09.11.2020 Views

Verslag cursus Meedoen Friesland

Een initiatief van Rehab Academy 2020

Een initiatief van Rehab Academy 2020

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trainingsprogramma

Opsterland & Ooststellingwerf

het verkennen en hanteren van

(nieuwe) grenzen


© 2020, Rehab Academy

Alle rechten voorbehouden


Partners:


4


Inhoudsopgave

VOORWOORD …………….…….…. PAGINA 7

HET PROGRAMMA …….…..….... PAGINA 13

DE VERHALEN ………................. PAGINA 15

SAMENVATTING ...................... PAGINA 37

5


GEMEENTE OPSTERLAND


Voorwoord

In de gemeente Opsterland waren we al een tijd op zoek naar vernieuwende initiatieven in

de zorg. We hadden hiervoor een apart “potje” om te experimenteren. Het project Meer

Meedoen was voor ons echt vernieuwend en de moeite waard om het experiment aan te

gaan. Meer uitgaan van wat mensen zelf willen en minder de professional die bepaalt wat

goed voor iemand is. Ik zie dit terugkomen op meerdere terreinen waar de gemeente een rol

speelt. Meer Meedoen past perfect binnen de doelstelling van de gemeente om iedereen

mee te laten doen. Mooie bijkomstigheid was ook, dat met dit project waardevolle

contacten met Revalidatie Friesland, Zorgverzekeraar “de Friesland”, het UWV en Zorgbelang

Fryslân zijn ontstaan. .

Ondanks dat ik zelf pas in de laatste fase van het project ben aangehaakt, is mij in het

eindgesprek met Rehab Academy wel duidelijk geworden dat het voor alle deelnemers een

positief effect heeft gehad. Uiteindelijk maakt het dan niet uit of je je leerdoel wel of niet

hebt behaald. Elke deelnemer kijkt terug op een leerzame ervaring en dat is waardevol.

Ondanks dat de beperkende maatregelen door Corona wel effect hebben gehad op de

geplande activiteiten is het mooi om te zien dat er alternatieven gevonden zijn om het

project toch tot een goed einde te brengen. Ook dat is innovatie!

Petronella Stroop

Beleidsadviseur participatie

Gemeente Opsterland

7


ARJEN BOULAND


VOORWOORD

Eind 2017 gingen we als gemeente Ooststellingwerf, samen met buurgemeente Opsterland,

voor het eerst in gesprek met de Rehab Academy voor programma ‘Meer Meedoen’. We

waren meteen geïnteresseerd in deze innovatieve aanpak. In het vervolg daarop hebben we

gepoogd meerdere stakeholders bij deze pilot te betrekken. Uiteindelijk is Revalidatie

Friesland mee ingestapt. Gezamenlijk hebben we gekeken wat de inbreng van alle partners

zou kunnen zijn binnen dit mooie programma.

Voor Ooststellingwerf hebben we ingezet op tevredenheid van inwoners die meedoen

(positieve gezondheid) en hebben we ingezet op kennisvergroting van de medewerkers van

ons gebiedsteam. Maar - daar moeten we eerlijk in zijn - willen we ook kijken of we kunnen

inzetten op een daling van de totale zorgkosten sociaal domein breed. Want, zoals algemeen

bekend is, lopen deze kosten fors op.

Voor Ooststellingwerf is het in ieder geval een kans om inwoners, die een stap willen maken,

op een andere manier te ondersteunen. Anders dan de manier waarop we dat gewend zijn

te doen. Na een periode van voorbereiding is ‘Meer Meedoen’ in november 2019

daadwerkelijk van start gegaan. Inmiddels hebben vanuit onze gemeente vijf inwoners het

programma afgerond. Verderop komen de verhalen van de deelnemers aan bod. Vanuit

beleid, uitvoering (gebiedsteam) en gemeentebestuur zijn we benieuwd naar die ervaringen.

Maar ook naar de ervaringen van Revalidatie Friesland. Zij hebben gewerkt aan het

vastleggen van resultaten en waar mogelijk koppelen van conclusies daaraan. Al deze

ervaringen gebruiken we straks om met elkaar te bepalen of en hoe ‘Meer Meedoen’ een

vervolg krijgt. Misschien dat we ook andere partners zoals de zorgverzekeraar - die al wel

over de schouder meekijkt - aan te kunnen laten haken.

Ik ben benieuwd of de deelnemers en hun gezin door deelname thuis (nog steeds)

aantoonbaar meer mee kunnen doen in hun eigen sociale systeem en maatschappelijke

leefomgeving. (Meer) participeren is toch ook één van de speerpunten van de Wmo die wij

als gemeente uitvoeren!

Arjen Bouland

Beleidsadviseur sociaal domein

Gemeente Ooststellingwerf

9


Peter Visch


VOORWOORD

Een belangrijk doel dat we willen behalen met het programma ‘Meer meedoen’, is het leren

omgaan met hindernissen. Hindernissen die je letterlijk en figuurlijk overal tegenkomt. En

die vooral zichtbaar en voelbaar worden als je moet revalideren na een aandoening, ongeval

of ziekte. Dan moet je jezelf zo goed mogelijk kunnen redden.

Je moet jezelf zo mogelijk leren redden tijdens de revalidatie in ons centrum of tijdens de

poliklinische behandeling, maar zeker vooral ook nadat de behandeling is afgelopen en je

weer thuis bent. Het gaat er bij onze revalidatie tenslotte om dat je als patiënt weer zoveel

mogelijk kan meedoen aan de samenleving. Dat doen we ook samen met de Rehab

Academy.

Hoe graag we dit soms ook willen, de samenleving kan zich vaak niet goed aanpassen aan

een mens met beperkingen. Dan is het wellicht verstandiger om niet altijd de stoep voor je

huis vlak te maken, maar iemand vooral te leren een stoeprand te nemen. Daarmee vergroot

je je wereld. Daarnaast moet je ook de juiste kennis hebben als revalidant. Dit betekent dat

we een revalidant zo goed mogelijk informatie op maat geven én uitkomsten van eigen

functioneren direct teruggeven, bijvoorbeeld via EHealth-toepassingen en coaching.

Wij gaan proberen om onder meer met het programma ‘Meer meedoen’ te zorgen dat een

patiënt zo snel mogelijk een zo goed mogelijk geïnformeerd mens is, die zelf zo goed

mogelijk keuzes kan maken over de vormgeving van zijn eigen revalidatie. Tijdens zijn verblijf

bij ons én daarna als hij weer op zichzelf is aangewezen. Dat is niet alleen een uitdaging voor

de patiënt om dit te leren, het is ook een uitdaging voor ons als zorgprofessionals om daar

anders in te leren werken.

Peter Visch

Directeur Revalidatie Friesland

11


53


Het programma

In januari 2020 ging het programma ‘Meer Meedoen’ van start als pilot voor de gemeenten

Opsterland en Ooststellingwerf in een partnerschap met Revalidatie Friesland. De uitvoering van

het programma lag in handen van Rehab Academy, dat programma’s en trainingen verzorgt

gericht op ‘Meer Meedoen’ voor mensen met een fysieke beperking.

Vanuit Revalidatie Friesland zijn (oud-) revalidanten uit de genoemde gemeenten benaderd om

deel te nemen aan het pilotprogramma. Voorafgaand aan de start van het programma heeft

Rehab Academy met alle geïnteresseerde (oud-) revalidanten afzonderlijk een uitgebreid intake

gedaan. Leidraad voor deze gesprekken was het Meedoen Model© (zie pag. 40) om helder te

krijgen welke vragen er speelden en waar diegene (of zijn/haar naaste) tegen aan liep of

ontevreden over was. Deze individuele (leer)vragen vormden de rode draad door het hele

programma, waarin uiteindelijk zeven mensen instroomden.

Behalve deze zeven (oud) revalidanten (en hun naasten) deden ook twee professionals van

revalidatie Friesland mee aan het programma in het kader van nascholing. Enerzijds om zelf te

leren werken op basis van de principes van Revalideren is Leren. Anderzijds met de opdracht om

te kijken wat er nodig is om de werkwijze van Rehab Academy, die volledig gestoeld is op de

principes van Revalideren is leren, te vertalen naar de eigen organisatie.

De startweek vond plaats vanuit een groepsaccommodatie in Steenwijk. Ondanks het gure

winterweer zijn er, zowel binnen als buiten, allerlei activiteiten ondernomen. Zo is er gezwommen

en kennis gemaakt met aquagym, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Deelnemers

hebben hun grenzen verkent op het gebied van lopen en van bewegen in de brede zin van het

woord. Ook zijn er theoriesessies geweest met aandacht voor leefstijl of voor reflectie op het

eigen gedrag. Met de professionals is ingezoomd op de gehanteerde leerprincipes en vormen van

leerhulp.

Tussendoor werkte iedereen individueel aan zijn of haar doelen, zoals het beter en verder kunnen

fietsen, het oppakken van werk of de zoektocht naar nieuwe beweegactiviteiten. In overleg met

elkaar werden de boodschappen en de maaltijden geregeld en werd het thema voeding een rode

draad door het programma heen. Vanaf woensdagavond sloten een aantal naasten aan om de

rest van de startweek mee te leren.

13


Het programma

Na de startweek volgde een losse trainingsdag in Zwolle rond het thema werk. Vlak daarna

kwam Nederland in een intelligente lockdown terecht vanwege het Corona virus en is het

geplande programma tijdelijk stilgelegd.

In die periode heeft Rehab Academy contact onderhouden met de individuele deelnemers

over de voortgang van de individuele leerdoelen. In reactie op een digitale opdracht over

voeding zijn ook onderling successen en ervaringen uitgewisseld.

Toen het Corona technisch weer mocht heeft het trainingsweekend op Terschelling

plaatsgevonden. Vragen vanuit de groep lagen ten grondslag aan de keuze voor deze locatie.

In dit weekend is via verschillende buitenactiviteiten aandacht besteed aan het denken in

mogelijkheden en het zoeken naar creatieve en concrete oplossingen in het verlengde van de

thema’s waar de deelnemers individueel mee aan de slag waren.

Na het weekend volgden nog twee opleidingsdagen. Tijdens één dag stonden de ‘does en

don’ts’ ten aanzien van voeding centraal. De laatste dag stond in het teken van presenteren en

reflecteren op het geleerde.

Gedurende het hele programma liep iedere deelnemer zijn eigen route in zijn eigen tempo. De

groepsactiviteiten en bijeenkomsten waren ondersteunend om bij elkaar af te kijken en om

met en van elkaar te leren. Zowel tijdens de startweek als in het weekend is een

ervaringsdeskundige aangesloten voor specifieke vragen èn om bij af te kijken.

Doorlopend vond afstemming plaats tussen de deelnemers en Rehab Academy. Ook werden

deelnemers met individuele opdrachten naar huis gestuurd tussen de gezamenlijke

opleidingsmomenten door.

Naast het gezamenlijke programma hebben de professionals apart twee theoretische

scholingssessies gevolgd waarin is ingezoomd op hun rol als leerprofessionals.

Eind juni 2020 is het programma afgerond.

Wat het programma heeft opgeleverd is hierna te lezen in de persoonlijke verhalen van de

deelnemers.

Inge Vuijk

Rehab Academy

14


De verhalen


‘IK BEN MEER VOOR MEZELF GAAN

ZORGEN EN DUIDELIJKER NAAR

ANDEREN TOE.’ - GRIETJE


GRIETJE

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Ik hoopte steun te vinden bij de andere deelnemers, me begrepen te voelen en te leren van het proces

dat zij doorgemaakt hebben.

Ik hoopte meer mogelijkheden te zien, wat kan ik nu met mijn rug en wat kan ik nog meer?

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

Meer voor mezelf gaan zorgen.

Ik ben duidelijker naar anderen toe.

Ik ben meer gaan bewegen.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Dat ik nu belangrijk ben en dat ik beter voor mezelf moet zorgen.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

Eigenlijk het hele traject. Vooral het samen zijn met ‘gelijk gestemden’.

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Ja, omdat het je leert veel naar jezelf te kijken (‘zelfreflectie’). Je kunt er veel voor jezelf uit halen en

leren denken in mogelijkheden.

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Dat het een waardevol traject is, waar je veel steun uit kunt halen en leert wie/wat je kunt raadplegen

bij vragen/onduidelijkheden.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Het is een mooie, goede aanvulling op de revalidatie. Bij de revalidatie ben je veel bezig met lichamelijke

aspecten en een stukje geestelijke onderstening. Bij de Rehab ben je meer bezig met alle facetten uit je

leven: werk, sociaal, vrijetijdsbesteding en andere dingen waar je tegenaan loopt in je leven.

17


‘IK BEN GAAN KOKEN’ - JAN


JAN

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Een aantal tips om het dagelijks even makkelijker te maken.

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

Ik ben gaan koken en nog makkelijker gaan leven.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Iedereen heeft wel wat.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

In de strandtent met Erik en Tineke, waarbij me duidelijk werd dat alle patiënten wel wat hebben.

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Dat hangt van de persoon af.

Ik zou zeer zeker mensen aanraden contact op te nemen.

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Dat ze de contactpersoon van WMO hier naar toe moeten sturen.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Leuk programma.

Vooral de soms dwingende aanpak.

19


‘DOOR DIT PROGRAMMA KREEG IK

WEER ZICHT OP MIJN DOEN EN LATEN EN

HEB IK WEER OVERZICHT TERUG.’

TRIENTJE


TRIENTJE

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Meer zelfinzicht krijgen.

Meer mijn grenzen bewaken.

Open zijn en meer energie voelen.

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

Ik ben anders gaan denken en mijn energie meer gaan verdelen.

Ik ben we bewust geworden van het consumeren.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Hoe ik bepaalde dingen in mijn leven beter kan toepassen. Ik ben meer naar mijzelf gaan kijken.

Er zit meer in dan dat ik van mezelf had verwacht.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

De eerste week. Ik was gesloten en zat zo met mezelf in de maag. Dag twee ‘s avonds heb ik een heftig

gesprek gehad met één van de trainers. Dat gaf zo’n verlichting. De dag erop heb ik een brief

geschreven en deze verbrand. Het was net of er een last van mijn schouders viel.

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Ja. Ik zou het anderen aanraden. Het is zo’n ervaring. Na je revalidatie val je in een zwart gat.

Door dit programma kreeg ik weer zicht op mijn doen en laten en kreeg ik weer overzicht terug.

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Het is een leerzaam programma waar je met lotgenoten bijeen komt. Iedereen begrijpt elkaar en door

met elkaar om te gaan en door de gesprekken leer je weer van elkaar.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Bedankt voor alles. Het was een stroeve start maar door het luisterende oor en het vertrouwen dat

jullie wekten ben ik weer ontpopt als een vlinder die nu het avontuur in de grote wereld aan gaat.

Het leven blijft een leerproces.

21


‘IK BEN MEER GAAN BEWEGEN EN

VOOR MEZELF GAAN ZORGEN.’

ANKE

getrouwd met Edwin


ANKE

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Meer inzicht krijgen in mezelf en mijn gezin.

Meer balans.

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

Ik ben meer gaan bewegen en voor mezelf gaan zorgen.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Dat ik voor mezelf moet gaan zorgen.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

De vraag: ‘Waar kom ik mijn bed voor uit?’

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Hangt van de persoon af.

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Mooi gebaar van de gemeente dat ze het steunen.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Voor mij paste het Rehab Academy programma beter bij me dan het revalidatie programma.

Je krijgt via Rehab Academy handvatten, maar je maakt je eigen programma.

Fijn om mee te mogen doen.

23


‘IK LEG DE LAT MINDER HOOG VOOR

MEZELF EN BEN TEVREDEN MET

KLEINERE STAPPEN.’ – EDWIN

getrouwd met Anke


EDWIN

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Als partner van Anke een balans vinden in de gewijzigde omstandigheden als partner, maar ook als vader voor mijn

kinderen

Meer balans bij mezelf brengen, door mezelf weer te vinden.

En te leren van de partners van revalidanten.

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

De lat minder hoog te leggen voor mezelf.

Tevreden zijn met kleinere stappen.

Nadenken over de toekomst m.b.t. eigen werk en de doelen die ik nastreef, zoals anderen willen helpen.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Dat ik, ondanks alle uitdagingen die we dagelijks het hoofd bieden, blij ben met wat ik/we heb/hebben bereikt.

Ik ben tevreden met wat ik heb.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

Waardering uit de groep tijdens de lunch in Frederiksoord: ‘Hadden we ook maar een Edwin ….’

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Jazeker, dat heb ik ook al gedaan. Iedereen waarvan ik denk dat deze mogelijkheid op van toepassing is, wijs ik op het

programma en het gedachtegoed erachter.

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Dankjewel voor deze stap ik de goede richting. Ook voor de gemeente vraagt het ‘out of the box ‘-denken. Vaak nemen

ze de meest voor hand liggende route. Ik daag ze uit om vaker dergelijke initiatieven te ondernemen. Maar vooral om

actiever dergelijke hulp aan te bieden. Vraag een inwoner waar ze behoefte aan hebben, en probeer waar mogelijk te

faciliteren. Kijk naar nieuwe initiatieven, en stap af van de gebaande paden. Zet de burger meer aan het roer, niet de

politiek.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Dankjewel voor jullie bevlogenheid. Het is een enorme uitdaging om de gevestigde orde te overtuigen van de

toegevoegde waarde van dit programma. Het zou fijn zijn dat het programma simultaan of direct na de behandeling bij

een revalidatiecentrum ter beschikking staat voor de revalidant. Wellicht aangevuld met andere disciplines, aangereikt

door jullie, waar de revalidant mee is geholpen. Ervaringsdeskundigen erbij betrekken vind ik persoonlijk erg prettig. Ik

hoop ooit als ervaringsdeskundige een bijdrage te mogen leveren.

Jammer dat we een aantal onderwerpen niet volledig hebben kunnen aanvliegen zoals bedacht. Zoals voeding met de

orthomoleculaire therapeut (zonder haar niet laten doorgaan), intimiteit en UWV.

25


‘IK BEN NU PROACTIEVER OP MIJN WERK

EN BEN NU ZELFBEWUSTER.’

TINEKE


TINEKE

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Inzicht in de visie ‘Revalideren is leren’.

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

Kijken/zoeken/oefenen waar zit het leerproces van een revalidant.

Hoe kan ik (wij bij Revalidatie Friesland) een ‘arrangement’ organiseren?

Pro-actiever op het werk.

Bewuster naar mijn eetpatroon en bewuster mezelf laten zien.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Zoals verwoord: ‘me gehoord voelen’ is nog steeds een thema.

Hoe laat ik mezelf beter zien, hoe zie ik mezelf? Ik ben nu zelfbewuster.

De kracht van de groep en het groepsproces. De kracht van herhaling.

Inzicht in leren/ het leerproces.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

Buisballen/jongleren/plezier op het strand en het nabespreken van de creatieve foto’s van de

fietstocht. Groepje in de duinen op zondagmiddag.

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Jazeker. De opbouwende, open houding van Rehab Academy.

Het leren eigenaar van je eigen proces te worden.

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Aanbieden aan ook andere gemeenteleden

Aanbieden aan de ambtenaren/professionals/coaches van de gemeente.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Super bedankt.

Eventueel presenteren/leren verwoorden van het leerproces ook eerder in het programma.

Ik gun Revalidatie Friesland dat Rehab Academy Revalidatie Friesland gaat begeleiden met dit mooie

werk/deze visie. Nog heel veel mooie leerzame momenten.

27


‘DIT IS EEN KANS DIE JE MET TWEE

HANDEN MOET AANGRIJPEN.’

ROELET


ROELET

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Zelfvertrouwen. Naar jezelf kijken.

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

Naar mezelf kijken.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Dat ik hulp moet vragen.

Dat ik goed voor mezelf moet zorgen.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

Wie ben ik!

Het fietsen.

Respect.

Samen.

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Ja, dit is een kans die je met twee handen moet aangrijpen.

Naar jezelf kijken en er iets mee doen met behulp van…..

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Door de financiële ondersteuning kun je mensen weer de goede richting op sturen.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Dat Rehab Academy super werk heeft verricht.

Het is misschien, als het financieel mogelijk is, een idee om over een half jaar nog 1 dag bij elkaar te

komen en te kijken waar je staat en wat je nog nodig hebt.

29


‘IK HEB GELEERD DAT IK BETER VOOR

MIJZELF MOET GAAN ZORGEN.’

ANONIEM


ANONIEM

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Meer inzichten om beter met alles om te gaan.

Communiceren: dat men niet altijd al zelf dingen gaat invullen.

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

Meer hulp vragen en duidelijk zijn.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Ik moet beter voor mijzelf gaan zorgen en niet invullen voor een ander.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

Voeding

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Nee, dat mogen ze zelf bepalen.

Ieder beleeft het op zijn eigen manier.

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Gewoon hiermee door gaan.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Voor mij stond voeding teveel als aandachtspunt.

Door omstandigheden heb ik niet aan mijn doelen kunnen werken.

Er is heel goed naar me geluisterd.

31


‘IK BEN ANDERS GAAN ETEN, MEER GAAN

BEWEGEN EN MEER GAAN NADENKEN.’

JOKE


JOKE

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Inzichten krijgen hoe bepaalde dingen anders kunnen.

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

Ik ben anders gaan eten (geen brood/aardappelen), meer gaan bewegen en meer gaan nadenken.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Leven lang leren blijft.

Pauzes nemen is nodig (niet uitstellen).

Goed zorgen voor mezelf (niet te lang doorgaan).

Dat ik mij terug trek als ik me niet op mijn gemak voel.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

De week in Steenwijk.

Bij elkaar zitten en thema’s bespreken.

Het bewegen in het zwembad en het wandelen.

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Ja. Persoonlijke begeleiding toegespitst op thema’s (dingen) die er voor jou toe doen.

Behulpzaam.

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Doorgaan. Toegevoegde waarde na Revalidatie Friesland.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Blijven (bij)sturen als je ziet dat mensen zich niet op hun gemak voelen of buiten de groep ‘lijken’

te vallen. Vraag deelnemers op de eerste dag een korte presentatie te houden waarin ze aangeven

wie ze zijn. Oftewel een presentatie kunnen voorbereiden. Vragen wie je ouders zijn kan

‘schokkend’ zijn en dingen beïnvloeden.

33


‘IK BEN ME BEWUST GEWORDEN VAN

HET BELANG VAN AANSLUITEN BIJ HET

REFERENTIEKADER VAN DE ANDER.’

ERIC


ERIC

Wat hoopte je met dit programma te bereiken?

Verschil duidelijk krijgen tussen Revalidatie Friesland en Rehab Academy.

Waarom veranderingen invoeren van therapeut naar leerprofessional?

Wat ben je door het programma concreet anders gaan doen?

Nadenken over het arrangement en toepassen in de praktijk.

Eigen rol naar meer initiatief.

Welk inzicht heeft dit programma je opgeleverd.

Vele wegen naar Rome.

Aansluiten bij het referentiekader van de ander.

Wat/welk moment is je het meest bijgebleven van dit programma?

Doordraven in eigen passie en de ander vergeten in de communicatie.

Door samen dingen te doen accepteren dat er verschillende kwaliteiten zijn.

Veel creativiteit in de groep.

Zou je anderen aanraden een programma bij Rehab Academy te volgen?

Zeker.

Zeer inzicht gevend in:

− Eigen rol

− Eigen gedrag heeft invloed

− Meedoen is mogelijk als je zoekt naar de succesvolle weg (en begeleiding in het vinden)

Wat wil je de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf terug-/ meegeven n.a.v. deze pilot?

Maak dit vaker mogelijk.

Wat wil je Rehab Academy terug-/meegeven?

Blijf zo doorgaan.

Geeft vertrouwen in mogelijkheden.

Groepsproces is belangrijk.

Accommodatie Terschelling was matig,

Verder voor mij prima.

35


36


SAMENVATTING

Zowel direct na je revalidatie als gedurende de rest van je leven blijkt dat meedoen met een beperking

niet vanzelfsprekend is. Iedere levensfase roept bovendien weer nieuwe en andere vragen op. Daarbij

kan je niet (meer) afkijken bij je directe naasten.

Meedoen vraagt veel eigen initiatief en doorzettingsvermogen van zowel degene met een beperking als

van zijn directe omgeving. Weten wat je wil, wat er kan en welke aanpak bij je past, helpt om op je eigen

manier mee te (blijven) doen. Volwaardig meedoen begint bij willen en de bereidheid om (samen met

anderen) actief aan de slag te gaan met de eigen vragen en knelpunten. Alleen dan gaan mensen meer

meedoen. Rehab Academy ondersteunt hierbij.

Weten wat je wilt en wat er kan helpt

om mee te (blijven) doen.

Gedurende dit trainingsprogramma is door iedereen gewerkt aan de individuele leervragen die aan de

hand van het Meedoen Model© (zie pag. 40) geformuleerd zijn.

Met name de intensiteit en impact van de startweek en het weekend in het programma werden hoog

gewaardeerd gezien het effect dat dit op ieder zijn leervragen had. De losse trainingsdagen waren

minder intensief, maar zijn ingezet om op specifieke losse thema’s in te zoomen

Uit de verhalen van de deelnemers blijkt wat het traject hen gebracht heeft. Iedereen heeft stappen

gezet, de ene groot en de ander klein. Dit heeft geresulteerd in waardevolle presentaties, reflecties en

voornemens tijdens de laatste dag van het programma.

Op de volgende pagina is in een tabel weergegeven hoe de deelnemers hun eigen ontwikkeling tijdens

het programma waarderen op de verschillende participatiedomeinen van het Meedoen Model© (zie

pag. 40).

37


SAMENVATTING

Mate van Meedoen voor (v) en na (n) het trainingsprogramma

v n v n v n v n v n v n v n v n

1 2 3 4 5 6 7 8

Zorg voor mezelf toekomstbeeld invloed uitoefenen kritisch consument

werk/studie met anderen leven lang leren

Tabel 1. Waardering door de deelnemers zelf van hun ontwikkeling per ‘participatiedomein’ gedurende het

trainingsprogramma.

38


Vragen?

Rehab Academy

leren@rehabacademy.nl


Meedoen Model©

Je functioneren in kaart…

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!