07.12.2020 Views

Wijkgids Centrum Zuid

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Centrum</strong> <strong>Zuid</strong><br />

Oosterpoort, De Meeuwen, Herewegbuurt,<br />

Rivierenbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, De Linie,<br />

Europapark, Zeehelden- en Badstratenbuurt<br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2023/2024


Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

De gidsen van Talentperron helpen je graag<br />

op weg. Een bezoek kost je niks, slechts<br />

1,5 uur van je tijd.<br />

Maak nu een afspraak op talentperron.nl.<br />

We zien je graag op Harm Buiterplein 1<br />

in Groningen!<br />

Nieuwsgierig naar jouw talent? Ga naar Talentperron.nl<br />

Rode Egel Producties<br />

Illustratie - Strips - Cartoons<br />

Vormgeving - DTP - Logo’s<br />

rode.egel@gmail.com<br />

www.rode-egel.nl<br />

o6-11081252


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

De wijken in vogelvlucht 4<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 7<br />

Wijkkranten en -websites 8<br />

Sociaal-culturele 9<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 9<br />

Welzijn 9<br />

Religie en levensbeschouwing 11<br />

Overig 13<br />

Gezondheid en zorg 14<br />

Huisartsen 14<br />

Tandartsen 15<br />

Apotheken 17<br />

Ziekenhuizen 17<br />

Bloedonderzoek 17<br />

Fysio- en oefentherapeuten 18<br />

Psychologen/Psychotherapie 19<br />

Verloskunde & kraamzorg 20<br />

Logopedie 21<br />

Thuiszorg 22<br />

Verpleeg- verzorgingshuizen 23<br />

Overige zorg 23<br />

Huisdieren 25<br />

Plattegrond 26-27<br />

Activiteitenoverzicht 28<br />

Vrije tijd 34<br />

VRIJDAG 34<br />

Muziek 35<br />

Theater 36<br />

Beweging en spiritualiteit 36<br />

Overig 37<br />

Sport 38<br />

Sportvoorzieningen 38<br />

Sportverenigingen 39<br />

Pilates 41<br />

Kinderen en jeugd 42<br />

Kinderopvang 42<br />

Opvoedondersteuning 43<br />

Overig 44<br />

Onderwijs 45<br />

Basisscholen 45<br />

Voortgezet onderwijs 46<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 46<br />

Huisvesting 48<br />

Woningcorporaties 48<br />

Huurdersorganisaties 48<br />

Gemeentelijke informatie 50<br />

Gemeentelijke instanties 50<br />

Politie 52<br />

Alarm- en storingsnummers 52


De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website<br />

www.wijkgidsen.nl<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. wijkgids <strong>Centrum</strong> <strong>Zuid</strong>, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06 - 83 87 44 55 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2024-2025 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 06 - 55 32 24 22 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2023 Groningen<br />

<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken Oosterpoort, De Meeuwen,<br />

Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Zeeheldenen<br />

Badstratenbuurt, Grunobuurt,<br />

Laanhuizen, De Linie en Europapark.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan:<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?<br />

Mail ze naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Fairback Kringloop<br />

Rode Egel Producties<br />

Talentperron<br />

En verder...<br />

Kids First COP Groep 44<br />

Nijestee Woningcorporatie 32<br />

Scholma Online 44<br />

VRIJDAG 34<br />

Omslag achter<br />

Bureau Meerstad<br />

wijkgids 2023-2024 3


Inleiding<br />

4 wijkgids 2023-2024<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

In de wijkgids <strong>Centrum</strong> <strong>Zuid</strong> zijn de zuidelijke helft van het stadscentrum en de wijken<br />

ten zuiden daarvan tot aan de <strong>Zuid</strong>elijke Ringweg vertegenwoordigd.<br />

Het stadscentrum binnen de diepenring beslaat het middeleeuwse grondterrein van<br />

de stad. De locatie is strategisch: gelegen op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug<br />

en met een open verbinding naar zee, het Reitdiep, ontwikkelde de stad zich tot een<br />

regionale handelsmacht van formaat. Aan dat welvarenmde verleden herinneren de<br />

vele herenhuizen en de monumentale Martinikerk en Der Aa-Kerk. De plattegrond van<br />

het stadscentrum is sinds de Middeleeuwen niet wezenlijk gewijzigd.<br />

De Oosterpoort ligt tussen het Verbindingskanaal, het Winschoterdiep, de zuidelijke<br />

ringweg en de spoorlijn Groningen–Assen. De wijk, genoemd naar een voormalige<br />

stadspoort, was een van de eerste grote stadsuitbreidingen na het slopen van de<br />

stadswallen eind 19e eeuw. Er staan veelal relatief kleine, oudere woningen die bij<br />

studenten zeer geliefd zijn. Aan de rand van de wijk staat het gelijknamige muziekcentrum.<br />

Verder is er een ecologische stadstuin, Buurttuin Oosterpoort te vinden.<br />

De nieuwe kleine wijk De Meeuwen is gebouwd op de voormalige locatie van<br />

Aagrunol. De wijk is genoemd naar de polder die hier ooit was, De Meeuwerd.<br />

Europapark gelegen tussen de zuidelijke ringweg, de autosnelweg en de spoorlijn<br />

Groningen-Zwolle, is een stadsdeel dat nog steeds in ontwikkeling is. Hier staat de Euroborg,<br />

het stadion van FC Groningen. De twee woontorens Stoker en Brander, gelegen<br />

naast het stadion, bieden een wijds overzicht over Groningen. Woonwijk De Linie ligt<br />

naast de Mediacentrale, op het terrein van de voormalige Hunzecentrale. De Linie is<br />

een groot complex met eengezinswoningen en appartementen. Hier zijn de straatnamen<br />

geïnspireerd door de werven en verdedigingswerken die hier ooit stonden.<br />

De Herewegbuurt is een kleine wijk tussen de Hereweg, de Waterloolaan en de<br />

spoorlijn. Aan de andere kant van de ringweg is het in 1765 aangelegde Sterrebos, waar<br />

stinzenplanten en enkele vleermuiskolonies te vinden zijn.<br />

De Rivierenbuurt ligt tussen de Hereweg en het Noord-Willemskanaal. De wijk dateert<br />

van direct voor en na na de Tweede Wereldoorlog; een van de woningen in een


flatgebouw langs het Hoornsediep geldt als de 50.000-ste woning die in het kader van<br />

de wederopbouw direct na de oorlog is gebouwd.<br />

De Zeeheldenbuurt ligt tussen de Paterswoldseweg, spoorlijn Groningen - Leeuwarden<br />

en het Hoendiep. Belangrijkste wegen zijn de Peizerweg en de Paterswoldseweg. Alle<br />

straten in de wijk zijn vernoemd naar Nederlandse zeehelden, zoals De Ruyter, Van<br />

Wassenaer en Van Heemskerck.<br />

Een kleine wijk in de stad is de Badstratenbuurt, een oude schipperswijk tussen<br />

Hoornsediep, Eeldersingel, Paterswoldseweg en de spoorlijn Groningen - Leeuwarden.<br />

De wijk kreeg haar naam van het Oude Badhuis, waar de bewonersorganisatie nu<br />

activiteiten organiseert.<br />

De Grunobuurt is een oudere buurt in tussen de spoorlijn Groningen-Leeuwarden, de<br />

Paterswoldseweg, de A7 en het Hoornsediep. De buurt is vanaf 1921 gebouwd volgens<br />

het al in 1905 vastgestelde uitbreidingsplan van de directeur Gemeentewerken<br />

A. Mulock Houwer. De buurt maakt deel uit van de Stadsparkwijk.<br />

De opdrachtgever was woningbouwvereniging Gruno, indertijd opgericht door<br />

personeel van de Nederlandse Spoorwegen om de woningnood onder het personeel te<br />

lenigen. De meeste straten zijn genoemd naar wetenschappers, zoals de Stephensonstraat.<br />

Aan de naam Stephenson, de uitvinder van de locomotief, is te zien dat het<br />

noordelijke gedeelte van de wijk gebouwd is ten behoeve van werknemers van het<br />

spoor. De buurt is ontworpen in een verstrakte versie van de Amsterdamse School.<br />

Het gebied ten noorden van de Parkweg wordt opnieuw ontwikkeld. Alle bouwblokken<br />

daar hebben een naam die nauw verbonden is aan de geschiedenis van de Grunobuurt.<br />

Laanhuizen grenst aan het Stadspark en ligt tussen de Ringweg, de A7, de Paterswoldseweg<br />

en de spoorlijn. De wijk is gebouwd direct na de oorlog en daarom zijn de<br />

straten er genoemd naar het verzet.<br />

wijkgids 2023-2024 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Stichting Buurtoverleg Oosterpoort<br />

postadres Oosterweg 13, 9724CA Groningen (geen bezoekadres)<br />

e-mail buurtoverleg@gmail.com internet www.deoosterpoorter.nl<br />

Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) de Oosterpoort<br />

Meeuwerderweg 159, 9724 ES Groningen telefoon 050-313 4084<br />

e-mail info@bsvdeoosterpoort.nl internet www.bsvdeoosterpoort.nl facebook bsvdeoosterpoort<br />

Bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt<br />

Peizerweg 51, 9726 JD Groningen telefoon 06-15 13 33 99<br />

e-mail info@zeeheldenbuurt.nl internet www.zeeheldenbuurt.nl<br />

Buurtvereniging Badstraten BVB<br />

Het Badhuis, Kleine Badstraat 4, 9726 CH Groningen<br />

e-mail voorzitter@badstratenbuurt.nl internet www.badstratenbuurt.nl<br />

Wijkraad Grunobuurt<br />

postadres Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen<br />

e-mail info@grunobuurt.nl internet www.grunobuurt.nl<br />

6 wijkgids 2023-2024


Bewonersorganisatie Rivierenbuurt<br />

postadres Merwedestraat 54, 9725 KE Groningen<br />

e-mail info@derivierenbuurt.nl internet www.derivierenbuurt.nl<br />

Bewonersorganisatie Herewegbuurt<br />

e-mail herepoortbuurt@gmail.com internet www.herewegbuurt.nl facebook herewegbuurt<br />

Bewonersorganisatie Binnenstad Oost (BoBo)<br />

postadres Oudeweg 20, 9711 TL Groningen e-mail bestuur@binnenstad-oost.nl<br />

internet www.binnenstad-oost.nl facebook BinnenstadOost<br />

Bewonersvereniging Groningen Binnenstad<br />

e-mail info@groningenbinnenstad.nl<br />

internet groningenbinnenstad.nl facebook Binnenstadjers<br />

buurtcentra<br />

Buurtcentrum Stadspark<br />

In het buurtcentrum kunt u overdag en ’s avonds terecht (zie het activiteitenoverzicht).<br />

Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen telefoon 050-525 7134 (kantoor ma-vr 8.30–16 uur)<br />

e-mail bcstadspark@gmail.com internet buurtcentrumstadspark.nl<br />

MFC De Stroming en DIG050<br />

Een centrum voor, door en met de wijkbewoners, dat ruimte biedt aan de verschillende<br />

werkgroepen. Tevens gelegenheid voor workshops, (buurt) activiteiten, vergaderingen.<br />

Merwedestraat 54, 9725 KE Groningen telefoon 050-204 3510<br />

e-mail info@mfcdestroming.nl internet stroming050.nl facebook Stroming050<br />

Buurtcentrum Poortershoes<br />

Zie voor de activiteiten in Het Poortershoes het overzicht verderop in de gids.<br />

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen telefoon 050-313 1141<br />

e-mail info@poortershoes.nl internet www.poortershoes.nl<br />

wijkgids 2023-2024 7


’t Groene Hart<br />

Stadspark 3, 9727 KC Groningen telefoon 050-367 6321<br />

e-mail nde@groningen.nl internet ndegroningen.nl<br />

wijkkranten en -websites<br />

Wijkkrant De Oosterpoorter<br />

redactie Oosterweg 13, 9724 CA Groningen<br />

e-mail info@deoosterpoorter.nl internet www.deoosterpoorter.nl twitter @Oosterpoorter<br />

Wijkwebsite Grunobuurt<br />

e-mail info@grunobuurt.nl internet www.grunobuurt.nl<br />

Buurtkrant Rivierenbuurt en Wijkwebsite<br />

e-mail buurtkrant@derivierenbuurt.nl internet www.derivierenbuurt.nl<br />

Wijkkrant Herewegbuurt<br />

e-mail herepoortbuurt@gmail.com internet www.herewegbuurt.nl facebook herewegbuurt<br />

Wijkwebsite Binnenstad-Oost<br />

e-mail redactie@binnenstad-oost.nl internet www.binnenstad-oost.nl<br />

8 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadsbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-368 36 83 e-mail info@forum.nl<br />

welzijn<br />

WIJ Rivierenbuurt & WIJ Schilderswijk/<strong>Centrum</strong><br />

WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Heeft u een vraag?<br />

Een idee voor de buurt? Of zoekt u ondersteuning? Onze WIJ-teams werken in alle<br />

wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere<br />

organisaties. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen mee te doen<br />

aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving. U kunt zonder<br />

afspraak terecht bij één van de 13 WIJ-teams in de gemeente.<br />

Rivierenbuurt Paterswoldseweg 267, 9728 AC Groningen (Corpus den Hoorn)<br />

telefoon 050-367 91 20 e-mail wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl<br />

Schilderswijk/<strong>Centrum</strong> Heesterpoort 1, 9713 KX Groningen (Oosterpark)<br />

telefoon 050-367 72 02 e-mail wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl<br />

internet www.wij.groningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 9


Talentperron<br />

Ontdek jouw talent en maak een afspraak op Talentperron! Je bent elke werkdag van<br />

harte welkom om samen met een gids te kijken naar wat voor baan of opleiding bij jou<br />

past. Een bezoek kost je niks, slechts 1,5 uur van je tijd.<br />

Wil je weten of werken in een bepaalde sector iets voor jou is? Maandag t/m donderdag<br />

organiseren we branchemiddagen waar een sector centraal staat. Je kunt dan in<br />

gesprek met een werkgever, adviseur of opleider.<br />

Kijk op talentperron.nl en maak een afspraak!<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

WerkPro<br />

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

10 wijkgids 2023-2024


eligie en levensbeschouwing<br />

Gereformeerde Kerk Tehuisgemeente<br />

zondagse diensten in Willem Lodewijk Gymnasium internet www.tehuisgemeente.nl<br />

De Christengemeenschap<br />

Lauwersstraat 3, 9725 HD Groningen contactpersoon Bart Hessen telefoon 0594-659558<br />

e-mail groningen@christengemeenschap.nl internet www.christengemeenschap.nl<br />

Hersteld Apostolische Zendingkerk<br />

Zondagsdienst 10.00 uur.<br />

Geulstraat 14, 9725 CK Groningen voorganger J. van den Akker<br />

telefoon 0598-451660 e-mail akkervdj@gmail.nl internet www.hazknederland.org<br />

Protestantse wijkgemeente Martinikerk (PKN)<br />

Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen<br />

e-mail scriba@wijkgemeente-martinikerk.nl internet www.wijkgemeente-martinikerk.nl<br />

St Jozefkathedraal (St. Martinusparochie)<br />

Za: Internationale H. Mis 17.00 uur. Zo: Hoogmis 11.00 uur. Zo: Latijnse H. Mis 17.00 uur<br />

(behalve 1e zondag van de maand).<br />

Radesingel 2, 9711 EJ Groningen telefoon 050-3124215<br />

e-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl internet www.stmartinusparochie.nl<br />

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus<br />

1e, 3e (en 5e) zondag van de maand H. Mis 11.00 uur.<br />

Witte de Withstraat 2-2a, 9726 EC Groningen internet https://groningen.oudkatholiek.nl<br />

Evangelische gemeente De Rank<br />

Paterswoldseweg 123, 9727 BE Groningen internet www.derank-groningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 11


Waalse Kerk Groningen<br />

Pelsterstraat 43, 9711 KJ Groningen internet www.waalsekerkgroningen.nl<br />

Evangelisch-Lutherse Kerk<br />

Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen telefoon 050-3120376<br />

e-mail info@elgg.nl internet www.elgg.nl<br />

Oecumenische Vieringen Groningen<br />

Elke zondag 10.30 viering.<br />

Pepergasthuiskerk, Peperstraat 21-29, 9711 PC Groningen internet ovg-web.nl<br />

Synagoge Groningen<br />

Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen telefoon 050-3123151<br />

e-mail info@synagogegroningen.nl internet www.synagogegroningen.nl<br />

Humanistisch Verbond afdeling Groningen<br />

W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen telefoon 06-10264135 e-mail secr.hvgron@gmail.com<br />

internet www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord/afdeling-groningen<br />

Russisch Orthodoxe Parochie van de Heilige Transfiguratie<br />

Ganzevoortsingel 2, 9711 AL Groningen telefoon 050-3126886<br />

e-mail orthodoxekerkgroningen@yahoo.com internet www.orthodoxekerkgroningen.nl<br />

Stichting Vipassana-meditatie Groningen<br />

Kamerlingh Onnesstraat 71, 9727 HG Groningen telefoon 06-44143828<br />

e-mail info@ vipassana-groningen.nl internet www.vipassana-groningen.nl<br />

12 wijkgids 2023-2024


overig<br />

Buurtvlinder<br />

Buurttaxi, alleen dinsdag, woensdag en donderdag, € 1 per enkele rit.<br />

vooraf bestellen telefoon 06-244 96515 tussen 9.00–13.00 uur<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-311 7936<br />

e-mail administratie@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen telefoon winkel 06 - 38 18 86 25<br />

e-mail stad@kledingbankmaxima.nl internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

wijkgids 2023-2024 13


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Medisch <strong>Centrum</strong> Helperpark<br />

Helperpark 258n, 9723 ZA Groningen telefoon 050-200 3333<br />

e-mail info@mc-helperpark.nl internet mc-helperpark.nl<br />

Huisartsenpraktijk Oosterpoort - M. Wever<br />

Meeuwerderweg 4, 9724 ET Groningen (vanaf eind 2023 Griffeweg 9)<br />

telefoon 050-312 8216 spoedlijn 050-314 2717<br />

e-mail praktijk@hapoosterpoort.nl internet huisartsenpraktijkoosterpoort.nl<br />

Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - A.M.A. Levens en S.T.M. Hoeks<br />

Rivierenhof 22, 9725 HA Groningen telefoon 050-312 3031 spoedlijn 050-535 2862<br />

e-mail huisarts.rivierenbuurt@ezorg.nl internet huisartsenpraktijkrivierenbuurt.nl<br />

Huisartspraktijk Filius<br />

Tijdelijk adres Damsterdiep 191, 9713 EC Groningen 1-3 (vanaf eind 2023 Griffeweg 9)<br />

telefoon 050-312 8739 spoedlijn 050-314 4613<br />

internet www.huisartsfilius.nl<br />

14 wijkgids 2023-2024


Huisartsenpraktijk Paterswoldseweg<br />

Paterswoldseweg 274, 9727 BT Groningen telefoon 050-526 4335 (toets 1 voor spoed)<br />

internet huisartsenpaterswoldseweg.uwartsonline.nl<br />

Huisartsenpraktijk De Vecht Groningen<br />

Vechtstraat 80, 9725 CW Groningen telefoon 050-525 9499 spoedlijn 050-526 2600<br />

e-mail info@huisartsenpraktijkdevecht.nl internet www.huisartsenpraktijkdevecht.nl<br />

Huisartsenpraktijk De Stadshuisarts<br />

Gedempte <strong>Zuid</strong>erdiep 40, 9711 HJ Groningen (vanaf eind 2023 Griffeweg 9)<br />

telefoon 050-313 9630 spoedlijn 050-313 3293 internet destadshuisarts.praktijkinfo.nl<br />

Huisartsenpraktijk Groningen<br />

Coehoornsingel 115, 9711 BR Groningen telefoon 050-312 7315 spoedlijn 050-313 6884<br />

e-mail info@huisartsenpraktijkgroningen.nl internet www.huisartsenpraktijkgroningen.nl<br />

Huisartsenpraktijk Radesingel<br />

Radesingel 6, 9711 EK Groningen telefoon 050-744 03060 spoedlijn 050-744 03061<br />

e-mail huisarts@huisartsgroningen.nl internet www.huisartsradesingel.nl<br />

Academische Huisartsenpraktijk Groningen<br />

locatie 1 AB/De Lange/Rinkes/Van der Velde telefoon 050-361 5030<br />

locatie 2 Hermse-de Waard/Saïd/Van den Broek/Wolthuis telefoon 050-361 5020<br />

Oostersingel, ingang 47 UMCG internet huisartsgeneeskunde-umcg.nl/patientenzorg<br />

tandartsen<br />

Tandartspraktijk Doelman<br />

Vechtstraat 17, 9725 CS Groningen telefoon 050-3134567<br />

e-mail pdoelman@hetnet.nl internet www.tandartsdoelman.nl<br />

wijkgids 2023-2024 15


Tandartspraktijk Hereweg<br />

Hereweg 67, 9725 AC Groningen telefoon 050-541 5396<br />

e-mail info@tandartspraktijkhereweg.nl internet www.tandartspraktijkhereweg.nl<br />

Tandartspraktijk Kamerling<br />

Meeuwerderweg 36a, 9724 ET Groningen telefoon 050-312 3661<br />

e-mail info@tandartskamerling.nl internet www.tandartskamerling.nl<br />

Tandartspraktijk Grunobuurt<br />

Van Leeuwenhoekstraat 23, 9727 JH Groningen telefoon 050-527 1537<br />

e-mail info@tandartspraktijkgrunobuurt.nl internet tandartspraktijkgrunobuurt.nl<br />

Tandartsenpraktijk Rivierenbuurt<br />

Barestraat 35, 9725 CM Groningen telefoon 050-312 3212 spoed 0900-8602<br />

e-mail info@tprivierenbuurt.nl internet www.tprivierenbuurt.nl<br />

Tandarts Y.S. Bonnema<br />

Ubbo Emmiusstraat 10, 9711 CB Groningen telefoon 050-312 7360<br />

internet www.tandartsbonnema.nl<br />

Tandartspraktijk Heresingel<br />

Heresingel 6, 9711 ES Groningen telefoon 050-312 5141<br />

e-mail info@tandartspraktijkheresingel.nl internet www.tandartspraktijkheresingel.nl<br />

Tandartsenpraktijk Hooft-Oosterhaven<br />

Trompstraat 7, 9711 EB Groningen telefoon 050-312 5993<br />

e-mail tandarts@hooft-oosterhaven.nl internet www.hooft-oosterhaven.nl<br />

Mondzorg Praedinius<br />

Praediniussingel 9, 9711 AB Groningen telefoon 050-314 3656<br />

e-mail info@tandartsinhetcentrum.nl internet tandartsinhetcentrum.nl<br />

16 wijkgids 2023-2024


Tandartspraktijk Heeredwinger<br />

Ubbo Emmiussingel 4, 9711 BH Groningen telefoon 050-313 7407<br />

e-mail heeredwinger@hetnet.nl internet tpheeredwinger.tandartsennet.nl<br />

apotheken<br />

Service Apotheek Oosterpoort<br />

Griffeweg 13, 9724 GE Groningen telefoon 050-312 1030<br />

e-mail oosterpoort@agapotheek.nl internet www.serviceapotheek.nl/oosterpoort<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service).<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245 700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Service Apotheek Hanzeplein<br />

Hanzeplein 122 (bij het UMCG), 9713 GW Groningen telefoon 050-311 5020<br />

e-mail info@hanzeplein.nl (alleen recepten) internet www.serviceapotheek.nl/hanzeplein<br />

ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-524 5245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Universitair Medisch <strong>Centrum</strong> Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-361 6161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie Damsterdiep Damsterdiep 191, 9713 EC Groningen<br />

ma t/m vr 7.30–15.00 op afspraak telefoon 088-237 0120<br />

wijkgids 2023-2024 17


fysio- en oefentherapeuten<br />

Fysiotherapie en ergotherapie voor ouderen.<br />

Fysiotherapie en ergotherapie bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie De Brink, Helperbrink 59, 9722 EK Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

Fysiotherapie Fysiosportief<br />

Vechtstraat 52/54, 9725 CW Groningen telefoon 050-313 6988<br />

e-mail contact@fysiosportiefgroningen.nl internet www.fysiosportiefgroningen.nl<br />

Fysiotherapie Impuls<br />

Verlengde Meeuwerderweg 3, 9723 ZM Groningen telefoon 06-41323396 / 06-81282862<br />

e-mail info@impuls-groningen.nl internet www.impuls-groningen.nl<br />

FysioHereweg Groningen<br />

Hereweg 8, 9724 AB Groningen telefoon 050-313 4636<br />

e-mail info@fysiohereweg.nl internet fysiohereweg.nl<br />

Groningen<br />

Mea Fysio Groningen - Maakt bewegen mogelijk!<br />

Bij Mea Fysio Groningen, met praktijken in het <strong>Centrum</strong> (Radesingel), de Oosterparkwijk<br />

(Personal Fysio Fit Van Weering – Gerbrand Bakkerstraat), de Rivierenbuurt (Merwedestraat),<br />

het Stadspark (Kamerlingh Onnesstraat) en Beijum (Wilkemaheerd), kunt u<br />

binnen 48 uur een afspraak maken zonder dat u een verwijsbrief nodig hebt. Wij<br />

hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij verrichten diverse specialistische<br />

fysiotherapeutische zorg, zoals manuele, geriatrie, oedeem, sportblessures en alle<br />

praktijken dry- needling. Wij zijn deelnemer in diverse netwerken, zoals pijn in balans,<br />

chronisch, nek en schouder en Covid, etc.<br />

telefoon 050-305 1660 internet www.meafysiogroningen.nl<br />

18 wijkgids 2023-2024


Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

psychologen/psychotherapie<br />

Psychologie voor ouderen<br />

Psychologische behandeling bij u thuis of in één van onze behandelcentra.<br />

ZINN locatie De Brink, Helperbrink 59, 9722 EK Groningen telefoon 050-5852000<br />

e-mail gezondheidszorg@zinnzorg.nl internet www.zinngezondheidszorg.nl<br />

Psychologiepraktijk De Meeuwen<br />

Barkmolenstraat 24, 9723 DH Groningen telefoon 050-2805333<br />

e-mail info@ppdm.nl internet www.ppdm.nl<br />

Psycholoog Wijnberg<br />

Radebinnensingel 15, 9711 EL Groningen telefoon 050-3113900 / 06-54260427<br />

e-mail info@psycholoogwijnberg.nl internet www.psycholoogwijnberg.nl<br />

wijkgids 2023-2024 19


verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen nevenlocatie Haydnlaan 42<br />

telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur De Wijert: Queridolaan 5.<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen<br />

telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00 uur) spoedlijn 06-50207125<br />

e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Lopendediep 1, 9712 NV Groningen telefoon 050-3189554 (spoed 06-13922121)<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Consultatiebureau Oosterpark - GGD<br />

locatie WIJ Oosterpark, Heesterpoort 1 afspraak telefoon 050-367 4990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdverpleegkundige dinsdag 13.30–14.00 uur /<br />

inloopspreekuur met jeugdarts elke 3e woensdag 13.30–14.00 uur (buiten vakanties)<br />

inloopspreekuur met lactatiekundige (over borstvoeding) elke 3e dinsdag 9.30–11.30 uur<br />

Consultatiebureau De Wijert - GGD<br />

locatie MFC De Wijert, P.C. Hooftlaan 1 afspraak telefoon 050-3674990 ma–vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur 1e en 3e maandag en 2e en 4e donderdag 13.00–13.30 uur (buiten vakanties)<br />

20 wijkgids 2023-2024


logopedie<br />

Logopediepraktijk Martien Zijlstra<br />

Onderzoek en behandeling van klachten over stem, spraak, taal, gehoor en slikken.<br />

Parkzijde 10, 9713 WE Groningen telefoon 050-5418621 of 06-34642000 fax 050-5271409<br />

e-mail mfzijlstra@hotmail.com internet www.martienzijlstra.nl<br />

Logopedisch <strong>Centrum</strong> Noord<br />

Een team van ervaren, gecertificeerde en klantvriendelijke logopedisten staat voor u klaar.<br />

Gezondheidsplein Damsterdiep, Damsterdiep 49-53, 9711 SH Groningen telefoon 050-5419100<br />

e-mail info@logopedischcentrum.nl internet www.logopedischcentrum.nl<br />

wijkgids 2023-2024 21


thuiszorg<br />

Dignis Zorg Thuis+<br />

Gespecialiseerde teams voor hulp bij u thuis met als specialisme: geheugenverlies en<br />

psychische problemen, verzorging en verpleging, begeleiding bij u thuis, nachtzorg.<br />

Dignis Zorgpost Corpus en Groningen <strong>Zuid</strong>, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen<br />

telefoon 050-4097597 internet www.dignis.nl<br />

Z I N N Th u i s z o - r Team g De Vecht<br />

Bij ZINN Thuiszorg bent u in vertrouwde en deskundige handen, 24 uur per dag. Met<br />

uw eigen contactpersoon en kleine teams bij u thuis.<br />

telefoon 06-12230062 e-mail thuiszorg-vecht@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

Thuisgenoten<br />

Thuiszorg, de best mogelijke zorg met oog voor de cliënt om zo lang mogelijk thuis te<br />

kunnen blijven wonen.<br />

Verlengde Hereweg 161 (Koetshuis villa Gelria), 9721 AN Groningen telefoon 06-38 22 20 30<br />

e-mail planningteamgroningen@thuisgenoten.nl internet www.thuisgenoten.nl<br />

TSN Zorg – Verpleging en verzorging in uw wijk<br />

TSN biedt wijkverpleging en specialistische zorg thuis.<br />

Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsnzorg.nl internet www.tsnzorg.nl<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

Buurtzorg Groningen - Team Rivierenbuurt / Team <strong>Centrum</strong><br />

Rivierenbuurt telefoon 06-13629960 e-mail groningenrivierenbuurt@buurtzorgnederland.com<br />

<strong>Centrum</strong> telefoon 06-20604727 e-mail groningencentrum@buurtzorgnederland.com<br />

22 wijkgids 2023-2024


Vegro – zorghulpmiddelen voor elke fase in het leven<br />

Vegro is hét experticecentrum voor het kopen, lenen en huren van hulpmiddelen.<br />

Vegro heeft een landelijke dekking aan winkels en uitleenpunten, een webwinkel en<br />

meerdere distributiecentra voor alle hulpmiddelen.<br />

We stellen klanttevredenheid voorop. Jouw zorg is onze zorg.<br />

Kijk voor al onze winkels op vegro.nl/winkels<br />

telefoon 0900 - 288 77 66 (24/7) internet www.vegro.nl<br />

verpleeg- en verzorgingshuizen<br />

ZINN woonzorglocatie De Pelster<br />

De Pelster is een kleinschalige woonzorglocatie in hartje centrum van Groningen. Het is<br />

een thuis voor 40 ouderen. Zij beschikken over een eigen appartement en ontvangen<br />

de benodigde lichte zorg (zorgindicatie nodig).<br />

Pelsterstraat 51, 9711 KK Groningen telefoon 050-7525500<br />

e-mail servicepunt@zinnzorg.nl internet www.zinnzorg.nl<br />

ZINN gezondheidszorg locatie Griffeweg<br />

Behandellocatie voor psychologie voor ouderen.<br />

Griffeweg, 9724 GE Groningen telefoon 06-57453677 e-mail specialisten@zinnzorg.nl<br />

overige zorg<br />

Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

wijkgids 2023-2024 23


Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-230 3252 / 06-53 85 86 30<br />

nevenlocatie Donderslaan 160, 9728 KX Groningen<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking.<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088–4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

De Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

Autisme Netwerk Groningen<br />

postadres Postbus 1346, 9701 BH Groningen telefoon 06 - 31 67 00 98<br />

e-mail info@autismegroningen.nl internet www.autismegroningen.nl<br />

24 wijkgids 2023-2024


Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

huisdieren<br />

Dierengeneeskundig <strong>Centrum</strong> Paterswoldseweg<br />

Paterswoldseweg 306, 9727 BW Groningen telefoon 050-5252697<br />

e-mail info@diergeneeskundigcentrum.nl internet www.diergeneeskundigcentrum.nl<br />

Dierenziekenhuis Groningen<br />

Vechtstraat 74, 9725 CW Groningen telefoon 050-5263255 e-mail info@huisdierenkliniek.nl<br />

internet www.huisdierenkliniek.nl facebook Dierenziekenhuis Groningen<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

wijkgids 2023-2024 25


Activiteiten<br />

Activiteiten in het Poortershoes<br />

Betaling cursusgeld per cursusblok. De actuele prijzen staan op de website vermeld.<br />

Opgeven alleen via de website: www.poortershoes.nl.<br />

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen telefoon 050-313 1141<br />

Activiteit Dag Tijd<br />

Beweging<br />

Werelddans (MBVO) maandag 14.00–15.15<br />

Fitness BOM maandag 17.30–18.30<br />

Tai Chi Beginners maandag 17.30–18.30<br />

Tai Chi Iets gevorderd maandag 18.30-19.30<br />

Combifit maandag 18.45–19.45<br />

Zumba maandag 20.00–21.00<br />

Balancing Yoga dinsdag 09.45–10.45<br />

Balancing Yoga dinsdag 11.00–12.00<br />

Meditatie dinsdag 16.45–17.45<br />

Vinyasa Yoga dinsdag 18.15–19.15<br />

Pilates Gevorderden dinsdag 19.30–20.30<br />

Pilates Beginners dinsdag 20.30–21.30<br />

Basic Yoga woensdag 14.30–15.30<br />

Zumba woensdag 15.50–16.50<br />

Fitness BOM woensdag 17.00–18.00<br />

Bellyfit woensdag 18.30–19.30<br />

Oriëntaalse Buikdans woensdag 20.00–21.00<br />

Vrij dansen donderdag 10.00–11.15<br />

Zumba donderdag 15.00–16.00<br />

Hatha Yoga donderdag 17.30–18.45<br />

Zumba donderdag 19.00–20.00<br />

Tai Chi Gevorderden donderdag 20.15–21.45<br />

Babymassage en Yoga vrijdag 09.30–10.30<br />

Dansen met Laureen vrijdag 11.00–12.00<br />

Yin Yoga vrijdag 12.15–13.15<br />

28 wijkgids 2023-2024


Creatief<br />

Portrettekenen en -schilderen maandag 13.00–15.00<br />

Portrettekenen en -schilderen maandag 15.30–17.30<br />

Schilderen maandag 20.00–22.00<br />

Schilderen/Aquarelleren dinsdag 15.30–17.30<br />

Schilderen/Aquarelleren dinsdag 19.30–21.30<br />

Collage Schilderen woensdag 10.30–12.30<br />

Tekenen & Illustratie woensdag 15.30–17.30<br />

Werken met Textiel woensdag 19.30–21.30<br />

Modeltekenen woensdag 19.00–21.00<br />

Schilderen Laureen donderdag 17.00–19.00<br />

Macramé donderdag 19.30–21.30<br />

Collage Schilderen en Lino vrijdag 14.00–16.00<br />

Overig<br />

Meditatie dinsdag 16.45–17.45<br />

Biljartles woensdag 13.00–17.00<br />

Fotografie donderdag 15.00–17.00<br />

Bridge vrijdag 10.00–12.30<br />

Talen<br />

Spaans Gevorderden dinsdag 19.30–21.00<br />

Spaans Beginners 2 dinsdag 19.00–20.30<br />

Spaans Beginners 1 dinsdag 20.30–22.00<br />

Zangkoren<br />

Koor 'Zingen en zo' maandag 20.00–22.00<br />

Koor 'Sterke vrouwen' dinsdag 20.00–22.00<br />

Koor 'Kooriander' woensdag 20.00–22.00<br />

Computerles en -inloop<br />

Computerles ma, wo, do 09.00–10.30<br />

Computerles ma, wo, do 10.30–12.00<br />

Computerinloop dinsdag 10.00–12.00<br />

Ontmoeting en recreatie<br />

Bingo (laatste woensdag) woensdag 14.00–16.30<br />

Ouderen Sociëteit Oosterpoort (OSO)<br />

Klaverjassen dinsdag 14.00–16.30<br />

Sjoelen donderdag 13.30–17.00<br />

Biljarten wo, vr 09.00–12.00<br />

Culinair<br />

Buurtrestaurant di, wo, do 17.30–20.00<br />

wijkgids 2023-2024 29


activiteiten voor volwassenen<br />

buurtcentrum stadspark<br />

Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen telefoon 050-525 7134<br />

Activiteit Dag Tijd Prijs<br />

Beweging<br />

Hatha Yoga 55+ ma 09.30–10.30 € 45,00 voor 10x<br />

Fietstochten sept-okt, mei-juni di 09.30–12.30 € 3,00 incl. soep<br />

Salsa beginners 2 groepen di 19.00–21.00 € 70,00 voor 10x<br />

Salsa gevorderd 2 groepen wo 19.00–21.00 € 70,00 voor 10x<br />

Gym 55+ wo 09.00–10.00 € 35,00 voor 10x<br />

Stoel Yoga wo 13.00–14.00 € 45,00 voor 10x<br />

Dans en beweging do 17.30–19.00 € 30,00 voor 10x<br />

Hatha Yoga vr 14.00 – 15.15 € 50,00 voor 10x<br />

Baby yoga massage<br />

Talen<br />

Engels iets gevorderd ma 11.30–12.30 € 75,00 sep–dec<br />

Frans beginners ma 11.00–12.00 € 75,00 sep-dec<br />

Frans iets gevorderd ma 13.3014.30 € 75,00 sep-dec<br />

Spaans iets verder gevorderd ma 19.30–21.00 € 84,00 12x sep–dec<br />

Spaans beginners/iets gevorderd wo 10.30–12.00 € 70,00 10x sep-dec<br />

Creatief<br />

Creatieve club di 12.45–14.45 € 10,00 per maand<br />

Aquarelleercursus di 19.30–21.30 € 150,- 15x excl. materiaal<br />

Macramé (6x, sept-okt) wo 19.00–21.30 € 60 excl. ± €20 materiaal<br />

Cursus speksteen (6x, nov – dec) wo 19.00–21.30 € 84 incl. € 24 materiaal<br />

Het Atelier (Schildercursus) do 09.30–12.00 € 100,00 sep–dec<br />

Open atelier vr 09.30–12.00 € 1,50 per keer<br />

Bloemschikken per seizoen (4x) vr 10.30–12.00 € 12,50 per keer<br />

Overige activiteiten<br />

Buurtkring Groningen <strong>Zuid</strong> ma 16.00–19.00 Bijdrage voor maaltijden<br />

Het Soep-uurtje di 12.00–13.00 € 1,50<br />

Koor Ratatouille wo 20.00–22.00 € 110,- per half jaar<br />

Leesclub (1x per 6 a 8 weken) do 09.30–11.30 € 35,00 per jaar<br />

Bonte ochtend do 10.00–12.00 € 2,50<br />

Warme maaltijd do 12.00–13.00 € 5,00 p/keer (reserveren!)<br />

Computerles en digitaal overig<br />

Computerles ma 09.00–10.30 € 2,50 per keer<br />

Computerles ma, di 13.15–14.45 € 2,50 per keer<br />

Computerclub di 10.00–12.00 € 2,50 per keer<br />

Spreekuur computerproblemen do 09.00 – 12.00 (alleen op afspraak)<br />

Start activiteiten op maandag 4 september, tenzij anders vermeld. Zie onze website<br />

voor actuele informatie over de activiteiten: www.buurtcentrumstadspark.nl<br />

30 wijkgids 2023-2024


Activiteiten<br />

Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV)<br />

de Oosterpoort<br />

Meeuwerderweg 159, 9724 ES Groningen telefoon 050-313 4084 e-mail info@bsvdeoosterpoort.nl<br />

internet www.bsvdeoosterpoort facebook bsvdeoosterpoort<br />

Activiteiten voor kinderen<br />

Halloweenspooktocht za 28-10-2023 18.30–21.00 leden gratis /niet-leden €1,-<br />

Sinterklaasmiddag zo 26-11-2023 14.00–16.00 gratis, alleen leden<br />

Kerststukjes maken zo 17-12-2023 14.00–16.00 leden gratis/niet-leden €2,-<br />

Carnavalmiddag za 10-02-2024 14.30–17.00 leden gratis /niet-leden €1,-<br />

Paaseitjes zoeken ma 01-04-2024 13.00–15.00 leden gratis /niet-leden €1,-<br />

Nationale buitenspeeldag wo 12-06-2024 13.00–17.00 gratis<br />

Kinderdisco 1e zaterdag van 19.00–20.30 leden gratis /niet-leden €1,-<br />

(groep 1 t/m 5) oneven maanden<br />

Kinderdisco 1e zaterdag van 19.00–21.00 leden gratis /niet-leden €1,-<br />

(groep 6, 7 & 8) even maanden<br />

Andere kinderactiviteiten<br />

Naast deze activiteiten organiseren we regelmatig andere kinderactiviteiten zoals<br />

kinderbingo, pompoenen uithollen voor Halloween en koken voor je ouders. Die zijn<br />

nog niet gepland. Houd daarom onze website en Facebookpagina in de gaten voor de<br />

data. Aanmelden kinderactiviteiten kan via internet www.bsvdeoosterpoort.nl/<br />

kinderactiviteiten en klik op ‘aanmelden activiteiten voor kinderen’.<br />

Activiteiten voor volwassen<br />

Dag Tijdstip Activiteit<br />

Maandag 20.00–23.00 uur Klaverjassen<br />

Dinsdag 20.00–23.00 uur Tafeltennis<br />

20.00–22.00 uur Creatieve Club: laatste dinsdag v.d maand<br />

aanmelden 050-312 9108<br />

Donderdag 20.00 uur Koppelkaarten: 1e donderdag van de maand<br />

20.00 uur Bloemschikken: 2e donderdag v.d. maand<br />

wijkgids 2023-2024 31


activiteiten MFC de Stroming<br />

Aanmelden via info@mfcdestroming.nl of door langs te komen bij de activiteit.<br />

Veel activiteiten in De Stroming worden georganiseerd via DIG050.<br />

Openingstijden maandag t/m donderdag 09.00–16.00 uur.<br />

Merwedestraat 54, 9725 KE Groningen telefoon 050-2043510 e-mail info@mfcdestroming.nl<br />

maandelijks wisselende activiteiten internet www.stroming050.nl<br />

Activiteiten die zoal in De Stroming zullen plaatsvinden zijn:<br />

DIG050 computercursus (ook voor senioren), Sing-in, Lunch, Sjoelen, Boccia, Tekenen<br />

en schilderen, Biljarten, Bingo, Lunch, Maaltijd to go.<br />

Houd voor meer informatie de website www.stroming050.com in de gaten of<br />

bel met 050-2043510.<br />

We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek<br />

32 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

Stichting VRIJDAG – Muziek, beeldende kunst, theater<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In het aanbod van VRIJDAG vind je cursussen van 8 tot 33 weken en ook korte,<br />

intensieve workshops. Iedere woensdagmiddag is er een Vrije Inloop voor kinderen.<br />

Laat je verrassen door een wekelijkse wisselend creatief programma aan de Walstraat<br />

34. Welkom!<br />

Muziek Akkerstraat 99, 9717 KZ Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

34 wijkgids 2023-2024


muziek<br />

Koor Ratatouille<br />

Repetities: Buurtcentrum Stadspark, Lorentzstraat 11, woensdag 20.00–22.00 uur.<br />

e-mail ratatouillekoor@gmail.com internet www.ratatouille.jouwweb.nl<br />

Fanfareorkest CWO<br />

Repetities: Gerard Samponhuis, Concourslaan 10, ma. 19.45–22.00 uur.<br />

postadres Kluftlaan 54, 9351 JZ Leek e-mail mail@fanfarecwo.nl<br />

internet www.fanfarecwo.nl<br />

Muziekvereniging Harmonie ’67<br />

Repetities: Kerkgebouw De Rank, Paterswoldseweg 123, maandag 19.45–22.00 uur.<br />

postadres Willem Valkstraat 16, 9744 DT Groningen<br />

e-mail info@harmonie67.nl internet www.harmonie67.nl<br />

Klarinetorkest Clarinets Unlimited<br />

Repetities elke woensdag 20.00–22.00 uur: Parcival College, Merwedestraat 98.<br />

postadres Zorgvlijt 1, 9919 KK Loppersum telefoon 06-38895802<br />

e-mail clarinetsunlimited@hotmail.com internet www.clarinetsunlimited.nl<br />

Noorderamusementskoor<br />

Repetities: Woonzorgcentrum De Es, Beukenlaan 156 (Selwerd) ma. 19.30–21.30 uur.<br />

telefoon 050-5271313 internet www.noorderamusementskoor.nl<br />

Caucasica<br />

Repetitie elke vrijdagavond in AC De Holm, Folkingestraat 9b<br />

telefoon 050-2304502 e-mail info@caucasica.nl internet www.caucasica.nl facebook Caucasica<br />

wijkgids 2023-2024 35


Balkankoor Turmac<br />

Repetitie elke 2e zaterdag van de maand 13.00–16.30 in AC De Holm, Folkingestraat 9b<br />

e-mail info@turmac.org internet turmac.org facebook KoorTurmac<br />

Gemengd koor Panta Rhei - vierstemmig gemengd koor olv A. Cats<br />

Repetities: wo 20.00–22.15 Gerard Samponhuis, Concourslaan 10.<br />

Repertoire: oud èn eigentijds klassiek, waarbij plezier in het zingen heel belangrijk is.<br />

e-mail koorpantarhei@gmail.com internet www.koorpantarhei.nl<br />

theater<br />

De Oosterpoort<br />

Trompsingel 27, 9724 DA Groningen telefoon kassa 050-3680368 (ma–vr. 12.00–14.00 uur)<br />

postadres Postbus 775, 9700 AT Groningen<br />

e-mail info@spotgroningen.nl internet www.spotgroningen.nl<br />

G r a n d Th e a t r e<br />

Grote Markt 35, 9711 LV Groningen telefoon kassa 06-43600093<br />

e-mail info@grandtheatregroningen.nl internet grandtheatre.nl facebook GrandTheatre050<br />

Der Aa-Theater – huistheater van De Grunneger Sproak<br />

Akerkstraat 11b, 9712 BD Groningen telefoon 050-3117738<br />

e-mail info@deraatheater.nl internet www.deraatheater.nl<br />

Cultureel Studentencentrum Usva<br />

Munnekeholm 10, 9711 JA Groningen telefoon 050-3634670<br />

e-mail usva@rug.nl internet www.usva.nl<br />

beweging en spiritualiteit<br />

Yoga Groningen - Rhodes Selhorst<br />

Puddingfabriek, Viaductstraat 3/4, 9725 BG Groningen telefoon 06-27 57 47 30<br />

e-mail rhodes@yoga-groningen.nl internet www.yoga-groningen.nl<br />

36 wijkgids 2023-2024


overig<br />

Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

De Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

Chauken – Loodsenstam Groningen<br />

e-mail bestuur@chauken.nl internet www.chauken.nl<br />

Scoutinggroep De Zwervers Groningen<br />

Concourslaan 2, 9727 KD Groningen internet www.zwerversgroningen.nl<br />

Ponyverhuur Stadspark<br />

Geopend alle dagen 10.30–17.00 uur.<br />

Concourslaan 1, 9727 KC Groningen contactpersoon Mark Bongertman<br />

telefoon 06-23927298 e-mail info@ponyverhuur.nl internet www.ponyverhuur.nl<br />

wijkgids 2023-2024 37


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sportcentrum Europapark<br />

Helperpark 306, 9723 ZA Groningen internet www.sport050.nl<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Nieuwe Sint Jansstraat 11, Verlengde Lodewijkstraat 7<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Openluchtbad De Papiermolen<br />

Papiermolenlaan 3, 9721 GR Groningen telefoon 050-5253315<br />

e-mail info@de-papiermolen.nl internet www.de-papiermolen.nl<br />

Sportpark Velocitas<br />

Mulock Houwerlaan 29, 9727 KG Groningen internet www.sport050.nl<br />

38 wijkgids 2023-2024


Sportpark Stadspark<br />

Concourslaan 8, 9727 KC Groningen telefoon 050-5252954 internet www.sport050.nl<br />

Atletiekcentrum Stadspark<br />

Mulock Houwerlaan 25, 9727 KG Groningen internet www.sport050.nl<br />

sportvereningingen<br />

T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Bij ons kun je terecht voor turnlessen voor jongens, meisjes en volwassen dames, maar<br />

daarnaast ook voor peuter-& kleutergym, acrogym, ritmische gymnastiek en freerunning.<br />

Jaarlijks doen we mee met Sporthopper en vergoeding via stichting leergeld is<br />

mogelijk. Neem voor meer informatie over ons aanbod, op welke locaties we les geven<br />

en het aanvraagformulier voor 2 gratis proeflessen, gauw een kijkje op onze website!<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Cycle Sport Groningen<br />

Dynamische wielervereniging voor dames en heren, wedstrijd- en cyclosportieve rijders.<br />

secretariaat secretariaat Hoofdstraat 46, 9321 CG Peize<br />

e-mail secretaris@cyclesportgroningen.nl internet www.cyclesportgroningen.nl<br />

Groninger Tafel Tennis Club (GTTC)<br />

gymzaal Verlengde Lodewijksstraat 7, 9724 EK Groningen<br />

secretaris Jan-Willem van der Werf telefoon 06-44753994 internet www.gttc.nl<br />

Tafeltennisvereniging Oosterpoort<br />

Speelavond: di 20.00–23.00 uur speeltuingebouw Oosterpoort, Meeuwerderweg 159.<br />

telefoon 050-3134084 (clubgebouw) internet www.bsvdeoosterpoort.nl<br />

Volleybalvereniging Olympia<br />

Trainingen: Sporthal Beatrixoord te Haren. Wedstrijden: Sporthal Selwerd.<br />

internet www.volleybalolympia.nl<br />

wijkgids 2023-2024 39


Volleybalvereniging Oosterpoort<br />

Elke maandag recreatief spelen vanaf 18.00 uur in gymzaal Verlengde Lodewijkstraat.<br />

e-mail vvdeoosterpoort@gmail.com internet vvoosterpoort.nl/site<br />

De Balrammers (Volleybal)<br />

Elke donderdagavond 20.30 uur recreatief spelen in de gymzaal van CSG Augustinus.<br />

locatie Admiraal de Ruyterlaan 37 e-mail debalrammers@gmail.com<br />

Voetbalvereniging Velocitas 1897<br />

Sportpark Velocitas telefoon 050-5263099 of 050-5255342 e-mail info@velocitas1897.nl<br />

internet www.velocitas1897.nl facebook velocitas1897<br />

Zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort<br />

Wedstrijden: Sporthal Hoogkerk, <strong>Zuid</strong>erweg 70/1. Training: Sporthal Lewenborg, Kajuit 323.<br />

secretaris Richard Vrieling e-mail secretaris@dwsoosterpoort.nl internet www.dwsoosterpoort.nl<br />

Groningen Atletiek<br />

Atletiekcentrum Stadspark postadres Postbus 6074, 9702 HB Groningen<br />

e-mail info@groningenatletiek.nl internet www.groningenatletiek.nl<br />

Go Club Groningen<br />

e-mail info@goclubgroningen.nl internet www.goclubgroningen.nl<br />

Badmintonclub 50+ De Slagvink<br />

locatie Sporthal De Brug (Corpus Den Hoorn) e-mail slagvink@gmail.com internet www.slagvink.nl<br />

Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze<br />

Praediniussingel 32, 9711 AG Groningen telefoon 050-3122971 internet www.hunze.nl<br />

40 wijkgids 2023-2024


Martial Arts Vereniging Go Smarts<br />

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Mixed Combattraining 12+ en 16+<br />

jeugd en volwassenen / Outdoor Combattraining / Introductieclinics en cursussen<br />

Dames Weerbaarheid/Krav Maga / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie<br />

afgestemd op de doelgroep / Bokszaktraining / TRX-band trainingen.<br />

Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor meer<br />

informatie en recensies van Go Smarts op https://goo.gl/maps/YumcVDBA3bPvUQGh7.<br />

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045<br />

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl<br />

facebook https://www.facebook.com/gosmarts instagram https://www.instagram.com/go_smarts/<br />

pilates<br />

Studio Nora Knol<br />

Pilates lessen en workshops ‘Beleving in Beweging’. Trainen op je eigen niveau met<br />

gemak en respect voor het lichaam. Zodat je het meeste profiteert van de beweging die<br />

je maakt. Voor iedereen die soepel door het leven wil gaan.<br />

Bij <strong>Centrum</strong> Al Nour, Blekerstraat 17 Groningen telefoon 06-20163298<br />

internet www.studionoraknol.nl<br />

wijkgids 2023-2024 41


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

Tante Toosje (PO) Canadalaan 2<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

Kinderopvang Omy<br />

Kleinschalige, gezellige kinderopvang gelegen in het pand van de Leyhoeve.<br />

Direct plek, geen wachtlijst. Geopend maandag t/m vrijdag 7.30-18.00 uur.<br />

Helperpark 258-1, 9723 ZA Groningen contactpersoon Anneke Wolters telefoon 06-26984073<br />

e-mail anneke@kinderopvangomy.nl internet www.kinderopvangomy.nl<br />

Kinderdagverblijf Jottum<br />

Kinderdagverblijf Jottum biedt kinderpvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.<br />

Kleine Rozenstraat 19, 9712 TL Groningen telefoon 050-3131344<br />

e-mail info@jottum.nl internet www.jottum.nl instagram kdv_jottum<br />

42 wijkgids 2023-2024


De Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

Deskundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

Kinderpraktijk Groningen<br />

Therapeutische behandeling kinderen met ontwikkelingsproblemen.<br />

Paterswoldseweg 23, 9726 BB Groningen internet www.kinderpraktijkgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 43


overig<br />

Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) de Oosterpoort<br />

Dagelijks geopend (24/7). Eens per maand kinderactiviteiten, meer informatie op de<br />

website. Zie ook het activiteitenoverzicht in deze gids.<br />

Meeuwerderweg 159, 9724 ES Groningen telefoon 050-313 4084<br />

e-mail info@bsvdeoosterpoort.nl internet www.bsvdeoosterpoort.nl facebook bsvdeoosterpoort<br />

Speeltuin Kindervreugd<br />

Binnenterrein woonblok Abel Tasmanplein-Van Speijkstraat-Van Brakelplein<br />

Speeltuin/kinderboerderij Stadspark Groningen<br />

Concourslaan 1, 9727 KC Groningen internet www.ponyverhuur.nl<br />

Marabou Kinderyoga<br />

De yogalessen bij Marabou Yoga zijn creatief, dynamisch en speels, voor jong en oud.<br />

Diverse cursussen en workshops voor ouder-kind, familie, kinderen en tieners.<br />

telefoon 06-42 24 38 36 e-mail info@marabouyoga.nl internet www.marabouyoga.nl<br />

Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke folders, leaflets,<br />

brochures, magazines, programmaboekjes,<br />

briefpapier e.d. op www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging en geleverd binnen 5 werkdagen.<br />

44 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Bekenkampschool<br />

Openbare speciale basisschool, voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.<br />

Blekerslaan 1, 9724 EJ Groningen telefoon 050-321 0456 directeur H.E. Bal<br />

e-mail info@bekenkamp.o2g2.nl internet bekenkampschool.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Openbare Daltonschool De Starter<br />

Locatie Parkweg Parkweg 128, 9727 HD Groningen telefoon 050-321 0470<br />

Locatie Stadspark Verzetsstrijderslaan 2a, 9727 CE Groningen telefoon 050-3210469<br />

internet destarter.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Widar Vrijeschool<br />

Merwedestraat 41, 9725 KA Groningen postadres Postbus 598, 9700 AN Groningen<br />

telefoon 050-525 1663 e-mail info@widarvrijeschool.nl internet www.widarvrijeschool.nl<br />

W. A. van Lieflandschool<br />

Speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden. Hoofdlocatie Afdeling SO en TP.<br />

Paterswoldseweg 131, 9727 BE Groningen telefoon 050-321 0488<br />

afdeling VSO en brugklassen: Radiumstraat 2a, 9743 SP Groningen telefoon 050-3210489<br />

internet www.wavanlieflandschool.nl<br />

wijkgids 2023-2024 45


IKC Borgman Oosterpoort<br />

Warmoesstraat 18, 9724 JL Groningen telefoon 050-321 0413<br />

e-mail l.mathijssen@o2g2.nl internet borgmanschool.nl<br />

voortgezet onderwijs<br />

Parcival College<br />

Voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-tl, havo, vwo.<br />

Merwedestraat 45 (9725 KA) en 98 (9725 KG) Reggestraat 1, 9725 KH Groningen<br />

telefoon 050-520 1800 e-mail administratie@parcivalcollege.nl internet www.parcivalcollege.nl<br />

CSG Augustinus<br />

School voor mavo, havo en atheneum.<br />

Admiraal de Ruyterlaan 37, 9726 GP Groningen telefoon 050-313 9720<br />

e-mail info@csgaugustinus.nl internet www.csgaugustinus.nl<br />

Willem Lodewijk Gymnasium<br />

Verzetsstrijderslaan 220, 9727 CK Groningen telefoon 050-526 2094<br />

e-mail info@wlg.nl internet www.wlg.nl<br />

middelbaar beroepsonderijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Protonstraat 2, 9743 AL.<br />

Hoofdlocatie: Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

telefoon 088-230 9999 whatsapp 06-25 68 19 18<br />

e-mail info@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

46 wijkgids 2023-2024


Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 47


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

De Huismeesters<br />

telefoon 050-365 7171<br />

Patrimonium<br />

Peizerweg 136, 9727 AP Groningen telefoon 050-5299999 internet www.patrimonium-groningen.nl<br />

48 wijkgids 2023-2024


huurdersorganisaties<br />

Huurdersbelang Groningen <strong>Zuid</strong><br />

Voor huurders van De Huismeesters<br />

Semmelweisstraat 164, 9728 NN Groningen telefoon 06-34892810<br />

e-mail huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com internet www.huurdersbelanggroningenzuid.com<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

wijkgids 2023-2024 49


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

De gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: <strong>Centrum</strong>, Oost, Oude Wijken,<br />

West, <strong>Zuid</strong>, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied <strong>Zuid</strong>: Badstratenbuurt, Coendersborg, Corpus den Hoorn, Grunobuurt,<br />

Helpermaar, Helpman, Herewegbuurt, Hoornse Meer, Hoornse Park, Laanhuizen,<br />

Rivierenbuurt, Oosterpoortbuurt, De Linie, Europapark, Piccardthof, De Wijert,<br />

Zeeheldenbuurt, Klein Martijn, De Meeuwen, Villabuurt, Kop van Oost.<br />

Gebied <strong>Centrum</strong>: A-Kwartier, Binnenstad, Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, Ebbingekwartier,<br />

Westerhaven, Stationsgebied.<br />

Wijkwethouder <strong>Zuid</strong> Manouska Molema e-mail secretariaat.wethoudermolema@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager <strong>Zuid</strong> Henk Kosmeijer e-mail henk.kosmeijer@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris <strong>Zuid</strong> Bernadette Snellers e-mail bernadette.snellers@groningen.nl<br />

Wijkwethouder <strong>Centrum</strong> Mirjam Wijnja e-mail secretariaat.wethouderwijnja@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager <strong>Centrum</strong> Ron Torenbosch e-mail: ron.torenbosch@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris <strong>Centrum</strong> Saskia Meijeringh e-mail saskia.meijeringh@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie <strong>Centrum</strong><br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

50 wijkgids 2023-2024


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12 82 39 73<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

De gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Van Schendelstraat 11/15, 9721 GV Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

Het Meldpunt Overlast en Zorg is bedoeld voor melding van steeds terugkerende<br />

overlast, bezorgdheid om buurtgenoten en vermoedens van huiselijk geweld. 24 uur<br />

per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-5875885 internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

WIJ Rivierenbuurt (Paterswoldseweg 267) telefoon (ma t/m vr 9-17 uur) 050-367 9120<br />

e-mail wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl<br />

WIJ Schilderswijk/<strong>Centrum</strong> (Heesterpoort 1) telefoon (ma t/m vr 9-17 uur) 050-367 7202<br />

e-mail wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Vinkhuizen <strong>Zuid</strong> Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-3124060 (VZ) 050-5339600 (WS) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

wijkgids 2023-2024 51


Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800 0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-368 8688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Rademarkt 12, 9711 CV Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

<strong>Centrum</strong> Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)<br />

52 wijkgids 2023-2024


HET MOOISTE<br />

EN GROENSTE<br />

STADSDEEL VAN<br />

GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod<br />

op meerstad.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!