15.11.2020 Views

NFM 34-20

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NUMMER <strong>34</strong> • WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> | WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL<br />

new<br />

FINANCIAL<br />

MAGAZINE<br />

GELD EN DIENSTVERLENING, ZO KAN HET OOK!<br />

AMBA ZEGGEN<br />

ER IS ALTIJD EEN OPLOSSING<br />

CHARLES EISENSTEIN<br />

ONS ONVERVULDE POTENTIEEL<br />

FLORIS KLEEMANS<br />

NON-DUALE WAARDEN<br />

ELINE HESSE<br />

INVESTEREN NA CORONA<br />

RONDETAFEL CORONA<br />

WEES ER VOOR ELKAAR!<br />

KAJ MOREL<br />

WIN/WIN VOOR IEDEREEN<br />

KATHERINE TREBECK<br />

LICHTPUNTEN VERBINDEN<br />

THEMA<br />

We<br />

kunnen<br />

beter!<br />

DIANA ZANDBERGEN<br />

STAP UIT JE BUBBEL!<br />

DAMARIS MATTHIJSEN • VIVIENNE LEUKEN • MARIA MAZARAKIS • PEGGY VAN DE VIJFEIJKEN


New Financial Forum<br />

Doel<br />

De stichting New Financial Forum stelt zich ten doel een<br />

bijdrage te leveren aan het helpen van de financiële sector bij<br />

het uitoefenen van haar belangrijke maatschappelijke functie<br />

op basis van de kernwaarden integriteit en duurzaamheid.<br />

Visie<br />

De financiële sector is de bloedsomloop van de economie. Om<br />

een gezonde bloedsomloop te behouden, is continue actie van<br />

binnen uit de sector gewenst.<br />

Ambitie<br />

Het New Financial Forum bundelt krachten, ideeën,<br />

inspiratie en best practices van positief ingestelde mensen<br />

en bedrijven die gezamenlijk een concrete en wezenlijke<br />

bijdrage leveren aan een gezonde en maatschappelijk<br />

relevante financiële sector. De doelstelling kent drie thema’s:<br />

het zichtbaar maken van de positieve beweging, onderlinge<br />

versterking en inspiratie.<br />

What’s in it for you?<br />

Het New Financial Forum is hét platform waar mensen uit<br />

de financiële sector vrijuit met elkaar de dialoog kunnen<br />

voeren over wezenlijke zaken. Wie deelneemt aan het<br />

Forum kan ideeën lanceren en toetsen, kennis en inspiratie<br />

opdoen en leren van anderen. En zodoende een bijdrage<br />

leveren aan het hogere doel. Hierbij is ook jouw support<br />

keihard nodig. Meld je daarom aan en bouw met ons mee<br />

aan een betere financiële wereld.<br />

Bestuurder van de Stichting New<br />

Financial Forum is oprichter Willem<br />

Vreeswijk (tevens hoofdredacteur VVP).<br />

De Raad van Toezicht bestaat sinds<br />

1 januari <strong>20</strong>18 uit: voorzitter Indra<br />

Frishert (Dazure), penningmeester<br />

Douwe Dijkstra, secretaris Robin van<br />

Been (Polis Advocaten) en de leden<br />

Amba Zeggen (Risk & Governance),<br />

Boudewijn van Uden (a.s.r.) en Faisal<br />

Setoe (HDI Global Specialty).<br />

Aegon, Allianz, a.s.r., Dazure, De<br />

Goudse, HDI Global Specialty,<br />

Nationale-Nederlanden, Nationale<br />

Waarborg, Obvion, Turien & Co., Univé,<br />

Yellowtail en Zwitserleven zijn partners<br />

van de stichting New Financial Forum.<br />

Dankzij hun support komt de missie<br />

van de stichting een stuk dichterbij:<br />

een gezonde en gerespecteerde<br />

financiële sector die werkt aan het<br />

herstel van vertrouwen op basis<br />

van de kernwaarden integriteit en<br />

duurzaamheid.<br />

www.newfinancialforum.nl<br />

Bouw ook mee aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector en word Ambassadeur<br />

www.newfinancialforum.nl


WE KUNNEN VOORWOORD BETER!<br />

Het thema van deze wintereditie <strong>20</strong><strong>20</strong> is ontleend<br />

aan het essay ‘We Can Do Better Than This’ van<br />

Charles Eisenstein. Hij pleit ervoor om vaker WAIT<br />

toe te passen in onze (online) gesprekken. WAIT<br />

staat voor: Why Am I Talking? Door stil te zijn,<br />

kun je een betere verbinding met jezelf en met<br />

anderen maken. Door stil te zijn, weet je welke stem zich in<br />

je wil roeren en of het de stem is die daadwerkelijk het leven<br />

dient en bijdraagt aan meer liefde, waarheid en heelheid. Het<br />

is een voorrecht om in deze editie in een exclusief interview<br />

Charles Eisenstein aan het woord te laten…<br />

“Doen we het dan niet goed?”, is vaak de repliek op de stelling<br />

dat we beter kunnen. Dat is niet het geval. Net als Rutger<br />

Bregman ben ik ervan overtuigd dat veruit de meeste mensen<br />

deugen en liefdevol in het leven staan. Veruit de meeste mensen<br />

gaan elke dag aan het werk om hun beste beentje voor te<br />

zetten en anderen te helpen. We doen absoluut wat we kunnen.<br />

En toch kan het beter. Dat heeft niets met een waardeoordeel<br />

over individuen te maken, wel met het geloof dat we<br />

gezamenlijk wonderen kunnen verrichten en in het besef dat<br />

wonderen nodig zijn om onze aarde leefbaar te houden.<br />

Juist deze tijden laten zien dat veel gevoelens en emoties<br />

worden uitgekristalliseerd. Je ziet de zorg voor de ander toenemen,<br />

gesprekken met collega’s, familie, vrienden en klanten<br />

zijn vaak dieper dan ooit en we merken hoe fijn het is<br />

meer tijd te hebben voor elkaar, voor het gezin<br />

en voor onszelf.<br />

De mens is een sociaal, liefdevol wezen die<br />

behoefte heeft aan veiligheid, verbinding en<br />

duidelijkheid. Juist in onzekere tijden ontbreken<br />

dergelijke basisbehoeften en dat leidt tot<br />

woede, frustratie en soms agressie. Het voelt<br />

onrechtvaardig om geen liefdevol afscheid te<br />

We kunnen beter!<br />

“HET BEGINT MET<br />

STILTE”<br />

mogen nemen als een geliefde sterft, het voelt als onverdraaglijk<br />

als de een meer financiële support krijgt dan de ander,<br />

het is frustrerend als mensen geen rekening lijken te willen<br />

houden met anderen en het voelt als kleinerend als je regels<br />

moet naleven waarvan het nut ernstig valt te betwijfelen, etc.<br />

Niemand heeft antwoord op de vragen die er momenteel<br />

zijn en toch eisen we wel antwoorden. Maar wat nu als die<br />

antwoorden er – voorlopig – niet zijn? Wat als we de onzekerheid<br />

er gewoon maar eens laten zijn, net als alle emoties<br />

en wat als we besluiten om eerst maar eens heel stil te zijn.<br />

Vanuit die stilte kunnen we nadenken welke samenleving we<br />

wensen in een leven na corona en vanuit die stilte komen we<br />

wellicht tot antwoorden die we nooit eerder hebben kunnen<br />

bedenken.<br />

We zijn tot ongelooflijk veel in staat. We kunnen ons per<br />

direct aanpassen aan totaal nieuwe omstandigheden en hebben<br />

techniek die ons hierin ondersteunt. We kunnen teststraten<br />

aanleggen waar dagelijks duizenden mensen naar<br />

toe kunnen en we toveren enorme hoeveelheden geld tevoorschijn<br />

als we het nodig vinden. Als we dit, en nog veel meer,<br />

kunnen, dan is het logisch dat we met elkaar eens echt gaan<br />

onderzoeken hoe we een samenleving inrichten zonder armoede,<br />

zonder daklozen, zonder milieuvervuiling, zonder<br />

discriminatie, zonder kortetermijnwinsten, zonder ongelijkheid<br />

en uitbuiting? Dan kunnen we een samenleving creëren<br />

waarin purpose, inclusiviteit, (financiële) vrijheid,<br />

natuur en duurzaamheid de norm zijn.<br />

Maar het begint met stilte. Vandaaruit<br />

kunnen wonderen ontstaan.<br />

Veel inspiratie en leesplezier! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 3


COLOFON<br />

NEW FINANCIAL MAGAZINE HÉT PLATFORM<br />

VOOR DE NIEUWE FINANCIËLE WERELD<br />

Een initiatief van Willem Vreeswijk<br />

Nummer <strong>34</strong> van het New Financial Magazine<br />

verschijnt in een oplage van 1500 exemplaren.<br />

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06 10630149,<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

EINDREDACTEUR<br />

Bibi Smissaert, bibi@bluebottle.nu<br />

MEDEWERKERS<br />

Jack Cox, Eline Hesse, Floris Kleemans,<br />

Vivienne van Leuken, Damaris Matthijsen,<br />

Maria Mazarakis, Kaj Morel, Ivo Valkenburg,<br />

Peggy van de Vijfeijken, Diana Zandbergen<br />

6 12<br />

AMBA ZEGGEN ER IS ALTIJD<br />

CHARLES EISENSTEIN ONS<br />

EEN OPLOSSING<br />

ONVERVULDE POTENTIEEL<br />

FOTOGRAFIE<br />

Peter Beemsterboer, Gerard van Hal,<br />

Lamar Photography, Picture People, Sanne<br />

Schouwink, Chris Smallenbroek<br />

UITGAVE VAN<br />

Stichting New Financial Forum,<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

BASISIONTWERP EN VORMGEVING<br />

Peter Beemsterboer, www.beemsfoto.nl<br />

ABONNEMENTEN<br />

Een jaarabonnement (vier nummers) op het<br />

New Financial Magazine kost € 44,95, excl<br />

btw. Bedrijfsabonnementen op aanvraag:<br />

willem@willemvreeswijk.com.<br />

REPRODUCTIE<br />

Overname van artikelen, tekeningen, foto’s<br />

e.d. is slechts mogelijk na schriftelijke<br />

toestemming van de Stichting New Financial<br />

Forum<br />

22 30<br />

ELINE HESSE INVESTEREN<br />

VIRTUELE RONDETAFEL WEES<br />

NA CORONA<br />

ER VOOR ELKAAR!<br />

REALISATIE<br />

Edicola Publishing bv<br />

Postbus <strong>20</strong>13, 74<strong>20</strong> AA Deventer<br />

info@edicola.nl / www.edicola.nl<br />

COÖRDINATIE<br />

Thea van Dartel<br />

DRUKWERK<br />

Veldhuis Media, Raalte<br />

40 52<br />

KATHERINE TREBECK LICHTPUNTEN DAMARIS MATTHIJSEN SLEUTEL<br />

VERBINDEN<br />

VOOR VERANDERING<br />

4 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


INHOUD<br />

THEMA WE KUNNEN BETER!<br />

INTERVIEW<br />

6 Er is altijd een oplossing | Aan de keukentafel van<br />

Amba Zeggen (Risk & Governance)<br />

18<br />

FLORIS KLEEMANS NON-DUALE<br />

WAARDEN<br />

12 Bouwen op het fundament van liefde | Auteur en filosoof<br />

Charles Eisenstein<br />

30 Wees er voor elkaar | Virtueel rondetafelgesprek met<br />

ceo’s en young professionals van Allianz en Nationale-<br />

Nederlanden over de lessen van de coronacrisis<br />

40 Financiële sector als aanjager van de welzijnseconomie<br />

| Katherine Trebeck (Wellbeing Economy Alliance)<br />

ESSAY<br />

18 Van duale naar non-duale waarden | Floris Kleemans<br />

(1Community)<br />

36<br />

KAJ MOREL WIN/WIN<br />

VOOR IEDEREEN<br />

22 De toekomst van duurzaam investeren n.c. (na corona) |<br />

Investeerder en financieel activist Eline Hesse<br />

36 Waarom bedrijven de wereld (niet) zullen verbeteren |<br />

Betekeniseconoom Kaj Morel<br />

44 Waardering van vrijwilligerswerk | Vivienne van Leuken<br />

en Peggy van de Vijfeijken (VIPE)<br />

48 I see you | Maria Mazarakis (Levensverhaal In-Zicht)<br />

COLUMN<br />

28 Inbada | Jack Cox (Econsenso)<br />

54<br />

DIANA ZANDBERGEN STAP UIT<br />

JE BUBBEL!<br />

52 De sleutel voor verandering | Damaris Matthijsen<br />

(Economy Transformers)<br />

AMBASSADEUR AAN HET WOORD<br />

54 Stap uit je bubbel! | Diana Zandbergen (Bubble-Check)<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 5


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

AMBA ZEGGEN:<br />

“I LOVE DE<br />

FINANCIËLE SECTOR.”<br />

6 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

“Als ondernemingen tien procent zouden waarmaken van wat ze beloven<br />

in hun gewone jaarverslag dan zouden al die MVO-jaarverslagen overbodig<br />

zijn”, aldus Amba Zeggen (49), die in de financiële sector werkzaam<br />

is geweest als verzekeraar, bankier, consultant en toezichthouder en in<br />

<strong>20</strong>11 haar eigen bedrijf Risk & Governance oprichtte om de risicocultuur<br />

in de sector te vernieuwen. Haar motto: ‘Ga voor waar je in gelooft. Er<br />

is altijd een oplossing.’ Ze verzamelt en deelt voorbeelden van bedrijven<br />

die zowel transparant, eerlijk, succesvol, omvangrijk als fatsoenlijk zijn.<br />

“Hoogste tijd om te laten zien dat het echt anders kan.”<br />

Er is altijd een<br />

oplossing<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

De keukentafel van Amba<br />

staat in Amsterdam, waar ze<br />

woont met haar partner Rudolf<br />

en hun twee dochters<br />

Imani (14) en Amina (17).<br />

Buiten stormt het hevig, een<br />

mooie metafoor voor de huidige tijdsgeest:<br />

we zitten weer in een beperkte<br />

lockdown. Het gesprek ontrolt zich en<br />

leidt ons tot mooie thema’s zoals passie<br />

voor wiskunde, kunst, ethiek en uiteraard<br />

risico’s en hoe hier mee om te<br />

gaan in goede en slechte tijden.<br />

Amba heeft wiskunde en actuariële<br />

wetenschappen gestudeerd. Op papier<br />

een echte ‘quant’. Vanwege haar<br />

verdiensten als actuaris en de manier<br />

waarop zij als ambassadeur het vakgebied<br />

vertegenwoordigt, werd Amba<br />

in <strong>20</strong>15 bekroond tot Actuaris van het<br />

Jaar, een benoeming waar ze trots op is.<br />

Amba voldoet bepaald niet aan het clichébeeld<br />

van een ‘quant’. Je zou haar<br />

kunnen kenschetsen als een empathische<br />

wiskundige die dolgraag op een<br />

podium staat om met humor een aantal<br />

luchtballonnen door te prikken<br />

waar heel veel bedrijven langzamerhand<br />

in zijn gaan geloven en te laten<br />

zien wat wel werkt. Dit doet ze niet<br />

om anderen de les te lezen, maar vanuit<br />

een diepe overtuiging dat winst en<br />

ethisch handelen op de lange termijn<br />

hand in hand gaan.<br />

Ze schrijft erover, spreekt erover en<br />

levert commentaar op onder meer Radio<br />

EenVandaag. Ze hoopt met het delen<br />

van Good Practices een bijdrage te<br />

leveren aan een fundamentele verandering<br />

van de financiële wereld. In hun<br />

“DE LIEFDE VOOR DE<br />

COMPLEXITEIT EN SCHOON-<br />

HEID VAN WISKUNDE IS<br />

NOOIT VERDWENEN”<br />

huis staat een beeld van een bevriend<br />

beeldend kunstenaar. “Kijk naar dit<br />

prachtige beeld, dit is het resultaat van<br />

passie, vakmanschap en creativiteit. Al<br />

deze facetten moet je beheersen om tot<br />

een waardevol eindproduct te komen.<br />

Zo zou het ook in onze sector moeten<br />

zijn.”<br />

OPBOUWEN<br />

Amba groeide op in Amsterdam. Ze is<br />

dochter van een Surinaamse vader en<br />

een Nederlandse moeder. Ze heeft en<br />

zus en twee jongere broers. Haar vader<br />

studeerde econometrie, haar moeder<br />

pedagogiek. In 1985 ging het gezin<br />

naar Suriname om het land te helpen<br />

opbouwen. Dat was al jaren de droom<br />

van haar vader. Het was drie jaar na de<br />

decembermoorden. Financieel en economisch<br />

stond Suriname aan de rand<br />

van de afgrond. Lege schappen in de supermarkt<br />

en uren in de rij staan voor<br />

levensmiddelen die alleen op de bon te<br />

verkrijgen waren, waren in die jaren de<br />

normaalste zaak van de wereld.<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 7


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

“In die periode heb ik pas goed gemerkt<br />

hoe principieel mijn vader was. Hij weigerde<br />

zijn contacten aan te wenden<br />

omdat hij zichzelf en zijn gezin niet<br />

ten koste van een ander wilde bevoordelen.<br />

Om dezelfde reden wisselde hij<br />

Nederlands geld om bij de bank, terwijl<br />

je er op de zwarte markt wel tien keer<br />

zoveel kon krijgen. Als opgroeiende puber<br />

verlangend naar chocola en de laatste<br />

mode vond ik dat ridicuul, maar nu<br />

kan ik dat enorm waarderen. Bovendien<br />

realiseer ik me dat daar moed voor<br />

nodig was.”<br />

Ondanks de belabberde toestand<br />

waarin Suriname zich bevond, maakte<br />

Amba in die periode ook mooie momenten<br />

mee. “Suriname is een mooi land.<br />

De binnenlanden bestaan uit prachtig<br />

tropisch regenwoud met unieke flora<br />

en fauna. Maar ook de diversiteit aan<br />

culturen, de manier van leven en het<br />

heerlijke eten maken van Suriname een<br />

buitengewoon land om in te wonen.”<br />

In Suriname kwam Amba er al snel<br />

achter dat ze goed kon leren en een talent<br />

had voor de exacte vakken. “Ik wilde<br />

alles proberen te begrijpen. Vooral<br />

wiskunde. Ik was zo ijverig dat ik extra<br />

sommen vroeg aan de docent. Hoe<br />

moeilijker hoe beter.”<br />

TERUGKEER<br />

Na haar middelbare school ging Amba<br />

in Nederland geneeskunde studeren.<br />

Ze wilde hartchirurg worden en dan<br />

terugkeren naar Suriname. Bij gebrek<br />

aan een goede studentenkamer werd<br />

ze gehuisvest in een hospitium in een<br />

kamer met alleen een fonteintje. Spullen<br />

om de kamer in te richten, had ze<br />

niet. In het halflege gebouw, dat op de<br />

lijst stond om te worden afgebroken<br />

vanwege asbest, woonden ook mensen<br />

met psychische problematiek en dat<br />

leidde soms tot een onveilig gevoel. “Ik<br />

arriveerde na de introductieweek, had<br />

nog geen vrienden kunnen maken en<br />

voelde mij behoorlijk eenzaam. Fijne<br />

ingrediënten om depressief onder het<br />

dekbed te kruipen. Maar dat gebeurde<br />

niet. “Dat zit niet in mijn systeem. Vanuit<br />

huis heb ik meegekregen: ‘Zorg dat<br />

je altijd op jezelf kunt terugvallen. Niemand<br />

gaat je helpen je moet het zelf<br />

doen’. Dat klinkt hard maar kan soms<br />

handig zijn.”<br />

“Overigens geven wij een vergelijkbare<br />

boodschap mee aan onze kinderen.<br />

Dat ze altijd kunnen vertrouwen op wie<br />

ze zijn. En dat je je dromen altijd kunt<br />

realiseren als je er hard voor werkt. Nelson<br />

Mandela zei het mooi: ‘It always<br />

seems impossible until it’s done.’ Bovendien<br />

hoef je het echt niet alleen te doen.<br />

Sociale contacten zijn heel belangrijk in<br />

je leven. Familie en goede vriendschappen<br />

moet je koesteren.”<br />

Tijdens deze moeilijke start kreeg<br />

Amba veel hulp van een oom en tante.<br />

“Zij ontfermden zich over me en namen<br />

de ouderrol op zich. Ik kon altijd<br />

bij hen terecht. Ook zorgde ze ervoor<br />

dat ik mijn kamer kon inrichten. De<br />

tocht naar Ikea vergeet ik nooit meer.<br />

De warmte en onvoorwaardelijke support<br />

waren van onschatbare waarde.”<br />

AANNAMES<br />

Na een jaar geneeskunde switchte Amba<br />

van studie. De keuze was niet moeilijk:<br />

wiskunde. De liefde voor complexiteit<br />

en de schoonheid van wiskunde was<br />

nooit verdwenen. Tijdens haar studie<br />

merkte ze dat ze nog een andere passie<br />

heeft: het toepassen van wiskunde<br />

in de praktijk. Naast het analyseren en<br />

oplossen van vraagstukken, bleek ze op<br />

“CAVEAT EMPTOR WERKT MISSCHIEN GOED ALS JE EEN<br />

GROF VOLKOREN KOOPT, MAAR NIET VOOR EEN KORFBAL-<br />

VERENIGING DIE EEN PAKKETJE DERIVATEN KOOPT”<br />

begrijpelijke manier complexe verhalen<br />

te kunnen vertellen met sociale, maatschappelijke<br />

en commerciële relevantie.<br />

De val van de Baringsbank wekte bij<br />

haar de belangstelling voor de financiële<br />

sector. In de analyses over het faillissement<br />

van deze prestigieuze zakenbank<br />

ging het niet alleen over de fraude<br />

van beurshandelaar Nick Leeson, maar<br />

werd ook heel duidelijk dat het kwantificeren<br />

van risico’s een behoorlijke wiskundeknobbel<br />

vereist. Het inzetten van<br />

‘quants’ nam een grote vlucht. En masse<br />

werden ze aangetrokken om de mil-<br />

Aan de keukentafel<br />

De financiële sector is people’s business,<br />

zo luidt het cliché. Maar wie<br />

zijn de mensen die in de financiële<br />

sector werken? Wat houdt hen bezig,<br />

wat drijft hen, waar lopen ze<br />

echt warm voor en wat willen ze de<br />

sector meegeven? Door financieel<br />

dienstverleners aan hun eigen keukentafel<br />

aan het woord te laten over<br />

wat hun echt bezighoudt wil de<br />

stichting New Financial Forum de<br />

financiële sector een menselijk gezicht<br />

geven. Eerdere keukentafelgesprekken<br />

waren er onder meer met<br />

Marieke van Zuien van BNP Paribas<br />

Cardif (zomer <strong>20</strong>17), Ron Bavelaar<br />

toen nog van Yarden (herfst <strong>20</strong>17),<br />

Jeanette Hadderingh van NIBE-SVV<br />

(winter <strong>20</strong>17), Maarten Edixhoven<br />

van Aegon (lente <strong>20</strong>18), Sjoerd Laarberg<br />

van Allianz (zomer <strong>20</strong>18), Geert<br />

Bouwmeester van de Goudse (herfst<br />

<strong>20</strong>18), Boudewijn van Uden van ASR<br />

(winter <strong>20</strong>18), Marguerite Soeteman-<br />

Reijnen van Aon (lente <strong>20</strong>19), Ingrid<br />

Visscher van de Vereende (zomer<br />

<strong>20</strong>19), Antoinette Kalkman van Nationale<br />

Waarborg (herfst <strong>20</strong>19), Carla<br />

Muters van NHG (winter <strong>20</strong>19). Femke<br />

Bakker van Turien & Co./AnsvarIdéa<br />

(lente <strong>20</strong><strong>20</strong>), Faisal Setoe van<br />

HDI Global Specialty (zomer <strong>20</strong><strong>20</strong>)<br />

en Natastja Naron van Gabriël Financiële<br />

Bescherming (herfst <strong>20</strong><strong>20</strong>).<br />

8 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

jarden portefeuilles van grote zakenbanken<br />

te waarderen. De dynamiek van<br />

de financiële sector sprak Amba enorm<br />

aan. “Toen de Investmentbank van de<br />

Rabobank een stageplek in de dealingroom<br />

had, twijfelde ik geen moment.”<br />

Als onderdeel van het riskmanagementteam<br />

onderzocht Amba de waardering<br />

van complexe financiële derivaten.<br />

“Wiskundige methodieken worden<br />

ingezet om het verloop van financiële<br />

grootheden te voorspellen, zoals aandelenkoersen.<br />

Super interessant voor liefhebbers<br />

van complexe modellen. Tegelijkertijd<br />

realiseerde ik me dat er ontzettend<br />

veel aannames ten grondslagen<br />

lagen aan de vertaling van de wiskunde<br />

naar de financiële markten. De modellen<br />

bevatten door deze aannames<br />

veel onzekerheden. Niet elke gebruiker<br />

snapt de risico’s die daarmee samenhangen.”<br />

LAKMOESPROEF<br />

“Extra oppassen dus als je dergelijke<br />

producten aan consumenten gaat verkopen.<br />

Er wordt dan vaak gesproken<br />

over caveat emptor: ‘koper wees op je<br />

hoede’. “Dit adagium werkt prima als je<br />

een grof volkoren bij de bakker koopt.<br />

Maar een korfbalvereniging heeft echt<br />

geen idee welke risico’s men binnenhaalt<br />

bij de aanschaf van een derivaat.”<br />

“De banken hebben gespecialiseerde<br />

teams om risico’s te analyseren en<br />

te beheersen. En dat gaat zelfs niet altijd<br />

goed. Laat staan bij de gemiddeld<br />

mkb’er. Je hebt de plicht om als bank<br />

of andere financiële speler de ethische<br />

vraag te stellen: is het verantwoord. En<br />

als je dat te ingewikkeld vindt omdat<br />

je verstrengeld raakt in een filosofische<br />

discussie over ethiek en goed of kwaad,<br />

heb ik een hele makkelijke toets: ‘de<br />

oma of beste vriend lakmoesproef’. Ofwel:<br />

‘Zou je het product ook verkopen<br />

aan je oma of je beste vriend?’ Hoogstwaarschijnlijk<br />

is het antwoord nee.”<br />

“Als je motivatie om iets te verkopen<br />

alleen gedreven wordt door omzet<br />

ben je ongelooflijk dom en onverantwoordelijk<br />

bezig. Bovendien is het een<br />

vrij onsuccesvolle strategie op de lange<br />

termijn. Kijk maar naar de miljoenenclaims<br />

in het derivatendossier. Ik heb<br />

absoluut niets tegen derivaten. Maar wel<br />

aan wie derivaten worden verkocht.”<br />

I LOVE DE FINANCIËLE SECTOR<br />

Amba onderstreept dat zij de financiële<br />

sector juist niet wil bashen. “I love<br />

de financiële sector”, zegt ze. “Er werken<br />

fantastische mensen die zich iedere<br />

dag weer inzetten voor de klant en<br />

de bedrijfstak is van eminent belang<br />

voor de samenleving. Juist omdat dit<br />

voor mij zo waar is, wil ik graag mijn<br />

steentje bijdragen om de financiële sector<br />

te helpen verbeteren. Ik draag graag<br />

voorbeelden aan die laten zien hoe het<br />

anders kan. Hoe je kunt groeien zonder<br />

dat je kleine lettertjes moet verzinnen<br />

of onbegrijpelijke producten. En hoe je<br />

succesvol kunt zijn door wel netjes belasting<br />

te betalen.”<br />

Amba noemt internationale bedrijven<br />

als Lush of beursgenoteerde ondernemingen<br />

als energiebedrijf SEE<br />

die er op staan om juist wel hun belasting<br />

te betalen. “Hun uitleg is kraakhelder:<br />

met belastinggeld worden allerlei<br />

voorzieningen betaald die een onderneming<br />

nodig heeft om succesvol te kunnen<br />

zijn. En daar profiteren wij van.<br />

Denk aan een goede (financiële) infrastructuur,<br />

goed onderwijs en voor iedereen<br />

toegankelijke gezondheidzorg.<br />

Allemaal zaken die mede mogelijk worden<br />

gemaakt met belastinggeld.”<br />

NICKELS AND DIMES<br />

Belangrijk voor Amba is dat het spel<br />

eerlijk en transparant wordt gespeeld.<br />

De IJslandse bank Audur Captial, geleid<br />

door twee vrouwen, doorstond als<br />

een van de weinige financiële instelling<br />

glansrijk de crisis. Waarom? Omdat het<br />

bestuur alleen producten aan de man<br />

bracht die ze zelf begrepen en nadachten<br />

over het effect van keuzes op de langer<br />

termijn.<br />

Een ander aansprekend voorbeeld<br />

is het handelsplatform IEX van Brad<br />

Katsuyama. Katsuyama ontdekte dat<br />

snelle handelaren op de beurs met de<br />

beschikking over hightech algoritmes<br />

een ongelijk speelveld creëren voor<br />

handelaren met minder snel technisch<br />

vernuft. In plaats van te profiteren van<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 9


AAN DE KEUKENTAFEL<br />

AMBA ZEGGEN<br />

Amba Zeggen (1971) heeft als wiskundige/actuaris<br />

ruim twintig jaar<br />

ervaring in de financiële sector. Vanuit<br />

diverse rollen heeft zij goede én<br />

slechte voorbeelden gezien. Deze ervaring<br />

heeft haar gesterkt in haar<br />

overtuiging dat Good Governance<br />

en uitstekende resultaten hand in<br />

hand kunnen en moeten gaan. Als<br />

associate bij Probability & Partners<br />

helpt zij organisaties deze overtuiging<br />

te realiseren.<br />

Naast haar advieswerk is Amba<br />

docent aan de Amsterdam Business<br />

School het Actuarieel instituut en<br />

geeft ze trainingen aan toekomstige<br />

commissarissen over effectief riskmanagement.<br />

Daarnaast verzorgt<br />

zij commentaar op het financieel<br />

en economisch nieuws voor het programma<br />

Goed ingelichte kring op<br />

NPO radio 1. Tevens maakt Amba<br />

deel uit van de Raad van Toezicht<br />

van de stichting New Financial Forum.<br />

deze wetenschap is Katsyuma een handelsplatform<br />

gestart waar het snelheidsvoordeel<br />

teniet werd gedaan.<br />

“Dit soort voorbeelden, die laten<br />

zien dat fatsoen en succesvol zakendoen<br />

op grote schaal heel goed samengaan,<br />

wil ik de financiële sector ter inspiratie<br />

voorhouden. Het mooie is dat<br />

de sector bestaat uit genoeg slimme,<br />

creatieve en hardwerkende mensen die<br />

deze verandering kunnen en willen realiseren.”<br />

Amba legt de link met het jazznummer:<br />

‘Round Midnight’ van de Amerikaanse<br />

jazzpianist en componist Thelonious<br />

Monk. De instrumentale versie<br />

is heel bekend, maar er is ook een versie<br />

met zang van Carmen McRae. “Het<br />

“KIJK NIET ALLEEN NAAR DE NICKELS EN DIMES ALS JE<br />

TERUGBLIKT OP DE RESULTATEN VAN DE ORGANISATIE OF<br />

PLANNEN MAAKT VOOR DE TOEKOMST”<br />

nummer gaat over dat tijdstip, laat in<br />

de avond, dat je de dag nog eens overdenkt.<br />

En alles wat er is gebeurd de<br />

revue laat passeren. Het gaat, uiteraard,<br />

over de liefde. Maar er zit ook een<br />

mooie gedachte in voor de financiële<br />

sector. Over het bepalen of iets goed is<br />

gegaan en hoe je dat moet wegen, zingt<br />

McRae: ‘…don’t measure your pleaure in<br />

nickels and dimes’.”<br />

“Kijk niet alleen naar de ‘nickels en<br />

dimes’ als je terugblikt op de resultaten<br />

van de organisatie of plannen maakt<br />

voor de toekomst. De voorbeelden zoals<br />

van Lush, IEX en Audur capital, en het<br />

zijn er veel en veel meer, wil ik geven om<br />

te laten zien dat het anders kan zonder<br />

dat er sprake hoeft te zijn van een financiële<br />

aderlating. Eerlijkheid, transparantie,<br />

langer termijn, biedt juist zoveel<br />

meer: betrokken medewerkers en klanten,<br />

meer welzijn voor meer mensen en<br />

meer trots op ondernemingen. Het kan<br />

wel. Er is altijd een oplossing.” n<br />

10 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

CHARLES EISENSTEIN:<br />

“NIEUW VERHAAL.”<br />

12 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

“Vaak wordt naar mensen in de financiële sector gekeken als ‘hebzuchtig’ en ‘slecht’. Als je ze<br />

echter spreekt, blijken ze niet slechter of beter te zijn dan wie dan ook. Ik wil graag voorbij de triviale<br />

diagnose van problemen kijken. Voorbij het idee dat de toestand in de wereld wordt veroorzaakt door<br />

iets van buitenaf, iets ‘anders’. Als er één ding is waarin onze samenleving goed is, dan is het een<br />

vijand bestrijden. Maar hoe zit het met onszelf?”, aldus Charles Eisenstein die op het gebied van<br />

duurzaamheid en systeeminnovatie tot ’s werelds meest gerespecteerde thought leaders behoort.<br />

Charles Eisenstein over ons onvervuld potentieel<br />

Bouwen op het<br />

fundament van liefde<br />

TEKST IVO VALKENBURG<br />

Oan kinds af aan was Eisenstein<br />

geïnteresseerd in de essentie<br />

van het leven. Altijd<br />

bezig met vragen als: ‘waar<br />

kom ik vandaan?’ en ‘wie<br />

ben ik?’ Zijn vader, professor<br />

in de politieke wetenschappen, was fel<br />

gekant tegen de Vietnamoorlog.<br />

“Maatschappelijke bevlogenheid is<br />

me met de paplepel ingegoten. De uitgemergelde<br />

lichamen tijdens de Ethiopische<br />

hongersnood, mijn half-Joodse<br />

afkomst en de verschrikkingen uit<br />

de Holocaust, het regime van Stalin<br />

in Rusland maakten we duidelijk dat<br />

er iets flink mis is met de wereld. Tel<br />

daarbij op de desastreuze invloed van<br />

de mens op de ecologie en dan wordt<br />

het wel heel moeilijk om het geloof te<br />

behouden dat de mens een positieve<br />

bijdrage levert in deze wereld. Ik heb<br />

altijd een ‘innerlijk protest’ gevoeld.<br />

Het schoolsysteem, waar weinig ruimte<br />

was voor kritisch denken, droeg bepaald<br />

niet bij om hier een uitweg in<br />

te vinden. Het maakte me radicaler in<br />

het denken. Niet zozeer politiek/economisch<br />

maar radicaal in de oorspronkelijke<br />

betekenis van het woord: op zoek<br />

naar ‘de wortel’ van het leven en de sociaal-maatschappelijke<br />

problematiek.”<br />

MYTHE VAN CONTROLE<br />

Aan de wortel van veel problemen zie<br />

ik verschillende programma’s en patronen<br />

die we in onszelf afdraaien. In onze<br />

beschaving, vooral die van de Westerse<br />

wereld, wordt het perspectief gehanteerd<br />

van een maakbare wereld. Het<br />

idee dat als je weet hoe iets werkt, je<br />

“DE COLLECTIEVE INTELLI-<br />

GENTIE LEERT ONS DAT HET<br />

NIET WIJS IS OM ELKAAR TE<br />

BECONCURREREN MET HET<br />

EIGENBELANG VOOROP”<br />

het ook kunt controleren en beheersen.<br />

Maar met de echt grote problemen weten<br />

we ons geen raad. Denk aan de honger<br />

in de wereld, de klimaatproblematiek,<br />

de vernietiging van de biodiversiteit,<br />

de vluchtelingenproblematiek, de<br />

toename van het aantal verslaafden,<br />

auto-immuunziektes, zelfmoorden,<br />

enzovoorts. We weten als samenleving<br />

niet wat we ermee aan moeten. Het<br />

lukt niet om de boel ‘onder controle te<br />

krijgen’. Corona laat echter wel ruimte<br />

voor een plan van aanpak. We denken<br />

dat we deze crisis wel onder controle<br />

kunnen krijgen. Mensen gaan gemakkelijk<br />

mee in de paniek. Zij worden<br />

direct aangesproken op een aantal basisangsten<br />

en tegelijkertijd wordt het<br />

idee gevoed dat het probleem dankzij<br />

de autoriteiten bezworen kan worden.<br />

Eindelijk een crisis die autoriteiten wel<br />

kunnen managen. Deze pandemie kunnen<br />

we de baas. Dat klinkt anders dan<br />

al die ongekend grote dreigingen waar<br />

niemand een oplossing voor weet. Het<br />

idee van controleren en beheersen zit<br />

diep genesteld in onze maatschappe-<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 13


WE KUNNEN BETER!<br />

lijke structuren. Vanuit deze visie bestaat<br />

er ook geen eenheid. Alles staat<br />

los van elkaar. Onderverdeeld in goed<br />

en kwaad, wie niet voor ons is, is tegen<br />

ons. Volgens dit idee bestaat de wereld<br />

uit los van elkaar staande bouwstenen.<br />

Een idee dat lijnrecht staat tegenover<br />

de natuur.”<br />

COLLECTIEVE INTELLIGENTIE<br />

“Er bestaat ook een ander programma.<br />

Het is een verhaal dat ons niet is verteld<br />

in het moderne onderwijs, wetenschap,<br />

economie of psychologie. Er is voorbij<br />

ons ‘kleine-ik’ ook een collectieve intelligentie,<br />

die leert dat het niet van wijsheid<br />

getuigt om onszelf te zien als afgescheiden<br />

individuen die elkaar beconcurreren<br />

met het eigen belang voorop,<br />

maar dat alles en iedereen onderling<br />

met elkaar in verbinding staat. Diep<br />

van binnen weten we dat deze visie de<br />

waarheid is.”<br />

“De collectieve intelligentie is een<br />

bron van inspiratie voor alles en iedereen.<br />

Het is ook waar mijn schrijven,<br />

spreken en creatieve werk uit voortkomt.<br />

We zijn gewend om over ‘ons<br />

werk’ te spreken, maar ik zie dat anders.<br />

We verbinden ons bewust of onbewust<br />

met een informatieveld. Die informatie<br />

is er al. Ze klopt bijvoorbeeld<br />

bij mij aan, en als ik er niets mee doe,<br />

dan gaat het naar iemand anders. Ik beschouw<br />

mezelf dan ook niet als de eigenaar<br />

van ‘mijn’ werk. Daarom voelt<br />

het ook niet goed om mijn werk achter<br />

betaalmuren aan te bieden, ook al kan<br />

ik ondersteuning uiteraard wel waarderen.<br />

Mijn rol is niet belangrijker dan<br />

die van wie dan ook. Elk mens vormt<br />

op zijn of haar authentieke manier een<br />

puzzelstukje in de oplossing van alle<br />

problemen.”<br />

Volgens Eisenstein kijken we al snel<br />

naar het belang en de impact van ons<br />

eigen werk. “Het komt niet snel bij ons<br />

op dat we allemaal even belangrijk zijn.<br />

Zichtbaar of niet. Neem de investeringsmanager<br />

die het goede wil doen voor<br />

de wereld. Hij richt een social enterprise<br />

op en investeert miljoenen in een betere<br />

wereld. We zijn geneigd te denken<br />

dat hij meer impact heeft dan de lerares<br />

die slechts een handjevol kinderen<br />

een stukje verder helpt. Maar kijken we<br />

goed? Als we over 500 jaar kunnen terugkijken,<br />

dan zien we wellicht dat de<br />

impact investeerder grote golven aan de<br />

oppervlakte heeft gerealiseerd, terwijl<br />

de kleuterlerares een liefdesbrief aan de<br />

toekomst heeft geschreven. Haar toewijding<br />

aan de ontwikkeling van het potentieel<br />

van de kinderen heeft het leven<br />

van die kinderen veranderd. Die kinderen<br />

hebben met hun liefde, wijsheid en<br />

kracht weer heel veel andere mensen<br />

geraakt en die geven dat weer door in<br />

hun omgeving. Dit kan invloed hebben<br />

op vele generaties. Laten we niet langer<br />

elkaar vergelijken. Ieder van ons heeft<br />

een stukje van de sleutel in handen om<br />

zichzelf en de wereld te verbeteren.”<br />

NIEUW VERHAAL<br />

Hoe verbeter je de wereld? Waar moet<br />

je beginnen? Binnen of buiten het systeem?<br />

“Er is hier sprake van een paradox.<br />

De een stelt dat we de bestaande<br />

systemen moeten respecteren en van<br />

binnenuit vernieuwing kunnen bewerkstelligen,<br />

terwijl de ander het tijdverspilling<br />

vindt om bestaande systemen<br />

aandacht te geven. Degene die het<br />

systeem van binnenuit wil aanpakken,<br />

ziet het juist weer als tijdsverspilling<br />

om jezelf te verliezen in idealistische,<br />

onhaalbare dromen.”<br />

Volgens Eisenstein spelen beide visies<br />

door ons heen. “Evenals de schijnbare<br />

tegenstelling van ‘werken aan de<br />

wereld’ en ‘werken aan jezelf’. Ook<br />

daar ligt de waarheid waarschijnlijk ergens<br />

in het midden.”<br />

“IN WERKELIJKHEID ZOUDEN<br />

WE ONS BETER WAT MEER<br />

KUNNEN OVERGEVEN AAN<br />

HET NIET-WETEN”<br />

CHARLES EISENSTEIN<br />

Charles Eisenstein (1967) studeerde<br />

wiskunde en filosofie aan Yale University.<br />

Hij is filosoof, spreker en de<br />

auteur van Climate – A New Story, The<br />

More Beatiful World Our Hearts Know<br />

is Possible, The Ascent of Humanity, Sacred<br />

Economics en The Yoga of Eating.<br />

In al zijn boeken gaat het over het<br />

oude verhaal van ‘separation’ dat<br />

niet meer werkt en het nieuwe verhaal<br />

van ‘interbeing’ dat zich steeds<br />

meer laat zien. In ‘the space between<br />

stories’ lopen we tegen van alles aan.<br />

Dat waar we tegenaan lopen, is volgens<br />

Charles een uitnodiging om op<br />

te ruimen. Na een periode van onrust<br />

en een gevoel dat er iets goed<br />

mis is in de wereld, vond Eisenstein<br />

een antwoord op zijn ongenoegens.<br />

Hij realiseerde zich dat de manier<br />

waarop we leven niet overeenkomt<br />

met onze natuurlijke staat van zijn.<br />

Hij reist de wereld over om zijn verhaal<br />

te vertellen. Op deze evenementen<br />

vraagt hij alleen om een vrijwillige<br />

bijdrage en zijn boeken kun je<br />

gratis lezen op internet. Omdat ‘geven’<br />

ons gelukkig maakt en we dat<br />

wel iets meer kunnen gebruiken in<br />

onze samenleving, vindt Eisenstein.<br />

Meer informatie:<br />

www.charleseisenstein.org<br />

“Voor systeemverandering worden we<br />

uitgenodigd om in een veranderingsproces<br />

te participeren dat groter is dan<br />

onszelf. Het is tijd om het onderliggende<br />

verhaal van ons neo-liberale systeem te<br />

vernieuwen. Het is niet zo dat wij mensen<br />

alleen maar ego-gericht zijn, altijd<br />

bereid zijn elkaar een pootje te lichten,<br />

gedreven door hebzucht, afgunst en jaloezie.<br />

We beschikken gelukkig ook nog<br />

over de mogelijkheid om ons met een<br />

hogere intelligentie te verbinden. Vanuit<br />

die inspiratiebron kunnen we tot een<br />

nieuw verhaal komen over hoe we willen<br />

dat de wereld eruit komt te zien en<br />

wat we daar zelf aan kunnen bijdragen.”<br />

14 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

“ELK MENS VORMT OP ZIJN OF HAAR<br />

AUTHENTIEKE MANIER EEN PUZZELSTUKJE<br />

IN DE OPLOSSING VAN ALLE PROBLEMEN”<br />

POLARISATIE<br />

“Meer dan ooit zijn we vergeten wie<br />

we zijn. We voelen ons afgescheiden<br />

van onszelf, onze naasten en de natuur.<br />

Dat verlies aan identiteit leidt<br />

tot polarisatie. Het is een voedingsbodem<br />

voor onder meer radicale politieke<br />

stromingen, complottheorieën en<br />

sektarische bewegingen. Corona laat<br />

zien wat voor kracht er ontstaat als<br />

de mens zich verenigt rond een gezamenlijk<br />

doel. Dan zijn grote veranderingen<br />

wel razendsnel mogelijk. Technisch<br />

gezien zijn alle wereldproblemen<br />

op te lossen. Het grootste obstakel<br />

is de onenigheid tussen mensen. Het<br />

creatieve vermogen van de mens is onbegrensd.<br />

Een mens alleen kan echter<br />

weinig realiseren. De echte slagkracht<br />

begint als mensen met elkaar gaan samenwerken,<br />

voorbij de vraag of we<br />

het wel of niet met elkaar eens zijn.”<br />

“De basis hiervoor ligt in het opnieuw<br />

ontdekken van wie we zijn. Vroegen<br />

voelden mensen zich meer verbonden<br />

met hun omgeving. De lokale gemeenschap<br />

was belangrijk. We kenden elkaar,<br />

deelden verhalen en plekken<br />

waarop betekenisvolle dingen in het leven<br />

gebeurden. Die gemeenschap, die<br />

gezamenlijkheid, is uit elkaar gevallen.<br />

Tegenwoordig reizen we de wereld over,<br />

maar vaak zonder verbinding met onszelf,<br />

de medemens en de natuur. Het gemis<br />

aan identiteit maakt ons gevoelig<br />

voor social media, waarop we ons ego<br />

kunnen profileren. Ook zijn we gevoelig<br />

voor theorieën en politieke of religieuze<br />

verhalen die ons een ‘valse’ identiteit<br />

geven.”<br />

NIET-WETEN<br />

“Verwacht van mij geen eenvoudig plan<br />

om alle problemen op te lossen. Wel zie<br />

ik een uitweg door anders in het leven<br />

te gaan staan. Om te onderzoeken welk<br />

verhaal het bestaande verhaal van afscheiding<br />

kan vervangen. Om te ontdekken<br />

wie we zijn en welke missie we<br />

gezamenlijk hebben. Om zo weer nieuwe<br />

gemeenschappen te bouwen, een<br />

nieuwe economie gebaseerd op welzijn<br />

voor alles en iedereen. Dan gaat het<br />

over mededogen in ons werk, over het<br />

laten varen van oordelen en over het<br />

ontdekken van de onvervulde potentie<br />

binnen onszelf, in onze relaties en<br />

binnen onze bedrijven. Er is zoveel haat<br />

in de wereld. Haat is onvervulde liefde.<br />

Onze liefde mag onvoorwaardelijker<br />

worden. We mogen alles en iedereen,<br />

positief of negatief, meer gaan zien in<br />

het licht van dankbaarheid. Alles heeft<br />

een reden. We menen snel die reden te<br />

kennen, maar in werkelijkheid zouden<br />

we ons beter wat meer kunnen overgeven<br />

aan het ‘niet-weten’.”<br />

BETEKENIS<br />

Volgens Eisenstein is het goed om te<br />

kijken naar het onvervuld potentieel<br />

binnen bedrijven en organisaties.<br />

“Een bedrijf kun je zien als een levend<br />

wezen. Alles is immers in de kern vervuld<br />

van collectieve intelligentie. Gaat<br />

ondernemen over overleven, maximaliseren<br />

en louter groeien? Zo gaat het<br />

niet in de natuur. Daar heeft alles en<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 15


WE KUNNEN BETER!<br />

iedereen een eigen rol van betekenis.<br />

Er is geen concurrentie. In natuurlijke<br />

ecosystemen is er altijd sprake van<br />

diversiteit. Alles heeft een functie.”<br />

Bedrijven zullen zich af moeten vragen<br />

of ze leven en schoonheid in de wereld<br />

brengen, aldus Eisenstein. “Waarom bestaat<br />

jouw onderneming? Om veel geld<br />

te verdienen of om het leven te dienen?”<br />

FINANCIËLE SECTOR<br />

En hoe zit het met de onvervulde potentie<br />

in de financiële sector? “Erken allereerst<br />

de moeilijke situatie waarin je<br />

verkeert. Ja, je wilt bijdragen aan het leven,<br />

maar ondertussen zit je elke dag<br />

vast in een systeem dat iets anders van<br />

je verwacht. Ik raad je aan om eens in<br />

alle rust stil te staan bij die ongemakkelijke<br />

waarheid. Dat oncomfortabele gevoel<br />

binnen jezelf helpt om tot vernieuwing<br />

te komen. Gemakkelijke antwoorden<br />

bestaan er niet. Als je je realiseert<br />

dat je in een ingewikkelde situatie zit,<br />

kan er inspiratie komen om het anders<br />

te gaan doen. Stapje voor stapje. Als je<br />

“WELK LIED ZING JIJ<br />

ALS JE VOLUIT LEEFT?”<br />

CHANGE THE STORY<br />

“Problems rest on top of systems, systems<br />

rest on top of stories”, aldus<br />

Charles Eisenstein. Met het initiatief<br />

Change the Story, een platform voor<br />

goede storytelling gaat (documentaire)<br />

filmmaker Jeppe van Pruissen<br />

op zoek naar nieuwe verhalen die laten<br />

zien dat het anders kan. “Het destructieve<br />

verhaal over oneindige economische<br />

groei is toe aan vernieuwing.<br />

Met Change the Story gaan<br />

we op zoek naar nieuwe verhalen<br />

die met elkaar de basis gaan vormen<br />

voor een duurzame toekomst met<br />

een gezonde samenleving. Denk bijvoorbeeld<br />

aan verhalen over grondgebruik,<br />

het proces van ego naar eco<br />

en de vernieuwing van het economische<br />

adagium van louter financieel<br />

gericht op korte termijn naar meervoudige<br />

waardecreatie voor de lange<br />

termijn”, aldus Van Pruissen, die<br />

wordt gesteund door een breed aantal<br />

mensen en organisaties op het gebied<br />

van maatschappelijke transitie<br />

zoals bijvoorbeeld het New Financial<br />

Forum, Thrive Institute, Economy<br />

Transformers, De Transitiemotor en<br />

Decade of Action. Van Pruissen heeft<br />

eerder een sleutelrol vervuld bij de<br />

opbouw van www.maatschapwij.nu,<br />

een online inspiratieplatform dat<br />

jaarlijks meer dan een miljoen mensen<br />

bereikt over een socialer en duurzamer<br />

Nederland.<br />

Meer informatie:<br />

Jeppe van Pruissen – (06) 24 21 45 02<br />

bijvoorbeeld financieel adviseur bent,<br />

loop je wellicht tegen een project aan<br />

dat financiering behoeft en dat je diep<br />

in je hart raakt. Probleem is echter dat<br />

het financieel rendement van de investering<br />

vanuit het marktconforme denken<br />

te laag is. Jij ziet echter een return<br />

in menselijkheid, dierenwelzijn, natuur,<br />

in sociale aspecten of op een ander<br />

betekenisvol vlak. Wellicht heb je<br />

een cliënt die, evenals jij, ook wordt geraakt<br />

door dat project. Zo breng je mensen<br />

met gelijke wensen bij elkaar. Het<br />

zou een voorbeeld kunnen zijn van een<br />

eerste voorzichtige stap. Vervolgens verandert<br />

je leven langzaam, je werk, en<br />

soms ook de relaties om je heen. Langzaam<br />

kom je tot de ontdekking dat niet<br />

‘schaarste’, maar juist ‘overvloed’ de essentie<br />

van het leven is. Zo is het je niet<br />

geleerd in de economie-boeken, maar<br />

nu kijk je naar buiten en hoor je de vogels<br />

zingen. Die zingen niet om geld te<br />

verdienen of om beter te zingen dan andere<br />

vogels. Ze zingen omdat ze leven.<br />

Welk lied zing jij als je voluit leeft?” n<br />

Het volledige interview met Charles Eisenstein<br />

staat online op het YouTube Kanaal van<br />

het New Financial Forum.<br />

16 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

– e s s a y –<br />

Van duale naar<br />

non-duale waarde(n)<br />

Een tijd breekt aan waarin bankiers, economen, juristen, boekhouders en wettenmakers<br />

breder gaan zien dan de duale vergankelijkheid waarin wereldbeelden zich nu begeven.<br />

Het gevoel dat het ‘zo langer niet meer gaat’ en de algemene drang naar antwoorden,<br />

gaan hierbij helpen. De steeds diepere verdeeldheid die het duale systeem ons opdringt,<br />

mag plaatsmaken voor een bewust, verbindend, non-duaal systeem.<br />

TEKST FLORIS KLEEMANS, 1COMMUNITY<br />

Op een of andere manier, leek het lot me op ondoorgrondelijke<br />

wijze bijna altijd op de eerste rang te<br />

brengen als er (ergens) een financieel-monetaire<br />

crisis was. Met veel exposure naar opkomende<br />

markten had ik voor mijn veertigste al zo’n 100<br />

financieel-monetaire systeemcrises en -systeemtransities<br />

van zeer dichtbij mee mogen maken. De sociaaleconomische<br />

en ecologische ravages van deze crises waren altijd<br />

indrukwekkend. Maar het recept en de remedie waren<br />

behoorlijk standaard. Wat schuld kwijtschelden, daarmee<br />

gelijktijdig wat waarde vernietigen, wat nieuwe afspraken,<br />

wetten en instituten opzetten, af en toe een nieuwe munt en<br />

het spelletje kon weer van voren af aan beginnen. De schade<br />

was bij elke crisis enorm en toch wilde men vooral weer snel<br />

‘doorgaan om het spel te kunnen blijven spelen’.<br />

WAARDE ALS DUAAL PRINCIPE<br />

Fundamenteel in dit spel dat ons van de ene naar de andere<br />

crisis brengt, is hoe we ‘waarde’ bezien, definiëren en uitwisselen.<br />

Onze huidige financiële, monetaire, juridische en<br />

boekhoudsystemen zijn fundamenteel gedefinieerd op een<br />

duale basis.<br />

Juridisch kennen we rechten die in samenhang bestaan<br />

met plichten. Zo zijn er claims tegenover liabilities. In de boekhoudkunde<br />

hanteren we een tweezijdige balans, als onderdeel<br />

van een werkwijze die we double-entry bookkeeping noemen.<br />

Ons huidige financieel-monetaire systeem gaat uit van die<br />

duale juridisch-boekhoudkundige basis. Ons geld staat op<br />

de rechterkant van de balansen van centrale en vooral commerciële<br />

banken. Dit geld kan alleen bestaan als daar tegenover<br />

op de linkerkant van de balansen iets tegenover staat.<br />

Een klein gedeelte van ons geld (doorgaans kleiner dan 5 procent)<br />

bestaat bij de gratie van economische waarde die door<br />

de centrale bank uit circulatie is gehaald. Denk daarbij aan<br />

goud, zilver of geld in andersoortige valuta. De rest bestaat<br />

vanwege schulden. De volgende voorbeelden maken dit duidelijk.<br />

Op het moment dat ik een hypotheek aanga, ontstaat er<br />

geld aan de ene kant en een schuld aan de andere kant van<br />

mijn posities op de balans van de bank. Geld wordt dan geschapen<br />

met schuld. Het proces van geld-schuld schepping is<br />

in wezen een proces van dualiteitsschepping.<br />

Aan de andere kant, als we schuld terugbetalen, dan vernietigen<br />

we zowel schuld als geld. Mijn rekening courant<br />

wordt minder aan de rechterkant van de balans van de bank<br />

en mijn schuld wordt minder aan de linkerkant van diezelfde<br />

balans als ik mijn schuld inlos.<br />

Het algemene denkbeeld dat we geld zouden kunnen lenen,<br />

omdat iemand anders zijn spaarcentjes naar de bank<br />

zou brengen is systemisch incorrect. We mogen dit beeld loslaten.<br />

Geld ontstaat namelijk met het ontstaan van schuld en<br />

schuld wordt vernietigd met geldvernietiging.<br />

18 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

Als we systemisch inzien dat debit gelijk is aan credit, dan zien<br />

we ook de volgende, sociaal-economische, dualiteit ontstaan.<br />

Een ’debit is credit systeem’ bestaat sociaal-economisch<br />

per definitie uit netto debiteuren en netto crediteuren. Tussen<br />

debiteuren en crediteuren zijn betaalstromen tegenovergesteld.<br />

Wat de één aan geld ontvangt, is de ander kwijt. De<br />

maatschappelijke indeling in debiteuren en crediteuren leidt<br />

tot tegenstellingen, niet alleen tussen individuen, maar ook<br />

tussen landen of generaties (pensioengerechtigden zijn bijvoorbeeld<br />

vanwege opgebouwde pensioenen doorgaans netto-crediteuren).<br />

DUALE EN NIET CIRCULAIRE WAARDE<br />

Daarnaast verschaft een ‘debit is credit systeem’ beschouwing<br />

ook inzichten in de niet-circulaire aard van ons huidige<br />

duale systeem. In een systeem van netto debiteuren en netto<br />

crediteuren, betalen netto debiteuren namelijk netto rente<br />

aan netto crediteuren. Er is geen tegenovergestelde geldstroom<br />

van netto crediteuren naar netto debiteuren die de<br />

rentegeldstroom compenseert. Dit betekent dat netto debiteuren<br />

systemisch aan de korte kant van het touw trekken.<br />

Deze werking introduceert een interessant inzicht. Hoewel<br />

individuele netto-debiteuren wel aan hun schuld- en renteverplichtingen<br />

kunnen voldoen, kunnen ze dat op systeem<br />

niveau niet en zal de schuldenlast van netto-debiteuren als<br />

groep, toe moeten nemen.<br />

De enige manier voor netto-debiteuren om systemisch op<br />

korte termijn aan hun verplichtingen te kunnen blijven voldoen<br />

is door ze nieuw geld te geven (uiteraard tegenover meer<br />

schulden). Vooral het tempo waarin er meer geld moet komen<br />

om netto-debiteuren te ondersteunen is een probleem.<br />

De geldgroei zal namelijk harder moeten groeien dan de productiviteitsgroei,<br />

anders zal het de netto debiteuren niet lukken<br />

om genoeg geld te hebben om aan de schuld- en renteverplichtingen<br />

te voldoen.<br />

We zien dit ook in de praktijk terug. Centrale Banken streven<br />

veelal een inflatie na van 2 tot 3 procent. Feitelijk betekent<br />

dit dat de geldhoeveelheid 2 tot 3 procent sneller groeit<br />

dan de productiviteitsgroei.<br />

Wat echter vergeten wordt is dat die geldgroei aan de<br />

rechterkant van de balans van het systeem gelijktijdig ontstaat<br />

met een schuldgroei aan de linkerkant van diezelfde balans.<br />

Met andere woorden: ook onze schulden groeien sneller<br />

dan onze productiviteit.<br />

Zo ontstaan er schuldspiralen die eens in de zoveel tijd<br />

doorgeprikt moeten worden, normaal gesproken tijdens financiële<br />

crises, met aan de linkerkant van de balans een vergeving<br />

van schuld en aan de rechterkant een vernietiging van<br />

waarde. Vergeving leidt dan fundamenteel tot dualiteitsvernietiging.<br />

In de afgelopen decennia hebben we ervoor gekozen<br />

om schuldencrises ‘op te lossen’ door schulden met nog<br />

meer andere schulden te vervangen, waardoor de balansen<br />

van het systeem alleen maar harder gingen groeien.<br />

FLORIS KLEEMANS:<br />

“NAAR EEN NON-DUAAL SYSTEEM.”<br />

Toch zal de mensheid zich eens uit de gevangenheid in deze<br />

zichzelf-versterkende dualiteit mogen bevrijden.<br />

DUALITEIT IN RUIMTETIJD<br />

Wat duidelijk moge zijn, is dat we geen bewust schuld hebben<br />

aan de inrichting van dit duale systeem, maar dat we die<br />

inrichting wel bewust kunnen veranderen. Het werken met<br />

schuld en rente, tweezijdige balansen, rechten en plichten,<br />

is ontstaan uit goedbedoeld pragmatisme en heeft ook zeker<br />

zijn evolutionaire nut gekend. Als een Venetiaanse koopman<br />

zijde uit China ging halen, dan was er een verschil in tijd tussen<br />

levering en betaling. De bijbehorende transacties kenden<br />

letterlijk een gebroken ‘ruimtetijd’, tussen levering en betaling.<br />

Het breken van de ruimtetijd resulteert in ‘tijdsgeld’ of<br />

rente, present value en future value en doet alle andere eerder<br />

genoemde dualiteiten ontstaan.<br />

Hier komen we fundamenteel aan op het begrip dualiteit.<br />

Alle dualiteiten zijn namelijk met elkaar verbonden:<br />

– metafysisch leidt een verschil in ‘ruimtetijd’ tussen levering<br />

en betaling,<br />

– tot juridische posities van rechten tegenover plichten,<br />

– accountingtechnische posities op de twee kanten van de<br />

balans,<br />

– een financieel-monetaire afwikkeling tussen geld en<br />

schuld en<br />

– sociaal-economisch een positionering tussen debiteuren<br />

en crediteuren<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 19


WE KUNNEN BETER!<br />

Monetair Geld op basis van schuld Geld als waarde op zich<br />

Financieel Schuldvormen Participaties (aandelenvormen)<br />

Sociaal-economisch Debiteuren en crediteuren Participanten<br />

Juridisch Rechten op basis van plichten Rechten op zich<br />

Boekhoudkundig Dubbelzijdig boekhouden Enkelzijdig (atomair) boekhouden<br />

Fiscaal Waardering en heffing achteraf Waardering en heffing ‘in het nu’<br />

Transacties (juridisch) Interne en externe context Alleen interne context<br />

Transacties (tijdsafhandeling) Waardeuitwisselingen gescheiden Gelijktijdige waardeuitwisselingen<br />

Pragmatisch was het wel. Door het verschaffen van krediet<br />

(en het aangaan van schuld) kon handel worden gedreven<br />

waardoor beide partijen een betere relatieve koopkracht konden<br />

verkrijgen. Bijna de gehele wereldhandel draait op basis<br />

van transacties waarin levering en betaling op verschillende<br />

momenten geschieden. Het duale systeem is niet gecreëerd<br />

om duaal te zijn, het is ontstaan om handel mogelijk te maken.<br />

Toch is het mogelijk om bewust een non-duaal systeem te<br />

maken, waarin handel kan floreren zonder dat het ons doet<br />

afdalen in verdeeldheid.<br />

EEN VIRTUELE GOUDEN EEUW<br />

Met de komst van het internet zijn we ‘virtueel geworden’.<br />

Daarmee wordt onze wereld ‘alomtegenwoordig’, want de virtualiteit<br />

stelt ons (pragmatisch) in staat om gelijktijdig in Karachi,<br />

Lima en Tokyo te zijn. Dit betekent dat momenten van<br />

levering en betaling niet hoeven te verschillen en dat we geen<br />

schuld meer nodig hebben om handel met elkaar te drijven.<br />

De eigendomsoverdracht en -controle kan immers gelijktijdig<br />

gaan geschieden met de betaling.<br />

Schilderij van Pieter Janszoon Saenredam van de Amsterdamse Wisselbank,<br />

opgericht in 1609.<br />

Inmiddels zijn cryptocurrencies, als virtueel geld, ook alomtegenwoordig<br />

beschikbaar én dit geld is geen onderdeel van<br />

een duale balans.<br />

Een non-duaal financieel-monetair systeem is geen illusie<br />

of dagdromerij. Sterker nog, bij benadering hebben we een<br />

dergelijk systeem al in Nederland gehad tussen 1609 en de<br />

1770-er jaren en het bleek bijzonder succesvol. In 1602 waren<br />

aandelen uitgevonden in Nederland en veel financiering<br />

vond plaats door middel van aandelen. Met de oprichting van<br />

de Amsterdamse Wisselbank in 1609 werd geld volledig gedekt<br />

door goud en zilver. Geld bestond op zich en niet als<br />

schuld, maar was een virtualisatie of representatie van het<br />

onderliggende goud en zilver. Omdat er geen schulden en rente<br />

gekoppeld waren aan het geld, was er ook geen geld-schuldschepping<br />

nodig om debiteuren aan hun renteverplichtingen<br />

te laten voldoen. Er was dus ook geen noemenswaardige inflatie<br />

in die periode. En zonder schuld kun je ook niet failliet<br />

gaan. Er waren geen financieel-monetaire crises in meer dan<br />

160 jaar, ondanks het bestaan van abnormale prijsfluctuaties<br />

zoals bijvoorbeeld tijdens de tulpencrisis. Vanwege deze successen<br />

werd de Nederlandse florijn steeds meer de geprefereerde<br />

munt voor wereldhandel- en financiering. In de 1770-<br />

er jaren werden florijnen echter ook uit schulden gecreëerd.<br />

De facto werd het financieel-monetaire stelsel van de florijn<br />

duaal. Daarmee verloor de florijn en Nederland haar bijzondere<br />

status op het wereldtoneel van handel en financiering.<br />

Wat destijds tijdens de gouden eeuw mogelijk was, geschiedde<br />

zonder de virtualiteit die het internet ons nu brengt<br />

en de mogelijkheden die ‘programmeerbare cryptocurrencies’<br />

die non-duale principes in zich kunnen borgen zeer binnenkort<br />

kunnen geven. Dat er alternatieven zijn voor onze<br />

duale manier van waarde toepassen en uitwisselen moge duidelijk<br />

zijn.<br />

De bovenstaande tabel geeft een overzicht van een aantal<br />

relevante alternatieven.<br />

In een volgende publicatie wordt dieper ingegaan over de<br />

vormgeving en manifestatie van een non-duaal financieelmonetair<br />

stelsel, waarin we een aantal initiatieven bespreken<br />

die dit mogelijk maken.<br />

Want… we kunnen beter! n<br />

<strong>20</strong> | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

– e s s a y –<br />

De toekomst van<br />

duurzaam investeren<br />

n.c. (na corona)<br />

Tijdens een vertoning van mijn documentaire Petrol Dollars for a Different Engine (een film over<br />

mijn eigen duurzame herinvesteringstraject), stelde een jongeman mij de vraag: “Wat zou een redelijk<br />

rendement zijn als je een stuk land zou bezitten en dat iemand anders zou laten gebruiken?”<br />

Ik was geïntrigeerd. Bedoelde hij een financieel rendement, een sociale verbetering of een<br />

investering in een beter milieu? Ging deze vraag over solidariteit tussen investeerder en geldverstrekker?<br />

Ging het over eerlijkheid? Ik probeerde een antwoord te formuleren, maar realiseerde<br />

me dat een simpel antwoord niet mogelijk was. Daarom besloot ik dit essay te schrijven.<br />

TEKST ELINE HESSE, INVESTEERDER EN FINANCIEEL ACTIVIST<br />

De vraag werd kort voor de coronacrisis gesteld.<br />

Voor mij was de lockdown een tijd om fundamentele<br />

vragen als deze eens goed onder de loep<br />

te nemen, na te denken over de grondbeginselen<br />

van investeringen die bijdragen aan een gezonde<br />

economie en een gezonde planeet. We dienen het<br />

financiële systeem uit te dagen met aantrekkelijke duurzame<br />

alternatieven. Het is aan ons met oplossingen te komen en andere<br />

keuzes te maken.<br />

De afgelopen drie jaar ben ik bezig geweest om mijn eigen<br />

beleggingsportefeuille zo duurzaam mogelijk te herinvesteren.<br />

In <strong>20</strong>17 studeerde ik af met een creActivistisch Manifest.<br />

Met een nulurencontract probeerde ik op straat mensen<br />

warm te maken voor een duurzame energieleverancier. Dat<br />

leverde 750 euro per maand op, nauwelijks genoeg om van<br />

te leven. Mijn jeugd was heel wat anders. Mijn vader werkte<br />

35 jaar voor Shell en ik groeide op als ‘Shell-kind’. Het ontbrak<br />

aan niets. Toen ik achttien werd, kreeg ik van mijn vader<br />

een investeringsportefeuille ter waarde van zo’n 150.000<br />

dollar. De portefeuille, die bestond uit aandelen, obligaties en<br />

constructies die ik niet begreep, omvatte bedrijven als McDonalds<br />

en Shell. Ja, ik was bevoorrecht en mocht me gelukkig<br />

prijzen. Maar mij stond het tegen om financieel voordeel te<br />

behalen van bedrijven die schadelijk zijn voor het milieu en<br />

voor het welzijn van andere mensen. En dus begon ik, vanuit<br />

die bevoorrechte positie, aan een reis om de activa op een zo<br />

duurzaam mogelijke manier te herinvesteren.<br />

Makkelijk gezegd, maar het werd een zware bevalling. Ik<br />

besloot er een film over te maken omdat ik mij realiseerde dat<br />

er veel jongeren zijn die een erfenis van hun ouders krijgen<br />

en wellicht met dezelfde vraagstukken worstelen.<br />

Drie jaar lang was ik er intensief mee bezig met alle emoties<br />

van dien. Het heeft niet geleid tot het ‘perfecte’ resultaat.<br />

22 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

Quote van Sonya Renee Taylor, auteur, dichter, spoken word-artiest,<br />

activist, opvoeder en oprichter van de beweging The Body is Not An<br />

Apology.<br />

“Mijn beleggingsportefeuille in <strong>20</strong>16.”<br />

Zeker niet. Ik kwam erachter dat het financiële systeem intrinsiek<br />

disfunctioneel is en dat het daardoor bijzonder lastig<br />

is een honderd procent duurzame beleggingsportefeuille samen<br />

te stellen, dat een perfect duurzaam investeringsvehikel<br />

helemaal niet bestaat en dat ik het daar mee moest doen. Ik<br />

ontwikkelde een Triple Motor-filosofie, een zelf bedachte investeringsfilosofie,<br />

die wordt aangedreven door drie motoren.<br />

Dit om risico’s te spreiden. Voor mij een groot en spannend<br />

experiment.<br />

• Motor 1: licht groen (veertig procent) werd gevormd door<br />

mijn ABN Amro-portefeuille. Dit was de beoogde melkkoe<br />

met investeringen in meer risicovolle ‘duurzame’<br />

fondsen, zoals het ASN Milieu & Waterfonds en het RobecoSAM<br />

Sustainable Healthy Living Fund;·<br />

• Motor 2: mid groen (eveneens veertig procent) werd gevormd<br />

door mijn Triodos Bank-beleggingsrekening die investeert<br />

in Triodos Beleggingsfondsen met hogere duurzaamheidsnormen;<br />

een mix van obligaties en sommige<br />

aandelenfondsen plus beleggingen in de reële economie<br />

met een lager rendement in vergelijking met andere standaard<br />

aandelenfondsen;<br />

• Motor 3: donkergroen (twintig procent) bestond uit directe<br />

investeringen in regionale duurzaamheidsfondsen en<br />

obligaties, zoals het Meewind-fonds, Fastned-obligaties,<br />

een crowdfunding-initiatief en een duurzaam vastgoedproject.<br />

Tijdens dit herinvesteringsproces kwam ik verschillende obstakels<br />

tegen om ‘de perfecte duurzame portefeuille’ samen<br />

te stellen. Deze problemen kwamen nog duidelijker aan het<br />

licht tijdens de coronacrisis.<br />

VERANTWOORDELIJKHEID<br />

De aandelenmarkt, met name de handel in opties, is een wereldwijd<br />

casino. Wie een aandeel koopt, gokt op het toekomstige<br />

succes van een bedrijf. Met een aandeel word je voor een<br />

heel klein stukje eigenaar, maar van een bedrijf kunnen miljarden<br />

aandelen in omloop zijn. Zo heeft Royal Dutch Shell<br />

8,06 miljard aandelen uitgegeven. Alleen hele grote institutionele<br />

investeerders, zoals Vanguard of BlackRock, hebben enige<br />

invloed op het beleid van Shell. Actiegroepen zoals Follow This<br />

kunnen zich roeren, wat gevolgen kan hebben voor de reputatie,<br />

maar echte vernieuwing komt daarmee langzaam op gang.<br />

Beurswaarde is een abstract begrip en dat leidt ertoe dat<br />

aandeelhouders doorgaans niet verder kijken dan hun eigen<br />

financieel perspectief en geen oog hebben voor de impact<br />

van een bedrijf op het milieu of de invloed op lokale gemeenschappen.<br />

Het systeem prikkelt niet om verantwoordelijkheid<br />

te nemen.<br />

COMPLEX<br />

Supply chains zijn complex en lastig te beheersen. Zelfs als<br />

ik een duurzaam aandeel koop is de wereld achter het aan-<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 23


WE KUNNEN BETER!<br />

deel zo complex dat het niet goed te controleren is. Het is<br />

buitengewoon lastig te beoordelen of een bedrijf daadwerkelijk<br />

‘duurzaam’ is. Neem Unilever. Mede dankzij de voormalige<br />

ceo Paul Polman wordt dit bedrijf als duurzaam beschouwd.<br />

Maar is dit waar? Unilever werd onlangs nog door<br />

Greenpeace bekritiseerd omdat het een grote bijdrage levert<br />

aan de ontbossing in de wereld (palmolie). Tevens is Unilever<br />

een van de grootste producenten van plastic en stoot het jaarlijks<br />

honderd miljoen ton koolstofdioxide uit. Op de ESG-ratings<br />

scoort Unilever echter een indrukwekkende 89 van de<br />

100. Maar deze ratingmethode is complex en ondoorzichtig.<br />

Een artikel van de Harvard Law School uit <strong>20</strong>18 (Ratings that<br />

don’t Rate) legt uit waarom het vergelijken van ESG-ratings<br />

een vertekend beeld geeft: bedrijven met een hogere marktkapitalisatie<br />

worden vaak beloond met hogere ESG-ratings dan<br />

bedrijven met kleinere marktkapitalisaties; er is geen standaardmethodiek<br />

om de sociale en milieu-impact van bedrijven<br />

te meten; er bestaan geografische vooroordelen; verschillende<br />

sectoren worden verschillend gemeten en lang niet<br />

alle risico’s worden meegewogen. Bovendien trekken ESG-ratingbureaus<br />

voornamelijk conclusies op basis van duurzaamheidsverslagen<br />

en informatie van de betreffende bedrijven<br />

zelf en die zijn vaak alleen bedoeld om de eigen reputatie te<br />

verbeteren.<br />

Het zou naïef zijn om van een bedrijf als Unilever te verwachten<br />

dat ze per direct alle schadelijke activiteiten staken<br />

en verder gaan als biologisch-dynamische boerderij. Dat zou<br />

niet alleen kapitaalvernietiging betekenen, maar bovendien<br />

zouden zonder Unilever miljoenen mensen meer honger lijden.<br />

Hoe maak je een juiste keuze als je alle ecologische, sociale<br />

en economische resultaten laat meewegen?<br />

“Mijn portefeuille vanaf april <strong>20</strong>19.”<br />

IMPACT CORONACRISIS<br />

Wat gebeurde er met mijn ‘duurzame portefeuille’ tijdens de<br />

coronacrisis? In <strong>20</strong>19 (voor corona) behaalde ik een gemiddeld<br />

rendement van 17,2 procent op mijn ABN Amro-portefeuille<br />

en 13,5 procent op mijn Triodos-portefeuille. In <strong>20</strong><strong>20</strong> daalde<br />

de waarde van mijn deze portefeuille echter met 4,45 procent<br />

en die van mijn ABN Amro-portefeuille (mijn meest risicovolle<br />

weddenschap) met 6,1 procent (in het dieptepunt van de<br />

beurs crash). Dit terwijl tegelijkertijd de ASN Duurzaam Small<br />

& Midcapfonds een min noteerde van 30 procent en het ASN<br />

Duurzaam Aandelenfonds een min van <strong>20</strong> procent.<br />

Ook de meeste duurzame investeringen zijn afhankelijk<br />

van het economische systeem geënt op fossiele brandstoffen<br />

en daarom werden ook duurzame investeringen hard getroffen<br />

door de coronacrash. Prijsbewegingen zeggen niets over<br />

de intrinsieke waarde van een portefeuille. De coronacrisis<br />

heeft duidelijker gemaakt dat het huidige financiële systeem<br />

dient te worden getransformeerd tot een motor van waarde.<br />

Nu wordt er voornamelijk onzinwaarde gecreëerd. Zelfs als er<br />

aandeelhouders zouden zijn met nobele motieven, dan nog<br />

verandert het systeem niet, het aandeelhouderssysteem is intrinsiek<br />

niet-democratisch: degenen met het grootste kapitaal<br />

bepalen de koers van het bedrijf. Het systeem wordt gevoed<br />

door perverse prikkels en gaat uit van eeuwigdurende groei.<br />

Niets in de natuur groeit eeuwig door, alleen in onze verbeelding<br />

bestaat eindeloze groei. In de natuur is alles cyclisch.<br />

ALTERNATIEF<br />

Laten we teruggaan naar de vraag van de jongeman die me<br />

vroeg wat een redelijk bedrag is als iemand gebruik maakt<br />

van jouw bezit of het gaat exploiteren? In het licht van de<br />

coronacrisis zou ik zijn vraag in een nieuw daglicht willen<br />

stellen. De vraag gaat fundamenteel over solidariteit. In deze<br />

24 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

“Voor de perfecte interpretatie van solidariteit hoeven we alleen maar<br />

naar de natuur te kijken.”<br />

moeilijke tijden komt soms het slechtste maar soms ook het<br />

beste in mensen naar boven. Zo kregen mensen meer tijd<br />

voor zaken die er echt toe doen in het leven: familie, vrienden,<br />

geliefden, ondersteuning, liefdadigheid, genieten van<br />

de stilte en de natuur of het maken van grappige videoclips.<br />

Waarom doen we die goede dingen? Het antwoord is: uit solidariteit.<br />

Solidariteit voor elkaar, maar vooral richting de<br />

zwakste leden van de samenleving; de ouderen en zieken.<br />

De coronacrisis maakte duidelijk dat een mensenleven meer<br />

waard is dan een economie. Mensen hebben laten zien dat<br />

ze graag een ander helpen, dat ze best iets willen inleveren<br />

voor meer gelijke kansen en gelijkwaardigheid. Veel mensen<br />

in de wereld beginnen te begrijpen wat deze vorm van solidariteit<br />

betekent.<br />

INVESTEREN MET SOLIDARITEIT<br />

Wat betekent solidariteit voor duurzaam beleggen? Dit is de<br />

essentie die ik haal uit de vraag van de jongeman. Pas nu kan<br />

ik beginnen met een antwoord te formuleren. We hoeven alleen<br />

maar naar de natuur te kijken. Een boom haalt water<br />

en zuurstof uit de grond, voedt de takken en geeft mineralen<br />

aan de grond, allemaal in een perfect evenwicht. Daarom<br />

kunnen bomen honderden jaren oud worden. Bomen zijn<br />

prachtig omdat ze tastbaar zijn en ons zuurstof geven om te<br />

ademen. Ze dragen fruit en beschermen het dierenleven.<br />

Ook bij beleggen dient geven en nemen in balans te zijn. Dan<br />

wordt duidelijk dat speculeren met toekomstig rendement<br />

niet meer past. Iemand met meer geld heeft dan meer mogelijkheden<br />

om te investeren in initiatieven die bijdragen aan<br />

een duurzame en gelijke wereld.<br />

We zullen anders moeten nadenken over rijkdom. Denk<br />

aan progressieve belastingheffing, het tonen van de werkelijke<br />

prijs van producten (inclusief sociale en milieukosten)<br />

en een nieuwe methodiek om bedrijven te waarderen naar<br />

wat ze bijdragen en niet wat ze verdienen. Geld laten stromen<br />

is positief voor een economie, maar dan wel met positieve<br />

prikkels om duurzaam te investeren. Spreiding van kapitaal<br />

is belangrijk, maar zonder dat kapitaal wegvloeit naar<br />

de take-make-waste-economie. Zoals met alles, begint het met<br />

het maken van keuzes.<br />

Ik roep investeerders op om bij elke beslissing af te vragen<br />

welke keuze een boom zou maken. Ben ik echt betrokken en<br />

verbonden met waar ik in investeer? Is de netto-impact van<br />

mijn investering werkelijk positief? Heeft de lokale omgeving<br />

baat bij mijn investering? Heb ik mijn huiswerk gedaan? Begrijp<br />

ik de risico’s?<br />

Deze vragen kunnen als basis dienen voor onze investeringsbeslissingen<br />

in de komende decennia. Co-vesting in coöperaties<br />

en lokale organisaties zal belangrijker worden omdat<br />

het ongezonde machtsstructuren tegengaat en samenwerken<br />

stimuleert.<br />

Megatrends als de-globalisering, vakmanschap, belevingseconomie,<br />

gedecentraliseerde duurzame energie en de vergrijzende<br />

samenleving (in Europa) zullen de weg wijzen. Mensen<br />

(in het Westen) zijn het zat om alleen maar te consumeren<br />

en willen overschakelen op een circulaire economie. Zij<br />

hebben behoefte aan zinvolle ervaringen, willen minder uren<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 25


WE KUNNEN BETER!<br />

werken en willen nieuwe manieren vinden om voor onze ouderen<br />

te zorgen.<br />

BELEGGINGSTRENDS<br />

De beleggingstrends die de komende jaren voeding moeten<br />

krijgen, zijn:<br />

• natuurgerichte coöperatieve agricultuur;<br />

• regionale investeringen in duurzame energie;<br />

• microfinanciering ter ondersteuning van duurzame groei<br />

in opkomende economieën;<br />

• (lokaal) sociaal ondernemerschap;<br />

• hyperlokaal investeren;<br />

• steward ownership.<br />

Sommige initiatieven lopen voorop, zoals: Heerenboeren, Meewind<br />

Fund, Zonnepanelen delen, Generous minds en zakelijke<br />

crowdfundingplatforms. De meeste van deze initiatieven<br />

hebben doorgaans een lager investeringsrendement, maar het<br />

maatschappelijke rendement – de triple bottom line die een<br />

investering kan opleveren, zoals werkgelegenheid, gezondheid,<br />

natuurherstel, nieuwe kansen voor nieuwe generaties –<br />

is zoveel groter. Lendahand toont bijvoorbeeld het netto rendement<br />

aan de hand van het aantal gecreëerde nieuwe banen.<br />

Uiteraard zijn er ook risico’s. Kleine investeerders zullen<br />

zich goed moeten laten informeren en zouden beter beschermd<br />

moeten worden door de overheid. Het beleggingsonderwijs<br />

zou beter moeten aansluiten op de hier geformuleerde<br />

uitgangspunten. Financiële instellingen dienen<br />

zorgvuldig na te denken over de rol die ze willen spelen in de<br />

post-corona-economie.<br />

Zijn we echt in staat zijn om afscheid te nemen van de<br />

huidige investeringssystemen die ook het fundament vormen<br />

van ons pensioenstelsel en de huidige economie? Lastig, juist<br />

omdat er veel mensen (vooral ouderen) baat hebben bij het<br />

in stand houden van deze systemen. Daardoor zien we steeds<br />

meer een generatiestrijd. Het is tijd voor aantrekkelijke alternatieven.<br />

Iedere transitie begint met een eerste stap. Het grote<br />

probleem in deze wereld heeft niets met geld te maken, wel<br />

met waar het is geconcentreerd en op welke schaal.<br />

Ik roep je op na te denken over oplossingen om initiatieven<br />

te ondersteunen die bijdragen aan een rechtvaardiger economisch<br />

model. Dit kan uiteraard door duurzaam te investeren,<br />

maar ook door het eigen gedrag aan te passen: wat eet<br />

je, wat voor kleren draag je, waar bankier je, waar komen je<br />

producten vandaan, op welke partij stem je, welke energieleverancier<br />

kies je, wat is de impact van je aankoop op anderen?<br />

Een crisis kun je beschouwen als vruchtbare grond met<br />

veel zaden die wachten om een sterke mooie boom te worden<br />

terwijl de oude bedrijven dienen als compost voor nieuw leven.<br />

Ik ben, net als veel anderen, bezig met het verder verbeteren<br />

van mijn portefeuille. Het is en blijft een eindeloos proces.<br />

Laten we de zaden water geven zodat ze kunnen uitgroeien<br />

tot gezonde bomen. n<br />

ELINE HESSE: “WELKE KEUZE<br />

ZOU EEN BOOM MAKEN?<br />

ELINE HESSE<br />

Eline Hesse is parttime werkzaam bij Circular IQ en lid<br />

van de Sustainable Advisory Board van ABN Amro MeesPierson.<br />

Aan de film ‘Petrol dollars for a different engine’,<br />

die in <strong>20</strong>19 verscheen, is drie jaar gewerkt. Eline wordt<br />

gevolgd in haar zoektocht naar een duurzame belegginsportfolio.<br />

Tegelijkertijd komen haar eigen levensvragen<br />

nadrukkelijk in beeld. Zie ook het interview ‘Genoeg is genoeg’<br />

met Eline Hesse in de zomereditie <strong>20</strong><strong>20</strong> van het New<br />

Financial Magazine.<br />

Zoektocht van drie jaar.<br />

26 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


COLUMN<br />

“INDABA LEIDT TOT GEDEELDE<br />

VERANTWOORDELIJKHEID,<br />

DRAAGKRACHT EN BETERE<br />

BESLUITVORMING”<br />

28 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


COLUMN<br />

Inbada<br />

Soms hoor ik een zin die vervolgens in mijn hoofd<br />

vastgeplakt lijkt te zitten. Wellicht herkenbaar?<br />

TEKST JACK COX | BEELD PICTURE PEOPLE<br />

Tijdens de boeklancering van Ubuntu, wij zijn de<br />

Aarde werd weer een combinatie van woorden uitgesproken<br />

die ik vervolgens niet meer los kon laten.<br />

Mede-initiatiefneemster Annette Nobuntu<br />

Mul sprak in haar inleiding over de kracht van<br />

de dialoog versus de macht van de meerderheid.<br />

Ons westerse denken en doen is in veel gevallen gebaseerd<br />

op beslissingen die genomen en gedragen worden door de<br />

meerderheid. Eigenlijk niet iets om bij stil te staan. Bedrijven<br />

worden zo gerund en politiek bestaat uit de gratie van de<br />

meerderheid. Overal waar beslissingen genomen worden is<br />

het hebben van een meerderheid van eminent belang.<br />

Maar waarom bleven de woorden de kracht van de dialoog<br />

in mij resoneren? Is dit de toekomstige wijze hoe met elkaar<br />

om te gaan? De macht van de meerderheid versterkt polarisatie.<br />

Stel ik ben structureel de minderheid. Mijn stem wordt<br />

nooit gehoord, er wordt niet of nauwelijks naar me geluisterd<br />

en indien er beslissingen worden genomen tel ik niet mee.<br />

Het enige wat ik kan doen om gehoord te worden is steeds<br />

harder roepen. Wil men nog steeds niet naar mij luisteren<br />

dan moet ik grof geschut inzetten om het af te kunnen dwingen.<br />

Maar dit wekt de wrevel op van de stilzwijgende meerderheid<br />

die eerlijk gezegd totaal niet gediend is van mijn gedrag.<br />

Is dit dan de bedoeling van een beschaafde democratie?<br />

Ligt de oplossing in de kracht van de dialoog? Zoals bedoeld<br />

wordt met Indaba, betrokken besluitvorming. In Europa<br />

kreeg de Indaba enorme bekendheid omdat deze werd gebruikt<br />

in de afsluitende fase van het klimaatakkoord van Pa-<br />

rijs. De Indaba is een oud Zoeloegebruik waarbij de mening<br />

van alle betrokkenen wordt gehoord om in een complexe<br />

zaak tot een oplossing te komen.<br />

De Indaba helpt om met veelzijdige maatschappelijke<br />

problemen om te gaan door middel van een open discussie<br />

met alle betrokkenen. Geen individu is in staat om alle aspecten<br />

van het probleem te begrijpen. De betrokken besluitvorming<br />

van de Indaba leidt tot gedeelde verantwoordelijkheid,<br />

draagkracht en betere besluitvorming.<br />

Onze westerse uitdagingen worden ook steeds groter. Ons<br />

klimaat begint onmiskenbaar en nadrukkelijker te veranderen,<br />

toenemende financiële ongelijkheid en de confrontatie<br />

met de gevolgen van een pandemie die in een dergelijke omvang<br />

ruim honderd jaar geleden voor het laatst is voorgekomen.<br />

Is dit dan het signaal dat we moeten gaan inzien dat we er<br />

niet meer komen door alleen de mening van de meerderheid<br />

mee te nemen in onze besluitvorming. Wordt het tijd voor<br />

betrokken besluitvorming waarbij ieders mening ertoe doet,<br />

simpel weg omdat hiermee de besluitvorming beter wordt.<br />

Bij de Indaba wordt net zolang doorgegaan in het verfijnen<br />

van de besluitvorming totdat niemand meer een fundamenteel<br />

bezwaar heeft. Uiteraard kan een besluit schuren<br />

met je eigen overtuiging maar erken je dat dit het beste is<br />

voor het geheel.<br />

Het lijkt een zeer tijdrovend proces echter doordat iedereen<br />

zich achter de beslissing zal scharen wordt er in de uitvoering<br />

van de besluiten zeer veel tijd terug gewonnen. Op<br />

deze wijze kan de kracht van de dialoog een toekomstige tegenhanger<br />

worden van de macht van de meerderheid. n<br />

Jack Cox is oprichter/eigenaar Econsenso financiële duurzaamheid en<br />

auteur van De Vlindereconomie.<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 29


WE KUNNEN BETER!<br />

Virtueel rondetafelgesprek over de lessen uit de coronacrisis<br />

Wees er voor elkaar<br />

Als er één ding is die deze crisis ons leert dan is het wel hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn.<br />

We kunnen veel automatiseren en ons aanpassingsvermogen is groot, maar uiteindelijk gaat het om de<br />

relaties die we hebben. Deze tijd maakt ons bewuster van wat er echt toe doet in het leven. De kunst is<br />

om dit met zijn allen vast te houden in een leven na corona. Dit zijn conclusies uit een virtueel rondetafelgesprek<br />

met directieleden Annemieke Visser-Brons (Nationale-Nederlanden), Paul Möller (Allianz<br />

Benelux) en de Young Professionals van beide verzekeraars: Lydia van Puijenbroek en Salma Rehman<br />

namens Allianz en Marc Hummelink en Lous Schneider-van Suijlekom namens Nationale-Nederlanden.<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Het gesprek vindt plaats<br />

daags na de – gedeeltelijke<br />

– lockdown als gevolg van<br />

oplopende coronabesmettingen.<br />

We leven inmiddels<br />

circa zeven maanden na de<br />

eerste lockdown en na meer bewegingsruimte<br />

in de zomerperiode zijn we nu<br />

geconfronteerd met aangescherpte<br />

maatregelen. Hoe wordt deze – heftige<br />

– tijd beleefd? Welke impact heeft corona<br />

op het persoonlijk leven en op het<br />

werk? Hoe bevalt het thuiswerken, hoe<br />

vind je de juiste balans tussen privé en<br />

werk en wat zou je willen meenemen<br />

in een leven na corona? Een gesprek<br />

met directie en Young Professionals<br />

van Allianz en Nationale-Nederlanden.<br />

Annemieke Visser-Brons (49), verantwoordelijk<br />

voor het pensioenbedrijf<br />

van NN, verwoordt het gevoel dat bij<br />

30 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

de meeste deelnemers aan het gesprek<br />

leeft: “Voor velen is het een heftige en<br />

zware tijd. We zijn ons zeer bewust van<br />

onze rol in de samenleving en we mogen<br />

best trots zijn hoe snel we ons werk<br />

vanuit huis hebben kunnen oppakken.<br />

De betrokkenheid van de werknemers<br />

is groot en de klantgerichtheid heeft<br />

er niet onder geleden, integendeel. Er<br />

is ook meer ruimte gekomen voor zaken<br />

die er echt toe doen in het leven,<br />

zowel onderling als richting onze klanten,<br />

ook al is en blijft het een uitdaging<br />

om voor iedereen de juiste balans tussen<br />

privé en werk te bewaken.”<br />

Visser-Brons roemt de enorme prestatie<br />

van ict-afdelingen én medewerkers<br />

van alle bedrijven. “De overgang<br />

ging vrij geruisloos. Thuiswerken bespaart<br />

voor heel veel mensen enorm<br />

veel reistijd, voor mij persoonlijk wel<br />

drie uur per dag. Dat is in veel opzichten<br />

prettig, maar het heeft ook een nadeel.<br />

Reistijd is ook een moment om te<br />

kunnen downloaden, om rustig de hectiek<br />

van de dag op een rij te zetten. Dat<br />

ontbreekt nu. En ik zie dat ook bij collega’s.<br />

Mijn belangrijkste taak is om daar<br />

oog voor te hebben en te houden. Hoe<br />

zorg je voor het welzijn van medewerkers<br />

en klanten in tijden van een lockdown?”<br />

Paul Möller (44), verantwoordelijk<br />

voor communicatie, branding en het<br />

MVO-beleid van Allianz Benelux, onderschrijft<br />

dit: “Ik werkte afwisselend<br />

op onze kantoren in Brussel en Rotterdam<br />

en van het ene op het andere moment<br />

bleef je thuis. Natuurlijk scheelt<br />

het reistijd en zijn we trots dat dit technisch<br />

gezien mogelijk bleek, maar je<br />

komt - net als zoveel huishoudens – ook<br />

voor uitdagingen te staan. Wij hebben<br />

kinderen van elf en dertien jaar, mijn<br />

vrouw werkt ook volledig thuis en voor<br />

je het weet, ben je voortdurend met je<br />

werk en het runnen van je gezin bezig<br />

en is er geen tijd voor een break voor<br />

jezelf en/of met je gezin. Je vliegt van<br />

videocall naar videocall. Dit geldt voor<br />

veel collega’s. We missen elkaar, maar<br />

we missen soms ook het moment om<br />

echt even tot rust te komen.”<br />

Lous Schneider-van Suijlekom (35)<br />

is sinds <strong>20</strong>19 fulltime werkzaam als<br />

manager operations bij NN. Samen<br />

met haar man, die ook fulltime werkt,<br />

hebben ze twee kleine kinderen (2 en<br />

4 jaar). “Direct na de eerste lockdown<br />

hebben we met elkaar en met onze<br />

werkgevers goede afspraken kunnen<br />

maken over onze werktijden. De een<br />

werkt bijvoorbeeld op maandag en de<br />

ander zorgt dan voor de kinderen en<br />

op dinsdag draaien we dit om. Wij zijn<br />

dankbaar dat we dit zo hebben kunnen<br />

ANNEMIEKE VISSER-BRONS:<br />

“MENTAAL WEERBAAR BLIJVEN.”<br />

PAUL MÖLLER: “WAARDERING<br />

VOOR WAT ER ECHT TOE DOET.”<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 31


WE KUNNEN BETER!<br />

LOUS SCHNEIDER-VAN SUIJLEKOM:<br />

“VERBONDENHEID WORDT GROTER.”<br />

SALMA REHMAN:<br />

“SAMEN KUNNEN WE MEER.”<br />

regelen, maar zien wel dat heel veel<br />

mensen met kleine kinderen hier erg<br />

mee worstelen. Het is en blijft zoeken<br />

naar de juiste balans. Door het zo te regelen,<br />

kun je ook echt vol gas geven als<br />

je werkt en ben je er echt voor je familie<br />

of vrienden als je niet aan het werk<br />

bent. Hoewel ook ik het echte contact<br />

met mijn collega’s mis, merk ik wel dat<br />

we er meer dan in het verleden voor elkaar<br />

zijn. De verbondenheid is groter,<br />

ook al blijf je op een afstand.”<br />

Salma Rehman (33) is zeven jaar<br />

werkzaam voor Allianz en verantwoordelijk<br />

voor de uitrol en verbetering van<br />

digitale transformaties. “Deze tijd heeft<br />

me bewuster gemaakt hoe belangrijk<br />

vrijheid, familie en vrienden eigenlijk<br />

zijn. Vrijheid is dat je kunt kiezen waar<br />

je heen gaat, wie je ontmoet en wat je<br />

doet. Nu dit niet meer mogelijk is, besef<br />

je pas hoe belangrijk vrijheid is. Ik ben<br />

erg onder de indruk van de veerkracht<br />

van mensen in tijden van tegenspoed,<br />

de flexibiliteit om in spelen op andere<br />

omstandigheden en de bereidheid om<br />

elkaar te helpen.”<br />

Ook Rehman onderschrijft het belang<br />

van een goede balans tussen zakelijk<br />

en privé. “Het is de kunst om bewust<br />

keuzes te maken en je rust te kiezen.<br />

Voor mij is het belangrijk om in<br />

beweging te blijven en op tijd bijvoorbeeld<br />

een wandeling te maken. Voor je<br />

het weet, ben je de hele dag bezig met<br />

dingen die moeten: je werk, je boodschappen,<br />

je huishouden en is er geen<br />

ruimte meer voor jezelf en om je mentaal<br />

te ontladen. Ik merk dat veel collega’s<br />

hiermee worstelen en het is mooi<br />

om te zien dat we elkaar hiermee proberen<br />

te helpen.”<br />

Wel geniet Rehman ervan dat de gesprekken<br />

met collega’s zich verdiepen.<br />

“We delen bijvoorbeeld onze ‘quote van<br />

de dag’ of wat ons inspireert en gaan<br />

daarover in gesprek. Dan leer je elkaar<br />

beter kennen en dat maakt het werk<br />

leuker en zinvoller.”<br />

Marc Hummeling (32, manager Distributie<br />

& Communicatie Pensioenbedrijf<br />

NN, herkent veel van wat de andere<br />

deelnemers zeggen. “Deze tijd leert<br />

me veel. Ik geloofde bijvoorbeeld niet in<br />

thuiswerken als leidinggevende, maar<br />

dat idee is bijgesteld. Het kan wel, mits<br />

we de menselijke maat niet uit het oog<br />

verliezen. In het begin van deze crisis was<br />

het alle hens aan dek om communicatie<br />

voor te bereiden richting adviseurs en<br />

werkgevers rondom zaken als de NOW,<br />

inventarisaties en onze oplosrichtingen.<br />

Daarna volgde de bezinning. Er zijn tal<br />

32 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

van vragen die beantwoord moeten worden<br />

op het vlak van well-being. Er zijn<br />

potentiële zorgen op het vlak van mentaal,<br />

vitaal en financieel fit blijven. Hoe<br />

borg je dat mensen thuis hun werk-privé<br />

balans bewaken, dat vrijgezelle collega’s<br />

niet vereenzamen of ouders het werk<br />

kunnen combineren met doceren aan<br />

hun kinderen? Hoe ga je om met mensen<br />

die wel ziek worden, hoe ga je met<br />

de zorgen, financiële problemen en ziekten<br />

van klanten? Ikzelf ben medewerkers<br />

en klanten een-op-een gaan opzoeken in<br />

hun thuisomgeving – uiteraard met inachtneming<br />

van de RIVM-richtlijnen<br />

– en heb gevraagd hoe het écht met ze<br />

ging. Dat leidde tot hele mooie, ‘echte’<br />

gesprekken. Ik merkte dat iedereen juist<br />

hier energie van kreeg en dat het werk<br />

er betekenisvoller door werd. Verdieping<br />

en verbinding geeft energie.”<br />

Lydia van Puijenbroek (40) is dertien<br />

jaar werkzaam bij Allianz in uiteenlopende<br />

functies, thans als business manager<br />

van het CEO Office Nederland.<br />

Ook voor haar scheelt het thuiswerken<br />

uren reistijd, maar mist ze ook het ‘afschakelen’.<br />

“Je klapt je computer dicht<br />

en je zit aan je eettafel. Zo snel zet je<br />

de knop echter niet om. Voor mij is de<br />

balans tussen werk en privé een uitdaging.<br />

Hoe zorg je goed voor jezelf en<br />

ook voor je collega’s? Het is belangrijk<br />

daarvoor goed met elkaar in contact te<br />

blijven.”<br />

GEMEENSCHAPSZIN<br />

Visser-Brons, die binnen NN 800 mensen<br />

aanstuurt, beschouwt het als haar<br />

belangrijkste taak om ervoor te zorgen<br />

dat medewerkers goed in hun vel zitten.<br />

“Dan gaat het over flexibele werktijden<br />

die zo goed mogelijk aansluiten bij het<br />

ritme van een gezin, over vertrouwen,<br />

over welzijn. Deze tijd heeft mij er nog<br />

bewuster van gemaakt hoe ongelooflijk<br />

belangrijk het is om er voor elkaar te<br />

zijn. Uiteindelijk draait alles om relaties,<br />

om de energie tussen mensen. De<br />

uitdaging is: hoe houd je de ‘sparkle’<br />

levend tussen mensen die elkaar niet<br />

daadwerkelijk ontmoeten. Er mag juist<br />

ook ruimte zijn voor verdriet, voor frustratie,<br />

het hebben van een rotdag, enzovoorts.<br />

De impact van deze crisis voor<br />

mensen, voor de samenleving, voor de<br />

economie is immens. Het is belangrijk<br />

om er voor elkaar te zijn, juist met de<br />

donkere wintermaanden in het vooruitzicht.<br />

We moeten op elkaar letten.<br />

Hoe ingrijpend de lockdown ook is, het<br />

heeft ook gezorgd voor meer gemeenschapszin.”<br />

LYDIA VAN PUIJENBROEK:<br />

“KANTOREN KRIJGEN ANDERE FUNCTIE.”<br />

MARC HUMMELINK:<br />

“ECHTE GESPREKKEN.”<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 33


WE KUNNEN BETER!<br />

Ook Möller ziet dat medewerkers eerder<br />

in hun werk moeten worden afgeremd<br />

dan aangemoedigd. “Ook merken<br />

we dat gesprekken persoonlijk worden.<br />

Als je meer met elkaar deelt, meer van<br />

elkaar weet, kun je vaak ook beter samenwerken.<br />

Uiteraard is het vinden<br />

van een juiste balans tussen werk en<br />

privé belangrijk, maar voor mij is het<br />

winst dat er op thuiswerken niet langer<br />

een taboe heerst. Deze tijd zorgt er ook<br />

voor dat we afscheid nemen van oude<br />

dogma’s.”<br />

Van Puijenbroek: “Kantoren zullen<br />

een andere functie krijgen. Het worden<br />

ruimten waar je kunt brainstormen,<br />

kunt samenkomen en co-creëren. Individuele<br />

kantoorplekken zullen voor<br />

een groot deel verdwijnen. Werk dat<br />

alleen gedaan kan worden, zal men<br />

vanuit huis doen en niet onnodig voor<br />

gaan reizen.”<br />

Schneiders-van Suijlekom geeft aan<br />

dat het kantoor van NN in de toekomst<br />

meer gezien en ingericht wordt als ‘the<br />

Place to Meet’. Het hele idee op kantoor<br />

werken is al langer aan het veranderen.<br />

Uit intern onderzoek blijkt dat collega’s<br />

graag – deels – blijven thuiswerken<br />

in de toekomst. Een belangrijke reden<br />

hiervoor is je thuis goed kunnen concentreren,<br />

minder reistijd en meer tijd<br />

voor het gezinsleven en sporten.”<br />

“LATEN WE IN BLIJVEN<br />

ZIEN DAT ‘HET KLEINE’<br />

VAAK HETGEEN IS DAT<br />

ER ECHT TOE DOET”<br />

WAARMAKEN<br />

Visser-Brons. “Juist in deze tijd moeten<br />

we onze maatschappelijke taak als financieel<br />

dienstverlener waarmaken.<br />

We moeten er staan als ondernemingen<br />

in de problemen komen, we moeten<br />

ze voorzien van informatie, bijstaan<br />

met raad en daad. Klanten bellen<br />

ons in deze tijd niet alleen omdat<br />

ze een vraag of een probleem hebben,<br />

maar ook omdat ze soms hun verhaal<br />

kwijt willen. Er is zoveel behoefte aan<br />

aandacht en inlevingsvermogen. Als financiële<br />

sector komen we uit een lastige<br />

periode, maar nu is het de tijd dat<br />

we laten zien dat we met zijn allen ons<br />

beste beentje voorzetten voor de klant.”<br />

Hummelink: “Vanaf het begin van<br />

de coronatijd overleggen we nauwgezet<br />

met onze adviseurs over mogelijk<br />

oplossingsrichtingen, tools die we ontwikkelen,<br />

de lobby achter de schermen<br />

en de scenario’s waar we rekening<br />

mee houden. Uitgangspunt was telkens<br />

zorgvuldigheid gaat boven snelheid.<br />

Niemand heeft baat bij beloftes die niet<br />

waar worden gemaakt. We constateren<br />

dat dit wordt gewaardeerd. Ook zien we<br />

een groeiende behoefte aan content op<br />

het vlak van duurzame inzetbaarheid,<br />

waar we zoveel mogelijk in voorzien<br />

met ons platform Ondernemen-doe-jesamen.<br />

Dan gaat het onder meer over<br />

de vraag hoe je je medewerkers fysiek<br />

en mentaal gezond houdt.”<br />

LIFE AFTER CORONA<br />

“Als de wereld weer coronavrij is, hoop<br />

ik dat we onze flexibiliteit behouden<br />

evenals ons vertrouwen in elkaar”, aldus<br />

Rehman. “Medewerkers hebben laten<br />

zien dat ze heel goed in staat zijn zelfstandig<br />

te werken. Het werk wordt leuker<br />

en interessanter als je zelf aan het<br />

roer van je eigen werk mag staan. Ook<br />

hoop ik dat we op een andere, diepere<br />

manier met elkaar in verbinding blijven<br />

staan en dat we als bedrijven en mensen<br />

veel meer gaan samenwerken. Samen<br />

kunnen we nu eenmaal meer bereiken.”<br />

Schneider-van Suijlekom: “Bovendien<br />

zou ik aandacht willen vragen hoe<br />

je als thuiswerker een werkdag kan afsluiten<br />

met een voldaan gevoel. Als je<br />

heel de dag in je eentje aan het werk<br />

bent, is het belangrijk om de dag ook<br />

goed af te sluiten. Wij proberen in onze<br />

videogesprekken hier ook aandacht voor<br />

te hebben. Dan gaat het over een gezonde<br />

werkplek thuis, over voldoende beweging<br />

en vragen we een fysiotherapeut<br />

om tips over gezond werken en ontspanning.<br />

Het is en blijft een uitdaging om<br />

alleen digitaal wel echte verbinding met<br />

collega’s en klanten te behouden. Daarnaast<br />

hoop ik dat onze waardering voor<br />

mensen die werkzaam zijn in de zorg en<br />

het onderwijs blijvend is en dat ze ook<br />

daarvoor worden beloond.”<br />

Möller spreekt zijn zorgen uit of alle<br />

goede voornemens wel beklijven. “We<br />

hebben laten zien hoe snel we ons aan<br />

omstandigheden kunnen aanpassen.<br />

Dat is mooi, maar er schuilt ook een gevaar<br />

in. Misschien kunnen we ons wel<br />

net zo snel weer aanpassen aan het leven<br />

zoals we dat voor corona leefden.<br />

Dat moeten we voorkomen. Voor je het<br />

weet verval je in je oude patronen. Dat<br />

moeten we zien te voorkomen. Daarnaast<br />

hoop ik dat we onze lessen ook individueel<br />

in de praktijk blijven brengen.<br />

Dan gaat het over vragen als: hoe duurzaam<br />

ben je, hoe vaak stap je in een<br />

vliegtuig, wanneer is genoeg genoeg en<br />

welke samenleving help je opbouwen?<br />

Laten we blijven inzien dat ‘het kleine’<br />

vaak hetgeen is dat er echt toe doet.”<br />

“Hoe blijven we mentaal weerbaar?<br />

Dat is voor mij de grootste uitdaging”,<br />

zegt Visser-Brons. “We zullen blijven<br />

meemaken – en misschien wel op nog<br />

grotere schaal – dat mensen ziek worden,<br />

financieel in de problemen komen<br />

en zorgen hebben over hun gezin en<br />

hun kinderen. We hebben elkaar meer<br />

dan ooit nodig, zeker in<br />

een tijd dat je elkaar niet meer kunt<br />

vasthouden. Neem de tijd voor elkaar,<br />

luister oprecht en laten we elkaar blijven<br />

helpen.” n<br />

<strong>34</strong> | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

KAJ MOREL: “WAT KUNNEN<br />

BEDRIJVEN STOPPEN OM DE<br />

WERELD TE VERBETEREN?”<br />

36 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

– e s s a y –<br />

Waarom bedrijven<br />

de wereld (niet)<br />

zullen verbeteren<br />

Sinds mijn start als identiteitsmarketeer in <strong>20</strong>07 heb ik steevast geloofd en betoogd dat een betere<br />

wereld in de eerste plaats door bedrijven (en organisaties in bredere zin) gerealiseerd dient te<br />

worden. Door hun betekenis voor de samenleving scherp te stellen en ernaar te leven, ontstaan<br />

bedrijven die betere producten en diensten leveren, beter voor hun mensen zorgen en beter voor<br />

de aarde. Als dank worden ze daarvoor beloond met trouwe klanten, loyale medewerkers en, ook,<br />

betere financiële resultaten. Win/win dus. Maar wat als ik het helemaal mis heb?<br />

TEKST KAJ MOREL | BEELD NIEK ERENTS<br />

Onwaarschijnlijk, zo lijkt het. Betekenisvol ondernemen<br />

wordt immers door steeds meer bedrijven<br />

wereldwijd omarmd. In het toonaangevende<br />

Amerikaanse business magazine Fast Company verscheen<br />

begin dit jaar een artikel met de titel ‘10<br />

ways purposeful business will evolve in <strong>20</strong><strong>20</strong>’:<br />

Today, it’s well understood that without a healthy, sustainable society,<br />

we won’t have a world in which to do business. Tomorrow, we hope<br />

more companies choose to be heroes. And it starts with purpose.<br />

De nieuwe zakenwereld begint met betekenis (purpose) en bedrijven<br />

zullen de helden van de toekomst zijn, omdat ze klaar<br />

staan ​om de dringende sociale en milieukwesties aan te pakken<br />

die overheden en het publiek niet kunnen oplossen. En<br />

ze kunnen daar nog geld mee verdienen ook. Goed voor iedereen:<br />

win/win.<br />

En toen las ik het boek Winners take all van Anand Giridharadas.<br />

De twijfel sloeg toe. Zijn bedrijven wel de sleutel tot wereldverbetering?<br />

Bestaat win/win echt? Of zorgt het win/winisme,<br />

zoals de auteur het noemt, er juist voor dat alles bij het<br />

oude blijft? In dit artikel onderzoek ik deze vragen.<br />

BEDRIJVEN ALS WERELDVERBETERAARS<br />

Het idee dat bedrijven de wereld kunnen verbeteren komt<br />

voort uit onze opvatting dat een succesvolle samenleving een<br />

samenleving is die vooruitgaat. De redenering is als volgt:<br />

1. Vooruitgang is goed en wenselijk;<br />

2. Innovatie zorgt voor vooruitgang;<br />

3. Bedrijven zorgen voor innovatie;<br />

4. Bedrijven zijn dus het meest geschikt om voor vooruitgang<br />

te zorgen.<br />

Laten we elk onderdeel van deze redenering tegen het licht<br />

houden.<br />

Het eerste punt is direct ingewikkeld. Wat is vooruitgang<br />

en wie of wat gaan vooruit? Hier interpreteer ik vooruitgang<br />

als het menselijke streven naar een veilig, fijn leven met voldoende<br />

middelen van bestaan. Dit streven lijkt mij inderdaad<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 37


WE KUNNEN BETER!<br />

goed en wenselijk. Punt 2, innovatie zorgt voor vooruitgang,<br />

is een historisch gegeven. Over de hele linie is ons leven veiliger,<br />

fijner en minder armoedig geworden door de vele uitvindingen<br />

op met name medisch en technologisch vlak. Het<br />

derde punt, bedrijven zorgen voor innovatie, is waar, maar<br />

eenzijdig. We hebben vele cruciale, levensverbeterende vernieuwingen<br />

vooral aan de overheid te danken. Overheden<br />

wereldwijd hebben, tegen het vanaf de jaren ‘80 gecreëerde<br />

beeld in, aantoonbaar veel bijgedragen aan het verbeteren<br />

van het menselijk leven door vaak als eerste de meest risicovolle<br />

investeringen te doen die vervolgens door bedrijven worden<br />

opgevolgd wanneer het risico is afgenomen (zie voor een<br />

onderbouwing onder andere het boek The Entrepreneurial State:<br />

Debunking Public vs. Private Sector Myths van Mariana Mazzucato<br />

uit <strong>20</strong>13). Dit feit maakt de conclusie dat bedrijven het<br />

meest geschikt zijn om voor vooruitgang te zorgen (punt 4)<br />

discutabel. Bovendien vertegenwoordigen bedrijven de vrije<br />

markt, terwijl de overheid zich juist zo min mogelijk met die<br />

vrije markt dient te bemoeien. Als bedrijven het meest geschikt<br />

zouden zijn om vooruitgang te bewerkstelligen, dan<br />

impliceert dit dat de vrije markt de plaats is waar het bevorderen<br />

van menselijke vooruitgang centraal staat, of op zijn<br />

minst zeer belangrijk is. Dat is nadrukkelijk niet het geval.<br />

De vrije markt is gericht op continuïteit en winstgevendheid<br />

van ondernemingen. In de afgelopen decennia is de markt bovendien<br />

meer en meer een financiële markt geworden waarin<br />

geld verdienen met geld meer profijt oplevert dan investeren<br />

in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en<br />

werkgelegenheid ten behoeve van de mensheid. Dus hoezo<br />

zijn bedrijven geschikt om de wereld te verbeteren? Geschikter<br />

dan de overheid bovendien. Waar komt dit idee vandaan?<br />

HET ONTSTAAN VAN MARKETWORLD<br />

Om dit te begrijpen wijst Giridharadas op het ontstaan van<br />

wat hij MarketWorld noemt. MarketWorld wordt bevolkt<br />

door de mensen die het meeste voordeel hebben van het kapitalisme<br />

en die mede daardoor geloven dat maatschappelijke<br />

verbetering voornamelijk moet worden nagestreefd via de<br />

vrije markt en vrijwillige actie, en niet via het openbare leven<br />

en de wet en de hervorming van de systemen die alle mensen<br />

delen. Kortom, het idee dat bedrijven het meest geschikt<br />

zijn om de wereld te verbeteren komt van de bedrijven zelf.<br />

Zo kunnen ze de touwtjes strak in handen houden en ervoor<br />

zorgen dat het hen dienende systeem niet wezenlijk verandert.<br />

Want wie een probleem aanpakt, wordt eigenaar van dat<br />

probleem en krijgt daarmee het vanzelfsprekende recht om<br />

te beslissen wat het probleem niet is en hoe het niet moet worden<br />

opgelost.<br />

Misschien vind je dit vergezocht. Kapitalistische elites die<br />

wereldverbetering omarmen om zo hun eigen belangen te beschermen.<br />

Volgens Giridharadas is dit het onvermijdelijke gevolg<br />

van ons geloof in de vrije markt en de wijze waarop wij<br />

het kapitalistische systeem hebben ingevuld. Heel veel fatsoenlijke,<br />

weldenkende mensen geloven in de markt en zitten<br />

gevangen in iets wat ze niet kunnen overzien. Ze willen<br />

de wereld verbeteren en denken dat ze dat aan het doen zijn.<br />

Maar door daarbij de spelregels van de vrije markt te hanteren,<br />

houden ze onbedoeld een systeem in stand dat de basis<br />

vormt van de problemen die ze willen oplossen. Dat is de subtiele<br />

kracht van MarketWorld waarin alleen gesproken mag<br />

worden in termen van win/win: geld verdienen door goede<br />

dingen te doen voor de wereld. Wereldverbeterende initiatieven<br />

starten is in. Wereldvernietigende praktijken stoppen<br />

is taboe. Ziehier het probleem: wanneer de winnaars van de<br />

huidige economie in actie komen om een probleem op te lossen<br />

zoals zij vinden dat het moet, zien ze de oorzaak van het<br />

probleem en hun betrokkenheid daarbij vaak over het hoofd.<br />

WIN/WIN-ISME ALS MARKTEXTREMISME<br />

Het afgebeelde Venndiagram verbeeldt het win/win-isme (De<br />

opsteller hiervan is durfinvesteerder Craig Shapiro). Waar eigen<br />

belang en maatschappelijk belang elkaar overlappen liggen<br />

de grootste kansen voor de ondernemer. Waar ooit gedacht<br />

werd dat groei en rendement moesten worden opgeofferd<br />

bij het nastreven van maatschappelijke verbetering, is<br />

maatschappelijk verbetering nu juist de manier om te groeien<br />

en geld te verdienen.<br />

“WERELDVERBETERENDE INITIATIEVEN<br />

STARTEN IS IN, WERELDVERNIETIGENDE<br />

PRAKTIJKEN STOPPEN IS TABOE”<br />

De aanhangers van het win/win-isme wijzen op het positieve<br />

effect ervan: de wereld verdient het om te profiteren van een<br />

bloeiend bedrijf. Toch is er ook een alternatieve, meer onheilspellende<br />

uitleg denkbaar, namelijk dat het bedrijfsleven het<br />

verdient om te profiteren van elke poging om de wereld te<br />

38 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

verbeteren. Merk op dat het grootste deel van de cirkel ‘Beter<br />

voor de wereld’ buiten het overlappingsgebied ligt en vraag<br />

je af wat er met die belangen gebeurt. Wie maakt zich daar<br />

druk over? Win/win is in zekere zin cherry picking: alleen<br />

de wereldverbeteringen die goed zijn voor het bedrijf worden<br />

opgepakt. Dat zijn niet vanzelfsprekend de zaken die het belangrijkste<br />

zijn voor de vooruitgang van de wereld. Een meer<br />

bij de praktijk passende benaming voor win/win is dan ook:<br />

het beste voor mij/niet het beste voor de wereld.<br />

Het win/win-isme is een veel radicaler idee dan het lijkt,<br />

omdat het een nog extremere invulling van de vrije markt<br />

beoogt. In de vrije markt heeft de overheid altijd de verantwoordelijkheid<br />

gehad voor essentiële collectieve zaken zoals<br />

defensie, justitie en politie, onderwijs, gezondheidszorg, water-<br />

en energievoorziening. Met de privatiseringsgolf van de<br />

jaren ’90 is deze verantwoordelijkheid op een aantal gebieden<br />

overgeheveld naar de markt (energie, gezondheidszorg,<br />

onderwijs). Het win/win-isme gaat nog een stap verder door te<br />

suggereren dat bedrijven beter dan de overheid in staat zijn<br />

om al onze wereldproblemen op te lossen en onze collectieve<br />

zaken te behartigen.<br />

VERBETER DE WERELD, STOP JE BEDRIJF?<br />

Zijn alle bedrijven onderdeel van MarketWorld gericht op het<br />

veranderen van de wereld binnen het huidige (economische)<br />

systeem waar ze zelf beter van worden? Heeft het win/win extremisme<br />

ons volledig in de greep? Gelukkig niet, maar we<br />

moeten wel alert zijn. Giridharadas houdt ons een spiegel<br />

voor en waarschuwt ons voor de gevaarlijke aantrekkelijkheid<br />

van het win/win denken als heilige graal voor het repareren<br />

van het huidige, falende economische systeem. Als we<br />

niet oppassen, halen we het paard van Troje binnen en houden<br />

we een systeem in stand waar we juist vanaf willen.<br />

“DOEN WAT HET BESTE IS VOOR<br />

DE WERELD IS DE ULTIEME<br />

BESTAANSREDEN VAN ELK BEDRIJF”<br />

belang van de wereld. Er bestaat alleen het grotere belang:<br />

het bewerkstelligen van een leefbare wereld nu en in de toekomst.<br />

Doen wat het beste is voor de wereld is de ultieme bestaansreden<br />

(purpose) van elk bedrijf. Bedrijven vragen zich<br />

niet langer af wat voor hen beter of het beste is, maar wat<br />

goed genoeg is. Goed genoeg om het beste voor de wereld te<br />

kunnen doen.<br />

Deze invulling van win/win-isme heeft verregaande consequenties<br />

voor die bedrijven die alleen win/win kunnen bereiken<br />

door hun huidige wereldverslechterende activiteiten<br />

te stoppen. Hoe confronterend deze constatering ook is, zonder<br />

bepaalde zaken te stoppen blijft win/win denken een utopie:<br />

alleen in een fantasiewereld kun je slechte dingen blijven<br />

doen en toch de wereld beter maken. Alles bij het oude laten<br />

en toch geloven dat het beter wordt.<br />

Ik stel voor dat we vanaf nu eerst de vraag stellen wat bedrijven<br />

kunnen stoppen om de wereld te verbeteren en dan<br />

wat ze kunnen starten. Laten we scherper kijken naar de dieperliggende<br />

oorzaken van de problemen die bedrijven willen<br />

oplossen en hun eigen betrokkenheid daarbij en vervolgens<br />

doen wat het grootste wereldverbeterende effect heeft in<br />

plaats van wat het makkelijkste, leukste, goedkoopste of beste<br />

voor het imago is. Misschien luidt de conclusie wel: Verbeter<br />

de wereld. Stop je bedrijf. Wanneer we in staat zijn om dergelijke<br />

verstrekkende gedachten toe te laten, ontstaat ruimte<br />

om MarketWorld te verlaten en de betekeniseconomie te betreden.<br />

Dan stoppen we met symptoombestrijding en pakken<br />

de oorzaak aan. En dan betekent win/win echt dat we er allemaal<br />

beter van worden. n<br />

Is er een invulling van win/win-isme denkbaar die wel tot een<br />

wezenlijke verandering van ons economische systeem en wereldverbetering<br />

leidt? Zeker. Ik stel een ander plaatje voor. In<br />

het win/win-isme waar de wereld wel beter van wordt, overlapt<br />

het eigen belang van een bedrijf volledig met het grotere<br />

KAJ MOREL<br />

Kaj Morel (1971) is pionier van de betekeniseconomie,<br />

identiteitsmarketingexpert en organisatieadviseur. Sinds<br />

<strong>20</strong>07 zet hij zich in voor de ontwikkeling van betekenisvol<br />

ondernemerschap en betekeniseconomie in Nederland.<br />

Hij is eigenaar van de Zaak van Betekenis, lector<br />

New Marketing bij Avans Hogeschool en medeoprichter<br />

van de Stichting Betekeniseconomie in Twente. In <strong>20</strong>10<br />

verscheen zijn boek Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan,<br />

in <strong>20</strong>18 gevolg door Tijd voor de betekeniseconomie. Het<br />

verhaal over onze economie dat ze je nooit vertellen.<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 39


WE KUNNEN BETER!<br />

De manier hoe we economie bedrijven kan beter. De economie van<br />

vandaag heeft volgens Katherine Trebeck weinig of niets met kwaliteit<br />

van leven te maken. “Het Bruto Binnenlands Product is een verzamelbak<br />

van wat goed, matig en slecht is en dat noemen we geweldig,<br />

maar het kijkt alleen maar naar distributie en productie.<br />

De rest wordt niet gezien,” aldus Trebeck, die één van de drijvende<br />

krachten is achter de internationale beweging Wellbeing Economy<br />

Alliance (WEAll).<br />

Financiële sector als aanjager van de welzijnseconomie<br />

Actieve wegbereiders<br />

gevraagd<br />

TEKST IVO VALKENBURG<br />

Achter de schermen is Trebeck<br />

een van de aanjagers geweest<br />

achter het initiatief van de<br />

– in meerderheid vrouwelijke<br />

– premiers van Schotland,<br />

Nieuw-Zeeland, IJsland en Wales om<br />

te onderzoeken hoe de economie weer<br />

dienstbaar kan zijn aan het welzijn van<br />

mens, natuur en samenleving. “Het<br />

groeicijfer van onze economie is gereduceerd<br />

tot één van de leidende doelen<br />

van politici, maar het zegt niets<br />

over hoe het werkelijk met jou of mij<br />

gaat, laat staan met de bomen, planten<br />

en dieren om ons heen. Onze kwaliteit<br />

van leven zou volledig anders zijn als<br />

we onze economische beslissingen zouden<br />

baseren op de waarden van het leven<br />

in plaats van puur op financiële<br />

waarden. Het is de hoogste tijd dat we<br />

ons bewust worden van de niet-financiële<br />

consequenties van onze financieeleconomische<br />

beslissingen. Hoogste tijd<br />

om ons te focussen op de problemen en<br />

de oplossingen die er in het leven echt<br />

toe doen. Luister bijvoorbeeld naar de<br />

Schotse premier Nicola Sturgeon, die<br />

voorstelt om onder meer de kwaliteit<br />

van kinderzorg, geestelijke gezondheid<br />

en natuur te gebruiken als meetpunten<br />

voor het succes van de economie.<br />

Met de oprichting van de Wellbeing Economy<br />

Governments partnership, werken<br />

de eerste nationale en regionale overheden<br />

wereldwijd samen om menselijk<br />

en ecologisch welzijn te integreren<br />

“HET IS DE HOOGSTE TIJD DAT WE ONS BEWUST WORDEN<br />

VAN DE NIET-FINANCIËLE CONSEQUENTIES VAN ONZE<br />

FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLISSINGEN”<br />

in het financieel-economische systeem.<br />

Ze vormen daarmee het begin van een<br />

hoopvol alternatief voor de conventionele<br />

aanpak van de G7, de zeven rijke<br />

industrielanden.”<br />

VAN DROMEN NAAR DOEN<br />

“Overal in de wereld, in alle sectoren<br />

van de economie, tref je praktijkvoorbeelden<br />

aan waar geld een middel is en<br />

niet langer een doel op zichzelf. Met een<br />

veelal holistische kijk op de maatschappij,<br />

vanuit de wetenschap dat alles en<br />

iedereen letterlijk met elkaar is verbonden.<br />

Als de coronacrisis ons iets duidelijk<br />

heeft gemaakt, dan is het wel dat de<br />

natuur om erkenning vraagt en wil dat<br />

we anders omgaan met grond, water en<br />

lucht omgaan. Als dienstbaarheid het<br />

leidende principe is, is er geen gebrek.<br />

Steeds meer lichtpuntjes worden zichtbaar.<br />

Daar wordt gewerkt vanuit onderlinge<br />

gelijkheid, daar is betekenis verankerd<br />

op de werkvloer. Dan zie je dat de<br />

kwaliteit van leven verbetert, bedrijven<br />

van start gaan als instrument om bij<br />

te dragen aan de oplossing van maat-<br />

40 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

schappelijke problemen en dat de circulaire<br />

economie wordt omarmd. Een van<br />

mijn favoriete voorbeelden is de Schotse<br />

Whiskey distilleerdij Bowmore, die het<br />

lokale zwembad verwarmt met haar<br />

warmte-uitstoot. Het kan ook niet anders.<br />

Als je kijkt naar de toestand van de<br />

planeet, dan is de tijd van dromen voorbij.<br />

Het is tijd voor actie.”<br />

KATHERINE TREBECK:<br />

“STEEDS MEER LICHTPUNTJES.”<br />

EEN NIEUW VERHAAL<br />

Om de onderlinge samenwerking tussen<br />

al die lichtpuntjes in de wereld te<br />

bekrachtigen, is WEAll opgericht. Met<br />

ruim 170 internationale organisaties,<br />

een groeiend aantal lokale hubs (zoals<br />

Schotland, Costa Rica, IJsland en Wales)<br />

en zo’n twintig ambassadeurs, waaronder<br />

Christian Felber, die met de<br />

Gemene Goed Economie een welzijnsbalans<br />

voor bedrijven en organisaties<br />

heeft ontwikkeld dat door ruim <strong>20</strong>00<br />

organisaties wordt gesteund, Kate Raworth,<br />

initiatiefnemer van de Donuteconomie,<br />

die bijvoorbeeld met de Gemeente<br />

Amsterdam actief werkt aan<br />

de realisatie van een donuteconomie<br />

en Triodos-CEO Peter Blom. Vanuit Nederland<br />

wordt de internationale beweging<br />

onder meer ondersteund door<br />

NFF-ambassadeur Kees Klomp, lector<br />

Betekeniseconomie bij de Hogeschool<br />

Rotterdam, en oprichter van het Thrive<br />

Institute dat innovatieve trajecten ontwikkelt<br />

voor een florerende organisatie<br />

en samenleving.<br />

“WEAll verbindt wereldwijd belangrijke<br />

mensen, organisaties en initiatieven<br />

die werken aan de transformatie<br />

van het financieel-economische systeem<br />

richting een welzijnseconomie.<br />

In plaats van ‘wij versus zij’ bewegen<br />

we naar ‘wij allemaal’. Met een inclusieve<br />

economische kijk op mens, natuur<br />

en samenleving. Wat hierbij urgent<br />

is, is dat we het neo-liberaal economische<br />

verhaal vervangen door een<br />

eigentijds verhaal waarbij alles dat<br />

leeft is inbegrepen vanuit gelijkwaardigheid.<br />

Ook is het belangrijk om de<br />

theoretische basis voor een nieuwe economie<br />

wetenschappelijk te onderbouwen.<br />

Last but not least: er is een krachtige<br />

samenwerking nodig tussen al die<br />

mensen en organisaties die werken aan<br />

vernieuwing van het financieel-economische<br />

systeem. We kunnen samen zoveel<br />

meer creëren dan als mens alleen.<br />

Ik doe niets liever dan ruimte creëren<br />

voor al die movers & shakers in de wereld<br />

van economische transitie. Met<br />

WEAll rollen we het rode tapijt voor ze<br />

uit. Het is aan de movers & shakers om<br />

erop te dansen. Om hun eigen ding te<br />

doen, vanuit verbinding met alle andere<br />

projecten in de wereld. Mede door<br />

onze lokale hubs zie ik wereldwijd overal<br />

krachtplekken ontstaan die voor vernieuwing<br />

zorgdragen, ook op systeemniveau.<br />

Schotland is een mooi voorbeeld<br />

van een land waar niet alleen veel<br />

mooie woorden worden gesproken over<br />

een welzijnseconomie, maar waar ook<br />

oprecht gezocht wordt naar nieuwe wegen<br />

om dat praktisch vorm te geven.”<br />

ETHISCHE VERANTWOORDE-<br />

LIJKHEID<br />

De van origine Australische Trebeck<br />

groeide op in Canberra. Haar vader was<br />

politiek actief en het politieke bloed<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 41


WE KUNNEN BETER!<br />

stroomt ook door haar aderen. Tijdens<br />

een tussenjaar voor haar studie<br />

in Groot-Brittannië bezocht ze voor het<br />

eerst Schotland. Dat was liefde op het<br />

eerste gezicht. Op haar zoektocht hoe<br />

het bedrijfsleven ‘goed kan doen’, verhuisde<br />

ze in <strong>20</strong>05 naar Schotland dat<br />

inmiddels met haar gezin haar thuisland<br />

is geworden. “Een sleutelmoment<br />

in m’n leven was een overstroming van<br />

een gebied in Kameroen, waar ik eerder<br />

als student-vrijwilliger was geweest. Ik<br />

wilde direct terug om te helpen. Een<br />

gesprek met een lector aan de Universiteit,<br />

een activiste van Oost-Timor, wist<br />

me hiervan te weerhouden en me aan<br />

te moedigen te onderzoeken hoe het<br />

komt dat zoveel mensen en plekken in<br />

deze wereld kwetsbaar zijn en hoe dit<br />

op te lossen.”<br />

Trebeck onderzocht jarenlang de rol<br />

van het bedrijfsleven in relatie tot maatschappelijke<br />

uitdagingen en problematiek.<br />

Ze deed promotieonderzoek naar<br />

de vraag hoe het mijnbedrijf Rio Tinto<br />

omsprong met het natuurlijke erfgoed<br />

van Aboriginals. Later werkte ze aan de<br />

ethische verantwoordelijkheid van bedrijven<br />

en organisaties. Ruim acht jaar<br />

werkte ze, samen met onder meer Kate<br />

Raworth, voor Oxfam en introduceerde<br />

onder meer Oxfams Humankind Index.<br />

Begin <strong>20</strong>19 publiceerde ze het boek<br />

The Economics of Arrival: Ideas for a Grown<br />

Up Economy waarin ze beschrijft hoe het<br />

huidige systeem concreet te veranderen<br />

is in een economie die de mens dient,<br />

in plaats van andersom.<br />

“HET IS FASCINEREND OM OVERAL IN DE FINANCIËLE<br />

SECTOR MENSEN EN BEDRIJVEN TE ZIEN DIE PRAKTISCH<br />

BIJDRAGEN AAN EEN WELZIJNSECONOMIE.”<br />

“DE FINANCIËLE SECTOR KAN HET POSITIEVE<br />

VERSCHIL MAKEN DOOR MET IMPACT TE INVESTEREN<br />

IN HET WELZIJN VAN AL HET LEVEN OP AARDE”<br />

WEALL HUB NEDERLAND<br />

“De financiële sector is de bloedsomloop<br />

van de samenleving. Ik noem financiële<br />

mensen ook wel ‘de loodgieters’<br />

van de welzijnseconomie. Inmiddels<br />

weten we beter dan voorheen dat<br />

geld een uit het niets gecreëerde illusie<br />

is. Geld is niets anders dan een vorm<br />

van energie. Je kunt er mooie dingen<br />

mee doen of niet. Het is fascinerend<br />

om overal in de financiële sector mensen<br />

en bedrijven te zien die praktisch<br />

bijdragen aan een welzijnseconomie.<br />

Fondsmanagers die bewust maatschappelijk<br />

verantwoord beleggen, banken<br />

met de klant als stakeholder, vermogensbeheerders<br />

die het vermogen gebruiken<br />

om energie te geven aan maatschappelijk,<br />

ecologisch en financieel<br />

rendement waar iedereen iets beter<br />

van wordt. Verzekeraars die vooruitdenken<br />

in het vraagstuk van klimaatverandering<br />

en ervoor kiezen om niet<br />

langer in fossiele brandstoffen te beleggen.<br />

De financiële sector kan het positieve<br />

verschil maken door met impact<br />

te investeren in het welzijn van al het<br />

leven op aarde.”<br />

“Ik ben ervan overtuigd dat hoe<br />

meer mensen in de financiële sector<br />

voelen dat een toekomst alleen mogelijk<br />

is vanuit echte verbinding hoe<br />

meer we de welzijnseconomie in de<br />

praktijk kunnen brengen. Wat dat betreft<br />

kijk ik uit naar de oprichting van<br />

de Nederlandse WEAll Hub. Nederland<br />

is actief betrokken geweest als pionier<br />

in de ontwikkeling van het huidige financieel-economische<br />

stelsel. Met de<br />

VOC als eerste multinational ter wereld,<br />

behoorde Nederland tot de wegbereiders<br />

van een nieuw economisch systeem.<br />

Nu is er opnieuw behoefte aan<br />

actieve wegbereiders.” n<br />

Meer informatie: www.wellbeingeconomy.org<br />

42 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

– e s s a y –<br />

Aandacht voor de vergeten economie<br />

Waardering van<br />

vrijwilligerswerk<br />

Als oprichters van Stichting VIPE weten we hoeveel tijd, energie en geld het kost om een<br />

goede vrijwilligersorganisatie op te zetten. Niet doen, was geen optie. We kunnen de behoefte<br />

die we vervullen niet de rug toedraaien. Een behoefte die is ontstaan door bezuinigingen<br />

op de zorg. Ziek zijn is gewoon erg duur. En, pakken wij hier eigenlijk niet de kruimels (de<br />

gevolgen) op van een slecht uitgevoerde publieke taak? Wat wij doen? Wij zamelen gebruikte<br />

pruiken in, reinigen en modelleren deze, en geven ze vervolgens gratis weg.<br />

TEKST VIVIENNE VAN LEUKEN EN PEGGY VAN DE VIJFEIJKEN, VIPE | BEELD GERARD VAN HAL<br />

Door ons vrijwilligerswerk zijn we ons bewuster<br />

geworden van wat vrijwilligerswerk inhoudt en<br />

hoe matig dat door de maatschappij op een passende<br />

wijze wordt gewaardeerd. Elk uur dat we<br />

aan VIPE besteden, kunnen we niet aan onze betaalde<br />

baan of ons gezin besteden. Natuurlijk is<br />

daar de mogelijkheid van een vrijwilligersvergoeding. Maar<br />

hoe die uit te keren als je geen geld verdient als stichting?<br />

En hoe zit het met de kosten die we maken? Denk aan de gebruikersvergoeding<br />

voor de ruimte, de verpak- en verzendkosten,<br />

het drukwerk, een website, etc. Voor exploitatiekosten bestaan<br />

geen subsidies en fondsen.<br />

Maar hoe gaaf is het om elke dag te werken aan geluk! Om<br />

een organisatie te bouwen die gebaseerd is op vertrouwen en<br />

verbinden. Als jij zegt dat je een pruik nodig hebt, dan krijg je<br />

er één van ons. Gratis! Mensen floreren op vertrouwen en verbinding.<br />

Wij hoeven ook geen enkele moeite te doen om vrijwilligers<br />

te krijgen. En de grootte van onze pruikenvoorraad<br />

(ruim 1<strong>20</strong>0 pruiken in vijf jaar tijd) geeft wel aan dat mensen<br />

heel goed begrijpen en voelen dat wat wij doen belangrijk is.<br />

Daarnaast maakt vrijwilligerswerk gezonder en gelukkiger<br />

en vervult vrijwilligerswerk behoeften waar overheid en bedrijven<br />

niet aan toe komen.<br />

Helaas lopen vrijwilligers tegen veel belemmeringen.<br />

Denk aan tijd, (voor)oordelen, regelgeving, regels subsidies<br />

en fondsenwerving, waardering, vergoedingen, enzovoorts.<br />

Als VIPE delen we graag een aantal duurzame en praktische<br />

ideeën om vrijwilligerswerk gepast te waarderen. In de<br />

Duurzame Troonrede van dit jaar hield professor Jan Jonker<br />

een pleidooi om een nieuwe betekenis aan waarde en de<br />

waardering ervan toe te kennen teneinde een meer duurzame<br />

samenleving te creëren. Het wordt tijd dat we de waarde<br />

van de gemeenschap centraal gaan stellen.<br />

GEPAST WAARDEREN<br />

Jouw werknemer is ook vrijwilliger<br />

Leuk dat NL Doet. Vooral om het bewustzijn over vrijwilligerswerk<br />

te vergroten. Als VIPE kunnen we er echter niet veel<br />

mee. Het zou mooi zijn als bedrijven die dag niet gebruiken<br />

44 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

VIVIENNE VAN LEUKEN:<br />

”ELKE DAG WERKEN AAN GELUK.”<br />

PEGGY VAN DE VIJFEIJKEN: “FRISSE WIND<br />

NODIG IN WAARDERINGSLAND.”<br />

als een pr-actie, maar vrijwilligerswerk gaan integreren in<br />

hun eigen bedrijfsvoering. Veel van je collega’s helpen bij verenigingen<br />

en stichtingen, doen mantelzorg. Wat als je van je<br />

baas een bepaald percentage van je betaalde tijd mag inruilen<br />

voor vrijwilligerswerk? Wat als je bij je beoordelingsgesprek<br />

ook wordt gewaardeerd op de waarde die je toevoegt<br />

aan de maatschappij?<br />

De lokale sociale en circulaire munt<br />

Een (h)echte samenleving voldoet aan de behoefte van diens<br />

‘leden’ op praktisch, sociaal en spiritueel gebied. We hebben<br />

elkaar nodig. Dat is juist niet erg, maar schept verbinding.<br />

Een sterke lokale gemeenschap weeft sociale en economische<br />

verbindingen samen. Een tekort aan vrijwilligers is een last<br />

voor een gemeenschap. Vrijwilligerswerk creëert een waarde<br />

die lastig financieel te berekenen is, maar die wel onze lokale<br />

economie positief voedt.<br />

Een mogelijke vorm van passend waarderen is de lokale<br />

sociale munt. Uit de vele initiatieven zijn lessen te trekken:<br />

wat zijn de voordelen van ‘lokaal geld’ en welke voorwaarden<br />

vergroten de kans van slagen?<br />

Uiteraard moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden<br />

om zo’n complementair muntsysteem te laten slagen. Stel je<br />

bent als vrijwilliger gewaardeerd met een waardebon gebaseerd<br />

op een lokale munt. Die munten kun je niet uitgeven bij<br />

de internationale fastfoodketen, maar wel bij de lokale slager.<br />

De slager kan met deze munten geen inkopen doen bij de nationale<br />

groothandel, maar wel bij de (vee)boer om de hoek. De<br />

veeboer kan deze munten ook weer lokaal uitgeven. Een vereiste<br />

is dus een gedegen lokale economische infrastructuur, zodat<br />

we werkelijk bij elkaar onze boodschappen kunnen doen.<br />

Maar stel je wilt je lokale muntvoorraad uitgeven aan<br />

een nieuw kassasysteem? Dan krijg je al snel te maken met<br />

een nationale of internationale leverancier. Daarom is lokale<br />

overheidssteun een ander belangrijk gegeven. Gemeentes<br />

zouden rekeningen kunnen openen in lokaal geld. Je zou met<br />

je lokale munt je ID-kaart kunnen betalen, een gemeentelijke<br />

vergunning, de hondenbelasting of onroerendezaakbelasting.<br />

Dan kan iedereen binnen de lokale gemeenschap de<br />

munt ook weer ‘kwijt’.<br />

De gemeente Helmond, waar VIPE is gevestigd en waar de<br />

meeste van onze vrijwilligers wonen, lijkt groot én klein ge-<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 45


WE KUNNEN BETER!<br />

noeg om aan deze voorwaarden te voldoen. We zijn als stad<br />

niet compleet afhankelijk van import buiten de regio/stad,<br />

en we hebben een gemeente met goede banden binnen de gemeenschap.<br />

Men kent elkaar. Uniek aan ons voorstel is dat we<br />

de waarde die vrijwilligerswerk levert, opnemen in onze lokale<br />

economie. Deze omstandigheden zijn echter in veel meer regio’s<br />

aanwezig. Laten we elkaar inspireren en vooruit helpen.<br />

Waarderingscriteria fondsen en subsidies<br />

Om in aanmerking te komen voor subsidies en geld uit fondsen<br />

moet aan allerlei criteria worden voldaan. Deze criteria<br />

liggen dan in lijn met het betreffende beleid (armoedebeleid,<br />

energie neutraal) of van het betreffende fonds (kinderen laten<br />

sporten, noodhulp). Prima, totdat je als stichting merkt dat<br />

je nergens bij hoort. Wij geven gratis pruiken weg, maar controleren<br />

niet hun financiële huishoudboekje. We kennen veel<br />

mensen die officieel niet ‘armoedig’ zijn, maar niet het geld<br />

hebben om een pruik te kopen. En als je je niet aan de ‘armoederegels’<br />

houdt, dan val je bij veel fondsen buiten de boot.<br />

Ook hebben we overleg gevoerd met een zorgverzekeraar.<br />

De vergoeding die mensen vanuit de zorgverzekeraar krijgen<br />

voor een pruik gaat naar de haarwerker. Zo’n haarwerker is<br />

officieel gecontracteerd en moet aan allerlei eisen voldoen.<br />

Als VIPE verdienen we niets met ons werk, we maken echter<br />

wel kosten. Zo moeten pruiken gereinigd worden en moeten<br />

we tijd vrijmaken om mensen te helpen bij het aanmeten en<br />

kiezen van een pruik. Dat is vaak een emotioneel proces dat<br />

om tijd en aandacht vraagt. Wat als zo’n zorgverzekeraar ons<br />

financieel kan bijstaan? Wij besparen immers geld voor hen:<br />

verzekerden spreken hun zorgverzekering niet aan om de vergoeding<br />

voor een pruik uitgekeerd te krijgen.<br />

Eén zorgverzekeraar was in eerste instantie enthousiast.<br />

Maar vijf gesprekken en anderhalf jaar later was de conclusie:<br />

“Het enige dat we jullie kunnen verstrekken is de standaard<br />

vergoeding, maar dan moeten jullie wel een officiële zorgverlener<br />

worden.” Concreet betekent dit dat we een zorgadministratie<br />

moeten gaan voeren, zorgplannen moeten schrijven,<br />

etc. Daar zouden we een fulltime kracht voor moeten inhuren.<br />

Die we dan weer van de ontvangen vergoedingen kunnen<br />

betalen. Nee dank u wel.<br />

Het is erg moeilijk om buiten de vastgestelde (financierings)systemen<br />

te opereren, ook al zou je dat willen. Daarom<br />

willen we graag een breder kader voorstellen op basis waarvan<br />

gelden vertrekt kunnen worden. We denken hierbij aan<br />

“UITEINDELIJK GAAT HET OM<br />

HET CREËREN VAN EEN MEER<br />

DUURZAME WELVAART VOOR ALLEN”<br />

de kaders van Positieve Gezondheid en de Sustainable Development<br />

Goals. Wat ons betreft mag er een vernieuwende<br />

wind gaan waaien in waarderings- en toekenningsland.<br />

Positieve Gezondheid<br />

Machteld Huber introduceerde het concept ‘Positieve Gezondheid’<br />

in <strong>20</strong>12. In dit concept wordt gezondheid niet<br />

meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als<br />

het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale<br />

levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen<br />

regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet meer het<br />

domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Er<br />

worden zes gezondheidsdimensies onderscheiden, die je ook<br />

kunt toepassen om het werk van vrijwilligersorganisaties te<br />

waarderen: lichaamsfuncties, mentale functies en -beleving,<br />

spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal<br />

maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Als<br />

VIPE kunnen we eenvoudig beargumenteren dat we op vier<br />

van deze dimensies positief scoren.<br />

Sustainable Development Goals<br />

De Verenigde Naties hebben zeventien doelen (en 169 targets)<br />

vastgesteld om van de wereld een betere plek te maken. Ook<br />

deze Sustainable Development Goals vormen een mooie lijst<br />

om het werk van vrijwilligersorganisaties te waarderen:<br />

Wij zien VIPE hier op zeker zes van de zeventien doelstellingen<br />

‘scoren’. Zo leveren we een positieve bijdrage aan ‘Geen Armoede’<br />

(nummer 1) door pruiken gratis beschikbaar te stellen<br />

en werken we samen om doelstellingen te bereiken(nummer<br />

17). We werken bijvoorbeeld samen met het onderwijs (Fontys<br />

Hogeschool Eindhoven) door studenten onderzoeksprojecten<br />

te laten opstellen en uitvoeren met als onderwerp ‘pruiken en<br />

afvalstromen’ en ‘hygiënisch schone pruiken’.<br />

UITNODIGING<br />

Het waarderen van vrijwilligerswerk is nog de sluitpost van<br />

de begroting, de vergeten economie. Daarom komen we met<br />

deze visie op gepast waarderen. Een visie die verder gaat dan<br />

enkel het waarderen van de vrijwilliger. Het gaat uiteindelijk<br />

om het creëren van een meer duurzame welvaart voor<br />

allen. Gepast waarderen van vrijwilligerswerk hoort daarbij.<br />

We willen iedereen van harte uitnodigen om mee te denken.<br />

Onze maatschappij verandert in rap tempo. Met de gedachten<br />

en overtuigingen van waaruit we het altijd al hebben georganiseerd<br />

gaan we onze grenzen bereiken, of hebben we ze<br />

al bereikt. Het heeft goed gewerkt, maar het is tijd voor innovatie.<br />

Niet alleen technologische innovatie, maar ook sociale<br />

innovatie, democratische innovatie en economische innovatie,<br />

gericht op het creëren van een meer duurzame welvaart<br />

voor iedereen. n<br />

Vivienne van Leuken en Peggy van de Vijfeijken zijn oprichters en bestuurders<br />

van Stichting Vipe (www.vipepruiken.nl, info@vipepruiken.nl).<br />

46 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

MARIA MAZARAKIS:<br />

“LAAT WE ELK ONS<br />

LIED ZINGEN.”<br />

48 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


WE KUNNEN BETER!<br />

– e s s a y –<br />

I See You<br />

“Laten we dit gesprek eindigen”, zegt een goede vriendin van mij. “We komen<br />

er toch niet uit. We staan beiden zo anders tegenover de coronamaatregelen<br />

en de naleving ervan, ik wil niet dat het onze vriendschap in de weg staat.”<br />

“Dat hoeft toch ook niet?” zeg ik, maar voel dat ze er helemaal klaar mee is.<br />

TEKST MARIA MAZARAKIS | BEELD CHRIS SMALLENBROEK<br />

Verbijsterd zit ik op de bank. Verward over hoe dit<br />

mogelijk is, met mijn beste vriendin nog wel. Boos<br />

over dat ze me naïef vindt. Wie is hier nu naïef?! Zij<br />

die gewoon de regels volgt en zegt dat als we dat een<br />

maand of twee allemaal doen we er helemaal vanaf<br />

zijn? Of ik die kritisch meekijkt, meedenkt, leest, onderzoekt<br />

en mijn gezond verstand laat werken? En doet het ertoe wie<br />

gelijk heeft? Niemand weet nog wat juist is om te doen. Maar<br />

goed, het is niet de eerste keer dat ik een gesprek hierover<br />

heb dat zo eindigt. Dat raakt me. Waar gaat de strijd over?<br />

En hoe kunnen we in verbinding blijven, ook als we niet gelijk<br />

denken en handelen? Hoe kunnen we elkaar in de ogen<br />

blijven zien?<br />

WAAROVER EN WAARVOOR STRIJDEN WE?<br />

We hebben allemaal onze ideeën over de coronamaatregelen.<br />

Meningen die in meer of mindere mate van elkaar verschillen.<br />

De een vindt dat ze terecht zijn en zelfs aangescherpt<br />

kunnen worden, de ander heeft het gevoel dat er iets niet<br />

klopt en kijkt kritisch mee. Ik behoor tot die laatste groep.<br />

En terwijl we strijd hebben over de coronamaatregelen en of<br />

we ze wel of niet voldoende naleven, strijden we misschien<br />

vooral met onszelf: met hoe deze maatregelen onze leven raken<br />

en oude pijn opnieuw gevoeld wordt. Laat ik naar mijzelf<br />

kijken. Ik word verdrietig van het eenzame studentenleven<br />

van mijn zoon. Dat wat studeren eerder leuk en enerverend<br />

maakte, de ontmoetingen, het kroegleven, sporten, het<br />

samen studeren, dat is niet meer. Alles gebeurt online en alleen<br />

in een kamertje. Hij doet zijn best en is absoluut niet zielig,<br />

maar toch… Mijn moederhart gaat tekeer en is enorm in<br />

verweer. Mijn eenzaamheid van vroeger voel ik daarbij weer.<br />

Mijn werk als zelfstandige wordt elke keer vooruitgeschoven.<br />

Mijn planning, het momentum van de programma’s, mijn<br />

inkomen… Het staat én valt. Mijn leven is in veel opzichten<br />

onvoorspelbaar. Het vraagt me om flexibel te zijn, veerkrachtig,<br />

inventief, creatief, positief en nog veel meer. En dat lukt<br />

me. Toch moet ik daarvoor extra mijn best doen, omdat de<br />

maatregelen en de strijd die ik hierover heb, waarden raken<br />

die voor mij belangrijk zijn. Ik heb mijn hele leven gestreden<br />

voor keuzevrijheid, voor contact en om geheel mezelf te mogen<br />

zijn. Ik heb genoeg angst en strijd gekend om nu te kiezen<br />

voor liefde en vrede: voor een leven inclusief alles, ook de<br />

dood. Maar hoe doe ik dat nu in deze tijd? Als ik naast de verbinding<br />

met mezelf ook in verbinding wil blijven met de wereld<br />

om me heen?<br />

“ANGST MOET JE DOORLEVEN, MAAR JE<br />

HOEFT HET NIET TE GEHOORZAMEN”<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 49


WE KUNNEN BETER!<br />

ERVARINGEN DELEN<br />

“Maria, ik heb tien mensen om mij heen verloren aan corona”,<br />

zegt mijn zangdocente. Tien mensen! Dat is ontzettend<br />

veel en zo intens verdrietig. Ze vertelt en mijn hart gaat open.<br />

Ik wil haar knuffelen, maar in plaats daarvan vraag ik naar<br />

dit grote verlies en wat het met haar doet. “Ik ben bang”, zegt<br />

ze. “Ik houd me strikt aan de regels om het virus niet te krijgen<br />

en de ouderen in mijn omgeving niet te besmetten.” Ik<br />

snap dat heel goed. Als ze mij vraagt naar wat deze tijd met<br />

mij doet vertel ik haar over mijn zoon, mijn moederhart die<br />

het lastig heeft, en de rest. We doorvoelen het leven van elkaar<br />

en weten ons gesteund. Wat een heftige tijd is dit toch.<br />

Als we ons gesprek vervolgen en het hebben over de ingezette<br />

maatregelen verandert de sfeer. Het zet ons weer recht tegenover<br />

elkaar. Dat leert mij dat wanneer we ervaringen delen we<br />

in liefde en respect samen zijn, ook al verschillen we van mening.<br />

Meningen en conclusies maken ons strijders.<br />

DE CULTUUR VAN ‘KOM EN LEER MIJ’<br />

Wanneer bewegen we naar elkaar toe en wanneer duwen we<br />

elkaar liever weg? Een maand geleden sprak ik Mark Nepo,<br />

een spiritueel schrijver uit Amerika. Hij vertelde illustrerend<br />

over de eerste grotbewoners die ontdekten dat ze niet alleen<br />

waren. “Wie ben jij?”, vraagt de man in de grot. “Jij bent anders,<br />

ga weg!” Misschien was dat wel het begin van de ‘go<br />

away tribe’, gebaseerd op angst voor het onbekende. De andere<br />

grotbewoner die buiten staat zegt: “Hé, jij bent anders.<br />

Wie ben jij? Kom leer mij dingen”. Uitgangspunt bij de ‘come<br />

teach me tribe’ is dat we van elkaar willen leren, elkaar bevragen<br />

en alles wat we weten met elkaar delen. Tot welke stam<br />

behoor jij? De paradox is dat we tot beide stammen behoren.<br />

Al weet ik dat ik vanuit mijn hart bij de lerende stam behoor,<br />

dadelijk kan iets mij heel bang maken, waardoor ik van stam<br />

wissel. Dan vraag ik jou om me eraan te herinneren dat we<br />

elkaar nodig hebben, zegt Mark Nepo. Want angst is niet iets<br />

om je leven op te bouwen. Angst moet je wel doorleven, je<br />

hoeft het niet te gehoorzamen. Als ik mijn angst zou vragen<br />

wat ik nodig heb, zegt het altijd dat ik nog meer angst kan gebruiken.<br />

Dus ik kan beter mijn angst kalmeren en mijn hart<br />

om hulp vragen. Als ik bang ben, zoek ik naar bevestiging van<br />

wat ik al weet. Ik sta niet open om te leren of iemand te bevragen<br />

over wat ik nog niet weet. Deze tijd nodigt ons uit intiemer<br />

te worden met het onbekende en daarbij elkaar op te<br />

zoeken in plaats van weg te duwen. Liefde te voelen in plaats<br />

van angst.<br />

“DEZE TIJD NODIGT ONS UIT INTIEMER<br />

TE WORDEN MET HET ONBEKENDE”<br />

MARIA MAZARAKIS<br />

Maria Mazarakis coacht individueel en begeleid teams en<br />

teamleden om het beste in zichzelf en elkaar naar boven<br />

te halen. Zij is specialist in het ontrafelen en optekenen<br />

van het Levensverhaal en is eigenaar van Maria Mazarakis<br />

– Levensverhaal InZicht.<br />

Meer informatie: www.mariamazarakis.nl<br />

ZING JE LIED!<br />

Ik wil iets doen! Maar wat? Moet ik mijn stem laten horen of<br />

juist niet? Ben ik een deel van de stille revolutie? Of kan ik enkel<br />

vertrouwen, hoop geven en licht brengen? Ik probeer het<br />

allemaal uit. Tot ik Mark Nepo hoor vertellen over de vogels<br />

en hun meesterschap als het gaat om community. Elke dag,<br />

zodra het licht wordt, zingen de vogels. Zo brengen zij hun<br />

community in kaart, ze herpositioneren zich en geven elkaar<br />

voldoende ruimte voor die dag. Elke dag opnieuw. Wat we van<br />

vogels leren is om ons lied te zingen, zodat wij onze ruimte<br />

in de gemeenschap innemen, elke dag opnieuw. Omdat anders<br />

de dag gebaseerd is op oude kaarten. In tijden van angst<br />

en onzekerheid is het juist van belang om zichtbaar te zijn,<br />

ruimte in te nemen, voluit zijn wie je bent. De protesten die<br />

we nu zien, zingen hun lied: ze brengen de gemeenschap upto-date,<br />

wij doen dit samen.<br />

VOORBIJ DE STRIJD: I SEE YOU<br />

Laten we elk ons lied zingen en als we tegenover elkaar staan<br />

elkaar in de ogen kijken; elkaar zien, horen, voelen. Dan zie ik<br />

jou en jij mij. In jouw ogen zie ik jouw blijdschap, jouw boosheid,<br />

jouw verdriet: zie ik jouw verhaal. Jij ziet de mijne. Ook<br />

zie ik dat jij je best doet. Met alles wat je in je hebt haal jij uit<br />

het leven wat erin zit. ‘I See You’, zouden ze zeggen in de film<br />

Avatar: Ik zie jou fysiek, ik zie je ware essentie, de goedheid<br />

in je ziel. Hoe betoverend is het om mijzelf te zien door jouw<br />

ogen en te ontdekken hoe verbonden we zijn. Magisch toch? n<br />

50 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


COLUMN<br />

De sleutel voor<br />

verandering<br />

“Een werkelijk vredige en duurzame wereld voor mens en aarde kan alleen<br />

tot stand komen door mensen die dat ook werkelijk willen en vormgegeven”,<br />

aldus Damaris Matthijsen van Economy Transformers. Voor het New Financial<br />

Magazine schrijven Damaris en Jac Hielema afwisselend een column over<br />

actuele vraagstukken in tijden van transformatie. Een introductie.<br />

TEKST DAMARIS MATTHIJSEN | BEELD SANNE SCHOUWINK<br />

Economy Transformers ging in <strong>20</strong>09 van start als beweging<br />

voor fundamentele en radicale vernieuwing<br />

van onze uitgangspunten in economie en samenleving.<br />

Onze bron is ons streven naar een menswaardige<br />

samenleving, in de vorm van een ‘vrij-gelijk-samenleving’.<br />

Dat wil zeggen: 1. samen vormen we één wereldwijde<br />

economie waarin alle mensen met alle mensen verbonden<br />

zijn door de productie, distributie en consumptie van goederen<br />

en diensten die voorzien in materiële behoeften; 2. gelijk<br />

zijn alle mensen in de zin dat zij allen een stem hebben om<br />

de onderlinge betrekkingen te regelen; en 3. in vrijheid streeft<br />

de mens naar zelfrealisatie en ontplooiing, naar zelfstandig<br />

denken en handelen, van binnenuit. Hoe deze drie behoeften<br />

én organiserende principes tegelijkertijd waar kunnen zijn?<br />

Dat is iedere keer weer de grote vraag, ook voor ons.<br />

Door de jaren heen ontwikkelden we handvatten in de<br />

vorm van structuren zoals het DeelGenootschap en het Drievoudig<br />

Eigenaarschap van Grond, Arbeid en Kapitaal en in<br />

scholing van intuïtief denken en handelen. Hiermee kunnen<br />

mensen die verlangen naar een menswaardige samenleving<br />

antwoorden vinden die van toepassing zijn in hun<br />

situatie.<br />

“TRANSITIE IS EEN WEG<br />

VAN DE LANGE ADEM”<br />

Een van de uitgangspunten is het ‘zo binnen/zo buiten’-principe,<br />

dat maakt dat elk individu de sleutel tot verandering is. Of<br />

we nu bij de overheid of een financiële instelling werken, als<br />

jongste bediende of directeur, altijd is eenieder het verschil.<br />

Met alles wat we denken en doen dragen we bij aan de verdere<br />

ontwikkeling van de samenleving. Hoe bewuster we ons hiervan<br />

zijn, hoe sterker we weten of we bijdragen aan een samenlevingsvorm<br />

die we ook daadwerkelijk wensen. Binnen en buiten<br />

zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.<br />

Heb jij een beeld van hoe de nieuwe samenleving eruitziet?<br />

Weet jij of je daar in je denken en handelen aan meebouwt?<br />

Alle fantasie en creativiteit is nodig om ons zo’n samenleving<br />

voor te stellen, erin te geloven en eraan te werken.<br />

Wij zijn de sleutel voor verandering, jij en ik, niemand anders.<br />

Schuilen achter anderen kan niet meer. Als je voelt dat<br />

iets niet klopt, neem dat als vertrekpunt om leven en werk op<br />

een nieuwe manier in te richten, zo dat het wel klopt.<br />

Onze huidige vorm van samenleven is in feite contra intuïtief.<br />

Veel mensen voelen dat zaken niet kloppen. Maar wat<br />

dan? We hebben afgeleerd te luisteren naar ons hart. We stoppen<br />

ons gevoel weg en laten het inrichten van de samenleving<br />

over aan experts, aan modellen en statistieken en aan<br />

algoritmen. Zelf deed ik dat ook. Maar we moeten terug naar<br />

onszelf. Het zijn jij en ik die bouwen aan die nieuwe wereld.<br />

Er is niets buiten ons.<br />

LANGE ADEM<br />

Transitie is een weg van de lange adem. Doen wat we te doen<br />

hebben in dit leven. Weten waar we naar verlangen, wat we<br />

52 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


COLUMN<br />

DAMARIS MATTHIJSEN:<br />

“ER IS NIETS BUITEN ONS.”<br />

bouwen en waarom helpt ons om vol te houden en op koers<br />

te blijven. Het geeft ons handelen zin en richting. Steeds meer<br />

mensen geven zich over aan de kracht en het verlangen van<br />

het hart en laten uiterlijkheden los, zoals een pensioen, een<br />

hypotheek en/of secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat kan<br />

pijn doen, maar er komt voldoening en betekenis voor terug.<br />

Een werkelijk vredige en duurzame wereld voor mens<br />

en aarde kan alleen tot stand komen door mensen die dat<br />

ook werkelijk willen én vormgegeven. Gaat deze weg snel?<br />

Nee dus. Heeft zij impact? Wie zal het zeggen. Is het de enige<br />

optie? Voor ons wel. Elke andere weg is opgelegd door een<br />

staat, een elite of een doctrine. En daarmee niet vervullend en<br />

houdbaar. Sterker nog, wat wordt opgelegd, voert ons verder<br />

weg van een werkelijk menswaardige samenleving. n<br />

ACTUELE VRAAGSTUKKEN<br />

Damaris Matthijsen en Jac Hielema van Economy Transformers<br />

schrijven voor het New Financial Magazine afwisselend<br />

een column over actuele vraagstukken met<br />

betrekking tot het financiële systeem, de uitwisseling<br />

en toewijzing van productiemiddelen, zin en betekenis<br />

van geld, eigendom, waarde en aarde. Altijd vanuit het<br />

streven naar een mens- en aarde-waardige samenleving<br />

op basis van liefde en vertrouwen. Reacties zijn welkom!<br />

Meer informatie over Economy Transformers, zie www.<br />

economytransformers.nl; meer informatie over intuïtief denken<br />

& handelen, zie www.jachielema.nl.<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 53


AMBASSADEURS<br />

Ambassadeurs over waarde(n) van de financiële sector<br />

Stap uit je<br />

bubbel!<br />

TEKST DIANA ZANDBERGEN | BEELD LAMAR PHOTOGRAPHY<br />

Het New Financial Magazine<br />

stelt in iedere editie een Ambassadeur<br />

een aantal vragen<br />

over de waarde(n) van de financiële<br />

sector. Wat gaat goed, wat<br />

kan beter en hoe verhogen we<br />

de niet-financiële waarde van de<br />

sector? Ditmaal Diana Zandbergen<br />

van Bubble-Check by dianazandbergen.nl.<br />

Haar slogan:<br />

No Act, just B and C!<br />

Hoe ziet de dienstverlening in de financiële<br />

dienstverlening er idealiter uit?<br />

Ik kan me nog heel goed herinneren<br />

dat deze vraag mij een jaar of tien geleden<br />

ook werd gesteld tijdens een groot<br />

symposium. Toen al gaf ik aan dat we<br />

te veel vanuit het businessmodel van<br />

de bedrijven keken en nauwelijks vanuit<br />

de behoeften van de klant. En heel<br />

eerlijk gezegd, na tien jaar is er nog<br />

niet heel veel veranderd. Wat wel is<br />

gebeurd, is dat we voor complexe producten<br />

strenger toezicht hebben gekregen<br />

en dat provisie veelal plaats heeft<br />

gemaakt voor fee. We zijn zeker op de<br />

goede weg, maar kan het niet wat sneller?<br />

Is dit alles wat we kunnen doen? En<br />

in welk tempo? Een schildpad is sneller.<br />

Ik ben heel blij dat er bijvoorbeeld<br />

door de komst van PSD2 nieuwe disruptieve<br />

toetreders de markt betreden. Die<br />

geen boodschap hebben aan: we hebben<br />

het altijd zo gedaan, het past niet<br />

in onze systemen of iets dergelijks. Uiteraard<br />

ben ik me er zeker van bewust<br />

dat zij geen legacy hebben, maar alleen<br />

al de opschudding zorgt voor bredere<br />

dienstverlening vanuit de behoeften<br />

van de consument, verbinding is voor<br />

mij het sleutelwoord. Of het nou de<br />

data of de mensen zijn.<br />

“VERTROUWEN KRIJG JE PAS ALS JE HET VERDIENT,<br />

MAAR VOORAL DOOR DIT ZELF OOK UIT TE STRALEN”<br />

Welke kernwaarden horen hierbij?<br />

Je kunt hier eigenlijk wel heel veel kernwaarden<br />

opnoemen, maar dat ga ik<br />

niet doen. De belangrijkste kernwaarde,<br />

waar voor mij alles in wordt omvat,<br />

is ‘dienstbaar’ of ‘dienstbaarheid’. We<br />

hebben goed te zorgen voor elkaar, voor<br />

de generatie na ons, de kleinkinderen<br />

van onze kinderen, maar ook voor onze<br />

leefomgeving, waar we tijdelijk verblijven.<br />

Dat klinkt misschien hoogdravend,<br />

maar kijk maar eens naar de Duurzame<br />

Ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde<br />

Naties in <strong>20</strong>15 opstelden. Hierin<br />

staat wat we te doen hebben. Laten we<br />

dat dan ook met elkaar doen.<br />

Welke boodschap zou je de sector willen<br />

meegeven om de reputatie (verder)<br />

te verbeteren?<br />

Oef, dit lijkt alsof ik wat te vertellen<br />

heb of een idee heb hoe je daar invloed<br />

op uit kan oefenen. Eerlijkheid duurt<br />

het langst, dat geldt voor iedereen,<br />

voor de klant, de adviseur en de aanbieder.<br />

Wees heel open en duidelijk of en<br />

wat je voor elkaar kunt betekenen. Dit<br />

geldt voor alle partijen. Niet voor niks<br />

worden er overal KnowYourCustomerprogramma’s<br />

gedraaid en laat het Verbond<br />

van Verzekeraars telkens weer de<br />

54 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


AMBASSADEURS<br />

fraudecijfers zien als het gaat om verzekeringsclaims.<br />

Toch blijf ik geloven in<br />

de goedheid van de mens en dat we die<br />

met elkaar dienen te voeden.<br />

Vertrouwen krijg je pas als je het<br />

verdient, maar vooral door dit zelf ook<br />

uit te stralen.<br />

Noem een aantal voorbeelden waar de<br />

sector zich bewuster van zou mogen<br />

worden als het om ethiek gaat.<br />

Als ik antwoord zou geven op deze<br />

vraag, voelt dat voor mij als belerend.<br />

Iedereen is groot geworden met het verschil<br />

tussen goed en fout, met normen<br />

en waarden. Biologisch zijn we zo gebouwd<br />

om al onze zintuigen in te zetten<br />

in het herkennen van gevaar, maar<br />

ook wanneer het goed voelt. Die voelsprieten<br />

en sensoren meer inzetten in<br />

plaats van meningen spuien gaat alleen<br />

al helpen. Laat daarnaast iedereen<br />

in zijn waarde om zijn volledig talent<br />

en potentieel in te zetten en kijk wat er<br />

gebeurt.<br />

In hoeverre onderschrijf je de betekeniseconomie<br />

en welke mogelijkheden<br />

zie je voor de financiële sector om hier<br />

(meer) invulling aan te geven?<br />

In de westerse wereld is geld een belangrijke<br />

drager van ons ecologisch systeem.<br />

Waar onze voorvaderen aan goederenruil<br />

deden, de bekende aardappelen<br />

voor de kolen, is en blijft geld in<br />

ons systeem van belang en heeft de een<br />

misschien te veel en de ander te weinig.<br />

Hoe mooi is het dan als je elkaar<br />

hier mee kunt helpen. Crowdfundinginitiatieven<br />

voor behandelingen in het<br />

buitenland. Inzamelingacties maar ook<br />

het stimuleren van hergebruik van afval,<br />

kleiding noem maar op. Hier kun je<br />

als sector echt een belangrijke bijdrage<br />

aan leveren. Daarnaast heb je als sector<br />

de mogelijkheid je richting de Haagse<br />

politiek te bewegen en partijen te voeden<br />

met duurzame initiatieven die over<br />

een regeringstermijn van vier jaar heen<br />

gaan. Ook daar kunnen we zorgen voor<br />

een lange termijn blik op systeemaanpassingen.<br />

Of het nu over onderwijs,<br />

milieu, financiën of wat dan ook gaat.<br />

DIANA ZANDBERGEN:<br />

“DOE ER WAT AAN!”<br />

DIANA ZANDBERGEN<br />

Diana Zandbergen is oprichter/eigenaar van Bubble-Check, een onderneming<br />

die mensen en bedrijven helpt hun eigen missie helder te maken en in de praktijk<br />

te brengen. Diana is ruim 25 jaar actief in de financiële wereld. De woorden<br />

‘menst’, ‘(cultuur)verandering’ en ‘innovatie’ zijn de thema’s in haar loopbaan<br />

die zij met haar bedrijfskundige achtergrond aanpakt. Dit heeft ze gedaan in<br />

diverse managementrollen bij o.a. Zwitserleven, SNS, de Volksbank en Stater.<br />

Waar zij het meest van blij wordt, is mensen te inspireren voor zichzelf te<br />

kiezen en hun unieke talent. Luisteren naar hun diepste verlangen en daarvoor<br />

te gaan! Door lef te tonen, tegen de stroom in te zwemmen maar wel op een liefdevolle<br />

manier. In een wereld waar er plek is voor iedereen.<br />

Diana is momenteel onder meer voorzitter van WIFS en Ambassadeur van de<br />

stichting New Financial Forum. Ze is getrouwd met haar jeugdliefde, Richard,<br />

en samen hebben zij drie zoons.<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 55


WE KUNNEN BETER!<br />

Wat draag je zelf bij aan een betere<br />

financiële sector?<br />

Laat ik stellen dat ik mijn steentje probeer<br />

bij te dragen. Of dat lukt en of het<br />

genoeg is? Dat mag een ander zeggen,<br />

maar ik doe wat ik wil en kan.<br />

Sinds twee jaar heb ik het stokje<br />

over mogen nemen als voorzitter van<br />

Women in Financial Services. Met deze<br />

beweging willen we meer balans in de<br />

financiële sector krijgen tussen feminiene<br />

en masculiene waarden. Eigenlijk<br />

een inclusieve sector die een afspiegeling<br />

is van de maatschappij, degenen<br />

voor wie we de dienstverlening uiteindelijk<br />

of misschien wel in eerste instantie<br />

vooropstellen.<br />

Zo hebben we dit jaar in september<br />

de Nederlandse editie van het driedaags<br />

Dive In Festival georganiseerd. Uiteraard<br />

online. Dit internationale initiatief<br />

werd dit jaar in 35 landen georganiseerd<br />

en kende meer van <strong>20</strong>0.000 deelnemers,<br />

die betrokken zijn bij de thema’s Diversiteit<br />

en Inclusie. Als al deze deelnemers<br />

nu zorgen voor het verder brengen van<br />

de beweging, hoe gaaf zou dat zijn?<br />

Ook ben ik al enige tijd Ambassadeur<br />

van de stichting New Financial Forum.<br />

Ook daar probeer ik een bijdrage<br />

te leveren, alleen voelt het nu wel alsof<br />

de tijd is gekomen met elkaar in actie te<br />

komen. Alle krachten bundelen en ook<br />

daar meer beweging in gang zetten. Je<br />

kunt het ook niet oneens zijn met het<br />

gedachtengoed (een betere financiële<br />

sector)! Pak jouw thema eruit wat jij belangrijk<br />

vindt en aan wilt bijdragen en<br />

ga gewoon!<br />

We kunnen het erover blijven hebben,<br />

maar het is tijd om wat te doen.<br />

Dat geldt voor ons allemaal. Zoals we<br />

met elkaar ook tot inzicht zijn gekomen<br />

dat we de enige generatie zijn die<br />

nog iets aan de opwarmingsproblematiek<br />

van de aarde kan doen. Ik kan genieten<br />

van waar iemand voor durft<br />

te gaan staan. Kijk bijvoorbeeld naar<br />

de passie en de overtuiging van Greta<br />

Thunberg. Daar word ik echt stil van.<br />

Mensen die mij kennen, zullen vast<br />

beamen dat ik iemand ben die de status-quo<br />

ter discussie durft te stellen.<br />

“HERINNERINGEN<br />

MAKEN MET DE<br />

MENSEN DIE IK<br />

LIEFHEB!”<br />

Mijn bedrijf heet niet voor niets Bubble-Check.<br />

Niet om ergens over te zeuren,<br />

maar juist om te prikkelen. En te<br />

checken of je niet in je eigen wereld alleen<br />

leeft, in jouw bubbel. Hoe kan het<br />

anders, of beter? En vind je er wat van?<br />

Er zijn al zoveel betweters, dus ook voor<br />

mij geldt: ’Toon lef en doe er dan wat<br />

aan!”<br />

Wat is de belangrijkste les die je in het<br />

afgelopen jaar hebt geleerd?<br />

Vanwege de pandemie is het een heel<br />

bewogen jaar. Het is leerzaam om te<br />

zien dat verandering heel snel kan als<br />

de noodzaak hoog is. Denk aan het omschakelen<br />

van kantoor naar thuiswerken.<br />

Ideaal? Nee dat niet, maar wat je<br />

wel ziet, is dat onder druk alles vloeibaar<br />

wordt.<br />

Je kunt van alles vooraf willen plannen,<br />

maar het is weinig waard omdat<br />

je niet over alles controle kunt hebben.<br />

Misschien is de les wel om mee te gaan<br />

met de stroom wanneer het nodig is. Of<br />

om alles te blijven bekijken vanuit een<br />

glas dat halfvol is.<br />

Je ziet dat alle maatregelen geënt<br />

zijn op onze medemens, vooral het zorgen<br />

voor elkaar. Daar draait het wel om<br />

en wordt dit jaar overduidelijk. Hoe<br />

verschrikkelijk ik het ook vind voor alle<br />

mensen en sectoren die persoonlijk en<br />

zakelijk hier enorm geraakt door worden.<br />

Ben ik het eens met alle maatregelen?<br />

Nee, dat zeker niet, maar ik houd<br />

me er wel netjes aan, uit zorg voor de<br />

ander, want die vind ik belangrijk. Belangrijker<br />

dan die vakantie of dat nieuwe<br />

huis.<br />

Het doet me denken aan het concept<br />

achter de vragen van life-planning.<br />

De laatste vraag is namelijk in de trant<br />

van: wat wil je nog doen als je hoort dat<br />

je nog maar 24 uur te leven hebt? Heb<br />

je jezelf weleens die vraag gesteld? Wat<br />

zeg je dan? Ik ben heel benieuwd naar<br />

jouw antwoord. En als je het mij vraagt<br />

wil ik maar een ding, herinneringen<br />

maken met de mensen die ik liefheb! n<br />

56 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


AMBASSADEURS<br />

Ambassadeurs van het<br />

• Dick-Jan Abbringh | Purpose<br />

Newfinancialforum.nl/dick-jan-abbringh<br />

• Roy van den Anker | Heilbron<br />

Newfinancialforum.nl/roy-van-den-anker<br />

• Erica Argelo | Circle of Art<br />

Newfinancialforum.nl/erica-argelo<br />

• Martin van Arendonk | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/martin-van-arendonk<br />

• Bjørn Aris | Return on People<br />

Newfinancialforum.nl/bjorn-aris<br />

• Jeroen Bais | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-bais<br />

• Femke Bakker | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/femke-bakker<br />

• Ferdinand Bakker | Schouten Zekerheid<br />

Newfinancialforum.nl/ferdinand-bakker<br />

• Pieter van den Ban | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-den-ban<br />

• Jelle Bartels | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jelle-bartels<br />

• Ewald Bary | Lindenhaeghe<br />

Newfinancialforum.nl/ewald-bary<br />

• Ron Bavelaar | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/ron-bavelaar<br />

• Lambert Becks | Qees<br />

Newfinancialforum.nl/lambert-becks<br />

• Robin van Beem | Polis Advocaten<br />

Newfinancialforum.nl/robin-van-beem<br />

• Johanneke Behrend | AEGON<br />

Newfinancialforum.nl/johanneke-behrend<br />

• Ted van den Bergh | Transitiecoalitie Voedsel<br />

Newfinancialforum.nl/ted-van-den-bergh<br />

• Toon Berendsen | VVP<br />

Newfinancialforum.nl/toon-berendsen<br />

• Egbert Berkhoff | NNEK<br />

Newfinancialforum.nl/egbert-berkhoff<br />

• Joke Bijleveld | Achmea Academy<br />

Newfinancialforum.nl/joke-bijleveld<br />

• Ria Blok-Leenheer | Zwitserleven<br />

Newfinancialforum.nl/ria-blok-leenheer<br />

• Olette Bollen | Connect4Value<br />

Newfinancialforum.nl/olette-bollen<br />

• Thom Boot | Thomorrow LifePlanning<br />

Newfinancialforum.nl/thom-boot<br />

• Robin Bouman | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/robin-bouman<br />

• Yvonne Bouman | Florijn College<br />

Newfinancialforum.nl/yvonne-bouman<br />

• Jules Brader | De Goudse<br />

Newfinancialforum.nl/jules-brader<br />

• Nanda Bramer | MY Organization<br />

Newfinancialforum.nl/nanda-bramer<br />

• Michiel Brandt | SVC Brandt Advies<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-brandt<br />

• Arno Brons | Avéro Achmea, Voorzie<br />

Newfinancialforum.nl/arno-brons<br />

• Mark de Bruijn | Obvion<br />

Newfinancialforum.nl/mark-de-bruijn<br />

• Wilma de Bruijn | Eurapco<br />

Newfinancialforum.nl/wilma-de-bruijn<br />

• Paul Burger | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/paul-burger<br />

• Christel van Capelleveen | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/christel-van-capelleveen<br />

• Urjan Claassen | Quilify<br />

Newfinancialforum.nl/urjan-claassen<br />

• Jos Claessens | result-is<br />

Newfinancialforum.nl/jos-claessens<br />

• Klaas Coolen | Coolen Expertise<br />

Newfinancialforum.nl/klaas-coolen<br />

• Marcel Coopman | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/marcel-coopman<br />

• Jack Cox | Econsenso<br />

Newfinancialforum.nl/jack-cox<br />

• Kim Cramer | Emotone<br />

Newfinancialforum.nl/kim-cramer<br />

• Gijs Dalen Meurs | Eyevestor.com<br />

newfinancialforum.nl/gijs-dalen-meurs<br />

• Ralph van Dam | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/ralph-van-dam<br />

• Gary Damen | Paradigma Groep<br />

Newfinancialforum.nl/gary-damen<br />

• Petrosjan Damen | Sintering<br />

Newfinancialforum.nl/petrosjan-damen<br />

• Chris Das | Taurus Financiële Belevingen<br />

Newfinancialforum.nl/chris-Das<br />

• Douwe Dijkstra<br />

Newfinancialforum.nl/douwe-dijkstra<br />

• Jan Donselaar | DMA<br />

Newfinancialforum.nl/jan-donselaar<br />

• Frank van den Dungen Bille<br />

Newfinancialforum.nl/frank-van-den-dungen<br />

• Peter Dussel | Figlo<br />

Newfinancialforum.nl/peter-dussel<br />

• Wilko Emmens | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/wilko-emmens<br />

• Madelon Engels | Achmea International<br />

Newfinancialforum.nl/madelon-engels<br />

• Patrick Eppink | Turner<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-eppink<br />

• Arnold Erhardt | MMK Opleidingen<br />

Newfinancialforum.nl/arnold-erhardt<br />

• Jolanda Franken | Obvion<br />

Newfinancialforum.nl/jolanda-franken<br />

• Erik Friedeberg | Manifesto<br />

Newfinancialforum.nl/erik-friedeberg<br />

• Indra Frishert | Dazure<br />

Newfinancialforum.nl/indra-frishert<br />

• Nancy Gaertner | Schouten Zekerheid<br />

Newfinancialforum.nl/nancy-gaertner<br />

• Karin van Geelen | Yellow communicatie<br />

Newfinancialforum.nl/karin-van-geelen<br />

• Steven Geldof | Inspirerende Hutspot<br />

Newfinancialforum.nl/steven-geldof<br />

• Annemarie Gerritsma | GAPP<br />

Newfinancialforum.nl/annemarie-gerritsma<br />

• Jacky van de Goor | Legende<br />

Newfinancialforum.nl/jacky-van-de-goor<br />

• Peter van Geijtenbeek | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/peter-van-geijtenbeek<br />

• Frank Jan de Graaf | Hogeschool van Amsterdam<br />

Newfinancialforum.nl/frank-jan-de-graaf<br />

• René de Haan | acht!<br />

Newfinancialforum.nl/rene-de-haan<br />

• Roger Hagen | Rebels in Finance<br />

Newfinancialforum.nl/roger-hagen<br />

• Jan Hamburger | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/jan-hamburger<br />

• Aloys Harmsen | Pensioen Support Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/aloys-harmsen<br />

• Kees Haverkamp | Newest Industry<br />

Newfinancialforum.nl/kees-haverkamp<br />

• Maurice van den Hemel | All-Insure<br />

Newfinancialforum.nl/maurice-van-den-hemel<br />

• Robin Heuten | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/robin-heuten<br />

• Eline Hesse | Circular IQ<br />

Newfinancialforum.nl/eline-hesse<br />

• Jaap Hiddinga | Jaap Hiddinga<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-hiddinga<br />

• Jac Hielema | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/jac-hielema<br />

• Marco Hoekstra<br />

Newfinancialforum.nl/marco-hoekstra<br />

• Minke Hoekstra | De Brauw Blackstone Westbroek<br />

Newfinancialforum.nl/minke-hoekstra<br />

• Liesbeth Hogervorst | Energizer<br />

Newfinancialforum.nl/liesbeth-hogervorst<br />

• Jack Hommel | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/jack-hommel<br />

• Ton van Hooft | Kompas Financiën<br />

Newfinancialforum.nl/ton-van-hooft<br />

• Rowan Hordijk | Dutch<br />

Newfinancialforum.nl/rowan-hordijk<br />

• Fred Huibers | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/fred-huibers<br />

• Gerard Hulsman | docent wiskunde en economie<br />

Newfinancialforum.nl/gerard-hulsman<br />

• Arno Groot Koerkamp | Future of Finance<br />

Newfinancialforum.nl/arno-groot-koerkamp<br />

• Chantal Inen | The Punchy Pack<br />

Newfinancialforum.nl/chantal-inen<br />

• Sylvia Janssen | Onkar Compliance<br />

Newfinancialforum.nl/sylvia-janssen<br />

• Jelle Jansons | Nationale-Nederlanden<br />

Newfinancialforum.nl/jelle-jansons<br />

• Jorad Jongeneel | AEGON<br />

Newfinancialforum.nl/jorad-jongeneel<br />

• Femke de Jong<br />

Newfinancialforum.nl/femke-de-jong<br />

• Gert de Jong | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/gert-de-jong<br />

• Bas Jongeling | Wildgras<br />

Newfinancialforum.nl/bas-jongeling<br />

• Mark Jordens | Edmond Halley<br />

Newfinancialforum.nl/mark-jordens<br />

• Antoinette Kalkman | Nationale Waarborg<br />

Newfinancialforum.nl/antoinette-kalkman<br />

• Ron van Kesteren | Stv<br />

Newfinancialforum.nl/ron-van-kesteren<br />

• Zairah Khan | Blue02<br />

Newfinancialforum.nl/zairah-khan<br />

• Jan Willem Kirpestein | Spirit, Heart & Mind Corpus<br />

Newfinancialforum.nl/jan-willem-kirpestein<br />

• Pepijn van Kleef | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/pepijn-van-kleef<br />

• Kees Klomp | Karmanomics<br />

Newfinancialforum.nl/kees-klomp<br />

• Erna Knipscheer | Lifebalance4u<br />

Newfinancialforum.nl/erna-knipscheer<br />

• Theo Kocken | Cardano Group<br />

Newfinancialforum.nl/theo-kocken<br />

• Alexander Koene | BR-ND<br />

Newfinancialforum.nl/alexander-koene<br />

• Dirk Kooiman | Kooiman Advies<br />

Newfinancialforum.nl/dirk-kooiman<br />

• Wibo Koole | Create2connect<br />

Newfinancialforum.nl/wibo-koole<br />

• Wiro Kuipers | Zin in de Zaak<br />

Newfinancialforum.nl/wiro-kuipers<br />

• Stef Kuypers | Happonomy<br />

Newfinancialforum.nl/stef-kuypers<br />

• Sjoerd Laarberg | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/sjoerd-laarberg<br />

• Denise Land | Financial life planner<br />

Newfinancialforum.nl/denise-land<br />

• Heidi Leenaarts | United Economy<br />

Newfinancialforum.nl/heidi-leenaarts<br />

• Michel van Leeuwen | Flanderijn<br />

Newfinancialforum.nl/michel-van-leeuwen<br />

58 | <strong>NFM</strong> WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong>


AMBASSADEURS<br />

New Financial Forum<br />

• Juri Leissner | Leissner & Van der Molen<br />

Newfinancialforum.nl/juri-leissner<br />

• Peter Paul Leutscher | RedZebra Group<br />

Newfinancialforum.nl/peter-paul-leutscher<br />

• Wouter van Leusen | Stan&Wende<br />

New Financial Forum/wouter-van-leusen<br />

• Joke Lodewijk | Urban Knowmads<br />

Newfinancialforum.nl/joke-lodewijk<br />

• Nicolette Loonen | Fidet Finance Professionals<br />

Newfinancialforum.nl/nicolette-loonen<br />

• Pieter Lugtigheid | AEGON<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-lugtigheid<br />

• Michael Mackaaij | Verne Business Excellence<br />

Newfinancialforum.nl/michael-mackaaij<br />

• Thom Mallant | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/thom-mallanT<br />

• Damaris Matthijsen | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/damaris-matthijsen<br />

• Gilbert Mattu | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-mattu<br />

• Maria Mazarakis | Maria Mazarakis Levensverhaal Inzicht<br />

Newfinancialforum.nl/maria-mazarakis<br />

• Jaap van der Meer | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-van-der-meer<br />

• Hubrien Meijaard | Hubrien financieel advies 2.0<br />

Newfinancialforum.nl/hubrien-meijaard<br />

• Patrick Meijn | Proteachting<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-meijn<br />

• Richard Meinders | SVC Groep<br />

Newfinancialforum.nl/richard-meinders<br />

• Henry Mentink | Veerhuis<br />

Newfinancialforum.nl/henry-mentink<br />

• Saskia Michels | W’aarde controlling<br />

Newfinancialforum.nl/saskia-michels<br />

• Hans Ludo van Mierlo<br />

Newfinancialforum.nl/hans-ludo-van-mierlo<br />

• Roeland van der Molen | Leissner & Van der Molen<br />

Newfinancialforum.nl/roeland-van-der-molen<br />

• Constant Moolenaar | Rabobank<br />

Newfinancialforum.nl/constant-moolenaar<br />

• Matthijs Mons | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/matthijs-mons<br />

• Marc de Moor | Sandstreet Consultants<br />

Newfinancialforum.nl/marc-de-moor<br />

• Kaj Morel | De Zaak van Betekenis<br />

Newfinancialforum.nl/kaj-morel<br />

• Saskia van Muijsenberg | BiomimicryNL<br />

Newfinancialforum.nl/saskia-van-den-muijsenberg<br />

• Carla Muters | NHG<br />

Newfinancialforum.nl/carla-muters<br />

• Natasja Naron | Garbriël Financiële Bescherming<br />

Newfinancialforum.nl/natasja-naron<br />

• Ton Nijenhuis | Tonsultancy<br />

Newfinancialforum.nl/ton-nijenhuis<br />

• Maarten Nijman | ONE<br />

Newfinancialforum.nl/maarten-nijman<br />

• Arjan Nollen | Nationale-Nederlanden<br />

Newfinancialforum.nl/arjan-nollen<br />

• Harrie-Jan van Nunen | De Financiële Makelaar<br />

Newfinancialforum.nl/harrie-jan-van-nunen<br />

• Thera van Osch | OQ consulting<br />

Newfinancialforum.nl/thera-van-osch<br />

• Jeroen Oversteegen | Nationale Hypotheekbond<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-oversteegen<br />

• Desirée Paalvast | The Leader Inside<br />

Newfinancialforum.nl/desiree-paalvast<br />

• Monique Pereij | meerbewust<br />

Newfinancialforum.nl/monique-pereij<br />

• Li An Phoa | Drinkable Rivers<br />

Newfinancialforum.nl/li-an-phoa<br />

• Monique Piet | Manifesto<br />

Newfinancialforum.nl/monique-piet<br />

• Gilbert Pluym | Onderlinge ‘s-Gravenhage<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-pluym<br />

• Karin Polman | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/karin-polman<br />

• Peter Post | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/peter-post<br />

• Richard Qaiser | HDI Global Specialty<br />

Newfinancialforum.nl/richard-qaiser<br />

• Martijn Reckman | De Vacature Makelaar<br />

Newfinancialforum.nl/martijn-reckman<br />

• Mundo Resink | Astronauts on Earth<br />

Newfinancialforum.nl/mundo-resink<br />

• Hamid Ressang | RedZebra Group<br />

Newfinancialforum.nl/Hamid-ressang<br />

• Paul Rijns | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/paul-rijns<br />

• Tim Rijvers | DAK Intermediairscollectief<br />

Newfinancialforum.nl/tim-rijvers<br />

• Marije Romeijn | Zwitserleven<br />

Newfinancialforum.nl/marije-romeijn<br />

• Peter Ronteltap | Zwitserleven<br />

Newfinancialforum.nl/peter-ronteltap<br />

• Tamara Ronteltap | Purpose Coaching<br />

Newfinancialforum.nl/tamara-ronteltap<br />

• Katja van Roosmalen | MKB journalist<br />

Newfinancialforum.nl/katja-van-roosmalen<br />

• Bert Rorije | Bert Rorije Directions<br />

Newfinancialforum.nl/bert-rorije<br />

• Rolf Rozestraten | Obvion<br />

Newfinancialforum.nl/rolf-rozestraten<br />

• Han de Ruiter<br />

Newfinancialforum.nl/han-de-ruiter<br />

• Gerard van Santen | Inventiv<br />

Newfinancialforum.nl/gerard-van-santen<br />

• Faisal Setoe | HDI<br />

Newfinancialforum.nl/faisal-setoe<br />

• Pauline Sibbel | Courage to move<br />

Newfinancialforum.nl/pauline-sibbel<br />

• Henk Smit | Driekant Biologische Bakkerij<br />

Newfinancialforum.nl/henk-smit<br />

• Peggy van der Smitte | Marcel van der Smitte en Partners<br />

Newfinancialforum.nl/peggy-van-der-smitte<br />

• Ansfried Snijders | Meerwaarde en meer<br />

Newfinancialforum.nlansfried-snijders<br />

• Kyon Soons | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/kyon-soons<br />

• Patrick Steehouwer | DAK Intermediairscollectief<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-steehouwer<br />

• Ellen Steijvers | Senvy Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/ellen-steijvers<br />

• Pieter van Stratum | FIDIB<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-stratum<br />

• Bira Thanabalasingam | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/bira-thanabalasingam<br />

• Fred Toussaint | Human Capital Services<br />

Newfinancialforum.nl/fred-toussaint<br />

• Minke Tromp | Bureau voor Toegepaste Filosofie<br />

Newfinancialforum.nl/minke-tromp<br />

• Boudewijn van Uden | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/boudewijn-van-uden<br />

• Ivo Valkenburg | Valkenburg bv<br />

Newfinancialforum.nl/ivo-valkenburg<br />

• Gert Vasse | Ockto<br />

Newfinancialforum.nl/gert-vasse<br />

• Christiaan van der Ven | Budlr.<br />

Newfinancialforum.nl/christiaan-van-der-ven<br />

• Tjibbe van der Veen | Oare Wei<br />

Newfinancialforum.nl/tjibbe-van-der-veen<br />

• Cas Verhage | Nh 1816 Verzekeringen<br />

Newfinancialforum.nl/cas-verhage<br />

• Pauline Versteegh | Create Your Future<br />

Newfinancialforum.nl/pauline-versteegh<br />

• Jan Verstegen | Eerste stap.nl<br />

Newfinancialforum.nl/jan-verstegen<br />

• Carla Verwijmeren | Smartvoices<br />

Newfinancialforum.nl/carla-verwijmeren<br />

• Hans Visser | Zwitserleven<br />

New financial forum.nl/hans-visser<br />

• Valentina Visser | Havelaar & Van Stolk<br />

Newfinancialforum.nl/valentina-visser<br />

• Jack Vos<br />

Newfinancialforum.nl/jack-vos<br />

• Willem Vreeswijk | NFF/VVP<br />

Newfinancialforum.nl/willem-vreeswijk<br />

• Owen de Vries | Heartful Banking<br />

Newfinancialforum.nl/owen-de-vries<br />

• Michiel van Vugt | NNEK<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-van-vugt<br />

• Esther Vuijsters | Lindenhaeghe<br />

Newfinancialforum.nl/esther-vuijsters<br />

• Petra van der Wal | Petra van der Wal Detachering<br />

Newfinancialforum.nl/petra-van-der-wal<br />

• Ruud van der Wal | Monuta<br />

Newfinancialforum.nl/ruud-van-der-wal<br />

• Ozewald Wanrooij | Neutralis<br />

Newfinancialforum.nl/ozewald-wanrooij<br />

• Rinus van Warven | Uitgeverij Van Warven<br />

Newfinancialforum.nl/rinus-van-warven<br />

• Judith Webber | Pure Human<br />

Newfinancialforum.nl/judith-webber<br />

• Carolien Wegener | Wire Group<br />

Newfinancialforum.nl/carolien-wegener<br />

• Johan Wempe | VU/FEWEB<br />

Newfinancialforum.nl/johan-wempe<br />

• Arnoud Wennekus | AOV-ZZP.nl<br />

Newfinancialforum.nl/arnoud-wennekus<br />

• Richard Weurding | Verbond van Verzekeraars<br />

Newfinancialforum.nl/richard-weurding<br />

• Angelo Wiegmans | Bedrijf Plus<br />

Newfinancialforum.nl/angelo-wiegmans<br />

• Marijn Wiersma | Arise<br />

Newfinancialforum.nl/marijn-wiersma<br />

• Enno Wiertsema | Adfiz<br />

Newfinancialforum.nl/enno-wiertsema<br />

• Marc Wilhelmus | Life Design Coaching<br />

Newfinancialforum.nl/marc-wilhelmus<br />

• Peter Wormskamp | Helder Beheerd<br />

Newfinancialforum.nl/peter-wormskamp<br />

• Patricia Wouda | Patricia Wouda<br />

Newfinancialforum.nl/patricia-wouda<br />

• Diana Zandbergen | WIFS<br />

Newfinancialforum.nl/diana-zandbergen<br />

• Meino Zandwijk | dutch<br />

Newfinancialforum.nl/meino-zandwijk<br />

• Amba Zeggen | Risk & Goverance<br />

New financial forum.nl/amba-zeggen<br />

• Marieke van Zuien | BNP Paribas Cardif<br />

Newfinancialforum.nl/marieke-van-zuien<br />

• Harry van der Zwan | Nationale-Nederlanden<br />

Newfinancialforum.nl/harry-van-der-zwan<br />

WINTER <strong>20</strong><strong>20</strong> <strong>NFM</strong> | 59


NEW FINANCIAL MAGAZINE<br />

Het meest inspirerende en vooruitstrevende<br />

magazine voor financieel dienstverleners<br />

Boordevol Crazy Ones, Young Ones, Innovatie,<br />

Diversiteit, Leiderschap, Taboes, Betekenis,<br />

Rendement en Pure winst<br />

Het magazine is een van de uitingen van de stichting New Financial Forum.<br />

De stichting bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van positief<br />

ingestelde mensen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gezonde<br />

en gerespecteerde financiële sector. Het Forum organiseert bijeenkomsten,<br />

workshops, faciliteert dialogen, is aanjager van vernieuwing, voegt betekenis<br />

toe en is de stem van een innovatieve en betrokken financiële sector.<br />

WEES VERZEKERD VAN PURE INSPIRATIE EN BEST PRACTICES EN<br />

MELD JE AAN OP WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!