26.11.2020 Views

Glimmer'lei November 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 910 –– november December 2020 2015

Waar Iris Michel-van is Julius der deze Molen kerst? nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Door Frans Andrea, Somers Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Op *Hij 8 woonde oktober al is Iris meer Michel dan gekozen twintig jaar tot nieuwe op een voorzitter zolderkamer van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen (PB). Wie is Iris, wat

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

zijn in Huize haar achtergronden Kooikamp. Het en bos wat rondom bewoog haar had om voor voorzitter hem geen van PB te worden? In dit nummer willen wij u nader met haar laten

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

kennismaken. geheimen. Julius Om met werd de deur in Glimmen in huis te wel vallen: de haar ‘bosjesman’ doelstelling in is zijn om schild? “de wereld De een sporen beetje liepen mooier verder te maken. het bos Bij in PB richting kun je

daarmee genoemd. concreet Zijn kop aan de was slag markant, door je te richten als een op de schilderij, verbetering de van eendenkooi, je directe leefomgeving.” maar bogen Een daar idealistisch plotseling motief, af richting dat niet de

zomaar doorgroefd. uit de Maar lucht is met komen heldere vallen. ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

De 46-jarige Iris woont sinds 2010 in Glimmen. Ze is echter honden in Nederland en hun en eigenaren. Iris had meegevraagd Jan ging samen naar de met bruiloft bewoners van een

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

opgegroeid in Winsum, waar ze tot haar 12e gewoond heeft. Jacob voormalige en Zwanet buurjongen eens uit bij Winsum. de familie Vanwege Goedhart haar vragen werk gingen of ze

Quintusbos om er te leren

Daarna

over paddenstoelen,

verhuisde ze met

rupsen,

haar ouders, twee oudere zussen en ze eerst in Den Haag samenwonen Julius en kortgeleden later in Amsterdam. nog hadden

jongere spechten broer en naar ijsvogels. Haren. Na Wat het behalen van haar diploma aan

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

het Julius Willem vroeger Lodewijk Gymnasium voor werk in Groningen koos ze voor een Verhuizing naar Glimmen

geleden volgens mevrouw

rechtenstudie had gedaan aan was de een RUG, goed met als afstudeerrichting Publiek De geboorte van oudste dochter Lynde in 2009 zette echter aan

Goedhart. Dan maar eens aan

Recht bewaard en specialisatie geheim. Daarover Politiek

het denken. Eigenlijk zouden

de overzijde vragen bij Flora

Staatsrecht. zei hij niets. Waarom eigenlijk

& Fauna. ze hun En dochter ja hoor, liever daar dezelfde was

Sinds niet? haar afstuderen in het jaar

Julius omgeving die dag willen ervoor bieden aan het die

2000 Het heeft was ze twee bewust dagen gekozen voor

einde ze zelf van ook de middag in hun opvoeding geweest

voor kerst de toen rijksoverheid het licht op om Julius’ zich

om gekregen een paar hadden: tuinhandschoenen

kleinschalig,

in kamer te zetten ‘s avonds voor de niet publieke werd

te groen, kopen, vriendelijk aanmaakblokjes,

en voldoende

zaak. ontstoken. Dat leidde Dat hij tot ‘s een ochtends baan

roggebrood gelegenheid en om een buiten voorraad te

als niet juriste verscheen bij de aan Immigratie- het ontbijt

fruit, spelen. minstens Met hun genoeg wortels in voor het

in de Kooikamp. Dat kinderen

en Naturalisatie Dienst (IND);

vijf noorden dagen. viel Het de werd keuze in steeds 2010

tevergeefs naar hem vroegen

eerst in Zwolle, daarna in Den

vreemder…

uiteindelijk op Glimmen. Werk

om een wandeling te maken

Haag.

door de

Later

sneeuw.

stapte ze

Ongerust

over

*Wat werd moest er later Julius bij gezocht. met Reinier al dat

naar werd er de door beleidsdirectie huisgenoten van op

voedsel vond een en baan dekens in de en zorg hoe in

het zijn kamerdeur Ministerie van geklopt. Justitie, Jan

heeft de hij provincie dat meegenomen?

en later in de

waar van Splunder, ze zich de eigenaar als senior van

Steeds stad meer Groningen. vragen Iris maar belandde geen

beleidsmedewerker het huis, kwam aanzetten ging bezighouden met een sleutel. met het En migratiebeleid, toen de deur antwoorden, uiteindelijk bij het het werd Agentschap steeds vreemder. Telecom in Roos, Groningen, die in vallend Huize

ook openging internationaal werd duidelijk verband. dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden onder het ministerie woont kwam van Economische de winkel binnen Zaken voor en Klimaat. postzegels Daar

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje. en werkt voor ze de als laatste coördinerend kerstkaarten adviseur en vroeg; voor bestuurlijk-juridische

wat is hier aan de

Vriendje Oud roestig. van de basisschool Leeg. En van Julius geen spoor....

hand? zaken. Jan Sinds vertelde kort zit het ze hele ook in verhaal het dagelijks aan Roos. bestuur Roos van had de

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

Haar man Reinier kent ze al van de basisschool in Winsum. departementale ondernemingsraad van het ministerie.

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

Op gingen hun 11e een hadden aantal ze huisgenoten al een tijdje met ‘verkering’, Jan voorop maar na de haar trap En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

verhuizing af op weg naar naar Haren buiten zijn om ze te ieder kijken hun of eigen Julius weg daar gegaan, ergens als

Ommekeer

de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De

al was. hielden Ook ze in altijd de tuin nog heerste wel contact echter met elkaar. doodse Reinier stilte, werkte op het vrouw In 2011 met werd verschillende oudste zoon Jonah kerstkleuren geboren. Een in drukke haar haar periode kwam met

tijdens constante de beruchte suizen van terreuraanslagen de A28 na, van wat 9/11 trouwens in 2001 een in New stuk erbij kleine staan kinderen, en vertelde nieuwe dat banen haar en man de intensieve Adriaan, die verbouwing imker is van en

York, minder vlak luid waarna was dan de toen normaal 27-jarige door Iris de hem flinke opzocht. laag sneeuw Het leidde die verspreid hun 19eeeuwse in Glimmen huis. zijn In 2012 bijenkasten deed zich heeft echter staan, een gebeurtenis Julius een

tot gisteren een belofte gevallen aan was. elkaar: Oh als ja, we verse op onze sneeuw, 30e nog dat single geeft zijn, verse paar voor keer die had voor gezien een grote bij het ommekeer huisje aan zou de leiden Drentse in hun Aa op leven: het

gaan sporen… we met En elkaar ja hoor, trouwen. richting Misschien het berghok niet liepen helemaal voetsporen serieus terrein het overlijden van boomkwekerij van hun dochtertje dat verboden Rosan. Alles toegang leek helemaal is voor

bedoeld, van één maar persoon het gebeurde en daarvandaan inderdaad, nadat richting Reinier de terug zandweg was het goed publiek, te gaan vlak met bij de de zwangerschap, boerderij van maar de familie na 40 Ubels. weken, Met op

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december november 2015 2020 1


de uitgerekende datum, ging het vlak voor de geboorte door

een beschadiging van de navelstreng uiteindelijk geheel mis.

Een traumatische ervaring, die haar kijk op het leven totaal

veranderde. Waar gaat het uiteindelijk om in het leven? Vooral

om de mensen om je heen en aan het leveren van een positieve

bijdrage. Dat geldt in de eerste plaats haar gezin, dat in 2013 nog

uitgebreid is met zoon David, familie en vrienden. Maar daarnaast

kun je je ook richten op je directe omgeving. Vandaar dat ze, na

er eerst goed over te hebben nagedacht, volmondig ja zei toen ze

door Plaatselijk Belang benaderd werd om Mirjam Wieringa als

voorzitter op te volgen. Vanuit deze organisatie kun je je immers

inzetten voor de belangen van de inwoners van Glimmen en een

verbetering van de leefomgeving van het dorp.

Plannen met Plaatselijk Belang

Waar zou PB zich de komende tijd vooral mee bezig moeten

houden? Volgens Iris zou het met name om de volgende zaken

moeten gaan:

- Allereerst de concretisering van de punten genoemd in de

2018 ontwikkelde Dorpsvisie (zie website pb-glimmen.nl). Het

is van belang om het dorp Glimmen goed onder de aandacht

te brengen in de nieuwe gemeente Groningen. Het project

de Groene Parel is een goed vehikel om deze Dorpsvisie

gerealiseerd te krijgen. Maar daarnaast kunnen buiten dit

project om uiteraard ook andere initiatieven ontwikkeld worden.

- Verder zou PB de samenwerking met en tussen organisaties

in Glimmen moeten bevorderen. De uitdaging daarbij is hoe je

elkaar kunt versterken om Glimmen mooier en beter te maken.

PB beschikt hiervoor ook over een leefbaarheidsbudget.

Ideeën en suggesties voor besteding hiervan van inwoners en

organisaties zijn van harte welkom. Organisaties in Glimmen

kampen overigens met een groot gebrek aan vrijwilligers. Bij

deze daarom een oproep aan de inwoners om zich in te zetten

voor het dorp.

- Ten slotte zou de zichtbaarheid van PB vergroot moeten

worden: wat doen ze precies en waar staan ze voor. Dat zou

ook moeten leiden tot meer betrokkenheid van Glimmenaren bij

de activiteiten van PB en het dorp. Samen sta je sterk.

Al met al genoeg werk aan de winkel voor de Vereniging

Plaatselijk Belang Glimmen. Aan haar bevlogen nieuwe voorzitter

zal het niet liggen.

De Groenenberg

De maanden oktober en november zijn voor ons als dorpshuis

wat onwerkelijk. We moesten het horecagedeelte sluiten en

daarom hadden we besloten na 18.00 uur helemaal dicht te

zijn. Dat was voor onze gebruikers jammer en vervelend, maar

het was niet anders. Overdag waren er nog een paar zaken die

doorgingen naast de fysiotherapie en de huiswerkbegeleiding.

Op enig moment konden alleen de laatste twee nog doorgaan.

En op het moment dat ik dit schrijf is de verwachting dat we

overdag tenminste weer open kunnen, maar misschien nog wel

iets meer. Ondertussen hebben we voor begin december een

avond gepland om met een aantal mensen na te denken hoe

verder te gaan na de Corona-crisis. Op welke manier kunnen we

de Groenenberg nog meer tot huiskamer van ons dorp Glimmen

maken? Ideeën zijn welkom.

Er is druk gewerkt aan de plannen voor de Groene Parel. We

hebben een idee aangeleverd voor het voorterrein en hopen dat

de gemeente dat oppakt: een herinrichting met een Jeu de Boules

baan, nieuwe bankjes en dergelijke. Ook hebben we een idee

aangeleverd om de Groenenberg als gebouw wat aantrekkelijker

en beter zichtbaar te maken, met wat kleine aanpassingen aan

de buitenkant. We zullen zien (zie ook “Nieuws van Plaatselijk

Belang” elders in dit blad).

Het is ook de tijd van het aanvragen van onze subsidie voor

volgend jaar en naar wij hopen de jaren die daarna komen. Veel

werk en soms lastig, omdat voor ons als vrijwilligers niet altijd

helemaal duidelijk is wat de gemeente van ons vraagt. We staan

er goed voor als dorpshuis en dat willen we natuurlijk graag zo

houden. De maatregelen waar we ons uiteraard aan houden

maakt het niet eenvoudiger, zeker waar het de financiën betreft,

maar we klagen nog niet.

De Groenenberg, Jan Hommes, voorzitter

Inloopmorgen

Zo is er alweer een maand voorbij. Geen inloop, geen

verenigingsleven, geen ontmoetingen. Ja, zo kunnen we elkaar

mooi de put in praten. Als we nu gewoon eens kijken naar alles wat

we nog wél kunnen. We kunnen bijvoorbeeld elke dag beginnen

met Nederland in Beweging. Als we dat positieve tweetal zien

die altijd zeer opgewekt de oefeningen voordoen. De zijstap tik,

soms enkel dan weer dubbel, ja zelfs vierdubbel naar één kant

om vervolgens die stappen weer naar de andere kant te maken.

De mambo, de chachacha’s voor of achterlangs gekruist, ach

ga zo maar door. Een heel kwartier duurt lang. Ook oefeningen

met gewichten (gelukkig degenen nemen die bij jou passen,

zonder mag ook) en alle oefeningen mag je doen in het tempo

dat bij jou past. Ik moet zeggen, dat is een hele geruststelling.

Maar wel meedoen en na een vrolijk “tot morgen” is alles alweer

voorbij en kunnen wij aan onze gewone taak beginnen, wel met

een voldaan gevoel. Ziezo, dat hebben we vast aan beweging

gehad. Want dat is het toverwoord dat geldt: vooral in beweging

blijven! De dag positief beginnen met een opgewekte blik, kijken

naar alles wat we nog wel kunnen. Dat veraangenaamt het leven

zolang wij gevangen zitten in het coronavirus. Gelukkig gloort er

hoop aan de horizon. Er is een vaccin in de maak dat een heel

eind op de goede weg is. Beetje jammer is dan wel weer dat er 5

miljoen klaar gemaakt kunnen worden voor nog veel meer miljard

mensen.

U begrijpt het al. Ook in december zal er geen inloop zijn. Dat

vind ik zelf heel jammer, want ik verheug me altijd bijzonder op de

muziekmorgen. We stellen het gewoon uit tot volgend jaar. Dan

ziet de wereld er vast en zeker heel anders uit. Positief was ook,

dat er zondag dorpsgenoten geweest zijn die boodschappen in

de krat voor de voedselbank hebben gedaan. U hartelijk dank.

We hebben ze gevonden en snel achter slot en grendel gezet.

Volgende maand zullen wij elkaar dus niet treffen op de inloop,

wel wens ik u het allerbeste en geef de moed niet op.

Met vriendelijke groet, Wil Hiensch

2

Glimmer’lei - november 2020


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

22 november 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds J.Hommes Laatste zondag kerkelijk jaar

29 november 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. W.Slob 1ste Advent

6 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. A.Troost 2de Advent

13 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred. Karelse 3de Advent Avondmaal

20 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. J.Hommes 4de Advent

24 december 22.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. Fred. Karelse kerstnacht

25 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. W.Slob kerst

27 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. Th.van Beijeren

31 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. H.Marsman oudjaarsdag

De kerkdiensten in de

Trefpuntkerk zijn te beluisteren

- gelijktijdig,

maar ook naderhand

- via www.kerkomroep.

nl. Zoek op ‘Glimmen’,

klik op ‘Luisteren’.

Waar of niet waar?

Fysiotherapie bij ‘ klachten

door thuiswerken’

Hoofdpijn, nek-schouder-armklachten, lage rugklachten, een

kortere spanningsboog, zijn veelgehoorde klachten van de

patiënten die wij behandelen, vanwege het meer thuiswerken,

veelal door beeldschermwerk.

Viaduct Glimmen:

wereldberoemd in Nederland

In het vorige nummer werd vermeld dat het viaduct die Glimmen

met Onnen verbindt was ingepakt door de bekende kunstenaar

Christo. Maar wij moeten u bekennen dat onze fantasie –

getriggerd door het ingepakte viaduct – een beetje met ons op

hol geslagen was. De verpakking was niet gerealiseerd door de

nazaten van de beroemde Bulgaarse kunstenaar, maar door het

bedrijf dat het viaduct aan het renoveren is.

Deels is de werkhouding een oorzaak, maar de stresscomponent,

door een andere manier van werken, door het

anders organiseren thuis, speelt ook een grote rol.

Hierdoor kan de spierspanning omhoog gaan en kunnen er

lokale verhardingen in spieren ontstaan, oftewel ‘triggerpoints’.

Deze spierspanningspunten hoeven niet direct klachten op te

leveren, maar dat kan op den duur wel, waardoor er ongenoegen

in het lichaam kan ontstaan.

Wij kunnen u weer op weg helpen, door uw klachten te reduceren,

maar ook om beter om te gaan met uw klachten, waardoor het

thuiswerken comfortabeler en zo mogelijk weer pijnvrij is. Naast

bovenstaande klachten, kunnen we uiteraard bij vele andere

problemen in het bewegen een helpende hand bieden

Vanaf afgelopen januari, is Ina Panneman, namens Fysiotherapie

Centrum Raadhuisplein in Haren, gevestigd in Dorpshuis de

Groenenberg. Helaas vanwege Covid-19 waren we gesloten

vanaf half maart tot half mei. Daarna zijn we weer , volgens de

richtlijnen, corona-proof van start gegaan. Ook met de nieuwe

regelgeving, d.d. 2 november, zijn wij gewoon OPEN.

Zij is daar 2 ochtenden aanwezig, maandag en donderdag. Voor

afspraken bel 050-5344629, of mail naar info@fysioharen.nl of

vul het intake-formulier in op onze website www.fysioharen.nl

Komt 1 van deze dagen u niet uit, dan kunt u terecht bij ons aan

het Raadhuisplein in Haren, waar we tevens beschikken over een

grote en goed uitgeruste trainingsruimte.

Maar wie schetst onze verbazing nu de brug ineens toch

wereldberoemd geworden is: op zijn minst in Nederland. Want

onze brug wordt sinds een paar weken dagelijks in een in het

Engels gesteld spotje op de nationale televisie getoond. Dit als

decor voor een commercial van het kledingmerk Vanguard.

Op de voorgrond zien we een stoere motorrijder in Vanguard

spijkerbroek; op de achtergrond ons – inmiddels half uitgepakte –

viaduct. Voor het geval u het niet gelooft: gewoon niet wegzappen

als de STER-reclame vertoond wordt. Dan ziet u dat wij zeker niet

alles verzinnen wat u in deze rubriek leest, toch?

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Glimmer’lei - november 2020

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4

Glimmer’lei - november 2020


Over leven in Glimmen

Door Iekje Wortelboer

Stelt u zich eens voor: Je woont

als jong echtpaar met drie kleine

kinderen in Syrië en je wordt

gedwongen uit je land te vluchten.

Via allerlei omzwervingen (Saoedi-

Arabië, Jordanië, Egypte) waarbij

de gezinsleden elkaar soms voor

langere tijd los moeten laten, beland

je na een jaar of vier in Ter Apel.

Vanuit Oost-Groningen verhuis je

naar Vierhuizen om tenslotte in het

AZC in Onnen terecht te komen. Je

spreekt de taal niet, kent de cultuur van het land niet, je hebt

geen familie en vrienden in je omgeving en er is inmiddels een

vierde kindje onderweg. Op zekere dag heb je een afspraak in

het Martini Ziekenhuis en aldaar word je met spoed doorgestuurd

naar het UMCG. Je 12-jarige zoon heb je meegenomen omdat

hij al een paar woorden Nederlands spreekt en dus kan optreden

als tolk. Het is donker, koud en het regent pijpenstelen als je laat

op de avond toch naar huis blijkt te mogen gaan. Helaas rijden er

dan geen bussen meer naar Onnen.

Dit is zomaar een voorval uit het leven van Huda en Mahmoud

Alrashed, die sinds 2016 aan de Kastanjelaan in Glimmen wonen.

Je moet wel stevig in je schoenen staan om als vluchteling

ergens in Europa een nieuw bestaan op te bouwen. En dat is

precies waar de familie Alrashed al hun tijd en energie in steken.

De kinderen Mohammad (16), Tamim (15), Wesal (13) en Yaman

(4) gaan natuurlijk naar school en hebben spelenderwijs onze

taal leren spreken. Moeder Huda kan zich inmiddels goed

redden in het Nederlands. Zij is dit schooljaar begonnen aan

een koksopleiding op het Noorderpoortcollege en loopt daarvoor

stage bij een bekende eetgelegenheid in ons dorp. Daarnaast

is ze overblijfmoeder op de Quintusschool en wordt er iedere

woensdag een Syrisch afhaalmenu gekookt. Op Facebook vindt

u alle informatie hierover. Mocht dat niet lukken stuur dan een

WhatsApp-bericht naar 06-16292973.

Voor vader Mahmoud is onze taal nog wel een struikelblok

maar ook hij leert iedere dag iets bij. Mahmoud is een echte

handwerksman. Hij kan schilderen, heggen snoeien, bladruimen

én weet alles van benzinemotoren en fietsen. Hij droomt van een

eigen bedrijfje voor fietsen- en motoren/scooter-reparaties. De

woonruimte aan de Kastanjelaan 25 is hiervoor natuurlijk minder

geschikt, dus mocht u toevallig een oplossing weten, laat het

de familie weten. Het bevalt de Alrasheds overigens erg goed in

Glimmen. Vanaf hun eerste schreden in ons dorp ondervinden

ze veel steun en hulp uit de directe omgeving in hun streven om

in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. De één helpt

Mohammad en Huda met hun huiswerk, een ander biedt hulp

bij het invullen van formulieren, een derde biedt zijn auto aan als

er vervoersproblemen zijn en weer iemand anders …….. Maar

laten we wel wezen: dat is ook nodig wanneer je zonder familie,

zonder oorspronkelijke vrienden in een vreemd land je weg moet

zien te vinden.

Rare jongens die Harenaren

Ik ben mijn rommel aan het verzamelen. Als Groningen wil dat

diftar verdwijnen moet dan zullen ze het weten ook. Alles maar

dan ook alles gaat dan weer in de grijze container. Puin, plastic,

groen afval, alles pleur ik erin. Ze zijn totaal van het padje af vind

ik. Waarom nog afval scheiden? Wie ook van het padje is; Haren!

Ik kwam in Assen en in Groningen en in Haren zelf de meest

rare reclames tegen. Als je Haren binnenkom: “Fijn dat je in

Haren bent”. Oké, dat is vriendelijk maar de rest snap ik niet

helemaal. “Ruik je koffie? Haren!”. “Even lunchen? Haren!”,

en dat in Coronatijd! Welke gek heeft dat bedacht? Je wilt zo

weinig mogelijk mensen dicht bij elkaar hebben en zei nodigen

iedereen maar uit om naar Haren te komen. En dan die andere

rare uitnodigingen: “Bootje huren? Haren!” en dat in de herfst!

Bij hoge hakken zijn ze vergeten dat het “van Haren” moet zijn,

de schoenenwinkel. Bij “Waar knipt men beter? Haren!” beweren

ze dat onze kapper Alwin niet goed kan knippen! “Meesterlijk

brood? Haren!” Ik kan jullie zeggen dat het brood van Stoet

meer dan meesterlijk is... Ze zijn hartstikke gek! Ze kunnen dit

natuurlijk ook bedacht hebben na een kratje bier en dan zijn deze

uitspraken niet zo gek. Voor hun volgende campagne heb ik ook

nog wel een paar. “Van je sokken gereden? Haren!”. “Waar is het

feestje? Haren!”. “Sporthal weg? Haren!”. “Fiets gejat? Haren!”. En

als al die reclame is geslaagd en er veel publiek komt kun je bij

de invalswegen naar Haren een groot bord ophangen met de

woorden: “CORONA? HAREN!”.

Berend

Nieuws van

Groene Parel – breng uw stem uit!

Inwoners van de voormalige gemeente Haren hebben in het

proces de Groene Parel van de gemeente Groningen hun ideeën

voor een mooiere, leukere, veiligere, duurzamer of socialere

leefomgeving kunnen indienen. Hier is veel gebruik van gemaakt.

Op de website www.stemvan.groningen.nl kunt u deze ideeën

vinden.

Op dit moment beoordeelt de gemeente de voorstellen die

genoeg steunbetuigingen hebben gehad op haalbaarheid. Hierna

volgt de belangrijke stemfase. Ook u kunt van 28 november tot

en met 8 december 2020 stemmen op uw favoriete idee. Graag

roepen wij alle inwoners van Glimmen en omgeving op om hun

stem uit te brengen: steun de voorstellen voor verbetering van de

leefbaarheid van uw dorp!

Suggesties?

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woonen

leefklimaat in het dorp Glimmen en z’n directe omgeving,

waaronder Harendermolen, in stand te houden en waar nodig te

verbeteren. Meer informatie, waaronder de Dorpsvisie Glimmen

2018-2043, kunt u vinden op www.pb-glimmen.nl. Heeft u

suggesties voor ons? Stuur een bericht naar info@pb-glimmen.

nl.

Glimmer’lei - november 2020 5


Als kat beleef ik vele dingen in ons dorpje, vanuit vele

perspectieven. Sommige lezers denken te weten wie ik

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Zodra u denkt dat u mij

gevonden hebt, ben ik alweer van gedaante gewisseld. Zo

makkelijk

Carolien Glimmer’lei is als uitgave

gaat dat

bedankt!

van

Vereniging Plaatselijkvoor Belang mij. Mijn naam is kat, de geletterde

kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd een raadsel zijn, mijn

Misschien dorpskrant. is Dehet krant u verschijnt al opgevallen dat er aan de Parallelweg

mening over verschillende zaken zeker niet.

tegenover met uitzondering Meidoornlaan van juli en iets veranderd is. Er staat geen

augustus iedere maand.

Gedurende etalagepop meer mijn voor wandelingen het raam en in het Glimmen gezellige kraampje kom ik met vele

huizen honing Postadres:

en mensen jam is ook tegen. verdwenen. Voor Carolien mij is een en Adrie huis de een Klein warme zijn

plek namelijk Markeweg waar verhuisd ik 17a, mij, als naar het Hoogezand. even kan, Nu voor verhuizen een lekker er regelmatig haardje

opkrul mensen 9756 BZ

en van Glimmen

knorrend Glimmen zonder naar elders gedachten en daar besteden naar de we vlammen zelden

kijk. tot In nooit sommige aandacht huizen aan. Dat ligt we er dat een in dit lekker geval vachtje wel doen voor komt

Advertenties en

of omdat administratie:

een kussentje. Carolien als Dat fotograaf is natuurlijk en tipgever helemaal heel veel tof. waardevolle Ik hoorde

laatst bijdragen Rijksstraatweg dat heeft mensen 32, geleverd zich aan erg dit druk krantje. kunnen maken over de

9756 AG Glimmen

kleur Telefoon: van (050) dat 406 kussentje 14 90 of de structuur van dat vachtje.

Lieve Carolien mensen, kende dat iedereen maakt in mij ons dus dorp echt en niks iedereen uit. Er kende zijn huizen onze

waarbij

kleurrijke E-mail: ik altijd

Carolien.

hetzelfde

Jarenlang

vertrouwde

bezorgde ze

plekje

de post en

aantref.

later de

Andere

krant,

huizen

glimmerlei@gmail.com

draaide vele jaren mee als vrijwilliger in de peuterspeelzaal,

veranderen zo sterk dat ik soms gewoon verdwaal.

was een ster in het spelen van hilarische typetjes, ze was als

Die veranderingen gebeuren soms zomaar en om de

biljarter Bezorging: vaak in het dorpshuis, zorgde voor een warm onthaal

haverklap. Deze wispelturige huishoudens worden gerund

van Monica Sinterklaas, Nienhuis was vanaf het begin betrokken bij breiclub “een

door vrouwen, dat weet ik zeker. We weten allemaal hoe

steekje los” en had voor iedereen een vrolijk en vriendelijk woord.

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Mannen hebben zich hier

Door Hein Bloemink, de verhuizing is daar een einde aan gekomen en dat vinden

maar bij aan te passen. Het is soms niet te volgen. Laat

wij Jitske als Bruinenberg,

redactie heel erg jammer.

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huizen wisselen overigens

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Steensma of per en feestdag. De ene keer waan ik me in

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende keer in een herfstbos

moet liggen, om vervolgens tussen de kerstfrutsels

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroelen. Ook voornamelijk

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien de Klein vermoed ik, maar het is voor mij wel beter

te volgen. Ik vind het wel grappig, maar vraag mij wel af

Aanleveren kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt. Dagen zijn sommigen

bij voorkeur per mail

ermee bezig, kosten nog moeite wordt gespaard. Dan

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat waar moet staan en wie

wanneer het meest hip is. Het huis wordt een etalage waar

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden wordt ten behoeve van de

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in de oppervlakkigheid.

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een mens blij maakt moet

www.glimmen.net en

je Lieve het www.pb-glimmen.nl

vooral Carolien blijven Adrie, doen, we maar wensen stress jullie moet heel veel je bewaren geluk in jullie voor

andere mooie dingen. bungalow Geloof in Hoogezand mij, ik en zie hopen een jullie heleboel toch af ellende en toe in en

verdriet Glimmen

Voor contact

om te mij zien.

metheen. of info

Ook

over

in ons dorpje. Sommige dingen

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact andere dingen zijn goed

Liefs opnemen van Frans, via info@pb-glimmen.nl

Gert, Hein, Iekje, Marjolein en Willem

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik vanuit mijn kattenkop iedereen een heel gezond, gelukkig

en Mijmerend spinnend 2016. Knutsel, in Glimmen

fröbel, wat dan ook; maak jezelf

en elkaar ermee blij. Ik pas op mijn eigen kattige wijze op

jullie, maar pas vooral ook goed op elkaar.

De jaren 90, drie beroepen

in beeld

Opbrengst MS collecteweek

Door Hein Bloemink

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

We zijn slechts passanten in Glimmen, want als je in de

mooie bedrag van € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.

archieven van de Glimmer'lei bladert zie je heel andere

Het hoofdrolspelers opgehaalde collectegeld in het decor wordt van besteed ons dorp. aan Sommigen onderzoek

(voor daarvan een zijn beter nu in leven de vergetelheid nu en een geraakt, toekomst overleden zonder of MS), ze

begeleiding wonen nog en steeds voorlichting. in Glimmen. Iets ouder en grijzer of kaler.

Dat is de 'circle of life'. Gaat u mee op reis?

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

1993 - Op bezoek bij een spoorwegman met anekdotes

hun

De

bijdrage.

redactie dronk

Hebt

in

u

april

de

1993

collectant

koffie bij

gemist,

Melle Schutter

dan kunt

aan

u

de

uw

bijdrage Nieuwe overmaken Schoolweg. Na op een giro leven 5057 lang te Rotterdam!

bij 'het spoor' was hij

Wilt allang u ons met bij pensioen, de collecte maar van soms volgend zette hij jaar nog ondersteunen steeds zijn NS-alpet

op als er Neem bij de contact overweg Appèlbergen op met het iets Nationaal aan de hand MS Fonds, was.

collectant?

010-591 Dan las 98 iedereen 39 of in via die www.nationaalmsfonds.nl

pet de boodschap: 'Ik hoor erbij'. Tot

1937 stond er een station aan de Parallelweg in Glimmen, dat

uiteindelijk pas in de jaren 70 werd gesloopt. Schutter herinnerde

het zich goed. Van 1947 tot 1985 werkte hij bij het spoor en

bediende handmatig de overwegen, o.a. aan de Zuidlaarderweg

(Glimmen) en Onnerweg (Haren).

De eerste jaren werkte hij vooral op het rangeerterrein met als

één van zijn taken het neerleggen van de remsloffen als er weer

wagons van de heuvels kwamen afrollen. Hij zette wagons op

de juiste volgorde aan elkaar, voordat die in een lange rij op

weg gingen. Hij weet nog hoe ze de wagons met jenever uit

Schiedam expres hard lieten botsen en dan gauw hun flessen

onder de lekkende wagons hielden. Hij vertelde het met een

ondeugende lach. En hij is ooit in slaap gevallen bij de overweg

Hoge Hereweg in Glimmen en vergat de bomen te sluiten toen

er een trein aankwam. Hij werd wakker van het een bons op de

deur, de machinist was gestopt en kwam hem wekken met de

vraag of het sein op groen mocht. Schutter schaamde zich. Het

zou niet weer gebeuren.

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

8

6

Glimmer’lei - januari 2016

Glimmer’lei - november 2020


zorgen maakte over de kosten van de gezondheidszorg. Hij vond

dat er teveel werd uitgegeven aan schaarse specialismen, terwijl

thuiszorg en 'bejaardenzorg' moesten bezuinigen.

Jan Winters

Melle Schutter

1993 - De boderijder kijkt terug op zijn beroep

In mei 1993 dronk de redactie alweer koffie, nu bij Berend Talens

(90) en diens zoon Karel (61). Wat een voorrecht om twee

generaties te mogen interviewen over het beroep boderijder, dat

thans is verworden tot geautomatiseerde infrastructuren en grote

concerns. In de tijd van Talens was je 'boderijder' van beroep

en zorgde je voor het vervoer tussen je eigen woonplaats en de

stad, eerst met paard en wagen, later per auto. In de jaren ‘30

was de Vismarkt (later het Bodenterrein achter het ziekenhuis)

het regionale knooppunt. Vader en zoon Talens vertelden dat

boderijders (met paard en wagen) daar hun spullen verzamelden

en verdeelden. Talens laadde alles wat voor zijn gebied was

bedoeld. De knecht reed op een transportfiets mee en schoot

bij het bezorgen de zijstraatjes in. Karel kwam na de oorlog bij

zijn vader in dienst als knecht in ruil voor zakgeld. Prachtig om

te lezen hoe ze b.v. opdrachten uit het dorp kregen om 'een paar

schoenen op zicht' op te halen bij een winkel in de stad ('Zwart

of bruin?'). Of ze brachten kapotte nylonkousen van dames

uit Glimmen naar Bata voor reparatie. "Ook moesten we vaak

biefstuk bij de paardenslager in de stad ophalen, of brood van

een bakker", vertelde Karel Talens.

Station Glimmen

1993 - Pas afgestudeerde huisarts Jan Winters treedt aan

In 2020 zijn Jan en Wendellien Winters uit Glimmen vertrokken

om te gaan wonen in Meerstad. In de Glimmer'lei van 1993

stelden we hem voor als de schoonzoon van dokter L. Smid.

Jan was in 1990 afgestudeerd. In het interview vertelde hij dat hij

Wendellien Smid leerde kennen bij Vindicat en dat zij samen naar

Curacao zijn geweest waar hij co-schappen ging doen. Daarna

werkte hij twee jaar op de Eerste Hulp van een ziekenhuis. Jan

ging daarna zijn schoonvader assisteren en in 1992 nam hij het

stokje van de Nestor over. Leuk om te lezen dat reeds in 1992

de trouwe assistente Leonie werd aangenomen, die tot het laatst

is gebleven en nu nog steeds werkt bij Winters' opvolger Peter

Rosier in Haren. Jan vertelde in het interview dat hij zich wel wat

Berend en Karel Talens

En zo is het verzameld werk van de Glimmer’lei een

geschiedenisboek. Een Kroniek van ons dorp, dat alleen

maar aan waarde gaat winnen, naamate de tijd verstrijkt.

Glimmer’lei - november 2020 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - november 2020


De palen staat er weer en dankzij corona was er eindelijk

tijd voor

Had ik mijn bril niet goed op, die donderdag 29-11-2019, twee jaar geleden? Ik keek ’s-morgens uit mijn raam maar zag de stenen

paal niet goed meer. Nog beter gekeken en ook het stalen hek lag op de grond en zo te zien kon ik er met de auto zelfs niet meer

uit. Wat was daar gebeurd? Bij inspectie trof ik een grote ravage aan. Een van de twee gemetselde palen was afgebroken en lag

gedeeltelijk op het stalen hek. De lantaarn lag er in stukken naast. Wat moest er gebeurd zijn?

Maar voor het maken van de precisiebekisting had ik niet veel

tijd, dus het bleef bijna een jaar onafgemaakt staan.

Maar elk nadeel heb zijn voordeel zegt onze wijze filosoof Cruyf.

Door Corona vond ik eindelijk voldoende tijd om de bekistingen te

maken en de kraanvogels die hierbij horen uit te snijden.

Sinds een week is alles weer in orde zoals het voor twee jaar

terug was. Er staat weer Kranenburg op de linkerpaal en op de

andere staat het bouwjaar 1872. Tenslotte heet het huis naar de

familie Kranenburg, die het huis destijds heeft laten bouwen.

Het was duidelijk dat er een auto tegen het hek aan was gereden

en daarmee de paal had omgedrukt. Ik heb van de ravage

foto’s gemaakt en vervolgens het pad vrijgemaakt om weer

boodschappen te kunnen doen. Buren hadden gezien dat de

spoorbomen weer eens in storing waren geweest waarbij dan

een flinke file ontstaat aan de Zuidlaarderweg. Meerdere auto’s

hadden ze zien omkeren. Deze oprit wordt dan vaak gebruikt om

even in te steken.

Het omvallen van het stalen hek en de paal moet een flinke klap

gegeven hebben. De bestuurder moet het gezien hebben maar

is er kennelijk als een angsthaas vandoor gegaan. Ik heb althans

geen briefje gevonden tussen de puinhopen. De verzekering

heeft mij aangeraden om eerst aangifte van vernieling te doen

bij de politie.

Ik zou het sportief vinden als de onbekende automobilist nog

eens met een paar flessen heel goede wijn bij me langskwam

om nog wat na te praten.

Dat is inderdaad zo gebeurd en de verzekering het IAK heeft de

zaak vervolgens prima opgepakt. Een metselaar-vakman heeft

alles keurig weer opgebouwd en bovendien de rest van de palen

keurig gevoegd, dat was eerder nog niet goed gebeurd. Ik zou

zelf de elektra in orde maken en de kraanvogels in beton gieten.

Enige compensatie is immers op zijn plaats vanwege het vele

werk dat hij heeft veroorzaakt. Dan drinken we een glas en laten

de zaak verder zoals het was. Maar de paal staat er weer!

Frans van Beukering

bewoner van Zuidlaarderweg1 te Glimmen.

Glimmer’lei - november 2020 9


Vervolg isolatiecampagne

door Duurzaam Glimmen

Door middel van een brief heeft de gemeente Groningen via

haar Energieloket aangegeven dat ze het isoleren van woningen

willen promoten. Hiervoor worden een aantal instrumenten

aangedragen.

Het isolatieteam van Duurzaam Glimmen kan zich voorstellen dat

de bewoners van Glimmen hier de nodige vragen over hebben.

Met name het onderzoek in het voortraject van het isoleren van

de woning, zoals hoe staat het met de status van de huidige

isolatie, tot hoever moet je gaan met de isolatie, en wat moet er

gebeuren met de ventilatie van de woning.

Duurzaam Glimmen vindt dan ook dat er meer aandacht aan dit

voortraject besteed moet worden, zodat de bewoners bewuster

een keuze in de isolatiegraad van hun woning kunnen gaan

maken en er rekening wordt gehouden met het eigen karakter

van iedere woning.

Daarnaast wil het isolatieteam van Duurzaam Glimmen in januari

en februari 2021 (binnen de mogelijkheden van corona) weer

woningen gaan bezoeken met de warmtebeeldcamera om zo de

energielekken van de woning inzichtelijk te maken.

Nog deze maand krijgen alle bewoners ons gedetailleerde plan.

Als u belang heeft bij het woningbezoek met de warmtecamera

of als u vragen heeft over het isoleren van uw woning, kunt u

contact opnemen met Duurzaam Glimmen.

E-mail: info@duurzaamglimmen.nl

Monumenten in Glimmen

U bent zich er misschien niet van bewust, maar Glimmen

beschikt over een groot aantal gemeentelijke en

rijksmonumenten: circa 25 in totaal. De Harense historische

vereniging Old Go maakte er in 2019 een fiets- en wandelgids

over, van in totaal 10 kilometer. Deze gids is dit jaar de bijdrage

van Old Go aan het evenement de Maand van de Groninger

Geschiedenis.

In de gids treft u van elk monument een beschrijving aan,

inclusief de historische achtergrond. Vrijwel alle panden zijn

vanaf de openbare weg te bezichtigen. Sommige panden

zijn bij de meeste Glimmenaren wel bekend, zoals ’t Huis te

Glimmen en de Moushorn aan de Meentweg (28 en 15), Huize

Weltevreden, boerderij Weltevreden en Huize Welgelegen

aan de Rijksstraatweg (4, 5 en 81). Maar er zijn ook minder

bekende pareltjes te bewonderen, zoals een voormalig koetsen

een schathuis, een keuterijtje, villa’s in Engelse of Jugendstil

stijl, woonhuizen gebouwd volgens de principes van de

Amsterdamse School, een voormalige openbare basisschool

met aanpalende Meesterswoning, een houten loods uit 1921 en

zelfs een betonnen lantaarnpaal uit 1910.

De monumenten staan verspreid over heel Glimmen. Een flinke

tippel van 10 km dus als u ze allemaal op één dag wil bekijken,

maar u kunt de wandeling ook over meerdere dagen spreiden.

De gids, met daarin een routekaart, foto’s met korte beschrijven

en een verklarende woordenlijst is gratis te downloaden op

www.oldgo.nl.

10

Glimmer’lei - november 2020


Zonneweide Glimmen wordt ecologisch ingericht

IJstijdlandschap met keileem, zwerfkeien en dekzand

De afgelopen week heeft loonbedrijf Anne Elema uit Onnen (www.aelema.nl) het perceel van de zonneweide klaar gemaakt

voor de ecologische inrichting. De voedselrijke toplaag van het perceel is afgegraven en afgeplagd. Dit is nodig om de

grond te verarmen. Door de werkzaamheden werd een ijstijdlandschap met keileem, zwerfkeien en dekzand zichtbaar. Het

zal worden ingezaaid met een zaadmengsel voor bloemrijk, schraal grasland. Dit mengsel is gebaseerd op het zogenaamde

Hondsrugzaadmengsel van zadenkwekerij de Cruydthoeck uit Nijeberkoop (www.cruydthoeck.nl), dat speciaal voor de regio

Groningen werd samengesteld. Er ontstaat dan een kruidenrijke vegetatie bestaande uit soorten die horen bij de Hondsrug en

die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en vogels. Het is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op natte tot vochtige

percelen en oevervegetaties.

De afgegraven grond (en grond van slootoevers) wordt gebruikt

voor het opwerpen van zandlichamen voor een struweelhoutwal

langs het zandpad en een houtsingel langs de Zuidlaarderweg.

Deze houtsingel moet ook het zicht op de zonneweide vanaf de

Zuidlaarderweg beperken. Aan de zuidzijde zal de houtsingel kaal

zijn (aantrekkelijk voor nestelende bijen) met hier en daar nog de

stobben van de bij de aanleg aanwezige, gekapte bomen. Samen

met Landschapsbeheer Groningen zal de struweelhoutwal en

de bossingel worden beplant met inheemse, rijkbloeiende en

vruchtdragende bomen en struiken. Dit mede in het kader van

het project “Herstel houtwallen en hagen Haren”.

De sloten rondom zijn uitgegraven. Bij de spoorsloot en de sloot

aan de zuidzijde zijn bovendien oevers uitgegraven tot het schrale

dekzand en soms het keileem en zijn ze geleidelijk en golvend

gemaakt. Zo ontstaat er variatie in milieu (nat-droog, voedselrijkarm)

en uiteindelijk variatie in begroeiing. Ze zullen worden

ingezaaid met het zaadmengsel G3 de Cruydthoeck. Het is een

bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op natte tot vochtige

percelen en oevervegetaties. Dit mengsel is geschikt voor flauwe

geleidelijke oevers Het is tevens ook aantrekkelijk voor bijen,

vlinders en vogels. Zie voor de samenstelling: https://www.

cruydthoeck.nl/winkel/bloemenmengsel-g3-voor-jaarrondnattetot-vochtige-gronden/p83

CO2 bindende toegangsweg

De zonneweide Glimmen gaat een CO2-bindende toegangsweg

aanleggen met olivijn. De olivijn wordt geleverd door

Greensand (www.greensand.nl). De zonneweide hoeft alleen

de transportkosten te betalen. Het materiaal zelf wordt gratis

beschikbaar gesteld. Het mineraal olivijn reageert bij de

verwering met CO2 en water, waarbij kalkoplossing ontstaat.

De kalkoplossing gaat verzuring van de grond tegen. Om 1 kg

CO2 te binden is 1 kg olivijn nodig. Met greenSand CO2 Opruim

Certificaten kan je je CO2-uitstoot compenseren of extra helpen

tegen klimaatverandering. Olivijn is op elk continent in grote

hoeveelheden aanwezig. Het is een stollingsgesteente dat bij

de vorming van bergketens en bij vulkaanuitbarstingen aan de

oppervlakte komt, zoals Spanje, Noorwegen, Cyprus, Turkije,

Iran, Griekenland en de Verenigde Staten.

Er zijn nog zonnepenalen beschikbaar voor inwoners,

stichtingen, verenigingen en bedrijven in het gebied Vries -

Peize - Groningen-Zuid - Kropswolde. Een paneel kost € 250 en

verdient zich in terug in ongeveer 8 jaar. Met een subsidie i.v.m.

aardbevingsschade kunnen ook panelen aangeschaft worden.

Zie voor meer informatie www.zonneweideglimmen.nl

Glimmer’lei - november 2020 11


Sint-Maarten

Tot het laatst bleef het spannend of de kinderen nou wel of niet

op pad konden voor Sint-Maarten. Het dreigde een stille, wat

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

verdrietige avond te worden.

blijven we werken aan het

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. verbeteren van alles wat

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar De Groenenberg betreft.

vrijwilligers Nadat we sfeervol de kinderen versierd hebben dorpshuis. voorbereid Kerstlunches, op vele dichte deuren

In mijn vorige bericht

kerstborrels, en een korte kerstdrive, avond, jaarafsluitingen gaan we op 11 en november de jaarlijkse toch meldde voorzichtig ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto).

op pad. Het is een magische avond. Verspreid door bezig het zijn de dorp akoestiek te

Volgens de organisatie verbeteren en met name

zien we flakkerende vlammetjes deden dit en lichtjes jaar meer die het de bargedeelte kinderen gezelliger

naar de deuren begeleiden. mensen Dorpsgenoten mee dan ooit: hebben te maken. visnetjes, De benodigde

487 mannen, vrouwen en

emmers aan stokken, snoepkramen kinderen! voor de deur,

maatregelen

bordjes met

zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

instructies en strepen op de Het grond nieuwe gemaakt. jaar Het is dorp de maak. leeft. Ook We werken we aan het opnieuw opstarten – en

komen mensen tegen die gewoon inmiddels even begonnen. gaan Het wandelen vooral bijhouden om – van onze website.

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

sfeer op te snuiven. Het saamhorigheidsgevoel met het Oud en Nieuw is erg gemist.

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest Aan in het De eind Groenenberg, van de avond georganiseerd het resultaat door een paar stralende moet kinderen men zich van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

en een warm dorpsgevoel. Sint-Maarten zoals nooit emailadres: tevoren, vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke fantastisch. Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden Een door brief beide besturen van getrakteerd Sinterklaas

op twee gratis We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe Lieve voorzitter, kinderen Jan uit Glimmen,

Hommes, voorstelde die vervolgens zich daarvoor aanmelden.

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het was

Ik ben zo blij met het bezoek aan Glimmen vorig weggedaan. jaar. Door Die jullie werd sportieve niet gebruikt. voorbeeld Wat wel heb goed ik loopt, veel is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig gesport was op de het periode strand in Spanje. Daar was alle ruimte en kon ik al mijn work-outs goed uitvoeren

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van (hopelijk ijzelgladde heeft wegen niemand mij badend in het zweet bezig En tenslotte gezien, kunt geloof u alvast het noteren: niet, Op want 11 en/of ik begreep 12 maart doen dat

net achter de rug....

jullie deze zomer vooral in Nederland zijn gebleven). we weer Sint mee durft aan dan de ook vrijwilligersactie wel te zeggen van het dat Oranjefonds, hij hard

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 gewerkt januari heeft aan een zijn gezondheid en vitaliteit en dat we u hij hierover. in goede conditie is gebleven.

gebruikersoverleg. Op

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren Lieve kinderen, over de stand ondanks en gang de afstand van zaken, en bespreken het feit dat de intocht in Glimmen helaas niet door kan

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe gaan, we hoeven de gebruikers jullie meer je geen kunnen zorgen laten om participeren mij te maken, want ik ben topfit! Zoals jullie weten verblijf ik

het in het voorstellen Grote Pietenhuis. van onze nieuwe Daar voorzitter. hebben We we zijn veel als werk Namens te verzetten het bestuur, en gaat Sint zijn digitale kunsten

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een uitoefenen. paar mensen Vorig dit jaar goede had voorbeeld presentator om ons Falko bestuur het te geloof ik over vloggen, ik denk dat ik me daar eens

komen nader versterken. in ga verdiepen. Op het moment Weet dat ik ik gek dit schrijf, ben op moet tekeningen en graag post ontvang in deze bijzondere

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

tijd. Ik zal ervoor zorgen dat ik jullie een heel speciaal bericht terugstuur. Waar de post naartoe kan,

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na zetten alle mijn feestelijkheden Pieten binnenkort extra bijzondere op website activiteiten van jullie Maandag mooie 15 dorp. februari (glimmen.net)

a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

Houd glimmen.net sowieso goed In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook in de gaten voor de De komende tijd, want daar vind je de meest recente

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

informatie hoe wij elkaar dit jaar Groenenberg. wél kunnen In ontmoeten!

de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

Lieve groet, Sint en zijn Pieten bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren vóór: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 13 december of per en feestdag. 2020 De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 52

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - november 2020

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!