07.12.2020 Views

Wijkgids De Wijert Helpman

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

<strong>Helpman</strong><br />

Villabuurt, Coendersborg, Klein Martijn<br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2022/2023


Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke folders, leaflets,<br />

brochures, magazines, programmaboekjes,<br />

briefpapier e.d. op www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging en geleverd binnen 5 werkdagen.<br />

HET MOOISTE EN<br />

GROENSTE STADSDEEL<br />

VAN GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod op meerstad.eu


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

<strong>De</strong> wijken in vogelvlucht 4<br />

Omgeving 5<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 6<br />

Wijkkranten en -websites 7<br />

Sociaal-culturele 8<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 8<br />

Welzijn 9<br />

Religie en levensbeschouwing 10<br />

Culturele verenigingen 11<br />

Overig 12<br />

Gezondheid en zorg 13<br />

Huisartsen 13<br />

Tandartsen 13<br />

Apotheken 15<br />

Ziekenhuizen 15<br />

Bloedonderzoek 15<br />

Fysio- en Oefentherapeuten 16<br />

Psychologen/Psychotherapie 17<br />

Voeding/Diëtetiek 17<br />

Verloskunde & kraamzorg 17<br />

Logopedie 18<br />

Thuiszorg 19<br />

Verpleeg- en verzorgingshuizen 19<br />

Gehandicaptenzorg 20<br />

Overige zorg 20<br />

Huisdieren 22<br />

Vrije tijd 23<br />

VRIJDAG 23<br />

Muziek 26<br />

Overig 26<br />

Plattegrond 24-25<br />

Activiteitenoverzicht 28<br />

Sport 30<br />

Sportvoorzieningen 30<br />

Sportverenigingen 31<br />

Schietsport 34<br />

Kinderen en jeugd 35<br />

Kinderopvang 35<br />

Opvoedondersteuning 38<br />

Overig 38<br />

Onderwijs 40<br />

Basisscholen 40<br />

Voortgezet onderwijs 41<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 42<br />

Huiswerkbegeleiding 42<br />

Huisvesting 43<br />

Woningcorporaties 43<br />

Huurdersorganisaties 44<br />

Serviceflats 44<br />

Gemeentelijke informatie 46<br />

Gemeentelijke instanties 46<br />

Politie 48<br />

Alarm- en storingsnummers 48


<strong>De</strong> meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website<br />

www.wijkgidsen.nl.<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>/<strong>Helpman</strong>, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06-83874455 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2023-2024 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 050-307 00 27 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

ontwerp: Raymond Wijngaard/Created by <strong>De</strong>sign<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de website<br />

www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2022 Groningen<br />

<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt worden<br />

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

<strong>De</strong> uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

<strong>De</strong>ze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>, <strong>Helpman</strong>, de<br />

Villabuurt, Coendersborg en Klein<br />

Martijn.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

<strong>De</strong> teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan:<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen.<br />

Heeft u tussentijdse wijzigingen? Mail ze<br />

naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Bureau Meerstad<br />

Fair Back Kringloop<br />

Kids First COP Groep<br />

Scholma Online<br />

Omslag achter<br />

BSO <strong>De</strong> Blokhut<br />

<strong>De</strong> Huismeesters<br />

Studiehulp.NU<br />

Zinn<br />

En verder...<br />

Nijestee 45<br />

wijkgids 2022-2023 3


Inleiding<br />

4 wijkgids 2022-2023<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

<strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

<strong>De</strong> zuidelijke stadswijk <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> ligt in het stroomdal van de Aa en is vernoemd naar<br />

een borg dat hier ooit heeft gestaan, ‘Behuysinge de Wiardt’. Onduidelijk is of het huis<br />

de naam aan het gebied gaf of dat het gebied al eerder zo heette. Al in de 16e eeuw<br />

komt de naam voor. In 1672 werd het huis door de troepen van Bommen Berend<br />

vernield. Vanaf het begin van de de 18e eeuw was <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> niet meer dan een<br />

weidegrond ten zuiden van de stad. <strong>De</strong> huidige wijk ontstond na de Tweede Wereldoorlog<br />

en bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden delen: <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>-Noord en <strong>De</strong><br />

<strong>Wijert</strong>-Zuid. <strong>De</strong> straten in de wijk zijn vernoemd naar Nederlandse schrijvers.<br />

<strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>-Noord is een typische wijk uit de jaren '60 met een recht-toe-recht-aan<br />

stratenplan. Het is gebouwd volgens de stedenbouwkundige ‘stempelstructuur’<br />

(herhaling van wooneenheden in een vast patroon). Identieke gebouwen staan in<br />

rechte hoeken op elkaar. Tussen de vele flatgebouwen en de gemeenschappelijke<br />

tuinen liggen brede wegen. In het kader van wijkvernieuwing is een aantal flats<br />

gesloopt en zijn er in plaats daarvan koopwoningen voor gezinnen gebouwd.<br />

Interessant is dat de befaamde Groningse keramist Anno Smith in deze wijk talrijke<br />

abstracte gevelstenen heeft aangebracht.<br />

<strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>-Zuid is pas ontwikkeld nadat dit gebied in 1969 door Groningen werd<br />

geannexeerd van Haren. <strong>De</strong> wijk is typerend voor de jaren '70: de straten zijn opgezet<br />

als hofjes en eromheen loop een rondweg, de Vestdijklaan, om doorgaand autoverkeer<br />

in de wijk tegen te gaan.<br />

<strong>Helpman</strong><br />

Het dorp ‘Heltman’, gelegen op de Hondsrug, komt al voor In een oorkonde uit 1245.<br />

Dat werd later ‘Helpen’. In de Middeleeuwen stond er het leprozengasthuis van<br />

Groningen. In de 17e eeuw bouwden welgestelde stadjers hier buitenverblijven zoals<br />

Groenestein. Het zuidelijk deel van de Verlengde Hereweg roept nog altijd de sfeer van<br />

die tijd op met z’n grote panden op ruime kavels. Het dorp <strong>Helpman</strong> is in 1915 van de<br />

gemeente Haren naar Groningen overgeheveld. <strong>De</strong>ze markante wijk heeft veel<br />

opmerkelijke gebouwen: het voormalige RKZ aan de Verlengde Hereweg en één van de<br />

oudste zwembaden van de stad, het Helperzwembad aan de Moddermanlaan. Volop<br />

groen is er te vinden in het Sterrebos, met zijn stinzenplanten en enkele vleermuiskolonies,<br />

en in Park Groenestein.


Coendersborg<br />

Coendersborg ligt tussen <strong>Helpman</strong> en de spoorlijn Groningen-Assen. Hier stond ooit<br />

een borg die eigendom was van de familie Coenders van Helpen. <strong>De</strong>ze familie heeft<br />

eeuwenlang een belangrijke rol gehad in het besturen van zowel de stad als provincie.<br />

<strong>De</strong> wijk dankt zijn naam aan de gelijknamige boerderij die hier nu nog staat. Het<br />

oudere deel van deze wijk met zowel sociale woningbouw als koopwoningen dateert<br />

uit de zestiger en zeventiger jaren van de twintigste eeuw. Het nieuwere deel bestaat<br />

uit het eind van de twintigste eeuw.<br />

Villabuurt<br />

<strong>De</strong> Villabuurt ligt ten zuiden van de wijk <strong>Helpman</strong> aan beide zijden van de Verlengde<br />

Hereweg. In deze wijk, gebouwd vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw, staan vooral<br />

vrijstaande huizen. <strong>De</strong> wijk is ruim opgezet, met veel groen. Het gedeelte van de<br />

Villabuurt dat langs de Verlengde Hereweg ligt, is aangewezen als beschermd<br />

stadsgezicht<br />

Klein Martijn<br />

<strong>De</strong> wijk Klein Martijn is gebouwd aan het eind van de vorige eeuw en is genoemd naar<br />

de borg bij Harkstede, ooit eigendom van Henric Piccardt en later Johan Hora Siccema.<br />

<strong>De</strong> wijk ligt ten oosten van Coendersborg. Er staan alleen koopwoningen, soms van<br />

bijzondere architectuur. Verschillende straten zijn naar andere borgen genoemd.<br />

omgeving<br />

Park Groenestein<br />

Langs de Helperzoom ligt dit kleine stadsbos. Middenin het bos ligt Huis Groenestein,<br />

een villa die gebouwd is in 1865. Er zijn hier bomen die al meer dan 100 jaar oud zijn<br />

en ook vele soorten vogels, eekhoorns, vleermuizen en egels. Een klein maar bijzonder<br />

bos.<br />

Sterrebos<br />

Het Sterrebos ligt ten noordwesten van de wijk <strong>Helpman</strong>. Er komen hier stinzenplanten<br />

voor en ook zijn hier enkele vleermuiskolonies te vinden. Het bos werd in 1765<br />

aangelegd in stervorm, dus met paden die vanuit een centraal punt in verschillende<br />

richtingen lopen. Die vorm is niet meer zichtbaar in het huidige bos. In de zestiger<br />

jaren is het in tweeën gesplitst door de aanleg van de zuidelijke ringweg. Aan de rand<br />

van het bos is het Joods monument, jaarlijks startpunt voor de stille tocht tijdens de<br />

Dodenherdenking op 4 mei.<br />

wijkgids 2022-2023 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Stichting Platform <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

Bewonersorganisatie met enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos inzetten als<br />

informatie- en communicatievoorziening voor <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>. Geeft een wijkkrant uit,<br />

organiseert binnen de samenwerkingsafspraak Wijkdeal <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> activiteiten voor de<br />

wijk en ondersteunt bewoners waar nodig.<br />

MFC, P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen<br />

e-mail info@wijert.nl e-mail redactie@wijert.nl internet www.wijert.nl<br />

Wijkcomité <strong>Helpman</strong><br />

Maakt zich, in overleg met de gemeente, sterk voor de leefbaarheid in de wijk.<br />

postadres P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM HB Groningen<br />

e-mail info@wijkhelpman.nl internet www.wijkhelpman.nl<br />

buurtcentra<br />

Multifunctioneel Centrum <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> / <strong>Helpman</strong><br />

Het MFC organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het MFC is<br />

geopend van ma–vrijdag van 9.00–23.00 uur en in het weekend alleen op afspraak.<br />

P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen telefoon 050-5275407<br />

accommodatiemanager R. Krikken telefoon 06-15963750<br />

e-mail info@mfcgroningen.nl internet www.mfcgroningen.nl<br />

6 wijkgids 2022-2023


Buurt- en Speeltuinvereniging <strong>Helpman</strong>-Oost<br />

Buurtcentrum ‘<strong>De</strong> Helpen’, Groenesteinlaan 16, 9722 BX Groningen telefoon 05-5290189<br />

e-mail info@helpmanoost.nl internet www.helpmanoost.nl<br />

wijkkranten en -websites<br />

Wijkkrant de Helperbel<br />

<strong>De</strong> wijkkrant van het Wijkcomité <strong>Helpman</strong> wordt vier keer per jaar huis-aan-huis verspreid.<br />

e-mail redactie@wijkhelpman.nl<br />

Wijkkrant Platform <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

internet www.wijert.nl<br />

wijkgids 2022-2023 7


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-3683683 e-mail info@forum.nl<br />

Forumbibliotheek <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

<strong>De</strong> Forumbibliotheek is dé plek in jouw buurt waar je de mooiste (jeugd)boeken kunt lenen.<br />

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid! Maar je kunt er ook terecht voor (gratis) hulp als je vragen<br />

hebt over hoe je zaken regelt met de overheid, hoe je digitaal-vaardiger wordt of als je het<br />

Nederlands graag beter wilt leren lezen of spreken. Je hoeft voor deze hulp geen lid te zijn<br />

van de bibliotheek. Wees welkom! Openingstijden ma t/m vr 08.30–17.30 uur.<br />

Van Lenneplaan 10, 9721 PZ Groningen telefoon 050-3680632 e-mail bibliotheek@forum.nl<br />

Taalhuis <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Het Taalhuis is dé<br />

plek waar je terecht kunt voor hulp. Spreekuur <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> dinsdag 13–14 uur.<br />

contactpersoon Wilma Smit telefoon 06-22698944 e-mail taalhuis.dewijert@forum.nl<br />

8 wijkgids 2022-2023


welzijn<br />

WIJ Groningen<br />

In de gemeente Groningen kan je terecht bij één van de 11 WIJ-teams van WIJ<br />

Groningen voor ontmoeting en ondersteuning. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over<br />

opvoeding of als je het lastig vindt om met financiën om te gaan. Maar óók als je een<br />

goed idee hebt voor jouw buurt en je hierbij wat hulp nodig hebt.<br />

Paterswoldseweg 267, 9728 AC Groningen (Corpus den Hoorn) telefoon 050-3679120<br />

e-mail wijdewijert@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

WerkPro<br />

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

wijkgids 2022-2023 9


Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

Wijkdeal <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen internet www.wijkdealdewijert.nl facebook wijkdealdewijert<br />

religie en levensbeschouwing<br />

Apostolisch Genootschap - plaats voor religieus-humanistische zingeving<br />

Eredienst elke zondagmorgen om 10.00 uur – in ons gebouw en online.<br />

Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat in onze wijk. Dit doen we<br />

graag vanuit een gevoel van verbondenheid. Zowel als organisatie, maar ook de<br />

individuele leden willen hieraan werken, elk op hun eigen en zelfgekozen wijze.<br />

We ontmoeten en inspireren elkaar, om eigen antwoorden op levensvragen te vinden<br />

en elkaar nabij te zijn. Zowel onderling als in contacten met de mensen om ons heen.<br />

Dus ook met jou!<br />

Vestdijklaan 2, 9721 VN Groningen<br />

voorgangers mevr. Bianca Braun en dhr. Bob van den Berg<br />

e-mail groningen@apgen.nl internet apgen.nl/groningen<br />

Protestantse Wijkgemeente Groningen-Zuid<br />

Viering elke zondag 10.00 uur, Immanuelkerk. Vieringen op Weg ca. 8x p.j. 11.30 uur.<br />

Kerkgebouw Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen telefoon 050-5252172<br />

predikanten ds. A.C. Akkerman en ds. J.W. Nieboer kerkelijk werker S. Tjeerdsma<br />

scriba C.J. van der Klaauw e-mail scribaat@immanuelkerk-groningen.nl telefoon 06-19249218<br />

verhuur zalen verhuurimk@gmail.com internet www.immanuelkerk-groningen.nl<br />

Christelijke Gereformeerde Kerk (Maranathakerk)<br />

Van Lenneplaan 97, 9721 PE Groningen telefoon 050-5257744 (koster)<br />

contactpersoon Kees Wierenga postadres Postbus 597, 9700 AN Groningen<br />

e-mail kerkbestuur@cgk-gn.nl internet www.cgk-gn.nl<br />

10 wijkgids 2022-2023


RK Hildegardparochie (San Salvatorkerk)<br />

Hora Siccamasingel 202, 9721 HW Groningen telefoon 050-5253467<br />

postadres Van Starkenborghstraat 1, 9721 EA Groningen<br />

pastores A. Jellema telefoon 06-12717774 en M. Oosting telefoon 06-39175000<br />

e-mail salvatorraad@hildegardparochie.nl internet www.hildegardparochie.nl<br />

Evangelische gemeente Helperkerk<br />

Elke zondag om 9.30 en 12.00 uur..<br />

Coendersweg 58, 9722 GJ Groningen e-mail info@helperkerk.nl internet www.helperkerk.nl<br />

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Groningen Zuid/<strong>Helpman</strong><br />

Refajahkerk, Galenuslaan 1, 9728 JA Groningen telefoon 050-5251554 internet www.refajah.nl<br />

Pinkstergemeente Filadelfia<br />

Samenkomst elke zondag morgen om 10.00 uur. Ook kinderopvang/zondagschool.<br />

Helperwestsingel 25, 9721 BB Groningen contactpersoon Dhr. J. Holman<br />

e-mail info@filadelfia-groningen.nl internet www.filadelfia-groningen.nl<br />

Bethel Pinksterkerk<br />

Samenkomsten: zondags 10.30 uur in MFC <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>/<strong>Helpman</strong>. Voorganger H.J. Zinger.<br />

e-mail mail@bethelpinksterkerk-groningen.nl internet www.bethelpinksterkerk-groningen.nl<br />

culturele verenigingen<br />

Interculturele vrouwengroep Waterlelie<br />

Woensdagochtend 09.30–11.30 uur MFC de <strong>Wijert</strong>/<strong>Helpman</strong>.<br />

contactpersoon <strong>De</strong>rya Baran telefoon 06-11436728 e-mail d.baran@jasmijn.info<br />

Stichting Matahari Groningen<br />

Organiseert elke derde zondag van de maand van 15.00–18.30 uur in MFC <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>/<br />

<strong>Helpman</strong> een soosmiddag met een gezellige Indische sfeer. Niet in juli en augustus.<br />

e-mail info@mataharigroningen.nl internet www.mataharigroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 11


overig<br />

Bewonersbedrijf <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

Bakservice, maaltijdservice & Broekzak Vestzak (gratis kledingruil voor wijkbewoners).<br />

P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen telefoon 06-20908361<br />

e-mail mail@fruitcafe.nl internet internet www.fruitcafe.nl<br />

Stichting Het Juridisch Spreekuur<br />

Rechtenstudenten geven gratis advies.<br />

e-mail hetjuridischspreekuur@gmail.com internet www.hetjuridischspreekuur.nl<br />

Buurtvlinder (buurttaxi, enkele rit € 1,-)<br />

Dag tevoren bestellen telefoon 050-2043510 of 06-24496515<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

<strong>De</strong> Voedselbank geeft wekelijks voedsel aan 740 huishoudens die in armoede leven.<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 05-3117936<br />

e-mail info@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen e-mail groningenstad@kledingbankmaxima.nl<br />

internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

12 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartsen Helperplein<br />

Helperplein 19 A-D, 9721 CX Groningen e-mail info@huisartsenhelperplein.nl<br />

internet www.huisartsenhelperplein.nl geopend werkdagen 08.00–12.30 en 13.30–17.00 uur<br />

Huisartsen (telefoon 08.00–12.30 en 13.00–17.00 spoedlijn 08.00–17.00 uur.):<br />

D. ter Borg telefoon 050-5264879 spoedlijn 050-5264867<br />

J.A. Bruggers & H. Heineman telefoon 050-5252562 spoedlijn 050-5264867<br />

E.T. Gietema & P.H.J. Teunissen telefoon 050-5252708 spoedlijn 050-5257490<br />

H.H.J. Versteegen & & F. Kamps telefoon 050-5272790 spoedlijn 050-5257490<br />

tandartsen<br />

Tandartspraktijk Eisenga<br />

Van Ketwich Verschuurlaan 149, 9721 SJ Groningen telefoon 050-5259520<br />

e-mail tandartseisenga@gmail.com internet tandartspraktijkeisenga.nl<br />

wijkgids 2022-2023 13


Tandartspraktijk Fabius<br />

Goeman Borgesiuslaan 129, 9722 RG Groningen telefoon 050-5266312<br />

e-mail info@tandartsfabius.nl internet www.tandartsfabius.nl<br />

Tandartspraktijk <strong>De</strong> Groot<br />

Van Lenneplaan 3, 9721 PC Groningen telefoon 050-3139404 internet www.tandartsmdegroot.nl<br />

Tandartspraktijk <strong>Helpman</strong><br />

Verlengde Hereweg 80, 9722 AG Groningen telefoon 050-5250674<br />

e-mail tandartspraktijkhelpman@xs4all.nl internet helpman.tandartsennet.nl<br />

Tandartspraktijk Lich<br />

Hora Siccamasingel 212, 9721 HW Groningen telefoon 050-5263206<br />

e-mail rlich27@gmail.com internet tandartspraktijklich.tandartsennet.nl<br />

Tandartspraktijk Muller<br />

Van Ketwich Verschuurlaan 153, 9721 SJ Groningen telefoon 050-5272277<br />

e-mail tandartsmuller@hetnet.nl internet tandartsmuller.tandartsennet.nl<br />

Tandartspraktijk <strong>Wijert</strong>-Noord<br />

Van Iddekingeweg 151, 9721 CE Groningen telefoon 050-5250750<br />

e-mail info@groningentandarts.nl internet www.groningentandarts.nl<br />

Tandartspraktijk <strong>Wijert</strong>-Zuid<br />

Bordewijklaan 27, 9721 TN Groningen telefoon 050-5255685<br />

e-mail info@tpwz.nl internet www.tandartspraktijkwijertzuid.nl<br />

14 wijkgids 2022-2023


apotheken<br />

Apotheek <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

Bilderdijklaan 1, 9721 PP Groningen telefoon 050-5250518 fax 050-5270095<br />

e-mail wijert@agapotheek.nl internet www.serviceapotheek.nl/wijert<br />

Apotheek <strong>Helpman</strong><br />

Helperplein 17, 9721 CX Groningen telefoon 050-5252831 fax 050-5272014<br />

e-mail helpman@agapotheek.nl internet apotheekhelpman.leef.nl<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service).<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

Martiniziekenhuis bloedafnamepoli ma t/m vr 8.00–16.30 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

Locatie Van Swietenlaan 2, 9728 NZ Geen spreekuurlocatie, patiënt ontvangt uitnodiging<br />

wijkgids 2022-2023 15


fysio- en oefentherapeuten<br />

Praktijk <strong>Helpman</strong><br />

Haydnlaan 42, 9722 CJ Groningen telefoon 050-5258489 fax 5274252<br />

e-mail info@praktijkhelpman.nl internet www.praktijkhelpman.nl<br />

Fysiotherapie en ergotherapie voor ouderen<br />

Fysiotherapie en ergotherapie bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie <strong>De</strong> Brink, Helperbrink 59, 9722 EK Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

Fysio Forte<br />

Ook fysiotherapie, oedeemtherapie en geriatriefysiotherapie (ook aan huis).<br />

Van Iddekingeweg 65, 9721 CB Groningen telefoon 050-5270600<br />

e-mail info@fysioforte.nl internet www.fysioforte.nl<br />

Kinderfysiotherapiepraktijk Patist<br />

Helper Molenstraat 25/41, 9721 BT Groningen telefoon 050-5270506 of 06-53703591<br />

e-mail l.patist@pcrr.nl internet www.kinderfysiotherapiepatist.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

16 wijkgids 2022-2023


psychologen/psychotherapie<br />

Psychologie voor ouderen<br />

Psychologische behandeling bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie <strong>De</strong> Brink, Helperbrink 59, 9722 EK Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie<br />

Verlengde Hereweg 137a, 9721 AL Groningen telefoon 050-5253626<br />

e-mail fevanhouten@home.nl internet www.vzgp.nl<br />

voeding/diëtetiek<br />

Carinpool Voedingsbureau<br />

Locatie Medisch Centrum Zuid (postadres), Sportlaan 2-1, 9728 PH Groningen<br />

Locatie Helperplein, Helperplein 23, 9721 CX telefoon 06-42588464<br />

e-mail info@carinpool.nl internet www.carinpool.nl<br />

verloskunde & kraamzorg<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>: Queridolaan 5<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen<br />

telefoon 5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00 uur) spoedlijn 06-50207125<br />

e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

locatie Haydnlaan 42 telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Kraneweg 11, 9718 JC Groningen telefoon 050-3189554 (spoed 06-13922121)<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

wijkgids 2022-2023 17


Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Kraambank Groningen<br />

Tweedehands babykleding en -artikelen voor gezinnen die dit zelf niet kunnen betalen.<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 0513-727042 e-mail info@isiskraamzorg.nl<br />

internet www.isiskraamzorg.nl/kraambank facebook kraambank<br />

Consultatiebureau <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> - GGD<br />

locatie MFC <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>, P.C. Hooftlaan 1 afspraak telefoon 050-3674990 ma–vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur 1e en 3e ma en 2e en 4e do v.d. maand 13.00–13.30 uur (buiten vakanties)<br />

logopedie<br />

Logopediepraktijk Groningen Zuid<br />

Helperplein 23-5 9721 CX Groningen contactpersoon D. Pietens telefoon 06-11867198<br />

e-mail info@logopediegroningen.nl internet www.logopediegroningen.nl<br />

thuiszorg<br />

ZINN Thuiszorg -<br />

Team <strong>De</strong> Brink, Team Zuiderflat, Team Stationsplein, Team Erasmusheem<br />

Bij ZINN thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon ZINN servicepunt 050-5852000 e-mail servicepunt@zinnzorg.nl<br />

TSN Thuiszorg – Verpleging en verzorging in de wijk<br />

Wilt u waardevol en zelfstandig thuis blijven wonen? Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsn-thuiszorg.nl<br />

18 wijkgids 2022-2023


Buurtzorg Groningen - Team <strong>Helpman</strong><br />

telefoon 06-12689980 e-mail groningenhelpman@buurtzorgnederland.com<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

Thuiszorg Comfort<br />

telefoon 050-5032553 e-mail info@thuiszorgcomfort.nl internet www.thuiszorgcomfort.nl<br />

verpleeg- en verzorgingshuizen<br />

ZINN woonzorglocatie Zuiderflat<br />

In woonzorglocatie Zuiderflat biedt ZINN op twee verdiepingen wonen met intensieve<br />

lichamelijke zorg en zorg voor mensen met dementie. Heeft u of uw partner intensieve<br />

zorg nodig en wilt u graag dicht bij elkaar blijven wonen? Dat kan in de Zuiderflat.<br />

Vestdijklaan 26, 9721 VP Groningen telefoon 050-7525900 e-mail servicepunt@zinnzorg.nl<br />

internet www.zinnzorg.nl<br />

ZINN woonzorglocatie <strong>De</strong> Brink<br />

In <strong>De</strong> Brink wonen ouderen die intensieve verpleging, verzorging, lichte zorg of zorg bij<br />

dementie nodig hebben. Echtparen waarvan er één zorg nodig heeft kunnen hier ook<br />

terecht. In de Buurthuiskamer wordt dagbesteding geboden aan ouderen met en<br />

zonder indicatie. <strong>De</strong> zorgprofessionals van ZINN Gezondheidszorg bieden ergo- en<br />

fysiotherapie, psychologie, logopedie en diëtiek bij ouderen die thuis of in het<br />

woonzorgcentrum wonen.<br />

Helperbrink 59, 9722 EK Groningen telefoon 050-7525600 e-mail servicepunt@zinnzorg.nl<br />

internet www.zinnzorg.nl<br />

wijkgids 2022-2023 19


ZINN woonzorglocatie <strong>De</strong> Dilgt<br />

In <strong>De</strong> Dilgt wonen ouderen die intensieve verpleging, verzorging, lichte zorg of zorg bij<br />

dementie nodig hebben. Op het terrein van <strong>De</strong> Dilgt biedt ZINN in moderne woontorens<br />

wonen met lichte tot intensieve zorg in het eigen appartement. In de Buurthuiskamer<br />

wordt dagbesteding geboden aan ouderen met en zonder indicatie. <strong>De</strong> zorgprofessionals<br />

van ZINN Gezondheidszorg bieden ergo- en fysiotherapie, psychologie,<br />

logopedie en diëtiek bij ouderen die thuis of in het woonzorgcentrum wonen.<br />

Dilgtweg 3, 9751 ND Haren telefoon 050-7525600 e-mail servicepunt@zinnzorg.nl<br />

internet www.zinnzorg.nl<br />

gehandicaptenzorg<br />

Stichting Fokus Exploitatie<br />

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking. Wij verlenen ADL-assistentie.<br />

Van Iddekingeweg 33, 9721 CB Groningen telefoon 050-5217200<br />

e-mail info@fokuswonen.nl internet www.fokuswonen.nl<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking.<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

Expertise Centrum Kind Jeugd en Gezin (Cosis)<br />

Ma.–vr. dagbehandeling, verpleging en verzorging aan kinderen/jongeren van 1–18 jaar.<br />

Goeman Borgesiuslaan 373, 9722 VH Groningen telefoon 050-5256608<br />

e-mail abc@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

overige zorg<br />

Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

20 wijkgids 2022-2023


Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2303252<br />

nevenlocatie Donderslaan 160, 9728 KX Groningen<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

Logeerhuis <strong>De</strong> Opstap<br />

Logeerhuis voor herstel- en respijtzorg.<br />

Molukkenstraat 202, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2042500<br />

e-mail info@deopstap050.nl internet www.deopstap050.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088-4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

wijkgids 2022-2023 21


Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

<strong>De</strong> Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

huisdieren<br />

<strong>De</strong> Kattenkliniek van Groningen<br />

Van Lenneplaan 15, 9721 PC Groningen telefoon 050-8531899<br />

e-mail info@kattenkliniekgroningen.nl internet www.kattenkliniekgroningen.nl<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

22 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> is cultuurcoach Kitty actief. Cultuurcoaches helpen om in jouw buurt toffe<br />

culturele projecten op te zetten. Zo wordt de <strong>Wijert</strong> nóg leuker om in te wonen. Check<br />

bijvrijdag.nl/indebuurt voor contactgegevens en meer informatie.<br />

Muziek Sint Jansstraat 7, 9711 JM Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

wijkgids 2022-2023 23


E<br />

S<br />

RSLAAN<br />

TILLICHSTRAAT<br />

CONCOURSLAA<br />

LEONARD SPRINGERLAAN<br />

ELLIUSSTRAAT<br />

VAN<br />

HUYGENS<br />

SNELLIUSSTRAAT<br />

NESSTRAAT<br />

STRAAT<br />

DIEP W.Z.<br />

Grunobuurt<br />

H YG<br />

HU<br />

UY<br />

EN<br />

GE<br />

OEKSTRA<br />

HOEKSTR<br />

NHOEKS<br />

EKSTRAA<br />

LEEUWENHOEKSTRAAT<br />

AT<br />

MUNTINGLAAN<br />

OORNSEDIEP O.Z. CONCOURSLAAN<br />

OORNSEDIEP OORNSEDIEP O.Z. O.Z.<br />

LOUWERSSTRAAT<br />

AMSTELSTRAAT<br />

HELDESTRAAT<br />

MAASLAAN<br />

EDESTRAAT<br />

AT<br />

LEKSTRAAT<br />

GERSPAD<br />

WEG DER VERENIGDE NATIES<br />

JULIANAPLEIN WEG DER VERENIGDE NATIES<br />

AA<br />

A<br />

11<br />

PAPIERMOLEN<br />

BEGRAAFP<br />

BRAILLEWEG<br />

T<br />

RPUS<br />

ORN<br />

N SWIETENLAAN<br />

SWIETENLAAN<br />

CONCOURSLAAN<br />

ALETTA JACOBSSTRAAT<br />

.S. MANSHOLTSTRAAT<br />

1<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

G. WICHMANNSTRAAT<br />

ROOSJE VOSSTRAAT<br />

BOERHAVELAAN<br />

DONDERSLAAN<br />

DONDERSLAAN<br />

HIPPOCRATESLAAN<br />

PASTEURLAAN<br />

ASTEURLAAN<br />

GALENUSLAAN<br />

SEMMELWEISSTRAAT<br />

CELSUSSTR.<br />

EXPOSITIELAAN<br />

LANDSTEINERLAAN<br />

BOERHAVELAAN<br />

LAAN CORPUS DEN HOORN<br />

PATERSWOLDSEWEG<br />

W.<br />

DRUCKER<br />

PAD<br />

VEENWEG<br />

8 Bibliotheek<br />

ornse park<br />

9<br />

EINTHOVEN- INTHOVEN- LAAN<br />

LAAN VAN DE VRIJHEID<br />

KOCHSTRAAT<br />

DAMSPORT<br />

G.J. BOEKHOVENSTR.<br />

J.H. DIEMERSTR.<br />

R. DOUMASTR.<br />

J. WAGENAARSTR.<br />

L.M. VAN NOPPENSTRAAT<br />

NOPPENSTRAAT<br />

F<br />

F. LEGGERSTRAAT<br />

E.G. BALCHSTR.<br />

E.G. BALCHSTR.<br />

B.S.F.<br />

VON SUTNERSTRAAT<br />

JANE<br />

ADDAMSPAD<br />

LUTHER KINGSTRAAT<br />

P.J. NOEL BAKERSTRAAT<br />

GEORGE<br />

PIRESSTRAAT<br />

G. STERRINGASTR.<br />

STERRINGASTR.<br />

LAAN VAN DE VREDERODE KRUISLAAN<br />

PATERSWOLDSEWEG<br />

BEZETTINGSLAAN<br />

Corpus den Hoorn<br />

Bebouwing<br />

Bedrijventerrein<br />

Straten<br />

Ring- of snelweg<br />

Fietspaden<br />

Voetpaden<br />

MFC <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> / <strong>Helpman</strong><br />

WIJ <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

Woongebied Helpermaar<br />

MFA <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> (gepland)<br />

Sportpark Coendersborg:<br />

Sportpark <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>:<br />

Tennispark Vorenkamp<br />

Buurt en Speeltuinvereniging (BSV)<br />

<strong>Helpman</strong>-Oost<br />

0 100 m<br />

16 APRIL LAAN<br />

HIPPOCRATES<br />

MADAME CURIESTRAAT<br />

GALENUSLAAN<br />

WENCKEBACHLAAN<br />

LAAN CORPUS DEN HOORN<br />

F.<br />

S.O.J. PALMELAAN<br />

PALMELAAN<br />

MEIRSTRAAT<br />

S. GOLDA<br />

S. ALLIENDEPLEIN<br />

WILHELMINA-<br />

PLEIN<br />

PARA-<br />

M.K.<br />

GANDHI-<br />

PLEIN<br />

J.F. KENNEDY STR.<br />

H.S. TRUMANSTR.<br />

WINSTON L.S.<br />

CHURCHILLSTR.<br />

DR. WILLEM WILLEM DREESSTRAAT<br />

DREESSTRAAT<br />

DEPORTATIE-<br />

STRAAT<br />

OVERWINNINGSPLEIN<br />

JENNERSTRAAT<br />

FLEMINGSTRAAT<br />

Legenda<br />

LAAN<br />

ROOSEVELTSTR.<br />

F.D. FD.<br />

DWEIGHT<br />

DWEIGHT<br />

D.<br />

HT<br />

H<br />

E<br />

LT<br />

L STR.<br />

HENRI DUNANTLAAN<br />

UYLSTRAAT<br />

DEN J.M.<br />

EISENHOUWERSTR.<br />

A<br />

AT<br />

LAAN VAN DE VREDE<br />

INVASIESTRAAT<br />

BEZETTINGS-<br />

LAAN<br />

HOORNSEDIJK<br />

SCHAAKSPORT<br />

KONRAD<br />

ADENAUERSTR.<br />

R. SCHUMANNSTR.<br />

A. MOROSTR.<br />

GASTHUISKADE<br />

ADE<br />

DISTRI-<br />

BUTIE-<br />

STR.<br />

CANADALAAN<br />

HOORNSEDIJK<br />

ONLANDSEDIJK<br />

Hoornse meer<br />

GAST<br />

GA<br />

G<br />

GAS<br />

ASTH<br />

THU<br />

HUIS<br />

UISK<br />

ISKA<br />

KAD<br />

HOORNSEDIJK<br />

Spoor<br />

Park / Bos<br />

Sportvelden<br />

Bijzondere gebouwen<br />

Water<br />

LAAN CORPUS CORPUS DEN DEN HOORN HOORN<br />

HOORNSEDIJK<br />

HOORNSEDIJK<br />

JULIANAWEG<br />

MULTATULISTRAAT MULTATULISTRAAT<br />

15<br />

BETJE WOLFFSTRAAT<br />

JULIANAWEG<br />

VAN SCHENDELSTRAAT<br />

10 Zwembad Helperbad<br />

11 Openluchtbad <strong>De</strong> Papiermolen<br />

12 OBS Joseph Haydn<br />

13 CBS <strong>De</strong> Tamarisk (2 locaties)<br />

14 Brederoschool (openbaar)<br />

15 <strong>De</strong> Bolster Chr. school v. Praktijkond.<br />

16 Terra MBO Groningen<br />

NICOLAAS<br />

BEETSSTRAAT<br />

HOORNSEPAD<br />

VAN EEDENSTR.<br />

JACQUES PERKSTR.<br />

VAN IDDEKKINGEWEG<br />

STARINGSTRAAT<br />

DE GENESTETSTR.<br />

BILDERDIJKLAAN<br />

BOSBOOM<br />

TOUSSAINTSTRAAT<br />

AAGJE DEKENSTRAAT<br />

VERWEYSTR.<br />

POTGIETERSTRAAT<br />

HENRIËTTE ROLAND<br />

HOLSTSTRAAT<br />

VONDELLAAN<br />

VAN LENNEP- LAAN<br />

DA COSTASTRAAT<br />

HELENE SWARTH<br />

TOP NAEFFLAAN<br />

MARIA<br />

DERMOUT<br />

LAAN<br />

VAN SCHENDELSTRAAT<br />

LAAN<br />

COUPERUSSTRAAT<br />

VAN LENNEPLAAN VESTDIJKLAAN<br />

VONDELLAAN<br />

DU PERRONLAAN<br />

WERUMEUS<br />

BUININGSTRAAT<br />

VAN IDDEKKINGE<br />

JAN LUYKENSTRAA<br />

QUERIDOLAAN<br />

REVIUSSTRAAT<br />

BORDEWIJKLAAN<br />

DE AN<br />

MERODE- COO<br />

LAAN LA<br />

TER BRAAKLAAN<br />

VESTDIJKLAAN<br />

HORA SICCAMAS<br />

<strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

VAN KETWICH VERSCHUURLAAN<br />

8<br />

16<br />

4<br />

6<br />

REVIUSSTRAAT<br />

14<br />

HE<br />

P.C.<br />

BREDE<br />

GEE<br />

MOERKERKENLA<br />

<strong>De</strong> W<br />

MARSMANLAAN<br />

NIJH


LAAN<br />

HEREWEG<br />

VERLENGDE HEREWEG<br />

VERLENGDE HEREWEG<br />

KEMPK<br />

PKENSBERG<br />

ENGELSE KMP<br />

AAT<br />

VAN KETWICH VERSCHUURLAAN<br />

KLOOSLAAN<br />

VAN DEYSSELLAAN<br />

GORTERLAAN<br />

GEZELLELAAN<br />

GEZELLE-<br />

LAAN<br />

FELIX TIMMERMANSLAAN<br />

VAN DEYSSELLN.<br />

TON<br />

LEN<br />

AN<br />

LEOPOLD<br />

LAAN<br />

GEERTEN<br />

GOSSAERT<br />

LAAN<br />

BORDEWIJKLAAN<br />

ELSSCHOTLAAN<br />

ELSSCHOTLAAN<br />

VAN DE<br />

WOESTIJNELAAN<br />

OFLAAN<br />

SLAUERHOFF-<br />

LAAN<br />

NICO<br />

ROSTLAAN<br />

HOORNIK-<br />

LAAN<br />

ACHTERBERG-<br />

LAAN<br />

WEG<br />

T<br />

HOOFTLAAN<br />

ROSTRAAT<br />

RT TEISPAD<br />

VAN ROYENLAAN<br />

CAMPHUYSENSTR.<br />

CAMPHUYSENSTR.<br />

SPIEGHELSTRAAT<br />

JULLENSSTR.<br />

HELPER-<br />

VESTE<br />

HELPER WESTSINGEL<br />

HELPER MOLENSTRAAT<br />

HELPER PLEIN<br />

DE<br />

RANITZ-<br />

STRAAT<br />

MODDERMANLAAN<br />

VAN PANHUYSSTR.<br />

VAN<br />

ITTERSUM-<br />

STRAAT<br />

DE SITTERSTRAAT<br />

RENGERS-<br />

STRAAT<br />

BOSCH VAN<br />

ROSENTHAL-<br />

STRAAT<br />

HELPER OOSTSINGEL<br />

BACHKADE<br />

WAGNERSINGEL<br />

HELPERKERSTRAAT<br />

EMMASTRAAT<br />

WALDECK<br />

PYRMONTSTR.<br />

MOLT-<br />

PLAATS<br />

HELPERLINIE<br />

HELPERZOOM<br />

HELPERZOOM<br />

THOMSONSTRAAT<br />

INGEL<br />

HORA SICCAMASINGEL<br />

VAN STARKENBORGHSTRAAT<br />

HORA SICCAMASINGEL<br />

LPER WESTSINGEL<br />

BRINKLAAN<br />

COENDERSWEG<br />

MOZART- STRAAT<br />

GROENESTEINLAAN<br />

HÄNDELLAAN<br />

SCHUBERT-<br />

LAAN<br />

GROENENDAAL<br />

HELPER WESTSTRAAT<br />

VAN IDDEKKINGEWEG<br />

HELPERBRINK<br />

SWEELINCKLAAN<br />

COENDERS-<br />

WEG<br />

CHOPINLAAN<br />

TROELSTRALAAN<br />

HAYDNLAAN HAYDNLAAN<br />

VAN HOUTENLAAN<br />

TROELSTRALAAN<br />

BEETHOVENLAAN<br />

HELPER PAD<br />

TRESSENPLAATS<br />

TRESSEN-<br />

PLAATS<br />

VAN<br />

AN<br />

AART<br />

VAN DER LEEUWLAAN<br />

MARCELLUS EMANTSLAAN<br />

VESTDIJKLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

DUINKERK<br />

OSTENDE<br />

HELPERPARK<br />

OUDE STAMSPOOR<br />

HELPERPARK<br />

STREUVELS-LAAN<br />

GOEMAN BORGESIUSLAAN<br />

GOEMAN BORGESIUSLAAN<br />

VAN IMHOFFSTRAAT<br />

HELPER<br />

PLEIN<br />

SBERG<br />

WALDECK<br />

PYRMONT-<br />

PLEIN<br />

DE SAVORIN LOHMANLAAN<br />

DE SAVORIN<br />

LOHMANPLEIN<br />

DR. D. BOS-<br />

STR.<br />

HILGHEPAD<br />

QUINTUSLAAN<br />

KAMPLAAN<br />

ESSERLAAN<br />

ESSERWEG<br />

ESSERHAAG<br />

HONDSRUGLAAN<br />

ESPAD<br />

HELPER ESWEG<br />

DE SAVORIN LOHMANLAAN<br />

GEUZENKAMP<br />

CORT VAN DER LINDENLAAN<br />

NOLENSLAAN<br />

BEUCKEMABORG<br />

SAAKSUMBOR<br />

SAAKSUMBORG<br />

SA<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

COLIJNLAAN<br />

ABRAHAM<br />

KUYPERLAAN<br />

SCHAEPMAN-<br />

LAAN<br />

GROEN VAN<br />

PRINSTERER-<br />

LAAN<br />

SCHAPER-<br />

STRAAT<br />

THORBECKELAAN<br />

HAGEPREEKKAMP<br />

DOMELA NIEUWENHUISLAAN<br />

DOMELA NIEUWENHUIS LAAN<br />

COENDERSHAAG<br />

COENDERSHAAG<br />

D. HANCKEMABORG<br />

BLOEMER<br />

HEMMENLAAN<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

ijert-Zuid<br />

KLOOSLAAN<br />

ijert-Zuid<br />

KLOOSLAAN<br />

KLOOSLAAN<br />

ijert-Zuid<br />

KLOOSLAAN<br />

VAN DEYSSELLN.<br />

ijert-Zuid<br />

VAN DEYSSELLN.<br />

VAN DEYSSELLN.<br />

ijert-Zuid<br />

VAN DEYSSELLN.<br />

VAN DEYSSELLN.<br />

ijert-Zuid<br />

VAN DEYSSELLN.<br />

Villabuurt<br />

Villabuurt<br />

Villabuurt<br />

Villabuurt<br />

Villabuurt<br />

Villabuurt<br />

Villabuurt<br />

Villabuurt<br />

<strong>Helpman</strong><br />

<strong>Helpman</strong><br />

<strong>Helpman</strong><br />

<strong>Helpman</strong><br />

<strong>Helpman</strong><br />

<strong>Helpman</strong><br />

<strong>Helpman</strong><br />

HELPER WESTSINGEL<br />

<strong>Helpman</strong><br />

HELPER WESTSINGEL<br />

HELPER WESTSINGEL<br />

<strong>Helpman</strong><br />

HELPER WESTSINGEL<br />

HELPER MOLENSTRAAT<br />

<strong>Helpman</strong><br />

HELPER MOLENSTRAAT<br />

HELPER MOLENSTRAAT<br />

<strong>Helpman</strong><br />

HELPER MOLENSTRAAT<br />

HELPERZOOM<br />

HELPERBRINK<br />

STRAUSSLAAN<br />

Esserberg<br />

Sterrebos<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

LAATS<br />

Coendersborg<br />

Coendersborg<br />

Coendersborg<br />

Coendersborg<br />

Coendersborg<br />

Coendersborg<br />

Coendersborg<br />

V<br />

Coendersborg<br />

VO<br />

Coendersborg<br />

O<br />

Coendersborg<br />

OR<br />

Coendersborg<br />

R<br />

Coendersborg<br />

RI<br />

Coendersborg<br />

IN<br />

Coendersborg<br />

N L<br />

Coendersborg LO<br />

Coendersborg OH<br />

Coendersborg<br />

Coendersborg HM<br />

Coendersborg M<br />

TROELSTRALAAN<br />

Coendersborg<br />

TROELSTRALAAN<br />

TROELSTRALAAN<br />

Coendersborg<br />

TROELSTRALAAN<br />

Coendersborg<br />

Klein<br />

Klein<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

LAAN<br />

ENGELSE KMP<br />

SLAUERHOFF-<br />

SLAUERHOFF-<br />

SLAUERHOFF-<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

HOORNIK-<br />

HOORNIK-<br />

HOORNIK-<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

HELPERZOOM<br />

HELPERZOOM<br />

VESTDIJKLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

U<br />

BEUCKEMABORG<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

LAAN<br />

ENGELSE KMP<br />

SLAUERHOFF-<br />

SLAUERHOFF-<br />

LAAN<br />

HOORNIK-<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

HELPERZOOM<br />

HELPERZOOM<br />

VESTDIJKLAAN<br />

VESTDIJKLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

U<br />

BEUCKEMABORG<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

LAAN<br />

ENGELSE KMP<br />

SLAUERHOFF-<br />

SLAUERHOFF-<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

HELPERZOOM<br />

VESTDIJKLAAN<br />

VESTDIJKLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

UD<br />

D<br />

HEMMENLAAN<br />

HEMMENLAAN<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

LAAN<br />

SLAUERHOFF-<br />

SLAUERHOFF-<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

NICO<br />

NICO<br />

LAAN<br />

HELPERZOOM<br />

VESTDIJKLAAN<br />

VESTDIJKLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

D<br />

D. H<br />

HEMMENLAAN<br />

HEMMENLAAN<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

LAAN<br />

SLAUERHOFF-<br />

SLAUERHOFF-<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

NICO<br />

NICO<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

HELPERZOOM<br />

VESTDIJKLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

D<br />

D HA<br />

HEMMENLAAN<br />

HEMMENLAAN<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

SLAUERHOFF-<br />

LAAN<br />

NICO<br />

NICO<br />

NICO<br />

LAAN<br />

HELPERZOOM<br />

VESTDIJKLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

DE<br />

D HAN<br />

HEMMENLAAN<br />

HEMMENLAAN<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

LAAN<br />

NICO<br />

NICO<br />

NICO<br />

HELPERZOOM<br />

VESTDIJKLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

E<br />

D HANC<br />

HEMMENLAAN<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

LAAN<br />

NICO<br />

NICO<br />

NICO<br />

NICO<br />

ROSTLAAN<br />

HELPERZOOM<br />

VESTDIJKLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

E<br />

HANCK<br />

HEMMENLAAN<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

NICO<br />

NICO<br />

NICO<br />

NICO<br />

ROSTLAAN<br />

HELPERZOOM<br />

GIDEONWEG<br />

E S<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

ANCKEM<br />

HEMMENLAAN<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

BEGRAAFPLAATS<br />

Klein<br />

Klein<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

NICO<br />

NICO<br />

NICO<br />

NICO<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

HELPERZOOM<br />

GIDEONWEG<br />

S<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

NCKEM<br />

HEMMENLAAN<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

NICO<br />

NICO<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

HELPERZOOM<br />

GIDEONWEG<br />

ST<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

CKEMA<br />

HEMMENLAAN<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

HELPERZOOM<br />

GIDEONWEG<br />

ST<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

KEMABO<br />

HEMMENLAAN<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

PKENSBERG<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

HELPERZOOM<br />

GIDEONWEG<br />

TA<br />

TA<br />

T<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

EMABORG<br />

HEMMENLAAN<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Sterrebos<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

PKENSBERG<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

HELPERZOOM<br />

GIDEONWEG<br />

TA<br />

TA<br />

T<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

MABORG<br />

HEMMENLAAN<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

PKENSBERG<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

TA<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

ABORG<br />

HEMMENLAAN<br />

HEMMENLAAN<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

PKENSBERG<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

AM<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

BORG<br />

HEMMENLAAN<br />

HEMMENLAAN<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

PKENSBERG<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

AM<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

RG<br />

HEMMENLAAN<br />

HEMMENLAAN<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

PKENSBERG<br />

ROSTLAAN<br />

ROSTLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

DUINKERK<br />

M<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

HEMMENLAAN<br />

HEMMENLAAN<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

PKENSBERG<br />

ROSTLAAN<br />

GIDEONWEG<br />

DUINKERK<br />

M<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

HEMMENLAAN<br />

HEMMENLAAN<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

MS<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

HEMMENLAAN<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

MS<br />

ESSERHAAG<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

HEMMENLAAN<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

SP<br />

ESSERHAAG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

HEMMENLAAN<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

SP<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

PO<br />

G<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

PO<br />

G<br />

SAAKSUMBOR<br />

SAAKSUMBORG<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

O<br />

G<br />

SAAKSUMBOR<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

LUDEMABORG<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

OO<br />

RG<br />

SAAKSUMBOR<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

LUDEMABORG<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

OO<br />

R<br />

SAAKSUMBOR<br />

SAAKSUMBORG<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

LUDEMABORG<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

O<br />

R<br />

SAAKSUMBOR<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

OSTENDE<br />

OSTENDE<br />

OR<br />

ER<br />

SAAKSUMBOR<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

KEMPK<br />

PKENSBERG<br />

DUINKERK<br />

OSTENDE<br />

OSTENDE<br />

OR<br />

E<br />

SAAKSUMBOR<br />

BREEDEBORG<br />

LUDEMABORG<br />

1<br />

12<br />

17<br />

10<br />

13<br />

3<br />

7<br />

9<br />

13<br />

5<br />

Martijn<br />

Martijn<br />

JAN WOLKERSLAAN<br />

BELCAMPOSINGEL<br />

GERARD REVELAAN<br />

GERARD REVELAAN<br />

VASALISLAAN


muziek<br />

Noord Nederlands Opera- en Operettekoor (NNOOK)<br />

Repetities dinsdagavond 19.30–22.15 uur in het Multifunctioneel Centrum.<br />

P. C Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen internet www.nnook.nl<br />

Concertkoor KOV (Katholieke Oratorium Vereniging)<br />

e-mail info@kov-groningen.nl internet www.kov-groningen.nl<br />

Vrouwenkoor Sjans<br />

Breed repertoire. Om de week dinsdag 19.30–21.30 uur in buurtcentrum <strong>De</strong> Helpen.<br />

e-mail koorsjans@gmail.com internet www.vrouwenkoorsjans.nl<br />

overig<br />

Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

<strong>De</strong> Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

Doedertoe - werkplaats voor blijdschap en verbinding<br />

Inloopatelier met 1001 knutselmaterialen voor iedereen. Betalen met een goede daad.<br />

Rabenhauptstraat 45, 9725 CC telefoon 06-33610190<br />

e-mail doedertoe@gmail.com internet www.doedertoe.nl<br />

RKZ Bios<br />

Eigenzinnig en gevarieerd, voor studenten, buurtbewoners en cinefielen.<br />

Emmastraat 15 S101, 9722 EW Groningen e-mail info@rkzbios.nl internet www.rkzbios.nl<br />

26 wijkgids 2022-2023


Philatelisten-Vereniging Groningen<br />

Emmastraat 5, 9722 EW Groningen telefoon 050-5259610<br />

e-mail info@philatelist.nl internet www.philatelist.nl<br />

Vaargroep Groningen<br />

Staringstraat 13, 9721 NR Groningen contactpersoon H. Beukema telefoon 06-28044290<br />

e-mail vaargroepgroningen@hotmail.com internet www.vaargroepgroningen.nl<br />

Modelspoorclub Railrunners<br />

e-mail mscrailrunners@gmail.com internet www.mscrailrunners.eu<br />

Groningen Plus - organisatie van actieve ouderen<br />

e-mail info@groningenplus.net internet www.groningenplus.net<br />

Biologisch Tuiniercomplex Esserweg<br />

e-mail btg.groningen@gmail.com internet www.btgroningen.nl<br />

Vereniging Volkstuinen Tuinwijck<br />

Helperzoom 8, 9722 BK Groningen e-mail tuinwijck@tuinwijck.nl internet www.tuinwijck.nl<br />

Volkstuinvereniging Kooiweg (VVK)<br />

Wij tuinieren zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Locatie: Kooiweg, Groningen.<br />

e-mail vvk.secretaris@gmail.com internet www.verenigingvolkstuineigenarenkooiweg.wordpress.com<br />

wijkgids 2022-2023 27


Activiteiten<br />

Activiteiten in het MFC <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>/<strong>Helpman</strong><br />

28 wijkgids 2022-2023


Activiteiten Buurt- en Speeltuinvereniging<br />

<strong>Helpman</strong>-Oost<br />

Onderstaande activiteiten vinden plaats in buurtcentrum ‘<strong>De</strong> Helpen’,<br />

Groenesteinlaan 16.<br />

Kinderen<br />

Schaken, disco, Anders (weerbaarheidscursus), speeldagen tijdens de schoolvakanties<br />

(hou de website in de gaten!), Sinterklaasfeest.<br />

Volwassenen<br />

Schaken, biljarten, yoga, gymnastiek voor ouderen, bingo, schilderclub, koor Sjans,<br />

Leesclub, Klaverjasclub en Podium Zuid tijdens de wintermaanden<br />

Kijk voor alle mogelijkheden en meer informatie (o.a. kosten) in het boekje van de BSV dat<br />

begin september uitkomt en op internet www.helpmanoost.nl e-mail info@helpmanoost.nl<br />

wijkgids 2022-2023 29


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Vondellaan 75 (<strong>De</strong> Wiardt), Chopinlaan 2a, Multatulistraat 169, Sweelincklaan 2,<br />

Vestdijklaan 1 en Helperpark 306 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Helperzwembad<br />

Moddermanlaan 40, 9721 GP Groningen telefoon 050-5254930<br />

e-mail info@helperzwembad.nl internet www.sport050.nl<br />

Openluchtbad <strong>De</strong> Papiermolen<br />

Papiermolenlaan 3, 9721 GR Groningen telefoon 050-5253315 internet www.sport050.nl<br />

Sportpark Coendersborg<br />

Ook ontmoetingsplek voor wijkbewoners, elke dinsdag 10.00-13.00 uur.<br />

Kooiweg 1, 9722 BZ Groningen telefoon kantine 050-5256133 internet www.sport050.nl<br />

Sportpark <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

Boutenspad 1, 9721 BJ Groningen telefoon 050-3676366 internet www.sport050.nl<br />

30 wijkgids 2022-2023


Sportpark <strong>De</strong> Esserberg<br />

Rijksstraatweg 16, 9752 AD Haren internet www.sport050.nl<br />

Tennispark Vorenkamp<br />

<strong>De</strong> Savornin Lohmanlaan 52, 9722 HJ Groningen telefoon 050-5262368 internet www.sport050.nl<br />

sportverenigingen<br />

T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Turnstad Groningen heeft een ruim aanbod aan gymsport. We bieden peuter &<br />

kleutergym, turnen voor jongens, meisjes en volwassen dames, acrogym, ritmische<br />

gymnastiek en freerunning. Meer informatie over locaties, contributie en het aanvraagformulier<br />

voor 2 gratis proeflessen is te vinden op onze website.<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Tennisvereniging G.S.V. Be Quick 1887<br />

Sportpark <strong>De</strong> Esserberg telefoon 050-5275493<br />

e-mail tennis@bequick1887.nl internet http://tennis.bequick1887.nl<br />

Tennisvereniging GLTV Cream Crackers<br />

Tennispark Vorenkamp telefoon 050-3118013<br />

e-mail info@creamcrackers.nl internet www.creamcrackers.nl<br />

Tennisvereniging GLTB (Groninger Lawn Tennis Bond)<br />

Tennispark Vorenkamp telefoon 050-5262368 internet www.gltb.nl<br />

Voetbalvereniging G.S.V. Be Quick 1887<br />

Sportpark <strong>De</strong> Esserberg telefoon 050-5344950<br />

e-mail ledenadministratie@bequick1887.nl internet www.bequick1887.nl<br />

wijkgids 2022-2023 31


Voetbalvereniging v.v. <strong>Helpman</strong><br />

Sportpark <strong>De</strong> Esserberg telefoon 050-5256027<br />

e-mail info@vvhelpman.nl internet www.vvhelpman.nl<br />

Voetbalvereniging Amicitia VMC<br />

Sportpark Coendersborg telefoon 050-5253455<br />

e-mail secretais@amicitiavmc.nl internet www.amicitiavmc.nl<br />

Voetbalvereniging CVV Oranje Nassau<br />

Sportpark Coendersborg telefoon 050-5256133 (kantine) internet www.cvvoranjenassau.nl<br />

Voetbalvereniging Blauw Geel ’15<br />

Sportpark Coendersborg telefoon 050-5258045<br />

e-mail info@blauwgeel1915.nl internet www.blauwgeel1915.nl<br />

Rugby Club Groningen<br />

Sportpark <strong>De</strong> Esserberg e-mail info@rugbyclubgroningen.nl internet www.rugbyclubgroningen.nl<br />

Korfbalvereniging GKVNic.<br />

Sportpark <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> postadres Rick van Vliet, Populierenlaan 19, 7881 RC Emmer-Compascuum<br />

e-mail secretaris@nic-korfbal.info internet https://nic-korfbal.nl<br />

Volleybalclub LVW<br />

Elke donderdag 21.00–22.00 uur recreatief spelen in de sportzaal aan de Chopinlaan.<br />

e-mail gerke@orkz.nl<br />

Beach Volley Club Groningen<br />

Sportpark Coendersborg e-mail info@bvcg.nl facebook beachvolleyclubgroningen<br />

32 wijkgids 2022-2023


Martial Arts Vereniging Go Smarts<br />

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Ladies Combattraining 14+/<br />

Mixed Combattraining 12+ en 16+ jeugd en volwassenen / Senior Combattraining 60+ /<br />

Clinics dames weerbaarheid / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie afgestemd<br />

op de doelgroep. Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor<br />

meer informatie en recensies van Go Smarts op https://www.google.nl/maps.<br />

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045<br />

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl facebook https://www.facebook.com/gosmarts<br />

Basketbalvereniging Groningen<br />

Sporthal Gomaruscollege e-mail info@bvgroningen.nl internet www.bvgroningen.nl<br />

Taekwon-Do school Sung Zang<br />

locatie Sweelincklaan 2, 9722 JV Groningen telefoon 06-11476113<br />

e-mail martijn.lindeboom@sungzang.nl internet www.sungzang.nl<br />

Groninger Zwemsportvereniging TriVia<br />

postadres Postbus 317, 9701 BH Groningen e-mail info@trivia.nl internet https://www.trivia.nl<br />

Zwemclub <strong>De</strong> Duiker<br />

Maandag 19.45–20.45 uur recreatief zwemmen, Helperzwembad. Diploma verplicht<br />

postadres Ubbo Emmiussingel 66, 9711 BJ Groningen<br />

telefoon 050-3130012 of 06-44986549 e-mail jw.meijer@hetnet.nl<br />

Badmintonclub 50+ <strong>De</strong> Slagvink<br />

locatie Sporthal <strong>De</strong> Brug (Corpus <strong>De</strong>n Hoorn) e-mail slagvink@gmail.com internet www.slagvink.nl<br />

Gehandicapten Sportclub Groningen<br />

Verzorgt diverse takken van sport voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke<br />

en/of zintuiglijke handicap en/of chronische aandoening.<br />

postadres Postbus 2363, 9704 CJ Groningen telefoon 06-42914116<br />

e-mail info@gsggroningen.nl internet www.gsggroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 33


Schaakgezelschap Staunton<br />

Speelavond: ma v.a. 19.30 uur, jeugd ma in twee groepen van 18.00–19.30 uur.<br />

speellocatie ‘<strong>De</strong> Helpen’ gebouw van BSV <strong>Helpman</strong>-Oost Groenesteinlaan 16, Groningen<br />

telefoon secretaris 06-37383169 e-mail sgstaun@sgstaunton.nl internet www.sgstaunton.nl<br />

Groninger Handboogvereniging Vector<br />

Training zo 9.30–12.30 uur. Aanmelden voor instructie altijd via e-mail, er is een wachtlijst.<br />

trainingslocatie Gymzaal Chopinlaan e-mail vector@home.nl internet www.ghv-vector.nl<br />

Stichting Schietbanen Groningen (SSG)<br />

Beheert namens 5 schietverenigingen de schietbaan in Groningen.<br />

Chopinlaan 120, 9722 MA Groningen telefoon 050-5269740 internet www.schietbanengroningen.nl<br />

maandagavond - Schietsportvereniging Martini<br />

e-mail info@svmartini.nl internet www.svmartini.nl<br />

dinsdagavond - Schietvereniging ’s Lands Weerbaarheid<br />

e-mail secretaris@slandsweerbaarheid.nl internet www.slandsweerbaarheid.nl<br />

woensdagavond - Schietsportvereniging <strong>Helpman</strong><br />

e-mail Secretaris@ssvhelpman.nl internet www.ssvhelpman.nl<br />

donderdagavond - Schietvereniging Groningen<br />

e-mail info@svgroningen.nl internet www.svgroningen.nl<br />

vrijdagavond - S.S.V. Rabenhaupt<br />

e-mail info@rabenhaupt.nl internet www.rabenhaupt.nl<br />

34 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kinderopvang Zien BSO <strong>De</strong> Blokhut<br />

Twee locaties BSO in het zuiden van de stad. We halen kinderen van OBS Ter Borch, CBS<br />

de Rietzanger, Boerhaveschool, Brederoschool, Tamarisk, GSV en de Triangel. Elke dag<br />

is er een gevarieerd activiteitenprogramma met vrij spel binnen en buiten, losse<br />

activiteiten, trainingen (Rots en Water/weerbaarheid en mediawijsheid) en workshops<br />

in de ateliers (creatief, natuur, sport, muziek en koken). Tevens brengen wij kinderen<br />

naar sport en zwemles. Ons motto: elke dag is een klein feestje. Dat doen we met een<br />

team van vaste, enthousiaste medewerkers vanuit verschillende werkvelden.<br />

Locatie Sylvius Sylviuslaan 2, 9728 NS Groningen<br />

Locatie <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> Multatulistraat 169, 9721 NJ Groningen<br />

telefoon 050-5268813 e-mail deblokhut@wijzienjou. internet https://bsodeblokhut.nl<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

KC <strong>De</strong> Wiardt (BSO) Van Lenneplaan 6<br />

Tamboerijn (PO) Sweelincklaan 2<br />

Astronautjes (PO) Ina Boudierplantsoen 3<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

wijkgids 2022-2023 35


Kinderopvang Omy<br />

Kleinschalige, gezellige kinderopvang gelegen in het pand van de Leyhoeve.<br />

Direct plek, geen wachtlijst. Geopend maandag t/m vrijdag 7.30-18.00 uur.<br />

Helperpark 258-1, 9723 ZA Groningen contactpersoon Anneke Wolters telefoon 06-26984073<br />

e-mail anneke@kinderopvangomy.nl internet www.kinderopvangomy.nl<br />

Kidswijs Groningen<br />

Emmastraat 7, 9722 EW Groningen telefoon 050-2808724<br />

e-mail info@kidswijsgroningen.nl internet www.kidswijs.nl<br />

Kidswijs Haren<br />

Middelhorsterweg 30b, 9751 TG Haren telefoon 050-2808724<br />

e-mail info@kidswijsharen.nl internet www.kidswijs.nl<br />

BSO Tommerhuus<br />

Middelhorsterweg 30b, 9751 TG Haren telefoon 050-2808724<br />

e-mail info@bsotommerhuus.nl internet bsotommerhuus.nl<br />

<strong>De</strong> Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

<strong>De</strong>skundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

Kinderopvang Thuishuis de Torteltuin<br />

Bordewijklaan 155, 9721 WD Groningen telefoon 06-15015142<br />

e-mail info@thuishuisdetorteltuin.nl internet www.thuishuisdetorteltuin.nl<br />

Kinderopvang Wolkewietje<br />

Van Iddekingeweg 192, 9721 CM Groningen telefoon 050-5252717 / 06-45438459<br />

e-mail info@kinderopvangwolkewietje.nl internet administratie@kinderopvanggroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 37


Kinderdagverblijf Het Coendersnest<br />

Van Houtenlaan 33, 9722 GR Groningen telefoon 050-5271088<br />

e-mail info@hetcoendersnest.nl internet www.hetcoendersnest.nl<br />

Kinderdagverblijf <strong>De</strong> Boomhut<br />

Groenesteinlaan 16a, 9722 BX Groningen telefoon 050-5264557<br />

e-mail boomhut@home.nl internet www.kdvdeboomhut.nl<br />

opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

overig<br />

Buurt- en Speeltuinvereniging <strong>Helpman</strong>-Oost<br />

Speeltuin open wintertijd tot 17.00 uur, zomertijd tot 18.00, zondag vanaf 13.00 uur.<br />

Buurtcentrum ‘<strong>De</strong> Helpen’, Groenesteinlaan 16, 9722 BX Groningen telefoon 050-5290189<br />

e-mail info@helpmanoost.nl internet www.helpmanoost.nl facebook speeltuinhelpmanoost<br />

38 wijkgids 2022-2023


Speeltuin Multifunctioneel Centrum <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> / <strong>Helpman</strong><br />

Open: ma–za 10.00–18.00, zo 12.00–17.00 uur.<br />

P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen telefoon 050-5275407<br />

e-mail info@mfcgroningen.nl internet www.mfcgroningen.nl<br />

Schooltuin <strong>Helpman</strong><br />

Helperzoom 6, 9722 BD Groningen telefoon 050-3676327<br />

e-mail nde@groningen.nl internet ndegroningen.nl<br />

Bslim<br />

Sport- en beweegactiviteiten voor iedereen van 0 tot 15 jaar.<br />

internet www.bslim.nl<br />

wijkgids 2022-2023 39


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Openbare basisschool Joseph Haydn<br />

Haydnlaan 102, 9722 CL Groningen telefoon 050-3210433<br />

e-mail administratie@haydn.o2g2.nl internet www.josephhaydn.nl<br />

dependance Sweelincklaan 2 telefoon 050-3210433<br />

dependance Helper Brink 50 telefoon 050-3210435<br />

dependance Coendersweg 13 telefoon 050-3210633<br />

Christelijke Dalton basisschool <strong>De</strong> Tamarisk<br />

locatie <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong> <strong>De</strong> Wiardt, Van Lenneplaan 8, 9721 PZ Groningen<br />

contactpersoon Mirjam de Bos telefoon 050-5254159<br />

e-mail m.debos@vcog.nl internet www.tamarisk.nl<br />

Basisschool <strong>De</strong> Triangel (school met de bijbel)<br />

Rode Kruislaan 78, 9728 CX Groningen telefoon 050-5250448<br />

postadres Postbus 8115, 9702 KC Groningen contactpersoon Martin Grasdijk<br />

e-mail triangel@noorderbasis.nl internet www.triangelgroningen.nl<br />

Groningse Schoolvereniging<br />

Tweetalig, met internationale afdeling en afdeling voor onderwijs aan hoogbegaafden.<br />

hoofdlocatie Sweelincklaan 4, 9722 JV Groningen telefoon 050-5270818<br />

dependance <strong>De</strong> Componist Chopinlaan 2 dependance HB Hora Siccamasingel 206<br />

e-mail info@g-s-v.nl internet www.g-s-v.nl<br />

40 wijkgids 2022-2023


Openbare basisschool Brederoschool<br />

Ina Boudierplantsoen 3, 9721 XA Groningen telefoon 050-3210420<br />

e-mail post@brederoschool.o2g2.nl internet brederoschool.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

voortgezet onderwijs<br />

Montessori Vaklyceum - bb, kb, tl en havo<br />

locatie Vondellaan Vondellaan 83, 9721 LD Groningen telefoon 050-3210590<br />

locatie Van Iddekingeweg Van Iddekingeweg 140, 9721 CL Groningen telefoon 050-3210595<br />

e-mail info@montessorivaklyceum.nl internet https://montessorivaklyceum.nl<br />

Montessori Lyceum - havo en atheneum<br />

Helperbrink 30, 9722 EP Groningen telefoon 050-3210580<br />

e-mail info@montessorilyceumgroningen.nl internet https://montessorilyceum.nl<br />

Gomaruscollege<br />

havo/vwo/gymnasium Vondelpad 1 (bovenbouw) en 3 (onderbouw) telefoon 050-5244535<br />

vmbo Vondelpad 2 telefoon 050-5244540<br />

postadres Postbus 935, 9700 AX Groningen telefoon 050-5244500<br />

e-mail info@gomaruscollege.nl internet www.gomaruscollege.nl<br />

Kentalis Dr. J. de Graafschool (VSO-SH)<br />

Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve handicap en voor<br />

leerlingen met (ernstige) spraak- en/of taalproblemen.<br />

Ina Boudierplantsoen 9, 9721XB Groningen telefoon 050-5255190<br />

e-mail infodegraafschool@kentalis.nl internet www.kentalisonderwijs.nl<br />

wijkgids 2022-2023 41


middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Atoomweg 6b, 9743 AK.<br />

Hoofdlocatie: Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

Studie&advieslijn 0800-6677885 (gratis) whatsapp 06-25681918<br />

e-mail studieadvies@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

huiswerkbegeleiding<br />

Studiehulp.NU<br />

Wij bieden gratis huiswerkbegeleiding aan leerlingen van families met Stadjerspas die<br />

in Groningen Zuid wonen. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag 10.30–18.00<br />

en vrijdag 10.30–17.00 uur.<br />

Kerklaan 30b, 9751 NN Haren telefoon 050-7676060 whatsapp 06-47589634<br />

e-mail info@studiehulp.NU internet www.studiehulp.NU<br />

facebook Studiehulp.NU instagram @Studiehulp.NU<br />

42 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

<strong>De</strong> Huismeesters<br />

<strong>De</strong> Huismeesters is een echte buurtcorporatie. <strong>De</strong> Huismeesters heeft zo’n 7.000 woningen<br />

in Groningen en Haren. Ons bezit varieert van studentenkamers tot seniorenwoningen<br />

en alles daar tussen in. Het grootste deel bestaat uit sociale huurwoningen maar<br />

we hebben ook huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen.<br />

Het aanbod van sociale huurwoningen staat op www.woningnet.nl. Beschikbare vrije<br />

sector huurwoningen en koopwoningen staan op www.dehuismeesters.nl.<br />

Friesestraatweg 18, 9718 NH Groningen postadres Postbus 546, 9700 AM Groningen<br />

telefoon 050-3657171 openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur<br />

e-mail info@dehuismeesters.nl internet www.dehuismeesters.nl,<br />

twitter dehuismeesters facebook dehuismeesters<br />

wijkgids 2022-2023 43


Patrimonium<br />

Peizerweg 136, 9727 AP Groningen telefoon 050-5299999 internet www.patrimonium-groningen.nl<br />

Lefier<br />

Winschoterdiep 50, 9723 AB Groningen tel 088-2033000 e-mail info@lefier.nl internet www.lefier.nl<br />

huurdersorganisaties<br />

Huurdersbelang Groningen Zuid<br />

Voor huurders van <strong>De</strong> Huismeesters<br />

Semmelweisstraat 164, 9728 NN Groningen telefoon 06-34892810<br />

e-mail huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com internet www.huurdersbelanggroningenzuid.com<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

serviceflats<br />

Residentie <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong><br />

Van Ketwich Verschuurlaan 25, 9721 SC Groningen telefoon 050-5250107<br />

e-mail info@dewijert.nl internet www.dewijert.nl<br />

44 wijkgids 2022-2023


We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

<strong>De</strong> gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied Zuid: Badstratenbuurt, Coendersborg, Corpus den Hoorn, Grunobuurt,<br />

Helpermaar, <strong>Helpman</strong>, Herewegbuurt, Hoornse Meer, Hoornse Park, Laanhuizen,<br />

Rivierenbuurt, Oosterpoortbuurt, <strong>De</strong> Linie, Europapark, Piccardthof, <strong>De</strong> <strong>Wijert</strong>,<br />

Zeeheldenbuurt, Klein Martijn, <strong>De</strong> Meeuwen, Villabuurt, Kop van Oost.<br />

Gebied Haren: Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen.<br />

Wijkwethouder Zuid Manouska Molema e-mail secretariaat.wethoudermolema@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Zuid Henk Kosmeijer e-mail henk.kosmeijer@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Zuid Bernadette Snellers e-mail bernadette.snellers@groningen.nl<br />

Dorpswethouder Haren Kirsten de Wrede e-mail secretariaat.wethouderdewrede@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Haren Marian Boelema e-mail marian.boelema@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Haren Hillegonda de Vries e-mail hillegonda.de.vries@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

46 wijkgids 2022-2023


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12823973 app Slim Melden<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

<strong>De</strong> gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Van Schendelstraat 11/15, 9721 GV Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

U hebt overlast van mensen, dieren, evenementen of werkzaamheden. Of u maakt zich<br />

zorgen over iemand in uw buurt. 24 uur per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch<br />

maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-5875885<br />

internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

Het zorgloket is overgegaan naar de wijkteams van WIJ Groningen.<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-5339600 (WS) 050-3124060 (VZ) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800-0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-3688688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 47


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Rademarkt 12, 9711 CV Groningen en Vondellaan 8, 9752 EC Haren<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)<br />

48 wijkgids 2022-2023


Huiswerkbegeleiding<br />

Studiecoaching<br />

en bijlessen<br />

www.Studiehulp.NU<br />

Zo lang mogelijk<br />

thuis<br />

met hulp van ZINN<br />

050 752 5000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!