07.12.2020 Views

Wijkgids Hoornse Wijken

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Hoornse</strong> <strong>Wijken</strong><br />

Corpus den Hoorn, <strong>Hoornse</strong> Meer,<br />

<strong>Hoornse</strong> Park, Piccardthof, Ter Borch,<br />

Kranenburg, De Buitenhof, De Kring, Stadspark<br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2023/2024


Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

De gidsen van Talentperron helpen je graag<br />

op weg. Een bezoek kost je niks, slechts<br />

1,5 uur van je tijd.<br />

Maak nu een afspraak op talentperron.nl.<br />

We zien je graag op Harm Buiterplein 1<br />

in Groningen!<br />

Nieuwsgierig naar jouw talent? Ga naar Talentperron.nl<br />

Rode Egel Producties<br />

Illustratie - Strips - Cartoons<br />

Vormgeving - DTP - Logo’s<br />

rode.egel@gmail.com<br />

www.rode-egel.nl<br />

o6-11081252


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

De wijken in vogelvlucht 4<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 7<br />

Wijkkranten 7<br />

Sociaal-culturele 8<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 8<br />

Wall House #2 8<br />

Welzijn 9<br />

Religie en levensbeschouwing 10<br />

Overig 10<br />

Gezondheid en zorg 12<br />

Huisartsen 12<br />

Tandartsen 13<br />

Apotheken 13<br />

Ziekenhuizen 13<br />

Bloedonderzoek 14<br />

Fysio- en oefentherapeuten 14<br />

Psychologen/Psychotherapie 15<br />

Voeding/Diëtetiek 16<br />

Verloskunde & kraamzorg 16<br />

Logopedie 17<br />

Thuiszorg 18<br />

Verpleeg- en verzorgingshuizen 20<br />

Gehandicaptenzorg 20<br />

Overige zorg 21<br />

Huisdieren 24<br />

Plattegrond 22-23<br />

Vrije tijd 26<br />

VRIJDAG 26<br />

Muziek 27<br />

Tuinieren & natuur 27<br />

Overig 30<br />

Activiteitenoverzicht 28<br />

Sport 31<br />

Sportvoorzieningen 31<br />

Sportverenigingen 32<br />

Kinderen en jeugd 35<br />

Kinderopvang 35<br />

Opvoedondersteuning 36<br />

Overig 36<br />

Onderwijs 38<br />

Basisscholen 38<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 39<br />

Huisvesting 40<br />

Woningcorporaties 40<br />

Huurdersorganisaties 41<br />

Gemeentelijke informatie 42<br />

Gemeentelijke instanties 42<br />

Politie 44<br />

Alarm- en storingsnummers 44


De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website<br />

www.wijkgidsen.nl.<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids <strong>Hoornse</strong> <strong>Wijken</strong>, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06 - 83 87 44 55 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2024-2025 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 06 - 55 32 24 22 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media<br />

Fotografie advertentie WallHouse: Christian Richters<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2023 Groningen<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken Corpus den Hoorn,<br />

<strong>Hoornse</strong> Meer, <strong>Hoornse</strong> Park, Piccardthof,<br />

Ten Borch en De Buitenhof.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan:<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?<br />

Mail ze naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Dignis<br />

Fair Back Kringloop<br />

Rode Egel Producties<br />

Talentperron<br />

Omslag achter<br />

Bureau Meerstad<br />

Wall House<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Kids First COP Groep<br />

Scholma Online<br />

Zien BSO De Blokhut<br />

En verder...<br />

Skid Kinderopvang 19<br />

Nijestee Woningcorporatie 19<br />

VRIJDAG 26<br />

wijkgids 2023-2024 3


Inleiding<br />

4 wijkgids 2023-2024<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

Corpus den Hoorn<br />

Corpus den Hoorn is een naoorlogse wijk, gebouwd tussen 1956 en 1960. Er is een<br />

levendige detailhandel en de openbare ruimte van Corpus den Hoorn kenmerkt zich<br />

door de aanwezigheid van veel groen en water.<br />

Ooit stond hier het tertiarissenklooster Maria ten Hoorn, in een hoek ("hörn") aan de<br />

weg Groningen-Paterswolde. Het land dat een klooster zelf in gebruik had heette<br />

‘corpus’. ‘Corpus den Hoorn’ staat dan ook voor het land van het klooster Maria ten<br />

Hoorn.<br />

<strong>Hoornse</strong> meer & <strong>Hoornse</strong> park<br />

De woonwijken <strong>Hoornse</strong> Meer en <strong>Hoornse</strong> Park zijn gebouwd vanaf 1988 tot halverwege<br />

de jaren ’90. Het stedelijke karakter van <strong>Hoornse</strong> Meer, met zijn platte daken en<br />

hoogteverschillen in bouwblokken, contrasteert duidelijk met het Paterswoldse Meer<br />

en het aangrenzende landschap. In <strong>Hoornse</strong> Park valt de ruime opzet met veel<br />

vrijstaande woningen op.<br />

Wijk Piccardthof<br />

Deze wijk is vernoemd naar Jan Hendrik Herman Piccardt, die aan de wieg stond van<br />

de volkstuinen van de Piccardthof, en ligt ingeklemd tussen de Stadsparkwijk, Corpus<br />

den Hoorn, <strong>Hoornse</strong> Park, Ter Borch en Eelderwolde. De wijk grenst deels aan de<br />

Piccardthofplas, een natuurgebied van Natuurmonumenten in het Drents-Gronings<br />

merengebied.<br />

De tuinen van De Piccardthof vormen een ecologische verbindingszone tussen de<br />

natuurgebieden van het Stadspark, de Peizermaden en de Piccardtplas. Nog niet zo<br />

lang geleden lag het tuincomplex een eind buiten de stad. Nu komt het langzamerhand<br />

binnen de bebouwde kom te liggen. Maar de rust en de natuur zijn gebleven.


Eelderwolde<br />

Eelderwolde is een klein dorp in de Drentse gemeente Tynaarlo. Het ligt ingeklemd<br />

tussen Eelde-Paterswolde en Groningen. Het dorp ligt naast het recreatiegebied<br />

Paterswoldsemeer/<strong>Hoornse</strong>meer op een zandrug in een laagveenlandschap. Langs<br />

vrijwel de gehele doorgaande weg in het dorp (Groningerweg) staat bebouwing.<br />

Ter Borch<br />

De nieuwbouwwijk Ter Borch valt onder de gemeente Tynaarlo en ligt in een landelijke<br />

omgeving. Ter Borch heeft drie karakteristieke wijken, waar in totaal 1250 woningen<br />

komen: Tuinwijk, Waterwijk en Rietwijk. Deze wijk is als laatste in ontwikkeling. Ten<br />

Borch moet voorzien in hoogwaardige woningbouw grenzend aan de stad Groningen,<br />

zo is afgesproken in de Regiovisie Assen-Groningen 2030.<br />

De Buitenhof en De Kring<br />

De Buitenhof is een royaal opgezette woonwijk tussen het Stadspark en Hoogkerk. Aan<br />

de zuidkant van de wijk is het kantorenpark Kranenburg te vinden, waar ICT-bedrijven<br />

hun Groningse vestiging hebben. Grenzend aan de wijk, vlakbij het kantorenpark, ligt<br />

het woonwagenkamp De Kring. Tussen de Peizerweg, het Stadspark, de Hunsingolaan<br />

en de Buitenhof ligt de nieuwbouw van Peizerhoven.<br />

wijkgids 2023-2024 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Wijkraad Corpus den Hoorn<br />

Semmelweisstraat 182, 9728 NN Groningen telefoon 06-25 50 45 36<br />

postadres Postbus 8043, 9702 KA Groningen internet www.corpusdenhoorn.nl<br />

Stichting Méér <strong>Hoornse</strong> Meer<br />

Wil mensen in wijken rond het <strong>Hoornse</strong> Meer betrekken bij verschillende activiteiten.<br />

contactpersoon Elly Hohé postadres F. Leggerstraat 4, 9728 VS Groningen telefoon 050-5265145<br />

e-mail info@meerhoornsemeer.nl internet www.meerhoornsemeer.nl<br />

Bewonersvereniging Piccardthofplas<br />

Behartigt belangen van bewoners en bevordert woon- en leefmilieu in de wijk.<br />

contactpersoon Wim Borghols postadres Lepelaar 97, 9728 XG Groningen<br />

e-mail secretaris@piccardthofplas.nl internet piccardthofplas.nl<br />

Bewonersvereniging Ter Borch<br />

Wil een goed woon- en leefklimaat in stand houden en bevorderen voor wijkbewoners.<br />

e-mail info@bewonersvereniging-terborch.nl internet bewonersvereniging-terborch.nl<br />

Bewonersvereniging Meer Buren<br />

Behartigt de belangen van bewoners rond het <strong>Hoornse</strong> Meer en Paterswoldsemeer.<br />

e-mail secretariaat@meerburen.nl internet www.meerburen.nl<br />

6 wijkgids 2023-2024


Bewonersvereniging <strong>Hoornse</strong> Park<br />

Behartigt belangen van de bewoners en bevordert woon- en leefklimaat in de wijk.<br />

e-mail info@hoornsepark.nl internet www.hoornsepark.nl<br />

buurtcentra<br />

Buurtcentrum De Semmelstee<br />

Voor de wijken Corpus Den Hoorn - <strong>Hoornse</strong> Meer - Ter Borch - Piccardthof.<br />

Semmelweisstraat 182, 9728 NN Groningen telefoon 050-5267217<br />

e-mail info@semmelstee.nl internet www.semmelstee.nl<br />

Buurtcentrum Stadspark<br />

Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen telefoon 050-5257134 (kantoor ma-vr 8.30–16 uur)<br />

e-mail bcstadspark@gmail.com internet buurtcentrumstadspark.nl<br />

’t Groene Hart<br />

Stadspark 3, 9727 KC Groningen telefoon 050-3676321<br />

e-mail nde@groningen.nl internet ndegroningen.nl<br />

wijkkranten<br />

Wijkkrant De Zuidwester<br />

Uitgave van Wijkraad Corpus den Hoorn. Oplage 3600.<br />

Semmelweisstraat 182, 9728 NN Groningen telefoon 06-25 50 45 36<br />

e-mail redactie@dezuidwesterkrant.nl internet www.corpusdenhoorn.nl/zuidwester<br />

Westerkrant<br />

Gratis huis-aan-huis weekkrant voor Hoogkerk, Vinkhuizen, Gravenburg, Reitdiep e.o.<br />

Londenweg 14, 9744 TX Hoogkerk/Westpoort telefoon 06-82 08 38 20<br />

e-mail info@westerkrant.nl / geertje@westerkrant.nl internet www.westerkrant.nl<br />

wijkgids 2023-2024 7


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadsbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-368 36 83 e-mail info@forum.nl<br />

Forumbibliotheek De Wijert<br />

De Forumbibliotheek is dé plek in jouw buurt waar je de mooiste (jeugd)boeken leent.<br />

Naast een grote, actuele collectie (jeugd)boeken, strips, films en games, organiseren we ook<br />

van alles voor kinderen en andere wereldburgers. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid.<br />

Daarnaast helpen we je graag met (leren) lezen, schrijven, rekenen en computeren. Alle hulp<br />

bij taal en digi-taal is gratis, je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. Wees<br />

welkom! Openingstijden ma t/m vr 08.30–17.30 uur.<br />

Van Lenneplaan 10, 9721 PZ Groningen telefoon 050-368 06 32 e-mail bibliotheek@forum.nl<br />

8 wijkgids 2023-2024


wall house #2<br />

Wall House #2<br />

Wall House #2 is van maart tot en met eind oktober elke zaterdag en zondag geopend<br />

van 12–17 uur. Actuele informatie over tentoonstellingen, (kinder)activiteiten en<br />

verhuurmogelijkheden vindt u op de website groningermuseum.nl/wallhouse<br />

Op weekdagen is het gebouw te reserveren voor vergaderingen of andere (zakelijke)<br />

bijeenkomsten. Informeer naar de mogelijkheden via wallhouse@groningermuseum.nl.<br />

A.J. Lutulistraat 17, 9728 WT Groningen e-mail wallhouse@groningermuseum.nl<br />

internet groningermuseum.nl/wallhouse<br />

welzijn<br />

WIJ Corpus den Hoorn<br />

WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Heeft u een vraag?<br />

Een idee voor de buurt? Of zoekt u ondersteuning? Onze WIJ-teams werken in alle<br />

wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere<br />

organisaties. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen mee te doen<br />

aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving. U kunt zonder<br />

afspraak terecht bij één van de 13 WIJ-teams in de gemeente.<br />

Paterswoldseweg 267, 9728 AC Groningen telefoon 050-367 91 20<br />

e-mail wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 9


Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

Talentperron<br />

Ontdek jouw talent en maak een afspraak op Talentperron! Je bent elke werkdag van<br />

harte welkom om samen met een gids te kijken naar wat voor baan of opleiding bij jou<br />

past. Een bezoek kost je niks, slechts 1,5 uur van je tijd.<br />

Wil je weten of werken in een bepaalde sector iets voor jou is? Maandag t/m donderdag<br />

organiseren we branchemiddagen waar een sector centraal staat. Je kunt dan in<br />

gesprek met een werkgever, adviseur of opleider.<br />

Kijk op talentperron.nl en maak een afspraak!<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

WerkPro<br />

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

10 wijkgids 2023-2024


eligie en levensbeschouwing<br />

Protestantse Wijkgemeente Groningen-Zuid<br />

Viering elke zondag 10.00 uur, Immanuelkerk. Vieringen op Weg ca. 8x p.j. 11.30 uur.<br />

Kerkgebouw Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen telefoon 050-525 2172<br />

predikant ds. Jan Willem Nieboer kerkelijk werker vacant<br />

scriba Cor van der Klaauw e-mail scribaat@immanuelkerk-groningen.nl telefoon 06-82 87 34 18<br />

verhuur zalen verhuurimk@gmail.com internet www.immanuelkerk-groningen.nl<br />

Gereformeerde Gemeente Groningen - Magnalia Dei kerk<br />

Diensten: zondags om 10.00 en 16.00 uur.<br />

Landsteinerlaan 2, 9728 KM Groningen internet www.gergemgroningen.nl<br />

overig<br />

Multiculturele Vrouwengroep Lotus<br />

Woensdag 10.00–12.00 uur in Buurtcentrum De Semmelstee.<br />

contactpersoon Ferrie Dabir telefoon 06-20802574 e-mail ferrie40@yahoo.com<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-311 7936<br />

e-mail administratie@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen telefoon winkel 06 - 38 18 86 25<br />

e-mail stad@kledingbankmaxima.nl internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

wijkgids 2023-2024 11


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartspraktijk Rozing (Gezondheidscentrum Ter Borch)<br />

Borchsingel 33c, 9766 PP Eelderwolde telefoon 050-5257904 (optie 1 voor spoedgevallen)<br />

internet www.huisartspraktijkrozing.nl<br />

Huisartsenpraktijk Maarsingh (Medisch Centrum Zuid)<br />

Sportlaan 2/2, 9728 PH Groningen telefoon 050-5250310 (voor spoed kies 1)<br />

e-mail info@huisartsmaarsingh.nl internet www.huisartsmaarsingh.nl<br />

Huisartsenpraktijk <strong>Hoornse</strong>meer<br />

Schaaksport 132, 9728 PG Groningen telefoon 050-5276700 spoedlijn 050-5267179<br />

internet www.haphoornsemeer.nl<br />

12 wijkgids 2023-2024


tandartsen<br />

Tandartspraktijk DTG<br />

Paterswoldseweg 452, 9728 BB Groningen telefoon 050-5250566 spoed 050-5350370<br />

e-mail tandartspraktijkdtg@outlook.com internet www.tandartspraktijkdtg.nl<br />

Tandartspraktijk Beugeling<br />

Groningerweg 93-95, 9766 TM Eelderwolde telefoon 050-5254248<br />

e-mail info@eenprachtigelach.nl internet www.eenprachtigelach.nl<br />

Mondhygiënistepraktijk Groningen - Q. Wassiee-Sammadzada<br />

Kochstraat 1/1, 9728 KA Groningen telefoon 06-49876784<br />

e-mail info@mondhygienistegroningen.nl internet mondhygienistegroningen.nl<br />

apotheken<br />

Service Apotheek De Wiljes<br />

Canadalaan 10a, 9728 EE Groningen telefoon 050-5252705 fax 050-5255137<br />

e-mail wiljes@agapotheek.nl internet www.serviceapotheek.nl/wiljes<br />

Martini Apotheek<br />

Ook bij spoed (24/7 service).<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

wijkgids 2023-2024 13


Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

Martiniziekenhuis bloedafnamepoli ma t/m vr 8.00–16.30 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

Locatie Van Swietenlaan 2, 9728 NZ Geen spreekuurlocatie, patiënt ontvangt uitnodiging<br />

fysio- en oefentherapeuten<br />

Fysiotherapie en ergotherapie voor ouderen.<br />

Fysiotherapie en ergotherapie bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie De Brink, Helperbrink 59, 9722 EK Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

Fysiotherapie90<br />

Algemene, manuele, sport- en psychosomatische fysiotherapie, dry-needling, medical<br />

taping en fysiotherapie aan huis.<br />

Schaaksport 132, 9728 PG Groningen telefoon 050-5257888<br />

e-mail info@fysiotherapienegentig.nl internet www.fysiotherapienegentig.nl<br />

Groningen<br />

Mea Fysio Groningen - Maakt bewegen mogelijk!<br />

Bij Mea Fysio Groningen, met praktijken in het Centrum (Radesingel), de Oosterparkwijk<br />

(Personal Fysio Fit Van Weering – Gerbrand Bakkerstraat), de Rivierenbuurt (Merwedestraat),<br />

het Stadspark (Kamerlingh Onnesstraat) en Beijum (Wilkemaheerd), kunt u<br />

binnen 48 uur een afspraak maken zonder dat u een verwijsbrief nodig hebt. Wij<br />

hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij verrichten diverse specialistische<br />

fysiotherapeutische zorg, zoals manuele, geriatrie, oedeem, sportblessures en alle<br />

praktijken dry- needling. Wij zijn deelnemer in diverse netwerken, zoals pijn in balans,<br />

chronisch, nek en schouder en Covid, etc.<br />

telefoon 050-305 1660 internet www.meafysiogroningen.nl<br />

14 wijkgids 2023-2024


MCZ<br />

Sportlaan 2-1, 9728 PH Groningen telefoon 050-5271613 internet mcz.nl<br />

Expertise Behandelcentrum Zorggroep Groningen<br />

Multidisciplinair behandelcentrum voor o.a. fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en<br />

diëtetiek. Ook voor eerstelijnszorg.<br />

Schaaksport 100, 9702 KA, Groningen telefoon 050-5493508<br />

e-mail informatiepunt@zorggroepgroningen.nl internet www.zorggroepgroningen.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

psychologen / psychotherapie<br />

Psychologie voor ouderen<br />

Psychologische behandeling bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie De Brink, Helperbrink 59, 9722 EK Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

wijkgids 2023-2024 15


Psychologenpraktijk Triade<br />

Sportlaan 2-3, 9728 PH Groningen telefoon 050-5280619<br />

e-mail info@triadepsychologen.nl internet www.triadepsychologen.nl<br />

voeding/diëtetiek<br />

Petra de Groot Gewichts- en bewegingsconsulente<br />

F.D. Rooseveltstraat 39, 9728 RV Groningen telefoon 050-5274647 of 06-42417759<br />

e-mail contact@petradegroot.com internet www.petradegroot.com<br />

Carinpool Voedingsbureau (diëtistenpraktijk)<br />

Sportlaan 2-1, 9728 PH Groningen telefoon 06-42588464<br />

e-mail info@carinpool.nl internet www.carinpool.nl<br />

verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

locatie Haydnlaan 42 telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur Martiniziekenhuis. Spreekuur Ter Borch: Borchsingel 33, Eelderwolde.<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen<br />

telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00 uur) spoedlijn 06-50207125<br />

e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Lopendediep 1, 9712 NV Groningen telefoon 050-3189554 (spoed 06-13922121)<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

16 wijkgids 2023-2024


Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

bevallingslijn 3666428 (24 uur bereikbaar)<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Consultatiebureau De Wijert - GGD<br />

locatie MFC De Wijert & Helpman P.C. Hooftlaan 1 afspraak 050-3674990 ma–vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur 1e en 3e maandag en 2e en 4e donderdag 13.00–13.30 uur (buiten vakanties)<br />

logopedie<br />

Logopediepraktijk Groningen Zuid<br />

Canadalaan 10, 9728 EE Groningen contactpersoon E. Lenting telefoon 06-24592652<br />

e-mail info@logopediegroningen.nl internet www.logopediegroningen.nl<br />

Logopedische Praktijk H.B. Brondijk<br />

Paterswoldseweg 586, 9728 BE Groningen telefoon 050-5257941<br />

e-mail h.b.brondijk@home.nl internet www.groningenlogopedie.nl<br />

wijkgids 2023-2024 17


thuiszorg<br />

Thuisgenoten<br />

Thuiszorg, de best mogelijke zorg met oog voor de cliënt om zo lang mogelijk thuis te<br />

kunnen blijven wonen.<br />

Verlengde Hereweg 161 (Koetshuis villa Gelria), 9721 AN Groningen telefoon 06-38 22 20 30<br />

e-mail planningteamgroningen@thuisgenoten.nl internet www.thuisgenoten.nl<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Gespecialiseerde teams voor hulp bij u thuis met als specialisme: geheugenverlies en<br />

psychische problemen, verzorging en verpleging, begeleiding bij u thuis, nachtzorg.<br />

Dignis Zorgpost Corpus en Groningen Zuid, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen<br />

Dignis Zorgpost Hoogkerk e.o., Gabriëlstraat 26, 9744 KC Groningen<br />

telefoon 050-4097597 internet www.dignis.nl<br />

Z I N N Th u i s z o - r Team g Confiance<br />

Bij ZINN Thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon 06-83975607 e-mail thuiszorg-confiance@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

TSN Zorg – Verpleging en verzorging in uw wijk<br />

TSN biedt wijkverpleging en specialistische zorg thuis.<br />

Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsnzorg.nl internet www.tsnzorg.nl<br />

Buurtzorg Groningen - Team <strong>Hoornse</strong> <strong>Wijken</strong><br />

telefoon 06-10090927 e-mail groningenhoornsewijken@buurtzorgnederland.com<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

18 wijkgids 2023-2024


We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek


Vegro – zorghulpmiddelen voor elke fase in het leven<br />

Vegro is hét experticecentrum voor het kopen, lenen en huren van hulpmiddelen.<br />

Vegro heeft een landelijke dekking aan winkels en uitleenpunten, een webwinkel en<br />

meerdere distributiecentra voor alle hulpmiddelen.<br />

We stellen klanttevredenheid voorop. Jouw zorg is onze zorg.<br />

Kijk voor al onze winkels op vegro.nl/winkels<br />

telefoon 0900 - 288 77 66 (24/7) internet www.vegro.nl<br />

verpleeg- en verzorgingshuizen<br />

Zorggroep Groningen - locatie Maartenshof<br />

Tevens kunt u voor eerstelijns zorg terecht bij het Expertise Behandelcentrum.<br />

Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen telefoon 050-5354550<br />

e-mail receptieMaartenshof@zorggroepgroningen.nl internet www.zorggroepgroningen.nl<br />

Woonzorgcentrum Heymanscentrum / Woonzorgcentrum<br />

Gabriël / Ontmoetingscentrum Hoogkerk<br />

Heymanscentrum: verpleeghuis (groepswonen) voor ouderen met dementie,<br />

psychische ziekte of lichamelijke beperkingen, kortdurend verblijf, revalidatie na CVA of<br />

operatie, hospice, zelfstandig wonen met zorg en voorzieningen, Zorg Thuis+,<br />

dagbesteding voor diverse doelgroepen (revalidatie, dementie, psychische ziekte),<br />

wijkactiviteiten, buurtrestaurant.<br />

Gabriël: zelfstandig wonen met zorg en voorzieningen, Zorg Thuis+, dagbesteding,<br />

wijkactiviteiten, buurtrestaurant.<br />

Ontmoetingscentrum Hoogkerk: dagbesteding voor senioren met (beginnende)<br />

geheugenproblemen of psychische klachten.<br />

Heymanscentrum Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen telefoon 050-5214999<br />

Gabriël Gabriëlstraat 26, 9744 KC Groningen telefoon 050-5561610<br />

Ontmoetingscentrum Hoogkerk Gabriëlstraat 22, 9744 KC Hoogkerk telefoon 050-5561640<br />

internet www.dignis.nl<br />

gehandicaptenzorg<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

20 wijkgids 2023-2024


overige zorg<br />

Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-230 3252 / 06-53 85 86 30<br />

nevenlocatie Donderslaan 160, 9728 KX Groningen<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088-4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

wijkgids 2023-2024 21


N<br />

DISTRI-<br />

BUTIE-<br />

BUTIE-<br />

STR.<br />

VRIJHEIDS- VRIJHEIDS-<br />

PLEIN PLEIN<br />

HOORNSEDIJK<br />

LINGESTRAAT<br />

HOORNSEDIEP O.Z.<br />

JULIANA<br />

JULIANAW<br />

VIADUCT<br />

VAN DER<br />

WAALSTR.<br />

BRAILLEWEG<br />

HOORNSEDIEP W.Z.<br />

KAMERLINGH ONNESSTRAAT<br />

LORENTZST<br />

LORENTZS<br />

LORENTZSTRAAT<br />

TRAAT<br />

AT<br />

ZSTR<br />

NTZSTRAA<br />

A<br />

LORENT<br />

ERSWOLDSEWEG<br />

LO<br />

LORE<br />

Grunobuurt<br />

SNELLIUSSTRAAT<br />

CONCOURSLAAN<br />

HU<br />

LEEUWENHOEKSTRAAT<br />

HUYGENS<br />

H<br />

VAN<br />

STRAAT<br />

SNELLIUSSTRAAT<br />

LEONARD SPRINGERLAAN<br />

MUNTINGLAAN<br />

LAAN LAAN VAN VAN DE DE VREDE VREDE<br />

EXPOSITIELAAN<br />

LAAN VAN DE VREDE<br />

RODE KRUISLAAN<br />

INVASIESTRAAT<br />

CANADALAAN<br />

BEZETTINGSLAAN<br />

DONDERSLAAN<br />

HOORNSEDIJK<br />

LAAN VAN DE VRIJHEID<br />

BOERHAAVELAAN<br />

BEZETTINGS-<br />

LAAN<br />

PARA-<br />

EINTHOVENLAAN<br />

CELSUSSTR.<br />

DEPORTATIE-<br />

STRAAT<br />

LANDSTEINERLAAN<br />

Corpus den Hoorn<br />

OVERWINNINGSPLEIN<br />

DONDERSLAAN<br />

ONDERSLAAN<br />

ONDERSLAAN<br />

JENNERSTRAAT<br />

JENNERSTRAAT<br />

JENNERSTRAAT<br />

FLEMINGSTRAAT<br />

PASTEURLAAN<br />

HIPPOCRATES- HIPPOCRATES- HIPPOCRATES- LAAN<br />

HIPPOCRATES LAAN<br />

KOCHSTRAAT<br />

MADAME CURIESTRAAT<br />

BOERHAAVELAAN<br />

PATERSWOLDSEWEG<br />

GALENUSLAAN<br />

HENRI DUNANTLAAN<br />

GALENUSLAAN<br />

SEMMELWEISSTRAAT<br />

LAAN CORPUS DEN HOORN<br />

WENCKEBACHLAAN<br />

LAAN CORPUS DEN HOORN<br />

PORTLAAN<br />

DAM<br />

CONCOURSLAAN<br />

CONCOURSLAAN<br />

LAAN CORPUS<br />

DEN HOORN<br />

LAAN CORPUS DEN HOORN<br />

SWIETENLAAN<br />

PAVILJOENLAAN<br />

CONCOURSLAAN<br />

AN<br />

HOUWERLAAN<br />

HOUWERLAA<br />

WEG DER VERENIGDE NATIES<br />

PICCARDTLAAN<br />

BORNSTER TOL<br />

CAMPINGLAAN<br />

PEIZERWEG<br />

BRUILWERING<br />

AN<br />

DUURSWOLDLAAN<br />

VREDEWOLDLAAN<br />

LANGEWOLD- LAAN<br />

e Buitenhof<br />

Legenda<br />

Stadspark<br />

ILJOENLAAN<br />

PA<br />

AAA<br />

L<br />

CONCOURSLA<br />

P V<br />

AV<br />

A N<br />

AA<br />

0 100 m<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

*<br />

Bebouwing<br />

Bedrijventerrein<br />

Straten<br />

Ring- of snelweg<br />

Fietspaden<br />

Voetpaden<br />

Park / Bos<br />

Sportvelden<br />

Bijzondere gebouwen<br />

Water<br />

MFC Corpushuis*<br />

WIJ Corpus den Hoorn<br />

Buurtcentrum De Semmelstee<br />

Heymanscentrum<br />

Menno Lutter<br />

Maartenshof ( KDV-Kids First/ BSO)<br />

CBS De Tamarisk<br />

Prof. W. J. Bladergroenschool<br />

GBS De Triangel<br />

Boerhaaveschool (2 locaties)<br />

W. A. van Lieflandschool<br />

Sportpark Corpus den Hoorn/<br />

SKSG-KDO<br />

Stadjershal<br />

Martini Ziekenhuis<br />

ODS De Starter<br />

Wall House<br />

MFC huisvest: KDV De Blokkendoos,<br />

BSO De Blokhut, KDV-BSO Speelhoorn,<br />

speel-o-theek, de wijkraad, WerkPro,<br />

de Vensterschool.<br />

11<br />

15<br />

7<br />

8<br />

9<br />

16 APRIL LAAN<br />

12<br />

13<br />

1<br />

10<br />

3<br />

5<br />

2<br />

4<br />

LAAN<br />

LAAN<br />

OMP


HOORNSEDIJK<br />

LAAN CORPUS DEN HOORN<br />

ONLANDSEDIJK<br />

NLANDSEDIJK<br />

SPORT<br />

SCHAAKSPORT<br />

G.J. BOEKHOVENSTR.<br />

J.F. KENNEDY STR.<br />

S<br />

S.O.J. PALMELAAN<br />

J.H. DIEMERSTR.<br />

J.M. DEN UYLSTRAAT<br />

PATERSWOLDSEWEG<br />

D. DWIGHT<br />

ROOSEVELTSTR.<br />

F.D. FD<br />

. R OS<br />

J. . WAGENAARSTR.<br />

WAGENAARSTR.<br />

WAGENAARSTR.<br />

EISENHOWERSTR.<br />

H.S. TRUMANSTR.<br />

F. LEGGERSTRAAT<br />

WINSTON L.S.<br />

CHURCHILLSTR.<br />

E.G. BALCHSTR.<br />

KONRAD<br />

ADENAUERSTR.<br />

E.G. BALCHSTR.<br />

R. SCHUMANNSTR.<br />

DR. WILLEM DREESSTRAAT<br />

VEENWEG<br />

G. WICHMANNSTRAAT<br />

S. GOLDA MEIRSTRAAT<br />

B.S.F. VON SUTNERSTRAAT<br />

S. ALLIENDEPLEIN<br />

ALETTA JACOBSSTRAAT<br />

A. MOROSTR.<br />

M.K.<br />

GANDHI-<br />

PLEIN<br />

P.J. NOEL BAKERSTRAAT<br />

<strong>Hoornse</strong> park<br />

<strong>Hoornse</strong> meer<br />

R. . DOUMASTR.<br />

DOUMASTR.<br />

DOUMASTR. F<br />

RO<br />

F.<br />

F<br />

R<br />

EV<br />

OO O<br />

G. STERRINGASTR.<br />

SE<br />

L.M. VAN NOPPENSTRAAT<br />

VE<br />

D<br />

W.<br />

DRUCKER<br />

PAD<br />

GASTHUISKADE<br />

MARTIN LUTHER KINGSTRAAT<br />

JANE<br />

ADDAMSPAD<br />

GEORGE<br />

PIRESSTRAAT<br />

T.W.S. MANSHOLTSTRAAT<br />

ROOSJE VOSSTRAAT<br />

D.H.A.C. HAMMARSKÖLDSTR.<br />

L.B. PEARSONSTR.<br />

G.C. MARSHALLSTR.<br />

A.J. LUTULISTR.<br />

STR.<br />

A.J.<br />

LUTULI-<br />

VEENWEG<br />

ZUNNERIEPE<br />

WINTERPAD<br />

KAAPSE BAAN<br />

STRAAT<br />

VAN<br />

ALETTA JACOBSSTRAAT<br />

ALETTA JACOBSSTRAAT<br />

ALETTA JACOBS-<br />

SCHWEITZERLAAN<br />

CARRY POTHUISSTRAAT<br />

SYLVIUSLAAN<br />

SCHWEITZERLAAN<br />

M. WIBAUTSTRAAT<br />

CARRY PO THUISST R AAT<br />

PATERSWOLDSEWEG<br />

SNIP<br />

SNIP<br />

PICCARDTLAAN<br />

Piccardthof<br />

LEPELAAR<br />

LEPELAAR<br />

SNIP<br />

LEPELAAR<br />

KUIFEEND<br />

AALSCHOLVER<br />

LEPELAAR<br />

AALSCHOLVER<br />

SNIP<br />

SNIP<br />

SNIP<br />

SNIP<br />

SNIP<br />

TER BORCHLAAN<br />

ALBERDINA BEERLINGLAAN<br />

OTTO CLUIVINGLAAN<br />

BLAUW-<br />

HUISPAD<br />

HAYO RIPPERDALAAN<br />

CLINGEBORGPAD<br />

TER BORCHLAAN<br />

Ter Borch<br />

Piccardthofplas<br />

14<br />

10<br />

VEENHOF<br />

16<br />

6<br />

<strong>Hoornse</strong> Meer<br />

ZWAAN<br />

PATERSWOLDSEWEG<br />

GRUTTO<br />

BORCHSINGEL<br />

ROERD<br />

RIETGANS<br />

WATERHOEN<br />

WILLEM PLOJTERLAAN<br />

CUNERA VAN WAHRENLAAN<br />

J.<br />

WOLTERS-<br />

LAAN<br />

JOHAN VAN WELVELDELAAN<br />

THEODORA<br />

S. ELLENTS-<br />

NISINGH- LAAN<br />

LAAN<br />

BORCHSINGEL<br />

R.V.<br />

DONGEN-<br />

LAAN


De Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

Polikliniek Jonx - geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (Lentis)<br />

Laan Corpus den Hoorn 102/2, 9728 JR Groningen telefoon 050-5223299 internet www.jonx.nl<br />

huisdieren<br />

Dierenartspraktijk Ommelanden<br />

B.S.F. von Suttnerstraat 7, 9728 WZ Groningen telefoon 050-3095305<br />

internet www.dedierenarts.info<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

24 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

Stichting VRIJDAG – Muziek, beeldende kunst, theater<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In het aanbod van VRIJDAG vind je cursussen van 8 tot 33 weken en ook korte,<br />

intensieve workshops. Iedere woensdagmiddag is er een Vrije Inloop voor kinderen.<br />

Laat je verrassen door een wekelijkse wisselend creatief programma aan de Walstraat<br />

34. Welkom!<br />

Muziek Akkerstraat 99, 9717 KZ Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

26 wijkgids 2023-2024


muziek<br />

Gemengd Koor Meerklanken<br />

Zingt meerstemmige liederen uit alle perioden van de muziekgeschiedenis.<br />

e-mail info@meerklanken.nl internet www.meerklanken.nl<br />

Gemengd koor Panta Rhei - vierstemmig gemengd koor olv A. Cats<br />

Repetities: wo 20.00–22.15 Gerard Samponhuis, Concourslaan 10.<br />

Repertoire: oud èn eigentijds klassiek, waarbij plezier in het zingen heel belangrijk is.<br />

e-mail koorpantarhei@gmail.com internet www.koorpantarhei.nl<br />

Koor Ratatouille<br />

Repetities: Buurtcentrum Stadspark, Lorentzstraat 11, woensdag 20.00–22.00 uur.<br />

e-mail ratatouillekoor@gmail.com internet www.ratatouille.jouwweb.nl<br />

Fanfareorkest CWO<br />

Repetities: ma. 19.45–22.00 uur, Gerard Samponhuis, Concourslaan 10.<br />

postadres Kluftlaan 54, 9351 JZ Leek e-mail mail@fanfarecwo.nl<br />

internet www.fanfarecwo.nl<br />

tuinieren & natuur<br />

Tuin- en Recreatie Vereniging Stadspark<br />

Campinglaan 3, 9727 KH Groningen e-mail bestuur@trvstadspark.nl internet www.trvstadspark.nl<br />

Amateur Tuindersvereniging Piccardthof<br />

Piccardtlaan 2, 9728 NE Groningen<br />

e-mail secretariaat@piccardthof.nl internet www.piccardthof.nl<br />

Buurtboomgaard <strong>Hoornse</strong> Meer - Den Uylstraat<br />

contactpersoon Annet Feenstra e-mail buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com<br />

wijkgids 2023-2024 27


Activiteiten<br />

buurtcentrum de semmelstee<br />

Maandag<br />

Biljarten (vrij)<br />

09.00–12.00 uur<br />

Pilates 10.00–11.00 uur, zaal 1<br />

Yin Yoga<br />

11.30–12.45 uur<br />

Biljarten (vrij)<br />

13.00–17.00 uur<br />

Bridgen 13.30–16.30 uur, zaal 2<br />

Pilates 18.30–19.30 uur, zaal 1<br />

Pilates 19.45–20.45 uur, zaal 1<br />

Klaverjassen<br />

19.30–23.00 uur, zaal 2 (oneven weken)<br />

Dinsdag<br />

Biljarten (vrij)<br />

09.00–12.00 uur<br />

Biljartclub Potetos<br />

13.00–17.00 uur<br />

Handwerkclub 13.30–16.00 uur, zaal 5<br />

Yin Yoga<br />

19.30–20.45 uur<br />

Biljarten (Poeli flip)<br />

19.30–22.30 uur<br />

Woensdag<br />

Biljarten (vrij)<br />

09.00–12.00 uur<br />

Vrouwengroep Lotus 09.30–11.30 uur, zaal 5<br />

Biljarten (vrij)<br />

13.00–17.00 uur<br />

Bridge 20.00–23.00 uur, zaal 2<br />

Donderdag<br />

Biljarten 09.00–12.00<br />

Biljarten Domi Club<br />

13.30–16.30 uur<br />

Klaverjassen 14.00–17.00 uur, zaal 2<br />

SeniorWeb 14.00–17.00 uur, zaal 1<br />

Biljartclub Potetos<br />

18.30–22.30 uur<br />

Klaverjassen 20.00–23.00 uur, zaal 2<br />

28 wijkgids 2023-2024


Vrijdag<br />

Biljarten (vrij)<br />

09.00–12.00 uur<br />

Biljarten Potetos<br />

13.30–17.30 uur<br />

Schaakclub jeugd 15.00–16.30 uur en 16.30–18.00, zaal 2<br />

Grote Bingo<br />

20.00–22.30 uur (1e vrijdag van de maand)<br />

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.semmelstee.nl.<br />

Iedere 2e maandag van de maand is er een bestuursvergadering om 19.30 uur.<br />

Iedere 1ste dinsdag van de maand, praatgroep partners van autisten.<br />

Keukenactiviteiten<br />

Heel de buurt kookt 2 x per jaar, voor iedereen, opgave verplicht.<br />

Koken met jeugd en andere activiteiten zie het programma van WIJ Jeugdwerk Corpus<br />

op www.check050.nl.<br />

Kinderactiviteiten<br />

Vrijdagmiddag in de Semmelstee kindermiddag leeftijd 5-9 jaar tijd 13.30–15.30 uur<br />

Extra activiteiten<br />

Stedentrips, info vanuit de gemeente of Nijestee, bezoek Sinterklaas, vakantieactiviteiten,<br />

StraatSpeeldag, Paas Klaverjas-Sjoeltoernooi, Kerst Klaverjas-Sjoeltoernooi.<br />

wijkgids 2023-2024 29


overig<br />

Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

De Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

Stichting Regionale Senioren Omroep<br />

Schaaksport 172, 9728 PG Groningen telefoon 050-7074639<br />

e-mail info@rtv-rso.nl internet www.rtv-rso.nl<br />

Klaverjasclub <strong>Hoornse</strong> Meer<br />

Tweewekelijks dinsdagavond café biljart <strong>Hoornse</strong>meer v.a. 19.30 uur<br />

contactpersoon Elly Hohé telefoon 050-5265145 e-mail ellyhohe@hotmail.nl<br />

Ponyverhuur Stadspark<br />

Geopend alle dagen 10.30–17.00 uur.<br />

Concourslaan 1, 9727 KC Groningen contactpersoon Mark Bongertman<br />

telefoon 06-23927298 e-mail info@ponyverhuur.nl internet www.ponyverhuur.nl<br />

30 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Canadalaan 2, Semmelweisstraat 6 en Van Swietenlaan 1<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sportcomplex De Stadjershal<br />

Tennis-, squash- en badmintoncentrum. Zonnebank, sauna, vergader- en receptiezalen.<br />

Laan Corpus den Hoorn 98, 9728 JR Groningen telefoon 050-5268743 internet www.stadjershal.nl<br />

Sportpark Corpus Den Hoorn<br />

Laan Corpus den Hoorn 98-102, 9728 JR Groningen internet www.sport050.nl<br />

Sportpark Velocitas<br />

Mulock Houwerlaan 29, 9727 KG Groningen internet www.sport050.nl<br />

wijkgids 2023-2024 31


Sportpark Stadspark<br />

Concourslaan 8, 9727 KC Groningen telefoon 050-5252954 internet www.sport050.nl<br />

Sportpark De Kring<br />

De Kring 100, 9727 AZ Groningen internet www.sport050.nl<br />

Sporthal De Brug<br />

Donderslaan 160, 9728 KX Groningen telefoon 050-5274058 internet www.sport050.nl<br />

Atletiekcentrum Stadspark<br />

Mulock Houwerlaan 25, 9727 KG Groningen internet www.sport050.nl<br />

sportverenigingen<br />

T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Bij ons kun je terecht voor turnlessen voor jongens, meisjes en volwassen dames, maar<br />

daarnaast ook voor peuter-& kleutergym, acrogym, ritmische gymnastiek en freerunning.<br />

Jaarlijks doen we mee met Sporthopper en vergoeding via stichting leergeld is<br />

mogelijk. Neem voor meer informatie over ons aanbod, op welke locaties we les geven<br />

en het aanvraagformulier voor 2 gratis proeflessen, gauw een kijkje op onze website!<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Stichting Rolstoeldansplezier<br />

telefoon 06-51498935 e-mail info@rolstoeldansplezier.nl internet www.rolstoeldansplezier.nl<br />

Petanque club Pres Le But<br />

Paviljoenlaan 5 (Clubhuis Boulière), 9727 KE Groningen telefoon 050-3642143<br />

e-mail secretariaat@preslebut.nl internet www.preslebut.nl<br />

Volleybalvereniging Oranje Nassau<br />

Sporthal De Brug e-mail info@onvolleybal.nl internet www.onvolleybal.nl<br />

32 wijkgids 2023-2024


Maple Leaf volleybalvereniging<br />

Canadalaan 2 contactpersoon Arend Doorduin telefoon 06-24847044<br />

e-mail arnddrdn@xs4all.nl internet www.mapleleaf-groningen.nl<br />

Badmintonvereniging BV Novum<br />

Sporthal De Brug e-mail mail@bvnovum.nl internet bvnovum.wixsite.com/bvnovum<br />

Badmintonclub 50+ De Slagvink<br />

Sporthal De Brug e-mail slagvink@gmail.com internet www.slagvink.nl<br />

Mixed Hockey club GHBS<br />

Sportpark Corpus Den Hoorn telefoon clubhuis 050-5291166 (alleen tijdens trainingsuren)<br />

e-mail secretariaat@ghbs.nl internet www.ghbs.nl<br />

Voetbalvereniging G.R.C Groningen<br />

Sportpark Corpus Den Hoorn gebouw E telefoon 050-5260649<br />

e-mail info@grcgroningen.nl internet www.grcgroningen.nl<br />

Groninger Voetbalvereniging Groen Geel<br />

Sportpark Corpus Den Hoorn e-mail info@groen-geel.nl internet https://groen-geel.nl<br />

Voetbalvereniging Velocitas 1897<br />

Sportpark Velocitas telefoon 050-5263099 of 050-5255342 e-mail info@velocitas1897.nl<br />

internet www.velocitas1897.nl facebook velocitas1897<br />

Kon. Harddraverij- en Renvereniging Groningen<br />

Drafbaan Stadspark, Concourslaan 10, 9727 KD Groningen<br />

e-mail info@drafbaangroningen.nl internet www.drafbaangroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 33


B.S.C. Caribe - Honk- en softbalclub<br />

4 jeugd- en 3 heren honkbalteams, 4 softbalteams.<br />

Sportpark Corpus Den Hoorn e-mail secretaris@caribe.nl internet www.caribe.nl<br />

Groningen Giants American Football<br />

Sportpark Coendersborg internet https://groningengiants.nl<br />

Groningen Atletiek<br />

Atletiekcentrum Stadspark postadres Postbus 6074, 9702 HB Groningen<br />

e-mail info@groningenatletiek.nl internet www.groningenatletiek.nl<br />

Triathlonvereniging GVAV Rapiditas<br />

e-mail secretaris@gvavtriathlon.nl internet www.gvavtriathlon.nl<br />

Tennisvereniging GLTV Cream Crackers<br />

Sportpark Corpus den Hoorn telefoon 050-525 99 69<br />

e-mail info@creamcrackers.nl internet www.creamcrackers.nl<br />

Roliball<br />

Nationale sport China. Tweehandige racketsport met ronde en vloeiende bewegingen.<br />

speeladres o.a. nabij <strong>Hoornse</strong> Plas/Kaap Hoorn contactpersoon Jonn van Schoot<br />

telefoon 050-5252552 e-mail info@roliball.nl internet www.roliball.nl<br />

34 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kinderopvang Zien BSO De Blokhut<br />

Twee locaties BSO in het zuiden van de stad. We halen kinderen van OBS Ter Borch, CBS<br />

de Rietzanger, Boerhaveschool, Brederoschool, Tamarisk, GSV en de Triangel. Elke dag<br />

is er een gevarieerd activiteitenprogramma met vrij spel binnen en buiten, losse<br />

activiteiten, trainingen (Rots en Water/weerbaarheid en mediawijsheid) en workshops<br />

in de ateliers (creatief, natuur, sport, muziek en koken). Tevens brengen wij kinderen<br />

naar sport en zwemles. Ons motto: elke dag is een klein feestje. Dat doen we met een<br />

team van vaste, enthousiaste medewerkers vanuit verschillende werkvelden.<br />

Locatie Sylvius Sylviuslaan 2, 9728 NS Groningen<br />

Locatie De Wijert Multatulistraat 169, 9721 NJ Groningen<br />

telefoon 050-5268813 e-mail deblokhut@wijzienjou. internet https://bsodeblokhut.nl<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

De Speelhoorn (PO) van Swietenlaan 1<br />

Hummelhof Zuid (KDV en BSO) Schaaksport 104<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

De Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

Deskundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

wijkgids 2023-2024 35


Skidkinderopvang<br />

Skidkinderopvang heeft in Ter Borch diverse mogelijkheden voor peuteropvang (PSG),<br />

kinderdagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO). Onze medewerkers hebben<br />

passie voor hun vak en begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen. Zij zijn zich<br />

bewust van de talenten van kinderen en geven hen ruimte, tijd en aandacht om uit te<br />

groeien tot de persoon die ze zijn. Onze locaties worden gekenmerkt door een<br />

huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het kind centraal<br />

staat.<br />

PSG de Woelwaters Borchsingel 41, 9766 PP Eelderwolde telefoon 050-5218087<br />

KDV de Woelwaters Borchsingel 41, 9766 PP Eelderwolde telefoon 050-5218087<br />

BSO de Riethut (met aparte sport BSO-groep) Borchsingel 41, 9766 PP Eelderwolde<br />

telefoon 050-5218085<br />

BSO de Kameleon Borchsingel 39, 9766 PP Eelderwolde telefoon 050-8200665<br />

e-mail info@skidkinderopvang.nl internet www.skidkinderopvang.nl<br />

Kinderdagverblijf De Blokkendoos<br />

Semmelweisstraat 4, 9728 NB Groningen telefoon 050-5260751<br />

e-mail info@deblokkendoos.nl internet www.deblokkendoos.nl<br />

Kinderopvang Bambaloe<br />

Schweitzerlaan 12, 9728 NP Groningen telefoon 050-5280800<br />

e-mail info@kinderopvang-bambaloe.nl internet www.kinderopvang-bambaloe.nl<br />

opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

36 wijkgids 2023-2024


overig<br />

Bslim<br />

Sport- en beweegactiviteiten voor iedereen van 0 tot 15 jaar.<br />

internet www.bslim.nl<br />

Buurt en Speeltuinvereniging Corpus den Hoorn<br />

Semmelweisstraat 182, 9728 NN Groningen telefoon 050-5267217 internet www.semmelstee.nl<br />

Spel- en Sportcontainer<br />

De Sport- en Spelcontainer is onder beheer van het lokale WIJ-team (zie hoofdstuk 2).<br />

Speeltuin/kinderboerderij Stadspark Groningen<br />

Concourslaan 1, 9727 KC Groningen internet www.ponyverhuur.nl<br />

Scoutinggroep de Zwervers<br />

Stadspark, Concourslaan 2, 9727 KD Groningen internet www.zwerversgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 37


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Openbare Montessorischool Boerhaaveschool<br />

locatie Veenweg Veenweg 1-1, 9728 NH Groningen telefoon 050-3210405<br />

locatie Semmelweisstraat, Semmelweisstraat 82, 9728 NB Groningen telefoon 050-3210406<br />

e-mail administratie@boerhaave.o2g2.nl<br />

internet boerhaaveschool.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Openbare Daltonschool De Starter<br />

Locatie Parkweg Parkweg 128, 9727 HD Groningen telefoon 050-3210470<br />

Locatie Stadspark Verzetsstrijderslaan 2a, 9727 CE Groningen telefoon 050-3210469<br />

internet destarter.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Christelijke Dalton basisschool De Tamarisk<br />

locatie Corpus den Hoorn, Canadalaan 2, 9728 EE Groningen<br />

telefoon 050-5263098 e-mail d.sandbergen@vcog.nl internet www.tamarisk.nl<br />

Basisschool De Triangel (school met de bijbel)<br />

Rode Kruislaan 78, 9728 CX Groningen contactpersoon Martin Grasdijk<br />

telefoon 050-5250448 e-mail triangel@noorderbasis.nl internet www.triangelgroningen.nl<br />

Christelijke SBO Fiduciaschool (Speciale school basisonderwijs)<br />

Distributiestraat 1, 9728 CR Groningen dependance Canadalaan 8, 9728 EE Groningen<br />

telefoon 050-5256796 internet www.fiduciaschool.nl<br />

38 wijkgids 2023-2024


Prof. W.J. Bladergroenschool<br />

Voor kinderen met gedragsproblematiek.<br />

Donderslaan 157, 9728 KX Groningen telefoon 050-3098844<br />

e-mail bladergroenschool@renn4.nl internet www.renn4.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Protonstraat 2, 9743 AL.<br />

Hoofdlocatie: Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

telefoon 088-230 9999 whatsapp 06-25 68 19 18<br />

e-mail info@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 39


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

De Huismeesters<br />

telefoon 050-365 7171<br />

Patrimonium<br />

telefoon 050-529 9999<br />

40 wijkgids 2023-2024


huurdersorganisaties<br />

Huurdersbelang Groningen Zuid<br />

Voor huurders van De Huismeesters<br />

Semmelweisstraat 164, 9728 NN Groningen telefoon 06-34892810<br />

e-mail huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com internet www.huurdersbelanggroningenzuid.com<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

wijkgids 2023-2024 41


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

De gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude <strong>Wijken</strong>,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied Zuid: Badstratenbuurt, Coendersborg, Corpus den Hoorn, Grunobuurt,<br />

Helpermaar, Helpman, Herewegbuurt, <strong>Hoornse</strong> Meer, <strong>Hoornse</strong> Park, Laanhuizen,<br />

Rivierenbuurt, Oosterpoortbuurt, De Linie, Europapark, Piccardthof, De Wijert,<br />

Zeeheldenbuurt, Klein Martijn, De Meeuwen, Villabuurt, Kop van Oost.<br />

Gebied West: De Buitenhof, Dorkwerd, Gravenburg, De Held, Hoogkerk, Leegkerk,<br />

Paddepoel, Reitdiep, Selwerd, Tuinwijk, Vinkhuizen.<br />

Wijkwethouder Zuid Manouska Molema e-mail secretariaat.wethoudermolema@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Zuid Henk Kosmeijer e-mail henk.kosmeijer@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Zuid Bernadette Snellers e-mail bernadette.snellers@groningen.nl<br />

Wijkwethouder West Eelco Eikenaar e-mail secretariaat.wethoudereikenaar@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager West Peter Wijnsma e-mail peter.wijnsma@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris West Saskia Meijeringh-Leeninga e-mail saskia.meijeringh@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

42 wijkgids 2023-2024


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12 82 39 73<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

De gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Van Schendelstraat 11/15, 9721 GV Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

Het Meldpunt Overlast en Zorg is bedoeld voor melding van steeds terugkerende<br />

overlast, bezorgdheid om buurtgenoten en vermoedens van huiselijk geweld. 24 uur<br />

per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-587 5885 internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

WIJ Corpus den Hoorn (Paterswoldseweg 267) telefoon (ma t/m vr 9-17 uur) 050-367 9120<br />

e-mail wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-3124060 (VZ) 050-5339600 (WS) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800 0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-368 8688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 43


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Rademarkt 12, 9711 CV Groningen en Vondellaan 8, 9752 EC Haren<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)<br />

44 wijkgids 2023-2024


HET MOOISTE<br />

EN GROENSTE<br />

STADSDEEL VAN<br />

GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod<br />

op meerstad.eu


Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke folders, leaflets,<br />

brochures, magazines, programmaboekjes,<br />

briefpapier e.d. op www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging en geleverd binnen 5 werkdagen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!