01.12.2020 Views

Nieuwsbrief Kerkuilen 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zuidelijk Flevoland

Kerkuilenjong zoekt

alternatieve uitgang

Op een hete dag in juni vorig jaar

gingen we tijdens een kasten controle

naar een kerkuilenkast op

palen. Deze kast troffen we enige

tijd terug aan met een groot gat in

de zijwand. Vermoedelijk het werk

van een specht. We dichtten het gat

met enkele planken. Echter toen we

in juni bij de kast aankwamen, zagen

we dat er boven de planken een

nieuw gat was ‘getimmerd’.

Tijdens de kastcontrole vonden

we een broedsel met zes grote,

vliegvlugge kerkuilenjongen.

Toen we de jongen eruit haalden

om ze te ringen, probeerde eentje

te ontsnappen via het ‘spechtengat’

en dat leverde een mooi plaatje op.

Gelukkig kon Herman hem met zijn

hand tegenhouden.

Bij de nacontrole bleek dat alle zes

jongen waren uitgevlogen. De kast

is afgelopen winter door het

Flevolandschap vervangen door

een nieuwe.

Stichting Kerkuilenwerkgroep

Flevoland is nog steeds op zoek

naar vrijwilligers die het komende

broedseizoen (vanaf juni) willen

helpen met de kastencontrole en het

ringen van de kerkuilen, torenvalken

en holenduiven. Wie meldt zich aan?

(Allan M. Liosi, tel. 036-5336834)

Tekst en foto’s: Allan M. Liosi

1. Er was veel belangstelling van

de scouting groep uit Dronten.

(Foto: Lykele Zwanenburg)

2. Kerkuilenkast op palen met

‘spechtengat’.

3. Ontsnapping mislukt.

2

3

Nieuwsbrief Kerkuilen

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!