01.12.2020 Views

Nieuwsbrief Kerkuilen 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Betuwe Oost

‘Typisch Groesbeek’

Binnen ons werkgebied houden 17

actieve leden zich bezig met kasten

controleren en plaatsen, pullen en

soms adulte vogels ringen, de website

kerkuilen.nu levendig houden en ga zo

maar door. Eerst regelde Jan Jacobs

alles als coördinator, maar waarom

zou je het hele broedseizoen iedereen

achter de broek aan zitten?

Dus maakten we een whatsappgroep,

die na enige gewenning volop

wordt gebruikt.

Het afgelopen seizoen controleerden we 70 broedsels (en we vermoedden

dat er nog vijf op onbereikbare plekken waren). De 56 eerste broedsels

brachten 224 jongen en de 14 tweede broedsels 33. Voor ons werkgebied

een record! Van de 257 jongen ringden we 151 op 30 nesten. Dus geen gek

gemiddelde van rond de vijf jongen per nest.

Een publieke omroep kreeg hier lucht van en maakte een reportage voor

het programma ‘Typisch Groesbeek’ over de uilen, met een ‘plat proatende’

Henk Klaassen en Jan Jacobs in de hoofdrol.

We sloten het seizoen af met een barbecue bij Loes en Ton en zowaar, de

kerkuil gaf nog een vliegshow toen de schemering viel.

Tekst: Hans van Ooijen en Ronald Zollinger

2

Nieuwsbrief Kerkuilen

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!