04.12.2020 Views

Wijkgids Korrewegwijk De Hoogte

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Korrewegwijk</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2021/2022


HET MOOISTE EN<br />

GROENSTE STADSDEEL<br />

VAN GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod op meerstad.eu<br />

Pijn bij het bewegen<br />

tijdens werk, sport<br />

of vrije tijd?<br />

Binnen 24 uur geholpen!<br />

050 850 3024<br />

www.scoef.nl<br />

Irislaan 1, Groningen


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

<strong>De</strong> wijken in vogelvlucht 4<br />

Omgeving 5<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 6<br />

Wijkkranten en -websites 7<br />

Sociaal-culturele 8<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 8<br />

Welzijn 8<br />

Religie en levensbeschouwing 10<br />

Voedsel- en kledingbank 12<br />

Gezondheid en zorg 12<br />

Huisartsen 12<br />

Tandartsen 14<br />

Apotheken 14<br />

Ziekenhuizen 15<br />

Bloedonderzoek 15<br />

Fysio- en Oefentherapeuten 15<br />

Logopedie 16<br />

Psychologen/Psychotherapie 17<br />

Verloskunde & kraamzorg 17<br />

Overige gezondheid 18<br />

Thuiszorg 18<br />

Gehandicaptenzorg 19<br />

Overige zorg 19<br />

Huisdieren 21<br />

Plattegrond 22-23<br />

Activiteitenoverzicht 24<br />

Vrije tijd 28<br />

VRIJDAG 28<br />

Muziek 29<br />

Overig 29<br />

Sport 31<br />

Sportvoorzieningen 31<br />

Sportverenigingen 31<br />

Kinderen en jeugd 33<br />

Kinderopvang 33<br />

Opvoedondersteuning 34<br />

Overig 35<br />

Onderwijs 36<br />

Basisscholen 36<br />

Voortgezet onderwijs 36<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 38<br />

Huisvesting 40<br />

Woningcorporaties 40<br />

Huurdersorganisaties 41<br />

Gemeentelijke informatie 42<br />

Gemeentelijke instanties 42<br />

Politie 44<br />

Alarm- en storingsnummers 44


<strong>De</strong> meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website<br />

www.wijkgidsen.nl<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids <strong>Korrewegwijk</strong>/<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06-83874455 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2022-2023 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 050-307 00 27 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

ontwerp: Raymond Wijngaard/Created by <strong>De</strong>sign<br />

uitvoering: Woesthuis Media<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2021 Groningen<br />

<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

<strong>De</strong> uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

<strong>De</strong>ze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> en de <strong>Korrewegwijk</strong>.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

<strong>De</strong> teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan: i<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?<br />

Mail ze naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Bureau Meerstad<br />

Kids First COP Groep<br />

Scoef Oefentherapie<br />

Omslag achter<br />

Dignis Zorg Thuis<br />

Fairback Kringloop<br />

Garage Zuur Zuidwolde<br />

<strong>De</strong> Huismeesters<br />

Kinderdagverblijf Kleine Maan<br />

Personal Fysio Fit van Weering<br />

Apotheek Boterdiep<br />

Toko Semarang<br />

En verder...<br />

Jasmijn, Multicultureel<br />

Vrouwencentrum 13<br />

Lotus uitvaartverzorging 12<br />

Scholma Online 21<br />

Vrijdag 28<br />

wijkgids 2021-2022 3


Inleiding<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

4 wijkgids 2021-2022<br />

<strong>Korrewegwijk</strong><br />

Ooit was het huidige Floresplein de stadsrand, maar het ligt nu centraal in de<br />

<strong>Korrewegwijk</strong>. <strong>De</strong> wijk ligt tussen Bedumerweg, Van Starkenborghkanaal, Oosterhamrikkanaal,<br />

Boterdiep en de Rodeweg.<br />

Dwars door de wijk loopt de Korreweg. Ten noorden ervan, de Indische buurt, en langs<br />

het Van Starkenborghkanaal zijn de meeste straten genoemd naar eilanden en steden<br />

in Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In het gedeelte ten zuiden van de<br />

Korreweg, de Professorenbuurt, verwijzen de straatnamen naar Groningse professoren.<br />

<strong>De</strong> Beeren, op de kop van de Korreweg, is een geheel nieuw gedeelte van de wijk.<br />

Langs het Van Starkenborghkanaal en het Oosterhamrikkanaal wordt een groot aantal<br />

woningen gebouwd, bijvoorbeeld de woningen van het Berlagehof op het terrein van<br />

de technische school aan de Antillenstraat.<br />

<strong>De</strong> wijkvernieuwing 'Mooi Blijven Wonen' is al een aantal jaren gaande. <strong>De</strong> jaarlijkse<br />

Wijkstemdag betrekt bewoners bij de verbetering van hun wijk, wat bijvoorbeeld in<br />

2012 heeft geleid tot het plaatsen van het beeld 'Kinder' van kunstenaar Mette Bus in<br />

het midden van de rotonde Korreweg/Kapteijnlaan.<br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Tussen het spoor en de Bedumerweg ligt <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong>, de eerste wijk die buiten de<br />

toenmalige stad werd gebouwd. <strong>De</strong> wijk is gebouwd binnen een lus van het nu<br />

verdwenen Selwerderdiepje op de plek waar zich een hoogte bevond (vandaar de<br />

naam). Tijdens de voorbereiding van de bouw trof men resten aan van de borg het<br />

Cortinghuis. Door deze vondst heeft de wijk zijn huidige vorm gekregen, namelijk een<br />

burcht (de Cortinghschool) met daarom heen een soort vestingsmuur, gevormd door<br />

straten als de Borgwal en Poortstraat. <strong>De</strong> straten in deze wijk kreeg de namen van<br />

veronderstelde bewoners van deze borg, zoals Idastraat, Hermanstraat, Cortinghlaan<br />

en Reinautstraat.


<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> bestaat uit drie deelbuurten: tuindorp <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong>, Selwerderwijk-Noord en<br />

Selwerderwijk-Zuid. <strong>De</strong> vooroorlogse delen van de deelbuurten worden gewaardeerd<br />

vanwege de fraaie architectuur.<br />

Een geheel nieuw deel van de wijk is de kleinschalige Cortinghborg, gebouwd op het<br />

terrein van de voetbalvelden van VVK langs de Noordelijke Ringweg.<br />

OMGEVING<br />

Het Boterdiep, nu gedempt, was in vroeger jaren een belangrijke scheepvaartweg naar<br />

het noorden van de provincie. Het Oosterhamrikkanaal begint in een restantje van de<br />

oude vestinggracht, maar dateert net als het Van Starkenborghkanaal, waar het in<br />

uitkomt, uit de jaren dertig van de vorige eeuw.<br />

wijkgids 2021-2022 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Wijkoverleg <strong>Korrewegwijk</strong> (WOK)<br />

Vertegenwoordigt de <strong>Korrewegwijk</strong>, uitgezonderd Professorenbuurt-Oost. Behartigt<br />

belangen van wijkbewoners bij gemeente, woningbouwcorporaties en organisaties die<br />

in de wijk actief zijn.<br />

e-mail wok@korrewegwijk.nl internet www.korrewegwijk.nl<br />

Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost<br />

Heeft als doel de leefbaarheid in de buurt te bevorderen door activiteiten, overleg met<br />

gemeente en informatieverstrekking.<br />

e-mail info@professorenbuurtoost.nl internet www.professorenbuurtoost.nl<br />

Wijkcoöperatie GoeieBuurt<br />

Een samenwerking van, voor en door buren in de <strong>Korrewegwijk</strong> en <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> met<br />

werkgroepen die thema's in de wijk oppakken zoals duurzaamheid, gezondheid,<br />

bewonerscontact, wijkvernieuwing, wijkactiviteiten en contact met de gemeente.<br />

e-mail info@goeiebuurt.nl internet www.goeiebuurt.nl facebook goeiebuurt.<br />

buurtcentra<br />

Wijkcentrum Het Floreshuis<br />

Het Floreshuis is ‘het huis van de wijk’, een plek waarin je samen jezelf kan zijn.<br />

Iedereen die 'iets'wil of de buurt mooier wil maken, ondersteunen of helpen we. We<br />

maken dingen mogelijk. Zie ook het activiteitenoverzicht in deze gids..<br />

Floresplein 19d, 9715 HH Groningen telefoon 050-5710112<br />

e-mail beheer@floreshuis.nl internet www.floreshuis.nl<br />

6 wijkgids 2021-2022


EdanZ - Centrum voor ontmoeting en ontwikkeling<br />

Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen telefoon 050-8539262<br />

e-mail info@edanz.nl internet www.edanz.nl<br />

Buurthuiskamer <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur dagelijks koffieuurtje.<br />

Almastraat 14, 9716 CN Groningen telefoon 06-44944924<br />

e-mail info@buurtkamer.nl facebook wijkbedrijfdehoogte<br />

Het Cortinghhuis<br />

Borgwal 88 9712 GZ Groningen telefoon 050-5730103 e-mail cortinghhuis@gmail.com<br />

wijkkranten en -websites<br />

<strong>De</strong> Korrespondent<br />

Verschijnt 5 x per jaar in de <strong>Korrewegwijk</strong>.<br />

e-mail redactie@korrewegwijk.nl internet www.korrewegwijk.nl/de-korrespondent<br />

<strong>Korrewegwijk</strong>.nl<br />

internet www.korrewegwijk.nl<br />

wijkgids 2021-2022 7


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Forum Groningen<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-3683683 e-mail info@forum.nl<br />

welzijn<br />

WIJ <strong>Korrewegwijk</strong><br />

WIJ Groningen is er voor informatie, ondersteuning, ontmoeting én meedoen in de<br />

wijk; er zijn 13 WIJ-teams in de gemeente, waaronder WIJ <strong>Korrewegwijk</strong>. Ideeën voor<br />

verbetering van de wijk zijn ook van harte welkom!<br />

Floreshuis, Floresplein 19, 9715 HH Groningen telefoon 050-367 40 06<br />

e-mail wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk<br />

8 wijkgids 2021-2022


MJD<br />

MJD is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie. We bieden o.a. jeugd- en<br />

gezinszorg, buurtbemiddeling, mentoring jongeren en maatschappelijke begeleiding<br />

sekswerkers. We zetten ons in voor burgerparticipatie, vrijwilligerswerk, participatiebanen<br />

en diversiteit en organiseren trainingen voor mensen die zich vrijwillig inzetten<br />

voor de gemeente Groningen. Ons motto is: meedoen in de samenleving voor iedereen!<br />

telefoon 050-3126123 e-mail info@mjd.nl internet www.mjd.nl facebook MJDGroningen<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkplatform voor vrijwilligerswerk en participatiebanen.<br />

Hier kun je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilliger worden en participeren<br />

in Groningen. We hebben ook een vrijwilligersvacaturebank en bieden gratis trainingen<br />

aan via ons kennisplein.<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900<br />

e-mail info@link050.nl internet www.link050.nl facebook Link050<br />

WerkPro<br />

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

Het Groenhuis<br />

Wijkwerkplek, kringloopwinkel, buurtconciërge, reparatiecafé en ontmoetingsplek voor<br />

mensen uit de wijk. Open di-vr 9.00–17.00 uur.<br />

Madoerastraat 18, 9715 HG Groningen e-mail hetgroenhuis@werkpro.nl<br />

internet wijkbedrijfhetgroenhuis.nl<br />

Buurtconciërge <strong>Korrewegwijk</strong>/<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Om leefbaarheid in de wijk te vergroten. Legt contacten tussen bewoners en instanties.<br />

telefoon 06-11239007 e-mail J.Hoekstra@werkpro.nl<br />

Stichting Het Kopland<br />

Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen – Vrouwenopvang – Kind hulpverlening.<br />

Centrale intake en receptie telefoon 050-5991420<br />

e-mail info@hetkopland.nl internet www.hetkopland.nl<br />

wijkgids 2021-2022 9


Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

Humanitas Onder Dak Groningen (HODG)<br />

Begeleiding om mensen weer zo snel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.<br />

Damsterdiep 31, 9711 SG Groningen telefoon 088-1198860<br />

e-mail info.locatiegroningen@humod.nl internet www.humanitasonderdak.nl/groningen<br />

Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn<br />

Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar<br />

ontmoeten en waar hen de gelegenheid wordt geboden om contacten op te bouwen.<br />

Jasmijn heeft een groot activiteitenaanbod waaronder trajecten naar (betaald) werk.<br />

Openingstijden: ma. t/m do. van 09.00–16.00 uur en vrij. van 09.00–12.30 uur.<br />

Floresstraat 2/1, 9715 HS Groningen telefoon 050-5733319<br />

e-mail info@jasmijn.info internet www.jasmijn.info<br />

religie en levensbeschouwing<br />

Multifunctioneel centrum Het Pand<br />

Madoerastraat 16, 9715 HG Groningen contactpersoon Jan Waanders<br />

telefoon 050-5775886 e-mail info@pandvoordewijk.nl internet www.pandvoordewijk.nl<br />

Christian Church Groningen (CCG)<br />

Zo 10.00 uur Ned-Engelse bijeenkomst (met Nederlandse gebarentaal).<br />

Christelijk Centrum Groningen, Johan de Wittstraat 2, 9716 CG Groningen<br />

telefoon 050-5777757 (tijdens kantooruren) e-mail info@ccg.nu internet www.ccg.nu<br />

Baptisten Gemeente <strong>De</strong> Cirkel<br />

Diensten: zondagochtend om 10.00 uur in de Cirkel.<br />

Korreweg 47, 9714 AB Groningen (zij ingang Singelweg 14b) telefoon 050-5730074<br />

voorganger Fokko Stalman internet www.baptistengemeente.info<br />

10 wijkgids 2021-2022


St. Martinusparochie (St. Franciscuskerk)<br />

Nederlandse Mis zo 9.30 uur. Poolse Mis zo 12.30 uur, behalve 1e zondag v.d. maand.<br />

Zaagmuldersweg 67, 9713 LG Groningen telefoon 050-3124215<br />

e-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl internet www.stmartinusparochie.nl<br />

Volle Evangelie Gemeente <strong>De</strong> Opgang<br />

U bent elke zondag om 10.00 uur van harte welkom bij onze samenkomst.<br />

Floresplein 19, 9715 HH Groningen<br />

e-mail oudsten@veg-deopgang.nl internet www.veg-deopgang.nl<br />

Voedsel- en kledingbank<br />

Voedselbank Groningen<br />

<strong>De</strong> Voedselbank geeft wekelijks voedsel aan 740 huishoudens die in armoede leven.<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-3117936<br />

e-mail info@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen e-mail groningenstad@kledingbankmaxima.nl<br />

internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

wijkgids 2021-2022 11


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartspraktijk Van de Riet<br />

Floresplein 30, 9715 HL Groningen telefoon 050-5730686 internet www.huisartsvanderiet.nl<br />

Huisartsenpraktijk Wijbenga<br />

Korreweg 44, 9715 AD Groningen telefoon 050-5716923 internet huisartswijbenga.praktijkinfo.nl<br />

Huisartsen Boterdiep<br />

Bloemsingel 269, 9714 DX Groningen (dependance Korreweg 118a)<br />

telefoon 050-5773311 (Van Riel en Hoeksema) 050-3126001 (Schenk Visser en Klijn)<br />

spoedlijn 050-5733421 internet www.huisartsenboterdiep.nl<br />

12 wijkgids 2021-2022


tandartsen<br />

Praktijk voor Tandheelkunde Loes<br />

Oosterhamrikkade 66, 9714 BG Groningen telefoon 050-5499459<br />

e-mail balie@tandartsloes.nl internet www.tandartsloes.nl<br />

Tandarts C.G. Feenstra<br />

Noorderstationstraat 46, 9717 KP Groningen telefoon 050-5730226<br />

Tandarts Krans<br />

Korreweg 2/32, 9715 AA Groningen telefoon 050-3129403<br />

e-mail tandartspraktijk@gmail.com internet www.tandartskrans.nl<br />

Mondhygiënepraktijk Holtman<br />

Gratamastraat 22, 9714 HS Groningen telefoon 050-3127341<br />

e-mail info@mondhygieneholtman.nl internet www.mondhygieneholtman.nl<br />

apotheken<br />

Apotheek Boterdiep<br />

Medicatie afhalen buiten onze openingstijden? Wij informeren u graag over onze<br />

afhaalautomaat<br />

Boterdiep 119, 9714 DZ Groningen telefoon 050-5730225 fax 050-5798184<br />

e-mail apotheek.boterdiep@ezorg.nl internet www.apotheekboterdiep.nl<br />

Apotheek Poll<br />

Korreweg 118, 9715 AJ Groningen telefoon 050-5731524 fax 050-5730623<br />

e-mail apotheekpoll@ezorg.nl internet www.apotheekpoll.nl<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service)<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

e-mail martiniapotheek@mzh.nl internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

14 wijkgids 2021-2022


ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie Damsterdiep Damsterdiep 191, 9713 EC Groningen<br />

ma t/m vr 7.30–15.00 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

fysio- en oefentherapeuten<br />

SCOEF, Specialistisch Centrum Oefentherapie<br />

Wordt u belemmerd in uw dagelijks functioneren door pijn bij het bewegen? Vaak<br />

helpt een kleine verandering in uw houding en beweging al. Voor: chronische pijn;<br />

kinderoefentherapie; bedrijfsoefentherapie; bekken en/of zwangerschapsklachten;<br />

stress gerelateerde klachten; algemene oefentherapie (Cesar/mensendieck); revalidatie;<br />

groepstherapie; oefengroepen (senioren/55+/scoliose/kinderen)<br />

Irislaan 1, 9713 RA Groningen telefoon 050-8503024 of 06-48467464<br />

e-mail info@scoef.nl internet www.scoef.nl<br />

Personal Fysio Fit Van Weering<br />

Fysio-, manueel- en bekkentherapeuten. Openingstijden ma–vrij 08.00 uur–18.00 uur<br />

(dinsdagagavond 18.30–21.00 uur), ook behandeling thuis mogelijk.<br />

Gerbrand Bakkerstraat 75, 9713 HD Groningen & H.A. Kooijkerplein 4-1, 9713 GV Groningen<br />

telefoon 050-3130220 (Bakkerstraat) / 050-3112774 (Kooijkerplein)<br />

internet www.praktijkvanweering.nl<br />

wijkgids 2021-2022 15


Fysiotherapie voor ouderen<br />

Inloopspreekuur elke 1e maandag van de maand van 16.00–17.00 uur.<br />

ZINN locatie <strong>De</strong> Es, Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

Fysio 4<br />

locatie Bedumerweg 52, 9716 AD Groningen telefoon 050-5774473<br />

e-mail bedumerweg@fysio4.nl internet www.fysio4groningen.nl<br />

Fysiotherapie Noorderbad<br />

Oosterhamrikkade 66, 9714 BG Groningen telefoon 050-5718400<br />

e-mail info@fysiotherapienoorderbad.nl internet www.fysiotherapienoorderbad.nl<br />

Fysiotherapie Groningen<br />

Bloemsingel 81, 9714 DS Groningen telefoon 050-5791811<br />

e-mail info@fysiotherapiegroningen.nl internet www.fysiotherapiegroningen.nl<br />

Praktijk Zeinstra<br />

Oefentherapie Mensendieck, ademtherapie, stoelshiatsu, zen-massage, (stoel-)yoga en<br />

Mindfulness. Behandelt met name terugkerende klachten van o.a.: hoofdpijn, whiplash,<br />

rug, hyperventilatie, burn-out en slaapproblemen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

Logopedie<br />

Logopediepraktijk Wicherlink<br />

Klaas Schipperlaan 8, 9731 KD Groningen telefoon 050-8517516<br />

Nevenvestiging Celebesstraat 35, 9713 AT Groningen (CBS <strong>De</strong> Kleine Wereld)<br />

e-mail info@wicherlink.nl internet www.wicherlink.nl<br />

16 wijkgids 2021-2022


Logopedie Centrum Groningen (donderdag en vrijdag)<br />

locatie Basisschool Karrepad Molukkenstraat 1, 9715 NR Groningen telefoon 050-3132389<br />

e-mail info@logopediegroningen.com internet www.logopediegroningen.com<br />

psychologen/psychotherapie<br />

Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen<br />

Korreweg 248, 9715 AP Groningen telefoon 050-5778888 internet www.pepgroningen.nl<br />

verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3610500 spoedlijn 06-31623400<br />

internet stadspraktijkverloskundigengroningen.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Kraneweg 11, 9718 JC Groningen telefoon 050-3189554 spoedlijn 06-13922121<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur <strong>Korrewegwijk</strong>: Korreweg 118.<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen<br />

telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00 uur) spoedlijn 06-50207125<br />

e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

wijkgids 2021-2022 17


Consultatiebureau <strong>Korrewegwijk</strong>-<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Onderdeel van WIJ <strong>Korrewegwijk</strong> (zie hoofdstuk 2) telefoon 050-3674990 ma t/m vr 8.00–17.00 u.<br />

overige gezondheid<br />

Hanneke Schrijvers - Klassieke Homeopathie<br />

Reigerstraat 10, 9714 EW Groningen telefoon 050-5776467 internet www.hannekeschrijvers.nl<br />

thuiszorg<br />

ZINN Thuiszorg - Team Noord-Oost<br />

Bij ZINN Thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon 06-30768058 e-mail thuiszorg-noord-oost@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Gespecialiseerde teams voor hulp bij u thuis met als specialisme: geheugenverlies en<br />

psychische problemen, verzorging en verpleging, begeleiding bij u thuis, nachtzorg.<br />

Dignis Zorgpost Oude Wijken, Soendastraat 180, 9715 SX Groningen<br />

telefoon 050-4097597 internet www.dignis.nl<br />

TSN Thuiszorg – Verpleging en verzorging in de wijk<br />

Wilt u waardevol en zelfstandig thuis blijven wonen? Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsn-thuiszorg.nl<br />

Buurtzorg Groningen<br />

team Oude Wijken (postcodes 9715, 9716) telefoon 06-20896651<br />

e-mail groningenoudewijken@buurtzorgnederland.com<br />

team Oosterhamrik (postcodes 9713, 9714) telefoon 06-13069280<br />

e-mail groningenoosterhamrik@buurtzorgnederland.com<br />

18 wijkgids 2021-2022


Coöperatie Dichtbij<br />

bezoekadres Rouaanstraat 20a, 9723 CD Groningen telefoon 050-5778886 (24/7 bereikbaar)<br />

e-mail info@dichtbij.coop internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

gehandicaptenzorg<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

overige zorg<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2303252<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

Logeerhuis <strong>De</strong> Opstap<br />

Logeerhuis voor herstel- en respijtzorg.<br />

Molukkenstraat 202, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2042500<br />

e-mail info@deopstap050.nl internet www.deopstap050.nl<br />

wijkgids 2021-2022 19


Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid<br />

Verzorgt telefonische informatie- en adviesdienst voor ME-patiënten.<br />

Bankastraat 42 unit C, 9715 CD Groningen telefoon 050-5492906 (wo 11.30–12.30 & 13.00–14.00)<br />

e-mail info@steungroep.nl internet www.steungroep.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

<strong>De</strong> Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

MEE Groningen<br />

Ondersteuning van mensen met beperking of chronische ziekte en hun verzorgers.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 050-5274500 of 06-31670021<br />

e-mail aanmeldpunt@meegroningen.nl internet www.meegroningen.nl<br />

Thuis<br />

Veerkracht Thuis<br />

Veerkracht Thuis biedt ambulante jeugd- en gezinszorg. We ondersteunen gezinnen bij<br />

het opvoeden van kinderen en jongeren en geven hulp bij (echt)scheiding. Daarnaast<br />

verzorgen we Wmo maatwerkvoorzieningen voor inwoners met psychische of<br />

psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen.<br />

telefoon 050-5878440 e-mail info@veerkrachtthuis.nl internet www.veerkrachtthuis.nl<br />

20 wijkgids 2021-2022


GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088-4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

Huisdieren<br />

Dierenartsen Noorderplantsoen<br />

Boteringesingel 8, 9712 XR Groningen telefoon 050-3181418<br />

e-mail info@dierenartsennoorderplantsoen.nl internet www.dierenkliniekgroningencentrum.nl<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke folders, leaflets, brochures, magazines,<br />

programmaboekjes, briefpapier e.d. op www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging en geleverd binnen 5 werkdagen.<br />

wijkgids 2021-2022 21


K<br />

V<br />

POORTSTRAAT<br />

KORNOELJESTR.<br />

LIJSTERBESLAAN<br />

N<br />

MISPELLAAN<br />

BERBERIS-<br />

STRAAT<br />

ABEEL-<br />

STRAAT<br />

ABEEL-<br />

STRAAT<br />

BREM-<br />

STRAAT<br />

MAGNOLIA-<br />

STRAAT<br />

BERKENLAAN<br />

ORNLAAN<br />

POPULIERENLAAN<br />

IEPENLAAN<br />

EGELANTIER-<br />

STRAAT<br />

SPAANSE AAKSTRAAT<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

VLIERSTRAAT<br />

BEUKENLAAN<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

BORGWAL<br />

ASINGASTRAAT<br />

HEINSIUS-<br />

STRAAT<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

MAGNA<br />

PETERSSTR.<br />

AKKERSTRAAT<br />

KOOLSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

WEG<br />

EIKENLAAN<br />

TUINBOUWSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

VELD<br />

ST<br />

PARALLELWEG<br />

MUTUA FIDESSTR.<br />

K. DE VRIEZESTRAAT<br />

KALVERSTRAAT<br />

ALLERSMA-<br />

STRAAT<br />

ALMA-<br />

STRAAT<br />

BORGPLEIN<br />

STINS-<br />

STRAAT<br />

REINAUTSTRAAT<br />

IDASTRAAT<br />

HERMANSTRAAT<br />

CORTINGH LAAN<br />

NOORDER-<br />

SPOORSINGEL<br />

DE HOOGTE<br />

FLOR<br />

SUMATRALA<br />

ATJEHSTRAAT<br />

BALI-<br />

STR.<br />

SABANG-<br />

PLEIN<br />

RIOUWSTRAAT<br />

SINGELWEG<br />

BEREN<br />

EYSSONIUS<br />

2E HUNZE STR.<br />

RODEWEG<br />

MOESSTRAAT<br />

MOES<br />

STRAAT<br />

PA<br />

MEN<br />

SOENDASTRAAT<br />

BEDUMERWEG<br />

BEDUMERWEG<br />

BEDUMERSTRAAT<br />

BEDUMER- STRAAT<br />

ADRIAAN PAUWSTR.<br />

J. CATSSTRAAT<br />

KASTANJELAAN<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

V. SLINGELANDSTR.<br />

V. OLDEBARNEVELTLAAN<br />

BANKASTRAAT<br />

AT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

BILLITONSTRAAT<br />

PADANG<br />

FIVEL-<br />

STR.<br />

RHIJNV<br />

FEITHP<br />

DELIPLEIN<br />

DELI-<br />

STR.<br />

1E HUNZE STR.<br />

CORTINGH-<br />

POORT<br />

JOHAN DE WITTSTRAAT<br />

VAN OLDEBARNEVELTLAAN<br />

NOORDERSTATIONSTRAAT<br />

NOORDERBUITERNSINGEL<br />

STUDENTENLAAN<br />

VINDICATSTRAAT<br />

ERSTR.<br />

RACHTSTRAAT<br />

BLOEMSINGEL<br />

INGESINGEL<br />

P<br />

BILLITON-<br />

PLEIN<br />

KO<br />

V<br />

KORNOELJESTR.<br />

LIJSTERBESLAAN<br />

N<br />

MISPELLAAN<br />

BERBERIS-<br />

STRAAT<br />

ABEEL-<br />

STRAAT<br />

ABEEL-<br />

STRAAT<br />

BREM-<br />

STRAAT<br />

MAGNOLIA-<br />

STRAAT<br />

BERKENLAAN<br />

ORNLAAN<br />

POPULIERENLAAN<br />

IEPENLAAN<br />

EGELANTIER-<br />

STRAAT<br />

SPAANSE AAKSTRAAT<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

VLIERSTRAAT<br />

BEUKENLAAN<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

BORGWAL<br />

ASINGASTRAAT<br />

HEINSIUS-<br />

STRAAT<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

MAGNA<br />

PETERSSTR.<br />

AKKERSTRAAT<br />

KOOLSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

WEG<br />

EIKENLAAN<br />

TUINBOUWSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

VELD<br />

ST<br />

PARALLELWEG<br />

MUTUA FIDESSTR.<br />

K. DE VRIEZESTRAAT<br />

KALVERSTRAAT<br />

ALLERSMA-<br />

STRAAT<br />

ALMA-<br />

STRAAT<br />

BORGPLEIN<br />

STINS-<br />

STRAAT<br />

REINAUTSTRAAT<br />

IDASTRAAT<br />

HERMANSTRAAT<br />

CORTINGH LAAN<br />

NOORDER-<br />

SPOORSINGEL<br />

DE HOOGTE<br />

FLOR<br />

SUMATRALA<br />

ATJEHSTRAAT<br />

BALI-<br />

STR.<br />

SABANG-<br />

PLEIN<br />

RIOUWSTRAAT<br />

SINGELWEG<br />

BEREN<br />

EYSSONIUS<br />

2E HUNZE STR.<br />

RODEWEG<br />

MOESSTRAAT<br />

MOES<br />

STRAAT<br />

PA<br />

MEN<br />

SOENDASTRAAT<br />

BEDUMERWEG<br />

BEDUMERWEG<br />

BEDUMERSTRAAT<br />

BEDUMER- STRAAT<br />

ADRIAAN PAUWSTR.<br />

J. CATSSTRAAT<br />

KASTANJELAAN<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

V. SLINGELANDSTR.<br />

V. OLDEBARNEVELTLAAN<br />

BANKASTRAAT<br />

AAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

BILLITONSTRAAT<br />

PADANG<br />

FIVEL-<br />

STR.<br />

RHIJNV<br />

FEITHPL<br />

DELIPLEIN<br />

DELI-<br />

STR.<br />

1E HUNZE STR.<br />

CORTINGH-<br />

POORT<br />

JOHAN DE WITTSTRAAT<br />

VAN OLDEBARNEVELTLAAN<br />

NOORDERSTATIONSTRAAT<br />

NOORDERBUITENSINGEL<br />

STUDENTENLAAN<br />

VINDICATSTRAAT<br />

ERSTR.<br />

ACHTSTRAAT<br />

BLOEMSINGEL<br />

NGESINGEL<br />

PA<br />

MEN<br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

BORGPLEIN<br />

BORGPLEIN<br />

BEDUMERSTRAAT<br />

J. CATSSTRAAT<br />

V. SLINGELANDSTR.<br />

V. OLDEBARNEVELTLAAN<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

BILLITON-<br />

PLEIN<br />

ZUILEN<br />

HET<br />

LANSINK<br />

KAPELLE-<br />

VELD<br />

POORTSTRAAT<br />

HEIJPLAAT<br />

TERDELFT<br />

NIEUWEN-<br />

DAM<br />

AGENTAPARK<br />

V<br />

OOFT-<br />

OOFT-<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OR<br />

AGENTAPARK<br />

V<br />

OOFT-<br />

OOFT-<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OR<br />

V<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OR<br />

V<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OO<br />

V<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OO<br />

V<br />

OOFT-<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OO<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

OO<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

NO<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

MOESSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

NO<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

NO<br />

BLOEMSINGEL<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

NO<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

PLATAANLAAN<br />

N<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

TUINBOUW-<br />

TUINBOUW-<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

N<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

STR.<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

PLATAANLAAN<br />

N<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

N<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

DWARSSTR.<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

.<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

R.<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

GELDERSE<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

R<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

TR<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

TR<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

TR<br />

BLOEMSINGEL<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

STR<br />

AT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

FRUITSTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

STR<br />

RAAT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

ST<br />

STRAAT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

RST<br />

TSTRAAT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

RST<br />

CHTSTRAAT<br />

A<br />

BLOEMSINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

RS<br />

ACHTSTRAAT<br />

A<br />

L<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

RS<br />

ACHTSTRAAT<br />

A<br />

NGESINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

ORNLAAN<br />

GELDERSE<br />

OSSTR.<br />

BOTTELROOSSTRAAT<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

ER<br />

ACHTSTRA<br />

NGESINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

N<br />

ORNLAAN<br />

OSSTR.<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

ER<br />

ACHTST<br />

NGESINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

V<br />

N<br />

ORNLAAN<br />

OSSTR.<br />

LAAN<br />

DIJSSTRAAT<br />

NCORDIASTRAAT<br />

WEG<br />

VELD<br />

VELD<br />

ST<br />

ST<br />

ORNPAD<br />

AT<br />

AAT<br />

ER<br />

ACHT<br />

NGESINGEL<br />

werd<br />

rt<br />

rt<br />

DIJSSTRAAT<br />

DIJSSTRAAT<br />

TILLICHSTRAAT<br />

Legenda<br />

Bebouwing<br />

Bedrijventerrein<br />

Straten<br />

Ring- of snelweg<br />

Fietspaden<br />

Voetpaden<br />

Spoor<br />

Park / Bos<br />

Sportvelden<br />

Bijzondere gebouwen<br />

Water<br />

Wijkcentrum Het Floreshuis<br />

Katholieke Basisschool<br />

St. Franciscus<br />

Buurt en Speeltuinvereniging<br />

(BSV) <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Buurt en Speeltuinvereniging<br />

<strong>De</strong> Indische Buurt (D.I.B.)<br />

Politiebureau Noord<br />

EdanZ<br />

Vrouwencentrum Jasmijn<br />

WIJ <strong>Korrewegwijk</strong><br />

OBS Het Karrepad / KDO-BSO<br />

CBS <strong>De</strong> Kleine Wereld<br />

Gymzaal JC Kapteynlaan<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

0 100 m<br />

3<br />

6<br />

5


TR<br />

T<br />

.<br />

LEMBANGSTR.<br />

ADOSTR.<br />

ESSTRAAT<br />

AN<br />

JAVALAAN JAVALAAN<br />

ORREWEG<br />

STR. STR.<br />

NOORDZ<br />

NOORDZ<br />

NOORDZ<br />

SOENDASTR.<br />

SOENDASTR.<br />

BANDOENGSTRAAT<br />

BANDOENGSTRAAT<br />

STRAAT STRAAT<br />

MEDANSTRAAT<br />

MEDANSTRAAT<br />

CURAÇAOSTRAAT<br />

CURAÇAOSTRAAT<br />

BONAIRESTRAAT<br />

BONAIRESTRAAT<br />

ARUBASTRAAT<br />

ARUBASTRAAT<br />

SOENDASTR.<br />

TIMORSTRAAT<br />

TIMORSTRAAT<br />

BATAVIASTRAAT<br />

BATAVIASTRAAT<br />

AMBONSTR. AMBONSTR.<br />

EYSSONIUS-<br />

PLEIN<br />

BERNOULLI-<br />

PLEIN<br />

HANS<br />

TETZNER-<br />

LAAN<br />

BORNEO-<br />

PLEIN<br />

IS-<br />

LEIN<br />

PETRUS PETRUS DRIESSENSTR.<br />

DRIESSENSTR.<br />

MOLUKKENPAD<br />

MOLUKKENPAD<br />

J.C. J.C. KAPTEYNLAAN<br />

KAPTEYNLAAN<br />

C.H. C.H. PETERSSTRAAT<br />

PETERSSTRAAT<br />

OOSTERHAMRIKKADE<br />

WESTINDISCHEKADE<br />

PARAMARIBOSTR.<br />

PARAMARIBOSTR.<br />

PARAMARIBOSTR.<br />

PARAMARIBOSTR.<br />

MOLUKKENSTRAAT<br />

FLORESPLEIN<br />

FLORESPLEIN<br />

FLORESPLEIN<br />

MADOERASTR.<br />

MADOERASTR.<br />

SOERABAJASTRAAT<br />

SOERABAJASTRAAT<br />

SEMARANGSTRAAT<br />

SEMARANGSTRAAT<br />

OOSTERHAMRIKLAAN<br />

CELEBESSTRAAT<br />

CELEBESSTRAAT<br />

JOHANNES<br />

MULDERSTR.<br />

HEYMANSLAAN<br />

HEYMANSLAAN<br />

OPPENHEIMSTRAAT<br />

OPPENHEIMSTRAAT<br />

CORANTHIJNESTR.<br />

CORANTHIJNESTR.<br />

<strong>Korrewegwijk</strong><br />

7<br />

4<br />

1<br />

8<br />

11<br />

10<br />

CERAMSTR.<br />

CERAMSTR.<br />

KORREWEG<br />

MAROWIJNESTR.<br />

MAROWIJNESTR.<br />

DIEPHUISSTRAAT<br />

DIEPHUISSTRAAT<br />

SURINAMESTR.<br />

SURINAMESTR.<br />

SABASTR. SABASTR.<br />

SURINAMESTR.<br />

SURINAMESTR.<br />

V. V. SWINDERENSTR.<br />

A.P. A.P. J. J. BAART BAART DE DE DE L<br />

FAILLESTRAAT<br />

FAILLESTRAAT<br />

PL<br />

HAMBURGERSTRAAT<br />

HAMBURGERSTRAAT<br />

GRATEMASTRAAT<br />

GRATEMASTRAAT<br />

ST. EUSTATIUSSTR.<br />

EUSTATIUSSTR.<br />

KORREWEG KORREWEG<br />

OOSTERHAMRIKLN.<br />

HEERDENPAD<br />

HEERDENPAD<br />

AN KERCK- KERCK-<br />

HOFFSTR. HOFFSTR.<br />

REIGERSTR.<br />

TELLEGEN-<br />

STRAAT<br />

V. V. HAMELSTR.<br />

LANDSTR.<br />

STAR NUMANSTRAAT<br />

OOSTERHAMRIKKADE N.Z.<br />

OOSTERHAMRIKKADE N.Z.<br />

OOSTERHAMRIKKADE Z.Z. OOSTERHAMRIKKADE Z.Z.<br />

THOMASSEN A. A.<br />

THUESSINKLAAN<br />

WIELEWAALPLEIN<br />

VINKENSTRAAT<br />

VINKENS<br />

JAN HISSINK<br />

KIEVIT-<br />

JANSSENSTRAAT<br />

STRAAT<br />

A.P. A.P. FOKKERSTRAAT<br />

FOKKERSTRAAT<br />

KLAAS KLAAS SCH<br />

KOEKOEK-<br />

KOEKOEK-<br />

PLEIN PLEIN<br />

PLEIN<br />

SIEBOL<br />

SIEBOL SIEBOL<br />

SISSIGH- SISSIGH- SISSIGH-<br />

LAAN LAAN<br />

Van Starkenborghkanaal<br />

ULGERSMAWEG<br />

9<br />

GORECHTKADE<br />

GORECHTKADE<br />

GORECHTKADE<br />

GORECHTKADE<br />

ZAAGMULDERSWEG<br />

ZAAGMULDERSWEG<br />

TR. TR.<br />

2<br />

MERELSTRAAT<br />

ANTILLEN<br />

STAR NUMANS<br />

OOSTERHAMRIKKADE Z.Z.<br />

PETRUS PETRUS HENSRIKSZ- HENSRIKSZ-<br />

STRAAT STRAAT<br />

M<br />

Oost


Activiteiten<br />

activiteiten vrouwencentrum jasmijn<br />

Activiteiten september–december 2021. Informatie over kosten: www.jasmijn.info.<br />

Maandag<br />

FIETSLES VOOR BEGINNERS (cursus 1)<br />

23 augustus–22 september 10 keer 9.15–11.15 uur<br />

Kosten : A: € 54,50* B: € 59,50* C: 65,50*<br />

SPORT OP MUZIEK<br />

6 september–29 november 12 keer 9.15–10.30 uur<br />

Kosten : A: € 39,60 B: € 45,60 C: € 52,80<br />

NAAILES (beginners–gevorderden)<br />

13 september–22 november, 10 keer 9.30–12.00 uur<br />

Kosten: A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

FIETSLES VOOR BEGINNERS (cursus 2)<br />

27 september–3 november 10 keer 9.15–11.15 uur<br />

Kosten : A: € 54,50* B: € 59,50* C: 65,50*<br />

CONVERSATIE NEDERLANDS<br />

4 oktober–13 december 10 keer 10.00–12.00 uur<br />

Kosten : A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

BOEKHOUDEN VOOR BEGINNERS (op orde krijgen en houden van je geldzaken)<br />

20 september–11 oktober 4 keer 13.15–15.15 uur<br />

Kosten : € 5,00 voor de hele cursus<br />

MINDFULNESS<br />

4 oktober–29 november 8 keer 13.30–15.00 uur<br />

Kosten: A: € 26,40 B: € 30,40 C: € 35,20<br />

JASMIJNKOOR (zelfstandige groep) deelname afhankelijk van vrije plekken<br />

Aanvang: tot nader bericht<br />

19.30–21.30 uur<br />

Kosten : Na de vierde les bekend<br />

ZUMBA<br />

13 september–6 december 12 keer 19.00–20.00 uur<br />

Kosten : A: € 39,60 B: € 45,60 C: € 52,80<br />

Dinsdag<br />

SCHETSEN EN SCHILDEREN (zelfstandige groep) deelname afhankelijk van vrije plekken<br />

14 september–23 november 10 keer 9.15–11.45 uur<br />

Kosten : Na de eerste les bekend<br />

24 wijkgids 2021-2022


CONVERSATIE ENGELS NIVEAU B1<br />

21 september–2 november 6 keer 9.30–11.30 uur<br />

Kosten: Na de eerste les bekend<br />

AQUARELLEREN<br />

7 september–12 oktober 6 keer 13.00–15.00 uur<br />

Kosten : A: € 32,70* B: € 35,70* C: € 39,50*<br />

MOZAIEKEN<br />

21 september– 2 november 6 keer 13.15–15.15 uur<br />

Kosten: A: € 32,70* B: € 35,70* C: € 39,50*<br />

VILTEN<br />

26 oktober–30 november 6 keer 13.00–15.00 uur<br />

Kosten : A: € 32,70* B: € 35,70* C: € 39,50*<br />

SCHILDEREN MET WOL<br />

16 november–7 december 4 keer 13.15–15.15 uur<br />

Kosten: A: € 21,80* B: € 23,80* C: € 26,20*<br />

ROBIN NORWOODGROEP<br />

Elke dinsdagavond vanaf september 19.30–21.30 uur<br />

Kosten: € 5,- voor het hele seizoen<br />

BUIKDANSEN PLUS<br />

21 september – 14 december 12 keer 19.30–20.30 uur<br />

Kosten: A: € 39,60 B: € 45,60 C: € 52,80<br />

SCHETSEN, SCHILDEREN EN EN DIGITAAL SCHILDEREN (zelfstandige groep)<br />

28 september–7 december 10 keer 19.30–22.00 uur<br />

Kosten : Na de eerste les bekend<br />

VEGA FUSION KOKEN<br />

5 oktober–2 november 4 keer 18.00–21.00 uur<br />

Kosten : A: € 21,80* B: € 23,80* C: € 26,20*<br />

Woensdag<br />

FIETSLES VOOR BEGINNERS ( CURSUS 1)<br />

23 augustus–22 september 10 keer 9.15–1.15 uur<br />

Kosten: A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

FIETSLES VOOR BEGINNERS (cursus 2)<br />

27 september–3 november 10 keer 9.15–11.15 uur<br />

Kosten: A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

FIETSREPARATIE<br />

29 september–27 oktober 4 keer 9.30 – 11.30 uur<br />

Kosten: A € 21,80* B € 23,80* C € 26,20*<br />

HATHA YOGA BASIS<br />

15 september–8 december 12 keer 19.15–20.15 uur<br />

Kosten: A: € 39,60 B: € 45,60 C: € 52,80<br />

HATHA YOGA Zelfstandige groep (deelname afhankelijk van vrije plekken)<br />

15 september–8 december 12 keer 20.30–21.30 uur<br />

Kosten : Na de eerste les bekend<br />

wijkgids 2021-2022 25


Donderdag<br />

NAAILES (beginners – gevorderden)<br />

23 september–2 december 10 keer 9.30 – 12.00 uur<br />

Kosten: A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

WORKSHOP KERSTSTUK MAKEN<br />

9 december 09.30–11.30 uur<br />

Kosten: € 11,10*<br />

VERRASSEND CRE-ACTIEF<br />

16 september–25 november 10 keer 14.00–16.00 uur<br />

Kosten : A: € 54,50* B: € 59,50* C: € 65,50*<br />

NAJAARSKLEDINGBEURS<br />

7 oktober 13.00–15.30 uur<br />

Je krijgt gratis een tafel om je gebruikte kleding voor een klein bedrag te verkopen<br />

HERFSTBLADEREN EN FENG SHUI ( Lezing)<br />

30 september 19.30–21.00 uur<br />

Kosten: € 11,10*<br />

INTERNATIONAAL KOKEN<br />

4 november–25 november 4 keer 18.00–21.00 uur<br />

Kosten: A: € 21,80* B: € 23,80* C: € 26,20*<br />

Vrijdag<br />

JASMIJN KOFFIE / THEE OCHTEND (met iets lekkers)<br />

24 september–3 december, 10 keer 10.00–11.30 uur<br />

Kosten: € 1,- per keer<br />

DIGISTERKER i.s.m. Forum Bibliotheek (leren werken met je digiD)<br />

1 oktober–29 oktober 4 keer 9.30 – 11.30 uur<br />

Kosten: je kunt gratis meedoen<br />

Zondag<br />

ZWEMLES – Diploma zwemmen en Zwemvaardigheden<br />

Vanaf 29 augustus 12.30–13.30 / 14.30–15.30<br />

Voor jong en oud (vanaf 12 jaar ) Kosten en meer informatie: Op aanvraag te krijgen<br />

RECREATIEF ZWEMMEN<br />

Vanaf 29 augustus<br />

13.30–14.30 uur<br />

Kosten : Op aanvraag te krijgen<br />

Juridisch spreekuur<br />

Annemiek Mulder (strafrecht, personen- en familierecht)<br />

& Susan de Jong (arbeidsrecht).<br />

Elke maandag middag van 14.00–16.00 uur. Bellen voor een afspraak.<br />

26 wijkgids 2021-2022


wijkgids 2021-2022 27


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.<br />

In de <strong>Korrewegwijk</strong> en <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> is cultuurcoach Magda actief. Cultuurcoaches helpen<br />

om in jouw buurt toffe culturele projecten op te zetten. Zo worden de <strong>Korrewegwijk</strong> en<br />

<strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> nóg leuker om in te wonen. Check bijvrijdag.nl/indebuurt voor contactgegevens<br />

en meer informatie.<br />

Muziek Sint Jansstraat 7, 9711 JM Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail communicatie@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

28 wijkgids 2021-2022


muziek<br />

Gemengd koor Het Karrekoor<br />

Het koor repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Floreshuis.<br />

Floresplein 19, 9715 HH Groningen contactpersoon W. Moek<br />

e-mail info@karrekoor.nl internet www.karrekoor.nl<br />

Voormalig Klein Koortje<br />

Floresplein 19, 9715 HH Groningen dirigent Douwe Ettema telefoon 06-27558847<br />

e-mail voormaligkleinkoortje@gmail.com internet www.voormaligkleinkoortje.nl<br />

Stichting Luisterwijk<br />

Muziektheaterprojecten voor en door bewoners<br />

telefoon 06-15351103 e-mail info@luisterwijk.nl internet www.luisterwijk.nl<br />

overig<br />

Wijktuin <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Een moestuin voor alle buurtbewoners<br />

Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen e-mail wijktuindehoogte@gmail.com<br />

internet eetbaargroningen.nl/eetbare-stad/wijktuin-de-hoogte<br />

Pluktuin ‘<strong>De</strong> Witte Velden’<br />

Johan de Withstraat facebook pluktuindewittevelden<br />

Stichting senioren in Woord en Beeld<br />

<strong>De</strong> Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.rtv-rso.nl<br />

wijkgids 2021-2022 29


Poolse School Groningen<br />

Madoerastraat 16, 9715 HG Groningen telefoon 06-42200132<br />

e-mail polskaszkolagroningen@gmail.com internet www.groningen.polskaszkola.nl<br />

Geologische Vereniging Het Kristal<br />

Lezingen, excursies, slijpcursussen en werkgroepen (fossielen, zwerfstenen, micromounts)<br />

Verenigingslokaal Javalaan 100/110, 9715 GZ Groningen<br />

e-mail info@kristalgroningen.nl internet www.kristalgroningen.nl<br />

Buurt& bij Vitaminds<br />

Een plek voor buurtbewoners waar duurzaamheid centraal staat: zelf maken en<br />

creëren, herstellen en hergebruiken. Internationale lunches. Overgenomen door EdanZ.<br />

EdanZ, Oldebarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen<br />

30 wijkgids 2021-2022


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Kapteynlaan 13/2 en Molukkenstraat 1<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sportpark Het Noorden<br />

Iepenlaan 89a, 9741 GB Groningen internet www.sport050.nl<br />

sportverenigingen<br />

Voetbalvereniging Korreweg (VVK)<br />

VVK is een voetbalclub voor de <strong>Korrewegwijk</strong> en <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong> met een geschiedenis van<br />

meer dan 90 jaar en met jeugd-, mannen-, vrouwen-, zaal- en veteranenteams<br />

Sportpark Het Noorden, Iepenlaan 89a, 9741 GB Groningen<br />

e-mail info@vvkgroningen.nl internet www.vvkgroningen.nl<br />

wijkgids 2021-2022 31


T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Turnstad Groningen heeft een ruim aanbod aan gymsport. We bieden peuter &<br />

kleutergym, turnen voor jongens, meisjes en volwassen dames, acrogym, ritmische<br />

gymnastiek en freerunning. Meer informatie over locaties, contributie en het aanvraagformulier<br />

voor 2 gratis proeflessen is te vinden op onze website.<br />

e-mail vestigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Sportclub Groningen<br />

50+ gymnastiek voor dames in gymzaal Kapteynlaan op woensdag 19.00–20.00 uur.<br />

contactpersoon Ina Kruyt-Suurd telefoon 06-29023204<br />

e-mail info@sportclubgroningen.nl internet www.sportclubgroningen.nl<br />

Martial Arts Vereniging Go Smarts<br />

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Ladies Combattraining 14+/<br />

Mixed Combattraining 12+ en 16+ jeugd en volwassenen / Senior Combattraining 60+ /<br />

Clinics dames weerbaarheid / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie afgestemd<br />

op de doelgroep. Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor<br />

meer informatie en recensies van Go Smarts op https://www.google.nl/maps.<br />

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045<br />

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl facebook https://www.facebook.com/gosmarts<br />

32 wijkgids 2021-2022


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

Jettepet (KDV en BSO) Sumatralaan 18a<br />

Lutje Potje (PO) Sumatralaan 18a<br />

Robbedoes (PO) Molukkenstraat 1-2<br />

<strong>De</strong> Kleine Wereld (PO) Celebesstraat 35<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

Monkey Donky Speelhuis (KDV/BSO)<br />

Locaties Hamburgerstraat 13/Oosterhamrikkade 66a. telefoon 050-5791072<br />

e-mail info@monkeydonky.nl internet www.monkeydonky.nl<br />

Kinderdagverblijf <strong>De</strong> Grote Smurf<br />

Oosterhamriklaan 195-197, 9715 PD Groningen telefoon 050-5773103<br />

e-mail info@grotesmurf.nl internet www.grotesmurf.nl<br />

Kinderdagverblijf Jottum<br />

Kinderdagverblijf Jottum biedt kinderpvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.<br />

Kleine Rozenstraat 19, 9712 TL Groningen telefoon 050-3131344<br />

e-mail info@jottum.nl internet www.jottum.nl instagram kdv_jottum<br />

wijkgids 2021-2022 33


<strong>De</strong> Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

<strong>De</strong>skundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

Kleine Maan<br />

Gewoon goede opvang<br />

Kinderdagverblijf Kleine Maan<br />

Kleine Maan is een veilige plek waarin wij uw kind de kans geven de wereld te<br />

ontdekken zoals kinderen dat doen: door naar hartelust te spelen. Kleine Maan is een<br />

kleinschalige kinderopvang in een knusse, groene woonomgeving (Beijum), met elke<br />

dag dezelfde vertrouwde gezichten, eerlijke biologische voeding, verzorging in nauw<br />

overleg met de ouders en ... een voordelig uurtarief!<br />

Kleine Maan is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.<br />

Belangstelling? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.<br />

Isebrandtsheerd 116, 9737 LL Groningen (Beijum) telefoon 050-5411504<br />

e-mail info@kleinemaan.nl internet https://kleinemaan.nl facebook kleinemaan<br />

opvoedondersteuning<br />

Jimmy’s<br />

Jimmy’s is een plek van en voor jongeren, midden in het centrum van Groningen.<br />

Jongeren kunnen hier zonder afspraak binnen lopen met vragen, ideeën en plannen.<br />

Doordat Jimmy’s laagdrempelig is en openstaat voor alle ideeën van jongeren, zijn er<br />

de afgelopen jaren mooie projecten, workshops en trainingen ontwikkeld. Zo geven de<br />

jongeren van Jimmy’s workshops en voorlichting op scholen over onderwerpen die<br />

jongeren bezighouden.<br />

Herestraat 103, 9711 LG Groningen telefoon 050-3117711 whatsapp 06-86864187<br />

internet www.jimmys050.nl facebook jimmys050 instagram jimmys050<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

34 wijkgids 2021-2022


Elker jeugdhulp & onderwijs<br />

bezoekadres Hoogeweg 9, 9746 TN Groningen postadres Postbus 274, 9700 AG Groningen<br />

telefoon 050-8514666 e-mail info@elker.nl internet www.elker.nl<br />

Thuis<br />

Veerkracht Thuis<br />

Veerkracht Thuis biedt ambulante jeugd- en gezinszorg. We ondersteunen gezinnen bij<br />

het opvoeden van kinderen en jongeren en geven hulp bij (echt)scheiding. Daarnaast<br />

verzorgen we Wmo maatwerkvoorzieningen voor inwoners met psychische of<br />

psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen.<br />

telefoon 050-5878440 e-mail info@veerkrachtthuis.nl internet www.veerkrachtthuis.nl<br />

overig<br />

Buurt- en speeltuinvereniging <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong><br />

Prachtig gebouw en een speeltuin voor de verschillende leeftijdsgroepen.<br />

Borgwal 88, 9716 GZ Groningen telefoon 050-5730103 e-mail cortinghhuis@gmail.com<br />

Buurt- en speeltuinvereniging D.I.B (<strong>De</strong> Indische Buurt)<br />

Open dagelijks 8.00–21.00 uur<br />

Madoerastraat 16, 9715 HG Groningen telefoon 050-8510701<br />

e-mail speeltuindib@hotmail.com internet www.speeltuindib.nl<br />

Sport- en Spelcontainer<br />

<strong>De</strong> Sport- en Spelcontainer is onder beheer van het lokale WIJ-team (zie hoofdstuk 2).<br />

Bslim<br />

Sport-en beweegactiviteiten voor iedereen van 0 tot 15 jaar.<br />

internet www.bslim.nl<br />

wijkgids 2021-2022 35


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Openbare Daltonbasisschool Karrepad<br />

Molukkenstraat 1, 9715 NR Groningen telefoon 050-3210442<br />

e-mail a.koerts@o2g2.nl internet internet obskarrepad.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Christelijke basisschool <strong>De</strong> Kleine Wereld<br />

Heeft een locatie in de <strong>Korrewegwijk</strong> en een in de Oosterparkwijk.<br />

locatie <strong>Korrewegwijk</strong> Celebestraat 35, 9715 JB Groningen telefoon 050-5770409<br />

locatie Oosterparkwijk S.S. Rosensteinlaan 21, 9713 AT Groningen telefoon 050-3181710<br />

e-mail info@kleinewereld.nl internet www.kleinewereld.nl<br />

Katholieke basisschool St.Franciscus<br />

<strong>De</strong>pendance van de St. Michaëlschool.<br />

Star Numanstraat 52, 9714 JS Groningen telefoon 050-3125282<br />

e-mail info@sint-franciscus.nl internet www.sint-michael.nl<br />

voortgezet onderwijs<br />

Heyerdahl College<br />

Openbare school voor praktijkonderwijs.<br />

Kluiverboom 1B, 9732 KZ Groningen telefoon 050-3210525<br />

e-mail info.heyerdahlcollege@02g2.nl internet www.heyerdahlcollege.nl<br />

36 wijkgids 2021-2022


CSG Wessel Gansfort<br />

School voor vmbo (tl), havo, atheneum en atheneum+.<br />

locatie Heerdenpad 8, 9731 BW Groningen telefoon 050-5410656<br />

e-mail info@csgwesselgansfort.nl internet www.csgwesselgansfort.nl<br />

CSG Kluiverboom<br />

School voor lwoo, vmbo (bb) en vmbo (kb)<br />

locatie Kluiverboom 1, 9732 KZ Groningen telefoon 050-5710195<br />

e-mail info@csgkluiverboom.nl internet www.csgkluiverboom.nl<br />

Werkman VMBO (Daltononderwijs)<br />

Kluiverboom 1a, 9732 KZ Groningen telefoon 050-3210555 internet www.werkmanvmbo.nl<br />

Topsport Talentschool Groningen (Werkman College)<br />

Vmbo, havo, atheneum<br />

Melisseweg 2, 9731 BX Groningen telefoon 050-3210515<br />

e-mail info.tts@werkmancollege.nl internet www.topsporttalentschoolgroningen.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Atoomweg 6b, 9743 AK.<br />

hoofdlocatie Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

Studie&advieslijn 0800-6677885 (gratis) whatsapp 06-25681918<br />

e-mail studieadvies@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

38 wijkgids 2021-2022


Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

wijkgids 2021-2022 39


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

<strong>De</strong> Huismeesters<br />

<strong>De</strong> Huismeesters is een echte buurtcorporatie. <strong>De</strong> Huismeesters heeft zo’n 7.000 woningen<br />

in Groningen en Haren. Ons bezit varieert van studentenkamers tot seniorenwoningen<br />

en alles daar tussen in. Het grootste deel bestaat uit sociale huurwoningen maar<br />

we hebben ook huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen.<br />

Het aanbod van sociale huurwoningen staat op www.woningnet.nl. Beschikbare vrije<br />

sector huurwoningen en koopwoningen staan op www.dehuismeesters.nl.<br />

Friesestraatweg 18, 9718 NH Groningen telefoon 050-3657171<br />

postadres Postbus 546, 9700 AM Groningen<br />

openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur<br />

e-mail info@dehuismeesters.nl internet www.dehuismeesters.nl,<br />

twitter twitter.com/dehuismeesters facebook facebook.com/dehuismeesters<br />

Patrimonium<br />

Peizerweg 136, 9727 AP Groningen telefoon 050-5299999 internet www.patrimonium-groningen.nl<br />

Lefier<br />

Winschoterdiep 50, 9723 AB Groningen tel 088-2033000 e-mail info@lefier.nl internet www.lefier.nl<br />

40 wijkgids 2021-2022


huurdersorganisaties<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

wijkgids 2021-2022 41


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

<strong>De</strong> gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied Oude Wijken: <strong>De</strong> <strong>Hoogte</strong>, <strong>Korrewegwijk</strong> (Indische buurt, Professorenbuurt),<br />

Noorderplantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren,<br />

Woonschepenhaven.<br />

Wijkwethouder Carine Bloemhoff e-mail Carine.Bloemhoff@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Nienke Alkema e-mail nienke.alkema@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Frank Brander e-mail Frank.Brander@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

42 wijkgids 2021-2022


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12823973 app Slim Melden<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

<strong>De</strong> gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Electronstraat 3, 9743 AH Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

U hebt overlast van mensen, dieren, evenementen of werkzaamheden. Of u maakt zich<br />

zorgen over iemand in uw buurt. 24 uur per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch<br />

maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-5875885<br />

internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

Het zorgloket is overgegaan naar de wijkteams van WIJ Groningen.<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-5339600 (WS) 050-3124060 (VZ) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800-0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-3688688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2021-2022 43


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Korreweg 3, 9714 AA Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)<br />

44 wijkgids 2021-2022


Personal Fysio Fit<br />

uan Weering<br />

Praktijk voor fysio- en manuele therapie<br />

H.L.M. van Weering<br />

1 R. van Weering-Oosting<br />

M.S. Dollekamp<br />

A. van Donselaar<br />

E.Winter<br />

R. Ottevanger<br />

Voor als bewegen alléén<br />

niet voldoende is!<br />

Gerbrand Bakkerstraat 75<br />

9713 HD Groningen<br />

Tel: 050 - 313 02 20<br />

H.A. Kooykerplein 4-1<br />

9713 GV Groningen<br />

Tel: 050 - 311 27 74<br />

e-mail: info@praktijkvanweering.nl<br />

Internet: www.praktijkvanweering.nl


SEMARANG<br />

Toko<br />

A F H A L E N<br />

B E Z O R G E N<br />

C A T E R I N G<br />

Vo o r h e t é c h te I n d o n e s i s c h e e te n !<br />

Gedempte Zuiderdiep 150<br />

9711 HN Groningen<br />

050 - 312 99 33<br />

di-za van 12-20<br />

zo van 16-20 (wél eerst bestellen)<br />

Beckerweg 25-4<br />

9731 AX Groningen<br />

050 - 364 42 62<br />

di-zo van 16-20<br />

www.tokosemarang.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!