04.11.2020 Views

De lesmethode Engels voor het VMBO

De enige methode die het lezen, uitspraak en tekstbegrip meetbaar maakt binnen het ERK niveau. Door de hybride vorm van lesgeven, zowel thuis en in de klas (groep en individueel), sluit de methode naadloos aan op de wensen van het hedendaagse onderwijs en de optimale wijze van lesgeven. Volledig online beschikbaar, maar indien gewenst ook met aantrekkelijke en overzichtelijke werkboeken (Basis, Kader en TL/Mavo). Iedere leerling krijgt op zijn eigen (ERK) niveau lesstof aangeboden om zo optimale groei te realiseren. De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten. De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers. Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl Deze methode is geschikt voor het Vmbo Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

De enige methode die het lezen, uitspraak en tekstbegrip meetbaar maakt binnen het ERK niveau.

Door de hybride vorm van lesgeven, zowel thuis en in de klas (groep en individueel), sluit de methode naadloos aan op de wensen van het hedendaagse onderwijs en de optimale wijze van lesgeven.
Volledig online beschikbaar, maar indien gewenst ook met aantrekkelijke en overzichtelijke werkboeken (Basis, Kader en TL/Mavo).
Iedere leerling krijgt op zijn eigen (ERK) niveau lesstof aangeboden om zo optimale groei te realiseren.
De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten.
De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers.

Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl

Deze methode is geschikt voor het Vmbo
Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STERK ENGELS

Methode overview

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2


COLOFON

Auteur:

Hanneke Slomp

Karen Lewis (native)

Co auteurs:

Jordi Rothuizen

Vanessa Bedaweed (native)

Kees Siepelinga

Uitgegeven door:

Graviant Publishers

Redactie:

Karen Lewis (native)

Koen Goedhart

Lesly van Kleef

Vormgeving:

Marco Harzing

© augustus 2020

STERK Engels uitproberen of meer informatie?

Wil je een presentatie van onze methode STERK Engels op locatie?

Of toch liever een digitale presentatie? Beide zijn mogelijk!

Plan nu je (online) afspraak in met een van onze onderwijsadviseurs.

Sterk Engels biedt eigentijds Engels voor VMBO. Afgestemd op zowel ERK alsook de

(vernieuwde) kerndoelen voor het VMBO vormt de combinatie van gepersonaliseerd

online leren en een (online) leer-/werkboek met alle ruimte om te differentiëren en

interactieve lessen te geven, waarbij de belevingswereld van de leerlingen, motivatie en

leren door doen centraal staan.

2

BROCHURE METHODE OVERVIEW


OFFLINE LEARNING

Het werkboek van STERK Engels is aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en heeft een frisse

overzichtelijke vormgeving. De duidelijke opbouw en structuur van de hoofdstukken

bieden houvast. Het werkboek bevat aansprekende thema’s die aansluiten bij de

belevingswereld van de leerlingen. Om tegemoet te komen aan zoveel mogelijk

verschillende leerstijlen en -voorkeuren, biedt het werkboek een gevarieerd aanbod aan

opdrachten.

ONLINE LEARNING

Naast het werkboek maakt de leerling

gebruik van de programma’s Reading

Assistant en Fast ForWord.

Graviant

Learning

Europees Grade

Referentie

kader

(ERK)

ERK

niveau

Lexile

STERK ENGELS

BASIC INDEPENDENT PROFICIENT

C2

C1

B2

B1

A2

A1

FD

>

12,0

9,0

6,0

3,9

2,3

1,3

0,1

gevorderd

gemiddeld

beginnend

gevorderd

gemiddeld

beginnend

gevorderd

gemiddeld

beginnend

gevorderd

gemiddeld

beginnend

gevorderd

gemiddeld

beginnend

gevorderd

gemiddeld

beginnend

gevorderd

gemiddeld

beginnend

1500 >

1225

1100

900

675

425

200

0

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-tl/gl

havo

vwo

Deze programma’s met o.a. spraakherkenning

en directe feedback op de

uitspraak van je leerlingen zijn gekoppeld

aan het ERK en geven jou en de leerlingen

ontwikkelingsperspectief en zicht op hun

voortgang.

METHODE OP BASIS VAN

KERNDOELEN & EINDTERMEN

KERNDOELEN BOVENBOUW: KERNDOELEN ONDERBOUW:

1 Oriëntatie op leren en werken 18 De leerling leert welke rol het Engels speelt in

verschillende soorten internationale contacten.

2 Basisvaardigheden 13 De leerling leert strategieën te gebruiken bij het

verwerven van informatie uit gesproken en geschreven

Engelstalige teksten.

3 Leervaardigheden MVT 12 De leerling leert strategieën te gebruiken voor het

uitbreiden van zijn Engelse woordenschat.

4 Leesvaardigheid 14 De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale

bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.

5 Luister- en kijkvaardigheid 11 De leerling leert verder vertrouwd te raken met de

klank van het Engels door veel te luisteren naar

gesproken en gezongen teksten.

6 Gespreksvaardigheid 15

16

De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te

geven van zijn dagelijks leven. De leerling leert

standaardgesprekken te voeren om iets te kopen,

inlichtingen te vragen en om hulp te vragen

7 Schrijfvaardigheid 17 De leerling leert informeel contact in het Engels te

onderhouden via e-mail, brief en chatten.

3

BROCHURE METHODE OVERVIEW


LOG IN VIA: WWW.STERKENGELS.NL/LOG-IN

DOCENT

- Portaal

- Studenten rapport

- Monitoring

STUDENT

- Reading Assistant

- Fast ForWord

DOCENT/STUDENT

- Online interactief

werkboek

- Hand-outs

- Toetsen data bank

- Antwoordmodellen

STUDENT LOG IN SOFTWARE

MAAK EEN KEUZE

- Klik op de GO button

om een programma

te starten

STUDENT

- Gebruik username

en password zoals door

ons is aangeleverd.

4

BROCHURE METHODE OVERVIEW


DOCENT/STUDENT LOG IN WERKBOEK

DOCENT/STUDENT

- Gebruikt je username

en password

- Scroll naar beneden

en maak je keuze

TAB STUDENT

- Kies een werkboek

uit het juiste leerjaar

met het juiste niveau

TAB TEACHER

- Maak een keuze uit:

- Teacher manual

- Hand-outs

- Toetsen

- Antwoordmodellen

5

BROCHURE METHODE OVERVIEW


WORKBOOK

- Interactief

- Instructie/Thema

- video’s

- Quizlets en meer

DOCENT/STUDENT

- Interactief

Klik op de cover

en ga direct naar het

juiste (deel) thema

DOCENT LOG IN SOFTWARE

MAAK EEN KEUZE

- Monitor leerlingen in

Reading Assistant en

Fast ForWord

STUDENT

- Gebruik als username

je e-mail adres en je

wachtwoord

6

BROCHURE METHODE OVERVIEW


THE STRUCTURE OF THE WORKBOOK

1 ANIMAL WORLD

- All about animals

- Wildlife

- The love of pets

- Animals in danger

Elk leerjaar bestaat uit 4 thema’s en elk thema kent 4

hoofdstukken. Aan het einde van elk thema staat per

hoofdstuk de aangeboden vocabulary en de behandelde

grammatica.

De online versie van het werkboek is interactief. Door

op de iconen te klikken komen de leerlingen bij de juiste

video’s en de andere online leeromgevingen van de

methode.

STERK ENGELS

2 ALL ABOUT THE WEATHER

- Come rain or shine

- Seasons

- Climate change

- Extreme weather

WORKBOOK

- Online & hardcopy

- Voor maximale

- flexibiliteit

STERK ENGELS

Workbook 2-KGT

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2

Workbook 2-KGT

3 DIGITAL LIFE

- The internet

- Social media

- Smart living

- Games & fun

4 THE WORLD OF ART

- Visual art

- The art of literature

- Performing arts

- Street art

7

BROCHURE METHODE OVERVIEW


CHAPTER - OUTLINE

WHAT

Listening

Vocabulary

Classroom activity

Quizlet

Fast ForWord

Reading

Reading Assistant

Grammar

D-test

Writing

Speaking

Intruction video

World wide web

HOW

Introductie van het thema middels video of

audio.

Met behulp van verschillende oefeningen de

woordenschat van het thema oefenen.

Klassikale activiteit waarmee de

woordenschat geoefend kan worden.

Zelfstandig woordenschat oefenen van het

betreffende hoofdstuk via Quizlet.

Het vergroten van de woordenschat en

grammatica op individueel niveau.

Instructie video’s en bijbehorende

oefeningen.

Zelfstandig hardop en begrijpend lezen.

Instructie video’s en bijbehorende

oefeningen.

Diagnostische opgaven om

gedifferentieerde instructie en verwerking

aan te bieden.

Oefeningen zoals het schrijven van een

e-mail.

Thema gerelateerde oefeningen gericht op

spreken en presenteren.

Het video icoon is aanklikbaar in de digitale

omgeving.

Aankilkbare verwijzing naar het internet ter

ondersteuning van de oefening in de digitale

omgeving.

LISTENING

Het thema wordt geïntroduceerd met een real-life content video met vragen. Hierbij

komen verschillende vraagtypen aan bod, gericht op begrijpend kijken & luisteren.

• exposure (blootstelling aan doeltaal)

• introductie sub-thema

• kijk- en luistervaardigheden oefenen en vergroten

• examenvoorbereiding (digitaal KB)

VOCABULARY

Eerste kennismaking en verwerking van (hoogfrequente) woorden uit- en ter

ondersteuning van de content. Het wordt o.a. aangeboden middels crossword puzzles,

wordsearch en mindmapping. De woorden kunnen ook via quizlet verder

geautomatiseerd worden.

• vergroten woordenschat

• ondersteuning uitvoeren taaltaken

8

BROCHURE METHODE OVERVIEW


CLASS ACTIVITY

Na de vocabulaire volgt vrijwel altijd een klassikale activiteit waarmee de woordenschat

op een leuke, interactieve manier aangeboden en geoefend kan worden. Het wordt o.a.

aangeboden middels hints, sparkle, charades, bingo, password game en kahoot.

• ondersteuning uitvoeren taaltaken

• vergroten woordenschat

• samenwerken en plezier hebben in het taalleren

QUIZLET

In quizlet is de vocabulary list van het hoofdstuk digitaal gemaakt. Hier kunnen

leerlingen zelfstandig en in eigen tempo woordenschat oefenenen. Leerlingen kunnen

de app instaleren of via de browser aan de slag. De lijsten zijn te vinden door te zoeken

op sterkengels. In de digitale omgeving kan de leerling op het icoon klikken.

• vergroten woordenschat

FAST FORWORD

Wat is Fast ForWord?

Fast ForWord is een serie games, waarmee leerlingen taalvaardigheden kunnen

verbeteren en tegelijkertijd uitdaging vinden in de Engelse taal. Het programma is

gebaseerd op neuro-wetenschappelijk onderzoek. Fast ForWord zorgt voor een grotere

concentratieboog, snellere informatieverwerking en een beter taalbegrip. Alle leerlingen

in het basis en voortgezet onderwijs die aan het werk gaan met dit programma, kunnen

hun uitdaging vinden. Dit komt door de verschillende niveaus die het programma rijk is.

Verschillende leesstrategieën, alle grammatica regels, voorspellend lezen en geheugen

technieken komen voorbij in de verschillende uitdagende oefeningen.

Hoe werkt Fast ForWord?

Aan de hand van de instaptoets krijgt de leerling

toegang tot een aantal “games”. In deze games

staan steeds andere vaardigheden, of een

combinatie van vaardigheden, centraal.

De oefeningen zijn gericht op geluid, woorden en

lezen. Door middel van herhaling en beloning word

een leerling gestimuleerd om zijn niveau te

verbeteren. Fast ForWord zorgt voor een grotere

concentratieboog, snellere informatieverwerking

en een beter taalbegrip.

Geluidsoefeningen

Deze breken woorden in kleine stukjes om verwerkingsvaardigheden op te bouwen. Je

zult geen woorden horen in deze oefeningen - het gaat allemaal om het verwerken van

kleinere brokken geluid, zodat studenten sneller kunnen luisteren en begrijpen.

Woordoefeningen

Deze zijn gericht op grammatica, woordenschat,

werkwoord tijden, voorvoegsels, achtervoegsels,

en morfologie.

Leesoefeningen

Deze zijn gericht op lees- en luistervaardigheid

waarbij grammatica en morfologie verder worden toegepast.

9

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Bij leerproblemen is het vaak lastig vast te stellen waar precies de blokkade zit.

Fast ForWord ontwikkelt door herhaling en uitdaging steeds het brein, waardoor

blokkades in het brein worden weggenomen. De oefeningen worden hierbij veel

aangeboden waardoor het brein zich traint in het herkennen ervan.

Overzicht Fast ForWord modules

ERK MODULE #UREN

FD A1Reading A2 Readiness B1 B2 15C1 C2

OEFENINGEN

FD A1 A2Reading B1 Level B21 C1 20C2

STRUGGLING LEARNER REGULAR LEARNER

FD A1 A2 B1Reading B2 Level C12 C2 25

A1 A2 B1 Reading B2 Level C1 3 C2 30

A2 B1 B2 Reading C1 Level C2 4 25

B1 B2 C1 Reading C2 Level 5 60

FD A1Foundations A2 B1 I B2 36C1 C2

FD A1Foundations A2 B1 II B2 36C1 C2

FD A1Elements A2 I B1 B2 30C1 C2

FD A1Elements A2 II B1 B2 36C1 C2

10

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Docentenportaal

Het programma is gekoppeld aan een docentenportaal. Hierin kun je alle

resultaten terug vinden. Dit kan zowel op school-, klas- als individueel niveau.

Het gebruik en de voortgang wordt gemonitord en middels allerts wordt aangegeven

als leerlingen dreigen vast te lopen. Tevens zijn ook de resultaten van de instap- en

tussentijdse toetsen te vinden.

Systeemeisen

Het programma is een cloud-oplossing,

locale installatie is niet nodig.

Inloggen via www.scilearn.nl als student of docent.

Device Systeem* Browser Headset

Laptop of desktop Windows/MAC OS Google Chrome USB

Chromebook

iPad 4 / Air / Pro IOS 11.4 of hoger Safari Jack

*Android wordt niet ondersteund.

Attention

Reading

Processing

Memory

Listening

Spelling

Language

Comprehension

11

BROCHURE METHODE OVERVIEW


READING

Bij lezen staan leesstrategieën centraal. De teksten sluiten inhoudelijk aan bij het thema

en de vraagtypen zijn gevarieerd. Ook examentraining komt hier regelmatig aan bod.

• exposure op te verwachten niveau

• oefenen met begrijpend lezen op niveau

• aanleren van leesstrategieën en examentraining

• vergroten woordenschat

READING ASSISTANT

Wat is Reading Assistant?

Reading Assistant is een bibliotheek bestaande uit meer dan 300 boeken

corresponderend met ERK-niveau A1 tot en met C1. Het unieke aan Reading Assistant

is de directe feedback die tijdens het hardop voorlezen wordt ontvangen zodra

verbetering nodig is. Dit is te vergelijken met de manier waarop ouders of docenten

dit doen tijdens individuele begeleiding, maar nu kan dit klassikaal gebeuren. Reading

Assistant wordt gebruikt in de klas of thuis. Leerlingen werken op hun eigen niveau aan

luisteren, hardop voorlezen en begrijpend lezen. Hun voortgang is voor de docenten

makkelijk te volgen middels het docentenportaal.

Hoe werkt Reading Assistant?

De leerling start met een instaptoets om het actuele

leesniveau te bepalen. Hierna krijgt de leerling een

selectie van boeken te zien dat perfect past bij zijn

eigen individuele niveau. Tijdens het gebruik van het

programma kan er altijd tussendoor of achteraf

getoetst worden. Het voltooien van een boek (selectie)

neemt ongeveer 15-30 minuten in beslag. Bij het

opnieuw inloggen gaat een leerling verder in het boek

waar hij of zij gebleven was.

In het programma doorloopt de leerling de volgende onderdelen bij elk boek.

Word Wall

Oefenen van de belangrijkste woorden uit het

verhaal. Elk woord wordt ondersteund met

een uitleg.

Voorgelezen krijgen

De leerling krijgt het boek voorgelezen en

kan woorden en zinnen aanklikken voor

ondersteuning.

12

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Begrijpend lezen

De leerling beantwoord verschillende typen

vragen over de tekst die gelezen is. Hiermee

wordt getoetst of de leerling de gelezen tekst

goed begrepen heeft.

Na elke stap krijgt de leerling zijn eigen score

te zien. Leerlingen hebben hierdoor steeds een

goed beeld van hun eigen presteren.

Zelf hardop voorlezen

De leerling leest het boek voor aan de

computer. Door de geavanceerde

spraaktechnologie wordt de leerling in zijn

uitspraak gecoacht waar nodig. De leerlingen

werken op hun eigen niveau met een device in

combinatie met een headset. Elk voorgelezen

boek kan worden teruggeluisterd.

Hierdoor kan de leerling horen wat zijn

vooruitgang is en waar verbetering nodig is.

Overzicht Reading Assistant selecties per niveau

ERK #SELECTIES #UREN

VOORBEELDEN

FD A1 25 A27

B1 B2 C1 C2

FD A1 A2 46 B1 18 B2 C1 C2

A1 A2 B1 91 B2 30 C1 C2

A2 B1 B2 94 C1 39 C2

B1 B2 107 C1 C2 44

B2 C1 C221 12

Het docentenportaal en de systeemeisen zijn hetzelfde als bij Fast Forword. Beide

programma’s werken in dezelfde omgeving. Leerlingen hoeven maar één keer in te

loggen.

13

BROCHURE METHODE OVERVIEW


GRAMMAR

De opbouw van de grammatica opgaven is altijd van gesloten naar open (reproductie

naar toepassen).

• verhelderen en inoefenen grammaticale structuren

voorbereiding en ondersteuning productieve vaardigheden

D TEST

Elk grammatica-onderdeel wordt ingeleid met een diagnostische opgave. Deze kan

ingezet worden om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden.

• diagnose beheersniveau. Kader voor gedifferentieerd werken

• leerlingen inzicht geven en motiveren

WRITING

Aanleren en oefenen schrijfvaardigheid binnen thema. Per hoofdstuk wordt 1 schrijfdoel

stapsgewijs uitgebreid , bijvoorbeeld een e-mail.

• toepassen en integreren kennis en vaardigheden

• oefenen schrijfvaardigheid

SPEAKING

Thema-gerelateerde spreekopdrachten, afwisselend gesprekken voeren en presenteren.

Hierbij worden tips en strategieën aangeboden om beter te leren spreken en

presenteren.

• toepassen en integreren kennis en vaardigheden

• oefenen spreekvaardigheid en presenteren

INSTRUCTION VIDEO

Instructies voor o.a. grammatica en strategieën zijn in korte, Engelstalige video’s gevat

die ingezet kunnen worden voor o.a. flipping the class-room en naslagwerk.

• ondersteuning van het leerproces

• differentiëren en maximaal gebruik te maken van onderwijstijd

Jason and Amy

are the

online tutors.

INHOUD WORKBOOK LEERJAAR 2

ANIMAL WORLD

3 ALL ABOUT THE WEATHER

- All about animals 4 - Come rain or shine

- Wildlife 21 - Seasons

- The love of pets 37 - Climate change

- Animals in danger 54 - Extreme weather

DIGITAL LIFE

152 THE WORLD OF ART

- The internet 153 - Visual art

- Social media 171 - The art of literature

- Smart living 186 - Performing arts

- Games & fun 203 - Street art

79

80

100

115

132

224

225

243

260

276

14

BROCHURE METHODE OVERVIEW


VOORBEELD LESSCHEMA

(6 lessen van 50 minuten)

4KBL GOING OUT - CINEMA

TASK KERNDOEL DOEL MIN NODIG LES #

1 K1/K2/K3/

K5

2 K1/K2/K3/

K4

Introducing subtheme,

practice W&L

15 digiboard/video Week 1

Les 1

Expanding vocab, prep K4, K6 & K7 15 device for Quizlet

3 K2/K3/K4 Expanding vocab, prep K4, K6 & K7 20

FFW K3 Subject matter: rhyme, synonyms,

antonyms and homophone

categories. Goals are training long

term memory and understanding

selective meanings of words.

45 device for

Fast ForWord

Week 1

Les 2

4 K2/K3/K4 Pre reading activity 5 Week 2

Les 3

5 K3/K4/K5/

K7

6 K2/K3/K5/

K7

7 K2/K3/K4/

K7

Comprehensive reading activity:

Intensive reading; ordering.

Instruction & processing strategy

signal words (text types: description,

cause & effect, sequence)

Practicing comprehensive reading:

strategy signal words

8 K3/K4 Practicing comprehensive reading:

intensive reading MC2

9 K3/K5/K7 Instruction grammar (present simple

vs present continuous)

RA

K3/K4/K5/

K6

Fully personalised and monitored

intensive reading programme for

general at-level exposure: individual

practice listening, reading &

pronunciation

10 K5/K7 Explanation & D-test: present simple

vs present continuous

11 K3 Processing explanation grammar 10

12 K3 MC practice grammar easy 5

13 K3/K7 MC practice grammar medium 5

14 K3 MC practice grammar difficult 10

15 K1/K2/K3/

K5/K7

16 K1/K2/K3/

K7

17 K1/K2/K3/

K5/K6/K7

Explanation & processing

information on e-mail conventions

10 digiboard/video

10 digiboard/video

10

5

10 digiboard/video

45 device for

Reading Assistant

Week 2

Les 4

10 Week 3

Les 5

10 digiboard/video

Practice writing an e-mail 20 Week 3

Les 6

Practice conversational speech on

topic ‘cinema’

20

K = Kerndoel

RA = Reading Asistant

FFW = Fast ForWord

15

BROCHURE METHODE OVERVIEW


TASK KERNDOEL DOEL MIN NODIG LES #

K1/K2/K3/ K1/K2/K3/K5

K1/K2/K3/K5

K5

K1/K2/K3/ K1/K2/K3/K5

K5

K1/K2/K3/ K1/K2/K3/K5

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

K1/K2/K3/

K5

16

BROCHURE METHODE OVERVIEW


TASK OVERVIEW - ANIMAL WORLD - KGT BK

Chapter Task KGT/BK Titel Kerndoel Video Materiaal benodigd Voorbereiding

Chapter Task KGT/BK Titel Kerndoel Video Materiaal benodigd Voorbereiding

All about 1 A. Strange creatures - prepare K18 K13 K11 helping sentences BK

All about 2 A. Top 10 - names & details K18 K13 K11 ja beamer/device (video)

All about 1 A. Strange creatures - prepare K18 K13 K11 +helping sentences BK

All about 32 A. Dangerous Top 10 - names animals & details - prepare K18 K13 K12 K11 K11 ja beamer/device (audio) (video)

All about 4 Wordsearch K12 K11 optional +helping handout sentences BK

All about 3 A. Dangerous animals - prepare K18 K13 K12 K11 ja (wordsearch)

beamer/device (audio)

All about 54 A. Wordsearch Memory - prepare K12 K11 handout optional handout (memory) print handout

All about 6 Before reading K12 K14 K11 ja beamer/device(video)

(wordsearch)

All about 75 Skimming A. Memory or - prepare scanning K12 K14 ja beamer/device(video)

handout (memory) print handout

All about 86 A. Before Practise reading skimming K12 K14 K11 ja helping beamer/device(video)

sentences BK

All about 97 A. Skimming Practise or scanning scanning K12 K14 K14 ja optional beamer/device(video)

handout (text) print optional handout

All about 108 Personal A. Practise pronouns skimming K12 K11 K14 K17 ja beamer/device(video)

helping sentences BK

All about 11 9 D-test A. Practise scanning K12 K17 K14 optional handout (text) print optional handout

All about 10 12 Recap Personal pronouns K11 K17 K17 ja beamer/device(video)

All about 13 11 Multiple D-test choice K17

All about 14 12 Fill Recap in K17 beamer/device(video)

All about 15 13 A. Multiple Poster choice - prepare K18 K17 K13 K11 K17 ja beamer/device (video) +

All about 16 14 Poster Fill in content K18 K17 K14 K17 ja beamer/device(video)

All about 17 15 A. Create Poster - a prepare poster - rubric K18 K13 K17K11 K17 ja large beamer/device sheets of paper (video) + see materiall

All about 16 Poster content K18 K14 K17 ja (poster) beamer/device(video)

All about 18 17 A. Create How to a give poster a presentation - rubric K18 K13 K17K11 K17 ja beamer/device(video)

large sheets of paper see materiall

Wildlife 19 A. A day at the zoo - prepare K18 K13 K11 K17 ja helping (poster) sentences BK +

All about 18 A. How to give a presentation K18 K13 K11 K17 ja beamer/device(video)

Wildlife 20 19 A. The A day big at five the - zoo prepare - prepare K18 K13 K11 K17 ja helping sentences BK +

beamer/device (video)

Wildlife 20 21 Mix A. The and big match five - prepare K18 K13 K11 ja optional helping sentences handout BK + print optional handout

(mix&match)

beamer/device (video)

Wildlife 22 21 Circle Mix and rotations match K18 K13 K11 K15&16 optional handout

form print optional groups handout

Wildlife 23 A. Before reading - skim the text K12 K14 optional (mix&match) handout (text) print optional handout

Wildlife 24 22 Context Circle rotations clues K18 K12 K13 K14 K11 K15&16 ja beamer/device (video) form groups

Wildlife 25 23 A. Which Before types reading of - clues skim the text K12 K14 ja beamer/device optional handout (video) (text) print optional handout

Wildlife 26 24 Practise Context clues K18 K12 K14 ja beamer/device (video)

Wildlife 27 25 A. Answering Which types questions of clues K18 K12 K14 ja helping beamer/device sentences (video) BK

Wildlife 28 26 Comparatives Practise and superlatives K18 K12 K14 K11 K17 ja beamer/device (video)

Wildlife 29 27 D-test A. Answering questions K18 K17 K14 helping sentences BK

Wildlife 30 28 Notes Comparatives and superlatives K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Wildlife 29 31 Multiple D-test choice K17

Wildlife 30 32 Gap Notes fill K12 K17K11 K17 ja beamer/device (video)

Wildlife 33 31 Sentences Multiple choice K17

Wildlife 34 32 A. Gap Request fill information - take notes K18 K17 K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Wildlife 35 33 A. Sentences Prepare to fill out - enquiry K18 K17 K13 K12 K17

Wildlife 36 34 Fill A. Request out the enquiry information form- take notes K18 K13 K12 K17K11 K17 ja handout beamer/device (form) (video) print handout

Wildlife 37 35 Comparative A. Prepare to & fill Superlative out - enquiry game K18 K13 K17 K12 K17

handout (dice & cards) print and cut out (& assemble)

Wildlife 36 Fill out the enquiry form K18 K13 K17 handout (form) dice print & handout cards + form groups

Wildlife 38 37 Challenge Comparative & Superlative game K18 K17 ja beamer/device handout (dice &(video)

cards) print and cut out (& assemble)

The love 39 A. About Pets - match K18 K12 K11 K15&16 ja helping sentences BK + dice & cards + form groups

Wildlife 38 Challenge K18 K17 ja beamer/device (video)

The love 40 39 A. Pet About care Pets - prepare - match K18 K13 K12 K11 K15&16 ja beamer/device helping sentences (audio) BK +

The love 41 A. Password game - clues K18 K13 K11 ja beamer/device (video)

The love 40 42 Play A. Pet Password care - prepare K18 K12 K13 K15&16 K11 K15&16 ja handout beamer/device (password (audio) cards) print & cut cards

The love 43 41 A. Password Reading - game skim the - clues text K18 K12 K13 K14 K11 K17 ja optional beamer/device handout (video) (text) print optional handout

The love 44 42 Grid Play questions Password K12 K14 K15&16 ja beamer/device handout (password (video) cards) print & cut cards

The love 45 43 Step A. Reading by step - skim the text K12 K14 K17 ja beamer/device optional handout (video) (text) print optional handout

The love 46 44 A. Grid Practise questions K12 K14 K14 ja helping beamer/device sentences (video) BK

The love 47 45 Reflexive Step by step & Possessive Pronouns K18 K12 K13 K14 K11 K17 K17 ja beamer/device (video)

The love 48 46 D-test A. Practise K18 K14 K17

helping sentences BK

The love 49 47 Notes Reflexive & Possessive Pronouns K18 K11 K13 K17K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 50 48 Fill D-test in the gap K18 K17 K17

The love 49 51 Let's Notes do this K11 K17 K17 ja beamer/device (video)

The love 50 52 Challenge Fill in the gap K18 K17 K17

The love 53 51 How Let's to do write this an email K18 K17 K13 K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 54 52 A. Challenge Email - situation K18 K17

The love 55 53 Let’s How to write write an email K18 K13 K17K11 K17 ja handout beamer/device (email)(video)

print handout

The love 56 54 Check A. Email yourself - situation K18 K13 K17 K17

The love 57 55 Speech Let’s write card K18 K13 K17K11 K17 ja beamer/device handout (email)(audio) +

print handouts

The love 56 Check yourself K18 K13 K17

handout (speechcards)

The love 58 57 Act Speech it out card K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (audio) + form print handouts pairs

Animals 59 A. Animal hospital - fox cubs K18 K13 K11 K15&16 K17 ja beamer/device handout (speechcards) (video) +

The love 58 Act it out K18 K13 K11 helping sentences BK form pairs

Animals 60 59 A. Animal hospital Rescue - prepare fox cubs K18 K13 K11 K15&16 K17 K17 ja beamer/device (audio) (video) +

helping sentences BK

Animals 60 61 Mindmap A. Animal Rescue - prepare K18 K13 K12 K11 K17 ja optional beamer/device handout (audio) + print optional handout

(mindmap)

helping sentences BK

Animals 62 61 Picture Mindmap talk K18 K13 K12 K12 K15&16 K17 handout optional handout (picture talk) print handout optional handout

Animals 63 A. Skim the text K13 K12 K14 opptional (mindmap) handout (text) print optional handout

Animals 64 62 Context Picture talk clues K18 K13 K12 K14 K15&16 K11 K17 ja beamer/device handout (picture(video)

talk) print handout

Animals 65 63 A. Find Skim out the more text - match K13 K12 K14 K14 ja beamer/device opptional handout (video) (text) print optional handout

Animals 66 64 A. Context Practise clues – highlight K13 K12 K12 K14 K14 K17K11 ja highlighters beamer/device (video) see materials

Animals 67 65 A. Find Answer out the more questions - match K13 K12 K14 K14 K17 ja helping beamer/device sentences (video) BK +

Animals 66 A. Practise – highlight K12 K14 K17 beamer/device highlighters (website) see materials

Animals 68 67 Word A. Answer order the questions K13 K12 K12 K11 K14 K17 K17 ja beamer/device helping sentences (video) BK +

Animals 69 D-test K17

beamer/device (website)

Animals 70 68 Fill Word Out order K13 K12 K11 K17 K17 ja beamer/device (video)

Animals 69 71 Elisa D-test - correct word order K18 K17 K17

Animals 70 72 Practise Fill Out K18 K13 K17 beamer/device (video)

17

Animals 73 71 Challenge Elisa - correct word order K18 K11 K17 K17

Animals 74 72 A. Practise Article endangered animals - video K18 K13 K17 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Animals 75 73 A. Challenge Your own article - prepare K18 K13 K11 K11 K17 K17 beamer/device (website)

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Animals 62 Picture talk K18 K12 K15&16 K17 handout (picture talk) print handout

Animals 63 A. Skim the text K13 K12 K14 opptional handout (text) print optional handout

Animals 64 Context clues K13 K12 K14 K11 ja beamer/device (video)

Animals 65 A. TASK Find out more OVERVIEW - match - K13 ANIMAL K14 ja WORLD beamer/device -(video)

KGT BK

Animals 66 A. Practise – highlight K12 K14 K17 highlighters see materials

Chapter Animals Task 67 KGT/BK A. Answer Titel the questions Kerndoel K13 K12 K14 K17 Video Materiaal helping sentences benodigd BK + Voorbereiding

beamer/device (website)

Animals 68 Word order K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Animals 69 D-test K17

All Animals about 701 A. Fill Strange Out creatures - prepare K18 K13 K13 K17K11 beamer/device helping sentences (video) BK

All Animals about 71 2 A. Elisa Top - correct 10 - names word & order details K18 K13 K17K11 ja beamer/device (video)

Animals 72 Practise K18 K17

+helping sentences BK

All Animals about 733 A. Challenge Dangerous animals - prepare K18 K13 K11 K12 K17K11 ja beamer/device (audio)

All Animals about 744 Wordsearch A. Article endangered animals - video K18 K12 K13 K11 K12 K11 K17 ja optional beamer/device handout (video)

Animals 75 A. Your own article - prepare K18 K13 K11 K17 (wordsearch)

beamer/device (website)

All

Animals

about

76

5 A.

A.

Memory

Guess what

- prepare

I am - introduction K13

K12

K12 K11 K15&16

handout

handout

(memory)

(what animal am I:

print

print

handout

sheets. Print animal

All about 6 Before reading K12 K14 K11 ja beamer/device(video)

stickers & sheet)

pictures on STICKERS dice &

All about 7 Skimming or scanning K14 ja beamer/device(video) cards create/find space to play

All about 8 A. Practise skimming K12 K14 helping sentences BK the game

All about 9 A. Practise scanning K12 K14 optional handout (text) print optional handout

All about 10 Personal pronouns K11 K17 ja beamer/device(video)

All about 11 D-test K17

All about 12 Recap K17 beamer/device(video)

Chapter TASK Task KGT/BK OVERVIEW Titel - ALL Kerndoel ABOUT THE Video Materiaal WEATHER benodigd Voorbereiding - KGT BK

All about 13 Multiple choice K17

All

Chapter

about

Task

14 Fill

KGT/BK

in

Titel Kerndoel

K17

Video Materiaal benodigd Voorbereiding

All about 15 A. Poster - prepare K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (video) +

All Come about rain 161 Poster A. Weather content forecast - extreme weather K18 K13 K12 K14 K11 K17K15&16 ja beamer/device(video)

+

All about 17 A. report Create a poster - rubric K18 K17 large helping sheets sentences of paper BK see materiall

All Come about rain 21 A. Strange Radio weather creatures forecast - prepare - prepare K18 K13 K12 K11 K15&16 ja (poster) beamer/device helping sentences (audio) BK

All Come about rain 18 23 A. Crossword Top How 10 to - give puzzle names a presentation & details K18 K13 K11 K17 ja beamer/device(video)

optional handout (puzzle) print optional handout

Wildlife Come rain 19 4 A. Last A one day standing at the zoo - prepare K18 K13 K12 K11 K11 K17K15&16 ja +helping ball sentences BK BK+

see materials + clear/find

All about 3 A. Dangerous animals - prepare K18 K13 K12 K11 ja beamer/device (video) (audio) space to play game

Wildlife All Come about rain 204 5 A. Wordsearch Strategic The big reading five - prepare K18 K12 K13 K11 K14 K11 K11 ja helping optional beamer/device sentences handout (video) BK +

Come rain 6 A. Steps - before, while and after reading K13 K12 K14 K11 K17 ja (wordsearch)

beamer/device (video)

Wildlife All Come about rain

21 57 Mix A. Memory Practice

and match

- before prepare reading

K18

K13 K12 K13

K12 K14

K11

K17

optional handout optional

handout

handout (memory) (text) print

optional handout optional

handout

handout

All (mix&match)

Come about rain 68 Before Talk about reading it K18 K12 K13 K14 K11 K15&16 ja beamer/device(video)

helping sentences BK

Wildlife

All

22 Circle rotations K18 K13 K11 K15&16 form groups

Come about rain 79 Skimming Questions or scanning K12 K14 K14 K11 K17 ja beamer/device(video)

Wildlife

All

23 A. Before reading - skim the text K12 K14 optional handout (text) print optional handout

Come about rain 108 A. The Practise future skimming K12 K14 K17 ja helping beamer/device sentences (video) BK

Wildlife

All

24 Context clues K12 K14 ja beamer/device (video)

Come about rain 11 9 A. D-test Practise scanning K12 K14 K17

optional handout (text) print optional handout

Wildlife

All

25 A. Which types of clues K12 K14 ja beamer/device (video)

Come about rain 10 12 Personal Positive and pronouns negative sentences K12 K11 K11 K17 K17 ja beamer/device(video)

Wildlife

All

26 Practise K18 K14

Come about rain 13 11 D-test Multiple choice K12 K17 K17

Wildlife

All

27 A. Answering questions K18 K14 helping sentences BK

Come about rain 12 14 Recap Fill in K12 K17 K17

beamer/device(video)

Wildlife

All

28 Comparatives and superlatives K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Come about rain 13 15 Multiple Your turn choice K17

Wildlife

All

29 D-test K17

Come about rain 14 16 Fill A. What in is idiom? K13 K17 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Wildlife

All

30 Notes K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Come about rain 15 17 A. Your Poster own - comic prepare strip K18 K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video) (website) +

Wildlife

All about

31

16

Multiple

Poster content

choice

K18

K17

K14 K17 ja beamer/device(video)

+ handout (comic strip)

Wildlife

All Come about rain

32

17 18

Gap

A. Your Create

fill

own a forecast poster - rubric K18

K17

K13 K17K11 K15&16 K17 large beamer/device sheets of paper (website) see materiall

Wildlife 33 Sentences K17

(poster)

Wildlife All Come about rain 34 18 19 A. Challenge Request How to give information a presentation - take notes K18 K13 K15&16 K12 K11 K11 K17 K17 ja beamer/device(video)

(website)

Wildlife Seasons 20 35 19 A. Prepare A Season day at stereotypes to the fill zoo out -- prepare enquiry - prepare K18 K13 K12 K12 K11 K15&16 K17 K17 ja helping beamer/device sentences (video) BK +

Wildlife 36 Fill out the enquiry form K18 K13 K17 handout beamer/device helping sentences (form) (video) BK print handout

Wildlife Seasons 20 37 21 Comparative A. The Seasons big five & & hemispheres - Superlative prepare - game match K18 K13 K17 K12 K11 K15&16 ja handout helping beamer/device sentences (dice &(video)

cards) BK + print and cut out (& assemble)

beamer/device helping sentences (video) BK dice & cards + form groups

Wildlife Seasons 38 22 21 Challenge Mix Scrambled and match words K18 K11 K13 K17 K11 ja beamer/device optional handout (video)

print optional handout

The love 39 A. About Pets - match K18 K12 K11 K15&16 ja helping (mix&match)

(scrambled sentences words) BK +

Wildlife Seasons 22 23 Circle Play Pictionary rotations K18 K11 K13 K15&16 K11 K15&16 beamer/device whiteboard/smartboard (video) form create groups teams

The Wildlife Seasons love 40 23 24 A. Before Pet Before care reading - prepare - skim - skim the the text text K18 K12 K13 K14 K14 K11 K15&16 ja beamer/device optional handout (audio)

(text) print optional handout

The Wildlife Seasons love 24 25 41 Context A. Password Text goals clues game - match - clues K18 K12 K13 K14 K11 ja beamer/device (video)

The Wildlife Seasons love 42 25 26 Play A. Practise Which Password types of clues K12 K14 K15&16 K17

ja handout beamer/device (password (video) cards) print & cut cards

The Wildlife Seasons love 43 26 27 Practise A. Answering Reading - skim questions the text - text 1 K18 K12 K14 K17 optional helping sentences handout (text) BK print optional handout

The Wildlife Seasons love 44 27 28 Grid A. Present Answering simplequestions K18 K12 K12 K14 K11 K17 ja helping beamer/device sentences (video) BK

The Wildlife Seasons love 45 28 29 Step Comparatives D-test by step and superlatives K12 K14 K11 K17 K17 ja beamer/device (video)

The Wildlife Seasons love 30 46 29 A. D-test Fill Practise in the grid K13 K14 K17 K14 K17 ja helping beamer/device sentences (video) BK

The Wildlife Seasons love 30 47 31 Reflexive Notes Choose & Possessive Pronouns K18 K12 K13 K14 K11 K11 K17 K17 ja beamer/device (video)

The Wildlife Seasons love 48 32 31 D-test Multiple Fill in the choice blanks K18 K11 K17 K17

The Wildlife Seasons love 49 32 33 Notes Gap Postcard fill K18 K11 K17 K13 K17 K12 K17 ja beamer/device (video)

The Wildlife Seasons love 50 33 34 Fill Sentences Put in it together the gap K18 K17 K13 K15&16

The Wildlife Seasons love 34 35 51 Let's A. Seasonal Request do this greeting information - take notes K18 K13 K17 K13 K11 K12 K17K11 K17 ja beamer/device handout (postcard) (video) print handout

The Wildlife Seasons love 52 35 36 Challenge A. Interview Prepare - to prepare fill out - enquiry K18 K13 K17

K12 K11 K17 K17

The Wildlife Seasons love 53 36 37 How Fill A. Interview out to the write enquiry classmates an email form K18 K13 K12 K11 K17K11 K17K15&16

ja beamer/device handout (form) (interview) (video) print create/find handout space to walk

The Wildlife love 54 37 A. Comparative Email - situation & Superlative game K18 K17

K17 handout (dice & cards) print around and + cut print out handout (& assemble)

The Climate love ch 55 38 Let’s A. Future writegenerations - prepare K18 K13 K17K11 K17 ja handout beamer/device (email) print dice & handout cards + form groups

The Wildlife love 56 38 Check Challenge yourself K18 K13 K17 K17

ja beamer/device (video)helping sentences (video)

The love 57 39 Speech A. About card Pets - match K18 K13 K12 K11 K15&16 K17 ja beamer/device helping BK sentences (audio) BK + + print handouts

Climate ch 39 A. What you can do - prepare K18 K13 K11 K17 ja handout beamer/device (speechcards)

(video)

The Climate love ch 40 58 Act A. Wordsearch Pet it out care - prepare K18 K12 K13 K11 K15&16 ja beamer/device optional handout (audio) form print optional pairs handout

Animals The love 59 41 A. Animal Password hospital game - fox clues cubs K18 K13 K11 K15&16 K17 ja beamer/device (wordsearch)

(video) +

The Climate love ch 42 41 Play Trash Password can basketball K18 K12 K11 K15&16 helping handout ball & trash sentences (password can BK cards) print see materials; & cut cards create teams;

Animals The love 60 43 A. Animal Reading Rescue - skim the - prepare text K18 K12 K13 K14 K11 K17 K17 ja beamer/device optional handout (audio) (text) + print find/create optional space handout to play

The love 44 Grid questions K12 K14 ja helping beamer/device sentences (video) BK game

Animals Climate ch 42

The love 45 61 Mindmap Skim the text

Step by step K18 K13

K12 K13 K12

K14 K12 K14

K17 ja optional

beamer/device handout (text)

(video) print pprint optional optional handout

Climate ch 43 A. Text goals - prepare K13 K12 K14 K11 ja

The love 46 A. Practise K14 (mindmap)

beamer/device (video) +

helping sentences BK

Animals

The love

62

47

Picture

Reflexive

talk

& Possessive Pronouns

K18

K18 K13

K12

K11

K15&16

K17

K17

ja

handout helping sentences

beamer/device

(picture

(video)

talk) BK print handout

Animals Climate ch

The love

63 44

48 A.

D-test

Skim Questions the text - text A

K18

K13 K12 K12 K14

K17

K14 K17

opptional handout (text) print optional handout

Animals Climate ch

The love

64 45

49

Context Present Continuous

Notes

clues K13

K11 K12

K17

K14 K11 K11 K17 ja

ja beamer/device

beamer/device (video)

(video)

Animals Climate ch

The love 50

65 46 A. D-test

Fill

Find

in the

out

gap

more - match K13 K12

K17

K14 K17

ja beamer/device (video)

Animals Climate ch

The love

66 47

51 A.

Let's

Practise How to -

do this

– the highlight rule K12

K17

K14 K11 K17 K17 ja highlighters beamer/device (video) see materials

Animals Climate ch

The love

67 48

52

A. Multiple

Challenge

Answer choice the questions

K18

K13 K14 K12 K17

K17

K14 K17 helping sentences BK +

Climate ch 49 A. Fill in - full verb K18 K14 K17 beamer/device helping sentences (website) BK

The love 53 How to write an email K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (video)

Animals Climate ch 50 68 Word A. Small order brochure - prepare K18 K12 K13 K11 K12 K17K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 54 A. Email - situation K18 K17

Animals Climate ch 69 51 D-test Your brochure K18 K17 K13 K12 K11 K17

The love 55 Let’s write K18 K17 handout (email) print handout

Animals Climate ch 70 52 Fill How Out to give a presentation K18 K13 K13 K17 K12 K11 ja beamer/device (video)

The love 56 Check yourself K18 K13 K17 18

Animals Climate ch 53 71 Elisa Prepare - correct your presentation word order K18 K13 K17K15&16 K17

The love 57 Speech card K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (audio) + print handouts

Animals Climate ch 72 54 Practise Present to classmate K18 K13 K17 K12 K11 K15&16 handout (feedbackform) print handout

handout (speechcards)

Animals 73 Challenge K18 K17 K11 K17

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Climate ch 45 Present Continuous K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Climate ch 46 D-test K12 K17

Climate ch 47 A. How to - the rule K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Climate TASK ch 48 Multiple OVERVIEW choice - ALL ABOUT K14 K17 THE WEATHER - KGT BK

Climate ch 49 A. Fill in - full verb K18 K14 K17 helping sentences BK

Climate Chapterch Task 50 A. KGT/BK Small brochure Titel - prepare K18 Kerndoel K13 K12 K11 K17 ja Video beamer/device Materiaal benodigd (video) Voorbereiding

Climate ch 51 Your brochure K18 K13 K12 K11 K17

Climate ch 52 How to give a presentation K18 K13 K12 K11 ja beamer/device (video)

Climate ch 53 Prepare your presentation K18 K13 K15&16 K17

Climate Come rain ch 541 Present A. Weather to classmate forecast - extreme weather K18 K13 K13 K12 K12 K11 K11 K15&16 K15&16 ja handout beamer/device (feedbackform) (video) + print handout

report

K17

helping sentences BK

Extreme Come rainw 552 A. Weather Radio weather records forecast - prepare - prepare K18 K13 K12 K12 K11 K15&16 K11 K17 ja beamer/device (video) (audio)

Extreme Come rainw 563 A. Crossword Tornado puzzle - prepare K18 K13 K13 K11 K11 K17 K17 ja beamer/device optional handout (video) (puzzle) + print optional handout

Come rain 4 Last one standing K18 K13 K12 K11 K15&16 helping ball sentences BK see materials + clear/find

Extreme w 57 A. Tornado survivor - watch K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video) space to play game

Extreme Come rainw 585 Mind Strategic map reading K18 K13 K13 K12 K14 K17K11 ja optional beamer/device handout (video) print optional handout

Come rain 6 A. Steps - before, while and after reading K13 K12 K14 K11 K17 ja (mindmap)

beamer/device (video)

Extreme Come rainw 597 Picture A. Practice talk - before reading K13 K12 K15&16 K14 K17 handout optional handout (picture talk) (text) print handout optional handout

Extreme Come rainw 608 A. Talk Skim about the ittext K18 K13 K12 K15&16 K14 handout helping sentences (text) BK print handout

Extreme Come rainw 61 9 A. Questions Grid questions - watch K13 K12 K12 K14 K14 K11 K11 K17 K17 ja beamer/device (video)

Extreme Come rainw 62 10 (Un)countable The future nouns K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Extreme Come rainw 63 11 D-test K12 K14 K17 K17

Extreme Come rainw 64 12 Which Positive one and negative sentences K13 K12 K11 K17 K17 ja beamer/device (video)

Extreme Come rainw 65 13 Practise Multiple choice K13 K12 K17

Extreme Come rainw 66 14 Challenge Fill in K13 K12 K17

Extreme Come rainw 67 15 Write Your turn an email K18 K17 K13 K12 K14 K11 K17 ja beamer/device (video)

Come rain 16 A. What is idiom? K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Extreme Come rainw 68 17 A. Your Email own - prepare comic strip K18 K13 K12 K17 beamer/device (website)

Extreme w 69 A. Create a vlog - prepare K18 K13 K12 K11 K17 ja + beamer/device handout (comic (video) strip) + print handout

Come rain 18 Your own forecast K18 K13 K11 K15&16 K17 beamer/device handout (write your (website) script)

Come rain 19 Challenge K18 K15&16 K17 beamer/device (website)

Seasons 20 A. Season stereotypes - prepare K18 K12 K15&16 K17 ja beamer/device (video)

Chapter Seasons

helping sentences BK

Task 21 KGT/BK A. Seasons TASK Titel & hemispheres OVERVIEW - match Kerndoel K18 K13 - DIGITAL K12 K15&16 Video ja LIFE Materiaal beamer/device benodigd - KGT (video) BK Voorbereiding

helping sentences BK

Chapter

Seasons

Task

22

KGT/BK

Scrambled

Titel

words

Kerndoel

K11 K17

Video Materiaal

optional handout

benodigd Voorbereiding

print optional handout

(scrambled words)

Internet Seasons

Seasons

231 A. Play Life Pictionary with(out) internet - prepare

24 Before reading - skim the text

K18 K11 K13 K15&16 K12 K11 K17

K18 K13 K14

ja beamer/device whiteboard/smartboard (video) +

helping optional sentences handout (text) BK

create teams

print optional handout

All Internet Seasons about 252 1 Living A. Strange Text without goals creatures - match WiFi - prepare K18 K12 K13 K14 K12 K11 K11 K17 ja beamer/device helping sentences (video) BK

All Internet Seasons about 262 3 A. Using Practise Top the 10 - internet names & details K18 K12 K11 K13 K17K11 ja beamer/device (video)

Internet Seasons 274 A. While Answering watching questions - text 1 K18 K13 K12 K14 K11 K17 K17 ja +helping beamer/device sentences (video) BK BK +

All Seasons about 283 A. Present Dangerous simpleanimals - prepare K18 K13 K12 K12 K11 K11 K17 ja helping beamer/device sentences (audio) (video) BK

All Internet Seasons about 294 5 Wordsearch Crossword D-test puzzle K12 K11 K17

optional optionnal handout print optional handout

Seasons 30 Fill in the grid K13 K14 K17 ja (wordsearch)

(crosswordpuzzle)

beamer/device (video)

All Internet Seasons about 31 56 A. Last Choose Memory one standing - prepare K18 K12 K13 K14 K15&16 K17

handout ball (memory) print see materials, handout create/find

All Seasons about 326 Before Fill in the reading blanks K12 K11 K14 K17K11 ja beamer/device(video) space to play game

All Internet Seasons about 33 7 Skimming A. Postcard Before reading or scanning - vocabulary K18 K13 K14 K13 K12 K12 K14 K17 ja beamer/device(video)

optional handout (text) print optional handout

All Internet Seasons about 34 8 A. Put Practise MC-questions it together skimming - think K18 K13 K12 K13 K12 K14 K14 K15&16 K17

helping sentences BK

All Internet Seasons about 35 9 A. Instruction Seasonal Practise greeting scanning K13 K12 K14 K11 K11 K17 ja optional beamer/device handout handout (postcard) (video) (text) print optional handout handout

All Internet Seasons about 36 10 Personal Practise Interview MC-question pronouns - prepare K18 K12 K11 K13 K14 K17 K12 K17K11 K17 ja beamer/device(video)

All Internet Seasons about 37 11 D-test A. Interview Answer - MC-questions classmates K18 K12 K17 K13 K14 K12 K17K11 K15&16 helping handout sentences (interview) BK create/find space to walk

All Internet about 12 Recap making questions K17 K12 K17 K17 ja beamer/device(video)

around + print handout

All Internet Climate about ch 38 13 Multiple D-test A. Future choice generations - prepare K18 K17 K13 K11 K17 ja beamer/device

All Internet about 14 Fill How in to make questions K12 K17 K17

(video)helping sentences

All Internet about 15 A. Fill Poster in - prepare K18 K14 K13 K17K11 K17 ja beamer/device BK

(video) +

All Internet Climate about ch 39 16 Poster Conversation A. What content you can do - prepare K18 K13 K14 K11 K15&16 K17 K17 ja beamer/device(video)

All Internet Climate about ch 40 17 A. Ask Wordsearch Create questions a poster - rubric K18 K12 K13 K17 K12 K14 K11

large optional sheets handout of paper see print materiall optional handout

K15&16

(poster) (wordsearch)

All Internet Climate about ch 18 41 A. Trash How Online can to safety basketball give a threat presentation K18 K13 K11 K12 K11 K11 K17 K17 ja beamer/device(video)

ball & trash can (website) print see materials; handout create teams;

Wildlife 19 A. A day at the zoo - prepare K18 K13 K11 K17 ja helping + helping sentences sentences BK BK + + find/create space to play

beamer/device handout (poster(video)

game

Wildlife

Climate ch

20

42

A.

Skim

The

the

big

text

five - prepare K18

K13

K13

K12 K14

K11 ja helping preparation optional

sentences

handout worksheet) (text)

BK +

pprint optional handout

Internet Climate ch 43 19 A. Ask Text your goals classmates - prepare K18 K13 K13 K12 K12 K14 K11 K15&16 ja handout beamer/device (questions (video) & write + print handout

Wildlife 21 Mix and match K18 K13 K11 optional answers) helping sentences handout BK print optional handout

Soc Climate media ch 20 44 A. Social Questions Media - text - prepare A K18 K12 K13 K14 K12 K17K11 K17 ja (mix&match)

beamer/device

Wildlife Climate ch 22 45 Circle Present rotations Continuous K18 K13 K13 K12 K11 K15&16 K17 ja (video)helping beamer/device sentences (video) form groups

Wildlife Climate ch 23 46 A. D-test Before reading - skim the text K12 K14 K17

optional BK handout (text) print optional handout

Wildlife

Soc Climate media ch 24 47 21

Context A. Obsession How to clues - the - prepare rule K18 K12 K13

K14 K11 K12 K17K11 K17 ja beamer/device (video)

(video)helping sentences

Wildlife Climate ch 25 48 A. Multiple Which choice types of clues K12 K14 K14 K17

ja beamer/device (video)

BK

Wildlife Climate ch 26 49 Practise A. Fill in - full verb K18 K14 K17 helping sentences BK

Soc media 22 Scrambled words K12 K17 optional handout

print optional handout

Wildlife Climate ch 50 27 A. Small Answering brochure questions - prepare K18 K13 K14 K12 K11 K17 ja helping beamer/device sentences (video) BK

(scrambled words)

Wildlife Climate ch

Soc media

28 51

23

Comparatives Your brochure

Circle rotations

and superlatives K18

K13

K12 K13 K11 K12

K15&16

K17K11 K17

K17

ja beamer/device (video)

form groups; create/find pace

Wildlife Climate ch 29 52 D-test How to give a presentation K18 K17 K13 K12 K11 ja beamer/device (video)

to do the task

Wildlife Soc

Climate

media

ch 30 24

53 Notes A.

Prepare

Skim the

your

text

presentation

K18

K18 K12 K13

K13 K11 K12

K15&16 K17K14 K17

K17 ja beamer/device optional handout (video) (text) print optional handout

Wildlife Soc

Climate

media

ch

25

54 31 Multiple Context

Present to

clues choice classmate K18

K12 K17 K13

K14

K12

K11

K11

K15&16

K15&16

K17 ja beamer/device

handout (feedbackform)

(video)

print handout

Wildlife 32 Gap fill K17 K17

Wildlife Soc

Extreme

media

w

33 26

55

Sentences A.

A.

Find

Weather

out more

records

- description

- prepare K18

K12 K17

K13

K14

K12

K17

K11 K17

ja

ja

beamer/device

beamer/device

(video)

(video)

Wildlife Soc

Extreme

media

w

34 27

56 A.

A.

Practise

Tornado

Request – information

-

highlight

prepare

- take notes K18 K13

K13

K13 K12

K11

K12 K14

K17

K11 K17 ja

ja

beamer/device highlighters

beamer/device

(video)

(video) +

see material

helping sentences BK

Wildlife Soc media 35 28 A. Answer Prepare the to questions fill out - enquiry K18 K12 K13 K14 K12 K17 K17

Extreme w 57 A. Tornado survivor - watch K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Wildlife Soc media 36 29 Fill Say out no the enquiry form K18 K12 K13 K17 K17 ja handout beamer/device (form) (video) print handout

Extreme w 58 Mind map K13 K12 K17 optional handout

print optional handout

Wildlife Soc media 30 37 Comparative D-test & Superlative game K18 K12 K17

handout (dice & cards) print and cut out (& assemble)

(mindmap)

Soc media 31 How to K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video) dice & cards + form groups

Extreme w 59 Picture talk K13 K15&16 handout (picture talk) print handout

Wildlife Soc media 38 32 Challenge Fill in K18 K12 K17

ja beamer/device (video)

Extreme w 60 A. Skim the text K18 K13 K12 K14 handout (text) print handout

The Soc media love 39 33 A. Rewrite About the Pets sentences - match K18 K12 K12 K17K11 K15&16 ja helping sentences BK +

Extreme w 61 A. Grid questions - watch K13 K12 K14 K11 K17 ja beamer/device (video)

Soc media 34 Behaviour in social media K18 K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

The

Extreme

Soc media

love

w

40

62

35

A.

(Un)countable

A.

Pet

Editorial

care

- elements

prepare

nouns

K18

K12

K18

K13

K11

K13 K12

K11

K14

K15&16

K17

ja

ja

ja

beamer/device

beamer/device

beamer/device

(audio)

(video)

(video)

The

Extreme

Soc media

love

w 63

36

41 A.

D-test

Your

Password

own editorial

game - clues K18

K12

K18

K13

K17

K13 K12

K11

K17

ja beamer/device

handout (editiorial)

(video)

print handout

The

Extreme

Soc media

love

w

42

64

37

Play

Which

Step

Password

one K13

up to the line K18

K12

K13

K15&16

K17 ja

K15&16

handout

beamer/device

tape + statements

(password

(video)

cards) print

see materials;

& cut cards

clear/find space

The

Extreme

love

w

43

65

A.

Practise

Reading - skim the text

K13

K12 K14

K17

K17 optional handout (text) print to do optional task handout

The

Extreme

Smart love

w

liv 44

66

38 Grid

Challenge

A. Smart questions

K13

home - prepare K12 K11 K14

K17

K17 ja beamer/device (video) +

The

Extreme

love

w

45

67

Step

Write

by

an

step

email K18

K12

K13

K14

K12

K17 19K14 K11 K17

ja

ja

beamer/device

beamer/device

helping sentences (video)

(video)

BK

The Smart love liv 46 39 A. Practise Setting up smart - prepare K18 K14 K13 K12 K11 K17 ja helping beamer/device sentences (video) BK

Extreme w 68 A. Email - prepare K18 K13 K12 K17

The Smart love liv 40 47 Reflexive Wordsearch & Possessive Pronouns K18 K12 K13 K17K11 K17 ja beamer/device optional handout (video) print optional handout

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Soc media 32 Fill in K12 K17

Soc media 33 Rewrite the sentences K12 K17

Soc media 34 Behaviour in social media K18 K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Soc media 35 A. Editorial TASK - elements OVERVIEW K18 K13 - DIGITAL K12 K14 K17 ja LIFE beamer/device - KGT (video) BK

Soc media 36 Your own editorial K18 K13 K12 K17 handout (editiorial) print handout

Chapter Soc media Task 37 KGT/BK Step up to Titel the line Kerndoel K18 K13 K15&16 Video Materiaal tape + statements benodigd Voorbereiding

see materials; clear/find space

to do task

Smart liv 38 A. Smart home - prepare K11 K17 ja beamer/device (video) +

helping sentences BK

All Smart about liv 391 A. Strange Setting up creatures smart - prepare - K18 K13 K12 K11 K11 K17 ja beamer/device helping sentences (video) BK

All Smart about liv 402 A. Wordsearch Top 10 - names & details K18 K12 K13 K17K11 ja beamer/device optional handout (video) print optional handout

+helping (wordsearch) sentences BK

All Smart about liv 41 3 A. Trashcan Dangerous basketball animals - prepare K18 K13 K12 K12 K15&16 K11 ja beamer/device ball & trash can (audio) see materials, find/create

All about 4 Wordsearch K12 K11 optional handout

space to play

Smart liv 42 A. Skim the text K18 K13 K12 K14 K17 (wordsearch)

optional handout (text) print optional handout

All Smart about liv 435 A. Info Memory gap questions - prepare K13 K12 K12 K14 K11 K17 ja handout beamer/device (memory) (video) print handout

All Smart about liv 446 Before Good to reading know K13 K12 K12 K14 K14 K11 K11 K17 ja beamer/device(video)

All Smart about liv 457 Skimming A. Practise or scanning K13 K14 K12 K14 K17 ja beamer/device(video)

helping sentences BK

All Smart about liv 468 A. Questions Practise skimming K12 K14 K17

helping sentences BK

All Smart about liv 479 A. Adjectives Practise scanning K12 K14 K11 K17 ja optional beamer/device handout (video) (text) print optional handout

All Smart about liv 48 10 Personal D-test pronouns K12 K11 K17

ja beamer/device(video)

All Smart about liv 49 11 D-test True or false K13 K17 K17

All Smart about liv 50 12 Recap Ordering K13 K17 beamer/device(video)

All Smart about liv 13 51 Multiple Rewrite choice K13 K17 K17

All Smart about liv 52 14 Fill Challenge in K14 K17 K17

All Smart about liv 53 15 A. Poster Best Smart - prepare Home devices K18 K13 K12 K11 K11 K17 K17 ja beamer/device (video) +

All about 16 Poster content K18 K14 K17 ja beamer/device(video)

helping sentences BK

All Smart about liv 54 17 A. Create How to a poster - rubric K18 K13 K17 K12 K11 K17 ja large beamer/device sheets of paper (video) + see print materiall handout

(poster) handout (review)

All Smart about liv 55 18 A. Create How to a give vlog a - presentation prepare K18 K13 K11 K15&16 K17 K17 ja beamer/device(video)

+ print handout

Wildlife 19 A. A day at the zoo - prepare K18 K13 K11 K17 ja helping handout sentences (script) BK +

Games 56 A. Gaming - prepare K18 K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video) +

Wildlife 20 A. The big five - prepare K18 K13 K11 ja helping sentences BK

+

Games 57 A. Play games - prepare K18 K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video) +

Wildlife 21 Mix and match K18 K13 K11 optional helping sentences handout BK print optional handout

Games 58 A. Clues for Password game - video K13 K12 K17 ja (mix&match)

beamer/device (video) +

Wildlife 22 Circle rotations K18 K13 K11 K15&16 helping sentences BK form groups

Wildlife

Games

23

59

A.

A. Play

Before

Password

reading

game

- skim

-

the

in pairs

text

K13

K12

K12

K14

K15&16

optional

handout

handout

(password

(text)

cards)

print

print

optional

and cut cards

handout

Wildlife

Games 60

24 Context

Prepare

clues

K18

K12

K13

K14

K12 K14 K17

ja beamer/device

optional handout

(video)

(text) print optional handout

Wildlife

Games

25

61

A.

A.

Which

Question

types

attack

of clues

K13

K12

K12

K14

K14 K17

ja

ja

beamer/device

beamer/device

(video)

(video)

Wildlife

Games

26

62

Practise

In detail

K18

K13 K12

K14

K14 K17

Wildlife

Games

27

63

A.

On

Answering

your own

questions K18

K13 K12

K14

K14 K17

helping sentences BK

Wildlife

Games

28

64

Comparatives

A. Challenge

and superlatives

K18

K12

K13

K11 K17 ja beamer/device

helping sentences

(video)

BK

Wildlife

Games

29

65

D-test

Adverbs K12

K17

K11 K17 ja beamer/device (video)

Wildlife

Games

30

66

Notes

D-test K13

K12

K12

K11 K17

K17

ja beamer/device (video)

Wildlife

Games 67

31 Multiple

Fill in

choice

K12

K17

K11 K17 ja beamer/device (video)

Wildlife

Games

32

68

Gap

Choose

fill

K13

K17

K17

Wildlife

Games

33

69

Sentences

Using the adverb K13

K17

K11 K17

Wildlife

Games 70

34 A.

Postcard

Request information - take notes K18

K13

K13

K11

K12

K17

K11 K17 ja

ja

beamer/device

beamer/device

(video)

(video)

Wildlife

Games

35

71

A.

Put

Prepare

it together

to fill out - enquiry K18

K13

K13 K12 K17

beamer/device (video) + print handout

handout (postcard)

Wildlife 36 Fill out the enquiry form K18 K13 K17 handout (form) print handout

Games 72 Congratulations K18 K12 K17

Wildlife 37 Comparative & Superlative game K18 K17 handout (dice & cards) print and cut out (& assemble)

Games 73 A. Snakes & ladders - prepare K18 K13 K12 K15&16 ja beamer/device (video) +

dice & cards + form groups

K17

handout (boardgame)

Wildlife 38 Challenge K18 K17 ja beamer/device (video)

The love 39 A. About Pets - match K18 K12 K11 K15&16 ja helping sentences BK +

beamer/device (video)

The love 40 A. Pet care - prepare K18 K13 K11 K15&16 ja beamer/device (audio)

The love 41 A. Password game - clues K18 K13 K11 ja beamer/device (video)

The love 42 Play Password K12 K15&16 handout (password cards) print & cut cards

The love 43 A. Reading - skim the text K12 K14 K17 optional handout (text) print optional handout

The love 44 Grid questions K12 K14 ja beamer/device (video)

The love 45 Step by step K12 K14 K17 ja beamer/device (video)

The love 46 A. Practise K14 helping sentences BK

The love 47 Reflexive & Possessive Pronouns K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 48 D-test K18 K17

The love 49 Notes K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 50 Fill in the gap K17

The love 51 Let's do this K17

The love 52 Challenge K18 K17

The love 53 How to write an email K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 54 A. Email - situation K18 K17

The love 55 Let’s write K18 K17 handout (email) print handout

The love 56 Check yourself K18 K13 K17

The love 57 Speech card K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (audio) + print handouts

handout (speechcards)

The love 58 Act it out K18 K13 K11 form pairs

Animals 59 A. Animal hospital - fox cubs K18 K13 K11 K15&16 K17 ja beamer/device (video) +

helping sentences BK

Animals 60 A. Animal Rescue - prepare K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (audio) +

helping sentences BK

Animals 61 Mindmap K18 K13 K12 optional handout

print optional handout

(mindmap)

Animals 62 Picture talk K18 K12 K15&16 K17 handout (picture talk) print handout

Animals 63 A. Skim the text K13 K12 K14 opptional handout (text) print optional handout

Animals 64 Context clues K13 K12 K14 K11 ja beamer/device (video)

Animals 65 A. Find out more - match K13 K14 ja beamer/device (video)

Animals 66 A. Practise – highlight K12 K14 K17 highlighters see materials

Animals 67 A. Answer the questions K13 K12 K14 K17 helping sentences BK +

beamer/device (website)

Animals 68 Word order K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Animals 69 D-test K17

Animals 70 Fill Out K13 K17 beamer/device (video)

20

Animals 71 Elisa - correct word order K18 K17

Animals 72 Practise K18 K17

Animals 73 Challenge K18 K11 K17

BROCHURE METHODE OVERVIEW


TASK OVERVIEW - THE WORLD OF ART - KGT BK

Chapter Task KGT/BK Titel Kerndoel Video Materiaal benodigd Voorbereiding

Chapter Task KGT/BK Titel Kerndoel Video Materiaal benodigd Voorbereiding

Visual art 1 A. Art - prepare K18 K13 K12 K11 K17 beamer/device (google) +

helping sentences BK

All Visual about art 21 A. Strange What is art? creatures - watch- prepare K18 K13 K12 K11 K11 K17 ja beamer/device helping sentences (video) BK +

All about 2 A. Top 10 - names & details K18 K13 K11 ja beamer/device helping sentences (video) BK

Visual art 3 A. Famous art - prepare K18 K13 K12 K11 K17 ja +helping beamer/device sentences (video) BK +

All about 3 A. Dangerous animals - prepare K18 K13 K12 K11 ja beamer/device helping sentences (audio) BK

All Visual about art 4 Wordsearch Gravity K12 K11 optional beamer/device handout (website)

Visual art 5 Gallery talk K13 K15&16 (wordsearch)

handout (gallerytalk) print handout

All Visual about art 56 A. Skimming Memory - prepare K18 K12 K13 K12 K14 K17 handout optional handout (memory) (text) print handout optional handout

All Visual about art 67 Before A. ELZA reading - abbreviation K18 K12 K13 K14 K12 K11 K11 K17 ja beamer/device(video)

All Visual about art 78 Skimming Answer questions or scanning K18 K14 K13 K17

ja beamer/device(video)

All Visual about art 89 A. Let’s Practise talk skimming K13 K12 K12 K14 K15&16 helping sentences BK

All Visual about art 109 A. Past Practise tense scanning K12 K14 K17 ja optional beamer/device handout (video) (text) print optional handout

All Visual about art 10 11 Personal D-test pronouns K13 K11 K11 K17 K17

ja beamer/device(video)

All Visual about art 12 11 D-test How to K13 K17 K17 ja beamer/device (video)

All Visual about art 12 13 Recap Grid K13 K17K11 K17

beamer/device(video)

All Visual about art 13 14 Multiple Answer choice K13 K17 K17

All Visual about art 14 15 Fill A. Comment in - prepare K13 K17 K14 K17 ja beamer/device (video) + print handout

All about 15 A. Poster - prepare K18 K13 K11 K17 ja beamer/device handout (comment) (video) +

All Visual about art 16 Poster A. How content to give a presentation K18 K13 K14 K12 K17K11 K17 ja beamer/device(video)

+ print handout

All about 17 A. Create a poster - rubric K18 K17 large handout sheets (feedback of paper form) see materiall

Art of Lit 17 A. Why read literature - prepare K18 K13 K12 K11 K17 ja (poster) beamer/device (video) +

All about 18 A. How to give a presentation K18 K13 K11 K17 ja beamer/device(video)

helping sentences BK

Wildlife Art of Lit 19 18 A. A Book day or at movie? the zoo -- grid prepare K18 K13 K12 K11 K11 K17 K17 ja helping beamer/device sentences (video) BK +

Art of Lit 19 Make sentences K12 K11 K17

beamer/device (video)

Wildlife Art of Lit 20 A. Hangman The big five - prepare K18 K12 K13 K15&16 K11 ja helping beamer/device sentences (website) BK +

Art of Lit 21 A. Other world - prepare K18 K13 K12 K14 K11 K17 ja beamer/device (video) (website)

Wildlife 21 Mix and match K18 K13 K11 optional + helping handout sentences BK print optional handout

Art of Lit 22 The book K18 K13 K12 K14 K17 (mix&match)

optional handout (text) print optional handout

Wildlife Art of Lit 22 23 Circle A. Reference rotations words - what and why? K18 K12 K13 K14 K11 K15&16 K17 ja beamer/device (video) form groups

Wildlife Art of Lit 23 24 A. Back Before to reading the text -- skim highlight the text K12 K14 K17 optional helping sentences handout (text) BK +

print optional handout, handout get highlighters

Wildlife 24 Context clues K12 K14 ja beamer/device handout (text) + (video)

Wildlife 25 A. Which types of clues K12 K14 ja beamer/device highlighters (video)

Wildlife Art of Lit 26 25 A. Practise Answer the question K18 K13 K12 K14 K14 K17 beamer/device (website

Wildlife 27 A. Answering questions K18 K14 helping for challenge) sentences BK

Wildlife

Art of Lit

28

26

Comparatives

Didn’t

and superlatives K12

K12

K11

K11

K17

K17

ja

ja

beamer/device

beamer/device

(video)

(video)

Wildlife

Art of Lit

29

27

D-test

D-test K12

K17

K17

Wildlife

Art of Lit

30

28

Notes

How to K13

K12

K12

K11 K17

K17

ja

ja

beamer/device

beamer/device

(video)

(video)

Wildlife

Art of Lit 29

31 Multiple

A. Fill in

choice

K12

K17

K17

Wildlife

Art of Lit 30

32 Gap

Challenge

fill

K13

K17

K12 K17 optional handout (text) print optional handout

Wildlife

Art of Lit

33

31

Sentences

A. Book review - content K18

K17

K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Wildlife

Art of Lit

34

32

A.

A. Prepare

Request

your

information

review - choose

take notes

a book

K18

K18

K13

K13

K12

K12

K11

K17

K17 ja beamer/device (video)

Wildlife

Art of Lit

35

33

A.

A.

Prepare

Write your

to fill

review

out -

-

enquiry

check yourself

K18

K18

K13

K13

K12

K12

K17

K17 handout (review) print handout

Wildlife

Art of Lit

36

34

Fill

A. Book

out the

talk

enquiry

- video

form K18

K18

K13

K13 K12

K17

K11 K15&16 ja

handout

beamer/device

(form)

(video) +

print

print

handout

and cut cards

K17

handout (cue cards)

Wildlife 37 Comparative & Superlative game K18 K17 handout (dice & cards) print and cut out (& assemble)

Perf. arts 35 A. Dance - JabbaWockeez K18 K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video) +

dice & cards + form groups

helping sentences BK

Wildlife 38 Challenge K18 K17 ja beamer/device (video)

Perf. arts 36 A. Performing Arts School - prepare K18 K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video) +

The love 39 A. About Pets - match K18 K12 K11 K15&16 ja helping sentences BK +

helping sentences BK

beamer/device (video)

Perf. arts 37 Memory K12 K15&16 handout (memory) print & cut cards

The love 40 A. Pet care - prepare K18 K13 K11 K15&16 ja beamer/device (audio)

Perf. arts 38 Kahoot! K12 beamer/device (kahoot!) set up Kahoot!

The love 41 A. Password game - clues K18 K13 K11 ja beamer/device (video)

Perf. arts 39 A. Skim the text K18 K13 K12 K14 K17 optional handout (text) print optional handout

The love 42 Play Password K12 K15&16 handout (password cards) print & cut cards

Perf. arts 40 A. Dictionary use - order K18 K13 K12 K14 K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 43 A. Reading - skim the text K12 K14 K17 optional handout (text) print optional handout

Perf. arts 41 Practice K12 K17 handout (dictionary page) print handout

The love 44 Grid questions K12 K14 ja beamer/device (video)

Perf. arts 42 A. Questions K12 K14 K17 helping sentences BK

The love 45 Step by step K12 K14 K17 ja beamer/device (video)

Perf. arts 43 Questions K12 K14 K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 46 A. Practise K14 helping sentences BK

Perf. arts 44 D-test K12 K17

The love 47 Reflexive & Possessive Pronouns K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (video)

Perf. arts 45 How to K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 48 D-test K18 K17

Perf. arts 46 Choose and fill K12 K17

The love 49 Notes K11 K17 ja beamer/device (video)

Perf. arts 47 A. Rewrite the sentences K12 K17

The love 50 Fill in the gap K17

Perf. arts 48 Email K13 K12 K17 ja beamer/device (video)

The love 51 Let's do this K17

Perf. arts 49 A. Email - situation K18 K13 K12 K14 K11 K17 ja beamer/device (video)

The love 52 Challenge K18 K17

Perf. arts 50 Let’s write K18 K13 K12 K17 handout (email) print handout

The love 53 How to write an email K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (video)

Perf. arts 51 A. Ask your classmates K18 K13 K15&16 handout (questions and print handout

The love 54 A. Email - situation K18 K17

write answers)

The love 55 Let’s write K18 K17 handout (email) print handout

Street art 52 A. Graffiti - prepare K18 K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video) +

The love 56 Check yourself K18 K13 K17

helping sentences BK

The Street love art 57 53 Speech A. Teenage cardstreet artist - prepare K18 K13 K12 K11 K11 K17 K17 ja beamer/device (audio) (video) + print handouts

Street art 54 Crossword puzzle K12 K17

handout

optional handout

(speechcards)

(puzzle) print optional handout

The love 58 Act it out K18 K13 K11 form pairs

Street art 55 Play bingo K12 K15&16 handout (bingocards & print and cut handout

Animals 59 A. Animal hospital - fox cubs K18 K13 K11 K15&16 K17 ja beamer/device

vocablist)

(video) +

Street art 56 A. Skim the text K18 K13 K12 K14 K17

helping

optional

sentences

handout (text)

BK

print optional handout

Animals 60 A. Animal Rescue - prepare K18 K13 K11 K17 ja beamer/device (audio) +

Street art 57 Recap K13 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

helping sentences BK

Street art 58 A. Guess & find K18 K13 K12 K11 K17 beamer/device (website)

Animals 61 Mindmap K18 K13 K12 optional handout

print optional handout

+ helping sentences BK

(mindmap)

Street art 59 Questions K12 K17

Animals 62 Picture talk K18 K12 K15&16 K17 handout (picture talk) print handout

Street art 60 Let’s talk about it K18 K13 K12 K15&16

helping sentences BK

Animals 63 A. Skim the text K13 K12 K14 opptional handout (text) print optional handout

K17

Animals 64 Context clues K13 K12 K14 K11 ja beamer/device (video)

Street art 61 Plurals K12 K17 ja beamer/device (video)

Animals 65 A. Find out more - match K13 K14 ja beamer/device (video)

Street art 62 D-test K12 K17

Animals 66 A. Practise – highlight K12 K14 K17 highlighters see materials

Street art 63 How to K18 K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

Animals 67 A. Answer the questions K13 K12 K14 K17 helping sentences BK +

Street art 64 Multiple Choice K12 K17

beamer/device (website)

Street art 65 A. Online practice - Funbrain K13 K12 K11 beamer/device (kahoot + setup Kahoot!

Animals 68 Word order K12 K11 K17 ja beamer/device (video)

website)

Animals 69 D-test K17

Street art 66 Fill in K12 K17

Animals 70 Fill Out K13 K17 beamer/device (video)

Street art 67 Write the words K12 K17 21

Animals 71 Elisa - correct word order K18 K17

Street art 68 A. What is an editorial? K18 K13 K12 K14 K11 K17 ja beamer/device (video)

Animals 72 Practise K18 K17

Street art 69 A. Your own editorial - prepare K18 K13 K12 K14 K11 K17 ja beamer/device (video) + print handout

Animals 73 Challenge K18 K11 K17

BROCHURE METHODE OVERVIEW


SOFTWARE MODULE OVERVIEW

Fast Modules ForWord K-12

Scope Fast ForWord & Sequence

Reading Assistant

Language & Pre-Reading Skills

Listening Accuracy

Auditory Sequencing

Auditory Word Recognition

English Grammar

Following Directions

Foundational Reading Skills

Print Concepts

Phonological/Phonemic

Awareness

Phonics/Decoding

Word Structure

& Knowledge

High-Frequency Words

Fluency

Capitalization & Punctuation

Vocabulary Acquisition Skills

High-Frequency Words

Word Learning Strategies

Academic Language

Comprehension Skills

Listening Comprehension

Key Ideas & Details

Independent Reading

Monitoring Comprehension

Cognitive Learning Skills

Memory

Attention

Processing

Sequencing

Elements I

Elements II

Foundations I

Foundations II

Reading Readiness

Reading Level 1

Reading Level 2

Reading Level 3

Reading Assistant Plus

STERK ENGELS

Skills Definitions

The ability to discriminate between sounds and to correctly identify sounds and

sound sequences.

The ability to understand and recall the order of sounds and words.

The ability to identify spoken words and distinguish between similar-sounding words.

The ability to understand the structural features of the English language, including

syntactic features like word order and parts of speech, and morphological features

like prefixes, suffixes, plurals, and subject-verb agreement.

The ability to attend to details, and plan an appropriate sequence of steps, in order

to carry out verbal instructions.

The ability to approach print with a basic understanding of how it works, including the

concept that text conveys a message, knowledge of how books work, which direction

to read in, and how to interpret punctuation.

The ability to recognize and manipulate units of sound in spoken language such as

words, syllables, onset and rime, and phonemes.

The ability to relate speech sounds to specific letters (phonics), along with the ability

to apply knowledge of letter-sound relationships to the process of sounding out and

reading words (decoding).

The ability to recognize word parts such as morphemes, syllables, and spelling

patterns, and to apply that knowledge when reading.

The ability to quickly and automatically read common high-frequency words by sight.

The ability to read texts with accuracy, appropriate rate, and expression to

support comprehension.

The ability to use knowledge of conventions when reading.

The ability to quickly and automatically read and understand common high-frequency

words by sight.

The ability to clarify the meaning of unknown words using strategies such as

morphemic and contextual analysis.

The ability to use the language needed for success in school, including general

academic words (which appear frequently in print, but rarely in social conversations),

discipline-specific terms, and multiple meaning words.

The ability to listen to and comprehend spoken language and derive meaning

from oral texts.

The ability to distinguish key ideas from supporting details.

The ability to read texts independently, with minimal to no assistance.

The ability of learners to recognize whether they understand what they are

reading, and if necessary, to take steps to repair their comprehension before

continuing to read.

The ability to use both working memory and long-term memory to understand and

retain information. Working memory is the capacity to keep information in mind over

the short term, while integrating or manipulating it. Long-term memory is the

capacity to store and retrieve information over hours, days, or years.

The ability to focus on specific information, to sustain that focus, and to ignore

distractions, while carrying out a task.

The ability to rapidly interpret and integrate auditory and/or visual information. For

example, interpreting a complex burst of acoustic information to identify a

phoneme, or integrating a set of lines and curves to recognize a letter.

The ability to track the order of things like the sounds in a word, the words in a

sentence, the sentences in a paragraph, or the events in a timeline.

1

Updated May 12, 2020

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.

22

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills

Coaster

Build phonemic awareness

and letter-sound association

skills by selecting the letter

that matches the initial sound

of a spoken CV syllable.

• Listening Accuracy

• Phonological/

Phonemic Awareness

• Phonics/Decoding

• Memory

• Attention

• Processing

Houdini

Build phonemic awareness

and decoding skills by

identifying words with a

different initial, medial, or

final sound than other words.

• Listening Accuracy

• Phonological/

Phonemic Awareness

• Phonics/Decoding

• Word Structure &

Knowledge

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

Hungry Tummy

Build skills in following

directions and basic

vocabulary by identifying

objects of various colors,

shapes, and sizes, in response

to verbal instructions.

• Auditory Word

Recognition

• Following Directions

• Word Structure &

Knowledge

• High-Frequency

Words

• Memory

• Attention

• Processing

Inside the Tummy

Build fine motor skills and

hand-eye coordination by

matching objects by shape

and/or color.

• Word Structure &

Knowledge

• High-Frequency

Words

• Attention

• Processing

Packing Pig

Goes to Work

Build letter recognition and

naming skills for uppercase

and lowercase letters by

identifying uppercase and

lowercase letters.

• Auditory Word

Recognition

• Print Concepts

• Memory

• Attention

• Processing

Packing Pig

Has Lunch

Build letter recognition and

naming skills for uppercase

and lowercase letters by

identifying and selecting

matching pairs of uppercase

and lowercase letters in a grid.

• Auditory Word

Recognition

• Print Concepts

• Memory

• Attention

• Processing

8

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.

23

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills

Bear Bags

Build phonological awareness

and phonics/decoding skills by

sorting words based on initial,

medial, and final sounds.

• Listening Accuracy

• Phonological/Phonemic

Awareness

• Phonics/Decoding

• Word Structure &

Knowledge

• Memory

• Attention

• Processing

Bedtime

Beasties

Buzz Fly

Flying Fish

Build listening and reading

comprehension skills by

selecting the correct picture,

word, letter, or punctuation

mark to complete a sentence.

Build listening comprehension

skills by answering multiplechoice

questions about fiction

and nonfiction passages that

have been read aloud.

Build high-frequency word

recognition and

phonics/decoding skills by

rapidly matching spoken words

to written words.

• Word Structure &

Knowledge

• Fluency

• Capitalization &

Punctuation

• Word Learning Strategies

• Listening Comprehension

• Key Ideas & Details

• Monitoring Comprehension

• Print Concepts

• Word Structure &

Knowledge

• Fluency

• Word Learning Strategies

• Academic Language

• Listening Comprehension

• Key Ideas & Details

• Monitoring Comprehension

• Auditory Word Recognition

• Phonics/Decoding

• High-Frequency Words

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

• Memory

• Attention

• Processing

Quail Mail

Build vocabulary skills by

sorting words into different

categories, such as conceptual,

semantic, and grammatical.

• English Grammar

• Phonics/Decoding

• Word Structure &

Knowledge

• Word Learning Strategies

• Academic Language

• Memory

• Attention

• Processing

9

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.

24

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills

Ant Antics

Build reading

comprehension skills by

selecting the sentence

that best describes a

given picture.

• English Grammar

• Word Structure & Knowledge

• High-Frequency Words

• Word Learning Strategies

• Monitoring Comprehension

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

Bear Bags:

More Lunch

Build phonemic awareness

and decoding skills by

identifying and matching

initial, medial, and final

sounds in words, including

consonant blends.

• Listening Accuracy

• Phonological/Phonemic

Awareness

• Phonics/Decoding

• Memory

• Attention

• Processing

Dog Bone

Build passage

comprehension skills by

reading and/or listening to

both fiction and nonfiction

passages and answering

comprehension questions.

• Print Concepts

• Word Structure & Knowledge

• Fluency

• Word Learning Strategies

• Academic Language

• Listening Comprehension

• Key Ideas & Details

• Independent Reading

• Monitoring Comprehension

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

Fish Frenzy

Build high-frequency

word recognition and

decoding skills by rapidly

matching spoken words to

written words.

• Auditory Word Recognition

• Phonics/Decoding

• High-Frequency Words

• Memory

• Attention

• Processing

Leaping Lizards

Build reading

comprehension and

vocabulary skills by

selecting the correct

word, letter, or

punctuation mark to

complete a sentence.

• English Grammar

• Word Structure & Knowledge

• High-Frequency Words

• Fluency

• Capitalization & Punctuation

• Word Learning Strategies

• Listening Comprehension

• Independent Reading

• Monitoring Comprehension

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

10

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.

25

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills

Book Monkeys

Build reading

comprehension skills by

answering questions that

address literal meaning,

cause and effect

relationships, and inferential

comprehension in fiction

and nonfiction passages.

• Fluency

• Word Learning

Strategies

• Academic Language

• Key Ideas & Details

• Independent Reading

• Monitoring

Comprehension

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

Scrap Cat

Build vocabulary, grammar,

and decoding skills by

sorting words into

appropriate categories.

• English Grammar

• Phonological/

Phonemic Awareness

• Phonics/Decoding

• Word Structure and

Knowledge

• Memory

• Attention

• Processing

Twisted Pictures

Build reading

comprehension skills by

selecting the sentence

that best describes a

given picture.

• English Grammar

• Fluency

• Word Learning

Strategies

• Independent Reading

• Monitoring

Comprehension

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

11

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.

26

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills

Ele-Bot

Develop English grammar and

vocabulary skills by identifying

the picture that best represents a

sentence or answers a question.

• English Grammar

• Word Structure &

Knowledge

• Listening

Comprehension

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

Hoop Nut

Develop listening accuracy and

phonological awareness skills by

selecting a target syllable from a

sequence of two syllables.

• Listening Accuracy

• Phonological/

Phonemic Awareness

• Memory

• Attention

• Processing

Moon Ranch

Develop listening accuracy skills

by detecting when a new syllable

interrupts a repeated syllable.

• Listening Accuracy

• Phonological/

Phonemic Awareness

• Memory

• Attention

• Processing

Robo-Dog

Develop auditory word

recognition, phonological

awareness, and vocabulary skills

by identifying the picture that

represents a spoken word.

• Auditory Word

Recognition

• Phonological/

Phonemic Awareness

• Word Structure &

Knowledge

• Memory

• Attention

• Processing

Sky Gym

Develop listening accuracy and

auditory sequencing skills by

reproducing a sequence of two

sound sweeps.

• Listening Accuracy

• Auditory Sequencing

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

Space

Commander

Develop the skill of following

directions by identifying or

manipulating shapes according

to spoken instructions.

• Following Directions

• Word Structure &

Knowledge

• Listening

Comprehension

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

Whalien

Match

Develop auditory word

recognition and phonological

awareness skills by matching

pairs of syllables and words.

• Listening Accuracy

• Auditory Word

Recognition

• Phonological/

Phonemic Awareness

• Memory

• Attention

• Processing

4

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.

27

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Exercise Goal/Task Language/Reading Skills Cognitive Skills

Cosmic Reader

Jumper Gym

Develop English grammar,

following directions,

vocabulary, and listening

comprehension skills by

listening to a story,

answering questions, and

following instructions

related to the story.

Develop advanced listening

accuracy and auditory

sequencing skills by

identifying a sequence of

sound sweeps.

• English Grammar

• Following Directions

• Word Structure &

Knowledge

• Listening Comprehension

• Listening Accuracy

• Auditory Sequencing

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

• Memory

• Attention

• Processing

• Sequencing

Paint Match

Develop phonological

awareness and sound-letter

correspondence skills by

matching words into pairs

using the fewest attempts.

• Listening Accuracy

• Auditory Word

Recognition

• Phonological/Phonemic

Awareness

• Phonics/Decoding

• Memory

• Attention

• Processing

Polar Planet

Develop phonological

awareness, word analysis,

and sound-letter

correspondence skills by

identifying a target word

when presented within a

series of words.

• Listening Accuracy

• Auditory Word

Recognition

• Phonological/ Phonemic

Awareness

• Phonics/Decoding

• Memory

• Attention

• Processing

Tomb Trek

Develop phonological

awareness and sound-letter

correspondence skills by

identifying a target word

when presented within a

sequence of two words.

• Listening Accuracy

• Auditory Word

Recognition

• Phonological/Phonemic

Awareness

• Phonics/Decoding

• Memory

• Attention

• Processing

5

© 2020 Scientific Learning Corporation. All rights reserved.

28

BROCHURE METHODE OVERVIEW


STERK ENGELS

Workbook overview

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2

29

BROCHURE METHODE OVERVIEW


MY WORLD

Everywhere you go, you meet people. All those people are different,

each has his or her own world. In this chapter we will explore 4 areas.

SOCIAL LIFE

DAILY LIFE

FAMILY

ME

In this lesson series you are going to find out more about other people’s lives and you will write

about your life. This way, you can compare. In the end, you will compare to a guy named Chris,

from Canada and write him an email.

Along the way, you will learn quite a few things. You will learn new strategies for reading, practise

listening & speaking, and learn tips & rules for writing.

We will also cover the basic grammar to make sure your writing works. And last but not least:

you practise and improve your speaking skills.

Besides all this, you will learn new vocabulary according to the themes above, to help you

understand texts, and help you to write and talk about yourself.

Good luck!

30

BROCHURE METHODE OVERVIEW


MY WORLD - SOCIAL LIFE

What do you like to do in your spare time?

Do you like to hang out with friends? Your social life is all about you and the people

you like to hang out with. In this first part of the chapter you are going to find out more

about your social life and write a YouTube comment and talk about yourself.

At the end of this paragraph you …

… have improved your listening and get to know a YouTuber from Canada.

… are able to recognise and use new vocabulary (vocab) to talk and write about yourself.

… are able to use practised strategies to expand your vocabulary by word guessing with

… Fast ForWord.

… are able to use before, while and after strategy to improve your reading.

… are able to recognise and use the correct word order for questions

… with question words.

… are able to write a YouTube comment.

… are able to talk to someone about who

… you are and what you (dis)like..

4 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

31

BROCHURE METHODE OVERVIEW


1

Introducing a new friend

You are going to watch a video

where Chris introduces himself to you.

Write down at least tree things you learn about Chris, before you move on to the

next task.

2

Watch the video again

Answer the questions below about the video.

1. Which day does Chris post his videos?

Thursday

Monday

Sunday

6. What is his favourite food?

hamburgers

pizza

pancakes

2. How old is he?

17

16

18

19

3. What kind of info does he give on YouTube?

He talks about fashion

He answers frequently asked questions

He talks about food

7. When does he record his videos?

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

4. What is his addiction?

Green tea

Coffee

Buckets

Water

5. What is he afraid of?

Spiders

Mosquitos

Snakes

5 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

32

BROCHURE METHODE OVERVIEW


3

Wordsearch

Check out the vocabulary for Social Life at the back of the chapter.

Do the wordsearch.

F R E Q U E N T L Y A S K E D Q U E S T I O N S

G B N P A K R D T A A T O P U B L I S H A V

H V Y H T O R E C O R D A V I D E O C T V D

A S A Q F T O S C R O L L D O W N M E F N O T N

N X R E F E L T O D I S A B L E Q D A W D O C

G F R I E N D S C B S H N L W X I M Q O I R G

O N W R K L C U Q G M G T D Y Y R Q D S Q F E Q

U Q D S R F S S P A R E T I M E I P G F M Q

T Y M P D L P K I S A F R A I D O F O M X E O B

W O S B Q S B N U X B I N C O M M O N M R V F

I T O A P P R O V E O L O B K G R D Y Q I E S

T T T O P O S T A C O M M E N T H Y O X N U

H O T O P O S T A V I D E O L L R N Y K C Q S

I S P B Y I Y P T U F Q M A N Q L M C M P P Y

U N Y U O E H T C Y K R M H G Y H X V S N I S T

I T T F C O K Q A A Q L F Y G B I M E P D I

Y R O K C O A X O S F I L E A C O M P L A I N T

T O A Q B G L O D D V A D D I C T I O N B R

I D T W B M C V I B E W P X N O I S E W P F M

U U T D N E F X E S D F O F A V O U R I T E

U C A G K U C U T A N A D V E N T U R E R M I

I E C F K A C O M M E N T L A U I M P V F G

M K O W D Y L N F D X G R O M V D Y D T R M

T V B T N A N E X P E R I E N C E R I C U P

to remove

to approve

to scroll down

an experience

favourite

to post a video

spare time

to publish

is afraid of

file a complaint

an adventure

addiction

to introduce

to differ in

friends

to attack

to post a comment

frequently asked

questions

a comment

in common

to disable

noise

to record a video

FAQs

hang out with

4

Sparkle

Your teacher will announce the spelling word, such as Friday.

The first student says “F”. The next student says “r”, and it continues

around the room until the entire word has been spelled correctly.

When the word is complete, the next student says “Sparkle!”

If a student says the wrong letter or says “Sparkle” too soon, then they sit

down. The game continues until there is only one student left standing.

The last student standing is the winner.

Practise the list ‘My world: Social Life’ on Quizlet.

6 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

33

BROCHURE METHODE OVERVIEW


TIP

Make sure you practise Quizlet at least 4 times a week,

or you will have a hard time passing the test.

Go online and login to do Fast ForWord.

Reading level 2 exercise Ant Antics.

5

Before, while and after reading

Watch the video

about the main strategies for reading. Fill in the grid the correct

letter with the correct strategy (before, while or after) for each step.

A. Try to guess the meaning of the unknown words by using the sentences.

B. Look out for signal words and reference words: they create direction and changes

within the text.

C. What do you already know about this subject?

D. Ask yourself questions while you read: what is the goal of the paragraph?

What does the writer mean?

E. Look deeper into the text.

F. Go back to the question and check your answers.

G. Look at the titles, subtitltes and photos.

H. Try to guess what the tekst is about. What do you think i twill be about?

I. Look directly for the answers.

READING STEP 1 STEP 2 STEP 3

Before

G

While

After

And last but not least

7 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

34

BROCHURE METHODE OVERVIEW


6

Strategy before reading

Before we actually start reading, see what you can find out by looking at the features

only. What do you see and read in the features of the text? Fill in the grid in Dutch.

BEFORE READING TITEL PLAATJES TUSSENKOPJES

1 Bekijk titel /

tussenkopjes /plaatjes.

Wat zie je?

2 Wat weet je zelf al

over dit onderwerp?

3 Probeer te raden waar

de tekst over gaat.

Wat verwacht je?

8 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

35

BROCHURE METHODE OVERVIEW


7

Strategy while reading

Now read the text. While reading, fill in Dutch the grid below.

WHILE READING ALINEA 1 ALINEA 2 ALINEA 3 ALINEA 4 ALINEA 5

1 Wat bedoelt de

schrijver hier?

2 Raad of leid uit de zin

af wat de betekenis

van onbekende

woorden is.

3 Schrijf per alinea

ten minste 1

referentiewoord of

signaalwoord op en

waar dit naar verwijst.

8

Check your guess

Now you have read the text.

Is the text about what you expected?

Yes

No

If not, what did you miss in task 6? Explain in Dutch.

TIP

Always check the features of the text and

think what you already know about the topic

before you read a text.

9 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

36

BROCHURE METHODE OVERVIEW


1

Jody’s holiday adventure

summer holiday bore

Jody, a 14-year-old girl from Nottinghamshire, tells us about her scary experience.

“It was the summer holiday and my sister Jess and I were bored. We decided to visit

our older sister Kay. Her house is just a short walk from where we live. After walking

for about five minutes, we bumped into some classmates. While we were talking,

a group of boys on mopeds started driving up and down the road, making a lot of

noise.

2

3

Police intervention

Some of the people living there came

out looking angry. Suddenly a police

car drove around the corner. “OK 4

everyone, fun-time over!” shouted

one police officer, getting out of the

car. The boys started swearing at the

police. The police caught a boy and

tried to put him in handcuffs,. but

the boy wanted to run away and that

made the policeman very angry. “OK,

I’m taking out my Taser,” he suddenly

said. A Taser is a kind of gun which

gives a strong electric shock through

a wire attached to darts.

“OK, I’m taking out my Taser,”

Tasered!

Then it happened. “Jess, help me!”

I screamed at my sister. “What is

going on?”

I felt a stabbing pain in my leg and

my entire body was shaking. A

terrible pain shot through me. Then

everything went dark. I had been hit

accidentally by the Taser gun. After

a while, I began to see clearly again.

I tried to stand up, but I couldn’t

move because I felt a huge cramp in

the back of my left leg. One of the

darts from the Taser stuck out of my

leg! I pulled it out and saw the blood

coming through my jeans.

5

“Jess, help me!” I screamed at my sister.

Lucky me….

I wanted to go home as soon as possible, but

then the policeman said something I will never

forget: “Come back! You still have one in you!”

I tried not to cry from pain when he pulled a

second dart from my left shoulder.

“Come back! You still have one in you!”

Then the policeman drove us home in a police

car. He apologised to my parents and sat with us

while we waited for an ambulance to arrive. The

paramedicts checked my blood pressure and did

some tests and then told me I was OK. Everyone

said I was lucky, Tasers can be dangerous.

No official complaint

For the next few weeks, I felt very shaken. I was

scared easily and I had constant cramps in my

leg and shoulder. Now I feel all right again. We

didn’t make an official complaint to the police.

I do not hate them for what happened, but I do

think they should have been more careful -

the Taser should never have

hit me”.

10 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

37

BROCHURE METHODE OVERVIEW


9

After reading

After this assignment, you are going to do the questions about the text.

First, we fill in the grid to revise how you look for the answers.

AFTER READING

Step 1

Step 2

Step 3

WHAT TO DO

Now answer the questions using step 1, 2 & 3 for every question.

A Waarom ging Jody de straat op? (alinea 1)

Ze had afgesproken met vrienden van school.

Ze hoorde dat er buiten iets aan de hand was.

Ze wilde even bij haar oudere zus langsgaan.

B Waarom dreigde de politie met een ‘stroomstootwapen’? (alinea 2)

Om nieuwsgierige toeschouwers weg te jagen.

Om te zorgen dat een jongen er niet vandoor ging.

Om zich te beschermen tegen agressie.

C Wat gebeurde er met Jody? (alinea 3)

Ze raakte gewond door een politiewapen.

Ze werd door de politie geboeid afgevoerd.

Ze zag niets meer door een klap tegen haar hoofd.

D Wat wordt er gezegd over Jody ? (alinea 4)

Ze bleek nog een pijltje in haar lichaam te hebben.

Ze rende zo snel mogelijk naar huis.

Ze werd door de politie naar het ziekenhuis gebracht.

E Wat zei Jody over de weken na het incident? (alinea 5)

Ze schrok als ze een politieagent zag lopen.

Ze was overal bang voor en had nog steeds pijn.

Ze was zo boos dat ze een klacht tegen de politie heeft ingediend.

Go online and login to do Reading Assistant and

improve your reading even more.

Keep up the good work.

11 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

38

BROCHURE METHODE OVERVIEW


10

Present simple & question words

Do you know the present simple and how to ask questions?

Watch the video

and take notes.

11

D-test

Do the D-test and write down the correct questions, using the present simple and

questions words, to the given answers.

Example: Who plays the piano? (who)

Billy plays the piano.

Now it’s your turn.

1. (what)

My name is Andrew.

2. (when)

Hicham’s birthday is March 11th.

3. (how)

Sara and Jane are 15 years old.

4. (why)

I eat an apple because I am hungry.

5. (where)

We are going to London.

6. (which)

I prefer apples to pears.

HOW DID YOU DO IN THE D-TEST?

If you need extra instruction, check out

the video or the grammar section

at the back of the chapter.

12 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

39

BROCHURE METHODE OVERVIEW


12

Mix & match

Watch the video

again if necessary.

Match the question words with the correct Dutch translation. Write them down below.

QUESTION WORDS

who

wanneer

what

waarom

where

wat

when

welke

why

hoe

how

wie

which

waar

13

Order of negations

Watch the video

about word order. Fill in the words in the correct negative order.

where who when do/does what not do

who

14

Order of questions

Now, fill in the words in the correct word order for questions.

where who when do/does what do

?

questionword

do/does

15

Mix & match

Match the definition to the correct description:

WORD ORDER

Place

Main verb

Time

Object

Adverb of frequency

Subject

Auxiliary

Question words

do/does

how many times

where

who, what, when, why, how, which

does what

with what/whom

who

when

13 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

40

BROCHURE METHODE OVERVIEW


16

Match the words in bold

Match the words in bold with the correct definition.

DEFINITION

P

L

A

C

E

M

A

I

N

V

E

R

B

T

I

M

E

O

B

J

E

C

T

A

D

V

E

R

B

S

U

B

J

E

C

T

A

U

X

I

L

I

A

R

Y

Q

U

E

S

T

I

O

N

W

O

R

D

Why is Sarah always late for class?

X

Sarah loves watching movies on Netflix.

Does she ever listen to what you say?

Khalid never takes the bus to school.

He usually walks or cycles to school.

Do you think we can meet at the gym?

I will see you there at 8 o’clock.

Hannah will be there at 8 o’clock too.

17

Choose the correct alternative

1. Which is correct?

Does she like English?

Do she likes English?

Does she likes English?

2. Which is correct?

Who do you like better, chocolate or candy?

What do you like better, chocolate or candy?

Where do you like better, chocolate or candy?

3. Which is correct?

Walid laughs not at the joke.

Walid don’t laughs at the joke.

Walid doesn’t laugh at the joke.

4. Which is correct?

They doesn’t eat any apples.

They don’t eat any apples.

They eat not any apples.

14 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

41

BROCHURE METHODE OVERVIEW


18

Make negations and questions

Use the question words at the end of the sentence.

?

1. I always carry my phone with me.

?

?

Who always carries a phone?

I don’t always carry a phone.

2. We do our homework on Mondays.

(who)

(when)

3. Liam cycles to school every day.

?

(how)

4. Robert play’s soccer for Manchester United.

?

(where)

5. Me and my friends go to the gym to work out.

?

(why)

6. I eat a hamburger and fries.

?

(what)

19

Remember Chris

For task 1 you watched a YouTube clip from Chris.

He introduces himself and at the end of the video, he asks you to leave a comment.

Let’s write that comment.

First, let’s watch a short video

Take notes:

on how to write a YouTube comment.

15 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

42

BROCHURE METHODE OVERVIEW


20

A. How to write a YouTube comment

The video explains how to write a comment on a YouTube video.

Watch the video

again if needed and write down the 8 steps.

Step 1:

Step 2:

Step 3:

Step 4:

Step 5:

Step 6:

Step 7:

Step 8:

B. Sometimes

The video explains how sometimes you cannot write a youtube comment.

What can you do?

Sometimes you have to wait for your comment to be published, because

Sometimes comments are completely disabled. What can you do?

21

Comment on Chris’ video

Write a short video comment for Chris.

At least write about:

a. Greet Chris and explain who you are. (name, age, school)

b. Explain if and why (not) you like the video.

c. Ask him at least 2 questions. Use question words.

d. Write at least 1 thing you have in common with Chris.

e. Write at least 1 thing you do not have in common with Chris.

16 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

43

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Rubric

WHAT SCORE POINTS

Content

Grammar

Alle 5 de punten zijn aanwezig en begrijpelijk.

Ten minste 4 de punten zijn aanwezig en begrijpelijk.

Ten minste 3 punten zijn aanwezig en begrijpelijk.

Minder dan 2 punten zijn aanwezig en begrijpelijk.

De tekst is (vrijwel) helemaal correct.

De tekst is redelijk correct.

De tekst is matig correct.

De tekst zit vol fouten.

0

Spelling Spelling, interpunctie en hoofdletters zijn voldoende.

1

Spelling, interpunctie en hoofdletters zijn onvoldoende.

0

Lay-out De tekst heeft een duidelijke titel en is opgedeeld in 4 alinea’s. 1

9

6

3

0

3

2

1

22

A. Let’s talk to Chris - prepare

Watch the video

of task 1 again and answer the questions below.

1. What do you like about the video?

2. What don’t you like about the video?

3. What do you have in common with Chris?

4. Which differences are there between you and Chris?

17 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

44

BROCHURE METHODE OVERVIEW


Now prepare a short introduction about yourself.

In full sentences write down your name, age, where you live and 2 FAQs.

FAQs: Frequently Asked Questions.

Examples: hobbies, family,

likes, dislikes, sports

SENTENCES TO HELP

Ik vind de video (niet) leuk omdat,

We houden allebei van koffie.

Ik houd niet, zoals jij, van TV kijken.

Mijn naam is… Ik ben... jaar oud.

Ik woon in…

I (don’t) like the video because,

We both like coffee.

Unlike you, I don’t like watching TV.

My name is… I am... years old.

I live in…

B. Let’s talk to Chris - rubric

Work in groups of three or four. Together, have a good look at the rubric so you all

know how you will be scored.

Rubric

WAT 4 PUNTEN 3 PUNTEN 2 PUNTEN 1 PUNT

Inhoud

Vertelt meer dan Vertelt ten minste Vertelt minder Vertelt bijna

(jezelf

wat de opdracht wat de opdracht dan wat de niets dan wat de

voorstellen, vraagt

vraagt

opdracht vraagt opdracht vraagt

mening geven, (task 22A). (task 22A). (task 22A). (task 22A).

overeenkomsten

& verschillen)

Begrijpelijkheid Engels is goed Engels is

Engels is matig Engels is niet

(grammatica, te begrijpen voldoende te te begrijpen goed te begrijpen

woordenschat & voor een Native begrijpen voor voor een Native voor een Native

uitspraak) Speaker, geen een Native Speaker. Enkele speaker. Meer

storende fouten Speaker.

storende fouten dan 2 storende

of Nederlands. Hooguit 2 of 3 en/of enkele fouten en/of

niet storende Nederlandse Nederlandse

fouten en geen woorden (niet woorden.

Nederlands. meer dan 2).

18 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

45

BROCHURE METHODE OVERVIEW


C. Let’s talk to Chris – skype

Work in groups of three or four. You are going to pretend you’re

talking to Chris via Skype. Divide the roles for the role-play.

Student 1 You pretend to be Chris, interact with student 2 as if you are Chris.

Student 2 You are yourself. Talk to Chris and use task 22A to help you.

Student 3 (& 4) You evaluate student 2. Use the rubric.

D. Let’s talk to Chris – feedback

Now let’s give each other feedback. What went well and what can be improved?

Give each other first a TOP and then a TIP.

My TOPS

My TIPS

19 MY WORLD - SOCIAL LIFE - KBL

46

BROCHURE METHODE OVERVIEW


MY WORLD - VOCABULARY

SOCIAL LIFE

Playing video games is something I do in my

spare time.

Do you hang out with Maja? She is a very popular

girl.

Leave a like and a comment on my video.

I would like to introduce myself, my name is Chris.

I will post a video on my channel every Monday

and Thursday.

In this video I will answer FAQs (frequently asked

questions).

Chris has one addiction, drinking a lot of green

tea.

My favourite colour is blue, what is yours?

I want to record a video with you.

Post a comment under my video and I will pick

one winner.

Jody’s adventure is not something you hear every

day.

Being hurt is not an experience you want to go

through.

The boys were making a lot of noise.

The policeman did not mean to attack Jody.

Jody’s parents have filed a complaint with the

police.

To see the comments, you need to scroll down

the page.

You can disable the comments if you don’t want

anyone to reply to your video.

What do you and Chris have in common?

I differ in/from Chris because I do like spiders.

Did you publish the video yet? People really want

to see it.

Chris will remove any mean comments under his

video.

Chris and I are very close friends.

Jack is afraid of spiders and snakes.

Can you tell me some facts about yourself?

Pen pals are friends who write to each other.

vrije tijd

omgaan met

opmerking/reactie

voorstellen

een video plaatsen

veelgestelde vragen

verslaving

lievelings

een video opnemen

een opmerking/reactie op internet

zetten

een avontuur

een ervaring

lawaai

aanvallen

een klacht indienen

naar beneden scrollen

uitschakelen

gemeenschappelijk

verschillen in/van

publiceren

verwijderen

vrienden

bang zijn voor

feiten

maatjes/vrienden

Practise the list on Quizlet.

72 MY WORLD - KBL

47

BROCHURE METHODE OVERVIEW


GRAMMAR OVERVIEW MY WORLD

SOCIAL LIFE - PRESENT SIMPLE WORD ORDER QUESTIONS & NEGATIONS

PRESENT SIMPLE: HOW?

I/you/we/they

Stam werkwoord

he/she/it Stam werkwoord +(E)S*

*de (e) komt erbij na een sis-klank

PRESENT SIMPLE: WHEN?

Je gebruikt de present simple om:

1. aan te geven dat iets een gewoonte is.

Signaalwoorden zijn o.a: “always, never, every day” enz.

2. aan te geven dat iets een feit is.

EXAMPLES

1. He always drives fast. (gewoonte)

2. The sun rises in the east. (feit)

3. The boy always kisses the girl.

In English there is a very strict word order.

For negations this is what it looks like:

who do/does not do what where when

For questions this is what it looks like:

?

questionword do/does who do what where when

DAILY LIFE – AUXILIARY VERBS

PRESENT

PRESENT

PRESENT

CONTINUOUS

PERFECT

SIMPLE

STERK Engels uitproberen of meer informatie?

PRONOUN Wil je een presentatie van onze methode TO BE STERK Engels op locatie? TO HAVE TO DO

IOf toch liever een digitale presentatie? amBeide zijn mogelijk! have do

Plan nu je (online) afspraak in met een van onze onderwijsadviseurs.

you are have do

he is has does

she is has does

it is has does

we are have do

they are have do

you are have do

76 MY WORLD - KBL

48

BROCHURE METHODE OVERVIEW


77


STERK ENGELS

Sneak peek 4KBL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!