl – zoek op Haren, kies

Nicolaaskerk. Voorgangers zijn dominee Arlette Toornstra van

de protestantse Dorpskerk in Haren en pastor Myriam Oosting

van de rooms-katholieke Hildegardparochie, diverse kerkleden

werken mee. De dienst begint om 10.00 uur, de uitzending blijft

na afloop beschikbaar via www.kerkdienstgemist.nl.

Glimmer’lei - oktober 2020 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - oktober 2020


Voor het blok

Het is een doordeweekse avond, ik scrol wat door mijn tijdlijn op Facebook, mijn oog valt op een advertentie om je aan te melden

voor een nieuw spelprogramma genaamd: ‘voor het blok’, gepresenteerd door niemand minder dan Britt Dekker. Leuk! denk ik,

dat is wel iets voor ons gezin. Een mailtje sturen kan altijd, want hoe groot is de kans dat je wordt uitgekozen, en werkelijk op

televisie komt? Erg klein lijkt mij.

Ik stel een mail op… een dag later ontvang ik een berichtje terug,

hierin worden we gevraagd om ons als gezin voor te stellen. De

jongste van ons gezin is hiervoor wel te porren en treed op als

een ware vlog-ster waarin wij om de beurt tegen de camera op

de telefoon praten. Het voelt erg onnatuurlijk. We lachen er wat

om en denken allemaal, ze gaan ons echt niet kiezen. Niets blijkt

minder waar, we mogen na een telefonisch interview langskomen

op het kantoor in Amsterdam om een heuse auditie te komen

doen. Superspannend!

voor de opnames! Ik moet lachen, dit hadden wij allemaal niet

verwacht! Superleuk!

Zo gezegd zo gedaan, naar de studio in Hilversum, en hoe dit

voor ons is afgelopen was zaterdag 17 oktober om 18:05 uur zien

op NPO3. (vast terug te kijken via NPO Start).

Na een 20-tal vragen binnen 2 minuten te beantwoorden, een

combinatie van twister en PimPamPet te hebben gespeeld en

een soort sollicitatiegesprek, mogen we onder de indruk van de

dag het pand verlaten. Een leuke middag, maar het was best een

pittige auditie is onze conclusie. Bij het verlaten van het pand

wordt ons verteld dat we in de loop van de week meer horen.

Alle vier denken we dat het hierbij ophoudt, want we hebben toch

onze twijfels of we de auditie wel goed genoeg hebben gedaan,

de vragen waren lastig en om in een niet zo charmante houding

PimPamPet vragen te beantwoorden was ook niet zo eenvoudig.

Een aantal dagen gaan voorbij, stiekem was ik het blok al even

vergeten, totdat ik een telefoontje ontvang en schrik van de naam

die in de display verschijnt: ze heeft een leuke mededeling voor

ons, we zijn door! We mogen naar de studio in Hilversum komen

Glimmer’lei - oktober 2020 9


Glimmend Glimmen

Lieve allemaal,

Update Zonneweide Glimmen

Recent zijn de grondwerkzaamheden voor de zonneweide

Glimmen begonnen. Ufkes Greentec uit Drachten heeft onder

regie van Landschapsbeheer Groningen een aantal dunne

bomen verwijderd en versnipperd. De houtsnippers gaan we

later toepassen in houtwallen e.d. De stobben (wortels e.d.)

zijn uit de grond gefreesd. Binnenkort zal loonbedrijf Elema

uit Onnen beginnen met grondwerkzaamheden, zoals het

graven van waterpartijen en het aanbrengen van glooiingen.

In een later stadium wordt de beplanting aangebracht en

wordt de grond ingezaaid.

Het Fonds Nieuwe Doen gaat definitief een lening verstrekken

met een aantrekkelijke rente. Samen met de kapitaalstortingen

van de deelnemers hebben we de benodigde 1,3 miljoen euro

beschikbaar. Dat komt goed uit want we hebben een leverancier

geselecteerd voor de zonneweide. We zijn bezig met de laatste

details van het contract. De opdrachtsom past binnen onze

begroting. Als we de handtekeningen plaatsen geeft de planning

aan dat er vanaf begin 2021 stroom geleverd wordt. Er zijn nog

ongeveer 1.000 panelen beschikbaar. Het verzorgingsgebied

loopt van Glimmen, Haren, Groningen-Zuid, Peize, Eelde,

Vries, Midlaren, Kropswolde tot Westerbroek. Ook bedrijven,

stichtingen en verenigingen kunnen meedoen. Voor huizen in

het aardbevingsgebied met schade bestaat een subsidie om de

woning duurzamer te maken. Het is dan aantrekkelijk om mee te

doen met de zonneweide. De subsidie is maximaal € 4000. Dat

komt overeen met 16 panelen. Een paneel kost € 250 en verdient

zich in 8 jaar terug. Zie www.zonneweideglimmen.nl voor meer

informatie.

Wat zitten we toch in een lastige tijd samen. Hoe ongezellig

deze tijd ook is zonder een gezellig kopje koffie of een flesje

bier of gewoon lekker in de tuin met z'n allen om een vuurtje.

Om toch een beetje de gezelligheid richting de feestdagen te

brengen lijkt het mij een superleuk idee om vanaf 1 november

met zijn allen de voortuin te gaan verlichten.

Al is het maar een kaarsje bij de voordeur of misschien wel een

hele mooie boom met verlichting! Laten we toch een beetje

gezelligheid met z’n allen maken in deze moeilijke tijd.

Samen maken we glimmen – Glimmend…

Annick Smedinga

Tuinwerkzaamheden

In verband met Corona vallen mijn activiteiten weg. Daardoor

ben ik deze herfst beschikbaar voor tuinwerkzaamheden.

Huib van Oortmerssen

Tel.: 0639727715

E-mail: vulpen@protonmail.com

Nieuwe winkel opent deuren in Glimmen

Nu nog druk in de verbouwing maar vanaf 13 november opent

de Lisianthus zijn deuren, aan de Rijksstraatweg 30 in Glimmen.

Met mijn jarenlange ervaring in de bloemenbranche wordt een

lang gekoesterde droom werkelijkheid. U kunt bij ons terecht

voor bloemen voor elke gelegenheid o.a. voor bruidswerk en

rouwwerk. Ook bezorgen wij de bloemen op elke gewenste

locatie. Wij denken graag met u mee! Naast bloemen verkopen

wij lifestyle artikelen en kunt u bij ons terecht als u op zoek bent

naar een cadeautje. Daarnaast kunt u In onze winkel een kopje

koffie komen drinken, of meenemen. U zult in de winkel ook

fotografie vinden, mijn andere passie. Voor iedere gelegenheid

kunt u mij als fotograaf benaderen. De Lisianthus is een plek om

in een groene oase even op te laden.

vinden het ook leuk als u persoonlijk even langs komt. Vanaf

vrijdag 13 november bent u van harte welkom in de winkel.

Bent u al nieuwsgierig geworden?

We zijn te vinden op social media onder de naam: delisianthus.

Verder kunt u ons bereiken onder het mailadres: info@

delisianthus.nl of telefonisch onder: 06-42800005. Maar wij

10

Glimmer’lei - oktober 2020


Nog eens twee verzetsmensen geëerd in Glimmen

Het Comité 4 mei

van Haren heeft het

initiatief genomen om

nabij de gedenksteen

voor Anda Kerkhoven

in het Quintusbos

bij Glimmen nu ook

stenen te plaatsen

voor Diny Aikema en

Gerrit Boekhoven.

De plechtigheid vond

26 september plaats

in aanwezigheid van

nabestaanden.

Anda, Diny en Gerrit

behoorden bij de

Verzetsgroep ‘De

Groot’. Kerkhoven werd in het bos doodgeschoten, en voor haar

was al een monument opgericht. Ook de twee andere leden van

haar groep trof dit lot en nu hebben ook zij een gedenksteen.

Gerrit Boekhoven leidde de groep. Als bedrijfsleider van de Noord

Nederlandse Clichéfabriek kon hij persoonsbewijzen vervalsen.

De groep ´De Groot´ bestond uit humanistisch-socialistische

jongeren die een bijdrage wilden leveren aan geweldloos verzet.

De leden waren al snel na de bezetting actief, vooral vanuit

Noord-Nederland met het hoofdkwartier in Groningen.

Verschillende leden van de verzetsgroep belandden in het

beruchte Scholtenshuis in Groningen, waar zij werden gemarteld.

Ook werden mensen in de regio vermoord, zoals dus de drie

genoemde personen in het Quintusbos.

De plechtigheid van de onthulling van de twee nieuwe stenen

zou eerst in mei plaatsvinden, maar die plechtigheid werd

afgelast wegens de Coronacrisis. Wie het monument voor de

drie wil bezoeken, kan vanaf de Rijksstraatweg in Glimmen de

Oosterbroekweg inrijden. Direct na de haakse bocht naar links

wijst een bordje de weg.

Nieuws van Plaatselijk Belang Glimmen

Bestuurswissel

Op 8 oktober 2020 heeft de uitgestelde algemene

ledenvergadering alsnog plaatsgevonden. Vanwege de

aangescherpte coronamaatregelen is gekozen voor een

Skypevergadering. Mirjam Wieringa heeft na 8,5 jaar afscheid

genomen als voorzitter. Iris Michel-van der Molen is gekozen

als nieuwe voorzitter en Jan Hendrik Jansen als algemeen

bestuurslid.

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter:

Iris Michel-van der Molen

Vice-voorzitter: Jan Folkert Eisses

Penningmeester: Henk Berends

Secretaris:

Herrick Poelman

Algemeen bestuurslid: Henk Niemeijer, Sietske Mulder,

Jan Hendrik Jansen

Bezoek dorpswethouder

Philip Broeksma, de dorpswethouder van de gemeente

Groningen voor onder meer Glimmen, heeft samen met de

gebiedsmanager, Marian Boelema, op 29 september 2020 een

bezoek gebracht aan Glimmen. Vanwege de aangescherpte

coronamaatregelen vond dit kennismakingsgesprek in het

Paviljoen Appelbergen plaats in beperkt gezelschap: namens

Plaatselijk Belang waren Iris en Sietske aanwezig. Er is

gesproken over tal van onderwerpen die Glimmen raken. Het is

de gemeente opgevallen dat vanuit Glimmen veel initiatieven zijn

ingediend voor het proces de Groene Parel. Glimmen valt volgens

de gemeente in positieve zin op door de energie die er in het dorp

leeft. Het belang van verkeersveiligheid in het dorp is besproken

en daadwerkelijke uitvoering van het oplossen van bestaande

knelpunten. Andere onderwerpen die aan bod kwamen: de vraag

of de intocht van Sint dit jaar al dan niet in aangepaste vorm

kan doorgaan en de bekendheid van

de gemeente en de politie met de

problematiek van overlastgevende

jeugd in ons dorp. Ook zijn lokale

ontwikkelingen besproken zoals

de terugkeer van een bakker in het

dorp, de groei van de school en de

komst van de zonneweide. We hebben afgesproken in contact te

blijven en voor volgend jaar op zoek te gaan naar een geschikte

gelegenheid voor een nieuw bezoek.

Groene Parel

Het zal u vast niet zijn ontgaan: we zitten middenin een

inspraaktraject van de gemeente Groningen. Voor inwoners van

de voormalige gemeente Haren is de gemeente het proces de

Groene Parel gestart. Via de website www.stemvan.groningen.nl

kunt u de vele voorstellen vinden die zijn ingediend. Na een ronde

van steunbetuigingen beoordeelt de gemeente op dit moment

de voorstellen op haalbaarheid. Hierna volgt de belangrijke

stemfase: voor inwoners van de voormalige gemeente Haren

bestaat van 28 november tot 8 december 2020 de mogelijkheid

om te stemmen. Graag roepen wij alle inwoners van Glimmen en

omgeving op om hun stem uit te brengen: steun de voorstellen

voor verbetering van de leefbaarheid van uw dorp! Zie: stemvan.

groningen.nl

Suggesties?

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woonen

leefklimaat in het dorp Glimmen en z’n directe omgeving,

waaronder Harendermolen, in stand te houden en waar nodig te

verbeteren. Meer informatie, waaronder de Dorpsvisie Glimmen

2018-2043, kunt u vinden op www.pb-glimmen.nl. Heeft u

suggesties voor ons? Stuur een bericht naar info@pb-glimmen.nl.

Glimmer’lei - oktober 2020 11


Oproep

Ik ben op zoek naar mensen, die personen op foto’s hieronder herkennen uit de periode maartdecember

1945. van De Groenenberg

Berichten

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. verbeteren van alles wat

Veel Zij verbleven feestelijke kerstbijeenkomsten zij in deze periode in een tijdelijk door een als paar evacuees/vluchtelingen De Groenenberg betreft. in de Provincie Groningen.

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

kerstborrels, Hoogstwaarschijnlijk kerstdrive, jaarafsluitingen zijn grootmoeder en de en jaarlijkse de kinderen In mijn ondergebracht vorige bericht op een boerderij. Eén van

meldde ik al dat we

de kinderen op de foto is mijn Sylvesterloop inmiddels (zie overleden foto). bezig vader zijn Kees. de akoestiek Ik heb te in 2003 een boek over zijn

jeugd geschreven, maar kon Volgens maar de geen organisatie informatie verbeteren vinden en over met die name 9 maanden uit zijn leven. Ik

deden dit jaar meer het bargedeelte gezelliger

heb het adres (de boerderij) mensen in de mee provincie dan ooit: Groningen waar grootmoeder en de kinderen waren

te maken. De benodigde

ondergebracht niet kunnen 487 vinden. mannen, vrouwen en maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

kinderen!

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

Het nieuwe jaar is de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

Ik kon het niet loslaten en ben inmiddels dit jaar begonnen. opnieuw Het gaan

vooral

zoeken

bijhouden

en graven

– van onze

naar

website.

het antwoord.

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

met het Oud en Nieuw

Het is een allerlaatste poging om dit stukje alsnog keer duidelijk per maand te krijgen. zal een Kunt kok u voor mij ons helpen, koken. dan Daarvoor mag

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. dat rechtstreeks Het moet naar een gezellige mij: hennypeijnenburg@home.nl happening zijn geweest, emailadres: of 0611321663. vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Wilt u liever anoniem Op iets het

die kwijt doorging dan kan tot dat een per uur post: of 5! Concordialaan Op 8 januari is er 21- een 5223 moment ZL – te dat s’-Hertogenbosch. u dit leest heeft Olga Vos Ik ben al weer u dankbaar een Indisch

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van voor het iedere Plaatselijk informatie! Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

Vriendelijk groet, Dina Peijnenburg-Veraa (uit Waalwijk, heeft. Maar Noord-Brabant)

vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens zich daarvoor aanmelden.

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het was

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig was de periode

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van ijzelgladde wegen

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

net achter de rug....

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 januari een

we u hierover.

gebruikersoverleg. Op

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als Namens het bestuur,

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

(Groot) moeder agenda valt Sjaan te lezen Annie (Jan verbleef elders) Kees

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren vóór: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 15 november of per en feestdag. 2020 De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 48

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

6

Glimmer’lei - januari 2016

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - oktober 2020

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!