30.11.2020 Views

Wijkgids Selwerd Paddepoel Tuinwijk

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Selwerd</strong><br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

<strong>Tuinwijk</strong><br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2022/2023


A F H A L E N<br />

B E Z O R G E N<br />

C A T E R I N G<br />

Toko SEMARANG<br />

Ged. Zuiderdiep 150<br />

9711 HN Groningen<br />

050 - 312 99 33<br />

di-za van 12-20<br />

zo van 16-20<br />

Voor het échte Indonesische eten!<br />

(wél eerst bestellen)<br />

Beckerweg 25-4<br />

9731 AX Groningen<br />

050 - 364 42 62<br />

di-zo van 16-20<br />

www.tokosemarang.nl<br />

HET MOOISTE EN<br />

GROENSTE STADSDEEL<br />

VAN GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod op meerstad.eu


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

De wijken in vogelvlucht 4<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 7<br />

Wijkkranten 8<br />

Vensterwijk/school 8<br />

Sociaal-culturele 9<br />

voorzieningen<br />

Groninger Forum Bibliotheek 9<br />

Welzijn 10<br />

Religie en levensbeschouwing 12<br />

Overig 12<br />

Gezondheid en zorg 14<br />

Huisartsen 14<br />

Tandartsen 15<br />

Apotheken 15<br />

Ziekenhuizen 16<br />

Bloedonderzoek 16<br />

Fysio- en Oefentherapeuten 16<br />

Psychologen/Psychotherapeuten18<br />

Verloskunde &kraamzorg 18<br />

Thuiszorg 19<br />

Verpleeg- en verzorgingshuizen 20<br />

Gehandicaptenzorg 22<br />

Overige zorg 22<br />

Huisdieren 24<br />

Activiteitenoverzicht 25<br />

Plattegrond 26-27<br />

Vrije tijd 35<br />

VRIJDAG 35<br />

Muziek en dans 36<br />

Overig 36<br />

Sport 37<br />

Sportvoorzieningen 37<br />

Sportverenigingen 38<br />

Kinderen en jeugd 41<br />

Kinderopvang 41<br />

Opvoedondersteuning 42<br />

Overig 43<br />

Onderwijs 44<br />

Basisscholen 44<br />

Voortgezet onderwijs 45<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 45<br />

Huisvesting 47<br />

Woningcorporaties 47<br />

Huurdersorganisaties 48<br />

Verenigingen van Eigenaren/<br />

Bewoners 48<br />

Gemeentelijke informatie 50<br />

Gemeentelijke instanties 50<br />

Politie 52<br />

Alarm- en storingsnummers 52


De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website<br />

www.wijkgidsen.nl<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen,<br />

o.v.v. wijkgids <strong>Selwerd</strong>/<strong>Paddepoel</strong>/<strong>Tuinwijk</strong>.<br />

telefoon 06-83874455 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2023-2024 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 050-307 00 27 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media en Buurtcentrum TuinPad<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

ontwerp: Raymond Wijngaard/Created by Design<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2022 Groningen<br />

<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken <strong>Paddepoel</strong>, <strong>Selwerd</strong> en<br />

<strong>Tuinwijk</strong>.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan:<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?<br />

Mail ze naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Bureau Meerstad<br />

Fairback Kringloop<br />

Nijestee Woningcorporatie<br />

Toko Semarang<br />

Omslag achter<br />

Buurtcentrum Tuinpad<br />

Buurtcentrum Sonde2000<br />

En verder...<br />

Dignis 17<br />

Dignis Zorg Thuis+ 21<br />

De Huismeesters 21<br />

Kids First COP Groep 21<br />

Scholma Online 17<br />

Talentperron 21<br />

VRIJDAG 35<br />

WIJS 21<br />

Zinn 17<br />

wijkgids 2122-2023 3


Inleiding<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

De grenzen van de drie wijken worden gevormd door de spoorlijn naar Sauwerd, het<br />

Reitdiep en de Noordelijke Ringweg.<br />

De wijk <strong>Paddepoel</strong> wordt begrensd door het Reitdiep, het spoor en door de Dierenriemstraat,<br />

de Morgensterlaan en de Plataanlaan. Het gebied dat <strong>Paddepoel</strong> wordt<br />

genoemd is veel groter dan de wijk en is globaal gelegen tussen het Reitdiep en de<br />

<strong>Paddepoel</strong>sterweg, met Wierumerschouw als de meest noordelijke punt. Het ligt dus<br />

behalve in de gemeente Groningen ook in de gemeente Winsum. De naam <strong>Paddepoel</strong><br />

betekent overigens hoogte of waterig gebied van Padde (een mannennaam) en heeft<br />

niets met een pad te maken, ondanks het logo van het winkelcentrum De <strong>Paddepoel</strong>.<br />

In de 'Hoge <strong>Paddepoel</strong>' ten noorden van de wijk liggen naast elkaar de wierden Enens<br />

en <strong>Paddepoel</strong>. De eerste is een voormalige dorpswierde die dateert uit de late ijzertijd<br />

of Romeinse tijd en die rond 1900 aan de zuidzijde deels is afgegraven. Op de laatste<br />

staat sinds ongeveer 1850 de monumentale Friese kop-hals-rompboerderij De<br />

<strong>Paddepoel</strong>.<br />

De naam <strong>Selwerd</strong> komt van een gebied dat globaal ligt tussen de Plataanlaan<br />

(Noordelijke Ringweg), de <strong>Paddepoel</strong>sterweg, het Van Starkenborghkanaal en de<br />

spoorlijn naar Winsum. In dit gebied heeft een klooster gestaan met de naam <strong>Selwerd</strong>.<br />

Ook bevond zich in dit gebied het slot <strong>Selwerd</strong>. De contouren van dit slot zijn in het<br />

landschap nog zichtbaar. De bewoners van dat slot maakten het de schippers op het<br />

Reitdiep vaak lastig.<br />

<strong>Tuinwijk</strong> ligt ten noorden van het centrum, ingeklemd tussen <strong>Paddepoel</strong>, <strong>Selwerd</strong> en<br />

de Noorderplantsoenbuurt. <strong>Tuinwijk</strong> bestaat uit twee buurten die gescheiden worden<br />

door de Moesstraat. In de Concordiabuurt verwijzen de straatnamen naar tuinproducten,<br />

in de Studentenbuurt naar het Groninger studentenleven.<br />

4 wijkgids 2022-2023


<strong>Paddepoel</strong><br />

De wijk <strong>Paddepoel</strong> is de middelste van drie grote uitbreidingswijken aan de noordkant<br />

van de stad die gebouwd zijn in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. De<br />

wijk is opgebouwd uit zogenaamde stempels, steeds terugkerende ruimtelijke<br />

constructie van een aantal woningen. Enkele hoofdverkeersaders verbinden die ruime<br />

wijk met de aanliggende wijken en het stadscentrum. De bijna 8500 inwoners vertonen<br />

een grote verscheidenheid. Het winkelcentrum, met een bovenregionale functie, biedt<br />

plaats aan meer dan 80 winkels. Naast dit grote winkelaanbod heeft <strong>Paddepoel</strong> sociaalmaatschappelijke,<br />

sport- en speelvoorzieningen.<br />

<strong>Selwerd</strong><br />

De wijk <strong>Selwerd</strong>, een ruim opgezette wijk met veel publieke ruimte, veel groen en bijna<br />

6500 bewoners, is in de jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd als een rustige<br />

nieuwbouwwijk. De drie grote studentenflats direct aan de ringweg bepalen samen<br />

met verzorgingsflat Patrimonium en winkelcentrum <strong>Selwerd</strong> het aanzien van de wijk.<br />

Aan het eind van de vorige eeuw is de wijk verder uitgebouwd met voornamelijk<br />

seniorenwoningen. Zodoende is <strong>Selwerd</strong> nu een zeer gemêleerde wijk waarin<br />

studenten van oudsher sterk vertegenwoordigd zijn en waar het ook voor kinderrijke<br />

gezinnen en mensen op leeftijd uitstekend vertoeven is.<br />

<strong>Tuinwijk</strong><br />

De <strong>Tuinwijk</strong> is in hoofdzaak gebouwd tussen 1917 en 1940 op een uitloper van de<br />

Hondsrug. Het eerste complex aan de Radijsstraat noordzijde werd door een particuliere<br />

investeerder gebouwd in 1917/1918. Daarna zette de Christelijke Woningstichting<br />

Patrimonium in 1920 een groot complex aan de Radijstraat zuidzijde. Kort daarop,<br />

tussen 1922 en 1926 bouwde de socialistische woningcorporatie Samenwerking de<br />

Studentenbuurt. In dezelfde tijd bouwde de katholieke woningcorporatie Concordia de<br />

Concordiabuurt. Rond 1939/1940 voltooiden particuliere investeerders de wijk met<br />

complexen langs de Mutua Fidesstraat en de Klaas de Vriezestraat. Vanaf 1964 trokken<br />

veel bewoners uit hun verouderde huizen naar de nieuwbouwwijken <strong>Paddepoel</strong> en<br />

<strong>Selwerd</strong>. In de jaren zeventig werden de woningen in de <strong>Tuinwijk</strong> gerenoveerd. Er<br />

wonen nu rond 1500 mensen, waaronder relatief weinig ouderen.<br />

wijkgids 2022-2023 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Stichting Wijkraad <strong>Paddepoel</strong><br />

De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners van <strong>Paddepoel</strong> door<br />

intensief contact met bewoners, de gemeente Groningen en instanties in de wijk.<br />

voorzitter René Raap secretaris Reinder Gooijaarts<br />

e-mail secretaris@wijkraadpaddepoel.nl internet www.paddepoel.info<br />

Wijkplatform <strong>Selwerd</strong><br />

Ontmoetingsplaats tussen gemeente, bewoners en instanties in de wijk. Ondersteunt<br />

initiatieven op sociaal, cultureel en educatief gebied en stemt ze op elkaar af.<br />

voorzitter Herriët IJsseldijk secretaris Willem van der Woude<br />

e-mail wijkplatform@selwerd.info internet www.selwerd.info facebook Wijkberichten <strong>Selwerd</strong><br />

Wijkvereniging <strong>Tuinwijk</strong><br />

Geeft de Wijkkrant De Tuinfluiter uit en onderhoudt contacten met gemeente, politie en<br />

andere instanties m.b.t. leefklimaat, verkeer, vervoer en groenvoorziening. De<br />

wijkvereniging werkt samen met opbouwwerk en wijkraden uit andere wijken.<br />

e-mail wijkverenigingtuinwijk@gmail.com internet www.tuinwijkgroningen.nl<br />

facebook Wijkverenigingtuinwijk<br />

Buurt- en speeltuinvereniging <strong>Selwerd</strong><br />

Een buurtcentrum met activiteiten voor jong en oud, met een speeltuin en een zaal die<br />

te huur is voor bijv. verjaardag of workshop. Zie ook het activiteitenoverzicht in deze gids.<br />

Elzenlaan 72, 9741 NG Groningen telefoon 050-5711354<br />

e-mail info@bsvselwerd.nl internet www.bsvselwerd.nl<br />

6 wijkgids 2022-2023


Buurtvereniging <strong>Paddepoel</strong> Noord-Oost<br />

Organiseert activiteiten voor buurtbewoners op het terrein van de Schooltuin <strong>Paddepoel</strong>.<br />

Locatie Coronastraat 1, 9742 EG Groningen e-mail secretaris.bv.ppno@gmail.com<br />

Stichting <strong>Paddepoel</strong> Energiek<br />

Bewonersinitiatief ter verduurzaming van <strong>Paddepoel</strong>, <strong>Selwerd</strong> en Vinkhuizen.<br />

Energiecoaching, hulp en advies bij subsidieaanvraag etc. Samen isoleren, energie<br />

besparen/opwekken, Wijkwindmolens Dorkwerdersluis. Energiespreekuur elke do<br />

19.00–21.00 uur bij WIJS in winkelcentrum <strong>Paddepoel</strong>, gangpad tegenover Albert Heijn.<br />

Secretaris Secretaris W.P. van der Gaast, Neptunusstraat 20, 9742 JM Groningen<br />

e-mail info@paddepoelenergiek.nl internet www.paddepoelenergiek.nl<br />

facebook paddepoelenergiek<br />

Buurtvuur <strong>Selwerd</strong><br />

Elke maand eenvoudig bijeen rond het vuur in eigen buurt: vuurplaats Bottelroosstraat.<br />

telefoon 06-21695628 volgende buurtvuur: buurtenrondhetvuur.nl/agenda<br />

buurtcentra<br />

Buurtcentrum Sonde 2000<br />

Buurtcentrum voor <strong>Selwerd</strong>, <strong>Paddepoel</strong> en <strong>Tuinwijk</strong>. Wij hebben dit jaar weer een<br />

gevarieerd aanbod aan activiteiten. Zie het activiteitenoverzicht verderop in deze gids.<br />

Eikenlaan 288/1, 9741 EW Groningen telefoon 050-5710515 e-mail info@sonde2000.nl<br />

internet sonde2000.nl app Nextdoor facebook BuurtcentrumSonde2000<br />

Wijkcentrum <strong>Selwerd</strong> De Berk<br />

De Berk is het Wijkcentrum voor alle inwoners van <strong>Selwerd</strong>. Voor mensen die even<br />

willen binnenlopen, maar ook valt er van alles te doen en te leren.<br />

Berkenlaan 238, 9741 JV Groningen telefoon 050-5770601<br />

e-mail deberk@wijkcentrumdeberk.nl internet www.wijkcentrumdeberk.nl<br />

wijkgids 2022-2023 7


Buurtcentrum TuinPad<br />

Het klimaatneutrale buurtcentrum In het Bessemoerpark heeft zalen beschikbaar voor<br />

vergaderingen of eigen activiteiten. Kijk ook op onze website en op facebook voor de<br />

laatste nieuwtjes en updates. Zie ook het activiteitenoverzicht in deze gids.<br />

Bessemoerstraat 4, 9741 AJ Groningen telefoon 050-5776044<br />

(b.g.g. 050-5710515 Buurtcentrum Sonde) e-mail info@buurtcentrumtuinpad.nl<br />

internet buurtcentrumtuinpad.nl facebook Buurtcentrum TuinPad app Nextdoor<br />

Buurtcentrum Plutozaal<br />

Ruime zaal met uitstekende geluidsinstallatie en wifi en geschikt voor tal van<br />

activiteiten, films, presentaties, cursussen en vergaderingen.<br />

Plutolaan 329, 9742 GK Groningen telefoon 06-31674092 e-mail r.f.mulder@gmail.com<br />

wijkkranten<br />

Wijkkrant ‘Nummer 1’ voor <strong>Selwerd</strong> en <strong>Paddepoel</strong><br />

Verschijnt elke derde of vierde week van de maand, behalve in juli en augustus.<br />

voorzitter redactie Titia Struiving e-mail redactienr1@gmail.com internet www.paddepoel.info<br />

Wijkkrant De Tuinfluiter<br />

De wijkkrant voor de <strong>Tuinwijk</strong> verschijnt 5x per jaar. Uitgave door Wijkvereniging <strong>Tuinwijk</strong>.<br />

e-mail tuinfluiter68@gmail.com internet www.tuinwijkgroningen.nl<br />

Wijkwebsite <strong>Selwerd</strong><br />

e-mail wijkplatform@selwerd.info internet www.selwerd.info<br />

vensterwijk/school<br />

Gebouw Vensterschool <strong>Selwerd</strong>-<strong>Paddepoel</strong>-<strong>Tuinwijk</strong><br />

Activiteiten: basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, naschoolse<br />

activiteiten kinderwerk, opvoedingsondersteuning, cursussen, jeugdgezondheidszorg,<br />

maatschappelijke dienstverlening, tiener, jongeren en ouderen activiteiten, opbouwwerk,<br />

vrijwilligersactivering. Openingstijd algemeen: 7.30–23.00 uur.<br />

Eikenlaan 288, 9741 EW Groningen contactpersoon Sandra Effing telefoon 050-5792004<br />

e-mail vensterschoolspt@werkpro.nl internet paddepoel.info/informatie/vensterschool<br />

8 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-3683683 e-mail info@forum.nl<br />

Forumbibliotheek <strong>Selwerd</strong><br />

De Forumbibliotheek is dé plek in jouw buurt waar je de mooiste (jeugd)boeken kunt lenen.<br />

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid! Maar je kunt er ook terecht voor (gratis) hulp als je vragen<br />

hebt over hoe je zaken regelt met de overheid, hoe je digitaal-vaardiger wordt of als je het<br />

Nederlands graag beter wilt leren lezen of spreken. Je hoeft voor deze hulp geen lid te zijn<br />

van de bibliotheek. Wees welkom! Openingstijden ma t/m vr 08.30–17.30 uur.<br />

Eikenlaan 288/8, 9741 EW Groningen telefoon 050-3680636 e-mail bibliotheek@forum.nl<br />

Taalhuis <strong>Selwerd</strong><br />

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Het Taalhuis is dé<br />

plek in de bibliotheek waar je terecht kunt voor hulp. Spreekuur dinsdag 9–12 uur.<br />

contactpersoon Wilma Smit telefoon 06-22698944 e-mail taalhuis.selwerd@forum.nl<br />

wijkgids 2022-2023 9


welzijn<br />

WIJ <strong>Selwerd</strong><br />

In de gemeente Groningen kan je terecht bij één van de 11 WIJ-teams van WIJ<br />

Groningen voor ontmoeting en ondersteuning. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over<br />

opvoeding of als je het lastig vindt om met financiën om te gaan. Maar óók als je een<br />

goed idee hebt voor jouw buurt en je hierbij wat hulp nodig hebt.<br />

Vensterschool, Eikenlaan 288-6, 9741 EW Groningen telefoon 050-367 42 20<br />

e-mail wijselwerd@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk<br />

Wijkverbetering Sunny <strong>Selwerd</strong><br />

e-mail info@sunnyselwerd.nl internet www.sunnyselwerd.nl<br />

Wijkbedrijf <strong>Selwerd</strong><br />

Ondersteunt bewonersinitiatieven ter verbetering of ondersteuning van de wijk.<br />

Bottelroosstraat 3, 9741 JD Groningen telefoon 06-52790447<br />

e-mail info@wijkbedrijfselwerd.nl internet www.wijkbedrijfselwerd.nl facebook wijkbedrijfselwerd<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

Buurtconciërge <strong>Selwerd</strong><br />

Een initiatief van bewoners, gemeente en woningcorporaties om de leefbaarheid in de<br />

wijk te vergroten. De buurtconciërge legt contacten tussen bewoners en instanties.<br />

telefoon 06-44453575 e-mail buurtconcierge@wijkbedrijfselwerd.nl<br />

Idee Comité <strong>Tuinwijk</strong><br />

Ondersteunt plannen van wijkers om hun wijk fijner en leuker te maken.<br />

e-mail ideecomitetuinwijk@gmail.com internet www.tuinwijkgroningen<br />

10 wijkgids 2022-2023


WerkPro<br />

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

Talentperron<br />

Een bezoek levert je veel op en kost je niks! Ga naar Talentperron.nl.<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

Wijkwerken <strong>Selwerd</strong> <strong>Paddepoel</strong> <strong>Tuinwijk</strong><br />

Voor en door de wijk: de eerste stap naar betaald werk voor wijkbewoners die<br />

vrijwilligerswerk, dagbesteding, participatiebanen of werkervaring op willen doen.<br />

Eikenlaan 288, 97341 EW Groningen contactpersoon Sandra Effing telefoon 06-10863161<br />

e-mail spt@wijkwerkengroningen.nl internet www.werkpro.nl/activiteiten/wijkwerken<br />

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

Buurthuiskamer De Es<br />

Buurthuiskamer De Es biedt ouderen een zinvolle en plezierige dagbesteding. Zie ook<br />

het activiteitenoverzicht.<br />

Buurthuiskamer De Es, Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen telefoon 050-7525300<br />

e-mail info@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

WIJS - Wijkinzet door Jongeren en Studenten<br />

Hulp nodig? Bij WIJS bieden studenten gratis ondersteuning bij o.a. digitale zaken,<br />

lastige brieven of juridische zaken. Omdat iedereen van elkaar kan leren! Loop gerust<br />

bij ons binnen, wij helpen je graag.<br />

bezoekadres Dierenriemstraat 106, 9724 AK telefoon 06-15090987<br />

e-mail info@wijsgroningen.nl internet www.wijsgroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 11


eligie en levensbeschouwing<br />

Columnakerk Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)<br />

Groningen Noord-West<br />

Eredienst op zondag 10.00 uur, elke dinsdag 10.00–12.00 uur open kerk.<br />

Paulus Potterstraat 2, 9718 TJ Groningen telefoon 050-3181860 internet www.columnakerk.nl<br />

Nieuw-Apostolische Kerk<br />

Kerkdiensten op zondag om 10.00 uur en op woensdag om 20.00 uur.<br />

kerkgebouw Iepenlaan 2, 9741 GC Groningen e-mail secretariaat@nak-nl.com<br />

Stadskerk Vrije Baptisten Gemeente Groningen<br />

Actuele agenda: destadskerk.nl/agenda<br />

Friesestraatweg 221, 9743 AE Groningen e-mail info@destadskerk.nl internet www.destadskerk.nl<br />

Buurtkerk De Fontein<br />

Kerkdiensten: 9.30 uur. Inloopspreekuur: woensdag en donderdag 10.00–12.00 uur.<br />

Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen telefoon 050-5731188<br />

e-mail r.pruis@defontein.info internet www.defontein.info<br />

Stichting Moskee en Islamitisch Centrum Groningen<br />

Park <strong>Selwerd</strong> 1, 9741 PJ Groningen telefoon 050-5731962 facebook Moskee.Groningen<br />

overig<br />

Interculturele vrouwengroep Klaproos<br />

Maandag 9.30–11.30 uur in De Fonteinkerk, Eikenlaan 255.<br />

contactpersoon Derya Baran telefoon 06-11436728 e-mail d.baran@jasmijn.info<br />

Interculturele vrouwengroep Samen verder<br />

Maandag 9.30-11.30 uur Wijkrestaurant De Duindoorn, Duindoornstraat 91.<br />

contactpersoon Anneke Brandsen telefoon 06-30182886 e-mail jm.brandsen@noorderpoort.nl<br />

12 wijkgids 2022-2023


Stichting Het Juridisch Spreekuur<br />

Rechtenstudenten geven gratis advies.<br />

e-mail hetjuridischspreekuur@gmail.com internet www.hetjuridischspreekuur.nl<br />

Juridisch Spreekuur - Stichting Rechtskracht<br />

Gratis juridisch advies. Inloopspreekuur wo 11.00–12.00 uur (behalve in vakanties).<br />

Wijkbedrijf <strong>Selwerd</strong>, Bottelroosstraat 3 internet wijkbedrijfselwerd.nl/juridisch-spreekuur<br />

Welmobiel<br />

WelMobiel rijdt in diverse wijken van deur tot deur en zorgt dat wijkbewoners actief<br />

kunnen deelnemen aan de maatschappij, zoals bezoeken van huisarts, vrienden en<br />

boodschappen doen. Voor mensen met een mobiliteitsbehoefte, die dat niet zelfstandig<br />

meer kunnen.<br />

telefoon 085-7920377 e-mail info@welmobiel.nl internet www.welmobiel.nl<br />

Buurttaxi <strong>Selwerd</strong><br />

<strong>Selwerd</strong> en omgeving in een straal van 3 km. € 1,50 per rit.<br />

taxi bestellen of vrijwilliger worden telefoon 06-19 34 95 73<br />

e-mail buurttaxiselwerd@gmail.com internet www.buurttaxiselwerd.nl<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

De Voedselbank geeft wekelijks voedsel aan 740 huishoudens die in armoede leven.<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-3117936<br />

e-mail info@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen e-mail groningenstad@kledingbankmaxima.nl<br />

internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

wijkgids 2022-2023 13


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartspraktijk Jans - M.W.M. Jans<br />

Beukenlaan 164, 9741 HM Groningen telefoon 050-5730483 internet www.huisartspraktijkjans.nl<br />

Huisartsenpraktijk Ten Kate<br />

Beukenlaan 162, 9741 HM Groningen telefoon 050-5779180 spoedlijn 050-5712010<br />

internet www.huisartsenpraktijktenkate.nl<br />

Huisartsen Zonnelaan<br />

Zonnelaan 26, 9742 BC Groningen telefoon 050-5775722 spoedlijn 050-5734444<br />

internet www.huisartsenzonnelaan.praktijkinfo.nl<br />

Huisartspraktijk Andeweg<br />

Eikenlaan 257, 9741 EZ Groningen telefoon 050-5733101 (toets 1 voor spoed)<br />

internet www.praktijkandeweg.nl<br />

14 wijkgids 2022-2023


Huisartsenpraktijk De Capella<br />

Capellastraat 1, 9742 LJ Groningen telefoon 050-5774000 spoedlijn 050-5773364<br />

internet de-capella.nl<br />

tandartsen<br />

Tandartspraktijk Hekman<br />

Zonnelaan 28, 9742 BL Groningen telefoon 050-5716700 spoedlijn 050-5350370<br />

e-mail e.hekman@tandartshekman.nl internet www.tandartshekman.nl<br />

Mondzorgpraktijk Heijs & Huizinga<br />

Maluslaan 33, 9741 LK Groningen telefoon 050-5770685<br />

e-mail info@heijs-huizinga.nl internet www.heijs-huizinga.nl<br />

Tandartspraktijk Meijer & Meijer<br />

Bottelroosstraat 1, 9741 JD Groningen telefoon 050-5712441 (T.J. Meijer) 050-5718341 (L. Meijer)<br />

spoedlijn 050-5350370 internet www.tandartsen-meijer.nl<br />

apotheken<br />

Apotheek <strong>Paddepoel</strong><br />

Dierenriemstraat 110, 9742 AK Groningen telefoon 050-5770528 fax 050-5715143<br />

e-mail apotheekpaddepoel@ezorg.nl internet www.apotheekpaddepoel.nl<br />

Boots apotheek <strong>Selwerd</strong><br />

Beukenlaan 160, 9741 HM Groningen telefoon 050-5734200 fax 050-5770600<br />

e-mail apotheek.selwerd@nl.boots.eu internet www.boots.eu/stores/boots-apotheek-selwerd<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service).<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

wijkgids 2022-2023 15


ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie <strong>Paddepoel</strong> Plutolaan 327, 9742 GK Groningen<br />

ma t/m vr 8.30–10.00 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

fysio- en oefentherapeuten<br />

Fysiotherapie en ergotherapie voor ouderen<br />

Fysiotherapie en ergotherapie bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie De Es, Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

Fysiotherapie90<br />

Algemene, manuele, sport- en psychosomatische fysiotherapie, dry-needling, medical<br />

taping en fysiotherapie aan huis. Begeleiding en training van mensen met chronische<br />

aandoeningen.<br />

Zonnelaan 26 en 28, 9742 BL Groningen telefoon 050-5717157<br />

e-mail info@fysiotherapienegentig.nl internet www.fysiotherapienegentig.nl<br />

Fysio 4 <strong>Selwerd</strong><br />

Bottelroosstraat 1a, 9741 JD Groningen telefoon 050-5719807<br />

dependance Berkenlaan 54, 9741 JR Groningen telefoon 06-13283937<br />

e-mail selwerd@fysio4.nl internet www.fysioselwerd.nl of www.fysio4.nl<br />

16 wijkgids 2022-2023


Zo lang mogelijk<br />

thuis<br />

met hulp van ZINN<br />

050 752 5000<br />

Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke folders, leaflets, brochures, magazines,<br />

programmaboekjes, briefpapier e.d. op www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging en geleverd binnen 5 werkdagen.


Fysiotherapie Ebbingepoort<br />

Fysiotherapie voor ouderen en chronische aandoeningen. Geriatrie fysiotherapie,<br />

Oedeem- en Oncologische fysiotherapie, Longfysiotherapie, Hartrevalidatie, Neurologische<br />

aandoeningen (o.a. CVA en Parkinson), Reumatische aandoeningen, Osteoporose,<br />

Looptraining bij Claudicatioklachten. Tevens mogelijkheden om begeleid te fitnessen.<br />

Fysiotherapie aan huis. Specialisten in Valpreventie.<br />

Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen telefoon 050-3642083<br />

e-mail info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl internet www.fysiotherapie-ebbingepoort.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

Fysio 4 <strong>Selwerd</strong><br />

Bottelroosstraat 1a, 9741 JD Groningen telefoon 050-5719807<br />

dependance Berkenlaan 54, 9741 JR Groningen telefoon 06-13283937<br />

e-mail selwerd@fysio4.nl internet www.fysioselwerd.nl of www.fysio4.nl<br />

Psychologen/Psychotherapeuten<br />

Psychologie voor ouderen<br />

Psychologische behandeling bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie De Es, Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

18 wijkgids 2022-2023


Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur Vinkhuizen Goudlaan 289.<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00)<br />

spoedlijn 06-50207125 e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Kraneweg 11, 9718 JC Groningen telefoon 050-3189554 spoedlijn 06-13922121<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Consultatiebureau <strong>Paddepoel</strong>, <strong>Selwerd</strong>, <strong>Tuinwijk</strong> - GGD<br />

locatie Vensterschool, Eikenlaan 288-6 afspraak telefoon 050-3674990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdverpleegkundige maandag 13.00–14.00 uur<br />

thuiszorg<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Gespecialiseerde teams voor hulp bij u thuis met als specialisme: geheugenverlies en<br />

psychische problemen, verzorging en verpleging, begeleiding bij u thuis, nachtzorg.<br />

Dignis Zorgpost <strong>Paddepoel</strong>/<strong>Selwerd</strong>/Oranjewijk, Antaresstraat 45, 9742 LB Groningen<br />

telefoon 050-4097597 internet www.dignis.nl<br />

ZINN Thuiszorg<br />

Bij ZINN Thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon 06-30767259 e-mail thuiszorg-selwerd@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

wijkgids 2022-2023 19


TSN Thuiszorg – Verpleging en verzorging in de wijk<br />

Wilt u waardevol en zelfstandig thuis blijven wonen? Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsn-thuiszorg.nl<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

Buurtzorg Groningen - Team <strong>Selwerd</strong>/<strong>Paddepoel</strong><br />

telefoon 06-10802068 e-mail groningenselwerdpaddepoel@buurtzorgnederland.com<br />

verpleeg- en verzorgingshuizen<br />

ZINN woonzorglocatie De Es<br />

In De Es wonen ouderen die intensieve verpleging, verzorging, lichte zorg of zorg bij<br />

dementie nodig hebben. Echtparen waarvan er één zorg nodig heeft kunnen hier ook<br />

terecht. In de Buurthuiskamer wordt dagbesteding geboden aan ouderen met en<br />

zonder zorgindicatie. De zorgprofessionals van ZINN Gezondheidszorg bieden ergo- en<br />

fysiotherapie, psychologie, logopedie en diëtiek bij ouderen die thuis of in het<br />

woonzorgcentrum wonen.<br />

Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen telefoon 050-7525300<br />

e-mail servicepunt@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

Woonservicecentrum Bernlef / Ontmoetingscentrum<br />

<strong>Paddepoel</strong> / Verpleeghuis ’t Blauwbörgje<br />

Bernlef: groepswonen voor senioren met dementie, zelfstandig wonen met zorg en<br />

voorzieningen, Zorg Thuis+, dagbesteding ook voor doven en slechthorenden,<br />

wijkactiviteiten, buurtrestaurant.<br />

Ontmoetingscentrum <strong>Paddepoel</strong>: dagbesteding voor senioren met (beginnende)<br />

geheugenproblemen of psychische klachten.<br />

Blauwbörgje: verpleeghuis met groepswoningen voor ouderen met dementie of<br />

complexe psychische problemen, woning voor jongere mensen met dementie,<br />

dagbesteding voor thuiswonende mensen met dementie of psychische klachten.<br />

Bernlef Antaresstraat 45, 9742 LB Groningen telefoon 050-5752222<br />

Ontmoetingscentrum Antaresstraat 45, 9742 LB Groningen telefoon 050-5752220<br />

Blauwbörgje Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen telefoon 050-5474940<br />

internet www.dignis.nl<br />

20 wijkgids 2022-2023


WIJK INZET DOOR JONGEREN EN STUDENTEN<br />

Juridisch, financieel en ondernemersspreekuur<br />

Hulp bij lastige brieven, contact met instanties, het aanbrengen van<br />

overzicht in je financiën en veel meer<br />

06- 15 09 09 87<br />

www.wijsgroningen.nl<br />

Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

Wat is jouw route naar (ander) werk?<br />

De gidsen van Talentperron helpen je<br />

graag op weg. Een bezoek levert je<br />

veel op en kost je niks! Behalve nog<br />

geen 1,5 uur van je tijd.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar Talentperron.nl


Stichting Residentie Buitenzorg<br />

Cultuurspecifieke zorg voor Indische en Molukse ouderen, en ouderen die affiniteit<br />

hebben met deze achtergrond. O.a. verpleeghuiszorg, thuiszorg en dagverzorging.<br />

Locatie <strong>Paddepoel</strong> Grote Beerstraat 200, 9742 SH, Groningen<br />

Kantoor Grote Beerstraat 202-2, 9742 SH Groningen telefoon 050-3686090<br />

e-mail info@residentiebuitenzorg.nl internet www.residentiebuitenzorg.nl<br />

gehandicaptenzorg<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking.<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

Fokus Groningen <strong>Paddepoel</strong><br />

Vrijheid en gewoon wonen met een lichamelijke handicap. Ook ADL-assistentie.<br />

locaties Ossehoederstraat en Hyadenpad telefoon 050-5217200<br />

e-mail info@fokuswonen.nl internet www.fokuswonen.nl<br />

overige zorg<br />

Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2303252<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

22 wijkgids 2022-2023


Logeerhuis De Opstap<br />

Logeerhuis voor herstel- en respijtzorg.<br />

Molukkenstraat 202, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2042500<br />

e-mail info@deopstap050.nl internet www.deopstap050.nl<br />

De Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088–4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

wijkgids 2022-2023 23


huisdieren<br />

Dierenkliniek Eikenlaan<br />

Elzenlaan 2-2, 9741 NE Groningen telefoon 050-5774805 spoed 050-5774805<br />

e-mail balie@dierenartsgroningen.nl internet www.dierenartsgroningen.nl<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

24 wijkgids 2022-2023


Activiteiten<br />

activiteiten sonde 2000<br />

Het nieuwe seizoen start vanaf 5 september 2022. Voor de meest actuele informatie en<br />

aanmelding verwijzen wij u naar onze website sonde2000.nl of vraag het ons<br />

persoonlijk in het buurtcentrum.<br />

Ons hoofdingang is rechts om het zwembad de Parrel.<br />

The new season starts from September 5 2022. For the most up-to-date information<br />

and registration, please refer to our website sonde2000.nl or ask us personally in our<br />

Community Centre. Our main entrance is right around the swim centre The Parrel.<br />

Openingstijden: ma t/m vr 09.00–17.00 uur en maandag 19.00–22.30 uur.<br />

Eikenlaan 288-1 9741 EW Groningen telefoon 050-5710515 of e-mail info@sonde2000.nl<br />

internet sonde2000.nl volg ons/follow us facebook/instagram @buurtcentrumsonde2000<br />

Maandag Tijd Prijs & Info<br />

Aerobics voor vrouwen 08.45–09.45 € 25,00 10 lessen<br />

Biljartclub de Trefsoos* 09.00–12.00 € 7,50 p.m. clubcontrib.*<br />

Aerobics BBB - gemiddeld tempo 10.00–11.00 € 41,25 15 lessen<br />

Aerobics BBB - laag tempo 11.15–12.15 € 41,25 15 lessen<br />

Computerles 13.00–16.00 € 10,00 5 lessen<br />

Computerles (lesduur 1,15 uur) 13.00–16.00 € 10,00 5 lessen<br />

Biljartclub de Treffer* 13.00–17.00 € 69,00 p.j. clubcontrib.*<br />

Flow Yoga 14.15–15.15 € 63,00 14 lessen<br />

Huiskamerproject 14.00–16.30 Jongerenwerk Wij-<strong>Selwerd</strong><br />

Biljartclub GWG* 19.00–22.00 € 54,00 p.j. clubcontrib.*<br />

Klaverjasclub <strong>Selwerd</strong>* 19.00–22.00 € 5,00 p.m. clubcontrib.*<br />

wijkgids 2022-2023 25


JOHAN WILL<br />

AMALIA VAN<br />

GRAAF ADOLF- STRAAT<br />

PLEIA<br />

EIKEN<br />

ALGOLL<br />

PLANETENLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

VENUSLAAN<br />

POOLSTERLAAN<br />

PLEIADENLAAN<br />

SIRIUSSTRAAT<br />

WEGALAAN<br />

MARS STRAAT<br />

JUPITER STRAAT<br />

NOORDER-<br />

SCHORPIOEN-<br />

STRAAT<br />

VOERMAN-<br />

HAVEN<br />

KROONSTRAAT<br />

STEENBOK-<br />

STRAAT<br />

HAGEDIS-<br />

STRAAT<br />

DRAAK-<br />

STRAAT<br />

EENHORN-<br />

STRAAT<br />

CENTAUER-<br />

STR.<br />

GROTE BEERSTRAAT<br />

ZUIDERKRUISLAAN<br />

SATURNUSLA<br />

CORO<br />

METEOOR-<br />

STRAAT<br />

KOMETEN- ST<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

ZONNELAAN<br />

ZONNELAAN<br />

MERCURIUSSTRAAT<br />

URANUSSTRAAT<br />

NEPTUNUSSTRAAT<br />

STRAAT HAYDEN-<br />

PAD<br />

ORIONLAAN<br />

PEREUSSTRAAT<br />

ERIDANUSSTRAAT<br />

PEGASUSSTR.<br />

VOERMANSTRAAT<br />

WATERMANSTRAAT<br />

OSSEHOEDERSTRAAT<br />

SPICASTRAAT<br />

ALDEBARAN-<br />

STRAAT<br />

ANTARES-<br />

VENUSPAD<br />

PLUTOLAAN PLUTO-<br />

LAAN<br />

AVONSTERLAAN<br />

FRIESESTRAATWEG<br />

FRIESESTRAATWEG<br />

FRIESESTRAATWEG<br />

FRIESESTRAATWEG<br />

JAAGPAD<br />

CASTOR<br />

STRAAT<br />

REITDIEP<br />

BLAUWBORGJE<br />

LANDLEVEN<br />

NADORST<br />

PLEIN<br />

NIJENBORG H<br />

NIJENBORGH<br />

WILH<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN METAALLAAN<br />

RADIUMSTRAAT<br />

MAGNESIUMLAAN<br />

NATRIUM-<br />

STRAAT<br />

ZILVERLAAN ZILVERLAAN<br />

PLATINALAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

JADESTRAAT<br />

BARNSTEENSTRAAT<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT KORNALIJNLAAN<br />

AMETHISTSTRAAT<br />

EDELSTEENLAAN<br />

BRILJANTSTRAAT<br />

AQUAMARIJNSTRAAT<br />

AATSTR.<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT PORFIERSTR.<br />

KOPERSTRAAT<br />

ALUMINIUMSTR.<br />

KOBALTSTR.<br />

GOUDLAAN<br />

KALIUMSTRAAT<br />

RADIUMSTRAAT<br />

GOUDLAAN<br />

GOUDLAAN<br />

MANGAANSTR.<br />

MAN-<br />

GAANSTR.<br />

KOPERSTR. ALUMI-<br />

NIUMSTR.<br />

LEISTEENSTR.<br />

DIAMANTLAAN<br />

DIAMANTLAAN<br />

BLOEDKORAAL-<br />

STRAAT<br />

TURKOOISSTRAAT<br />

BERILSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

SAFFIERSTRAAT<br />

SMARAGDSTRAAT<br />

ROBIJNSTRAAT<br />

JASPISSTRAAT<br />

SPINELSTRAAT<br />

BERGKRISTALSTR.<br />

IETSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

SIRIUSSTRAAT<br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

SIRIUSSTRAAT<br />

SIRIUSSTRAAT<br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

SIRIUSSTRAAT<br />

ALDEBARAN-<br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

ALDEBARAN-<br />

ALDEBARAN-<br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

ALDEBARAN-<br />

STRAAT<br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

STRAAT<br />

VENUSPAD<br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

VENUSPAD<br />

VENUSPAD<br />

<strong>Paddepoel</strong><br />

VENUSPAD<br />

Vinkhuizen<br />

Vinkhuizen<br />

Vinkhuizen<br />

Vinkhuizen<br />

Vinkhuizen<br />

Vinkhuizen<br />

Vinkhuizen<br />

Vinkhuizen<br />

Vinkhuizen<br />

Vinkhuizen<br />

PLATINALAAN<br />

Vinkhuizen<br />

PLATINALAAN<br />

PLATINALAAN<br />

Vinkhuizen<br />

PLATINALAAN<br />

PLATINALAAN<br />

Vinkhuizen<br />

PLATINALAAN<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

complex<br />

complex<br />

complex<br />

complex<br />

complex<br />

complex<br />

complex<br />

complex<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

N<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

N<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

N<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

BLAUWBORGJE<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

Zernike<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

TOPAASSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

BORAXSTRAAT<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

PORFIERSTR.<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

BLAUWBORGJE<br />

BLAUWBORGJE<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

STEENSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT PORFIERSTR.<br />

PORFIERSTR.<br />

JOHAN WILL<br />

LANDLEVEN<br />

G H<br />

STEENSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT<br />

BLOEDKORAAL-<br />

BLOEDKORAAL-<br />

JOHAN WILL<br />

JOHAN WILL<br />

LANDLEVEN<br />

G H<br />

STEENSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT<br />

BLOEDKORAAL-<br />

BLOEDKORAAL-<br />

JOHAN WILL<br />

LANDLEVEN<br />

RG H<br />

STEENSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT<br />

BLOEDKORAAL-<br />

JOHAN WILL<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

ORG H<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT<br />

GRANIETSTRAAT<br />

BLOEDKORAAL-<br />

JOHAN WILL<br />

AMALIA VAN<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

NIJ<br />

BORG H<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

BLOEDKORAAL-<br />

JOHAN WILL<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

NIJENBORG<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

NIJENBOR<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

STRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

NIJENBO<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

STRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

NIJENBO<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

STRAAT<br />

STRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

JENB<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

STRAAT<br />

STRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

STRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

STRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

AATSTR.<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

AATSTR.<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

AATSTR.<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

LANDLEVEN<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

AATSTR.<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

SAFFIERSTRAAT<br />

SAFFIERSTRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

AMALIA VAN<br />

GRAAF ADOLF- STRAAT<br />

GRAAF ADOLF- STRAAT<br />

GRAAF ADOLF- STRAAT<br />

GRAAF ADOLF- STRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

GRAAF ADOLF- STRAAT<br />

AMALIA VAN<br />

REITDIEP<br />

REITDIEP<br />

LANDLEVEN<br />

TEENLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

RDUINLAAN<br />

STEENSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

AALSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

KOMALIJNSTRAAT<br />

AATSTR.<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

SIERSTEENLAAN<br />

VELDSPAATSTRAAT<br />

SAFFIERSTRAAT<br />

SAFFIERSTRAAT<br />

IETSTRAAT<br />

4<br />

5<br />

6<br />

16<br />

11 12


S<br />

VIRULYSTRAAT<br />

<strong>Selwerd</strong>erhof<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

SUMERWEG<br />

NBORGH<br />

13<br />

10<br />

NASTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

7<br />

DUINDOORN-<br />

STRAAT<br />

RANONKEL-<br />

STRAAT<br />

MALUSLAAN<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

KORNOELJESTR.<br />

VAN DER<br />

SMIRNO<br />

ELZENLAAN ELZENLAAN<br />

VLIERSTRAAT<br />

SPIREALAAN<br />

MORGENSTERLAAN<br />

RAAT<br />

AN<br />

AAN<br />

POLLUX<br />

VOGELKERS-<br />

STRAAT<br />

RIBES-<br />

STRAAT<br />

PRUNUSSTRAAT<br />

18<br />

<strong>Selwerd</strong><br />

ACACIALAAN<br />

ESDOORNLAAN<br />

LIJSTERBESLAAN<br />

MISPELLAAN MISPELLAAN<br />

9<br />

BERBERIS-<br />

STRAAT<br />

BERKENLAAN<br />

BEUKENLAAN<br />

IEPENLAAN<br />

POPULIERENLAAN<br />

NOORDER-<br />

SPOORSINGEL<br />

STINS-<br />

STRAAT<br />

CORTINGH CORTINGH LAAN LAAN<br />

HERMANSTRAAT<br />

PLATA<br />

POO<br />

DE HOOG<br />

EGELANTIER-<br />

STRAAT<br />

GELDERSE<br />

ROOSSTR.<br />

HAZELAAR-<br />

STRAAT<br />

DE LARIX<br />

REINAUTSTRAAT<br />

STRAAT<br />

LAAN<br />

DENLAAN<br />

WILGENLAAN<br />

ZONNELAAN<br />

WEEGSCHAALSTRAAT<br />

LIER STRAAT<br />

GROTE BEERSTRAAT<br />

EM FRISOSTRAAT<br />

KONINGINNELAAN.<br />

GRAAF ADOLFSTRAAT<br />

DIERENRIEMSTRAAT<br />

DIERENRIEMSTRAAT<br />

WILGENPAD<br />

8<br />

17<br />

19<br />

STADHOUDERSLAAN<br />

LOUISE HENRIËTTESTR.<br />

KLOOSTERSTRAAT<br />

PLANTSOENSTRAAT.<br />

3<br />

1<br />

BAANSTR.<br />

KOLFSTR.<br />

ORANJESTRAAT<br />

WILGENLAAN<br />

<strong>Tuinwijk</strong><br />

BESSEMOERSTRAAT<br />

11<br />

2 15<br />

RADIJSSTRAAT<br />

CONCORDIASTRAAT<br />

HEINSIUS- HEINSIUS-<br />

STRAAT STRAAT<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

SELWERDERDWARSSTR.<br />

KERKLAAN<br />

FRUITSTRAAT<br />

VELDSTR.<br />

BERGSTRAAT<br />

SLEEDOORNPAD<br />

<strong>Tuinwijk</strong>MOES<br />

K. DE VRIEZESTRAAT<br />

SELWERDER-<br />

DWARSSTR.<br />

VERL. GRACHTSTR.<br />

RIJS-<br />

KAMPEM-<br />

STR.<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

ZWARTEWEG<br />

BERGSTR.<br />

KERKLAAN<br />

AN<br />

KE<br />

K<br />

ER<br />

RK<br />

KLA<br />

KL<br />

LAA<br />

KALVERSTRAAT<br />

NOORDER-<br />

DWARSSTR.<br />

STRAAT<br />

MOES<br />

VINDICATSTRAAT<br />

KASTANJELAAN<br />

STUDENTENLAAN<br />

MAGNA<br />

PETESSTR.<br />

MUTUA FIDESSTR.<br />

EIKENLAAN<br />

ABEEL- STRAAT<br />

MAGNOLIA-<br />

STRAAT<br />

PARALLELWEG<br />

KOOLSTRAAT<br />

TUINBOUWSTRAAT<br />

GRACHTSTRAAT<br />

MOESSTRAAT<br />

KRUISSINGEL<br />

GROTE<br />

APPELSTRAAT<br />

APPELSTR.<br />

NOORDERBINNENSINGEL<br />

14<br />

DELI-<br />

STR.<br />

LELIE-<br />

SINGEL<br />

SINGEL<br />

SINGELKAMERLINGHE-<br />

PLEIN<br />

SPAANSE AAKSTRAAT<br />

BREM-<br />

STRAAT<br />

AKKERSTRAAT<br />

NOORDERBUITENSINGEL<br />

KLEINE<br />

APPELSTR.<br />

NIEUWE KIJK IN’T<br />

ALLERSMA-<br />

STRAAT STRAAT<br />

ALMA-<br />

STRAAT STRAAT<br />

VAN OLDEBARNEVELTLAAN<br />

BOTERINGESINGEL<br />

GEL<br />

NOORDERBINNENSINGEL<br />

NIEUWE BOTERINGESTRAAT<br />

TRAAT<br />

NOORDERSTATIONSTRAAT<br />

NEVELT<br />

ACHTER<br />

DE WAL<br />

VIOLENSTRAAT<br />

GROTE KRUISSTRAAT<br />

VIOLENSTRAAT<br />

A<br />

L LAAN<br />

WE KERKHOF<br />

RODEWEG<br />

ADRIAAN ADRIAAN<br />

PAUWSTR. PAUWSTR.<br />

ASINGASTRAAT<br />

JOHAN DE WITTSTRAAT<br />

BEDUMER BEDUMER STRAAT STRAAT<br />

2E HUNZE STR.<br />

STR.<br />

HUNZE<br />

1E<br />

ST<br />

R.<br />

A<br />

AT<br />

V. OLDEBARNEVELTLAAN<br />

OLDEBARNEVELTLAAN<br />

RIOUWSTRAAT<br />

RIOUWSTRAAT<br />

BEREN<br />

V. SLINGELANDSTR.<br />

BEDUMERWEG<br />

BORGWAL<br />

BORGPLEIN<br />

J. CATSSTRAAT<br />

CATSSTRAAT<br />

SINGELWEG<br />

BEDUMERSTRAAT<br />

BEDUMERSTRAAT<br />

BEDUMERSTRAAT<br />

BANKASTRAAT<br />

BILITONSTRAAT<br />

ATJEHSTRAAT<br />

DELIPLEIN<br />

BALI-<br />

STR. STR.<br />

SABANG-<br />

PLEIN PLEIN<br />

FIVEL-<br />

STR.<br />

EYSSONIUSSTR.<br />

VAN KERCK-<br />

HOFFSTR.<br />

BIL<br />

PL<br />

SUMATRALAA<br />

PADANGSTRAAT<br />

CORTIN<br />

POOR<br />

De Hoogt<br />

RHI<br />

FEITH<br />

KORREWE<br />

BERN<br />

PL<br />

PE<br />

EYSSONIUS<br />

PLEIN


Dinsdag<br />

Computerles 09.00–12.00 € 10,00 5 lessen<br />

Vrij Biljarten (spelduur 20 min)* 09.00–12.00 € 0,50 per keer*<br />

MBVO** Jazz Gymnastiek 10.00–11.00 € 36,75 15 lessen<br />

Sjoelclub* 10.00–12.00 € 5,00 p.m. clubcontrib.*<br />

MBVO** Country- & Solo-Line Dance 11.00–12.15 € 36,75 15 lessen<br />

Solo Dance 13.30–15.00 € 55,00 15 lessen<br />

Wijkpraat 13.30–16.00 Gratis<br />

info L.Doornbos@Cosis.nu<br />

Koor Geen Gehoor Groningen 19.30–22.30 www.koorgroningen.nl<br />

Salsa El Son Cubana 19.00–22.00 www.elsoncubano.nl<br />

Trefshot 19.30–22.00 www.trefshot.nl<br />

Woensdag<br />

Biljartclub de Treffer* 09.00–12.00 € 69,00 p.j. clubcontrib.*<br />

Tekenen & Schilderen 10.00–12.00 € 65,00 10 lessen<br />

Naaicursus 10.00–12.00 € 12,50 5 lessen<br />

MBVO** Sport en Spel 13.00–14.30 € 72,30 15 lessen<br />

(gymzaal Beekenkampschool)<br />

Computerles en inloop (lesduur 1,15 uur) 13.00–16.00 € 10,00 5 lessen<br />

Biljartclub de Trefsoos* 09.00–12.00 € 7,50 p.m. clubcontrib.*<br />

Huiskamermeiden Jeugdteam SPT 13.00–16.30 Jongerenwerk Wij-<strong>Selwerd</strong><br />

Computerles o.v.b. 18.30–22.00 € 10,00 5 lessen<br />

Salsa El Son Cubana 19.00–22.00 www.elsoncubano.nl<br />

Klaverjasclub de Vrolijke Vrouwtjes* 19.00–22.30 € 14,00 p.m. clubcontrib.*<br />

28 wijkgids 2022-2023


Donderdag<br />

Aerobics voor vrouwen 08.45–09.45 € 25,00 10 lessen<br />

Vrij Biljarten* (spelduur 20 min) 09.00–12.00 € 0,50 p/keer*<br />

Naaicursus 10.00–12.00 € 12,50 5 lessen<br />

MBVO** Senioren Gymnastiek 09.45–10.45 € 36,75 15 lessen<br />

Computerles (lesduur 1,15 uur) 13.00–16.00 € 10,00 5 lessen<br />

Chi Qung 12.45–13.45 € 51,75 15 lessen<br />

Klaverjasclub De Driehoek* 14.00–17.00 € 3,00 p.m. clubcontrib.*.<br />

Wereldkeuken 18.00–19.30 € 6,00 p.p. 3e do vd mnd.<br />

Salsa El Son Cubana 19.00–22.00 www.elsoncubano.nl<br />

Vrijdag Tijd Prijs & Info<br />

Biljartclub de Trefsoos* 09.00–12.00 € 7,50 p.m. clubcontrib.*<br />

Biljartclub de Treffer* 13.00–17.00 € 69,00 p.j. clubcontrib.*<br />

KunstExpo 14.00–16.00 Gratis<br />

info www.sonde2000.nl<br />

Lezingen 19.30–21.00 info: www.sonde2000.nl<br />

Zaterdag<br />

Dansavond 20.00–02.00 info: www.sonde2000.nl<br />

* Bedragen zijn exclusief € 6,- jaarlijkse bijdrage voor het gebruik van het buurtcentrum.<br />

Voor meer info hierover kunt u contact opnemen met de desbetreffende club.<br />

** MBVO = Meer Bewegen Voor Ouderen<br />

Bent u in het bezit van een stadjerspas dan krijgt u een eenmalige korting van € 20,-<br />

per jaar op een activiteit naar keuze.<br />

Aan het cursusaanbod op de website/facebook en in deze wijkgids kunnen geen rechten<br />

worden ontleend en voor eventuele fouten is Buurtcentrum Sonde 2000 niet aansprakelijk.<br />

wijkgids 2022-2023 29


ACTIVITEITEN IN PADDEPOEL<br />

Activiteitenoverzicht BSV <strong>Paddepoel</strong><br />

Watermanstraat 140, telefoon 050-5715991 internet www.bsvpaddepoel.nl<br />

e-mail digituin@gmail.com / beheerwaterman@outlook.com<br />

Maandag<br />

Country-line dance 19.30–21.15 grote zaal<br />

Leesclub 14.30–15.30 bibliotheek (evt)<br />

Dinsdag<br />

Noorderbrug 09.30–11.00 binnen/buiten<br />

Spelcontainer 15.00–17.00 uur buiten/jeugdruimte<br />

Creatieve club 19.30–22.00 uur kleine zaal<br />

Klaverjassen 20.00–23.00 uur grote zaal<br />

Woensdag<br />

Yoga 09.00–10.15 uur grote zaal<br />

Dansgroep Bethel 10.30–13.00 uur grote zaal<br />

Kinderinstuif 4–8 jr 14.30–15.30 uur grote/kleine zaal<br />

Juridisch spreekuur 17.00–18.00 uur kantoor<br />

Sjoelclub 20.00–23.00 uur grote zaal<br />

Donderdag<br />

Biljart 50+ 09.00–12.00 uur grote zaal<br />

Yoga voor doven 09.30–10.30 uur jeugdruimte<br />

Pleintjes 14.30–16.00 uur buiten<br />

Vrijdag<br />

Bridgeclub 14.00–17.00 uur grote zaal<br />

Spelcontainer 15.00–17.00 uur buiten/jeugdruimte<br />

Straatrondes 19.00–23.00 uur activiteit buiten<br />

1e vrijdag van de maand Koppelklaverjassen<br />

3e vrijdag van de maand koffie-ochtend vrije inloop<br />

30 wijkgids 2022-2023


woonservicecentrum bernlef<br />

Antaresstraat 45, 9742 LB telefoon 050-5752222<br />

Maandag<br />

Koor levensblijheid repetitie van 9.30 tot 11.00 uur. Kosten deelname 12,- per maand.<br />

Autisme inloopgroep van 15.00 – 16.00 uur<br />

Dinsdag<br />

Alzheimercafé i.s.m. alzheimer Nederland derde dinsdag v.d. maand 19.30 tot 21.30 uur.<br />

Woensdag<br />

Klaverjassen 14.00 tot 16.30 uur kosten € 3,50 p/m en 1,- per keer voor koffie/thee<br />

Donderdag<br />

Kerkelijk zanguurtje met pianiste elke 1e donderdag v.d. maand in de<br />

multifunctionele ruimte van Bernlef (naast de entreehal) koffie/thee € 1,- per keer.<br />

Vrijdag<br />

Ontmoetingsochtend doven/slechthorenden o.l.v. vrijwilliger met gebarentaal 10–15.00 uur.<br />

Wandelclub 10.30 uur tot 11.30 uur – Na afloop koffie/thee – start entreehal in Bernlef.<br />

Bingo-middag 1e of 2e vrijdag v.d. maand 14.30–16.00 uur € 3,50 excl. consumpties<br />

(data tot juli: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli)<br />

Borrelmiddag 1x p/maand middag met muziek, hapje en drankje 14.30–16.30 uur.<br />

Zaterdag<br />

Repaircafé om de maand elke derde zaterdag (dit najaar: 17 sep, 19 nov) 11.00–13.30 uur<br />

Bijzondere activiteiten<br />

Repaircafé zaterdag 18 februari van 11.00 tot 13.30 uur in de hal van Bernlef (overige<br />

data zie Facebook)<br />

Kringloopwinkel Bernlef werkdagen van 10.00–16.00 uur. Kijk ook eens bij onze<br />

boekenruiltafel naast de kringloop.<br />

Alle activiteiten zijn voor alle wijkbewoners toegankelijk, oud en jong. In de activiteiten<br />

nieuwsflits van Bernlef staat meer informatie over de wisselende activiteiten en over<br />

de wekelijkse activiteiten. Deze is verkrijgbaar bij het infopunt. Mocht u de nieuwsflits<br />

op de mail willen ontvangen dan kunt u mailtje sturen naar onderstaand e-mail adres.<br />

Voor meer informatie kunt u kunt contact opnemen met:<br />

Erica Wierenga e-mail e.hoeksema@dignis.nl of<br />

Rachel van den Enden e-mail r.vandenenden@dignis.nl telefoon 050-5752222<br />

internet www.facebook.com/activiteitenbegeleiding.bernlef of<br />

www.facebook.com/buurtenbijbernlef.<br />

wijkgids 2022-2023 31


ACTIVITEITEN IN SELWERD<br />

activiteiten wijkcentrum de berk<br />

Kijk voor het actuele activiteitenoverzicht en voor de laatste nieuwtjes en updates op<br />

de website www.wijkcentrumdeberk.nl en op facebook Wijkcentrum.DeBerk.<strong>Selwerd</strong>/<br />

Berkenlaan 238, 9741 JV Groningen telefoon 050-5770601 e-mail deberk@wijkcentrumdeberk.nl<br />

Ons wijkcentrum is er voor en door de wijkbewoners en er is voor ieder wat wils: van<br />

beeldhouwen tot Spaans en van salsa tot website bouwen. Met een stadjerspas krijgt u<br />

een eenmalige korting van € 20 per jaar op een activiteit naar keuze.<br />

activiteitenoverzicht de es<br />

Restaurant, Beukenlaan 156 telefoon 050-7525013 internet www.zinnzorg.nl<br />

Vanwege coronamaatregelen was het bij het ter perse gaan van de wijkgids niet<br />

mogelijk een nieuw activiteitenoverzicht te plaatsen. Kijk voor actuele informatie over<br />

activiteiten op de website van ZINN: www.zinnzorg.nl.<br />

Maandag wisselende activiteiten zoals bloemschikken, zangmiddag of plaatjes draaien<br />

Dinsdag tekenen en schilderen, klaverjassen, sjoelen, repetitie Shantykoor de Hunzevaarders<br />

Woensdag Koffie-uurtje, Handwerken<br />

Donderdag meezingen met accordeonist Tiedo, bewegen op muziek, bingo<br />

Vrijdag bowlen, kegelen of jou-de-boules, handwerken<br />

Met een ZINNpas kunt u gratis of met korting deelnemen aan activiteiten.<br />

Voor € 18,00 per maand (€ 27,50 samen voor echtparen) heeft u een ZINNpas.<br />

Bent u niet in het bezit van een ZINNpas, dan betaalt u €5,50 per activiteit.<br />

activiteiten bsv selwerd<br />

Actueel activiteitenoverzicht: www.bsvselwerd.nl. Meer informatie: 050-5711354 of<br />

info@bsvselwerd.nl. De speeltuin achter het pand is dagelijks geopend.<br />

informatie Elzenlaan 72, 9741 NG Groningen telefoon 050-5711354 e-mail info@bsvselwerd.nl<br />

internet www.bsvselwerd.nl facebook BSV <strong>Selwerd</strong><br />

32 wijkgids 2022-2023


ACTIVITEITEN IN TUINWIJK<br />

activiteiten buurtcentrum tuinpad<br />

Vanaf maandag 5 september 2022 starten de meeste activiteiten bij Buurtcentrum<br />

TuinPad. Voor de meest actuele informatie bezoek onze website<br />

www.buurtcentrumtuinpad.nl of kom langs en vraag het ons persoonlijk.<br />

TuinPad faciliteert o.a. ontmoetingsactiviteiten, cursussen en vergaderingen. Het<br />

gebouw staat in het Bessemoerpark. De locatie is bij uitstek geschikt voor o.a.<br />

vergaderingen, studie/flexwerkplek en is voorzien van alle benodigde faciliteiten met<br />

een wifi snelheid van 500 Mbit/s!<br />

Wilt u iets organiseren of een cursus geven? Neem contact op met Lee Smale:<br />

telefoon 06-29457114 e-mail lee@buurtcentrumtuinpad.nl.<br />

Bessemoerstraat 2, 9741 AJ Groningen telefoon 050-5776044 (b.g.g. 050-5710515)<br />

e-mail info@buurtcentrumtuinpad.nl internet buurtcentrumtuinpad.nl<br />

volg ons op facebook/instagram @buurtcentrumtuinpad.nl<br />

Openingstijden ma t/m do 09.00–17.00 uur en vr 19.00–22.30 uur<br />

Maandag Tijd Prijs & Info<br />

Autisme inloopochtend 09.30–11.30 aic_groningen@live.nl<br />

Nederlandse les Jasmijn 09.00–11.30 v.jovanovic@jasmijn.info<br />

Nederlandse les Jasmijn 13.00–17.00 v.jovanovic@jasmijn.info<br />

Beeldhouwen 14.00–16.30 € 27,50 5 lessen<br />

Showdown tafeltennis 19.00–21.00 hubertdevos@hetnet.nl<br />

wijkgids 2022-2023 33


Dinsdag<br />

Jasmijn Zorgt 13.00–16.30 d.baran@jasmijn.info<br />

Sjoelclub 19.30–22.30 € 5,00 p.m. clubcontrib.<br />

Woensdag Tijd Prijs & Info<br />

Aerobics voor vrouwen 09.00–10.00 € 25,00 10 lessen<br />

CreaDoe (oneven weken) 10.00–11.30 v.a. € 1,00<br />

Koffie & Thee 10.00–12.00 v.a. € 0,60<br />

SoepUur (soep en stokbrood met kruidenboter)12.00–13.00 € 1,50<br />

KinderClub 6 t/m 9 jaar (oneven weken) 14.30–15.30 Gratis<br />

TienerClub 10 t/m13 jaar (even weken) 15.30–16.30 Gratis<br />

Pop Ensemble (even weken) 19.30–22.00 Besloten,<br />

toehoorders zijn welkom!<br />

Huis-, Tuin- en Keukenkoor (elke oneven week) 20.00–21.30 info info@luisterwijk.nl<br />

Donderdag<br />

Power Yoga gevorderd 19.30–20.45 € 75,00 15 lessen<br />

Beeldhouwen 19.30–22.00 € 27,50 11 lessen<br />

Vrijdag<br />

Tekenen en Schilderen 10.00–12.00 € 65,00 10 lessen<br />

BuurtDiner 18.00–19.30 € 5,00 volw. /€ 2,00 kind<br />

1e vrijdag v.d. maand<br />

LHBT Filmavond 20.00–23.00 v.a. € 5,- (3e vrijdag/mnd)<br />

Zaterdag<br />

Kookworkshop kinderen OVB (oneven weken) 17.00–19.00 € 2,00<br />

Kookworkshop volwassenen OVB (even weken) 17.00 – 19.00 € 4,00<br />

Bent u in het bezit van een stadjerspas dan krijgt u een eenmalige korting van € 20,-<br />

per jaar op een activiteit naar keuze.<br />

Aan het cursusaanbod op de website/facebook en in deze wijkgids kunnen geen rechten<br />

worden ontleend en voor eventuele fouten is Buurtcentrum TuinPad niet aansprakelijk.<br />

34 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In <strong>Selwerd</strong>, <strong>Paddepoel</strong> en <strong>Tuinwijk</strong> is cultuurcoach Lucas actief. Cultuurcoaches helpen<br />

om in jouw buurt toffe culturele projecten op te zetten. Zo worden <strong>Selwerd</strong>, <strong>Paddepoel</strong><br />

en <strong>Tuinwijk</strong> nóg leuker om in te wonen. Check bijvrijdag.nl/indebuurt voor contactgegevens<br />

en meer informatie.<br />

Muziek Sint Jansstraat 7, 9711 JM Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

wijkgids 2022-2023 35


muziek<br />

Menorah Gereformeerd Gemengd Koor<br />

internet www.menorah-groningen.nl<br />

Het Goede Herderkerkkoor Christelijk Gemengd Koor<br />

Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen internet defontein.info<br />

Buurtkoor ‘Kooranje’<br />

Gezellig buurtkoor. Repetities: Buurtcentrum Oranjewijk, woe. 20.00–21.45 uur.<br />

contactpersoon Irmgard Borchers telefoon 06-13287466<br />

e-mail info@kooranje.nl internet www.kooranje.nl<br />

Stichting Luisterwijk<br />

Muziektheaterprojecten voor en door bewoners<br />

telefoon 06-15351103 e-mail info@luisterwijk.nl internet luisterwijk.nl<br />

overig<br />

Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

De Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

36 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sporthal <strong>Selwerd</strong><br />

Openingstijden: 8.30 tot ongeveer 23.00 uur (dagelijks). Gesloten in de zomervakantie.<br />

Eikenlaan 288, 9741 EW Groningen internet www.sport050.nl<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Eikenlaan 286 (Vensterschool en Kamerlingh Onnes) en Ossehoederstraat 1-17<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sportpark De Parrel<br />

Eikenlaan 292, 9741 EW Groningen internet www.sport050.nl<br />

Sportpark <strong>Selwerd</strong><br />

Eikenlaan 253, 9741 EZ Groningen internet www.sport050.nl<br />

Sportpark Het Noorden<br />

Iepenlaan 89 A, 9741 GB Groningen internet www.sport050.nl<br />

wijkgids 2022-2023 37


Zwembad De Parrel<br />

Eikenlaan 290, 9741 EW Groningen telefoon 050-5711400<br />

e-mail info@deparrel.nl internet www.sport050.nl<br />

sportverenigingen<br />

Volleybalvereniging Lycurgus<br />

Sporthal <strong>Selwerd</strong> e-mail bestuur@lycurgus.eu internet www.lycurgus.eu<br />

VV Mamio (voetbal)<br />

Sportpark de Parrel voorzitter Richard Misran telefoon 06-21286084<br />

e-mail vvmamio1971@hotmail.nl internet vvmamiogroningen.nl<br />

VV Potetos (voetbal)<br />

Sportpark Het Noorden e-mail bestuur@vvpotetos.nl internet www.vvpotetos.nl<br />

VV Groningen (voetbal)<br />

Sportpark Het Noorden telefoon 050-3646643 internet www.vvgroningen.nl<br />

T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Turnstad Groningen heeft een ruim aanbod aan gymsport. We bieden peuter &<br />

kleutergym, turnen voor jongens, meisjes en volwassen dames, acrogym, ritmische<br />

gymnastiek en freerunning. Meer informatie over locaties, contributie en het aanvraagformulier<br />

voor 2 gratis proeflessen is te vinden op onze website.<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Sportvereniging Vlugheid en Kracht<br />

Sporthal <strong>Selwerd</strong> en Vensterschool <strong>Selwerd</strong> kleine gymzaal.<br />

telefoon sporthal 050-5772075 internet www.vlugheidenkracht.nl<br />

38 wijkgids 2022-2023


Loopgroep Astrea<br />

Trainingen op maandag (19.30–20.30) en op woensdag en vrijdag (19.30–21.00).<br />

Sportpark <strong>Selwerd</strong> e-mail info@loopgroepastrea.nl internet wloopgroepastrea.nl<br />

Martial Arts Vereniging Go Smarts<br />

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Ladies Combattraining 14+/<br />

Mixed Combattraining 12+ en 16+ jeugd en volwassenen / Senior Combattraining 60+ /<br />

Clinics dames weerbaarheid / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie afgestemd<br />

op de doelgroep. Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor<br />

meer informatie en recensies van Go Smarts op https://www.google.nl/maps.<br />

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045<br />

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl facebook https://www.facebook.com/gosmarts<br />

Bao Trieu Sportcentrum (Kung Fu / Wushu)<br />

Chinese gevechtskunst, zelfverdediging, thaiboksen, boksen, agressie management.<br />

Spicastraat 198, 9742 LZ Groningen internet www.baotrieu.com facebook BaoTrieuBlijd<br />

Groninger Zwemsportvereniging TriVia<br />

postadres Postbus 317, 9701 BH Groningen e-mail info@trivia.nl internet https://www.trivia.nl<br />

Naturisten Zwemvereniging Groningen<br />

Oktober–mei 2 x per maand zwemmen op zaterdag 12.30–13.30 uur in De Parrel.<br />

internet www.nzgroningen.wordpress.com<br />

Zwemclub De Duiker<br />

Elke vrijdag 19.00–19.30 uur recreatief zwemmen in De Parrel. Diploma verplicht.<br />

contactpersoon J.W. Meijer telefoon 050-3130012 of 06-44986549 e-mail jw.meijer@hetnet.nl<br />

Zwemvereniging De Watervrienden Groningen<br />

Zwemles, recreatief zwemmen en andere activiteiten. In Kardinge of de Parrel.<br />

e-mail info@watervrienden.com internet www.watervrienden.com<br />

wijkgids 2022-2023 39


Zwemvereniging D.Z.N.<br />

Zwemles en recreatief zwemmen voor meisjes en dames in De Parrel en Kardinge.<br />

telefoon 06-50265939 e-mail info@dzngroningen.nl internet www.dzngroningen.nl<br />

Sportclub Groningen<br />

Recreatief zwemmen in de Parrel op woensdag 09.30–10.00 en 21.00–21.30 uur.<br />

contactpersoon Ina Kruyt-Suurd telefoon 06-29023204<br />

e-mail info@sportclubgroningen.nl internet www.sportclubgroningen.nl<br />

Zwemvereniging De Dolfijn Groningen<br />

Recreatief zwemmen in de Parrel op vrijdag van 19.30-21.00 uur.<br />

e-mail info@czvdedolfijn.nl internet www.czvdedolfijn.nl<br />

Frisbeevereniging Gronical Dizziness<br />

e-mail info@gronicaldizziness.nl internet www.gronicaldizziness.nl<br />

40 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen & jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

Dikkie Dik (PO) Siriusstraat 1<br />

Ienemini (PO) Eikenlaan 288-5<br />

Klein Duimpje (PO) Prunusstraat 76<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

Kinderdagverblijf & BSO De Grote Beer<br />

kdv Grote Beerstraat 175, 9742 RG Groningen bso Orionlaan 2, 9742 TA Groningen<br />

telefoon 050-5772722 e-mail info@kidscasa.nl internet kidscasa.nl<br />

Kinderdagverblijf Deugniet<br />

Bottelroosstraat 3, 9741 JD Groningen telefoon 06-17468466<br />

e-mail kdvdeugniet@gmail.com internet www.kdvdeugniet.nl<br />

Kleinschalige kinderopvang Thuishuis Mi Casa<br />

Weegschaalstraat 12, 9742 NX Groningen telefoon 06-23522751 e-mail thuishuismicasa@live.nl<br />

wijkgids 2022-2023 41


De Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

Deskundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

Het Toddlers Huis<br />

Friesestraatweg 217e, 9743 AD Groningen telefoon 050-5772396 internet www.toddlershuis.nl<br />

Kinderdagverblijf het Kinderparadijs<br />

Watermanstraat 15a, 9742 VJ Groningen telefoon 050-3050273<br />

e-mail info@hetkinderparadijsgroningen.nl internet www.hetkinderparadijsgroningen.nl<br />

opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

42 wijkgids 2022-2023


overig<br />

Schooltuin <strong>Paddepoel</strong><br />

In schooltuin <strong>Paddepoel</strong> krijgen kinderen van groep 1 t/m 8 uit <strong>Selwerd</strong>, <strong>Paddepoel</strong> en<br />

<strong>Tuinwijk</strong> les in ecologische basisvorming, in de vorm van lessen uit de Groene leerlijn.<br />

Coronastraat 1, 9742 EG Groningen telefoon 050-3676328<br />

Buurt- en speeltuinvereniging <strong>Paddepoel</strong><br />

Openingstijden: Dagelijks geopend. Zie ook het activiteitenoverzicht in deze gids.<br />

Watermanstraat 140, 9742 VP Groningen telefoon 050-5715991<br />

internet speeltuinen-groningen.nl/speeltuinen/bsv-paddepoel<br />

Met Sport- en Spelcontainer onder beheer van het lokale WIJ-team (zie hoofdstuk 2).<br />

Scoutinggroep de Havik<br />

Jaagpad 1, 9747 AC Groningen internet www.de-havik.nl<br />

Bslim<br />

internet www.bslim.nl<br />

wijkgids 2022-2023 43


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers<br />

Siriusstraat 1, 9742 KT Groningen telefoon 050-5779506 directeur mevr. Wally van de Vlugt<br />

postadres Postbus 2228, 9704 CG Groningen<br />

e-mail w.vandervlugt@b-bekkers.nl internet www.b-bekkers.nl<br />

CBS De Wegwijzer<br />

Prunusstraat 76, 9741 LE Groningen telefoon 050-5777681 directeur Sarah Diekstra<br />

internet www.cbs-dewegwijzer.nl<br />

OBS De Pendinghe<br />

Onderdeel van de Vensterschool <strong>Selwerd</strong>, <strong>Paddepoel</strong> en <strong>Tuinwijk</strong>.<br />

Eikenlaan 288-7, 9741 EW Groningen telefoon 050-3210448<br />

e-mail info@pendinghe.o2g2.nl internet https://pendinghe.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Reformatorische Basisschool De Zaaier<br />

Dierenriemstraat 2a, 9742 AH Groningen telefoon 050-5798727<br />

e-mail administratie@dezaaiergroningen.nl internet www.dezaaiergroningen.nl<br />

44 wijkgids 2022-2023


Speciaal Basisonderwijs Dr. Bekenkamp<br />

Een openbare speciale basisschool, voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.<br />

Wilgenlaan 1, 9741 BX Groningen telefoon 050-3210457 directeur H.E. Bal<br />

e-mail info@bekenkamp.o2g2.nl internet bekenkampschool.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

voortgezet onderwijs<br />

Kamerlingh Onnes<br />

Het Kamerlingh Onnes is een school voor vmbo-tl, havo en atheneum.<br />

Eikenlaan 286, 9741 EW Groningen telefoon 050-3210610<br />

postadres postbus 70204, 9704 AE Groningen e-mail info@kamerlinghonnes.nl<br />

internet www.kamerlinghonnes.nl<br />

Gomarus College - afdeling Magnolia<br />

Onderbouwlocatie van zo'n 330 leerlingen die christelijk worden opgevoed.<br />

Magnoliastraat 1, 9741 CS Groningen telefoon 050-5713093 internet www.gomaruscollege.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Atoomweg 6b, 9743 AK.<br />

hoofdlocatie Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

Studie&advieslijn 0800-6677885 (gratis) whatsapp 06-25681918<br />

e-mail studieadvies@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

wijkgids 2022-2023 45


Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

46 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

De Huismeesters<br />

De Huismeesters is een echte buurtcorporatie. De Huismeesters heeft zo’n 7.000 woningen<br />

in Groningen en Haren. Ons bezit varieert van studentenkamers tot seniorenwoningen<br />

en alles daar tussen in. Het grootste deel bestaat uit sociale huur- woningen maar<br />

we hebben ook huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen.<br />

Het aanbod van sociale huurwoningen staat op www.woningnet.nl. Beschikbare vrije<br />

sector huurwoningen en koopwoningen staan op www.dehuismeesters.nl.<br />

Friesestraatweg 18, 9718 NH Groningen telefoon 050-3657171<br />

postadres Postbus 546, 9700 AM Groningen<br />

openingstijden maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur<br />

e-mail info@dehuismeesters.nl internet www.dehuismeesters.nl,<br />

twitter twitter.com/dehuismeesters, facebook facebook.com/dehuismeesters<br />

wijkgids 2022-2023 47


Patrimonium<br />

Peizerweg 136, 9727 AP Groningen telefoon 050-5299999 internet www.patrimonium-groningen.nl<br />

Lefier<br />

Winschoterdiep 50, 9723 AB Groningen tel 088-2033000 e-mail info@lefier.nl internet www.lefier.nl<br />

huurdersorganisaties<br />

Buurtcomité Concordiabuurt<br />

Belangen van huurders en bewoners bij woningcorporatie De Huismeesters.<br />

e-mail buurtcomiteconcordiabuurt@hotmail.com postadres Fruitstraat 1, 9741 AL Groningen<br />

Bewonerscommissie Patrimonium Radijsstraat<br />

Radijsstraat 32a, 9741 BP Groningen<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

Verenigingen van eigenaren/bewoners<br />

Bewonerscommissie Spicaflat<br />

Vertegenwoordiging en belangenbehartiging van bewoners van de Spicaflat.<br />

secretaris A. Kuik, Spicastraat 84, 9742 LV Groningen<br />

telefoon 050-3114890 e-mail bcspicaflat@gmail.com<br />

48 wijkgids 2022-2023


VVH van Bouwfondswoningen in <strong>Paddepoel</strong><br />

Venuslaan, Neptunusstraat, Uranusstraat, Marsstraat, Jupiterstraat en Avondsterlaan.<br />

e-mail info@bouwfondswoningenpaddepoel.nl internet www.bouwfondswoningenpaddepoel.nl<br />

MCM (Morgensterlaan, Coronastraat, Mercuriusstraat)<br />

Vereniging van brandgangen- en garageterreineigenaren.<br />

e-mail mcm-paddepoel@hotmail.com<br />

VvE De Noorder (Noorderkroonstraat 129 t/m 175)<br />

De vereniging zet zich in voor de instandhouding van het flatgebouw.<br />

Noorderkroonstraat 149, 9742 XP Groningen contactpersoon A. Hindriks<br />

telefoon 050-5771500 e-mail secretariaat@de-noorder.nl internet www.de-noorder.nl<br />

Vereniging ‘Kocomezo’<br />

Voor onderhoud terrein achter Kometen-, Corona- en Mercuriusstraat en Zonnelaan.<br />

internet www.kocomezo.nl<br />

wijkgids 2022-2023 49


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

De gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied West: De Buitenhof, Dorkwerd, Gravenburg, De Held, Hoogkerk, Leegkerk,<br />

<strong>Paddepoel</strong>, Reitdiep, <strong>Selwerd</strong>, <strong>Tuinwijk</strong>, Vinkhuizen.<br />

Wijkwethouder West Eelco Eikenaar e-mail secretariaat.wethoudereikenaar@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager West Peter Wijnsma e-mail peter.wijnsma@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris West Saskia Meijeringh-Leeninga e-mail saskia.meijeringh@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

50 wijkgids 2022-2023


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12823973 app Slim Melden<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

De gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Electronstraat 3, 9743 AH Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

U hebt overlast van mensen, dieren, evenementen of werkzaamheden. Of u maakt zich<br />

zorgen over iemand in uw buurt. 24 uur per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch<br />

maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-5875885<br />

internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

Het zorgloket is overgegaan naar de wijkteams van WIJ Groningen.<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-5339600 (WS) 050-3124060 (VZ) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800 0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-3688688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 51


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Diamantlaan 168, 9743 BK Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)<br />

52 wijkgids 2022-2023


We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek


Eikenlaan 288-1<br />

9741 EW Groningen<br />

050 571 0515<br />

info@sonde2000.nl<br />

sonde2000.nl<br />

@buurtcentrumsonde2000<br />

Kom langs voor gezelligheid, leuke activiteiten, cursussen<br />

en lekker eten! Bij buurtcentra Sonde 2000 & TuinPad.<br />

Bessemoerstraat 4<br />

9741 AJ Groningen<br />

050 577 6044<br />

info@buurtcentrumtuinpad.nl<br />

buurtcentrumtuinpad.nl<br />

@buurtcentrumtuinpad

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!