04.12.2020 Views

Wijkgids Vinkhuizen

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Vinkhuizen</strong><br />

De Held, Reitdiep, Gravenburg<br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2023/2024


We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

De wijken in vogelvlucht 4<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Wijk- en Buurtcentra 8<br />

Wijkkranten en -websites 9<br />

Sociaal-culturele 10<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 10<br />

Welzijn 11<br />

Religie en levensbeschouwing 13<br />

Culturele verenigingen 13<br />

Overig 14<br />

Gezondheid en zorg 16<br />

Huisartsen 16<br />

Tandartsen 16<br />

Apotheken 17<br />

Ziekenhuizen 17<br />

Bloedonderzoek 18<br />

Fysio- en oefentherapeuten 18<br />

Voeding/Diëtetiek 19<br />

Verloskunde & kraamzorg 19<br />

Thuiszorg 20<br />

Verpleeg- en verzorgingshuizen 21<br />

Gehandicaptenzorg 21<br />

Overige zorg 22<br />

Huisdieren 25<br />

Vrije tijd 26<br />

VRIJDAG 26<br />

Theater 27<br />

Kunst & ambacht 27<br />

Muziek & dans 27<br />

Tuinieren & natuur 27<br />

Overig 45<br />

Activiteitenoverzicht 28<br />

Plattegrond 32-33<br />

Sport 46<br />

Sportvoorzieningen 46<br />

Sportverenigingen 48<br />

Kinderen en jeugd 52<br />

Kinderopvang 52<br />

Opvoedingsondersteuning 53<br />

Overig 54<br />

Onderwijs 56<br />

Basisscholen 56<br />

Voortgezet onderwijs 58<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 58<br />

Huiswerkbegeleiding 59<br />

Huisvesting 60<br />

Woningcorporaties 60<br />

Huurdersorganisaties 60<br />

Gemeentelijke informatie 62<br />

Gemeentelijke instanties 62<br />

Politie 64<br />

Alarm- en storingsnummers 64


De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de websites<br />

www.wijkgidsen.nl en www.vinkhuizen.nl/wijkgids<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids <strong>Vinkhuizen</strong>, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06 - 83 87 44 55 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2024-2025 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 06 - 55 32 24 22 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2023 Groningen<br />

<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken <strong>Vinkhuizen</strong>, De Held,<br />

Gravenburg en Reitdiep.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan:<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?<br />

Mail ze naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Fair Back Kringloop<br />

Kids First COP Groep<br />

Nijestee Woningcorporatie<br />

Waymaker Contextuele Coaching<br />

Omslag achter<br />

MFC Vinkhuys<br />

Buurtcentrum De Wende<br />

En verder...<br />

Bureau Meerstad 23<br />

Dignis 47<br />

Dignis Zorg Thuis+ 47<br />

Lotus 25<br />

Scholma Online 47<br />

Talentperron 47<br />

Tandheelkundig<br />

Centrum Reitdiep 55<br />

VRIJDAG 26<br />

wijkgids 2023-2024 3


Inleiding<br />

4 wijkgids 2023-2024<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

<strong>Vinkhuizen</strong><br />

De wijk ligt ten noorden van het Hoendiep tussen de Friesestraatweg en het Roege Bos.<br />

De straatnamen hebben betrekking op stenen, edelstenen en –metalen en andere<br />

scheikundige elementen. De centrale wegen door de wijk zijn de Diamantlaan<br />

(noord-zuid) en de Siersteenlaan (oost-west). Op de kruising van deze wegen ligt het<br />

winkelcentrum.<br />

Midden in de wijk ligt het Vinkhuys, een boerderij uit de 17e eeuw die sinds 1974 in<br />

gebruik is als wijkcentrum. In januari 2024 viert Wijkcentrum 't Vinkhuys zijn 50e<br />

verjaardag!<br />

<strong>Vinkhuizen</strong> is in de jaren zestig en zeventig uit de grond gestampt volgens het concept<br />

van de revolutiebouw en heeft daarom veel rechte wegen en hoogbouw. De laatste<br />

jaren krijgt de wijk o.a. met nieuwbouw een grote opknapbeurt om de woonkwaliteit<br />

te verbeteren.<br />

De Held<br />

Tussen <strong>Vinkhuizen</strong> en Hoogkerk ligt langs beide zijden van de Leegeweg de wijk De<br />

Held. Vanaf de wijk is er uitzicht op het dorp Hoogkerk en de wijk Reitdiep. De wijk is<br />

gebouwd in de polders de Jonge Held en de Oude Held, net als de poldermolens<br />

(waarvan één is vervangen door een gemaal). De Jonge Held, een ‘grondzeiler’<br />

gebouwd in 1829, heeft nog tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw volledig op<br />

windkracht de polder De Jonge Held bemalen en is ook nu nog regelmatig in bedrijf<br />

dankzij de inzet van vrijwilligers van de Molenstichting Westerkwartier. Voorafgaand<br />

aan de bouw van het nieuwe gedeelte van de wijk werd archeologisch onderzoek<br />

gedaan ten noorden van het Aquamarijnpad.


Gravenburg<br />

Gravenburg valt binnen de dorpsgrenzen van Hoogkerk en ligt dus aan de westkant van<br />

de stad Groningen. Door de hele wijk loopt een fietspad, het Van Aquinopad. De wijk<br />

is gelegen aan de Noodweg. De Zijlvesterweg, aan de overkant van de Noodweg, volgt<br />

prachtig de oude lijnen van het wierdenlandschap. Hier staat een boerderij met de<br />

naam Gravenburg die al genoemd werd in 1595.<br />

Reitdiep<br />

Reitdiep, in het uiterste noordwesten van de stad, ligt langs de gelijknamige rivier aan<br />

de rand van een weidegebied. Het water staat centraal in de wijk en daarnaast heeft<br />

het een vaarverbinding naar het Reitdiep. Rondom de kunstmatige binnenhaven staan<br />

woningen en winkels. De wijk is nog volop in ontwikkeling en is bedoeld voor mensen<br />

die landelijk willen wonen op korte afstand van de stad.<br />

wijkgids 2023-2024 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Wijkoverleg <strong>Vinkhuizen</strong> (W.O.V.)<br />

Is de wijkraad aangewezen en gesubsidieerd door de gemeente Groningen en stelt zich<br />

ten doel de belangen van de bewoners van de wijk <strong>Vinkhuizen</strong> te behartigen. Wij<br />

vergaderen een keer per maand in ’t Vinkhuys. Deze vergaderingen zijn openbaar.<br />

Postbus 2507, 9704 CM Groningen e-mail info@vinkhuizen.nl internet www.vinkhuizen.nl<br />

Wijkraad De Held<br />

Behartigt de belangen van wijkbewoners, houdt contacten met gemeente en WIJ-team<br />

om de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen te verbeteren. Organiseert<br />

informatiebijeenkomsten en recreatieve activiteiten.<br />

e-mail info@wijkdeheld.nl internet www.wijkdeheld.nl facebook Wijknieuws De Held<br />

Wijkvereniging Reitdiep<br />

Het doel van de wijkvereniging is om een prettig woon- en leefklimaat te bevorderen<br />

en te behouden. Het bestuur wordt ondersteund door verschillende commissies en<br />

werkgroepen, die zich met passie inzetten voor de wijk op het gebied van verkeer,<br />

groen, leefbaarheid, activiteiten en communicatie. Het bestuur heeft regelmatig<br />

overleg met de scholen, Elker, de RUG, de gemeente en de omliggende wijken.<br />

e-mail secretariaat@reitdiepwijk.nl internet www.reitdiepwijk.nl<br />

facebook Reitdiepwijk instagram reitdiepwijkgr<br />

Bewonerscommissie Gravenburg<br />

Dorpsdeelcommissie van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH). Leden zijn<br />

vertegenwoordigd in het VWH-bestuur en verschillende VWH-commissies.<br />

e-mail wijkraadgravenburg@gmail.com facebook Gravenburg<br />

6 wijkgids 2023-2024


Bewonerscommissie Prismaflat<br />

Zet zich in voor een leefbare woonomgeving en het bevorderen van de onderlinge<br />

contacten. Dit doet de commissie onder meer door het organiseren van activiteiten,<br />

overleg met de verhuurder en de uitgave van een nieuwsbrief.<br />

Siersteenlaan 482-28, 9743 EZ Groningen e-mail bewonerscie@gmail.com<br />

Buurten binnen <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Buurt 6 contactpersoon Auke Schut, Boraxstraat 139, 9743 VN Groningen<br />

telefoon 06-57371444 e-mail aw.schut@home.nl of buurtzes@vinkhuizen.nl<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

Stichting Paddepoel Energiek<br />

Bewonersinitiatief ter verduurzaming van Paddepoel, Selwerd en <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

Energiecoaching, hulp en advies bij subsidieaanvraag etc. Samen isoleren, energie<br />

besparen/opwekken, Wijkwindmolens Dorkwerdersluis. Energiespreekuur elke do<br />

19.00–21.00 uur bij WIJS in winkelcentrum Paddepoel, gangpad tegenover Albert Heijn.<br />

Secretaris Secretaris W.P. van der Gaast, Neptunusstraat 20, 9742 JM Groningen<br />

e-mail info@paddepoelenergiek.nl internet www.paddepoelenergiek.nl<br />

facebook paddepoelenergiek<br />

Stichting Kiosk Diamantpark<br />

Gezellige kiosk met buitenterras middenin het Diamantpark voor buurtbewoners en<br />

gerund door vrijwilligers uit de buurt.<br />

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen secretaris Emma Bel telefoon 06-24 73 28 05<br />

e-mail kioskdisamantpark@gmail.com internet vinkhuizen/projecten/kiosk<br />

facebook KioskDiamantpark<br />

Buurt en Speeltuinvereniging “De Apenkooi”<br />

Zie het Activiteitenoverzicht en hoofdstuk 6 Kinderen & jeugd.<br />

wijkgids 2023-2024 7


wijk- en buurtcentra<br />

Multifunctioneel centrum ’t Vinkhuys<br />

’t Vinkhuys is het Multifunctionele Centrum van <strong>Vinkhuizen</strong> en omliggende wijken. ’t<br />

Vinkhuys biedt een breed programma aan van culturele, educatieve en recreatieve<br />

activiteiten. Naast dit brede programma biedt het centrum huisvesting, ondersteuning<br />

en faciliteiten aan diverse clubs, verenigingen en instellingen. In ’t Vinkhuys is ook het<br />

huiswerkinstituut ‘VinkHuisWerk’ gevestigd (zie het hoofdstuk ‘Onderwijs’).<br />

Openingstijden: ma t/m do 08.30–22:30 uur, vr van 08.30–17.30 uur, za wisselend.<br />

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen directeur J.W. Eskes telefoon 050-577 0770<br />

e-mail balie@vinkhuys.nl internet www.vinkhuys.nl<br />

Stichting Trefpunt De Siersteen<br />

Het Trefpunt De Siersteen organiseert activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar en ouder<br />

uit <strong>Vinkhuizen</strong>. De kosten voor entree van de soos bedragen maximaal € 25,00 per jaar.<br />

Siersteenflat<br />

Siersteenlaan 420/1, 9743 ES Groningen telefoon 050-577 0173 e-mail robert.siersteen@hotmail.com<br />

contactpersonen E.G. Udinga telefoon 06-53 39 45 84 A.G. de Vrij telefoon 06-13 85 23 74<br />

Buurtcentrum De Wende<br />

De Wende is een intercultureel buurtcentrum in <strong>Vinkhuizen</strong>. Het is een plek voor<br />

iedereen, van jong tot oud. We bieden veel activiteiten en mogelijkheden tot verhuur.<br />

Kijk op onze website voor meer informatie.<br />

Goudlaan 555, 9743 CP Groningen telefoon 050-577 7324<br />

e-mail info@buurtcentrumdewende.nl internet www.buurtcentrumdewende.nl<br />

facebook buurtcentrum.dewende<br />

Buurtpand De Goudvink<br />

Er zijn ruimtes te huur voor feesten en recepties. Zie ook het activiteitenoverzicht.<br />

Goudlaan 297, 9743 CH Groningen telefoon 050-853 3635 facebook De Goudvink<br />

contactpersoon (Nijestee) dhr. V. Weisenbach e-mail v.weisenbach@nijestee.nl<br />

Wijklokaal Rietvogel<br />

Joeswerd 22, 9746 CR internet www.reitdiepwijk.nl/wijklokaal<br />

8 wijkgids 2023-2024


Magma <strong>Vinkhuizen</strong><br />

De warme huiskamer voor de wijk, met instanties en bedrijven die zich belangeloos<br />

inzetten voor bewoners van <strong>Vinkhuizen</strong>. Zie het activiteitenoverzicht verderop in de gids.<br />

Metaallaan 255, 9743 BV Groningen internet www.magma-vinkhuizen.nl<br />

wijkkranten en -websites<br />

Westerkrant<br />

Gratis huis-aan-huis weekkrant voor Hoogkerk, <strong>Vinkhuizen</strong>, Gravenburg, Reitdiep e.o.<br />

Londenweg 14, 9744 TX Hoogkerk/Westpoort telefoon 06-82 08 38 20<br />

e-mail info@westerkrant.nl / geertje@westerkrant.nl internet www.westerkrant.nl<br />

Op ’t Vinkentouw - Wijkkrant voor <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Verschijnt wekelijks in de Westerkrant e-mail info@vinkhuizen.nl internet www.vinkhuizen.nl<br />

Reitdiep Wijkkrant<br />

e-mail redactie@reitdiepwijk.nl internet www.reitdiepwijk.nl<br />

Wijkwebsites <strong>Vinkhuizen</strong>, De Held en Reitdiep<br />

internet www.vinkhuizen.nl internet www.de-held.nl internet www.reitdiepwijk.nl<br />

wijkgids 2023-2024 9


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadsbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-368 36 83 e-mail info@forum.nl<br />

Forumbibliotheek <strong>Vinkhuizen</strong><br />

De Forumbibliotheek is dé plek in jouw buurt waar je de mooiste (jeugd)boeken leent.<br />

Naast een grote, actuele collectie (jeugd)boeken, strips, films en games, organiseren we ook<br />

van alles voor kinderen en andere wereldburgers. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid.<br />

Daarnaast helpen we je graag met (leren) lezen, schrijven, rekenen en computeren. Alle hulp<br />

bij taal en digi-taal is gratis, je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. Wees<br />

welkom! Openingstijden ma t/m vr 08.30–17.30 uur.<br />

Siersteenlaan 480/6, 9743 EZ Groningen telefoon 050-368 06 38 e-mail bibliotheek@forum.nl<br />

Taalhuis <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Het Taalhuis is dé plek<br />

in de bibliotheek waar je terecht kunt voor hulp. Spreekuur maandag 14–15 uur.<br />

contactpersoon Adri Carmio telefoon 06-18 18 75 46 e-mail a.carmio-volny@alfa-college.nl<br />

10 wijkgids 2023-2024


welzijn<br />

WIJ <strong>Vinkhuizen</strong><br />

WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Heeft u een vraag?<br />

Een idee voor de buurt? Of zoekt u ondersteuning? Onze WIJ-teams werken in alle<br />

wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere<br />

organisaties. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen mee te doen<br />

aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving. U kunt zonder<br />

afspraak terecht bij één van de 13 WIJ-teams in de gemeente.<br />

Boraxstraat 2, 9743 VP Groningen telefoon 050-367 63 03<br />

e-mail wijvinkhuizen@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

WerkPro<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

Talentperron<br />

Ontdek jouw talent en maak een afspraak op Talentperron! Je bent elke werkdag van<br />

harte welkom om samen met een gids te kijken naar wat voor baan of opleiding bij jou<br />

past. Een bezoek kost je niks, slechts 1,5 uur van je tijd.<br />

Wil je weten of werken in een bepaalde sector iets voor jou is? Maandag t/m donderdag<br />

organiseren we branchemiddagen waar een sector centraal staat. Je kunt dan in<br />

gesprek met een werkgever, adviseur of opleider.<br />

Kijk op talentperron.nl en maak een afspraak!<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

wijkgids 2023-2024 11


Stichting Stuifesinplatinaflat<br />

De Stichting Stuifesinplatinaflat houdt de buurthuiskamer van de 50+ seniorenflat<br />

Platinaflat draaiende voor <strong>Vinkhuizen</strong> en omliggende wijken. In de buurthuiskamer<br />

worden voortdurend leuke activiteiten georganiseerd.<br />

Platinalaan 279, 9743 GN Groningen telefoon 050-3126972 e-mail stuifesinplatinaflat@gmail.com<br />

Stichting De Roege Boys (RGB)<br />

Bewonersorganisatie die armoedebestrijding en verbetering van de sociale leefomgeving<br />

nastreeft door wijkactiviteiten te ondersteunen.<br />

Locatie Magma, Metaallaan 255, 9743 BV Groningen<br />

e-mail info@deroegeboys.nl internet www.deroegeboys.nl<br />

facebook deroegeboys instagram deroegeboys<br />

Stichting Kringloop +<br />

Woonboulevard Hoendiep, Diamantlaan 1, 9743 BA Groningen telefoon 050-3051030<br />

e-mail info@kringloopplus.nl internet www.kringloopplus.nl<br />

Handig in de buurt – Mijngereedschapskistvinkhuizen<br />

Uitleenpunt voor boormachine, decoupeerzaag, schuurmachine, slijpmachine,<br />

multitool, behangafstomer, tuingereedschap, aanhanger. Fietsreparatie- en klussendienst.<br />

Hulp bij afvoer van grof vuil. Maandag–vrijdag 10.00–12.00 uur.<br />

Goudlaan 297, 9743CH Groningen telefoon 06-44944924<br />

e-mail info@handigindebuurt.nl internet www.handigindebuurt.nl<br />

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

12 wijkgids 2023-2024


eligie en levensbeschouwing<br />

Nederlandse Gereformeerde Kerk te Groningen<br />

NoordWest (Columnakerk)<br />

Eredienst op zondag 10.00 uur, elke dinsdag 10.00–12.00 uur open kerk.<br />

Paulus Potterstraat 2, 9718 TJ Groningen telefoon 050-3181860 internet www.columnakerk.nl<br />

Stadskerk Vrije Baptisten Gemeente Groningen<br />

Actuele agenda: destadskerk.nl/agenda<br />

Friesestraatweg 221, 9743 AE Groningen e-mail info@destadskerk.nl internet www.destadskerk.nl<br />

Buurtkerk De Fontein<br />

Kerkdiensten: 9.30 uur. Inloopspreekuur: woensdag en donderdag 10.00–12.00 uur.<br />

Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen telefoon 050-5731188<br />

e-mail r.pruis@defontein.info internet www.defontein.info<br />

Christengemeente ‘De Roeping’<br />

Iedere zondag samenkomst om 10.30 uur in De Goudvink, Goudlaan 297, 9743 CH Groningen.<br />

telefoon 06-22973704 facebook Christengemeente “De Roeping”<br />

culturele verenigingen<br />

De Pareloester<br />

Ontmoetingsplek voor mensen die in de omgeving van de Parelstraat wonen.<br />

Vrijdag koffieochtend 10.00–11.30 uur.<br />

Parelstraat 256, 9743 JZ Groningen e-mail infopareloester@gmail.com<br />

Interculturele vrouwengroep Diamant<br />

Donderdagochtend 10.00–11.30 uur in De Wende.<br />

contactpersoon Iris Baks telefoon 06 - 27 46 83 27 e-mail Iris.baks@wij.groningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 13


overig<br />

Vinkmobiel (Welmobiel)<br />

Vervoer door vrijwilligers. Opstaptarief € 1,50, na 1 kilometer € 1,- per kilometer.<br />

telefoon 085-792 0377 e-mail info@welmobiel.nl internet www.welmobiel.nl<br />

‘Vrouwkracht Wereldkeuken’<br />

Locatie Magma, Metaallaan 255. Buurtrestaurant waar vrouwkracht allerlei gerechten<br />

maakt. Dinsdag lunch 12.00–13.00 1,50 euro. Woensdag wereldkoffie 10.00-11.30 gratis.<br />

contactpersoon Esmee Hodselmans telefoon 06 - 29 77 03 18<br />

e-mail esmee.hodselmans@wij.groningen.nl<br />

Gea’s Weggeefwinkel <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Open: maandag, woensdag en vrijdag 13.00–16.00 uur. Ook uitgiftepunt Voedselbank.<br />

Locatie Magma Metaallaan 255, 9743 BV Groningen telefoon 06-12997073<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

Uitgiftepunt <strong>Vinkhuizen</strong>: Gea's Weggeefwinkel, Locatie Magma, Metaallaan 255.<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-311 7936<br />

e-mail administratie@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen telefoon winkel 06 - 38 18 86 25<br />

e-mail stad@kledingbankmaxima.nl internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

14 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartsenpraktijk De Vuursteen<br />

Goudlaan 289, 9743 CH Groningen telefoon 050-571 7500 of 050-577 9977<br />

spoedlijn 050-577 7777 internet www.vuursteen.eu<br />

Huisartsenpraktijk De Held<br />

De Held 117, 9745 DH Groningen telefoon 050-577 2060 (toets 1 bij spoed)<br />

internet www.huisartsendeheld.nl<br />

Huisartsen Reitdiephaven<br />

Wadwerd 1, 9746 DC Groningen telefoon 050-711 9979 (toets 1 bij spoed)<br />

e-mail assistentes@huisartsenreitdiep.nl internet huisartsenreitdiephaven.nl<br />

tandartsen<br />

Tandartspraktijk <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Aquamarijnstraat 723, 9743 PT Groningen telefoon 050-577 4963<br />

e-mail info@tandartspraktijkvinkhuizen.nl internet www.tandarts.nl/tandarts-groningen<br />

16 wijkgids 2023-2024


Tandheelkundig Centrum Reitdiep<br />

Gezondheidscentrum Reitdiep, Wadwerd 1c, 9746 DC Groningen<br />

telefoon 050-2053210 internet tandarts-reitdiep.nl<br />

Tandartsenpraktijk De Held<br />

De Held 119, 9745 DH Groningen telefoon 050-577 3001<br />

e-mail info@tandartsenpraktijkdeheld.nl internet tandartsenpraktijkdeheld.nl<br />

Dijkstra Tandheelkunde<br />

Siersteenlaan 428/5, 9743 ES Groningen telefoon 050-577 7944<br />

e-mail info@dijkstra-tandheelkunde.nl internet www.dijkstra-tandheelkunde.nl<br />

apotheken<br />

BENU Apotheek <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Siersteenlaan 428-1, 9743 ES Groningen telefoon 050-573 0904<br />

e-mail teamgroningen@benu.nl internet www.benuapotheek.nl/apotheek/groningen<br />

Apotheek de Vuursteen<br />

Goudlaan 289-2, 9743 CH Groningen telefoon 050-210 0940<br />

e-mail apodevuursteen@ezorg.nl internet www.apodevuursteen.nl<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service)<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

wijkgids 2023-2024 17


Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie Paddepoel Plutolaan 327, 9742 GK Groningen<br />

ma t/m vr 8.30–10.00 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

fysio- en oefentherapeuten<br />

Fysiotherapiepraktijk De Vuursteen<br />

Goudlaan 289/1, 9743 CH Groningen telefoon 050-5714480<br />

e-mail info@fysiotherapiedevuursteen.nl internet www.fysiotherapiedevuursteen.nl<br />

Groningen<br />

Mea Fysio Groningen - Maakt bewegen mogelijk!<br />

Bij Mea Fysio Groningen, met praktijken in het Centrum (Radesingel), de Oosterparkwijk<br />

(Personal Fysio Fit Van Weering – Gerbrand Bakkerstraat), de Rivierenbuurt (Merwedestraat),<br />

het Stadspark (Kamerlingh Onnesstraat) en Beijum (Wilkemaheerd), kunt u<br />

binnen 48 uur een afspraak maken zonder dat u een verwijsbrief nodig hebt. Wij<br />

hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij verrichten diverse specialistische<br />

fysiotherapeutische zorg, zoals manuele, geriatrie, oedeem, sportblessures en alle<br />

praktijken dry- needling. Wij zijn deelnemer in diverse netwerken, zoals pijn in balans,<br />

chronisch, nek en schouder en Covid, etc.<br />

telefoon 050-305 1660 internet www.meafysiogroningen.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

18 wijkgids 2023-2024


voeding/diëtetiek<br />

Voedingsadvies Groningen (Lid NVD–Lid NVL)<br />

contactpersoon Ria Habraken locatie De Held 117, 9745 DH Groningen<br />

locatie WIJ <strong>Vinkhuizen</strong> Boraxstraat 2 telefoon 06-19 02 09 10<br />

e-mail info@voedingsadviesgroningen.nl internet www.voedingsadviesgroningen.nl<br />

verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur <strong>Vinkhuizen</strong> Goudlaan 289. Spreekuur Reitdiep: Wadwerd 1<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00)<br />

spoedlijn 06-50207125 e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Lopendediep 1, 9712 NV Groningen telefoon 050-3189554 spoedlijn 06-13922121<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

WenSvroedvrouwen - Sabrina Goossens<br />

Kleiwerd 3, 9746 CV Groningen telefoon 06-28402286<br />

e-mail info@wensvroedvrouwen.nl internet www.wensvroedvrouwen.nl<br />

Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

wijkgids 2023-2024 19


Consultatiebureau <strong>Vinkhuizen</strong> - GGD<br />

locatie WIJ <strong>Vinkhuizen</strong>, Boraxstraat 2 afspraak telefoon 050-367 4990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdverpleegkundige dinsdag 13.00–14.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdarts 3e woensdag v.d. maand 12.30–13.00 uur (buiten schoolvakanties)<br />

thuiszorg<br />

Thuisgenoten<br />

Thuiszorg, de best mogelijke zorg met oog voor de cliënt om zo lang mogelijk thuis te<br />

kunnen blijven wonen.<br />

Verlengde Hereweg 161 (Koetshuis villa Gelria), 9721 AN Groningen telefoon 06-38 22 20 30<br />

e-mail planningteamgroningen@thuisgenoten.nl internet www.thuisgenoten.nl<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Gespecialiseerde teams voor hulp bij u thuis met als specialisme: geheugenverlies en<br />

psychische problemen, verzorging en verpleging, begeleiding bij u thuis, nachtzorg.<br />

Dignis Zorgpost <strong>Vinkhuizen</strong>, Veldspaatstraat 368, 9743 XV Groningen<br />

telefoon 050-4097597 internet www.dignis.nl<br />

ZINN Thuiszorg - Team <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Bij ZINN Thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon 06-83072381 / 06-83300538<br />

e-mail thuiszorg-vinkhuizen@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

TSN Zorg – Verpleging en verzorging in uw wijk<br />

TSN biedt wijkverpleging en specialistische zorg thuis.<br />

Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsnzorg.nl internet www.tsnzorg.nl<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

20 wijkgids 2023-2024


Buurtzorg Groningen – Team Noord<br />

telefoon 06-23667054 e-mail groningennoord@buurtzorgnederland.com<br />

Vegro – zorghulpmiddelen voor elke fase in het leven<br />

Vegro is hét experticecentrum voor het kopen, lenen en huren van hulpmiddelen.<br />

Vegro heeft een landelijke dekking aan winkels en uitleenpunten, een webwinkel en<br />

meerdere distributiecentra voor alle hulpmiddelen.<br />

We stellen klanttevredenheid voorop. Jouw zorg is onze zorg.<br />

Kijk voor al onze winkels op vegro.nl/winkels<br />

telefoon 0900 - 288 77 66 (24/7) internet www.vegro.nl<br />

verpleeg- en verzorgingshuizen<br />

Woonzorgcentrum Veldspaat/Dagbesteding Goudvink<br />

Veldspaat: groepswonen voor ouderen met dementie, verzorgingshuis, zelfstandig<br />

wonen met zorg en voorzieningen, Zorg Thuis+, , wijkactiviteiten, buurtrestaurant.<br />

Goudvink: dagbesteding voor senioren uit de wijk met psychische en/of lichamelijke<br />

problemen.<br />

Veldspaatstraat 368, 9743 XV Groningen telefoon 050-5745100 internet www.dignis.nl<br />

Goudvink telefoon 050-5745200 internet www.dignis.nl/locaties/dagbesteding-goudvink/<br />

Stichting Residentie Buitenzorg<br />

Cultuurspecifieke zorg voor Indische en Molukse ouderen, en ouderen die affiniteit<br />

hebben met deze achtergrond. O.a. verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagverzorging.<br />

Locatie Paddepoel Grote Beerstraat 200-204, 9742 SH Groningen<br />

Kantoor Grote Beerstraat 202-2, 9742 SH Groningen telefoon 050-3686090<br />

e-mail info@residentiebuitenzorg.nl internet www.residentiebuitenzorg.nl<br />

gehandicaptenzorg<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking.<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

wijkgids 2023-2024 21


Stichting Ilmarinen<br />

Ilmarinen is een instelling in <strong>Vinkhuizen</strong> en biedt begeleiding en zorg aan kinderen en<br />

volwassenen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking. Ilmarinen heeft<br />

een kinderdagcentrum, werkplaatsen voor volwassenen, woonhuizen, een logeerhuis<br />

en biedt begeleiding thuis.<br />

Kornalijnlaan 3, 9743 JK Groningen telefoon 050-5773320<br />

e-mail ilmarinen@ilmarinen.nl internet www.ilmarinen.nl<br />

De Zijlen<br />

De Zijlen is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de<br />

provincie Groningen. De medewerkers stellen betekenis boven beperking, ieder mens<br />

betekent iets in het leven van een ander. De Zijlen ondersteunt zo'n veertienhonderd<br />

mensen bij wonen, werken of dagbesteding en vrije tijd. Neem voor meer informatie<br />

vrijblijvend contact met ons op.<br />

Locatie Eelderbaan<br />

Werk- en dagbesteding: dierverzorging en theeschenkerij.<br />

Kornalijnlaan 7, 9743 JK Groningen telefoon 06-13839310<br />

e-mail info@dezijlen.nl internet www.dezijlen.nl/dierenweide-eelderbaan<br />

overige zorg<br />

Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-230 3252 / 06-53 85 86 30<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

22 wijkgids 2023-2024


HET MOOISTE<br />

EN GROENSTE<br />

STADSDEEL VAN<br />

GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod<br />

op meerstad.eu


Waymaker Contextuele Coaching<br />

Begeleiding gericht op ontmoeting, bewustwording, verandering, groei en ontwikkeling.<br />

Magnesiumlaan 5, 9743TA Groningen telefoon 06-19 43 46 29<br />

e-mail waymaker@ziggo.nl internet www.waymakercontextuelecoaching.nl<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088–4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Praktijk Jannie Snel<br />

De Held 57, 9745 DH Groningen telefoon 050-5791698<br />

e-mail jannie.snel@home.nl internet www.janniesnel.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

De Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

24 wijkgids 2023-2024


Slim Leven <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Helpt inwoners van <strong>Vinkhuizen</strong> bij het ontwikkelen van een gezondere levensstijl.<br />

telefoon 06-13693519 e-mail slimleven@mjd.nl<br />

internet www.vinkhuizen.nl/projecten facebook slimlevenvinkhuizen<br />

huisdieren<br />

Dierenkliniek Eikenlaan<br />

Elzenlaan 2-2, 9741 NE Groningen telefoon 050-5774805 spoed 050-5774805<br />

e-mail balie@dierenartsgroningen.nl internet www.dierenartsgroningen.nl<br />

Dierenarts Reitdiep (Dierenartsencombinatie Zuidhorn-Reitdiep)<br />

Voor spoedgevallen is Dierenarts Reitdiep 24/7 bereikaar.<br />

Reitdiephaven 352, 9746 RJ Groningen telefoon 050-8700030<br />

e-mail info@dierenartsreitdiep.nl internet www.dierenartsreitdiep.nl<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

wijkgids 2023-2024 25


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In <strong>Vinkhuizen</strong> is cultuurcoach Theo actief. Cultuurcoaches helpen om in jouw buurt<br />

toffe culturele projecten op te zetten. Zo wordt <strong>Vinkhuizen</strong> nóg leuker om in te wonen.<br />

Check bijvrijdag.nl/indebuurt voor contactgegevens en meer informatie.<br />

Muziek Akkerstraat 99, 9717 KZ Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

26 wijkgids 2023-2024


kunst & ambacht<br />

Aquarelclub beginners en gevorderden<br />

Zie activiteiten ’t Vinkhuys e-mail info@vinkhuys.nl<br />

Fotoclub Trefshot<br />

e-mail info@trefshot.nl internet www.trefshot.nl Zie verder activiteiten bij ’t Vinkhuys<br />

muziek & dans<br />

Gemengd Popkoor AbFab<br />

Repetities: di. van 19.30–21.30 uur in Speeltuingebouw <strong>Vinkhuizen</strong>-Zuid, Zilverlaan 4.<br />

e-mail abfab.koor@gmail.com<br />

Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen<br />

Repetities donderdag 20.00–22.15 uur in Buurtcentrum De Wende, Goudlaan 555<br />

e-mail secretaris@grunomannenkoor.nl internet www.grunomannenkoor.nl<br />

Country Linedance Groep<br />

contactpersoon mw T. Post e-mail tina1mulder@hotmail.com Zie activiteiten ’t Vinkhuys<br />

tuinieren & natuur<br />

Groei en Bloei<br />

Activiteiten met betrekking tot tuinen en tuinieren.<br />

e-mail info@groningen.groei.nl internet www.groningen.groei.nl<br />

Vereniging Amateurtuiniers <strong>Vinkhuizen</strong><br />

‘Golden Raand’, Friesestraatweg 420/1 Groningen<br />

e-mail info@volkstuinvinkhuizen.nl internet www.volkstuinvinkhuizen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 27


Activiteiten<br />

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen directeur J.W. Eskes telefoon 050-5770770<br />

e-mail info@vinkhuys.nl internet www.vinkhuys.nl<br />

Informatie over de activiteiten<br />

In ’t Vinkhuys vinden allerhande culturele, educatieve en recreatieve activiteiten plaats,<br />

deze activiteiten worden hieronder vermeld. Op onze website kunt u ook informatie<br />

vinden over de cursussen en clubs. Alle lopende cursussen stoppen tijdens de zomervakantie.<br />

Vòòr de start van het nieuwe seizoen in september organiseren we een<br />

zomerprogramma waarbij u een voorproefje kunt krijgen van het aanbod van het<br />

nieuwe seizoen. Alle cursussen zijn exclusief les- en werkmaterialen tenzij anders<br />

vermeld. Heeft u een stadjerspas? Dan kunt u korting krijgen, voor meer informatie<br />

kunt u mailen naar balie@vinkhuys.nl. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en<br />

activiteiten? Volg ons dan op Facebook of meld u aan voor onze nieuwsbrief via onze<br />

website! Voor aanmelding en vragen kunt u mailen naar: balie@vinkhuys.nl<br />

Cursussen van ‘t Vinkhuys. Kijk voor actuele aanbod op onze website www.vinkhuys.nl,<br />

volg ons op facebook of meldt u aan voor onze nieuwsbrief. Aanmelden voor een cursus<br />

of de nieuwsbrief doet u via : balie@vinkhuys.nl Mist u een cursus of heeft u een idee<br />

voor een nieuwe activiteit? Of wilt u meer informatie? Mail dan ook naar balie@<br />

vinkhuys.nl<br />

creatieve cursussen<br />

Hobby Doe (kaarten maken)<br />

Donderdagochtend<br />

09.30–11.30 uur<br />

Kosten<br />

€ 5,- per keer inclusief materialen voor 3 kaarten<br />

Startdatum donderdag 21 september 2022<br />

Kunstgeschiedenis (cursus)<br />

Dinsdagavond<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

19.30–22.30 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Dinsdag 12 september<br />

28 wijkgids 2023-2024


Naaicursus<br />

Vrijdagochtend<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Quilten<br />

Dinsdagochtend groep 1 en 3<br />

Dinsdagavond groep 2<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

09.30–11.30 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Vrijdag 15 september<br />

09.30–11.30 uur<br />

19.00–21.30 uur<br />

€67,50 voor 18 lessen<br />

Groepen 1 en 2 : dinsdag 12 september<br />

Groep 3: dinsdag 19 september<br />

Schildercursus (aquarelleren)<br />

Dinsdagochtend<br />

09.30 – 11.30 uur<br />

Kosten<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Startdatum<br />

Dinsdag 12 september<br />

Schildercursus (olieverf schilderen)<br />

Woensdagavond<br />

19.30–22.00 uur<br />

Kosten<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Startdatum<br />

Woensdag 13 september<br />

Schildercursus (schilderen)<br />

Donderdagochtend<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

09.30–12.00 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Donderdag 12 oktober<br />

wijkgids 2023-2024 29


Taalcursussen<br />

Cursus Engels - in samenwerking met Wim Scholtens<br />

Dinsdagmiddag<br />

Voor wie<br />

Kosten<br />

Informatie en opgave<br />

Startdatum<br />

Open lessen<br />

13.00–14.30 uur<br />

Enigszins gevorderden<br />

€170,- voor 30 lessen<br />

wn.scholtens@hetnet.nl<br />

Dinsdag 19 september<br />

Dinsdag 5 september<br />

Dinsdag 12 september<br />

Bewegen<br />

Gym<br />

Maandagavond<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

19.00–20.00 uur<br />

€2,50 per les (betalen met een strippenkaart te koop<br />

vanaf € 25,-)<br />

Maandag 11 september<br />

Ontspanningsyoga<br />

Maandagochtend Groep 1 09.00–10.00 uur<br />

Groep 2 10.15–11.15 uur<br />

Donderdagavond Groep 3 18.00–19.00 uur<br />

Kosten<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Startdatum<br />

Groep 1 en 2 maandag 11 september<br />

Groep 3 donderdag 14 september<br />

Poweryoga<br />

Donderdagavond<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Groep 4 19.15–20.15 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Groep 4 donderdag 14 september<br />

Tai Chi Tao<br />

Dinsdagavond groep 1 19.45–20.45 uur<br />

Woensdagmiddag groep 2 13.15–14.15 uur<br />

Kosten<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Startdatum<br />

Groep 1 di 12 september / Groep 2 wo 13 september<br />

Opmerking: Op dit moment zitten beide groepen vol. U kunt op de wachtlijst geplaatst<br />

worden. Mail dan naar balie@vinkhuys.nl<br />

30 wijkgids 2023-2024


Kinderactiviteiten<br />

Kinderclub ’t Vinkhuys<br />

In de schoolvakanties zijn er voor kinderen leuke activiteiten te doen in ’t Vinkhuys.<br />

Kijk voor meer informatie op onze website www.vinkhuys.nl.<br />

Clubs ’t Vinkhuys<br />

Fietsclub ’t Vinkhuys<br />

Woensdagmiddag<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Bridgeclub ‘t Vinkhuys<br />

Donderdagmiddag<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

13.30–17.00 uur (1 x in de 2 weken)<br />

€ 2,50 per keer<br />

het fietsseizoen loopt door t/m oktober, afhankelijk<br />

van het weer; het nieuwe seizoen start april 2024.<br />

13.45–17:00 uur<br />

€ 25,- per jaar<br />

Donderdag 7 september<br />

Bridgeclub Noord<br />

Ma middag en avond beginnerscursus (is gratis bij lidmaatschap)<br />

Woe middag en avond vrij bridgen en ervaring opdoen<br />

Do avond:<br />

bridge competitie<br />

Maandag<br />

14.30–16.00 (lessen) / 19.30–22.00 uur (lessen)<br />

Woensdagmiddag<br />

13.30–17.00 uur (vrij bridgen) / 19.30–22.00 (lessen)<br />

Donderdagavond<br />

19.00–23.00 uur (competitie)<br />

Kosten<br />

Lidmaatschap €49,- per jaar<br />

Startdatum lessen<br />

Maandag 2, woensdag 6 en donderdag 7 september,<br />

woensdag 8 november<br />

Opmerking<br />

Voor meer informatie e-mail info@bridgeclubnoord.nl<br />

website NBB: https://www.nbbclubsites.nl/club/12044<br />

(NBB staat voor Nederlandse Bridge Bond)<br />

Aquarelclub<br />

Dinsdagavond<br />

Kosten<br />

Startdatum<br />

Origami<br />

Maandagavond<br />

Opmerking<br />

Data<br />

09.30–11.30 uur<br />

€45,- voor 12 lessen<br />

Dinsdag 12 september<br />

19.30–22.30 uur (1 x per maand)<br />

Voor meer informatie e-mail Hannette@orishop.nl<br />

2023: 25 sep, 16 okt, 20 nov, 11 dec<br />

2024: 29 januari, 12 februari, 18 maart, 22 april<br />

wijkgids 2023-2024 31


Overige activiteiten<br />

Buurtbingo<br />

Iedere maand is er een bingo in ’t Vinkhuys. Kijk voor de actuele data op onze website<br />

of houd onze facebookpagina in de gaten.<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

VinkHuisWerk<br />

VinkHuisWerk is het huiswerkinstituut van MFC ’t Vinkhuys. In een huiselijke omgeving<br />

krijgen leerlingen hulp bij het organiseren en maken van hun schoolwerk. Dit doen we<br />

in kleine groepjes onder begeleiding van een ervaren student-coach. VinkHuisWerk<br />

biedt begeleiding aan op de eigen locatie, maar ook op diverse scholen in de stad<br />

Groningen. Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming<br />

vanuit de stadjerspas regeling te ontvangen voor huiswerkbegeleiding voor<br />

leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Kijk verderop in deze gids onder het kopje<br />

‘Onderwijs’ voor meer informatie of bezoek de website.<br />

informatie 06 - 57 73 50 42 e-mail info@vinkhuiswerk.nl internet www.vinkhuiswerk.nl<br />

Overige clubs, verenigingen en gebruikers<br />

WIJ <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Bij Wij Groningen bent u welkom voor al uw vragen en ideeën. Maandag t/m vrijdag<br />

open van 09-00-17:00 uur. Entree aan de zijkant van ‘t Vinkhuys: Boraxstraat 2.<br />

Telefoon 050-3676303 e-mail wijvinkhuizen@wij/groningen.nl.<br />

Saaksumborg<br />

Heb je afstand tot de arbeidsmarkt? Wij helpen je aan een werkervaringsplek. En, als<br />

het erin zit, bij je ontwikkeling naar betaald werk. Vaak lukt dat. Ons specialisme:<br />

zorginstellingen, scholen, kinderopvang en wijkinstellingen. We vinden persoonlijke<br />

begeleiding en maatwerk belangrijk. Je treft ons vaak in ’t Vinkhuys. Kijk op de website<br />

www.saaksumborg,nl of mail naar info@saaksumborg.nl.<br />

Country Line Dance Groep<br />

Dinsdagavond 18.00 uur. Startdatum 4 september. Deelname € 3,50 per les.<br />

Aanmelden en meer informatie: tina1mulder@hotmail.com.<br />

Vereniging Avifauna Groningen<br />

Vereniging voor vogelaars met diverse lezingen in ’t Vinkhuys gedurende het seizoen<br />

(september–april). De meeste lezingen zijn vrij toegankelijk. Voor meer informatie en<br />

de aankondiging van de lezingen zie: www.avifaunagroningen.nl.<br />

34 wijkgids 2023-2024


Groei en Bloei<br />

Vereniging voor tuinieren met diverse lezingen, cursussen en workshops. Elk jaar wordt<br />

er een ‘Lentemarkt groei en bloei’ georganiseerd. Deze vindt plaats op zaterdag 11 mei<br />

2024. Voor actuele data houdt de website van ’t Vinkhuys in de gaten.<br />

Informatie https://groningen.groei.nl/home<br />

Contact<br />

info@groei.groningen.nl<br />

HCC seniorenacademie<br />

Maandelijkse voorlichtingsbijeenkomst over het gebruik van de computer en tablet.<br />

Kijk op www.seniorenacademie.hcc.nl voor het actuele programma.<br />

Tijd<br />

woensdag 10.00–12.00 uur<br />

Informatie regiobijeenkomst@gmail.com<br />

GVWS<br />

Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Wij organiseren activiteiten over<br />

diverse zaken die met weer- en sterrenkunde te maken hebben: van lezingen en<br />

symposium tot sterrenkijkdagen en cursussen sterrenkunde.<br />

Bijeenkomsten 1 x per maand vrijdagavond 20.00–23.00 uur.<br />

Informatie www.gvws.info<br />

Wijkoverleg <strong>Vinkhuizen</strong> (WOV)<br />

Wijkoverleg <strong>Vinkhuizen</strong> (WOV) is de bewonersorganisatie van <strong>Vinkhuizen</strong> sinds 1984.<br />

Iedere Vinkhuizer boven de 16 jaar kan gratis lid worden van de vereniging. WOV<br />

behartigt de belangen van de wijk bij onder meer de gemeente, maar verzorgt ook de<br />

wijkcommunicatie (Op ’t Vinkentouw, facebook Wijknieuws <strong>Vinkhuizen</strong> en www.<br />

vinkhuizen.nl) en ondersteunt activiteiten. WOV heeft een driekoppig bestuur en een<br />

aantal werkgroepen. Het bestuur vergadert tien keer per jaar in ’t Vinkhuys. Op verzoek<br />

kunt u een vergadering als toehoorder bijwonen.<br />

Voor meer informatie: secretaris@vinkhuizen.nl<br />

Weggeefkast<br />

In de hal van ’t Vinkhuys staat een weggeefkast, waar veel gebruik van wordt gemaakt!<br />

De kast is vooral bedoeld voor boeken, cd’s, dvd’s, spelletjes en klein speelgoed. Niet<br />

voor knuffels,glaswerk, kleding, huishoudelijke artikelen etc. Kijk gerust of er wat leuks<br />

voor je tussenstaat, of kom wat brengen waar je een ander plezier mee wil doen.<br />

Inbreng graag ’s ochtends.<br />

wijkgids 2023-2024 35


De Goudvink<br />

Goudlaan 297, 9743 CH Groningen<br />

contactpersoon V. Weisenbach e-mail v.weisenbach@nijestee.nl<br />

Activiteiten Stichting Bulan Purnama<br />

Jam Session en karaoke, dans, hapjes. En ook kun je darten, sjoelen en kaarten.<br />

Dinsdag 19.00–23.00 uur<br />

Diner om de hoek Woensdag 17.00–19.00 uur kosten €9,- reserveren 06-51732149<br />

Gratis koffie uurtje 10.00–13.00 uur kosten gratis<br />

Lunch 12.00–14.00 uur kosten €6<br />

Wijkpraat Goudvink<br />

Goudlaan 297 donderdag 14.00 tot 15.30 uur<br />

Aanmelden: via wijkteam <strong>Vinkhuizen</strong> 050-3676303<br />

Activiteiten: spelletjes, kletsen onder genot van koffie/thee<br />

Informatie: 06-10949979/ 06-83481029<br />

Kinderopvang via ‘Thuishuis de Goudvinkjes’<br />

Kleinschalig kinder-, peuter-, en buitenschools opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.<br />

Maandag t/m vrijdag van 07.30–18.00 uur<br />

Priscilla Gadjri telefoon 06-87969998 e-mail info@thuishuisdegoudvinkjes.nl<br />

Zaalverhuur Voor feestjes en recepties.<br />

36 wijkgids 2023-2024


Woonzorgcentrum veldspaat<br />

Veldspaatstraat 368, 9743 XV Groningen telefoon 050-574 5100 internet www.dignis.nl<br />

De Veldspaat heeft een actief en afwisselend programma voor bewoners en omwonenden.<br />

Van maandag tot en met vrijdag staat het agogen-team klaar om bewoners te<br />

vermaken met allerlei activiteiten.<br />

Dag Activiteit Tijd/plaats<br />

Maandag Sjoelen 14.00 uur restaurant<br />

Dinsdag Spelletjesavond:<br />

Klaverjassen en Rummikub<br />

18.30 uur restaurant<br />

Woensdag Wisselend middag programma 14.30 uur Groot Atrium<br />

1e wo v.d. maand Pub quiz.<br />

2e wo v.d. maand Bingo entree €3,50<br />

3e wo v.d. maand Piano Dick Schuur<br />

4e wo v.d. maandkoersbal.<br />

Donderdag Rummikub 14.00 uur Restaurant<br />

Vrijdag 1e vr v.d.maand Bloemschikken door Ineke Strating, kosten 5,-<br />

opgave: receptie of agogenveldspaat@dignis.nl, Groot Atrium<br />

Muziek optreden<br />

14.30 uur Groot Atrium<br />

1e vrijdag van de maand wisselende muziek programma.<br />

2e vrijdag van de maand spelmiddag<br />

3de vrijdag van de maand BACK TO THE 60 met Jan en Greetje<br />

4de vrijdag van de maand Spelmiddag<br />

Eenmalige activiteiten<br />

Donderdag 5 oktober Najaarsmarkt<br />

Donderdag 14 december Kerstmarkt. (vervolg op pagina 38)<br />

wijkgids 2023-2024 37


Op onze facebook site ActiviteitenVeldspaat kunt u het maandprogramma volgen.<br />

Voor vragen kunt u ons ook mailen agogenveldspaat@dignis.nl.<br />

Dagbesteding “de Goudvink” is gevestigd in de Veldspaat. Dagbesteding vindt plaats<br />

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 09.30–15.30 uur. Verdere informatie:<br />

internet www.dignis.nl/locaties/dagbesteding-goudvink telefoon 050-5745200<br />

In het restaurant van de Veldspaat kunnen bewoners , bezoekers en omwonenden<br />

dagelijks een warme maaltijd nuttigen van 12.00–13.30 uur en 17.00–18.30 uur. Voor<br />

de lunch kunt u aanschuiven van 12.00–15.00 uur.<br />

In het restaurant kunt u altijd van 09.30–19.30 uur terecht voor een kop koffie, thee of<br />

iets fris. Het is ook mogelijk om een verjaardag, jubileum of een andere festiviteit te<br />

vieren in de Veldspaat. Hiervoor kunt u contact op nemen met onze receptie. Zij staan<br />

u graag te woord en helpen u verder indien mogelijk.<br />

De Pareloester<br />

Parelstraat 256, 9743 JZ Groningen e-mail infopareloester@gmail.com<br />

Wekelijkse activiteiten<br />

Maandag 9.30 uur Dames Gymclub<br />

14.00–16.30 uur Canasta en spelletjesmiddag<br />

Dinsdag 19.30 uur Klaverjassen en sjoelen<br />

Woensdag 10.00 uur Dames Gymclub (70+)<br />

Vrijdag 10.00–11.30 uur Koffieochtend<br />

U bent altijd van harte welkom om eens te komen kijken en/of vrijblijvend mee te doen<br />

aan de activiteiten. Ook zijn er zalen beschikbaar om te huren voor vergaderingen,<br />

verjaardagen en dergelijke.<br />

Voor verdere informatie, het maken van een afspraak, om mee te doen aan een<br />

activiteit of over het huren van een zaal, kunt u contact opnemen met Marjon<br />

Vischjager (secretaris) e-mail infopareloester@gmail.com of telefoon 06 - 27 12 75 98.<br />

Stichting Kringloop+<br />

Open: maandag t/m zaterdag 10.00–17.30 uur.<br />

Woonboulevard Groningen Hoendiep Diamantlaan 1, 9743 BA Groningen<br />

telefoon 050-305 1030 e-mail info@kringloopplus.nl internet www.kringloopplus.nl<br />

Zaterdag 7 oktober 2023<br />

Nationale Kringloopdag<br />

38 wijkgids 2023-2024


Goudlaan 555, 9743 CP Groningen telefoon 050-5777324 e-mail info@buurtcentrumdewende.nl<br />

Buurtcentrum de Wende is een multicultureel buurtcentrum. Een plek voor iedereen,<br />

jong en oud, waar diverse culturen elkaar ontmoeten. In het centrum is dagelijks een<br />

team van enthousiaste beheerders en vrijwilligers actief op allerlei gebieden. Lijkt het<br />

jou ook leuk om bij ons aan te sluiten? Neem dan contact met ons op of loop een<br />

keertje binnen om vrijblijvend kennis te komen maken.<br />

Aanmelden voor onze activiteiten kan via de website www.buurtcentrumdewende.nl.<br />

Je kunt ook op maandag of woensdagochtend bellen naar 050-5777324. Wil je op de<br />

hoogte blijven van onze activiteiten? Bezoek dan regelmatig onze website of volg ons<br />

op facebook of instagram.<br />

wekelijkse activiteiten<br />

Dag Activiteit Tijdstip Meer informatie<br />

Ma Vocal Group Flair 20.00–22.00 uur www.vocalgroupflair.nl<br />

Di Kinderkeuken 13.30 –17.00 uur Gratis<br />

Aukje Heys 06 - 55 49 87 86<br />

Jongerenwerk 15.30–17.00 uur Gratis<br />

Groep 6 t/m 8<br />

Zumba 20.00–21.00 uur 30 euro voor 10 x<br />

Wo Laindance 19.00–21.30 uur 25 euro per jaar<br />

Do Vrouwengroep Diamant 10.30–11.30 uur Gratis<br />

Klaverjassen 13.30–16.30 uur 25 euro per jaar<br />

& bijdrage voor de club<br />

Mannenkoor Gruno 19.30–23.30 uur www.grunomannenkoor.nl<br />

Salsa Chocolatina 19.00–22.00 uur 90 euro voor 10 x<br />

Vr Jongerenwerk 18.30 - 22.00 uur Gratis<br />

SURIKEUKEN<br />

Op woensdag en vrijdag kan er eten worden afgehaald bij de Surikeuken. De keuken is<br />

geopend van 13.00–19.00 uur. We adviseren je om van tevoren te bestellen via<br />

telefoonnummer 06 - 87 96 18 49.<br />

Verhuur<br />

Je kunt bij ons zalen huren voor diverse activiteiten, zowel door de week als in het<br />

weekend. Particuliere verhuur, voor feestjes, is beperkt mogelijk. Kijk voor mogelijkheden<br />

en prijzen op onze website www.buurtcentrumdewende.nl.<br />

wijkgids 2023-2024 39


Stadjerspas<br />

Als je een stadjerspas hebt, is het mogelijk om eens per jaar een korting van 20 euro te<br />

krijgen op onze activiteiten.<br />

Evenementenkalender<br />

Hieronder vind je nieuwe activiteiten die dit jaar gepland staan. Gedurende het jaar<br />

komen er ook activiteiten en/of evenementen bij. Wil je op de hoogte blijven? Bezoek<br />

dan regelmatig onze website of volg ons via facebook of instagram.<br />

Dag/datum Tijdstip Activiteit<br />

Woensdag 6 september 20.00–0.00 uur Mindri Wiki Dansi<br />

Zaterdag 23 september 12.30–20.00 uur Kookclub Bumbu<br />

Zondag 24 september 19.00–23.00 uur Muziekavond/Jamsessie<br />

Woensdag 4 oktober 20.00–0.00 uur Mindri Wiki Dansi<br />

Zaterdag 7 oktober 12.30– 20.00 uur Kookclub Bumbu<br />

Zondag 29 oktober 19.00–23.00 uur Muziekavond/Jamsessie<br />

Woensdag 1 november 20.00–0.00 uur Mindri Wiki Dansi<br />

Donderdag 23 november 19.00–22.00 uur Salsa Chocolatina eindfeest<br />

Zaterdag 25 november 12.30–20.00 uur Kookclub Bumbu<br />

Zondag 26 november 19.00–23.00 uur Muziekavond/Jamsessie<br />

Woensdag 29 november 19.30–22.30 uur Sinterklaasbingo<br />

Woensdag 6 december 20.00–0.00 uur Mindri Wiki Dansi<br />

Zaterdag 16 december Nog te bepalen Crazy Christmas Saturday<br />

Zondag 17 december 19.00–23.00 uur Muziekavond/Jamsessie<br />

Zaterdag 23 december Nog te bepalen Kerstdiner<br />

40 wijkgids 2023-2024


Magma, het gebouw, met een uitstraling die het verhaal vertelt van de mensen in<br />

<strong>Vinkhuizen</strong>: open, kleurrijk, welkom.<br />

In Magma aan de Metaallaan 255 gebeuren erg veel leuke, leerzame, spannende<br />

dingen voor wijkbewoners uit de wijk <strong>Vinkhuizen</strong>. Zo kan men er sporten, koffie<br />

drinken, handwerken, schilderen, sjoelen, hulp krijgen met van alles en nog wat en<br />

natuurlijk gratis winkelen. Check de website www.magma-vinkhuizen.nl.<br />

Enkele activiteiten uitgelicht:<br />

Seniorenplatform <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Het Seniorenplatform <strong>Vinkhuizen</strong> is een laagdrempelige activiteit voor senioren waar<br />

iedere senior welkom is. De koffie staat altijd klaar en is bovendien gratis. Op de<br />

maandag van 14.00–16.00 uur staat de gezelligheid hoog in het vaandel, er wordt<br />

gebabbeld, gesjoeld en er worden spelletjes gespeeld. Niets moet maar alles mag. Op<br />

de donderdag zijn er geregeld themadagen en wordt er vergaderd en vrijdagmorgen<br />

van 10 tot 12 uur is er de haakclub. Contact info@seniorenvinkhuizen.nl<br />

VanHulley<br />

Vanhulley geeft kansen aan vrouwen die heel graag mee willen doen, maar een<br />

steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. In ons atelier maken we met lef en liefde<br />

prachtige producten van materiaal dat al bestaat, zoals banners, vlaggen en afgedankte<br />

kleding. Je kunt bij ons een traject volgen waarna je je sterker, slimmer, en zekerder<br />

voelt. Kom je een keertje kennismaken? We zijn de hele week open, van 9.00 tot 17:00<br />

uur. En je hoeft niet te kunnen naaien, hoor! Heb je interesse of vragen bel dan naar<br />

050-260 6162.<br />

NOOITMEERMAANDAG<br />

Even ontsnappen aan de meedogenloze vaart van de tijd. Marian Tappel, academisch<br />

geschoolde kunstenaar en het creatieve brein achter NOOITMEERMAANDAG.<br />

Jouw beleving is mijn missie.<br />

WIJS Groningen<br />

De studenten van WIJS Groningen helpen gratis met o.a.:<br />

• Samen contact leggen met instanties<br />

• Het lezen en schrijven van brieven<br />

• Het maken van huiswerkopdrachten<br />

• Juridische/financiële vragen<br />

• Meedenken bij het opzetten van initiatieven en ondernemingen<br />

• Wegwijs maken met het internet<br />

Op de woensdag van 10.00–17:00 uur zit WIJS Groningen op locatie in MAGMA<br />

Contact: website www.wijsgroningen.nl of bel 06 - 15 09 09 87<br />

wijkgids 2023-2024 41


Gea’s weggeefwinkel<br />

Op maandag, woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur en elke eerste<br />

zaterdag van de maand van 12.00-16.00uur kunt u winkelen in Gea’s weggeefwinkel.<br />

100% gratis voor iedereen.<br />

Roege Boys<br />

De Roege Boys is een vrijwilligers organisatie en bewonersinitiatief van mensen uit de<br />

Groningse wijk <strong>Vinkhuizen</strong>., die uit onvrede of sociale motivatie iets willen doen aan<br />

armoede bestrijding en aan verbeteringen van de sociale leefomgeving. Ze organiseren<br />

en ondersteunen wijkevenementen voor jeugd als bv spooktochten, timmerdorpen,<br />

fietsprojecten enz.<br />

Masouri Gym<br />

MasouriGym. Een gym waar iedereen welkom is om professioneel kickboksen te<br />

beoefenen, maar ook voor recreatief kickboksen en fun! Wees welkom<br />

Vrouwkracht<br />

Vrouwkracht, koken, kletsen en samenwerken: vrouwkracht een wereldkeuken in<br />

<strong>Vinkhuizen</strong>. Elke week wordt er door een groep vrouwen gekookt voor een aantal<br />

gasten in het restaurantje van Magma. Wees welkom om een vorkje mee te prikken.<br />

Kijk op de website van Magma Groningen voor het totale aanbod<br />

website www.magma-vinkhuizen.nl of kom langs op Metaallaan 255.<br />

BUURT EN SPEELTUINVERENIGING “DE APENKOOI”<br />

Zilverlaan 4 telefoon 06-25359956 (werkdagen 9.00–18.00 uur)<br />

e-mail info@bsv-apenkooi.nl internet bsv-apenkooi.nl<br />

De speeltuin ligt in een met bomen omringd terrein en is voorzien van leuke speeltoestellen<br />

voor de jeugd en genoeg speelruime voor de allerkleinsten. De speeltuin is<br />

voorzien van zitgelegenheid.<br />

Bij de speeltuin kunnen kinderen naar hartenlust veilig spelen, creëren, leren en elkaar<br />

ontmoeten. Naast onze vaste huurders zoals de naaiclub, bewegen voor ouderen en de<br />

Arabische les organiseert de speeltuin regelmatig activiteiten voor kinderen tussen de 0<br />

en 12 jaar zoals de kinderdisco, verschillende uitjes, het sinterklaasfeest en nog veel<br />

meer. Kijk voor ons actuele programma op bsv-apenkooi.nl.<br />

Kinderfeestjes. Onze zaal is ideaal voor het houden van kinderfeestjes. Met een<br />

prachtige speeltuin en een ruime zaal voor ca 60 personen. Muziek en beamer zijn<br />

optioneel beschikbaar.<br />

Voor meer informatie kun je contact opnemen via bovenstaande gegevens.<br />

42 wijkgids 2023-2024


Bent u op zoek naar educatieve spellen voor u en/of uw kind?<br />

Woont/werkt/studeert u of uw kind in <strong>Vinkhuizen</strong>?<br />

Stap eens binnen, word lid, leen uw gewenste spel, leer en geniet ervan.<br />

Meer informatie? spelotheek01@gmail.com.<br />

Trefpunt De Siersteen<br />

Siersteenlaan 420/1 (Palladiumflat) telefoon 050-577 0173 of 050-364 0466<br />

Siersteenflat<br />

(Palladiumflat)<br />

Informatie over de activiteiten<br />

De kosten voor entree van de soos bedragen €25,- per jaar. Kom eens vrijblijvend aan<br />

een activiteit deelnemen, om te kijken of het iets voor je is. Er kunnen op alle<br />

activiteiten nog personen bij.<br />

Open van maandag t/m vrijdag 9.00–12.00 uur en 13.30–17.00 uur.<br />

Informatie: e-mail st.trefpunt.de.siersteen@outlook.com telefoon 06 - 53 60 61 89<br />

t.n.v. Albert Postema.<br />

Maandag<br />

Biljarten groep B<br />

Koffieclub Palladium<br />

Klaverjassen (competitie)<br />

Creativiteitsclub<br />

Vrije soos<br />

Biljarten groep C<br />

Bingo<br />

09.00–12.00 uur<br />

09.30–12.00 uur (eenmaal per maand)<br />

13.45–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

19.00–21.30 uur (eenmaal per maand)<br />

Dinsdag<br />

Biljarten groep A<br />

Kaarten maken<br />

Kaarten maken<br />

Vrije soos<br />

09.00–12.00 uur<br />

09.30–12.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

wijkgids 2023-2024 43


Woensdag<br />

Kaarten maken<br />

Sjoelen<br />

Klaverjasclub <strong>Vinkhuizen</strong><br />

09.30–12.00 uur<br />

14.00–16.00 uur<br />

19.30–23.00 uur (om de 14 dagen)<br />

Donderdag<br />

Biljarten groep B<br />

Biljarten groep C<br />

Vrije soos<br />

Klaverjassen<br />

09.00–12.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

13.30–17.00 uur<br />

19.00–22.30 uur<br />

Vrijdag<br />

Biljarten groep A<br />

Vrij schilderen<br />

Klaverjassen competitie<br />

Vrije soos<br />

09.00–12.00 uur<br />

09.30–12.00 uur<br />

13.45–17.00 uur<br />

13.45–17.00 uur<br />

Jaaractiviteiten<br />

Kerstkaarten en sjoelen<br />

Biljarttoernooi<br />

Extra service<br />

Dinsdag 9.00–12.00 uur Belastingservice en toeslagen<br />

Er is nog plaats voor een club of vereniging op de dinsdagavond en 1 x per 2 weken op<br />

de woensdagavond. Informatie kunt u verkrijgen via:<br />

e-mail st.trefpunt.de.siersteen@outlook.com of telefoon 06-53606189.<br />

44 wijkgids 2023-2024


TuinindeStad<br />

Kooktuin – kweektuin – camping – speelterrein. Wooensdag–zondag 12.00–17.00 uur.<br />

Tarralaan 6, 9745 ER Groningen telefoon 06-51962463 e-mail tuinindestad@gmail.com<br />

internet detuinindestad.nl facebook @tuinindestad<br />

Vereniging Avifauna Groningen<br />

Dè Groninger vereniging voor vogelaars. Lezingen in ’t Vinkhuys.<br />

telefoon 050-2307751 contactpersoon Arjo Bunskoeke<br />

e-mail secretariaat@avifaunagroningen.nl internet www.avifaunagroningen.nl<br />

overig<br />

HCC Seniorenacademie<br />

Elke laatste woensdag van de maand in 't Vinkhuys. Meer informatie op de website.<br />

e-mail regiobijeenkomst@gmail.com internet seniorenacademie.hcc.nl<br />

Flight Simulator Groep Groningen (FSGG)<br />

Elke laatste maandagavond van de maand vanaf 19.30 in de Pareloester.<br />

Parelstraat 256, 9743 JZ Groningen telefoon 050-5416920<br />

e-mail info@fsgg.nl internet http://fsgg.nl<br />

Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

De Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

wijkgids 2023-2024 45


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sporthal <strong>Vinkhuizen</strong><br />

Radiumstraat 150, 9743 SV Groningen telefoon 050-5713650<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Agaatstraat 16, Goudlaan 5, Maresiusstraat 22, Siersteenlaan 480 en Slenk 2<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Zwembad De Parrel (Selwerd)<br />

Eikenlaan 290, 9741 EW Groningen telefoon 050-5711400<br />

e-mail info@deparrel.nl internet www.sport050.nl<br />

Sportpark West-End<br />

Zilverlaan 10/3, 9734 RK Groningen telefoon 050-3676366<br />

46 wijkgids 2023-2024


Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

Wat is jouw route naar (ander) werk?<br />

De gidsen van Talentperron helpen je graag<br />

op weg. Een bezoek levert je veel op en kost<br />

je niks! Behalve nog geen 1,5 uur van je tijd.<br />

Maak nu een afspraak op talentperron.nl.<br />

We zien je graag op Harm Buiterplein 1<br />

in Groningen!<br />

Nieuwsgierig naar jouw talent?<br />

Ga naar Talentperron.nl<br />

Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke<br />

folders, leaflets,<br />

brochures, magazines,<br />

programmaboekjes,<br />

briefpapier e.d. op<br />

www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging.


Pedalpark Colosseum<br />

Travertijnstraat 12, 9743 SZ Groningen telefoon 06-27529470 internet colosseum.nl<br />

sportverenigingen<br />

Basketballvereniging Celeritas-Donar<br />

Trainingen in de Sporthal <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

telefoon 050-3127832 e-mail secretaris@celeritasdonar.nl internet www.celeritasdonar.nl<br />

Basketbalvereniging Scylla<br />

Sporthal <strong>Vinkhuizen</strong> e-mail info@bvscylla.nl internet www.bvscylla.nl<br />

T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Bij ons kun je terecht voor turnlessen voor jongens, meisjes en volwassen dames, maar<br />

daarnaast ook voor peuter-& kleutergym, acrogym, ritmische gymnastiek en freerunning.<br />

Jaarlijks doen we mee met Sporthopper en vergoeding via stichting leergeld is<br />

mogelijk. Neem voor meer informatie over ons aanbod, op welke locaties we les geven<br />

en het aanvraagformulier voor 2 gratis proeflessen, gauw een kijkje op onze website!<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Korfbalvereniging Club-Brothers<br />

Sportpark West-End, ingang Protonstraat (veld) en Sporthal Selwerd, Eikenlaan 288 (zaal)<br />

e-mail secr.clubbrothers@gmail.com internet www.clubbrothers.nl facebook clubbrothersgroningen<br />

V.V. Groninger Boys<br />

Sportpark West-End internet www.vvgroningerboys.nl<br />

Voetbalvereniging Gruno<br />

Sportpark West-End telefoon 050-3180707 (kantine) e-mail info@vvgruno.nl internet www.vvgruno.nl<br />

48 wijkgids 2023-2024


Voetbalvereniging Oud Zwart Wit<br />

Sportpark West-End telefoon 050-3180707 (kantine) 06-51815181 (secretaris)<br />

internet www.oudzwartwit.nl<br />

HFC ’15<br />

Voor zaterdagvoetbal, zondagvoetbal, 7x7 en zaalvoetbal.<br />

Sportpark Hoogkerk, De Verbetering 50 e-mail info@hfc15.nl internet www.hfc15.nl<br />

Sportvereniging Lycurgus<br />

Voor meisjes, jongens, dames en heren op sportpark West-End, Zilverlaan 10/2<br />

telefoon 06-51988246 e-mail secretaris@svlycurgus.nl internet www.svlycurgus.nl<br />

Christelijke volleybalvereniging Smash and Block<br />

Volleybal voor jeugd en volwassenen in de sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70-1<br />

telefoon 06-54928228 e-mail smashandblocktc@gmail.com<br />

internet www.smashandblock.nl facebook smashandblock<br />

Zwemvereniging De Dolfijn Groningen<br />

Recreatief zwemmen in de Parrel (Selwerd) op vrijdag van 19.30-21.00 uur.<br />

e-mail info@czvdedolfijn.nl internet www.czvdedolfijn.nl<br />

VariaSki<br />

Waterskiclub voor mensen met en zonder lichamelijke handicap, in het Westpark.<br />

postadres Kerklaan 49-51, 9717 HB Groningen telefoon 06-55720720 internet www.variaski.nl<br />

Karate vereniging Dojo Kokoro<br />

Training Kyokushinkai karate dinsdag- en vrijdagavond in Vensterschool <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

e-mail info@dojokokoro.nl internet www.dojokokoro.nl facebook Dojo Kokoro<br />

50 wijkgids 2023-2024


Bao Trieu Sportcentrum (Kung Fu / Wushu)<br />

Chinese gevechtskunst, zelfverdediging, thaiboksen, boksen, agressie management.<br />

Spicastraat 198, 9742 LZ Groningen internet www.baotrieu.com facebook BaoTrieuBlijd<br />

Tapilatu Sportcenter Hoogkerk<br />

Taekwon-Do, Kickboxen, Kick Fun, Total Body, Club-Batlle en Kettle Bell.<br />

Hoendiep 201, 9745 ED Groningen telefoon 050-5567298 of 06-39796233<br />

e-mail w_tapilatu@hotmail.com internet www.sportcentertapilatu.nl<br />

Tafeltennisvereniging <strong>Vinkhuizen</strong><br />

speellocatie Gymzaal aan de Goudlaan 5 telefoon 06-51502405<br />

e-mail bestuur@ttvvinkhuizen.nl internet www.ttvvinkhuizen.nl<br />

Biljartcentrum 1977<br />

postadres Protonstraat 6a, 9743 AL Groningen telefoon 050-3135015<br />

e-mail info@biljartcentrum1977.nl internet www.biljartcentrum1977.nl<br />

Jachthaven Reitdiep<br />

Reitdiephaven 151, 9746 RC Groningen telefoon 050-2801155 of 06-34477366<br />

e-mail info@reitdiephaven.nl internet www.reitdiephaven.nl<br />

wijkgids 2023-2024 51


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

Dondersteen (KDV en PO) Siersteenlaan 484-2<br />

De Gravenburger (KDV en BSO) Maressiusstraat 22<br />

Ukkie Dukkie (PO) Maressiusstraat 24<br />

Reitdiephaven (KDV en BSO) Reitdiephaven 153<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

De Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

Deskundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

Het Toddlers Huis<br />

locatie Friesestraatweg 217e, 9743 AD Groningen telefoon 050-5772396<br />

internet www.toddlershuis.nl<br />

KDV De Kleine Held/BSO De Jonge Held<br />

Leegeweg 4a, 9745 CP Groningen telefoon 050-5568288<br />

e-mail deheld@dekleineheld.nl internet www.dekleineheld.nl<br />

e-mail deheld@dejongeheld.nl internet www.dejongeheld.nl<br />

52 wijkgids 2023-2024


Thuishuis De Goudvinkjes<br />

Goudlaan 297, 9743 CH Groningen telefoon 06-87969998<br />

e-mail info@thuishuisdegoudvinkjes.nl internet www.thuishuis.info/thuishuizen/degoudvinkjes<br />

opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

Stichting Ilmarinen<br />

Ilmarinen is een instelling in <strong>Vinkhuizen</strong> en biedt begeleiding en zorg aan kinderen en<br />

volwassenen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking. Ilmarinen heeft<br />

een kinderdagcentrum, werkplaatsen voor volwassenen, woonhuizen, een logeerhuis<br />

en biedt begeleiding thuis.<br />

Kornalijnlaan 3, 9743 JK Groningen telefoon 050-5773320<br />

e-mail ilmarinen@ilmarinen.nl internet www.ilmarinen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 53


overig<br />

Dierenweide Eelderbaan<br />

Openingstijden: 1 maart–31 oktober ma t/m vrij 09.30–16.30 uur (kiosk 10.00–16.00).<br />

1 november–1 maart ma t/m vrij 09.00–16.00 uur. Weekends gesloten.<br />

Kornalijnlaan 7, 9743 JK Groningen telefoon 06-13839310 en 06-83799422<br />

e-mail DierenweideEelderbaan@dezijlen.nl internet www.dezijlen.nl/dierenweide-eelderbaan<br />

Bslim<br />

Sport- en beweegactiviteiten voor iedereen van 0 tot 15 jaar.<br />

internet www.bslim.nl<br />

Buurt en Speeltuinvereniging “De Apenkooi”<br />

Speeltuingebouw met grote zaal, knutselruimte voor kinderen en computerlokaal.<br />

Buiten is een spannende avonturenspeeltuin. Voor kinderen van 4–12 jaar.<br />

Zilverlaan 4, 9743 RK Groningen telefoon 06-25359956<br />

e-mail info@bsv-apenkooi.nl internet www.bsv-apenkooi.nl<br />

Scouting Woudlopers Kipling<br />

Tarralaan 1, 9745 ER Groningen internet www.woudlopers-kipling.nl<br />

Schooltuin Westpark<br />

In schooltuin Westpark krijgen kinderen van groep 1 t/m 8 les in ecologische basisvorming<br />

in de vorm van lessen uit de Groene-leerlijn.<br />

Tarralaan 2, 9745 ER Groningen telefoon 050-3676330 e-mail nde@groningen.nl<br />

54 wijkgids 2023-2024


Tandheelkundig<br />

Centrum Reitdiep<br />

Van de eerste<br />

tandjes, tot het<br />

laatste gebit<br />

Gezondheidscentrum Reitdiephaven<br />

Wadwerd 1c, 9746DC Groningen<br />

Telefoon: 050-205 3210<br />

www.tandarts-reitdiep.nl


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Openbare basisschool De Sterrensteen<br />

Siersteenlaan 480, 9743 EZ Groningen telefoon 050-3210471<br />

e-mail info@sterrensteen.o2g2.nl internet www.sterrensteen.nl<br />

Openbare basisschool De Feniks<br />

locatie Maresiusstraat 22, 9746 BJ Groningen directeur Micha Galdermans telefoon 050-3210430<br />

e-mail info@defeniks.o2g2.nl internet defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Openbare basisschool Meander<br />

hoofdlocatie Slenk 2, 9746 RS Groningen dependance Joeswerd 22, 9746 CR Groningen<br />

telefoon 050-3210440 directeur Nadine Wiegman<br />

e-mail info@meander.o2g2.nl internet obsmeander.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Christelijke basisschool De Hoeksteen (Kanjerschool)<br />

locatie Siersteenlaan 480-1, 9743 EZ Groningen telefoon 050-5791550<br />

e-mail info@dehoeksteen.nl internet www.dehoeksteen.nl<br />

Speciaal basisonderwijs De Meerpaal (gereformeerd)<br />

Koperstraat 4, 9743 RW Groningen directeur Erwin Jonker<br />

telefoon 050-5752850 e-mail e.jonker@noorderbasis.nl internet www.meerpaalsbo.nl<br />

56 wijkgids 2023-2024


Christelijke basisschool AquaMarijn<br />

Maresiusstraat 24, 9746 BJ Groningen telefoon 050-2103434<br />

teamleider A. Rensen-van Dam e-mail info@cbsaquamarijn.nl internet www.cbsaquamarijn.nl<br />

IKC De Rietzee - Kindcentrum voor onderwijs en opvang<br />

Slenk 2, 9746 RS Groningen telefoon 050-2103435 directeur mw. M. Vos<br />

e-mail info@derietzee.nl internet www.derietzee.nl<br />

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Steiger (gereformeerd)<br />

Koperstraat 4, 9743 RW Groningen directeur Erwin Jonker<br />

telefoon 050-5752850 e-mail e.jonker@noorderbasis.nl internet www.steigerzml.nl<br />

De Wingerd<br />

Christelijke school voor So en Vso aan zeer moeilijk lerenden.<br />

De Verbetering 5, 9744 DZ Hoogkerk telefoon 050-5262576<br />

e-mail info@wingerdzml.nl internet wingerdzml.nl<br />

wijkgids 2023-2024 57


voortgezet onderwijs<br />

Leon van Gelder - vmbo, havo en vwo<br />

Diamantlaan 27, 9743 BA Groningen telefoon 050-3210625<br />

e-mail info.leonvangelder@o2g2.nl internet https://leonvangelder.nl<br />

CSG Selion - Afdeling VMBO en Facetgroepen<br />

Diamantlaan 14, 9743 BG Groningen telefoon 050-5718544<br />

e-mail info@csgselion.nl internet www.csgselion.nl<br />

Diamantcollege - Voortgezet speciaal onderwijs<br />

Diamantlaan 12, 9743 BG Groningen telefoon 050-3097115 e-mail diamant@renn4.nl<br />

internet www.renn4.nl/scholen/diamantcollege<br />

Simon van Hasseltschool<br />

Schakelschool (10-14) voor leerlingen met een beschikking leerwegondersteuning.<br />

Travertijnstraat 2, 9743 SZ Groningen telefoon 050-3210635<br />

e-mail info.simonvanhasselt@o2g2.nl internet www.simonvanhasselt.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Protonstraat 2, 9743 AL.<br />

hoofdlocatie Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

telefoon 088-230 9999 whatsapp 06-25 68 19 18<br />

e-mail info@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

58 wijkgids 2023-2024


Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

huiswerkbegeleiding<br />

VinkHuisWerk<br />

VinkHuisWerk is een instituut voor leerondersteuning. Wij bieden huiswerkbegeleiding,<br />

bijles, coaching en examenondersteuning op maat. De huiswerkbegeleiding en<br />

examenondersteuning vinden plaats in kleine groepjes, de bijlessen en coaching<br />

worden individueel aangeboden. De leerlingen krijgen begeleiding van ervaren<br />

student-coaches, die helpen bij het plannen, maken en leren van het huiswerk. De<br />

ondersteuning vindt plaats in MFC ’t Vinkhuys, maar de huiswerkbegeleiding wordt ook<br />

op verschillende middelbare scholen in Groningen gegeven. Het is mogelijk om onder<br />

bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming vanuit de stadjerspasregeling te<br />

ontvangen. Dit geldt alleen voor huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit het voortgezet<br />

onderwijs. Kijk op onze website voor meer informatie. VinkHuisWerk is geopend van<br />

ma t/m do van 14.00–17.30 uur en op donderdagavond van 18.30–21.30 uur.<br />

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen telefoon 06 - 57 73 50 42<br />

e-mail info@vinkhuiswerk.nl internet www.vinkhuiswerk.nl<br />

wijkgids 2023-2024 59


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

De Huismeesters<br />

telefoon 050-365 7171<br />

Patrimonium<br />

telefoon 050-529 9999<br />

huurdersorganisaties<br />

Huurdersvereniging Patrimonium <strong>Vinkhuizen</strong> - HPV<br />

Behartigt de belangen van de huurders van de Christelijke Woningstichting<br />

Patrimonium door middel van overleg met de woningstichting.<br />

postadres p/a Siersteenlaan 245, 9743 EN Groningen<br />

e-mail info@hpvonline.nl internet www.hpvonline.nl<br />

60 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

De gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied West: De Buitenhof, Dorkwerd, Gravenburg, De Held, Hoogkerk, Leegkerk,<br />

Paddepoel, Reitdiep, Selwerd, Tuinwijk, <strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

Wijkwethouder West Eelco Eikenaar e-mail secretariaat.wethoudereikenaar@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager West Peter Wijnsma e-mail peter.wijnsma@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris West Saskia Meijeringh-Leeninga e-mail saskia.meijeringh@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

62 wijkgids 2023-2024


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12 82 39 73<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

De gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Electronstraat 3, 9743 AH Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

Het Meldpunt Overlast en Zorg is bedoeld voor melding van steeds terugkerende<br />

overlast, bezorgdheid om buurtgenoten en vermoedens van huiselijk geweld. 24 uur<br />

per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-587 5885 internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

WIJ <strong>Vinkhuizen</strong> (Boraxstraat 2) telefoon (ma t/m/ vr 9-17 uur) 050-367 6303<br />

e-mail wijvinkhuizen@wij.groningen.nl<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie <strong>Vinkhuizen</strong> Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-3124060 (VZ) 050-5339600 (WS) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800 0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-368 8688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 63


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Diamantlaan 168, 9743 BK Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)<br />

64 wijkgids 2023-2024


Buurtcentrum de Wende<br />

Intercultureel buurtcentrum de Wende, is gelegen in de wijk<br />

<strong>Vinkhuizen</strong>.<br />

U kunt bij ons terecht voor:<br />

✓ Cursussen<br />

✓ Activiteiten voor jong en oud<br />

✓ Geheel verzorgde vergaderarrangementen<br />

✓ Zaalverhuur voor vergaderingen, trainingen en<br />

overige (zakelijke) bijeenkomsten<br />

Het buurtcentrum is uitstekend te bereiken met het openbaar<br />

vervoer en er is volop gratis parkeergelegenheid.<br />

Goudlaan 555<br />

9743 CP Groningen<br />

Telefoon: 050-5777324<br />

info@buurtcentrumdewende.nl<br />

www.buurtcentrumdewende.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!